You are on page 1of 3

Steleck postaven pro jednotlivce

Dle britskho manulu z roku 1871

Tato krtk prce se zabv stavbou steleckch postaven pro jednoho stelce. V esk terminologii se pro tento druh stavby polnho opevnn vilo oznaen okop pro stojcho stelce. erpal jsem z britsk knihy s nzvem Manual of field fortifications, military sketching and reconnaissance vydan roku 1871 v Londn. Vzhledem k nepesnostem vznikajcm zaokrouhlovnm pi pevdn jednotek angloamerick mrov soustavy do jednotek metrickch bude v textu pouvno pvodn oznaen jednotek dlky. K pevodu dlkovch jednotek lze pout nap. tabulky uveden na Wikipedii. Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Pouvn steleckch postaven pro jednotlivce je zdokumentovno ji za Krymsk vlky a Americk obansk vlky. V t dob slouily pedevm jako pedsunut postaven hldek. Obrnci zde umstn mli za kol upozornit sv spolubojovnky v hlavnm postaven na zatek neptelskho toku. Dalm kolem bylo poskytnout ochranu jednotkm, kter budovaly obrann postaven nebo oblhac opevnn. V ppad, e slouila k ochran oblhacch prac, byla rozmstna tak, aby mohla bt pozdji zalenna do paralel. Sapy byly rovn chrnny tmito postavenmi, kter byla vyhloubena ve vzdlenosti 30 40 yard od jejho ela. Britov rozliovali dva typy steleckch postaven. Mohla bt vybudovna samostatn nebo navzjem spojena zkopem. Steleck postaven budovan samostatn mla v ezu tvar komolho kuele (obr. 1). V zadn sti bylo vyhloubena zemn lavice, slouc k odpoinku bhem pestvek v boji. V horn sti ml okop prmr 4 stopy a 6 palc, u dna 2 stopy a 6 palc. Jeho hloubka inila 4 stopy. Zemina zskan pi vkopu se pouila k vybudovn pedprsn. Objem vykopan zeminy byl spotn na 39 kubickch stop (vetn zemn lavice). Jeden mu ml bt schopen tento okop vyhloubit s pomoc krumpe a lopaty za jednu hodinu. V pedprsni se jet vybudovala stlna, obloen tymi pytli naplnnmi zeminou. Steleck postaven, kter byla navzjem spojovna zkopem (obr. 2) mla ponkud jin rozmry. Mlo dlku 5 stop a ku 4 stopy. Hloubka inila 3 stopy a 3 palce. V zadn sti byla opt vybudovna zemn lavice. Okopy byly od sebe navzjem vzdleny cca 30 stop. Zkop, kterm byly spojeny ml ku 2 stopy a hloubku 3 stopy a 3 palce. K vyhlouben okopu stail jeden mu, spojovac zkop budovali ti mui. Objem vykopan zeminy inil 65 kubickch stop. K vybudovn jednoho okopu a jednoho spojovacho zkopu bylo poteba dvou hodin, za pedpokladu, e vichni tyi mui budou mt k dispozici vlastn krump a lopatu.

Obr. 1: Steleck postaven budovan samostatn

Obr. 2: Steleck postaven navzjem spojen zkopem

Autor: Ing. Vladimr Polek Kontakt: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz Pouit prameny a literatura: Manual of field fortifications, military sketching and reconnaissance, London, 1871

You might also like