You are on page 1of 3

De raptu Cerberi (Otmica Kerbera), prvo izdanje u Rimu, oko 1490, Stephan Plannck; drugo izdanje, promijenjenog naslova

i posvete, uz ostala Buni eva djela, u Rimu 1!"#, $rancesco %inizio &alvo' (atinski epilij )akova Buni a, prvi humanisti*ki ep hrvatskog autora, ujedno i jedini s mitolo+kom tematikom' ,ma tri pjevanja (Aglaia, Thalia,

Euphrosyna - po imenima mitskih .arita/ i samo 100# heksametara' Prvotno je 0io posve en kardinalu 1livieru &ara2i 3144051!11/, 6du0rova*kom za+titniku6, no drugo je izdanje posve eno (eonu 7' 3papa od 1!1451!"1/' 8p

pripovijeda .erkulov silazak u svijet mrtvih, gdje junak susre e svog lju0avnika, dje*aka .ilu; .ila pri*a kako su ga otele nim2e 9ajade i kako je slu*ajno stradao tijekom podvodnog okr+aja morskih *udovi+ta' Potom .erkul savladava :er0era, od Piritoja saznaje kozmolo+ke tajne, a nakon 0or0e s ;itom, glavarom Podzemlja, oslo0a<a =ezeja i vra a se u gornji svijet' 8p je i alegorija> .erkul predstavlja :rista, .ila ljudsku put, =ezej oslo0o<enu du+u; alegori*nost se razotkriva u tre em pjevanju, gdje kao .erkulovi protivnici nastupaju Satana, (evijatan i ini 0i0lijski zlodusi'

?legori*nost dodatno isti*e promjena naslova u izdanju 1!"#> sub figura Herculis Christi praeludium 36:ristova praslika u

ponovo. i. Boccaccio' Buni evo povezivanje antike i kr+ anstva. dodaju i ga epitomi 1vidijevih %etamor2oza.erkula djelo nastavlja vi+estoljetnu evropsku tradiciju unutar koje su mu vremenski naj0liBi predstavnici &oluccio Salutati. te mitolo+kim podro0nostima iz Boccacciova "odoslo#l$a poganskih bogo#a 3prvotisak 14A"/' :r+ anskom alegorezom . u*enosti i kratko e dopalo se suvremenicima> pohvalnim ga je epigramom popratio $ilippo Beroaldo. te u Da#idi$adi preuzeo neke Buni eve izri*aje. mladena*ki rad humanista )ohannesa &uspinianusa 3Spiessheimera. a o0oga uje je 2ascinantnim prirodoslovnim in2ormacijama iz Plinija Starijeg. 14A451!"9/' . prvo je izdanje u knjiBnici imao %arko %aruli . u skladu s humanisti*kom poetikom. iz 149159". ep je jo+ dvaput pretiskao Ro0ert Cinter 3Basel. 1!4D i 1!44/. u Esterreichische 9ational0i0liothek postoje dva prijepisa De raptu Cerberi 3&od' 4111' i &od' Ser' n' 1"'DD1/. pri*u nalazi u Senekinoj tragediji Mahniti Herkul.erkulovu liku6/' De raptu Cerberi. od kojih je &od' 4111. preo0likuje @ergilijeve motive. prirodoslovlja i alegorije.. detaljima :laudijanova epilija Otmica ro!erpine.

Dani h#arskog ka!ali. loci selecti 3priredio i preveo B' Ilavi*i /.erculis6 %' %aruli a. Fagre0 19AD' (. 1!"#. Romae 1!"#. #A5D0. 1991. isto. Basileae G1!4DH. De raptu Cerberi . D* 2o#ako#i3.e raptu &er0eri6 )' Buni a i 6.?9)?> %acobi &oni Epidaurii Dalmat' de raptu Cerberi.ta /01 Hr#atski humani!am1 Dubro#nik i dalmatinske komune. %acobi &oni "acusaei sub figura Herculis Christi praeludium dedicatum (eoni ) ont* Ma+. s' D1510#' 9even )ovanovi . 6.ialogus de laudi0us . podrijetlo alegorije.F.. Buni eva Otmica 4erbera 5 Podrijetlo pri*e. G1!44H.e#ac. Romae G1490H. De #ita et gestis Christi.='> D* -ali.