ழைத வள

ெப க ேபராசிய Dr. P. மாதவPh.D.
மாதவ
(KAR) 98860 67232; (TN) 9003 300364
Email: profmadhavan@yahoo.com

வாக வளட ேசவா அறகடைள ®
கி

!ணகி – காேவ ப#ண$ – பாலேகா& - தம 
- ஓ)

BIST – Bangalore Indiranagar SKY Trust ®

BIST - வாக வளட ேசவா அறகடைள ® 
ழைத வள

உ க+ ழைத எ ப# வளக படா-,
வளக படா-, ப/ எ ப# வாவத0
அ1 க02ெகா+கிற1 – ஒ ஆரா56சி
(கியமாக ெப0ேறாக$,
ெப0ேறாக$, ஆசியக$)
1.

ஒ ழைத உ0சாக91ட ஊக$ த1 வளக படா-, அ1
தன$ப/ைகைய க02ெகா+கிற1.

2.

ஒ ழைதைய ைறக+ ெசா-லி=$ வ/மசக ப&$ வளக படா-,
அ1 ப/றைர பழி பைத க02ெகா+கிற1.

3.

ஒ ழைத சகி
9தைம=ட வளக படா-, அ1 ெபா2ைமைய
க02ெகா+கிற1.

4.

ஒ ழைதைய ேகலி கி>ட- ெச51 வளக படா-, அ1 ப/றைர க>&
ெவக ப& வ/லகி நி0க க02ெகா+கிற1.

5.

ஒ ழைத பாரா# வளக படா-, அ1 ப/றைர ேபா0ற வா9த
க02ெகா+கிற1.

6.

ஒ ழைதைய பைக எதி
உணேவா& வளக படா-, அ1 எ ெபா@1$
ச>ைட ேபாட க02ெகா+கிற1.

7.

ஒ ழைதைய பா1கா
பயமிைமேயா& வளக படா-, அ1
ந$ப/ைகேயா& வாழ க02ெகா+கிற1.

8.

ஒ ழைத Aதிரம0ற நிைலய/ேல வளக படா-, அ1 சேதக9ேதா& வாழ
க02ெகா+கிற1.

9.

ஒ ழைதைய மயாைத மதி
உணேவா& வளக படா-, அ1 தைன
மதி91 வ/ $ப/ வாழ க02ெகா+கிற1.

10.

ஒ ழைதைய பழிக+ ெசா-லிேய பழி91 வளக படா-, அ1 0ற
உணேவா& வாழ க02ெகா+கிற1.

11.

ஒ ழைதைய ந&நிைலேயா& வளக படா-, அ1 எ ெபா@1$
ேநைமயாக வாழ க02ெகா+கிற1.

12.

ஒ ழைதைய ஏமா0ற9ேதா& வளக படா-, அ1 ெபா5 ெசா-லிேய வாழ
க02ெகா+கிற1.

13.

ஒ ழைதைய ஏ0
உணேவா&$ ந
உணேவா&$ வளக படா-, அ1
எ ெபா@1$ இDEலைக, இDEலக மகைள அ
ட ஏ02ெகா+ள
க02ெகா+கிற1.

ெப க ேபராசிய Dr. P. மாதவPh.D. (KAR) 98860 67232; (TN) 9003 300364

வாக ைவயக$!

வாக வளட!

வாக வளட ேசவா அறகடைள ®
கி

!ணகி – காேவ ப#ண$ – பாலேகா& - தம 
- ஓ)

BIST – Bangalore Indiranagar SKY Trust ®
தனF மனFதனFட9தி- அைமதிய/ தா- ம&ேம உலக அைமதி கி&$ ேவதா9தி மகஷி

பய/-ேவா$ 'வாக வளட'
வளட' வாைக பய/0சிக+ !
ெப2வா$ உ+ள9திேல அைமதி ! உலகிேல அைமதி !

வாைகய/- எ-லா நல க$ வள க$, ந0ண க$ ெபற9தக க-வ/,
பய/0சிக+, வ/ழி
ணE, ந0சதாய சிதைன, ெசய- ஊக$, ஆக$ த வேத
எ க+ வாக வளட ேசைவ.
1. நல$ காக
- எளFய ைற ேயாக உட0பய/0சிக+
- ேநா5 த&$ காயக-ப பய/0சிக+
- மன இ2க$ மா0ற தியான பய/0சிக+

5. தைலைம ப>
க+ Hட
- மனதி ேமலா>ைம
- @ேவா& பண/யா02$ திறைம
- ெதா>ட  ெதா>& ெச5த-

2. வள$ ெப க
- ெசய- ஊக கம ேயாக$
- எ>ண$, ஆைச சீ ரைம9த- வாைக நியதிக+

6. ஆமிக அறிவ/ய- கடE+ எI$ கிராவ/#
- காத
ராண$
- மனFத$ த $ க ைமய9ெதாட

3. ந0ண க+ அைடய
- அ2ண சீ ரைம

- நறிேயா& வா91த- சின$, கவைல ஒழி9த-

7. ஆதரவ0ேறா  உதவ/
- க-வ/ க0க உதவ/
- நல$ கா$ ம 91வ உதவ/
- தனமிறி தான$ ெச5ய உதவ/

4. வாைகய/- ெவ0றி
- ப# ப/ேல சிற

- ப>ப/ேல உயE
- &$ப9தி- அைமதி

8. சதாய வ/ழி
ணE
- J9த$ Jகாதார$ ெபKத- ெப>ண/ ெப ைம H&த- மனFத ேநய$ வள9த-

நிவாக அற காவலக+ / இயனக+ :
ெப க ேபராசிய Dr. P. மாதவPh.D. (KAR) 98860 67232; (TN) 9003 300364
ெப க ேபராசிைய லலிதா ெஜகநா9 94489 90980
பாலேகா& அ +நிதி மாதவ 90038 02919
பாலேகா& அ +நிதி  ப 99427 02804
காேவ ப#ண$ ேபராசிய வானவ 91சாமி 98652 11738
காேவ ப#ண$ அ +நிதி சரவண 98425 05483
கி !ணகி அ +நிதி பாலாஜி 95003 88157
கி !ணகி அ +நிதி சதிரா 93623 21212
தம 
Dr. சிவமா B.S.M.S. 97919 21091
ஓ) அ +நிதி சீ னFவாச 94436 88362

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful