ISPITNA PITANJA-KINEMATIKA 1. Krivolinijsko kretanje ta~ke u ravni opisano u pravouglom Dekartovom koordinatnom sistemu. Jedna~ine kretanja.

inija putanje. Putanja. !. "ektori #r$ine i u#r$anja ta~ke u pravouglom Dekartovom koordinatnom sistemu i nji%ove projek&ije na koordinatne ose. '. Krivolinijska koordinata. Jedini~ni vektori tangente i normale. "ektor #r$ine i$ra(en preko njegove projek&ije na tangentu i njegov inten$itet. ). Tangen&ijalno i normalno u#r$anje. *. +dre,ivanje polupre~nika krivine putanje -kinemati~ki na~in.. /. 0akon pravolinijskog kretanja ta~ke. Projek&ije #r$ine i u#r$anja na osu du( koje se vr1i kretanje. "ektori #r$ine i u#r$anja. 2. 0akoni kod jednolikog i jednako promenljivog pravolinijskog kretanja. 3. 0akoni kod jednolikog i jednako promenljivog krivolinijskog kretanja. 4. Jedini~ni vektori5 jedna~ine kretanja i komponente #r$ine i u#r$anja u polarnom koordinatnom sistemu. 16. +#rtanje krutog tela oko nepomi~ne ose. 7gao rota&ije tela. 0akon o#rtnog kretanja krutog tela. 7gaona #r$ina i ugaono u#r$anje krutog tela. "ektori ugaone #r$ine i ugaonog u#r$anja. 11. 8r$ine i u#r$anja ta~aka tela koje se o#r9e. 12. 0akoni kod jednolikog i jednako promenljivog o#rtanja. 7gaona #r$ina preko n[o:min]. 1'. Translatorno kretanje krutog tela. Primeri $a pravolinijsko i krivolinijsko translatorno kretanje. 1). ;avno kretanje krutog tela. Jedna~ine ravnog kretanja. 7gaona #r$ina i ugaono u#r$anje krutog tela koje vr1i ravno kretanje. 1*. +dre,ivanje #r$ina ta~aka krutog tela koje vr1i ravno kretanje. 1/. Trenutni pol #r$ine. Na~ini njegovog odre,ivanja. 12. Teorema o projek&iji vektora #r$ina na $ajedni~ku pravu. 13. +dre,ivanje u#r$anja ta~aka krutog tela koje vr1i ravno kretanje. 14. Trenutni pol u#r$anja. !6. <entroide. Primer. !1. Slo(eno kretanje ta~ke. Prenosno kretanje. ;elativno i apsolutno kretanje ta~ke koja vr1i slo(eno kretanje. !!. "ektori relativne5 prenosne i apsolutne #r$ine i jednakost koja i% pove$uje. !'. "ektori relativnog5 prenosnog5 Koriolisovog i apsolutnog u#r$anja ta~ke koja vr1i slo(eno kretanje i jednakost koja i% pove$uje. !). Slaganje ugaoni% #r$ina pri slo(enom kretanju krutog tela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful