You are on page 1of 52

KATARSKA HUMANITARNA OAGANtZACtJA

_,..,...,
)b ...   Ć 033J ...... (I33.'4&4-188

., ............... JS..,.k ..............
.... ,.6' .....
MALI
MUSLIMAN
(l)
Pre\-·od:
Sead Seljubac
Crteži:
Memduh ei-Fermavi i Dr Jahja Abduhu
Ova knjiga je štampana uz saglasnost
MUFTIJSTVA SARAJEVO
&o,208/2001
đ
ISlA\lSM l: t
l"RED SARA)Ic"VSK()(;
S!r.RA)CVO
ZAHVALNICA
MuftiJshosarajcvskonajtoplljczahaljujc
• Katarska Humanitarna Organizacija •
ć
• MALl MUSUIIAN •
ć

ć
.
1
  š
<.#""'
F STUBOVIISLAMA
•.-----------:::=----
l
"ls/um rude n na pet srubo••a:
S1jedolenju du nemu drugog bogu
oiim Al/uhu i duje Muhummed
Njegov mb i Njegov  
klunjulifu numu:u: duwmju :ekalu:
hud!.d!Jl i po•tu rumu:.una."
 
81 VE EŠHEDU   MUIIAM\1EDEN
ABDllll \E RESULUHU!
Ć   DA \E" A DRUGOG
BOGA OSI\1 ALLA l-lA!
č da ja ne robujCm nikome i č drugom OS>m Allahu'
Gospodar naš Allah je jedan Bog, Uzvišen;
Nema Rabba drugoga, samo je Allah Bog!
La ilahc illallah!!!
č
Hogaosim AII aha!
IIIJUtttttttt6
MUSLIMAN ROBUJE SVO\! E GOSPODARU

liman ć Kclimci-Schadc! Musliman s•akog dana
klanja pet nama/a
''Djefa.1·e,   mjere prema namjerama ... " l
ll
E§h«Juenlailahrillallah!
SVE ŠTO RADI MUSLIMAN RADI
IZ POKORNOSTI Al..LAIH.i

Mushman OJII<:a•-•s>OJC Mushman pomak tl\otlnJama
"J<Io"""'-"AII>l"         • l(
.
,.r::: .
/ ',
MushmanJcposlu!ansvojim
rodncljima i1 pokomo•!i Allahu
ttltfttltllllfll IDl
č da nen1a drugog boga osim Allaha!!!
ALLAH JE STVORITELJ SVEGA
fl]
č      
"(ovfrlul s111o stvorlJJ u
lltl)/frpk• oblilcu!"
-
AllahjcSt,·oritclj
životinja i ptica.
Allah je Stvoritelj
Zemlje i neba.
A11ahjeSt,·oritclj
ć i plodo'>a.
Allah je Stvoritelj
svih usjeva.
A1111hjeStvoritelj
rijeka i planina.
NekajeuzviSenAllah.
St,·oritelj č      
Bheduenlailaheillallah!!!
ALLAH JE SVE STVORIO
RADI Ć
"l Moku On :u   sf\•uru: njome Ie od ć štitite,
u i druxih kori.•ti imate, njtlme se nujl'iše i hrunire."
"Mi i: obla/ul vodu obilnu .tipultamo i
dll u: njenu ć f'fiSte Uto i bil}l!."
Slj«<ol:im da nema drugog boga osim Allaha!
ALLAII JE 0"'\AJ KOJI
OPSKRBU DAJE
E§hedu en la ilaheillallah!
ALLAH JE MILOSTIVI,
SA\11LOS!\'I
Allahjcmilostivprernanama,
u Islam nas ć hrani nasi poji.
č
",.. koji stvorio i n11 p11t 11.p11tio,
i koji i poji, i Uji k11d se  


,
... '

Ko to kaže dojen da je novo mlijeko stiglo u č
dojku?
ž č ž
vodu?
č ć
svoga?
To je All ah!· To je All ah!
Subh anall ah! Subhanall ah!
Drugo:
Č DA JE '1UHA \1MF.D
ALLAHOV ROB l POSLANIK!
ć da mi volimo naScg vjcro\jcsnika Muhammcda,
sallallahu alejhi \C sellem. i radimo ono !to namje on
naredio.
Vjerovjesnik plemeniti- Muhammed naš pou.:dani,
Donese nam VJCru naSu- i moral k'o grau it ć  
Objasni nam ne propise- i č Islam divni!
"
KUR'AN JE KNJIGA MOJA!
"Najbolji od • onaj koji č Kur'an
i druge Č   Kur'anu!"
Velik Ti si. Gospodaru. posl'o si nam Kur'an Svoj,
znak dobrote Tvoje Bože- pntvi put i bcrekct Tvoj!
mm
\ )Abdest
  nama: oba1·/jen be: abdesta!"
Ć su obaH7.ne radnje kod abdrsta:
2)0prati ruke do viSe taktova;
3)Pmratidiogla\c: 4) Oprati noge do više č
Cistom vodom. sinak moj, abdest uzmi:
abdcska vodaJC SvJetlost licu tvom:
Abdcstulmi,sinakmoj,pana namazstani;
radi zadovoljstva Njegova klanjaj Rabbu svom;
Abdest U7.mi, sinak moj. pa na vrata spasa stani;
u pokomosti Allahu tajnu uspjeha pronadi!
Namaz
VREMENA NAVIAZA l EZA'\A

Sabah Podne

lk indija

Akšam Jaci ja
Kad mujczin svojim glasom- izgovori "Allah ekbcr!",
Tad' Milosni dfi dozvolu- č pokaže se;
Džennetska vrata otvore sc- milost od Njeg tad prospe sc;
l nebesa pokore se- od č   "Allah ekbcr!! !"
§ ''""'
EZA'\
Kada ć ezanja izgovar.tm isto što i mujezin.
a kada mujezin izgovori:
"Hajje alessalahM đ na namaz).
iliMHajjealel-fclahM(Doditenaspas).
jaiTgo,·arnm·
"La havlc vc la kuvvctc illa  
(Nema snage ni ć osim u Allaha!).
ć
Alliihumme sali i a lli scjjidinli muh am med. Allihummc
robbe h!izihi-d-da'\eti·t·limmcti n :-s-salati-1-kliimctlliti
muhamrncdeni-1-vcsTictc \C-1-fadTlctc vcb'ashu mcklimen
rnahmOdeni-1-lczi\cadtchu."
zatim ć

muhammcdin,sallalllihualcjhivcscllcmc.ncbijjcnvc
resi! len."
a onda r.amolim Allaha što ć
Zovemujczin.
ustani na namaz:
č ć
obrati sc Bogu;
reci:MJaRobbi.
evome.odativamse,
ć ć
poziv na namaz!"
"Klanjajte 11ama=, dijelite zeku/ i Nnite
ruku'va 011ima k11ji č  
Dijelovi namaza su:
č č  
Stajanjeunamazu(kijiim)
č
4. Prcgibanjeunamazu(rukU')
5. č ž
6. Posljednjesjedenjeunamazu(džulUs)
Ć U NAMAZU
Na rukO-u č
"Subhlinembbijel-a:dm!"
(Nekajeslavljen
1----"K'-"--1 Gospodar moj Uzvišeni!)
ž ć č
"ScmiaiHlhulimcnhmnidch.
rabbenii lekcl-hamd!"
(Allah č onoga koji mu
zahvaljuje, Gospodaru naš Tebi
...--.,.- --"--'"" hvala!)
ž č
 
(t-;ckaJesla"IJcn
Gospodar ITI(!J  
Na poslJednJem SJedenju č
"Enchijj.ltu
ejjuhcnnebijjuvcrnhmctulllihi  
vc alii ibll.dillahissiilihin, eShL'rlu en lli ilahc illallah vc
eShcdu cnnc muhammcdcn abduhO vc
Allahummc salli aHi muhammcdin vc ala ali muhammed,
kcmJ'<BIIejtcalliibrahimc"calaaliibnlhim.inncke
hamidun mcdžid
Alliihumme barik aHi muhammcdin vc ala 4h muhammed.
kcmlibJ.rcktcalaibrahimevcalaaliibr.lhim,innekc
hamidun mcd.1:id
Rabbcnll. ll.tinli hasenctcn vc fil D.hircti hasenctcn
vckinliaodlbcnnlir.
Rabbcnagfirlivcliviilidcjjcvclili-mu'mininejcvmc
jckiJmul-hisab.
(Fsscliitnualejkumvcrahmctulllih!)
. mn .. ; :; ;JJ , mnmn:tlj
* EstagfiruiHih (tri puta)
* "Ailiihumme entcsscliimu ve minkcsscliimu
tcbiircktejii zel-dželali vcl-ikliim."
*   č i m Ujctul-kursiiju
* "Subhiinallah!" (33 puta)
* "El-hamdu lilliih!" (33 puta)
* "Allahu ekbcr!" (33 puta)
* "Lii iliihc illallahu vahdehii. Iii šerikc Ich lchul-
mulku ve lchul-hamdu ve huve ala kuHi šcj'in
kadTr."
* Uputim dovu Allahu.
ć Islama
DAVANJE ZEKATA
"Uzmi od njihovog imetka :ekat
kojim ć ih č i prefistiti!"
* Ze kat je pravo siromaha u imetku bogataša.
* Onoga koji zckat daje voli Allah a vole ga i ljudi!
Udijeli od imetka svoga s š ć
hranu, novac ili ć  
č  
Spasiscstrahotadžchcnncmskevatrc!
Zatraži od dobrog Stvoritelja tvoga
da te obaspe š ć Svojom
[J u
8 Ć
POST RAMAZANA
l
"KtJ io;pmti rumu:un .\u b•rstim imunom,
Č ć nu nuxrudu :a w, ć mu
ma11ji ktljeje ranije č
Muslimani poste u mjcse<:u rama7.anu
Dok postimo ne jedemo i ne pijemo od zorc do zalaska
8   i podnošenju
2. Odmaramo stomak
3. ć
1 ------=--::
l
š ć
a Allah ć mu od Sebe oprost dati
 
* Ramazanski bajram dolazi poslije mjc5cca posta.
* Na bajram ć novo odijelo i klanjamo bajram.
* Na bajram dajemo milostinJU siromasima.
* Na bajram ć porodicu, rodbinu i prijatelje, i
kažemo im::
I)Qdc bajram! Dodc bajram!
Hajde da sc veselimo!
Hajde da se radujemo!
Mislimo na siromahe!
Podaj mo im novca, hrane!!!
( 1a:l jal! l •Janjo)
mr,
"
:1'1 Pcti stublslama

HAOŽOŽ
"Ljudi premu Allahu, Kubu,
ko :;u to ima ć  
* Hadždž je stroga dužnost za onoga ko može.
* č sc Kaba koja je u L:asnoj Mekki.
* Hadždž sc obavlja u mjesecu zul-hidždžctu.
l
"Lcbbc.·jkcl.JahummelebbcJ.·k,l.ebbcjke.lii.šcrrkc.lekclcbbcjk! JI
lnnel-hamdevcnni'mctclekevel-mulk.liišerrkclck!"
(Odaztvam Tt se Allahu, odaztvam. Tt sudruga  
ll vala Teb1 pripada, nimell i vlast u Tebe su, Tt sudruga nemaš!)
ll [J (] r:m IlA mm:o r:m
"
Biografija   sallallahu alrjhl n•
Abdullah· "1rho\iani" olae PejgamberO\
ll
Sin je ovo Abdullaha,. ahlak muje iz Kur'ana!
Uputa je s njime došla,· i milost svim svjetovima!
rm .. mnm ' ITmrm
KAZIVANJE O ADEMU,
ALEJHISSELAM
* Allah je Adema stvorio od č  
Allah je Ademu udahnuo duh paje postao
č  
* Allah je Adema č imenima svih stvari.
* Allah je naredio melekima da sc poklone
Ademu .
• ,. Svi su sc meleki poklonili samo lb lis (šejtan)
nije.
* Šejtan je odbio pokloniti se ć Adema.
* Allah je od Adema stvorio Havvu.
* Allah je Adema oženio Havvom.
* Allah je Adema i Havvu nastanio u Džennetu.
* Allah im je naredio da jedu sve osim sa jednog
drveta.
* Šejtan je prevario Adema i Havvu pa su
jeli sa zabranjenog drveta.
Izveo je Allah Adema i llavvu iz Dženneta na
Zemlju.
u
* Allah je   č Adema kako ć zatražiti oprost i
pokajat i sc, pa se Adem pokajao Allahu.
Allah je primio pokajanje Adema i ll avvc.
Allah je Ademu i Havvi podario mnogo djece.
Upozoravao je Adem svoj u djecu da sc č  
šejtana i njegovih ?..ala.
Adem je obavijestio svoju djecu da ć onaj ko se
bude pokoravao Allahu ć u Džennet ..
Allah je Adema č pTVim vjerovjesnikom
ljudima naZemlji.
Svi smo mi djeca Adcmova i treba da volimo
jedni druge.
Ljudi jedni nad drugima imaju prednost samo po
dobrom djelu.
33
PRAVILA PONAŠANJA PRI JELU l Ć
DAi
Naprsastavtms.alYctu
Cpravilapoona.>anjaprijcluspada
* ć
Kadakišcmilikašljcm
koristim maramicu
* Ako Jabomvim prou6ti "IJ ismillu". pa sc sjetim u toku Jela, ja
kažem:   >C lhirchu"'
(L:imcAIIaha,odpotctkajcladokraja)
Ć I S T O Ć  
Č Ć
!ln  

Ne i dem u ć preko tepiha.

č ć č
36
"
GOVORITI ISTINU
P0!;10J11Skrcno>turijetilnaiiskrcnostudjclima
•   ć ISf'ISIII sc
lltchcnncma
Re!!ulullah. sallallahu alejhl \e scllem.je imao nad1mallskmo1 1
 
39
KAKO SE POZDRAVLJAMO

đ selami starijeg
Hodi brate da ć mo,
što nas naš Pcjgambcr č
ti prola/i pored mene,
aja ti selam nazvati .
ć š  
* 1\eismiJaVaJnlkoga.
* lgramscsamokadajevrijemeigri.
* č
* Kada pobijedim kažem: "El-hamdu-lilllihi"!
(Hula Allahu)!
* Kada ne usp1jem kalem: "Tako je Allah htio
č ć  
* Kada č ezan ostavljam igru i pofurim u d'.amiju.
* Kada se govorim samo istinu.
t:li Sa milost
Cl
ŽENA l   Č
Resululluh, .mllallallll alejhi ••e selleme,je rekao:
"Neka žena je ušla u Džehennem ::.bog č
svezala je i nije je hranila; a nije je ni
pustila da se hrani gmi:.a••cima po zemlji."
Samilost
Č l PAS
Eb11 lfl1rejre, rudiju/lulw an/Ju,
prenosi od Vjerovjesnika,
sa/la/lu/til utej/ti l'e se/lem, koji ku!e:
"Dok je neki i!m'}ek išao putem jako je o!ednio.
Sašao je bunar, si5iao u njegu i napio se.
Zatim je kud otto pas ć i jede :.em/ju
od!edi. č "01·ujpasjeo!t>dtJio
onoliko koliko l· um i ju bio." Sišao je 11
napunio woju cipelu I'Odom, 11 :,11bimuje i:.nio i
psa napojio. Zaln·ulio je Allahu i o" nm je
oprostio grije/Je. PrisuttJi upitaše:
"O Allaho1• č :.ur ć i :.bog !i1•otinja
hiti đ   On č "Da! Zu Sl'e što !ivu
jetru ima hit c:e nagradu!""
č
Č BISMILLE
"Svaka vatna • koja se ne č sa
H8ismillultirruhmunirruhimll
je (nema u njoj bereketa)."
ć  
Citaru i pišem sa Bismillah.
Plovim i plivam sa Bismillah,
Jedem i pijem sa Bismillah,
Jer ja se bojim samo Al!aha,
A moja je u Allaha
Sa djete1om koje ne spominJe Allaha. ne u č i llismillu.
~   i a n zajedno spava i nJegovu hranu Jede.
Dobro dijete u č i Bisrnillu pa šejtan ne može
snjimdaspavanitisnjimdajedc!
IIUUJUD
"
l
č
č ž
Suhhl\nemen
jusebbihurra'du
biharndihilel-melli.iketu
rninhifetihi.
(UzviScnnckajcOnaj
koga&>Tomslavi,ai meleki
izstrahapremaNjemu!)
ć
ka,cm svojoj porodici
i ć po vjeri·
Tckabbeliillahu minna
š č
Allahummesajjihennafian.
(Ailahumoj,nckanamova
kiša korisna bude.)
č puta,
  aondat.amolimAIIahaono
štožclim,jcrAIIahscodaziva
ć
"'---"-"--'------' kada kiša pada.
SA\ 'JETI
Slušaj svoga muallima, svog
č i budi mu poslušan!
Kada govoriš nemoj dizati glas više nego je
potrebno!
Govori samo istinu i ne druži se sa lašcima!
Ne prekidaj drugog kada govori!
Nemoj psovati drugoga č i ako on tebe
psuje!
Pazi na svoju č ć jer je musliman č  
Vodi č o svojim stvarima jer je
musliman pedantan i uredan!
Č č ć svoje ulice!
* Vrijedno izvršvaj svoje ć obaveze!
* Budi poslušan svome ocu i majci!
* Dobro vodi č da klanjaš svih pet
namaza u njihovo vrijeme!
* Potrudi se da č š napamet što više
Kur'ani·Kcrima!
· U IME ALlAHA MILOSTNOG SAMILOSNOG
Ć razmisli i uradi
IIDI!Idookllbh\..._10..,.


P"QAiklfl:a..,dlbiii--
.. IIw-lll>lnju
...
-·-
.....
.........
 
Slbttoiwl'nl ...........
)IT.:.<6iqd/btl/prWJ1'fa! M _IItip ....

---
.... tJJ.4.11.J.:
    '>'IUl lj•Jt U 6w
.. •••• ..
""' .... .. h .. ,.,
  .. au 6w: ..
••• illll/dr.ll/1 f1 JU t IIU41111 24 )i4•l/ll
""..,"6-A-•1•!/JJ