You are on page 1of 1

_____________________________________ /ime i prezime podnositelja zahtjeva/ _________________________________ /adresa, poštanski broj mjesta/ _________________________________ /OIB ili broj osobne

iskaznice/

GRAD BA AR !pravni odjel za "rbanizam, kom"nalni s"stav i ekolo#ij" p$p$ % &'((( BA AR

)redmet* +ahtjev za "tvr,ivanje površine za obra-"n kom"nalne naknade za stambeni prostor !pravnom odjel" za "rbanizam, kom"nalni s"stav i ekolo#ij" Grada Bakra podnosim zahtjev za "tvr,ivanje stvarne korisne površine za pla.anja kom"nalne naknade za stambeni prostor na adresi ______________________________________________,

! Bakr", __________________

___________________________ /podnositelj zahtjeva/

Napomena : Podnositelj zahtjeva dužan je ukoliko posjeduje zahtjevu priložiti presliku projektne dokumentacije iz koje je vidljiva korisna površina stambenog prostora