You are on page 1of 2

Baha Bakit ang baha ay nangyayari?

Ginawa natin ang isang bagay na mal i may tubig na: ma baho maitim marumi Oo! Tao ang nagpabago sa tubig Kailangan ng sariwang tubig bukas kailangan nating magbago ngayon Mangyari! Mangyari! Mangyari ---By Ayush Kale