You are on page 1of 14

LAPORAN KASUS KECIL DYSPEPSIA ULCER LIKE TYPE DENGAN ULKUS DM

Disusun Oleh : 1. Bobby Juni Saputra 2. Elanda Rahmat Arifyanto 3. Dhiandra D i !ap"ari 4. Junita Ayu $. Anindhito %urnia &ratama Residen 99122024 99122038 99122034 991220#3 99122014

Pembimbing :

dr. 'i(ih R.

dr. Aritantri Darmayani) Sp. &D

KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNI ERSITAS SE!ELAS MARET RSUD DR" MOE#ARDI SURAKARTA

u" D+ p/di" d/4tra /t "ini"tra 5a(n/r --3. &/m/ri. 2 +a"alah A. 9.$%&' DAFTAR MASALA( *o 1. &/m/ri."aan 6ab Anamn/"i" &/m/ri."aan 2i"i. $. &/m/ri."aan 6ab Anamn/"i" &/m/ri."aan 6ab . #.an((al %/t/ran(an STATUS PASIEN 2 . Anamn/"i" &/m/ri. dan R/tinopati D+ !ip/rt/n"i "ta(/ -A8ot/mia !ip/r./ typ/ 3l.ontrol d/n(an */uropati D+ 4.tif 10 1 11 1 13 10 1 11 1 13 Anamn/"i" &/m/ri. D+ tip/ 2 *on 7b/"/) (ula darah t/r."aan 2i"i.al/mia rin(an !iponatr/mia rin(an 10 1 11 1 13 10 1 11 1 13 10 1 11 1 13 10 1 11 1 13 10 1 11 1 13 +a"alah -na.tif Dy"p/p"ia ul0/r li."aan 6ab &/m/ri."aan 2i"i."aan 6ab &/m/ri."aan 2i"i.

/lamaan pa"i/n m/n(/luh.u &/.an # .ah Alamat *o. ./luhan t/r"/but "/rin( dira"a./r.a. = 4 bulan S+RS pa"i/n p/rnah mondo.>tu"u.an turun) . +untah dira"a.an pu"in() .i) lalu lama>.an lu. = 3 hari S+RS.u. RS &/m/ri.a.unan(>.ar/na la0/t .i) Se. 3 .unan( ?@A) mudah 0ap/.ali dalam "/hari b/ri"i ma. 3. * : 43 tahun : &/r/mpuan : -"lam : Ja a : -bu rumah tan((a : +/ni.a. %adan(>.an badanya l/ma" dan tida.a "/b/"ar 0)$ 0m . &/rut t/ra"a p/rih "/p/rti ditu"u.ar/na dalam 3 hari ini "/tiap pa"i/n ma.a di .A" ANAMNESIS &" *ama 3mur J/ni" %/lamin A(ama Su.inya) a alnya lu. Iden)i)*s Pende+i)* : *y.an( ?@A) pandan(an "/rin( .an.a.i ?@A t/rutama pada malam hari.*+*ng : &a"i/n datan( d/n(an .hir>a.hir ini .a "/ma. b/r.a di ."aan 2./"/mutan ?@A) ny/ri pada t/lapa.*-*) Pen-*.abur ?@A) .) p/rut t/ra"a "/bah) naf"u ma. &a"i/n rutin . R+ +a"u.an lu. +ata b/r.a ban(un tidur.ar/na . b/la.amb/) Sra(/n : 012298#9 : 10 *o</mb/r 2013 : 12 *o</mb/r 2013 Keluh*n U)*m* : +untah Ri.a.i. ?@A) t/lin(a b/rd/n(in( ?>A) mimi"an ?>A.alan .aan Statu" ni. di RS3D '/molon( d/n(an Diab/t/" dan lu.uran( d/n(an i"tirahat.anan yan( dima.an t/ra"a mual "/hin((a pa"i/n m/n(/luh.adan( pa"i/n m/n(/luh./ti./dua .an a.in m/l/bar.ah : %ali.ontrol dan m/mb/r"ih./luhan mual dan muntah "/. Ra"a 0/n(an( di t/n(.

Ri ayat t/. 0)$ 1 1 (/la" aBua) batu ?>A) pa"ir ?>A. Ri ayat "a.u m/nd/rita Diab/t/" m/llitu" dan "/rin( .*-*) Pen-*.al : di"an(.ali "/di.it (in./luhan "/rupa b.lamid dan "unti.at dan dib/ri obat (lib/n. Ri ayat lu. BAB mr/n(. Ri ayat t/.antun( 0.al : di"an(.i) D*hulu : ?@A "/. Ri ayat a"ma f.al 4" Ri.al : di"an(. h.it) l/ndir ?>A) darah ?>A.al d./"ma" t/rd/.amu Ri. Ri ayat al/r(i f. Ri ayat "a. Ri ayat minum . Ri ayat "a.it d/n(an .al : ?@A 1 bulan lalu di RS3D Sra(/n : di"an(.it (ula b.al : di"an(.onrol : di"an(. Ri ayat p/nya.al : di"an(.an in"ulin./lat) "/hari 2 1 3 . Ri ayat m/ro.al : di"an(. Ri ayat al/r(i (.al : di"an(.al : di"an(.al : di"an(.*-*) Ling. b. BA% # 1 8 . /" a.it>"/di.al : di"an(. 9 tahun) t/r.anan darah tin((i /.*-*) Pen-*.= 9 tahun S+RS pa"i/n m/n(a.it .al : di"an(.a 0" Ri.antun( 0./l b/r arna 0o.it (ula d. Ri ayat "a. Ri ayat a"ma 3" a.ung*n S2si*l d*n Asu1*n Gi5i 4 .ontrol rutin di pu".anan darah tin((i /.o.ali "/hari t/rutama malam hari "/banya.a. Ri ayat "a.*-*) Kebi*s**n : di"an(. Ri ayat mondo.i) 1*d* Angg2)* Kelu*+g* a.it .al Ri.

/luar l/ndir atau air b/rl/bihan ?>A) (atal ?>A.an "/banya../ra".*bu+ 789) pandan(an dob/l ?>A) pandan(an b/rputar ?>A) mata b/n(.a" (aru. (. Saat ini) pa"i/n b/robat d/n(an biaya "/ndiri ?umumA. i./mbun( ?>A) BAB b/rdarah ?>A) BAB b/rl/ndir ?>A) BAB arna 0o./rin( ?>A) pu0at ?>A) i.un*ng 789) 1*nd*ng*n . %/pala 6/h/r : 1using 789) :engeng 789) ny/ri . %ulit : ./m/rahan pada t/n((oro. 1e+u) )e+*s* 1enuh 789. napa" "aat a.a ?>A) b/.u+*ng 789. Si"t/m (a"troint/"tinal : mu*l 789. diar/ ?>A) "ulit BAB ?>A) ./pala ?>A) n((liy/r ?>A.an ?>A) ../rin( ?>A) (u"i mudah b/rdarah ?>A) "aria an ?>A) (i(i tan((al ?>A) lidah t/ra"a tida. ?>A.an t/lur) da(in() dan ma. . b.a./luar 0airan atau darah ?>A) b/rd/n(in( ?>A. +inum air putih # 1 8 (/la"Chari.ur ?>A. .*n be+.ul/r : "/"a. ?t/mp/ dan tahuA) "ayur) . ?>A) lu.&a"i/n adalah "/oran( ibu rumah tan((a. +ata : m*)* be+. $ . 2 1 3 . +ulut : mulut "ulit dibu. !idun( : t/r"umbat ?>A) ./rin(at din(in ?>A) b/rd/bar> d/bar ?>A. n-e+i ulu h*)i 789) n*<su m*. d.an ?>A) "uara "/ra. m/n/lan ?>A) "a. nafa" ?>A) batu.anan b/rl/ma. ?>A. &a"i/n m/mili.aran( ma. mun)*h 789.uran( ?>A) . ?>A) daha./luar darah ?>A) . /na.an ?>A) tur(or 0u.aliChari d/n(an na"i) lau.it t/n((oro. ?>A) darah ?>A) ny/ri dada ?>A) m/n(i ?>A) tidur m/nd/n(. 6" An*mnes* Sis)em a. . 0.i 1 oran( "uami dan 2 oran( ana.ti<ita" ?>A) ny/ri dada ?>A) "/rin( pin("an ?>A) b/rd/bar>d/bar ?>A) .a ?>A) bibir ..it) pa"i/n ma./lin(a : p/nd/n(aran b/r. h. Si"t/m ./rin( dan (atal ?>A) ny/ri untu. ?>A. Si"t/m r/"pira"i : "/"a./n((oro.ardio<a".on"i"t/n"i . f. /.an : ra"a .un*ng .lat .up) hip/rpi(m/nta"i ?>A. S/b/lum "a.t/ri.

+/mbran timpani inta.up) hip/rpi(m/nta"i ?>A) ."oftalmo" ?>C>A) "trabi"mu" ?>C>A.un0ti<a pu0at ?>C>A) ".. Si"t/m n/urop"i.t/ri./.) "/.u ?>A) b/n(.an ?>A) darah ?>A) ny/ri t/.a. ?>A) lu. E.i+i ) l/mah ?>A) . 0ahaya ?@C@A) /d/ma . B/ntu. ?>C>A) p/rdarahan "ub. ?>A) (/m/tar ?>A) t/ra"a din(in ?>A) ny/ri ?>A n.e:il 789 ) ny/ri "aat BA% ?>A) pana" "aat BA% ?>A) BA% darah ?>A) nanah ?>A) BA% tida./rin( ?>A) # . m./l/tal : lem*s 789) "/luruh badan t/ra"a .ri"mu" ?>A) "iano"i" ?>A) (u"i b/rdarah ?>A) bibir .u.(Cm2F %ulit %/pala +ata nnormo /i(ht .B 1#2 0m) B+.an ma"toid ?>A)(an((uan fun("i p/nd/n(aran !idun( +ulut ?>A *afa" 0upin( hidun( ?>A) "/.() .t/ri. +ata 0/.a.l/ra i.B 1$$ 0mF BB 49 .) fo/t/r /t na"al ?>A .u "/ndi ?>A) ny/ri "/ndi ?>A) ny/ri otot ?>A) ."tr/mita" : lu.un( ?>C>A) ./"an 0u.u otot ?>A.it "/dan() (i8i .r/t ?>A) ny/ri t/."aan fi"i.* 789 di .i ./lin(a palp/bra ?>C>A) /.u(ti<a ?>C>A) pupil i"o.*n*n d*n .esemu)*n 789) (/li"ah ?>A) m/n(i(au ?>A..r/t ?>A) /pi"ta."i" ?>A) fun("i p/n(hidu bai.u> .a.a.G 49 C?1)#2 2A G 18)#9 .on. dila. ?>A) b/.an ?>A) pu0at ?>A.*. l. lampia"Canyan(>anyan(an ?>A) BA% b/rbatuCb/rpa"ir ?>A.up . Si"t/m mu".a ?>A.ur(or 0u.iatri : .a" (aru. "a.(F 'i8i .anda Dital 0ompo" m/nti") tampa. Si"t/m (/nitout/rina : se+ing bu*ng *i+ ./rin( ?>A) p/t/0hi/ ?>A) i. !" PEMERIKSAAN FISIK &/m/ri./n"i : 1#0C90 mm!( !/art rat/ : 90 4Cm/nit R/"piration rat/ : 20 4Cm/nit 2r/.ulo".u/n"i R/"pira"i : Suhu : 3#)30E BB $0 Statu" . m/"o0/phal) rambut arna hitam) uban ?>A) mudah ronto./m/n( ?>A) .an tan((al 12 *o</mb/r 2013 %/adaan 3mum .or d/n(an diam/t/r ?3 mmC3 mmA) r/fl/.on.

ordi" tida. B/ntu.iri Sim/tri") r/tra.iri) r/tra.anan>.antun( Suara da"ar </"i.oabdominal) "/la i(a m/l/bar ?>A) p/mb/"aran %'B a4illa ?>C>A) rambut .uat an(. tampa./"an tida.tu" .hora4 ?>A) lu. ronto.u"i %anan Sim/tri" . m/l/bar Bunyi ."i ?>A 9 . ?>A.anan G .iri) b/n. Jantun( : -n"p/.iri Sim/tri") r/tra. 6/h/r ./a di t/n(ah) "im/tri") p/mb/"aran .tu" .olanCma""a ?>A Sonor dari ap/4 1 S-E D-) bata" paru>h/par r/latif di S-E D lin/a mid 0la<i0ula d/4tra) bata" paru>h/par ab"olut di S-E D.pu0at ?>A) lidah tifoid ?>A) papil lidah atrofi ?>A) "tomatiti" .u"i Au".ulta"i &ulmo : Ant/rior : -n"p/.anan G .a pada "udut bibir ?>A./l/n.ul/r) "uara tambahan ?>A -.anan>."i int/r0o"tal ?>A) "pid/r n/<i ?>A) p/rnafa"an tora.antun( ->-.lin/a mid 0la<i0ula d/4tra %iri Au"."i ?>A 2r/mitu" raba . -. . JD& R @ 2 0m) tra.ar tiroid ?>A) p/mb/"aran %'B ?>A."i &alpa"i &/r.antun( ./tia.at Bata" . normo0h/"t) "im/tri") p/n(/mban(an dada ."i Stati" Dinami" &alpa"i &/r."i Stati" Dinami" Sim/tri" .ordi" t/raba di S-E D lin/a mid0la<i0ulari" "ini"tra dan tida.murni) int/n"ita" normal) +1 H+2) A1 I A2) r/(ul/r) bi"in( ?>A &o"t/rior : -n"p/.ulta"i Sonor dari ap/4 1 S-E D-) r/dup "/"uai bata" .

anan G .an dan ny/ri (/ra.ral din(in ?>A) /rit/m palmari" ?>A) lu."tr/mita" 2r/mitu" raba .an dan ny/ri (/ra.iri) b/n.r/t ?>A) tanda>tanda radan( ?>A. C" PEMERIKSAAN PENUN>ANG &" L*b2+*)2+ium D*+*h Ru)in 24C4C201 2$C4C201 29C4C201 Satuan *ilai ru.ral din(in ?>A) /rit/m palmari" ?>A) i.an diafra(ma d/4tra 3 0m Sonor dari ap/4 1 S-E D--) p/ran.u pu0at ?>A) .a.u"i %anan %iri Au".ari tabuh ?>A) ny/ri t/. ?@A normal) 104Cm/nit .an dan ny/ri (/ra.*n +*gi2 e1ig*s)+ium.t/ri.a 7=9) i. ?>A) d/formita" ?>A. Sup/l) !/par dan 6i/n tida.a.* 789.u.u pu0at ?>A) . ?>A) "poon nail ?>A) .&alpa"i &/r.impani N-e+i )e. Sup/rior Sini"tra : &ittin( o/d/m ?>A) "iano"i" ?>A) pu0at ?>A) a.an 8 .ral din(in ?>A) /rit/m palmari" ?>A)) i.u.an dan ny/ri (/ra.* 789.u.u pu0at ?>A) .t/ri.ral din(in ?>A) /rit/m palmari" ?>A) lu. ?>A) "poon nail ?>A) .ari tabuh ?>A) ny/ri t/. -nf/rior Sini"tra : lu. -nf/rior D/4tra : lu. o/d/m ?>A) "iano"i" ?>A) pu0at ?>A) a. o/d/m ?>A) "iano"i" ?>A) pu0at ?>A) a. ?>A) d/formita" ?>A) tr/mor ?>A. t/raba.t/ri.ar dindin( dada &/ri"talti.ul/r) "uara tambahan ?>A Dindin( p/rut "/. ?>A) "poon nail ?>A) .ari tabuh ?>A) ny/ri t/.ari tabuh ?>A) ny/ri t/.t/ri. Sup/rior D/4tra : &ittin( o/d/m ?>A) "iano"i" ?>A) pu0at ?>A) a.a ?>A) i.a.u pu0at ?>A) .olanCma""a ?>A Sonor dari ap/4 1 S-E D--) p/ran.u.u.ulta"i Abdom/n -n"p/.an diafra(ma "ini"tra $ 0m Suara da"ar </"i. ?>A) d/formita" ?>A. ?>A) "poon nail ?>A) . 7=9) d/formita" ?>A) tr/mor ?>A.u" ?>A) "/. 3l."i Au"0ulta"i &/r.u"i &alpa"i '/nitourinaria E.

$>11.u m/nd/rita Diab/t/" m/llitu" dan "/rin( .3 !b !0t AE A6 A. 'ol Darah 'DS S'7.) p/rut t/ra"a "/bah) naf"u ma.a.hir>a.an. +ata b/r./dua .a di . = 4 bulan S+RS pa"i/n p/rnah mondo.a.an badanya l/ma" dan tida.a "/ma.a.ar/na la0/t .lamid dan "unti.an # .an lu. = 3 hari S+RS.0 4.uran( d/n(an i"tirahat.an( ?@A) pandan(an "/rin( . di RS3D '/molon( d/n(an Diab/t/" dan lu.ar/na .3 ?3 1)08 3 3 (rCd6 J 10#Cul 103Cu6 103Cu6 m(Cd6 uC6 uC6 m(Cd6 m(Cd6 +molC6 +molC6 +molC6 +molC6 12)1>19)# 33>4$ 4)$>11./lamaan pa"i/n m/n(/luh.inya) a alnya lu.hir ini . %adan(>.alan .i ?@A t/rutama pada malam hari. &a"i/n rutin .>tu"u./"ma" t/rd/.an pu"in() .a di .an in"ulin.ar/na dalam 3 hari ini "/tiap pa"i/n ma.a "/b/"ar 0)$ 0m .anan yan( dima.a ban(un tidur.i) lalu lama>.ali 9 ./lat) "/hari 2 1 3 .% &$? 0. . b/r.ontrol rutin di pu".a.i. S'&. = 9 tahun S+RS pa"i/n m/n(a.an lu.unan( ?@A) mudah 0ap/. Ra"a 0/n(an( di t/n(. +untah dira"a. 3r/um %r/atinin *a@ %@ El> Ea2@ D" RESUME &%"0 33 /.an turun) ./"/mutan ?@A) ny/ri pada t/lapa./ti.$6 9)$ 432 B $34 1$ 13 &%' 4.ontrol dan m/mb/r"ih. &/rut t/ra"a p/rih "/p/rti ditu"u./luhan t/r"/but "/rin( dira"a. b/la.ali dalam "/hari b/ri"i ma./l b/r arna 0o.a.in m/l/bar.an t/ra"a mual "/hin((a pa"i/n m/n(/luh. BAB mr/n(.unan(>./luhan mual dan muntah "/.abur ?@A) .at dan dib/ri obat (lib/n.adan( pa"i/n m/n(/luh. ?@A.0 1$0>4$0 #0>140 0>3$ 0>4$ 10>$0 0)9>1)3 13#>14$ 3)$>$)1 98>10# 1)0>1)2 S/oran( p/r/mpuan u"ia 43 tahun datan( d/n(an .an a.u.

unan( #.an r/(io /pi(a"trium dan ul.*af"u ma.a."aan &/nun.an hip/rt/n"i) ta.i 13. &ada p/m/ri. didapat.$ (rCdlA) 'DS ?2#9 m(CdlA) 0r/atinin ?9)0 m(CdlA) ur/um ?103 m(CdlA) *atrium darah ?129 mmolClA) .abur 10.it>"/di. .an turun 4. &/m/ri. 19. 0)$ 1 1 (/la" aBua.an( 9.ali "/hari t/rutama malam hari "/banya."aan fi"i.anan darah 1#0C90 mm!( *y/ri t/.i.u" pada p/di" d/4tra /t "ini"tra.up. &ada p/m/ri."/di. 1$.ardi.&andan(an "/rin( . "a.an !b ?10.Badan l/ma" $.a."aan 2i"i.it) l/ndir ?>A) darah ?>A. BA% # 1 8 .+untah 2./0il 11.i 14. E" DAFTAR A!NORMALITAS Anamn/"i" 1."aan laboratorium darah dit/mu.an r/(io /pi(a"trium 3l.%a. &ada p/m/ri.aloium darah ?$)# mmolClA.+udah 0ap/.u l/h/r b/la.u" di p/di" d/4tra /t "ini"tra &/m/ri.6u. dit/mu.it "/dan() 0ompo"m/nti") .*y/ri pada t/lapa. &u"in( 8.Ri ayat diab/t/" m/litu" &/m/ri. 9. .an ny/ri t/.an( 10 .a di ./.an ./"an (i8i 0u."aan tanda <ital didapat.%/"/mutan 12.unan( ./adaan umum tampa."aan fi"i.+ata b/r.S/rin( buan( air . 1#.*y/ri p/rut 3.

ontrol d/n(an */uropati D+ dan R/tinopati D+ !ip/rt/n"i "ta(/ -A8ot/mia !ip/r./ typ/ 3l. 20. 21.al > -nfu" *aEl 0)9 J 20 tpm > -n. 22.alium darah ?$)# mmolClA F" ANALISIS DAN SINTESIS: Abnormalita" 1)2)3)1# Abnormalita" 13)14)19)19 Abnormalita" 10)11)12)13)14)19)1 9 Abnormalita" 9)8)1$ Abnormalita" 20)21 Abnormalita" 23 Abnormalita" 22 Dy"p/p"ia ul0/r li. 23..$ (rCdlA 'DS ?2#9 m(CdlA 0r/atinin ?9)0 m(CdlA ur/um ?103 m(CdlA) *atrium darah ?129 mmolClA ."i 'a"trof/n 40 m(C12 .an turun) ny/ri p/rut /pi(a"trium : 3S' abdom/n) urin rutin) f/"/" rutin : > ./ typ/ A"" -p D4 -p . total > Di/t lambun( 1900 .4 : mual) muntah) naf"u ma.u" D+ p/di" d/4tra /t "ini"tra 5a(n/r --D+ tip/ 2 *on 7b/"/) (ula darah t/r.al/mia rin(an !iponatr/mia rin(an G" PRO!LEM DAN PEMECA(AN MASALA( P+2blem &" Dy"p/p"ia ul0/r li.am > Anta"ida "yr 3 41 "/ndo. ma. !b ?10./. 19.an 11 .irah barin( tida.18.

/"/mutan) ny/ri pada t/lapa.on"ul n/uro) .4 : lu.u" D+ p/dri" d/4tra /t "ini"tra 5a(n/r --A"" -p D4 -p ./.a"i : dubia ad bonam : dubia ad bonam : dubia ad bonam Ad <itam Ad fun("ionam &ro(no"i" : Ad "anam P+2blem $" 3l.ontrol d/n(an n/uropati D+) r/tinopati D+ A"" : pandan(an "/rin( ."i +/tronida8ol $00 m(C8 .a"i lu.ompli.i) ri ayat D+) 'DS 2#9 m(Cdl : ront(/n p/di" bilat/ral) ./..am > Elyndami0in 24300m( > +/di.> Ditamin B ./0il) ul."i E/ftria4on 2(C24 .a : dubia ad bonam : dubia ad bonam : dubia ad bonam Ad <itam Ad fun("ionam &ro(no"i" : Ad "anam P+2blem '" D+ typ/ 2 non ob/"/) (ulad arah t/r.on"ul mata) .a"i pa"i/n m/n(/nai . .al > -nfu" *aEl 0)9J 20 tpm > -n.u" di .4 : 'D&) 'D2&&) !bA10) profil lipid) urin rutin) f/"/") rutin) .it dan ./b/r"ihan lu.a.a"i lu.i) 'DS 2#9 m(Cdl -p D4 -p .a : Edu.a di .a -p +4 -p E4 : m/di.i) "/rin( buan( air . total 12 .ompl/4 341 -p +4 -p E4 : %ondi"i umum dan tanda <ital : Edu.a.abur) ri ayat D+) "/rin( .ultur pu" : > B/d r/"t tida.a"i t/ntan( p/nya. total > Di/t D+ 1900 .a.on"ul (i8i : > b/dr/"t tida.am > -n.

/pada pa"i/n dan .> > > > -p +4 -p E4 Di/t D+ 1900 .ompli.it dan ./luar(a p/nya.4 -p +4 -p E4 : 0r/atinin ?9)0 m(CdlA) ur/um ?103 m(CdlA : 0/./pada pa"i/n dan .a"inya P+2blem 0" A8ot/mia A"" -p D4 -p .u l/h/r b/la.4 : ny/riC.a"i .on"ul mata) ront(/n thora4 : > b/dr/"t tida././pada pa"i/n dan ..a"i .a"inya P+2blem /" !ip/rt/n"i "ta(/ -A"" -p D4 -p . ur/um 0r/atinin : > > a"am folat 341 EaE73 341 : %ondi"i umum dan tanda <ital) balan0/ 0airan : Edu.trolit) .a.a"inya P+2blem 3" !ip/r.ompli. total > > > > -p +4 -p E4 Di/t r/ndah (aram -nfu" *aEl 0)9 J 20 tpm Eaptopril 342$m( A"pil/t 1480m( : > %ondi"i umum dan tanda <ital : > Edu./luar(a p/nya.an() "/rin( pu"in() t/."i no<orapid 4>4>4 Ditamin Bpl/4 341 : 'DSC24 .it dan .ompli.am : Edu.it dan .al/mia rin(an 13 .a"i ./luar(a p/nya.anan darah 1#0C90 mm!( : profil lipid) /l/.alChari -nfu" *aEl 0)9J 20 tpm -n.

/luar(a p/nya.a"i .A"" -p D4 -p ./luar(a p/nya.alium darah ?$)# mmolClA : /l/./ "a0h/t 341 :> : Edu.ompli./pada pa"i/n dan .a"i ./pada pa"i/n dan .a"inya 14 .4 -p +4 -p E4 : .trolit C 3 hari : .a"inya P+2blem 4" !iponatr/mia rin(an A"" -p D4 -p .it dan .alita.trolit C 3 hari : infu" *aEl 0)9J 20 tpm :> : Edu.it dan .4 -p +4 -p E4 : *atrium darah ?129 mmolClA : /l/.ompli.