Творештвото на Стале Попов е свртено кон сликање на обичаите и луѓето од мариовскиот крај и е еден од првите современи македонски романсиери

, творец на битовиот роман и расказ во нашата литература. Во првите векови од Османлиското ропство, во акедонија единствено ариовците биле слободни селани, заборавени од Турците заради непристапноста на крајот и заради некој !ерман. Во "#$от век Турците решаваат да %о покорат ариово, и ор%анизираат %рабе& на деца за јаничарската воска и то%аш била %рабната и убавата 'нѓа и однесена во Прилеп во сараите на кадијата. ( покрај најпримамливите ветувања за раскошен &ивот во турските )ареми, %рабнатата девојка ја брани својата чест и своето име и одбива да се потурчи. Таа сака да ја сочува својата убавина за саканиот човек, но нешто по%олемо од *убовта ја прави силна и смела во нејзиното отка&ување да се потурчи. Тоа е чувството на верска припадност. +апуштањето на верата за неа е напуштање на самата себе и на своите. Тоа и дава сила да издр&и до крај. ,апочнува акција за ослободување на 'нѓа од нејзиниот сакан Стојан и не%овите дру%ари, но и под%отовки за воору&ена одбрана на ариово за да продол&ат да &ивеат слободно. ариовците се бранат од нападите во тврдината Пешта, но предавството си %о прави своето и тие биваат покорени. По потресната средба на 'нѓа со нејзинот брат близнак 'н%еле, ко%о што турците %о %рабнале на пет %одишна возраст, ариово е повторно слободно со из%отвување на нов !ерман од везирот по молба од 'рслан односно 'н%еле. Повеста -алеш 'нѓа ни ја прика&ува црната судбина на македонците за време на Османлиското владеење, но и решеноста на акедонскиот народ да ја брани својата слобода и својата чест.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful