You are on page 1of 18

Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc

Tiểu luận

Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

1

......... Phương pháp lDch 9E ....... 1 )...................... ............................. $ )................................................. %$ Phương pháp lDch 9E "# phương pháp lFg=c........................................ &hái ni'(....................................................................... Phương pháp nghiên cứu 2h3c nghi'(................................... 1 ........ 2........................................ %< 2......................................................................... 2hể................. phương pháp nghiên cứu kho h!c.......................................................... Phương pháp luận nghiên cứu kho h!c. $ %................................... 2 ............... $...........Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc MỤC LỤC Lời nói đầu... Phương pháp nghiên cứu l4 2hu562................................. %< %..................................................................................................................................................................... %$ . 2 I............................................................... Ph/n lo0i phương pháp........................................... 7 II............. *+c điể( c..................... Phương pháp nghiên cứu kho h!c........................................................ %2 $....................................... Phương pháp @u5 n0p "# AiBn giCi................................ Phương pháp ph/n 2=ch "# 2>ng h?p.......................................................... M82 9: phương pháp nghiên cứu kho h!c c. $ .. Phương pháp nghiên cứu kho h!c "# phương pháp luận nghiên cứu kho h!c.

......i tFm ra đư+c các Gi$n pháp t..................... %1 &6 luận......i ngOu nhiên: nhà tương lai học PhiQrr! Rau=in đ7 đưa ra một th#ng đi$p khSn thi(tT U V7! học phương pháp chứ đWng học =2 li$uXY0 Z" phát tri4n c<a khoa học hi$n đ3i kh#ng nh2ng đQm l3i cho con ngư5i nh2ng hi4u Gi(t sDu s[c v% th( gi-i: mà c\n đQm l3i cho con ngư5i c...............................o lộn nhi%u Auan ni$m tru!%n thống: n/ làm cho sức s..n &u't &7 hội tBng lên hàng trBm lCn so v-i vài thập niên gCn đD!0 E% phCn mFnh: G.. %7 T#i li'u 2h ( khCo..i m-i một cách c"c k...........ng k(t th"c tiJn nghiên cứu khoa học đ4 khái Auát nh2ng lK thu!(t v% Auá trFnh sáng t3o khoa họcL mIt khác: ph.................................................Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc )............ %G c.............. chức: Au. nh2ng hi4u Gi(t v% phương pháp nhận thức th( gi-i0 Ch]nh vF vậ! mà phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu 3 ............n thDn khoa học càng cCn đư+c nghiên cứu một cách khoa học0 Hột mIt: ph.......... T=nh 2h:ng nhH2 giI phương pháp lDch 9E "# phương pháp lFg=c................... nhanh ch/ng0 1gà! na! nghiên cứu khoa học là một trong nh2ng ho3t động c/ tốc độ phát tri4n nhanh nh't th5i đ3i0 6ộ má! nghiên cứu khoa học đ7 tr8 thành kh................................................................ Phương pháp lFg=c.........................i t.............................. các g/c c3nh c<a th( gi-i0 Các thành t"u nghiên cứu khoa học đ7 đư+c ứng =>ng vào mọi l?nh v"c c<a cuộc sống0 @hoa học đ7 làm đ......................... 2< LJI KLI *MN Chúng ta đang sống trong một k ngu!ên mà mọi thành t"u khoa học và c#ng ngh$ đ%u &u't hi$n một cách h(t sức mau l) và c*ng đư+c đ...........ng l9: n/ đang nghiên cứu t't c.........................n lK và nghiên cứu khoa học tốt hơn làm cho Gộ má! khoa học vốn đ7 m3nh: l3i phát tri4n m3nh hơn và đi đúng AuM đ3o hơn0 C/ lN kh#ng ph........

i &h%& c%ch thức th/ &h%& con đư0ng #1 2)34t 2)3 trình c.n ch't Gao gi5 c*ng n_m sDu trong nhi%u tCng hi$n tư+ng: vF vậ! đ4 nhận ra đư+c G. &hái ni'( Prư-c h(t đ4 hi4u đư+c th( nào là phương pháp nghiên cứu khoa học: các khái ni$m: các đIc đi4m c<a phương pháp nghiên cứu khoa học: chúng ta cCn ph.n ch't n_m sDu trong nhi%u tCng hi$n tư+ng và nhận ra đư+c Au! luật vận động c<a chúng đ\i hei chúng ta ph. Phương pháp nghiên cứu kho h!c .n phSm c<a s" nhận thức đúng Au! luật LN[K 4 .i c/ phương pháp nghiên cứu khoa học0 1hư vậ! phương pháp ch]nh là s.” I.m nhận đư+c đ4 tFm ra các Au! luật c<a các hi$n tư+ng đ/0 1hưng G.ng nghệ đ5 chúng ta thực hiện c. hơn: phát tri4n m3nh mN hơn0 `/ c*ng ch]nh là v'n đ% t#i &in đư+c trFnh Gà! trong Gài vi(t nà!T UPhương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.n ch't c<a nghiên cứu khoa học là tW nh2ng hi$n tư+ng chúng ta c. POPQKR POSP KROITK CUN &OVW OXC YZ POPQKR POSP KROITK CUN &OVW OXC %.i t3o th( gi-i0Eà c*ng ch]nh vF vậ! mà hi$n na! vi$c nghiên cứu phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học ngà! càng tr8 nên cCn thi(t nh_m giúp cho c#ng tác nghiên cứu khoa học đ3t hi$u Au.ng việc nghi(n cứ) khoa học* 6.i hi4u đư+c khái ni$m khoa học là gì? Khoa học là một khái ni$m c/ nội hàm phức t3p: ta! thQo m>c đ]ch nghiên cứu và cách ti(p cận ta c/ th4 phDn t]ch 8 nhi%u kh]a c3nh khác nhau0 8 mức độ chung nh't: khoa học đư+c hi4u như sauT Khoa học là hệ thống tri thức được rút ra từ hoạt động thực tiễn và được chứng minh kh!ng đ"nh #$ng c%c &hư'ng &h%& nghi(n cứ) khoa học* PW hi4u Gi(t trên đD! v% khoa học ta th'! rb ràng r_ng phương pháp là ph3m tra trung tDm c<a phương pháp luận nghiên cứu khoa học0 Eậ! phương pháp nghiên cứu khoa học là gFc Phương pháp kh#ng chd là v'n đ% lK luận mà c\n là v'n đ% c/ K ngh?a th"c tiJn to l-n: G8i vF ch]nh phương pháp g/p phCn Au!(t đ^nh thành c#ng c<a mọi Auá trFnh nghiên cứu khoa học0+hư'ng &h%& là c.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc khoa học đ7 g[n li%n v-i ho3t động c/ K thức c<a con ngư5i: là một trong nh2ng !(u tố Au!(t đ^nh s" thành c#ng c<a ho3t động nhận thức và c.gi.ng c.

n ch6t c/a &hư'ng &h%& nghi(n cứ) khoa học ch1nh là việc con ngư0i 78 9-ng một c%ch c: .i t3o tốt hơn đối tư+ng đ/0 Prong th"c t( cuộc sống c<a chúng ta ngư5i thành c#ng là ngư5i Gi(t sf =>ng phương pháp0 1hư vậ!: #.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc c<a đối tư+ng nghiên cứu0 `(n lư+t mFnh: phương pháp là c#ng c> c/ hi$u Au. thức c%c 2)3 l)<t v<n động c/a đối tượng như một &hư'ng tiện đ5 kh%m &h% ch1nh đối tượng đ:0 Phương pháp nghiên cứu ch]nh là con đư5ng =On nhà khoa học đ3t t-i m>c đ]ch sáng t3o0 Prên đD! là nh2ng khái ni$mv% phương pháp nghiên cứu khoa học0 `4 c/ đư+c s" hi4u Gi(t sDu s[c hơn và cái nhFn toàn =i$n hơn v% phương pháp nghiên cứu khoa học chúng ta cCn đi sDu tFm hi4u nh2ng đIc đi4m c<a phương pháp nghiên cứu khoa học0 ).i tuDn th< cái khách Auan0 Các Au! luật khách Auan t" chúng chưa ph. !êu cCu mà m>c đ]ch đ7 =" ki(n Gan đCu0 5 . *+c điể( c.i ti(p cận đư+c các Au! luật khách Auan c<a th( gi-i0 Phương pháp c/ t]nh m>c đ]ch vF ho3t động c<a con ngư5i đ%u c/ m>c đ]ch: m>c đ]ch nghiên cứu các đ% tài nghiên cứu khoa học chd đ3o vi$c tFm t\i và l"a chọn phương pháp nghiên cứu và ngư+c l3i n(u l"a chọn phương pháp ch]nh &ác: pha h+p sN làm cho m>c đ]ch nghiên cứu đ3t t-i nhanh hơn: và đ#i khi vư+t Aua c.i là phương pháp: nhưng nh5 c/ chúng mà ta phát hi$n ra phương pháp0 g thức v% s" sáng t3o c<a con ngư5i ph. phương pháp nghiên cứu kho h!c Phương pháp Gao gi5 c*ng là cách làm vi$c c<a ch< th4 nh_m vào các đối tư+ng c> th4: 8 đD! c/ hai đi%u chú K làT ch< th4 và đối tư+ng0 7Phương pháp là cách làm vi$c c<a ch< th4: cho nên n/ g[n chIt v-i ch< th4 và như vậ! phương pháp c/ mIt ch< Auan0 HIt ch< Auan c<a phương pháp ch]nh là nBng l"c nhận thức: kinh nghi$m ho3t động sáng t3o c<a ch< th4: th4 hi$n trong vi$c K thức đư+c các Au! luật vận động c<a đối tư+ng và sf =>ng chúng đ4 khám phá ch]nh đối tư+ng0 7Phương pháp là cách làm vi$c c<a ch< th4 và Gao gi5 c*ng &u't phát tW đIc đi4m c<a đối tư+ng: phương pháp g[n chIt v-i đối tư+ng: và như vậ! phương pháp c/ mIt khách Auan0 HIt khách Auan Au! đ^nh vi$c chọn cách nà! ha! cách kia trong ho3t động c<a ch< th40 `Ic đi4m c<a đối tư+ng chd =On cách chọn phương pháp làm vi$c: Prong nghiên cứu khoa học cái ch< Auan ph. đ4 ti(p t>c nhận thức sDu hơn và c.

l)<n vH &hư'ng &h%& #ao hàm hệ thống c%c &hư'ng &h%& th4 gi>i 2)an và nhDn 7inh 2)an c/a ngư0i 78 9-ng &hư'ng &h%& và c%c ng)3(n tIc đ5 gi. Gi(n cho ho3t động nghiên cứu khoa học là 6 .i 2)34t c%c v6n đH đJ đKt ra* Các Auan đi4m phương pháp luận nghiên cứu khoa học c/ t]nh lK luận cho nên thư5ng mang màu s[c tri(t học: tu! nhiên n/ kh#ng đ9ng nh't v-i tri(t họci như th( gi-i Auanj đ4 ti(p cận và nhận thức th( gi-i0 Phương pháp luận đư+c chia thành phương pháp )8 (Fn k lK luận v% phương pháp đư+c sf =>ng trong một Gộ m#n khoa học và phương pháp luận chung cho các khoa học0 Phương pháp luận chung nh't: ph. Phương pháp luận nghiên cứu kho h!c Prong nghiên cứu khoa học phương pháp và phương pháp luận là hai khái ni$m gCn nhau nhưng kh#ng đ9ng nh't0 Phương pháp luận là hệ thống c%c ng)3(n l.o cho Auá trFnh nghiên cứu đ3t t-i độ ch]nh &ác cao0 2.i t3o ra các c#ng c> đIc Gi$t đ4 nghiên cứu một đối tư+ng nào đ/0 Ch]nh các phương ti$n kM thuật hi$n đ3i đ. 2)an đi5m=trư>c h4t là nh?ng ng)3(n l.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc Phương pháp nghiên cứu g[n chIt v-i nội =ung c<a các v'n đ% cCn nghiên cứu0 Phương pháp là hFnh thức vận động c<a nội =ung0 1ội =ung c#ng vi$c Au! đ^nh phương pháp làm vi$c0 Prong mhi đ% tài khoa học đ%u c/ phương pháp c> th4: trong mhi ngành khoa học c/ một h$ thống phương pháp đIc trưng0 Phương pháp nghiên cứu khoa học c/ một c'u trúc đIc Gi$t đ/ là một h$ thống các thao tác đư+c s[p &(p thQo một chương trFnh tối ưu0 Z" thành c#ng nhanh ch/ng ha! kh#ng c<a một ho3t động nghiên cứu ch]nh là phát hi$n đư+c ha! kh#ng l#g]c tối ưu c<a các thao tác ho3t động và sf =>ng n/ một cách c/ K thức0 Phương pháp nghiên cứu khoa học lu#n cCn c/ các c#ng c> hh tr+: cCn c/ các phương ti$n kM thuật hi$n đ3i v-i độ ch]nh &ác cao0 Phương ti$n và phương pháp là hai ph3m tra khác nhau nhưng chúng l3i g[n G/ chIt chN v-i nhau cBn cứ vào đối tư+ng nghiên cứu mà ta chọn phương pháp nghiên cứu: thQo !êu cCu c<a phương pháp nghiên cứu mà chọn các phương ti$n pha h+p: nhi%u khi c\n cCn ph. nEng %& 9-ng c%c &hư'ng &h%& và đ"nh hư>ng cho việc nghi(n cứ) tìm tFi cGng như việc lựa chọn v<n 9-ng &hư'ng &h%&* 1/i cách khác thF phương pháp luận ch1nh là l.m G. 2)an đi5m li(n 2)an đ4n th4 gi>i 2)an@ làm c' 7A c: t%c 9-ng chB đạo CD3 9ựng c%c &hư'ng &h%& C%c đ"nh &hạm vi kh.

Ph/n lo0i phương pháp CBn cứ vào mức độ c> th4 c<a phương pháp: các phương pháp nghiên cứu chung trư-c h(t đư+c phDn chia thành hai lo3iT L%c &hư'ng &h%& tMng 2)%t và c%c &hư'ng &h%& nghi(n cứ) c.ng Auát đư+c chia thành các phương pháp như T &hDn t1ch tMng hợ& 2)3 nạ& 9iễn gi.n c<a phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học: chúng ta đi vào vi$c phDn lo3i các phương pháp0 $. nBng th> c. nBng phDn t]ch t.th50 C/ nhi%u phương pháp nghiên cứu t. thi(t Gan đCu tức là đ4 &D! ="ng các gi.m c<a các giác Auan: kh.ng h+p: khái Auát trFu tư+ng hoá0 Ph"c nghi$m: th] nghi$m là vi$c ngư5i nghiên cứu khoa học sf =>ng các phương ti$n vật ch't tác động lên đối tư+ng nghiên cứu nh_m ki4m chứng các gi. Phương pháp nghiên cứu 2h3c nghi'( mo3i phương pháp nà! Gao g9m các phương pháp Auan sát: th] nghi$m th"c nghi$m0 puan sát là phương pháp nghiên cứu đ4 &ác đ^nh các thuộc t]nh và Auan h$ c<a s" vật: hi$n tư+ng riêng lq &rt trong đi%u ki$n t" nhiên vốn c/ c<a n/ nh5 kh. thi(t: lK thu!(t khoa học m-i0 7 . thi(t: lK thu!(t khoa học: ch]nh &ác hoá: G.ng Auát đư+c chia thành lo3i &hư'ng &h%& nghi(n cứ) thực nghiệm và lo3i &hư'ng &h%& nghi(n cứ) l.i l.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc tri(t học0 Pri(t học Háclmênin là phương pháp luận đáp ứng nh2ng đ\i hei c<a nhận thức khoa học hi$n đ3i c*ng như ho3t động c.gicNl"ch 78 hệ thốngNc6) trúcO 1(u cBn cứ vào cách ti(p cận đối tư+ng nghiên cứu: s" khác nhau c<a nh2ng lao động c> th4 trong nghiên cứu khoa học: phương pháp t.ng Auát i khái Auát: trWu tư+ngj khác nhau0 CBn cứ vào đIc đi4m c<a Auá trFnh tư =u!: phương pháp t. th)34t* .i t3o và &D! ="ng th( gi-i m-i0 1h2ng phương pháp nghiên cứu khoa học riêng g[n li%n v-i tWng Gộ m#n khoa họci toán học: vật lK học: sinh vật học: kinh t( học v0vnj0 oo vậ! nh2ng phương pháp riêng nà! sN đư+c làm sáng te khi nghiên cứu nh2ng m#n học tương ứng0 o"a trên nh2ng đIc đi4m cơ G. sung chdnh lK các pheng đoán gi.

Phương pháp nghiên cứu l4 2hu562 mo3i phương pháp nghiên cứu lK thu!(t Gao g9m các phương pháp khái Auát: trFu tư+ng hoá: =iJn =^ch: Au! n3p: phDn t]ch: t. Gi(n trong các ngành khoa học t" nhiên kM thuậtlc#ng ngh$l là nh2ng ngành khoa học c/ kh.! ra trong t" nhiên &7 hội: tư =u!0 o"a trên cơ s8 nà!: tW nh2ng k(t Au.ng h+p: h$ thống hoá: v0vn 8 .ng k(t th"c tiJn ngư5i nghiên cứu khoa học c/ kh.i và l#g]cll^ch sf0 ). các phương pháp phDn t]ch t.i c<a đối tư+ng0 Các ngành khoa học &7 hội là l?nh v"c kh/ c/ kh.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc Ph] nghi$m: th"c nghi$m Gao gi5 c*ng đư+c ti(n hành thQo s" chd đ3o c<a một K tư8ng khoa học nào đ'!0 1hư vậ! đ4 ti(n hành th] nghi$m: th"c nghi$m ph. Gi(n i đ7 c/ trong toàn &7 hội: hoIc ch[c ch[n đư+c t3o ra trong toàn &7 hộij0 Prong phương pháp nghiên cứu th"c nghi$m: nhi%u trư5ng h+p ngư5i ta c\n sf =ung phương pháp m# hFnh hoá mà đối tư+ng nghiên cứu kh#ng cho phrp Auan sát th"c nghi$m tr"c ti(p0 Cơ s8 đ4 áp =>ng phương pháp m# hFnh hoá là s" giống nhau v% các đIc đi4m: chức nBng: t]nh ch't đ7 đư+c &ác lập v2ng ch[c gi2a các s" vật hi$n tư+ng: Auá trFnh &.ng h+p: Au! n3pl=iJn gi. nBng ti(n hành các th] nghi$m khoa học: áp =>ng phương pháp thf nghi$m0 Zong th"c tiJn là tiêu chuSn c<a chDn lK0 Họi khái Auát: trFu tư+ng: mọi lK thu!(t n(u kh#ng đư+c th"c tiJn ch'p nhận đ%u kh#ng c/ chh đứng trong khoa học0 s đD! Auan sát: t. nghiên cứu đối v-i m# hFnh ngư5i ta rút ra nh2ng k(t luận khoa học v% đối tư+ng cCn nghiên cứu0 Prong nghiên cứu th"c nghi$m ngư5i ta c*ng c\n vận =>ng c. nBng đ^nh lư+ng ch]nh &ác0 Prong nh2ng l?nh v"c nà!: s" phát tri4n c<a khoa học kM thuật c\n cho phrp t3o ra nh2ng m#i trư5ng nhDn t3o: khác v-i m#i trư5ng GFnh thư5ng đ4 nghiên cứu s" vận động Gi(n đ.i c/ tri thức khoa học và đi%u ki$n vật ch't0 Phương pháp th"c nghi$m đư+c áp =>ng khá ph.i là nh2ng đi%u ki$n ph. nBng nhận thức nhanh hơn con đư5ng =o l^ch sf t" v3ch ra0 Prong nh2ng ph3m vi nh't đ^nh: ngư5i ta c*ng c/ th4 ti(n hành các th] nghi$m &7 hội học0 s đD! cCn lưu K r_ng t]nh toán &7 hội c<a khoa học &7 hội đ\i hei nh2ng phương ti$n: đi%u ki$n vật ch't: m#i trư5ng thf nghi$m ph.

các ngành khoa học0 @hác v-i nghiên cứu th"c nghi$m ph.ng là học thu!(t Háclmênin: ngư5i nghiên cứu khoa học r't kh/ khBn trong vi$c tFm ra cái đúng: cái sai c<a các lK luận khác0 `/ là một ngu!ên nhDn gD! ra tFnh tr3ng rối lo3n trong l?nh v"c tư tư8ng lK luận khi chu!4n sang kinh t( th^ trư5ng m8 cfa 8 nư-c ta hi$n na!0 1(u như các Au! luật t" nhiên t9n t3i một cách lDu =ài: thF các Au! luật &7 hội t9n t3i: vận động trên nh2ng đi%u ki$n &7 hội nh't đ^nh0 Phoát l! t]nh l^ch sf c> th4 lu#n là một ngu! cơ =On phương pháp lK thu!(t trong nghiên cứu khoa học &7 hội rơi vào tFnh tr3ng =u! tDm: siêu hFnh: Gám gi2 l'! nh2ng ngu!ên lK: c#ng thức lhi th5i l3c hậu tr8 thành giáo đi%u kinh vi$n: kFm h7m khoa học0 9 . th)34t@0 oo vậ! vi$c n[m v2ng h$ thống lK luận n%n t.n chung c<a nhDn lo3i0 6't cứ lK thu!(t nào n(u đư+c th"c tiJn ch'p nhận: đ%u c/ h3t nhDn khoa học: h+p lK c<a n/0 6ên c3nh vi$c n[m v2ng học thu!(t Háclmênin làm đi4m &u't phát: n%n t.ng: ngư5i nghiên cứu khoa học &7 hội 8 ta c\n ph.i sf =>ng các !(u tố: đi%u ki$n vật ch't tác động vào đối tư+ng nghiên cứu: trong nghiên cứu lK thu!(t Auá trFnh tFm ki(m phát hi$n =iJn ra th#ng Aua tư =u! trFu tư+ng: sf =>ng các phương ti$n ng#n ng2: ch2 vi(t: v0vnoo vậ! lo3i phương pháp nà! gi2 một v^ tr] r't cơ G.ng và đi5m C)6t &h%t c/a 2)% trình nghi(n cứ) là tri thức l.o v$ ch< ngh?a Háclmênin0 CCn lưu K r_ng n(u kh#ng n[m v2ng lK luận n%n t.i ti(p thu đư+c các lK luận: học thu!(t khác0 Pi(p thu các lK luận: học thu!(t khác vWa đ4 ti(p thu đư+c nh2ng kh]a c3nh h+p lK: khoa học: tức là nh2ng tinh hoa trong kho tàng tri thức nhDn lo3i: giúp cho mFnh ti(p t>c phát tri4n lK luận Háclmênin: vWa đ4 nhFn th'! nh2ng khi(m khu!(t G't cập c<a các lK luận '!: g/p phCn vào cuộc đ'u tranh G.ng đối v-i toàn Gộ khoa học &7 hội 8 nư-c ta0 1gư5i nghiên cứu khoa học &7 hội =o vậ! ph.n trong nghiên cứu khoa học &7 hộil nhDn vBn0 `i4m &u't phát c<a nghiên cứu th"c nghi$m là Auan sát th"c tiJn: Auan sát s" vận động c<a đối tư+ng nghiên cứu0 Prong nghi(n cứ) l. l)<n= c%c 2)an đi5m c%c l.i đư+c trang G^ v2ng ch[c lK luận Háclmênin là cơ s8 cho toàn Gộ Auá trFnh sáng t3o phát tri4n ti(p thQo0 Pri thức khoa học là tri thức chung: tài s.ng đ/ng vai tr\ r't Au!(t đ^nh trong lo3i phương pháp nà!0 1[m v2ng lK thu!(t n%n là cơ s8 hFnh thành đ^nh hư-ng trong nghiên cứu hFnh thành các trư5ng phái khoa học0 Vọc thu!(t Háclmênin là h$ thống lK luận n%n t. th)34t nHn t.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc mo3i phương pháp lK thu!(t đư+c =ang cho t't c.

n ch't: th#ng Aua cái đIc tha đ4 tFm ra cái ph.ng k(t th"c tiJn0Z" k(t h+p nà! là !(u tố G.iT t uác đ^nh tiêu thức đ4 phDn chia0 t Chọn đi4m &u't phát đ4 nghiên cứu0 t uu't phát tW m>c đ]ch nghiên cứu đ4 tFm thuộc t]nh riêng và chung0 Qư>c ti4& thRo c/a &hDn t1ch là tMng hợ&* PMng hợ& là 2)% trình ngược v>i 2)% trình &hDn t1ch nhưng lại hS trợ cho 2)% trình &hDn t1ch đ5 tìm ra c%i ch)ng c%i kh%i 2)%t* 10 .i phDn chia n/ thQo c'p Gậc0 1hi$m v> c<a phDn t]ch là th#ng Aua cái riêng đ4 tFm ra đư+c cái chung: th#ng Aua hi$n tư+ng đ4 tFm ra G.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc Prong phương pháp lK thu!(t =o đIc t]nh c<a Auá trFnh sáng t3o khoa học =iJn ra th#ng Aua tư =u! trFu tư+ng: su! luận: khái Auát hoá: l3i kh#ng đư+c th"c tiJn ki4m chứng nga!: mà ph. sung: giúp ngư5i nghiên cứu khoa học tránh đư+c nh2ng h3n ch( =o phương pháp lK thu!(t đưa l3i0 II.i tr.n ch't c<a một đối tư+ng nghiên cứu chúng ta cCn ph.n ch't c<a n/0Eậ! muốn hi4u đư+c G. Phương pháp ph/n 2=ch "# 2>ng h?p PhDn t]ch trư-c h(t là phDn chia cái toàn th4 c<a đối tư+ng nghiên cứu thành nh2ng Gộ phận: nh2ng mIt: nh2ng !(u tố c'u thành gi. M\T ]^ POPQKR POSP KROITK CUN &OVW OXC CỤ TO_ %.n ch't c<a tWng !(u tố đ/: và tW đ/ giúp chúng ta hi4u đư+c đối tư+ng nghiên cứu một cách m3ch l3c hơn: hi4u đư+c cái chung phức t3p tW nh2ng !(u tố Gộ phận '!0 @hi chúng ta đứng trư-c một đối tư+ng nghiên cứu: chúng ta c.n đơn hơn đ4 nghiên cứu: phát hi$n ra tWng thuộc t]nh và G.i Aua một th5i gian khá =ài đúng sai m-i sáng te0 `i%u đ/ =J =On ngư5i làm khoa học ph3m vào sai lCm ch< Auan =u! K ch]: t" Gi$n0 Coi trọng phương pháp lK thu!(t trong nghiên cứu khoa học &7 hội: ngư5i làm khoa học cCn chú K k(t h+p phương pháp nà! v-i phương pháp Auan sát: t. Gi(n0 @hi phDn chia đối tư+ng nghiên cứu cCn ph.m giác đư+c nhi%u hi$n tư+ng đan &Qn nhau: ch9ng chro nhau làm lu m5 G.

i t. nghiên cứu0 puá trFnh t.n ch't: cuối cang đưa ra gi. là nh2ng phán đoán: =" Gáo thiên tai: chd đ3o c.ng h+p l3i đ4 c/ nhận thức đC! đ<: đúng đ[n cái chung: tFm ra đư+c G. nBng liên k(t các k(t Au.n ch't0 1hi$m v> c<a khoa học là th#ng Aua hi$n tư+ng đ4 tFm ra G.ng h+p là hai phương pháp g[n G/ chIt chN Au! đ^nh và G. c> th4i c/ lúc ngư+c nhauj tW s" phDn t]ch: kh.ng h+p vai tr\ Auan trọng thuộc v% kh.n ch6t c/a một đối tượng nào đ:* PW nh2ng kinh nghi$m: hi4u Gi(t các s" vật riêng lq ngư5i ta t.n thDn s" vật0 Prong phDn t]ch: vi$c &D! ="ng một cách đúng đ[n tiêu thức phDn lo3i làm cơ s8 khoa học hFnh thành đối tư+ng nghiên cứu Gộ phận '!: c/ K ngh?a r't Auan trọng0 Prong nghiên cứu t. nghiên cứu l$ thuộc r't nhi%u vào t. nBng trFu tư+ng: khái Auát n[m G[t đư+c mIt đ^nh t]nh tW r't nhi%u kh]a c3nh đ^nh lư+ng khác nhau0 E-i các ngành khoa học t" nhiên: kM thuật =o t]nh ch]nh &ác Au! đ^nh: mIt phDn t]ch đ^nh lư+ng c/ vai tr\ khá Au!(t đ^nh k(t Au.ng h+p: đ^nh t]nh0 Zong ch]nh đIc đi4m nà! =J làm cho k(t Au.i pháp0 Phương pháp Au! n3p đ/ng một vai tr\ Auan trọng trong vi$c phát hi$n ra các Au! luật: rút ra tW nh2ng k(t luận t.ng k(t Au! n3p thành nh2ng ngu!ên lK chung0 Cơ s8 khách Auan c<a phương pháp Au! n3p là s" lIp l3i c<a một số hi$n tư+ng nà! ha! hi$n tư+ng khác =o chh cái chung t9n t3i: Gi4u hi$n th#ng Aua cái riêng0 1(u như phương pháp phDn t]chlt. là nh2ng k(t luận rút ra tW phDn t]ch đ^nh lư+ng0Prong các ngành khoa học &7 hộil nhDn vBn: s" h3n ch( độ ch]nh &ác trong phDn t]ch đ^nh lư+ng làm cho k(t Au. nghiên cứu G^ sai l$ch =o nh2ng sai lCm ch< Auan =u! K ch]0 2.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc PW nh2ng k(t Au. nghiên cứu tWng mIt: ph.n ch't: Au! luật vận động c<a đối tư+ng nghiên cứu0 PhDn t]ch và t. thu!(t0 11 .ng h+p: đ^nh t]nh 8 đD! hoIc gi. sung cho nhau trong nghiên cứu: và c/ cơ s8 khách Auan trong c'u t3o: trong t]nh Au! luật c<a G.ng h+p đi tFm mối Auan h$ gi2a hFnh thức và nội =ung thF phương pháp Au! n3p đi sDu vào mối Auan h$ gi2a G.n ch't và hi$n tư+ng0 Hột hi$n tư+ng Gộc lộ nhi%u G.ng Auát đưa ra các gi. Phương pháp @u5 n0p "# AiBn giCi +hư'ng &h%& 2)3 nạ& là &hư'ng &h%& đi từ nh?ng hiện tượng ri(ng lT r0i rạc độc l<& ngU) nhi(n rVi li(n k4t c%c hiện tượng 63 v>i nha) đ5 tìm ra #. Auá trFnh nghiên cứu: hoIc gi.

i nh5 vậ! c/ K ngh?a r't Auan trọng trong nh2ng Gộ m#n khoa học thiên v% nghiên cứu lK thu!(t: 8 đD! ngư5i ta đưa ra nh2ng ti%n đ%: gi. t%i hiện hiện thực v>i 7ự hSn độn lộn Cộn #H ngoài c/a c%c 34) tố 7ự kiện k4 ti4& nha) đ5 n() #<t l(n t1nh 2)3 l)<t c/a 7ự &h%t tri5n* Va! n/i cách khác:&hư'ng &h%& l"ch 78 là &hư'ng &h%& nghi(n cứ) #$ng c%ch đi tìm ng)Vn gốc &h%t 7inh 2)% trình &h%t tri5n và #i4n ho% c/a đối tượng đ5 &h%t hiện ra #.i0 Phương pháp =iJn gi. thu!(t ha! tW nh2ng ngu!ên lK chung đ4 đi sDu nghiên cứu nh2ng hi$n tư+ng c> th4 nh5 vậ! mà c/ nhận thức sDu s[c hơn tWng đối tư+ng nghiên cứu0 +hư'ng &h%& 9iễn gi. nghiên cứu thQo phương pháp Au! n3p trư-c đ/ mà vi$c nghiên cứu c/ th4 ti(p t>c: phát tri4n thQo phương pháp =iJn gi.i: =o vậ! m8 rộng giá tr^ c<a nh2ng k(t luận Au! n3p vào vi$c nghiên cứu đối tư+ng0 $.i: phát tri4n thQo nh2ng hoàn c.th5 trong 7ự v<n động c/a đối tượng* Phương pháp =iJn gi.i ngược lại v>i &hư'ng &h%& 2)3 nạ&* W: là &hư'ng &h%& đi từ c%i #.ng 2)a mi() t. sung cho nhau trong mối Auan h$ gi2a cái chung và cái riêng0 1h5 c/ nh2ng k(t Au. thu!(t: và G_ng nh2ng su! =iJn l#gic đ4 rút ra nh2ng k(t luận: đ^nh lK: c#ng thức0 pu! n3p và =iJn gi. đJ được thừa nh<n đ5 tìm ra c%c hiện tượng c%c #i5) hiện c%i trXng hợ& c. Phương pháp lDch 9E Các đối tư+ng nghiên cứui s" vật: hi$n tư+ngj đ%u lu#n Gi(n đ. Phương pháp lDch 9E "# phương pháp lFg=c Phương pháp l^ch sf và phương pháp l#g]c là hai mIt Gi4u hi$n c<a phương pháp Gi$n chứng mác&]t 0 P]nh thống nh't và t]nh khác Gi$t c<a n/ c*ng G[t ngu9n tW t]nh thống nh't và t]nh khác Gi$t c<a hai ph3m tra l^ch sf và l#g]c0 .n ch6t ng)3(n tIc ng)3(n l.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc Prong nghiên cứu khoa học: ngư5i ta c\n c/ th4 &u't phát tW nh2ng gi.n ch6t và 2)3 l)<t c/a đối tượng* oo đ/ phương pháp l^ch sf c/ nh2ng đIc đi4m sauT 12 .i là hai phương pháp nghiên cứu thQo chi%u ngư+c nhau song liên h$ chIt chN và G. t't nhiên và ngOu nhiên0 +hư'ng &h%& l"ch 78 là &hư'ng &h%& th.nh c> th4 c<a n/: t3o thành l^ch sf liên t>c đư+c Gi4u hi$n ra trong s" đa =3ng: phức t3p: nhi%u hFnh nhi%u vq c/ c.

i: nh2ng Gư-c Auanh co: nh2ng cái ngOu nhiên: nh2ng cái t't !(u: phức t3p: mu#n hFnh mu#n vq: trong các hoàn c.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc ♦ 1/ ph.i chú K đ4 cho s" miêu t.i đi sDu vào nh2ng uSn khúc đ/0 ♦ Phương pháp l^ch sf !êu cCu chúng ta đi sDu vào ngb ngách c<a l^ch sf: đi 7D) vào tDm l.i tFm hi4u c%i kh. Gi(n0 Eà trên cơ s8 n[m đư+c nh2ng đIc tha cá Gi$t đ/ mà trFnh Gà! th4 hi$n cái ph.ng gian: th0i gian th0i gian c. đư+c sinh động: tránh kh# khan: c#ng thức: g\ G/0 ♦ Phương pháp l^ch sf ph.i chú K nh2ng t(n ngư0i t(n đ6t kh.i đi sDu vào t]nh mu#n màu mu#n vq c<a l^ch sf: tFm ra cái đIc tha: cái cá Gi$t 8 trong cái ph.ng: v-i cách m3ng: nh2ng hành vi Gi4u lộ tDm lK: tFnh c.! sinh0 VoIc khi cái m-i đ7 chi(m ưu th(: nhưng cái c* h7! c\n c/ đi%u ki$n và nhu cCu t9n t3i trong một chWng m"c nh't đ^nh0 Phương pháp l^ch sf ph.m đ/ l3i là nh2ng nrt mà l^ch sf ph.n thDn đối tư+ng nghiên cứu0 13 .i thRo 9Yi nh?ng #ư>c 2)anh co th-t lXi tạm th0iOc/a &h%t tri5n l"ch 78* 68i vF l^ch sf phát tri4n mu#n màu mu#n vq: c/ khi cái c* chưa đi hvn: cái m-i đ7 n. tình c.m đối v-i `. Gi(n c<a l^ch sf0 ♦ Phương pháp l^ch sf c\n !êu cCu chúng ta ph.th5: nh_m ="ng l3i Auá trFnh l^ch sf đúng như n/ =iJn Gi(n0 P/m l3i: mọi s" vật và hi$n tư+ng c<a t" nhiên và &7 hội đ%u c/ l^ch sf c<a mFnh: tức là c/ ngu9n gốc phát sinh: c/ Auá trFnh vận động phát tri4n và tiêu vong0 pu! trFnh phát tri4n l^ch sf Gi4u hi$n toàn Gộ t]nh c> th4 c<a n/: v-i mọi s" tha! đ.i chú K tFm ra cái khác trư-c: cái kh#ng lIp l3i đ4 th'! nh2ng nrt đIc tha l^ch sf0 Ph] =>: c*ng là kh8i ngh?a n#ng =Dn: nhưng kh8i ngh?a n#ng =Dn 1gu!Jn V2u CCu c/ khác kh8i ngh?a n#ng =Dn Voàng Voa Phám v% đối tư+ng: Au! m# và hFnh thức đ'u tranhn ♦ Phương pháp l^ch sf l3i !êu cCu chúng ta ph.m c/a 2)Zn chúng : hi4u l^ch sf c. v% đi4m lOn v% =i$n: hi4u tW cá nhDn: s" ki$n: hi$n tư+ng đ(n toàn Gộ &7 hội0 Chvng h3n như n/i v% cách m3ng Pháng Pám: n(u chd nêu lên nh2ng đIc đi4m: Au! luật và s" ki$n đi4n hFnh thF chưa đ< đ4 th'! đư+c s[c thái đIc Gi$t c<a n/ khác v-i các cuộc cách m3ng khác0 PDm lK c<a AuCn chúng trư-c ngà! kh8i ngh?a: tFnh c.ng lK& lại #(n c%i lK& lại* Các hi$n tư+ng l^ch sf thư5ng ha! tái =iJn: nhưng kh#ng Gao gi5 =iJn l3i hoàn toàn như c*0 Phương pháp l^ch sf ph.nh khác nhau và thQo một trật t" th5i gian nh't đ^nh0 `i thQo ='u v(t c<a l^ch sf chúng ta sN c/ Gức tranh trung th"c v% G.

n ch't: cái ph.n c<a ch< ngh?a tư G.n ch't Au! luật: khu!nh hư-ng chung trong s" vận động c<a chúng0 oo đ/ phương pháp l#g]c c/ nh2ng đIc đi4m sauT ♦ Phương pháp l#g]c nh_m đi sDu tFm hi4u cái G.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc Phương pháp l^ch sf !êu cCu làm rb Auá trFnh phát tri4n c> th4 c<a đối tư+ng: ph.n ch't c<a hi$n tư+ng0 ♦ 1(u phương pháp l^ch sf đi sDu vào c.n ánh l^ch sf một cách đơn thuCn: mà là 7ự &h. Phương pháp lFg=c 1(u phương pháp l^ch sf là nh_m =iJn l3i toàn Gộ ti(n trFnh c<a l^ch sf thF phương pháp l#g]c nghiên cứu Auá trFnh phát tri4n l^ch sf: nghiên cứu các hi$n tư+ng l^ch sf trong hFnh thức t.n thDn 2)% trình l"ch 78 đRm lại* ♦ @hác v-i phương pháp l^ch sf là ph.i n[m l'! tWng s" vi$c c> th4: n[m l'! kh#ng gian: th5i gian: tên ngư5i: tên đ'tnc> th4: phương pháp l#g]c l3i chd cCn đi 7D) nIm l63 nh?ng nhDn v<t 7ự kiện giai đoạn đi5n hình và nIm 2)a nh?ng &hạm trX 2)3 l)<t nh6t đ"nh* Ph] =>: trong khi vi(t Pư #.ng h+pnđ4 tFm ra G.n ch< ngh?a: mà kh#ng nh't thi(t ph.i Gám sát s" vật: thQo =bi nh2ng Gư-c Auanh co: nh2ng ngOu nhiên c<a l^ch sf: phát hi$n s+i =D! l^ch sf c<a toàn Gộ s" phát tri4n0 PW cái l^ch sf chúng ta sN phát hi$n ra cái Au! luật phát tri4n c<a đối tư+ng0Pức là tFm ra cái l#g]c c<a l^ch sf: đ/ ch]nh là m>c đ]ch c<a mọi ho3t động nghiên cứu khoa học0 ).i đi tW giai đo3n đCu c<a l^ch sf &7 hội loài ngư5i0 Khờ nhIng đ+c điể( đó (# phương pháp lFg=c có nhIng khC n`ng aiêng l#b 14 .i đi vào nhi%u hi$n tư+ng: phDn t]ch: so sánh: t.n l)<n: Hác c/ th4 đi nga! vào giai đo3n phát tri4n đi4n hFnh cao nh't c<a l^ch sf lúc đ/ là &7 hội tư G. Gi(n: cái lIp l3i c<a các hi$n tư+ng0 Huốn vậ!: n/ ph. nh2ng Gư-c đư5ng Auanh co: th>t lai t3m th5i c<a l^ch sf: thF phương pháp l#g]c l3i c/ th4 Ge Aua nh2ng Gư-c đư5ng đ/: mà chd nIm l63 #ư>c &h%t tri5n t6t 34) c/a n:: n[m l'! cái &ương sống phát tri4n c<a n/: tức là nIm l63 2)3 l)<t c/a n:0 1hư wnghQn đ7 n/iT l#g]c kh#ng ph.i n[m đư+c s" vận động c> th4 trong toàn Gộ t]nh phong phú c<a n/: ph.n %nh đJ được )ốn nIn lại nhưng )ốn nIn thRo 2)3 l)<t mà #.n là Au! luật thIng =ư giá tr^: tức là n[m đư+c sDu s[c các giai đo3n đi4n hFnh: thF tW đ/ c/ th4 =J =àng tFm ra các Au! luật phát tri4n c<a các &7 hội trư-c tư G.n0 @hi phát hi$n ra đư+c Au! luật cơ G.i là s" ph.ng Auát: nh_m m>c đ]ch v3ch ra G.

! sinh0 ♦ oo th'! đư+c mCm mống c<a cái m-i mà phương pháp l#g]c c/ th4 giúp ta th'! đư+c hư-ng đi c<a l^ch sf:nh_m chd đ3o th"c tiJn: c.i t3o: c.i miêu t.n ánh c<a th( gi-i khách Auan vào K thức con ngư5i: mà th( gi-i khách Auan thF kh#ng ngWng phát tri4n: cái m-i lu#n lu#n n. phCn hoá đ7 giúp c#ng nhDn c/ th4 tr8 thành ngư5i vWa s.nh hư8ng lOn nhau0 Ri-i h3n gi2a chúng chd là tương đối0 C> th4: phương pháp l^ch sf tu! ph.n ch't c<a Auá trFnh l^ch sf0 15 .n &u't: vWa làm ch< &] nghi$p: l3i c. T=nh 2h:ng nhH2 giI phương pháp lDch 9E "# phương pháp lFg=c Prên th"c t( c#ng tác nghiên cứu thQo phương pháp Gi$n chứng mác&]t: kh#ng Gao gi5 c/ phương pháp l^ch sf ha! phương pháp l#g]c thuCn tuK tách r5i nhau: mà là trong cái nà! c/ cái kia: hai cái thDm nhập vào nhau: .i vF th( mà n/ Ge Aua vi$c nghiên cứu l^ch sf c> th4 c<a đối tư+ng0 Phương pháp l#g]c là s" ph.i thi$n nhanh ch/ng đư+c đ5i sống0 1hà nư-c đ7 ch< động tác động t-i Auá trFnh đ/: đưa l^ch sf ti(n lên0 Prên đD! chúng ta đ7 tFm ra t]nh khác Gi$t c<a phương pháp l^ch sf và phương pháp l#g]c: c*ng tức là v3ch ra t]nh độc lập tương đối c<a hai phương pháp0 Pu! nhiên gi2a hai phương pháp nà! c*ng c/ s" thống nh't0 c.n sinh ra l^ch sf 8 một trFnh độ cao hơn: ngh?a là ch< động c. l^ch sf một cách ma Auáng: mà là phát tri4n một cách c/ Au! luật0 C*ng vậ!: phương pháp l#g]c tu! kh#ng n/i đ(n nh2ng chi ti(t l^ch sf: nh2ng Gư-c đư5ng Auanh co: ngOu nhiên c<a l^ch sf đối tư+ng: nhưng kh#ng ph.! sinh và phát tri4n như th( nào0 `Ic đi4m c<a cái m-i là n/ khác v% ch't v-i cái c*0 HIc =a là hFnh thức thF chưa tha! đ.i: nhưng ch't m-i đ7 n. Gi(n: cái G.i là miêu t. l^ch sf đ/ một cách kinh nghi$m ch< ngh?a: mà là miêu t.! vọt và th'! cái m-i đang n. thQo một s+i =D! l#g]c nh't đ^nh c<a s" phát tri4n l^ch sfL kh#ng ph.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc ♦ Phương pháp l#g]c giúp chúng ta nhFn nhận ra cái m-i0 68i vF: l#g]c là s" ph.i t3o th( gi-i0 ♦ Phương pháp l#g]c c\n c/ ưu đi4m là giúp chúng ta tác động t]ch c"c vào hi$n th"c: nh_m tái s.! sinh0 oo lu#n lu#n chú K đ(n cái ph.i thQo sát ti(n trFnh phát tri4n c<a l^ch sf c<a s" vật hi$n tư+ng: =iJn l3i nh2ng Gư-c Auanh co: ngOu nhiên: th>t lai t3m th5i c<a Auá trFnh phát tri4n hi$n th"c: nhưng kh#ng ph.n ch't mà tư =u! l#g]c =J nhFn th'! nh2ng Gư-c phát tri4n nh.i Gi(n l^ch sf: nh5 đ/ n[m đư+c nh2ng Au! luật khách Auan đ/0 C> th4 hi$n na!: một số &] nghi$p Auốc =oanh đư+c c.n ánh cái ch< !(u đư+c rút ra tW trong l^ch sf s" vật: và làm cho cái ch< !(u '! th4 hi$n đư+c G.

kinh t(0 Phương pháp n/i chung đ/ng vai tr\ ch< đ3o trong nghiên cứu khoa học c#ng ngh$0 Phương pháp c> th4 g[n v-i các m#n: l?nh v"c nghiên cứu c> th40 Ch]nh s" phát tri4n c<a khoa học: kM thuật ngà! càng n.i c/ một phương pháp luận đúng đ[n: đ4 tW đ/ Gi(t áp =>ng một cách khoa học và ch]nh &ác các phương pháp nghiên cứu khoa học vào mhi đối tư+ng khác nhau và đ4 ph>c v> cho các m>c tiêu nghiên cứu khác nhau0 16 .ng k(t khoa học: chúng ta kh#ng chd vận =>ng một phương pháp riêng rN nào: vF th"c ra chúng chd là hai mIt Gi4u hi$n khác nhau c<a phương pháp Gi$n chứng mác&]t mà th#i0 Pu! vậ!: trong c#ng tác nghiên cứu chúng ta vOn cCn chú K đ(n t]nh độc lập tương đối c<a hai phương pháp nà! như đ7 n/i 8 trên0 &cT LN[K Z" phát tri4n như v* G7o c<a cuộc cách m3ng khoa họclc#ng ngh$ đ7 g/p phCn thúc đS! c#ng tác nghiên cứu khoa học ngà! càng tr8 nên s#i n.! sinh nhi%u phương pháp c> th4 khác nhau đ4 nghiên cứu cang một đối tư+ng0 oo vậ! sN là sai lCm n(u Auá nh'n m3nh một phương pháp đIc tha: c> th4 nào đ/ trong nghiên cứu0EF vậ! chúng ta ph. nBng l"a chọn phương pháp c<a ngư5i nghiên cứu: càng làm cho vi$c l"a chọn phương pháp c/ K ngh?a Auan trọng hơn c.i c/ một cái nhFn khách Auan v% các phương pháp nghiên cứu khoa học c*ng như ph.i hơn và c'p thi(t hơn trên ph3m vi toàn cCu0 Ei$c càng ngà! càng &u't hi$n thêm nhi%u phương pháp m-i trong nghiên cứu khoa học đ7 chứng te con ngư5i ngà! càng c/ nhi%u kh. v% mIt nhận thức khoa học lOn hi$u Au.Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc P/m l3i: phương pháp l^ch sf và phương pháp l#g]c c/ t]nh thống nh't và c*ng c/ m>c đ]ch thống nh't là cang nh_m phơi Gà! rb chDn lK khách Auan c<a s" phát tri4n l^ch sf: nên trong c#ng tác nghiên cứu: t. nBng hơn đ4 nhận thức th( gi-i khách Auan0 @hoa học và c#ng ngh$ đ7 tr8 thành động l"c thúc đS! s" ti(n Gộ nhDn lo3i0 Cang v-i nghiên cứu khoa học hi$n đ3i: càng ngà! phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học càng đư+c chú K đ(n và n/ c\n đư+c coi là một trong nh2ng nhDn tố Auan trọng đ4 phát tri4n khoa học0 Chúng ta đ7 Gi(t khoa học càng phát tri4n Gao nhiêu thF phương pháp: cách thức nghiên cứu càng đa =3ng phong phú G'! nhiêu0 Càng c/ nhi%u phương pháp càng tBng kh.

g1c i Prung tDm @hoa học u7 hội và 1hDn vBn puốc gial Ei$n Zf học: x||•j0 17 .Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc TZI LIdN TOWM &OeV x0 Yf C o *#(: +hư'ng &h%& l)<n nghi(n cứ) khoa học i1hà &u't G.n +hư'ng &h%& l)<n nghi(n cứ) khoa học* {0 Ph0( Yi62 Yư?ng: +hư'ng &h%& nghi(n cứ) khoa học gi%o 9-ci 1hà &u't G.ng m.n khoa học và kM thuật:yzz{j0 y0 O!c "i'n Ch=nh 2aD gu:c gi Oh Ch= Minhi j8 (Fn kho h!c luận : WH cư'ng #ài gi.n giáo =>c: x||}j0 ~0 Y`n T0o: +hư'ng &h%& l"ch 78 và &hư'ng &h%& l.

Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc 18 .