รวมสูตรการเงินธุรกิจ ตอน Ratio+ จุดคุ้มทุน

การเงินธุรกิจ ตอน Ratio
อัตราส่วน
การเปรียบเทียบอัตราส่วนมี 2 วิธี
1. Time Series Analysis เป็ นการเปรียบเทียบอัตราส่วนปั จจุบันกับอดีตและคาดการณ์สำาหรับอนาคตของ
บริษัทเดียวกัน
2. Cross-Section Analysis การเปรียบเทียบในลักษณะท่ีสองคือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนของกิจการ
กับอัตราส่วนของกิจการอ่ ืนท่ีประกอบกิจการคล้ายกัน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราส่วนทางการเงินมี 4 ประเภท
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
2. อัตราส่วนหนีส
้ ิน (Debt Ratio)
3. อัตราส่วนความคุ้มครอง (Coverage Ratio)
4. อัตราส่วนความมีกำาไร (Profitability Ratio)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีส
้ ินหมุนเวียน = CA/CL
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว(Acid Test Ratio) = CA-สินค้าคงเหลือ/CL = CA-I/CL
3. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital:WC) = สินทรัพย์หมุนเวียน-หนีส
้ ินหมุนเวียน
4. อัตราหมุนของลูกหนี้ (Receivable Turnover Ratio) = ขายเช่ ือ/ลูกหนี้ (เฉล่ีย)
5. ระยะเวลาในการเก็บหนีโ้ดยเฉล่ีย (Average Collection Period) = 360 วัน/อัตราหมุนของลูกหนี้
6. อัตราหมุนของสินค้า(Inventory Turnover Ratio) = ต้นทุนขาย/สินค้า(เฉล่ีย)
7. ระยะเวลาในการขายโดยเฉล่ีย (Average Days Sale) = 360 วัน/อัตราการหมุนของสินค้า
ท่อง อัตราหมุนตัง้ด้วยยอดขายหาอะไรหารด้วยตัวนัน
้ Return ตัง้ด้วยกำาไร on อะไรก็หารตัวนัน

*อัตราส่วนใดใช้วัดสภาพคล่องได้ดท
ี ่ีสุด ตอบ Acid Test Ratio หรือ Quick Ratio
*อัตราส่วนใดใช้วัดสภาพคล่อง ตอบ Liquidity Ratio
*อัตราส่วนใดใช้วัดความสามารถในการชำาระหนีไ้ด้ดีท่ีสุด ตอบ Debt to networth
2 อัตราส่วนหนีส
้ ิน (Debt Ratio) ได้แก่
1. อัตราส่วนหนีส
้ ินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Net Worth) = หนีส
้ ินทัง้หมด/ส่วนของเจ้าของ =
Debt/Net Worth
2. อัตราส่วนหนีส
้ ินระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของ (Long Team Debt to Net Worth) = หนีส
้ ินระยะ
ยาว/ส่วนของเจ้าของ = Long Team Debt/Net worth
3. Capitalization Ratio = หนีส
้ ินระยะยาว/หนีส
้ ินระยะยาว+ส่วนของเจ้าของ
4. อัตราส่วนหนีส
้ ินต่อสินทรัพย์ = Debt/total Asset
3. อัตราส่วนความคุ้มครอง (Coverage Ratio)
Coverage Ratio or Interest Coverage Ratio = กำาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี/ดอกเบีย
้ จ่าย
4 อัตราส่วนความมีกำาไร(Profitability Ratio) ได้แก่
1. อัตรากำาไรขัน
้ ต้น (Gross Profit Margin) = กำาไรขัน
้ ต้น´100/ขายสุทธิ
2. อัตรากำาไรสุทธิ (Net Profit Margin) = กำาไรสุทธิ´100/ขายสุทธิ
3. อัตราหมุนของสินทรัพย์ (Assets Turnover) = ขายสุทธิ/สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน
4. อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Rate of Return on Assets (ROA) or Earning Power) =
กำาไรสุทธิ´100/สินทรัพย์ท่ีมีตัวตน
5. กำาไรต่อหุ้น(Earning Per Share:E.P.S.) = กำาไรสุทธิ-เงินปั นผลหุ้นบุริมสิทธิ/จำานวนหุ้นสามัญ
6. อัตราผลตอบแทนของเจ้าของ(Return on Equity) = กำาไรสุทธิ´100/ส่วนของเจ้าของ
7. อัตราตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ(Rate of Return on Common Stock หรือ Rate of
Return on Equity: ROE) = กำาไรของผู้ถือหุ้นสามัญ/ส่วนของทุนหุน
้ สามัญ
8. กำาไรดำาเนินการต่อขาย(Operating Profit Margin) = กำาไรหลังหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน´100/ขาย

การเงินธุรกิจ ตอน จุดคุ้มทุน

จุดคุ้มทุน
จุดคุ้มทุนหมายถึง
1. จุดท่ีรายได้เท่ากับรายจ่าย
2. จุดท่ีกำาไรขาดทุนเท่ากับ 0
3. จุดท่ีกำาไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงท่ี
Leverage คือการใช้สินทรัพย์หรือเงินทุนซ่ ึงก่อให้เกิดต้นทุนคงท่ี
ขัน
้ ตอนในการทำาเร่ ืองจุดคุ้มทุนมีดงั นี้
ต้องหา 5 ตัวนีก
้ ่อนได้แก่
1. ต้นทุนรวมคงท่ี (Total Fixed Cost: TFC)
2. ราคาขายต่อหน่วย (Price : P) = ขายรวม/จำานวนหน่วยท่ข
ี าย
3. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (VC) อาจแบ่งออกเป็ น
- ต้นทุนการผลิต
- โบนัส…% ของยอดขาย
- Commission….% ของยอดขาย
4. กำาไรส่วนเกินต่อหน่วย (CM) CM ต่อหน่วย = P-VC
5. จำานวนหน่วยท่ข
ี าย หรือปริมาณท่ีขาย (X)
จากนัน
้ ค่อยตอบคำาถามโดยดูว่าโจทย์ถามว่าอะไรและต้องใช้สูตรไหนตอบคำาถาม สูตรท่ีเก่ียวกับจุดคุ้มทุนมีดังนี้
1. จุดคุ้มทุน = TFC/P-VC หรือ CM = …………………..หน่วย(เสมอ)
- ถ้าอยากรู้จด
ุ คุ้มทุนเป็ นจำานวนเงินให้เอา P คูณ
- ถ้าอยากรู้จด
ุ คุ้มทุนเป็ นกำาไรให้เอา CM คูณ
2. สูตรเก่ียวกับกำาไร = TFC + กำาไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี/P-VC หรือ CM = ………..หน่วย
3. สูตรเก่ียวกับกำาไร(แบบพิเศษ) = TFC+(กำาไรสุทธิหลังภาษี/1-อัตราภาษี) =……………….หน่วย
4. กรณีท่ีทำาให้จด
ุ คุ้มทุนลดลงมีดงั นี้
- ต้นทุนคงท่ล
ี ดลง (TFC ลด)
- ราคาขายต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น (P เพ่ิมขึน
้ )
- ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยลดลง (VC ลดลง)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful