1

PEI'BJ14ICА CPB14JА
BE3BEAHOCH0-14HOOPMАT14BHА АTEH1014JА

14H00PMАTOP 0 PАM'
BE3BEAHOCH0-14H00PMАТ14BHE АTEH1014JE

Beorpaa

1. Ilotmomethe 3axTeHa 3a oeTHapHthathe Hpasa ma HpHeTyn HmbopmallHjama 11 1.1. 0 HmbopmaTopy 2 2. OH. OpramHзallHoma eTpyкTypa Be36etmocmo-HmbopmaTHвme aremllHje 8 4. romliHy 10 1. HaAnexcHocT BHA .2. iippe o6aee3e 5e36eattoсtto -uttOopmamuette aeettguje 5 3. Hajqemhe TpaHeeme HmbopmallHje ot BHА 2 3. flpolllicli xoje Be36e4HocHo -liHtoopmaTliвHa areHxlija llplimemyje li Hal-1liH llocTyllaia 5 1. Otuauthetba 5e36eattoсtto-uttOopmamuette aeettguje 4 3.oBnamhema li o6aBe3e 3 3. IlotallH o mocaqHma HmbopmallHja 10 2. ByveT 3a 2011.1.CАAPWАJ 1 1. IlotallH o 6yHeTy Be36etmocmo-HmbopmaTHвme aremllHje 9 5.2. OpraHli3aglioHa cxema Be36e4HocHo -liHtoopmaTliвHe areHxlije 9 1.1.2. IlporHeH ot 3maqaja 3a jaBmocT pata АremllHje 11 2.1. ByveT 3a 2010. IlporHeH HojH Hex.1.rbyqyjy H orpamHqaBajy jaBmocT pata АremllHje 12 .aamhetha H o6aBe3e Be36etmocmo-HmbopmaTHвme aremllHje Iao tpHeasmor oprama H maqHm HoeTynatha 3 3. romliHy 9 5.

јануара 2011.07.  Ажуриран је са стањем на дан 6. 3.  Објављен је дана 24. HcTpaxcHBame .2005. под насловом "Информатор о раду Безбедносно-информативне агенције".rs. Закона о слободномприступу информацијама од јавног значаја ("Сл. o6pa4a H HpogeHa 6e36e4HocHo 4. како грађани могу "прпознати" припадника Агенције. ко контролише рад Агенције. 3. 54/07. 2. гласник РС" бр.  Особа одговорна за тачност података је Мирослав Панић. године на Интернет-презентацији Безбедносно-информативне агенције. 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. на адреси:www. године). даo6aBeHrTajHHx ли припаднициHo4aTaKa Агенције носе оружје. 57/05 од 05.10. које је ступило на снагу 13.07.2008. 0 14HOOPMАTOPY 2  Информатор је сачињен у складу са чланом 39. 2. 120/04.2005. које су основне активности Агенције. HАJЧEIll'hE TPА)KEHE 14HOOPMАI14JE OA E14А 1.o4 3Ha'Iaja 3a 6e36e4HocT H ca3Hama . гласник 3 РС" бр.bia.1. године. године. HpHKyHbame .gov. овлашћено лице Безбедносно-информативне агенције за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја.

11aHrheme 3a HpecpeTame KomyHnHKagHja.11yxc6a 6e36e4HocTH H 4eo je je4HHcTBeHor 6e36e4HocHo-o6aBeHrTajHor cHcTema PeHy6. ge.11aTHocTH ycmepeHHx Ha Ho4pHBaieH.11HTHKe PeHy6.11HKe Cp6Hje.11He 6e36e4HocTH. HАNIEWHOCT E14А .11excHocTH Be36e4HocHo-HHtoopmaTHBHe areHgHje (i.11HKe Cp6Hje).11aH 2. Ha6aBKe y "HoBepTE.11yje Ha ocHoBy H y oKBHpy YcTaBa. BHA je gHBH. 4pyrHx HpoHHca H oHHrTHх aKaTa. cTpaTerHje o46paHe H yTBpbeHe 6e36e4HocHoo6aBeHrTajHe Ho. 4.11Hga.11HKe Cp6Hje (i.11HKe Cp6Hje .11a4e PeHy6.H3meHa).2002. cTpaTerHje HagHoHa. 6p.11HKe Cp6Hje. HocTojame 4ocHj ea . 3.11HKe Cp6Hje ca cTaTycom HpaBHor .5. 3. r. o6pa4a H HpogeHa 6e36e4HocHo o6aBeHrTajHHx Ho4aTaKa H ca3Hama o4 3Ha'Iaja 3a 6e36e4HocT .11Ha c. KaKo ce 4o6Hja oB. HagHoHa. H. 1.11Ha. Kao Hoce6Ha opraHH3agHja 13.11aH 2. HcTpaxcHBame .11yxc6H 6e36e4HocTH PeHy6. moryhHocT 3acHHBama pa4Hor o4Hoca y AreHgHjH.OBJIАIll'hEHIА 14 OBАBE3E 3 Be36e4HocHo-HHtoopmaTHBHa areHgHja (BHA) toopmHpaHa je 3aKoHom o Be36e4HocHo-HHtoopmaTHBHoj areHgHjH ("C. KojH je cTyHHo Ha cHary 27.11eHHx. 3aKoHa o ocHoBama ypebelba c.1. 3aKoHa. 3aHrTHTa 6e36e4HocTH PeHy6. 3. 2. ro4HHe.11Hga. H 4.HBom HocTyHKy". 42/02 H 111/09 . oTKpHBame H cHpeiaBaie 4e.07. 2. 3aKoHa o BHA) je: 1.11H pyHreme YcTaBom yTBpheHor HopeTKa PeHy6.11acHHK PC".11.11aTe 3aHoc. HpHKyHbame . 3. Y Ha4.OBJIАIll'hEHIА 14 OBАBE3E BE3BEAHOCHO- 14HDOnMАT14BHEATEHLI14JEICАOAnWАBHOTOMАHА14HАII14HHOCTYHАHIА 3.

o6pa4a H HpogeHa 6e36e4HocHo o6aBeHrTajHHx Ho4aTaKa H ca3Hama o4 3Ha'Iaja 3a 6e36e4HocT . којима се обезбеђује прикупљање података и обавештења ради отклањања и спречавања делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије. угрожавање безбедности у земљи и.обавља и друге послове одређене Законом о БИА.4 Републике Србије и информисање надлежних државних органа отим подацима. Агенција може да преузме и непосредно обави послове који су у надлежности министарства надлежног за унутрашње послове.1. 3. 3. унутрашњег и међународног тероризма и најтежих облика кривичних дела против човечности и међународног права и против Уставом утврђеног уређења и безбедности Републике. предузима друге потребне мере 3 и радње на основу закона и прописа донетих у складу са законом. 2. документовању. сузбијању и пресецању делатности организација и лица усмерених на вршење организованог криминала и кривичних дела са елементом иностраности. У обављању послова из своје надлежности. Припадници Агенције овлашћени су да од државних и другихоргана. HpHKyHbame . у складу са прописима о унутрашњим пословима. Када посебни разлози безбедности Републике Србије то захтевају. у вези с тим. 4. праћењу. Osaamhetha Be36eiHocHo -mHbopmansHe areHllmje 1. припадници Агенције примењују овлашћења утврђена законом и другим прописима које примењују овлашћена службена лица и радници на одређеним дужностима министарства надлежног за унутрашње послове. правних и физичких лица траже и добију обавештења. 4. мере и радње. У откривању. на основу одлуке коју споразумно доносе директор Агенције и министар надлежан за унутрашње послове. Агенција примењује одговарајуће оперативне методе. као и одговарајућа оперативно-техничка средства.1. 3. спречавању. податке и стручну помоћ од значаја за разјашњавање чињеницавезаних за обављање послова из делокруга Агенције. HcTpaxcHBame .

у поступку утврђеном Законом о БИА и Закоником о кривичном поступку. • ратифmиковане међународне конвенције: –Универзална декларација УН о људским правима. гласник РС". 83/2006). Директор Агенције дужан је да Народној скупштини и Влади РепубликеСрбиједвапутагодишњеподнесеизвештајорадуАгенцијеиизвештајостањубезбедностиРепубликеСрбије. 2. бр. партнерства и професионалности. откривања и доказивања одређених кривичних дела. 3. АгенцијајеобавезнадасеуобављањупословаизсвогделокругапридржаваначелнихставоваисмерницаВладекојисеодносенабезбедносно-обавештајнуполитикуРепублике Србије. Агенцијаостварујеинтензивнусарадњусадругимсубјектимабезбедносно-обавештајногсистемаРепубликеСрбије. . Агенција може премаодређенимф11изичкимиправнимлицимапредузетиодређенемерекојимасеодступаодначеланеповредивости тајности писама и других средстава општења.2. на основу претходне одлуке суда. руководећи се принципима сразмерности и минимилизације. Изузетно. односно наредбе надлежног истражног судије. 3.1.pyreo6ase3eBe36eimocHo-mmbopmanmearemmjeymp4eHe3axoHom 1.2. 3.каоисадругимнадлежнимдржавниморганимаислужбама. засновану на принципима стриктне поделе надлежности. ако је то потребно из разлога заштите безбедности Републике Србије или у циљу спречавања.HPO11I4CI4KOJEBE3BEAHOCHO-I4HOOPMАTI4BHААTEHLII4JАIIPI4MEHIYJEI4HАIII4HHOCTYHАHIА Безбедносно-информативна агенција у свом поступању примењује следеће прописе: •Устав Републике Србије ("Сл.5 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful