You are on page 1of 4

N TP CASIO

Cu 1: (7)
a) Tm s d trong php chia: 1234567890987654321 : 123456
2
3
49
b) Vit quy trnh n phm v tnh gi tr biu thc S = 1+ 2 + 2 + ... + 2
3
4
50
c) Tm s t nhin nh nht, ln nht c 9 ch s khi chia cho 5; 7; 9; 11 th c s d ln
lt l 3; 4; 5; 6
Cu 2: (7)
Cho Q(x) = x4 + mx3 + nx2 + px + q. Bit Q(1) = 5, Q(2) = 7, Q(3) = 9, Q(4) = 11 . Tnh
cc gi tr ca Q(10) , Q(11) , Q(12) , Q(13)
Cu 3: (7)
Cho tam gic ABC cn ti A, ni tip ng trn (O). ng cao AH ct ng trn ti
D. Bit BC=24 cm, AC = 20 cm. Tnh bn knh ca ng trn (O).
Cu 4: (7)
Sinh nht nm nay bn An c b tng 3 triu ng, bn em gi tin tit kim mua
my tnh phc v cho hc tp khi vo i hc theo hnh thc gi c k hn 3 thng, li sut
0,75% mt thng hi sau t nht bao lu (s nm, thng) th bn An tin mua mt my tnh tr
gi 5 triu ng. Hy so snh hiu qu ca cch gi ni trn vi cch gi c k hn 6 thng vi
li sut 0,8% mt thng cch no nhanh t nguyn vng ca An hn?
Cu 5: (8)
Cho tam gic nhn ABC c AB=13cm; AC=14cm; BC=15cm.
a) Tnh din tch tam gic ABC
b) Tnh cc gc ca tam gic ABC lm trn n pht
Cu 6: (7)
Cho dy s vi s hng tng qut c cho bi cng thc :

( 13+ 3 ) - ( 13- 3 )
U =
n

2 3

(n N * )

a) Tnh U1; U2; U3; U4 (ch ghi kt qu )


b) Chng minh rng : U n =

U n +1 + 166U n 1
26

c) Lp quy trnh bm phm tnh Un+1 theo Un v Un-1 ri tnh gi tr biu thc S = U8
- U5
Cu 7 : (7)
Trn mt phng to Oxy cho cc im A(1;3), B(3;5), C(7;11)
a) Chng minh 3 im A, B, C khng thng hng.
b) Tm to trng tm tam gic ABC

p n
Cu 1: (6)
a) Tm s d trong php chia: 1234567890987654321 : 123456
2
3
49
b) Tnh gi tr biu thc S = 1+ 2 + 2 + ... + 2
3
4
50
c) Tm s t nhin nh nht, ln nht c 9 ch s khi chia cho 5; 7; 9; 11 th c s d
ln lt l 3; 4; 5; 6
Cu
Hng dn
im
a) C ghi cc bc bin i
1
a ra kt qu: 8817
1
1
b) Vit ng quy trnh n phm cu lnh lp
1
a ra kt qu: 3,624072605
1
c) Gi s phi tm l x, ta c: 2x-1 chia ht cho 5;7;9;11
0.5
=> 2x-1 l bi chung ca 5;7;9;11
BCNN (5;7;9;11) = 3465
0.5
Bin i ng v a ra x nh nht c 9 ch s: 100001633
0.5
Bin i ng v a ra x ln nht c 9 ch s: 999997268
0.5
Cu 2: (6)
Cho Q(x) = x4 + mx3 + nx2 + px + q. Bit Q(1) = 5, Q(2) = 7, Q(3) = 9, Q(4) = 11 . Tnh
cc gi tr ca Q(10) , Q(11) , Q(12) , Q(13)
Cu
Hng dn
im
a) Theo a ra c h phng trnh
2
2
m + n + p + q = 4
8m + 4n + 2 p + q = 9

27m + 9n + 3 p + q = 72
64m + 16n + 4 p + q = 245
Gii h phng trnh ta c
2
a ra nghim: m=-10; n= 35: p = -48: q= 27
2
Tnh c Q(10) = 3047, Q(11) = 5065, Q(12) = 7947 ,
Q(13) =11909
Cu 3: (6)
Cho tam gic ABC cn ti A, ni tip ng trn (O). ng cao AH ct ng trn ti
D. Bit BC=24 cm, AC = 20 cm. Tnh bn knh ca ng trn (O).
A
Cu
Hng dn
im
a)
3
V hnh ng
Ch ra c HC = 12cm
Tnh c AH = 16cm
Ch ra c AD l ng knh
Ch ra c tam gic ACD
vung ti C
Tnh c AD = 25cm
Tnh c bn knh 12,5cm

0.5
0.5
1
1

20
O
B

12
H

1
1
1

Cu 4: (7)
Sinh nht nm nay bn An c b tng 3 triu ng, bn em gi tin tit kim mua
my tnh phc v cho hc tp khi vo i hc theo hnh thc gi c k hn 3 thng, li sut
0,75% mt thng hi sau t nht bao lu (s nm, thng) th bn An tin mua 1 my tnh tr
gi 5 triu ng. Hy so snh hiu qu ca cch gi ni trn vi cch gi c k hn 6 thng vi
li sut 0,8% mt thng cch no nhanh t nguyn vng ca An hn?
Cu

Hng dn

Cch 1: S dng lnh lp


Phn trm li ca mt k l: 3. 0,75% = 0.0225
Vit ng quy trnh n phm cu lnh lp
Tm c gi tr nh nht l: 23
4
Do kt lun phi t nht 23 k hay 5 nm 9 thng th bn An mi c
tin mua my tnh
So snh thy gi kiu sau hiu qu hn( Ch cn 11 k hay 5 nm 6
thng l t nguyn vng)
Cch 2: S dng cng thc
Lp lun ra cng thc li kp : s tin sau k th n (c gc v li ) l
S = 3.(1+3.0,75:100)n =3.(1,0225)n (triu ng)
n
Yu cu bi ton 3.(1,0225) 5 (*) (Vi n nguyn dng)
Tm c n nh nht l: 23
Do kt lun phi t nht 23 k hay 5 nm 9 thng th bn An mi c
tin mua my tnh
So snh thy gi kiu sau hiu qu hn( Ch cn 11 k hay 5 nm 6
thng l t nguyn vng)
Cu 5: (7)
Cho tam gic nhn ABC c AB=13cm; AC=14cm; BC=15cm.
a) Tnh din tch tam gic ABC
b) Tnh cc gc ca tam gic ABC lm trn n pht
Cu
Hng dn
a) Na chu vi ca tam gic l: (13+14+15): 2 = 21
S dng cng thc Heron ta c din tch tam gic l
5
S = 21. ( 21 13) . ( 21 14 ) . ( 21 15 ) = 84 cm2

im
1
2
1
1.5
1.5

2
1
1
1.5
1.5

im
1
1

b) Theo nh l hm s sin ta c:
1
S = .AB.AC.sinA
2
2.S
2.84 12
=
=
<=> Sin A =
AB. AC 13.14 13
=> A 670 22';
Tng t ta c
1
S = .BA.BC.sinB
2
2.S
2.84 56
=
=
<=> Sin B =
BA.BC 13.15 65

2
1

590 29';
=> B
530 9';
=> C
Cu 6: (6)
Cho dy s vi s hng tng qut c cho bi cng thc :

( 13+ 3 ) - ( 13- 3 )
U =
n

2 3

(n N * )

c) Tnh U1; U2; U3; U4 (ch ghi kt qu )


U + 166U n 1
d) Chng minh rng : U n = n +1
26
c) Lp quy trnh bm phm tnh Un+1 theo Un v Un-1 ri tnh gi tr biu thc S = U8
- U5
Cu
Hng dn
im
a) U1 = 1; U2 = 26; U3 = 510; U4 = 8944.
1
b) t Un+1 = a.Un + b.Un-1
6
Theo kt qu tnh c trn, ta c:
1
510 = a.26 + b.1
26a + b = 510

8944 = a.510 + b.26


510a + b 26 = 8944

Gii h phng trnh trn ta c: a = 26,b = -166


Vy ta c cng thc: Un+1 = 26Un 166Un-1
U + 166U n 1
=> U n = n +1
.
26
c)
Vit ng quy trnh n phm cu lnh lp
Ta c:
U5 = 147 884; U6 = 2 360 280; U7 = 36 818 536; U8 = 565 475 456
=> U8 U5 = 565 327 572
Cu 7: (7)
Trn mt phng to Oxy cho cc im A(1;3), B(3;5), C(7;11)
a) Chng minh 3 im A, B, C khng thng hng.
b) Tm to trng tm tam gic ABC
Cu
Hng dn
im
a) Vit c phng trnh ng thng i qua hai im
1
7
1
Khng nh im cn li khng thuc ng thng trn
Kt lun ba im khng thng hng
1
b) Tm c ta trung im ca hai cnh
1
Vit c phng trnh ca hai ng trung tuyn
1
Tm c ta giao im ca hai ng trung tuyn
1
11 19
1
Suy ra ta ca trng tm tam gic l G( ; )
3 3

1
1

1
1