P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Nov 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו

א דומע בי ףד תוירוה תכסמ ילבב דומלת
ת " ר : ןייעמה לע אלא םיכלמה תא םיחשומ ןיא , םתוכלמ ךשמתש ידכ , אנש ' + : א םיכלמ ' א + וחק םהל ךלמה רמאיו
םכינודא ידבע תא םכמע ] וגו ' [ ןוחיג לא ותוא םתדרוהו . ימא יבר רמא : אל יא היתש קיסמ יא עדיל יעבד ןאמ יאה , ילתינ
מוי הרשעב אגרש אקיז בישנ אלד אתיבב םירופכה םויל הנשה שאר ןיבד י , היתש קיסמד עדינ הירוהנ ךישמ יא .
אקסיעב דבעימל יעבד ןאמו , חלצמ אל יא חלצמ יא עדימל יעבו , אלוגנרת יבריל , חלצמ רפשו ןימש יא . ןאמ יאה
קפימל יעבד ] אחרואל [ , אל יא אתיבל יתאו רזח יא עדימל יעבו , ארבחד אתיבב םוקינ , עדיל האובבד האובב יזח יא
אתיבל יתאו רדהד . איה אתלמ ואלו , הילזמ ערתימו היתעד אשלח אמלד . ייבא רמא , תרמאד אתשה : אתלימ אנמיס
איה , ] םלועל [ ליגר אהי יזחימל איבורו ארק אתש שירב , ירמתו אקליסו יתרכ . הירבל אישרשמ בר והל רמא : ותיעב יכ
וכייבר ימק ירמגימו לעימ , תמ וסרג וכייבר ימקל ולעו אתינ , הימופל וזח הימק ותיבתי יכו , ביתכד + : ל והיעשי + ךיניע ויהו
ךירומ תא תואור , ותיסרג יכו - אימד ארהנ לע וסרג , וכייתתעמש ןכשמ אימ ןכשמד יכיה יכד , אתמד ילקליקא וביתו
אתידבמופד ינדפא ובית אלו איסחמ , אירס אנדלג בט ] לכימל איסחמ אתמד [ רד אחתוכמ יפיכ ימ + . א לאומש ' ב + המר
יהלאב ינרק - יכפ המר אלו ינרק המר , ןרקב וחשמנש המלשו דוד - ןתוכלמ הכשמנ , ךפב וחשמנש אוהיו לואש - אל
ןתוכלמ הכשמנ .

ב דומע ה ףד תותירכ תכסמ ילבב דומלת
ת " ר : ןייעמה לע אלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא , ןתוכלמ ךשמיתש ידכ ... ייבא רמא : אד אתשה תרמ אתלימ אנמיס
איה , שיניא ליגר אהי לכימל איבורו ארק אתש שיר , יתרכ , ירמתו אקליס .

שר " א דומע ו ףד תותירכ תכסמ י
איבור - ןתלת יקתמד אכיאו רהמ ילדגד אכיא ינהו .

גכש ןמיס ירטיו רוזחמ
מא ' תרמאד אתשה ייבא אתלימ אנמיס איה . ליגר שיניא אהי יזחמל יתרכ ארק אתש שירב ירמתו אקליס . ינב וגהנ ןכימ
םימודא םיחופת הנשה שארב לוכאל תפרצ . שבכ שארו םינבל םינאתו םינבל םיבנע ןילכוא אצנוורפב ןכו . רבד לכ
לארשי לכל בוט ןמיסל בוטו לקו שדח :

יבאר " ח ה " ב - זמקת ןמיס הנשה שאר תכסמ
תרמאד אתשה ייבא רמא אתלימ אנמיס ליכימל ליגר םדא אהי איה יתרכו איברו אירק אתש שירב > אקליס < ירמתו . אהו
הילזמ ערתימו היתעד שלח אמליד אוה אתלימ ואלו הינימ ליעל ןנירמאד , יעבד ןאמ יאה רמאקד יאמא אלא יאק אל
וכו ואל יא היתיבל רדה יא עדימל יעבו אחרואל קפימל ,' הנכסה תעשב גרטקמ ןטשהש םושמ , ךרדב ןוגכ , ןניסרגו
וכרב ימלשוריב הנכס תקזחב םילוחה לכ ןכו הנכס תקזחב םיכרדה לכ ת , הילזמ ערתימו היתעד שלח ןטק רבדבו . ןמזבו
תסנכה תיבב םירופיכה םויב דחאו דחא לכ רנ קילדהל ןיגהונ הזה , ןיד רמג םוי אוהש , רושעב הנשה שאר ארקנ םגו
שדוחל

א דומע בי ףד תוירוה תכסמ עבש ראב
תרמאד אתשה ייבא רמא נמיס אתלימ א איה , ךשמתש ידכ ןיעמה לע אלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא ינתקד יאק ןיתינתמא
ותוכלמ , אמלא אתלימ אנמיס איה . הלעמל ןיהבוגו ןילדוגש יפל וללה תוקריב עוגפלו תוארל רזחמל שניא ליגר אהי
תוקרי ראשמ רתי , ירמתו יקליס יתרכ איבור ארק ןוניאו . ת איבור ןערק תייטבו תעלד ארק ןישרכ יתרכ הבלח תייטבו ןתל
ןעמשמכ ירמתו קילס תייטבו קלש אקלס תאירב תייטבו .

גכשת זמר םימי תעבש קרפ אמוי תכסמ יכדרמ
... ירמאד אהו ' קפימל יעבד ןאמ יאה רמאקד יאמא אלא יאק אל הילזמ ערתיאו היתעד שלח אמלד איה אתלימ ואלד
ושמ אל יא היתיבל רדה יא עדימל יעבו אחרואל ךרדב ןוגכ הנכסה תעשב גרטקמ ןטשהש ם יסרגו ' קרפד ימלשוריב
הילזמ ערתימו היתעד שלח ןטק רבדבו הנכס תקזחב םילוחה לכו הנכס תקזחב ךרד לכ רחשה תלפת וגהנ הזה ןמזבו
ויב קילדהל " ואכל רנ כ " ןיד רמג אוהש יפל א רב וניתולגל הנש שמחו םירשעב ביתכדכ " וגו שדחל רושעב ה ' פ רמאו " ב
ר איה וזיא ןיכרעד " וי הז שדוחל רושעב אוהש ה " כ :

גפר ןמיס הנשה שאר רדס טקלה ילובש רפס
צז םינואגה תבושתב יתאצמ " לכ טוחשלו לוכאלו הנשה שארב םישבכ ישאר לוכאל ןיליגר המל םכל שרפל םתלאששו ל
םירופיכה םוי ברעב לוגנרת דחאו דחא . ןישוע ךכ לבב ישנא לכו םימכח ... אר ברעבו דחאו דחא לכ ןיטחוש הנשה ש
ןב ינולפ סנכיו התימל הז אצי הז ףוליח הז הז תחת הז רמואו דחאו דחא לכ לע ןהייחב ןתוא ןיריזחמו לוגנרת תיבבש
םיתב ילעבו םימכחו ונילע הרפכ היהיו ונשפנ רפוכ יהי רמואו םיינעלו םימותיל ןתוא ןירגשמו ותוא ןיטחושו םייחל ינולפ
יכה םוי ברעב ףא םישבכו םיליא ןיריזחמ שיו ןכ ןישוע םירופ איה הבוטל שחנ הז לכו רמא אמק קרפ תותירכ תכסמב
תרמאד אתשה ייבא אתלימ אנמיס אתש שירב יזחימל שניא ליגר אהי איה ירמתו אקליסו יתרכו אייביר ארק . יפ ' ארק
צז המלש וניבר שריפו וברו ורפ םש לע אייביר םורמל יניע ולד םש לע תעלד " ל עלב יקורגונופ ןתלת " ונביוא ותרכי יתרכ ז
וניתונוע ומת ירמת וניתונוע וקלוסי אקליס ןישירכ ןהו :
www.swdaf.com 1
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
דס ןמיס ובלכ רפס
נוברנ גהנמו " הלא לכו א ... בוט ןמיסל םידגמ ינימ לכ ובו יוחמת תיבה לעב ינפל ןיאיבמו ארק שוריפ אתסכרק וכותבו
ניסרגד יאמ תאז תושעל ירמת אקלס יתרכ איבור תרמאד אתשה ייבא רמא תותירכ תכסמב ן אתלמ אנמיס יזחיל איה
אתסכרק אתש שירב שיניא , ךינפלמ ןוצר יהי ארק רמואו ודיב דחא לכ חקיל וגהנו ה ' וארקיש וניתובא יהלאו וניהלא
ונניד רזג עור ערקיו ונתויכז ךינפל , וכו ךינפלמ ןוצר יהי איבור ' וניתויכז ובריש , ינפלמ ןוצר יהי יתרכ ה ך ' יהלאו וניהלא
וניתער ישקבמ לכו וניאנוש ותרכיש וניתובא , ה ךינפלמ ןוצר יהי אקלס ' וכו וניהלא ' לכו וניאנוש וקלתסיו וניתונוע וקלתסיש
וניתער ישקבמ , וכו ךינפלמ ןוצר יהי ירמת ' שארב ליאה שאר םילכוא ונא המל ברל ולאשו וניתאטח לכ םע וניאנוש ומתיש
כ ומכ האירהו הנשה שבדב ן , רמאנש וניבא םהרבא דקעש ליא ותואל רכז ליאה שאר םהל הנעו ) בכ םש , גי ( אשיו
וכו ויניע תא םהרבא ' תושעל ליגר היה ןכו םיניעה תא הריאמש םושמ האירהו הנשה שאר אוה יכ שארה ןילכוא יכהלו
רה " רבד םוש אלו םיזוגאו ןימוש לוכאל רהזנ וניאו ם ,

אר תלפת רדס םהרדובא רפס הנשה ש
רמאד אתשה ייבא רמא ' אתלימ אנמיס ירק אתש שירב יזחמל שניא ליגר אהי איה . איבור . אקליס יתרכ . ירמת . ןמיס
אתסקרכ . ירצמה לופו ןיעולד וב שיש אנט הנשה שארב ןהינפל ןיבירקמש םימכחה לכ גהנמ ןכו בותכ םינואגה תבושתבו
םירמתו תוקלשו ןישירכ דחא לכ לע ןהידי ןיחינמו ןהמ בוט ןמיס םתומשמ ןיאיצומו רזג ערקי ארק תעלד לע םירמואו
ונניד . וניאנוש ותרכי יתרכה לעו ונתויכז וברי איבור לופה לעו . וניתונוע וקלסי אקליס םידרתה לעו . ומתי םירמתה לעו
וניתונוע . ןומרכ תויכז הברנ וילע םירמואו ןומר דוע ןיפיסומו . ינפלמ ןוצר יהי ןושלב הרמוא שיו ה ך ' יהלאו וניהלא
וניתובא ונניד רזג ערקישו וניתויכז ךינפל וארקיש . ה ךינפלמ ןוצר יהי ' םלוכ ןכו וניתויכז וברתיש וניתובא יהלאו וניהלא .
ע הקיתמ ינימו םיגדו שבכ שאר לוכאל ןיגהונ שיו " ש ) יע ' הכ םירבד , גי ( בנזל אלו שארל תייהו . תוברלו תורפל םיגדו
םילשבמ ןיאו םיגדכ הו ץמוחב " קחצי לש וליאל רכז ליא שאר לוכאל ליגר היה גרבנטורמ ר :

שרהמ " א דומע בי ףד תוירוה תכסמ תודגא ישודיח א
וכ אתש קיסמ יא עדימל יעבד ןאמ ' . הזה רמאמה ירבדב קדקדל שי עדימל יעבד ןאמ יאה רמא ארקיעמ קיסמ יא
וכ אל יא אתש ' הנושארה הקולח קר רמאק אל הישעבו נייהד הקולח רמאק אלו אתש קיסמד עדינ הירוהנ ךשמ יא ו
וכ יבריל אל יא חלצמ יא עדימל יעבב ןכו אתש קיסמ אל הירוהנ ךישמ אל יאד הינשה ' ריפשו ןימש יא אלא רמאק אל
וכ היתיבל יתאו רזח יא עדימל יעבב ןכו חלצמ אל ריפשו ןימש אל יא רמאק אלו חלצמ ' האובב יזח אל יא רמאק אל
האובבד היתיבל יתא אלד רתומ אהי םעט הזיאמו ושחנת אל םושמ וב שי הז לכב הרואכלד םושמ הזב בישהל שיו
ולא לכב וכ יבצ ידימ הלפנ ילקמ יפמ הלפנ יתפמ יפט ' ד קרפ ןנירמאדכ ' תותימ הנעאו הז לכב םישרפמה וקחדנ רבכו
תי ונממ אב אוה בוטה יכ עודיהמ ינא םג יקלח ' ב " דרוי וניא ערה לבא ה קלסמ אוה םדא לש ונוע לבא םימשה ןמ
תי ובוט תדמ ' ב " מכ ומצעמ ה " תי ונממ אבה בוטה הזלו םכיניבל יניב ולידבה םכיתונוע יכ ש ' ב " מכ טלחהב ה " ש
בקה יפמ הבוט הדמ האצי אל " וכו הרזחו ה ' הנתשיש רשפא יכ טלחהב אב וניא ערה לבא מכ " אלש אנינח יברב ש
ד םושמ וקיזהל ףשכמה לוכי היה ודבלמ דוע ןיא רמאנש היתוכז שיפנ הז ןיא הבוטל המ רבדב ןמיס ומצעל ןתונה הזלו
תי ונממ ול אביש בוט ןמיס אלא שוחינ ' ב " שוחינ הז ירה ול ערלו הז ךפהב המ רבדב ןמיס ומצעל ןתונה לבא ה
הנתשיש רשפא אימש ימחרבד ןכ וניאו טלחהב רבדה אביש הלותש פד אתיירב ךהב טקנד ינה לכו " ד יוהד תותימ
וכו יפמ הלפנ יתפ ןוגכ שוחינ ' וכו אל יא אתש קיסמ יא עדימל יעבד ןאמ יאה רמא הזלו ול הערל שוחינ ןה ' רמימל יעב אל
הד אלא אתש קיסמ אל יא " אד ונייהד אל יא ק " אלד םולכ השע אל וליאכו אל יא אתש קיסמ יא עדי אל הירוהנ ךישמ אל נ
היישעב הזלו הערל שוחינב ךומסי רבד אוהש ירשד הבוטל ןמיס ןתונש הזו אתש קיסמ הירוהנ ךישמ יאד אלא רמאק אל
שוחינ הוה הזד אתש קיסמ אל הירוהנ ךישמ אל יא רמאק אל לבא טלחהב ךרבתי ונממ אבה ) ןכ םאד ] ( אד " נ [ ךישמ אל
ב ךרבתי ונממ האב אל הערלד אתש קיסמד רשפא הירוהנ " מ יאב ןכו תוכז םושב הנתשיש רשפאו ה ונייה אל יא חלצ
יא לבא חלצמ ריפשו ןימש יא אלא טקנ אל הישעב ךכלו םולכ השע אל וליאכ עדי אלד ונייה אל יאו טלחהב חלצמד עדיד
אל ךכלו עדי אל יא ונייהד אל יא היתיבל רזח יאב שרפל שי ןכו םולכ עדי אלו חלצמ אלד רשפאו חלצמד רשפא ןימש אל
וכו האובב יזח יא אלא טקנ ' א לבא םולכ עדי אל האובבד האובב יזח אל י לע רזגנ ולא םימי הרשעבד ראובמ ןינעהו
טקשי ימו עוני ימו חוני ימ ינעי ימו רשעי ימ תומי ימו היחי ימ םדאה וכו ' הארי םאו םדא תמשנ אוה רנה יכ הזלו
אתש קיסמו היחיש בוט ןמיסל ול היהי הירוהנ ךישמד ןמיסל ול היהי אלוגנרת ןימש יא ןכו רשעתיו ויקסעב חלצמד בוט
וכו האובבד האובב יזח יא ןכו ' ב ךרבתי לאה יכ " מכ ויכרד לכב ורמשל ויכאלמ ןתונ אוה ה " וגו ךל הוצי ויכאלמ יכ ש ' ןה ןהו
זו םדא לש ולצ " הו םהילעמ םלצ רס בלכ ש ' בקה רס רבכו םלצו םניגמ אוהש םימשב רש הל שי המוא לכ יכ רמא ונתא " ה
ןיאד םהילעמ םתוא בקה " לארשיל לזמ ןיא יכ רש ונל ןיא ונא םג יכ ורמאת לאו םהלש רש ליפמ אוהש דע המוא ליפמ ה
הו הנה ' מכ ונתא " וכו האובב יזח יא הזלו ונרמשל ויכאלמ תא תווצל ולש ואולמו םלועד ןנולתי ידש לצב ש ' ןמיסל אוהש
מכ ךרדב ויכאלמ תרימש לע בוט " ער העיגפ םוש ילב היתיבל יתאו רדה ש ה ךושמי אל םא םגד רמאק אל ךפהב לבא
וכו האובב יזח אל םא םגו ויסכנ וחילציש רשפא ןימש אל םא םגו היחיש רשפא הירוהנ ' היתיבל יתאו רדהד רשפא
ודו הבוטל הערה ולזמ תונתשהל ונוע ול רפכתי םימי הרשע ולאבש םיבוט םישעמו הבושתבד " ק :
וכו איה אתלמ אנמיס תרמאד אתשה ייבא רמא ' . ר " איה אתלמ בוט ןמיסל ומצע םדאה ליטיש המד תרמאד ל
שוחינ םושמ וב ןיאו :
ליגר אהי ) יתימל ] ( יזחמל [ וכו ארק אתש שירב ' . ןה הבוטל ןינמיס ינה לכד שרפכ יא " תותירכד אמק קרפבו אכה י
יפכ יאו הקותמו הבוט הנשו ולזמ לדגיו חמציש ןמיסל אוהש יקתמד אכיאו רהמ ילדגד ' םשב יכדרמה איבור יאה וניבר
וכו וניתויכז וברי ' ע " א רוטבו ש " פקת ןמיס ח " ג שוחינ םושמ רוסא יוה הערלד הארוה םוש םהב ןיא הערל לבא :
www.swdaf.com 2
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
די קרפ א לאומש
) ו ( ר ֶ מאֹיַּ ו ן ָ תָ נוֹהְ י ל ֶ א רַ עַ נּ ַ ה א ֵ שֹׂנ וי ָ ל ֵ כ הָ כ ְ ל הָ ר ְ בּ ְ עַ נ ְ ו ל ֶ א ב ַ צּ ַ מ םי ִ ל ֵ רֲ ע ָ ה הֶ לּ ֵ א ָ ה י ַ לוּא ה ֶ שֲׂ עַ י קָ וֹקְ י וּנ ָ ל י ִ כּ ןי ֵ א קָ וֹקי ַ ל
רוֹצ ְ ע ַ מ ַ עי ִ שׁוֹה ְ ל בַ ר ְ בּ וֹא טָ ע ְ מ ִ ב : ) ז ( ר ֶ מאֹיַּ ו וֹל א ֵ שֹׂנ וי ָ ל ֵ כ ה ֵ שֲׂ ע ל ָ כּ ר ֶ שֲׁ א ָ ךֶ בָ ב ְ ל ִ בּ ה ֵ טְ נ ְ ךָ ל י ִ נ ְ נ ִ ה ָ ך ְ מּ ִ ע ָ ךֶ בָ ב ְ ל ִ כּ : ס
) ח ( ר ֶ מאֹיַּ ו ן ָ תָ נוֹהְ י הֵ נּ ִ ה וּנ ְ חַ נ ֲ א םי ִ ר ְ בֹע ל ֶ א םי ִ שָׁ נ ֲ א ָ ה וּני ִ לְ ג ִ נ ְ ו ֵ לֲ א ם ֶ הי :
) ט ( ם ִ א הֹכּ וּר ְ מאֹי וּני ֵ ל ֵ א וּמֹּדּ דַ ע וּנ ֵ עי ִ גּ ַ ה םֶ כי ֵ לֲ א וּנ ְ ד ַ מָ עְ ו וּני ֵ תּ ְ ח ַ ת אֹלְ ו הֶ לֲ עַ נ ם ֶ הי ֵ לֲ א :
) י ( ם ִ אְ ו הֹכּ וּר ְ מאֹי וּלֲ ע וּני ֵ ל ָ ע וּני ִ ל ָ עְ ו י ִ כּ םָ נ ָ תְ נ קָ וֹקְ י וּנ ֵ דָ י ְ בּ הֶ ז ְ ו וּנ ָ לּ תוֹא ָ ה :

דר " ט קוספ די קרפ א לאומש ק
) ט ( מד ונעיגה דע ו - זו וניתמה " מכ רמא ןמיסלו תואל ןתנוהי ש " םלישכה םהיפ ונילע ולע ורמאי םא יכ תואה ונל הזו ש
ודרי םהו הלענ ונחנא יכ אוה לבא איהה הכילהב ורזוע אוה ךורב שודקה היה אל רוסא היה םאו רוסאה שחנ וניא הזו
ירבד לוק אוה וב אצויכו ' יס םה יכ ובל קזחיו םדא עמשי ' השעמה לע תואו זח ירבדב אצמנש המ ךתוא העטי לאו " ל
ומכ רוסא שחנ ותוא היהיש רמוא וניא יכ שחנ וניא לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ בר רמא
םיבר והושריפש מכ רוסא היה אוהו ןתנויכו רזעילא שחנכ וניא תופועבו הדלוחב םישחנמה ולא הנה יכ " זר ש " אל ל
א ושחנת לעוש ול ארוק ברוע וקיספה יבצ ודימ לפנ ולקמ ויפמ הלפנ ותפ רמואהו םיבכוכבו תופועבו הדלוחב םישחנמה ול
ר אוה תירחש יב ליחתת לא ולאמשמ שחנו ונימימ " אוה תבש יאצומ אוה ח ןהב וגהנש ןהב אצויכו םירבדה ולא הנה
יטמה םה יכ םיבשוחו םהילע גהנמו קח םועבקו תוערה תועידה ילעב הרותה הרסאש אוה הז םיעירמהו םיב םא לבא
א רבד השעיו השעמ תושעל םדא הצרי ' יסו תואל ' רבדה הז אוהה רבדל ובל ררועלו ובל קזחל ידכ אוהה השעמל
רתומ בה ןתוא הנוע היה אל ןתנוהיו רזעילא הזה רבדב ער םישוע ויה וליא יכ " םרזועו םהישעמ תא עייסמו ןגוהכ ה
ה רמאמה לעב בר הנהו הז שחנ וניא ןתנויו רזעילא שחנכ וניאש שחנ לכ רמאש םהלש שחנכ השוע היה ומצעב אוה
מכ " ארבמב קידב בר ש רמא ןכו וגל אבט אמי יאפאל אתא ארבמ יא רמאו הינתח ןמחנ בר יבל ליזא הוה בר רמאו
ר ארבמב קידב הוה לאומש ' יפ אקוניב קידב ןנחוי ' התאש ךקוספ יל רומא קוניתל רמוא היהש הצור היהשכ וב ארוק
ךרד וא השעמ םוש ליחתהל יסו שחנ לכ ושוריפ ךכ בר רמאש אוהה רמאמה לבא ' יס ותוא השוע וניא אוהש ' ומצעל
וילאמ אבי םא ונממ שוחל וא וילע ךומסל ןיאו ןמיסו שחנ וניא ןתנוהיו רזעילא השעש ומכ הליחתמ ול השקה ךכיפל
כ וחינהש ינפמ הדועס איההמ לכא אל המל יסל הז בשח ותארקל ואציו רשבה םלו ' הכרבל היהת אל איהה הדועסה יכ
רזעילא שחנכ וניאש שחנ לכ בר רמא אהו הזל ובל םש אל הלחתמש ןויכ הזב ול היה שחנו ןמיס המו הוחינהש ינפמ
א ונממ שוחל ןיאו וילע ךומסל ןיאו שחנ וניא ןתנוהיו " בשח המל בר כ / ששח / רבדה הזב זר ורמא ךכיפלו " קונית תיב ל
פעא השאו " עא רמולכ ןמיס שי שחנ ןיאש י " ובל חמשל רבדב ןמיס תצק שי וילע ןיכמוסש שחנכ שחנ וניאש יפ
בה ינפלמ ונממ םימחר שקבלו ונממ גואדל שי ערל היהי םאו בוטל היהי םא וקזחלו " ה יפו ' שדח תיב הנב םא תיב
לוי םא ןכו תיבה ךונחל ךומס ער וא בוט ערואמ ול עראיו ורמאו ךרדה הזב השא חקל וא דלי ול ד אתלת קזחתאד אוהו
פעא וילע ךומסל יואר זא ינמז " וב ולאש אל הלחתמ ןמיס והשעש שחנה לבא הלחתב ןמיס והשע אלו וילאמ אבש י
ןמיס שי דבל הנושאר םעפב אלא םימעפ שלש גה וכמסו ' מ לע םימעפ " תאו ונניא ןועמשו ונניא ףסוי וניבא בקעי ש
ת ןמינב שחני שחנ יכ םתעדי םתא אלה קידצה ףסוי רמא ןכו רבדב ששח ךכיפל ןמינב דלונשמ ול ואב םירקמה הלאו וחק
רשא הז אלה רמא ךכיפל וב התוש אוה רשא עיבגה ונממ דבאי םא ער ןמיס בשחי ינומכ םדא רמולכ ינומכ רשא שיא
ה ינכרביו יתשחנ ןכו שחני שחנ אוהו וב ינודא התשי ' הו ןכו ךללגב ישנא ' ושחני אל רבדה לע תואו ןמיס ןושל אוה הז לכ
םסק אלו שחנ זר ורמאו " יכ וב וכל ךרדה הז רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךנזאו רמאנש לוק תבב ןישמתשמש ןאכמ ל
םיקוספה יכמסו ארמגה ירופס ירחא רוזחנ המו ארבדב אתתיא לקו אתמב ארבג לק ורמאו וליאמשת יכו ונימאת פ הנהו '
נ שרופמ ךידי הנקזחת רחאו ורבדי המ תעמשו ןועדגל רמאנ האובנה יפ לע ןתנוי השעמכ השע :

בלר " ט קוספ די קרפ א לאומש ג
) ט ( ונתחת ונדמעו םכילא ונעיגה דע ומד ונילא ורמאי הכ םא - םינוש םינפב ולגי תודיתעה יכ עדתש יואר
שהמ תעפשומ השולח העדוה םימעפל היהת רבכו " שולחה ןפואה הזב י היאר הב חקליו דריש ןועדגל רמאנש ומכ
הממ ןויעה רחא ראובמ הזו םישדחתמה םירבדהמ הארוה תצק הזב יכ ורבדי המ ועמשיו הנחמ לא הרענ הרופו אוה
הריקחה תאז םוקמ הנה ןיאו םשה תומחלמ רפסמ ינשב ונרכזש , הלחתהה יכ תואל םכילא ונעיגה דע ומד ורמא הנהו
ירחא ףודרל םיתשלפמ היהת בורה לע חצנמה אוה ףדורה יכ וחצוניש אריל םהל שי הזלו לארשי :

ב דומע הצ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
הינתח ןנח בר יבל ליזאק הוה בר , היפאל יתאקד ארבמ יזח , רמא : יפאל יתאק ארבמ , וגל אבט אמוי ; אבבא םק לזא ,
אילתד אתויח יזח אשדד אעזבב קידוא , אבבא ףרט , ילוכ ותא קופנ היפאל אמלע , ימנ יחבט אתא , היניע בר םילע אל
הינימ , והל רמא : אתשה וכיא , תרב ינבל ארוסיא והל ותיפס ! ארשיב אוההמ בר לכא אל ; מ " ט ? ימולעיא םושמ יא - אה
םילעיא אל , שיחנד אלא - בר רמאהו : שחנ וניא לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ ! אלא : תדועס
אוה תושרה י , תושרה תדועסמ ינהתמ אל ברו . ארבמב קידב בר , ארפסב קידב לאומשו , אקוניב קידב ןנחוי יבר .

שר " ב דומע הצ ףד ןילוח תכסמ י
וגל אבט אמוי יאפאל יתא ארבמ רמא - םדוק הילאמ ןתארקל האב תרובעמהשכ םיכרד ירבועל אוה בוט ןמיס
כ הליל התואב םזיפשוא תיבב םהל בוט םוי הונמיזש וניליש .
וניאש שחנ לכ - שממ וילע ךמוס הב רבדא אל ואל םאו הב רבדא ינקשת םאש םהרבא דבע רזעילאכ .
www.swdaf.com 3
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
ב דומע הצ ףד ןילוח תכסמ תופסות
םהרבא דבע רזעילאכ - שחינ ךאיה רזעילא רמאת םאו מל " פב ד ' תותימ העברא ) ונ ףד ןירדהנס (: רומאה לכ
וילע רהזומ חנ ןב ףשכמ תשרפב יו " אוההד ל איה ימ תב ול הדיגהש דע םידימצה הל ןתנ אלש רבס אנת בג לע ףאו
ביתכד ) דכ תישארב ( וגו בהז םזנ שיאה חקיו ' תא ימ תב רמאיו ביתכ רדהו הרותב רחואמו םדקומ ןיא רפסשכ חכומ ןכו
תא ימ תב רמואו התוא לאשאו ביתכד .
לואש ןב ןתנויכו - או " מא ורענ תא זרזלד רמול שיו שחינ ךאיה ת הלוע היה ימנ יכה ואלבו ןכ ר .

בטירה ישודיח " ב דומע הצ ףד ןילוח תכסמ א
לואש ןב ןתנוהיכו . שוחינ דצ וב ןיא לואש ןב ןתנוהי השעש המ יאדו אה , רסמ אמלעב ןינמיס יכ ולע ורמאי הכ םא
ונילעו הלוע היה יכה ואלבו , ךימס םהרבא לש ותוכז לע םהרבא דבע רזעילא ןכו , ארקב אתיאדכ , אדבעל היל סחו
שחנמ יוהילד םהרבאד , שוחינ וניא ןהינמיס לע ולא וכמסש ומכ וילע ךמוס ןיאש שוחינ לכד ושוריפ יכה אכהו , ןכו
ר שריפ " ז י " ל .

במר " אי קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם
ד הכלה
וכעכ ןישחנמ ןיא " ושחנת אל רמאנש ם , שחנה אוה דציכ יפמ יתפ הלפנו ליאוה םירמואש ולא ןוגכ ידימ ילקמ לפנ וא
םישענ ייצפח ןיא ךלא םאש םויה ינולפ םוקמל ךלוה יניא , אצא םאש םויה יתיב חתפמ אצוי יניא ינימימ לעוש רבעו ליאוה
יאמר םדא ינעגפי , ךכ היהי אלו ךכ היהי םירמואו ףועה ףוצפצ םיעמושש ולא ןכו , רבד תושעל ערו ינולפ רבד תושעל בוט
ינולפ , םירמואש ולא ןכו תיברע ארקש הז לוגנרת טוחש , לוגנרת ומכ הארקש וז תלוגנרת טוחש , םינמיס םישמה ןכו
השעא אל יל עראי אל םאו ינולפ רבד השעא ךכו ךכ יל עראי םא ומצעל , םהרבא דבע רזעילאכ , אצויכ לכ ןכו
הקול ולא םירבדמ רבד ינפמ השעמ השועה לכו רוסא לכה ולאה םירבדב . /+ בארה תגשה " ד / מה ןכו ול עראי םא םינמיס ומצעל םיש
וכו ךכו ךכ ' . א " אוה רתומו רתומ הז רבד ירהש לודג שובש הז א רוסיא ןינעלש רבס אוהו שחנ וניא ןתנויו רזעילאכ וניאש שחנ לכ הארש ןושלה והעטה ילואו
איה אלו רמאנ ה אלא " ווה והניא ווה יאו וז הריבע םתומכ םיקידצ לע בשח ךיאו ךומסל יואר וניא ק היפאל ארונד יסלופ יקפמ +.
ה הכלה
ילע התיה בוט ןמיס יתינבש וז הריד רמאש ימ , היתינקש תעמ התיה תכרובמ יתינקש וז המהבו יתאשנש וז השא
יתרשע , ולא לכ בוט ןמיס הז רמאיו חמשי תוכרבה ןמ קוספ ול רמא םא דמול התא קוספ הז יא קוניתל לאושה ןכו
אלו ליאוה ד רתומ ןהב אצויכו הז ירה היה רבכש רבדל ומצעל ןמיס הז השע אלא תושעלמ ענמנ אלו וישעמ ןויכ
רתומ . /+ בארה תגשה " ד / רתומ הז ירה היה רבכש רבדל ומצעל ןמיס הז השע אלא תושעלמ ענמנ אלו וישעמ ןויכ אלו ליאוה רתומ ןהב אצויכו ולא לכ . א " ףא א
מיס שי שחנ ןיאש יפ לע ףא השאו קונית תיב ורמאש תאז יוארש ורמאו םהינמיס לע ךומסל יואר םא הכימס ןינעל אלא רתיהו רוסיא ןינעל ורמא אל ן
םימעפ שלש וקזחוהש רחא ךומסל +.

ה הכלה אי קרפ הרז הדובע תוכלה תוינומיימ תוהגה
] ד [ ןישוחינ רובעב וישעמו וירבד לע ךמוסב אלא שחנמ ארקנ ןיאש וניתובר לכ וקספ ןכו נה דיג קרפב רמאדכ הש
רזעילא םגו שחינ ךאיה ןתנויו תופסותה ושקהו שחנ וניא לואש ןב ןתנויכו םהרבא דבע רזעילאכ וניאש שחנ לכ בר רמא
וילע גרהנ חנ ןב ףשכמ תשרפב רומאה לכ תותימ עברא קרפ יסוי יבר רמאה שחינ ךאיה . יו " הליחתש יסוי יבר רבסד ל
ומ ןכו ןידימצה תא הל ןתנ ןכ ירחאו תא ימ תב לאש עאו םירבדה רופיסב חכ " ג םדקומ ןיא הניתנה רחאל בתכ תא ימ תבד
הרותב רחואמו . י ןתנוי לעו " אלבו ןכ השע ורענ זרזלש ל " הלוע היה ה , ע " כ . ר םשב תוצמה רפסב בתכ ןכו " י . מרו " א
זו רחא ןינעב ןתנויד אה ץרית " םעט אלב רבד אלא שוחנ יוה אלד היה שוחנ אל ןתנויד אה והימ ל ןתנוי לבא םעט ןתנ
ץורית םוש בתכ אל רזעילאד אהאו הדיריו היילע רבדל , ולא םיקספ לע םיגיעלמה םיתיחשמה דגנ יתכראה הז לכ :

ד הכלה אי קרפ הרז הדובע תוכלה הנשמ ףסכ
... ותסריגב היה אלש רשפאו וריכזה אל וניבר לואש ןב ןתנוי ןינעלו תא וליפאו " אוהש רמול רשפא ותסריגב היהש ל
ז " מ ל הו ןתנויד אה ןל ישקת אלד ןפואב רמאמה שרפ " לע ןתנויו רזעילא וכמסש ומכ וילע ךמוס וניאו שחנמה לכ ק
םהינמיס . היב תיל הידידלו תא ימ תב לאשש םדוק םידימצה ןתנ דימש שוחנ הוה יאדו רזעילא לשד ומד אל והימו
היה חנ ןבד רוסיא , שוחינ הוה אלד רמול ונל שי לואש ןב ןתנוי לבא המו שחנמ היה אל אמתסמד היה רומג קידצד
אלבו ורענ זרזל ידכ ונייה הז ןמיס השעש " ךכב ךמסו והובישהש הבושתה לע ךמס ירה םוקמ לכמו הלוע היה ימנ ה
לואש ןב ןתנויכו בותכל וניבר הצר אל ןווכתנ שוחינל אל ומצע אוהש ןויכו חכומ יכה ארקד היטשפד . רהו " בתכ ן פב '
שחנ לכ השנה דיג וכו רזעילאכ וניאש ' במרה בתכ " וכו םינמיס ומצעל םישמה ןכו ם ' וכ םהרבא דבע רזעילא ןוגכ ' לכה
רוסא . בארה וילע בתכו " וכו אוה לודג שובש הז ד ' בארה ירבדו " רוסיא ןינעלש ארמגב שרופמ ירהש יניעב םיהומת ד
רמאנ . מו " אש ץורית ךירצ רבדה מ " םישחנמ ויהי וללה םיקידצהש א . נ ךכו " ל הרסאש שחנהש םירבד לש ןצוריתב
קזנ וא רבדל תלעות םרוג אהיש תנתונ ארבסה ןיאש ןמיסב וישעמ תא הלותה אוה הרות וא ודימ ול הלפנ ותפ ןוגכ
ירומאה יכרדמ םה ןהב אצויכו ולאש ךרדב ול קיספה יבצ םירומ םהש תערכמ ארבסהש רבדב םינמיס חקולה לבא
ש שחנ הז ןיא וקזנ וא רבדה תלעות םה ךכ םלועה יקסע לכ אצא ואל םאו ךרדל אצא אל םימשג ודרי םא רמואה ירהש
השא ןיגווזמ ויה אלש היה עדוי רזעילאש םהישעמ ולת הזב אצויכב ןתנוהיו רזעילאו םלוע לש וגהנמ אלא שחנ הז ןיא
דע היתודמב המילשו הישעמב האנ ךכ לכ אהת םאש ומצעל ןמיס חקל ךכיפל ול תנגוה אלא קחציל הל רמאישכש
קחציל םימשה ןמ ונימזהש איה התוא הקשא ךילמג םג הבידנ חורב והבישת םימ טעמ אנ יניאימגה . שקבש ןתנוהי ןכו
בראממ םיארי םהש הארנ אהי ונילא ולע וילא ורמאי םאש הז ןמיס חקל דבלב וילכ אשונו אוה םיתשלפ הנחמב תוכהל
www.swdaf.com 4
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
ילכ אשונו אוהש ותרובגב ןתנוי חטב וב אצויכבו הברה וסיני בל יריבא השלש וא םינשש םלוע לש וגהנמ ןכש םהב ועגפי ו
ןתנוהיל יואר היה אל הזב אצויכבו םידחפתמ םניאש םהירבדמ הארי םכילא ונעיגה דע ומוד ורמאי םאו םידחפומה ןמ
אוה םלוע לש וגהנמ הזב אצויכ לכו הנכסל ומצע רוסמיש . ה רוסיא ןינעל ארמגב הל יתיימ יכו " לכש ק אוהש שחנ
רבדב םינשה ולא ושעש ומכ שממ וישעמ לע ךמוס וניאש לכ ןהב תערכמ ארבסה ןיאש הרות הרסאש םירבדהמ
םירוסאה םישחנה יכרדמ אוהש יפ לע ףא רוסא וניאו שחנ וניא רתומ , ארבמב וישעמ הלת אל ברו יא רמא אל ירהש
ליזיא אל אל יאו ליזיא יאפאל יתא ארבמ תאד ארבמ יזח יכד אלא וגל אבט אמוי רמא היפאל י ליכא אל יאמא ןכש ןויכו
ארשיב אוההמ , וב וישעמ הלות היהש הארנו אקוניב קידב ןנחוי יבר אהו ךל אישק יאו יפא ילובקאל לזימל יעב אהד
א יכו לאומש " ךלה אלו ענמנ תמ לאומשו ל , י " איה הנטק האובנ ןיעכ אלא שחנה ידדצמ וניא קונית לש וניינעש ל
נירמאדכ פב ן " בד ק " ב ] י " ב [: תוקוניתל האובנ הנתינ . הילע וישעמ הלות אהיש אל ארבמב קידב בר ןנירמא יכ הז יפלו
ומצעל ןמיס תצק הב חקול היהש אלא . שר ירבד ןיאש אלא " ךכ י םאו ליזא ול הנמדזמ םא ארבמב קידב בתכ אוהש
ליזא אל האצומ ישוקב . נוהיכו רזעילאכ רומג ךמס וניא הז ףאש רשפאו ירמגל םהישעמ לכ וילע ולתש ןת ינפמ בר לבא
םהל ףינס ארבמ לש ןמיס השוע היהש אלא ענמנ היה םירחא םירבד יפ לע ףא השאו קונית תיב ןנירמאד ימנ ונייהו
שר בתכו ןמיס שי שחנ ןיאש " חא חילצמ וניא םאש ןמיס שי שחנה לע ךומסלו שחנל רוסאש שחנ ןיאש יפ לע ףא י " ול ןיא כ
רתוי תאצל חילצי אלש שוחל שיש יאדמ . במרה ףאש רשפאו וללה םירבדב יתעד הז " םינמיס םישמהש ןווכתנ ךכל ם
רתומ רבדב רזעילא השעש ומכ ירמגל וישעמ וילע הלותו רוסא רבדב , כע " ל :

וש " גנר ןמיס םייח חרוא קלח ביצי ירבד ת
נהב דוע " ל

ב " ה , יטיס ןאינוי , כ " משת לולא ב " ג

יסה תליכא רבדב ר לילב םינמ " רחואמ הזיאו םדקומ םהמ הזיא ה .

ד ( עא הרימאה ןינע רקיעבו " י רבדל רכז רבדל היאר ןיאש פ " ל , עשילא לצא וניצמד הממ ] ב םיכלמ ' י " ג [ רמאש
וגו תשקה לע ךדי בכרה לארשי ךלמל ' רמאיו הל העושת ץח ' וגו םראב העושת ץחו ' וגו הצרא ךה לארשי ךלמל רמאיו ,'
שרבו " יס היהי הזה ץחהש רמא עשילא י ' לארשיל העושת , אתלימ אנמיס ןינעכ הזש הארנ תוטשפבו . יתחמשו
במרב יתאצמש " הע ךל תשרפ ן " פ ] י " ו ב ' [ ץראב םרבא רובעיו , םיאיבנה ושעי ןכלשו םינבל ןמיס תובא השעמד
ייע עשילאד אהמ איבהו תואובנב השעמ " ש . מו " הל העושת ץח רמאו ףיסוה מ ' וגו ' ייע ךכב ללפתהש " לאנברבאב ש
יבלמבו " ם , ןבהו הלפת םג רמול שי ןמיסהל ףסונבש תצק הארנו .

ח ךופיהב םג רמול ךייש ינמיס והנה לכב אהד דוע רמול שיו " ו , םש יכדרמה ןוילב הדוגאה ןושלב ןייע , בב אבוהו " ח
טבו " קס ז " א . דואמ יתישקתנ ארק יבגלו , מ םירדנב אהד " ע ט " ר לצא א ' הימרי רמא קפנו היקבש ארק ולצא האר איסאהש
וכו היתיבב ןידל היל תיא אתומ ךאלמ ' שייע " ה , עבו " וכו ארק ןמ רבל ךבר הימק טולפת אל םעדימ לכ םש ב ,' לכאנ ךיאו
ר לילב " ח ער ןמיס הז הרואכלש תיממה רבד ה " ו . יגהלו ' א יזחימל " םילכוא ןיאש ןויכ תצק ש . יגהלו ' שיד רשפא לכימל
קוד לוכאל םיכר א , יתל םש ראובמד ' ולעמ יכיכרד אמק . יתלו ' מכו ילוחל ןישק ינושא ןיב יכיכר ןיבד םש ארתב " רב ש " ן
םש , פל " י ז " יזחימל ןניסרגד ל . ודו םירדנב םש םיצוריתה ינשב תואסריגה יולתו " ק . פל ךא " יגהל ז ' יה אל לכימל " םותסל ל
לוהו " יכוכר לכאיש ל .

נ ןכלו " ר קיזמש ןויכ הברדאד ל םילוחל ק , א " אבט אנמיסל הוהו םימלשו םיאירב היהנש םיארמ םילכואש הזב כ . הזלו
לדג תויהל רהממש ינפמ אקייד ארקב רוטה בתכ , צרו " יוהו ןכרצ לכ תולשובמ ןניאד ףאו לדגתהל ליחתמשכ דימ חקיש ל
סות ןייע ינושא ' םירדנב םש , ודו םיאירב היהנש תוארהל לוכאל שי םתוא אקיידו " ק .

עו כ " ח אסיג ךדיאל םינמיסה ךיישש ןויכ פ " ו , הר גהנ ןכל " ודו רבד לכב ןמיסה שרפלו רמול ג " ק .

וש " אע ןמיס ב קלח תעד הווחי ת
... הבושתה רובחב יריאמה וניבר םג ) חצש דומע ( בתכ , םיגהונש תורפכה גהנמ וענמ םינואג תצקש יפ לע ףאש
םירופכה םוי ברעב , זב גהנמה טשפתנ רבכ םוקמ לכמ והוריכזהש םינואגה בור תעדכ ה . גהונ וגהנמכ םלועו . ןינעכו
תוירוהב ורמאש המ ) ע בי " א ( אתלימ אנמיס איה . ע " כ

וש " דעת ןמיס אי קלח תוכלה הנשמ ת
ר ליל םילכואש םינמיס " םהל םעטו ה

א ' נשתה ךכרבאו רדסל " נב ב " וצי י " א .
עמ " שנב יאקרב ברוח יקוחב קסוע ברוצ יאה כ " ה ץע ירפ ק בה רד ' יה גלביינש ןועמש " תירקב השודקה ונתבישי דימלת ו
היע םילשורי ראווגנוא " ות ק " א . השדחא " תודידיב ט .

www.swdaf.com 5
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
זח ווצש םינמיסה ןינעב דוע לאש רשא רבדב " ל ) ו תותירכ ' ( אקליסו יתרכ ןתלתו איבור הנשה שארב לוכאל ליגר םדא אהי
שוטב אבוהו ארק ירמת " א ע " יס ח ' פקת " וילע םיללפתמו ג הי " הי רמאי איבור לכאישכ ר " לכואשכ ןכו וניתויכז ובריש ר
ירב לש שאר וא שבכ שאר לוכאל םיגהונה יפל שבכ שאר ' הי רמאי תרחא " רשק המ םינמיס ראשל ןכו שארל היהנש ר
זחל םהל היה תוליפתהל הליכאה " וז הלוגסל םילהת יקרפ המכ וא םינמיסה ילב ולא תוליפת ורמאיש ןקתל ל .

א יכ עד אתלימ אוה םינמיסה תליכאו תיישע הברדא אלא הלפתל םניא םינמיסה תליכ תותירכ םש רמאד ) ה ' ע " ב (
ת " וכו רמאנש ןתוכלמ ךשמיתש ידכ ןייעמה לע אלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא ר ' יא עדיל יעבד ןאמ יאה ימא בר רמא
וכו אל יא אתש אכשמ ' וכו חלצמ יא עדנד יעבו אקסיע דבעימל יעבד ןאמו ' א תרמאד אתשה ייבא רמ אתלימ אנמיס איה
וכו ארק אתש שיר לכימל שניא ליגר אהי ' ע " הרמאש המ לואשב ןייעו וב אצויכו םיכלמה ןיחשומ לע םש איבמדמ הנהו ש
הב ינרק המר ' ז ורמאו " ותוכלמ הכשמנ אל ךפב חשמנש לואש יחפ המר אלו ינרק המר ל , רקיעו לכו אבט אנמיס רבדה
היהי אבט אנמיסהש בוט , מ שחנל רוסאש םגהו " ןכ תושעל ןוכנו יואר םג רתומש ןויכו רתומ אבט אנמיס תושעל מ ,
חא ופיסוהש אלא הבוטל תכפהמ אבט הלועפהש " עש השקב ךרד לע הליפת רמול כ " ולא םינמיס ןישוע ונאש י
ו ןימייקמ םיבוט םינמיס קר וליפאו תוצמה ןימייקמ ונאש ידי לע ובריו תויכזה םג וררועתי עודיו ןוחטבהמ קלח הז
ויתולועפ יפל לעפנ םדאהד י הוצמ ךוניח ןייע " כח ןייעו םימשב הלעמל םשור םישוע ויתולועפ םגו ז " יס ש ' פקת " ג
שרגהל " יוה הז קר הליכא תעשב הלפתל םוקמ ןיאד הלפת ךרד ולא םיבוט םירבד לוכאל הנווכה ןיאש בתכ רבכש ק
ע ןוחטבל " ש . ..

... י הצר םא ולאש רבכו ול דיגיו אבי הלא לכ תושעלו רענהו םיצחה םע ול המ לע לואש תעד ול דיגהלו דודל אבחהל ןתנוה
דיגהל הצרש המ רמא אליממ אלה םהיניב ומיכסהש ומכו רתסב , אוהו הישעל הרימא המוד וניאד טושפ הארנכ לבא
דבל רובידב אלו םינמיס השעמ השעיש רמא ןכלו הלעמל םשור השועה הלועפה . השמבו םימשה לע ךדי הטנ וניבר
וגו יהיו ' . במר ןייעו " הע ן " פ ת ' הע ךל " םכש םוקמ דע ץראב םרבא רובעיו פ , ) י " ו ב ' ( לכב ותוא ןיבת ללכ ךל רמוא
וכ תואבה תוישרפה ' תריפחו תועסמה רפסב םיבותכב וכיראי ןכלו םינבל ןמיס תובאל עריאש המ לכ וניתובר ורמא
םיאב םלוכו םירקמה ראשו תוראבה רבדה ונממ ןנובתי תובאה תשלשמ איבנל הרקנה אבי רשאכ יכ דיתעה לע דמלל
וערזל רזגנה , םינפ לכ לע תמייקתמ הריזגה היהת ןוימד לעופ לא הריזג חכמ אצת רשאכ ןיריע תריזג לכ יכ עדו ,
הזה רפסה ירבד תא ארקל ךתולככ היהו ךורבל הוצש והימרי רמאמכ תואובנב השעמ םיאיבנה ושעי ןכלו רושקת
וגו לבב עקשת הככ תרמאו תרפ ךות לא ותכלשהו ןבא וילע ' . עשילא רמאיו תשקה לע ועורז וחינהב עשילא ןינע ןכו
הל העושת ץח רמאיו רויו הרי ' םראב העושת ץחו , םימעפ שש וא שמח תוכהל רמאיו םיקלאה יא וילע ףוצקיו םש רמאנו
א תא הכת םימעפ שלש התאו הלכ דע םרא תא תיכה זא בקה קיזחה ךכיפלו םר " תונוימד ול השעו ץראב םהרבא תא ה
ע הז ןבהו וערזב תושעהל דיתעה לכב " ש .

לכו הלעמל םשור השוע היישעהש לעופב םייקל בייח אלא םייקי אלו תוצמו הרות דומלי םדאש המב יד אל ימנ ןכלו
מ ידיל איבמש דומילה רקיעהד ול ןיא הרות וליפא הרות אלא ול ןיא רמואה ךילומש בלול תליטנמ יזח קופו השע
בתכה לע תולעהל הזב ידו תוינערפה תא בכעמ איבמו ךילומ לש הלועפה אלא תוליפת ילב איבמו . ישרוד ורמא רבכו
םינינע הברה הזב שי יכ הזב ךיראהל שיו הטמל םישוע ונאש המ לצכ אוה הלעמלש ונימי לצכ יכ קוספה לע תומושר
ןתולעהל ןיא רשא תועידיו בתכה לע לכ הבוטל םשור השועו הלעמל םדאה לעפנ הטמל ויתולועפ יפל יכ רקיעהו
םימיה , םילודג םירבד םישודקה םהישעמב ררועל הכרבלו הבוטל םהישעמ לכ םיקידצ ןכלו .

יו תמא רבד לע בכרו חלצ ךכרבל יננה הזבו " םויקו הרותה תולעמב הלעמ הלעמ תולעלו המשל הרות דומלל הכזתש ר
תוצמה שפנו בלב ךדעב ריתעמה םימע תהקי ולו ןוני אבי ידע תובא תראפתל , ןטקה השנמ

וש " וסר ןמיס בי קלח תוכלה הנשמ ת
... פלו " הגהנה תחת סנכנ אוה ירה אמתסבד הנווכהו הידהב ןנידפק דיפקד ןאמ ורמאש המ אוה הזד הארנ ז
ורה ןמ וניאש ומצע הארמו דיפק אוהד ןויכ לבא בורה לש תיעבטה אוה םא וישעמב ןישפשפמו ומע ןנידפק רבכ זא ב
אוה בורה ךותב סנכנ וניא אוהש הארמש לכד םדא לכמ הריתי החגשה םהל שי רשא םישנאה ןמ תויהל יואר תמאב
וישעמ ןיקדובו סנכנ . ה םיאתפ רמוש ורמאש המ ןינעה ימנ הזו ' ייקד " ןייע הז לע ךמוס הנכס רדגב אוהש המ לע וליפא ל
ע תומבי " ב ה םיאתפ רמוש םיבר וב ושדד וישכעו הנכס םושמ לומל ןיא אביעב אמויב ' ע " בטיר ןייעו ש " ראובמ הזש םש א
פעאו הז לע ךמסו ןושארה םלועה עבטב סנכנ אוהד " כו ודיב תושרה הז לע ךומסל הצור וניאש ימ כ " ע תבשב ש " ש .

ז ורמאו וננועת אלו ושחנת אל ביתכד המ ימנ ןיבהל שי הזבו " מואה ל אצויכו ויפמ ול הלפנ ותפ ךרדב וקיספה יבצ ר
פעאו שוחינ ללכב הז ירה וב " מגב וניצמ כ ' ה ףד תותירכ ' ותוכלמ ךשמתש ידכ ןייעמה אלא םיכלמה תא ןיכשומ ןיא
וגו והינב לע ךלמה רמאיו רמאנש ' וגו ןוחיג לע ותוא םתדרוהו ' יא עדיל יעבד ןאמ יאה ימא בר רמאו םש ותוא חשמו
אתש אכשמ ויל אתש שיר ןיבד ימוי הרשע ןילהב אגרש יתיימ אל וא " וכו כ ' יעבד ןאמו היתש קיסמד עדינ הירוהנ ךישמ יא
וכו חלצמד עדינ ריפשו ןימש יא אלוגנרת יברינ אל וא יקסיע חלצמ יא עדינד יעבו יקסע דבעינד ' אתשה ייבא רמאו
תרמאד אתלימ אנמיס אתש שיר לכימל שניא ליגר אהי איה רו ארק וכו איבו ' שוט ןייעו " א ע " יס ח ' פקת " ס ג " טבו א " ז
ה םש " יסבו םירבד ראש ה ' סרת " מרה בתכ ד " ז םינושארה ובתכ א " שוה ליל הנבלה לצב ןמיס שיש ל " וא ול הרקיש ר
הנשה ותואב ויבורקל לע ןינעה םיניבמ םניא םיבר יכ םג הילזמ ערתיל אלש ידכ הזב קדקדל ןיאש בתכש ימ שיו
www.swdaf.com 6
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
וט רתויו וירוב כע ודיתע רחא רוקחל אלו םימת תויהל ב " צו ל " במר ןייעו שוחינל ינה ןיב המ ע " הע ן " הע ת " אל פ
פ תוכיראב ושחנת ' ע םיטפוש " ש .

מפלו " המ שקבלו בוט ןמיס ןתיל רתומ הדפקהב אלשד הדפקהב אלש השוע וא דיפקמ ןיב אוה קוליחה ש ' חילציש
ואל םאו חילציו בוט ולזמש עדי החלצה הארי םאו רבכו שוחינו הדפקה רדגב הז היהי אל לבא םיקסעב הברי לא
רה תושרדב יתאצמ " י שורד ן " הזמ תוכיראב ב ח דוע ןייעו ' רה " ימלשוריב ורמאש המ הארנ תמאב הזו ןכ בתכש ןילוח ן
פ תבש " ה ו " קמנ ןייעו וילע אבל ופוס שחנמה לכ ט " ומ יהלש י " ןדגנכו ןבילב רבד ןישמשמו ןישחנמש םדא ינב שי ק ורבד
קיזמ רבדה ןיא דיפקמ וניאש ימל לבא םימכח ד ןייעו " וי מ " יסוס ד ' ת " סבו ג " יס ח ' נת " זו ט " דגנכ םישוחינה לכ ל
םידיפקמה ביתכו ) ז לאקזחי ' כ " ה ( ןיאו םולש ושקבו אב הדיפק , לוכי םדא ןיאש ךותמו הידהב ודפק דיפקד לכד ןאכמ
לשכנ תודפקהב רהזהל . יסבו ' סת " םש א לכו והש רבד ג א " עא פ " ע ןנואו רע תמגוד ןמיס שי שוחינ ןיאש פ " ש . שיו
זה ןיאש אלא הזב דוע ךיראהל " מ ג " נעפל מ " ולש ןינעהו הדפקה לש ןיד אוה הז ד . ..

וש " טע ןמיס גי קלח תוכלה הנשמ ת
ר לילב שבד תליכא " ה

נשתה רושעל הסכ ןיב " נב ג " וצי י " א
עמ " ת דיגנה ינברה ידידי כ " עבו ח " וכ מ ' שכ " ת רהומ " יה רעגול ח " ו . השדחא " תודידיב ט .

לכב ומכ חלמב קר אלו שבדב איצומה תסורפ לובטל םגו שבד םע חופת הנשה שאר לילב לוכאל גהנמה רבדב
יכ םגהו הרות לארשי גהנמו הנשה אתלימ אנמיס מגבו ' ) ו תותירכ ' ע " א ( איבור הנשה שארב לוכאל ליגר םדא אהי
ארקו ירמת אקליסו יתרכ ןתלתו שב ןכו ינימ ינה קר וריכזה אלו " א ע " יס ח ' פקת " םילכוא ונחנא המלו םהילע םיללפתמו ג
איצומה וב ןילבוטו שבד .

נעפלנ רשאו " וקיזחמ חלמב חלמנש לכאמ לכש אלא תאז אלו םלועל לקלקתי אלש ול התירכ תירב חלמ הנהד ד
ג " ניא חלמה עבט םנמאה וחכו חלמה עבט הזד שאבי אלו לקלקתי אלש כ המ לבא לקלקתי אלש קיזחהל אלא ו
זח ורמא םירובד שבדב והימו בוטל וריזחהלו רבד ךופהל חכ חלמב ןיא רבכ לקלקתנש " ףאו הליכאב רתומד ל
ארהב אבוהו הנוי וניבר בתכ םעטהו םה אמט ץרש םהו םירובד ילגר וב וברעתנש " מ תוכרב ש " םירובד ילגרד ג
אל רתומ ןכלו רתיה ןישענו ןיכפהתנ שבדב וניברב רוהט ורוקמו וב ןיברענ םירובד ילגרש ףא הליחתכל שבדה לוכ
סד הנוי " ה יכנא אלה אמטמ רוהט ןתי ימו בלח השענו רקענ םד ןנירמאד ומכד ל ' השענ ותירבמ הנתשנש ןויכו
רתיה יח םד אוהש קסומ ןינעל ןכו ' וריתהו , רהו שבד ןינעל ימנ ןכ " יה יולה ז ' ייעו היח םד ששח םושמ ורסוא ושת ן ' ארה " ש
כ כ לל " ס ד " יאר ימנ איבהש ו ' רל " י ...

... מפלו " אשמ והומכ תויהל רוסיאה ךפהמש המב חלמהמ ףידע שבדה הנה ש " הנהו ךפהמ אלו קיזחמ חלמה כ
רב " תויכז ושענ תוריבעמ הבושת ושעש רחאלש תאז דועו תונועה לע הליחמ םישקבמו הבושת םישוע ונחנא ה
ונודזש הארימ הבושת הלודגש תוצמו תויכזכ ונל ושעיש תונודזש הבהאמ הבושתו תוגגשכ ול ושענ ת מגב ראובמכ '
) פ אמוי " ע ו " ב ( השעו ותעשרמ עשר בושבו רמאנש תויכזכ ול תושענ תונודזש הבושת הלודג שיקל שיר רמאהו ךירפד
שק אל היחי אוה םהילע הקדצו טפשמ ע הארימ ןאכ הבהאמ ןאכ אי " ע כ " ש . ..

... פלו " ימנ הארנ ז שבד םע חופת תליכא לע םעט רמול פל " מהד רמאש מ " ע ע " ימא ונתמחי אטחבו יתללוח ןועב ןה ה
ךיתררוע חופתה תחת ביתכו פל טרפבו " יה חופת הוח ונממ הלכאש זא ורמאש מ ' ח חופתהש אצמנ " הואתה םרוג ו
פת ןילבוט ןכלו הוצמ השענ לכהו קותמ אצי זעמ הברדא אצמנ לכה ןקתמו הכוזש ימ והימו לכו לכה ןקתל שבדב חו
של ויהי ויתונווכ " המ ילואו ש " לשב בתכ ט " ר לילב אענצבש םירבדב שורפל שודקה ה " נה יפלו ה " ןקתל אבש ןויכ ל
הדאב וניצמש ךרדכו שורפי ןכלו הדמ דגנכ הדמ אוהו " ק ותשאמ שרפש ר " אטחש אטחה ליבשב ןינש ל הדמ אוהש
לשב ןייע הדמ דגנכ " הזב ךיראהש המ ה .

הארנו ויע ןיגהונ ימנ אמעט יאהמד " שבד לש ךקעל קלחל כ יי םע " יי ןיכפה ינש םהש הליפתה רחאל ש " רמ אוה ש
קותמ אוה שבד לש הגועו נהלו " ח םאש ןמיסל אוה ל " ייכ ןירורמ ונשעמ ו " קותמל ךפהתיו הבושת ןישוע ונחנא ש
יאר ןיאיבמו תוגגש ושעי תונודזו תוצמלו ' כ ותוא רהטמו ץרשה ךפהמש שבדמ ה ןתי ן ' רהטנו .

ולא ינש אקוד המלו ךנושל תחת בלחו שבד בותכה רמאש הז ילואו רהש אלא " יאר איבמ י ' מגב ורמאש הממ ' הדנ
ןכלו ותירבמ הנתשנש ןויכ םירובד שבדב אוה ןכו רתיה תישענ ותירבמ ךפהתנו הנתשנש ןויכו בלח השענו רקענ םד
דחא ןידמ והייורתד ךנושל תחת בלחו שבד ורמא רתיה תויהל רוסיאמ וכפהתנש םה . חירו םג הזב ףיסוהל שי ילואו
סומה לע זמרל ןונבל חירכ ךיתומלש " מ לבא אוה המ וקלחנ ובש ק " ןייעו םימשב ינימ לכל שאר אוהש שרדמבו בוט וחיר מ
במר " הע ן " אשת יכ ת ) ל תומש ' כ " ג ( רו " עא םשוב ונניא יכ בישה א " במרהו בוט וחירש פ " הז ןיא יכ ןעט ן סומ " אוה אלא ק
ע רוא ילב חיפמ וחיר קסומהו רוא תמחמ חיפמ וחירו םימשב ןימ " כע ש " אבו חיפמ וחירו קסומ אוהש םיקסופה תעדל פ
ןונבל חירכ ךיתומלש חירו םג אב זמרל היחה ןמ . ..
www.swdaf.com 7
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו

... פלו " נעפלנ ז " א םינימ יתש ןאכ שיש רתיהל ךפהנ רוסיאהש אוה שבד הנהד ךנושל תחת בלחו שבד רמול ד רוסי
השענ םדה אוהש ומצע רוסיאמש אוה בלח לבא רתיה תויהל ךפהתנ רוסיאהו רוסיאה לע רבגתנ רתיההו רתיהו
ע רתיה " שבדמ שודיח רתוי אוהו ןבלל םד הארממ ךפהתיש י או " יאר ןיא כ ' סומל " בלח השענש םדמ אלא שבדמ ק
צ הניששכ רתיה השענו ךפהתנו םד רוסיא םצע אוהש ומצע רבד ותוא אוהש ןבלל ותרו .

פלו " כה ז " ליבשב תוריבעה םהש רוסיאה ךפהתנש ןידמ הכזו תוצמ בור ול שיש יפל הכוזש ימ שי יכ תוצמה ןינעב נ
תוצמה מכו " מגב ש ' מ ףד ןישודיק ' תחא הוצמ השע תוצמ הצחמו תוריבע הצחמ ולוכ םלועה לכו וליאכ םדא הארי םלועל
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה וכו תחא הריבע השע ' לבא הארימ הבושתו תוצמ השועה הז לכ לבא
תויכז ול ושענ תונודזמש הוצמ השענ ומצע אטחהמ ירה הבהאמ הבושת השועה מכו " מגב ש ' נה אמוי " תלעמ הזו ל
עו בלחה " יפאש אוה רוהט ןבל ךפה ולוכ זמר ד ' ירמגל אוה רוהט זא תויכז ושענו ןבלל וכפהנ תוריבעהו תערצה
זו " ש הל הבושת השועו הדותמה אוה ןושלהש ךנושל תחת בלחו שבד ' שבד תניחבב זא הארימ הבושת אוה םאו
חאו הארימ הבושת השוע םדוקש יפלו בלח תניחבב אוה זא הבהאמ הבושת השוע םא לבא " רמא ןכלו הבהאמ כ
ןבהו ךנושל תחת בלחו שבד .

זח ורמאש הממ ורוקמ ימנ הזד ילואו " ל ) נ תוכרב " ד ( בעל ערה רציבו בוט רציב ךירצי ינשב ךבבל לכב וד ךשפנ לכבו
הרות הרבד אל הברדאו תומה ךאלמה אוהו ןטשה אוה אלהו ערה רציב ודבעל רשפא ךאיהו ךשפנ תא לטונ אוה וליפא
התימה םוי ול ריכזי ואל םאו בטומ וחצנ ומע םוחלל םדא בייח וימי לכו ערה רצי דגנכ אלא נהלו " בשהד ריפש יתא ל
אמ הזו ךפהתנש תוצמ ושענ םלכמש ערה רציבו בוט רציב ךירצי ינשב ודבעד אצמנ תויכזכ תונודז ול תושענ הבה
הציה וליפאש אוה רוהט ןבל ךפה ולוכ וזמרש " תוצמ ושענו ןבלל ךפהתנ ר .

מבו " שר ירבד בשיל ימנ הארנ ש " סותה תישוקמ י ' ) ר " ט ה " ע ז " ב ( ר רמא ' י ןהשכ ןיעירמו ןיעקות המל קחצי ןיעקותו ןיבשו
שרפו ןטשה בברעל ידכ ןידמוע ןהשכ ןיעירמו " וירבד ןימתתסמ תוצמה תא ןיבבחמ לארשי עמשישכ ןיטשי אלש י , ןייעו
סות ' יו דחפמ יאמא ןכ הנשו הנש לכבד ןויכ ושקה רבכו חישמ לש רפוש אוהש דחפמש ימלשוריו ךורעה םשב " ל , נהלו " ל
הד הארנ " בבחמ לארשיש ןטשה האורש ןויכ פ א תוצמה תא ןי " תויכזכ םהל ושענ תונודזו הבהאמ הבושת ןישוע כ
א " אבש ותנווכ ךופיהה הז ירהו תוצמ ושענו תוריבעהמ תוריבע ושעו ודיזהש םהילע ןיטשהש הממ הברדא כ
רתוי ןיטשמ וניאו בברעמו וירבד ןימתתסמ ןכלו תויכז ושענש אצמו תוריבע ושעש ןיטסהל .

בד שרפל ימנ שי הזב התעמו לש םהישעמ ולא רקוב היהיו םיעשר לש םהישעמ ולא ברע יהיו תישארב שרדמה יר
בקה ץפח םהמ הזיאב עדוי יניא םיקידצ " םיקידצ לש םהישעמ ולא יוה בוט יכ רואה תא םיקלא אריו רמוא אוהשכ ה , רבכו
בקה ץפח םישעמ הזיאב עדוי יניאש םיאילפמ םירבדהש ומוקמ המכב יתשריפ " ה .

נהלו " הארנ ל בקהל ול שי אצמנ תויכזכ ול םישענ תונודז הבהאמ הבושת השועהד ןויכ דאמ ריפש יתאד " תוצמ ה
ע קר ואבש םייקל םילוכי םניא םיקידצהש " א ולאכ תוצמו תוצמ ושענ תוריבעהש י " ןוצר הז ילואו םייקל קידצל ול א
דעו תוצמ תוריבעמ תושעלו ללוזמ רקי איצוהל ארובה " טמ רוהט ןטי ימ ורמאש ז ה יכנא אלה אמ ' א " הנווכה לכ כ
יהו בוטל וכפהלו ערה איצוהל ' בקה הצור ולא םישעמבש רשפא אקפסמ " םיקלא אריו רמאק ןכלו רתוי םהב ץפחו ה
יכ הרות לש רואה ליבשב התיה האירבה רקיע יכ רוא הרותו הוצמ רנ יכ םיקידצ לש םהישעמ ולא בוט יכ רואה תא
מהש רוא עיגי ךרואב ירנ ריאת התא עו הרותה רואב ואובי תוצ " ע אלו הרותה ד " בוטל וכפהלו ךשחה י . רפוש ןכלו
עש םיבר תונובשח ושקב םהש אלא הנווכ הזו רשי םדאה תא השע םיקלא רקיעה יכ לוספ וכפהש " חאו ומקעיש י " ושעי כ
ביתכ אלש המ םיבר תונובשח םהל ושעיו תויכזכ תונודזו תוצמל תוריבע םהל וכפהתיו הבהאמ הבושת יכ הוצמל הרותב
ירת " הו ורמאנ תוצמ ג ' פוא לכב הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח ן . ..

... םהל ןיא םגו םדא ינב תובשחמ ועדי אל םהו הבושתה םילבקמ םיכאלמה בשה םדא הנשה לכבד הארנ רשאו
בקהל בש אוה בשהש הבושת ימי תרשעב לבא תויכזכ ול ושענ תונודז לש הלוגס " ואצמהב תניחבב ומצעב ה
ומצע איצממש עו " בקהש ןויכו הליחמ ונממ שקביש חבט יאהל ומצע איצמהש ברב וניצמש ד " איצממ תניחבב אוה ה
ה תבהא תמחמ וכרד בזוע אוהו עשרל וליפא ומצע ' ע םוקמל ןברקמו םולש ףדורו םולש בהוא ןרהאב וניצמדכ וברקמש " י
יה םא ובשח םהו םהל ומצע איצמהש ' ע תועשר המכ קידצ יאה עדוי יה אל יתיש ' תמחמ ויאטח לע טרחתנו יתא חש
הארי תמחמ אלו הבהא קו " נבל ואצמהב הניכשל ו " ה תבהאל תועיצמב לטב אוה א ' שפנ לש הכודכד דע טרחתמו
בקהו " בקהש ואצמהב הבושת ימי תרשעב אקוד הזו תויכז תונודזמ ול הזועו תובשחמ עדוי ה " לבקמ ומצעב ה
ה תא ושרד ריפש יתאו ותבושת ' מהב ע אלו הבושתה לבקל ומצע איצממש בורק ותויהב והוארק ואצ " םיכאלמ י
בקה לבא םיריכמ םיכאלמה ןיא הזבו ויתובשחמ ןוא שיאו עשר בוזעי אליממ בזאו " אל וליפא ןכלו תובשחמ עדוי ה
מו יתובשחמ םכיתובשחמ אלו יכרד םכיכרד יכ ויכרדב ךלה אלו עשרה יכרד ויה " הל בושיו םתוא בוזעי םא מ '
תויכז ושענ םלוכמ הבושת ימי תרשעב . הבושת ימי תרשעב אקוד הז והימו נכו " ל .

www.swdaf.com 8
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
ר רמאש המ ימנ ראובמ הזבו ' צו םימשבש םכיבא םכתא רהטמ ימו םירהטמ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא אביקע " ב
מ " נהלו ןמצע םירהטמ םא תומוא ראשמ לארשי ש " בקה ןיא םלועה תומואב ירהש ל " הבוט הבשחמ ףרצמ ה השעמל
בקה הער הבשחמו " סות ןייע השעמל הפרצמ ה ' מגבו ימלשורימ ןישודיק ' מ ףד ןישודיק ' ע " א .

נהלו " יה וליפא אלא עשר השעמ השעש אקוד ואל תויכזכ םהל ושענ תונודז ורמאש המד שדח רבד שדחל הארנ ל '
ח תושעל הער הבשחמ ול " בקה הבושת השעו ותבשחממ וב רזחו הריבע הזיא ו " הפרצמ ה הפרצמ הניאו הבוטל
בקהד ןויכו תוצמו תויכז ול השענ בשחש הער הבשחממ וליפאד אצמנ הערל " תובשחמ עדויו לארשי תא רהטמ ה
ח וליפאו ללכ השעמ השע אל וליפא תויכז םלכ ושענו הבוטל השעמל םפרצמו םדא " יה ו ' השע אלו הער הבשחמ ול
בקה טרחתמו " חמ לע םגש תויכז ושענשכ השעמל הפרצמ ה לע םג תויכז ול ושענ וישכעש ןויכו הבוטל הפרצמ הבש
םכתא רהטמ אוהו םימשבש םכיבא ינפל םירהטמ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא הזו תויכז הנממ ושענ הבשחמה
ןבהו םלועה תומואב תואיצמ יתלב הזו תוצמו תויכז ושעי תובשחממ וליפא אליממו . ..

שמבו " נעפל הארנ כ " כד אהב והמתש המ בשיל ד ה ךלו בית ' זחב תראובמ אישוקהו והשעמכ שיאל התא יכ דסחה " ןויכד ל
א והשעמכ םולשתהד " בקה הבשחמ לע וליפאש דסחהש הארנ יתבתכש המ יפלו אוה דסח ואל כ " אלא השעמל הפרצמ ה
יד " בקה הבוט הבשחמ לארשיב ןידה אוה ךכש הבוט הבשחמ אקוד ל " יהש הער הבשחמ לבא השעמל הפרצמ ה ' ול
עא " לש פ מ השעמ השע א " ה ידסחמ םנמא תוכז הזמ םג ול אציש לבא שנעי אלש יד מ ' רוזחי םא הער הבשחמ וליפאש
בקה ארובה תבהא תמחמ ותבשחממ " הבשחמ וליפאש לארשיב ארובה דסח הזו הוצמ השע ולאכ השעמל הפרצמ ה
בקה הער " ה יכ ןבהו והשעמכ שיאל םלשת התא יכ הזו השע ולאכ רזוחשכ השעמל הפרצמ ה שדח רבדו הרקי הדוקנ או ..

וש " פ ןמיס גי קלח תוכלה הנשמ ת
אבט אנמיסל אתש שירב לוכאל

א ' נשתה הלענ הלע רדסל " נב ג " וצי י " א
עמ " אכרכ ןיסחויה תלשלש ונירודבש הרות יציברמ ילודגמ תולוכשאה שיא םישרח םכח םינברה בר קידצו ןואג יאה בר כ
ה היב הלוכד " ידי ה " ידיו ע " שקכ נ " ת הומ " טילש ןהאסרואינש ןועמש ךורב ר " ר א " בקעימ בכוכ ןיבעשטמ ןואגה תבישי מ
היע םילשוריב " ת ק " םלועה לכב הסורפ ותדוצמו ו .
כשדחא " הנמאנ תודידיב ג .

וכו ןועמש תכרב רקיה ורפס יתלבק ' התלע רשא םירוהרה הזיא ןאכ םושרא ונלצא וירבד תוביבחו תודידי תואלו
ב ונויע ךרד יתבשחמב רקיה ורפס אתלימ אנמיסב ) י ףד " ד ( עדיוהי ןב רפסב בתכש המ איבה ) יח שיא ןב ( תוירוה
י " מגה ןושל לע ב ' וכו אתש שירב לכימל שניא ליגר אהי ' מגה הטקנו ' םימי ינש ןמיסה הז השעיש זמרל ליגר ןושל
ר לש " תוחפ ךייש אל ליגר ןושל עודיו םימעפ עברא תאז השוע אצמנד םימיבו תולילב ה גמ ' םימעפ כע " ל , כעמו " ג
ב ליל קר ריכזה רכששי ינבבד ןייצ ' הבושת ירעשב ןכו הזמ רכזנ אל םויב םג רדהל לבא בוט ןמיס רחא רדהל ןיכירצ םא ,
כעמו " רב אבומ ימלשורימ וניע התאר רקי לכ ג " םירדנ ן ) מ " ו ( בד ' ושב אוה ןכו ליגר ארקנ םימעפ " בדרה ת " ח ז " יס א ' מ " ח
או " בב כ ' ייש תוליל ליגר ןושל ך , י רכששי ינבהלו " הברה םהש םינמיסה לע יאק ליגר ןושלד ל , כעמ קיידו " יפא ג ' טהל " ז
רב ורמא אלו אתש שירב ורמאד אהמ " תלחתהמ רתוי ותועמשמ הנשה שאר ןושל לבא אקוד הלחתהה ונייה שירב יכ ה
הנשה , רד ןויכ הזלו " לב קר איה הנשה תלחתה אתש שיר לבא ימד אתכירא אמויכ ה הנושאר לי , לאומשמ םש רפסל ןייצו
ושתל ןייצ בושו ' רהמ " ב ם " יס ךורב ר ' כקת " יהש ב ' ר לש ןושאר לילב לוכאל ליגר " שרהמד אלא ה " גמב אבוה ל " יס א '
צקת " רב םיגד לכוא היה אל ז " ר ימי לכ עמשמו וילע םיבובחד םושמ ה " עדיוהי ןב תעדכו ללכב ה .

נעפלנ רמד אנמרוהבו " שיר ןושל קוידב ד מרב אבוהו ימלשוריב אתיאד המב יתקדקדש םינש המכ הז הנה אתש " א
א " יס ח ' פקת " ס ג " ר םויב ןשיל אלש ןיגהונ םגו ב " ה ) ימלשורי ( ע אוה ןוכנ גהנמו " כ . טבו " םש ז ) קס " ג ( ןשיל אלש
ע הילזמ ךימד אתש שירב ךימדד ןאמ ימלשוריב אתיאד " כ . טה וניבר הקיתעהש יפכ ימלשוריה ןושלמ הארנהו " ז ) םגה
מ ימלשוריהו ןושלה ואצמ אל םינורחאה יניע תואר יפל יכ " מרה ונילע םינמאנ מ " ימלשוריב ןכ וארש וירחא םיאבהו א (
אטהיר םופלו אתש שירב ךימדד יה ' ר לש הנושאר ליל לע הנווכה " ר תסנכהב וא ה " רעמ ןשי אוהש ימ רמולכ ה " לע ה
ר תסנכה " כ הנושארה הלילב וא וירחאו תושמשה ןיב ה ר ליל רמול " קיידש ומכו אתש שיר ןושל תועמשמ הזד ה
כעמ " או ג " יה כ " שב קוספל ל " ר לילב רועינ תויהל ע " וי לילב המכל וא תועובש לילב םירוענש ומכ ה " וגהנש ומכו כ
םינמיסה תליכא ןינעל .

ר םוי לע והושריפ םישרפמה םנמא " סד אצמנ ןשיל אלש ה " ר םוי ונייה תועמשמ אתש שירד ל " אלו ה ר ליל " אקוד ה
א ימד אתכירא אמויכ םימי ינשד ןויכו םויה לכו הנשה שאר אוהש אתש שיר אוה הנשב ןושאר םויו " ידדהכ והייורת כ
ןשיל אלש וגהנ םימי ינשבו והנינ , או " מגה ןושל קויד יפל םג ןכ םינמיסה םג הרואכל כ ' אתש שירב לוכאל ליגר אהי
ר לכ אוה אתש שירד הניש ןינעל ומכ אוה אקוד הלחתה ואלו םינמיסה ןינעל אוה ןכו הנשה שא , שב רבחמהו " ס ע " א
וכו איבור לוכאל הנשה שארב ליגר םדא אהי בתכ םש ' לכואש תע לכב רמאי וא יפנא ירתב שרפתמ הנשה שארב ןושלו
רב " כע לוכאל ליגר אהיש שרפתי וא ינה לכ לוכאל הדועס לכב ליגר אהי ה " רב תחא םעפ פ " ליחתכל אמתסמו ה ליל ה
www.swdaf.com 9
סב " ד ה תותירכ אתלימ אנמיס - ו
ר לילב לכא אלש אוהש ימ םאו הנושאר " כע לבא ותרחמל וא ינש לילב לכאי רקובב לכא אל םאו רקובב לכאי ןושאר ה " פ
ר ןושל " ר לכ עמשמ ה " ה .

י תצקו " שבד םויב אלו תולילב לוכאל וניגהנמ ל " ע ) יס ' צקת " ז ( םירמוא שי םינושארה וניתובר תוקולחמ איבה
רב תונעתהל ךירצש " עד אוהו ה י םשב וב לכה ת " בב אבוה א " י התו " סד אתוובד שיד ד " רב תונעתהל הוצמד ל " אכיאו ה
סד אנירחא אתוובד " שבו לוכאל הוצמ ל " הנשה שארב תונעתהל רתומ יא ולפלפש המ םינורחא ןייעו ןינעתמ ןיאד קספ ע
עש ןייעו ודצב ורבושו ותיאר דחא לכו " בש ןייע והימו תונעתהל הוצמד איבהש המ ת " םשב ל ר ' ידעס ברו יאדוהי ' ברו
צז םינואג יאה ברו ןשחנ " רהו ל " ס םלוכ אזיימריגמ א " טכ ל " ז , ח תוהגהב ןייעו " םויב הליכא םצעבד ןויכ הארנ התעמו ס
ר " תונעתהל הוצמ וא רתומ יא וב וקלחנ ה כלש ןמזב םינמיסה םילכואו יאדוה ושפת ןכלו " וחינה םויבו הליכאב הוצמ ע
םילכוא שי יכ אגהנמ לע יו םינעתמ שיו " ל .

מגה ןושלב יח שיא ןבה לש קוידה םצעל והימו ' יפו אתש שירב לכימל שניא ליגר אהי ' ז ןואגה " לע ליגר אהי יאקד ל
גמ תוחפ אכילו לכאמה ' נעפלו םימעפ " אתש שירב לכימל שניא ליגר אהי רמולכ םינשה לכא יאק ליגרד הארנ ד
ר יאקו לוכאל ליגר אהי אנשו אנש לכב אתשו נעפלנכ ריפש יתאו םינשה לע ליג " ד ...
www.swdaf.com 10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->