Ghid Glulam Lemn Lamelat Incleiat

GLULAM

L EMN

LAMELAT ÎNCLEIAT

G HID

TEHNIC

Cuprins
Cuprins ............................................................................................................. 2 Prefaþã ............................................................................................................. 3 Proprietãþi ºi avantaje .................................................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate modela .................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta ...................................................... 6 Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã ............................... 7 Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi ................ 8 Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare ............................ 8 Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice .................. 9 Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc ............................................... 9 Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural ... 11 Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic ......................................... 11 Lemnul lamelat încleiat este ecologic ........................................................ 11 Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor ................... 12 Producþie ....................................................................................................... 13 Materia primã - Tipuri de lemn ................................................................... 13 Tipuri de adezivi ............................................................................................ 13 Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie ............................................................... 13 Controlul calitãþii .......................................................................................... 14 Informaþii tehnice ......................................................................................... 15 Secþiuni transversale .................................................................................... 15 Înãlþimi standard............................................................................................ 16 Elemente curbe ............................................................................................. 16 Dimensiuni maxime ...................................................................................... 16 Toleranþe pentru dimensiuni ....................................................................... 17 Umiditatea ..................................................................................................... 17 Modificãri datorate umiditãþii ..................................................................... 17 Greutate ........................................................................................................ 18 Izolare termicã .............................................................................................. 18 Rezistenþa lemnului lamelat încleiat .......................................................... 18 Protecþia elementelor din glulam ................................................................ 20 Metoda constructivã: ................................................................................... 20 Tratamentul de suprafaþã ............................................................................ 21 Impregnarea ...................................................................................................22 Protecþia pe ºantierele de construcþii ......................................................... 22 Produse specifice .......................................................................................... 24 Grinzi .............................................................................................................. 24 Arce ................................................................................................................ 24 Poduri ............................................................................................................. 26 Alte utilizãri.................................................................................................... 26 Exemple conexiuni ........................................................................................ 27 Grinzi / stâlpi.................................................................................................. 27 Grinzi / pereþi ................................................................................................. 28 Grinzi / grinzi.................................................................................................. 29 Suport grinzi................................................................................................... 29 Stâlpi grindã intermediarã............................................................................ 29 Stâlpi / fundaþii.............................................................................................. 30 Arce ºi cadre .................................................................................................. 31 Detalii fundaþii ............................................................................................... 31 Îmbinãri secundare........................................................................................ 32 Detalii coamã................................................................................................. 33 Contravântuirea construcþiilor ...................................................................... 33 Detalii contravântuiri..................................................................................... 34 Dimensiuni standard elemente glulam ....................................................... 35 Dimensionare grinzi drepte........................................................................... 38 Comanda ....................................................................................................... 40 Livrarea .......................................................................................................... 41

2

C UPRINS

Prefaþã
cest manual editat de cãtre Glulam România S.A. în colaborare cu partenerii scandinavi Limtre H.F. Islanda ºi Lilleheden A.S. Danemarca urmãreºte sã punã la îndemâna arhitecþilor, inginerilor constructori ºi potenþialilor clienþi, într-un mod cât mai explicit, cunoºtinþele de bazã privind concepþia, proiectarea, execuþia ºi exploatarea construcþiilor realizate din lemn lamelat încleiat. În cuprinsul acestui manual prezentãm proprietãþile, avantajele, fabricarea, rezistenþa din punct de vedere structural, rezistenþa la foc, tratamente, modalitãþi de comanda ºi livrare, modalitãþi de îmbinare ºi tipuri de construcþii ce pot fi realizate folosind lemn lamelat încleiat.

A

Pentru informaþii suplimentare se pot consulta: SR-EN-386: Caracteristici de performantã ºi prescripþii minime de fabricaþie. SR-EN-408: Determinarea proprietãþilor fizice ºi mecanice. ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Calculul structurilor din lemn, reguli generale. ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc. ENV 1995-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã - Poduri pietonale ºi auto. Timber Engineering Step1&2: Calcul de rezistenþã - lemn lamelat încleiat.

Februarie 2004 ing. Mihai Moþoc S.C. GLULAM ROMÂNIA S.A.

Colaboratori: Svend Lundsgaard Gudmundur Osvaldsson Svend Hoff Dana Cernat Alin Botea

P REFAÞÃ

3

Proprietãþi ºi avantaje
LULAM (prescurtarea cuvintelor: glued laminated timber), sau lemnul lamelat încleiat, posedã o serie de calitãþi care îl recomandã ca materie primã pentru producþia elementelor structurale folosite în majoritatea tipurilor de construcþii cum ar fi: locuinþe, construcþii industriale sau agrozootehnice, sãli de sport, piscine, magazine ºi centre comerciale, biserici, poduri pietonale ºi auto, stâlpi de înaltã tensiune sau telegraf, monumente sau elemente de design interior.

G

Lemnul lamelat încleiat se poate modela
Deoarece glulam-ul se obþine prin încleierea unor lamele subþiri ºi elastice se pot produce uºor diferite sisteme sau elemente curbe, ceea ce pentru alte materiale de construcþii este un proces costisitor. Cu ajutorul acestor tipuri de structuri (arce sau cadre curbe, dublu sau triplu articulate) este posibilã economisirea materiei prime ºi, în acelaºi timp, obþinerea unor soluþii arhitecturale deosebite. Chiar ºi grinzile drepte, cu o înãlþime transversalã constantã, se pot modela în procesul de fabricaþie cu contrasãgeatã, raza de curburã fiind necesarã pentru compensarea sãgeþii de încovoiere a grinzilor, avantaj care asigurã o imagine suplã ºi mlãdioasã grinzilor, fãrã a le mãri costul de producþie. 4 P ROPRIETÃÞI º I
AVANTAJE

P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE 5 .

Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta Elementele din lemn lamelat încleiat se pot fabrica la dimensiunile dorite. 6 P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE . treptele dimensionale ale secþiunii transversale pentru o grindã sunt foarte apropiate de dimensiunile dorite. Deoarece lamelele sunt subþiri. dar este mai avantajos sã se aleagã o secþiune transversalã pentru grindã în aºa fel încât aceasta sã se producã prin încleierea unui numãr întreg de lamele din lemn.

pãstrând în acelaºi timp partea inferioarã a grinzii orizontalã. de exemplu acolo unde solicitarea este mai mare înãlþimea va fi mai mare. Aceastã facilitate asigurã posibilitatea producerii unor grinzi cu pantã dublã sau simplã pentru acoperiº. Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã Glulam-ul se foloseºte cu succes.Dimensionarea elementelor se face în funcþie de eforturile obþinute din calculul de rezistenþã. secþiunea transversalã se poate modifica dupã necesitãþi. în combinaþie cu alte produse pentru P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE 7 .

Acesta este ºi motivul principal pentru care atât sãlile cu bazine de înot acoperite. Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare Deoarece glulam-ul se obþine prin lipirea mai multor lamele de lemn. Acest avantaj oferã posibilitatea producerii de elemente prefabricate din glulam de dimensiuni mai mari în comparaþie cu elemente similare produse din alte materiale mai grele. pentru obþinerea unor construcþii uºoare. depozitele de sare ºi depozitele de îngrãºãminte chimice se construiesc din lemn lamelat încleiat în combinaþie cu elemente de îmbinare rezistente la coroziune. Grinzile din glulam au capacitatea portantã mai ridicatã decât a grinzilor 8 P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE . care sunt sortate ºi gradate în prealabil. Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi Atât lemnul cât ºi glulam-ul au rezistenþã bunã la umiditate ºi coroziune. produse din materiale galvanizate sau din inox.închideri ºi compartimentãri (panouri termoizolante tip sandwich). depozitelor sau sãlilor de sport flexibilitate ºi posibilitate de utilizare superioarã. fãrã stâlpi intermediari. defectele de creºtere ale copacului (noduri sau crãpãturi) vor fi minimalizate ºi uniform distribuite pe toatã secþiunea transversalã a grinzii ceea ce îi conferã lemnului lamelat încleiat o rezistenþã mult superioarã elementelor din lemn brut. cu deschideri mari. Acest avantaj asigurã halelor industriale. acesta se poate folosi cu succes ºi la construcþiile în aer liber. În cazul în care lemnul lamelat încleiat se trateazã prin metoda constructivã combinatã cu tratamentul de impermeabilizare a suprafeþelor. Greutatea proprie redusã a lemnului lamelat încleiat duce ºi la reducerea cheltuielilor de închiriere a utilajelor de ridicat ºi transport deoarece în majoritatea cazurilor se pot folosi macarale ºi camioane de capacitãþi mici.

cu secþiune masivã din lemn pentru cã: a) prezenþa adezivului îmbunãtãþeºte comportarea la forfecare.Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc Datoritã dimensiunilor secþionale mari lemnul lamelat încleiat arde greu. secþiunea rãmasã dupã un incendiu de X minute urmând a se verifica rezistenþa la eforturile din combinaþia de încãrcãri specificã. structurile din lemn laminat încleiat se comportã foarte bine la miºcãrile seismice. Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc. Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minu ute. În funcþie de cerinþe se poate calcula. Focul se stinge singur într-o grindã de lemn lamelat atâta timp cât aceasta nu se aflã sub acþiunea directã ºi constantã a flãcãrilor. Exemplu de conexiune cu ºuruburi P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE 9 . stratul carbonizat protejeazã grinda împotriva arderii interioare a acesteia ºi partea necarbonizatã a grinzii îºi pãstreazã capacitatea portantã în timpul unui incendiu. c) se folosesc numai scânduri de calitate superioarã. Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute. b) aºezarea scândurilor permite distribuþia defectelor pe lungimea elementelor. d) aria netã a secþiunii solicitate este mai mare la elementele din glulam decât la cele din lemn masiv. în conformitate cu norma ENV 1995-1-2. Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice Datoritã greutãþii reduse ºi a flexibilitãþii. Din acest motiv construcþiile din lemn lamelat încleiat sunt rezistente la foc ºi se poate ajunge uºor la îndeplinirea condiþiilor stabilite de autoritãþi prin calcul sau tratament de ignifugare.

10 P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE .

lemnul lamelat încleiat este neutru din punct de vedere al emanaþiilor de CO2 ºi de aceea se poate refolosi / recicla sau se poate incinera fãrã probleme. P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE 11 . Elementele din glulam pot fi folosite în structura acoperiºurilor sau a zidurilor exterioare fãrã ca acestea sã ducã la deteriorarea confortului termic al construcþiei. cald ºi original. proprietate care face ca materialul sã se comporte bine atât la frig cât ºi la cald. Acesta este decorativ. din aceastã cauzã. Lemnul lamelat încleiat corespunde normelor de protecþie a mediului înconjurãtor La fel ca ºi lemnul normal. o grindã poate strãpunge zidul exterior fãrã ca aceasta sã creeze probleme de condens. de pierderi de cãldurã sau de schimbare a culorii suprafeþelor. fiind recunoscut ºi acceptat ca material natural.Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural Calitãþile lemnului se regãsesc la lemnul lamelat încleiat. Lemnul lamelat încleiat se foloseºte la structurile portante atât pentru rezistenþa bunã pe care acesta o are cât ºi pentru posibilitatea producerii acestuia în diferite forme ºi dimensiuni. Lemnul lamelat încleiat are o acþiune plãcutã asupra mediului interior contribuind la crearea unei atmosfere benefice la locul de muncã. fãcând posibilã alegerea unor soluþii simple de construcþie evitand problema punþilor termice. conferind produsului o anumitã notã de personalitate. Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic Lemnul nu este un bun conducãtor de cãldurã. De exemplu. Culoarea ºi veridicitatea lemnului contribuie la luminozitatea ºi originalitatea clãdirii.

De cele mai multe ori este avantajos ca fabrica producãtoare de glulam sã contribuie direct la faza finalã a lucrãrilor de construcþie.Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor Elementele din glulam se pot finisa ºi asambla chiar pe ºantier cu ajutorul uneltelor la îndemâna oricãrui muncitor constructor. Faza de producþie finalã în fabricã poate cuprinde urmãtoarele operaþii: finisãri ºi frezãri exterioare. . holºuruburilor ºi a ºaibelor. fãcând posibil ca toate ajustãrile sã se poatã realiza uºor ºi într-un timp scurt. montajul conexiunilor metalice sau montajul elementelor componente în asambluri sau sisteme constructive. indiferent de anotimp. armarea grinzilor cu adeziv ºi tije filetate. executarea gãurilor pentru ºuruburi. astfel fiind posibilã realizarea elementelor componente sub formã de prefabricate. ºuruburilor. Preasamblarea sistemelor constructive din glulam sunt recomandate datoritã preciziei de fabricare ºi a gradului de finisare. fãcând ca mon12 P ROPRIETÃÞI º I AVANTAJE tarea acestora în ansamblu pe ºantier sã nu devinã un proces de lungã duratã. Montajul se realizeazã simplu ºi rapid cu ajutorul cuielor.

iar cele care nu Lemnul trebuie sortat dupã rezistenþã conform EN 518 sau EN 519. cum ar fi: pin.Producþie Materia primã -Tipuri de lemn Cel mai des folosit este molidul. se sorteazã ºi gradeazã în conformitate cu normele în vigoare. rezistenþi la apã. La comandã specialã se pot folosi ºi alte tipuri de lemn. aceasta conferind produsului o altã înfãþiºare precum ºi alte proprietãþi. aspect luminos ºi uniform. apã sãratã ºi la diferite condiþii climatice. Hala de productie dispune de un depozit propriu de materie primã (scânduri uscate) în funcþie de comenzile ºi proiectele în curs de desfãºurare.. Adezivul uscat nu emanã gaze nocive nici mãcar în caz de incendiu. În cazul unor comenzi mari sau a unor proiecte cu elemente de dimensiuni speciale trebuie sã se ia în considerare faptul cã livrarea produsului finit va dura mai mult. O rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pot fi obþinute folosind adezivi în conformitate cu EN 301 ºi EN 302. Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie Fabricarea elementelor din glulam se face prin încleirea lamelelor /scândurilor care sunt în prealabil uscate în camere de uscare. cum ar fi melamine-urea formaldehid (MUF) care asigurã îmbinarea cu rosturi la culoare sau phenol-resorcinolformaldehid (PRF) cu rosturi mai închise la culoare. stejar. obþinându-se astfel o umiditate constantã a produsului finit de circa 1213 %. se usucã relativ încet ºi are o compotare bunã la modificãrile de umiditate. mahon etc. P RODUCÞIE 13 . scândurile. Tipuri de adezivi Adezivul trebuie sã permitã realizarea încleierii cu o rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pentru a asigura comportarea corespunzãtoare a ansamblului pe timpul întregii durate de viaþã prevãzute pentru structurã. Materia primã. Se folosesc în principal 2 tipuri de adezivi. deoarece acesta are rezistenþã bunã.

lamelele se încleiazã în forma ºi la dimensiunile dorite. Prin aplicarea adezivului ºi apoi prin presarea pânã la întãrirea ºi uscarea acestuia. Scândurile sunt tãiate drept la capete ºi se frezeazã în sistem zig-zag (degete). fasonare. Produsul intrã în procesul prelucrãrii finale care poate cuprinde urmãtoarele operaþii: ºlefuire. Pentru a obþine calitatea doritã. Suprafeþele lamelelor se ºlefuiesc înaintea aplicãrii adezivului pentru a obþine o aderenþã cât mai bunã între ele. . tratarea suprafeþelor exterioare. Pe terminaþiile frezate se aplicã adeziv ºi prin presare se încleiazã cu celelalte scânduri prelucrate asemãnãtor. evitându-se astfel uscarea suprafeþelor exterioare ale elementului 14 P RODUCÞIE din glulam ºi apariþia crãpãturilor de suprafaþã.Sortare ºi gradare scanduri Frezare degete Adeziv Piesã îmbinare degete ªlefuire Adeziv Presã grinzi Întãrire adeziv ªlefuir re grinzi Finisaj îndeplinesc aceste condiþii se caseazã. Aceste operaþii se repetã pânã la obþinerea lungimii dorite a lamelelor care compun elementul ce trebuie produs. montajul conexiunilor metalice etc. încleierea se produce la temperaturi ridicate ºi umiditate constantã.

Lemnul lamelat încleiat trebuie marcat/ºtampilat astfel încât urmãtoarele informaþii sã fie vizibile: numele fabricii producãtoare. cu urmãtoarele dimensiuni: înãlþimea corespunzãtoare îmbinãrii unui numãr întreg de lamele. numele adezivului folosit pentru încleiere. cât ºi informaþiile ºi data de fabricare.încercarea la forfecare a zonelor încleiate.încercarea la desprindere în zonele de încleiere ºi SR EN 392. clasa de rezistenþã a lemnului. Rezultatul probelor.215 (mm). Informaþii tehnice Secþiuni transversale În principiu. Controlul calitãþii producþiei cuprinde urmãtoarele: Calitatea ºi umiditatea scândurilor Rezistenþa zonelor de încleiere Calitatea finisajului lamelelor Amestecul ºi aplicarea adezivului Timpul ºi presiunea de încleiere Temperatura ºi umiditatea în timpul încleierii lamelelor Calitatea încleierii Elementele din glulam se controleazã continuu prin supunerea la încercãri de forfecare ºi delaminare a zonelor încleiate. Lemn lamelat încleiat . Lemn laminat încleiat .90 . h=înãlþimea grinzii. t=grosimea lamelei. Ultima metodã I NFORMAÞII TEHNICE 15 .160 . sãptãmâna ºi anul de producþie. Auditul se ocupã de controlul extern al produselor. Condiþiile de calitate care trebuie îndeplinite sunt descrise în SR EN 391.115 . h=n·t (mm). se înregistreazã ºi se arhiveazã de cãtre fabrica producãtoare de lemn lamelat încleiat.185 . numãrul certificatului de calitate ºi numãrul stas-lui SR EN 386. n=numãrul de lamele. grinzile din lemn lamelat încleiat sunt produse cu o secþiune transversalã de formã rectangularã. în timp ce responsabilii CTC angajaþi ai fabricii producãtoare de lemn lamelat încleiat se ocupã de inspecþia internã a producþiei. minus pierderea la ºlefuire de circa 10-15 (mm).Controlul calitãþii Pentru a exista siguranþa cã elementele de lemn lamelat încleiat fabricate sunt conforme cu standardul SR EN 386 Caracteristici de performanþã ºi prescripþii minime de fabricaþie pentru lemn lamelat încleiat. Cea mai economicã metodã de construcþie este folosirea secþiunilor rectangulare mari. Lãþime pânã la 215 mm Lãþime peste 215 mm h h b b Lãþimi standard Lãþimile standard folosite cel mai des sunt: 65 .140 . lãþimea b corespunzãtoare lãþimii scândurilor deja tãiate la dimensiuni. producãtorul trebuie sã organizeze ºi sã menþinã o inspecþie internã documentatã a producþiei. Se pot produce grinzi cu lãþimi mai mari folosind scânduri mai late sau folosindu-se douã sau mai multe scânduri pentru o lamelã.

menþionatã este mai complicatã ceea ce va determina obþinerea unui produs mai scump.5 m.0. 3.1% + 20 mm l > 20 m .5% Lungime + 2 mm l 20 m . În cazul unei rigidizãri obiºnuite ºi efectuate corespunzãtor se va folosi în mod normal un raport h / b de maximum 7. vor necesita condiþii speciale de producþie.2 mm + 0. se alege ca raportul dintre înãlþime h ºi lãþime b sã fie cât mai mic posibil. dar aceasta va reduce rezistenþa grinzii de la clasa GL 32 la GL28. cu atât este mai important ca rigidizarea elementului la flambaj lateral sã fie rezolvatã constructiv. 16 I NORMAÞII TEHNICE . 4. Maxim 4. Pentru grinzile mai înalte se impun condiþii speciale. Pentru elemente curbe cu o razã mai micã de 5.3 m Se mai impun anumite limite dimensiunilor elementelor datoritã posibilitãþilor de transport ale acestora pentru Lãþime Înãlþime + 2 mm Toate lãþimile . În cele mai multe cazuri.0055·r Deci pentru o razã de curburã r = 5. 22mm.0.2 mm + 1% .20 mm Perpendicularitatea Abaterile de la unghiul secþiunii drept nu pot fi mai mari transversale de 1:50 transversale Toate dimensiunile ºi toleranþele prezentate mai sus sunt valabile pentru un element din glulam cu o umiditate de 12%v 2 m < 1 20 m h > 400 mm Elemente curbe Pentru a limita tensiunile interne din element trebuie ca grosimea lamelei t sã fie direct proporþionalã cu raza de arcuire r. grosimea lamelei t va fi respectiv t 33. Cu cât raportul h / b este mai mare.7 m. Pentru diferite clase de rezistenþã se solicitã urmãtoarele: GL32: t 0. În mod obiºnuit. 28 mm. luându-se în considerare rezistenþa ºi stabilitatea elementului. Dimensiuni maxime Dimensiunile maxime ale grinzilor din lemn lamelat încleiat sunt impuse de utilajele de producþie ºi de perioda de timp trecutã de la încleierea primei lamele ºi pânã la încleierea ultimei lamele.1% .7 m ºi pentru clasa de rezistenþã GL32.5 m. înãlþimea standard este multiplu de 45 mm = grosimea lamelei.1 m Înãlþimi standard Pentru grinzi drepte ºi pentru grinzi curbe cu o razã de cel puþin 5.5 m se folosesc lamele mai subþiri.006·r GL30: t 0.3 mm.2 mm + 4 mm h 400 mm . Lãþimi mai mici de 65 mm se obþin prin secþionarea longitudinalã a unei grinzi de lãþime dublã. se þine cont de faptul cã produsele de lemn lamelat încleiat care au mai mult de 10 m3 ºi o lungime mai mare de 25 m. 0.

În cazul în care elementul din glulam este supus acþiunii directe a apei ºi nu este situat în spaþii cu aerisire bunã. atunci umiditatea lemnului va creºte cu 18 . la fel ca oricare alt element din lemn. pe timp de toamnã sau de iarnã. umiditatea lemnului va varia cu 7 % în timpul iernii ºi 12 % vara. De exemplu. cã o modificare de 1 % a umiditãþii lemnului va determina urmãtoarele modificãri ale dimensiunilor: Înãlþime ºi lãþime Lungime 2 %o 0. ºi cu cât volumul elementului este mai mare Umiditatea elementelor din glulam la livrare va fi de circa 12 %. Toleranþe pentru dimensiuni Atâta timp cât nu s-a hotãrât altceva în contractul de livrare. înãlþimea calculatã de la nivelul carosabilului ºi pânã la punctul de înãlþime cel mai mare al produsului. în decursul zilelor ºi sãptãmânilor.5 % în decursul anului. atunci modificarea acesteia va fi lentã.20 %. În mod normal. I NFORMAÞII TEHNICE Umiditatea lemnului în % la temperatura camererei 17 . vor fi valabile toleranþele specificate în EN 390. tot în procente (%). Umiditatea relativã în % Dacã umiditatea internã a elementului din glulam este diferitã de umiditatea în stare de echilibru. fãrã a se lua mãsuri de protejare ºi depozitare a acestuia. În camere neîncãlzite sau în construcþii exterioare neacoperite variaþiile de umiditate vor fi între 17 % (iarna) ºi 13 % (vara). Diagrama este valabilã pentru elementele din lemn de molid ºi de pin. Diagrama urmãtoare aratã. la temperatura camerei ºi umiditatea relativã. În mod normal. care este relaþia dintre umiditatea lemnului. umiditatea acestora variazã cu 4 . se vor dilata la creºterea umiditãþii ºi se vor contracta la reducerea acesteia. nu va trebui sã depãºeascã 4.4 m. în mod normal. pe un ºantier de construcþii. în procente (%). cu atât aceastã modificare a umiditãþii va fi mai neobservabilã. la dimensiuni mari variaþiile de umiditate ale aerului. Modificãri datorate umiditãþii Elementele din glulam.a evita costurile unor transporturi speciale. aproape cã nu au nici o influenþã asupra umiditãþii interne a elementului din glulam. Pentru construcþii amplasate în camere / spaþii încãlzite. se poate lua în calcul. O umiditate atât de mare se va obþine în cazul în care lemnul lamelat încleiat va fi depozitat o perioadã lungã de timp.1 %o Umiditatea Dacã elementele din glulam nu sunt în contact direct cu apa atunci umiditatea normalã a acestora va fi egalã cu umiditatea aerului din mediul înconjurãtor.

mean.12 W/moC (0. ºi în acest caz se pot produce fisuri mari în lemn. cele mai multe fisuri se vor micºora ºi. atunci umiditatea va varia. clasificare în conformitate cu norma EN1194. în mod normal. 1. Pe mãsurã ce grinda se va usca ºi în interior.12% 420 p. Uscarea brutalã / rapidã a grinzilor supuse unor sarcini mari va determina încovoierea acestora.28 460 460 470 500 460 470 500 490 510 530 490 510 530 510 540 560 Izolare termicã Conductibilitatea termicã este de circa 0. aºa cum este prezentat în figura de mai jos. deoarece suprafaþa exterioarã se va usca ºi se va strânge mai repede decât suprafeþele interioare.20% 440 p. Dacã acest lucru se va întâmpla.În cazul în care se foloseºte lemn lamelat încleiat umed atunci nu se recomandã încãlzirea rapidã a acestor construcþii.99 h + fisuri 14-18% 10-14% 6-10% 0. Dimensiuni dupã 4 luni 8-10% la interior 0. Dimensiuni producþie 10-12% b 1.Glulam): 1. Dimensiuni dupã o lunã 10-12% 1.1 în kcal/hm oC ) Rezistenþa lemnului lamelat încleiat În mod obiºnuit fabricile produc lemn lamelat încleiat cu o rezistenþã corespunzãtoare clasei de rezistenþa GL32. Glulam-ul poate fi omogen sau combinat în funcþie de calitatea materiei prime ºi dacã se foloseºte acelaºi tip de material (vezi tabel: Clase de rezistenþã .02h h b 18 I NFORMAÞII TEHNICE .mean.mean.99 b + fisuri h 1. acestea nu vor mai influenþa rezistenþa grinzii.04 b Greutate Greutatea specificã a lemnului lamelat încleiat depinde de umiditatea acestuia: Umid. Greutate specificã GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h p. Dimensiuni în timpul montajului 18-20% 1.

G LULAM 19 .

se va produce o uscare rapidã a suprafeþelor neprotejate ale acestora. Metoda constructivã: este cea mai bunã metodã de protecþie pentru menþinerea umiditãþii constante a elementelor din glulam instalate în aer liber. Aceastã metodã este preferabilã deoarece protejarea lemnului prin impregnare nu este eficientã în cazul elementelor care prezintã crãpãturi. Apariþia fisurilor este mai întâlnitã la extremitãþile elementelor. Picãturile de apã împroºcate datoritã contactului acestora cu pãmantul pot avea o acþiune negativã asupra lemnului ºi din aceastã cauzã se recomandã înãlþarea elementelor din glulam cu 10 cm deasupra betonului. Metoda constructivã: Prin aceastã metodã suprafeþele longitudinale ºi transversale ale elementului sunt protejate integral împotriva umezirii prin acoperire cu alte tipuri de materiale rezistente la acþiunea apei. Tratamentul de suprafaþã: oferã impermebilitate oferind în acelaºi timp ºi protecþie împotriva putrezirii.Protecþia elementelor din glulam În mod normal lemnul lamelat încleiat se produce din lemn de esenþã moale ºi se recomandã sã fie protejat corespunzãtor deoarece acesta se poate deteriora în timp datoritã influenþelor biologice ºi climaterice. mucegaiului ºi împotriva radiaþiilor solare ultraviolete. Alte metode de impregnare prin care se asigurã ºi protecþia în profunzime a lemnului sunt mai potrivite. în timp ce în interior lemnul va rãmâne umed. Din aceastã cauzã se recomandã protecþia 20 P ROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM . În cazul în care elementele din lemn lamelat încleiat se aflã sub acþiunea directã a soarelui. asfaltului sau a dalelor ºi cu 20 .30 cm deasupra suprafeþelor cu pãmânt. deoarece transportul umiditãþii este mai rapid în sensul fibrelelor lemnului. În cazul în care se foloseºte ºi tratamentul de suprafaþã se va obþine o protecþie foarte bunã a lemnului. Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã deoarece prin aceastã metodã lemnul nu va fi protejat în profunzime împotriva ciupercilor. În acest caz. apariþia fisurilor va fi vizibilã deoarece pãrþile uscate au tendinþa sã se contracte în timp ce partea umedã se va opune acestei contracþii.

de exemplu. Se recomandã ca tratamentul de suprafaþã sã se facã cu pigmenþi de culori neutre.20-30 cm Min. Trebuie sã se împiedice umezirea lemnului. 10 cm extremitãþilor elementelor împotriva acþiunii soarelui prin acoperirea cu o scândurã sau cu o bucatã de metal. La proiectarea construcþiilor se recomandã detalii concepute sã îndepãrteze apa sau sã nu permitã accesul acesteia în mod constant la elementele din glulam. folosindu-se membrane de protecþie fãcute. prin contact cu alte elemente de construcþie umede (fundaþii sau grinzi din beton). În cazul în care lemnul se umezeºte. acesta trebuie sã asigure ºi o creºtere lentã ºi uniformã a umiditãþii pentru a reduce riscul de apariþie a fisurilor în lemn. este important sã fie posibilã ventilarea acestuia pentru o uscare mai eficientã. Pigmenþii protejeazã lemnul ºi împotriva radiaþiilor ultraviolete ale soarelui. Ventilaþie Drenaj Ventilaþie Membranã protectoare Membranã protectoare plus alt material protector Tratamentul de suprafaþã Membranã protectoare Spaþiu ventilare Scopul tratamentului de suprafaþã nu se limiteazã numai la impermeabilitatea lemnului. Spaþiu ventilare P ROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM 21 . ceea ce va mãri riscul de apariþie a fisurilor în lemn. din carton asfaltat sau din metal. culoarea neagrã nu se recomandã deoarece duce la supraîncãlzirea lemnului în zilele însorite.

Numai suprafeþele exterioare vor fi protejate. este necesar ca elementele din glulam sã fie protejate cu prelate sau folii de plastic. deoarece pãtrunderea grundului în lemn este foarte redusã. mai ales dacã este vorba de perioade de depozitare îndelungate. Cea mai folosita metodã în acest sens consta în încleierea lamelelor din molid impregnate în prealabil dar prin aceastã metodã se reduce clasa de rezistenþã a glulam-ului. Protejarea: În cazul depozitãrii în aer liber. deoarece apa poate pãtrunde prin fisuri ºi în acelaºi timp tratamentul de suprafaþã încetineºte procesul de uscare a lemnului. trebuie aplicat periodic un tratament de întreþinere. chiar ºi în cazul când 22 P ROTECÞIA PE º ANTIERELE DE CONSTRUCÞII . trebuie ca suprafaþa sã se grunduiascã cu un grund rezistent la putrezire ºi ciuperci (grund pe bazã de terebentinã).Pentru a împiedica schimbarea culorii din cauza mucegaiului. Un tratament de suprafaþã aplicat lemnului laminat încleiat care este fisurat ºi crãpat poate determina creºterea umiditãþii. Cu cât lemnul lamelat încleiat este mai bine protejat cu atât periodele dintre tratamentele de întreþinere vor fi mai lungi. Protecþia pe ºantierele de construcþii Depozitarea: La stivuire trebuiesc folosite distanþiere între elemente. Acolo unde lemnul tratat la suprafaþã este supus acþiunii condiþiilor atmosferice. acestea se vor aseza în poziþie verticalã. Impregnarea Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã pentru elementele din lemn lamelat încleiat. în caz contrar se poate întampla ca elementele din glulam sã se deformeze. Stivuirea trebuie fãcutã pe o suprafaþã uscatã ºi planã.

Acoperirea elementelor trebuie fãcutã în aºa fel încât ventilarea acestora sã fie posibilã. în zone acoperite pentru a asigura o protecþie bunã împotriva apei / umezelei. cât mai rapid posibil. În felul acesta se evitã apariþia fisurilor care se produc prin uscare rapidã . Elemente de asamblare: Pentru a se evita petele de ruginã se recomandã folosirea elementelor de îmbinare rezistente la coroziune. dar apar probleme datoritã modificãrilor de formã prin încovoiere sau a fisurilor care pot apãrea la uscarea acestuia. în mod normal. cum ar fi ºuruburi. Glulam-ul suportã apa bine. este suficient ca folia sã se perforeze în locul respectiv pentru a fi posibilã înlãturarea apei. aceasta trebuie scoasã. Este recomandatã depozitarea. Protejarea marginilor: ªufele macaralei trebuie sã fie late ºi marginile elementelor trebuiesc protejate cu colþare care sã nu se striveascã lemnul sau sã nu lase urme pe lemn la ridicarea acestora cu macaraua. în aer liber. cuie sau ºaibe galvanizate sau din inox. Acolo unde este numai puþinã apã sub folie. umiditatea la livrare. în perioada de construcþie.acestea sunt împachetate în folii de plastic din fabricã. care este. În acelaºi timp se atrage atenþia cã încovoierea grinzilor se mãreºte în cazul în care uscarea are loc în acelaºi timp cu supunerea acestora la o sarcinã portantã mare. Ventilarea: În cazul în care folia de plastic se umezeºte la interior. pentru ca lemnul sã se usuce Uscarea: Elementele din glulam trebuiesc uscate încet în cazul în care umiditatea acestuia a devenit mult mai mare decât cea de 12 %.vezi pagina 17. din cauza condensului. holºuruburi. P ROTECÞIA PE º ANTIERELE DE CONSTRUCÞII 23 .

elemente secundare la grinzile cu zãbrele sau ca stâlpi de susþinere. fãcând posibilã folosirea grinzilor de dimensiuni mai mici ºi cu o razã de curburã mai micã. Se pot folosi ca ºi grinzi simplu rezemate la capete sau grinzi continue pe mai multe reazeme. deoarece acestea trebuie sã fie drepte 24 P RODUSE SPECIFICE . dacã nu pot fi preluate la nivelul suporþilor. planºee intermediare la construcþiile etajate. pot fi rezolvate cu tiranþi metalici sau din glulam. Grinzi drepte cu tiranti: grinzi pentru acoperisuri cu deschideri mari.Produse specifice Sisteme structurale Descrierea sumarã care urmeazã are scopul de a prezenta cele mai folosite sisteme constructive ºi pentru a uºura proiectarea se vor preciza unele dimensiuni aproximative. la partea inferioarã (cu excepþia contrasãgeþii) ºi înclinate la partea superioarã pentru a crea panta acoperiºului (minim 5o). Grinzi Grinzile drepte: grinzi cu secþiune constantã folosite în special la acoperiºuri (grinzi principale. grinzi secundare. Grinzile bumerang: grinzi cu aspect impresionant folosite la acoperiºuri cu panta de maxim 15o . Forma grinzii duce la reacþiuni orizontale mari în zonele de reazem care. Soluþia cu tiranþi este favorabilã pentru grindã. grinzile pot fi din lemn lamelat încleiat iar tirantii pot fi metalici. Fabricile produc ºi depoziteazã grinzi de dimensiuni standard (vezi descriere pagina 16) pentru ca livrarea sã se producã rapid ºi la un preþ convenabil.S ISTEME STRUCTURALE . pane de acoperiº). Grinzi cu dublã sau simplã pantã: se folosesc în special la acoperiºuri. Raza de curburã la partea inferioarã a grinzii trebuie sa fie relativ mare deoarece eforturile mari de întindere perpendiculare pe fibre în zona de mijloc pot crea fisuri în grinda.

Grinzile cu zãbrele se pot proiecta cu talpa superioarã arcuitã devenind mai avantajoase din punct de vedere economic. metalice interioare sau din contraplacaj care se fixeazã în cuie. distanþa dintre cadre este de regulã de 3 .S ISTEME STRUCTURALE 25 .6 m ºi este preferabil sã fie cât mai mare. dar cele mai folosite sunt cele circulare sau parabolice.Grinzi cu zãbrele: acest sistem constructiv este folosit in special la constructii cu deschideri mari pentru a evita reacþiunile orizontale ce apar în punctele de reazem. Deschiderea maximã este în mod normal cuprinsã între 10 ºi 40 m. Nu este necesarã contravântuirea transversalã ºi se pot adãuga luminatoare în planul acoperiºului. Cadre triplu articulate: Cadrele de lemn lamelat încleiat se folosesc mai ales la construcþia halelor industriale. Acestea pot avea diferite forme. a sãlilor de sport ºi a altor construcþii cu deschideri mari. Arcele pot fi prevãzute cu tiranþi din metal sau din lemn lamelat încleiat fãcând posibilã ºi efectuarea tensionãrilor ulterioare. Arcele triplu articulate: sunt cele mai economice sisteme constructive. Prin adãugarea unor grinzi drepte la nivelul streaºinii se pot obþine faþade verticale. Cadre curbe cu pereþi verticali: sunt cele mai folosite ºi cele mai economice. Cadrele se produc în sistem triplu articulat cu articulaþii la nivelul fundaþiilor ºi la partea superioarã. Cadrele triplu articulate drepte: se asambleazã cu ajutorul unor conexiuni Arce Arcele din lemn lamelat încleiat se concep în sistem dublu articulat în cazul unor eforturi de solicitare mici sau triplu articulat în cazul solicitãrilor mari. P RODUSE SPECIFICE .

Poduri Multe poduri au fost construite cu structuri portante din lemn lamelat încleiat protejat prin metoda constructivã pentru a le asigura o folosinþã îndelungatã. Podurile din grinzi curbe se vor folosi acolo unde este necesarã o deschidere liberã mare. 26 P RODUSE SPECIFICE . Acestea se folosesc în special pentru deschideri libere de la 20 pânã la 60m.S ISTEME STRUCTURALE . de cele mai multe ori. Podurile pietonale sau auto: au. de cele mai multe ori. tiranþii ascunºi la nivelul pardoselii ºi se folosesc la deschideri foarte mari de pânã la 100 m. Arcele cu tiranþi ascunºi: au.Arcele cu tiranþi vizibili: se monteazã pe stâlpi pentru a se obþine aceeaºi înãlþime liberã pe toatã suprafaþa construcþiei. dreptã sau sunt realizate din grinzi cu zãbrele. forma arcuitã.

monumentelor. 1. Grinzi / stâlpi ªurub Larsen Îmbinarea cu ºurub Larsen în zona centralã a unui stâlp are ca scop transmiterea solicitãrii axiale. ªurub încleiat Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului se poate face cu ajutorul unor ºuruburi încleiate. ªurubul trebuie ulterior tensionat. Exemple conexiuni Conexiunile între elementele structurale din lemn lamelat încleiat cât ºi cele dintre elementele din glulam ºi alte pãrþi ale construcþiei. în special când este vorba de grinzi înalte.Alte utilizãri Numeroasele modalitãþi de modelare a lemnului lamelat încleiat fac posibilã utilizarea elementelor din lemn lamelat încleiat ca pãrþi componente ale scãrilor. parapeþilor. se fac de obicei din metal sau din contraplacaj fixat cu cuie. E XEMPLE CONEXIUNI 27 . holºurburi sau ºuruburi. cupolelor. sistemelor spaþiale etc. stâlpilor de telegraf.

28 E XEMPLE CONEXIUNI . Detaliu reazem Fixarea unei grinzi pe un zid din beton se realizeazã cu ajutorul plãcilor de fixare prinse în beton pentru preluarea sarcinilor. ºuruburi ºi buldogi. Este necesarã folosirea unui strat de carton asfaltat între grindã ºi zid. Grinzi fixate pe stâlpi metalici 2.Conexiuni metalice cu ºuruburi Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului cu conexiuni metalice. Conexiune grindã perete cu plãcuþe metalice Încastrarea grinzilor de lemn lamelat încleiat într-o construcþie ziditã se poate face cu plãcuþe metalice ºi holºuruburi. Grinzi / pereþi Conexiuni metalice cu cuie Încastrarea grinzii pe capãtul unui stâlp cu ajutorul ecliselor metalice fixate în cuie permite transmiterea momentului de încovoiere asigurând în acelaºi timp consolidarea transversalã.

4. Grinzi / grinzi Detaliu grindã continuã 5. Stâlpi grindã intermediarã Conexiune metalicã cu plãci la exterior Eclisele se fixeazã cu ºuruburi. cuie sau holºuruburi. Suport grinzi Conexiune metalicã de tip "papuc BMF" 3. E XEMPLE CONEXIUNI 29 .

Stîlpi dubli Grinda este susþinutã de doi stîlpi. Grinzile din lemn lamelat încleiat se fixeazã cu dornuri metalice. au fost încastrate în fundaþie. îmbinarea se face cu ºuruburi. ªuruburi încleiate 30 E XEMPLE CONEXIUNI . Îmbinarea este rezistentã la incendii deoarece este înconjuratã complet de lemn lamelat încleiat. 6. ªurub tip Larsen Conexiuni metalice de tip T Sunt elemente metalice standard de îmbinare. în prealabil. Stâlpi / fundaþii Conexiuni metalice pe o singurã parte Prinderea stâlpilor se face cu ºuruburi ºi plãci metalice care. Conexiuni metalice înglobate Conexiunile se fixeazã cu ajutorul dornurilor.

Momentul de încovoiere este preluat în profilul metalic prin forþele de compresiune ºi întindere. Arce ºi cadre Sistemele constructive tip cadre ºi arce se folosesc în cazul deschiderilor mari.Stâlpi fixaþi cu ajutorul profilelor de tip U Profilul metalic se fixeazã pe stâlpi cu ºuruburi sau holºuruburi. Detalii fundaþii Suport cadru tip U Reacþiunile orizontale de la nivelul fundaþiei se transmit prin forþele de compresiune dintre cadrul ºi profilul U care se rigidizeazã prin sudarea unui element metalic oblic încastrat în beton. 1. A RCE º I CADRE 31 .

în timp ce ºuruburile preiau sucþiunea datoratã acþiunii vântului. Îmbinãri secundare Îmbinarea între cadru ºi elementele secundare de colþ Îmbinarea se poate face cu ajutorul ecliselor fixate în cuie sau prin fixarea directã cu holºuruburi. Îmbinarea se poate face cu ºuruburi încleiate sau cu ajutorul holºuruburilor lungi.Suport arc Reacþiunile se transmit prin compresiune între conexiunea metalicã ºi lemnul lamelat încleiat. 32 A RCE º I CADRE . 2.

3. C ONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR 33 . Elementele de construcþie din lemn lamelat încleiat (grinzi cu inima plinã. Detalii coamã Contravântuirea construcþiilor Stabilitatea generalã a construcþiilor din lemn lamelat încleiat se asigurã prin contravântuirea lor. Construcþiile în ansamblu trebuie sã preia orice fel de acþiuni din orice direcþie ºi sens. ce pot sã aparã în timpul exploatãrii. arce) sunt elemente plane capabile sã preia numai încãrcãri acþionând în planul lor. cadre.

6 la întindere sunt arãtate în tabelul de mai jos: Tija M16 M20 M24 M27 M30 M36 Forþa. Tensionarea ulterioarã se poate face folosind tensori speciali. frânarea podurilor rulante) se asigurã prin contravântuiri sub forma unor grinzi cu zãbrele dispuse transversal pe lungimea construcþiei. Diagonalele de contravântuire se pot executa din lemn lamelat încleiat.2 53.Stabilitatea longitudinalã la încãrcãrile ce acþioneazã paralel cu axa longitudinalã a clãdirii (acþiunea vântului. profile metalice sau tije metalice ce se vor monta peste sau sub panele de acoperiº (în planul acoperiºului). În cele mai multe cazuri se folosesc tije metalice filetate în construcþia contravântuirilor. ºuruburilor sau a unor conexiuni metalice speciale. fixânduse cu ajutorul cuielor.5 77.0 100 122 177 Eforturile din planul acoperiºului se transmit la nivelul fundaþiei prin intermediul grinzilor principale. Desenele aratã exemple de componente care fac posibilã stabilitatea în spaþiu a ansamblurilor de grinzi-stâlpi ºi a cadrelor. acþiunea seismicã. kN 34. Cea mai simplã metodã de contravântuire este cea obþinutã în clãdirile care sunt prevãzute cu elemente rigide în planul acoperiºului ºi a pereþilor longitudinali ºi transversali. panelor de acoperiº ºi a contravântuirilor. Capacitãþile tijelor din grupa 4. 34 C ONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR Detalii contravântuiri .

având capetele tãiate transversal drept sau se pot fasona la forma doritã.Dimensiuni standard elemente glulam Cele mai utilizate dimensiuni ale elementelor din lemn lamelat încleiat se produc ºi se depoziteazã pe stoc fãcând posibilã livrarea rapidã a acestora. Tabel grinzi standard: D IMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 35 . Elementele standard se produc fãrã contrasãgeatã ºi se livreazã în lungimi de pânã la 24 m.

Înãlþime 100 200 233 267 300 400 mm Lãþime mm 90 115 36 D IMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM .

D IMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 37 .

0 KN/m2 .Încãrcare din vânt: w = -1. secþiunea estimatã este de 115 x 400 mm.Încãrcare permanentã: g = 1.Încãrcare utilã: q = 1. Date de intrare: .Clasa B . 38 D IMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM .L/300 .00 m ºi distanþa între grinzi B = 2. secþiune grindã glulam = 90 x 367 mm.50 m. Sau în cazul în care L = 7.Clasa de exploatare 1 .Dimensionare grinzi drepte Tabelul alãturat prezintã dimensiunile secþionale aproximative pentru o grindã de acoperiº simplu rezematã supusã la încãrcãrile uzuale prezentate mai jos.Încãrcare din zãpadã: s = 1.0 KN/m2 .50 m.L = distanþa între reazeme .Clasa de rezistenþã: GL 28h .B = distanþa între grinzi De exemplu pentru o grindã din glulam cu distanþa între reazeme L = 7.limitarea medie a deformaþiilor . În cazul în care încãrcãrile sunt diferite trebuie contactat un proiectant de specialitate.2 KN/m2 .00 m ºi B = 1.0 KN/m2 .

D IMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 39 .

37. gãuriri sau elemente metalice premontate ce trebuiesc fãcute în fabricã se precizeazã pe desenele de producþie. GL28 sau GL32 .Comanda Urmãtoarele informaþii trebuiesc precizate întotdeuna în comanda cãtre fabrica producãtoare: Tipul de lemn ca materie primã: molid.umiditatea: u < 12% clasa de exploatare 2 . numele producãtorului ºi a clientului.construcþii încãlzite .construcþii acoperite ºi neîncãlzite . Condiþii de exploatare: Pentru a þine cont de umiditatea lemnului lamelat încleiat în exploatare trebuie precizatã clasa în care se încadreazã: clasa de exploatare 1 . Toleranþe: dacã se doresc alte toleranþe decât cele precizate la pagina 16.umiditatea: 12% < u < 20% clasa de exploatare 3 . Dacã lungimea ºi secþiunea transversalã au dimensiuni variabile se ataºeazã desenul de producþie corespunzãtor. destinaþia. atunci acestea trebuiesc precizate. În afara acestor informaþii precizate mai sus sunt necesare urmãtoarele: Numele firmei: xxx Adresa de livrare: eventual o schiþã cu descrierea rutei de transport Numele persoanei de contact: xxx Data la care livrarea trebuie efectuatã: xxx Elementele de asamblare: precizarea eventualelor elemente de asamblare premontate sau dacã se doresc livrate separat. frezãri. Tratamente de suprafaþã: Lemnul lamelat încleiat se livreazã în mod normal fãrã a fi tratat la suprafaþã. Contrasãgeata: Dimensionarea eventualei contrasãgeþi pentru grinzi ºi segmente de grinzi se face în funcþie de încãrcãrile permanente. 40 C OMANDA Finisare ºi montaje speciale: Fasonãri.vezi pagina 20. 36.EN1194. aceastã marcare trebuie pãstratã pe produs în locuri mai puþin vizibile.umiditatea: u > 20% Dimensiunile elementelor din glulam: Este avantajoasã folosirea lãþimilor ºi lungimilor standard. Condiþiile de împachetare: împachetare în plastic pentru a se evita murdãrirea lemnului. Fabrica poate face la comandã un tratament complet al suprafeþelor exterioare .construcþii în aer liber . Clasa de rezistenþã: GL24. aºa cum se precizeazã la pagina 16. Marcarea / ºtampilarea: produsele sunt marcate cu data fabricaþiei. sau alte tipuri de lemn ce se pot livra la comandã. .

în timpul montajului. la fel ca ºi lemnul obiºnuit. cel târziu 8 zile de la data livrãrii. de aceea se recomandã manipularea cu atenþie a acestuia pe ºantierele de construcþie. îºi modificã dimensiunile atunci când umiditatea acestuia se modificã . Lemnul lamelat încleiat poate fi protejat prin ambalare în plastic. în construcþia finalã.Livrarea Elementele din lemn lamelat încleiat se pot livra în camioane. Lemnul lamelat încleiat se poate murdãri / pãta. perfect ºi cu aspect frumos. Prin aplicarea instrucþiunilor de mai sus. Reclamaþiile privind erorile sau alte lipsuri trebuiesc fãcute înaintea începerii asamblãrii. în formã scrisã. care se vor folosi ºi la montarea ansamblurilor uºoare sau doar la descãrcare. La uscarea rapidã umedã existã riscul apariþiei fisurilor. eventualele neconformitãþi trebuiesc aduse la cunoºtinþã. prevãzute cu macarale. se garanteazã un lemn lamelat încleiat de calitate. elementele din lemn lamelat încleiat sunt supuse riscului creºterii umiditãþii interioare. Din aceastã cauzã. Rolul plasticului este de protejare împotriva murdãririi ºi nu împotriva creºterii umiditãþii. deoarece lemnul lamelat încleiat. L IVRAREA 41 . La livrare se face recepþia produselor ºi eventualele deteriorãri datorate transportului trebuiesc semnalate.vezi pagina 17. Pe ºantierele de construcþii.

42 G LULAM .

G LULAM 43 .

44 G LULAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful