Ί

;ruψrpgrrρ~~ώv~
ΓΈΩΡrΟΥΑΑ AH<,A,'###BOT_TEXT###quot;!~INH
I<APABAtlι\Ht ΑΝΑ,· τΣΑΚΟ
Σ:ΚΟSΟΜΙ Ι!ΞΡΑΦΕΙΜ

1.
J,

naiκoo.t.1,

Bpiλ"O~ '15235
Τn,λ :210!ΕΙ726θ02
F"-"ιχ

• 24 010002508

.rn:o..t

ΔΗΜΟ ΜΑΝϊΟΥΔΙΟΥ ... ΛIMNHt- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

i!XNIKH YnHPeΣ!A
MAN'fQVΔΙ ΕΎSΟΙΑΣ
(~rι ιι rφογΙ~ννηj

~ 1. Π!ΡΙΦΙ!ΡΕΙΑ .tT~P~.
ΓΕΝJΚΗ Α!ΝΣΗ ANA.m""fΞW<OY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτιΣΜΟΥ
1111!!ΡΙβΑJ\λΟΝ'I'ΟΣ

& ΥΠΟΑΟΜΩΗ

4.ΙΙΙΝΘΥΝΣΗ Πli!ΡιβΑΜΟΗτΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΙΞΔΙΑΣΜΟV
ΠΙΗΜΑ XOPIKOY ΣXUJAXMQV

(αρμ6&ο; κ:ΆΑιμ. Ρiζογιάννης)

.

ΠΑ1ΡΟΚΛΟΥ2~

36100 ΜΜΊΑ
ΤΙ1λ~ 22::313<439
ιrv;m1~;231

.

,.,~ -λ~~~~~~:~~:
(αρμόδια ~

n. Χα'tζηπάι<ΟΙJ)

Χαινό93

3<4100 ΧΑΛΚΙΔΑ
iψa22Ί3154H3S

ΘΕΜΑ: Αwόψιις t:'Πf \.l'lm!J!'ΙFiμ

... παρα'Ι'rΊfιfι~ωVι οχεnι:Δ με. ro Α' Στάδιο rrις μελέτης.

«Γι:vικ6 Πολ&Οδομικ6 Σχtδιο (

Σ) Δήμου Κηρtως Ν. ΕΟ~ισςa

Aπaνrili'ιι'"fa~ οτο

Α. το

U"'lf' aριθμ. 171 Ο 13,11,13 tννραφ~ :σας, με το ι;mclo μας tωΙΥΙ'm"Cιήσατε:
υτr' aριθμ. 1?1'13113.11.13
μενοπςι:ρcτηρήσιων τοu ΣΥ.λλ.6γοu Μ.ιφιβdλλον και

nοΛmσμός «klrNΙJ.O!'Q», της

BiΠe, ηκ ΕmτροπιΊς Α'Vίbνα

wτοβοι.ιλtιι;: ~ν Βόρειας Εόβοιας ΕΝΑΝτΙΑ ΣΤΗ

ιι:ωv S6ρειας εομοιcc;-- Αλ~οu- Σι<ι6eοv

-

Σι<οmλοι.ι

«OXI ΠΗΝ ΚΑΤΑΠΡΟΦΗ Τ Υ AΙrArOY' mι της ΚΙν~ΔημοτΦνγια τη eιώΟ'!μη
Α·:~η τοu ΔJΊμοιι Μαντουδ

- Νμνης- A)t4~ Άννο' ιι:m

13 0Ss21Jt

''" •. ...

ΓΕΩΡrοΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

σελ.2

210S002SOS

- ...... ΗΘ. ·το uw' σρι&μ; 1 :?Π-1:30 4··ιιτΓόμνf'1μCΙ ~,ςιοιωv και ,.σρcιιηρ~ Η zιn ςnt . της·
Δ. Ε. Ι<rιρtωι; Εu~Ισς '!'CU Σuλ

γοΙJ n;:pι~λλον ιιtαι Πολιτιαμ6ς «klre.-s.arg», ποu

τrε:pιλαμ~dνει άλλα ιtματα '!}λ ν της ΒΙΠΙ!

για vα &Κφ~αοuμt τις cmόψιι~

~. 'Π'ρcκe:ιμtνοu να τ!θοW U1f' όψη της Ετmροwής ncι6"rητας

Ζω~ τσu ~~μοu, σα~ γνωρ~οuμ ra εςής:

1α. Σ~μφwνcι ι.ιε το 6ρ8ρο 9 τοι.ι
αcιφ6ρος ανάτrτuξη και άλλ&ς δια
tw1PJ~Qvlζoνttιι Π'fΚΚ '1'1( επιλονt(

. 2742107.10.99 (ΦΕΚ 207 1V Χωρο~ιcbς αχtδιαe7μό~ και
(ε;ις, «•.. Τα Γειιικfι ΠολeοδομfΚ6 Ext&a αφεlλοw να
K(fl'tυθόvatις τωv ε.yι<ιιφ,μtνων Πt()Ιrμ~κ.ών

Πλtιιt1Ιων ......... ».

-

Στην Ειααγwγt\, ~~; ~.a

u Α' Σταδ(οu της· μιλtτης

m:t

Α.Ε. Κηρtc..!'h-~ρ<nlθevrar

σνσλUτΙκά οι καm.ι&Οναιις το Πφφcρειακο6 Πλclιafou Σ'Ιτρώς !λλ4δας τrou

txow αχtση

με

και

χωροetrηαη

τοu

Θ&ρμοηλcι<τρικοΟ ΣτcιβμοΟ,
Η mιοήμCΜ'J'η τcu εγγράφου ότΓ

Καντήλι- Κοιλ60α Προκοπlοι.ι

-

cιιοικ., mριοχ~ tςορuΚ'rι:ιι:rΊς

:πιχι:ιρηματιι<ο(Ι

Γ!όρκοu

uψ~ς

6ΧΑηοτις

δη

τοu

ν 'ΠΙΡΙCΧ ΦοΟρvοι ιης Δ. Ε.:
ν τr<:ρ. Α.3.4 tOU Πsριφφ&ιακοι.) Πλαιαfοu, η mριοχή tt'Ορος

τα ~ηρtα», ιwτσγμtνη στο δΙκτuc Nιtut8, χορακrηρ1ζ~ται ως
οτηριότηταφ VJCΙ 1ην oτrolcl η ~6μινη 'lfρOα'IOCJla

,ι;.;;(ι .. .,~~,,~,~~ σ, ,~ωv τ,ο6πω.κ,",.mφοyωνικής δι.~r,(π:.χ. ι:ξ6pυξη•

.JkΨrιxαvlaJ,

dκπε

va 6fιμιοuρ

m~ς·~ καlί6λοιι αpνιιrικ" εrmmlιrπιςιι dνaι ορθή

κσr cmoτcλsr mzράλιιψη της μιλt

.

ι ατrιν Εισαγωγ~. ιcιφ.S.~.S wις ιιιλtrιΚ mε, αχιτικά μι: το
χαρακtΙ"Ιριαμ6 αιτ6 "rO Ε.Π. τ

tης αuγιφφιμtvης mρι~ ατην owofα cτrιχιιρεrτcιι

'1

ανmττuςη του Ε,.ιχιιρηματικοΟ Πciριcou uψηλ~ς 6)Cλr1αης ~ λvcnm.ι00'6μινη rοuριατικά
1rιριοχι\- Πcριοχή μι τrιριθιhριcι
cιρι&μ.

17Hai1S.11.13

ιcιrμcvo

ι~νrcιι μι mριo)CC~ τraρr

~ς τrλrιαfοv 1'1'\( τrιριο~ι; Ν

2.

ξ11~ ~πιωv κcιι ιwλλΩ~ μορφcbν rοuριαμοό, το

U'lf'

,.,ρfισ&ων ορβ(ί)( tmOI'Iμcdvtι 6τι οι τrιριοχtς Naturιι
οvτι~~ cucιiCJθηcrl'σι: ιιcαι 1'1 ~cm:ιcrη sn.ΠA. uψηλfι~

rιι mφσΘι6(ιι τις 8(Qr&u8WocJ<.

~ ro tγγραφο αvαφtριι τι ιrοuΘινι1 στις χωροtαξικtς κcmuθι3νσεις διν προβλtπtται η

χωροβtτηαη ~ uψ
τιρtnτι να τρο'Π'Οτι~ηθd για να

ς όχλtιαη~ Ο'Πόπ η ΚVΑ χwροθtτησης του ΕΠ.ΠΑ. θα
αpμοαθεf οτη χωροταξική νομιμότητα.

3. QρΘWc το uτt' αοιeμ•.1f1,1.311 .11.13 κclμενc 'Π'αρφηρfιοι:ωιι .(NtlqiJ.ρcι nς νομοθ!τιdς
δJατά(ιι' σομφωνa μι τιc οτrο!ιc
όχληατκ, ~Θμ~ τrou.δc δικα

U'l1'φxcr ιccι~Θwαη xωpoetrηcn1ς ΕΠ.ΠΑ. uψη-"'c
f1'aι cwm·cnr6 ~ u(pιoτ6μcvq ν6μιμcι δρaατηριό'ιητcς, θtcrη

εστάλη α:τt6: 222702367Θ

/26

1.1

Σελ.

27-11-13 10:26

kep rnantoι;d1ou

3/3

ΓΕQΡrσΥΙΙΑ AII<ATEPINM

13 0:3:21p

την. owo!S:HJ E'C!'S ιιΜm r.n u'l'l·omnρlζtι και-ιuμηριώνε~ t~'RΎ.M if?λ~ της:
μi'Μτης mΣ ε:lνCι η 'ϊetιδlι<ιuα!'j 1 v Ι(ΙJΙ'ftιιθι.Jν~ των αvιίηφωv ~f.I.N α)(t!διααμcιΟ, ο
λtmομφ~ι; JtOΙ ορθολογ!!Wς οχι ια:οι.ιός rwν ;φήα&:ων γη~ .ι«ιι ιrων ~νικών
δραατηριοτήτων και η πpοστααlα τοu ανθρωwcγεveΟ~ και φtιςnιrοο wιpιβ6λλοντ~ μt cτόχe τη

~ιώαlμη α:νά1Γ~Ι'1 της Δ.Ε. ιa::n

c:rvwpγaaίa με τους TO'!'fii(06~ φορ!ft;. Η ΙJύ.tτi'Ί

mρlm'ωαη δι ΘΕ:ωριΙ aφmιρΙCΙ

eιδομtνσ την ιv λόγω ΚΥΑ. CΜ!θcτα 'f!'αρ<>uαιdζιι, κρίνει και

α~f όλα 'fi.'X δtδομtνα τrOtJ

ρι,ι.Jν ατη Δ. Ε. Κηρέα και 'n'ι»'Ι't1νιι Τ!:'ότrοuς mfλυαης των

με:tt~ξό τc~.ις cσuμφωνιώv ι:το

rJiδ~ι Q'(ιμφωνσ:

81

mΣΙΣΧΟΟΑn (ΥΑ ~12118451?'

J.if.: τις 'Ι'Ι'ροδιαγραφtς των

c:c κα:μ!α:

μελετών

, ΦΕΚ 209 Δ).
mααrι ΕΠ.ΠΑ. uψιϊΜς 6χλJ'10'fΚ θα t;φ &.ιαμινdς
ι<aι

mcv τcuριοομό

πκ: euρOιepf'\~ wφιοχής.

Μετά τα 'Π'αρατrc:\ιν~οψή μας IWΙ 6τΙ ~ νQ ȉ ǿ ȋ  Ȇ  ǿ  ǿ
, Ȋ ȅ ǿ   Ĭ Ț I  η ΚVΑ, .ώ.gr~ οτην περιοχή
Φοόρνοι να rnιτpgτrow μt:vov

προβΜmϊω

m τc Περιφιρmκ

κι:rrαα'Ι'6αεις mιξcρνc:Qfaς τοu λcuaι;oλfθcu, 6Ίτως

Πλαίσιο.

ων ICOΊ

Ολα ffι eιημιfα των παρατηρι'ι
Σ~&ewκμ~ς.

w.,:.__.(,"i...:.~:...ι;•-..,
..r1&i.ιJ:I\!*!A\t~·:;:::;;;;;ιJI;$;,~..;ji;~H.~1'1''"1~··.: •..~.•;..;, .~,:.,...t~~...m.~~~·:

.

· Σuμ'iτtpacηJtmιcό, μm mτο την
μελtτηι; (<:n)μφωw μc το Αρθρο

mιμwφιλ.ηφ8d oτrωaδftmm

ιινφγηθefσια διcδικαο1α δr}μοαιcmοfησης 'tCii.J Α' σταδlου της

'Π'αρ.

2 rou

Ν.

133711963),

awoλo rωv ρυlμfαιων της Πρ6mτης mu

η τροποπο«ιιοιη της ΚΥΑ uτr. α θμό Φ

11'1 cπ~lou

IA.5.33/150881 945121.12.2012 mρf fδρwης ΕΠ.ΠΑ.

Φοaι:ινοu~ Μαντοι.ιδlοu ιαn

'(1j'rτoy Α (ι.ιψι,λι'ις 6Χληcπι<)

τr~~τmι η ανογιtαιότητα να:

m; ότι α.φορό τcw εmτtχ'ff'όμrνο

βαθμό ό)(ληc.της [δι,λ. μt'fCΙ!Υροπή

ι ΕΠ.ΠΑ. τWοο Β (μtcrf1ς όχληοης)], aM6 ιι:r;rι ~ότι αφορ6

η~ e:πrrpιrn-6~ δραατηριότf1

ς .ιιντός

.!lfl

δρ(ιοτηριtιτηn::ς),

bal

wc:m

vou

ιv λόγω ΕΠ.ΠΑ (&ξορuι<ηιιctς κcι ι;ιιννgφι;l~

να τηpηθβ.Ι η νομιμ6τf'ιΥα

~μενοι.ι Χωροτα(ικοο Σχιι:δι

om

τrλc:Dfcla του tωμοθιτημtγοv

Related Interests