ЈЗУДом здравља Шипово

Његошева 2

ЛОГО

ПР-М-007

Примопредаја смјене
Страна 1 од 3

1

Издање:

Важи од:

1

01.09.2013.

Одобрио
Директор
Др Стана Вујнић

Копија број

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства
Ово упутство објашњава поступак примопредаје смјене у Дому здравља Шипово и дефинише
права и обавезе радника при предаји/пријему смјене.
1.2 Подручје примјене
Упутство се примјењује у свим организационим јединицама које раде у смјенама.
1.3 Надлежности за примјену
За примјену упуства одговоран је шеф службе за своју службу у првој истанци, а у другој
истанци главна сестра (за медицинска) и шефови службе (за немедицинске службе).
Упутство примјењују сви радници који раде у смјенама.
1.4 Искључења
Нема.
2 ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
2.1 Референтни документи
Закон о здравственој заштити Републике Српске,
Закон о раду,
Правилник о раду Дома здравља.
2.2 Остали документи
Нема.
3 ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ
Нема.
4 ОПИС ПОСТУПКА
4.1 Опште
Ово упутство служи да би се избјегле опасности да, приликом примопредаје смјене, буде
нарушен квалитет и континуитет рада због пропуста да се наредној смјени пренесу виталне
информације. Упутство служи да би се смањили ризици ове врсте.
У Дому здравља у смјенама раде: Породична медицина, Стоматолошка служба, Служба
радиолошке дијагностике и дјелимично Служба за правне, економско-финансијске и опште
послове (возачи и радници на одржавању чистоће).
Примопредаја смјене мора да се спроводи усменим рапортом и писањем књиге дежурства.
Вријеме примопредаје смјене мора бити прилагођено преклапањем смјена најмање пола сата,
како би се наредна смјена могла детаљно упознати са стањем у служби.

број апарата. а који су битни за наставак процеса рада. 4. Смјена која долази на посао мора бити до детаља упозната са свим што је везано за пацијенте како би могла наставити њихово лијечење и његу. која генерално реферише стање у служби - Након што сви радници смјене која долази на посао и оне која одлази са посла прочитају Књигу дежурства и наредна смјена се усагласи да је разумјела пренесене информације. Након што се Књиге дежурства испишу. У Kњизи дежурства све странице су нумерисане. - Након облачења у радну униформу долазећа смјена се састаје у просторијама за особље са претходном смјеном. - запажања за вријеме смјене. на шта наредна смјена посебно да обрати пажњу... опреми за рад. примопредаја смјене је изузетно важног карактера јер се ради директно о здрављу пацијената. - детаљан опис урађеног посла и напомена. Код медицинских служби Књиге дежурства садрже све битне информације о пацијентима. Књига мора бити правилно и читко написана. Примопредаја смјене почиње се вршити одмах по доласку наредне смјене на посао. а старе се задржавају у служби још годину дана. а у циљу веће ефикасности писања. замјењују се новим. У овој књизи се евидентирају сви догађаји који су се десили. Претходна смјена дужна је да пренесе све значајне информације наредној смјени ради квалитетног и континуираног обављања посла.2 Примопредаја смјене у медицинским службама У медицинским службама. потпис надзорног радника или главне сестре као знак да је информисана о раду у протеклој смјени. тако да не смије доћи до искидања страница.09. Примопредаја смјене треба да се изврши тако да она не угрожава континуиран процес рада с пацијентима. У књигу се морају уписати кључне ствари за функционисање процеса. - потписи радника који су предали смјену и потписи радника који су примили смјену. с нарочитим освртом на непланирана одсуства појединих лица. веће прегледности и читкости Књиге дежурства. после чега се одлажу у архиву.2013. њихова исправност (за опрему од виталног значаја). - евентуално. Књига дежурства обухвата све важне чињенице које говоре о стању за вријеме трајања смјене. Kњига дежурства треба да садржи: - вријеме и датум рада. - бројно стање особља у смени. нити евентуалне медицинске интервенције. Активности примопредаје смјене одвијају се на следећи начин: - Медицински радник који ради у смјени (доктор или медицинска сестра) долази на посао прије почекта свог радног времена. - назив апарата. Претходна смјена је дужна да пише Књигу дежурства. уколико је то могуће. ПР-М-007 При формирању смјена строго се води рачуна да у једној смјени. ради бар један искусан радник. .ЛОГО Страна 2 од 3 Издање: 1 Важи од: 01. Пацијент ни на који начин не смије да осјети негативне последице произашле из примопредаје смјене. У складу са потребама и специфичностима појединих служби у књизи дежурства могу се правити рубрике у које би се уписивали одређени подаци. лијековима итд. Књиге дежурства се чувају у службеним просторијама на сваком мјесту гдје се ради у смјенама.

Радници који траже замјену смјене морају добити дозволу шефа службе или лица које је надлежно да да такву дозволу. економско-финансијске и опште послове Примопредаја смјене се одвија следећим редоследом: - Радник у служби. 5 ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ (нема) 6 ЗАПИСИ Назив документа Ознака обрасца Kњига дежурства слободна форма Документ формира Број примерака Рок чувања Место чувања смјенски радник - 5 година архива Евидентирање . 4.09.ЛОГО Издање: 1 Страна 3 од 3 Важи од: 01.3 Примопредаја смјене у служби за правне.4 Замјена смјене Замјену смјене могу вршити смјенски радници уколико се тиме не нарушава континуитет и квалитет рада. Замјена је дозвољена само радницима установе који обављају исте послове за које су потребне једнаке квалификације и захтјеви за компетентност. који ради у смјени (возач и чистачица) долази на посао прије почекта свог радног времена. 4. Потписивање Књиге дежурства раде вође смјена (одлазеће и долазеће). ПР-М-007 приступа се њеном потписивању. - Након облачења у радну униформу (радне мантиле) долазећа смјена се састаје у просторијама за особље са претходном смјеном. - Потписује се књига дежурства од стране радника који врше примопредају смјене. која генерално реферише стање у служби.2013. - Преносе се све виталне информације које су неопходне за рад наредне смјене.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful