PERKEMBANGAN AKADEMIK, DAN SOSIAL MURID-MURID BERMASALAH PENDENGARAN DALAM PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA

MOHD HANAFI MOHD YASIN, HASNAH TORAN, MOHD SAFANI BARI & MASHITHAH KHALID Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak: Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau perkembangan akademik dan sosial murid masalah pendengaran dalam program integrasi pendidikan khas di Malaysia dari persepsi guru. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif, dan data dikumpul menggunakan borang soal selidik. Responden kajian adalah terdiri daripada guru sekolah yang terlibat dengan program integrasi masalah pendengaran yang mewakili seramai 49 orang guru. Data di analisis menggunakan IBM Statistical Package for Social Science 20 (IBM SPSS) bagi mendapatakm min dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati bahawa kedua-dua perkembangan iaitu akademik, dan sosial pelajar mempunyai perkembangan yang baik setelah melalui program integrasi. Sehubungan dengan ibu adalah dicadagkan bahaw program seperti program integrasi terhadap pelajar bermasalah pendengaran adalah lebih baik dan menambah saik program yang sedia ada agar semua pelajar memperoleh pendidikan yang sama rata.

Kata kunci: perkembangan akademik, perkembangan sosial, program integrasi pendidikan khas, masalah pendengaran.

PENGENALAN

Program integrasi menumpukan kepada kognitif dan kemahiran sosial, yang mana objektif umumnya ialah untuk 1) meningkatkan kemahiran berfikir yang melibatkan penyelesaian masalah sosial yang dihadapi oleh murid bermasalah pendengaran, 2) mengajar bagaimana untuk mencari penyelesaian masalah, 3) memperbaiki sosial, emosi, dan penyesuai personal, dan 4) memperbaiki atmosfera bilik darjah: interaksi dengan guru dan rakan bermasalah pendengaran Suarez (2000). Melalui penglibatan program seperti ni akan membantu belajar

1

Perkembangan program integrasi menurut Suarez (2000) adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kemahiran interaksi sosial di antara pelajar bermasalah pendengaran. Apakah persepsi guru terhadap pelaksanaan program integrasi pendidikan khas bermasalah pendengaran? 2 . Di sini dapat dilihat. Sprague & Walker 2000 dalam Shireen Pavri & Marie Hegwer-Divita 2006).1998). memberi pakej latihan yang konsisten dengan mengikut strategi seperti: arahan. Maka dengan timbulnya persoalan-persoalan tersebut. akademik. tindak balas. sosial serta emosi seperti mana matlamat sebenar penubuhan program ini ataupun ianya hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Program ini adalah berasaskan kepada dua jenis iaitu. dan emosi mereka. peranan mainan. dan aktiviti di rumah. 2) pusat untuk meningkatkan kemahiran berfikir yang melibatkan penyelesaian masalah sosial dan kesedaran emosi. PERSOALAN KAJIAN 1.mempunyai kebarangkalian komunikasi bersama rakan dengan lebih baik (Rieffe & Terwogt 2000). Kajian membuktikan pelajar bermasalah pendengaran mengalami permasalahan akademik. bermatlamat memperkenalkan dan memperlihatkan kemahiran sosial yang positif. bahawa kanak-kanak yang berada dalam program integrasi dapat mengembangkan dan meningkatkan kemahiran sosial. Masalah yang dialami dalam perkembangan sosio emosi turut memberi impak negatif kepada pelajar masalah pendengaran untuk bersosial dengan rakan sebaya seterusnya mereka sukar menangani konflik (Friend & Bursuck 1996). perbincangan kumpulan. rangsangan tingkah laku. sosial dan emosi yang lebih rumit berbanding pelajar biasa kerana keadaan mereka yang mengalami masalah dalam perkembangan diri yang menyebabkan perkembangan intelektual mereka berkembang lebih lambat (Margalit. Malah pelajar yang mempunyai masalah dalam perkembangan sosial serta emosi lebih cenderung mempunyai masalah mental (Elksnin dan Elksnin 1998. penyelidik berpendapat bahawa keberkesanan Program Integrasi Masalah Pendengaran ini perlu dikaji secara menyeluruh. Adakah program-program integrasi yang dibina mampu meningkatkan perkembangan pelajar masalah pendengaran dari segi akademik. modeling.

Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik dan vokasional 3 . inisiatif. persekitaran keluarga. dan pengaruh rakan sebaya)? 3. (2010). permainan dan bekerjasama)? KERANGKA KONSEPTUAL Perkembangan Sosial Kebebasan Inisiatif Penerimaan Bekerjasama Penyelesaian konflik Program Pendidikan Integrasi Khas (PPIK) Impak Ke atas Pelajar Bermasalah Pembelajaran - Pencapaian Kemahiran berfikir Penguasaan bahasa Rajah 1. Bender & Wall (1994) & Mertens (2003) KAJIAN KEPUSTAKAAN 1. ciri-ciri pelajar. Model Pengeluaran Kejayaan.1 Kerangka Konseptual diubahsuai daripada Model Perkembangan Sosial dan Emosi. Apakah persepsi guru terhadap perkembangan pencapaian pelajar dalam program integrasi pendidikan khas bermasalah pendengaran (ciri guru dan keadaan pebelajaran guru. Apakah persepsi guru terhadap perkembangan sosial pelajar dalam program integrasi pendidikan khas bermasalah pendengaran (kebebasan. Program Integrasi Program integrasi pendidikan khas ini dilaksanakan melalui sekolah khas bagi murid bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan Nasri et al.2. (2010). dan Model Sekolah Berkesan. Sumber: Seal et al.

dan memperoleh kemahiran komunikasi serta bahasa yang baik. dan (4) keseimbangan dalam mengajar dalam kelas (Suarez 2000). Dalam situasi ini integrasi sosial juga turut berlaku dalam program ini secara terancang atau tidak terancang. Program integrasi telah bermula di antara tahun 1985-1986. (2) Program Pendidikan Khas Integrasi bermasalah penglihatan. (2) guru yang mempunyai kepelbagaian dan pakar untuk membimbing pelajar dalam aspek percakapan dan pendengaran. peningkatan personaliti dan akademik. al (2001) dan Suarez (2000) iaitu mereka mengatakan penglibatan pelajar dalam program integrasi akan menyebabkan pelajar merasakan pergaulan sosialnya terhad. (3) memberi keutamaan terhadap pedagogi psikologi. Manakala menurut Nunes et al. sosial. merasakan keseorangan dan berasa kurang yakin berbanding mereka belajar di sekolah pendidikan khas. Penglibatan pelajar dalam program integrasi ini bermatlamat untuk memperoleh manfaat yang bermakna dan pengalaman pembelajaran kepada pelajar (Noll 2007). Manakala Suarez (2000) pula mendapati bahawa terdapat beberapa pertelingkahan integrasi berlaku dalam kalangan pelajar yang akan menjadikan pelajar bermasalah pendengaran memperoleh kebaikan dan keburukan 4 . dan (3) Program pendidikan Khas Integrasi bermasalah pembelajaran. Mohamed (2006) lagi kebiasaannya integrasi yang berlaku adalah pada peringkat fizikal yang mana murid dengan keperluan khas dan murid biasa berkongsi bangunan. Di Malaysia Program Pendidikan Integrasi Khas ini dibahagikan kepada 3 iaitu (1) Program pendidikan Khas Integrasi bermasalah pendengaran. Ketiga-tiga program ini diharapkan murid berkeperluan khas dapat bergaul dengan murid biasa tanpa rasa terpinggir. padang sekolah dan kantin.yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Menurut Jamila K. Program ini menggunakan kokurikulum khas Integrasi iaitu kurikulum kebangsaan dan kurikulum alternatif. Keadaan ini bertentangan dengan pandangan Nunes et. (2001) polisi penubuhan program integrasi ini untuk mengakses potensi pelajar agar memberi kesan kepada prestasi akademik dan penyesuaian di dalam sosial. Berdasarkan objektif ini Suarez menegaskan bahawa pelajar akan memperoleh intelektual. A. dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar program ini perlu berdasarkan objektif yang telah ditetapkan iaitu: (1) mengurangkan jumlah dalam kelas kepada 25 orang dan maksimum 2 pelajar kurang upaya.

& Colarossi 2002). Stinson. Oleh itu. Perkembangan Sosial Perkembangan sosial murid bermasalah pendengaran menurut Rieffe (2006) adalah kurang daripada perkembangan murid tipikal dalam interaksi bersama rakan. Hal ini ditunjukkan bahawa pelajar bermasalah pendengaran merasakan lebih diabaikan dan kurang diterima oleh rakan-rakan lain (Nunes et al. 2001) serta mereka akan mengasingkan diri dan kurang yakin dengan diri. Keadaan akan bertambah teruk apabila pelajar berada dalam komuniti yang mana interaksi murid bermasalah dengan komuniti tipikal. Easterbooks & Baker 2002. Pada asasnya pelajar bermasalah pendengaran mempunyai kebolehan kognitif yang sama dengan kanak-kanak biasa (Moores 2001). 3. emosi dan personaliti pelajar di dalam kelas. mereka akan mengetahui keinginan pelajar yang berbeza 5 . penjaga dan orang lain. (2) mengajar pelajar bermasalah pendengaran bagaimana hendak menetapkan penyelesaian masalah tersebut. (3) memperbaiki sosial. mereka lebih sukar mempunyai rakan dan kurang berkawan di dalam kelas (Noll 2007. Perkembangan Pencapaian Program integrasi di laksanakan mempunyai pelbagai faktor antara faktornya adalah untuk kognitif dan kemahiran sosial. Walau bagaimana pun didapati kebanyakan kanak-kanak pekak menunjukkan pencapaian akademik yang lebih redah (Gargiulo 2003. 2. Nicholas & Geers 2006. Menurut Suarez (2000) objektif pelaksanaan program integrasi dalam aspek kognitif dan kemahiran sosial adalah untuk: (1) meningkatkan kemahiran berfikir yang melibatkan penyelesaian masalah sosial dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran.daripada program integrasi ini. Rieffe & Terwogt (2000) mendapati bahawa tidak ramai orang memahami tentang perhubungan di antara keinginan dan emosi murid bermasalah pendengaran. Justeru. Persahabatan dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran juga berjalan secara perlahan berbanding pelajar tipikal. Moores 2001). Kejayaan program integrasi ini bergantung terhadap berapa banyak penerimaan pelajar bermasalah pelajar terhadap kemahiran interaksi dengan orang lain (Suarez 2000). Sierra et. Kluwin.al (2005) berpendapat untuk mengetahui keadaan pelajar ini bukan hanya sekadar meninjau tingkah laku pelajar tetapi perlu melihat kepada maklumat yang diberikan oleh ibu bapa.

86.845 Tinggi 6 . dapatan kajian menunjukkan bahawa item yang mendapat nilai tertinggi ialah item B2 “Saya merasakan keadaan komunikasi pelajar bermasalah pendengaran lebih baik setelah melalui program integrasi’ (M= 3. peratusan. s. = 0. B 3 “Saya merasakan keadaan pemikiran pelajar bermasalah pendengaran dalam menyelesaikan masalah adalah lebih baik setelah melalui program integrasi” ( M= 3.melalui kebergantungan dengan penerimaan mereka melalui pandangan mata.89.845). Rieffee dan Terwogt juga mendapati bahawa murid bermasalah pendengaran di antara umur 7-8 tahun masih mempunyai masalah mengenal pasti dan menjelaskan keadaan emosi mereka. diikuti dengan B1 “Saya merasakan bahawa program integrasi ini memberi pencapaian yang baik kepada pelajar bermasalah pendengaran” (M= 3. s.1 Pelaksanaan Program Integrasi Pendidikan Khas BIL Persepsi Pelajar Terhadap Amalan Pengajaran GPI STS 4 Kekerapan dan Peratusan (%) TS 3 KS 8 S 28 SS 6 Min Sp.= 0.845).86 . Hasil kajian ini dianalisi menggunakan analisis deskriptif untuk memberi gambaran terhadap tahap perkembangan pencapaian dan sosial pelajar bermasalah pendengaran dalam program integrasi. Tahap B1 Saya merasakan bahawa 3.1 dibawah menunjukkan kekerapan.845) manakala item B4 “Saya merasakan kemampuan pelajar bermasalah pendengaran dalam menyelesaikan masalah adalah lebih baik setelah melalui program integrasi” dan B5 “Saya melihat penglibatan pelajar bermasalah pendengaran terhadap aktiviti di kelas adalah lebih baik setelah melalui program integrasi” memperoleh min yang sama´(M= 3.83. serta sisihan piawai persepsi guru terhadap program integrasi. Sebanyak 5 item solan telah dikemukakan pada bahagian ini dan semuanya berada pada tahap tinggi.p.s.= 0. HASIL KAJIAN 1. =0. min.p. Kajian ini sesuai untuk difahami dan menjelaskan persepsi guru terhadap perkembangan pelajar pendidikan khas bermasalah pendnegaran dari aspek akademik dan sosial dalam program integrasi.868). Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran Jadual 4. METODOLOGI Kajian ini bersifat kuantitatif.80.p.p. s. Jadual 4.

7 .14 (Sp.1) 4 (8. ciri-ciri pelajar dan pengaruh rakan sebaya.83 .857 Tinggi pemikiran pelajar bermasalah pendengaran dalam menyelesaikan masalah adalah lebih baik setelah melalui program integrasi B4 Saya merasakan kemampuan pelajar pendengaran bermasalah dalam 3 (6.1) 6 (12.1) 3. persekitaran keluarga. Manakala bahagian lain memperolah min sederhana iaitu bahagian pengaruh rakan sebaya 3.2 menunjukkan perbandingan min perkembangan pencapaian pendidikan khas program integrasi melalui aspek ciri guru dan keadaan pembelajaran dan pengajaran.565).556).1) 6 (12.5) 26 (53. Secara keseluran min perkembangan pencapaian pelajar adalah pada tahap sederhana M= 3.1) 12 (24.2) 2 (4.4) 24 (49.0) 3 (6. Persekitaran Keluarga.1) 3 (6.5) 24 (49.1) 2 (4.2) 3. Persepsi Guru Terhadap Perkembangan Pencapaian Pelajar dalam Program Integrasi Pendidikan Khas Pendengaran (Ciri Guru dan Keadaan Pebelajaran Guru.833 Tinggi menyelesaikan masalah adalah lebih baik setelah melalui program integrasi B5 Saya pelajar melihat penglibatan bermasalah 3 (6. Ciri-Ciri Pelajar.2) 12 (24. = 0.1) 3.1) (16.868 Tinggi pendengaran terhadap aktiviti di kelas adalah lebih baik setelah integrasi JUMLAH 3. dan Pengaruh Rakan Sebaya) Jadual 4.2) (6.5) 27 (55.3) (57.2) 11 (22.49 (Sp.= 0.80 .84 Tinggi melalui program 2.63 Dapatan menunjukkan nilai min yang tertinggi ialah pada bahagian ciri guru dan keadaan pembelajaran dan pengajaran guru iaitu 4.0) 6 (12.2) 15 (30.900 Tinggi komunikasi pelajar bermasalah pendengaran lebih baik setelah melalui program integrasi B3 Saya merasakan keadaan 3 (6.1) 4 (8.program integrasi ini memberi pencapaian yang baik kepada pelajar pendengaran B2 Saya merasakan keadaan bermasalah (8.1) (12.80 .2) 3.89 .

= 0.633 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 70.14 .620 .51 3.47 (Sp. Jadual 4.2 68.667 .4 68. Tahap Peratus (%) Kebebasan Inisiatif Penerimaan Bekerjasama JUMLAH 3.9 3.565 Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana 69.556 Tinggi 82.80 (Sp. inisiatif.85 3. penerimaan dan bekerjasama.546 .41 3.75). Permainan dan Berkerjasama) Jadual 4.63 .72 (Sp.2 Perkembangan Pencapian Pelajar Pendidikan Khas Program Integarsi Konstruk Skor Min Sp.4 78 77 8 . = 0. Persepsi Guru Terhadap Perkembangan Sosial Pelajar dalam Program Integrasi Pendidikan Khas Pendengaran (Kebebasan.537).90 3. dan bahagian ciri-ciri pelajar 3.90). = 3. Jadual 4.8 Persekitaran keluarga Ciri-ciri pelajar Pengaruh rakan sebaya JUMLAH 3.bahagian persekitaran keluarga 3.634 .75 . Tahap Peratus (%) Ciri guru dan keadaan pebelajran guru 4. diikuti oleh bekerjasama 3. Dapatan yang teringgi adalah pada bahagian penerimaan 3.2 74.90 (Sp.634).47 3.3 Perkembangan Sosial Pelajar Pendidikan Khas Program Integrasi Konstruk Skor Min Sp.49 3.3 menunjukkan perbandingan min perkembangan sosial pendidikan khas program integrasi melalui aspek kebebasan. = 0.6633).537 .72 3.620).41 (Sp. inisiatif 3. = 0. Secara keseluran min perkembangan sosial pelajar adalah pada tahap tinggi (M= 3. Inisiatif.

disamping dapat meningkatkan daya pemikiran pelajar bermasalah pelajaran setelah bergaul degan pelajar normal. Ini menunjukkan pelaksanaan program ini memberi kesan kepada perkembangan pencapaian pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran. 1.7 peratus guru yang berpendapat program integrasi ini tidak membantu dalam perkembangan pencapaian pelajar. Melalui analisi data yang dijalankan kepada persepsi guru terhadap pelaksanaan program integrasi pendidikan khas bermasalah pendengaran secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dapatan menunjukkan pemboleh ubah guru perpendapatan bahawa dalam program ini banyak membantu pelajar dalam komunikasi ini ditunjukan dengan tertinggi iaitu 3. Dapatan juga menunjukkan pelajar semakin yang terlibat dalam program dapat menyelesaikan masalah sendiri dengan baik dan boleh terlibat sama di dalam aktiviti kelas.83 (Sp. Manakala terdapat 34. faedah seterunya melalui program ini adalah dapat meningkatkan pencapaian yang lebih baik kepada pelajar. ini juga disokong oleh Nunes et. al (2001) dan Suarez (2000) iaitu mereka mengatakan penglibatan pelajar dalam program integrasi akan menyebabkan pelajar berasa pergaulan sosialnya terhad. =.3 peratus. perkembangan akademik dan sosial dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran adalah semakin berkembang setelah melalui program integrasi. berasa keseorangan dan berasa kurang yakin berbanding mereka belajar di sekolah pendidikan khas 9 . Jamilah (2012) juga mendapati pencapaian yang rendah dalam kalangan pelajar bermasalah pendengaran adalah dipengaruhi oleh penguasaan bahasa Melayu. Dapatan ini bertentangan dengan kajian lain yang menunjukkan perkembangan pencapaian terhadap program integrasi akan menyebabkan pelajar tidak gembira berada dalam sesuatu kumpulan dengan pelajar normal (Noll 2007).PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN Berdasarkan hasil kajian ini. Perkembangan Pencapaian Dari aspek perkembangan pencapaiaan secara keseluruhanya dapatan kajian menunjukkan kebanyakan guru berpendapatan program integrasi membantu dalam perkembangan pencapaian iaitu 65. Dapatan ini menyokong dapatan bahawa sejak tahun 1954 pencapaian pelajar bermasalah pendengaran di Malaysia menunjukkan bentuk turun naik dan masih berada pada tahap yang lama (Jamilah 2005).900).

4 peratus guru berpendapatan terdapat perubahan setelah melalui program integrasi. Oleh itu Noll mengcadangkan apa sahaja kekurangan dihadapi oleh pelajar.2. dan orang dewasa (Rao. Dapatan kajian ini menunjukkan perkembangan dalam sosial pelajar. 10 . pelajar perlu meningkatkan kemahiran sosial bagi memberi kejayaan kepada program integrasi yang bercampur di antara pelajar bermasalah pendengaran dengan pelajar normal.6 peratus. Ini juga di sokong oleh Noll (2007) yang menyatakan komunikasi yang baik akan membawa kepada perhubungan sosial yang baik. Manakala guru yang menyatakan tidak terdapat perkembangan terdahap sosial hanya 28. Ini akan mempengaruhi interaksi keluarga. Perkembangan Sosial Sebelum pelajar terlibat dalam program integrasi perkembangan sosial pelajar adalah rendah. Martin dan Kosciw (2005) perkembangan sosial boleh berlaku dengan penggunaan Cochelear Implantation penggunaan ini akan meningkatkan kemahiran sosial pelajar pada setiap masa dan diikuti dengan penambahbaikkan dalam kemahiran berkomunikasi. rakan sebaya. Williams. Ini menunjukkan kebanyakan pelajar memperoleh perkembangan sosial melalui program integrasi yang dilaksanakan di sekolah. Provence dan Ozonoff (2003) sekiranya berlaku kemampuan sosial yang terhad ini akan mempengaruhi keupayaan kanak-kanak untuk mencapai tahap perkembangan yang normal dan melakukan hubungan dengan rakan dan hubungan kekeluargaan. kajian ini juga selari dengan kajian Bat-Chava. berdasarkan analisis deskriptif didapati persepsi guru terhadap perkembangan akademik dan sosial pelajar bermasalah pendengaran dalam program integrasi mempunyai perkembangan yang baik terhadap percampuran dengan pelajar tipikal dan berlaku pergaulan yang baik serta persaingat yang sihat dalam kalangan pelajar normal dan pelajar bermasalah pendengaran. 2008) KESIMPULAN Kesimpulanya. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perkembangan yang baik kerana terdapat 71. Namun menurut Krasny. Beidel d & Murray.

Jamila K. edupress 2010 . C & Terwogt. D & Kosciw.. 11 .F. Effects of early auditory experience on the spoken language of deaf children at 3 years of age. M. & Udin. 2006. 1261-1273. Noll. R. A. Rieffe. Journal of child psychology and Psychiatry. PTS Professional. Jamila. I. Journal Child Psychal Psychiat. A. Pelaksanaan Pembelajaran Kemahiran Membaca dan Menulis dalam Bahasa Melayu bagi murid Prasekolah Bermasalah Pendengaran. Mohamed. J. & Geers.E. Longitudinal improvements in communication and socialization of deaf children with cochlear implants and hearing aids: Evidence from parental report. J. 20(8). C. Pretzlik. Anger communication in deaf children. Activities for social skill development in deaf children preparing to enter the mainstream.. 2006. Gargiulo. 2005. Nicholas. A. N. S. 2001. 5th Edition. Deafness & Education International 3(3): 123-136. Easterbooks. Independent studies and Capstones. Rieffe. Mohd Hanafi Mohd Yasin. 2001. Deaf children’s understanding of emotions: Desires take precedence. 2000. J. 2010. Principles. Special education in contemporary society: An introduction to Exceptionality. Social Processes and Outcomes of inSchool Contact between Deaf and Hearing Peers. Mohamed. S & Baker. Boston: Allyn & Bacon. Ear & Hearing. Psychology. Stinson. Nunes. 2002. T. 41(5): 601-608. & Rosadah Majid. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 7(3): 200-212. D. 2002. A.. Educating The Deaf. Martin. & Olsson. Deaf Children's Social Relationships in Mainstream Schools. Falsafah Pendidikan Kebangsaan Memperkasakan Peranan Pendidikan Teknik Vokasional Dan Pendidikan Khas.L 2007. Kluwin.M. Language learning in children who are deaf and hard of hearing: multiple pathways. K. M.. Hamzah. M. Moores.G. 2(1): 111127.G. & Clorossi. S. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. And Practices. G. T. 27(3): 286-298. R. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.RUJUKAN Bat-Chava. D. Psychology Press: Cognition and Emotion . 2012. Y.M. 2003. 2006. Nasri. 46(6): 1287-1296. U. Jurnal pendidikan bahasa Melayu. Boston: Houghton-Mifflin. M.

2005. Revista Electronica de Investigacion Education. Mohd Hanafi Bin Mohd Yasin Ketua projek PTS-2012-020 Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. A Social Development Assessment Scale For Mexican Children. Dr. Promoting Social Competence in Deaf Students: The Effect of an Intervention Program. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 5(4): 323-336. 7(1): 1-24. Sierra. 2000. M. Email: mhmy6365@yahoo.Suarez. Escobedo & Satterly.com Tel: 03-89216251/017-2127163 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful