You are on page 1of 9

OVB Allfinanz Slovensko

20 rokov finannho sprostredkovania na Slovensku

Tlaov konferencia 26.11.2013, Bratislava

Histria finannho sprostredkovania v SR

Allfinanz jednoducho lepie

Vvoj a rast OVB Allfinanz Slovensko 1993 2013

rok 2013 2008 2003

poet zmlv 1 989 000 1 518 000 570 000

poet klientov 822 000 672 000 300 000

priemern poet zmlv na klienta 2,4 2,3 1,9

1998 1993

79 000 21

58 000 21

1,4 1,0

Allfinanz jednoducho lepie

Vvoj a rast OVB Allfinanz Slovensko 1993 2013


spolonosti na trhu
poet bnk na trhu poet poisovn na trhu poet DDP (dnes DDS) poet DSS spolu spolonost na trhu poet partnerov OVB v danom roku

rok

1993
16 10 0 0 26 2 8%

1998
24 25 2 0 51 9 18%

2003
18 28 3 0 49 12 24%

2008
17 23 4 6 50 30 60%

2013
14 17 4 6 41 29 71%

Allfinanz jednoducho lepie

Slovensko v porovnan so zahranim


krajina priemern poet zmlv na klienta (rok 2013)

SR
R Chorvtsko

2,4
2,5 1,9

Za 20 rokov psobenia na Slovensku sa priemern poet zmlv zvil z 1 na 2,4 zmluvy na klienta OVB.

priemern poistn suma na zmluvu v rok Investin iv. poist. Hypotky/ very na bvanie
Allfinanz jednoducho lepie

SR 376 474 26 671 49 375

R 455 446 43 905 52 976

2005 2013 2005 2013

Do bvania investujeme porovnatene s R. Rovnako je to aj pri ivotnom poisten.

Zdroj: OVB Holding

Slovensk realita komu dverujeme v otzke financi?


S km rieia Slovci svoje finann zleitosti:
s lenom rodiny
navtvia banku informcie hadaj na internete so svojim finannm agentom sprostredkovateom s priatemi/znmymi in
0% 75%

55
50%

23 14 14

22

23

25%

Zdroj: Prieskum GfK 2013 pre OVB Allfinanz Slovensko

Allfinanz jednoducho lepie

Mty o finannom sprostredkovan


Dvody nevyuvania sluieb sprostredkovateskch spolonost
0% 25% 50% 50 22 9 8 5 4 3 10 3 75%

Nepotrebujem to Nemm peniaze Nedverujem im Viem si poradi aj sm Zjdem rovno do banky / poisovne Potrebn informcie si njdem aj na internete Nemm s nimi dobr sksenosti In Nevie

Zdroj: Prieskum GfK 2013 pre OVB Allfinanz Slovensko

Allfinanz jednoducho lepie

Rebrek finannch produktov najastejie sprostredkovanch cez OVB


Filozofiou spolonosti je poskytova poradenstvo klientom a budova dlhodob aktva, nie pasva Zo sksenost vyplva, e Slovci v porovnan s Eurpou ovea menej myslia na budcnos a predovetkm na dchodok Sprostredkovatelia ponkaj komplexn pohad na klientove portflio a najvhodnejie rieenie jeho finannej situcie

Poradie
1 2 3 4 5
Allfinanz jednoducho lepie

Najastejie sprostredkovan produkty


Poistenie osb (KP, IP, Rizikov P, razov poistenie) Poistenie majetku Zabezpeenie bvania (stavebn sporenie, hypotky, stavebn very) Zabezpeenie dchodku (DSS + DDS) Investcie

Ak finann produkty rieia Slovci najastejie s pomocou finannho sprostredkovatea?


0% 25% 50% 75%

ivotn poistenie Poistenia automobilu Sporenie Poistenie majetku Hypotku alebo ver na bvanie Stavebn sporenie 17 16 7 6 6 4 4 2 3 9 2 23 22 28

63

Spotrebn ver
Investovanie Finann plnovanie Dchodkov poistenie razov poistenie

Poistenie det
iadne produkty In Nevie

Zdroj: Prieskum GfK 2013 pre OVB Allfinanz Slovensko

Allfinanz jednoducho lepie