You are on page 1of 1

2 0 R OK O V F INANNHO SPRO STREDKO VANI A NA SLO V E N S K U

KOKO INVESTUJEME DO IVOTNHO POISTENIA?


10%
8,40%
IA: VATEL .) O K D . 11 TRE PROS VB (15 PRV S I (1. 10.) A O renie MB n spo b e v a t s MP NIE SA ia E O L ZA cic k aso tve) s n e v vnc Slo SASP eov v poiso t / (dnes t cnos kova d m e o r t d s nie spro pitlov poiste ondy, poistenie, ka istenie f v o po dlhopis chodkov ivotn d , v o d bu dy, n fon a ie m nie ,z istenie azov poiste o p n cestov poistenie, r ov E majetk NCTV SOV aklr) I O P O m /2000 ovac . 101 VB pois N O K (O Z CH CENN O 1 0 0 CH . 566/2 CH SLUB b) N O ZK sluie TIN INVES investinch A ie H C RO oisten ate PAPIE prostredkov enie, p tenie, t is o p ois n s rijn p (OVB ivot P rizikov kodu / hava v fondy, I io a c z k i t a s , vedno na ochrana zodpo prv DS) dnes D ( P D trhu, D nho a e p anie fondy na bv very
1993

M dobr referencie od svojich klientov


1995

Poet klientov OVB Allnanz Slovensko a.s.


1993 21

8%
6,60%

1999

NA ZKLADE OHO SPOZNTE DOBRHO FINANNHO SPROSTREDKOVATEA

6% 4%
2,60% 3,10%

2000

Zaujma sa o klienta, jeho aktulnu situciu a existujce portflio produktov, plny do budcnosti

1998 58 000

2%
0,50%

1,30%

822 000
672 000
2008

2013

2003 300 000

0%

SK

Nemecko

V. Britnia

2001 2002 2003

zdroj: Swiss Re, GDV poistn suma ivotnho poistenia v % HDP

1995 2012

Klientovi ponka viacero rieen jeho situcie, dva klientovi na vber

A ZO VATE ier) O K D il E OSTR RENIA (II. p A SPR O K ty P S d pro uk HO SK V N v O o N I K k V n PO CHOD ce ba sporia HO D N B STARO TENIA POIS gent) N A V O vac a REDK ROST VB poiso P S DSS O 005 IA (O 2 / N 0 E 4 T 3 N . A ZAIS ZKO tenie n pois t o v a r zd nch nan v) ia c i c o dco 55% SP (As nch pora I F A E ENI nan nost ZALO kovateov a s lenom ehnute n y d d n e r fo sprost rodiny 09 23% 186/20 . N N ZKO in KOVA TRED STVE S O R P N 14% RADE NOM S / NAN NNOM PO redkovanie I s priatemi/ F O t 22% A s o N I r sp ilos , AF znmymi psob nt) ann s n informcie : n r v age pojmo nstvo, odbo hadm na vanie nann deno nn porade s (OVB internete na ovinno an p m r i/eny) o f in f mu r so svojim a t ie 23% oten nannm agentom (zjedn navtvim banku NISEX U TRHU sprostredkovateom NHO enie) N A IN or TOR F ov sp Zdroj: Prieskum GfK pre OVB Allnanz Slovensko a. s. 6. SEK n dchodk (starob

S KM RIEIME FINANN OTZKY?


2013

2004

2005 2006

Vysvetuje, informuje nepresvieda

NAJASTEJIE nann produkty obstaran cez sprostredkovatea

2007

Poskytuje klientovi dostaton asov priestor na rozhodnutie

1
2
3
4
5

Poistenie osb (KP, IP, rizikov P, razov poistenie)


Poistenie majetku
Zabezpeenie bvania (stavebn sporenie, hypotky, stavebn very)
Zabezpeenie dchodku (DSS, DDS)
Investcie zdroj: OVB Allnanz Slovensko

14%

2010 2012

Kontaktuje klienta aspo raz rone s cieom zisti jeho aktulnu situciu, zmeny v plnoch a potrebch

2013