P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

ץרבש ריאי ארזע ברה

הארוהל ללוכה רבח ע " ד ברה ש " םאל םוחנ ר
ול קחצי תיב • סשת " ד

שר ירבדל בושיי " לגה תא וילע ןיחקפמ ןינעב י
ארמגה ןירדהנסב ) בע (: תשרוד המ בותכש " םימד ול " ןושלב םיבר
ונעידוהל ןיבש לוחב ןיבו תבשב רוסא גורהל בא אבש לע ונב תרתחמב . זו " ל
ארמגה , אלא םימד ול ןיב לוחב ןיב תבשב אתשה לוחב אל ןנילטק היל תבשב
איעבמ . רמא בר תשש אל נ אכרצ אלא חקפל וילע תא לגה , כע " ל . ע ל יפ
תוטשפ ןיא איגוסה ונדמלמ םולכ עגונב ימל ןיאש ול םימד רשא וניד רתומש
וגרהל וליפא תבשב . רשפאו רמול ןיללחמש וילע תא תבשה חקפל תא לגה .
כו ן םיקיידמ םינורחאה ירבדמ במרה " ם ) פ " ט מ לה ' הבינג יה " ג ( זו " ל לכ בנג
שיש ול םימד םא נ לפ וילע לגה תבשב ןיחקפמ וילע םאו רבש םילכ ותאיבב
בייח ןימולשתב לבא ימ ןיאש ול םימד רבשש םילכ ותאיבב רוטפ ומכ
ונראיבש , כע " ל . חתפ יתרתב םייסו אדחב אלש רביד םולכ תודוא ימ ןיאש ול
םימד לפנש וילע לגה תבשב , רבתסמו אטישפש היל במרל " ם ןיחקפמד וילע
תא לגה רחאלד פנש ל וילע לגה בוש וניא אב לע יקסע תושפנ םש הינימ עקפו
ףדור ןכלו יואר ללחל וילע ה תא תבש וליצהלו ןידכ ראש לכ םדא .
1

םרב שר " י ללס ול ךרד תרחא ןינעב הז . זו " ל ) ד " ה חקפל וילע תא
לגה ( םא היהשכ רתוח לפנ וילע לגה ןיחקפמ וילע אכיה אלד אב לע יקסע
תושפנ לבא םא אב לע יקסע תושפנ ןויכ ןתינד וגרהל אלב הארתה ארבג
אליטק אוה תעשמ הריתח , כע " ל . םיברו והמת לע שר " י ה נ " ל רחאלד לפנש
וילע לגה בוש וניא ףדור יאמאו אל ןיחוד וילע תא תבשה .
2
יאו ןנישייח
אמלד רחאל חקפיש וילע תא לגה רוזחי ףודריו תא העב " ב , אטישפ ןיאש
ןיחקפמ וילע תא לגה וליפאד וגרוהל םידיב ירש . ןייעו יריאמב םגש אוה
המת לע שר " י הזב . זו " ל הארי יל הזש ונרמאש וילע ןיאש ןיחקפמ וילע תא
לגה ושוריפ קפסב יח קפס תמ . לבא םא אוה יאדו יח רמוא ינא ןיחקפמש
ירהש וישכע וניא ףדור , כע " ל . םנמא םג ירבד יריאמה םיהומת ירהש יק " ל
וליפאד קפס וקפ " נ ד החו תבש או " כ יאמא ס " ל יריאמל קרד יאדוב יח
ןיחקפמ וילע תא לגה . רבכו דמע ע " ז רה " א רפוס ויתורעהב לע יריאמה
חינהו צב " ע .

1 . ןייע ןבאב לזאה פ " ט מ לה ' הבינג יה " ג ושתבו ' רזעיחא ח " א ןמיס חי תוא ב , רואבו לודג
ןמיס א ףד ה ' ע " ג .
2 . ןייע אבקב אתיישקד ןואגהל לעב תקלח באוי הישוק א רזעיחאבו ואו ר לודג םש .
שר ירבדל בושיי " לגה תא וילע ןיחקפמ ןינעב י

138
והזו עלנה " ד בשייל תעד יריאמה תרזעבו ה ' ןיב םירבדה הלגתי
בושיי ירבדל שר " י . הנה אמויב ) הפ (: תדמול ארמגה וקפש " נ החוד תבש
ארבסמ ללחד וילע בש ת תחא ידכ רומשיש תותבש הברה . המתמו ארמגה
םאד ןניפלי ארבסמ אמיא ה " מ יאדוב וקפ " נ לבא אל קפסב , ד תצרתמו ןכל
ןניעמשא ארק יחו םהב אלו תומיש םהב וליפאד לע קפס וקפ " נ ןיחוד תא
תבשה . םנמא הארנ אלש החדנ תרבס שה " ס ללחד וילע תבש תחא וכו '
ירמגל . ו עדת ךל תותלאשבד ןמיס א ' תרבס הכלהל איבה ללח וילע תבש
תחא וכו ' . צו " ל םימעפלד ןיחוד ה תא תבש תמחמ הזג " כ יחוד םהב םימעפלו
ארבסמ . רבכו ךיראה יצנה " ב ורואבב תותלאשל ) א : ח ( םגד וקפל " נ רבועד
ןיחוד תא תבשה . ו עא " פ רבועד ואל ללכב שפנ אוה ןיאו ןיחוד תא תבשה
מ הזג " כ ד יחו םהב מ " מ ןיחוד בסמ אר ללחד וילע תבש תחא ידכ רומשיש
תותבש הברה םנמא הזב קר םא יאדו היחי ןיללחמ וילע תא תבשה . הכו " ג
בתכ יצנה " ב ) םש זסק : זי ( שרפל תעד סותה ' בב " מ דיק : ) ד " ה א " ל ( והילאד
היחה תא ןב תיתפרצה םושמ ש היה רורב ול והייחיש . הו " ט ןניעבד רורב ול
יפל ןבש תיתפרצה רבכ תמ ה אלו הי ללכב וקפ " נ יחוד םהב , וקפו " נ תמחמ
ללח וילע ןנירמא קר םא רורב ול היחיש נכו " ל . ) םנמא ןייע ושב " ע רגה " ז
ןמיס לש ףיעס ז קלוחש לע יצנה " ב סו " ל ןיללחמד תבש לע וקפ " נ לש רבוע
וליפא םא אל היחי רבועה יאדוב . (
הנהו םא םינכ ואכל םירבדה ' ונאצמ חתפ בשייל ירבד יריאמה . הנה
אבה תרתחמב וניד ארבגכ אליטק ןכלו אל ךייש היבג תשרד בותכה יחוד םהב
אלו תומיש םהב , ןויכד רתחש תיבה ירה אוה בשחנ תמכ ) . תאז תרמוא ןויכמ
לפנש לגה וילע העשב היהש ארבג אליטק ןיא ללחל וילע תבשה עא " פ
רחאלש תליפנ לגה וניא ףדור (. םלוא ןיידע שי רמול ןיללחמד ילע ו תא
תבשה תמחמ ארבסה ללחד וילע תבש תחא וכו ' . בתכ הז םושמו יריאמה
ןיללחמד תבש קר םא יאדו היחי לבא קפסב יח קפס תמ אל ןיללחמ וילע תא
תבשה ןויכ ןיאש ללחל תבש תמחמ ארבסה ללחד וילע תחא תבש םא אל
היחי יאדוב , יצנה ירבדכו " נה ב " ל .
בשיילו ירבד שר " י שי םידקהל ירבד ומ " ר רגה " צ ש רטכ טילש " א
סב ' יבקעב ןאצה ) מע ' זט ( דוסיד ןידה אטחד ליבשב ש ךרבח הכזי יוה תרבסמ
שה " ס ללחד וילע תבש תחא ידכ רומשיש תותבש הברה . יפלו וירבד י " ל
ומכד אלש םירמוא אטח ליבשב הכזיש ךרבח אכיה תמחמש ותעישפ אב ול
ידיל בויח התימ , וכלו " ע ןיא ןידור תא תפה ליצהל ימ סינכהש ותפ רונתל
תבשב דיזמב מכו " ש סותב ' תבשל ) ד . ד " ה יכו ( ומכ " כ י " ל ןיאש ןיללחמ תא
תבשה תמחמ ןידה ללחד וילע תבש תחא וכו ' אכיה תמחמש ותעישפ סנכנ
ברה ארזע ריאי ץרבש

139
בצמל םיכירצש ללחל וילע תא תבשה . ךכיפלו דנב " ד ןיאש ללחל תבש רובע
אבה תרתחמב ןיאש ול םד תמחמ ןידה יחוד םהב , ד ארבג אליטק אוה
בישחקד מכו " ש , ומכ " כ ןיא ללחל וילע תא תבשה תמחמ ןידה ללחד וילע
תבש תחא . ירה אבה תרתחמב דיספה לע ושפנ המב רתחש תחת תיב ורבח
ןויכמו סינכהש תא ומצע בצמל לש הנכס ןיא ונל ללחל וילע תא תבשה ןידמ
ללח וילע וכו ' .
3

הנהו ושתב ' רוא לודג לודגהל קסניממ ) ס י ' א מע ' ה יפדב רפסה (
בתכ בשייל ירבד שר " י עאש " פ רחאלש ש לגה לפנ וילע אל יוה ףדורכ , מ " מ
אל ןיללחמ וילע תא תבשה ןויכ סינכהש ומצע בצמל לש הנכס . אציו שדחל
ןיאש ןיחוד תא תבשה ימל ותעישפבש סנכנ בצמל לש הנכס . איבהו םיכומס
וירבדל ירבדמ נמה " ח םימסרופמה ) הוצמ זלר ( ואלש אלד דומעת לע םד ךער
אל רמאנ יבגל ימ דבאמש תא ומצע תעדל . דועו איבה תא איגוסה תבשב ) ד (.
דעסכ ושודיחל ייע " ש . יפלו ונירבד אל לכב ןפוא לש וקפ " נ ןנירמא אלש
ןיחוד תא תבשה ימב סינכהש ומצע בצמל לש הנכס ע " י ותעישפ , אלא קר
ימב ש הקספ וילע ה הרות ןיאש ול םימד השו או ארבגכ אליטק ד בוש אל ךייש
היבג ןידה לש יחו םהב , וילע אל ןיללחמ תא תבשה סינכהשכ תא ומצע בצמל
לש הנכס . הו " ט ןויכמ לכש ותלצה דסוימ לע ןידה לש ללח וילע וכו ' ןידו הז
רושק אהל ןנירמאד אטח ליבשב הכזיש ךרבח אלו ןנירמא יאה אללכ ליצהל
ימ תא סינכהש תא ומצע בצמל לש הנכס .

3 . ילואו שי ךרד תרחא בשייל תא תעד שר " י ןייגוסב . הנה תטיש שר " י המכו םינושאר
ליעל ע " ב . אבד תרתחמב רבישו תא םילכה רחאל אציש ןמ תרתחמה רוטפ םלשלמ
וליפא ל תעד אבר . וריעהו םינורחאה ) הצק " ח אנש : ב , ושת ' גנוע וי " ט ןמיס חיק , יחו '
ןואגה ר ' ןועמש הדוהי ןהכה תובותכל ןמיס מ ( ירבדש שר " י צ " ע ךאיה רשפא רמול םיק
היל ברדב ה הינימ ורטופלו ןימולשתמ בד העש רבישש תא תיבחה וניא בייוחמ התימ .
ןייעו םייניעב טפשמל םש ) תוא ד ( ןייצמש ירבדל ימלשוריה ) פ " ח ה " ח ( , ינת יבר הייח
תרתחמב ןיא ול םימד ץוח תרתחמל שי ול םימד ינת בשר " י וליפא ץוח תרתחמל ןיא ול
םימד יפל ונוממש לש םדא ביבח וילע ושפנכ ימח היל ליזא יעב בסימ ינוממ ה הינימ
םיאקו הילע הילטקו , כע " ל . ירה תעדל בשר " י ןיא ול םימד וליפא רחאל אציש ןמ
תרתחמה יאו ס " ל שרל " י בשרכ " י ןבומ עודמ וליפא רביש תא םילכה רחאל אציש ןמ
תרתחמה רטפי ) . םנמא קספ במרה " ם ב פ " ט מ לה ' הבינג יה " א רכ ' הייח .( אנימאו ילואד
הזב שי בשייל ירבד שר " י ןינעב ןיחקפמ וילע תא לגה , ד םא רמאנ וליפאד רחאל אציש
ןמ תרתחמה וניד ףדורכ בשרכו " י ימלשוריב י " ל יפאד ' םא לפנ וילע לגה ןיא ןיחקפמ
ןיידעד ןיא ול םימד . םנמא ירבד בשר " י םירומא אקוד םא רבכ לטנ םילכ יפלו ונירבד
ילוא םיכירצ ףיסוהל ירבדב שר " י לפנש לגה רחאל לטנש תא םילכה והזו קוחד ירבדב
שר " י . ןכלו עלנ " ד רתוי מ " ש םינפב .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->