You are on page 1of 3

VZOR KONTROLN! V!KAZ DA" Z PRIDANEJ HODNOTY pod"a 78a zkona !. 222/2004 Z. z.

. o dani z pridanej hodnoty v znen neskor#ch predpisov ($alej len zkon)

Prloha k opatreniu !. MF/19057/2013-73

Identifika!n !slo pre da% z pridanej hodnoty ($alej len da%) SK

Druh kontrolnho v&kazu (vyzna! sa X) riadny opravn& dodato!n&

Mesiac (01 12)

Obdobie 'tvr(rok (1 4)

Rok

Nzov alebo obchodn meno prvnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby Adresa sdla alebo trvalho pobytu Ulica PS) )slo telefnu Obec

)slo 'tt E-mailov adresa

A. daje z vyhotovenej faktry o dodan tovarov a slu*ieb A.1. daje z vyhotovenej faktry o dodan tovarov a slu*ieb, ktor bol platite" dane povinn& vyhotovi( pod"a 71 a* 75 zkona, pri ktor&ch je osobou povinnou plati( da% (okrem zjednodu#enej faktry a faktry o dodan plnen osloboden&ch od dane) Dtum dodania tovaru Identifika!n !slo pre da% alebo slu*by alebo dtum Sadzba dane Poradov !slo faktry Zklad dane v eurch Suma dane v eurch Kd opravy odberate"a prijatia platby % 1 2 3 4 5 6 7 A.2. daje z vyhotovenej faktry o dodan tovarov, ktor bol platite" dane povinn& vyhotovi( pod"a 71 a* 75 zkona, pri ktor&ch je osobou povinnou plati( da% prjemca plnenia pod"a 69 ods. 12 psm. f) a* i) zkona )seln& kd tovaru pod"a Spolo!nho Druh tovaru Mno*stvo tovaru Dtum dodania colnho sadzobnka [len tovar pod"a [tovar pod"a 69 Mern jednotka Identifika!n !slo Poradov !slo tovaru alebo dtum Zklad dane v [len tovar pod"a 69 ods. 12 psm. h) ods. 12 psm. f) Kd opravy pre da% odberate"a faktry prijatia platby eurch 69 ods. 12 psm. f) a a i) zkona] a* i) zkona] g) zkona] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. daje z prijatej faktry o dodan tovarov a slu*ieb B.1. daje z prijatej faktry, pri ktorej je osobou povinnou plati( da% prjemca plnenia pod"a 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 a* 12 zkona (okrem faktry o dodan plnen osloboden&ch od dane) Poradov !slo faktry Dtum dodania tovaru Identifika!n !slo pre Sadzba dane V&#ka odpo!tanej alebo !seln alebo slu*by alebo Zklad dane v eurch Suma dane v eurch da% dodvate"a % dane v eurch identifikcia dokladu dtum prijatia platby 1 2 3 4 5 6 7 B.2. daje z prijatej faktry, z ktorej prjemca plnenia uplat%uje odpo!tanie dane a ktor vyhotovil platite" dane, ktor& je osobou povinnou plati( da% pod"a 69 ods. 1 zkona Dtum dodania tovaru Sadzba dane V&#ka odpo!tanej Identifika!n !slo pre alebo slu*by alebo Poradov !slo faktry Zklad dane v eurch Suma dane v eurch % dane v eurch da% dodvate"a dtum prijatia platby 1 2 3 4 5 6 7 B.3. daje zo v#etk&ch prijat&ch zjednodu#en&ch faktr pod"a 74 ods. 3 psm. a) a* c) zkona, z ktor&ch prjemca plnenia uplat%uje odpo!tanie dane Celkov suma zkladov dane Celkov suma dane Celkov suma odpo!tanej dane v eurch v eurch v eurch 1 2 3

Kd opravy 8

Kd opravy 8

Kd opravy 4

C. daje z faktry pod"a 71 ods. 2 zkona, ktor men pvodn faktru ($alej len opravn faktra) C.1. daje z vyhotovenej opravnej faktry )seln& kd tovaru pod"a Spolo!nho colnho sadzobnka [len tovar pod"a 69 ods. 12 psm. f) a g) zkona] 7 Rozdiel mno*stva tovaru [tovar pod"a 69 ods. 12 psm. f) a* i) zkona] 9

Identifika!n !slo pre da% odberate"a

Poradov !slo opravnej faktry

Poradov !slo pvodnej vyhotovenej faktry 3

Rozdiel zkladu dane v eurch

Rozdiel sumy dane v eurch

Sadzba dane %

Druh tovaru [len tovar pod"a 69 ods. 12 psm. h) a i) zkona] 8

Mern jednotka

Kd opravy

10

11

C.2. daje z prijatej opravnej faktry Poradov !slo pvodnej prijatej faktry 3 Rozdiel zkladu dane v eurch 4 Rozdiel sumy dane v eurch 5 Rozdiel v sume odpo!tanej dane v eurch 7

Identifika!n !slo pre da% dodvate"a 1

Poradov !slo opravnej faktry 2

Sadzba dane % 6

Kd opravy 8

D. daje o dodan tovarov a slu*ieb in&ch ako uveden&ch v !asti A., z ktor&ch je platite" dane osobou povinnou plati( da% D.1. daje o obratoch evidovan&ch v#etk&mi elektronick&mi registra!n&mi pokladnicami Celkov suma obratov v eurch Celkov suma zkladov dane Celkov suma zkladov dane evidovan&ch v#etk&mi Celkov suma dane v eurch vrtane oprv v eurch vrtane oprv v eurch elektronick&mi registra!n&mi (zkladn sadzba) (zkladn sadzba) (zn*en sadzba) pokladnicami 1 2 3 4 D.2. daje o dodan tovarov a slu*ieb, ktor sa neeviduj elektronickou registra!nou pokladnicou Celkov suma zkladov dane vrtane Celkov suma zkladov dane vrtane Celkov suma dane v eurch oprv v eurch oprv v eurch (zkladn sadzba) (zkladn sadzba) (zn*en sadzba) 1 2 3 Vysvetlivky k vzoru:

Celkov suma dane v eurch (zn*en sadzba) 5

Kd opravy 6

Celkov suma dane v eurch (zn*en sadzba) 4

Kd opravy 5

Poradov !slo faktry Uvdzaj sa okrem !seln"ch znakov aj psmen a in znaky ako poml!ky, lomky, hviezdi!ky, ak s s!as#ou poradovho !sla faktry. Poradov !slo sa uvedie bez medzier. Dtum dodania tovaru alebo slu"by alebo dtum prijatia platby Uvedie sa de$, mesiac a rok v tvare DDMMRRRR. Zklad dane Uvedie sa s dvomi desatinn"mi miestami bez zaokrhlenia. Druh tovaru Mobiln telefny sa uved skratkou MT a integrovan obvody sa uved skratkou IO. Mno"stvo tovaru Uvedie sa s dvomi desatinn"mi miestami bez zaokrhlenia. Mern jednotka Uvedie sa kg, t, m alebo ks. Kd opravy daj sa vyp%$a len v dodato!nom kontrolnom v"kaze. Pre zru&enie nesprvne uveden"ch dajov v riadnom kontrolnom v"kaze sa pou'ije v st%pci kd opravy !slo 1. Pre uvedenie nov"ch dajov, ktor neboli v riadnom kontrolnom v"kaze sprvne uveden, alebo ktor neboli v riadnom kontrolnom v"kaze uveden vbec, sa pou'ije v st%pci kd opravy !slo 2.

Rate