DIOS, LÓGOS Y FUEGO EN HERÁCLITO

SEBASTIÁN AGUILERA QUIROZ.∗ Pontificia Universidad Cat !ica de "a!#ara$so. C%i!e

Intentar& a'ordar e! #ensa(iento de )er*c!ito+ #ri(ero+ 'as*ndo(e en ,-e e.iste -na co%erencia interna en s- #ensar o ,-e s- fi!osof$a es -nitaria / 0 se1-ndo+ ana!i2ando !as re!aciones e.istentes entre !as nociones de θεός, λόγος 0 πῦρ dentro de esta sfi!osof$a+ co(o f-nda(ento de !a -nidad de !a (is(a. 3e este (odo+ as-(i(os de entrada ,-e se #-ede %a'!ar de -na 4fi!osof$a de )er*c!ito de &feso5 0 ,-e ade(*s+ e!!a 4se 6-e1a #rici#a!(ente en !as interacciones de estas tres nociones5. A si(#!e vista+ !os fra1(entos (-estran se7as de -na cierta referencia a !as (is(as cosas+ reiteraciones+ inter#o!aciones 0 ana!o1$as ,-e nos %acen #ensar ,-e -na o (*s ideas a#-ntan a !o (is(o. Esto es verdad. Pero %a0 ,-e de6ar ,-e se (-estre #ara !o1rar co(#render!o rea!(ente. La idea de! θεός es co(#!icada en e! sentido en ,-e nos o'!i1a+ a! est-diar a )er*c!ito+ a des%acernos de n-estras re#resentaciones -s-a!es+ inconcientes+ nat-ra!i2adas de !o ,-e !a trad-cci n de !a !e.i n θεός+ (*s no e!!a (is(a+ ,-iere decir. As$+ de'e(os o!vidar en )er*c!ito n-estra re#resentaci n de! 3ios cristiano 8a #esar ,-e no entrare(os a disc-tir a,-$ si !o divino en )er*c!ito a#-nta o no a esa i(a1en9 #ara #oder s-(er1irnos en e! (-ndo #o!ite$sta de !a 1recia anti1-a 0 ,-e a !a ve2 es -n s-(er1irse+ en &#oca arcaica 0 en )er*c!ito+ en -na s-erte de #ante$s(o (onista o (onis(o #ante$sta. As$ de co(!e6o es+ a #ri(era vista+ e! te(a de !o divino en
Profesor de ;i!osof$a. Licenciado en Ed-caci n 0 Licenciado en ;i!osof$a. 3r. © en ;i!osof$a #or !a Pontificia Universidad Cat !ica de "a!#ara$so. Becario Conic0t. E<(ai!= nonco1itoer1os-(>0a%oo.es / ?AEGER /@ABB= /C@</DE= 4;rente a !os fi! sofos #ri(itivos+ a#arece )er*c!ito co(o !a #ri(era antro#o!o1$a fi!os fica. S- fi!osof$a de! %o('re es+ #or decir!o as$+ e! (*s interior de !os c$rc-!os conc&ntricos+ (ediante !os c-a!es es #osi'!e re#resentar s- fi!osof$a. Rodean a! c$rc-!o antro#o! 1ico e! cos(o! 1ico 0 e! teo! 1ico. Sin e('ar1o+ no es #osi'!e se#arar estos c$rc-!os. En (odo a!1-no es #osi'!e conce'ir e! antro#o! 1ico inde#endiente(ente de! cos(o! 1ico 0 de! teo! 1ico. E! %o('re de )er*c!ito es -na #arte de! cos(os. Co(o ta! se %a0a so(etido a !as !e0es de! cos(os co(o e! resto de s-s #artes5. Estos es'o2os de -nidad ,-e #!antea ?ae1er a,-$ 0 en otros #asa6es nos (-estran a!1o ,-e considera(os co(o 'ase #ara !a inter#retaci n de )er*c!ito+ ,-e es #ensar s- fi!osof$a co(o !a re-ni n de (F!ti#!es c$rc-!os en -na -nidad co%erente+ ,-e )er*c!ito evidencia en s- #ro#ia visi n de !a nat-ra!e2a. A !a !ect-ra de !os fra1(entos no #-ede esca#arse !a conc!-si n de -na -nidad ,-e !os atraviesa+ #or eso n-nca ser*n vanas !as tentativas de reconstr-cci n de! te.to co(#!eto+ de! !i'ro de )er*c!ito+ desde Sc%-ster %asta Go-raviev+ ,-e no %acen sino intentar reconstr-ir !a -nidad ,-e se a#recia a todas !-ces. Se %an %ec%o (-c%os avances desde Sc%-ster 8/DCB9 a Go-raviev 8BE//9+ a-n,-e es c!aro ,-e e! cien #or cien de fide!idad 0 certe2a es a!1o i(#ro'a'!e+ s-s intentos nos acercan a co(#rensiones cada ve2 (a0ores de! escrito %erac!$teo 0 #rof-ndi2an en s- 1ran sa'id-r$a a'is(a!.
:

θαλάσσης δὲ τὸ μὲν μισυ γ!. Co(o refiere e! . así como del oro [son cambio] las mercancías y de las mercancías el oro5A.tos #recisos+ .-e se a6-sta 'ien a! te. Esta idea+ a #artir de !os fra1(entos+ arrastra consi1o ta('i&n a! %o('re+ #-es )er*c!ito atri'-0e a !a (is($si(a a!(a -n λόγος+ de i(#recisa definici nB. θάλασσαν""" A PLUT.-e e! πῦρ se convierte a trav&s de! aire en %-(edad 8 ὑγρή9+ a1-a . τὸ δὲ μισυ πρηστήρ" L I'$de(+ "+ /EI= 4"""πρηστήρ#" δυνάμει γ$ρ λέγει %τι τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος λόγου καὶ θεοῦ τ$ σ&μπαντα δι' (έρος τρέπεται ε)ς ὑγρὸν τὸ *ς σπέρμα τ!ς διακομήσεως. 3ie!s 0 P.RONNEL BEEIB.#!ica .-e nos den !-ces #recisas acerca de! !-1ar .O BEEC+ GARCO"IC) BEE/B+ /@AD. @E= 4 Del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de todas. GON3OL.+ "+ /EI= πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα.to a #artir de a%$+ co(o !a de! (is(o Garcovic% o !a (*s reciente 0 .-e a#-ntan 0a a -na 0a a otra de !as dos nociones anteriores.-e e! f-e1o+ (ovido #or λόγος 0 θεός+ se transfor(a en todas !as cosas. 1. τ$ πάντα καὶ πῦρ /πάντων %κωσπερ 0ρυσοῦ 0ρήματα καὶ 0ρημάτων 0ρυσός" . Pro#on1o #artir de! an*!isis de esta F!ti(a noci n #ara ir desc-'riendo a%$ !as de(*s 0 !!e1ar a !a .-e ri1e e! devenir de! -niverso 0 #or e!!o+ #odr$a #ensarse co(o !e0 de! -niverso. Pero no es i(#osi'!e+ a #artir de !as veces en !as . CAPPELLETTI /@CIM CAPELLE /@D/M NOSTAS /@ABM ?AEGER /@LB+ /@ABBM GUT)RIE /@@/M COLLI BE/E+ GARCO"IC) BEE/BM .-e c-#ar$a en !a fi!osof$a %erac!$tica. Esto si1nifica . Cf.-e se !e %an dado a! te. luego.-e se or1ani2an 8διοικέω9 todas !as cosas+ .+ #tromat.)er*c!ito.-e actFa co(o se(i!!a de !a ordenaci n de! (-ndo+ a !a . B Cf. I CLEG. πῦρ Si #ensa(os este conce#to co(o (ateria! nos #ode(os encontrar con a!-siones 'astante c!aras en varios fra1(entos+ vea(os+ #ara #artir+ e! . Se1-i(os+ #or !o de(*s+ !a can nica n-(eraci n de !os !orso"rati"er de ).to de 3ie!s<Nran2 0+ c-ando se esti(e+ !a trad-cci n en es#a7o! de Garcovic% en s. La noci n de λόγος se #resta (*s f*ci!(ente a !a co(#rensi n+ es#ecia!(ente desde !a fi!osof$a+ #-es tiene .-e se rec-rre a &! en conte. 3ic%o sea de #aso+ C!e(ente+ .+ De E$ D+ HDD 3+ E= πυρὸς τε (νταμοι-.-e (enos referencias c!aras tiene+ es decir+ referencias .-e )er*c!ito !!a(a J(arK L. Nran2+ sin des(edro de !as n-(eraciones .-e a#-nta a -n #rinci#io (etaf$sico .ina!(ente+ e! πῦρ se #resnta co(o e! conce#to . .-e ver con '-ena #arte de! %acer fi!os fico en e! sentido de .r.-e en B H/ e! f-e1o se entiende f$sica o (ateria!(ente 0 #odr$a(os %a'!ar de -n #roceso cos(o1! 1ico o cos(o1 nico en e! . del mar la mitad tierra y la mitad vapor inflamado (prestér)5I.-e es 0a -na edici n indis#ensa'!e #ara e! est-dioso+ de Ser1e Go-raviev. + καλε.-e cree(os #rinci#a! en esta tesis de !a -nidad de !a fi!osof$a de )er*c!ito. B H/ H= 4Transformaciones del fuego: primero el mar.r.Editio inor de )er*c!ito.-e es #or ca-sa de! λόγος 0 de θεός .-ien da !a cita+ e. H Uti!i2are(os en 1enera! !a trad-cci n de Gondo!fo+ .

(λλ' 1ν (εὶ καὶ 2στι καὶ 2σται πῦρ (ε34ωον.-e!!o .-e ser$a κόσμος : πῦρ (ε34ωον" Cf.+ #tromat.-e va desde e! f-e1o en tanto (ateria! a! f-e1o c s(ico de B HE+ es necesario ante#oner e! H/ a! HE e ir de !o #artic-!ar a !o 1enera!. Cf. sie(#reviviente/E.-e nos a're e! ca(ino #ara #ensar a! f-e1o en s.sentido (ateria!+ #ero !a coronaci n de esta idea !a encontra(os en e! .-e %ec%ar (ano de dos cosas= #ri(ero+ de !a do'!e eterni2aci n de este #rinci#io en B HE 0 se1-ndo+ de! caracter 4(es-rado5 de s. N-estra inter#retaci n+ en todo caso+ no de#ende de !a #-nt-aci n entre !a f r(-!a antedic%a 0 πῦρ (ε34ωον. Para co(#render (e6or c (o va ad. sino 'ue siempre %a sido. τὸν α5τὸν /πάντων.re!aci n con !a esencia divina de! (-ndo+ esto es+ con e! θεός.O /@HI= LI ss+ BEEC= BL/. 3onde )er*c!ito identifica e! f-e1o+ e!ev*ndo!o a !a cate1or$a de #rinci#io -niversa! constit-tivo de todo+ con e! (-ndo+ eterni2ando+ ade(*s+ s. Lo .-e siempre es viviente+ es (ε34ωον.-e e! f-e1o 8πῦρ9 es eterno 84siempre %a sido+ es 0 ser*59+ es a!1o .+ "+ /EI+ /= κόσμον τόνδε.-e+ en 1enera! 0 #ara no co(#!icar e! as-nto+ #ensa(os .Estas F!ti(as #a!a'ras a'ra2an casi toda caracteri2aci n de! f-e1o en s. B HE= 4 Este cosmos. ta('i&n+ #ara !a disc-si n NIRN /@ABB= H/E ss.-e a#arece en e! fra1(ento no indica sino a !a eternidad de κόσμος co(o (oda!idad de !a #redicaci n #rinci#a! de !a frase+ .istencia!9 o 'ien co#-!ativo. /E No #ode(os entrar a.-e se tiene noticia @= 4era sie(#re+ es 0 ser*5+ es decir+ a. no lo %i&o ninguno de los dioses ni de los %ombres.esencia.#!ica !a controversia 0 s-s ra2ones+ inc!in*ndose a !a no necesidad de #-nt-ar en a. es y ser( fuego eternamente viviente.-e e! κόσμος es+ es eterno.-e 0a nos #one en ca(ino #ara #ensar e! f-e1o 0a no #-ra(ente en s. Pri(ero+ !e atr-'-0e -na e.-e ta('i&n es eterno+ esto es+ ade(*s de .-iriendo e! πῦρ connotaciones (*s a'stractas %a0 .-e %a #rovocado !a controversia desde ). A.-e !a f r(-!a de eternidad . GOGPERZ /@BH+ #-esto . Esto no es (era(ente -na #redicaci n+ sino -na #redicaci n .istencia eterna 0 !-e1o !e atr-'-0e -n atri'-to . ο6τε τις θεῶν ο6τε (νθρ7πων 8πο3ησεν. NIRN /@ABB= HEC ss+ NirQ #one -n #-nto en a!to entre 2σται 0 πῦρM GON3OL.-e nos dice a!1o res#ecto de c (o entiende CLEG.-e ser$a+ en caso de ser a-t&ntico e! fra1(ento 80 no %a0 ra2ones #ara d-dar!o9 !a #ri(era for(-!aci n de !a eternidad de !a .-e e! #redicado de κόσμος es πῦρ (ε34ωον" C . 'ue se enciende seg)n medidas y se apaga seg)n medidas5C. /πτόμενον μέτρα καὶ (ποσ-ενν&μενον μέτρα" D Cf. La for(-!aci n 1ν (εὶ καὶ 2στι καὶ 2σται+ . NIRN /@ABB= HBL<HBA @ GON3OL. . uno mismo para todos los seres.-e #ara entender (e6or e! ca(ino .sentido (ateria!+ sino .-$ en !a intrincada disc-si n acerca de si !a f r(-!a 1ν (εὶ καὶ 2στι καὶ 2σται tiene sentido e.-e! !-1ar de! fra1(entoM NA)N /@C@= /HI+ Na%n entiende .istencia! 8ε9ναι+ -n ver'o enc!$tico+ se acentFa c-ando tiene va!or e.-$ !a tradici n 8C!e(ente9 %a #-esto e! fra1(ento B H/ des#-&s de! B HE+ in(ediata(ente des#-&s D+ #ero cree(os .devenir.O BEEC= BI@<BLH+ donde se e.r.

(ovi(iento+ !as πυρὸς τροπα3 de !as . en sabiduría.tie(#o res#ecto de c (o conce'ir e! (-ndo . e. ministras de Di"e.r. B DH ve a! #ro#io %o('re co(o -n (ono si es co(#arado con e! θεός= 4El m(s sabio de los %ombres parecer( un mono en comparaci+n con Dios. B DB= 4 El m(s bello de los monos es feo al compararlo con la especie de los %ombres 5/H+ )er*c!ito co(#ara e! (ono con e! %o('re 0 co!oca en -na s-erte de 4esca!a de seres5 a! %o('re #or so're e! (ono+ #ero en e! . pues.r.-& dios es s-#eror a! %o('re+ .-e se (-eve de (anera re1-!ada+ #ode(os e. B H/+ . 2.-e )er*c!ito co!oca a! θεός. B @I= 4El sol.+ De e.(ovi(iento+ s-s (-taciones+ s.)er*c!ito e! (-ndo en 1enera!+ a trav&s de esta caracteri2aci n de πῦρ en e! fra1(ento+ esto es+ co(o a!1o viviente+ vivo.ται καὶ σο<3αι καὶ κάλλει καὶ το.-e ta('i&n toca !a esfera %-(ana.+ -ipp$ maior+ BD@ '= (νθρ7πων = σο<ότατος πρὸς θεὸν π3θηκος <ανε. sabr(n encontrarlo 5/B9 #-es s. Intente(os des1ranar!o #ara ver !as re!aciones . no traspasar( sus medidas [μέτρα]* si no las Erinnias. GUT)RIE /@@/M ?AEGER /@DBM GIGON /@DE= BB/M CAPPELLETTI /@CI=/@ ss.-e contiene. Esta vida est* constit-ida #or -n encenderse 8. B BD+ donde 3iQe 0a no a#!ica s.πτεσθαι9 0 -n a#a1arse 8(ποσ-έννυσθαι9 re1-!ado #or+ entende(os+ -na 6-sticia c s(ica 8#resente+ #.παντα9 a !o divino+ . En e! .+ en e! .r. )er*c!ito a1re1a+ es#ecificando #or . en e! .-e esto est* en concordancia con e! sentir #ro#io de s.-e %a'!a(os a #ro# sito de! .r.r.(νταμοι-ή" Estos μέτρα re1-!adores (ientan !a necesidad en e! acaecer de! f-e1o en este fra1(ento. esto es+ 3iQe ri1e todo+ no se a1ota en res1-ardar !os métra de! "+smos+ sino . Q-isiera %acer (enci n+ en #ri(er !-1ar+ de! estat-s onto! 1ico en e! .-& es o a .ς Dλλοις πEσιν" .-e e! conoci(iento divino es e! // /B Cf.r.-e se %ace necesario revisar a 1randes ras1os e! con6-nto de fra1(entos B DB+ B DH+ B CD 0 B /EB.casti1o+ se1Fn )er*c!ito+ a !os fen (enos nat-ra!es 0 s-s !i(itaciones+ sino a !as fa!tas de !os %o('res= A3κη καταλέCεται Cευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας. B @E+ donde todas !as cosas son (-taciones de! f-e1o+ 0 e! .-e nos rodea+ !a natura//.-i#arar esta asi(i!aci n f-e1o R todas !as cosas 8πῦρ : . PLUT. @ριν&ες μιν A3κης 8π3κουροι 8Bευρήσουσιν" Ta('i&n #-ede revisarse !a otra oc-rrencia de A3κη. #ara !o . B HE+ donde e! f-e1o es e! cos(os eterno 0 vivo .-e no son (*s .-e si to(a(os con6-nta(ente e! . Pero a%$ donde nos %ace(os !a #re1-nta so're . <ησὶν = >ράκλειτος? ε) δὲ μή. θεός E! te(a de! θεός %erac!$teo es s-(a(ente co(#!e6o. /H PLAT. Sin d-da .-e s.-& se refiere )er*c!ito con esto es donde #-ede %a'er vis!-('re de !a divinidad+ #or. %ermosura y todo lo dem(s 5/I.-e ta('i&n #-ede #resentarse 'a6o !a for(a divinidad R todas !as cosas+ co(o vere(os a contin-aci n.il$ II+ AEI a= λιος γ$ρ ο50 ὑπερ-ήσεται μέτρα.+ -ipp$ maior+ BD@ a= πιθήκων = κάλλιστος α)σ0ρὸς (νθρ7πων γένει συμ-άλλειν" /I PLAT.r.

ν Nκάστου" Te. πόλεμος ε)ρήνη. consideran unas in3ustas y otras 3ustas5/A+ es decir+ !as in6-sticias . /D )IPP. lo mismo 'ue el fuego. B AC+ arc%iconocido+ 0 .-e no #ode(os tocar en esta #resentaci nM se trata de! . 0ειμJν θέρος. Garcovic%+ Cf. Tanto es as$ .iste entre !a noci n de θεός 0 !a de πῦρ en !a fi!osof$a %erac!$tea.-e #resenta e! .+ ad A I= τῶι μὲν θεῶι καλ$ πάντα καὶ (γαθ$ καὶ δ3καια. θε. B /EB= 4 2ara el Dios Sτῶι θεῶιT todas la cosas son bellas y buenas y 3ustas* los %ombres.-$+ en e! sentido en .istentes.-e se re!aciona πῦρ con θεός= !a ana!o1$a .r.-eda reco1ido en Or$1enes+ .ον δὲ 20ει" /A PORP)VR. Lo divino est* (*s a!!* de !o %-(ano de -na (anera tan a'so!-ta . Este fra1(ento est* reco1ido #or )i# !ito de Ro(a en e! !i'ro IU de s4efutatio omnes %aeresium+ 0 se da -na referencia a dios o !o divino . /L . Los fra1(entos L+ BI+ HE 0 LH (encionan θεο3 en -n sentido #-ra(ente tradiciona!5/C.+ .r.+ IU+ /E+ D= = θεὸς Iμέρη ε5<ρόνη.to+ . invierno y verano.-e θεός es #ensado a.-e nosotros considera(os (*s atroces+ a0er 0 %o0+ #ara !a (irada divina+ #ara s. saciedad y %ambre* él toma diferentes formas.#!icativa de )i# !ito entre(edio de! te. )e a.-e Gondo!fo (antiene 0 no distin1-e de! resto de! fra1(ento de (anera e. el divino en cambio los tiene001/L" A.-e est* fac-!tado #ara e!!o9 tener+ !a co(#rensi n res#ecto a! contenido de! λόγος+ . CD= 4[-er(clito a través de .-e e!i(ina !a 1!osa e.-$ es donde co(ien2a !a ti#ificaci n de !a ca!idad de! θεός de )er*c!ito.elso]: //por'ue el %(bito %umano no tiene conocimientos verdaderos. Pero es otro e! (otivo #or e! . B AC= 4Dios es: día y noc%e.$ .-e e. K%L =κόταν συμμιγ!ι θυ7μασιν Mνομά4εται καθ' Iδον.-e se deriva de otros fra1(entos e. Dνθρωποι δὲ H μὲν Dδικα ὑπειλή<ασιν H δὲ δ3καια" /C NIRN /@ABB= /DD. κόρος λιμός? (λλοιοῦται δὲ %κωσπερ KπῦρL.+ 5uaest$ %om.-$ e! .r. Se ve con c!aridad .-e va (*s a!!* de !a (is(a+ -na int-ici n o(nia'arcante .#!icita. guerra y pa&.-ien nos trans(iti e! .-e es+ en #a!a'ras de NirQ= 4-na idea distinta de θεός de !a . Prefer$ -ti!i2ar !a trad-cci n de Garcovic% es#ecia!(ente #or.-e tiene . en cambio.+ 4ef.co(#rensi n+ son 6-stas+ 'e!!as 0 '-enas.-e !!e1a a ser dif$ci! #ensar!o dentro de! #ensa(iento de )er*c!ito.-e se esca#a a toda co(#rensi n %-(ana+ #-esto .els.-e nos estar$a dando noticias acerca de !a re!aci n #osi'!e . GARCO"IC) /@AD= @D. 'ue al me&clarse con los sa%umerios (inciensos) es llamado seg)n el aroma de cada cual de estos5/D.-e ver+ a (i 6-icio+ con !a co(#rensi n necesaria acerca de .-e so're#asa todo e! conoci(iento %-(ano+ caracteri2ado #or !a divisi n+ #or !a #arce!aci n de !a rea!idad en co(#arti(entos ais!ados a veces+ so(era(ente 6-ntos otras+ 0 en-ncia -na caracter$stica de !o divino .r.-e !!e1a a en-nciar -na caracter$stica .verdadero+ no e! %-(ano+ co(o .to 0 trad-cci n de G. Para &!+ dios o !o divino+ es s-#erior en todo sentido a! %o('re+ en todo sentido.+ "I+ /B= Fa-s Ce!s-sG 1θος γ$ρ (νθρ7πειον μὲν ο5κ 20ει γν7μας.-e ORIG.-e+ se1Fn )er*c!ito+ e! %o('re de'er$a 8#or.

Se trata de !a nat-ra!e2a desde -n #-nto de vista -nitario e invisible+ #ero ta('i&n de cada -na de s-s dis#-tas 0 dina(is(os visibles+ es decir+ se trata de! logos (is(o .!-c%a no es sino s.r.-& car*cter onto! 1ico+ .-$ se ve c!ara(ente e! res-!tado de #ensar e! f-e1o+ !o divino 0 e! l+gos co(o a!1o -nitario+ #-es !o .#resi n de !a -nidad oc-!ta de! cos(os+ !a conte(#!aci n 1!o'a! de! (is(o 8. Pero si nos #re1-nta(os #or .-e θεός es e. B HE co(o identificado con e! eterno f-e1o sie(#revivo. BE .ERNÁN3EZ BE//= /EE.-e πῦρ+ ser$a -n θε.planatory gloss1 de )i# !ito.O BEEC= BEL<B//.-$ !a idea de (irar desde e! #-nto de vista invisible 0 desde e! #-nto de vista visible+ #-esto .(ovi(iento 0 s. ta('i&n e! co(entario de NIRN /@ABB=/DI</DD.-e a.-& se da e! caso .devenir+ s. t%is is t%e meaning7 and -nder1oes a!teration in t%e Wa0 t%at fire+ W%en it is (i.παντα9+ a todas !as cosas+ #-esto .-e en toda transfor(aci n 0 #-1na se (anifiesta co(o tensi n. Por e!!o+ en #a!a'ras de G-stavo . La rea!idad est* constit-ida #or !os o#-estos 0 s. P-ede verse ta('i&n !a revisi n de !as tres a!ternativas #ro#-estas #ara !a !a1-na de! te. La trad-cci n de NirQ es co(o si1-e= 4God is da0 ni1%t+ Winter s-((er+ War #eace+ satiet0 %-n1er X all t%e opossites. Entonces+ si κόσμος es -n f-e1o sie(#revivo 0 !o divino se transfor(a co(o e! f-e1o+ #ode(os re!acionar e! f-e1o con !o divino+ a! (odo de dos no('res #ara re#resentar !a (is(a esencia= e! ca('io (es-rado de dos #o!aridades/@ en re!aci n. En este sentido #ode(os afir(ar 0a .ernande2+ a-tor de! !i'ro -eraclito: 6arurale&a y .-$ con6-ntado con !os o#-estos+ se nos a#arece e! .παντα+ !a tota!idad de !os o#-estos.9 Lo divino radica en e! a6-ste creador e intercesor .-e !a 1o'ierna5.ed Wit% s#ices+ is na(ed accordin1 in t%e scent of eac% of t%e(5.-e !os o#-estos son e! (is(o (-ndo+ !a ordenaci n+ e! κόσμος en .-e dios sea 4!a tota!idad de !os o#-estos5+ #ode(os #ensar .-e en !a fi!osof$a de )er*c!ito todo !o . . B //I+ donde )er*c!ito Cf.ον πῦρ.-e! .-e a#areci en e! .-e res-!ta de e!!o es entender !a -nicidad de! f-nda(ento de todo se1Fn )er*c!ito 0 .to en GON3OL. Pero es i(#ortante resa!tar a..omple3idad+ donde #one s-s esf-er2os en re!acionar !a fi!osof$a %erac!$tea con e! #ensa(iento de Ed1ar Gorin= 4Lo divino es !a #!ena e. /@ Para !a idea de #o!aridad en )er*c!ito ver BERNABY BEE@= /HB</HC. 3onde !as c-rsivas son -na 4 e.-e ese (is(o f-nda(ento es tanto trascendente co(o inmanente+ co(o tratar& de (ostrar c-ando atenda(os a !a noci n de λόγος" A%ora 'ien+ si nos #re1-nta(os .-& di1nidad #osee e! θεός a. Si esto es as$+ θεός vendr$a a tener e! (is(o va!or .BE E! te(a de! λόγος !o de6a(os #ara -n #oco (*s ade!ante.)i# !ito !o e.#resa+ co(o τ(ναντὶα ..-iva!ente+ co(o ven$a(os diciendo a #ro#osito de !a re!aci n f-e1o R todas !as cosas 8πῦρ : .avance %ist rico.-e !os o#-estos.-e %a0 no es (*s .r.-e nos encontra(os+ a.

B /BB de )er*c!ito+ !ee(os #ri(ero e! 1rie1o 0 !-e1o !a trad-cci n .-e !a 1o'ierna de (anera a'so!-taM nin1-na instit-ci n %-(ana+ en e! sentido de instituir+ #-ede esca#arse a e!!a+ .5 BB SEUT.-e todo aconte2ca co(o acontece se1Fn )er*c!ito[ La !e0 divina da c!aras !-ces de ser !o (is(o .-e !o t-viera en tie(#os de )er*c!ito. en efecto. antes de %aberlo oído y después de %aberlo oído por primera ve&$ 2ues a pesar de 'ue todo sucede conforme a este logos.-e e! λόγος" "a(os #or e!!o. impera tanto cuanto 'uiere.-e %a0 -na !e0 divina .ος de! fra1(ento antedic%o[ ZC-a! es e! contenido de !a !e0 divina+ !o . y muc%o m(s fuertemente$ 2ues todas las leyes %umanas son alimentadas por la )nica ley divina* ésta. siempre se muestran los %ombres incapaces de comprenderlo. Lo .s-#erioridad. γ$ρ τοσοῦτον =κόσον 8θέλει καὶ 8Bαρκε. 3. πειρ7μενοι καὶ 8πέων καὶ 2ργων τοιο&των. Parta(os #ri(ero de !a disc-si n en torno a! sentido de !a #a!a'ra λόγος en e! . así como una ciudad con la ley.dice ta. y basta a todas las cosas y las trasciende 5B/. P-ede verse -na trad-cci n (*s (oderada en GARCO"IC) /@AD= IE= 4.-ien co(#renda esto est* forta!eci&ndose con !o co(Fn de !as cosas+ ade(*s de act-ar con inte!i1encia+ es decir+ ser sa'io.-e en definitiva %ace o #osi'i!ita e! (ovi(iento ordenado de! f-e1o divino[ O (e6or dic%o Z..-iere+ a'arcando!o todo 0 a-n so'rando en c-anto a s.-$ es decir .'asta a todas 8!as !e0es %-(anas9+ 0 a-n so'ra.+ "II+ /HB.ativa(ente .-& tiene . πEσι καὶ περιγ3νεται" Para περιγ3γνομαι+ . B/ .-i2* -na trad-cci n (*s a6-stada a! sentido de !a #a!a'ra sea Jes (e6orK+ Jes s-#eriorK+ Js-#eraK+ etc&tera+ #ensando . STOB. ZPero . λόγος A. %κωσπερ =κόσα εRδοντες 8πιλανθάνονται F9un siendo este logos real.-e 1o'ierna c-anto .-e %ace )er*c!ito a. τῶι Bυνῶι πάντων.-e es #oco #ro'a'!e .+ 9dv$ at%. %κωσπερ νόμωι πόλις..-e es s-#erior a toda !e0 %-(ana 0 .r.-e ser esta !e0 divina #ara .-$ e! ca(ino co(ien2a a #onerse #edre1oso.-e todas !as !e0es %-(anas #rovienen+ se a!i(entan+ de -na Fnica !e0 divina 0 .-e ado#ta(os= 4τοῦ δὲ λόγου τοῦδ' 8όντος (εὶ (B&νετοι γ3νονται Dνθρωποι καὶ πρόσθεν O (κοῦσαι καὶ (κο&σαντες τὸ πρῶτον? γινομένων γ$ρ πάντων κατ$ τὸν λόγον τόνδε (πε3ροισιν 8ο3κασι.+ :loril.+ I+ /C@= BQν νόωι λέγοντας )σ0υρ34εσθαι 0ρ.-e .-e J!as trasciendeK esta car1ada de sentido (etaf$sico . E! fra1(ento re2a= 48os 'ue %ablan con inteligencia es menester 'ue se fortale&can con lo 'ue es com)n a todos. EGP.-& dice esta !e0 divina+ este νόμος θε. καὶ πολQ )σ0υροτέρως" τρέ<ονται γ$ρ πάντες οS (νθρ7πειοι νόμοι ὑπὸ Nνὸς τοῦ θε3ου? κρατε. =κο3ων 8γJ διηγεῦμαι κατ$ <&σιν διαιρέων Pκαστον καὶ <ρά4ων %κως 20ει" τοQς δὲ Dλλους (νθρ7πους λανθάνει =κόσα 8γερθέντες ποιοῦσιν.

5+ NIRN /@ABB #or s.-e todo 8 πάντα9 nace+ s-cede+ viene a ser+ acontece+ se1Fn o en f-nci n de este λόγος" Esto si1nifica . . EGP.#arte= 4Of t%e Lo1os W%ic% is as I descri'e ir (en a!Wa0s.r.-e %a'!an con inte!i1encia+ !os sa'ios+ de'en forta!ecerse con !a !e0 divina+ esto es+ con e! λόγος Bυνός de! .-e en e! . distinguiendo cada cosa de acuerdo con su naturale&a y e.-e !os .pongo.+ 9dv$ at%.-e est* #resente+ !o .+ "II+ /HH= διὸ δε. al e.5 C-rsivas ($as.-e !os %o('res no co(#renden e! λόγος+ teni&ndo!o a s.-e se1Fn e! diccionario de Lidde! \ Scott+ si1nifica 4(*s c!ara(ente !o . B //I+ dice )er*c!ito .-e e! λόγος #ertenece a todo %o('re+ no s !o #or.-e e! λόγος es co(Fn a todos+ es decir -n a!1o .r.-e+ vo!viendo a! .-e e! λόγος da f-nda(ento a todo !o .. a los dem(s %ombres se les escapa cuanto %acen despiertos.-e e! λόγος es Jsie(#reK+ !a (a0or$a de !os trad-ctores9+ atendiendo a! sentido de! #rono('re %δε δε τόδε.-e e! λόγος si1nifica en )er*c!ito. lo com)n* pues lo 'ue es general a todos es com)n$ 2ero aun siendo el logos general a todos. Pero #or e6e(#!o GARC]A CAL"O BEEAH+ trad-ce= 4Esta ra2 n+ siendo &sta sie(#re co(o es+ #asan !os %o('res.5. los m(s viven como si tuvieran una inteligencia propia particular5BI+ )er*c!ito dice .5+ o RI"ERA BEEA= 43e este !o1os . Garcovic% trad-ce en !a (is(a !$nea= 4Of t%is Tr-t%+ real as it is+ (en a!Wa0s.-e a! !a !e0 divina con !a .periencia. Esto es e! 1r-eso de !o . Por e!!o .ellos se aseme3an a carentes de e. Cf.plicando como est($ En cambio.-e e! λόγος !e #ertene2ca de a!1-na (anera a! %o('re+ no es !a (era #artici#aci n+ sino !a tota! 0 a'so!-ta -ni n . Se1-ndo+ . no lograr(s encontrarlos aun BH La trad-cci n es de R.dis#osici n 8otra ra2 n #ara #ensar en !a trad-cci n de τοῦδε #or Jrea!K9+ e..-e %a0+ #-es en ordenaci n a &! es .-e vi(osBL. B B= 4 2or eso conviene seguir lo 'ue es general a todos.-e e! ! 1os re1-!a+ ordena+ no se trata de !a si(#!e inc!-si n en e! orden de! (-ndo+ co(o si(#!e #arte+ !o .-e es sie(#re !!e1an a ser inco(#rensores.O /@C/= /LL</ALM ?AEGER /@LB= ///</BDM NIRN /@ABB= HH<C/. BL Cf... GON3OL.r. B / 0 B B . . Esto no #-ede a#-ntar a otro sitio .-e ac!ara de a!1-na (anera !a re!aci n de sinoni(ia entre e! arcaico Bυνός 0 e! c!*sico κοινός.+ τουτέστι τT κοινT? Bυνὸς γ$ρ = κοινός?"""# .-e #ertenece a todo %o('re a !a ve2 .to 4. Gondo!fo. V en tercer !-1ar+ nos dice .-e esta'!ece )er*c!ito+ 0 %asta s-'ordinaci n #odr$a(os decir+ entre e! %o('re 0 !a !e0 divina o λόγος+ #-esto .r.#eri(entando constante(ente con &!. NIRN /@ABB= LC.-e %a0. es decir.-$ e! (εὶ 0 #ro#onen .-e #-ede ser visto o se7a!ado5 0 con e!!o+ e! sentido de Jrea!K en !a trad-cci n de Gondo!fo ca!2a (-0 'ien.-e &ste est* inc!-ido en e! (-ndo . Pπεσθαι τῶι KBυνῶι.-e !o a'ra2a.perimentar palabras y acciones como las 'ue yo e. 3ec$a(os .. τουτέστι τῶιL κοινῶι? Bυνὸς γ$ρ = κοινός" τοῦ λόγου δ' 8όντος Bυνοῦ 47ουσιν οS πολλοὶ *ς )δ3αν 20οντες <ρόνησινM va!1a !a 1!osa de Se. al igual 'ue olvidan cuanto %acen dormidosG5BH. Pri(ero+ e! λόγος es rea! 8a!1-nos trad-cen a..-e %ace ... BI SEUT.. por m(s 'ue procedas.-e en e! ..-e %a0 !o .. B IL= 48os límites del alma.

LAERT.-e tiene . 0 entender .-e+ en contra de n-estra #ro#ia e.-e s. .+ 4ef. Ta('i&n esta doctrina de !os contrarios se %a!!a en #arte $nti(a(ente re!acionada con !as re#resentaciones f$sicas concretas de !a fi!osof$a nat-ra! (i!esia.-e e! !en1-a6e de o#osiciones es -na for(a esti!$stica #ro#ia de s.-e se a'arca toda esfera %-(ana 0 se -nifica en -na n-eva visi n de !a rea!idad.-e+ co(o 0a %a .esencia es tener -n λόγος .-$ !a c!ave de! as-nto+ donde !a fi!osof$a %erac!$tea to(a -n car*cter -nitario tre(enda(ente #rof-ndo. HE Si 'ien es cierto esta idea 1enera! 0a a#arece en !a &#oca de )er*c!ito+ donde se conci'e co(o -nitario cos(os 0 %o('re+ e! #eso 0 ori1ina!idad de )er*c!ito en este te(a radica es#ecia!(ente en co(#render a! %o('re (is(o co(o #arte activa 0 con res#onsa'i!idad so're s$ (is(o en e! dec-rso o devenir de! #ro#io (-ndo. Para fina!i2ar+ 0 no e.-e n-estra a!(a #osee -n %ondo λόγος+ esto es+ . sabio es 'ue recono&cas 'ue todas las cosas son . Ade(*s+ ?AEGER /@ABB= /CC ss+ /@LB= //D ssM GUT)RIE /@DI= III.-e %e .-erido (ostrar a.-e tienen !os %o('res de esta nor(a c s(ica .ori1ina! doctrina de !os contrariosB@ 0 de !a -nidad de! todoHE.r.ν σο<ὸν 8στιν Uν πάντα ε9ναι" Las ne1ritas son ($as.-e da !-1ar a !a coincidentia oppositorum. Ade(*s+ B //L+ B D@ 0 B CB.-e enfrenta -na cosa con otra+ e! sa'io es ca#a2 de ver .-e e! πῦρ 0 e! θεός.-e se #resenta de (odos tan diversos+ oc-!ta en s.-edado de (anifiesto+ #-ede entenderse de i1-a! (odo .-e+ !o . )e(os %a'!ado de λόγος en e! sentido de #rinci#io o nor(a de! (-ndo+ !e0 de! devenir+ 0 es 6-sta(ente en este sentido .-e nos invita a #ensar s.+ !it$ 2%il. .#-nto (*s a!to 0 sverdad (*s %onda+ !a -nidad tota! de todas !as cosasBC.tie(#o+ Cf.-$= 4)er*c!ito f-nda e! do(inio de !a sa'id-r$a c s(ica+ s-#erior a !a inte!i1encia ordinaria de !os %o('res+ en s.-e es sa'ido . B LE= 4no escuc%ando a mí.-e res-(e !o .-e dan #ara !ar1o+ -na cita de ?ae1er+ . es#ecia!(ente ?AEGER /@ABB= /CD+ /DE. BC Cf. Cf. Pero esto no es -n (ero decir+ 0 a.+ IU+ @= ο5κ 8μοῦ.cuando recorrieras todos los caminos: tan %ondo tiene su logos 5BA+ )er*c!ito nos #one a! desc-'ierto .no5BD+ donde )er*c!ito reafir(a este sa'er tota!. BB B AC 3N9+ #arece evidente .ERNÁN3EZ BE//= @@= 4C-ando )er*c!ito %a'! de ^!a divinidad_ co(o instancia donde coinciden 0 se res-e!ven !as o#osiciones 8cfr. Esta a#arente #arado6a in(anente< trascendente no es sino !a c-!(inaci n de !a sa'id-r$a %erac!$tea+ s.+ IU+ C= Cυ0!ς πε3ρατα )Jν ο5κ (ν 8Bε&ροιο.fondo -na identidad en !a o#osici n5.fi!osof$a co(o -na filosofía total+ si se (e #er(ite e! t&r(ino+ en !a .-e nos esforce(os. sino al lógos.-e tiene en )er*c!ito+ #-esto .-e !o . BA .-e si(#!e(ente %a int-ido #rof-nda(ente -n sentido va!ios$si(o en !as #a!a'ras de )er*c!ito 0 .#eriencia+ . Va es !e1endario e! fa(oso .-e distin1-e -na cosa de otra+ . B. Cf.-e )er*c!ito .-e est* #ensando+ o !o .-e entenderse e! λόγος de )er*c!ito #ara dar f-er2a a su disc-rso+ a su λόγος. πEσαν 8πιπορευόμενος =δόν? οRτω -αθQν λόγον 20ει" Cf. Si se o'serva+ %e(os a!can2ado !o s-ficiente #ara !!e1ar a #!antear !a inmanencia 0 trascendencia -n$sona de! λόγος . Pero s.tender(e con estos te(as . BD )IPP. B@ Es ori1ina! en e! sentido #ro#io .-e es dif$ci! de encontrar+ #or (*s . (λλ$ τοῦ λόγου (κο&σαντας =μολογε. Lo .-e esta'a #ensando en e! ! 1os+ contra#oniendo e! ca!ado de este conoci(iento+ !a ^sa'id-r$a_+ con e! !i(itado conoci(iento .RONNEL BEEIB= HI@+ n.f-er2a vita! no #rocede de !as 3IOG.-iere decir es .

9+ 6uevos ensayos sobre -er(clito+ G&. de Gr-0ter+ Ber!$n+ /@LI. GARC]A C. Gac%ado Li'ros. N. de E(i!io L!ed + Gadrid= Gredos.= . /<HH.ondo de C-!t-ra Econ (ica+ /Da rei(#.+ 8/@ABB9 2aideia. CAPELLE+ Pi!%e!(+ 8/@D/9 -istoria de la filosofía griega$ Trad.. Gadrid= Trotta.ERNÁN3EZ+ G-stavo+ 8BE//9 4Lo divino co(o reso!-ci n de !a o#osici n en e! #ensa(iento de )er*c!ito5. To(o I+ Gadrid= Gredos. Ber!$n= Peid(ann. 3IELS+ )er(an 0 NRANZ+ Pa!ter 8/@CI9 Die :ragmente der !orso"rati"er. . H/ ?AEGER /@ABB= /C@</DEM Cf. CA+ na /+ ##. los ideales de la cultura griega$ G&.terno5. BEEA. ta('i&n GUT)RIE /@DI= III= 4Para )er*c!ito+ co(o %i6o de s.RONNEL+ )er(ann+ 8BEEIB9 2oesía y filosofía de la =recia arcaica$ Gadrid= A.ico 3. . BEEH.+ P. Asi(is(o CAPELLE /@D/= CA<CC+ !!e1a a caracteri2ar !a teor$a de! l+gos %erac!$teo 0 s..ico+ ##.+ 8/@DI9 -istoria de la :ilosofía griega. Garacai'o= Universidad de! Z-!ia. Edici n cr$tica+ ordenaci n+ trad-cci n 0 co(entario de !os restos de! !i'ro de )erac!ito+ /@DL/+ Za(ora= L-cina.s-1estiones de otros #ensadores+ sino de !a int-ici n in(ediata de! #roceso de !a vida %-(ana . bbbbbbbbb+ 8/@DB9 9laban&a de la ley: los orígenes de la filosofía del derec%o y los griegos$ Gadrid= Centro de est-dios Constit-ciona!es.-e se conci'e co(o -na 'io!o1$a . bbbbbbbbb+ 8/@LB9 8a teología de los primeros fil+sofos griegos$ G&.+ 8ed. En :ragmentos de filosofía. ?AEGER+ P. GUT)RIE+ P.= . CAPIZZI+ Antonio 8/@C@9 Erac!ito e !a s-a !e11enda. C. na @.tie(#o+ no ser$a i! 1ico+ sino nat-ra! #ensar en e! #rinci#io divino no s !o co(o in(anente+ sino ta('i&n co(o e.5H/ Bibliog !"#! b$si%! F&'(!)*'+!l= BERNABY+ A!'erto 8BEE@9 4E.-e a'arca+ en -na -nidad co(#!e6a 0 #ec-!iar+ !o es#irit-a! 0 !o f$sico co(o %e(isferios de -n so!o ser. . NA)N+ C%ar!es+ 8/@C@) T%e art and t%oug%t of %eraclitus+ London= Ca('rid1e Universit0 Press. /a ed. Pro#osta di -na diversa !ett-ra dei fra((enti+ Ro(a= 3e!!Kateneo \ Bi22arri.visi n 1enera! de! (-ndo co(o e! 4#ante$s(o (*s s-'!i(e5 o co(o -n 4(onis(o #ante$sta5. GIGON+ O!of+ 8/@DE9 Or$1enes de !a fi!osof$a 1rie1a+ de )es$odo a Par(&nides+ Gadrid= Gredos.ico 3. CAPPELLETTI+ An1e! 8/@CI9 Diogenes de 9polonia y la segunda filosofía 3+nica. /EH</HC.+ A1-st$n 8BEEAH9 Ra2 n Co(Fn. . COLLI+ Gior1io 8BE/E9 8a sabiduría griega <<<: -er(clito.ondo de C-!t-ra Econ (ica+ /a rei(#.#resiones #o!ares en )er*c!ito5+ en )`LSZ Piccone+ E. CABALLERO+ RaF! 8BEED9 4Las (-sas 6onias a#renden a escri'ir= !e0 escrita 0 tratado en #rosa en !os (i!esios 0 )er*c!ito5+ Emerita+ vo!. .

tie(#o5+ Emerita+ vo!. GARCO"IC)+ Giros!av 8BEEH9 -eraclitus. UUI.ico= S.iren2e= . in1!esa+ T%e #resocratic P%i!oso#%ers.+ 8/@DC9 8os fil+sofos presocr(ticos+ Ba ed.9 NUSSBAUG+ Gart%a+ 8/@CB9 4cdef in )erac!it-s5+ 2%ronesis+ /C+ ##.+ Gadrid= Gredos 8ed.t >it% a s%ort commentary 8Editio Gaior9$ Acade(ia "er!a1+ SanQt A1-stin+ Ba ed. t%e cosmic fragments. gree" te.+ G&. \ SC)O. /L@</CA. GARCO"IC)+ G+ -eraclitus.+ RA"EN+ ?. Trad. NIRN+ G. G&rida= Ta!!eres Gr*ficos Universitarios. 8Ed. RI"ERA+ ?. LAERCIO+ 3i 1enes 8BEEC9 !idas de los fil+sofos m(s ilustres. 8Edici n a-(entada de !a /a ed.+ 8BEEA9 -er(clito el esplendente$ Santia1o= BricQ!e Ediciones. /</AM /LH</CE.IEL3+ G.e!ice !e Gonnier.iren2e+ /@CD9 bbbbbbbbb+ 8/@AD9 -eraclitus$ Te.t >it% a s%ort commentary$ U.O+ Rodo!fo 8BEEC9 )er*c!ito+ te. GON3OL. Cast.e!os+ 8/@AB9 -éraclite et la p%ilosop%ie$ Paris= Yditions de Gin-it. Great Britain= Ca('rid1e Universit0 Press. A/+ na /+ ##. Car!os Garc$a G-a!+ Gadrid= A!ian2a.to griego y versi+n castellana 8Editio Ginor9. S.inter#retaci n+ /Ha ed. PgRTULAS+ ?a-(e+ 8/@@H9 4)er*c!ito 0 !os maAtres B penser de s. . Andes+ G&rida+ "ene2-e!a+ /@AC 0 de !a edici n ita!iana+ Eraclito$ :rammenti$ La N-ova Ita!ia+ . E. Ca('rid1e Universit0 Press+ /@LC9 NOSTAS+ A.NIRN+ Geoffre0 Ste#%en 8/@CL9 -eraclitus. E. gree" te. bbbbbbbbb+ 8/@HL9 8?infinito nel pensiero dei greci$ .tos 0 #ro'!e(as de s. A-(entada+ El infinito en el pensamiento de la antig@edad cl(sica$ B-enos Aires= I(*n+ /@LB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful