You are on page 1of 11

INSPECTORATUL

~COLAR JUDETEAN MURE~
MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE

If)
,

HVIlII:!.-

~

www.eduntS.ro
Nr. 1062/19.11.2013
CA.TRE

Conducerea UniHitile de invatamant din Judetul Mure~
SPRE STIIN'U
Administratiilor Publice Locale
In conformitate cu prevederile, art. 61 din Legea Educatiei Nationale Nr.1I2011
coroborate cu prevederile art. 24 din Ordinul M.E.N. nr. 5454 din 12.11.2013, privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de ~colarizare ~i emiterea avizului conform, in vederea
organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2014-2015;
In coroborare cu Legea administratiei publice locale nr. 21512001 cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
Inspectoratul ~colar Judetean Mure~ solicita autoritatilor administratiei publice locale/judetene,
conform art. 24 din Ordinul M.E.N. nr. 5454 din 12.11.2013, PRO lEe T U L privind
reorganizarea retelei ~colare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ~i particular de pe raza
lor teritoriala, pentru anul ~colar 2014-2015, in vederea emiterii avizului conform, in termenul
stabilit de metodoloeie.
Proiectele de retea ~colara vor fi transmise la I.S.J.Mure~

pana la data de 02.12.2013

NOTA.:

Director;; unitiiJilor de inviiJiimant au obligaJia de a transmite $i autoritiiJilor
administraJiei publice locale/judeJene Metodologia pentru fundamentarea cifrei de
$colarizare $i emiterea avizului conform, in vederea organiziirii reJelei unitiiJilor de
inviiJiimant preuniversitar de stat ventru anul $colar 2014-2015, conform Ordinul
M.E.N. nr. 5454 din 12.11.2013.

ConsilierRanja
ReteaRodica
~colara
RR/RR/I pg./2 ex.
Anexe: 1 filii

!QI.

Str. dr. Victor Babe~ Nr.ll
RO-540097 - Targu Mure~
Tel: +40.265.213779, Fax: +40.265.218473

.l -.2013.•. Metodologia penlru fundamentarea cifrei de $coiarizare $1 emiterea avizu[ui conform in vederea organi$tirii refeiei unitaplor de invafiimant preuniversitar pelltru anu/ $colar 2014-2015.:R k~~J~NOV...NOV. aprobata prin ord/nul ministrului educajiei nr.Bu~e&ti Tel: '1'40(0}213173003 F~x: 't'4O (0)21314S42D l\I'W¥' jQJ1. 28-30.menelor I!reviiznte In metodolo~t~· Inspector Str. ~ . Sacwr 1..11.~~~~. anexat.o { Catre INSPECTORATUL JUDETEANJAL MUNICJPIULUI BUCURE~T1 in IIwnjia Doamnei/Dompului Inspector ~colar General " Va transmitem. INsr::CTORATUl ~COtAR JUOEl1:AN MlJRE$ 2013 J . Prevederile metodologiei vor fi comunicate c?nducerilor unitatilor de invatamant preuni versitar...IB..2013 I 19:39 0213145420 DGMRU #0181 P... 24 din ..' . ••~<....-¥ ..0~1 1010 I Directia Generali Management.. Va solicitfim ~9pectarea en strictete a tet. Gene~l BerthelQt nr.:d'J)J. ~"... 010168. precum ~i reprezentantilor autori~tilor administratiei pqblice locale ~i judetene.-/ •. 5454 din 12..20J~ ---~ 1. Resurse Umane ~iRetea ~colari EDVCA TIEl NA TIONALE MlNISTERUL MINISTERUL EDUCATIEI NATiONAlE ...J:n an..

.>eivoltaie. :i>. :::: . pr~d.. ·iifd dinl.ft~~it.:::..••••••••••••••• '••• oJ' •••c.. S~~ Data _. :' .'... . " .~i oompletArile.i· ~.aYizului c~¥o~·:.:.' ..'" ><"" :..<. ..-..·..:.'.:.·.~{)LE~IitAtriiN~~O~~E. Bucure~ti Nr.: . ' ·.: ..' "'.y'~~.ma ..efNati9tuile. ...: ..: ..>.·:>e~it~ pr~zerit·ui·~~~j'i~::·· ' ' ' '..:. i. v I .~..ii·:retel~.a ...'.:" :...:·..··p'ir~ctia·· GC1)~.'!.·. ./I.. '::.' ::'..M~IOd~I. : ' .-~.: : :d....• oJ ..'.: ":''':.. :.' ....:·:··l~5i2ol3/.'... . :.2~14. ' ' ." . : .·. ' ' '....'a.'..' " .. .··.::~colar~··.:organi~W fete...anagement.•.(·. '..·:.. ~ ' . N' ::.' ' . . "...:': : .-:-:.--...' '.:... ..::..20J'S~· ...':.: .':' ' : : :..-.r'..ntrU ~ul'·.~~~ ••.. •••• '..:.: :":~RritN.~.. c!e:~w~a~ani pr¢~v~i*':Pe. ...:: .'..'. . .. '::..' :.::-:~:·.:. ." .~i ·tinit4ple dc..·... .i~meiur·Ho:~r.:~ . :...:. ":'. :". . :§colar2Q14:--::2Q15~·.~·.<...~..': !.\:. ' .:: :': : ... :. .?(~liIt'::(i) .·::<·. UUL *UiOi ••• oJ ••••.:. .... . .::···:.... '. Uill ..·peR~·~JiJ'~'Q~r. a~~ui~~to~ .. .: ...: .. ~.... ". Art.' . : .··......pliY.': ..-...:-....~i...-. .: ~.' "::'..:...' . •• '.<'< ::.'. .. :.:...:.::M1NISTERUL ..'..... .· ·:~~a~fdUc'...'..---..~gea e~~pei··~ti~Mi.( ••••••••• " ••••• . .:'~ :...::'.·a: inv~~t1fl~ PrQ~~iQnaJ:.:.:. :: •• .:reh1iic~:' irispCctoraiele .~ .Jl..q!~ ..l. "M1nlstentllii Educati...~.esurs~ I1niane ~LRt'tea·~col~....." ..cu ....•.ri1.·:·:.:.:. ...~it4tiJ~r. :.' ' . ': . :'.-. .: '. ...hu·" 1/2011.:de-1JiVi~Dj4iir preumversitar ..~ ved~re~ ·or. '''.> .U1~oare.• y ··.::·.. -- .' -. :.. .pl~d"'ent~~d.' .·:::: .. :'. ... 'l\mUSTRV . :::'.tn'...' ' ". .. ••.~ntii:Jl'NatioritU' de '. . : :. : .·:::<·-:·.. ':'. :.J~. . :'.' .. : : .' NApONALE ••••••• . . :\~ ..:... '" .ra1~M.. ·"·riiodificidle .. '... ".:·. ' ' .1... :: ' : : . .': : ••• '.'...: " . .~ei"~~~lor.~Ik~nzare. . :'...~..Metodbl~gia p¢~t.:::··\.·~igiinizM~·:~(func#o~.: ::':..' .'In baza··pievrAe~(>1.·:....''.. . ..··. .. .':'('.:..: ...." :.·iitterloare<.' ':::.. : ' . ' .~·i·..' ' ...·.EDUCA rIEl .: : .'.fiui~~niai'eacifreid~ §co!~e'~i ·~miie~ea.::··::. -:.:·. : . Ai1~2.'.1a·iIld~plinire pre~e~edl~:p~ezentU1Ui Of~~' " : ...:~\i:·mri4ffi¢ijril~~:coniplciari~e. Se·aproba..~.....: ...-' : ... ..··.~~~.'..e~e~ ..GiiY(:fu~~fu{:nr. .

:' ...': :" . 77/2013 penw stabilirea unol' masuri privind asigurarea functionalitatH administratiei publice locale.crite):fuJ ecpnomic... invAtAmAntpreunivers"itar qe stat care se asiglri dinbugetul de stat. : : .preuniversita:r de sta~ · .· . aprobat4 .privind .~... :...eifrei d~lco/~riz(lr~ o$i .'.J. "Art~'2 Pentru :furidamentarea p. -..: '. ' .ale·O~c::::rS. ---------. \:.l201t.-.educatl~i n~io.·ulterloare. '.roieetu!t:1i'plan1ilui d'e~olariztU'e -incadr.O. .' . ..mentai:~a..d· aProba.~~tel.srat. \<i~L. ~colarizaret ·cu ..--.'. I: :r~speciarea. $+'~ .~ .Qr~po1~ .::' ' .. finant4rii de ... ' . '.. ...': ..~.-": /.' ".·pe baza~rin!to~or'criterii generale: critcriul. . ac.de acreditaie.a. --..ului . .niveltil uniWil~r de inva~ani . criteriuLsocio .pnVind finan1~le pubUce~cu·moditicariJe~i ..J aprobarea Metoaologiei (je eY~luate' institutional!· in ve(jerea autorizarii. cu modificirile ~i · compl~tarile.. cu 'modificarile $i completarile'ulterioare... respectarea prevederilor Ol'donantei de urgenta a Guvemului nr.---.-...~i.. pen{ru fin4a.rea.auriitAtiiorde)nvitamant preuniversitar.·: ':. ' ..- .' : : .eolar~~trepentru uidt4tiie de 'invitAmaat ' ..~c(Jlariz4re pentm .' '. '. ' .' .aprobareanomenclatoarelor califi~arilor profesicin~le 'pentrU 'dlirata..dofal~te din TVA . inspectorat ~colar.. .. respec. .' -' .. .·... . 9.. normelor metodolo~ce p~ntru ~etermu:uirea ~ostului standard.' ~::.~e·rea~iz~. .prin· bugetele lQcale. -. ~?~~ '.MJiN.. .. .' . ~i .>!~~~"':::_:':':... preciun $i a ~tanaar4elcir·.~~ : : :. .09. I '. '2212007 ·~ntl'\.ere..:A.•econi:nn1c. 4. 7. 'modific~rile~i . ':' .UlJ'l""l!\U ..~igura pregatirea. OMPCTS·S3471Q1.asi~ra.. ve<J. din sume .: .' .9L201O.ul criwriului: Jegislativ se ··vor. ". .'L¢gii ./'.ve~iW·d~·...' .· 72/2013 privip.reditarii evalUAriipenodice ~ orglUli~iiIor .. respeCtanm' prevederilor. :.prevC(jerilor .nr.\.': ' . ' . .' '.. preupivennat'~e stat" .'.: ..' ." .~/~reiunitil1ilordidnyqlam~nt . crifeduJ:demqgrafic~ critei'iul geografic.1•..' . ~7J/2007 privind aprobarea Stan4ardelor : de au~otizare'~i de':funciionare provizcirie a·unitAtilorde.. '.. a num!rului de posturi ~i reducerea cheltuielilor la institutiile ~i aiaioritAtile publice din sUbordinea. din. -"..emirerea . '.. .. sub autoritatea sauJn cool'donarea Guvemului ori a ministei'elor. p~vederilor' Legii rir:~500/20o... . baza a unitiUilor de..OMECTS rir~3331 .:- '.:'... "lir.jl:~~~ :Anexala .'Jlterioar~.:inspec~.... .. respeciarea prevederilo{ H()t!tirii Gitvernutui tir..}~.'/~rli: .Mi~·.tai~a prevederilor brd6nant~i ~de·urgeritA· ·fi··Ouvem..d~ :~cOjarizare la..l"U/ $¢q/ar2011~20}5 . ~.11ui·nr ..~v..--. :. :' : .tnv~t!tnani-pr(!uriiversitar...Vpr~polari ~i incadrarea in costurile standard aprobate anual prin legea bugetului. ·cu"· inaaifi~i1e §i . ' .:'.' iriva~d\1tul pre~i. 12'5:02. .: .....--. de..2:. .·pluu1uj ·:de·· .ul1iversita~ penfr.a. care :se .Hotararii GuvemuJui nr. 5 ~'respectarea' prevede~llor .··comple~iI~:uJte~i~a.' ': ' :. .. :·.. Incadrarea stricti in numand de posiuri aprobat de Ministerul Educatiei Nationale pentnl fiecare. Jeiislat1V.u··mo4ifici1rile ~j ¢omplet4r:i1eu..< ci/..40H{.j' .Hptarat'ii Guvernului· nr.." .. privind .compl~$iJe.cu ·modificari prin Legea or: '87/~006.' .-..:: .. ' .. ftirnizoare de educape. de 'ev~~e pe~iOdjca.lU1ldain'.:.. pJan..terioare.· hr .':' :. 75 12005 . pe baZacostuhii standMd 'per elev/pl'e$colar.'.coinpl~4rih~·ulte. -.~i·.' cu modific!rile §i ·completArile ul~erioare.' . : ..de .:.. ' METODOLOGJE ....' '.i..:pr41 in:vA~an~Lpreuilivef~itartPrecui1Hi .jri.. Elab~~rea p'roiectUltii C1Vizului conform' in vederea orgol1iziirif pte.'U.urm~:··· ':. 3081127.iespectiv .re.-.:. ~: resj>ectarea. .. 8.. r¢sPeciafea-preyederilcirHotmiriLGtivemului ni.:. corelarea numarului de posturi cu num!rul de e1..' . '844/20Q2. :' .. ....~:1 Pro~~tUJ. ":3:.:'.rjo~..2.rea ~it!tH e~ucatiei... ·ofertaeducalio~li. per elev/pre~olar ~istabilirea..2010.

': '.§j·a·.fe~i.!riieiilterioare.. 3. H . 8PeciaHzare..-: ' ' .. de Instit!rt\J.din·:)ugetele .prim¥~:gUunaiial'~i·· . de_§col~e.Qi. :'.:V~~r~a'·respeCtarii p'~vederilor~63 e!in ' .' ' . :b) . . :PentrU.p~evede~lor .Qr. ~~..Fti~t.j.'.. ' •• emlse :de Mmt~te~J ·E..:a unor. . ' : .pop.:':.c6mas4re: ~e. . 'B~anulul :de ...calificarUor 'profeslon~e care vidorJfica mal bine .'~lgur~··resurs~lo~.. · .:'.'car. tn~tJri·.e:$icompJei. '.. : . Art.' .~ridamentarea· proie. ••• • ••••••• 2 .la nivelul' ..Napona~e.· standardelor de cost p~ ' : .:.:" .Ja..·. care se 'lnainteaza inspectoratului ~colar: ...'.ropunerii proieetl. :' .~terltOti~~. Ii .. .~l.:'$cOlartWe·:In\wiriii .p.. " .' .!tIDu.au*f~v~"sJb . In .~c~lft~· .iei (fen.. ' ' :' .~t~_lIuli.regUl~rP~nteJor.. . ' . : ':'). '6 Pfoiec~1 planului de $Cotarlzare $i fundamentarea' acestuia vor fi dezMtute de consiliul profesoral §i aprobate eJe consiUul de administratie aJ ·unitAtii de mv!t!mant.Y..• \ . U.d~~ti~~.Jn:-cadrillcriteriuIiJi 8~!.ei de 'v~sta 'Pr~~~hira ~i 'de :VMs~·. ~i el~y.a' tUmr~r:'zonelo!" din rriedi4!. fundamen"t~'i.iej demogi'afiee. optiiulilor e~primate. .S. : ":'''~~$! :. ..4 :}>entrU fUjJdamepiareii proiectuhd :planuJui. ..i'... :'2..'.LAI) ..ten~naI4a·autoritiJil~.·.. .··ifJip:Wie?·tie>hu~ivel~1.... spee.' . dezvoltarea .. Art. .Art.'.' . niyelwife de studii . $gol¥1zare.funcPe>neaU pc raza. c!ro(. ':pe'p~:t~lntareaproiectulu~ .' ":... seama ~i de criteriile specifice enuntate in prezenta metodologie .:' . .>graficse •• . pe. finat:1P1~ .':' ".:urban' ~i··din ·mediul . .tieCm~i ~Mli. :. ei notificarilor H •••••••• :. .. : .ani1. posibilitatHe qe il1seqie socio-profesioi1a. ' '.'". :' .. cu respcctarea prevederilor . p~cular..lui 'demogmqc se va tin.·:pe~~·.~Y::~L:{·.·~u·iir!pl~catij··mstabi1ire~ ~Ia~ului de ~colartzare prom...-putin'la ..:::. . ":'" __ H ••• _."'cu'n1(>dificmiJe... va':uim~k '..' . .i1or care s'4 'pe~bi acoperirea :ecbit~bi1a::... ..1.. eley/pr~§coJar'pentru auul in curs.de...~. ·ace$teia. ..17 ani.. . prgani2. corifonn:~daj4elornat~onale~1 ~~ope~e din 'dom~Qi~I·ed~caiiei.~.<.~colare in baza .'itstfe( incat: . ..~i~oiJJji1eWile ulterioare.•.caieiel()f: stati~ice elaborate..: - : m : . :.·" seama'de: :.~:. solicita. . pre:untve~sl~ de::stat.·· . analiza ~volut.. (3) Conducerea unitatii de invatwit4nt va.:t..·Lo~1 deActiun~:'peritpdny4tiin4ril(P..oferta de formare pr:ofesionaUfpriil inv6tamintprofesj'ona1.forma....ifjce YET. :1'1201 t.. domeniu..~igUrarea: cupiind~rii populatf.edllcatit.~i PLAI.' ". :pentru:fiecare·Plvel.~~:..j)regatlt'1!:.ai4::de·iriVat!in4n~· pre~J8.d~. kt/ :.:. "..jnv~tama~t 'rAspunde de fundamentarea ~i elaborarea proiectului planului de ~colarizare la nivelul unita1ii de inv1t!mant. :.:' ./:>i I ': ·\<~:~L ~:..: an~}jiafeno~enului de migrare inteinifapop~latiei 'qeyatsm ~cplaraip lone apropIate.... '" .. ':'..· evolu...~·ece~: d~s~ur4rii' unui pWces de ynv4~ant· .-av~."fje.. .l~~!J~i.": '. dupA. .' ...uhitiei $colare in intervaJ de' O' •.privlnd fm~ntarC4. ••.Jo~itAtiil~i~iH:fid~iJ1~rn\ti.s$i1i{uJ ·mi~I..elul unitatil ..' . ..' : '.aicJ~elor .de. . ' !2. ..larizar. "ba~ .l/20U cu .coniporie~teietnice.·sevaanah~:·· .:..va.lIui . .3..... . "'.c~e toa~:unit!tiJ~ de. cu .·.I.'::: ~.' Art. ':espectarea .~co. . .':..e.Ao1J~·p~ntruacce~uria::educati~:·~l'tutUror·c~pWor.' . de Stati~ici.onal· ~~::te~c '~.1o~ m~die ·prevhut4··~la·:art>63.eJab9rMii p'.v. ..:':resi>e:~ea" ordinelorj' :~eto9olq~ilpr..~... ".'..' :. .' .. . in. ap~n~e·.·seva·face·avandu~se·jn·vedere 'recomanqarile PRAI. '. ."10" ~espectarea·.ele.8iea:iSi:functton~e eel.pr~ved..ant· pio.p~ .prezentei metodologii.traditia locall corelate cu .. '. '.·~Cp!~' intr-o ." . cadrul cIi1:enu. '" .i"£t4~istraJiei:pupl~c'''I~:le.p.r.tundamentatea:pioiectulw·pl~ului' de ~co.:: ~••.e$fau:·la .ca!iftcare profesi~nal.(J)'(iin 'Legea: educatiej 'nationale ·rir.#olsip:uUI JJGMHU IUlO ~..~ln ·~vai~~Nl Ur~8It.UI~i: ptariulul de'.'.~~i: ~:eJa})~mii _~~<?lat~?. ~~gea·.: .:forma ~e Jnv_~~ ·. ...I'rm ··rJ.' .onaI i!e Acpune..... analiza.rural.. ip vedetea'orga.:.. Situafi.lopaJe.1V4~.unit3til~r d~ invatAinant .fuv4timM~{PRAl)·~iHP~anUI. ." :. :'. (2) La eIaborare~ planului de ~colarlzare pentru fiecare unitate de inv!tAmant de stat 'se va tine ..' ~'1.' . .~. p~ntru. . modi~~il..n . : :.uwii tnprofil1eritorialareteJei. .. . ..l·1i.~~ ..Jnvatamant. promoyitrc. a denshatii ." .crit~riului: e~nomic :...2..Ce~I~ conform.efil?i legislatiei in vigo~e..JuUi~·miJ11m1i : .~i tehiuc..d~um~~teJor. : .u)~ce.~tf¢a. in vederea.'inv4taJnant de stat~~..Pentru.::. d~. ' '. National.' ... '. .e~i..··lns~ci!~~ilor.: 1. a. !\:i. 7 (1) Cond~cerea u1'1itAtii de .' . 3 .:a):::'$itu'ati~':~I~e1or.

:cu~(}~iti. ·..~. de..~~~.:profiluri ~idomenji ale ....:.Cuprind~ i~tre~i ·gerierfitH= a...." :<.~~ CoJPP1. .se voi" face' numai ·pentru absolvenpi inv~taTnantului gimnazj...robai.t!i·ile" 'ul~rio~.12.. ' .ll~:.jJ~r.ii~.4~d~lor·..'in. '-'...ific4Hle-' _.timpurie a ~m: ..din::bugetel~ l~~.Dli¢.s~~cor. cu:pte'ved·enleJegale·in-vigoare··:..sW. .thu.'··· .niv~lul:uni~JOf "'.:: .' .'~'.ed1:!~p'~i·. .n:c~.••.~l. ~ acestnivel de in~~ant.~e.:..v·~i!m~nt cu ..9'.-a ·....'-.de .. ~LU1e :~.i"fQrma~icii·iri:iJivaWna. gimilazi. ' :' :.-7~ .vind ciua de §~Qlarizare pentru clasele claself~ a XI-ala ~~~~:. filiera.~ .•• .'.~~1.:din 'Leg~ .: <.nni[ liceal"se .:.iriSpeiciofa~Je..:~ti~giLgene~ii·.···fu1antaW·......natirinl. .:'.:'9>: funciiqrt*ea.: : : .'urjitate" d~ inv~t de· p'e :·t~ritoriul judetiiluilmunicipiului .::c~.' .penJrn·cl~ele cu·.preqarea 'li1ietasjv4.. '..:elevipf~~QJar j)eritrU ·anlil..frecventA (seral) ~i~~~~an. · ..· :'.l..:in~riaJ4 ¢xi~n~p'erSoMlul didactic'~li.a~d.... :' :. :->(: ..-~iinbi-..' '..' -. '.:..'cOn1PI~.~n~ -..:'. .·direppile.Unitapledf.-. - .en· efectiv~:su.' Cnte~iJesPC9itl~·pbHgatorii·iJi. ..respeetly cu 'inCadrarea stri~ta .tehnologic! :~jpentru .'. ' . cu:~predar:e injensivW!>ilingva: a.J..fo~UJi p¢n~ ian4id~tii 'de ewe rro~ ~i efeyii din 'Republ~ca ' . . :..'..63.(Ifdi9~·t.~:b$.Jdiu: u(.•.'. '. : . :. '.' .utA 'Ji1 mt·· ~3 . :~r ~laSef. (2) Propunerile pri. e4uc~tiei:n~fio. '.:tn'Yeder~·reduceri(fenomenului 'de p~ASire :' :...in.·iwm~lut:de .ft . . .:· ·pr~..putm mv~tAman~H~ceaIQin:~8de'el~vi.:. __ -2..: " .modt~~le '~i~nip'. '. :. cu: .I¢iAfUe ulterioare 4.' ..::' '.. -·· :.:' :"' .'i~um3iiilu. : . ' . . . ~1~( ..> ..Guvernului .: ..jminarea .'.$~J~zati.'1~(}~ i.(]enetaJA·B\fg~F ~~mli:iriv~lU1t.. " . ·:. ':' . .ficat 'din unita~e'a'de' ..· situatiil(de exceptie.'cu < :: .. ·· ..---.iatiui)."G~nera14' :' :' ·. .': .le..•.·.": :• .·..'. .·-·.' .~!aselor~~·Ui~. ' '. 63.~\I~iverhai:de.dm.1.preg~tirji.'.': .pJiii .PTopuneriJe privind cifta . . .~an~!".. '" .: 1n.eJ~yjJrir .t sp~i~L(~~.etarile·ijlterioare.~f j~ do~~. · .carH:e.~ora....:. ~iaN:..-"-)n9d.··. ' . ' .~. . te~ea' e<Juc~~ej : . ' · .·..R~i~:~Ct)1ai~ Nati!3n~la.':":::"':' . ' .·ap. ....··:.' Art.::.' .. 'curS: .y~ : re8Jizatiniri~uoiSe:s~a.clasa a 'JX-I:" cu ftecyent.:pe:"b~.ins~9tO~lor ~lare pe.' .~tBS>' .*~. .')" :.Ca~T.. IX-a cu ·ftecventA (seral).un·ei Jiffibj·. . 63 d~nLegea .~.a (sera!) sau cu 'frecventA redusa.. ·Qati<)iUile~~'..'."':IV - ~UltH t'. .' .. \ ..:... 'aproM qe ·.. '.f1um~t:de·..pHmulde~cOlarizare·pentrn.~¢otariziir~. '~:.. :·:~iclurmfeiior....~oJar~e pentm .lhni~le··m:aXjn'e·previZu~ de ... cu 'p'r~4Me'''iht~nsivlt it .:' .nnvijtam4Qtp..lbr..' .··Pinante.-.J)r~~ea=progtafuul.: ".. -Art.v .UU:J lUlU _m .. care ~coJarize~... "..fili~~~Qr~~i.:·imici:obUZele-~oolare·.din·L...---------- ::..5. :...for*la~~~~q·r: d(Studiu~· piey~ie>~'':sl{:~:L(2).---:. pe baza strategiei:formulate prin studiuJ precizat ~i cdteriiIor·menponate .:' ::' :'-:. Dir. :-. tlase'~:lib JimiUt mfui~a:pi'~v~utl·deart~.:" .pr~vazute·bt·art.. : . :..mspQrtUlui·: ..':'~gp·~~~e~.:·ct~el. Unei .e..·.-: : .' ...::: '. 11·(1) . ' .. '. .""..'.-'..e ..&. .._. 3.: : ·.. g.: ' .'... '.' '. '.i. .·· .1 h cu : ..'~mi.egea~~u.a"s~lv~ti.: : :. '.·MaJiagem~nmrJ{esUrse~o·r .de rir..i1or·'des~diu .·renttu '!nvA~antUl 'li~eal..in' Lijnpile·Minoritajilof : .:pwvederiJor Ji0t!r4rii.': : '.-".' ' '" ' ....privin4 .lui'. :tiliera te~rctica."':I •.In:bugetuiaprob~r.~.MoidQVlrd. ·.<: \.-" : .n~~~nale ~. ·Stabilirea.e·catr¢·.:cu ·mOdific~ile. '.114011.n~ preuniyersi~·de s!:ijt::diri'meqiul urban. anihi:c1~'preg!ti~are.·:..:.••.' mva~~t.-::.. ·'~o·.. 3. se.. ..ege~: ed"cat. . ' ..' '. :..--.~i'~ ~um~lui4e .clasa a.•• -:I£. :de insp~to~tele ~cQlare¥inisterUlui E:du~tiei Nationale necare . ...:·valpai~i:ri~ie'prevaz. . ..b. 1!20n.\ '..na1~.-·· . .cO~~··pe.$i'·: cu :tespec~.' : -.:~'.•.'.ea .. ..' MiniSte~f' ::Educati'ei :Napona.care nu au unnat 0 formA de invat!martt licea1 §i care implinesc varsta de mini~ 18 ani panaJa data incep¢rii cursurilor~~olare .Art..'.art...:. A: :E1.clfra de ~olarizare 'pe':'flliex:e..' ¢U.· :.. . se·ehtboreazi.Pfo·~eCtlilui-j~~u.ri~..c4trc . .':···':·.~um·inil:·pQsturi..... . .:'.hi :inYitam~tul':. :. ..modenie·~i..~duF~:·~rime. :. '. . ·~·iis~u:fuIi~p.prQP\J~. ·1/2P. .'. "::'.<'... ' .::..'..". de :'speciaU.·sun~. ::. ..' '-.·.::~aiiZel· op.aUc"re~ti..di4!'."..¢i' napoiiaIe nr.Goi1sti~ri)a:foniJatiiiniJ0'1' 'desri. 'rrioderne' .. de·inv.' .·~~..:·.'~OcUticMi1~~~i:Co~ple~He"\Jlteri~~e se.eley~.. . ..¥Resurse:VJiian-e'$i'Qirccpa ~~ .~..-: .. . .?:'..' ..$i C9mplctirile ulterjo~.. ...:·.' :.. fund&ne~~ea·.J~it4til~rd~finv~4ilt :pre~nivei:Si:tar::de' sW.... . de':b~ ~a ..d' din promotiUe ·ant¢rioare •.' .p. : <. ."C~stitU~eli.o. .' '..:).~··VI¥~{in' ip~~4nt~I' liceal..'·:.i reparilzarea:·pe:·ijnitafi' de 1nv~tmi~4Jnconfomii~te' . .:'..· elevi1or.-~-- --- ----- UtiI'lKU V£.ecth~.. '..·---.iOpiilo~in·:varsta..de~baza.:..~pa . ' ' " . ". "...Stan.l: ~e::cl~:'cij'p~·sWul~a.: tn .onaiea 'form~tiQnil~t 'd~··stUdiu:. ·corehii.~~ImQ}Q~/tj.tlJte..pentru\1i~1.----.~i.fm~~:· \. ' .':aSi8riea·..fom.. : :::'.·Qe.

·PrOieC~l·pJml1~J~ ~e·. 'pro~~. "prop'\.profesionale . :. ' pe': ·fiiierC/pro'flhjrVsp:~iaJiz4ri((lJh:ra ·teoreti¢~)(domenii· :-'''aJe . V~analiza proiecml'PI~ulurde :§'col2rlzare. pentru Art.·~·. :: ".~l~ta.: . ~terioare.re·yof .· ::':'!'.··.' >:: : ': .' .'.:umTAUlor .:12·.de Co~pl~taTe·.l!. caHfiC!ri ....reuriiversiiar '.niveluri de pregAti~: pe . unititilo(d~'.:-:.qe.~i.'.$cJi~'~c~)4.ro.. admmls~pe :a~·.~etuJuYm~.de .e. inv~ant.rtJ~u~ar preuniversitar..:.uivind.I?p.pregiUirii de bazW domenii/calific~ri'profesionale ..': '."se ':real1z~ .19'Directorii unit4plpr qe·invatimant preunive~s.tn~~t4U1intJ)reUniversitat de ~t.. i1ivet' 2 de ..pe .:·pentru· ':modu! ·d{flin.' .damen~~·..de .de guvem.tm~e~~are.lizArl (filiera teoretj'ca)/doinenii ale.pr.s~ '~i1~e' 'de: ~4tre·~~~sili\l~ .··.. ' ': '" .lar. filiera .·ptopu"enl~r..l C'DPS ~i aIcoordonatOruluire. ~i AJ:t.o.::_.artiza.'perijveIUri a¢.· I.~n.~j ·aD~qlveniU..·l~.'Art l~{l). pentCU·. 20 Termeni ~i defmipi specifice .spe¢tCirat ~co. . \i~l.:de:~a#'~:Miriiste1J!I'Educatiei 'Natio~~. ·<foJI.li~u din.fiecare insp~9~~rat.. .... )e·.: absolveritilpf '1nvllt!mfu1tului .pe· forme de orgarnzare.:- --- --- - n • ---~-- - ------. in'anill $colar 2014 -2015.··".·. ' ':. '. · . de ~i1y4t4n1'4ritsup! :j~fp. .hicip.e. .~~·J~iZare..' Emiterea a-vizulul.:4lliceuJt..·10 zl1e: deja priniire~ 'acestera de ·Ia·M~stemL~duc~tiei National~.niveluri ~ifOrinfdie .>JmS!-t·· In "I" 4U. 1.re.·de ~cQlari~.in:.p~nt:tu·.'.$cp.": ..UlillllKU ~ULOL ~..litvaiama. profesionaJ se' A~~·.apro.forme de oiganiziu:e. 4e:mvaiM14rit· preiiniv~rSitar·Qe stat . j.' defal~area:~~es~uil.·in'mod obligatotiu~avizu.de ·~i:..Insp~t(lrateJe ~C9'Ja. ~·...din}'e~~.qjfrel~ de'$CQlari~ 'apr~b~te"prin ~o~~ 4e guvem .p~cd~. 4 .itar particular vor transmite inspectorate lor ... s~iHe. mmsmise "~Mpund:··.lcigica..:' ·~rt.. ~coJare"proiecteJe pJamtrilor de ~cQlarizare..'.. · .v.nnil ~rg~iu:~ nwnw:tn :uni~ti"de ..rii.a~. :~:~oJai4·. Qiviitarn. .· de . ' : .'exactiratea. ':.:.:.~ebuie's~·conpri.' c. . ·'. " ..~lvMtU~r.' . .preg4ii~ . a:ju. :15rrol~ciui'pJai1ulu.~lar.. respectiv de Ministerul Ed~~.'fo~~ .unit!tUe:..:..1J~ sQ"li~j~~ fOD)}..··~ .:·.1'espectarea 'Iegislfijiei in vigoare.' (2)' Vn~~p'l.elui'~nsi~i41Uid~' adm~istrlJ~e aI··· .~l!~LNap..profilud.i4..t$~: . insP.tehno. dupa' completarea . . sPec~al~i.:.$CQlar: .yor fi rePA#i.:~colarp:are:pe~trU"uriit!ti1e. ~rt.irid reteaua·~col~. 'c()nform de ciue organizarealreorgan~area retelei $cQlare inspectoratele fcolare .tf:~mep·de.··. in p.ofesional. ..obUgat¢rie: ~ locuritor .' . .~tate: ·niOd.rofil·~rjto~. $~iJe 'de·..: pf.privind aprci~area 9ifrelor'de ~colariZarepenttU.·...pe.~atelQr.stat.: de.·:p~yjnd '~~~l' de"lo~uri J.· . . :-:" ..~.priv. btaintat.~J~.iffcmi .tiecMpi ..' ' .. .~~e·la.fi~are.. '.~ep. Art.'PfecuPt' .··: ': .'~uc~t~! . de va· fntcicptipfoieeiul :de hot!rare .~~:.or·~coHJor.1nviiWrttantpreuiUvetsltM ~ut4?rizaf~/~r~ditat~ :p~ 4e ....mva~~t preuniversitar .. '..~ecnl1uh'laniUui:ctc·: ~cOJatjzare .lb~bi .. Avizul conform pe11lru argan. 16·'Ministerul'~ucatiei Naponal~.'de .·de zece clase de.·:de:-eatr~.· .!1.sioQal.' . .~~~croratuJur .' ' .If)/ . '.. 'CA~i'e' a~solventii ciclidui <: .' ~~olventnor de 'stagii': ~e' :preg!tire· practica.J~·)u·:·fo~f:~u:n~:'.. ': ' .§cp~ari~~.a· de ··.pl~uim .~~tnvi~inant p'.<.egAtirii de 'bazWdonieriii. 'inv4tAm~tUl liceal.· .. :.' : <. .li~ti!i~rl1tehnologi¢a.' 'p~~um ~i.abs?lvenp'l~r anului.J-iJ~it4tn~:de.: : '... '.nerile·.. .profesjonal~ :din serH VOt .en~·.~~p~erile·.infer.inv~rriMtlil postll~al.ecto~ji ~ooJan.C?. :iij~pec~ri\*uJui·:.i~specunii ~olari.g!obaJ. pe··filiere/profUud/specia. .Art. '..:cifreJe.antul ..libere ·existenw.cah.to~t~(. :... fa~etin§nd seiuna' de num~le~tfutt\t.ior. tnvitAniantulpreuniversiiar de s~at. )~colare "":"este actul emis de catI"e · inspectorate Ie ~colare la solicitarea fonnulatA d~ catre autoritatile administratiei pub lice locale in vederea organiWii retelei ~colar~ a unitatilor de inv3f!mant de ·stat .aJsblicit4ril~rabs.lenli. ' ' '.'(l)·· Propu.. ... Plt2a . :. ' : : ..: ..~'b~pl.pe baza :optiUnilor exprin:ta~\in ·scrisde.'in. (2). .. Art.ia~p~tn.~i .~. ~~".zarea -relele.·g~nerali •..¥i~isieliJn~4~cwei·Natiorn"..p...zate.tnvAt~int .gen~raliai:ij~~i ~~e:au:.j~l. ' .. :' .:··_.' .UUO lULU . ":':'>.u ..Ciu.invijtAnumt· '§1 se inai~~~·~PFe.' . Avx~.rin. de" predare.' .~coltmi'4re ~ntfu.preg4ti."p~oi~i:ui: .gIonal·al CNPIPT.'.

.iete~ei.eiapunUe :-.. ."0:.id~ntitate . rea1jZate: de~utorltiple:~mini~iratt~i..la:nivelgl). 'i11Vitim4iitpretini'Yeisi~~"': ': ..'~:"'~' . ' . :< ::> ::. im~l.. ~ni~iiot. aUn (1) din Legea nr..cu . :-: .' ::. ... ~cotar~~ u~i~~Uor.icipiuhii "Bucure~i~ in vedet:ea re~l..ai:Ofl4dt~·(A:. I · d. 4V.: '..~ilile.~e· .:~A. :'preuniv~t$~taf.1Q"...or de irivijtam~~ autoniaiela¢rt!4i~te':: de· . ".: .'.~ipula:r:~e..'. :".'.. materiale ~i uina.p~rsonaUtate . _. .n~liiaf~jUridicd(P~J). '. stat primar. '...:'.. ' " .1Uvli~int:..:' .B"cu~~ ..lnv~f!itiaritu):Special tr~)i sp~iaf pO~tUc~al: cu Co..l~Qlstraljei·p~~Uce·.' . "" ' .:..q::m~Mipi~/ui .IOi:$1e.gimriazial.. ...::... .""·' .~·J~'tai~tatC1i. ' .··: '~11:functiori¢l~ ..te ··1mi~. . 'C!1'1itare de .:vor:fu~ctio~ ·:tn ..fn$'e~~J~··M~nis:tefUJuIEducatierN~tioJ1ale.":.a. . : cOnsilii~e judetene/cons..i~iiIQrde' inva~!nt .''.~·~to~~a·::1I~~~J~f:de.3~ Sfi'uctW-a . Respec~are'a.1~li~e Jacal. · ::. ". i~texercita' c'apaeitatea 'c!e e:'Fercipuprevi\iuta:de lege pe)~·UimltioareJoI:.~ .'.....iu.::.'.~:iJali(#jaia:.~·4e·:comp'etcmti1.#i:..•.. preunivei'sitar ' ' '. de. de.:':' .':' ':' .panic~~ar: 'oP..U : .:· .' . " 7.' :. '.. :rn '~mniuplic~ii )mor.·::$. .:op~ratiu1ii sp~itice'precum Ihfii~~al4esfilnta:rea.: ·cup~inse.iP._. :..· :.':' .: :din·. . '. :'~e¢toai'eior 'mUn. pre~colarii/elevii din inv~t4mantul de mspectoratele !jicol~ vat ·tIne de cantbw deurm~tO~le .' .' Ii ''Actde''infiint'''''e'' ..~rinitoi"· :p¢ "n\ia ·~i~p..re/elei ~colt!1'e.fUziun~aldiyiiarea.p1.: :-" .»~~·~. -'.r~itU autOrizate·s4 'o~g~i~i :'.privino· organi:larea de.!sultarea .."'."..... ' :. ··locap'e·id~cesteia.' .:'Organizarea ..'.:p~i~ul~. :.· :.d~. ACtUI:' aQministrl:'ti~.· .~colare'se r~aU~A. .'...' : .·:..p~ic'41~ .. · '·2... · .P1isA ~~.·r:esurselor financjalje. . ' " :. : :. ·U~al·~i postUceal.. '. ' .proviiQrlUlac~eqitate. ..'.de InvAtlimantpreuniversitar corelat! . 8712006 cu modjflcarUe ~icomplet~J~'ulterioare)._. . '.unimtilor ~d!dnYA~~i·. ' . ~'.eIem~te d~finitorii: '.'.e. '.·Jiiv4~4ri~.pe~o~e!~juridic~ . in cazul unitAtilor'de standardul national 'de··. ':' Jur. ..~~' $~~ :.' A:· :R~jea:.. §colarn .~~cUr¢..{l) ':'P¢i11irU publice' :eri)irerea: 'l~c~e': a ..__.-.prel-U1iversitafde· stat ·:~i .·$qal(ir.:..6 •.'1~vat4mfuit 'pr~pnjversiUp" de' . (2). ' -: : :" ..' ..'/ .~nViiI4ritd'" :iu perso.tori~a~e.2 ...Wstrape'i·.. confonn .st~l~i. .: .coru..tre~preria:~taiu.d::' S~gi1iUl$~p'mf . es.c~e .$~t.' . :..' ' .de:.. '.uriit4fUor· :de.'._ .juri4ica· (P1)~~epr¢zentAnd '0 '. '.ei :~col~ ·p~n~.' ... national ·de . · c: Eficienta utHizaiii." :. '.. " · a. $Cd!~ . ·.iJ~geYamunic.Art:2:Lms~~t6~atele fin~tat~&i'e!.z.:siSteriiul."b qodde... Asigurarea finarit!rii' pentru ati cnteru. 'de invtttArn4nt preuniversitar.' :.PrCun·iv... ·._~_.tQWi~.:. .. .. '._. · .'.' $CpJar~ *Jabore~''b~:de . :.aIiZate de." ~.. ---- ..~·:::.'< '.proyj~ihi!~crediWe... . · ~...:. P8n~ij:(Pentrn:un. c"t:re .' stabile~ ·reteaua.titil~:cie.': :... ~ $coJard:.-"f~.. &p'ecifi~ ..'este pr~cesul de stabiJi~.·:~:·.fi~cala..':p'royizoriw~redita~ .izU1llL·cotl.~f!j~(.' '..'. .~t cu personiditaW.!prm ..:. '.. ~V4firo4nfpte~iv~r~i~ · ~:'re.:. ' .·1iri... atribuiiea de denumiri sau a titlului qe .: . -(l)·. Partic. .a 4e inv4~4nt .(:ont' in. ·pm::fen~rilorsoclah.care' .ne.~utot#ate·. uni· tHe . Art~''2.' ..·" .a.cu dica (art: 5.cin~~..·.' :' :::.ipiull:Ji. .:t...../ i r ._ .·:de .~t.' . :..' ..: ~~q(ara. baza preveperllor'legish~iiei.. :.:: : . a...' : ' . ..'.·· ":. b.": . '. partjbul~:' '. < . :. . ': '.~~. Calitatea educatiei' furrii~t~ d~.· . in' .' .' date:. ·." .....UUl·U'\..<-. .:' .. .~.&.:~2:~L.c~ul" uniWilor.I~. -': funciiori'eZe provizOrhl/aCre4jt8te~ . . ...3i" ()tg!Uii~e~. ·fn carol :·Uni~ti1or':...'" .·i1ii1'lOcaI/consiliu Jud~f~~~hip!ca.' .1oillU".> ..." : fu~~ti~~~. I\tr~~f.·"prin· cax:e: ·se 0: ·.v)et#~rial~ respecdve~" ~ '" ....":Uivit41n4nt :j:treuniversirar de' stat $i . '.invat8mdnt . unitatil..': .. :: .'. ' : . '.."~dm. (. ---~- . : .igom:e~ ·....p~e~~deriloi legale priyird "colegnllcoleglU natIonal .m! a~to~te:sa·fu'nbti.· loc~e ·ale.: ~i.este unitate.stat' aperatiuniie 'specifi~ 's~t · .·<de ::irtv4tAiri~t.preuniversitat de stat.' .a/aUtOrjt4tilC)r@4p.-R~/~a' .. iny~aiit particular).:: .. i .' :...: .idi~ ~ubord~na~ ~tiei unititi de Invat4Jri.~.: ":" .egishttiei in vigoare. autorit4tile ~etelei.·. ( :Re/ea ::i"o'ar4: lotalii. .- . ...sum ' .Ry.acteditare/evaluare·per' .." . '.:' ..ftjrictione~ .fadriunl~tl.l~iic6rit· ..' . JC?c~li~tii ·este·botmirea de iri :\...".

' .'1'I....·~d. ... deelev.egali('pri'0nd' :atntiuirel\' .. ~yA~. respectiv ..:.' . ' .. ''(3) A~iiUl confox:fu se.. ' . .l¥Ort argumentatiY privirid :Qrganizarc~reorBani:zarea rete lei .4ucatiei Nation~lei 4~pre nwnpnerea..ttcreAi~evaJ. A v~l .: '. ." . a~toritatil6r · admininstratiei publice JocaJe/juc1etene.in uroia· aCestor()pe~ti\mi. " .b~a."Caz.'''.cu exceptia ferenurilor :....~~~a firian{Mi ' " '.de 1n~am4rit:'·.."prin:~o~:'ale :~\itoritatil. ' : .:preUnive~.' . . -.iitat cOrelatA c» ' .. ·.~.. . (2) In cazul ~zhinii'prin absQrbpcfsa" prin eontopire ~ niai mul~or.' ::.e· ~fectuste':d~:~~tOtit4~le ~ministfatiei'pu~1iceIOcale 'refenroare la .' .de··invat!m4blt· de " "'d····· '. .~i·.:fi~i~~t4 . .'.~rsooahUije JundlCA puP)jc~. .ref~I~~...d~Opera~~ile·:spe~i~c.c.CO'relat:i1J.&:d1:'l.:~ti~~i·:~s~l~t~·. rt'.. .te:.: ..:tj>.".' •• ~':. G ·~~J~'... :. .b~a:d!11i~is~tie~ · J~ca.~~Qn1~p~O~ d~:·myatit.publ.: ~nti.~.:.::' ..c(j]egiulooJegi"rn~ti6na:l·~. '..~I11~~ena.. : '.Uriitaple . . ': _fi.l~de."tnvAt!ITi~t· . . respectiv.:. (3) in CazuJ div'izArii totale sau parfiale a unei unitati de invatamant de stAten~pers9n-at...l·~teJe~·· ~~oJare....." " ·.. ~a~onft.::'.·Qrg~i~reorgan.' ·:.in. ' . cifce_ de' .14n1teJe.~estO~. .oo.uar. "".locale.'farp1ulam de ciitie··iuitoritA~ileadnW1iStratiei·pubUce·1q~e/judetene .".:.' •••••••• '."de' .d1:8re~:.' - sau ·a ·titlului :de :·denunrlfj·. Yigoare: .. \a. ·.· cie...<: :: .-.•.':cola"'..fUimatP~le·criterii:" .te de fe~e.c~eljpdetencdtWJiint~ 'in 'scrhi .~~trU 'eI?1ter. ..: ~i hotiri~e prelLlaf~ "'QreptUriJoi ~i. ' . baza materialii.UmaJ1e~.w •.?lar pe baza hotMarii .iir"i~~t ·d~.~ . se transfern ·in· patrimoniul persoanei jundice care absoarbe/persoanei jurldice nou ..'privindpoperatiUnile:specifi~ .. . . .u~ti ·:soliclt~i·in$..~¢.~ut()~~W~...Ae.~:~ol~. dupa caz :«':.. 'dldact~c-aw()hare .ie~~I~iei j~ ~igoare.i:ati~ge. :'.c~·.preved~nleJe~slatjei :fit'.i. organ~teJr~rgarifzate' ca 'urrii~a a' fuZiunWdiviWii.. " ...~ca.' '.•.·pteuniy~rsitar· U¢eal.'"m :'cmil' uni~tHbr.t~e·..'. dr~urJ1yi-.: s~puse' operatiunilor juridice 'mentioIla~ c~tre'perSoanele j1:irice ~ezultate. mQ~jficatea rete lei. p~~onalitAte juridiciautodzate/acteditate..' ·Art.p'~ev~. _ u."'.:Asem~n~:avize·S4nt~~pte. ' .·..:g~}~fec~~~tn.:~m~~f:'d.· re5fiecti: prevedenle ' '. urma fuziunii. vigoare..!aie).'" ~'.' :":' >: '" " ' .~~nsUhd de adinW~tfjtie. · .~i~4nJ..an~~ d: .uni~Pi.ui · 'CSy':Anlta1.' .n~arealdesfiint~a!fuZiUneWdJviiarea.. pbligatiilor: persoan~i/persoahelor ...::' .' .· prin deciz~a in~pectoratu)~i $c.. : -... .oonformitate :. : . · .·tnftin'~"ealdesfiint<>"ealfui" ' .ef~ctlY~'su~ .: ..~h~l~ielil~r . ..-:Cje . "..:.tie..sprevazute de lege.:". ..··iri'·..~l'1u~.. '~lQCate'Pentru .·t..: '.4tont!!II.·p.(2).~: ~espep~~ pre. ' ...~(tpodi?~i ... : upitAp~e:' ." drepturUe ~i· obHgatiile persoanejJpersoanelor juridice ~sorbite/contopiteprivind ~utorizarea de functiopare provizorje/acreditarea. '.~~l~iti1e···:dC.·.~i::.. '..':sp~ci~r·de 'stat. '(4) pbtfue~aavj~ului' co¢'orm estc . :' .::.local adm.'..: p" • '.. ' .'Re~¢ct8rea···~:pr~vetJei!U~r· ..~ucati¢i·.U':"p~~John...e admtn~~trat~~J. ·:~"ulilmtnot·.--autOri~~.i a cladirllor aflate in domeniul public .v~~l~~. .de ...$f3t c~....rivind 'organizm. :' .: . ~Ql~e : d~ rai~'Jar'#e c~~p·~tent8 .' ..unjiAti'de inv&f8mant de stat ·CU.JMudetene~··.e·:pei:ibdi~·(mt·'5.~~1i~.angajat..¢oniple~fe:ulteri..s~. .de"$t.p..e:.?nsiliHe ..privintf... aciJ~4!.:.nis~te de c~tre c.. .irispectorateJe· .'ObHg1ijii~e. . " .potriyit .j_IDJtQri2aWl\CfcilitatA" .'' . 'auto~jtMHe"'adri1imstrati~i' publi~' 'lo.~colarelMinisterul E..'"ACe~ra.'~i :p~stii~f . Sf4t ..?!didacticauxiJi~ ~inedidactic. rezultat! ir."'dup~".infiiotate.juridi~ .~~ ... (1)' 'din' ~g~am< .s~~ui .:~?J2Q~'CQ ~04itj'~le'.. .' "-'. ~inl~~iY'4e a"t9riia~. un~tMIJ9~·:~e.de '.nu~n~:. ~i:iJ~..~OQf~rrj1~~.legii.~e. _.Mi~isteru. 4. '.' '.. in: ·fonaurlle. '.""t:· .. " .priViri4: ':.na1}~··~e . ·ltc.: '>. :..'~~. respectiv ..tync~tOne~ ~u . :. persanalul .ea ~U!. . f..e·1~~e1uqefe~~··~..'d~''''~iitfe Inspe~otand ~~col8t~~sterul Eflucapei Nationale in ·:·baza· . :.. locale.ffiianci~~~:.iCe. ."alin·.: ....:..Jniarul . : iar Jjps:~'io...~lbcale •... ~i. respectiv didacti. d¢/1nviifA1jiint :preunive~itar:..~.admUiistratie..·publ~.~~ . ·cali~tea'.de:c~e':autoritat~e' ~dminjsU'atiei .'... .' .' :. .'. :.': ~:'J.~~. " ".(l)." : .:' · :: : . ' .: . · :jmp'Iic~ 'op~raPU:nij~rid..fu~~~lo~-." '." ' ." . in .VlZatea'. "..:-'.rcferitoATe la unititUe .i!ate ~i . :~'.. .~ite~d~~J~:~p~~ez....': . '.': p()sth~l ..'.ulit~~:~c~~.' :.._ ~ .~dard pe 'clev $'i~. ' .~l~e4tdacti~··~propateacest~la de' 9a:tte·in~pectoratUl ~colm'.' .~~li$...:::" .pblig~.. lunew J.1egislaliei ' ' . num~rde 'posNri di$tice. ".. .L·d~'::.~J~J.dQP~...:p~bli~ loeale/judeterie. : .~_ m~p~tri{atuhiiAoolar '~aIize~'hdwarile ~~ri~ti]or ..e stat .eaL .j~riQi!.. ~ '. . '... c~r. se I:~a{jieaz!.otit! de: un ." '.".. '''..': · ·:··1nV~tM~1~tpreimive~itaf... ...dmini~~~j·P.'· :' : ...~i ".rEd~fi~i:Nlijio'Qale'va:t~e¢oi1t'dl.

%6~ Adresa ·tietnaintar~·a . speciale semnalate tn I¢gatuiii cu"apHcarea criteriilor. $i.:·va. ~Vj~~:tui c~riform. aprobat1\ 'cu modUlcilri prin Legea' nr.cu' .: Ai1:~·... MuJ ~cOJiu' 2014-2015 respect! prevederile Ordonantei d~' Urge~ta..: :' . .-$i ·~.' 'art~)3sesoluiion~ de' cl1#'ejnsp~ctaratele:~~Jare ctJ-~v~tirMini~rUJ'Educatiei Nati6nale.·:···in..~e secf:O~eJor .4-20J5 ~ fast 1ntocmit cu :incadr~e.Prcipunerile "proiectului ..proieCtUl:~riv-m~ftCprg~~~):e¢l~~ ~~1are.::Jf~iri .' .'. (~) :'¥1Sp~ct~~~ele: :'~Co~iU:~:.~calare 'la' Miliisternl" Educ~iefNai1onal¢.am.ptiblice locialefJ1idetene"d4pij cu. .lo~letJqdet¢ne...·quj:m:~aztprtvind·.·p~~~~lUr-~g~j~! r~sp~iv·'41~~i~t di~iic.. b~a.· ..~*or~t4tilor~:·.~Y. coreJate cu nUnWul de . operapu.'. ~ "....~lat:e·dau· publipi~pr rcteaUa :~collri:~ va :functi~J1IfJn' aouJ .·~~~i~i· . pro~j.:(lj Ii1spectorittele. '"(2) ·ms~ctQi'atele:~qo~.iJor!Jude~ne.larde'carte Minisi~rul._ _ .' ':..excep~ :t~ri.ce ·1~Cale/j~de~en.-. ~'\ .-..~I*iSttiit~ ·.~c!iriloraflajein.~ocJif.. ~u· modificariJe ~i compJetArile ulterioare ~j ·cuprinde.for¥>:·. ' ..retea~·:~eol!'i4 ..: . ·~~~laf·. tn VedeJ:ea .···1~..in .-Cp~t111l.·stipula~".. privind asigurar~ caJit!~i educatiei. · '..cu·.:pm1i~\dar. '. : '.::~ ".' .. :'.' . . ' .'.1h· ..:cup~i#de. '.lJicA.:- . -.':.'.'} .': >.:: ::. .:.of)o~le.de cAtre'inspectOratele .l~'14.:·prev~e~~ ::lega.~~n:r~ .·t\·:. fiUere..icip~UJ~F~~cUre~?::tJi.~Ja~oratde inspectoratul ~oJa~. ' c .:' .." ..inspectQrat1ilui ~cci.: .·.epublica~:·~i :in ~J::.' .' .privind C9dul " ..:: ..<'.nt1oria~e.. :87!2006. Edu~tiefNatio. 75J200~.-- :.'. '.llni~fe:· ·ae· c~tre. ':.·I~·Ca1e1ju~~~!1e.··.:3¥I~i:~i'rr1e..< .~col.. \~~.:.:piivin.I~¢aJe:nr.-.l·J.l( org~iiar~ :retelei '.~rit:rU::anul': ~CQJ~::'20 14-2015:.Uor·. '.. · . ' . ~i~p~zitj. cu ·. (i):. (4}. : ':.J.. :··Mini~etQluf'1.'Pfut~·lada~ 22 .Ai144·:'·CaleiJda. des~uraie: ::~e· iitsp~cioraie)e.:' :' :.spC. profiJuri..". .: . planului de ~colarizare pen~ru. :..JQcalli.·2()U~ .:~s.~<?~iliiJe.· :.sihmfiile.fonne de invatAmant. vo~:.: .ntifmetodo'Q~.: :~¢()Ia:re 'C\f ·.!.~eIa.~ ~aza·h~~i aU~Qrit3tit~~.at~j~.UmitMile de inVi1t&mant.. ·2....·7b"l4~20·1$~. ".. rete~u"1.l..riale ~i'cuincadrarea $tnct! in hugetul.· '::'.---.....ti~nale )u\ :. . . ':a4n1iriistratiei 'publi¢e ."u~tAti:.r..n~iembri~ '20.' .e4iJc~i~i· .~~~~. ~uxiJiar . domen~ul pub~ic·l~alljud~~~i ":.i~~:~~1W~~~i."mbrie. 8 ~i .iure.e~i~~i ··.· ..n.. 'M1nist~rUl'Ed~ca~ei~~tto~a~c:liii~pectoi'a~le~Jafe · treb~te'"5A'cOniunice!)p :scf..·.-'".~U ~:.. •.· . ':.iiiairii~.'~ . .' . ·teritoriaJ~. -'":.: . ' .:···..:.ci~i'·Acest~p(oiecte·.~rm~ent dialog cu adminiSti'atia··puI..·iJiup..: ..is~·"!lVi~l'·4on~pi'inirefumldt"i·~niite 'avt~roonform aufuritAtilor . :1. ' 7 . ::" .. · acreditate sau autorizate prin otdin de ministru. :.:-:' .~j riedi~ric.n. ..·l~r:":~ritoriati.Jiu~lj~ :.:'::>.20t~... "in :-'solicita111e"me. resp_ept~y'.'. Le'gea: ·::.· 4~pA.·~:ptjye~e:. .'.de· a sQ!icita.. ·:(S)J~MA:. '... vec!eiea.' .··u~i~tilo(4?·. .:.p. diita .~e . ' :.:F.. deciziau inspecti:mitu~ui.unit!tile de: ~riV4iArodnt pretiniversitaf 'de · sta~ peD~ anuJ $co}ar' 2P.~Jt!Pooi~~'·.. ':con1Rle~dle' ~teri~are~'"Legea .:republicat4)iiri·p~ie.:C9P~.j:fi~a. .:' '. :'.. ~coliu'jzare' pentru . ··~n.: ..'. .':". · :: .·a:4niatilQ(qe.).ar~:...:: :~. pen~rutoate nivelurile de invatimant~{v. art. : ·~col~r..e~··· ' . :. :.. ' '.vQrj'~~·:~n .])M!Ja:data de·:9'd.. · Ari.re:.1lJa~~al~. ~_~~t.: .:.de 20 d~e..P~c~~~eJe ·:~~oJa.:sqJ.~·de.1 j' . '.ri profesio~ale~ 'ramuri ~ortive..13.: .'~j (~). :.r*-Jet~ql~~Qip.iriUi~feri total': sau:' ~iar unita~ilcii:de .:.?!!..~~.:::::~":'-".per~l1~li~ juridj. ~~iceal.~u. · expre.: '.·invt\~Ar\t"preuniyersitai':de s~ ~j .are...fu.e ~colarizare._i.uiilor.se Q1~i~~ >..a'$tO. 'iOsPe. ':" ..' ...m: inunaruJ :de pa$~ri aprobat.zoriela~redi~ea •.': . ~tat~ntD.~omp~n~.' ..aU· obUPt~a.1e:aplicijbile: '. ·specializAri. ":..' : ":..:' ''-'.·::..iriV~tAm~P11iii~·.bde. >.~~~t de ··~t . ~ininis1ratieipubli.r.< :.o~an~ea i'ete1ei§oofare '4i~"taztrlo'r .(4):m.'J.ealculat PQtrivi~ costurilor"standard in vigoare.':. ·Civ.: .·n4. Art.ruJ- . :: /.' '..· .0ge~ ..' ."::..:.-.:·:·.~v~~4nt..··ca1.!I(.elevilpre$colari".. : .~... :': ::.· .::~::_:·&+4~~.: '".1. '. ...c·~r.-----:----.~ .. ..'~'.. '. '~[li/ \~/<. ".privii'e.· . caJiticij. '.preuniv~~~·ae-:-~at"ii·· .pul ~~I.se :..or8. contine ~ mod ob1ig~toriuUrniAtoarelementiuni: · nPrezentul Project:· 8l :p1anulurde. " ' . .". de· tnv4tl\manh niveluri de'inv4timMt..rii~2~7120Q9t·..: ~ <' . _ ~ L1\'':J. in ceea ·..(n. .i....:dU~pe(Naiiob~le·peritrq:emitere~.ntii'ii .·Wn4mne..)151200...~Ji .:'~~'" .:..iriiiis~je. a Guvemului nf.': .~v}itil~i.. '.colare..ic~l~.. ·domeriii de pregatire.n1.:.il.pnvire Ja reteaua "$~1ar4..J!20.. :. ". refetiri .> .:~c.' : .27 Praiectul planului d..: .. prevAzute "1a~.d.: pt~ntj~1):~t :l~:~l~:X DiptoiecmJ .ui ~c~)ar:n~.pr~i~~hii 'pr~u'ui de' ~·Colm:.~~~.ca: reiultatej"p4trivit :legH prin.

.2~.a fi.-.. _~ ••__ .f -. -----.' : ~ : '.: . ' '" .... '.~1~'..de 1$ j~u~rie . _...a data.1~ 19.:Pr~iectui.~.:\.oJ . .---.pianului ·de'..tQ~·.tfa~i·~·. ·electronic.' .preuniversitar ._u - t~~~~.invAt~m1nt-'.' pentru 'unitAtile':de tnVi1~~t':parti~~iar ~i\. refei.. :.-'!---- .101'4 ····· . .·28 .UGMKU 18._~ .patele..... ..de. .~col~ pentrU nivehui)e ~ifoimele de de stat ~i piu'ticular.-•. ~emplare:Jir Minis~iuJ .:. ~ri . - . -- . :" '.-..--- -.. la. Napona1e :pan~·t.t4tile.. :~~xele nt...._ - ". '..: . \" ::.. : >..::::.. ' "..vor ti cuprjose m' ·invatamantdin.. ' ..Edltcatiei.:':" .: .2013 l~:~l UL1j1~~~LU . p'rezen~imetodqiogii..ale..pe suJ)(utde h4rtie.NOV. __ ~~~~:-~. .--- • . '. .upol1. ut1i. ••• • __ .· in do~.·~ ~rpe :.:.