Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici

Studenti: Bejan Ramona-Monica Cosma Madalina-Lacramioara Petroianu Diana, Gr.2, Anul II, AP

1

Cuprins
1. Capitolul 1: Orgnizarea si functionarea comunei Perieni 2. Capitolul 2: Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici 3. Capitolul 3: Concluzii si propuneri

2

o ferma zootehnica.in marime naturala. Denumirea comunei vine de la Perii lui Yeni un turc care avea o carciuma pe aceste meleaguri.Organizare interna Administratia publica a comunei Perieni se intemeiza pe principiul descentralizarii. republicata si modificata prin legea 286/2006. metodelor si tehnicilor de conservare a solului si apei.este acela de a verifica in conditii de productie pe bazine hidrografice mici. Obiectivul principal de dezvoltare al Statiunii Perieni. legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor. Primaria Comunei Perieni isi desfasoara activitatea pe baza Legii 215/2001. serviciilor publice. eficienta antirrozionala si economica a masurilor.Cadrul legal Primaria Comunei Perieni este o autoritate a administratiei publice. un sector de conditionat seminte si un sector mecanic. autonomiei locale. infiintata in anul 1970. 3 . Comuna Perieni are o suprafata de 6204 ha si o populatie de 3632 locuitori.Capitolul 1: Orgnizarea si functionarea comunei Perieni 1. In cadrul comunei Perieni se afla Statiunea Centrala de Cercetare pentru combaterea eroziunii solului. la11km distanta de orasul Barlad si la 50km distanta de municipiul Vaslui. egibilitatii autoritatii administratiei publice locale. 2. deconcentrarii. 3. o ferma viticola. care functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale si descentraliarii serviciilor publice. locale de interes deosebit. care dispune de 819 h. stabilite de catre sectorul de cercetare.Scurt istoric Comuna Perieni se afla situata in partea de Sud-Vest al judetului Vaslui. Sectorul de dezvoltare cuprinde doua ferme de cultura a cerealelor si plantelor tehnice.

cu merite deosebite.   hotaraste vanzarea.Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul comunei sunt: Consiliul local al comunei Perieni. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine. în vederea 4 .controleaza si analizeaza activitatea acestora.in condiţiile legii. hotaraste. la propunerea primarului. in conditiile legii. infiinteaza institutii publice. precum si a serviciilor publice de interes local. Atributii competente si sarcini ale consiliului local:     alege din randul consilierilor viceprimarul. aproba statutul comunei. numarul de personal din aparatul propriu. precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului stabileste impozite şi taxe locale. în conditiile legii. respectiv viceprimarii. urmareşte. cuorganizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali. ale institutiilor si serviciilor publice. statul de functii. titlul de cetatean de onoare alcomunei sau al orasului. stabileste. precum si ale regiilor autonome de interes local. cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. aproba.  numeste şi elibereaza din functie. inconditiile legii. ca autoritate deliberativa si Primarul comunei Perieni ca autoritate executive. numarul de personal şi regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate.   confera persoanelor fizice romane sau straine. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei. Consiliul local si Primarul functioneaza ca autoritati ale administratie publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile prevazute de lege.   administreaza domeniul public şi domeniul privat al comunei. societati comerciale şi servicii publice de interes local. instituie. hotaraste darea in administrare. dupa caz. in conditiile legii. organigrama. in limitelele normelor legale. precum si taxe speciale. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei. precum şi pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa. in conditiile legii. conducatorii serviciilor publice de interes local.norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local.

persoanelor pe care le-a numit. asigura libertatea comertului si incurajează libera initiativa. în conditiile legii. solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Atributiile primarului :  asigura respectarea prevederilor Constitutiei. activitatea cultelor religioase. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local. Pe baza hotararii consiliului local. impreuna cu organele de specialitate ale asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. in situatia in care consideraca hotararea este ilegala in trei zile de la adoptare sesizeaza prefectura  propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum.precum si punerea inaplicare a legilor. cu activitate permanata. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor. aplica sanctiuni disciplinare. servicii sau proiecte de interes public local. precum şi ahotarâailor consiliului judetean. sprijina. in conditiile legii. Primaria comunei Perieni are o structura functionala.  dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cucaracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice centrale. incendiilor. cu privire la problemelelocale de interes deosebit.epidemiilor sau epizotiilor.    intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. ia masuri pentru organizarea acestei consultatii in conditiile legii. lucrari. constituita din primar.     hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari. viceprimar si secretarul comunei Perieni a carei misiune principala este: de a duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului. catastrofelor. a decretelor Presedintelui Romaniei. în conditiile legii. 5 .finantarii şi realizarii în comun a unor actiuni.

semnat si sigilat.Atributii ale viceprimarului :   exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate. constatarile corpului de consulieri a disciplinei in constructii. Semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul verbal. Intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat.dar nu mai tirziu de 3 zile de la data adoptarii. le prezinta spre aprobare Consiliului local. controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor. asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism siamenajarea teritoriului. cat si eliberarea autozizatiilor de constructii. iar dupaaprobare urmareste realizarea acestora.in conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului. Comunica hotaririle consiliului local primarului si prefectului.      vegheaza la respecatarea normelor de protectie a mediului si a ecosistemului din teritoriu administrat de municipiu. conform legii si specificului local. impreuna cu consilierul care conduce sedinta.in termenul stabilit de lege.  solutioneaza operativ. Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotariri si le avizeaza pentru legalitate. indeplineste functia de Ofiter de stare civila. de indata. sesizarilor si cererilor cetatenilor in domeniul sau de activitate. potrivit prevederilor legale. urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar.are urmatoarele atributii principaleconform Legii nr. 6 . Indeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legii Secretarul in calitate de functionar public de conducere . Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local. 215/2001 a administratiei publice locale:         Comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurind convocarea consiliului local. in spiritul legii. Intocmeste procesul verbal al sedintei consiliului local. Aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintei consiliului local. cu exceptia celor ce nu pot fi delegate.

in afara celor cu caracter secret. Asigura comunicarea catre autoritatile. Serviciul public Politie Comunitara Viceprimar Serviciul gospodariei comunale Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Compartimentul Resurse umne Secretar Arhiva Oficiul juridic Compartimentul de asistenta sociala Primar Consiliul local Perieni 7 .daca legea nu prevede altfel. Buget. stabilit legii. 4.Investitii.Organigrama Serviciul de taxe si impozite si Controlul comercial Protectie civila Serviciul de Contabilitate. in termen de cel mult 10 zile.Finante si Administratie Biroul comunitar pentru Cadastru si agricultura Serviciul de Urbanism. institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local.  Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale.Manage mentul proiectelor. in conditiile legii.

deosebirea intreele fiind de natura juridica. ca urmare a datelor furnizate despre dosarele intocmite pentru ajutorul minim garantat. In acelasi timp. Ca relatii interne se pot identifica :  relatiile dintre agentul agricol si compartimentul impozite si taxe.Relatii interne: Relatiile in cadrul institutiei publice. pentru sustinerea persoanelor cu handicap si protectie a copilului .Relatii functionale interne si externe: a. Relatii intre consiliul local si primar sunt relatii de autoritate deoarece primarul este autoritate executiva iar consiliul local deliberativa. in cadrul aceleeasi institutii.5. ca urmare a datelor furnizate de primii necesare in fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli .Potrivit criteriilor de constituire in sistem a sarcinilor publice corespunzator tipurilor de servicii cinoscute se potidentifica. sunt relatii interne intre compartimente si intre functii diferite. ca urmare a datelor care sefurnizeaza din registrul agricol despre fiecare contribuabil si despre averea acestuia (cladiri. de existenta unor relatii de cooperare si control prin delegare. relatii obligatorii. care sunt reglementate de anumite acte juridice saurelatii facutative. ambele autoritati sunt constituite prin votul cetatenitlor.  relatiile dintre compartimentul impozite si taxe si compartimentul cheltuieli.Se poate vorbi de existenta in primul rand. atat Consiliul Local avand competente de control asupra primarului cat si acesta. 8 . terenuri) careconstituie sursa de stabilire din oficiu a impozitelor si taxelor .  relatiile dintre compartimentul asistenta sociala si compartimentul cheltuieli. ceea ce le confera in egala masura legitimitate. din punct de vedere al modului de formare.  relatiile dintre compartimentul urbanism si compartimentul impozite si taxe. la randul sau asupra Consiliului Local prin competentele pe care le are in virtutea dublului sau rol de autoritate locala si in acelasi timp agent al statului (controlul de legimitate si dreptul de a sesiza prefectul).

a efectuarii de incasari incontul institutiei publice locale de la diferite institutii publice si de la contribuabili .Relatii externe: Relatiile dintre autoritatile publice centrale si autoritatile publice locale sunt extrem de variate si complexe. 9 . cu Trezoreria Finantelor publice referitor la aprobarea de catre aceasta a deschiderii de credite bugetate conform bugetului de venituri si cheltuieli. Autoritatile administratiei publice locale au relatii externe cu urmatoarele institutii :  cu Directia Generala a Finantelor Publice a judetului din care face parte institutia respectiva. cu furnizorii de bunuri si servicii. Expresia acestui tip de relatii de autoritate este dreptul de control al legalitatii pecare il are prefectul. Relatiile dintre autoritatea de varf a administratiei publice si autoritatile locale ale administratiei publice sunt derelatii de autoritate ierarhica. in legatura cu transferul si subventiile de credite bugetare de la aceasta institutie catreadministratiile publice locale. a contului de executie .b. generate de competenta generala pe care o are guvernul de a conduce administratia publica locala la nivel national. casa judeteana de pensii. principiul autonomiei administrative si al descentralizarii serviciilor publice fiind inscrise in Constitutie. Aceste relatii pot fi : relatii de cooperare (colaborare).   cu Consiliul Judetean. cu contribuabilii (agentii economici. precum si dreptul guvernului de a emite acte juridice obligatorii pentru aceste autoritati locale. cu privire ladarile de seama contabile (trimestriale si anuale). a efectuarii de plati conform deschiderii facute.   cu alte institutii publice (directia de sanatate publica. Autoritatea guvernului asupra consiliilor locale trebuieexercitata strict in limitele legii si cu respectarea autonomiei functionale a acestora. ca reprezentant al Guvernului in teritoriu.taxelor .contributiilor la bugetul local.    De asemenea administratia publica locala are relatii externe si cu contribuabilii. bugetul de stat) in calitate decontribuabil . institutii publice si persoane fizice) cu privire la incasarea impozitelor. elemanifestandu-se ca relatii de autoritate ierarhica cu institutiile superioare.

cu diploma Nivelul studiilor functionarului public determina si activitatile pe care le poate desfasura acesta. practicarea unui sistem al evaluarilor performantelor isi dovedeste utilitatea prin raportarea la beneficiile aduse organizatiei si oamenilor ei. elaborare a unor proiecte de reglementari. Creand resorturi pentru manifestarea deplina a aptitudinilor. cunostintelor functionarilor la nivel institutional. relatii de subordonare a cetatenilor fata de organele administratiei publice locale. Activitatea de evaluare este un proces complex cu profunde implicatii la nivel organizational si uman. Referitor la categoriile de functionari in cadrul Primariei Comunei Perieni acestea pot fi:    Categoria A – solicitantii sa aiba studii superioare de lunga durata. Capitolul 2: Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Primariei Comunei Perieni Evaluarea performantelor personalului este una dintre activitatile de management prin care sunt realizate obiectivele organizationale. Astfel:  Functionarii publici din categoria A pot sa desfasoare activitati de aplicare si executare a legilor. liceale sau post-liceale. absolvite cu diploma de licenta sau cu o diploma echivalenta cu aceasta Categoria B – solicitantii supusi definitivarii trebuie sa fi urmat studii superioare de scurta durata. conducere. Relatiile de colaborare intre autoritatile administratiei publice locale si cetateni trebuie sa ocupe rolul cel mai important. coordonare. atat din punct de vedere al ponderii cat si al valorii continutului. indrumare. lucrari pregatitoare 10 . consiliere. luare a deciziilor sau alte activitati care necesita cunostinte superioare de specialitate  Functionarii publici din categoria B efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor. de control. elaborare de reglementari.   relatii de utilizare a serviciilor publice (servicii efectuate de catreadministratie pentru cetateni). absolvite cu diploma Categoria C – absolventi cu studii medii.

cu accent asupra modalitatilor concrete de realizare a obiectivelor individuale inscrise in fisa postului fiecarui angajat. de a stabili cerinte de formare profesionala a functionarilor. Cu toate astea exista si niste situatii de exceptie2: 1 Conform Legii nr. Se stabileste astfel un sistem piramidal. unele activitati de conducere. activitati de birou sau de control care necesita o cultura generala medie si cunostinte tehnice sau profesionale de nivel mediu. in cadrul caruia fiecare functionar public ocupa un loc si are competente corespunzatoare nivelului sau de pregatire. 3 alin 3 si 4 din “Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici” din H. 188/1999 privind Statutul functionarului public 2 Conform art. In tara noastra. Exista patru dimensiuni ale activitatii de evaluare in cadrul Primariei Perieni: a) Evaluarea cunostintelor candidatilor b) Evaluarea functionarilor publici debutanti c) Evaluarea performantelor profesionale individuale pentru acordarea calificativelor d) Evaluarea structurii posturilor pe care le ocupa functionarii Evaluarea activitatii functionarilor publici se realizeaza in scopul de a avansa sau retrograda in grade de salarizare. determina deci si domeniul activitatilor pe care le pot desfasura. Nr. 1209/2003 11 . evaluarea functionarilor publici se inscrie in cadrul evaluarii conventionale/formale. avand la baza cadrul legal. Aceasta ierarhizare a categoriilor functionarilor publici conform studiilor.G. precum si alte activitati care necesita pregatire superioara de scurta durata  Functionarii publici din categoria C efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor si a altor reglementari. Procesul de evaluare a performantelor individuale se desfasoara in perioada 1 decembrie a anului anterior evaluarii si pana la 1 decembrie a anului in curs1 si se finalizeaza in perioada 1 decembrie 31 decembrie a anului in curs.pentru luarea deciziilor. de a promova intr-o functie publica superioara. Acest proces de evaluare a performantelor profesionale individuale permite Primariei Comunei Perieni sa ajunga la o cuncluzie in ceea ce priveste modul in care functionarul public si-a desfasurat activitatea in raport cu obiectivele urmarite.

insa acest lucru nu limiteaza fixarea unui numar mai mare. modificarea sau suspendarea raportului de serviciu.- Daca raportul de serviciu al functionarului inceteaza. Evaluarea performantelor profesionale individuale se face in acord cu prevederile legale in vigoare. prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale cu rezultatele obtinute Este necesar a se preciza si ca stabilirea obiectivelor individuale de atins de catre functionarul public se face in concordanta cu atributiile stabilite in fisa postului. Un alt aspect important este dat de faptul ca acestea trebuie sa derive din obiectivele compartimentului. primarul va avea in vedere rezultatele obtinute la evaluare. fisa postului avand rezervat spatiu pentru patru obiective. se modifica sau se supenda. serviciului sau biroului si trebuie sa fie in consens cu cele stabilite de Primaria comunei Perieni. Calificativul acordat in cazul acesta se va lua in calcul la rezultatul final al evaluarii anuale - Daca functionarul public este promovat intr-o categorie superioara. Nu este specificat un numar fix de obiective. avandu-se in vedere o metodologie ce prezinta coordonatele fundamentale necesare. „foarte bun”. promovarii. evaluarea se va realiza la momentul promovarii In urma evaluarii performantelor functionarul public va primi unul dintre urmatoarele calificative: „exceptional”. Aceste rezultate au efect direct asupra avansarii. atunci punctionarul public va fi evaluat pana in acel moment - Daca raporturile de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de evaluator inceteaza. in urma dobandirii unei diplome de studiu de nivel superior.”satisfacator”. ramanerii pe post sau retrogradarii functionarului public. Aceasta metodologie stabileste cadrul general pentru: a) Aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale. se modifica sau este supendat in timpul perioadei de evaluare. procedura de evaluare se declanseaza si trebuie parcursa intr-o perioada de 15 zile de la incetarea. iar in cazul restrangerii activitatii. Decizia privind numarul obiectivelor se va lua in calcul in limita atributiilor prin fisa postului. „nesatisfacator”. Ele pot fi modificate in conditiile in care institutia le 12 . „bun” .

Contrasemnarea raportului de evaluare. Evaluatorul este persoana care are responsabilitatea completarii raportului de evaluare a performantei individuale ale functionarilor publici. 2 alin(3) din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 4 Conform cu art. d) Identificarea necesitatilor de instituire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite. evaluatorul este un inalt functionar public. Etapele procesului de evaluare stabilite in metodologie sunt:5 .Completarea raportului de catre evaluator. adica sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile Primariei Comunei Perieni.modifica pe ale sale trimestrial. 2 alin(2) din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 5 Conform cu art. adica sa poata fid use la indeplinire in perioada de timp alocata si resursele precizate. Un inalt functionar public actioneaza ca evaluator pentru functionarii publici de executie 3 In acord cu prevederile legale art. in cazul in care evaluantul este tocmai acesta. Evaluatorul este conducatorul compartimentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea sau superiorul ierarhic al functionarului public de conducere. . fiind consemnate intr-un document semnat si datat de evaluator si functionarul public care urmeaza a fi evaluat3.Interviul de evaluare. Sa prevada un termen de realizare . ceea ce inseamna ca functionarul public nu va depasi limitele conpetentelor sale in indeplinirea responsabilitatilor. . Sa fie cuantificabile. Sa fie flexibile . 5 din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 13 . b) Corelarea obiectiva intre cerintele functiei publice si activitatea functionarului public. Obiectivele individuale trebuie sa se respecte anumite cerinte:4 Sa fie specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica. Sa fie realiste. adica sa aiba o forma concreta de realizare. c) Asigurarea unui sistem motivational prin reompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite. Daca acest lucru nu este posibil.

nota 5 corespunzatoare calificativului “exceptional” se acorda pentru performante deosebite.Stabileste calificativul final al evaluarii.Stabileste obiectivele si termenele limita individuale pentru urmatoarea etapa de evaluare.din cadrul compartimentelor care nu sunt coordinate de un functionar public de conducere. Evaluarea trebuie sa fie obiectiva. Acesata calitate poate fi avuta si de demnitar pentru functionarii publici avuti in subordine (evaluarea secretarului primariei este realizata de catre primar in baza propunerii consiliului local). . . cele slabe sau doar o anumita etapa de activitate. rezultatele ne mai fiind concludente. d din Legea nr. In acest caz.188/1999 privind Statutul functionarilor publici 14 .Stabileste necesitatile de instruire pentru urmatoarea perioada de evaluare. 4 calificativului “foarte bun”. In mod corespunzator . 3 calificativului “bun”. Notarea criteriilor de performanta si stabilirea parcurgandu-se urmatoarele etape :6  Performanta aferenta fiecarui obiectiv este evaluata pe o scalacrescatoare de la 1 la 5: 1 corespunzant calificativului „nesatisfacator‟. 84 alin 4 lit. Daca exista circumstante atenuante acestea pot fi inscrise in partea descriptive a formularului de evaluare. . Nota 1 corespunzatoare calificativului “nesatisfacator”trebuie interpretat ca fiind standardul asteptat si are ca efect direct eliberarea din functie a functionarului public in cauza7. Indatoririle evaluatorului sunt urmatoarele : .Evalueaza standardele generale de performanta. . 7-9 din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 7 Conform art. avandu-se in vedere nivelul de calificativului final se fac 6 Conform cu art. adica trebuie sa se bazeze pe cunoasterea reala a activitatii desfasurate de angajat pe toata perioada evaluata si sa nu fie marcate doar momentele bune. .Analizeaza modul in care au fost indeplinite obiectivele individuale.Consemneaza informatii privitoare la dificultatile inregistrate de functionar in timpul perioadei evaluate . 5 calificativului “exceptional”. corelate cu fisa postului.2 calificativului “satisfacator”. vor fi intalnite erorile de evaluare. dar si performantele deosebite realizate.

Se indentifica o serie de functii ale interviului. Astfel cel putin unul dintre standardele de performanta va fi considerat “foarte important” sau “important ”ori “mai putin important”. Intre 4. Ulterior se calculeaza media aritmetica a diferitelor standard de performanta. reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public.00 calificativul obtinut este “exceptional”.  Fiecare standard de performanta relevant pentru evaluare trebuie notat pe o scala de la 1 la 5. daca se constata 15 .50 calificativul obtinut este “satisfacator”.51 si 4. functionarul public si evaluatorul putand inscrie in formularul de raport orice consemnari. intr-un mod similar celui aferent activitatii direct corelate cu obiectivele .51 si 3. in sensul ca evaluatorul si functionarul public trebuie sa ajunga la un punct comun in ceea ce privesc notele acordate sau metiunile facute in raport.51 si 2. o alta etapa in cadrul procesului de evaluare. c) Functia de consemnare. Interviul.51 si 5. dupa o prealabila analiza a rezultatelor obtinute. Intre 2. le semneaza si stampileaza. acesta este inaintat superiorului evaluatorului care il va contrasemna sau va dispune efectuarea modificarilor necesare. dupa cum urmeaza: a) Functia de informare.instruire si de experienta al unui functionar public.  Corespondenta intre media generala obtinuta si calificativul final de evaluare : Intre 1 si 1.50 calificativul obtinut este “nesatisfacator”. ca medie a celor doua note obtinute pentru evaluarea gradului de indeplinire aobiectivelor individuale standardelor de performanta.50 calificativul obtinut este “foarte bun”. ca etapa a procesului de evaluare. Aceata nota nu trebuie acordata cu usurintaj. Dupa notarea fiecarui obiectiv se calculeaza media aritmetica-totalul notelor acordate impartite la numarul obiectivelor. Intre 3. functionarul public evaluat fiind cel informat cu privire la continutul raportului de evaluare b) Consensualitatea. ci. si indeplinirea Dupa incheierea acestei proceduri de evaluare are loc desfasurarea interviului. Intre 1.  Se obtine o nota finala pentru evaluare.50 calificativul obtinut este “bun”. Ulterior semnarii raportului .

insa trebuie sa contina obligatoriu referiri privitoare la: modul si gradul de indeplinire a obiectivelor stablilite de conducatorul autoritatii sau a institutiei respective. Lucrarile comisiei se vor desfasura fie prin intalnire directa. Daca este cazul se vor stabili si necesitatile de pregatire profesionala pentru perioada urmatoare. Raportul de evaluare a performantei unui inalt functionar public nu este standardizat. Ei pot primi recompense morale si materiale pentru rezultatul muncii lor. aceste fiind incluse de evaluator in finalul raportului de evaluare. astfel incat. De asemenea. modul de indeplinirea a obiectivelor si perfomatelor obtinute de structurile conduse. asigura asistenta de specialitate evaluatorilor si functionarilor ce urmeaza a fi evaluat. respectiv un presedinte si patru membri.divergente majore de opinie intre evaluator si functionar sau evaluare nu corespunde realitatii. fie prin corespondenta. transmit tuturor compartimentelor rapoartele de evaluare. Procedura de evaluare a categoriei inaltilor functionari publici are ca element distinctiv comisia de evaluare. la propunerea ministrului administratiei si internelor. acestia pot fi cadre didactice universitare cu inalta pregatire in domeniu). Un rol important in cadrul procesului de evaluare a performantelor functiionarilor publici este desinut de compartimentul de resurse umane care pana la data de 31 decembrie a fiecarui an comunica criteriile stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale. specialisti in administratia publica ( nu se face o alta specificatie. insa. 16 . Rezultatele obtinute de functionarul public la evaluarea anuala ii da dreptul acestuia la avansarea si promovare in functie. Membrii comisiei sunt numiti prin decizie a primului ministru. sunt stabilite obiectivele viitoare pe care functionarul public le are de indeplinit. care inlocuieste evaluatorul functionarilor publici in general. precum si criteriile de performanta . include rezultatele evaluand dosarele profesionale ale celor evaluate si planifica participarea la programe de instruire. ei trebuie sa se intalneasca inaintea finalizarii raportului de evaluare. Comisia de evaluare este alcatuita din cinci membri. din interpretarea legii.

direct sau dupa absolvire. singura modalitate de contestatare fiind actiunea in fata instantei de contencios administrativ. Vor fi indentificate deficientele in activitatea si modul de inlaturare a acestora. rezultatele fiind aduse la cunostina inaltului functionar public. iar interviul nu mai are loc. Spre deosebire de functionarii publici. functionarul debutant trebuie sa se consulte in probleme ce privesc responsabilitatile de indeplinit . Procedurile de evaluare a functionarului public debutant se desfasoara dupa anumite criteriii expres stablite de lege cu scopul de conveni daca persoana corespunde din punct de vedere profesional functiei. in conditiile legii. b. de 8 luni pentru functionarii numiti in functii corespunzatoare a IIa si de 12 luni pentru cei numiti in functii corepunzatoare clasei I. Este necesar sa participe la seminarii stiintifice in vederea desavarsirii 17 . Functionarul este evaluat pe toata perioda de stagiu de sase luni pentru functionarii numiti in functii corepunzatoare clasei a IIIa . indrumatorul. fiecare avand un rol bine definit: a. exceptie facand faptul ca notele finale sunt stabilite de comisia de evaluare. Functionarul public debutant este o persoana care a promovat concursul de intrare in corpul functionarilor publici de cariera. inaltii functionari nu pot discuta aspectele din raportul de evaluare. evaluatorul. trebuie sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii functiei. Functionarul publici debutant are indatorirea de a raspunde cu profesionalism si impartialitate la toate solicitarile postului. dar nu indeplineste conditiile de vechime necesare numirii intr-o functie publica definitive.- propunerile privind eficientizarea activitatii structurilor conduse. Metodologia de evaluare este asemenatoare cu cea aplicabila a functionarilor publici in general. sa observe sis a adopte o conduit conforma statului avut in organizatie. functionarul public debutant. In relatia sa cu indrumatorul. In procesul de evaluare a functionarului public debutant intervin trei parti. c.

stabileste calificativul de evaluare. aduce la cunostinta functionarului public rezultatul raportului perioadei de stagiu si propunerile facute. Cu cinci zile inaintea incheierii perioadei de stagiu se intocmeste raportul privind evaluare performantelor individuale ( formular standard) care va cuprinde: descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant. Functionarul debutant va intocmi un raport de stagiu ( standardizat) pe care il va inainta evaluatorului si care va face referire la aspecte precum atributiile ce reies din fisa postului. simpozioane. Capacitatea de a transmite initialului cele mai bune practivi de indeplinire a atributiilor de serviciu. daca raportul nu este conform. cele delegate de superiorul ierarhic. Rolul indrumatorului este unul extrem de important pentru viitorul functionar public. activitati in care s-a implicat. sustinerea de lucrari la conferinte . oferirea unui model sunt doar cateva dintre responsabilitatile indrumatorului. Evaluatorul este superiorul ierarhic sau seful serviciului in care functionarul public debutant isi indeplineste atributiile de serviciu. dimpotriva. aptitudinile pe care le-a dovedit in modul de indeplinirea a indatoririlor de serviciu. sprijinul si suportul moral oferit. concluzii privind nivelul de performanta si recomandarile privind numirea in functia publica defnitiva sau. eliberarea din functie. face propuneri privind numirea in functia publica definitive sau eliberarea din functie.pregatirii profesionale si la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti. dificultati intampinate. conduit functionarului public debutant in timpul serviciului. 18 . nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la intocmirea raportului. Evaluatorul nu poate fi si indrumator pentru functionarul public debutant/ Acesta are urmatoarele indatoriri: primeste si analizeaza referatul indrumatorului si pe cel al functionarului public debutant. completeaza raportul de evaluare. cursurile de specializare sau alte forme de perfectionare urmate pe perioada de stagiu. indreptarea eventualelor greseli.

Daca este nemultumit se va adresa instantei de contencios administrative in condtiile legii. Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare. Un aspect important este dat de comportamentul functionarului public debuntant in accord cu normele de deontoogie profesionala. capacitatea de comunicare. 01 si 5.Potrivit legii. In urma analizei. nota 5 cea mai mare. a principiilor ce guverneaza activitatea de administratie publica. adaptabilitatea si flexabilitatea in indeplinirea responsabilitatilor. Functionarul public debutant are dreptul la contestatie. daca media este 3. au participat la activitatea de instruire: o 10 de functionari au participat la cursuri de perfectionare desfasurate in cadrul Primariei o 5 functionari publici au absolvit cursurile postuniversitare in Managementul institutiilor publice Alte activitati derulate in cadrul aceluiasi an: o Actualizarea regulamentului de organizare si functionare o Evaluarea performantelor profesionale individuale in anul 2012 o Avansarea a 7 functionari publici din primarie in baza propunerilor sefilor de compartiment o Intalniri formale cu personalul angajat 19 . capacitatea de analiza si sinteza. in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a calificativului primit. Analiza contestatiei va fi realizata de superiorul ierarhic al evaluatorului. nota 1 fiind cea mai mica. La evaluarea performantelor in anul 2012 la Primaria Comunei Perieni. calificativul obtinut “ satifacator” daca este intre 1 si 3 si “ nesatifacator”. sunt urmarite capacitatea de indeplinirea a atributiunilor de serviciu. de lucru in echipa. De asemenea. implicit calificativul acordat. Functionarul va primi un raspuns in 3 zile. precum si a structurii si modului de functionare. se face media artmetica a notelor obtinute pe fiecare criteriu de evaluare si se obtine nota finala. notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se face astfel: criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5. daca se va ajunge la concluzia ca raportul nu corespunde realitatii . are dreptul de a modifica notele si . Criteriile avute in vederea pe durata perioadei de stagiu se refera la cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate.

toti functionarii publici au dreptul de a avansa in gradele de salarizare si de a fi promovati intr-o functie publica superioara. Conform unei analize privind studiile functionarilor publici din cadrul Primariei. Potrivit legii. capacitatea de a organiza eficienta a activitatilor de seviciu. este important si modul in care functioanarul public se integreaza in colectivul in care lucreaza. am constatat ca marea majoritate dintre ei au studiile universitare incheiate.Capitolul 3: Concluzii si propuneri Evaluarea anuala a performantelor functionarilor publici din cadrul Primariei Comunei Perieni este foarte importanta. Evaluarea performantelor unui functionar public presupune o modalitate prin care fiecare sa isi cunoasca capacitatile sale profesionale si daca este cazul sa se perfectioneze. ca este capabil sa realizeze obiectivele acesteia intr-un mod eficient. 15 din ei au absolvit studiile superioare de lunga durata cu diploma. Functionarul public care a obtinut calificativul “nesatisfacator ” nu va fi pomovat sau nu i se va mari salariu din cauza nepregatirii sale. In urma ultimei evaluari a Primariei Comunei Perieni nu s-au inregistrat cazuri de retrogradare intr-o functie inferioara. creativitatea si sprijinul de initiative. Dintr-un numar total de 50 . amabilitatea si raspunderea promta a tuturor cerintelor poate genera un raspuns multumitor pentru functionarul public. capacitatea de planificarea si de a actiona strategic. 25 studii superioare de scurta durata iar cei cu studiile liceale incheiate fiind intr-un nr de 10. In urma evaluarii se poate stabili daca persoana respective este potrivita pentru functia respectiva. Prin evaluarea performantelor functionarilor publici se urmareste verificarea capacitatii de a rezolva problemele eficient de autoperferctionare si de valorificare a experienitei dobandite. pentru ca astfel conducerea institutiei se asigura ca personalul este potrivit pentru activitatea desfasurata. timpul propriu pentru indeplinirea 20 .

...............ANEXA 1 RAPORT DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 1 Numele şi prenumele .......................................................................... ___________ *) Urmate în perioada evaluată........................................................................... Studii: ................... Obiective % din Termen Realizat (pondere) Notare HOTARAREA nr... la ...................................... Programe de instruire*): .............................................................................. Perioada evaluată: de la ......................................................................... ................................... Gradul de salarizare .......... Data ultimei promovări ................................... Funcţia publică .................209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ANEXA 3 Modelul raportului de evaluare 1 21 ..... .............................. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr......................................................... 1.................

am încredere în imparțialitatea conducerii instituției 14.. sunt mândru că lucrez pentru SC.ANEXA 2 Chestionar de evaluare a satisfacției profesionale Chestionarul de satisfacție aplicat cuprinde 30 itemi și înregistrează răspunsurile pe o scală Lichert în cinci trepte. supervizorul mă tratează cu respect și demnitate 6.SRL 22 ..majoritate persoanelor din grupul meu de lucru cooperează pentru pentru a îndeplini cerințele de lucru 21.supervizorul meu îmi permite să-mi fac slujba fără a se interfera 8. fiecărui tip de răspuns acordându-i-se un anumit număr de puncte: SA-sunt de acord în totalitate A-sunt de acord AD-câteodată sunt de acord/câteodată nu D-nu sunt de acord SD-dezacord total Itemii acoperă mai mulți factori: a) relația cu șeful ierarhic( comunicare șef-subaltern. șeful supervizorului meu ne oferă sprijinul de care avem nevoi 10.există o problemă de favoritism în grupul meu de lucru 20.supervizorul meu îmi dă feedback regulat despre munca mea/performanța mea b) lucrul în echipă. atitudine în muncă) 1.supervizorul meu îmi spune ceea ce se așteaptă de la mine 4. feed-back. suport afectiv și informativ.îi corespunde următorii itemi 3.. există cloaborare între grupul meu de lucru și alte grupuri de lucru c)aderare la valorile instituției 9.conducerea instituției acordă atenție ideilor și sugestiilor personale la același nivel ca mine 12.simt că ii pot spune supervizorului meu ceea ce cred 2.supervizorul meu mă informează despre lucrurile pe care trebuie să le știu 7.Xx..conducerea instituției ne informează în legătura cu ceea ce instituția încearcă să realizeze 11. supervizorul meu mă apreciază când îmi fac treaba bine 5.

..SRL face o treabă bună pentru clienții săi 27 conducerea companiei este orientată spre client d)management participativ 13.Xx. simt că slujba mea este sigură dacă sunt un bun performer 24. pe care ați dori să-l menționați?.... în mediul meu de lucru....sunt capabil să obțin resursele de care am nevoie în munca mea 25..regulamentele și procedurile companiei interferă îndeplinesc obligațiile de serviciu f)feed-back chestionar 28.Xx..SRL îmi va aduce probabil genul de viitor pe care mi-l doresc 16.bonusurile și beneficiile acordate răspund celor mai multe din nevoile mele imediate 22.cred că chestionarul acoperă toate ariile pe care aș vrea să le includ în feed back 29.XX.15...consider că SC.Xx..am destulă libertate pentru a mi face treaba bine e)factorii de muncă 18.există vreo arie sau vreun aspect neacoperit de acest chestionar. condițiile de confort acordate sunt satisfăcătoare 23.SRL face o treabă bună pentru clienții săi 17.faptul că lucrez la SC.SRL 26. am înteles pe deplin fiecare aspect al acestui chestionar 30. sunt plătit corespunzător pentru genul de muncă pe care o fac 19.Interpretarea cantitativă categorii insatisfacție mare insatisfacție ușoară satisfacție moderată satisfacție medie satisfacție mare a testului grupează scorurile în 5 cu modul în care îmi 23 ..consider că SC.. în general sunt mulțumit pentru că lucrez la SC.

Bucuresti. Teora 24 . Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 2. 2009 4.Bibliografie 1. Universitara. Boiana Augusta Berchi. Ana Maria Bercu. “Pregatirea profesionala si cariera personalului din Administratia Publica”. ed. Ed.188/1999 privind Statutul functionarilor publici 3. Legea nr. Cartea functionarului public.