You are on page 1of 6

Matlamat Hidup Manusia Di Dunia

Mengapakah kita didatangkan atau mengapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahuwataala? Jawapan kepada persoalan ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahuwataala :

Terjemahannya: Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah (mengabdikan) diri kepada Ku (Surah Ad D ariyaat ayat !"# $ni bermakna% tujuan utama manusia didatan&kan kemuka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwataala' (ara ulamak muktabar telah men&huraikan pen&ertian ibadah itu den&an panjan& lebar% yan& mana perkataan ibadah ada kesyumulannya (kesempurnaannya# dan mempunyai ruan& lin&kup yan& luas% tidak terbatas atau terhad semata)mata kepada fardhu solat% puasa% akat dan haji sahaja' Tu&as dan kewajipan kita di dunia ini adalah beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahuwataala berdasarkan kepada firman*ya tersebut' +ntuk menepati kehendak ibadah dalam seluruh hidup ini% maka setiap perbuatan yan& kita lakukan itu mestilah semata)mata kerana Allah Subhanahuwataala serta men&ikut betul)betul arahan yan& telah disampaikan oleh ,asulullah Sallallahualaihiwasallam' Jika demikian% se&ala makanan% minuman% pelajaran% pekerjaan% pendidikan jasmani% perkahwinan dan mendidik anak adalah merupakan jalan)jalan atau faktor)faktor yan& membantu kita untuk taatkan Allah Subhanahuwataala serta te&uh beribadah kepada*ya' Ju&a menjadikan kita berta-arrub (men&hampirkan diri# kepada Allah Subhanahuwataala' $ni bermakna rumah% sekolah% kilan&% pejabat% sawah ladan&% padan& permainan % &edun& pernia&aan dan seba&ainya adalah medan ibadah' .ahkan seluruh bumi Allah Subhanahuwataala ini merupakan / masjid /% tempat menunaikan ibadah dalam realiti kehidupan'
0 |Maktabah Abu +mar

Sehubun&an den&an bahawa:

Syaikh al $slam $bn Taimiyyah telah menyatakan

Setiap perkara yang telah Allah Subhanahuwataala perintahkan hambahambaNya melaksanakan adalah dikira sebagai ibadah !

$badah meliputi apa sahaja yan& diredhai oleh Allah Subhanahuwataala% samada tutur kata% perbuatan dan tin&kah laku' (rofessor Dr 1usuf 2aradhawi menyatakan di dalam bukunya / al $badah 3i al $slam / bahawa: "Sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahuwataala tidaklah terhad kepada mengerjakan s#lah, puasa, $akat dan haji dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya seperti tilawah al %uran, $ikir, berd#a, beristigh&ar dan sebagainya sebagaimana &ahaman sesetengah g#l#ngan 'slam (yang mendakwa 'slam) (amai yang telah menyangka bahawa apabila mereka telah menunaikan &ardhu-&ardhu dan syiar-syiar yang tersebut bererti mereka telah menyempurnakan ha) Allah Subhanahuwataala terhadap mereka sepenuhnya *ereka menyangka sudah sesesai menunaikan kewajipan "+budiyyah terhadap Allah Subhanahuwataala ,ada hal tanggapan tersebut adalah meleset dari hakikatnya yang sebenar " .eliau membuat penjelasan la&i bahawa: Tidaklah dikira ibadah kepada Allah Subhanahuwataala jika sese#rang itu ber&ahaman - aku s#lah, aku berpuasa, aku ber$akat dan aku menunaikan haji tetapi aku bebas memakan daging babi, minum arak, makan riba, berjudi serta men#lak hukum-hukum syariat Allah Subhanahuwataala yang tidak sesuai dengan pandanganku Ju&a tidak dikira ibadah kepada Allah Subhanahuwataala ba&i oran& yan& men&an&&ap ibadahnya hanya ketika berada di kawasan masjid% tetapi apabila ia keluar dari masjid dan men4eburkan diri dalam bidan&)bidan& kehidupan lain% dia menjadi hamba kepada kehendak dirinya sendiri% bebas men&ikut hawa nafsunya den&an tidak men&hiraukan hukum)hukum Allah Subhanahuwataala' 5leh kerana itu maka setiap oran& yan& terkeliru mestilah membetulkan kefahamannya dan kembali men&enal $slam dan ibadah kepada Allah
6 |Maktabah Abu +mar

Subhanahuwataala' Semo&a seluruh kehidupannya berada dalam keredhaan Allah Subhanahuwataala' 4ukuplah ba&i seseoran& Muslim itu berfikir bahawa dia adalah khalifah Allah Subhanahuwataala di muka bumi ini untuk menjalankan tu&as dan arahan Allah Subhanahuwataala semata) mata' Memadai dia berbuat demikian untuk men4orakkan se&ala jenis amalannya den&an 4orak $slam hin&&alah se&ala perkataan% perbuatan dan diamnya itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahuwataala' Menurut al 2aradhawi la&i% bahawa ibadah itu meran&kumi dua tu&as besar yan& menjadi teras ba&i semua perkara yan& tersebut sebelum ini' Tu&as tersebut adalah: 0# Menyeru kepada kemakrufan kemun&karan (kejahatan# (kebaikan# dan men4e&ah daripada

6# .erjihad di jalan Allah Subhanahuwataala' Menurut huraian asy Syahid Sayyid 2utb% bahawa kerja)kerja menyuruh kepada makruf serta men4e&ah mun&kar tidak boleh dipandan& rin&an' +mat ini tidak berjaya sela&i makruf tidak terte&ak seba&ai makruf dan mun&kar tidak dimusnahkan seba&ai mun&kar' +ntuk melaksanakan tu&as yan& besar ini maka perlulah kepada pembentukan +mmah' +mmah yan& terte&ak di atas dasar $man kepada Allah Subhanahuwataala dan (ersaudaraan kerana Allah Subhanahuwataala a&ar hukum)hukum Allah Subhanahuwataala terlaksana% kerja)kerja makruf berjalan den&an senan&% kebenaran men&atasi kepalsuan% kebaikan sentiasa disokon& dan kemun&karan sentiasa di tentan&' +ntuk sampai kepada ummah $slam sedemikian % maka jihad yan& berterusan diperlukan dan men&ikut jalan) jalan yan& betul seba&aimana yan& telah di&ariskan oleh ,asulullah Sallallahualaihiwasallam'

Ad-Dar al-Akhirah (Kampung Akhirat)


Melalui konsep ibadah $slam menentukan pandan&an hidup yan& lebih luas iaitu meran&kumi kehidupan dunia dan Akhirat' .ahkan kehidupan Akhirat menjadi tujuan utama manakala dunia ini hanyalah medan persiapan dan men4ari bekalan untuk kehidupan Akhirat yan& kekal abadi' Sesun&&uhnya kehidupan di dalam tasawwur $slam bukan sekadar kehidupan di dunia yan& amat terbatas ini% malah ia menjan&kau lebih jauh daripada itu% hin&&a ke alam maut dan alam akhirah' Justeru itu permasalahan keban&kitan semula% hisab dan balasan di akhirat adalah
7 |Maktabah Abu +mar

merupakan permasalahan /a-idah yan& palin& asas sesudah terbina /a-idah tauhid' Setiap sudut daripada tasawwur $slam memandan& kepada hakikat kehidupan di akhirat' Malah kehidupan $slam tidak akan lurus tanpa memberi perhatian dan yakin kepada akhirat' Al)2uran sendiri amat menekankan hakikat ini' .a&i oran&)oran& yan& beritikad bahawa kehidupan hanya di dunia tanpa beriman den&an hari akhirat% maka tasawwur dan nilai perjuan&an hidup mereka hanyalah sekadar di dunia yan& sempit ini sahaja' Adalah mustahil akan lahir di atas keyakinan sedemukian kehidupan yan& mulia' (eraturan dan undan&)undan& yan& lahir di bumi yan& hanya memberi perhatian kepada sudut yan& sempit ini% tidak akan melahirkan keadilan dan kerahmatan' $a tidak akan mempunyai kriteria yan& jelas dan tetap% malah akan berleku pertentan&an dan pertembun&an antara satu sama lain' +mat yan& hidup di atas konsep yan& sempit ini tidak mun&kin akan dapat men&embalikan kemuliaan manusia% ke4uali jika mereka berpindah kepada konsep hidup yan& luas yan& melewati batas dunia ini' .ertolak dari konsep atau tasawwur yan& luas dan berbe a ini% akan lahir perbe aan dalam nilai% akhlak% suluk dan peraturan hidup' Allah Subhanahuwataala men&etahui bahawa mana)mana umat tidak akan layak memimpin manusia% ke4uali keyakinan terhadap akhirat nyata di dalam dhamir (hati# mereka' Sebab-sebab slam menekankan akhirat! 0# $a hakikat kebenaran yan& telah diteran&kan Allah Subhanahuwataala' 6# 8eyakinan kepada akhirat pentin& demi mendapatkan kesempurnaan kemanusiaan ) baik dalam tasawwur% iti-ad% akhlak% suluk% syariat mahu pun ni am' 7# Daripada tasawwur $slam yan& luas ini akan melahirkan jiwa yan& lapan&% berperasaan tin&&i dan berhati)hati bertindak terhadap sesuatu' Daripada iti-ad yan& penuh terhadap keadilan dan besarnya &anjaran di akhirat kelak% menyebabkan jiwa bersedia untuk bekorban di jalan Allah Subhanahuwataala' Apabila wujud keyakinan terhadap akhirat% maka baiklah akhlak dan luruslah perjalanan hidup' Ju&a tidak akan berlaku sebaran& penyelewen&an tehadap Din Allah Subhanahuwataala yan& len&kap' Seterusnya% tidak akan wujud sifat berdiam diri apabila melihat kerosakan% kerana sifat berdiam diri bukan sahaja menyebabkan
9 |Maktabah Abu +mar

kehilan&an kebaikan di dunia% tetapi kehilan&an &anjaran yan& besar di akhirat kelak' Dunia ladang akhirat Dunia% dalam tasawwur $slam adalah ladan& akhirat' .erjihad untuk memperbaiki kehidupan adalah suatu yan& dituntut syara' .erusaha menentan& kejahatan dan ke aliman% men&embalikan kekuasaan Allah Subhanahuwataala% men4e&ah pelampauan% mene&akkan dan menjalankan keadilan serta kebaikan untuk manusia sehin&&a &u&ur syahid% maka kesemuanya adalah bekalan untuk akhirat' Den&an bekalan ini akan terbukalah pintu)pintu syur&a ba&i para mujahid' Akan diberi &antian yan& lebih baik terhadap apa yan& telah hilan& daripada mereka' Se&ala penderitaan yan& ditempuhi ketika menentan& kebatilan di dunia akan dibalas den&an kesenan&an yan& abadi' "eranan di dunia *ilai kehidupan dunia berbandin& den&an kehidupan akhirat telah dijelaskan Allah Subhanahuwataala dalam firman)*ya: -an tiada kehidupan dunia ini, selain daripada main-main dan senda gurau belaka -an sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi #rang-#rang yang berta)wa Tidakkah kamu memahaminya ! (Surah al)Anam: ayat 76# *amun% $slam tidaklah bersikap ne&atif terhadap dunia' Seseoran& yan& beriman tidaklah bersifat 4uai dan menyisihkan diri daripada dunia' Sesun&&uhnya jalan ke akhirat adalah melalui kehidupan di dunia' :alaupun dunia itu sempit dan terbatas% tetapi ia ju&a adalah nimat Allah Subhanahuwataala' Daripada dunia ini mukmin akan memperolehi kebaha&iaan dan kenikmatan Allah Subhanahuwataala yan& besar di akhirat kelak' ;ontoh yan& jelas dalam hal ini ialah &enerasi sahabat ,asulullah SA: yan& telah berjaya men&e4api kehidupan dunia men&ikut nera4a Allah Subhanahuwataala' 8ehidupan mereka adalah amalan untuk akhirat' Mereka menjadi khalifah Allah Subhanahuwataala% menjalankan perintah) *ya% memakmur dan men&indahkan bumi ini% mendaulatkan bumi Allah Subhanahuwataala% men4ari keredhaan Allah Subhanahuwataala dan men&harapkan kebaha&iaan di akhirat' Mereka telah mendahului ahli dunia semasa di dunia dan mereka akan terus mendahului ahli dunia itu semasa akhirat nanti'

! |Maktabah Abu +mar

$slam amat memberi penekanan terhadap keyakinan kepada akhirat supaya ia bersemadi dan hidup se&ar di dalam hati men&atasi ke4intaan kepada dunia' Den&an ini hati menjadi damai dan kehidupan pula menjadi tenteram' Apakah yan& boleh men&hindarkan manusia daripada sifat tamak dan haloba serta terpen&aruh den&an hawa nafsu< Apakah yan& boleh memenan&kan manusia dalam pertarun&an yan& tidak berkesusahan< Apakah yan& boleh men&uatkan manusia dalam marakah antara ha- dan batil% antara kejahatan dan kebaikan< Jawapannya% tiada lain ke4uali keyakinan terhadap akhirat' +mat yan& mempunyai keyakinan seperti inilah yan& layak memimpin manusia sepertimana yan& pernah berlaku dalam sejarah'

" |Maktabah Abu +mar