doc123

Ito ay ang pagbibinyag o pagbasbas ng isang pari sa isang tao para maging ganap na alagad ng Diyos o kristyAno.

ito ang tamang paraan ng bautismo ... MATEO 3:16 At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya;

============================================ Seremonya ng Pagbibinyag sa bata Ang seremonya ng pagbibinyag ay isang pag aalay (dedicate) sa panginoon sa pamamagitan ng panalangin. ang pagbibinyag ay pag aalay ng dasal hindi lamang sa mga bata kundi dasal para sa mga magulang upang basbasan sila ng tamang landas sa pagpalaki ng kanilang anak. Seremonya ng pagbibinyag Ang seremonya ng pagbibinyag sa isang Kristiyano ay isang tanda sa pagsunod ng mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. ang pagbibinyag ay sa pamamagitan sa paglubog sa tubig or tinatawag na "baptism by immersion" at ito ang nakasaad sa bibliya. Madalas, dadalhin ng mga magulang ang kanilang bagong silang sa kanilang parokya para i-tala ang araw ng binyag. Dapat ang mga magulang ay binyag din sa simbahang katoliko, maging na rin ang mga ninong at ninang (pero ang mga simbahang galing sa parehong komunyon tulad ng Luterano o Anglikano ay maaari). Kung ang gustong magpa-binyag ay may-gulang, kailangan niyang mag simula ng Rite of Christian Initiation for Adults, o RCIA. Eto ang bawat yapak sa pagiging Katoliko

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful