You are on page 1of 2

சறகைதத தறனாயவ

BTM 3114

2. சறகைதககறய கறகளான கைதகோகாபப , கதாபபாததரஙகள , உைரயாடல
பனனன ,
நைட , சமதாய கரததகள , ஆகயவறைறப பறற ஆராயநத எழதக.

கைதகோகாபப

. ஓர எழததாளர தனத பைடபைபத தடடமடம ொதாடகக நைலயோலோய கைதயன
கரவகக

வல

ோசரககம

வைகயல

கைதபபனனைலயம

தடடமடகறார.கைதகோகாபப

அலலத கைதபனனல எனபைத ஐநத வைகயாக வரைசபபடததலாம.அைவ ொதாடககம ,
வளரசச, சககல , உசசகடடம , மறறம சககல அவழதல எனபபடம.ஒர கைதைய தனத
தடததலரநத தவறாமல ொகாணட ொசலவத இநத கைதகோகாபப ஆகம.

கதாபபாததரம

கதாபபாததரஙகள உைரயாடல மலமாகவம ொசயலகள மலமாகவம சறகைதகக
உயர

ொகாடததக

எழததாளரகள

கைதைய

தஙகள

நகரததச

சநதைனகைள

ொசலகனறனர.
வாசகரடம

கதாபபாததரம
ொகாணட

மலமாகதான

ொசறகனறனர..À¡ò¾

¢ÃôÀ¨¼ôÀ¢ý º¢ÈôÀ¢É¡§Ä§Â ´Õ º¢Ú¸¨¾ º¢ÈôÀ¨¼¸¢ýÈÐ. «ùÅ¡Ú «¨ÁÔõ À¡ò¾
¢ÃÀ¨¼ô§À ¿ÁÐ ¦¿ïº¢ø ¿¢¨ÄòÐ ¿¢ü¸¢ýÈÐ. ´Õ º¢Ú¸¨¾¨Âô ÀÊòÐô ÀÄ ¸¡Äõ ¬Éô
À¢ÈÌõ, «ì¸¨¾¨Â Á£ðνà ¿ÁìÌ ¯ÚШ½Â¡¸ «¨ÁÅÐ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸§Ç. «ùÅ¡Ú «¨ÁÔõ
¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸û ´Õ º¢Ú¸¨¾Â¢ý ¦ÅüÈ¢ìÌ ÅÆ¢ÅÌ츢ýÈÉ.

கதாபபாததரஙகளல

மதனைம கதாபபாததரம , தைணககதாபபாததரம என பைடககபபடம.

உைரயாடல

கவைத உதத. ொசயயள உதத.பனனன 3 வைகபபடம அைவ இடப பனனன . கடத உதத. வாசகரகளககச சலபபத தடடவடம எனபத உறத. உைரயாடலல மனோனாகக உதத. மகவம எலலா ோவைளகளலம இநத உைரயாடல உததையச சறகைதயல பயனபடததனால. நனோவாைட உதத ோபானறைவ உடபடததபபடம. • சமதாயக கரததகள எழததாளர ¾õ ¸¨¾Â¢ý ÅÆ¢ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌì ÜÈ Å¢¨ÇÔõ ¸Õòи¨Ç ÀÊôÀ¢¨É ±ý§À¡õ. காலப பனனன மறறம சமதாயப பனனனயாகம. கறள உதத. ºÓ¾¡Â Á¡üÈò¾¢üÌõ Áì¸Ç¢ý உயரததர º¢ó¾¨É ÅÇ÷ìÌõ ÀÄ சறகைதகள பஙககொகாணடளளத ±ýÈ¡ø «Ð Á¢¨¸Â¡¸¡Ð. இதறக. • பனனன கைத நகழம காலதைதயம இடதைதயம சடடக காடடவோதாட அககாலககடட சமதாயதைதப பறறயம வளககவத பனனணயாகம. பனோனாகக உதத. • நைட சறகைதப பைடபபல சறபபடம ொபறற தகழவத ொமாழ நைடயாகம. . உைரயாடல உதத ைககொகாடககனறத. ÀÊò¾¨¾ ¿¨¼Ó¨È¢ø «ÁøÀÎòОü§¸ எழததாளர ¸¨¾Â¢ýÅÆ¢ ÀÊôÀ¢¨É¨Âì ¦¸¡ñÎ Å ரகறார.சறகைதத தறனாயவ BTM 3114 சறகைதயல இடமொபரம கதாபபாததரஙகள உைரயாடகனற ொபாழத. அவரகளன ோபசசன மலம அவரகைள அைடயாளம காண மடயம.வாசகரன நைலகக அபபாறபடட ொமாழநைட இரநதால அத அநத சறகைதைய வாசகரகளகக வாசககம ஆரவதைத தடககம. ஒர சறகைதகக நலல ொமாழ நைட அைமநதவடடால சறகைதயன ொதாடககம மதல மடவ வைர வாசகைரத ொதாடரநத அத வாசககத தணடம.