You are on page 1of 37

2013 M.

PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS


(PARENGTAS PAGAL LIETUVOS BANKO PERIODINS IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLES)

Vilnius 2013

___________________________________

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

TURINYS
Ataskaitinis laikotarpis, u kur parengtas praneimas ...........................................................3 Pagrindiniai duomenys apie Bendrov ......................................................................................3 Svarbs ataskaitinio laikotarpio vykiai ......................................................................................3 Gamtini duj verslo aplinka .......................................................................................................5 Rizikos valdymas ..........................................................................................................................7 Tyrim ir pltros veikla ...............................................................................................................11 Veiklos planai ir prognozs .......................................................................................................11 Bendrovs valdymas ..................................................................................................................11 Valdymo struktra .......................................................................................................................14 Dukterins ir bendrai valdomos bendrovs ............................................................................16 Bendrovs pagrindin veikla .....................................................................................................17 Darbuotojai ...................................................................................................................................19 Priklausymas asocijuotoms struktroms .................................................................................19 Bendrovs praneimai ...............................................................................................................20

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

Ataskaitinis laikotarpis, u kur parengtas praneimas


2013 m. pirmasis pusmetis.

Pagrindiniai duomenys apie Bendrov


Pavadinimas Teisin forma registravimo data ir registras Juridinio asmens kodas Juridini asmen registro tvarkytojas statinis kapitalas Buveins adresas Telefonas Faksas Elektroninio pato adresas Interneto tinklalapis akcin bendrov Lietuvos dujos (toliau Bendrov, LD) akcin bendrov 1990 m. lapkriio 23 d., Juridini asmen registras 120059523 V Registr centras 290.685.740 Lt Aguon g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuva +370 5 236 0210 +370 5 236 0200 ld@lietuvosdujos.lt www.dujos.lt

Svarbs ataskaitinio laikotarpio vykiai


- Saulio 1 d. sigaliojo AB Lietuvos dujos valdybos 2012 m. lapkriio 9 d. protokolu Nr. 9 nustatytos ir Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos (toliau VKEKK) 2012 m. lapkriio 21 d. patvirtintos gamtini duj perdavimo ir skirstymo paslaug kainos bei gamtini duj tarifai buitiniams vartotojams. Taip pat VKEKK patvirtino, kad AB Lietuvos dujos, vykdydama Lietuvos Respublikos suskystint gamtini duj terminalo statymo ir postatymini teiss akt reikalavimus, 2013 metais surinks suskystint gamtini duj terminalo (toliau SGDT) las i perdavimo sistemos naudotoj taikydama VKEKK nustatyt SGDT pried. - Sausio 30 d. AB Lietuvos dujos valdyba patvirtino Bendrovs atskyrimo slygas. Bendrovs valdybos nariai V. Golubev ir K. Seleznev dl Atskyrimo slyg patvirtinimo balsavo su ilyga. - Sausio 30 d. AB Lietuvos dujos valdyba prim sprendim dl dukterins bendrovs UAB Palangos perlas likvidavimo nuo 2013 m. vasario 28 d. Sprendimas buvo priimtas atsivelgiant tai, kad pardavus pagrindin dukterins bendrovs UAB Palangos perlas objekt viebut Palangoje, i esms sumajo UAB Palangos perlas veiklos apimtys. - Vasario 28 d. VKEKK suderino AB Lietuvos dujos atskyrimo slygas. - Kovo 7 d. vieai paskelbtos AB Lietuvos dujos atskyrimo slygos. - Balandio 25 d. Bendrovs akcininkai eiliniame visuotiniame akcinink susirinkime patvirtino 2012 m. veiklos rezultatus ir nusprend imokti 217 mln. Lt dividend, arba 46,3 ct u 1 akcij. - Balandio 25 d., atsivelgiant tai, kad pagal AB Lietuvos dujos status baigiasi 2010 m. balandio 23 d. visuotiniame akcinink susirinkime irinktos valdybos kadencija, Bendrovs akcininkai atauk AB Lietuvos dujos valdyb: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Kstut iln, ir naujos valdybos nariais irinko: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Vald Lastausk. Valdybos pirmininku irinktas dr. Valery Golubev, valdybos pirmininko pavaduotoju dr. Achim Saul. Generaliniu direktoriumi paskirtas Viktoras Valentukeviius.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

- Gegus 24 d. VKEKK pritar AB Lietuvos dujos valdybos 2013 m. balandio 25 d. patvirtintiems gamtini duj tarifams buitiniams vartotojams, galiosiantiems nuo 2013 m. liepos 1 d. Gamtini duj tarifai buitiniams vartotojams nesikeit, palikti galioti 2013 m. I pusmetyje taikyti tarifai. - Birelio 11 d. AB Lietuvos dujos akcininkai pritar Bendrovs atskyrimo slygoms, patvirtino pakeist AB Lietuvos dujos stat redakcij, nustat, kad po atskyrimo tsianioje veikl AB Lietuvos dujos organ struktra nesikeis AB Lietuvos dujos toliau veiks visuotinis akcinink susirinkimas, valdyba ir vadovas, patvirtino, kad AB Lietuvos dujos valdybos nariai dr. Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Valdas Lastauskas bei generalinis direktorius Viktoras Valentukeviius toliau eis savo pareigas, patvirtino po atskyrimo sukuriamos AB Amber Grid status. Bendrovs valdybos nariai V. Golubev ir K. Seleznev dl Atskyrimo slyg patvirtinimo balsavo su ilyga. - Birelio 11 d. vyko pirmasis nuo Bendrovs atskiriamos perdavimo sistemos operatoriaus AB Amber Grid visuotinis akcinink susirinkimas, kuriame priimtas sprendimas valdybos nariais irinkti: dr. Aleksandr Frolov, dr. Rainer Link, Mario Nullmeier, dr. Aleksandras Spruogis, Nikolay Vasilyev. AB Amber grid valdyba pirmininku dviej met laikotarpiui irinko dr. Rainer Link, AB Amber Grid valdybos pirmininko pavaduotoju Aleksandr Frolov, generaliniu direktorium, sudarant su juo terminuot sutart paskyrusios Valdybos galiojim (kadencijos) laikotarpiui, nuo birelio 12 d., paskyr Sauli Bil. - Birelio 20 d. Bendrov prane, kad dujotieki jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajgum padidinimo projektas baigtas 7 mnesiais anksiau nei planuota. Pagrindinis vykdyto projekto tikslas buvo dujotieki jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajgum padidinimas, utikrinant duj tiekimo saugum regione ir didesn Baltijos ali duj sistem tarpusavio integracij. Bendra projekto vert sudar 29,6 mln. eur, i kuri 5,4 mln. eur buvo investuota Lietuvoje (darbus vykd AB Lietuvos dujos) ir 24,2 mln. eur Latvijoje (AS Latvijas Gaze). Iki 50% visos projekto verts finansuota i EK Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti. - Birelio 25 d. Lietuvos Respublikos juridini asmen registre registruota nauja AB Lietuvos dujos stat redakcija ir po AB Lietuvos dujos atskyrimo sukuriama nauja bendrov AB Amber Grid ir jos statai. - Birelio 27 d. VKEKK prim sprendim dl AB Lietuvos dujos nustatytos gamtini duj perdavimo kainos virutins ribos, papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtini duj perdavimo kainos virutins ribos (SGDT priedo), konkrei gamtini duj perdavimo paslaug kain galiojimo AB Amber Grid, perimsianiai i AB Lietuvos dujos gamtini duj perdavimo veiklos vykdym. Gamtini duj perdavimo kainos virutin riba ir konkreios gamtini duj perdavimo paslaug kainos AB Amber Grid bus taikomos nuo VKEKK teiss akt nustatyta tvarka AB Amber Grid iduotos terminuotos gamtini duj perdavimo veiklos licencijos sigaliojimo dienos iki 2013 m. gruodio 31 d. Svarbs vykiai, vyk po ataskaitinio laikotarpio - liepos 18 d. VKEKK prim sprendim panaikinti AB Lietuvos dujos Komisijos 2001 m. gruodio 17 d. nutarimu Nr. 134 iduotos (papildytos ir i dalies pakeistos Komisijos 2008 m. balandio 25 d. nutarimu Nr. 03-51) gamtini duj perdavimo licencijos Nr. L2-GDP-01 galiojim nuo 2013 m. rugpjio 1 d. ir iduoti AB Amber Grid terminuot gamtini duj perdavimo licencij nuo 2013 m. rugpjio 1 d. - rugpjio 1 d. buvo pasiraytas primimo perdavimo aktas, kurio pagrindu AB Amber Grid perm gamtini duj perdavimo veiklai priskirt AB Lietuvos dujos turt, teises ir pareigas. - rugpjio 20 d. AB Lietuvos dujos ir AB Amber Grid pasira Galutin skiriamj balans 2013 m. liepos 31 d. bklei.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

Gamtini duj verslo aplinka


3-iojo Energetikos paketo gyvendinimas. Vykdydama Gamtini duj statym ir Gamtini duj statymo gyvendinimo statym, perkelianius nacionalin teis Europos Sjungos 3-iojo Energetikos paketo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb (toliau LRV) 2011 m. ketvirtj ketvirt prim atitinkamus nutarimus, nustatanius Bendrovs veiksmus pertvarkant mon: 2011 m. spalio 28 d. nutarim Nr. 1239 Dl Lietuvos Respublikos gamtini duj statymo reikalavim neatitinkani gamtini duj moni veikl ir kontrols atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo ir 2011 m. gruodio 7 d. nutarim Nr. 1417 Dl Lietuvos Respublikos gamtini duj statymo reikalavim neatitinkani gamtini duj moni veikl ir kontrols atskyrimo tvarkos aprao patvirtinimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teiss akt reikalavimais, 2013 m. sausio 31 d. Bendrov pateik VKEKK suderinti 2013 m. sausio 30 d. AB Lietuvos dujos valdybos patvirtintas Bendrovs atskyrimo slygas, kurios buvo parengtos vadovaujantis 2012 m. gegus 28 d. Bendrovs neeilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu ir 2012 m. birelio 15 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-145. 2013 m. vasario 28 d. VKEKK suderino Bendrovs atskyrimo slygas, kurios 2013 m. kovo 7 d. buvo paskelbtos vieai. 2013 m. birelio 11 d. Bendrovs neeiliniame visuotiniame akcinink susirinkime buvo patvirtintos LD atskyrimo slygos ir jose numatytomis slygomis pritarta nuo tsianios veikl AB Lietuvos dujos atskirti atskiriam dal (AB Lietuvos dujos gamtini duj perdavimo veikl) bei iai daliai priskirto turto, teisi ir pareig pagrindu kurti nauj bendrov AB Amber Grid. Vadovaujantis 2013 m. birelio 11 d. neeilinio AB Lietuvos dujos visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, patvirtintomis AB Lietuvos dujos atskyrimo slygomis, 2013 m. rugpjio 1 d. buvo pasiraytas primimo perdavimo aktas, kurio pagrindu AB Amber Grid perm gamtini duj perdavimo veiklai priskirt AB Lietuvos dujos turt, teises ir pareigas. 2013 m. rugpjio 20 d. AB Lietuvos dujos ir AB Amber Grid pasira Galutin skiriamj balans 2013 m. liepos 31 d. bklei. Kadangi AB Lietuvos dujos atskyrimo slygos buvo sudarytos pagal 2012 m. spalio 31 d. bkls finansini ataskait duomenis, mintas balansas patikslina AB Amber Grid perduodamo turto, nuosavo kapitalo ir sipareigojim sum pagal AB Lietuvos dujos kins veiklos slygotus pasikeitimus, vykusius iki faktinio perdavimo AB Amber Grid dienos, t.y. 2013 m. liepos 31 d. Suskystint gamtini duj terminalo statymas. 2012 m. birelio 12 d. Seime priimtas Suskystint gamtini duj terminalo statymas, reglamentuojantis suskystint gamtini duj (toliau SGD) terminalo rengimo, veiklos ir eksploatavimo principus. Nors SGD terminalas buvo vystomas kaip valstybs kontroliuojamos bendrovs komercinis projektas, statymo nuostatos sukuria galimyb SGD terminalo rengimo ir eksploatavimo snaudas padengti vis perdavimo sistemos naudotoj lomis, nepriklausomai nuo to, ar jie naudosis SGD terminalo paslaugomis, ar ne. 2013 m. birelio 27 d. Seime priimtas Suskystint gamtini duj terminalo statymo 5,10 ir 11 straipsni pakeitimo statymas, kuriame jau nustatyta, kad visos pastoviosios SGD terminalo eksploatavimo snaudos, reikalingos SGD terminalo veiklai utikrinti padengiamos vis perdavimo sistemos naudotoj lomis. Nepaisant to, kad iuo statymu panaikintas pareigojimas duj tiekimo monms, importuojanioms dujas vamzdynais Lietuv, privalomai pirkti dujas ir i SGD terminalo, atsirado naujas pareigojimas reguliuojamiems elektros ir (ar) ilumos energijos gamintojams, kuriems paskirstomos remtinos elektros energijos gamybos apimtys ir (ar) kuri gaminamos energijos kaina yra valstybs reguliuojama pirmumo tvarka pirkti per SGD terminal vet gamtin duj kiek, atitinkant SGD terminalo btinj kiek. ilumos ir elektros energijos gamintojai pareigojami ne trumpesniam nei 5 met laikotarpiui sudaryti gamtini duj pirkimo pardavimo sutartis su paskirtuoju tiekju. ios statymo

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

nuostatos neabejotinai riboja konkurencij duj rinkoje ir prietarauja ES energetikos politikos tikslams, orientuotiems konkurencingos ir atviros vidaus rinkos sukrim. Laisv pirkti ir parduoti dujas yra tvirtinta Direktyvoje Nr. 2009/73 dl gamtini duj vidaus rinkos bendrj taisykli. Laisvs, kurios ES pilieiams garantuojamos Sutartimi, inter alia, laisvas preki judjimas, sisteigimo laisv ir laisv teikti paslaugas, galimos tik visikai atviros rinkos slygomis, kai visiems vartotojams suteikiama galimyb laisvai rinktis savo tiekjus, o visiems tiekjams laisvai aprpinti savo vartotojus. Direktyvos nuostatos aikiai draudia atskir rinkos dalyvi diskriminacij ir utikrina laisv prekyb gamtinmis dujomis. 2012 m. birelio 12 d. primus SGD terminalo statym, VKEKK pakeit Gamtini duj perdavimo ir skirstymo kain virutini rib skaiiavimo metodik, nustatydama SGD terminalo loms skirto priedo prie gamtini duj perdavimo kainos virutins ribos (SGDT priedo) nustatymo principus bei patvirtino SGD terminalo, jo infrastruktros ir jungties rengimo bei eksploatavimo snaudoms ar j daliai kompensuoti skirt l administravimo tvarkos apra, kuriuo SGDT las surinkti, administruoti ir pervesti SGDT l gavjui pareigojo Bendrov, kaip licencijuot gamtini duj perdavimo sistemos operatori. VKEKK 2012 m. spalio 19 d. nutarimu 2013 metams nustat papildom ir neatsiejam perdavimo kainos dedamj suskystint gamtini duj terminalo pried, kuris sudaro 37,53 Lt / tkst. m3 be PVM. Bendrov, vykdydama SGD terminalo statymo ir VKEKK nutarimus, nuo 2013 m. sausio 1 d. vykdo SGDT l administratoriaus funkcijas ir taikydama VKEKK nustatyt SGD terminalo pried, i sistemos naudotoj renka SGD terminalo las, kurios, VKEKK primus atitinkamus sprendimus bus pervedamos SGD terminalo l gavjui. Nuo 2013 m. rugpjio 1 d. l administravim perm AB Amber Grid. Licencijavimas. Gamtini duj statyme nustatyta, kad Bendrovs vykdomos duj perdavimo (iki 2013 m. liepos 31 d.), skirstymo ir tiekimo veiklos yra licencijuojamos. Licencijas iduoda ir licencijuojam veikl kontroliuoja VKEKK. Gamtini duj skirstymo licencija suteikia Bendrovei teis skirstyti dujas 41-os savivaldybs (i 60-ties) teritorijoje. Gamtini duj tiekimo licencija suteikia Bendrovei teis verstis gamtini duj tiekimo veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bendrovei buvo suteikta Gamtini duj perdavimo licencija vykdyti gamtini duj perdavimo veikl visose Lietuvos apskrityse. Bendrov po Atskyrimo slyg patvirtinimo, vykdydama LR Gamtini duj statymo nuostatas, 2013 m. sausio 31 d. informavo VKEKK apie ketinim 2013 m. liepos 31 d. nutraukti licencijuojam perdavimo veikl. 2013 m. liepos 1 d. Bendrov pateik VKEKK praym dl gamtini duj perdavimo licencijos galiojimo panaikinimo nuo 2013 m. liepos 31 d. 24.00 val. T pai dien VKEKK praym iduoti terminuot gamtini duj perdavimo licencij pateik naujai kurta bendrov AB Amber Grid. 2013 m. liepos 18 d. VKEKK prim sprendim panaikinti LD VKEKK 2001 m. gruodio 17 d. nutarimu Nr. 134 iduotos (papildytos ir i dalies pakeistos VKEKK 2008 m. balandio 25 d. nutarimu Nr. 03-51) gamtini duj perdavimo licencijos Nr. L2-GDP-01 galiojim nuo 2013 m. rugpjio 1 d. ir iduoti AB Amber Grid terminuot gamtini duj perdavimo licencij nuo 2013 m. rugpjio 1 d. Kainodara ir gamtini duj kainos. Gamtini duj perdavimo ir skirstymo paslaug kainos visiems vartotojams yra reguliuojamos. Reguliuojam kain virutins ribos nustatomos penkeri met reguliavimo laikotarpiui ir VKEKK sprendimu gali bti koreguojamos, taiau ne daniau kaip vien kart per metus Gamtini duj statymo numatytais atvejais. Gamtini duj tiekimo veikla nereguliuojama. Konkreias gamtini duj perdavimo ir skirstymo paslaug kainas Bendrov nustato kart per metus. Gamtini duj tarifai buitiniams vartotojams nustatomi kart per pusmet. Tarifai teikiami tvirtinti VKEKK.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

Nuo 2013 m. sausio 1 d. sigaliojo Bendrovs valdybos nustatytos ir VKEKK patvirtintos naujos gamtini duj perdavimo ir skirstymo paslaug kainos bei gamtini duj tarifai buitiniams vartotojams. Palyginus su 2012 m. antrj pusmet galiojusiais tarifais, visiems buitiniams vartotojams buvo nustatyta 8 ct/m3 maesn kintamoji tarifo dalis. Pastovioji tarifo dalis nesikeit. Gamtini duj tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis galjo mati 12 ct/m3 dl teigiam pokyi pasaulinse naftos ir valiut rinkose sumajusios gamtini duj importo kainos, aiau dl valstybs institucij priimt sprendim, nuo 2013 m. sausio 1 d. tarifas padidjo 4,5 ct/m3 suskystint gamtini duj terminalo statybos darbams finansuoti. Nebuitiniams vartotojams gamtini duj kaina perskaiiuojama kas mnes priklausomai nuo importuojam duj kain pokyio. Gamtini duj importo kaina priklauso nuo mazuto ir gazolio kain tarptautinje rinkoje, Europos Centrinio Banko nustatyto JAV dolerio ir euro santykio bei faktinio gamtini duj kaloringumo. 2013 m. energetini itekli kainos tarptautinse rinkose stabilizavosi, todl net ir vertinus euro verts majim JAV dolerio atvilgiu, 2013 m. pirmj pusmet gamtini duj kainos nebuitiniams vartotojams palaipsniui majo. vertinusi importuojam gamtini duj kain pokyius 2013 m. pirmame pusmetyje bei naftos, valiut rink pasaulines tendencijas, AB Lietuvos dujos valdyba 2013 m. balandio 25 d. nusprend nekeisti gamtini duj tarif buitiniams vartotojams, tai yra nuo 2013 m. liepos 1 d. taikyti 2013 m. pirmj pusmet galiojusius tarifus. VKEKK 2013 m. gegus 24 d. iems gamtini duj tarifams pritar. Isamesn informacija apie LD teikiam paslaug kainas ir tarifus buitiniams vartotojams pateikiama Bendrovs interneto tinklalapyje www.dujos.lt. Rinka. Pirmj 2013 m. pusmet gamtines dujas Lietuv importavo penkios mons LD, AB Achema, UAB Dujotekana, UAB Kauno termofikacijos elektrin ir UAB Haupas. I viso 2013 m. pirmj pusmet Lietuv per LD valdomus tinklus importuota 1,7 mlrd. m3 gamtini duj. Gamtines dujas buitiniams ir nebuitiniams Lietuvos vartotojams tiek LD, UAB Fortum Heat Lietuva, UAB Druskinink dujos, AB agrofirma Josvainiai ir UAB Intergas. UAB Dujotekana ir UAB Haupas dujas tiek tik nebuitiniams vartotojams. AB Achema ir UAB Kauno termofikacijos elektrin dujas importavo savo reikmms.

Rizikos valdymas
Bendrovje diegta rizikos valdymo sistema, kuri yra sudedamoji LD veiklos dalis. Rizikos valdymo procesas vykdomas vadovaujantis parengta metodika. Bendrovje kurta rizikos valdymo darbo grup, kuri koordinuoja, stebi, priiri ir utikrina rizikos valdymo proces. Valdant rizikas siekiama palaikyti pakankam veiklos proces kontrols lyg, sumainti rizikas sukeliani vyki atsiradimo tikimybes ir galimus neigiamus padarinius, utikrinti, kad rizikos neviryt LD priimtino rizik lygio bei bt gyvendinti Bendrovs tikslai. Rizikos valdymo procesas apima iuos ingsnius: Rizik nustatym; Rizik analiz, vertinim ir kontrols priemoni nustatym; Rizikos valdymo veiksm plano parengim bei plano priemoni gyvendinim; Rizikos valdymo proceso stebjim ir prieir. Pagrindins rizikos, labiausiai takojanios Bendrovs veikl: Organizacins struktros; Reguliavimo; Konkurencijos; Duj importo kainos svyravimo; Kredito;

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

Technin; Makroekonomini veiksni.

Finansiniai veiklos rezultatai


Pagrindiniai veiklos rodikliai
2013 06 30 Veiklos rodikliai Perduot (nutrauktos veiklos) gamtini duj kiekis, mln. m Tranzitu transportuot (nutrauktos veiklos) gamtini duj 3 kiekis, mln. m 3 Paskirstyt gamtini duj kiekis, mln. m 3 Parduot gamtini duj kiekis, mln. m
3

2012 06 30

2012 12 31

1.595,0 1.082,5 520,7 573,8

1.705,8 1.101,4 557,2 611,9

3.266,9 2.167,4 982,1 1.125,6

Vartotoj, periodo pabaigai sudariusi gamtini duj tiekimo sutartis, skaiius, tkst. vnt. Buitiniai vartotojai Nebuitiniai vartotojai Eksploatuojam dujotieki ilgis, tkst. km Magistraliniai dujotiekiai (nutraukta veikla) Skirstomieji dujotiekiai Darbuotojai Vidutinis darbuotoj skaiius 1690 1.687 1.685 1,9 8,2 1,9 8,1 1,9 8,2 550,8 6,3 549,0 6,0 550,3 6,2

Pagrindiniai finansiniai AB Lietuvos dujos rodikliai


2013 06 30 Tsiama veikla 2013 06 30 Nutraukta (perdavimo) veikla* 2012 06 30 AB Lietuvos dujos** 2012 12 31 AB Lietuvos dujos**

Finansiniai rezultatai Pardavimo pajamos, mln. Lt Pelnas iki mokesi, palkan, nusidvjimo ir amortizacijos (EBITDA), mln. Lt Veiklos pelnas, mln. Lt Pelnas prie apmokestinim, mln. Lt Grynasis pelnas, mln. Lt Grynieji pinig srautai i pagrindins veiklos, mln. Lt Investicijos, mln. Lt Turtas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Grynoji finansin skola, mln. Lt Pelningumo rodikliai EBITDA mara, % Veiklos pelno mara, % Pelno prie apmokestinim mara, % Grynojo pelno mara, % Vidutin turto gra (ROA), % Vidutin nuosavybs gra (ROE), % Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE), % Likvidumo rodikliai Bendrasis likvidumas Skubaus padengimo koeficientas

870,8 62,3 42,6 43,0 38,0 16,5 15,8 957,4 685,8 -59,5

81,6 48,8 10,8 9,4 11,0 46,9 45,5 1.705,2 1.204,5 155,7

995,7 111,8 54,8 56,1 48,3 32,2 36,6 2.511,1 2.030,6 -48,9

1.872,4 184,2 70,0 71,5 76,0 155,7 158,3 2.928,6 2.058,3 -90,3

7,1 4,9 4,9 4,4 3,4 5,0 6,1

58,6 12,9 11,3 13,2 0,7 0,9 0,8

11,2 5,5 5,6 4,8 1,9 2,4 2,7

9,8 3,7 3,8 4,0 2,7 3,7 3,1

1,7 1,2

2,7 1,8

1,8 1,1

1,9 1,6

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

Finans struktros rodikliai Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas, % Finansins skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % Grynosios finansins skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas, % Rinkos verts rodikliai Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E)***, kartai Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt Dividend imokjimo koeficientas, % Dividendai u ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, Lt

71,6 0,0 -8,7

73,3 15,0 12,9

80,9 0,2 -2,4

70,3 8,9 -4,4

20,75 0,08 0,02 -

19,16 0,10 -

12,06 0,16 285,7 0,46

*Nuo 2013-01-01 Bendrov, kaip perdavimo sistemos operatorius, vykdydama teiss akt reikalavimus, veikdama kaip tarpininkas valstybs vardu, renka ir administruoja suskystint gamtini duj terminalo (SGDT) las. Todl, skaiiuojant finansinius rodiklius, eliminuojamas SGDT l likutis ir atitinkamos gautinos bei moktinos sumos, skaitant PVM. **Bendrovs 2012 met I pusmeio rodikliai bei 2012 met rodikliai pateikti pagal t laikotarpi Bendrovs finansines ataskaitas, apimanias tiek tsiam, tiek nutraukt veikl. *** Rodiklis 2013-06-30 (apima tsiam bei nutraukt veiklas) apskaiiuotas naudojant 2013-06-18 paskutinio sandorio AB Lietuvos dujos akcijos kain bei 2013-06-18 registruot statin kapital.

gyvendinant Europos Sjungos 3-iojo Energetikos paketo nuostatas dl perdavimo veiklos atskyrimo bei visuotiniame AB Lietuvos dujos akcinink susirinkime patvirtinus AB Lietuvos dujos atskyrimo slygas, perdavimo veikla pagal TFAS reikalavimus atitinka nutrauktai veiklai taikomus kriterijus. Todl 2013 m. pirmojo pusmeio finansinse ataskaitose atskleisti ir nutrauktos perdavimo veiklos duomenys. AB Lietuvos dujos dl dukterins mons UAB Palangos perlas likvidavimo ir perimto jos turto 2013 m. birelio 30 dienai nesudaro grups finansini ataskait ir u 2013 m. eis mnesius pateikia tik Bendrovs finansines ataskaitas. emiau pateikiama Bendrovs finansini rezultat apvalga. Bendrovs tsiamos veiklos pardavimo pajamos 2013 m. pirmj pusmet, palyginti su atitinkamu prajusi met laikotarpiu, sumajo 5% ir sudar 870,8 mln. Lt (2012 m. pirmj pusmet atitinkamai 912,4 mln. Lt). Nutrauktos veiklos pardavimo pajamos sudar 81,6 mln. Lt (pernai atitinkamai 83,3 mln. Lt). Pajam sumajim nulm maesni parduot ir transportuot duj kiekiai bei maesn duj pardavimo kaina nebuitiniams vartotojams. 2013 m. pirmajame pusmetyje Bendrovs tsiamos veiklos snaudos sumajo 5% ir sudar 830,5 mln. Lt (pernai tuo paiu laikotarpiu 874,9 mln. Lt). Nutrauktos veiklos snaudos sudar 72,6 mln. Lt (pernai atitinkamai 69,2 mln. Lt). Tsiamos veiklos snaud sumajim slygojo gamtini duj pirkimo snaud sumajimas 6% (nuo 798,1 mln. Lt iki 750,4 mln. Lt) dl maesnio parduot duj kiekio ir dl duj importo kainos sumajimo. gamtini duj pirkimo snaudos . 2013 m. pirmojo pusmeio AB Lietuvos dujos tsiamos veiklos pelnas prie apmokestinim sudar 43,0 mln. Lt, nutrauktos veiklos 9,4 mln. Lt (2012 m. pirmojo pusmeio tsiamos veiklos pelnas 40,7 mln. Lt, nutrauktos veiklos 15,4 mln. Lt). Laikotarpio grynasis pelnas i viso sudar 49,0 mln. Lt (pernai tuo paiu laikotarpiu 48,3 mln. Lt), i jo tsiamos veiklos 38,0 mln. Lt (pernai 35,4 mln. Lt), nutrauktos veiklos 11,0 mln. Lt (pernai 12,9 mln. Lt). 2013 m. I pusmeio tsiamos veiklos EBITDA, palyginti su 2012 m. tuo paiu laikotarpiu, padidjo 2,9 mln. Lt ir sudar 62,3 mln. Lt (pernai 59,4 mln. Lt), nutrauktos veiklos EBITDA sudar 48,8 mln. Lt (pernai 52,4 mln. Lt).

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

10

1000,0 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0

Pardavimo pajamos, grynasis pelnas, mln. Lt (LD t siamos veiklos) 100,0


80,0 60,0

38,0 35,4 912,4


2012 m. I pusm. 40,0 20,0

870,8
0,0 2013 m. I pusm. Grynasis pelnas

Pardavimo pajamos

EBITDA (LD t siamos veiklos)


60 16 12 40

7,1
8

20

6,5 59,4 62,3

4 0

0 2012 m. I pusm. 2013 m. I pusm. EBITDA, mln. Lt Mara, %

Investicijos. Per 2013 m. pirmj pusmet Bendrovs investicijos sudar 61,3 mln. Lt (i kuri didioji dalis 45,5 mln. Lt buvo investuota perdavimo (nutrauktoje) veikloje ir pagal VAS patvirtintas AB Lietuvos dujos Atskyrimo slygas 2013 m. liepos 31 d. bklei perduota AB Amber Grid), pernai atitinkamai 36,6 mln. Lt. Didioji dalis 2013 m. pirmojo pusmeio investicij investicijos Nacionalins energetikos strategijos projekt - magistralinio dujotiekio akiaiKlaipda atkarpos nuo Taurags iki Klaipdos statyb.

Investicijos, mln. Lt
70 60 50 40 30 20 10 0 18,0 8,2 5,6 4,8 2012 m. I pusm. Investicijos Investicijos Investicijos Investicijos 9,3 7,9 6,5 2013 m. I pusm.

61,3 36,6
37,6

nauj duj sistem statyb (perdavimas (nutraukta veikla)) nauj duj sistem statyb (tsiama veikla) rekonstrukcij ir modernizavim (perdavimas (nutraukta veikla)) rekonstrukcij ir modernizavim (tsiama veikla)

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

11

Daugiau informacijos apie Bendrovs finansinius rezultatus yra pateikta ei mnesi, pasibaigusi 2013 m. birelio 30 d., sutrumpintose finansinse ataskaitose.

Tyrim ir pltros veikla


Pagal Bendrovs veiklos pobd ir specifik daug dmesio yra skiriama gamtini duj vamzdyn diagnostikos, infrastruktros technins bkls, aplinkosaugos, rinkos pltros ir kit LD vykdom veikl tyrimams. Kartu su Lenkijos duj perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. tiriamos ali perdavimo sistem sujungimo galimybs, buvo atlikta dujotieki jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos galimybi studija. Galimybi studijos atlikimui buvo skirta Europos Komisijos parama.

Veiklos planai ir prognozs


Atskyrus perdavimo veikl, svarbus dmesys bus skiriamas siekiant tinkamai ir laiku gyvendinti Gamtini duj statymo ir Gamtini duj statymo gyvendinimo statymo bei kit teiss akt nuostatas dl Bendrovs pertvarkymo atskiriant skirstymo ir tiekimo veiklas. Perdavimo sistemos investicinius projektus toliau ts nuo 2013 m. rugpjio 1 d. gamtini duj perdavimo veikl vykdanti bendrov AB Amber Grid. AB Lietuvos dujos toliau vykdys skirstymo sistemos pltr, atsivelgdama vartotoj poreikius bei utikrindama skirstymo sistemos patikimum. Vystant skirstymo sistem 2013 m. planuojama prijungti apie 2 tkst. nauj vartotoj. Siekiant padidinti Vilniaus miesto ir rajono duj skirstymo sistemos saugum ir tiekimo patikimum, statomas skirstomasis didelio slgio dujotiekis, sujungiant Vilniaus ir Rudaminos duj skirstymo stotis. Klaipdos miesto skirstymo sistemos patikimumui utikrinti statomas didelio slgio dujotiekis sujungsiantis naujai statom Klaipdos antrj duj skirstymo stot su esama Klaipdos duj skirstymo sistema. Bendrov ir toliau ts pradtus projektus, skirtus veiklos efektyvumo didinimui ir ilaid optimizavimui.

Bendrovs valdymas
Informacija apie Valdymo kodekso laikymsi. Bendrov yra atskleidusi, kaip laikosi Valdymo kodekso nuostat reikalavim. Su visa informacija galima susipainti Bendrovs interneto tinklalapyje www.dujos.lt ir Centrinje reglamentuojamos informacijos bazje www.crib.lt Akcininkai ir akcijos. Bendrovs statinis kapitalas lygus 290.685.740 Lt ir yra padalintas 290.685.740 vieno lito nominaliosios verts paprastsias vardines akcijas, kurios yra pilnai apmoktos. Per 2013 m. pirmj pusmet dl perdavimo veiklos atskyrimo statinio kapitalo dydis sumajo. 2013 m. birelio 25 d. Juridini asmen registre buvo registruoti Bendrovs statinio kapitalo sumainimas ir AB Amber Grid statinis kapitalas. Taiau 2013 m. birelio 30 d. AB Lietuvos dujos finansinse ataskaitose visas statinis kapitalas (469.068.254 Lt) priskiriamas Bendrovei, siekiant kad Bendrovs galutinis skiriamasis balansas 2013 m. liepos 31 d. kuo tiksliau atspindt atskiriamai daliai priskirt perduodam turt bei nuosav kapital. Nominalioji akcijos vert ir akcinink struktra iliko ta pati. AB Lietuvos dujos akcij suteikiamos turtins ir neturtins teiss yra vienodos. Bendras akcinink skaiius, 2013 m. birelio 30 d. duomenimis, buvo 2.828 akcininkai.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

12

AB Lietuvos dujos akcinink struktra 2013 06 30


6,3% 17,7% 37,1%

38,9%
OAO Gazprom E.ON Ruhrgas International GmbH LR Energetikos ministerija Smulkieji akcininkai

Bendrovs akcininkai E.ON Ruhrgas International GmbH, OAO Gazprom ir Lietuvos Respublika, kurios akcijas patikjimo teise valdo LR energetikos ministerija, kartu sudjus valdo 93,7% AB Lietuvos dujos akcij ir turi lemiam bals priimant sprendimus visuotiniame akcinink susirinkime. Tarp mint stambij akcinink yra sudaryta akcinink sutartis, kurioje numatyti bendri akcinink tikslai, susij su Bendrovs veikla. i sutartis yra konfidenciali. Bendrovs akcininkai E.ON Ruhrgas International GmbH, OAO Gazprom ir Lietuvos Respublika, kurios akcijas patikjimo teise valdo LR energetikos ministerija, neturi joki apribojim dl akcij paketo perleidimo, iskyrus tuos, kurie yra numatyti akcij pirkimo pardavimo (privatizavimo) sutartyse. Bendrovs iniomis, nra joki akcinink tarpusavio susitarim, dl kuri gali bti ribojamas vertybini popieri perleidimas ir (arba) balsavimo teiss, iskyrus tuos, kurie yra numatyti akcij pirkimo pardavimo (privatizavimo) ir akcinink sutartyse. Yra reikmingas susitarimas, kurio alis yra Bendrov ir kuris pasikeist arba nutrkt pasikeitus Bendrovs kontrolei. is susitarimas yra konfidencialus. Bendrov sav akcij nra sigijusi ir per 2013 m. pirmj pusmet joki sandori, susijusi su sav akcij sigijimu ar perleidimu, nesudar. Duomenys apie prekyb Bendrovs vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose. Bendrovs akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra kotiruojamos vertybini popieri biros NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame prekybos srae. 2013 m. birelio 30 d. duomenimis, NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame prekybos srae buvo 290.685.740 vieno lito nominaliosios verts Bendrovs paprastosios vardins akcijos (ISIN kodas LT0000116220), kuri bendroji nominalioji vert sudar 290.685.740 Lt. Visi techniniai reikalavimai susij su sumaintos emisijos registravimu gyvendinti 2013 m. liepos 2 d. Bendrovs akcij kapitalizacija 2013 m. birelio 30 d. sudar 973,3 mln. Lt. (Bendrovs kapitalizacija apskaiiuota vadovaujantis 2013 m. birelio 30 d. finansinse atskaitose nurodytu statiniu kapitalu ir 2013 m. birelio 18 d. paskutinio sandorio akcijos kaina, kadangi nuo 2013 m. birelio 19 d. iki 2013 m. liepos 1 d. prekyba akcijomis buvo sustabdyta). Prekybos Bendrovs akcijomis apyvarta NASDAQ OMX Vilnius per 2013 m. pirmj pusmet buvo 6,8 mln. Lt, sudarytais sandoriais perleista 2,952.843 vienetai akcij.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

13

Akcijos kainos dinamika NASDAQ OMX Vilnius per 2013 m. I pusm. 1 akcijos kaina 2012 12 31 1,930 Lt Didiausia 1 akcijos kaina per 2013 m. I pusmet 2,607 Lt Maiausia 1 akcijos kaina per 2013 m. I pusmet 1,930 Lt 1 akcijos kaina 2013 06 30* 2,075 Lt
*2013 m. birelio 18 d. paskutinio sandorio akcijos kaina

Nuo 2002 m. Bendrov laikosi nuoseklios dividend mokjimo politikos ir dal udirbto pelno skiria dividendams imokti. vertinus ankstesniais metais suformuot rezerv perskirstym, 2013 m. dividendams skirta 217,0 mln. Lt, arba 46,3 ct u 1 akcij (u 2011 m. buvo imokta 72,0 mln. Lt, arba 15,3 ct u 1 akcij).

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

14

Sutartys su vertybini popieri vieosios apyvartos tarpininkais. 2012 m. kovo 16 d. AB Lietuvos dujos su AB SEB bankas sudar sutart dl ileist vertybini popieri apskaitos ir su vertybini popieri apskaita susijusi paslaug teikimo, pagal kuri mintos paslaugos pradtos teikti nuo 2012 m. balandio 1 d. AB SEB bankas rekvizitai mons kodas Banko licencijos Nr. Buveins adresas Telefonai El. patas Interneto tinklalapis

112021238 2 (1990-11-29 idav Lietuvos bankas su vlesniais pakeitimais) Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva +370 5 268 2800, trumpasis 1518 info@seb.lt www.seb.lt

Valdymo struktra
Bendrov yra vertikaliai integruota mon. Ji savo veikloje vadovaujasi Akcini bendrovi statymu, Vertybini popieri statymu, Bendrovs statais ir kitais Lietuvos Respublikos teiss aktais. Visuotinio akcinink susirinkimo kompetencija, akcinink teiss, j gyvendinimas yra apibrtos Akcini bendrovi statyme ir Bendrovs statuose. Lietuvos regionuose veikia penki Bendrovs gamtini duj skirstymo filialai Vilniaus, Kauno, Klaipdos, iauli ir Panevio. statuose numatyta, kad jie gali bti keiiami visuotinio akcinink susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 visuotiniame akcinink susirinkime dalyvaujani akcinink bals dauguma. statuose numatyti ie valdymo organai: - valdyba, - Bendrovs vadovas generalinis direktorius. statuose numatyta, kad Bendrovs valdyb sudaro 5 (penki) nariai, renkami trej met laikotarpiui Akcini bendrovi statymo numatyta tvarka. Valdybos nariai renka valdybos pirminink. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas rotacijos principu renkami dvej met laikotarpiui. Valdybos nariai gali bti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos nari galiojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrtos Akcini bendrovi statyme ir Bendrovs statuose, iimi dl valdybos nari galiojim ir vadovo veiklos srii, apie kurias reikt informuoti papildomai, nra. Vadovaujantis Audito statymu, nuo 2009 m. Bendrovje veikia Audito komitetas. Audito komiteto galiojimai ir pareigos apibrtos io Bendrovs prieiros organo sudarymo ir veiklos nuostatuose, patvirtintuose visuotinio akcinink susirinkimo, bei atitinka teiss akt reikalavimus. Audito komiteto kadencija yra lygi valdybos, pasiliusios Audito komiteto narius, kadencijai. Pagrindins Audito komiteto funkcijos Bendrovs taikom apskaitos metod tinkamumo analiz, iors audito mons nepriklausomumo bei audito proceso stebjimas, vidaus kontrols, vidaus audito bei rizikos valdymo sistem veiksmingumo analiz. Valdybos sudtis nuo 2012 m. balandio 23 d. iki 2013 m. balandio 25 d.
Eil. Nr. Vardas, pavard Pareigos Kadencijos pradia, pabaiga

Valdybos nariai: 1. 2. 3. Dr. Peter Frankenberg* Dr. Achim Saul** Dr. Valery Golubev Valdybos pirmininkas*** Valdybos pirmininkas*** Valdybos pirmininko pavaduotojas*** 2010 m. balandis2012 m. birelis 2012 m. liepa2013 m. balandis 2010 m. balandis2013 m.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS balandis 4. 5. 6. Uwe Fip Kirill Seleznev Kstutis ilnas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys 2010 m. balandis2013 m. balandis 2010 m. balandis2013 m. balandis 2011 m. gruodis2013 m. balandis

15

* Atsistatydino nuo 2012 m. birelio 30 d. ** Irinktas valdybos nariu nuo 2012 m. liepos 1 d., valdybos pirmininku nuo 2012 m. liepos 4 d. *** Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas rotacijos principu renkami dvej met laikotarpiui.

Valdybos sudtis nuo 2013 m. balandio 25 d.


Eil. Nr. Vardas, pavard Pareigos Kadencijos pradia, pabaiga

Valdybos nariai: 1. 2. 3. 4. 5. Dr. Valery Golubev Dr. Achim Saul Uwe Fip Kirill Seleznev Vladas Lastauskas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininko pavaduotojas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys 2013 m. balandis 2015 m. balandis 2013 m. balandis 2015 m. balandis 2013 m. balandis 2015 m. balandis 2013 m. balandis 2015 m. balandis

2013 m. balandis 2015 m. balandis Pastaba: 2013 m. birelio 11 d. vyko neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas, kuriame patvirtinta ios sudties valdyba, kuri savo pareigas eis iki 2015 m. balandio mn.

Audito komiteto kadencijos pradios ir pabaigos duomenys


Eil. Nr. Vardas, pavard Pareigos Darboviet Kadencijos pradia, pabaiga

Audito komitetas: UAB JK GRIM NAMAI, UAB JKP Namai, J.Kabainsko konsultacin firma 2010 m. balandis 2013 m. balandis; 2013 m. balandis 2016 m. balandis 2010 m. balandis 2013 m. balandis; 2013 m. balandis 2016 m. balandis

1.

Juozas Kabainskas

Nepriklausomas narys

2.

Agn iit

Nar

AB Lietuvos dujos

Administracijos vadovybs kadencijos pradios ir pabaigos duomenys


Eil. Nr. Vardas, pavard Pareigos Kadencijos pradia, pabaiga

Administracijos vadovyb: Nuo 2002 m. birelio 28 d. 2010 m. balandis2013 m. balandis; 2013 m. balandis2015 m. balandis* Nuo 2002 m. liepos 1 d. Nuo 2002 m. rugsjo 13 d. iki 2013 kovo 4 d.

1.

Viktoras Valentukeviius

Generalinis direktorius

2. 3.

Dr. Joachim Martin Hockertz Jonas Janiulionis

Generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas technikos direktorius

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

16

4. 5.

Tomas idlauskas** Vladimir Obukhov

Generalinio direktoriaus pavaduotojas technikos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas duj pirkimo direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotoja vyriausioji finansinink

Nuo 2013 m. kovo 27 d. Nuo 2004 m. gegus 3 d. (2004 m. sausio 1 d. 2008 m. sausio 1 d. vyriausioji finansinink) Nuo 2008 m. sausio 1 d.

6.

Giedr Glinskien

* J paskyrusios valdybos kadencijos laikotarpiui. ** Tomas idlauskas nuo 2013 m. kovo 5 d. iki 2013 m. kovo 26 d. laikinai jo generalinio direktoriaus pavaduotojo technikos direktoriaus pareigas.

Valdymo organ nari dalyvavimas statiniame kapitale


Dalyvavimas emitento kapitale Vardas, pavard Pareigos Turima statinio kapitalo dalis, % Turima bals dalis, %

Valdyba (2013 m. birelio 30 d. duomenys) Dr. Valery Golubev Dr. Achim Saul Uwe Fip Kirill Seleznev Vladas Lastauskas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininko pavaduotojas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys

Audito komitetas (2013 m. birelio 30 d. duomenys) Juozas Kabainskas Agn iit Nepriklausomas narys Nar 0,000 0,000

Administracijos vadovyb (2013 m. birelio 30 d. duomenys) Viktoras Valentukeviius Dr. Joachim Martin Hockertz Tomas idlauskas Vladimir Obukhov Giedr Glinskien Bendrovs vadovas generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas technikos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas duj pirkimo direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotoja vyriausioji finansinink 0,013 0,013

Dukterins ir bendrai valdomos bendrovs 2013 m. birelio 30 d. duomenimis AB Lietuvos dujos bendrai su Suomijos Gasum Oy valdo UAB GET Baltic.
Pagrindiniai UAB GET Baltic duomenys Teisin organizacin forma Udaroji akcin bendrov 2012 m. rugsjo 13 d., V registravimo data ir vieta Registr centras mons kodas 302861178 Aguon g. 24, Vilnius, Buveins adresas Lietuva Telefonas +370 5 2360 000 Faksas +370 5 2360 001 El. patas info@getbaltic.lt Interneto tinklapis www.getbaltic.lt

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

17

statinis kapitalas AB Lietuvos dujos valdoma statinio kapitalo dalis bendrovje Vidutinis darbuotoj skaiius 2013 m.

2.000.000 Lt 66% 2

UAB Get Baltic statinis kapitalas per 2013 m. nepakito, j sudaro 2.000.000 paprastj vardini 1 Lt nominaliosios verts akcij. 66% bendros mons UAB GET Baltic akcij priklauso AB Lietuvos dujos (32% akcij apskaityta nutrauktoje veikloje), 34% - Gasum Oy. UAB Get Baltic usiima gamtini duj rinkos operatoriaus veikla - organizuoja prekyb gamtini duj biroje. AB Lietuvos dujos valdyba 2013 m. sausio 30 d. prim sprendim likviduoti dukterin mon UAB Palangos perlas. Visas dukterins mons UAB Palangos perlas turtas 2013 m. gegus mn. buvo perduotas Bendrovei.

Bendrovs pagrindin veikla


Pagrindin Bendrovs vykdoma veikla: - Perdavimas* gamtini duj transportavimas, iskyrus tiekim, sistema, kuri paprastai sudaro aukto slgio vamzdynai, iskyrus gavybos tinkl ir aukto slgio vamzdyn dal, daugiausia naudojam paskirstyti gamtines dujas vietoje, siekiant pristatyti jas gamtini duj vartotojams. - Skirstymas gamtini duj transportavimas skirstomuoju dujotiekiu siekiant pristatyti jas gamtini duj vartotojams, iskyrus tiekim. - Tiekimas gamtini duj pardavimas ir (ar) perpardavimas gamtini duj vartotojams ir j tiekimas duj sistem. _________________________________
* Nuo 2013 m. rugpjio 1 d. gyvendinusi perdavimo sistemos operatoriaus atskyrim, AB Lietuvos dujos nebevykdo gamtini duj perdavimo veiklos.

Pirmj 2013 m. pusmet Lietuvos vartotojams perdavimo sistema transportuota 1.595,0 mln. m3 gamtini duj 6,5% maiau nei pernai per t pat laikotarp. LD importavo ir patiek vartotojams 36,0% viso Lietuvoje suvartoto gamtini duj kiekio. gyvendinant ES teiss akt nuostatas dl laisvos treij ali prieigos prie tinkl (angl. TPA Third Party Access), treiosioms alims transportuota 1.021,3 mln. m3 gamtini duj, arba 64,0% viso Lietuvoje suvartoto duj kiekio. Tranzitu Rusijos Federacijos Kaliningrado srit transportuota 1.082,5 mln. m3 gamtini duj, arba 1,7% maiau negu t pat 2012 m. laikotarp. Per 2013 m. pirmj pusmet Bendrov skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 520,7 mln. m3 gamtini duj 6,6% maiau negu pernai per t pat laikotarp. Duj perdavimo, skirstymo ir tiekimo apimtys 2013 m. I pusmetyje, palyginti su 2012 m. I pusm., majo daugiausia dl ilumos ir elektros gamybos monse sumajusios elektros gamybos (dl elektros energijos gamybos kvot sumainimo) ir dl gamtini duj pakeitimo kitomis kuro rimis. 2013 m. pirmj pusmet Bendrov gamtines dujas pirko i vieno tiekjo OAO Gazprom. Bendrov, vykdydama LR Vyriausybs 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 325 Dl Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 Dl gamtini duj tiekimo saugumo utikrinimo priemoni aprao patvirtinimo pakeitimo reikalavimus, Iniukalnio (Latvijos Respublika) poeminje duj saugykloje saugo nustatyt gamtini duj kiek. is sukauptas duj kiekis avarij ar ekstremali situacij atveju nuo 2012 m. rugsjo 1 d. utikrint nepertraukiam duj tiekim paeidiamiems vartotojams (visiems buitiniams ir nebuitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems iki 20.000 m3 gamtini duj) ne maiau kaip 30-iai dien.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

18

2013 m. birelio 30 d. duomenimis, Bendrov gamtines dujas pardav daugiau kaip 557 tkst. nebuitini ir buitini vartotoj. Tai energetikos, pramons ir kitos mons, organizacijos bei gyventojai.
Gamtini duj perdavimas (nutraukta veikla), skirstymas ir tiekimas, tranzitas (nutraukta veikla) mln. m3
2000 1.706 1.595

1500 1.101 1000 557 521 500 612 574 1.083

0 Perdavimas (nutraukta veikla) Skirstymas Tiekimas Tranzitas (nutraukta veikla)

2012 m. I pusm.

2013 m. I pusm.

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Gamtini duj perdavimo (nutrauktos veiklos) vartotojams struktra, mln. m3


726 726 772 665

144 144 104 93 63 65 4 4

Energetikos mons

Tr gamyba

Pramons mons 2012 m. I pusm.

Buitiniai vartotojai

Kiti smulks vartotojai

ems kio mons

2013 m. I pusm.

Gamtini duj skirstymo vartotojams struktra, mln. m3


300 250 200 150 100 50 4 0 Energetikos mons Tr gamyba Pramons mons 2012 m. I pusm. Buitiniai vartotojai Kiti smulks vartotojai ems kio mons 4 3 3 143 144 104 93 63 65 240 212

2013 m. I pusm.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

19

Darbuotojai
Vidutinis Bendrovs darbuotoj skaiius
Metai 2012 m. I pusm. 2013 m. I pusm. * Palyginti su 2011 m. I pusm. ** Palyginti su 2012 m. I pusm. Vidutinis srainis darbuotoj skaiius 1.687 1.690 Pokytis, palyginti su ankstesniais metais -1,1%* 0,2%**

Bendrovs darbuotoj grupavimas pagal isilavinim


Vidutinis srainis darbuotoj skaiius 2013 m. I pusm., m. 1.690 100% I j pagal isilavinim: Auktasis 846 50% Auktesnysis 334 20% Vidurinis 491 29% Nebaigtas vidurinis 19 1%

Bendrovs darbuotoj vidutinis mnesinis darbo umokestis 2013 m. pirmj pusmet buvo 3.530 Lt. Siekiant efektyviau valdyti Bendrovs mogikuosius iteklius, 2013 m. toliau buvo tobulinami Bendrovs valdymo procesai, optimizuojamas darbuotoj skaiius. Siekiant efektyviau gyvendinti Bendrovs strategij, pagrindinius tikslus, gerinti darbuotoj motyvacij bei karjeros planavim, Bendrovje veikia darbuotoj veiklos valdymo sistema, kuri nuolat tobulinama. Vykdant darbuotoj atrank Bendrovje vadovaujamasi patvirtintu Darbuotoj atrankos proceso apraymu ir Nauj darbuotoj adaptacijos proceso apraymu. Ypatingas dmesys skiriamas tinkamoms darbuotoj darbo slygoms sudaryti, utikrinti rinkos slygas atitinkant darbo umokest ir socialines garantijas. LD filialuose veikia profesini sjung padaliniai, susivienij Lietuvos dujinink profesini sjung asociacij. Bendrovje yra sudaryta kolektyvin sutartis (2011 m. gegus 23 d. redakcija su vlesniais pakeitimais), galiosianti iki 2014 m. gruodio 31 d. Darbo sutartyse ir kolektyvinje sutartyje nra nustatyta ypating teisi ir pareig, taikom Bendrovs darbuotojams, nustatytos prastai praktikoje taikomos teiss ir pareigos. Siekiant utikrinti saug, patikim ir efektyv duj sistemos eksploatavim, Bendrovje nuolat skiriamas ypatingas dmesys darbuotoj mokymui, kvalifikacijos klimui bei tobulinimui.

Priklausymas asocijuotoms struktroms


Bendrov yra i organizacij nar: Lietuvos duj asociacija, tinklalapis www.dua.lt; Europos duj perdavimo sistemos operatori tinklas (ENTSOG) (Bendrovs narysts statusas asocijuota partner), tinklalapis www.entsog.eu; Asociacija Eurogas, tinklalapis www.eurogas.org; Baltijos jros regiono magistralini dujotieki bendrovi asociacija Baltic Gas, tinklalapis www.balticgas.org; Vokietijos ir Baltijos ali prekybos rmai (AHK) Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, tinklalapis www.ahk-balt.org; Stambiausi ir aktyviausi investuotoj Lietuvos ekonomik asociacija Investors Forum, tinklalapis www.investorsforum.lt. Bendrov n vienos i nurodyt asocijuot struktr nari kapitale nedalyvauja.

AB LIETUVOS DUJOS 2013 M. PIRMOJO PUSMEIO TARPINIS PRANEIMAS

20

Asociacij Eurogas, Baltic Gas bei Vokietijos ir Baltijos ali prekybos rm (AHK) nar E.ON Ruhrgas International GmbH ir asociacijos Baltic Gas nar OAO Gazprom kiekviena atskirai turi daugiau kaip 5% Bendrovs akcij.

Bendrovs praneimai
Viei praneimai, skelbtini teiss akt nustatyta tvarka, skelbiami juridini asmen registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje. Praneimai apie aukiam Bendrovs visuotin akcinink susirinkim ir kitus esminius vykius skelbiami Vertybini popieri statymo nustatyta tvarka Centrinje reglamentuojamos informacijos bazje www.crib.lt ir Bendrovs interneto tinklalapyje www.dujos.lt. Akcininkams, kuri turimos akcijos jiems suteikia ne maiau kaip 10% viso bals skaiiaus, praneimas apie aukiam visuotin akcinink susirinkim isiuniamas Bendrovs statuose numatyta tvarka.

_________________________________________________________________