You are on page 1of 2

_____________________________

Ime i prezime (naziv pravne osobe)
____________________________
Adresa
____________________________
Tel./mob.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Rimska 26
Sisak

U Sisku, ____________________

PREDMET: Podaci za obračun komunalne naknade - prijava
Obveznik komunalne naknade______________________________________________________
(ime i prezime, naziv)

JMBG/MB_______________________________ OIB__________________________________
Adresa prostora/ zemljišta:_________________________________________________________
k.č. br._______________ k.o. _____________________ površina parcele m2_________________

VRSTA PROSTORA I DJELATNOST
(Označiti X)
Stambeni prostor _____________________________________________

m2

Poslovni prostor ______________________________________________

m2

Visina poslovnog prostora _________________________________ m´
Garažni prostor ______________________________________________

m2

Građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti

m2

Neizgrađeno građevno zemljište _________________________________

m2

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru _________________________________________
Datum obračuna komunalne naknade __________________________________________________
Adresa na koju slati rješenje/ račune ___________________________________________________
Šifra djelatnosti _______________________Žiro račun ___________________________________
Dosadašnji obveznik ( ime prezime i šifru) _____________________________________________
___________________________ brisati iz evidencije sa danom_____________________________
Prilozi___________________________________________________________________________
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću i vlastoručno potpisom potvrđujem da su gore
navedeni podaci točni i da se mogu koristiti u postupku donošenja rješenja o visini komunalne naknade, a koji se vodi
pri Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Siska.

Podnositelj prijave :
_____________________

Službena osoba:
______________________

Upravni odjel će koristiti podatke u postupku donošenja rješenja o visini komunalne naknade

50 . Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za izgradnju.75 Natkrivene terase i balkoni k = 0.100 Građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja naselja. športske ili druge namjene.00 Ostave i sl. Izračun koeficijenata prema HRN U.50 Poslovni prostori do v = 4 m k = 1.35 Stambeni tavan k = 1. garaža s obrađenim zidovima i podovima k = 0. stube. poslovne.50 Zatvorene prostorije u stanu.100.25 Balkoni k = 0.35 Gospodarski tavan v< 2 m k = 0.C2.50 Spremište izvana stana.Potrebna dokumentacija: .25 Lođe otvorene s najviše 2 strane k = 0.C2. sa neobrađenim zidovima i plafonima k = 0.00 Terase k = 0. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine. uredi k = 1.00 Poslovni prostor v > 4 m k = 1.75 Spremište izvan stana bez obrađenih zidova i podova k = 0.zemljišno knjižni izvadak ili rješenje o nasljeđivanju ( za vlasnike nekretnine) . odnosno HRN ISO 9836: Sve korisne površine neke građevine se koeficijentima svode na jediničnu površinu Gospodarski tavan v > 2 m k = 0.ugovor o zakupu / najmu ( za korisnike nekretnine) Uputstvo za izračun površine za obračun komunalne naknade Neto korisna površina stana ili zgrade (NKP) je zbroj svih podnih površina računajući od unutarnje ivice ulaznih vrata pomnožena odgovarajućim koeficijentom određenim HRN U. a na kojemu se u skladu s prostornim planom mogu graditi građevine za stambene.