MINISTERUL MUNCII

!I
SOLIDARIT"#II SOCIALE

MINISTERUL S"N"T"#II
!I
FAMILIEI

NORME GENERALE
DE
PROTEC#IE A MUNCIIMultiplicarea acestor norme f$r$ autorizare este interzis$

2002
4

MINISTERUL MUNCII !I
SOLIDARIT"#II SOCIALE
Nr. 508 din 20 noiembrie 2002

MINISTERUL S"N"T"#II
!I FAMILIEI
Nr. 933 din 25 noiembrie 2002


ORDIN

privind aprobarea Normelor generale de protec%ie a muncii


Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1) !i ale art. 6, alin. (1),
din Legea protec"iei muncii nr. 90/1996 republicat#,
în temeiul art. 7 !i art. 14, lit. D pct. 2 din Hot#rârea Guvernului
nr. 4/2001, privind organizarea !i func"ionarea Ministerului Muncii !i
Solidarit#"ii Sociale, cu modific#rile ulterioare !i ale art. 3, pct. 28 din
Hot#rârea Guvernului nr. 22/2001, privind organizarea !i func"ionarea
Ministerului S#n#t#"ii !i Familiei, cu modific#rile ulterioare,
v#zând Referatul comun de aprobare nr. 1.882 din 3 octombrie
2002 al Direc"iei securit#"ii !i s#n#t#"ii în munc# din cadrul Ministerului
Muncii !i Solidarit#"ii Sociale !i nr. DB 11.602 din 21 octombrie 2002 al
Direc"iei generale de s#n#tate public# din cadrul Ministerului S#n#t#"ii !i
Familiei,
ministrul muncii &i solidarit$%ii sociale &i ministrul s$n$t$%ii &i
familiei emit urm#torul:

ORDIN

Art.'. Se aprob# Normele generale de protec"ie a muncii, prev#zute în
anexa care face parte integrant# din prezentul ordin.

Art.2. Normele prev#zute la art. 1 intr# în vigoare de la data public#rii
prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu aceea!i dat#, se abrog#: Normele generale de
protec"ie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii !i protec"iei
sociale !i al ministrului s#n#t#"ii nr. 578/DB 5.840/1996, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 16 decembrie 1996;
Ordinul ministrului s#n#t#"ii nr. 1.957/1995 privind aprobarea Normelor
de medicina muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 60 bis din 26 martie 1996; Ordinul ministrului s#n#t#"ii !i familiei nr.
761/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la
4
angajarea în munc#, examenul medical de adaptare, controlul medical
periodic !i examenul medical la reluarea muncii, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 27 decembrie 2001; Ordinul
ministrului s#n#t#"ii !i familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor
de medicina muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 622 din 3 octombrie 2001.

Art.3. Normele generale de protec"ie a muncii sunt obligatorii pentru
toate activit#"ile din economia na"ional# !i se difuzeaz# celor interesa"i
prin Institutul Na"ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec"ia Muncii
– I.N.C.D.P.M. Bucure!ti.


Ministrul muncii &i solidarit$%ii
sociale,

Marian Sârbu

Ministrul s$n$t$%ii &i familiei,


Daniela Barto&5
CUPRINS


TITLUL I
Dispozi%ii generale …………………………………………….

TITLUL II


15


Organizarea protec%iei muncii la nivelul angajatorilor

17

CAPITOLUL I Obliga%iile angajatorului privind
securitatea &i s$n$tatea în munc$ ...…..

17
CAPITOLUL II Obliga%iile &i drepturile angaja%ilor privind
securitatea &i s$n$tatea în munc$ …………

21
CAPITOLUL III Principii &i criterii de organizare .......... 24
CAPITOLUL IV Organizarea compartimentului de
protec%ie a muncii .............………..........

25
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 25
Sec!iunea 2 Organizarea serviciului de securitate a
muncii ………………………………………..

27
Sec!iunea 3 Organizarea structurilor medicale de
medicina muncii …………………………...

28
CAPITOLUL V Organizarea Comitetului de Securitate
&i S$n$tate în Munc$ ...............………..

31
CAPITOLUL VI Angajarea &i repartizarea personalului
la locurile de munc$; examenele
medicale la angajare &i periodice...........


32
Sec!iunea " Prevederi generale ………………………... 32
Sec!iunea 2 Examenul medical la angajarea în munc# .. 34
Sec!iunea 3 Controlul medical de adaptare $i controlul
medical periodic …………………………….

36
Sec!iunea 4 Examenul medical la reluarea activit#!ii … 37
Sec!iunea 5 Consulta!ii spontane ………………………. 37
Sec!iunea 6 Recurs la concluzia medicului de
medicina muncii privind aptitudinea sau
inaptitudinea în munc# ……………………


38
Sec!iunea 7 Prevederi finale ……………………………. 38
CAPITOLUL VII Preg$tirea &i instruirea personalului..... 40
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 40
Sec!iunea 2 Instructajul introductiv general………….. 42
6

Sec!iunea 3 Instructajul la locul de munc# …………… 43
Sec!iunea 4 Instructajul periodic ………………………. 44
CAPITOLUL VIII Formarea &i perfec%ionarea
personalului specializat ..........................

45
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 45
Sec!iunea 2 Formarea personalului specializat ……… 46
Sec!iunea 3 Perfec!ionarea personalului ……………... 47
CAPITOLUL IX Metode &i mijloace de propagand$ ....... 47
CAPITOLUL X Dotarea cu echipament individual de
protec%ie &i echipament individual de
lucru ……………………………………


49
CAPITOLUL XI Acordarea materialelor igienico-sanitare
&i a alimenta%iei de protec%ie .…………..

53
TITLUL III
Sarcinile de munc$ ……………………………………………

55
CAPITOLUL I Conceperea &i repartizarea sarcinilor
de munc$ ……………………………….

55
CAPITOLUL II Organizarea timpului de munc$ &i de
odihn$, munca în schimburi .......……..

55
CAPITOLUL III Efortul fizic ............................................. 56
CAPITOLUL IV Efortul mental ......................................... 59
CAPITOLUL V Munca femeilor .....................….............. 61
CAPITOLUL VI Munca tinerilor ....................................... 64
TITLUL IV
Cl$diri &i alte construc%ii …………………………………….

68
CAPITOLUL I Obliga%ii generale ale proiectantului,
executantului, beneficiarului ..........…...

68
CAPITOLUL II Amplasarea cl$dirilor, depozitelor &i a
altor tipuri de construc%ii ...........………

70
CAPITOLUL III C$i de circula%ie ...................................... 71
CAPITOLUL IV În$l%imea cl$dirilor, dimensionarea
suprafe%elor &i a volumului de lucru .....

73
CAPITOLUL V Instala%ii tehnico–utilitare ................... 74
CAPITOLUL VI Dot$ri social–sanitare, puncte de prim
ajutor, necesarul de ap$ potabil$,
colectarea &i îndep$rtarea reziduurilor.


74
CAPITOLUL VII Loc de munc$ .......................................... 76
7

Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………... 76
Sec!iunea 2 Principii ergonomice în organizarea
locului de munc# …………………………..

77
Sec!iunea 3 Semnalizarea de securitate $i/sau
s#n#tate la locurile de munc# ……………

79
Sec!iunea 4 Loc de munc# pentru lucrul în condi!ii de
izolare ………………………………………

81
Sec!iunea 5 Locuri de munc# în $antiere temporare $i
mobile ………………………………………..

82
Sec!iunea 6 Locuri de munc# aflate în atmosfere
poten!ial explozive …………………………

83
CAPITOLUL VIII Nave de pescuit ....................................... 87
TITLUL V
Echipamente tehnice …………………………………………

90
CAPITOLUL I Prevederi comune ................................... 90
CAPITOLUL II Principii ergonomice de proiectare &i
utilizare …………………………………

98
CAPITOLUL III Sisteme de comand$ ............................... 100
CAPITOLUL IV Echipamentele tehnice mobile, cu sau
f$r$ autopropulsie .........................…….

101
CAPITOLUL V Instala%ii &i echipamente electrice ......... 104
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 104
Sec!iunea 2 M#suri de protec!ie împotriva pericolului
de electrocutare …………………………….

105
Sec!iunea 3 Proiectarea, executarea $i montarea
instala!iilor $i echipamentelor electrice ..

107
Sec!iunea 4 Exploatarea instala!iilor $i
echipamentelor electrice ………………….

111
CAPITOLUL VI Instala%ii sub presiune, de ridicat &i de
transportat ...........................…………...

116
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 116
Sec!iunea 2 Instala!ii de ridicat sarcini……………….. 116
CAPITOLUL VII Echipamente tehnice prev$zute pentru
lucrul temporar la în$l%ime ..........…….

120
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 120
Sec!iunea 2 Utilizarea sc#rilor ………………………… 121
Sec!iunea 3 Utilizarea schelelor ……………………….. 122
8

Sec!iunea 4 Tehnici de acces $i de pozi!ionare cu
ajutorul frânghiilor ………………………..

123
CAPITOLUL VIII. Echipamente pentru fluide energetice .. 124
CAPITOLUL IX Echipamente portabile &i unelte
manuale ………………………………..

125
TITLUL VI
Mediul de munc$ …………………………………………….

127
CAPITOLUL I Agen%i chimici ......................................... 127
Sec!iunea " Generalit#!i ………………………………… 127
Sec!iunea 2 Azbest ………………………………………. 136
CAPITOLUL II Agen%i cancerigeni &i mutageni ............. 140
CAPITOLUL III Agen%i biologici ....................................... 148
CAPITOLUL IV Microclimat ............................................. 158
CAPITOLUL V Ventilare industrial$ .............................. 163
CAPITOLUL VI Iluminat .......................................…........ 168
CAPITOLUL VII Zgomot ................................................… 172
CAPITOLUL VIII Vibra%ii ..............................................….. 180
CAPITOLUL IX Ultrasunete .......................................…... 181
CAPITOLUL X Radia%ii neionizante ............................... 182
Sec!iunea " Radia!ii ultraviolete ………………………. 182
Sec!iunea 2 Radia!ii din spectrul vizibil $i infraro$u
apropiat (400 - "400 nm)………………….

183
Sec!iunea 3 Radia!ii laser ………………………………. 183
Sec!iunea 4 Câmpuri electrice $i magnetice statice ... 184
Sec!iunea 5 Câmpuri electrice $i magnetice variabile
în timp $i câmpuri electromagnetice pân#
la 300 GHz ………………………………….


185
CAPITOLUL XI Presiune atmosferic$ crescut$ ............... 188
ANEXE
........................................................…….. 191
ANEXA Nr. 1 Terminologie ............................................ 193
ANEXA Nr. 2 Tabel cu bolile profesionale cu declarare
obligatorie....................…………….……

209
ANEXA Nr. 3 Bolile legate de profesie !i principalele
lor cauze poten"iale.......…………………

214
ANEXA Nr. 4 Solicitare pentru examenul medical de
angajare................………………….........

215
ANEXA Nr. 5 Fi!a de expunere la riscuri profesionale.... 216
ANEXA Nr. 6 Dosar medical............................................ 218
9

ANEXA Nr. 7 Examenul medical la angajare !i
controlul medical periodic.....……………

221
ANEXA Nr. 8 Fi!# de aptitudine...................................... 297
ANEXA Nr. 9 Tabel pentru evaluarea riscurilor în
vederea selec"ion#rii echipamentului
individual de protec"ie...............................


298
ANEXA Nr. 10 List# orientativ# !i ne-exhaustiv# de
echipamente individuale de protec"ie........

300
ANEXA Nr. 11 List# orientativ# !i ne-exhaustiv# de
activit#"i !i sectoare de activitate care pot
necesita utilizarea echipamentelor
individuale de protec"ie........……………..303
ANEXA Nr. 12 Dot#ri social - sanitare. Normarea
înc#perilor social - sanitare în func"ie de
caracteristicile proceselor tehnologice......


308
ANEXA Nr. 13 Dot#ri social - sanitare. Normarea
lavoarelor, du!urilor, a cantit#"ii de ap#
cald# !i rece.......…………………………


313
ANEXA Nr. 14 Dot#ri social - sanitare. Normarea
cabinelor de closet !i a punctelor de
alimentare cu ap#........…………………..


314
ANEXA Nr. 15 Dot#ri social - sanitare. Normarea
temperaturii aerului în înc#perile social
– sanitare.............………………………


315
ANEXA Nr. 16 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
locurile de munc# noi conform art. 224....

316
ANEXA Nr. 17 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
locurile de munc# aflate în folosin"#
conform art. 225...……………………….


327
ANEXA Nr. 18 Clasificarea locurilor în care pot ap#rea
atmosfere explozive ……………………

333
ANEXA Nr. 19 Cerin"e pentru îmbun#t#"irea protec"iei
s#n#t#"ii !i securit#"ii angaja"ilor afla"i în
pericol poten"ial de atmosfere explozive...


335
ANEXA Nr. 20 Indicatoare de avertizare pentru locuri
unde pot ap#rea atmosfere explozive........

338
ANEXA Nr. 21 Cerin"e de securitate !i s#n#tate pentru
navele de pescuit noi.......………………..

339
10

ANEXA Nr. 22 Cerin"e de securitate pentru navele de
pescuit existente.............………………...

348
ANEXA Nr. 23 Cerin"e de securitate !i s#n#tate privind
mijloacele de salvare !i supravie"uire.......

356
ANEXA Nr. 24 Cerin"e de securitate !i s#n#tate privind
echipamentele individuale de protec"ie.....

357
ANEXA Nr. 25 Limitele maxime admise ale curen"ilor prin
corpul omului, I
h
, considerate în calcule
pentru concep"ia !i stabilirea unor sisteme
de protec"ie împotriva electrocut#rilor, în
func"ie de timpul de întrerupere a protec"iei
de baz# t
b
, stabilit# conform documenta"iei
tehnice specifice.........……………………


358
ANEXA Nr. 26 Limita maxim# admis# a tensiunii de lucru
pentru echipamentele tehnice portabile,
folosite în medii periculoase !i foarte
periculoase, în func"ie de m#sura de protec"ie
aplicat# împotriva electrocut#rilor prin
atingere indirect# !i de tipul re"elei în care se
poate aplica m#sura de protec"ie respectiv#....


359
ANEXA Nr. 27 Limita maxim# admis# a tensiunii de
lucru pentru alimentarea corpurilor de
iluminat în func"ie de tipul corpului de
iluminat, de zona de amplasare a corpului
de iluminat !i de m#sura de protec"ie........
361
ANEXA Nr. 28 Limita maxim# admis# a tensiunii de
lucru pentru alimentarea echipamentelor
electrice mobile pentru sudare cu arc
electric, func"ie de partea din circuitul de
sudare considerat# !i m#sura de protec"ie
aplicat# pentru protejarea sudorului în
cazul atingerii p#r"ilor neizolate (de
exemplu, ale cle!telui de sudat)...........….364
ANEXA Nr. 29 Limita maxim# admis# a tensiunilor de
atingere !i de pas pentru instala"iile !i
echipamentele de joas# tensiune în func"ie
de categoria re"elei de alimentare, de zona
de amplasare a echipamentului (instala"iilor)
!i de timpul de întrerupere în caz de defect...

365
11

ANEXA Nr. 30 Limita maxim# admis# a tensiunilor de
atingere !i de pas pentru echipamentele
(instala"iile) de înalt# tensiune, în func"ie de
tipul echipamentului, de zona de
amplasare, de tipul re"elei !i de timpul de
întrerupere în caz de defect............………

366
ANEXA Nr. 31 Valori limit# de expunere profesional#
pentru agen"ii chimici ..……………….…

368
ANEXA Nr. 32 Valori limit# admisibile pentru
pulberi.....………………………………..
388
ANEXA Nr. 33 Limite biologice tolerabile (LBT)............. 389
ANEXA Nr. 34 Interdic"ii................................................... 394
ANEXA Nr. 35 Metod# de referin"# pentru m#surarea
concentra"iei de azbest în atmosfera
locului de munc#.......................................


395
ANEXA Nr. 36 Recomand#ri practice pentru supravegherea
clinic# a angaja"ilor expu!i la azbest..............

398
ANEXA Nr. 37 Lista indicativ# a tipurilor de activit#"i
profesionale...................………………....

399
ANEXA Nr. 38 Clasificarea agen"ilor biologici................. 400
ANEXA Nr. 39 Recomand#ri practice pentru
supravegherea medical# a angaja"ilor.......

418
ANEXA Nr. 40 Indica"ii privind m#surile !i nivelurile de
izolare............................…………………

419
ANEXA Nr. 41 Izolare pentru procese industriale............. 422
ANEXA Nr. 42 Cod de conduit# recomandat pentru
vaccinare.........................……………..…

425
ANEXA Nr. 43 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare pentru lucr#ri executate în
spa"ii interioare........……………………..

426
ANEXA Nr. 44 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare pentru lucr#rile executate în
spa"ii exterioare.....………………………

430
ANEXA Nr. 45 Valorile minime normate ale nivelurilor
de iluminare medie pentru spa"iile de
circula"ie industriale exterioare …………


431
ANEXA Nr. 46 Limitele minime ale factorilor de
uniformitate a ilumin#rii în înc#peri de
lucru !i c#i de circula"ie............………….


432
12

ANEXA Nr. 47 Indica"ii pentru m#surarea zgomotului...... 433
ANEXA Nr. 48 Indica"ii pentru verificarea auzului
angaja"ilor............................………….….

436
ANEXA Nr. 49 Direc"iile de ac"ionare ale vibra"iilor
mecanice asupra corpului omenesc...........

437
ANEXA Nr. 50 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# normal#.....438
ANEXA Nr. 51 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# normal# …439
ANEXA Nr. 52 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
normal#.........…………………………...
440
ANEXA Nr. 53 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
normal#........……………………………..
441
ANEXA Nr. 54 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# crescut#.....442
ANEXA Nr. 55 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru locuri de
munc# obi!nuite, care necesit# o solicitare
neuropsihic# !i psihosenzorial# crescut#.....443
ANEXA Nr. 56 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
crescut#......……………………………...
444
13

ANEXA Nr. 57 Vibra"ii - Limite maxime admise pentru
vibra"iile pe axa x !i axa y (a
x
, a
y
) pentru
locuri de munc# obi!nuite, care necesit# o
solicitare neuropsihic# !i psihosenzorial#
crescut#........……………………………..
445
ANEXA Nr. 58 Vibra"ii – Limite maxime admise pentru
vibra"ii cu ac"iune local# transmise prin
sistemul mân#-bra"...............................….


446
ANEXA Nr. 59 Valorile maxime admise ale expunerii
energetice eficace (H
ef
) pentru radia"iile
ultraviolete cu ac"iune ocular# sau cutanat#,
în func"ie de lungi-mea de und# (λ) !i
eficacitatea spectral# relativ# (S
λ
)………….
447
ANEXA Nr. 60 Timpul de expunere zilnic# admis în
func"ie de iluminarea energetic# eficace
(µW/cm
2
) pentru radia"iile ultraviolete
actinice (λ : 180 - 315 nm) cu ac"iune
ocular# sau cutanat# ..………………...…
449
ANEXA Nr. 61 Radia"ii din spectrul vizibil !i infraro!u
apropiat (400 - 1400 nm) ………………

450
ANEXA Nr. 62 Coeficien"ii de ponderare spectral# (B
λ
,
R
λ
) pentru evaluarea riscului de leziune
retinian#, prezentat de sursele de radia"ii
vizibile...........…………………………....452
ANEXA Nr. 63 Radia"ii din domeniul infraro!u apropiat. 454
ANEXA Nr. 64 Limitele emisiei admise pentru produse
laser din clasa 1..............………………...

455
ANEXA Nr. 65 Limitele emisiei admise pentru produsele
cu laser din clasa 2....……………………

457
ANEXA Nr. 66 Limitele emisiei admise pentru produse
laser din clasa 3A.......…………………..

458
ANEXA Nr. 67 Limitele emisiei admisibile pentru
produse cu laser din clasa 3B……………

460
ANEXA Nr. 68 Factorii de corec"ie C
1
pân# la C
7
!i valorile
de tranzi"ie T
1
!i T
2
utiliza"i în anexele 64
pân# la 67………………………………..


462
ANEXA Nr. 69 Expunerea maxim# permis# (MPE) la
nivelul corneei pentru expunerea ocular#
la radia"ii laser...........................................


463
14

ANEXA Nr. 70 Diametrele aperturilor pentru m#surarea
iradian"ei !i expunerii radiante.............….

465
ANEXA Nr. 71 Expunerea maxim# permis# (MPE) a
pielii la radia"ie laser.........………………

466
ANEXA Nr. 72 Limite de expunere pentru câmpuri
electrice statice.................………….........

467
ANEXA Nr. 73 Limite de expunere pentru câmpuri
magnetice statice..................…………….

468
ANEXA Nr. 74 Limite de expunere la câmpuri electrice
!i magnetice variabile în timp !i câmpuri
electromagnetice pân# la 300 GHz...........


469
ANEXA Nr. 75 Limite de baz# pentru câmpuri electrice !i
magnetice variabile în timp !i câmpuri electro-
magnetice pentru frecven"e pân# la 300 GHz


471
ANEXA Nr. 76 Nivele de referin"# pentru expunerea
profesional# la câmpuri electrice !i
magnetice variabile în timp !i câmpuri
electromagnetice (valori rms neperturbate).473
ANEXA Nr. 77 Nivele de referin"# pentru curen"i de
contact, variabili în timp, de la obiecte
bune conduc#toare ………………………


475
ANEXA Nr. 78 Nivele de referin"# pentru curen"ii indu!i în
membre la frecven"e între 10 !i 110 MHz ..

476
ANEXA Nr. 79 Nivele de referin"# ale intensit#"ii câmpului
electric !i ale densit#"ii de flux magnetic
pentru frecven"e între 1 Hz !i 300 GHz.......


477
ANEXA Nr. 80 Expunerea simultan# la câmpuri cu
frecven"e multiple.................…………….

478
ANEXA Nr. 81 Fi!a individual# de instructaj privind
protec"ia muncii................………….…....

481
ANEXA Nr. 82 Fi!# colectiv# de instructaj............……… 487
ANEXA Nr. 83 Standarde conexe.........................……..... 48915
TITLUL I

Dispozi!ii generale

Art.". (") Normele generale de protec!ie a muncii cuprind principii
generale de prevenire a accidentelor de munc" #i bolilor profesionale
precum #i direc!iile generale de aplicare a acestora. Acestea au ca scop
eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare #i/sau
îmboln"vire profesional" existen!i în sistemul de munc", proprii fiec"rei
componente a acestuia (executant - sarcin" de munc" - mijloace de
produc!ie - mediu de munc"), informarea, consultarea #i participarea
angaja!ilor #i a reprezentan!ilor acestora.
(2) Prevederile Normelor generale de protec!ie a muncii, atât cele
referitoare la securitatea în munc", cât #i cele referitoare la s"n"tatea în
munc", constituie cadrul general pentru elaborarea normelor specifice #i a
instruc!iunilor proprii de securitate a muncii.

Art.2. (") Prezentele norme se aplic" în toate sectoarele de activitate de pe
teritoriul României, atât publice cât #i private (industriale, agricole, comerciale,
administrative, de servicii, educa!ionale, culturale, de recreere etc.).
(2) Normele generale de protec!ie a muncii se aplic" tuturor
persoanelor fizice sau juridice, române sau str"ine, ce desf"#oar" activit"!i
pe teritoriul României, în condi!iile prev"zute de lege, atât în calitate de
angajator, cât #i în calitate de angajat, precum #i ucenicilor, elevilor #i
studen!ilor în perioada efectu"rii practicii profesionale, cu excep!ia celor
care au drept obiect activit"!i casnice.

Art.3. Pentru activit"!ile care folosesc surse de radia!ii nucleare, precum
#i pentru activit"!ile specifice de prevenire #i stingere a incendiilor, vor fi
respectate Normele de radioprotec!ie #i, respectiv, Normele generale de
prevenire #i stingere a incendiilor.

Art.4. Normele generale de protec!ie a muncii se revizuiesc periodic #i
se modific" de câte ori este necesar, ca urmare a modific"rilor de natur"
legislativ" #i datorate progresului tehnic.

Art.5. (") Prevederile prezentelor norme se detaliaz" pe activit"!i sau
grupe de activit"!i distincte, în cadrul normelor specifice de securitate a
muncii #i al instruc!iunilor proprii de securitate a muncii.
(2) Normele specifice de securitate a muncii se emit de c"tre

16
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale #i au aplicabilitate na!ional".
(3) Elaboratorul, con!inutul-cadru, termenele #i metodologia de
elaborare a normelor specifice de securitate a muncii se stabilesc de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale.
(4) Angajatorul are obliga!ia de a elabora instruc!iuni proprii de
securitate a muncii, care au ca scop detalierea #i particularizarea
prevederilor din normele generale, specifice, a standardelor #i a altor
reglement"ri în domeniu, în func!ie de particularit"!ile proceselor de munc".
(5) Standardele de securitate a muncii se elaboreaz" în
Comitetele Tehnice de Standardizare, a c"ror activitate este coordonat" de
Asocia!ia de Standardizare din România.

Art.6. Normele specifice #i standardele de securitate a muncii, ca #i
instruc!iunile proprii de securitate a muncii se revizuiesc periodic, în
concordan!" cu modific"rile de natur" legislativ" #i progresului tehnic etc.,
survenite la nivel na!ional, la nivelul angajatorilor sau la nivelul proceselor
de munc".17
TITLUL II

Organizarea protec!iei muncii
la nivelul angajatorilor

CAPITOLUL I

Obliga!iile angajatorului privind securitatea #i s$n$tatea în munc$

Art.7. Angajatorul trebuie s" elaboreze #i s" fac" cunoscut" angaja!ilor
s"i politica proprie de prevenire a accidentelor de munc" #i a îmboln"virilor
profesionale, care se va orienta c"tre activit"!ile menite s" îmbun"t"!easc"
securitatea #i s"n"tatea în munc", inclusiv spre implementarea unui sistem
de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc".

Art.8. Sistemul de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc" este
parte component" a sistemului general de management.

Art.9. Sistemul de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc" trebuie
s" con!in":
a) c"i #i modalit"!i de comunicare strict reglementate #i eficiente;
b) instrumente pentru control #i evaluare:
- analiza ini!ial";
- evaluarea #i controlul riscului;
- auditul;
- analiza efectuat" de conducere;
c) principiul îmbun"t"!irii continue a performan!ei;
d) abordarea problematicii specifice cu instrumente similare
(compatibile) cu cele ale managementului general.

Art."0. Implementarea sistemului de management al securit"!ii #i s"n"t"!ii
în munc" trebuie finalizat" în termen de 10 ani de la emiterea prezentelor
norme, de c"tre angajatorii care au în structur" compartiment de protec!ie a
muncii.

Art."". Angajatorul are urm"toarele obliga!ii în domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii în munc":
a) s" adopte, din faza de cercetare, proiectare #i execu!ie a
construc!iilor, echipamentelor tehnice, precum #i la elaborarea tehnologiilor
de fabrica!ie #i exploatare, solu!ii conforme normelor de protec!ie a muncii,

18
standardelor de securitate a muncii #i reglement"rilor specifice, prin a c"ror
aplicare s" fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare #i
îmboln"vire profesional" a angaja!ilor;
b) s" asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea
angaja!ilor în vederea stabilirii m"surilor de prevenire, incluzând alegerea
echipamentului tehnic, a substan!elor chimice #i a preparatelor utilizate,
amenajarea locurilor de munc" etc.; angajatorul trebuie s" dispun" evaluarea
riscurilor de accidentare #i îmboln"vire profesional" pentru toate locurile de
munc", inclusiv pentru acele grupuri de angaja!i care sunt expu#i la riscuri
particulare; în urma acestei evalu"ri, m"surile preventive #i metodele de
lucru stabilite de c"tre angajator trebuie s" asigure o îmbun"t"!ire a nivelului
de protec!ie a angaja!ilor #i s" fie integrate în toate activit"!ile unit"!ii
respective, la toate nivelurile ierarhice;
c) s" asigure auditarea de securitate #i s"n"tate în munc" a
unit"!ii, cu ajutorul institu!iilor abilitate;
d) s" solicite autorizarea func!ion"rii unit"!ii din punctul de
vedere al protec!iei muncii, s" men!in" condi!iile de lucru pentru care s-a
ob!inut autoriza!ia #i s" cear" revizuirea acesteia în cazul modific"rii
condi!iilor ini!iale pentru care a fost emis";
e) s" stabileasc" m"surile tehnice #i organizatorice de protec!ie a
muncii, corespunz"tor condi!iilor de munc" #i factorilor de risc evalua!i la
locurile de munc", pentru asigurarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor;
f) s" stabileasc" în fi#a postului atribu!iile #i r"spunderea
angaja!ilor #i a celorlal!i participan!i la procesul de munc" în domeniul
protec!iei muncii, corespunz"tor func!iilor exercitate;
g) s" elaboreze instruc!iuni proprii de securitate a muncii, care s"
detalieze #i s" particularizeze prezentele norme #i normele specifice de
securitate a muncii, în raport cu activitatea care se desf"#oar";
h) s" asigure #i s" controleze, prin personal propriu sau prin
personal extern abilitat, cunoa#terea #i aplicarea de c"tre to!i angaja!ii a
m"surilor tehnice #i organizatorice stabilite, precum #i a prevederilor legale
în domeniul protec!iei muncii;
i) s" ia în considerare din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii
în munc" capacitatea angaja!ilor de a executa sarcinile de munc" repartizate;
j) s" asigure, pentru angaja!ii având o rela!ie de munc" cu durat"
determinat" sau cu caracter interimar, acela#i nivel de protec!ie de care
beneficiaz" ceilal!i angaja!i ai unit"!ii;
k) s" ia m"suri pentru asigurarea de materiale necesare inform"rii
#i educ"rii angaja!ilor: afi#e, filme, c"r!i, bro#uri, pliante, acte normative,
manuale, teste, fi#e tehnice de securitate etc.;

19
l) s" asigure informarea fiec"rei persoane, anterior angaj"rii,
asupra riscurilor la care aceasta va fi expus" la locul de munc", precum #i
asupra m"surilor tehnice #i organizatorice de prevenire necesare, inclusiv
cele referitoare la primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor #i
evacuarea personalului în caz de pericol iminent;
m) s" asigure m"surile necesare pentru informarea angajatorilor din
orice unitate exterioar", ai c"ror angaja!i lucreaz" în unitatea sa, referitor la
riscurile pentru securitate #i s"n"tate la care ace#tia din urm" pot fi expu#i,
precum #i la m"surile de prevenire #i protec!ie adoptate la nivel de unitate #i loc
de munc", inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea #i stingerea
incendiilor #i evacuarea în caz de urgen!";
n) s" se asigure c" angaja!ii din unit"!i din exterior, care lucreaz"
în unitatea sa, au primit instruc!iuni adecvate referitoare la riscurile pentru
securitatea #i s"n"tatea lor la care pot fi expu#i pe durata desf"#ur"rii activit"!ii
respective;
o) s" asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea #i
perfec!ionarea personalului cu atribu!ii în domeniul protec!iei muncii;
p) s" ia m"suri pentru autorizarea exercit"rii meseriilor #i a
profesiilor conform reglement"rilor în vigoare;
q) s" angajeze numai persoane care, în urma controlului medical
#i a verific"rii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de
munc" pe care urmeaz" s" le execute;
r) s" ia m"surile necesare inform"rii compartimentului de
protec!ie a muncii despre angaja!ii care au rela!ii de munc" cu durat"
determinat" sau cu caracter interimar, pentru ca ace#tia s" fie inclu#i în
programul de activitate care are ca scop asigurarea condi!iilor de securitate
#i s"n"tate în munc";
s) s" se asigure c" sunt consulta!i angaja!ii #i/sau reprezentan!ii
lor în problemele referitoare la m"surile #i consecin!ele privind securitatea #i
s"n"tatea în munc" la introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului
tehnic, îmbun"t"!irea condi!iilor #i a mediului de munc", la desemnarea
persoanelor cu atribu!ii specifice sau la angajarea, când este cazul, a
institu!iilor specializate sau persoanelor juridice #i fizice abilitate pentru a
presta servicii în domeniul protec!iei muncii, la desemnarea persoanelor cu
atribu!ii privind primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor, evacuarea
angaja!ilor, precum #i la modul de desf"#urare a activit"!ii de prevenire #i
protec!ie împotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire în
domeniu;
t) s" acorde reprezentan!ilor angaja!ilor cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea în munc" un timp adecvat, care va fi considerat timp

20
de munc", #i s" le furnizeze mijloacele necesare pentru a-#i putea exercita
drepturile #i atribu!iile prev"zute în prezentele norme;
u) s" ia m"suri corespunz"toare pentru ca numai angaja!ii care au
fost instrui!i adecvat s" poat" avea acces la locurile de munc" unde exist"
riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea acestora;
v) s" asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, verificarea
încadr"rii nivelului noxelor în limitele admise, prin m"sur"tori efectuate de
c"tre organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate;
w) s" stabileasc" #i s" !in" eviden!a locurilor de munc" cu pericol
deosebit #i s" identifice locurile de munc" unde pot ap"rea st"ri de pericol
iminent;
x) s" comunice, cerceteze, înregistreze, declare #i s" !in" eviden!a
accidentelor de munc", a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice #i a
avariilor;
y) s" asigure func!ionarea permanent" #i corect" a sistemelor #i
dispozitivelor de protec!ie, a aparaturii de m"sur" #i control, precum #i a
instala!iilor de captare, re!inere #i neutralizare a substan!elor nocive degajate în
procesele tehnologice;
z) s" prezinte documentele #i s" dea rela!iile solicitate de c"tre
inspectorii de munc" în timpul controlului sau al cercet"rii accidentelor de
munc";
aa) s" asigure realizarea m"surilor stabilite de inspectorii de
munc", cu ocazia controalelor #i a cercet"rii accidentelor de munc";
bb) s" desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de
munc", persoanele care particip" la efectuarea controlului sau la cercetarea
accidentelor de munc";
cc) s" ia m"suri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat"
din producerea unui accident de munc" mortal sau colectiv, în afara
cazurilor în care men!inerea acestei st"ri ar genera alte accidente sau avarii
cu consecin!e grave, sau ar periclita via!a accidenta!ilor sau a altor angaja!i;
dd) s" anun!e imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente,
accidente de munc" sau îmboln"viri profesionale la inspectoratul teritorial de
munc" #i organele de urm"rire penal" competente, potrivit legii;
ee) s" asigure dotarea, între!inerea, verificarea echipamentelor
individuale de protec!ie #i a echipamentelor individuale de lucru #i s" nu
permit" desf"#urarea nici unei activit"!i de c"tre angaja!ii s"i f"r" utilizarea
corect" de c"tre ace#tia a echipamentului din dotare;
ff) s" acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-
sanitare #i alimenta!ie de protec!ie;
gg) s" asigure supravegherea medical" corespunz"toare a riscurilor

21
pentru s"n"tate la care angaja!ii sunt expu#i în timpul lucrului;
hh) s" asigure întocmirea fi#ei de expunere la riscuri profesionale
pentru fiecare angajat expus #i completarea acesteia de fiecare dat" când se
produc schimb"ri ale procesului de produc!ie;
ii) s" întocmeasc" eviden!a nominal" a angaja!ilor cu handicap #i
a celor cu vârsta sub 18 ani.


CAPITOLUL II

Obliga!iile #i drepturile angaja!ilor privind
securitatea #i s$n$tatea în munc$

Art."2. Angaja!ii vor desf"#ura activitatea în a#a fel încât s" nu expun" la
pericole de accidentare sau îmboln"vire profesional" persoana proprie sau
al!i angaja!i, în conformitate cu preg"tirea #i instruirea în domeniul
protec!iei muncii primit" de la angajatorul s"u.
În acest scop angaja!ii au urm"toarele obliga!ii:
a) s"-#i însu#easc" #i s" respecte normele #i instruc!iunile de
protec!ie a muncii #i m"surile de aplicare a acestora;
b) s" utilizeze corect echipamentele tehnice, substan!ele
periculoase #i celelalte mijloace de produc!ie;
c) s" nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar"
a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice #i ale cl"dirilor, precum
#i s" utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s" aduc" la cuno#tin!a conduc"torului locului de munc" orice
defec!iune tehnic" sau alt" situa!ie care constituie un pericol de accidentare sau
îmboln"vire profesional";
e) s" aduc" la cuno#tin!a conduc"torului locului de munc" în cel
mai scurt timp posibil accidentele de munc" suferite de persoana proprie sau
de al!i angaja!i;
f) s" opreasc" lucrul la apari!ia unui pericol iminent de producere
a unui accident #i s" informeze de îndat" conduc"torul locului de munc";
g) s" refuze întemeiat executarea unei sarcini de munc" dac"
aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmboln"vire profesional"
persoana sa sau a celorlal!i participan!i la procesul de produc!ie;
h) s" utilizeze echipamentul individual de protec!ie din dotare,
corespunz"tor scopului pentru care a fost acordat;
i) s" coopereze cu angajatorul #i/sau cu angaja!ii cu atribu!ii
specifice în domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc", atâta timp cât este

22
necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea s" se asigure c" toate
condi!iile de munc" sunt corespunz"toare #i nu prezint" riscuri pentru
securitate #i s"n"tate la locul s"u de munc";
j) s" coopereze cu angajatorul #i/sau cu angaja!ii cu atribu!ii
specifice în domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc", atâta timp cât este
necesar, pentru realizarea oric"rei sarcini sau cerin!e impuse de autoritatea
competent" pentru prevenirea accidentelor #i bolilor profesionale;
k) s" dea rela!ii din proprie ini!iativ" sau la solicitarea organelor
de control #i de cercetare în domeniul protec!iei muncii.

Art."3. Angaja!ii nu pot fi implica!i în nici o situa!ie în costurile financiare
ale m"surilor de prevenire referitoare la securitatea #i s"n"tatea în munc".

Art."4. (") Angaja!ii #i reprezentan!ii lor în domeniu au dreptul s" cear"
angajatorului s" ia m"surile cele mai potrivite #i au dreptul s" prezinte
acestuia propunerile lor de m"suri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor
de accidentare #i îmboln"vire profesional".
(2) Angaja!ii #i reprezentan!ii acestora cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea în munc" nu pot fi supu#i unor prejudicii din cauza
activit"!ii desf"#urate în scopul prevenirii accidentelor #i îmboln"virilor
profesionale.

Art."5. Angajatul care, în caz de pericol iminent, p"r"se#te locul de
munc", nu trebuie s" fie supus la nici un prejudiciu din partea angajatorului
#i trebuie s" fie protejat împotriva oric"ror consecin!e defavorabile #i
injuste. Fac excep!ie cazurile unor ac!iuni nejustificate sau ale unor
neglijen!e grave ale angajatului.

Art."6. (") În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa #efului
ierarhic superior, m"surile care se impun pentru protejarea propriei persoane
sau a altor angaja!i.
(2) Angajatorul se va asigura din timp c" angaja!ii sunt ap!i, în
situa!ia precizat" la alineatul precedent, s" aplice m"surile corespunz"toare,
în conformitate cu cuno#tin!ele lor #i mijloacele tehnice de care dispun.

Art."7. (") Reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii privind securitatea #i
s"n"tatea în munc" vor beneficia de timpul necesar exercit"rii atribu!iilor
specifice. Timpul alocat acestei activit"!i va fi considerat timp de munc".
(2) Reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii privind securitatea #i
s"n"tatea în munc" au dreptul la o instruire corespunz"toare; instruirea,

23
formarea #i perfec!ionarea lor se realizeaz" în timpul programului de lucru #i
pe cheltuiala unit"!ii, fie în cadrul acesteia, fie în unit"!i exterioare.

Art."8. Angajatorul va lua m"surile necesare pentru ca angaja!ii cu
atribu!ii specifice privind protec!ia muncii, ca #i reprezentan!ii angaja!ilor pe
probleme de securitate #i s"n"tate în munc":
a) s" fie informa!i referitor la riscurile de accidentare #i îmboln"vire
profesional", la m"surile de prevenire #i de protec!ie corespunz"toare,
inclusiv la cele privind primul ajutor, prevenirea #i stingerea incendiilor #i
evacuarea personalului;
b) s" aib" acces la evaluarea riscurilor de accidentare #i îmboln"vire
profesional" #i la m"surile de protec!ie stabilite, la eviden!ele privind accidentele
de munc" #i bolile profesionale, la dosarele de cercetare a accidentelor;
c) s" fie informa!i cu privire la existen!a institu!iilor #i
organiza!iilor de profil la nivel na!ional #i local.

Art."9. a) Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor cu atribu!ii privind
securitatea #i s"n"tatea în munc" pot s" apeleze la autorit"!ile competente #i
s" semnaleze observa!iile lor în timpul inspec!iilor pe probleme de securitate
#i s"n"tate în munc", în cazul în care consider" c" m"surile luate #i
mijloacele asigurate de angajator sunt neadecvate scopului prevenirii
accidentelor #i îmboln"virilor profesionale.
b) În timpul controlului efectuat de c"tre inspectorii de munc",
reprezentan!ilor angaja!ilor trebuie s" li se acorde posibilitatea de a supune
aten!iei acestora observa!iile lor.


24
CAPITOLUL III

Principii #i criterii de organizare

Art.20. La nivelul angajatorului se vor respecta urm"toarele principii de
organizare a activit"!ii de protec!ie a muncii:
a) obliga!ia de a asigura securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, în
toate aspectele referitoare la munc", revine angajatorului;
b) obliga!iile angaja!ilor în domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în
munc" nu vor afecta principiul responsabilit"!ii angajatorului;
c) în contextul responsabilit"!ii sale, angajatorul va lua m"surile
necesare pentru asigurarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor, respectiv
prevenirea riscurilor de accidentare, informarea #i instruirea, precum #i
realizarea cadrului organizatoric. Aceste m"suri vor fi periodic adaptate
!inând seama de schimbarea condi!iilor de munc", în scopul de a îmbun"t"!i
situa!ia existent".

Art.2". Angajatorul va implementa m"surile de asigurare a securit"!ii #i
s"n"t"!ii angaja!ilor !inând seama de urm"toarele principii generale de
prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la surs";
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce prive#te
proiectarea locurilor de munc", alegerea echipamentului tehnic #i a
metodelor de munc", pentru a evita activit"!ile monotone #i cele desf"#urate
într-o caden!" predeterminat" #i a reduce efectele lor asupra s"n"t"!ii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinz"toare #i coerente,
care s" cuprind" tehnologiile, organizarea muncii #i a condi!iilor de munc",
rela!iile sociale #i influen!a factorilor de mediu;
h) prioritatea m"surilor de protec!ie colectiv" fa!" de m"surile de
protec!ie individual";
i) prevederea de instruc!iuni corespunz"toare pentru angaja!i;
j) protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidentare #i
îmboln"vire profesional".

Art.22. În îndeplinirea obliga!iilor sale, angajatorul organizeaz", dup" caz,
compartimentul de protec!ie a muncii #i comitetul de securitate #i s"n"tate în

25
munc", acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate.

Art.23. În situa!ia în care un loc de munc" este utilizat în comun de mai
multe unit"!i, angajatorii acestora vor coopera în implementarea
prevederilor privind securitatea #i s"n"tatea în munc". Luând în considerare
natura activit"!ilor, ei î#i vor coordona ac!iunile de prevenire a riscurilor de
accidentare #i îmboln"vire profesional", se vor informa reciproc #i vor
informa pe angaja!i #i reprezentan!ii acestora privind riscurile de accidentare
#i îmboln"vire profesional".

Art.24. (") În situa!iile în care angajatorii nu-#i pot realiza sarcinile ce le
revin din legea protec!iei muncii #i alte acte normative prin speciali#tii
proprii, vor solicita serviciile unor persoane juridice sau fizice abilitate
pentru a presta servicii în domeniul protec!iei muncii.
(2) Atunci când se îndeplinesc condi!iile de la alineatul
precedent, angajatorul are obliga!ia s" asigure informarea institu!iilor sau a
firmelor respective asupra factorilor cunoscu!i sau susceptibili de a afecta
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, precum #i accesul la orice date
referitoare la riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional", m"surile
de prevenire #i protec!ie adecvate, inclusiv cele referitoare la primul ajutor,
prevenirea #i stingerea incendiilor #i evacuarea personalului.

Art.25. În cazul în care angajatorul contracteaz" servicii sau persoane
specializate din exterior pentru realizarea activit"!ii de prevenire #i protec!ie,
acesta nu este exonerat de r"spunderile ce îi revin în domeniu.


CAPITOLUL IV

Organizarea compartimentului de protec!ie a muncii

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.26. În vederea stabilirii structurii organizatorice a activit"!ii de
protec!ie a muncii se vor aplica criteriile generale de organizare optim" a
unei activit"!i, astfel încât s" se evite suprapunerile în desemnarea
competen!elor #i r"spunderilor #i s" se asigure o dimensionare adecvat" a
elementelor de structur".

26

Art.27. La stabilirea structurii organizatorice a activit"!ii de protec!ie a
muncii se va !ine seama de:
a) volumul activit"!ilor desf"#urate (num"r personal, volum
produc!ie etc.);
b) riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional";
c) modul de organizare teritorial" a activit"!ii.

Art.28. Structura organizatoric" a activit"!ii de protec!ie a muncii se va
stabili astfel:
a) la nivelul tuturor persoanelor juridice cu un num"r de angaja!i
mai mare de 50, se va organiza un compartiment de protec!ie a muncii,
subordonat direct angajatorului;
b) personalul cu atribu!ii în domeniul protec!iei muncii trebuie s"
urmeze cursuri de formare #i/sau perfec!ionare în domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii în munc";
c) compartimentul de protec!ie a muncii cuprinde:
- serviciul de securitate a muncii;
- serviciul medical de medicin" a muncii;
d) în cazul în care num"rul de angaja!i la nivelul persoanelor
juridice este mai mic de 50 (inclusiv), se vor desemna 1 – 2 persoane cu
atribu!ii #i în domeniul protec!iei muncii (speciali#ti în securitatea #i
s"n"tatea în munc");
e) în situa!ia prev"zut" la pct. d), dac" angajatorul este competent
în domeniul protec!iei muncii, poate el însu#i s" î#i asume atribu!iile pentru
realizarea securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor, f"r" a mai desemna alte
persoane în acest scop.

Art.29. Compartimentul de protec!ie a muncii, respectiv angaja!ii cu
atribu!ii în domeniul protec!iei muncii trebuie s" dispun" de mijloace
adecvate pentru desf"#urarea activit"!ii.


27
Sec!iunea 2

Organizarea serviciului de securitate a muncii

Art.30. (") Func!ia principal" a serviciului de securitate a muncii va fi cea
de fundamentare a deciziilor privind securitatea muncii. Serviciul de
securitate a muncii are atribu!ii specifice în realizarea acestor decizii.
(2) Num"rul de angaja!i ai serviciului de securitate a muncii se
va stabili în raport cu num"rul total al personalului din unitatea/subunitatea
pentru care s-a înfiin!at, riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional"
#i repartizarea teritorial" a unit"!ii.

Art.3". Atribu!iile personalului din cadrul serviciului de securitate a
muncii sunt:
a) s" asigure evaluarea riscurilor de accidentare #i îmboln"vire
profesional" la locurile de munc", precum #i s" reevalueze riscurile ori de
câte ori sunt modificate condi!iile de munc" #i s" propun" m"surile de
prevenire corespunz"toare, ce vor alc"tui programul anual de protec!ie a
muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de
accidentare #i îmboln"vire profesional" #i stabilirea nivelului de risc pe loc
de munc" #i unitate;
b) s" asigure auditarea securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc" la nivelul
unit"!ii ori de câte ori sunt modificate condi!iile de munc" #i s" stabileasc"
nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activit"!ii #i stabilirea
gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
c) s" controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile
de munc", în scopul prevenirii accidentelor de munc" #i îmboln"virilor
profesionale;
d) s" verifice periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de
câte ori este nevoie dac" noxele se încadreaz" în limitele de nocivitate
admise pentru mediul de munc", pe baza m"sur"torilor efectuate de c"tre
organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate #i s" propun" m"suri
tehnice #i organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;
e) s" participe #i s"-#i dea avizul la angajarea personalului,
respectiv la modul în care acesta corespunde cerin!elor de securitate;
f) s" asigure instruirea #i informarea personalului în probleme de
protec!ie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv
general, la locul de munc" #i periodic), cât #i prin cursuri de perfec!ionare;
g) s" asigure evaluarea cuno#tin!elor dobândite în procesul de
instruire prin examene, teste, probe practice etc.;

28
h) s" propun" m"suri pentru formarea personalului cu
responsabilit"!i în domeniul protec!iei muncii, în func!ie de necesit"!ile
concrete;
i) s" organizeze propaganda de protec!ie a muncii;
j) s" elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente
individuale de protec!ie #i de lucru, s" participe la recep!ia mijloacelor de
protec!ie colectiv" #i a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în
func!iune;
k) s" participe la cercetarea accidentelor de munc" #i s" !in"
eviden!a acestora;
l) s" colaboreze cu serviciul medical pentru cunoa#terea la zi a
situa!iei îmboln"virilor profesionale, efectuarea de controale comune la
locurile de munc" pentru identificarea factorilor de risc de îmboln"vire
profesional" #i propunerea m"surilor de securitate corespunz"toare;
m) s" propun" sanc!iuni sau stimulente economice pentru modul
în care se realizeaz" programul de m"suri de protec!ie a muncii;
n) s" propun" sanc!iuni sau stimulente economice pentru modul
în care se respect" cerin!ele de securitate a muncii în organizarea #i
desf"#urarea proceselor tehnologice la toate locurile de munc";
o) s" colaboreze cu serviciul medical în fundamentarea
programului de m"suri de protec!ie a muncii;
p) s" colaboreze cu reprezentan!ii angaja!ilor cu atribu!ii pentru
securitatea #i s"n"tatea în munc", cu persoanele juridice sau fizice abilitate
angajate pentru a presta servicii în domeniu #i cu reprezentan!ii sindicatelor
pentru realizarea programelor privind îmbun"t"!irea condi!iilor de munc"
incluse în contractele colective.


Sec!iunea 3

Organizarea structurilor medicale de medicina muncii

Art.32. Angajatorii din sectoarele public, privat #i cooperatist, inclusiv cu
capital str"in, sunt obliga!i s" asigure supravegherea st"rii de s"n"tate a
tuturor angaja!ilor prin servicii medicale de medicina muncii.

Art.33. (") Structurile medicale de medicina muncii func!ioneaz"
potrivit reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei, activitatea
acestora având un caracter predominant preventiv.
(2) Structurile medicale de medicina muncii au urm"toarele

29
atribu!ii:
a) s" participe la evaluarea riscurilor privind îmboln"virilor
profesionale;
b) s" monitorizeze starea de s"n"tate a angaja!ilor prin:
- examene medicale la angajarea în munc";
- examen medical de adaptare;
- control medical periodic;
- examen medical la reluarea activit"!ii;
c) s" îndrume activitatea de reabilitare profesional", reconversia
profesional", reorientarea profesional" în caz de accident de munc", boal"
profesional", boal" legat" de profesie sau dup" afec!iuni cronice;
d) s" comunice existen!a riscului de îmboln"vire
profesional" c"tre to!i factorii implica!i în procesul muncii;
e) s" consilieze angajatorul privind adaptarea muncii #i a
locului de munc" la caracteristicile psihofiziologice ale angaja!ilor;
f) s" consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei
de securitate #i s"n"tate la locul de munc";
g) s" participe la sistemul informa!ional na!ional privind
accidentele de munc" #i bolile profesionale.

Art.34. Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeaz"
sub coordonarea medicului de medicina muncii la nivelul structurilor
medicale de medicina muncii, care sunt:
a) cabinete de medicina muncii din întreprinderi, organizate ca
unit"!i publice sau private;
b) cabinete de medicina muncii din centre medicale, publice,
private;
c) sec!ii de medicina muncii din institute de s"n"tate public";
d) sec!ii clinice sau compartimentele de medicina muncii #i boli
profesionale;
e) compartimente de medicina muncii din direc!iile de s"n"tate
public" teritoriale.

Art.35. În structurile medicale de medicina muncii vor fi încadra!i medici
de medicina muncii, iar în cabinetele de medicina muncii din întreprindere
pot fi încadra!i medici de medicina muncii #i medici cu competen!" în
medicin" de întreprindere, conform reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i
Familiei.
Art.36. Personalul medical cu studii superioare #i medii necesar, aparatura
de specialitate, materialele sanitare consumabile, dot"ri #i condi!ii pentru

30
buna func!ionare a acestor structuri, se asigur" de c"tre angajator potrivit
reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.37. Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este
responsabilitatea angajatorului #i se realizeaz" prin cabinetele medicale de
medicina muncii înregistrate în registrul unic al cabinetelor medicale de la
nivelul direc!iilor de s"n"tate public".

Art.38. Exercitarea atribu!iilor de serviciu ale personalului medical #i
mediu sanitar se efectueaz" în conformitate cu reglement"rile Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.39. Pentru asigurarea atribu!iilor ce revin structurilor medicale de
medicina muncii, angajatorii vor lua urm"toarele m"suri:
a) angajarea personalului numai dup" un examen medical
prealabil, cu confirmarea scris" a medicului de medicina muncii c" locul de
munc" sau meseria propus" nu este contraindicat" din punct de vedere
medical viitorului angajat;
b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului
medical periodic al angaja!ilor, potrivit reglement"rilor tehnice ale
Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei, #i urm"rirea efectu"rii integrale a
acestuia;
c) respectarea recomand"rilor medicale rezultate în urma
examenelor la angajare, a controalelor medicale de adaptare #i periodice #i a
examenului medical la reluarea activit"!ii.
Angajatorii nu au dreptul s" intervin" prin nici un mijloc în
influen!area activit"!ii medicale, a con!inutului acesteia, a concluziilor #i
m"surilor medicale stabilite.

Art.40. Activitatea de medicina muncii la nivel jude!ean, respectiv al
municipiului Bucure#ti, este coordonat" #i monitorizat" de c"tre direc!iile de
s"n"tate public", prin compartimentele de medicina muncii, care vor organiza
periodic analiza activit"!ii serviciilor medicale de medicina muncii.

Art.4". Constat"rile reie#ite din examin"rile medicale efectuate prin
structurile de medicina muncii vor fi comunicate trimestrial direc!iilor de
s"n"tate public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti, în vederea organiz"rii
ac!iunilor profilactice necesare.
Situa!ia statistic" a activit"!ii desf"#urate va fi înaintat" anual,
direc!iilor de s"n"tate public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti, care o

31
vor transmite institutelor de s"n"tate public".

Art.42. Medicul de medicina muncii #i medicul cu competen!" de
medicin" de întreprindere sunt obliga!i s" prezinte comitetului de securitate
#i s"n"tate în munc", rapoarte scrise cu privire la situa!ia st"rii de s"n"tate a
angaja!ilor în rela!ie cu condi!iile de munc" #i riscurile profesionale, la
ac!iunile medicale întreprinse #i eficien!a acestora.

Art.43. Institutele de S"n"tate Public" Bucure#ti, Timi#oara, Ia#i, Cluj-
Napoca #i Tg.Mure# asigur" asisten!" #i îndrumare tehnic" de medicina
muncii în zonele arondate #i efectueaz" studii de cercetare #i evaluare a
riscurilor profesionale.


CAPITOLUL V

Organizarea Comitetului de Securitate #i S$n$tate în Munc$

Art.44. Pentru a asigura participarea angaja!ilor la elaborarea #i aplicarea
deciziei în domeniul protec!iei muncii, în unit"!ile cu un num"r de angaja!i
mai mare de 50, se va organiza Comitetul de securitate #i s"n"tate în munc".
Organizarea #i func!ionarea acestuia este reglementat" prin Ordin
al ministrului muncii #i protec!iei sociale privind aprobarea regulamentului
de organizare #i func!ionare a Comitetului de securitate #i s"n"tate în
munc".

Art.45. (") Modalitatea de desemnare a reprezentan!ilor angaja!ilor în
comitetele de securitate #i s"n"tate în munc" va fi stabilit" prin contractul
colectiv de munc", respectându-se reglement"rile legale în vigoare.
(2) Reprezentan!ii angaja!ilor în comitetele de securitate #i
s"n"tate în munc" vor beneficia de timpul necesar exercit"rii atribu!iilor
specifice. Timpul alocat acestei activit"!i va fi considerat timp de munc"; el
va fi negociat în contractul colectiv de munc" #i va fi stabilit în func!ie de
num"rul de angaja!i #i de complexitatea activit"!ii.
(3) Formarea reprezentan!ilor angaja!ilor pe probleme de
securitate #i s"n"tate în munc" se realizeaz" în timpul orelor de munc" #i pe
cheltuiala unit"!ii.
Art.46. Comitetul de securitate #i s"n"tate în munc" se întrune#te la
ini!iativa angajatorului, cel pu!in o dat" pe trimestru #i ori de câte ori este
nevoie în ramurile de activitate cu riscuri mari de accidentare #i îmboln"vire

32
profesional".

Art.47. Angajatorul trebuie s" prezinte cel pu!in o dat" pe an Comitetului
de securitate #i s"n"tate în munc" un raport scris cu privire la situa!ia
securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc", la ac!iunile care au fost întreprinse #i
eficien!a acestora în anul încheiat, precum #i programul de protec!ie a
muncii pentru anul urm"tor.


CAPITOLUL VI

Angajarea #i repartizarea personalului la locurile de munc$;
examenele medicale la angajare #i periodice

Sec!iunea "

Prevederi generale

Art.48. (") Examenul medical la angajarea în munc", controlul medical
periodic #i examenul medical la reluarea activit"!ii reprezint" supravegherea
activ" a s"n"t"!ii angaja!ilor în rela!ie cu cerin!ele locului de munc" #i, în
mod particular, cu factorii nocivi profesionali.
(2) În sensul acestui capitol, factori nocivi profesionali (sinonim:
noxe profesionale) sunt factori fizici, chimici, biologici #i psihosociali
prezen!i în mediul de munc", ac!ionând independent sau în interrela!ie,
precum #i orice element relevant din organizarea activit"!ii pentru care
exist" dovezi #tiin!ifice de asociere pozitiv" semnificativ" între expunere #i
modificarea reversibil" sau ireversibil" a structurii sau func!ionalit"!ii unui
organ, sistem, aparat sau a organismului în ansamblul lui.

Art.49. (") Bolile profesionale, în sensul Legii Protec!iei Muncii, sunt
afec!iunile care se produc ca urmare a exercit"rii unei meserii sau profesii
cauzate de factori nocivi fizici, chimici, biologici sau psihosociali caracteristici
locului de munc", precum #i de suprasolicitarea diferitelor aparate #i sisteme ale
organismului în cadrul procesului de munc", indiferent de tipul de contract de
munc" existent între angajator #i angajat.
(2) Sunt considerate de asemenea boli profesionale afec!iunile
produse în condi!iile enun!ate mai sus, afec!iuni suferite de elevi, studen!i,
ucenici, în timpul efectu"rii practicii profesionale #i de personalul care
lucreaz" în perioada de prob".

33

Art.50. (") Declararea, cercetarea #i eviden!a bolilor profesionale
constituie obliga!ie în conformitate cu prevederile Legii Protec!iei Muncii.
(2) Eviden!a primar" a bolilor profesionale se p"streaz" la
nivelul serviciului de medicin" a muncii care deserve#te unitatea respectiv".
(3) Intoxica!ia acut" profesional" se consider" #i accident de
munc", iar boala transmisibil" profesional" se declar" #i ca boal"
transmisibil", conform normelor antiepidemice în vigoare.

Art.5". (") Bolile profesionale ale c"ror declarare, cercetare #i eviden!"
sunt obligatorii sunt prezentate în anexa nr. 2.
(2) Lista r"mâne deschis" #i pentru alte boli, pentru care se face
dovada rela!iei nox"/suprasolicitare - boal" profesional".

Art.52. Bolile legate de profesie sunt boli cu determinare multifactorial",
la care unii factori determinan!i sunt de natur" profesional"; ele sunt
precizate în anexa nr. 3.

Art.53. Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul
public cât #i din sectorul privat, sunt obliga!i s" respecte reglement"rile
privind examenul medical la angajarea în munc", controlul medical periodic
#i examenul medical la reluarea muncii.

Art.54. Angajatorii sunt obliga!i s" asigure fondurile #i condi!iile necesare
pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical
periodic #i a examenului medical la reluarea activit"!ii, angaja!ii nefiind
implica!i în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale specifice
riscurilor profesionale, în costurile îmboln"virilor profesionale, ale
accidentelor de munc" #i ale reabilit"rii profesionale dup" boal"
profesional" sau accident de munc".

Art.55. (") Examenul medical la angajarea în munc", controlul medical
periodic #i examenul medical la reluarea activit"!ii vor fi efectuate în
conformitate cu prevederile acestor norme.
(2) În cazuri argumentate medical, #tiin!ific, statistic,
metodologia se va adapta periodic prin includerea #i a altor reglement"ri de
supraveghere medical", specific" noilor riscuri profesionale.34
Sec!iunea 2

Examenul medical la angajarea în munc#

Art.56. (") Examenul medical al persoanelor la angajarea în munc"
stabile#te:
a) aptitudinea/aptitudinea condi!ionat"/inaptitudinea per-
manent" sau temporar" în munc" pentru profesia/func!ia #i locul de munc"
în care angajatorul îl va desemna s" lucreze;
b) compatibilitatea dintre eventualele afec!iuni prezente în
momentul examin"rii #i viitorul loc de munc";
c) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu prezint"
o afec!iune ce pune în pericol s"n"tatea #i securitatea celorlal!i angaja!i de la
acela#i loc de munc";
d) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu prezint"
afec!iuni ce pun în pericol securitatea unit"!ii #i/sau calitatea produselor
realizate sau a serviciilor prestate;
e) faptul c" persoana care urmeaz" a fi angajat" nu
reprezint" un risc pentru s"n"tatea popula!iei c"reia îi asigur" servicii.
(2) În func!ie de rezultatul examenului medical la angajarea în
munc", medicul de medicina muncii face propuneri pentru:
a) adaptare a postului de munc" la caracteristicile
anatomice, fiziologice, psihologice #i la starea de s"n"tate a angajatului;
b) îndrumare a persoanei care urmeaz" a fi angajat" c"tre
alte locuri de munc";
c) includere în circuitul informa!ional #i opera!ional a acelor
persoane care necesit" o supraveghere medical" deosebit".

Art.57. Examenul medical la angajarea în munc" se efectueaz" obligatoriu
pentru:
a) persoanele care urmeaz" a fi angajate cu contract pe perioad"
determinat" sau nedeterminat";
b) persoanele care reintr" în activitate dup" o întrerupere mai
mare de 6 luni pentru locurile de munc" cu factori nocivi profesionali;
c) persoanele care reintr" în activitate dup" o întrerupere mai
mare de 12 luni pentru locurile de munc" f"r" expunere la factori nocivi
profesionali;
d) persoanele care sunt transferate sau deta#ate în alte locuri de
munc" sau alte activit"!i;
e) ucenicii, elevii, studen!ii, angaja!ii care urmeaz" a fi instrui!i

35
pe meserii #i profesii;
f) angaja!ii care î#i schimb" meseria sau profesia.

Art.58. (") Examenul medical la angajarea în munc" se face la solicitarea
angajatorului care va completa fi#a de solicitare a examenului medical la angajare
(anexa nr. 4) #i fi#a de expunere la riscuri profesionale (anexa nr. 5).
(2) În situa!ia transferului, angajatul este obligat s" prezinte #i
copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii care a
deservit locul s"u de munc" anterior.

Art.59. Examenul medical la angajarea în munc" const" din:
a) anamneza medical" profesional" #i neprofesional" #i examenul
clinic, conform dosarului medical (anexa nr. 6);
b) examene medicale complementare, clinice #i paraclinice,
conform fi#elor din anexa nr. 7.

Art.60. La indica!ia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea
incompatibilit"!ilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul
medical la angajarea în munc" pentru locurile de munc" #i activit"!ile cu
expunere la factori nocivi profesionali cuprinde #i examene medicale
suplimentare celor indicate în anexa nr. 7.
Rezultatele examenului clinic #i ale celorlalte examene medicale se
înregistreaz" în dosarul medical (anexa nr. 6).

Art.6". Medicul de medicina muncii, în baza:
- fi#ei de solicitare (anexa nr. 4), a
- fi#ei de expunere la riscuri profesionale (anexa nr. 5), a
- dosarului medical (anexa nr. 6) #i a
- examenelor medicale complementare indicate în anexa nr. 7,
completeaz" fi#a de aptitudine (anexa nr. 8), cu concluzia examenului
medical la angajare: apt, apt condi!ionat, inapt temporar sau inapt pentru
locul de munc" respectiv.
Fi#a de aptitudine se completeaz" numai de c"tre medicul de
medicina muncii, în dou" exemplare, unul pentru angajator #i cel"lalt pentru
angajat.
Sec!iunea 3

Controlul medical de adaptare $i controlul medical periodic

Art.62. Controlul medical de adaptare în munc" se efectueaz" la indica!ia

36
medicului de medicina muncii.

Art.63. Controlul medical periodic are ca scop:
a) confirmarea sau infirmarea aptitudinii în munc" pentru
profesia/func!ia #i locul de munc" pentru care s-a f"cut angajarea #i s-a
eliberat fi#a de aptitudine;
b) depistarea apari!iei unor boli care constituie contraindica!ii
pentru activit"!ile #i locurile de munc" cu expunere la factori nocivi
profesionali;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care ar constitui risc pentru via!a #i s"n"tatea
celorlal!i angaja!i la acela#i loc de munc";
f) depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea
unit"!ii, pentru calitatea produselor sau pentru popula!ia cu care angajatul
vine în contact prin natura activit"!ii sale.

Art.64. (") Controlul medical periodic se efectueaz" obligatoriu tuturor
angaja!ilor, indiferent de tipul contractului de munc".
(2) Periodicitatea examin"rii periodice este stabilit" în fi#ele din
anexa nr. 7 #i ea poate fi modificat" numai la propunerea medicului de
medicina muncii, cu informarea angajatorului.
(3) Pentru angaja!ii care nu se reg"sesc în fi#ele din anexa nr. 7,
controlul medical periodic se face anual.

Art.65. (") Controlul medical periodic include:
a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în
intervalul de la examenul medical în vederea angaj"rii sau de la ultimul
control medical periodic pân" în momentul controlului medical respectiv;
b) examenul clinic (conform anexei nr. 6).
c) examene clinice #i paraclinice complementare, efectuate
pentru:
- angaja!ii care lucreaz" în condi!ii de expunere la
factori nocivi profesionali, în conformitate cu fi#ele
din anexa nr. 7;
- angaja!ii care lucreaz" în condi!ii f"r" expunere la
factori nocivi profesionali, diferen!iat în func!ie de
vârst", sex, stare de s"n"tate.
(2) Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea #i a
altor examene clinice #i paraclinice, în corela!ie cu prezen!a unor noi factori

37
nocivi profesionali sau cu datele din literatura de specialitate, cu informarea
#i aprobarea angajatorului.
(3) Rezultatele se înregistreaz" în dosarul medical.
(4) Concluzia se finalizeaz" prin completarea fi#ei de aptitudine
(anexa nr. 8) numai de c"tre medicul de medicina muncii, în dou"
exemplare, unul pentru angajator #i cel"lalt pentru angajat.


Sec!iunea 4

Examenul medical la reluarea activit#!ii

Art.66. Examenul medical la reluarea activit"!ii se face dup" o întrerupere a
activit"!ii de minimum 90 zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru
orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activit"!ii.

Art.67. Acest examen medical are ca scop:
a) confirmarea aptitudinii angajatului pentru exercitarea
profesiei/func!iei avute anterior sau noii profesii/func!ii;
b) stabilirea unor m"suri de adaptare a locului de munc" #i a
profesiei/func!iei, dac" este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de munc" care s" asigure
angajatului men!inerea s"n"t"!ii #i a capacit"!ii sale de munc".

Art.68. Medicul de medicina muncii poate efectua acest examen ori de
câte ori îl consider" necesar, în func!ie de natura bolii sau a accidentului
pentru care angajatul a absentat.


Sec!iunea 5

Consulta!ii spontane

Art.69. Orice angajat poate consulta medicul de medicina muncii pentru
orice simptome pe care le atribuie condi!iilor de munc" #i activit"!ii
desf"#urate.

Art.70. Acest examen trebuie finalizat printr-o decizie a medicului de
medicina muncii, care este împuternicit s" ia toate m"surile necesare unei
supravegheri medicale individuale #i/sau colective pentru prevenirea

38
îmboln"virilor profesionale #i a accidentelor de munc", pentru men!inerea
s"n"t"!ii #i capacit"!ii de munc".


Sec!iunea 6

Recurs la concluzia medicului de medicina muncii
privind aptitudinea sau inaptitudinea în munc#

Art.7". Persoana examinat" poate introduce recurs contra deciziei
medicului de medicina muncii, privind aptitudinea de munc".

Art.72. Recursul trebuie s" fie adresat medicului de medicina muncii
desemnat de direc!ia de s"n"tate public" jude!ean" sau a municipiului
Bucure#ti, în termen de 7 zile lucr"toare de la data primirii deciziei.

Art.73. Medicul de medicina muncii desemnat de direc!ia de s"n"tate
public" teritorial", îi va convoca pe medicul de medicina muncii implicat #i
pe persoana examinat", în termen de 21 de zile lucr"toare de la data primirii
recursului. Decizia medical" va fi consemnat" de medicul de medicina
muncii desemnat de direc!ia de s"n"tate public" jude!ean" teritorial" într-un
proces verbal #i va fi comunicat" în scris angajatorului.


Sec!iunea 7

Prevederi finale

Art.74. (") Dosarul medical #i fi#a de expunere la riscuri profesionale se
p"streaz" la cabinetul de medicina muncii unde s-au efectuat examenul
medical de angajare #i controlul medical periodic.
(2) Înregistr"rile medicale vor fi p"strate o perioad" de timp cel
pu!in egal" cu durata medie de expunere – afectare a st"rii de s"n"tate
pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:
- cabinetul de medicina muncii va p"stra dosarele medicale,
fi#ele de expunere la riscuri profesionale #i datele de
morbiditate profesional";
- angajatorul va p"stra lista locurilor de munc" cu riscuri
profesionale #i concluzia examin"rii medicale (fi#a de
aptitudine).

39
(3) În cazul schimb"rii cabinetului de medicina muncii,
înregistr"rile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat
de angajator.

Art.75. La transferul în alt" unitate, angajatului i se vor înmâna copii ale
dosarului s"u medical #i ale fi#ei de expunere la riscuri profesionale, pentru
a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unit"!ii respective.

Art.76. Angajatorii în procedur" de faliment vor informa cabinetul de
medicina muncii #i vor preda înregistr"rile medicale direc!iilor de s"n"tate
public" jude!ene #i a municipiului Bucure#ti.

Art.77. La întreruperea temporar" (#omaj) sau definitiv" (pensionare) a
activit"!ii angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda dosarul
medical al acestuia medicului s"u de familie.

Art.78. Medicul de medicina muncii #i medicul de familie al angajatului
se vor informa reciproc #i operativ referitor la apari!ia unor modific"ri în
starea de s"n"tate a angajatului.

Art.79. Pentru protec!ia s"n"t"!ii comunitare, metodologia de evaluare a
st"rii de s"n"tate a popula!iei active, la angajare, periodic", la reluarea
muncii se poate completa cu examin"rile specifice sectorului de activitate
(coprocultur", RPA, test serologic pentru lues etc.) la indica!ia cabinetului
de medicina muncii #i/sau a autorit"!ii de s"n"tate teritoriale (medicina
muncii #i/sau epidemiologie), cu acordul partenerilor sociali.

Art.80. Dosarul medical este protejat de prevederile legisla!iei în vigoare
privind secretul medical #i este necomunicabil angajatorului.

Art.8". Angaja!ii au acces la toate informa!iile referitoare la starea lor de
s"n"tate.


CAPITOLUL VII

Preg$tirea #i instruirea personalului

Sec!iunea "


40
Generalit#!i

Art.82. Preg"tirea #i instruirea în domeniul protec!iei muncii este parte
component" a preg"tirii profesionale #i are ca scop însu#irea cuno#tin!elor #i
formarea deprinderilor de securitate #i s"n"tate în munc".

Art.83. Preg"tirea general" în domeniul protec!iei muncii se realizeaz" în
înv"!"mântul tehnic (preuniversitar #i universitar), iar la nivelul unit"!ii, prin
instructajul de protec!ie a muncii.

Art.84. Înv"!"mântul de toate gradele, de stat #i particular, va include în
programa analitic" cursuri speciale care s" cuprind" cuno#tin!e de protec!ie a
muncii, atât generale, cât #i specifice profilului de înv"!"mânt.

Art.85. Instructajul de protec!ie a muncii la nivelul unit"!ii se efectueaz",
în func!ie de posibilit"!i, fie în cadrul unit"!ii, fie în afara acesteia, în timpul
programului de lucru.

Art.86. Instructajul de protec!ie a muncii cuprinde trei faze:
- instructajul introductiv general;
- instructajul la locul de munc";
- instructajul periodic.

Art.87. Persoanele care efectueaz" instruirea (instructori) trebuie s" fie
speciali#ti în securitate #i s"n"tate în munc".

Art.88. Costul preg"tirii #i instruirii angaja!ilor nu trebuie s" fie suportat
de c"tre ace#tia.

Art.89. La instruirea personalului în domeniul protec!iei muncii vor fi
folosite mijloacele, metodele #i tehnicile de instruire de care dispune
înv"!"mântul intensiv (expunerea, demonstra!ia, studiul de caz, vizion"ri de
filme, diapozitive, proiec!ii la retroproiector, instruire asistat" de calculator
etc.). Fiecare angajator are obliga!ia s" asigure baza material"
corespunz"toare unei instruiri intensive (mijloace audio-vizuale #i materiale
de instruire #i testare).

Art.90. Fiecare cabinet de protec!ie a muncii trebuie s" dispun" de
programe de instruire - testare, pe meserii sau activit"!i.


41
Art.9". (") Instructajul de protec!ie a muncii (introductiv general, la
locul de munc" #i periodic) se va consemna în mod obligatoriu în fi#a
individual" de instructaj, conform modelului din anexa nr. 81, cu indicarea
materialului predat, a duratei #i datei instruirii. Completarea fi#ei de
instructaj se va face cu past" sau cerneal", imediat dup" verificarea
instructajului.
(2) Dup" efectuarea instructajului la încadrarea în munc"
(instructajul introductiv general #i instructajul la locul de munc"), fi#a de
instructaj se semneaz" de cel care a fost instruit, de cel care a efectuat #i
verificat instructajul, confirmând, pe baza examin"rii persoanei instruite, c"
aceasta #i-a însu#it cuno#tin!ele necesare de protec!ie a muncii.
(3) Dup" efectuarea instructajului periodic, fi#a de instructaj se
semneaz" de cel instruit #i de cel care a efectuat instructajul, confirmând, pe
baza examin"rii persoanei respective, c" aceasta #i-a însu#it materialul
predat. Verificarea instructajului periodic se face prin sondaj de c"tre #eful
ierarhic al celui care efectueaz" instructajul #i de c"tre persoanele din
conducerea unit"!ii, care vor semna fi#ele de instructaj ale persoanelor
verificate, confirmând astfel c" instructajul a fost f"cut corespunz"tor.

Art.92. Fi#a de instructaj se întocme#te pentru personalul permanent sau
deta#at, pentru angaja!ii sezonieri, temporari sau zilieri, #i va fi p"strat" de
conduc"torul procesului de munc", respectiv de cel care are sarcina
efectu"rii instructajului la locul de munc".

Art.93. (") Pentru vizitatorii în grup se întocmesc fi#e de instructaj
colectiv, conform modelului din anexa nr. 82.
(2) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institu!ii #i institute
de cercet"ri #i proiect"ri, precum #i pentru delega!ii str"ine, este obligatorie
prezen!a unui înso!itor din unitate, f"r" a se întocmi fi#" de instructaj.


Sec!iunea 2

Instructajul introductiv general

Art.94. Instructajul introductiv general se face:
a) noilor încadra!i în munc", angaja!i cu contracte de munc"
indiferent de forma acestora;
b) celor transfera!i de la o unitate la alta;
c) celor veni!i în unitate ca deta#a!i;

42
d) elevilor #colilor profesionale, liceelor industriale #i studen!ilor,
pentru practica profesional";
e) persoanelor aflate în unitate în perioada de prob" în vederea
angaj"rii;
f) persoanelor angajate ca angaja!i sezonieri, temporari sau zilieri;
g) persoanelor delegate în interesul serviciului;
h) persoanelor care viziteaz" sectoare productive.

Art.95. Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre
activit"!ile specifice unit"!ii respective #i principalele m"suri de protec!ie a
muncii care trebuie respectate în timpul lucrului.

Art.96. Instructajul introductiv general se face în cadrul cabinetului de
protec!ie a muncii sau în alte spa!ii special amenajate, de persoane cu
atribu!ii #i responsabilit"!i în domeniul protec!iei muncii, împuternicite prin
decizie de c"tre angajator.

Art.97. Instructajul introductiv general se face individual sau în grupuri de
cel mult 20 persoane.

Art.98. (") Durata instructajului introductiv general depinde de
specificul activit"!ii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de
mecanizare #i automatizare #i de nivelul de preg"tire al noilor încadra!i.
(2) Aceast" durat" va fi stabilit" prin instruc!iuni proprii #i nu va
fi mai mic" de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele care
viziteaz" sectoarele productive, c"rora li se vor prezenta succint activit"!ile,
riscurile #i m"surile de prevenire din unitate, #i care vor fi înso!ite pe toat"
durata vizitei.

Art.99. (") În cadrul instructajului introductiv general se vor expune, în
principal, urm"toarele probleme:
a) riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional"
specifice unit"!ii;
b) legisla!ia de protec!ie a muncii în vigoare;
c) consecin!ele posibile ale necunoa#terii #i nerespect"rii
legisla!iei de protec!ie a muncii;
d) m"suri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare,
interven!ie, evacuare #i prim ajutor.
(2) Con!inutul instructajului introductiv general #i programul de

43
desf"#urare vor fi întocmite de c"tre persoanele cu atribu!ii în domeniu #i
aprobate de angajator.

Art."00. (") Dup" terminarea perioadei de instructaj introductiv general,
personalul instruit va fi supus verific"rii cuno#tin!elor de protec!ie a muncii
pe baz" de teste. Rezultatul verific"rii va fi consemnat în fi#a de instructaj.
(2) Nu vor putea fi angaja!i cei care nu #i-au însu#it cuno#tin!ele
prezentate în instructajul introductiv general.


Sec!iunea 3

Instructajul la locul de munc#

Art."0". (") Instructajul la locul de munc" se face dup" instructajul
introductiv general #i are ca scop prezentarea riscurilor #i m"surilor de
prevenire specifice locului de munc" unde a fost repartizat" persoana
respectiv".
(2) Instructajul la locul de munc" se face întregului personal
prev"zut la art. 94, precum #i personalului transferat de la un loc de munc" la
altul în cadrul aceleia#i unit"!i, în grupe de maximum 30 persoane.

Art."02. Instructajul la locul de munc" se face de c"tre conduc"torul direct
al locului de munc" respectiv.

Art."03. (") Durata instructajului la locul de munc" depinde de
complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munc" la care se va
lucra #i nu va fi mai mic" de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru
de prob". Aceast" durat" se stabile#te de #eful compartimentului respectiv
(atelier, sec!ie, sector etc.), împreun" cu #eful compartimentului de protec!ie
a muncii.
(2) Instructajul la locul de munc" se face pe baza prevederilor
normelor specifice de securitate a muncii, precum #i a instruc!iunilor proprii,
elaborate pentru locul de munc" la care va lucra persoana respectiv".
(3) Se vor efectua exerci!ii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protec!ie, a mijloacelor de alarmare,
interven!ie, evacuare #i de prim ajutor.

Art."04. (") Instructajul la locul de munc" va cuprinde informa!ii privind:
a) riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional"

44
specifice locului de munc";
b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii #i
ale instruc!iunilor proprii;
c) m"surile de prim ajutor în caz de accidentare.
(2) Prezentarea problemelor men!ionate la alin. (1) se va face în
baza unui material scris.
(3) Instructajul la locul de munc" va include obligatoriu
demonstra!ii practice privind activitatea pe care persoana respectiv" o va
desf"#ura.

Art."05. Admiterea definitiv" la lucru a persoanei instruite se va face
numai dup" ce #eful ierarhic superior celui care a f"cut instructajul a
verificat c" persoana supus" instructajului #i-a însu#it cuno#tin!ele de
protec!ie a muncii.


Sec!iunea 4

Instructajul periodic

Art."06. Instructajul periodic se face întregului personal #i are drept scop
aprofundarea normelor de protec!ie a muncii. Acest instructaj se va
completa în mod obligatoriu #i cu demonstra!ii practice.

Art."07. (") Instructajul periodic se face de c"tre conduc"torul locului de
munc" respectiv.
(2) Intervalul între dou" instructaje periodice pentru angaja!i va
fi stabilit prin instruc!iuni proprii în func!ie de condi!iile locului de munc",
dar nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul între dou"
instructaje periodice va fi de cel mult 12 luni.

Art."08. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat în
urm"toarele cazuri:
a) când un angajat a lipsit peste 30 zile lucr"toare;
b) când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat
echipamentele tehnice ori s-au adus modific"ri la echipamentele existente;
c) când au ap"rut modific"ri ale normelor de protec!ie a muncii
sau ale instruc!iunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv datorit"
evolu!iei riscurilor sau apari!iei de noi riscuri în unitate;

45
d) la reluarea activit"!ii dup" accident de munc";
e) la executarea unor lucr"ri speciale.

Art."09. Instructajul periodic se va face pe baza unei tematici care va fi
p"strat" la persoana ce efectueaz" instruirea.


CAPITOLUL VIII

Formarea #i perfec!ionarea personalului specializat

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.""0. Formarea #i perfec!ionarea speciali#tilor în domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii în munc" are ca scop preg"tirea personalului cu atribu!ii în acest
domeniu, respectiv a personalului încadrat în compartimentele de
specialitate, a reprezentan!ilor sindicatelor #i patronatului, a membrilor din
comitetele de securitate #i s"n"tate în munc", precum #i a altor categorii de
personal din diferite ramuri de activitate.

Art.""". Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, prin institu!iile sale
abilitate, în colaborare cu Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii asigur"
îndrumarea metodologic" a activit"!ii de formare-perfec!ionare a
personalului în domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc".

Art.""2. Categoriile de personal cu atribu!ii specifice în domeniul
securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc" sunt:
- specialist în securitatea în munc";
- auditor de securitate #i s"n"tate în munc";
- evaluator al riscurilor de accidentare #i îmboln"vire
profesional" în sistemul de munc";
- medic de medicina muncii.

Art.""3. Speciali#tii în securitatea în munc" trebuie s" aib" studii tehnice,
de preferin!" superioare.


Sec!iunea 2

46

Formarea personalului specializat

Art.""4. Formarea speciali#tilor în domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în
munc" se realizeaz" prin cursuri postliceale sau postuniversitare organizate
de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, pe baza unor programe
elaborate în colaborare cu Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii.

Art.""5. (") Cursurile de formare postliceale se organizeaz" de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale sau de c"tre institu!ii specializate cu
atribu!ii în domeniul protec!iei muncii, pe o durat" de minimum 180 de ore.
(2) Absolvirea cursurilor de formare postliceale este atestat" prin
diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale
sau de c"tre institu!iile de specialitate cu atribu!ii în domeniu.

Art.""6. (") Cursurile de formare postuniversitare se organizeaz" de c"tre
Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale, în colaborare cu Ministerul
Educa!iei #i Cercet"rii, pe o durat" de minimum 180 de ore.
(2) Absolvirea cursurilor de formare postuniversitare este atestat"
prin diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Educa!iei #i Cercet"rii.

Art.""7. Durata cursurilor de formare se consider" timp de munc".

Art.""8. Cheltuielile necesare pentru formarea speciali#tilor se suport" de
c"tre angajator.

Art.""9. Angajarea personalului sau atestarea sa pe post în cadrul
compartimentelor de protec!ie a muncii se face pe baza diplomelor de
absolvire a cursurilor de formare postliceale sau postuniversitare.


Sec!iunea 3

Perfec!ionarea personalului

Art."20. (") Perfec!ionarea personalului în domeniul securit"!ii #i
s"n"t"!ii în munc" se realizeaz" prin cursuri organizate de Ministerul Muncii
#i Solidarit"!ii Sociale sau de c"tre institu!ii specializate cu atribu!ii în
domeniul protec!iei muncii, pe o durat" de minimum 15 ore, pe diferite
tematici.

47
(2) Cursurile de perfec!ionare se adreseaz" personalului cu atribu!ii
în domeniul protec!iei muncii, ce au absolvit cursurile de formare, dup" o
perioad" minim" de 3 ani.
(3) Absolvirea cursurilor de perfec!ionare este atestat" prin
diploma de absolvire eliberat" de Ministerul Muncii #i Solidarit"!ii Sociale
sau de c"tre institu!iile specializate cu atribu!ii în domeniu.

Art."2". Durata cursurilor de perfec!ionare se consider" timp de munc".

Art."22. Cheltuielile necesare pentru perfec!ionarea speciali#tilor se
suport" de c"tre angajator.


CAPITOLUL IX

Metode #i mijloace de propagand$

Art."23. Angajatorii sunt obliga!i s" asigure organizarea unei activit"!i
permanente de propagand" în domeniul protec!iei muncii, utilizând formele
#i mijloacele cu con!inut specific (filme, afi#e, pliante, cataloage, bro#uri,
c"r!i, inform"ri, concursuri, simpozioane etc.).

Art."24. Centrul metodologic de organizare #i realizare a instruirii #i
propagandei la nivelul angajatorilor este cabinetul de protec!ie a muncii.

Art."25. (") Cabinetele de protec!ie a muncii se vor organiza la nivelul
tuturor angajatorilor cu cel pu!in 50 de angaja!i, inclusiv cu contract
temporar de munc".
(2) Angajatorii care au filiale, sec!ii etc., r"spândite în !ar" vor
înfiin!a cabinete mobile de protec!ie a muncii.

Art."26. Cabinetul de protec!ie a muncii trebuie s" aib" o suprafa!" care s"
permit" desf"#urarea activit"!ii de instruire în condi!ii optime.

Art."27. Cabinetul de protec!ie a muncii trebuie s" fie dotat astfel încât s"
se poat" desf"#ura în mod corespunz"tor orice form" de instruire (de
exemplu: mobilier, aparatur" audio-vizual", teste etc.).

Art."28. Materialele de instruire-testare #i propagand" în domeniul protec!iei
muncii necesare cabinetului de protec!ie a muncii sunt urm"toarele:

48
- manuale #i cursuri de specialitate;
- teste de verificare a cuno#tin!elor pe meserii sau activit"!i;
- norme de securitate a muncii;
- standarde de securitate a muncii;
- c"r!i, bro#uri, îndrumare, cataloage, pliante, reviste;
- casete video cu specific de protec!ie a muncii;
- diapozitive;
- afi#e de protec!ie a muncii;
- machete;
- mostre de echipamente individuale de protec!ie;
- mulaje;
- panouri grafice;
- fotomontaje etc.

Art."29. La realizarea materialelor de instruire–propagand" în domeniul
protec!iei muncii se va !ine seama de urm"toarele criterii generale:
- con!inutul materialelor s" fie în concordan!" cu bazele
teoretice ale protec!iei muncii;
- con!inutul s" fie în concordan!" cu legisla!ia în vigoare din
domeniu;
- realizarea materialelor s" se bazeze pe principiile pedagogiei
moderne;
- con!inutul #i realizarea materialelor s" fie adecvate nivelului
de preg"tire al subiec!ilor c"rora li se adreseaz".

Art."30. (") Materialele de instruire - testare #i propagand" utilizate în
cabinetele de protec!ie a muncii vor avea în mod obligatoriu avizul
Ministerului Muncii #i Solidarit"!ii Sociale.
(2) Criteriile generale #i specifice în baza c"rora se face avizarea
sunt detaliate în Normele metodologice privind avizarea documenta!iilor cu
caracter tehnic privind informarea #i instruirea în domeniul protec!iei muncii.

Art."3". Angajatorii au obliga!ia s" asigure materialele necesare tuturor
formelor de instruire #i propagand" în domeniul protec!iei muncii.

Art."32. Organizarea #i dotarea cabinetelor de protec!ie a muncii cu toate
materialele #i mijloacele necesare se vor finan!a din fondurile angajatorilor.


CAPITOLUL X

49

Dotarea cu echipament individual de protec!ie
#i echipament individual de lucru

Art."33. Dotarea cu echipament individual de protec!ie se face în scopul
prevenirii accidentelor de munc" #i a îmboln"virilor profesionale.

Art."34. Echipamentele individuale de protec!ie trebuie s" fie utilizate
atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de
protec!ie colectiv" sau prin m"suri, metode sau procedee de organizare a
muncii.

Art."35. (") Echipamentul individual de protec!ie se acord" gratuit
angaja!ilor de c"tre angajator.
(2) Personalului deta#at, elevilor sau studen!ilor în practic",
vizitatorilor, personalului cu atribu!ii de îndrumare #i control etc., de
asemenea, li se acord" gratuit echipament individual de protec!ie.

Art."36. (") În vederea acord"rii echipamentului individual de protec!ie
angajatorul trebuie s" efectueze evaluarea riscurilor conform tabelului
orientativ din anexa nr. 9. În func!ie de apari!ia unor riscuri noi sau a altor
modalit"!i de protec!ie, acesta poate fi completat.
(2) Lista cuprinzând echipamentele individuale de protec!ie,
precum #i activit"!ile care necesit" utilizarea echipamentelor individuale de
protec!ie sunt prezentate în anexele nr. 10 #i 11, cu caracter orientativ.

Art."37. (") Angajatorul este obligat s" întocmeasc" lista intern" de dotare
cu echipament individual de protec!ie adecvat execut"rii sarcinilor de munc"
în condi!ii de securitate.
(2) Înainte de alegerea unui echipament individual de protec!ie,
angajatorul trebuie s" evalueze în ce m"sur", echipamentul individual de
protec!ie pe care inten!ioneaz" s"-l utilizeze, r"spunde cerin!elor art. 147,
dup" cum urmeaz":
a) analiza #i evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin
alte mijloace;
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie s" le aib"
echipamentul individual de protec!ie pentru a proteja eficient împotriva
riscurilor prev"zute la pct. a), !inând cont de eventualele surse de riscuri
proprii acestora;
c) compararea caracteristicilor precizate la pct. b) cu

50
caracteristicile echipamentului individual de protec!ie.
Evaluarea trebuie revizuit" în func!ie de modific"rile elementelor
componente.
(3) Lista intern" de dotare cu echipamente individuale de
protec!ie întocmit" de c"tre angajator trebuie discutat" #i convenit" în
comitetele de securitate #i s"n"tate în munc" sau cu reprezentan!ii
angaja!ilor/sindicat, dup" caz.

Art."38. (") Angajatorul este obligat s" asigure condi!ii pentru efectuarea
verific"rilor legale, depozitarea, cur"!area, denocivizarea, între!inerea #i
repararea mijloacelor individuale de protec!ie în conformitate cu
instruc!iunile de utilizare ale produc"torilor.
(2) Angajatorul este obligat s" înlocuiasc" echipamentul individual
de protec!ie care nu mai corespunde din punctul de vedere al calit"!ilor de
protec!ie, când se constat" acest lucru, indiferent de motiv.

Art."39. Angajatorul va furniza #i va pune la dispozi!ie angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor informa!ii adecvate despre fiecare echipament individual
de protec!ie #i de lucru.

Art."40. Angajatorului îi revine în totalitate obliga!ia instruirii angaja!ilor
asupra tuturor m"surilor care trebuie luate privind securitatea #i s"n"tatea
acestora la utilizarea echipamentului individual de protec!ie în timpul
lucrului, astfel:
a) trebuie s" asigure instruirea în prealabil a angajatului asupra
riscurilor împotriva c"rora este protejat prin purtarea echipamentului
individual de protec!ie;
b) trebuie s" asigure instruirea #i s" organizeze, dac" este cazul,
un antrenament în purtarea echipamentului individual de protec!ie.

Art."4". În cazul în care diferi!i factori de risc impun utilizarea
concomitent" a mai multor echipamente individuale de protec!ie, acestea
trebuie s" fie compatibile #i s"-#i p"streze eficacitatea în raport cu riscurile
respective.

Art."42. Echipamentul individual de protec!ie este destinat în principiu
utiliz"rii individuale. În cazul în care, prin for!a împrejur"rilor acesta va fi
utilizat de mai multe persoane, se vor lua m"suri corespunz"toare pentru ca
diferi!ilor utilizatori s" nu le fie afectat" starea de s"n"tate sau de igien".


51
Art."43. Echipamentele individuale de protec!ie, cu excep!ia unor cazuri
particulare #i excep!ionale, trebuie s" fie utilizate numai în scopul prev"zut.
Echipamentele individuale de protec!ie se vor utiliza conform instruc!iunilor
înso!itoare care trebuie elaborate pe în!elesul angajatului.

Art."44. Condi!iile de utilizare ale unui echipament individual de protec!ie,
în special cele referitoare la durata purt"rii, sunt determinate în func!ie de
gravitatea riscului, frecven!a expunerii la risc #i caracteristicile locului de
munc" al fiec"rui angajat, precum #i de performan!ele echipamentului
individual de protec!ie.

Art."45. (") Angaja!ii #i celelalte categorii de persoane care beneficiaz" de
echipament individual de protec!ie au urm"toarele obliga!ii:
a) s" cunoasc" caracteristicile #i modul corect de utilizare a
echipamentului individual de protec!ie din dotare;
b) s" poarte întregul echipament individual de protec!ie pe
toat" durata îndeplinirii sarcinii de munc" sau activit"!ii pe care o desf"#oar"
în unitate;
c) s" utilizeze echipamentul individual de protec!ie numai în
scopul pentru care acesta a fost atribuit #i s" se preocupe de conservarea
calit"!ilor de protec!ie ale acestuia;
d) s" prezinte echipamentul individual de protec!ie la
verific"rile periodice prev"zute în instruc!iunile de utilizare #i pentru
cur"!are sau denocivizare;
e) s" solicite un nou echipament individual de protec!ie,
atunci când din diverse motive cel avut în dotare nu mai prezint" calit"!ile
de protec!ie necesare.
(2) Degradarea echipamentului individual de protec!ie din vina
angajatului c"ruia i-a fost atribuit sau înstr"inarea lui, înainte de expirarea
duratei de utilizare prev"zute, atrage r"spunderea acestuia pentru prejudiciul
cauzat, potrivit legii.
(3) Nepurtarea echipamentului individual de protec!ie se
sanc!ioneaz" conform legisla!iei în vigoare.

Art."46. Angajatul participant la procesul de munc" are dreptul de a refuza
executarea sarcinii de munc" dac" nu i se asigur" echipamentul individual
de protec!ie prev"zut în reglement"rile în vigoare, f"r" ca refuzul s" atrag"
asupra sa m"suri disciplinare.

Art."47. Un echipament individual de protec!ie trebuie s" fie conform

52
reglement"rilor legale în vigoare corespunz"toare, referitoare la proiectarea
#i fabricarea sa din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc". În
toate cazurile, un echipament individual de protec!ie trebuie:
a) s" fie adecvat corespunz"tor riscurilor pe care le previne, f"r"
a induce el însu#i un risc suplimentar;
b) s" r"spund" condi!iilor existente la locul de munc";
c) s" !in" seama de cerin!ele ergonomice #i de s"n"tate ale
angajatului;
d) s" fie adaptat conforma!iei purt"torului.

Art."48. (") Echipamentul individual de lucru se acord" de c"tre
angajator, în condi!iile negociate prin contractul colectiv de munc".
(2) Cheltuielile necesare privind dotarea cu echipament individual
de lucru sunt suportate în propor!ie de minimum 50% de c"tre angajator, din
capitolul alte cheltuieli de exploatare sau din sumele prev"zute cu aceast"
destina!ie în buget pentru unit"!ile finan!ate de la bugetul de stat, respectiv de la
bugetele locale, iar diferen!a se suport" de c"tre angajat.

Art."49. Obliga!iile produc"torilor #i importatorilor de echipamente
individuale de protec!ie #i de lucru privind fabricarea #i comercializarea
oric"rui model nou, prin care se garanteaz" calitatea din punctul de vedere al
protec!iei asigurate pentru domeniul de utilizare previzibil, sunt definite în
„Normele metodologice privind certificarea calit"!ii de protec!ie a sortimentelor
de echipament individual de protec!ie #i de lucru #i avizarea introducerii în
fabrica!ie”, cu complet"rile #i modific"rile ulterioare.


CAPITOLUL XI

Acordarea materialelor igienico-sanitare
#i a alimenta!iei de protec!ie

Art."50. Materialele igienico-sanitare se acord" obligatoriu #i gratuit
angaja!ilor în scopul asigur"rii igienei #i protec!iei personale, în completarea
m"surilor generale luate pentru prevenirea unor îmboln"viri profesionale.

Art."5". Materialele igienico-sanitare, cantit"!ile respective #i
periodicitatea acord"rii acestora se stabilesc prin contractul colectiv de
munc" #i/sau contractul individual de munc", la recomandarea medicului de
medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munc".

53

Art."52. Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie
materiale igienico-sanitare, iar con!inutul #i modul de dotare se stabilesc
conform reglement"rilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art."53. Personalul serviciului de medicina muncii are obliga!ia instruirii
angaja!ilor în vederea utiliz"rii corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite
#i urm"ririi eficien!ei acestora în prevenirea unor boli profesionale.

Art."54. Angaja!ii sunt obliga!i s" utilizeze materialele igienico-sanitare
primite în conformitate cu indica!iile personalului sanitar.

Art."55. (") Alimenta!ia de protec!ie se acord" conform legii, obligatoriu
#i gratuit, de c"tre angajator pentru angaja!ii care lucreaz" în locuri de
munc" cu condi!ii grele #i v"t"m"toare.
(2) Stabilirea alimentelor ce se vor acorda ca alimenta!ie de
protec!ie, cantitatea, precum #i categoriile de persoane care beneficiaz" vor face
obiectul contractului colectiv de munc" #i/sau contractului individual de munc",
în baza recomand"rii efectuate de c"tre medicul de medicina muncii.

Art."56. Principiile care stau la baza acord"rii alimenta!iei de protec!ie sunt
urm"toarele:
a) alegerea unor alimente care, prin con!inutul lor în substan!e
nutritive (proteine, lipide, glucide, elemente minerale, vitamine), pot
completa o ra!ie caloric" insuficient" sau incorect", dezechilibrele, caren!ele
sau excesele alimentare;
b) urm"rirea ca alimentele acordate s" asigure p"strarea structurii
#i func!ionalit"!ii organelor #i sistemelor mai sensibile la agresivitatea
agentului nociv din mediul de munc" (ficat, rinichi, sistem nervos, gonade
etc.);
c) urm"rirea ca alimentele acordate s" asigure elementele
necesare proceselor de conjugare a noxelor chimice în vederea elimin"rii lor
din organism (sulfoconjugare, cisteinoconjugare, glicocoloconjugare,
glutamicconjugare, glicuronoconjugare, acetilare, metilare).

Art."57. Criteriile pentru alegerea alimentelor care vor fi oferite ca
supliment alimentar sunt:
- caracteristicile fiziologice ale persoanelor (tineri sub 21 ani,
femei gravide sau care al"pteaz", dac" depun efort intens);
- intensitatea mare a efortului fizic #i necesit"!ile alimentare

54
suplimentare;
- natura agen!ilor nocivi (metale sau metaloizi, gaze sau vapori
toxici etc.);
- organul !int" al toxicului (ficat, rinichi, sistem nervos etc.);
- starea de s"n"tate a persoanei respective #i acceptabilitatea
respectivului aliment;
- posibilitatea de achizi!ionare #i de asigurare a alimentelor
recomandate în tot cursul anului.


55
TITLUL III

Sarcinile de munc$

CAPITOLUL I

Conceperea #i repartizarea sarcinilor de munc$

Art."58. Sarcinile de munc" #i activit"!ile corespunz"toare se vor organiza
astfel încât exigen!ele profesionale determinate de natura #i caracteristicile
sarcinilor de munc", de specificul mediului de munc" (inclusiv mediul
psiho-social), de interac!iunea operator-echipament tehnic #i de rela!iile
interumane s" corespund" capacit"!ilor fizice, fiziologice #i psihologice ale
angaja!ilor asigurându-se astfel solicit"ri profesionale în limite normale,
confort fizic #i psihic, condi!ii de securitate #i s"n"tate în munc".


CAPITOLUL II

Organizarea timpului de munc$ #i de odihn$, munca în schimburi

Art."59. Timpul de munc", regimul pauzelor, munca în schimburi, precum #i
intensitatea acesteia, se vor stabili potrivit reglement"rilor în vigoare, în
cadrul contractului colectiv de munc", luând în considerare particularit"!ile
activit"!ilor profesionale, existen!a unor factori de risc în mediul de munc"
#i capacitatea de adaptare a personalului angajat; stabilirea acestor elemente
se va face cu sprijinul serviciilor medicale de întreprindere #i a speciali#tilor
în medicina muncii din teritoriu.

Art."60. (") Angaja!ii, lucr"tori de noapte, a c"ror activitate se desf"#oar"
în condi!ii speciale/deosebite sau care implic" eforturi fizice ori mentale
deosebite, nu trebuie s" lucreze noaptea mai mult de 8 ore pe parcursul unei
perioade de 24 de ore.
(2) În condi!iile mai sus men!ionate, activitatea trebuie definit"
în contractele colective de munc" sau în acordurile încheiate între partenerii
sociali, luând în considerare efectele #i riscurile inerente muncii de noapte.

Art."6". (") „Lucr"torii de noapte” #i „lucr"torii în schimburi” trebuie s"
beneficieze de asigurarea condi!iilor de securitate #i s"n"tate în munc",
corespunz"tor naturii activit"!ii desf"#urate.

56
(2) Serviciile sau mijloacele de protec!ie #i prevenire în
domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii, asigurate de c"tre sau prin compartimentele
de protec!ie a muncii lucr"torilor de noapte #i lucr"torilor în schimburi
trebuie s" fie echivalente celor acordate celorlal!i angaja!i #i disponibile în
orice moment.

Art."62. Angajatorul care inten!ioneaz" s" organizeze activitatea dup" un
anumit ritm, trebuie s" !in" seama de principiul general de adaptare a muncii
la om, în special în vederea evit"rii activit"!ilor monotone #i a celor
desf"#urate într-o caden!" predeterminat", în func!ie de tipul de activitate #i
de cerin!ele de securitate #i s"n"tate. O aten!ie special" trebuie acordat"
organiz"rii pauzelor pe parcursul zilei de lucru.


CAPITOLUL III

Efortul fizic

Art."63. Din punctul de vedere al efortului fizic, activit"!ile profesionale se
clasific" în func!ie de metabolismul energetic (produc!ia de c"ldur"
metabolic"), în conformitate cu tabelul 1.

Tabelul 1
Metabolism energetic, M Activitate/Clasa de
metabolism
raportat la unitatea
de suprafa!" cutanat"
(W/m
2
)
pentru o suprafa!"
cutanat" medie de
1,8 m
2
(W)
Repaus (0) M ≤ 65 M ≤ 117
Activitate cu efort fizic mic
(metabolism redus) (1)
65<M ≤130 117<M ≤234
Activitate cu efort fizic mediu
(metabolism mediu) (2)
130<M ≤200 234<M ≤360
Activitate cu efort fizic mare
(metabolism intens) (3)
200<M≤260 360<M≤468
Activitate cu efort fizic foarte
mare (metabolism foarte
intens) (4)
M>260 M>468
NOT% : 1W=0,86 Kcal/h
Art."64. Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie
evitate:

57
- pozi!iile de munc" vicioase #i/sau fixe;
- mi#c"rile extreme;
- mi#c"rile bru#te;
- mi#c"rile repetitive.

Art."65. În acest sens, angajatorul trebuie s" asigure:
- evaluarea riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor;
- respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea
locurilor de munc" #i a activit"!ii;
- instruirea #i formarea adecvat" a angaja!ilor privind modul de
desf"#urare a activit"!ii profesionale, apelând la speciali#tii
din domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc".

Art."66. În activit"!ile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea
angaja!ilor cu vârsta peste 45 ani se va face numai cu avizul medicului de
medicina muncii.
La repartizarea femeilor #i tinerilor în astfel de activit"!i se vor
avea în vedere #i prevederile capitolelor V #i VI din titlul II.

Art."67. Angajatorul trebuie s" ia m"suri tehnico-organizatorice pentru
evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare #i/sau de afectare a s"n"t"!ii,
determinate de manipularea manual" a maselor, luând în considerare
urm"toarele elemente de referin!":
a) caracteristicile masei; manipularea manual" a unei mase poate
prezenta riscuri, în special de afec!iuni dorsolombare, dac" masa este:
- prea grea sau prea mare;
- incomod" sau greu de apucat;
- instabil" sau are un con!inut ce risc" s" se deplaseze;
- plasat" astfel încât trebuie manipulat" la o anumit"
distan!" de trunchi sau cu flexia ori rota!ia trunchiului;
- susceptibil" s" produc" leziuni asupra angaja!ilor din
cauza marginilor #i/sau a consisten!ei sale, în special în
eventualitatea unei ciocniri;
b) efortul fizic necesar; efortul fizic poate prezenta riscuri, în
special de afec!iuni dorsolombare dac":
- este prea mare;
- nu poate fi realizat decât printr-o mi#care de r"sucire a
trunchiului;
- antreneaz" o mi#care brusc" a masei de transportat;
- este realizat atunci când corpul se afl" într-o pozi!ie

58
instabil";
c) caracteristicile mediului de munc"; caracteristicile mediului de
munc" pot determina o cre#tere a riscurilor, în special în afec!iuni
dorsolombare, dac":
- nu exist" suficient spa!iu, în special pe vertical", pentru
realizarea activit"!ii;
- pardoseala este alunecoas" sau prezint" neregularit"!i care
determin" dezechilibrare;
- locul unde se desf"#oar" activitatea de munc" sau mediul
de munc" nu permit angajatului s" manipuleze manual
masele la o în"l!ime sigur" sau într-o pozi!ie de lucru
confortabil";
- pardoseala sau planul de lucru prezint" denivel"ri care
impun manipularea masei la diferite niveluri;
- pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt
instabile;
- temperatura, umiditatea sau circula!ia aerului sunt
necorespunz"toare;
d) cerin!ele activit"!ii; activitatea poate prezenta riscuri, în
special de afec!iuni dorsolombare, dac" implic" una sau mai multe dintre
cerin!ele urm"toare:
- efort fizic frecvent #i prelungit care solicit" în special
coloana vertebral";
- perioad" insuficient" de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distan!e prea mari pentru ridicare, coborâre sau transport;
- ritm al activit"!ii impus printr-un proces care nu poate fi
schimbat de c"tre angajat;
e) factori individuali de risc; angajatul poate fi expus riscului
dac":
- este necorespunz"tor din punct de vedere fizic s" realizeze
sarcina respectiv";
- poart" haine, înc"l!"minte sau alte lucruri personale
necorespunz"toare;
- nu are cuno#tin!ele sau instructajul adecvat ori necesar.

Art."68. (") Limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere #i
împingere manual" a maselor sunt prezentate în tabelul 2.
(2) Este necesar ca manipularea maselor s" fie realizat" corect, în
conformitate cu principiile fiziologice #i biomecanice.

59

Tabelul 2
Limite maxime admise pentru manipularea manual$ a maselor
(în kg)

B$rba!i Femei
Vârst" (ani) Vârst" (ani)
Tip de
manipulare
Frecven!a
opera!iilor
16-19 19-45 peste
45
16-19 19-45 peste
45
rar 35 55 50 13 15 13
frecvent 25 30 25 9 10 9
Ridicare
foarte
frecvent
20 25 20 8 9 8
rar 30 50 40 13 15 13
frecvent 20 30 25 9 10 9
Purtare
foarte
frecvent
15 20 15 8 10 8
rar 15 10 Tragere
frecvent 10 7
rar 16 11 Împingere
frecvent 11 7,5

NOT%:
- rar: sub 5% din durata schimbului;
- frecvent: între 6 - 10% din durata schimbului;
- foarte frecvent: peste 10% din durata schimbului.


CAPITOLUL IV

Efortul mental

Art."69. Con!inutul #i intensitatea efortului mental în activitate depind de
con!inutul #i natura sarcinii de munc", de volumul #i complexitatea
informa!iilor necesar de recep!ionat #i prelucrat, de complexitatea #i
responsabilitatea deciziilor necesar de elaborat, de natura, complexitatea #i
dificultatea r"spunsurilor efectoare.


60
Art."70. Angajatorul trebuie s" !in" seama c" efortul mental în activitate
difer" în func!ie de raportul dintre variabile profesionale (exigen!e, condi!ii
de munc", riscuri profesionale) #i variabile individuale (capacit"!i
profesionale individuale) #i se reflect" în niveluri diferite de solicitare
(subsolicitare, solicitare optim", solicitare maxim", suprasolicitare) a
organismului, a diferitelor sale sisteme, func!ii, capacit"!i (senzorial
perceptive, cognitive, psihomotorii) inclusiv a planului emo!ional.

Art."7". Obiectivarea #i m"surarea efortului mental în activitate se
realizeaz" prin intermediul urm"toarelor categorii de indicatori #i tehnici:
a) indicatori #i tehnici de analiz" #i evaluare a exigen!elor sarcinii
de munc", pe baza eviden!ierii unor parametri obiectivi ai acesteia: exigen!e
temporale, complexitate-vitez", aten!ie, precizie;
b) indicatori #i tehnici de evaluare subiectiv": scale de apreciere a
senza!iei subiective de efort, a st"rii fizice #i psihice individuale pe
parcursul activit"!ii, la sfâr#itul acesteia #i chiar a st"rii individuale din
timpul liber;
c) indicatori #i tehnici de performan!" (de comportament), care
permit ob!inerea unor indicatori ai efortului mental prin intermediul unor
elemente de performan!" în realizarea sarcinii sau de comportament
(modific"ri ale strategiilor de operare în func!ie de efort);
d) indicatori #i tehnici psihofiziologice, de evaluare a dinamicii
unor parametri psihofiziologici #i biochimici implica!i în realizarea sarcinii
de munc" de-a lungul unei perioade de lucru.

Art."72. Consecin!ele solicit"rii psihice #i psihofiziologice #i a efortului
mental în activitate, ca urmare a interac!iunii factorilor profesionali cu cei
individuali #i extraprofesionali, se urm"resc stadial: de la primele faze ale
unor modific"ri/tulbur"ri localizabile #i reversibile, pân" la cele cu caracter
ireversibil, patologic, pân" la instalarea bolilor profesionale sau legate de
profesie.61
CAPITOLUL V

Munca femeilor

Art."73. (") La repartizarea în munc" a femeilor se va !ine seama de
caracteristicile lor morfo-func!ionale #i de st"rile fiziologice specifice.
(2) Prevederile acestui capitol au ca obiect implementarea
m"surilor care s" promoveze îmbun"t"!irea securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc" a
angajatelor gravide, a angajatelor l"uze #i a celor care al"pteaz", grup
considerat vulnerabil fa!" de anumite riscuri.
(3) Pentru a beneficia de aceste prevederi, femeile angajate
gravide, l"uze #i care al"pteaz" trebuie s" informeze angajatorul asupra st"rii
lor fiziologice.

Art."74. (") Pentru femeile gravide, l"uze #i care al"pteaz", angajate în
activit"!i susceptibile s" prezinte un risc specific de expunere la agen!i,
procese sau condi!ii de munc", a c"ror list" este prezentat" în tabelul 3,
angajatorul trebuie s" evalueze natura, gradul #i durata de expunere a
angajatelor în unitatea respectiv", pentru a depista orice risc pentru
securitatea #i s"n"tatea angajatelor #i orice efect posibil asupra sarcinii sau
al"pt"rii #i pentru a stabili m"surile care trebuie luate.
(2) Femeile angajate gravide, l"uze #i care al"pteaz" #i/sau
reprezentan!ii lor trebuie s" fie informa!i asupra rezultatelor evalu"rii la care
s-a f"cut referire în alin. (1) precum #i asupra tuturor m"surilor referitoare la
s"n"tatea #i securitatea în munc".

Art."75. (") Dac" rezultatele evalu"rii, la care se face referire în art. 174 (1),
eviden!iaz" riscuri pentru securitatea sau s"n"tatea femeilor angajate ori efecte
asupra sarcinii sau al"pt"rii, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru ca,
printr-o modificare temporar" a condi!iilor de munc" #i/sau a programului de
lucru al angajatei respective, s" fie evitat" expunerea acesteia la riscurile
respective.
(2) Dac" modificarea condi!iilor de munc" #i/sau a programului
de lucru nu este tehnic #i/sau obiectiv posibil" sau nu poate fi cerut" din
motive bine întemeiate, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a
schimba locul de munc" al angajatei respective.
(3) Prevederile acestui articol trebuie s" se aplice în func!ie de
situa!ia respectiv", atunci când o angajat" care exercit" o activitate interzis"
în virtutea art. 176 devine gravid" sau al"pteaz" #i î#i informeaz"
angajatorul despre aceasta.

62
Tabelul 3

Lista agen!ilor, procedeelor #i condi!iilor de munc$
la care s-a f$cut referire în art. "74


A. Agen!i

". Agen!i fizici considera!i ca agen!i cauzali pentru leziuni ale foetusului #i/sau
dezlipire de placent", în special:
a) #ocuri, vibra!ii sau mi#c"ri bru#te;
b) manipularea manual" de mase grele implicând riscuri, în special la nivelul
coloanei vertebrale dorsolombare;
c) zgomot;
d) radia!ii ionizante;
e) radia!ii neionizante;
f) ambian!e termice extreme, reci sau calde;
g) mi#c"ri #i pozi!ii de munc", deplas"ri (în interiorul sau în exteriorul
institu!iei), oboseal" mental", fizic", alte eforturi fizice legate de activitatea
angajatelor femei, în sensul prevederilor acestui capitol.
2. Agen!i biologici
Agen!ii biologici din grupele de risc 2, 3 #i 4 în sensul prevederilor prezentelor
norme referitoare la agen!ii biologici, în m"sura în care se #tie c" ace#ti agen!i
sau m"surile terapeutice cerute de existen!a lor, pun în pericol s"n"tatea femeii
gravide #i a copilului ce urmeaz" a se na#te #i în m"sura în care nu apar înc" în
tabelul 4.
3. Agen!i chimici
Urm"torii agen!i chimici, în m"sura în care se #tie c" pun în pericol s"n"tatea
femeii gravide #i a copilului ce urmeaz" a se na#te #i în m"sura în care nu apar
înc" în tabelul 4:
a) agen!ii cancerigeni #i/sau mutageni, în m"sura în care nu apar înc" în
anexele nr. 31#i 32;
b) agen!ii chimici din anexa nr. 31 din prezentele norme;
c) mercurul #i deriva!ii s"i;
d) medicamentele antimitotice;
e) monoxidul de carbon;
f) agen!ii chimici periculo#i cu cale de absorb!ie cutanat".
B. Procedee
Procedeele industriale prezentate în tabelul 8.
C. Condi!ii de munc$
Activit"!i subterane miniere.

Art."76. (") Femeile angajate gravide nu pot fi obligate, în nici un caz, s"
realizeze activit"!ile cu risc de expunere la agen!ii #i condi!iile de munc"
care ar putea s" le pun" în pericol securitatea sau s"n"tatea, prezentate în
tabelul 4, partea A.

63
(2) Femeile angajate care al"pteaz" nu pot fi obligate, în nici un
caz, s" realizeze activit"!i cu risc de expunere la agen!ii #i condi!iile de
munc" care ar putea s" le pun" în pericol securitatea sau s"n"tatea,
prezentate în tabelul 4 partea B.

Art."77. Femeile angajate care se încadreaz" în sensul prezentelor
prevederi beneficiaz" de concediu de maternitate #i de alte drepturi, în
conformitate cu legisla!ia în vigoare.

Tabelul 4

Lista agen!ilor #i condi!iilor de munc$ la care
s-a f$cut referire în art. "76


A. Femei angajate gravide

". Agen!i
a) Agen!i fizici:
Activitatea în atmosfer" hiperbaric", de exemplu, în incinte presurizate #i la
scufund"ri subacvatice.
b) Agen!i biologici:
- toxoplasma;
- virusul rubeolei,
exceptând cazurile în care se dovede#te c" angajata gravid" este
suficient protejat" fa!" de ace#ti agen!i prin imunizare.
c) Agen!i chimici:
Plumbul #i deriva!ii s"i, în m"sura în care pot fi absorbi!i de organismul
uman.

2. Condi!ii de munc"
Activit"!i subterane miniere


B. Femei angajate care al$pteaz$:

". Agen!i
Agen!i chimici
Plumbul #i deriva!ii s"i, în m"sura în care ace#ti agen!i pot fi absorbi!i de
organismul uman.

2. Condi!ii de munc"
Activit"!i subterane miniere


64
CAPITOLUL VI

Munca tinerilor

Art."78. Prevederile acestui capitol au drept scop protejarea tinerilor
împotriva oric"rei munci susceptibile s" d"uneze securit"!ii, s"n"t"!ii sau
dezvolt"rii lor fizice, psihologice, morale sau sociale sau s" pericliteze
educa!ia acestora.

Art."79. Angajatorul este obligat s" garanteze tinerilor condi!ii de munc"
adaptate vârstei lor.

Art."80. (") Prevederile cuprinse în acest capitol se aplic" oric"rei
persoane în vârst" de pân" la 18 ani care are un contract sau un raport de
munc" definit prin legisla!ia în vigoare.
(2) Ele nu se aplic" lucr"rilor ocazionale sau de scurt" durat"
care vizeaz":
a) serviciul casnic exercitat într-o gospod"rie particular" sau
b) activitatea care este considerat" ca nefiind v"t"m"toare,
d"un"toare sau periculoas" pentru tineri, în întreprinderile familiale.

Art."8". (") Angajatorul este obligat s" ia m"surile necesare pentru
asigurarea securit"!ii #i protejarea s"n"t"!ii tinerilor, !inând seama în special
de riscurile specifice prev"zute la art.184 (1).
(2) Angajatorul trebuie s" pun" în practic" m"surile prev"zute la
aliniatul 1 pe baza evalu"rii riscurilor existente pentru tineri #i legate de
munca acestora.
Evaluarea trebuie s" fie efectuat" înainte ca tinerii s" înceap"
munca #i la orice modificare semnificativ" a condi!iilor de munc" #i ea
trebuie s" vizeze în principal urm"toarele elemente:
a) echipamentul tehnic #i organizarea locului de munc" #i a
postului de munc";
b) natura, nivelul #i durata expunerii la agen!i fizici,
biologici #i chimici;
c) organizarea, alegerea #i utilizarea echipamentelor tehnice,
în special a agen!ilor utiliza!i, ma#inilor, aparatelor #i dispozitivelor, precum
#i manipularea acestora;
d) organizarea procedeelor de munc" #i a desf"#ur"rii muncii
#i interac!iunea acestora (organizarea muncii);
e) stadiul form"rii #i inform"rii tinerilor.

65
Atunci când aceast" evaluare demonstreaz" existen!a unui risc
pentru securitatea, s"n"tatea fizic" sau mental" ori dezvoltarea tinerilor,
trebuie s" fie asigurate evaluarea #i supravegherea s"n"t"!ii tinerilor, la
intervale regulate, în mod gratuit #i adecvat, în conformitate cu
reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art."82. Angajatorul este obligat s" informeze pe tineri asupra eventualelor
riscuri #i asupra tuturor m"surilor luate în ceea ce prive#te securitatea #i
s"n"tatea lor.

Art."83. Angajatorul implic" serviciile de protec!ie #i de prevenire în
planificarea, aplicarea #i controlul condi!iilor de securitate #i de s"n"tate
aplicabile în munca tinerilor.

Art."84. (") Tinerii trebuie s" fie proteja!i împotriva riscurilor specifice
pentru securitatea, s"n"tatea #i dezvoltarea lor, riscuri care rezult" din lipsa lor
de experien!", din con#tientizarea insuficient" a riscurilor existente sau
poten!iale ori din faptul c" tinerii sunt înc" în dezvoltare.
(2) În acest scop, se interzice munca tinerilor în activit"!i care:
a) dep"#esc capacit"!ile lor fizice sau psihologice;
b) implic" o expunere nociv" la agen!i toxici, cancerigeni, care
determin" alter"ri genetice ereditare, având efecte nocive pentru f"t pe durata
gravidit"!ii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiin!ei umane;
c) implic" o expunere nociv" la radia!ii;
d) prezint" riscuri de accidentare pe care se presupune c"
tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza absen!ei sim!ului lor de
securitate sau a lipsei lor de experien!" ori de preg"tire;
e) pun în pericol s"n"tatea din cauza frigului ori c"ldurii
extreme sau din cauza zgomotului ori vibra!iilor.
Printre activit"!ile care sunt susceptibile s" antreneze riscuri
specifice pentru tineri, în sensul alin. (1), figureaz" în special:
- activit"!ile care implic" o expunere nociv" la agen!ii
fizici, biologici #i chimici men!iona!i în tabelul 5 la
partea I #i
- procedeele #i activit"!ile men!ionate în tabelul 5 la partea II.

Art."85. Pentru adolescen!i, pot fi autorizate derog"ri de la art.184 alin. (2),
atunci când aceste activit"!i sunt indispensabile pentru formarea lor profesional" #i
cu condi!ia ca protec!ia securit"!ii #i s"n"t"!ii s" le fie asigurat" prin faptul c"
lucr"rile sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.

66
Tabelul 5
List$ de agen!i, procedee #i activit$!i la care se face referire în art."84

I. Agen!i
". Agen!i fizici
a) Radia!iile ionizante;
b) Munca în atmosfer" hiperbaric", de exemplu în incintele presurizate, la
scufund"ri subacvatice.
2. Agen!i biologici: agen!ii biologici din grupele 3 #i 4 în sensul prevederilor
prezentelor norme referitoare la agen!i biologici.
3. Agen!i chimici
a) Substan!ele #i preparatele care sunt clasificate în toxice, foarte toxice,
corosive sau explozive.
b) Substan!ele #i preparatele care se clasific" în nocive #i prezint" urm"toarele riscuri:
- pot determina efecte ireversibile foarte grave;
- pot determina efecte ireversibile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;
- pot cauza cancer;
- pot cauza modific"ri genetice ereditare;
- pot avea efecte grave pentru s"n"tate în caz de expunere prelungit";
- pot reduce fertilitatea;
- pot determina apari!ia pe durata gravidit"!ii, a unor efecte nocive pentru copil.
c) Substan!ele #i preparatele care se clasific" în iritante #i prezint" urm"toarele riscuri:
- sunt inflamabile;
- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;
- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea.
d) Substan!ele #i preparatele vizate de prevederile prezentelor norme
referitoare la agen!i cancerigeni #i mutageni.
e) Plumbul #i compu#ii s"i, în m"sura în care agen!ii respectivi pot s" fie
absorbi!i de organismul uman.
f) Azbestul
II. Procedee #i activit$!i
". Procedee #i activit"!i vizate în tabelul 8.
2. Activit"!i de fabrica!ie #i de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau
diverselor obiecte care con!in explozivi.
3. Activit"!i din menajeriile de animale feroce #i veninoase.
4. Activit"!i de t"iere industrial" a animalelor.
5. Activit"!i care presupun manipularea aparatelor de producere, de înmagazinare
sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate.
6. Activit"!i care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor
sau canistrelor care con!in agen!ii chimici prev"zu!i la punctul I.3.
7. Activit"!i care comport" risc de pr"bu#ire.
8. Activit"!i care comport" riscuri electrice de înalt" tensiune.
9. Activit"!i al c"ror ritm este condi!ionat de ma#ini #i care sunt remunerate în
func!ie de rezultat.


67
Art."86. (") Timpul consacrat preg"tirii de c"tre tân"rul care lucreaz" în
cadrul unui sistem de formare teoretic" #i/sau practic" alternativ" sau de
stagiu în întreprindere este inclus în timpul de munc".
(2) Atunci când tân"rul este angajat de mai mul!i angajatori,
zilele de munc" #i orele de munc" efectuate se însumeaz".

Art."87. Este interzis" munca în program de noapte a tinerilor care nu au
împlinit vârsta de 18 ani.

Art."88. (") Se vor lua m"surile necesare pentru ca, pentru fiecare
perioad" de 24 de ore, adolescen!ii s" beneficieze de o perioad" minim" de
repaus de 12 ore consecutive.
(2) Se vor lua m"surile necesare pentru ca, pentru fiecare
perioad" de 7 zile, adolescen!ii s" beneficieze de o perioad" minim" de
repaus de 2 zile, consecutive dac" este posibil.
Atunci când motive tehnice sau organizatorice o justific",
perioada minim" de repaus se poate reduce, dar, în nici un caz ea nu poate
s" fie mai mic" de 36 ore consecutive.
Perioada minim" de repaus prev"zut" la alin. (1) #i (2) include, în
principiu, duminica.
(3) Perioadele minime de repaus prev"zute la alin. (1) #i (2) pot
fi întrerupte în cazul unor activit"!i caracterizate prin perioade de munc"
frac!ionate sau de scurt" durat" în cursul zilei.
(4) Atunci când exist" motive obiective #i cu condi!ia ca
adolescen!ilor s" le fie acordat un repaus compensator adecvat, iar
obiectivele prev"zute la art. 178 s" nu fie puse în cauz", pot fi prev"zute
derog"ri de la alin. (1) #i de la alin. (2) în cazurile urm"toare:
a) munci efectuate în sectoarele de naviga!ie sau pescuit;
b) munci efectuate în spitale sau institu!ii similare;
c) munci efectuate în agricultur";
d) munci efectuate în sectorul de turism sau în sectorul
hotelurilor, restaurantelor #i cafenelelor;
e) activit"!i caracterizate de perioade de munc" frac!ionate
în cursul zilei.

Art."89. Se pot autoriza derog"ri de la art. 188 (1) #i, în privin!a adolescen!ilor,
pentru munci prestate în condi!ii prev"zute de celelalte reglement"ri de securitate #i
s"n"tate în munc", cu condi!ia ca: aceste munci s" fie de scurt" durat" #i s" nu sufere
nici o întârziere, s" nu fie disponibili lucr"tori adul!i #i s" se acorde adolescen!ilor viza!i
perioade echivalente de repaus compensator într-un termen de 3 s"pt"mâni.

68
TITLUL IV

Cl$diri #i alte construc!ii

CAPITOLUL I

Obliga!ii generale ale proiectantului, executantului, beneficiarului

Art."90. Prevederile prezentului capitol stabilesc obliga!iile generale ale
proiectantului, executantului #i beneficiarului, atât pentru realizarea unor
construc!ii, cât #i pentru realizarea lucr"rilor de repara!ie sau modernizare a
unor construc!ii.

Art."9". Proiectantul r"spunde de elaborarea documenta!iilor tehnice de
execu!ie ale lucr"rilor de construc!ii. Acestea trebuie s" fie astfel întocmite,
încât s" permit" executarea #i utilizarea lucr"rilor respective în condi!ii în
care, la o exploatare normal" a instala!iilor tehnologice, s" se previn"
accidentele de munc", precum #i îmboln"virile profesionale. În acest scop
proiectantul este obligat:
a) s" aplice, la elaborarea proiectelor, normele de securitate a
muncii, precum #i prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea
lucr"rilor de construc!ii care se refer" la m"suri de securitate a muncii;
b) s" prevad" în documenta!iile tehnice utilizarea pentru execu!ia
lucr"rilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punctul de vedere
al securit"!ii muncii;
c) s" prevad" în documenta!iile tehnice de execu!ie mijloacele
financiare care s" asigure respectarea, la realizarea lucr"rilor de construc!ii, a
prevederilor normelor #i actelor normative specificate la pct. a);
d) s" garanteze prin proiect eficien!a m"surilor de securitate a
muncii corespunz"toare normelor #i legisla!iei de securitate a muncii;
e) s" stabileasc" dispozitivele, aparatele #i instala!iile de
securitate a muncii, necesare în perioada de execu!ie a lucr"rilor de
construc!ii;
f) s" asigure completarea documenta!iei cu m"surile impuse cu
ocazia controalelor de protec!ia muncii efectuate de c"tre organele abilitate;
g) s" prevad" în documenta!ia proiectelor prin care se
promoveaz" tehnologii noi de execu!ie:
- instruc!iuni preliminare de securitate a muncii;
- lista cuprinzând propuneri de echipament individual de
protec!ie pentru personalul care execut" lucr"rile

69
respective;
h) s" ia m"suri ca documenta!iile tehnico-economice s"
eviden!ieze factorii de risc pe faze de execu!ie #i s" prevad" trimiteri la
normele #i actele normative de securitate a muncii corespunz"toare
factorilor respectivi;
i) s" nominalizeze în cadrul documenta!iei tehnico-economice,
în cazul lucr"rilor speciale #i ale lucr"rilor noi de execu!ie, pentru care nu
exist" normative sau detalii tip, m"surile de securitate a muncii specifice
lucr"rilor respective;
j) s" acorde asisten!" tehnic" executantului #i beneficiarului în
vederea rezolv"rii problemelor de securitate a muncii, ap"rute în realizarea
lucr"rilor de construc!ii;
k) cu ocazia recep!iei lucr"rilor de construc!ii, ca membru în
comisia de recep!ie sau ca invitat în comisia de recep!ie, în calitate de
specialist, s" controleze realizarea m"surilor de protec!ia muncii prev"zute
în documenta!ia tehnic".

Art."92. Executantul r"spunde de realizarea lucr"rilor de construc!ii în
condi!ii care s" asigure evitarea accidentelor de munc" #i a îmboln"virilor
profesionale. În acest scop este obligat:
a) s" analizeze documenta!ia tehnic" de execu!ie din punctul de
vedere al securit"!ii muncii #i, dac" este cazul, s" fac" obiec!iuni, solicitând
proiectantului modific"rile necesare conform prevederilor legale;
b) s" aplice prevederile cuprinse în legisla!ia #i normele de
securitate a muncii, precum #i prescrip!iile din documenta!iile tehnice
privind executarea lucr"rilor de baz", de serviciu #i auxiliare necesare
realiz"rii construc!iilor;
c) s" execute toate lucr"rile prev"zute în documenta!ia tehnic" în
scopul realiz"rii unei exploat"ri ulterioare a lucr"rilor de construc!ii-montaj
în condi!ii de securitate a muncii #i s" sesizeze beneficiarul #i proiectantul
când constat" c" m"surile propuse sunt insuficiente sau necorespunz"toare,
s" fac" propuneri de solu!ionare #i s" solicite acestora aprob"rile necesare;
d) s" cear" beneficiarului ca proiectantul s" acorde asisten!"
tehnic" în vederea rezolv"rii problemelor de securitate a muncii în cazurile
deosebite, ap"rute în executarea lucr"rilor de construc!ii;
e) s" remedieze toate deficien!ele constatate cu ocazia efectu"rii
probelor, precum #i cele constatate la recep!ia lucr"rilor de construc!ii.
Art."93. Beneficiarul r"spunde de preluarea #i exploatarea lucr"rilor de
construc!ii-montaj în condi!ii care s" asigure securitatea muncii. În acest
scop are obliga!ia:

70
a) s" analizeze proiectul din punctul de vedere al m"surilor de
securitate a muncii #i, în cazul când constat" deficien!e, lipsuri sau
neconcordan!e fa!" de prevederile legisla!iei în vigoare, s" cear"
proiectantului remedierea deficien!elor constatate, completarea
documenta!iei tehnice sau punerea în concordan!" a prevederilor din proiect
cu cele din legisla!ie;
b) s" colaboreze cu proiectantul lucr"rii la definitivarea
instruc!iunilor de securitate a muncii;
c) s" colaboreze cu proiectantul #i executantul, dup" caz, în
scopul rezolv"rii anumitor probleme de securitate a muncii;
d) pentru lucr"rile de construc!ii ce se execut" în paralel cu
desf"#urarea procesului de produc!ie, s" încheie cu executantul un protocol-
anex" la contract, în care se va delimita suprafa!a pe care se execut"
lucr"rile, pentru care r"spunderea privind asigurarea m"surilor de protec!ie a
muncii revine executantului, s" specifice condi!iile necesar a fi respectate de
executant, astfel încât desf"#urarea procesului de produc!ie în condi!ii de
securitate s" nu fie afectat" de lucr"rile de construc!ii executate concomitent
cu acesta;
e) s" controleze, cu ocazia recep!iei lucr"rilor de construc!ii-
montaj, realizarea de c"tre executant a tuturor m"surilor de securitate a
muncii prev"zute în documenta!ia tehnic", refuzând recep!ia lucr"rilor de
construc!ii care nu corespund din punctul de vedere al securit"!ii muncii;
f) s" nu semneze recep!ia definitiv" a lucr"rilor de construc!ii
atunci când determin"rile privind microclimatul, zgomotul #i vibra!iile,
iluminatul, efectuate în timpul probelor tehnologice, nu corespund
documenta!iei tehnice.


CAPITOLUL II

Amplasarea cl$dirilor, depozitelor #i a altor tipuri de construc!ii

Art."94. Cl"dirile sau instala!iile tehnologice amplasate în aer liber la care
pot ap"rea emisii importante de pulberi, vapori, gaze periculoase în
atmosfer", precum #i cele care produc zgomote ce dep"#esc limitele
admisibile, se vor amplasa astfel încât s" se evite poluarea altor zone de
munc" sau a zonelor învecinate. Amplasarea acestora se va face astfel încât
sensul vânturilor dominante s" îndep"rteze degaj"rile accidentale din zona
spa!iilor de munc" (din zona construc!iilor).


71
Art."95. Depozitele deschise, pentru materiale care produc pulberi la
manipulare ce pot fi antrenate de curen!ii de aer, vor fi amplasate la o
distan!" de 20 m fa!" de cl"diri productive #i la o distan!" de 50 m fa!" de
cl"dirile social-administrative ale complexului de cl"diri.

Art."96. Cl"dirile administrative se vor amplasa în apropierea spa!iilor de
produc!ie, astfel încât s" se evite întret"ierea cu circuitele tehnologice
productive sau cu spa!ii cu emisii nocive.

Art."97. Cur!ile interioare semiînchise (sub form" de „L”, „U” sau „E”) se
vor orienta astfel încât partea liber" a cur!ii s" fie în sensul vânturilor
dominante.

Art."98. Cl"dirile în care se desf"#oar" procese tehnologice caracterizate
prin degaj"ri de c"ldur" de peste 20 kcal/mc/h, prev"zute cu ventilare
natural", se vor amplasa cu latura lung" perpendicular" pe direc!ia vânturilor
dominante din perioada sezonului cald.

Art."99. Înc"perile administrative trebuie s" fie izolate de înc"perile de
produc!ie, cu excep!ia celor strict legate de spa!iile de produc!ie. Dac"
înc"perile administrative sunt situate în spa!ii zgomotoase, sau sunt
învecinate cu asemenea înc"peri, trebuie prev"zute m"suri de izolare
împotriva zgomotului #i vibra!iilor, astfel ca nivelul acestora s" nu
dep"#easc" limita maxim" admis". Cl"dirile #i înc"perile administrative
trebuie s" corespund" #i reglement"rilor în vigoare referitoare la prevenirea
incendiilor.


CAPITOLUL III

C$i de circula!ie

Art.200. L"!imea c"ilor de circula!ie din cl"diri, hale, depozite sau alte
înc"peri de lucru se va stabili în func!ie de felul circula!iei, gabaritele
mijloacelor de transport utilizate #i dimensiunile materialelor sau pieselor
care se transport". L"!imea lor nu poate fi mai mic" decât cea prev"zut" în
tabelul 6.
Tabelul 6

L$!imea minim$ admis$ a c$ilor de circula!ie

72
din înc$perile de lucru

Nr.
crt.

Destina!ia c$ii de circula!ie
L$!imea minim$
a c$ii de circula!ie
(m)
0 1 2
1. Circula!ie de pietoni în ambele sensuri #i de
c"rucioare într-un singur sens
L + 0,50 (1)
2. Circula!ie de c"rucioare #i pietoni în ambele
sensuri
2L + 0,60
3. Circula!ie într-un singur sens cu: electrocare,
electrostivuitoare sau alte mijloace de
transport similare motorizate, #i de pietoni în
ambele sensuri
L + 0,60
4. Idem în ambele sensuri 2L + 0,70
5. Circula!ia într-un singur sens cu
autocamioane #i pietoni în ambele sensuri
L + 0,80
6. Idem în ambele sensuri (inclusiv pietoni) 2L + 1,00
7. Spa!iul de circula!ie pentru personalul de
deservire, între!inere, repara!ii etc.
min. 0,80 m (2)

NOT%: (1) M"rimea (L) reprezint" l"!imea maxim" a mijlocului de transport.
(2) Valoarea se stabile#te în func!ie de gradul de periculozitate prezentat
de utilajul pe lâng" care se circul".

Art.20". C"ile de circula!ie trebuie s" fie:
a) marcate vizibil, pentru a fi u#or de recunoscut;
b) s" aib" leg"turi cât mai directe spre c"ile de evacuare;
c) s" fie men!inute permanent libere #i curate, încât s" permit"
evacuarea rapid" a persoanelor.

Art.202. Suprafe!ele c"ilor de circula!ie pentru persoane trebuie s" fie
netede #i nealunecoase, iar cele destinate circula!iei vehiculelor trebuie s" nu
prezinte denivel"ri, s" fie rezistente la compresiune, #ocuri #i uzur".

Art.203. C"ile de circula!ie care vor fi utilizate de mai multe tipuri de
mijloace de transport, inclusiv feroviar, vor avea #inele c"ii ferate îngropate
la nivelul suprafe!elor c"ilor de circula!ie.

Art.204. C"ile de circula!ie pentru persoane #i trecerile amplasate la
în"l!ime vor fi protejate cu balustrade înalte de cel pu!in 1 m, prev"zute cu
leg"turi de separa!ie orizontale intermediare, iar la partea inferioar" cu o
bordur" înalt" de cel pu!in 10 cm.

73

Art.205. (") Golurile din plan#ee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace
sau grilaje rezistente, care s" permit" preluarea sarcinilor rezultate din
activit"!ile care se desf"#oar" la locul respectiv, sau vor fi îngr"dite cu
balustrade #i marcate cu indicatoare de securitate. În cazul utiliz"rii de
capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplas"rii.
(2) Golurile, #an!urile, rigolele situate în zonele de circula!ie vor
fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar în timpul nop!ii vor fi
semnalizate cu mijloace luminoase (felinare, avertizoare sau inscrip!ii
luminoase).


CAPITOLUL IV

În$l!imea cl$dirilor, dimensionarea
suprafe!elor #i a volumului de lucru

Art.206. (") Înc"perile de lucru în care se desf"#oar" procese de munc"
vor avea în"l!imea minim" de 3 m, iar pentru fiecare persoan" se va sigura
un volum de cel pu!in 12 m
3
#i o suprafa!" minim" stabilit" conform
normelor în vigoare la nivelul activit"!ilor specifice.
(2) Pentru spa!iile în care au loc procese tehnologice ce degaj"
c"ldur", umiditate, pulberi, gaze, vapori toxici etc., în"l!imea #i volumul
înc"perilor se stabilesc prin calcul, !inând seama de asigurarea schimburilor
de aer #i de mijloacele de combatere a noxelor.
(3) Înc"perile de lucru în care se desf"#oar" activit"!i
administrative sau comerciale pot avea în"l!imea minim" de 2,6 m, iar
pentru fiecare persoan" se va asigura un volum de cel pu!in 10 m
3
#i o
suprafa!" minim" stabilit" conform normelor în vigoare la nivelul
activit"!ilor specifice.

Art.207. (") La dimensionarea suprafe!elor de lucru se va !ine seama, pe
lâng" spa!iul ocupat de utilaje #i c"i de acces, #i de spa!iul ocupat de
materiale, semifabricate, produse finite sau de#euri, în a#a fel încât s" se
asigure suprafa!a liber" necesar" desf"#ur"rii normale a activit"!ii de
produc!ie, între!inere #i repara!ii.
(2) Înc"rcarea plan#eelor cu materiale sau utilaje nu va dep"#i
sarcina maxim" admisibil" pentru care au fost calculate.

Art.208. Subsolurile construc!iilor nu se vor folosi ca înc"peri de lucru

74
decât dac" îndeplinesc condi!iile stabilite la art. 207, #i numai dac" sunt
prev"zute cu instala!ie de ventilare mecanic", de iluminare #i canalizare, în
construc!ie adecvat" (mediu normal sau exploziv), cu posibilit"!i duble de
evacuare #i izolate, pentru evitarea infiltra!iilor de natur" lichid" #i/sau
gazoas".


CAPITOLUL V

Instala!ii tehnico-utilitare

Art.209. Instala!iile tehnico–utilitare trebuie s" respecte prevederile
prezentului capitol #i cerin!ele de securitate #i s"n"tate aferente, cuprinse în
anexele nr. 16 #i 17.

Art.2"0. Locurile de munc" amplasate în cl"diri sau în aer liber,
caracterizate prin degaj"ri de noxe, vor fi astfel amplasate, amenajate, utilate
#i dotate încât s" se evite poluarea sau influen!area locurilor de munc"
vecine, ca #i a anexelor social-sanitare.

Art.2"". Instala!iile de ventilare se vor proiecta #i construi astfel încât s" se
asigure condi!iile de microclimat precum #i eliminarea sau reducerea pân" la
limitele admise ale noxelor.

Art.2"2. Acolo unde condi!iile de munc" o impun, angajatorul trebuie s"
asigure dispozitivele #i aparatele necesare pentru controlul func!ion"rii
instala!iilor de ventilare #i controlul microclimatului din înc"perile de lucru.


CAPITOLUL VI

Dot$ri social–sanitare, puncte de prim ajutor, necesarul
de ap$ potabil$, colectarea #i îndep$rtarea reziduurilor

Art.2"3. Dot"rile social-sanitare, punctele de prim ajutor, necesarul de ap"
potabil", colectarea #i îndep"rtarea reziduurilor trebuie s" respecte
prevederile din prezentul capitol #i cerin!ele de securitate #i s"n"tate
cuprinse în anexele nr. 16 #i 17.

Art.2"4. Locurile de munc" vor fi asigurate cu dot"ri social-sanitare în

75
func!ie de necesit"!ile fiziologice ale personalului #i de caracteristicile
proceselor de munc" #i ale mediului de munc".
(") Dot"rile social-sanitare se asigur" conform anexelor nr.
12, 13 #i 14.
(2) Cantitatea de ap" rece #i cald" pentru igiena personalului #i
pentru b"ut se normeaz" conform anexei nr. 13.

Art.2"5. În cazurile când în unit"!i se organizeaz" cantine, microcantine, s"li
de servirea mesei, puncte alimentare sau orice alt" form" de desfacere a
alimentelor, acestea trebuie s" corespund" normelor de igiena alimenta!iei.

Art.2"6. La locurile de munc" se vor asigura puncte de alimentare cu ap"
de b"ut. Acestea se normeaz" conform anexei nr. 14. Apa distribuit" prin
punctele de alimentare cu ap" (arteziene, robinete, vase etc.), ca #i apa
pentru sp"lat (lavoare, du#uri), trebuie s" corespund" standardului de
potabilitate în vigoare.

Art.2"7. La locurile de munc" unde exist" riscul de arsuri cu substan!e
chimice sau de aprindere a îmbr"c"mintei sau a echipamentului individual
de protec!ie se vor asigura du#uri de salvare, cu ap" potabil" sau solu!ii
neutralizante.

Art.2"8. În cazurile când unit"!ile folosesc surse #i instala!ii proprii de
aprovizionare cu ap" potabil" sau industrial", se vor respecta prevederile
legale cu privire la protec!ia sanitar" a surselor #i instala!iilor, precum #i
standardele de calitate a apei.

Art.2"9. Instala!iile de preparare #i distribuire a apei carbogazoase saline,
pentru locurile de munc" cu degaj"ri de c"ldur", se vor amenaja #i vor
func!iona conform normelor de igiena alimenta!iei.

Art.220. Apele uzate cu înc"rc"turi chimice, radioactive, biologice #i orice
reziduu industrial vor fi prelucrate în sta!ii speciale de neutralizare înainte
de evacuarea în re!eaua public" de canalizare. Sta!iile de neutralizare a
apelor uzate industriale trebuie s" corespund" standardelor #i normelor de
protec!ie a mediului.

Art.22". Reziduurile industriale solide, în func!ie de natura #i gradul lor de
periculozitate, se colecteaz", depoziteaz", transport" #i neutralizeaz" în
conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activit"!i.

76


CAPITOLUL VII

Loc de munc$

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.222. Prevederile prezentului capitol stabilesc cerin!e de securitate #i
s"n"tate pentru locul de munc".

Art.223. Prezentele prevederi nu se aplic" la:
a) mijloace de transport din afara întreprinderii sau locurile de
munc" din interiorul mijloacelor de transport;
b) #antiere temporare #i mobile pentru care se aplic" prevederile
din sec!iunea 5 a acestui capitol;
c) industriile extractive prin foraj sau extrac!ie pentru care se
aplic" prevederile normelor specifice de securitate a muncii aferente;
d) vase de pescuit pentru care se aplic" prevederile normelor
specifice de securitate a muncii aferente;
e) câmpuri, suprafe!e (luciuri) de ap", p"duri #i alte teritorii ce
apar!in unei întreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate departe de
cl"dirile întreprinderii.

Art.224. Locurile de munc" folosite pentru prima dat" dup" data intr"rii în
vigoare a prezentelor norme trebuie s" îndeplineasc" cerin!ele de securitate
#i s"n"tate cuprinse în anexa nr. 16.

Art.225. Locurile de munc" aflate în folosin!" înainte de data intr"rii în
vigoare a prezentelor norme trebuie s" satisfac" cerin!ele de securitate #i
s"n"tate prev"zute în anexa nr. 17, pân" cel mai târziu la 31 decembrie 2006.

Art.226. Atunci când locurile de munc" sufer" modific"ri, extinderi #i/sau
transform"ri dup" data intr"rii în vigoare a prezentelor norme, angajatorul
va lua toate m"surile necesare pentru a se asigura c" acestea sunt în
concordan!" cu prevederile din anexa nr. 16.

Art.227. În scopul men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii la locul de munc",

77
angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a asigura:
a) p"strarea permanent liber" a ie#irilor de urgen!" #i a ie#irilor
propriu-zise;
b) între!inerea tehnic" a locului de munc", în special a instala!iilor #i
dispozitivelor la care se face referire în anexele nr. 16 #i 17, într-o astfel de stare
încât s" nu prezinte riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor; orice
defectare periculoas" trebuie s" fie remediat" în cel mai scurt timp posibil;
c) cur"!irea cu regularitate la nivelul adecvat de igien" a locului
de munc", a echipamentelor #i dispozitivelor, în mod deosebit a instala!iilor
de ventilare;
d) între!inerea #i verificarea periodic" a echipamentelor #i
dispozitivelor de protec!ie concepute pentru a preveni sau elimina riscurile,
în special cele men!ionate în anexele nr. 16 #i 17.


Sec!iunea 2

Principii ergonomice în organizarea locului de munc#

Art.228. Principiile ergonomice din aceast" sec!iune vor sta la baza
dimension"rii #i organiz"rii locului de munc".

Art.229. Dimensionarea locului de munc" se realizeaz" în func!ie de
particularit"!ile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman,
precum #i de dimensiunile #i caracteristicile echipamentului tehnic, ale
mobilierului de lucru, de mi#c"rile #i deplas"rile angajatului în timpul
activit"!ii, de distan!ele de securitate, de dispozitivele ajut"toare pentru
manipularea maselor ca #i de necesitatea asigur"rii confortului psiho-fizic.

Art.230. Eliminarea pozi!iilor for!ate, nenaturale, ale corpului angajatului #i
asigurarea posibilit"!ilor de modificare a pozi!iei în timpul lucrului se
realizeaz" prin amenajarea ergonomic" a locului de munc", prin optimizarea
fluxului tehnologic #i prin utilizarea echipamentelor tehnice care respect"
prevederile reglement"rilor în vigoare.
Art.23". Locurile de munc" unde se lucreaz" în pozi!ie a#ezat se doteaz" cu
scaune concepute corespunz"tor caracteristicilor antropometrice #i
func!ionale ale organismului uman, precum #i activit"!ii care se desf"#oar",
corelându-se în"l!imea scaunului cu cea a planului de lucru. Scaunele
trebuie s" permit" adaptarea acestora în raport cu caracteristicile
antropometrice individuale ale angaja!ilor.

78

Art.232. La locurile de munc" unde se lucreaz" în pozi!ie ortostatic",
trebuie asigurate, de regul", mijloace pentru a#ezarea angajatului cel pu!in
pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, b"nci).

Art.233. Echipamentele tehnice, mesele #i bancurile de lucru trebuie s"
asigure spa!iu suficient pentru sprijinirea comod" #i stabil" a membrelor
inferioare în timpul activit"!ii, cu posibilitatea mi#c"rii acestora.

Art.234. În"l!imea planului de lucru pentru pozi!ia a#ezat sau ortostatic" se
stabile#te în func!ie de distan!a optim" de vedere, de precizia lucr"rii, de
caracteristicile antropometrice ale angajatului #i de m"rimea efortului
membrelor superioare, conform tabelului 7.


Tabelul 7
În$l!imea planului de lucru

În$l!imea planului
de lucru (mm)
Pozi!ia #i tipul de activitate
minim" maxim"
A) Pozi!ie a#ezat:
a) lucr"ri cu solicitare vizual"
deosebit"
b) lucr"ri de precizie
c) lucr"ri obi#nuite de birou
d) lucr"ri manuale


950
850
720
650


1 100
920
780
700
B) Pozi!ie ortostatic"
a) lucr"ri de precizie
b) lucr"ri de precizie cu piese mici
c) lucr"ri care implic" mânuire de
piese grele

950
850

700

1 180
950

900

Art.235. Pentru evitarea mi#c"rilor de r"sucire #i aplecare ale corpului,
precum #i a mi#c"rilor foarte ample ale bra!elor, trebuie luate m"suri de
organizare corespunz"toare a fluxului tehnologic, de manipulare corect" a
materiilor prime #i produselor la echipamentele tehnice la care angajatul
intervine direct.

Art.236. (") Trebuie asigurate leg"turi optime între locurile de munc",
precum #i circula!ia u#oar" #i rapid" a materiilor prime, materialelor #i
produselor.

79
(2) Sunt obligatorii aprovizionarea #i evacuarea ritmic" a
materiilor prime, materialelor, semiproduselor sau produselor realizate,
evitându-se aglomerarea locurilor de munc" #i/sau a c"ilor de circula!ie.

Art.237. Munca #i locul de munc" vor fi astfel organizate încât s" se evite
expunerea la noxe a angaja!ilor care nu au leg"tur" direct" cu locul de
munc" respectiv.


Sec!iunea 3

Semnalizarea de securitate $i/sau s#n#tate la locurile de munc#

Art.238. Semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate utilizat" la locul de
munc" trebuie s" fie în conformitate cu Prescrip!iile minime pentru
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".
Acestea cuprind reguli #i m"suri obligatorii privind modurile de
semnalizare #i caracteristicile lor principale, interschimbabilitatea #i
complementaritatea semnaliz"rilor, condi!iile de utilizare #i de men!inere a
eficacit"!ii acestora

Art.239. (") Angajatorul are obliga!ia s" prevad" #i s" verifice existen!a
semnaliz"rii de securitate #i/sau s"n"tate adecvate la locul de munc", în
conformitate cu dispozi!iile art. 238, ori de câte ori riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protec!ie colectiv" sau prin
m"suri, metode sau procedee de organizare a muncii.
(2) În acest scop angajatorul are obliga!ia s" ia în considera!ie
orice evaluare a riscurilor realizat" în conformitate cu art. 11 din prezentele
norme.
(3) Respectarea prescrip!iilor alin. (1) nu trebuie s" afecteze
respectarea obliga!iilor legale, prev"zute de alte documente normative,
privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare #i ajutor, material #i
echipament de lupt" contra incendiilor, substan!e sau preparate periculoase,
ca #i alte materiale specifice.
(4) Dac" este cazul, în interiorul întreprinderilor sau cl"dirilor
trebuie prev"zut", conform normelor în vigoare, semnalizarea
corespunz"toare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim #i aerian, dac" nu
este afectat" semnalizarea prev"zut" prin prezentele norme.

Art.240. Semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate poate fi de interzicere,

80
de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor #i se realizeaz" dup"
caz, în mod permanent sau ocazional.

Art.24". Semnalizarea permanent" trebuie s" se realizeze astfel:
a) prin panouri (indicatoare, pl"ci) #i/sau culori de securitate
când se refer" la o interdic!ie, un avertisment, o obliga!ie, la localizarea
mijloacelor de salvare sau de prim-ajutor #i la riscurile de lovire de
obstacole #i de c"dere a persoanelor;
b) prin etichet" (pictogram" sau simbol pe culoarea de fond) sau
panouri ce preiau aceast" pictogram", în cazul recipien!ilor #i conductelor
aparente care con!in substan!e periculoase; aceste mijloace trebuie plasate
pe p"r!ile vizibile, sub form" rigid", autocolant" sau pictat" #i într-un num"r
suficient de mare pentru a asigura securitatea zonei;
c) prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de la pct. b), în
cazul suprafe!elor, s"lilor sau incintelor utilizate pentru înc"rcarea,
desc"rcarea #i depozitarea substan!elor periculoase în cantit"!i mari;
mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafa!a de depozitare sau
pe u#a de acces în hal";
d) prin culori de securitate la marcarea c"ilor de circula!ie.

Art.242. Semnalizarea ocazional" trebuie s" se realizeze astfel:
a) prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbal" în
caz de aten!ionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o ac!iune specific" sau evacuare de urgen!";
b) prin gest-semnal sau comunicare verbal", în caz de ghidare a
persoanelor care efectueaz" manevre ce presupun un risc sau pericol.

Art.243. (") Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora vor fi informa!i
privind toate m"surile ce trebuie luate în considera!ie în scopul asigur"rii
semnaliz"rii de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".
(2) Angajatorii au obliga!ia s" asigure angaja!ilor instruirea
adecvat", în special prin instruc!iuni precise, în ceea ce prive#te
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate utilizat".
(3) Instruirea se va axa în special pe semnifica!ia semnaliz"rii,
mai ales când aceasta presupune utilizarea cuvintelor, precum #i pe
comportamentul general #i specific care trebuie adoptat. Aceast" instruire
trebuie s" fie repetat" periodic, ori de câte ori se consider" necesar"
reîmprosp"tarea cuno#tin!elor salaria!ilor, ca urmare a unor verific"ri.

Art.244. Consultarea #i participarea angaja!ilor #i/sau a reprezentan!ilor

81
acestora privesc prevederile din prezenta sec!iune #i din Prescrip!iile minime
pentru semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc".


Sec!iunea 4

Loc de munc# pentru lucrul în condi!ii de izolare

Art.245. (") Se consider" c" o persoan" lucreaz" în condi!ii de izolare
atunci când nu are contact vizual #i comunicare verbal" direct" cu alte
persoane, în cele mai multe cazuri pentru o perioad" de timp mai mare decât
o or", #i când nu este posibil s" i se acorde ajutor imediat în caz de accident
sau când se afl" într-o situa!ie critic".
(2) Pentru lucr"ri foarte periculoase, no!iunea de lucru în condi!ii
de izolare se poate extinde #i pentru perioade de timp mai scurte (de câteva
minute).

Art.246. Personalul care lucreaz" în condi!ii de izolare trebuie s" fie
informat clar cu privire la:
a) manipularea echipamentului tehnic, starea acestuia (fiabilitate
#i accesibilitate);
b) riscurile de accidentare #i modul de ac!iune în caz de apari!ie a
acestora;
c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al
apari!iei unei situa!ii critice;
d) utilizarea echipamentului individual de protec!ie;
e) primul ajutor;
f) utilizarea sistemului de supraveghere #i de leg"tur" cu
exteriorul.

Art.247. (") Este obligatorie efectuarea unui control periodic asupra
comportamentului #i cuno#tin!elor persoanelor care lucreaz" în condi!ii de
izolare.
(2) Periodicitatea #i durata controalelor vor fi stabilite în func!ie de
condi!iile #i riscurile existente #i de experien!a salaria!ilor respectivi.

Art.248. Personalul care lucreaz" în condi!ii de izolare va fi autorizat
pentru aceasta de c"tre angajator, pe baza unor teste de aptitudini, teste
profesionale #i în urma unui control medical.


82
Art.249. Angajatorul va numi prin decizie o persoan" cu sarcini #i atribu!ii
concrete care s" supravegheze angaja!ii care lucreaz" în condi!ii de izolare,
aceasta trebuie s" fie instruit" asupra riscurilor existente, asupra accidentelor
sau avariilor posibile, precum #i cu privire la modul de interven!ie în caz de
necesitate.

Art.250. Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau
avarie la locurile de munc" în condi!ii de izolare, acestea vor fi dotate cu
mijloace tehnice de alarm" care permit leg"tura cu persoana ce asigur"
supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de
alarmare prin unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic, prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice,
radio-telefon, camer" de luat vederi #i monitor).


Sec!iunea 5

Locuri de munc# în $antiere temporare $i mobile

Art.25". Executantul lucr"rii desemneaz" din cadrul #efilor de
compartimente de protec!ia muncii sau al delega!ilor responsabili cu
protec!ia muncii unul sau mai mul!i coordonatori în materie de securitate #i
de s"n"tate pentru un #antier pe care sunt prezente mai multe întreprinderi
de construc!ii.

Art.252. Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate #i
s"n"tate pe durata lucr"rii:
a) stabilesc sau cer s" se stabileasc" un plan de securitate #i
s"n"tate, precizând regulile aplicabile #antierului respectiv, !inând cont, dac"
este necesar, de activit"!ile de exploatare desf"#urate pe #antier;
b) preg"tesc un dosar adaptat caracteristicilor lucr"rii, con!inând
elementele utile în materie de securitate #i s"n"tate de care s" se !in" seama
în cursul eventualelor lucr"ri ulterioare.

Art.253. Desemnarea coordonatorilor în materie de securitate #i s"n"tate nu
exonereaz" de r"spundere angajatorul pentru domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii
în munc".


83
Art.254. Odat" cu începerea lucr"rii, trebuie s" se asigure urm"toarele:
a) între!inerea #antierului în ordine #i într-o stare de cur"!enie
satisf"c"toare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, !inând seama de
condi!iile de acces la aceste posturi, determinarea c"ilor de acces sau de
circula!ie.

Art.255. În vederea men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii pe #antier, lucr"torii
independen!i trebuie s" respecte prevederile privind obliga!iile angajatorilor,
angaja!ilor precum #i prevederile privind echipamentul tehnic, echipamentul
individual de protec!ie din prezentele norme, s" ia în considerare indica!iile
coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate #i s"n"tate în
munc".

Art.256. În vederea men!inerii securit"!ii #i s"n"t"!ii pe #antier, angajatorii,
atunci când ei în#i#i execut" o activitate profesional" pe #antier trebuie s"
respecte prevederile privind obliga!iile patronilor, angaja!ilor precum #i
prevederile privind echipamentul tehnic, echipamentul individual de
protec!ie din prezentele norme, s" ia în considerare indica!iile
coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate #i s"n"tate în
munc".

Art.257. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor trebuie s" fie informa!i asupra
tuturor m"surilor luate cu privire la securitatea #i s"n"tatea lor pe #antier.
Informa!iile trebuie s" fie pe în!elesul angaja!ilor viza!i.


Sec!iunea 6

Locuri de munc# aflate în atmosfere poten!ial explozive

Art.258. Prevederile prezentei sec!iuni stabilesc cerin!e minime de
securitate #i s"n"tate pentru locurile de munc" în care pot ap"rea atmosfere
poten!ial explozive.

Art.259. Prezentele prevederi nu se aplic":
a) zonelor utilizate direct pentru #i în timpul tratamentelor
medicale aplicate pacien!ilor;
b) utiliz"rii dispozitivelor de ardere a combustibililor gazo#i,
conform legisla!iei în vigoare;

84
c) producerii, manevr"rii, utiliz"rii, depozit"rii #i transportului
substan!elor explozive sau cu o structur" chimic" instabil";
d) industriilor extractive pentru care se aplic" prevederile
normelor specifice de securitate a muncii aferente acestor activit"!i;
e) utiliz"rii mijloacelor de transport terestre, navale #i aeriene,
conform cu prevederile legisla!iei în vigoare #i a acordurilor interna!ionale
aferente. Mijloacele de transport destinate utiliz"rii în atmosfere poten!ial
explozive nu sunt excluse.

Art.260. Prevederile din titlul II precum #i prevederile relevante cuprinse în
titlul IV se aplic" în totalitate.

Art.26". (") În scopul prevenirii #i protec!iei la explozie, angajatorul
trebuie s" ia m"suri tehnice #i/sau organizatorice corespunz"toare naturii
opera!iilor, în ordinea priorit"!ilor #i respectând urm"toarele principii de
baz":
- prevenirea form"rii atmosferelor explozive, sau în cazul
în care natura activit"!ii nu permite aceasta,
- evitarea aprinderii atmosferelor explozive, #i
- limitarea efectelor d"un"toare ale unei explozii în
vederea asigur"rii s"n"t"!ii #i securit"!ii angaja!ilor.
(2) Acolo unde este cazul aceste m"suri trebuie s" fie combinate
#i/sau suplimentate cu m"suri împotriva extinderii exploziilor #i actualizate
frecvent #i, în orice caz, ori de câte ori au loc schimb"ri semnificative.

Art.262. (") În îndeplinirea obliga!iilor sale, angajatorul trebuie s"
evalueze riscurile specifice de atmosfere explozive, luând în considerare cel
pu!in:
- probabilitatea producerii #i men!inerii atmosferelor
explozive;
- probabilitatea existen!ei surselor de aprindere, inclusiv a
desc"rc"rilor electrostatice, a activ"rii acestora #i a
declan#"rii aprinderii;
- utilajele, substan!ele folosite, procesele #i interac!iunile
posibile ale acestora;
- gravitatea efectelor anticipate.
Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global.
(2) La evaluarea riscurilor de explozie trebuie luate în
considerare locurile care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în
care pot ap"rea atmosfere explozive.

85

Art.263. În scopul asigur"rii securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor la locurile de
munc" în care atmosferele explozive se pot forma în concentra!ii
periculoase pentru securitatea #i s"n"tatea acestora, în conformitate cu
principiile de baz" ale evalu"rii riscurilor #i !inând seama de art. 261,
angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare astfel încât:
a) mediul de munc" s" fie de a#a natur" încât procesul muncii s"
se poat" desf"#ura în condi!ii de securitate;
b) s" se asigure o supraveghere adecvat", a angaja!ilor în timpul
lucrului conform evalu"rii riscurilor utilizând mijloace tehnice
corespunz"toare;
c) angaja!ii s" utilizeze mijloace tehnice corespunz"toare.

Art.264. (") În cazul în care sunt prezen!i la acela#i loc de munc" angaja!i
din mai multe unit"!i, fiecare angajator este r"spunz"tor pentru toate
aspectele care îi revin prin atribu!ii.
(2) F"r" a prejudicia responsabilitatea individual" a fiec"rui
angajator, angajatorul responsabil pentru locul de munc", în conformitate cu
legisla!ia în vigoare, trebuie s" coordoneze aplicarea tuturor m"surilor
privind securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor #i s" precizeze în documentul
privind protec!ia la explozie, scopul acestei coordon"ri, m"surile #i
procedurile de implementare a acestuia.

Art.265. Angajatorul trebuie s" clasifice pe zone locurile unde pot ap"rea
atmosfere explozive în conformitate cu anexa nr. 18.

Art.266. (") Angajatorul trebuie s" asigure aplicarea cerin!elor minime
stabilite în anexa nr. 19 la locurile men!ionate în art. 265.
(2) Acolo unde este cazul, locurile unde pot ap"rea atmosfere
explozive în concentra!ii atât de mari încât s" pun" în pericol securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor trebuie marcate la punctele de intrare, în conformitate
cu anexa nr. 20.

Art.267. În scopul asigur"rii condi!iilor de securitate #i s"n"tate la locul de
munc", conform evalu"rii riscurilor de explozie, angajatorul trebuie s"
asigure elaborarea #i actualizarea DOCUMENTULUI PRIVIND
PROTEC$IA LA EXPLOZIE.
Documentul privind protec!ia la explozie trebuie s" demonstreze,
în special:
- c" au fost identificate #i evaluate riscurile de explozie;

86
- c" se vor lua m"suri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor
prezentului capitol;
- care sunt locurile care au fost clasificate pe zone conform
anexei nr. 18;
- care sunt locurile c"rora li se aplic" cerin!ele minime stabilite
în anexa nr. 19;
- c" locul de munc" #i echipamentul tehnic, inclusiv
dispozitivele de avertizare, sunt proiectate, realizate #i
între!inute conform prevederilor de securitate;
- c" au fost luate m"suri pentru utilizarea în condi!ii de
securitate a echipamentelor tehnice.

Art.268. (") Documentul privind protec!ia la explozie trebuie elaborat
anterior începerii activit"!ii #i actualizat în cazul în care au loc schimb"ri
semnificative, extinderi sau transform"ri ale locului de munc",
echipamentului tehnic sau organiz"rii activit"!ii.
(2) Angajatorul poate combina evalu"ri ale riscurilor de explozie
existente, documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în baza altor
acte normative.

Art.269. Echipamentele tehnice destinate utiliz"rii în locurile de munc"
unde pot ap"rea atmosfere explozive, care sunt deja în folosin!" sau sunt
puse la dispozi!ia angajatorului pentru prima dat" înainte de data intr"rii în
vigoare a prezentelor norme, trebuie s" îndeplineasc" cerin!ele stabilite în
anexa nr. 19, partea A, cel târziu pân" la data de 31 decembrie 2006.

Art.270. Echipamentele tehnice destinate utiliz"rii în locuri în care pot
ap"rea atmosfere explozive, date în folosin!" pentru prima dat" dup" data
intr"rii în vigoare a prezentelor norme trebuie s" îndeplineasc" cerin!ele
minime stabilite în anexa nr. 19 p"r!ile A #i B.

Art.27". Locurile de munc" unde pot ap"rea atmosfere explozive aflate în
folosin!" înainte de data intr"rii în vigoare a prezentelor norme trebuie s"
îndeplineasc" cerin!ele cuprinse în aceast" sec!iune cel târziu pân" la data de
31 decembrie 2006.

Art.272. Locurile de munc" unde pot ap"rea atmosfere explozive #i care
sunt folosite pentru prima dat" dup" data intr"rii în vigoare a prezentelor
norme trebuie s" îndeplineasc" cerin!ele cuprinse în aceast" sec!iune.


87
Art.273. Dac", dup" data intr"rii în vigoare a prezentelor norme, se produc
modific"ri, extinderi sau restructur"ri la locurile de munc" unde pot ap"rea
atmosfere explozive, angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare astfel încât
acestea s" îndeplineasc" cerin!ele stabilite în prezenta sec!iune.


CAPITOLUL VIII

Nave de pescuit

Art.274. În sensul prezentului capitol se în!elege prin:
a) „nav" de pescuit”: reprezint" orice nav" sub pavilion
românesc sau înregistrat" sub jurisdic!ia statului român folosit" în scopuri
comerciale, fie pentru prinderea, fie pentru prinderea #i prelucrarea pe#telui
sau a altor resurse vii ale m"rii;
b) „nav" de pescuit nou"”: reprezint" orice nav" de pescuit a
c"rei lungime între perpendiculare este superioar" sau egal" cu 15 m #i
pentru care la data de 31 decembrie 2006 sau dup" aceast" dat":
i) contractul de construc!ie sau transformare important" este
expirat sau
ii) contractul de construc!ie sau de transformare important" a
expirat înainte de 31 decembrie 2006 #i care este livrat" la 3
ani sau mai mult dup" aceast" dat" sau
iii) în absen!a unui contract de construc!ie:
- se construie#te chila sau
- se începe o construc!ie identificabil" cu o nav" special"
sau
- a început montajul folosindu-se cel pu!in 50 de tone sau
1% din masa estimat" a tuturor materialelor de structur",
dac" aceast" valoare este mai mic";
c) „nav" de pescuit existent"”: reprezint" orice nav" de pescuit a
c"rei lungime între perpendiculare este superioar" sau egal" cu 18 m #i care
nu este o nav" de pescuit nou";
d) „nav"”: reprezint" orice nav" de pescuit nou" sau existent";
e) „angajat”: reprezint" orice persoan" care exercit" o activitate
profesional" la bordul unei nave, precum #i stagiarii #i ucenicii, excluzându-
se personalul de la sol care efectueaz" lucr"ri la bordul unei nave de la cheu
#i pilo!ii din port;
f) „armator”: reprezint" proprietarul înregistrat al unei nave, cu
excep!ia cazului în care nava a fost afretat" nav" nud" sau este administrat"

88
total sau par!ial de c"tre o persoan" fizic" sau juridic", alta decât
proprietarul înregistrat la termenele unui acord de gestiune; în acest caz
armatorul este considerat a fi, pân" la scaden!", cel care afreteaz" nava nud"
sau persoana fizic" sau juridic" care asigur" gestiunea navei;
g) „comandant”: reprezint" angajatul care, conform legisla!iei
sau practicii na!ionale, comand" nava sau are responsabilitatea acesteia.

Art.275. (") Trebuie luate toate m"surile necesare pentru ca:
a) armatorii s" se asigure ca navele lor s" fie utilizate f"r" a fi
afectat" securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, în special în condi!iile
meteorologice previzibile, f"r" a prejudicia responsabilitatea comandantului;
b) s" se !in" seama de eventualele riscuri la care sunt supu#i
angaja!ii pentru a stabili m"surile pentru acordarea primului ajutor, combaterea
incendiilor #i evacuarea angaja!ilor în cazul unor pericole;
c) evenimentele de pe mare care au sau pot s" aib" un efect
asupra securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor de la bord trebuie s" fac" obiectul
unui raport detaliat care s" fie înaintat autorit"!ii competente #i s" fie
consemnate cu rigurozitate în jurnalul de bord, dac" !inerea unui jurnal de
bord este solicitat" prin legisla!ia sau reglement"rile na!ionale pentru tipul
de nav" în cauz" sau, în lipsa acestuia, într-un document necesar în acest
scop.
(2) Navele trebuie controlate periodic de c"tre autorit"!ile
desemnate în acest scop.
Unele controale ce se refer" la respectarea prevederilor
prezentului capitol pot fi efectuate pe mare.

Art.276. Navele de pescuit noi trebuie s" satisfac" cerin!ele de securitate #i
s"n"tate care figureaz" în anexa nr. 21 pân" cel târziu la 31 decembrie 2006.

Art.277. Navele de pescuit existente trebuie s" satisfac" cerin!ele de
securitate #i s"n"tate care figureaz" în anexa nr. 22 în termen de maximum 6
ani dup" data men!ionat" la art. 276.

Art.278. Atunci când navele de pescuit sunt supuse repara!iilor,
transform"rilor #i modific"rilor importante, pân" la data de 31 decembrie
2006, sau dup" aceast" dat", aceste repara!ii, transform"ri #i modific"ri
importante trebuie s" fie conforme cu cerin!ele din anexa nr. 21.

Art.279. Armatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor f"r" a prejudicia responsabilitatea

89
comandantului:
a) s" asigure între!inerea tehnic" a navelor, instala!iilor #i
dispozitivelor #i în special a celor prev"zute în anexele nr. 21 #i 22, iar
defec!iunile constatate atunci când se consider" c" pot afecta securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor s" fie eliminate cât mai repede posibil;
b) s" ia m"suri pentru a asigura cur"!irea periodic" a navelor #i a
ansamblului instala!iilor #i dispozitivelor, pentru a men!ine condi!iile de
igien" corespunz"toare;
c) s" men!in" la bordul navei mijloace de salvare #i supravie!uire
corespunz"toare, în bun" stare de func!iune #i în cantitate suficient";
d) s" !in" seama de cerin!ele minime de securitate #i s"n"tate
referitoare la mijloacele de salvare #i supravie!uire care figureaz" în anexa
nr. 23;
e) f"r" a prejudicia prevederile legale referitoare la cerin!ele
minime de securitate #i s"n"tate pentru utilizarea de c"tre angaja!i, în
munc", a echipamentelor individuale de protec!ie, s" !in" cont de
specifica!iile în materie de echipamente individuale de protec!ie care
figureaz" la anexa nr. 24.


90
TITLUL V

Echipamente tehnice

CAPITOLUL I

Prevederi comune

Art.280. (") Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru ca
echipamentul tehnic s" fie adecvat sarcinii de munc" sau adaptabil cu
u#urin!" pentru îndeplinirea acesteia #i s" poat" fi utilizat de c"tre angaja!i
f"r" a prezenta riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea lor.
Din faza de alegere a echipamentului tehnic prev"zut a fi utilizat,
angajatorul trebuie s" ia în considerare condi!iile de munc" specifice,
pericolele pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor existente în unitate, în
particular la locul de munc", precum #i orice alte pericole suplimentare care
ar ap"rea în utilizarea echipamentului tehnic.
(2) Atunci când nu este posibil s" se asigure în întregime c"
echipamentul tehnic poate fi utilizat de c"tre angaja!i f"r" riscuri pentru
securitatea #i s"n"tatea lor, angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru
reducerea la minimum a riscurilor.

Art.28". (") F"r" a prejudicia prevederile art. 280 angajatorul trebuie s"-#i
procure #i/sau s" utilizeze:
a) echipamente tehnice care fiind date pentru prima oar" în
folosin!" angaja!ilor, dup" intrarea în vigoare a Legii Protec!iei Muncii
nr.90/1996, respect":
(i) prevederile legale aplicabile;
(ii) cerin!ele prev"zute la art. 295 pân" la art. 307
inclusiv, la art. 326 pân" la art. 332 inclusiv, în cazul
în care nu le sunt aplicabile sau par!ial aplicabile alte
prevederi legale;
b) echipamente tehnice care fiind deja în folosin!a
angaja!ilor la intrarea în vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996,
respect" cerin!ele men!ionate la pct. a) (ii);
c) f"r" a prejudicia prevederile pct. a) (i) #i derogând de la
prevederile pct. a) (ii) #i b):
- echipamente tehnice mobile - cu sau f"r" autopropulsie
- care fiind deja în folosin!a angaja!ilor la intrarea în
vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996, respect"

91
cerin!ele men!ionate la pct. a) (ii) precum #i cerin!ele
prev"zute la art. 333 pân" la art. 338 inclusiv;
- instala!ii de ridicat sarcini care fiind deja în folosin!a
angaja!ilor, la intrarea în vigoare a Legii Protec!iei
Muncii nr.90/1996, respect" cerin!ele men!ionate la
pct. a) (ii) precum #i cerin!ele prev"zute la art. 396
pân" la art. 399 inclusiv.
(2) Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a
asigura ca, pe toat" durata sa de utilizare, echipamentul tehnic s" fie
men!inut, printr-o între!inere adecvat", într-o astfel de stare încât s" nu
prezinte riscuri pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.

Art.282. (") Echipamentele tehnice aflate în utilizare la data intr"rii în
vigoare a Legii Protec!iei Muncii nr.90/1996 trebuie puse în conformitate cu
prevederile prezentelor norme în termen de maximum 10 ani de la intrarea
lor în vigoare.
(2) Procedura de punere în conformitate a echipamentelor
tehnice vizate la alin. (1) va fi elaborat" de c"tre Institutul Na!ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protec!ia Muncii în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentelor norme #i avizat" de c"tre Ministerul Muncii
#i Solidarit"!ii Sociale.

Art.283. (") Angajatorul trebuie s" asigure ca echipamentul tehnic, a c"rui
securitate depinde de condi!iile de instalare s" fie supus unei verific"ri ini!iale
(dup" instalare #i înainte de prima punere în func!iune) #i unei verific"ri dup"
fiecare montare într-un nou loc de munc" sau într-un nou amplasament, de
persoane fizice/juridice competente în domeniu.
(2) Angajatorul trebuie s" asigure c" echipamentul tehnic care
este expus condi!iilor care-i cauzeaz" deterior"ri, susceptibile s" conduc" la
situa!ii periculoase este supus:
- unor verific"ri periodice #i, atunci când este necesar, unor
încerc"ri periodice de persoane fizice/juridice competente
în domeniu;
- unor verific"ri speciale, efectuate de persoane competente în
domeniu, de fiecare dat" când au ap"rut evenimente #i/sau
circumstan!e excep!ionale care ar putea s" diminueze
securitatea conferit" de echipamentul tehnic, cum ar fi
modific"ri ale procesului de munc", accidente, fenomene
naturale sau perioade de inactivitate prelungite;
pentru a asigura men!inerea condi!iilor de securitate #i s"n"tate precum #i

92
detectarea #i remedierea la timp a deterior"rilor.
(3) Rezultatele verific"rilor trebuie consemnate #i p"strate la
dispozi!ia autorit"!ilor competente. Ele trebuie p"strate pentru o perioad" de
timp adecvat".
(4) Atunci când echipamentul tehnic este utilizat în afara
întreprinderii el trebuie s" fie înso!it de dovada material" a efectu"rii ultimei
verific"ri.

Art.284. Atunci când utilizarea unui echipament tehnic este susceptibil" s"
prezinte un risc specific pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor,
angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru a asigura c":
- utilizarea echipamentului tehnic este accesibil" numai
angaja!ilor desemna!i cu aceast" atribu!ie;
- angaja!ii care efectueaz" reglarea, repararea, modificarea sau
între!inerea sunt desemna!i s" efectueze astfel de opera!ii.

Art.285. (") Angajatorul trebuie s" ia toate m"surile necesare pentru ca
angaja!ii s" dispun" de informa!ii adecvate #i de instruc!iuni scrise
referitoare la echipamentul tehnic utilizat în munc".
(2) Informa!iile #i instruc!iunile scrise trebuie s" con!in" indica!ii
adecvate din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii referitoare la:
- condi!iile de utilizare ale echipamentului tehnic;
- situa!iile anormale previzibile;
- înv"!"mintele rezultate din experien!a utiliz"rii
echipamentului tehnic, atunci când este cazul.
Angaja!ii trebuie avertiza!i asupra pericolelor la care sunt expu#i,
asupra echipamentelor tehnice aflate la locul de munc" #i în vecin"tate
precum #i asupra oric"ror modific"ri care afecteaz" echipamentele tehnice
amplasate în imediata lor vecin"tate, chiar dac" ei nu utilizeaz" direct aceste
echipamente.
(3) Informa!iile #i instruc!iunile trebuie s" fie clare #i pe în!elesul
angaja!ilor viza!i.

Art.286. Angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru ca:
- angaja!ii desemna!i cu utilizarea echipamentelor tehnice s"
primeasc" o instruire adecvat", inclusiv asupra riscurilor pe
care aceast" utilizare o poate prezenta;
- angaja!ii viza!i în art. 284 pct. b), vor primi o instruire
adecvat", specific".
Art.287. Echipamentul tehnic trebuie amplasat, instalat #i utilizat astfel

93
încât s" reduc" riscurile pentru utilizatori #i pentru ceilal!i angaja!i, de
exemplu prin asigurarea c" exist" spa!iu suficient între p"r!ile mobile ale
echipamentului tehnic #i structurile fixe sau mobile din vecin"tatea lor #i c"
toate formele de energie ori substan!ele utilizate sau produse pot fi furnizate
#i/sau evacuate în condi!ii de securitate.

Art.288. Proiectul echipamentelor tehnice trebuie s" includ" #i documente
care con!in m"surile de protec!ie a muncii necesare pentru prevenirea
accidentelor #i/sau îmboln"virilor profesionale care ar putea rezulta din
utilizarea acestora, elaborate pe baza analizei riscurilor previzibile.

Art.289. M"surile de protec!ie a muncii vizate de art. 288 trebuie s"
con!in" pentru fiecare faz" a utiliz"rii echipamentului tehnic (montare,
punere în func!iune, probe experimentale, func!ionare, reglare, verificare,
remediere defect"ri, între!inere, demontare, reparare etc.), care poate
prezenta riscuri pentru securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor, cel pu!in
urm"toarele:
a) instruc!iunile de protec!ie a muncii;
b) indicatoarele de securitate care trebuie utilizate #i modul de
amplasare a acestora;
c) lista cuprinzând enumerarea mijloacelor tehnice de protec!ie
asociate echipamentului tehnic #i men!ionarea func!iilor de protec!ie pe care
le realizeaz";
d) lista cuprinzând enumerarea echipamentelor individuale de
protec!ie cu care urmeaz" a fi dota!i angaja!ii;
e) lista incompatibilit"!ilor chimice pentru noxele con!inute sau
vehiculate în echipamentul tehnic;
f) m"suri de prim ajutor eficace;
g) condi!iile constructive #i de mediu pe care trebuie s" le
îndeplineasc" echipamentele tehnice pentru prevenirea exploziilor;
h) concentra!iile maxime admise pentru substan!ele toxice,
inflamabile sau explozive, con!inute sau vehiculate în cadrul
echipamentului tehnic, care nu sunt prev"zute în actele normative;
i) fi#ele toxicologice ale noxelor con!inute sau vehiculate în
echipamentul tehnic, înso!ite de metodologiile de determinare #i neutralizare;
j) lista substan!elor toxice, inflamabile #i/sau explozive, ce se
prev"d a fi utilizate sau care vor rezulta, cantit"!ile maxime admise la locul
de munc", compartimentarea spa!iului de depozitare, precum #i
metodologiile de neutralizare;
k) m"suri specifice pentru planul de alarmare a utilizatorului.

94

Art.290. Se interzice derularea oric"rei faze a utiliz"rii echipamentului
tehnic f"r" existen!a #i aplicarea m"surilor de protec!ie a muncii asociate.

Art.29". (") M"surile de protec!ie a muncii trebuie elaborate de
produc"torul echipamentul tehnic, prin efort propriu sau în colaborare cu
speciali#ti din cercetare/proiectare în domeniul protec!iei muncii.
(2) M"surile de protec!ie a muncii elaborate de produc"torul
echipamentului tehnic se vor completa de c"tre utilizatori cu alte m"suri de
protec!ie a muncii, rezultate din aspectele specifice locului de munc" în care
se va utiliza echipamentul tehnic.

Art.292. Instruc!iunile de protec!ie a muncii vor preciza ac!iunile ce
trebuie întreprinse de operatori, precum #i interdic!iile pe care ace#tia
trebuie s" le respecte la utilizarea echipamentului tehnic, astfel încât s" nu
fie afectate securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor.

Art.293. (") Angajatorul trebuie s" de!in" pentru fiecare echipament
tehnic Cartea tehnic"/Manualul de utilizare/Instruc!iunile de utilizare al
acestuia.
(2) Angajatorul trebuie s" asigure p"strarea corespunz"toare a
C"r!ilor tehnice/Manualelor de utilizare/Instruc!iunilor de utilizare astfel
încât acestea s" poat" fi consultate în bune condi!ii pe toat" durata de
utilizare a echipamentelor tehnice.

Art.294. Echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru opera!iile #i în
condi!iile pentru care a fost destinat, precizate în Cartea tehnic"/Manualul
de utilizare/Instruc!iunile de utilizare.

Art.295. (") Echipamentul tehnic care prezint" riscuri datorate c"derilor
sau proiect"rii de obiecte trebuie prev"zut cu mijloace tehnice de protec!ie
adecvate.
(2) Echipamentul tehnic care prezint" riscuri datorate degaj"rilor
de gaze, vapori, pulberi sau lichide, trebuie prev"zut cu dispozitive de re!inere
#i/sau evacuare adecvate, amplasate cât mai aproape de locurile de degajare.

Art.296. Echipamentelor tehnice #i p"r!ilor sale componente trebuie s" le
fie asigurat" stabilitatea prin fixare sau prin alte mijloace atunci când este
necesar" pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.


95
Art.297. (") În cazul existen!ei riscurilor de spargere sau de rupere a
p"r!ilor unui echipament tehnic, capabile s" afecteze securitatea sau
s"n"tatea angaja!ilor, trebuie luate m"suri adecvate de protec!ie a muncii.
(2) Protectorii #i dispozitivele de protec!ie trebuie:
a) s" fie construite robust;
b) s" nu genereze ele însele riscuri suplimentare;
c) s" nu poat" fi înl"turate cu u#urin!";
d) s" nu li se poat" anihila cu u#urin!" func!ia de protec!ie;
e) s" fie situate la o distan!" adecvat" fa!" de zona
periculoas";
f) s" nu limiteze mai mult decât este necesar observarea
ciclului de lucru;
g) s" permit" interven!iile necesare pentru montarea #i/sau
înlocuirea elementelor mobile/sculelor, precum #i lucr"rile de între!inere,
f"r" demontarea protectorilor sau a celorlalte mijloace tehnice de protec!ie,
pe cât posibil, luându-se m"suri de limitare a accesului numai în sectorul în
care trebuie realizat" lucrarea.

Art.298. Zonele #i punctele de lucru sau de între!inere ale echipamentului
tehnic trebuie s" fie iluminate corespunz"tor sarcinii de munc" efectuate.

Art.299. P"r!ile echipamentului tehnic care prezint" temperaturi excesive -
ridicate sau sc"zute - trebuie s" fie protejate corespunz"tor, pentru a preveni
contactul angaja!ilor cu acestea sau, dup" caz, chiar apropierea de ele.

Art.300. Semnalele de avertizare trebuie s" fie u#or de perceput #i de
în!eles #i s" fie lipsite de ambiguitate.

Art.30". (") Opera!iile de între!inere trebuie s" poat" fi efectuate atunci
când echipamentul tehnic este oprit. Dac" acest lucru nu este posibil, atunci
fie c" opera!iile vor trebui s" fie efectuate din afara zonelor periculoase, fie
c" se vor adopta m"suri de securitate a muncii adecvate, prin respectarea
c"rora vor fi asigurate securitatea #i/sau s"n"tatea angaja!ilor.
(2) Dac" echipamentul tehnic este prev"zut cu un program de
între!inere, acesta trebuie respectat întocmai #i !inut la zi.

Art.302. (") Echipamentul tehnic trebuie prev"zut cu dispozitive
destinate separ"rii de fiecare surs" de energie.
(2) Dispozitivele trebuie s" poat" fi identificate cu u#urin!".
(3) Reconectarea nu trebuie s" genereze riscuri pentru angaja!ii

96
în cauz".

Art.303. Echipamentele tehnice vor fi prev"zute cu avertiz"rile #i
marcajele necesare pentru asigurarea securit"!ii angaja!ilor.

Art.304. Angaja!ii trebuie s" poat" p"trunde #i s" r"mân" în condi!ii de
securitate în toate locurile necesare efectu"rii opera!iilor de produc!ie, de
reglare #i de între!inere.

Art.305. Echipamentul tehnic trebuie s" asigure protejarea angaja!ilor
contra riscurilor de supraînc"lzire sau aprindere, de degajare a gazelor,
pulberilor, lichidelor, vaporilor sau a altor substan!e produse, utilizate sau
depozitate în acesta.

Art.306. Echipamentul tehnic trebuie s" fie adecvat pentru prevenirea
riscurilor de explozie ale acestuia sau ale substan!elor produse, utilizate sau
depozitate în acesta.

Art.307. Echipamentul tehnic trebuie s" fie adecvat pentru a proteja angaja!ii
expu#i contra riscurilor de electrocutare prin atingere direct" sau indirect".

Art.308. Echipamentul tehnic trebuie montat sau demontat în condi!ii de
securitate, respectând toate instruc!iunile care au fost furnizate de
produc"tor.

Art.309. Echipamentul tehnic trebuie amplasat, instalat #i utilizat astfel
încât s" reduc" riscurile pentru utilizatori #i pentru ceilal!i angaja!i, de
exemplu prin asigurarea c" exist" spa!iu suficient între p"r!ile mobile ale
echipamentului tehnic #i structurile fixe sau mobile din vecin"tatea lor #i c"
toate formele de energie ori substan!ele utilizate sau produse pot fi furnizate
#i/sau evacuate în condi!ii de securitate.
Art.3"0. Zonele periculoase care se îngr"desc cu paravane de protec!ie
trebuie s" fie semnalizate prin indicatoare de securitate.

Art.3"". Se interzice punerea în vânzare, vânzarea, importarea, închirierea,
punerea la dispozi!ie, cump"rarea, transferarea, achizi!ionarea,
cedarea/primirea cu orice titlu, a echipamentelor tehnice care nu sunt
înso!ite de documente în care s" fie specificate m"surile de protec!ie a
muncii.


97
Art.3"2. Echipamentele tehnice vor fi amplasate astfel încât gabaritul
func!ional maxim s" nu intersecteze c"ile de circula!ie.

Art.3"3. (") Echipamentele tehnice vor fi amplasate astfel încât între
gabaritul lor func!ional maxim #i pere!ii #i stâlpii cl"dirilor sau pere!ii
excava!iilor subterane s" existe o distan!" de cel pu!in 800 mm.
(2) Distan!a de 800 mm dintre gabaritul func!ional #i pere!ii,
stâlpii cl"dirilor sau pere!ii excava!iilor subterane se refer" la situa!iile în
care în intervalul respectiv se circul" sau se deservesc, între!in sau repar",
echipamente tehnice. În cazurile în care nu se execut" asemenea opera!ii,
distan!a poate fi redus" (chiar pân" la anulare, atunci când echipamentele
tehnice se fixeaz" de pere!i, stâlpi etc.), cu condi!ia lu"rii de m"suri
corespunz"toare, care s" împiedice p"trunderea în zona respectiv"
(îngr"diri, bloc"ri etc.).
(3) Distan!ele dintre echipamentele tehnice deservite de un
singur angajat nu trebuie s" fie mai mici de 800 mm dac" spa!iul respectiv
serve#te pentru deservirea, între!inerea sau repararea, echipamentelor
tehnic.

Art.3"4. Protectorii vor fi vopsi!i la exterior în culoarea echipamentului
tehnic, iar la interior, în culoarea de avertizare standardizat" pentru acest
scop. În culoare de avertizare se vopsesc #i p"r!ile echipamentelor tehnice
pe care se monteaz" protectorii.

Art.3"5. P"r!ile mobile ale echipamentelor tehnice care dep"#esc în timpul
func!ion"rii gabaritul acestora trebuie vopsite în dungi alternative galben-
negru, în formele #i dimensiunile standardizate.

Art.3"6. (") Echipamentul tehnic trebuie prev"zut cu dispozitive care s"
nu permit" punerea accidental" în func!iune pe perioada când este în stare
de repaus pentru revizii, repara!ii sau alte lucr"ri.
(2) Pe perioada efectu"rii repara!iilor se vor utiliza indicatoare
de securitate atât pentru interzicerea cupl"rii la surse de energie, cât #i
pentru interzicerea punerii în func!iune a echipamentelor tehnice la care s-a
intervenit.

Art.3"7. (") Probele experimentale ale echipamentelor tehnice vor fi
conduse de persoane desemnate de angajator.
(2) Pentru efectuarea probelor experimentale, proiectantul
echipamentului tehnic împreun" cu persoanele desemnate trebuie s"

98
elaboreze #i s" asigure aplicarea de m"suri speciale de protec!ie a muncii
pentru a se preveni riscurile de accidentare #i îmboln"vire profesional".

Art.3"8. Echipamentul tehnic care poate fi atins de tr"snet în timpul
utiliz"rii trebuie protejat prin mijloace tehnice sau m"suri adecvate.


CAPITOLUL II

Principii ergonomice de proiectare #i utilizare

Art.3"9. Atunci când aplic" cerin!ele de s"n"tate #i securitate angajatorul
trebuie s" ia în considerare, în întregime, principiile ergonomice, inclusiv
cele referitoare la postul de lucru #i pozi!ia angaja!ilor din timpul utiliz"rii
echipamentului tehnic.

Art.320. Pentru asigurarea cerin!elor de securitate #i s"n"tate în munc" la
proiectarea #i utilizarea echipamentelor tehnice trebuie s" se respecte
principiile ergonomice.

Art.32". Caracteristicile constructive, func!ionale #i de securitate ale
echipamentului tehnic trebuie s" corespund" particularit"!ilor constitutive,
psihofiziologice #i mentale ale operatorului precum #i naturii #i
caracteristicilor sarcinii de munc".

Art.322. La proiectarea echipamentului tehnic trebuie s" se aib" în vedere
dimensiunile corporale (statice #i dinamice, cu îmbr"c"minte
corespunz"toare #i/sau echipament individual de protec!ie) ale popula!iei de
utilizatori, clasele dimensiunilor corporale #i ale mi#c"rilor articulare,
distan!ele de securitate #i dimensiunile deschiderilor de acces.

Art.323. (") Proiectarea #i amplasarea echipamentului tehnic trebuie s"
asigure realizarea cu u#urin!" a opera!iilor pe care le efectueaz" operatorul, o
pozi!ie de lucru confortabil", mi#c"ri în conformitate cu traiectoriile #i
ritmurile naturale de mi#care a corpului sau segmentelor acestuia, reducerea
spa!iului #i timpului de deplasare, precum #i cerin!e de for!" situate la un
nivel acceptabil.
(2) La proiectarea echipamentului tehnic trebuie s" se aib" în
vedere toate interac!iunile acestuia în procesul muncii (echipament-sarcin"-
mediu-operator).

99

Art.324. (") Semnalele #i sursele de informa!ii ale echipamentului tehnic
trebuie proiectate, alese #i amplasate astfel încât s" fie compatibile cu
capacit"!ile senzorial-perceptive umane #i cu sarcina care trebuie realizat".
(2) Num"rul #i tipurile semnalelor #i surselor de informa!ii
trebuie men!inute la minimum necesar pentru realizarea eficient" a sarcinii
de munc" evitându-se supraînc"rcarea operatorului cu informa!ii care nu
sunt strict necesare.
(3) În realizarea sarcinii de munc" trebuie s" se aib" în vedere
prioritatea #i frecven!a elementelor constitutive ale informa!iei #i nevoia de
feedback. Forma #i con!inutul acestui feedback trebuie s" fie specifice #i s"
fie bine cunoscute de c"tre operator.

Art.325. (") Organele de comand", inclusiv func!iile lor, trebuie
proiectate, alese #i amplasate astfel încât s" fie compatibile cu
caracteristicile fiziologice (#i în special de mi#care) ale p"r!ilor corpului
utilizate pentru ac!ionarea lor (mâini, degete, picioare etc.), s" fie vizibile #i
u#or accesibile iar ac!ionarea lor s" fie comod" #i sigur".
(2) Num"rul organelor de comand" trebuie men!inut la cel
minimum necesar pentru realizarea eficient" a sarcinii de munc".
(3) Func!ia organului de comand" trebuie s" fie u#or de
identificat #i s" fie distinct" de func!ia organelor de comand" asociate sau
învecinate.
(4) Pozi!ia organului de comand" #i mi#carea sa, efectul s"u #i
func!ia asociat" #i/sau informa!ia afi#at" trebuie s" fie compatibile astfel
încât s" se asigure:
- compatibilitatea între deplasarea organului de comand"
#i efectul perceput sau reprezentat al ac!iunii lui
(respectarea „stereotipurilor de mi#care” - leg"tura
spontan" între r"spuns #i semnalul a#teptat);
- similitudinea între sensul ac!ionarii organului de
comand" #i sensul deplas"rii indicatorului sursei de
informa!ii;
- coresponden!a între amplitudinea mi#c"rii, durata #i/sau
intensitatea ac!ion"rii organului de comand" #i mi#carea
indicatorului sursei de informa!ii;
- coresponden!a spa!ial" în amplasarea organelor de
comand" #i a surselor de informa!ii.
(5) Trebuie evitat" înc"rcarea inegal" a corpului #i membrelor în
raport cu cerin!ele de for!", cu m"rimea, forma #i pozi!ia organelor de

100
comand". Când este necesar" o folosire frecvent" #i de lung" durat",
ac!ionarea trebuie s" se fac" din pozi!ia a#ezat.
Comenzile care cer vitez" #i precizie mare precum #i for!e mici de
ac!ionare vor fi repartizate membrelor superioare, iar cele care necesit" for!e
mari de ac!ionare, membrelor inferioare.
(6) Atunci când operatorul se mut" de la o ma#in" la alta de tip
sau func!ie similar", trebuie prev"zut", atât cât este posibil, o aceea#i
amplasare a organelor de comand" #i a comenzilor.


CAPITOLUL III

Sisteme de comand$

Art.326. Organele de comand" ale echipamentului tehnic trebuie s" fie
vizibile #i identificabile cu u#urin!" #i, dac" este necesar, s" fie marcate
corespunz"tor.

Art.327. Organele de comand" trebuie s" fie amplasate, de regul", în afara
zonelor periculoase, astfel ca manevrarea lor s" nu genereze riscuri
suplimentare. Ele nu trebuie s" antreneze riscuri ca urmare a unei manevre
neinten!ionate.

Art.328. De la postul de comand" principal al echipamentului tehnic,
operatorul trebuie s" aib" posibilitatea de a se asigura c" nici o persoan" nu
se afl" în zonele periculoase. Dac" acest lucru nu este posibil, atunci trebuie
prev"zut un sistem automat de avertizare acustic" sau optic" care s"
precead" pornirea echipamentului tehnic. Un angajat expus trebuie s" aib"
timpul #i/sau mijloacele necesare de a evita riscurile produse de pornirea
#i/sau oprirea echipamentului tehnic.
Art.329. Sistemul de comand" trebuie s" prezinte securitate #i trebuie ales
cu luarea în considerare a defect"rilor, perturba!iilor #i restric!iilor
previzibile s" apar" în condi!iile de utilizare stabilite.

Art.330. (") Pornirea unui echipament tehnic trebuie s" fie posibil" numai
printr-o ac!iune voluntar" exercitat" asupra unui organ de comand" prev"zut
pentru acest scop.
(2) Cerin!a prev"zut" la alin. (1) este obligatorie #i pentru:
- repornire dup" oprire din orice cauz";
- comanda unei modific"ri semnificative a condi!iilor de

101
func!ionare (de exemplu, viteza, presiunea etc.),
exceptând cazurile în care repornirea sau modificarea nu prezint" nici un
risc pentru angaja!ii expu#i.
(3) Cerin!a prev"zut" la alin. (2) nu se aplic" repornirii sau
modific"rii condi!iilor de func!ionare care rezult" din derularea unei
secven!e normale a unui ciclu automat.

Art.33". (") Orice echipament tehnic trebuie prev"zut cu un dispozitiv de
comand" care s"-l opreasc" complet #i în condi!ii de securitate.
(2) Orice post de lucru trebuie prev"zut cu un organ de comand"
pentru oprirea întregului echipament tehnic sau numai a unor p"r!i ale
acestuia, în func!ie de riscurile existente.
(3) Comanda de oprire a echipamentului tehnic trebuie s" aib"
prioritate fa!" de comanda de pornire. Oprirea echipamentului tehnic sau a
elementelor periculoase ale acestuia fiind realizat", alimentarea cu energie a
organelor de comand" respective trebuie s" fie întrerupt".

Art.332. Orice echipament tehnic trebuie prev"zut cu un dispozitiv pentru
oprirea de urgen!" atunci când riscurile existente #i timpul normal de oprire
impun aceasta.


CAPITOLUL IV

Echipamentele tehnice mobile, cu sau f$r$ autopropulsie

Art.333. Echipamentul tehnic pe care este necesar" prezen!a angaja!ilor
trebuie amenajat astfel încât s" reduc" riscurile pentru ace#tia în timpul
deplas"rii.

Art.334. Atunci când o blocare accidental" a elementelor de transmisie a
puterii între un echipament tehnic mobil #i accesoriile sale #i/sau orice
remorc" poate genera un risc specific, echipamentul tehnic mobil trebuie
echipat sau adaptat astfel încât s" se previn" bloc"rile elementelor de
transmisie a puterii.

Art.335. Atunci când elementele de transmisie a puterii între echipamente
tehnice mobile se pot îmbâcsi sau deteriora prin contact cu solul, trebuie
prev"zute facilit"!i pentru sus!inerea acestora.


102
Art.336. (") Echipamentul tehnic mobil pe care este necesar" prezen!a
mai multor angaja!i, trebuie s" limiteze, în condi!iile efective de utilizare,
riscurile generate de r"sturnarea echipamentului tehnic, astfel:
- fie printr-o structur" de protec!ie care s" asigure c"
echipamentul nu se r"stoarn" mai mult de 90
0
fa!" de
perpendiculara la sol;
- fie printr-o structur" care s" asigure un spa!iu suficient
împrejurul angaja!ilor dac" r"sturnarea poate dep"#i 90
0
fa!" de perpendiculara la sol;
- fie prin alte dispozitive cu efect echivalent.
(2) Structurile de protec!ie pot fi parte integrant" a
echipamentului tehnic.
(3) Structurile de protec!ie nu sunt necesare atunci când
echipamentul tehnic este stabil în cursul func!ion"rii sau atunci când
construc!ia face ca r"sturnarea s" fie imposibil".
(4) Atunci când exist" riscul ca un lucr"tor s" fie strivit între p"r!i
ale echipamentului tehnic #i sol, în cazul unei r"sturn"ri a echipamentului,
trebuie instalat un sistem de re!inere pentru angaja!ii transporta!i.

Art.337. Autostivuitoarele cu furc" pe care sunt necesari unul sau mai
mul!i angaja!i trebuie adaptate sau echipate astfel încât s" se reduc" riscul de
r"sturnare al autostivuitorului, de exemplu:
- prin instalarea unei cabine pentru conduc"tor, sau
- printr-o structur" care s" previn" r"sturnarea autostivuitorului,
sau
- printr-o structur" care s" asigure pentru angaja!ii în cauz",
r"mânerea unui spa!iu suficient între sol #i anumite p"r!i ale
autostivuitorului, în caz de r"sturnare, sau
- printr-o structur" care s" re!in" angaja!ii pe scaunul de
conducere astfel încât s" se previn" strivirea lor de p"r!i ale
autostivuitorului care se r"stoarn".

Art.338. Echipamentul tehnic cu autopropulsie care în deplasarea sa poate
s" genereze riscuri pentru persoane, trebuie s" îndeplineasc" urm"toarele
condi!ii:
a) s" aib" facilit"!i pentru a preveni pornirea neautorizat";
b) s" aib" facilit"!i adecvate pentru reducerea la minimum a
consecin!elor unei ciocniri, atunci când exist" mai multe echipamente
tehnice care se deplaseaz" în acela#i timp pe aceea#i #in";
c) s" fie prev"zut cu un dispozitiv pentru frânare #i oprire. Dac"

103
condi!iile de securitate o cer, în caz de defectare a dispozitivului principal,
trebuie s" fie disponibil, pentru frânarea #i oprirea echipamentului tehnic, un
dispozitiv de ajutor, ac!ionabil prin organe de comand" accesibile cu
u#urin!" sau prin sisteme automate;
d) atunci când câmpul de vizibilitate direct" al conduc"torului
este necorespunz"tor din punctul de vedere al securit"!ii, trebuie instalate
dispozitive auxiliare adecvate pentru îmbun"t"!irea vizibilit"!ii;
e) echipamentul tehnic proiectat pentru a fi utilizat pe timpul
nop!ii sau în locuri întunecoase, trebuie dotat cu un dispozitiv de iluminat
adecvat lucr"rilor de efectuat #i trebuie s" asigure o securitate suficient"
pentru angaja!i;
f) echipamentul tehnic la care exist" un pericol de incendiu,
datorat lui însu#i ori remorcii #i/sau înc"rc"turii, susceptibil s" pericliteze
angaja!ii, trebuie echipat cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor
atunci când astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de
locul de utilizare;
g) echipamentul tehnic telecomandat trebuie s" se opreasc"
automat atunci când iese din spa!iul de ac!iune al telecomenzii;
h) echipamentul tehnic telecomandat care, în condi!iile prev"zute
pentru utilizare, poate s" striveasc" sau loveasc" angaja!ii, trebuie s" fie echipat
cu mijloace de protec!ie fa!" de aceste riscuri, în afara cazului în care exist" alte
dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire.

Art.339. Echipamentul tehnic trebuie s" fie condus numai de angaja!i care
au fost instrui!i, în mod adecvat, pentru a conduce în condi!ii de securitate
un astfel de echipament.

Art.340. Dac" echipamentul tehnic se deplaseaz" într-o zon" în care se
lucreaz", trebuie stabilite #i respectate reguli de circula!ie adecvate.
Art.34". (") Pentru a se preveni p"trunderea angaja!ilor care se
deplaseaz" pe jos în zona de operare a echipamentului tehnic cu
autopropulsie, trebuie luate m"suri organizatorice adecvate.
(2) Dac" sarcina de munc" poate fi îndeplinit" numai dac" sunt
prezen!i angaja!i care se deplaseaz" pe jos, trebuie luate m"suri
corespunz"toare pentru a se preveni accidentarea acestora de c"tre
echipament.

Art.342. Transportul angaja!ilor pe echipamente tehnice mobile ac!ionate
mecanic este permis numai dac" sunt prev"zute amplasamente de securitate
în acest scop. Dac" sarcina de munc" se efectueaz" în timpul deplas"rii,

104
vitezele trebuie reduse atât cât este necesar.

Art.343. Echipamentul tehnic mobil dotat cu un motor cu ardere intern" nu
trebuie utilizat în zonele în care se lucreaz" dac" nu pot fi asigurate cantit"!i
de aer suficiente astfel încât s" nu existe riscuri pentru s"n"tatea sau
securitatea angaja!ilor.


CAPITOLUL V

Instala!ii #i echipamente electrice

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.344. (") Echipamentele electrice trebuie s" fie astfel proiectate,
fabricate, montate, între!inute #i exploatate încât s" fie asigurat" protec!ia
împotriva pericolelor generate de energia electric", precum #i protec!ia
împotriva pericolelor datorate influen!elor externe.
(2) Pentru asigurarea protec!iei împotriva pericolelor generate de
echipamentele electrice, trebuie prev"zute m"suri tehnice pentru ca:
a) persoanele s" fie protejate fa!" de pericolul de v"t"mare
care poate fi generat la atingerea direct" sau indirect" a p"r!ilor aflate sub
tensiune;
b) s" nu se produc" temperaturi, arcuri electrice sau radia!ii
care s" pericliteze via!a sau s"n"tatea oamenilor;
c) construc!ia echipamentelor tehnice s" fie adecvat"
mediului pentru ca s" nu se produc" incendii #i explozii;
d) persoanele #i bunurile s" fie protejate contra pericolelor
generate în mod natural de echipamentul electric;
e) izola!ia echipamentelor electrice s" fie corespunz"toare
pentru condi!iile prev"zute.
(3) Pentru asigurarea protec!iei împotriva pericolelor datorate
influen!ei externe, echipamentele electrice trebuie:
a) s" satisfac" cerin!ele referitoare la solicit"rile mecanice
astfel încât s" nu fie periclitate persoanele, animalele domestice #i bunurile;
b) s" nu fie influen!ate de condi!iile de mediu, astfel încât s"
nu fie periclitate persoanele, animalele #i bunurile;
c) s" nu pericliteze persoanele, animalele domestice #i

105
bunurile, în condi!ii previzibile de suprasarcin".


Sec!iunea 2

M#suri de protec!ie împotriva pericolului de electrocutare

Art.345. Pentru protec!ia împotriva electrocut"rii prin atingere direct"
trebuie s" se aplice m"suri tehnice #i organizatorice. M"surile organizatorice
le completeaz" pe cele tehnice în realizarea protec!iei necesare.

Art.346. M"surile tehnice care pot fi folosite pentru protec!ia împotriva
electrocut"rii prin atingere direct" sunt urm"toarele:
a) acoperiri cu materiale electroizolante ale p"r!ilor active
(izolarea de protec!ie) ale instala!iilor #i echipamentelor electrice;
b) închideri în carcase sau acoperiri cu înveli#uri exterioare;
c) îngr"diri;
d) protec!ia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea
unor distan!e minime de securitate;
e) scoaterea de sub tensiune a instala!iei sau echipamentului electric
la care urmeaz" a se efectua lucr"ri #i verificarea lipsei de tensiune;
f) utilizarea de dispozitive speciale pentru leg"ri la p"mânt #i în
scurtcircuit;
g) folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante;
h) alimentarea la tensiune foarte joas" (redus") de protec!ie;
i) egalizarea poten!ialelor #i izolarea fa!" de p"mânt a platformei
de lucru.
Art.347. M"surile organizatorice care pot fi aplicate împotriva
electrocut"rii prin atingere direct" sunt urm"toarele:
a) executarea interven!iilor la instala!iile electrice (depan"ri,
repar"ri, racord"ri etc.) trebuie s" se fac" numai de personal calificat în
meseria de electrician, autorizat #i instruit pentru lucrul respectiv;
b) executarea interven!iilor în baza uneia din formele de lucru
indicate la art. 389;
c) delimitarea material" a locului de munc" (îngr"dire);
d) e#alonarea opera!iilor de interven!ie la instala!iile electrice;
e) elaborarea unor instruc!iuni de lucru pentru fiecare interven!ie
la instala!iile electrice;
f) organizarea #i executarea verific"rilor periodice ale m"surilor
tehnice de protec!ie împotriva atingerilor directe.

106

Art.348. Pentru protec!ia împotriva electrocut"rii prin atingere indirect"
trebuie s" se realizeze #i s" se aplice numai m"suri #i mijloace de protec!ie
tehnice. Este interzis" înlocuirea m"surilor #i mijloacelor tehnice de
protec!ie cu m"suri de protec!ie organizatorice.

Art.349. Pentru evitarea electrocut"rii prin atingere indirect" trebuie s" se aplice
dou" m"suri de protec!ie: o m"sur" de protec!ie principal", care s" asigure
protec!ia în orice condi!ii, #i o m"sur" de protec!ie suplimentar", care s" asigure
protec!ia în cazul deterior"rii protec!iei principale.
Cele dou" m"suri de protec!ie trebuie s" fie astfel alese încât s" nu
se anuleze una pe cealalt". În locurile pu!in periculoase din punctul de
vedere al pericolului de electrocutare este suficient" aplicarea numai a unei
m"suri, considerate principale.

Art.350. (") Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere
indirect", m"surile de protec!ie care pot fi aplicate sunt urm"toarele:
a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
b) legarea la p"mânt;
c) legarea la nul de protec!ie;
d) izolarea suplimentar" de protec!ie, aplicat" utilajului, în
procesul de fabricare;
e) izolarea amplasamentului;
f) separarea de protec!ie;
g) egalizarea #i/sau dirijarea poten!ialelor;
h) deconectarea automat" în cazul apari!iei unei tensiuni sau
a unui curent de defect periculoase;
i) folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante.
(2) Este interzis" folosirea drept protec!ie principal" a m"surilor
indicate la pct. e), g), h) #i i) .
Fac excep!ie instala!iile electrice casnice, la care deconectarea
automat" la curen!i de defect poate constitui mijloc principal de protec!ie, #i
stâlpii liniilor electrice aeriene de joas" tensiune, la care dirijarea distribu!iei
poten!ialelor constituie mijloc principal de protec!ie.
(3) Pentru instala!iile #i echipamentele electrice de înalt"
tensiune, sistemul de protec!ie împotriva electrocut"rii prin atingere
indirect" se realizeaz" prin aplicarea uneia sau, cumulativ, a mai multor
m"suri de protec!ie, dintre care îns" legarea la p"mânt de protec!ie este
totdeauna obligatorie.


107

Sec!iunea 3

Proiectarea, executarea $i montarea
instala!iilor $i echipamentelor electrice

Art.35". Proiectantul este obligat s" stabileasc" zonele cu atmosfer"
poten!ial exploziv" în vederea alegerii echipamentelor tehnice cu grad
corespunz"tor de protec!ie. Beneficiarul este obligat s" solicite
proiectantului efectuarea zon"rii.

Art.352. Valorile de calcul, precum #i limitele admise ale curen!ilor prin
corpul omului, ale impedan!ei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de
atingere #i de pas #i ale tensiunilor de lucru trebuie s" fie în conformitate cu
anexele nr. 25 - 30.

Art.353. În locurile cu pericol de incendiu sau explozie trebuie s" fie luate
m"suri de protec!ie împotriva desc"rc"rilor electrice datorate electricit"!ii
statice (prin legare la p"mânt a elementelor metalice, instalarea de
dispozitive de neutralizare sau de eliminare a particulelor electrizante etc.).

Art.354. În locurile cu praf sau umezeal", cu pericol de incendiu sau
explozie, trebuie s" se foloseasc" numai utilaje, aparate #i echipamente
electrice (inclusiv conducte electrice) de construc!ie special" (etan#e la praf,
la umezeal", în construc!ie antiexploziv" etc.).

Art.355. (") Protec!ia la suprasarcin" #i la curent maxim trebuie s" fie
astfel realizat", încât în cazul apari!iei unui defect care poate pune în pericol
personalul, s" deconecteze în timp normat instala!ia sau echipamentul
electric respectiv.
(2) Siguran!ele fuzibile deteriorate trebuie înlocuite numai cu
siguran!e originale #i calibrate, conform indica!iilor proiectantului.

Art.356. În cazul în care întreruperea aliment"rii cu energie electric", peste
o durat" normat", poate duce la explozii, incendii, distrugeri de utilaje,
accidente sau pierderi de vie!i omene#ti, alimentarea cu energie trebuie s"
fie asigurat" din dou" surse independente, din care una va constitui
alimentarea de rezerv".

Art.357. (") Re!elele izolate fa!" de p"mânt trebuie s" fie prev"zute cu

108
protec!ie automat" prin controlul rezisten!ei de izola!ie, care s" semnalizeze
#i/sau s" deconecteze în cazul punerii la p"mânt.
(2) Obligativitatea deconect"rii automate, în cazul punerii la
p"mânt a unei faze, precum #i timpul admis pentru func!ionarea re!elei cu un
defect de izola!ie pe una din faze, în vederea depist"rii #i elimin"rii
defectului, trebuie s" fie reglementate prin normele specifice de securitate a
muncii.
(3) Re!elele izolate fa!" de p"mânt din excava!iile miniere, cu
tensiuni nominale mai mari decât tensiunea nepericuloas", trebuie prev"zute
cu aparate pentru controlul permanent al izola!iei, care s" întrerup" automat
alimentarea cu energie, în maximum 0,5 secunde din momentul în care
rezisten!a de izola!ie scade sub limitele admise pentru tensiunile utilizate.
(4) Re!elele electrice din locurile de munc" cu risc de incendiu #i
explozie, precum #i cele din depozitele de explozivi sau carburan!i, trebuie
prev"zute cu dispozitive care s" asigure protec!ia automat" la curen!i de
defect (PACD).

Art.358. Detaliile #i preciz"rile pentru realizarea sistemelor de protec!ie
trebuie s" corespund" prevederilor standardelor în vigoare.

Art.359. (") La acoperirea cu materiale electroizolante a p"r!ilor active ale
instala!iilor #i echipamentelor electrice (izolarea de lucru #i de protec!ie),
materialele electroizolante folosite trebuie s" fie rezistente la solicit"rile
fizice #i chimice din mediul în care trebuie s" func!ioneze.
(2) Acoperirea cu vopsea, lac, email, straturi de oxid, material
fibros (!es"turi, fileuri, benzi de !es"tur" sau lemn) nu constituie o izolare, în
sensul protec!iei împotriva electrocut"rii prin atingere direct".

Art.360. (") Carcasele #i înveli#urile exterioare ale instala!iilor #i
echipamentelor electrice trebuie s" fie rezistente la solicit"rile fizice #i
chimice în mediul în care func!ioneaz". În afar" de condi!ia impus" privind
protec!ia împotriva electrocut"rii prin atingere direct", carcasele #i
înveli#urile trebuie s" fie în construc!ie corespunz"toare protec!iei împotriva
incendiilor #i exploziilor (dac" este cazul).
(2) La instala!iile de înalt" tensiune trebuie s" fie prev"zute
bloc"ri mecanice sau electrice, astfel încât deschiderea carcaselor #i a
îngr"dirilor de protec!ie s" fie posibil" numai dup" scoaterea de sub tensiune
a echipamentului electric respectiv. Manevrarea dispozitivului de blocare
trebuie s" poat" fi f"cut" numai cu o scul" special" (de exemplu, cheie cu
cap triunghiular).

109

Art.36". (") La proiectarea, executarea #i montarea instala!iilor electrice
trebuie s" se prevad" distan!e #i spa!ii în apropierea echipamentelor electrice
#i îngr"diri de protec!ie în jurul acestora, astfel încât deservirea, între!inerea #i
repararea acestora s" se poat" efectua f"r" pericol.
Distan!ele #i spa!iile minim admise sunt stabilite în normele
specifice de securitate a muncii.
(2) Îngr"dirile de protec!ie trebuie s" fie astfel realizate încât s"
nu existe elemente sub tensiune neîngr"dite în zona de activitate a omului
(zona de manipulare sau volum de accesibilitate).

Art.362. Tipurile de îngr"diri de protec!ie împotriva electrocut"rilor prin
atingere direct", precum #i condi!iile de montare, trebuie s" corespund"
standardelor în vigoare.

Art.363. (") P"r!ile active ale instala!iilor electrice trebuie s" fie
amplasate la distan!e de protec!ie pentru a nu putea fi accesibile unei
apropieri periculoase de piesele aflate normal sub tensiune.
(2) Acest mijloc de protec!ie se aplic", de asemenea, la liniile
electrice aeriene, prin respectarea distan!elor minime admise fa!" de alte
obiecte din apropierea liniilor respective.
(3) La ma#inile #i instala!iile de ridicat cu elemente mobile, cum
sunt podurile rulante din înc"perile sau spa!iile de produc!ie neelectrice, se
admit p"r!i active în construc!ie deschis" (f"r" carcase închise), cu condi!ia
protej"rii împotriva atingerii sau apropierii de p"r!ile active.
Aceasta se ob!ine prin amplasarea ma#inilor #i instala!iilor la
în"l!imi suficient de mari fa!" de c"ile de acces #i de circula!ie ale
persoanelor neautorizate pentru exploatarea instala!iilor electrice, precum #i
prin prevederea de îngr"diri închise pe calea de acces a persoanelor
autorizate pentru exploatarea instala!iilor electrice respective.

Art.364. (") Obliga!iile celui care proiecteaz", fabric" #i/sau pune pe pia!"
în vederea utiliz"rii un echipament tehnic electric/instala!ie de clasa I de
protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" asigure posibilitatea execut"rii leg"turilor de protec!ie
necesare cre"rii unui curent de defect, în cazul unui defect prin punerea unei
faze la mas" #i apari!ia unei tensiuni periculoase pe masele echipamentului
(instala!iei), curent de defect care s" produc" deconectarea echipamentului
(instala!iei) sau sectorului defect prin protec!ia maximal" de curent a
circuitului sau prin alte protec!ii corespunz"toare.

110
b) echipamentul electric/instala!ia s" aib" asigurat" protec!ia
împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
(2) Posibilitatea execut"rii leg"turilor de protec!ie trebuie s" se
asigure astfel:
- în cazul unui echipament electric/instala!ie fix(") acesta
(aceasta) trebuie s" fie prev"zut(") cu dou" borne de
mas": una în cutia de borne, lâng" bornele de alimentare
cu energie electric", pentru racordarea conductorului de
protec!ie din cablul de alimentare a echipamentului
(instala!iei) #i a doua born" pe carcasa echipamentului
(instala!iei) în exterior, pentru racordarea vizibil" la
centura de legare la p"mânt sau la alt" instala!ie de
protec!ie;
- în cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta
trebuie s" fie prev"zut cu un cablu de alimentare flexibil,
prev"zut cu o fi#" (#techer) cu contact de protec!ie, sau
echipamentul s" fie prev"zut cu posibilitatea racord"rii
unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de
protec!ie.
Cablul de alimentare trebuie s" con!in" un conductor de protec!ie
prin care s" se lege masele echipamentului de contactele de protec!ie ale
fi#ei (#techerului).

Art.365. Cel care proiecteaz", produce sau livreaz" un echipament
electric/instala!ie de clasa II de protec!ie trebuie s"-i asigure din fabrica!ie o
izola!ie suplimentar" (dubl" sau înt"rit") #i o protec!ie împotriva atingerii
directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

Art.366. Obliga!iile celui care proiecteaz", produce sau livreaz" un
echipament electric/instala!ie de clasa III de protec!ie sunt urm"toarele:
- s" asigure alimentarea echipamentului electric/instala!iei la o
tensiune foarte joas";
- echipamentul electric/instala!ia s" nu produc" o tensiune mai
mare decât tensiunea foarte joas";
- echipamentul electric/instala!ia s" aib" asigurat" protec!ia
împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.
Art.367. Pentru opera!iile de montare a instala!iilor, re!elelor, utilajelor #i
echipamentelor electrice, în instruc!iunile de securitate a muncii trebuie
prev"zute m"suri privind e#alonarea corect" a lucr"rilor #i organizarea
locului de munc", astfel încât s" se evite accidentele.

111


Sec!iunea 4

Exploatarea instala!iilor $i echipamentelor electrice

Art.368. Verificarea mijloacelor #i a echipamentelor electrice de protec!ie
înainte de utilizare, de punerea în func!iune, dup" repara!ii sau modific"ri, #i
apoi periodic (în exploatare) trebuie s" se fac" în conformitate cu
prevederile normelor specifice.

Art.369. Este interzis ca în exploatarea, între!inerea #i repunerea în
func!iune a unei instala!ii sau a unui echipament electric, s" se aduc"
modific"ri fa!" de proiect.
În cazurile speciale, se pot efectua modific"ri numai cu acordul
proiectantului.

Art.370. Pentru opera!iile de între!inere #i reparare a instala!iilor, re!elelor,
utilajelor #i echipamentelor electrice, în instruc!iunile de securitate a muncii
trebuie prev"zute m"suri privind e#alonarea corect" a lucr"rilor #i
organizarea locului de munc", astfel încât s" se evite accidentele.

Art.37". (") Instala!iile electrice în faza de experimentare trebuie s"
îndeplineasc" toate condi!iile prev"zute în standarde #i norme specifice
pentru protec!ia împotriva electrocut"rii sau a accidentelor tehnice.
(2) Este interzis" folosirea instala!iilor sau a echipamentelor
electrice improvizate sau necorespunz"toare.

Art.372. Recep!ionarea #i punerea în func!iune a unei instala!ii sau a unui
echipament electric trebuie f"cute numai dup" ce s-a constatat c" s-au
respectat normele de protec!ia muncii.

Art.373. La exploatarea echipamentelor electrice trebuie s" existe urm"toarele
documente:
a) instruc!iuni de exploatare;
b) instruc!iuni de protec!ie împotriva pericolului de electrocutare;
c) instruc!iuni de interven!ie #i acordare a primului ajutor în caz
de electrocutare;
d) programul de verific"ri periodice ale echipamentelor electrice
#i ale instala!iilor #i mijloacelor de protec!ie împotriva pericolului de

112
electrocutare.

Art.374. Îngr"dirile mobile trebuie s" se foloseasc" pentru protec!ia
persoanelor numai în timpul execut"rii unor lucr"ri în instala!iile electrice,
împotriva apropierii directe sau prin intermediul unor elemente de lucru
(scule, conductoare etc.) de p"r!ile active, la distan!e mai mici decât cele
minime admise de protec!ie.

Art.375. Distan!ele de protec!ie minime admise, care trebuie respectate în
timpul lucr"rilor în instala!iile electrice, sunt stabilite în standardele #i
normele specifice în vigoare, în func!ie de condi!iile specifice: categoria
instala!iei electrice, tensiunea de lucru, modul de supraveghere a angaja!ilor,
pozi!ia de lucru, zona de manipulare.

Art.376. (") În cazul lucr"rilor care se execut" cu scoaterea de sub
tensiune a instala!iei sau echipamentelor electrice, trebuie scoase de sub
tensiune urm"toarele elemente:
- p"r!ile active aflate sub tensiune, la care urmeaz" a se
lucra;
- p"r!ile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaz",
dar se g"sesc la o distan!" mai mic" decât limita admis"
la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru
(utilaje, unelte etc.), indicat" în documenta!ia tehnic"
specific";
- p"r!ile active aflate sub tensiune ale instala!iilor situate la
o distan!" mai mare decât limita admis", dar care, datorit"
lucr"rilor care se execut" în apropiere, trebuie scoase de
sub tensiune.
(2) Detaliile #i preciz"rile privind realizarea celor men!ionate mai
sus se stabilesc în documenta!ia tehnic" specific" în vigoare pentru securitatea
muncii la instala!iile electrice, în func!ie de condi!iile specifice.

Art.377. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa I de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" execute leg"turile de protec!ie necesare pentru asigurarea
protec!iei împotriva electrocut"rii în cazul unui defect soldat cu apari!ia unei
tensiuni periculoase de atingere;
b) s" asigure deconectarea automat" a echipamentului
electric/instala!iei sau sectorului defect #i dispari!ia tensiunii periculoase de
atingere;

113
c) s" vegheze ca protec!ia împotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie înl"turat" sau deteriorat".

Art.378. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa II de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" vegheze ca izola!ia suplimentar" a echipamentului
electric/instala!iei s" nu fie deteriorat" sau eliminat";
b) s" vegheze ca protec!ia împotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie înl"turat" sau deteriorat".

Art.379. Obliga!iile celui care utilizeaz" un echipament electric/instala!ie de
clasa III de protec!ie sunt urm"toarele:
a) s" alimenteze echipamentul electric sau instala!ia la tensiunea
foarte joas" pentru care au fost proiectate s" func!ioneze;
b) sursa de tensiune trebuie s" fie astfel construit" încât s" nu
permit" apari!ia în circuitul de tensiune foarte joas" a unei tensiuni mai
mari. Dac" se utilizeaz" un transformator coborâtor, acesta trebuie s" fie un
transformator de separare (de siguran!");
c) izola!ia circuitului de foarte joas" tensiune trebuie s" fie de a#a
natur" încât s" nu permit" apari!ia unei tensiuni mai mari din alte circuite, în
circuitul de tensiune foarte joas";
d) s" vegheze ca protec!ia împotriva atingerii directe a pieselor
aflate normal sub tensiune s" nu fie înl"turat" sau deteriorat".

Art.380. (") În cazul lucr"rilor cu scoatere de sub tensiune este necesar"
legarea la p"mânt #i în scurtcircuit a conductoarelor de faz", opera!ie care
trebuie s" se execute imediat dup" verificarea lipsei de tensiune.
Prin efectuarea leg"turilor la p"mânt #i în scurtcircuit trebuie s" se
asigure protec!ia angajatului împotriva apari!iei accidentale a tensiunii la
locul de munc", desc"rcarea p"r!ilor scoase de sub tensiune de sarcinile
capacitive remanente #i protec!ia împotriva tensiunilor induse.
(2) Dispozitivele de legare la p"mânt #i în scurtcircuit trebuie s"
fie conform standardelor în vigoare.
(3) Sec!iunile minime ale conductoarelor #i elementelor, modul
de aplicare a dispozitivelor de scurtcircuitare, precum #i m"surile
organizatorice legate de aplicarea acestor dispozitive, trebuie s" fie indicate
în instruc!iunile de securitate a muncii pentru instala!iile electrice, în func!ie
de condi!iile specifice (categoria instala!iei electrice, scopul leg"rilor în
scurtcircuit #i la p"mânt etc.).


114
Art.38". (") Folosirea mijloacelor de protec!ie electroizolante este
obligatorie atât la lucr"ri în instala!iile scoase de sub tensiune, cât #i în cazul
lucr"rilor efectuate f"r" scoatere de sub tensiune a instala!iilor #i a
echipamentelor electrice.
(2) Acestea din urm" se efectueaz" de c"tre personal autorizat
pentru lucrul sub tensiune.
La instala!iile de joas" tensiune folosirea mijloacelor individuale
de protec!ie electroizolante constituie singura m"sur" tehnic" de protec!ie #i
se folose#te cumulat cu m"surile organizatorice.
(3) La instala!iile de înalt" tensiune, aceast" m"sur" se aplic"
cumulat cu alte mijloace de protec!ie.

Art.382. Instala!iile sau locurile unde exist" sau se exploateaz"
echipamente electrice trebuie s" fie dotate, în func!ie de lucr"rile #i
condi!iile de exploatare, cu urm"toarele categorii de mijloace de protec!ie:
a) mijloace de protec!ie care au drept scop protejarea omului prin
izolarea acestuia fa!" de elementele aflate sub tensiune sau fa!" de p"mânt
(pr"jini electroizolante pentru ac!ionarea separatoarelor, manipularea
indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu
mânere electroizolante, covoare #i platforme electroizolante, m"nu#i #i
înc"l!"minte electroizolante etc.);
b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul c"rora se verific"
prezen!a sau lipsa tensiunii;
c) garnituri mobile de legare la p"mânt #i în scurtcircuit;
d) panouri, paravane, împrejmuiri (îngr"diri);
e) panouri de semnalizare.

Art.383. Exploatarea echipamentelor electrice trebuie f"cut" numai de c"tre
personal calificat, autorizat #i instruit a lucra cu respectivele echipamente.

Art.384. (") Între!inerea, reglarea, depanarea, repararea #i prima punere
sub tensiune a echipamentelor electrice trebuie f"cut" numai de personal
calificat în meseria de electrician, autorizat #i instruit pentru aceste opera!ii
la echipamentele respective.
(2) Între!inerea, reglarea, depanarea, repararea #i punerea sub
tensiune a echipamentelor electrice trebuie f"cute conform instruc!iunilor
special întocmite de unitatea care execut" aceste opera!ii.
(3) Autorizarea personalului pentru lucru la instala!iile tehnice
electrice în activit"!ile de exploatare, între!inere #i repara!ii, trebuie f"cut"
conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de

115
vedere al normelor de protec!ia muncii, pe baz" de examen medical,
psihologic, #i test de verificare a cuno#tin!elor profesionale, de protec!ia
muncii #i de acordare a primului ajutor.

Art.385. Manevrarea #i exploatarea instala!iilor, utilajelor, echipamentelor #i
aparatelor care utilizeaz" energia electric" #i la care este posibil" atingerea
direct" a pieselor aflate normal sub tensiune, indiferent de valoarea tensiunii,
este permis" numai personalului calificat, instruit #i autorizat pentru aceasta
(angaja!ii de la electroliz", cracare, sudare electric", instala!ii de pornit
autovehicule etc.).

Art.386. La utilizarea transformatoarelor, generatoarelor #i conver-
tizoarelor de sudare electric", în locuri de munc" periculoase #i foarte
periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare, trebuie s"
fie luate m"suri care s" asigure protec!ia la atingerea accidental" a
por!iunilor neizolate ale circuitului de sudur".
M"surile de protec!ie trebuie s" fie precizate în normele specifice
de securitate a muncii.
Art.387. Automacaralele care lucreaz" în apropierea liniilor electrice
aeriene trebuie s" fie echipate cu dispozitive de semnalizare a intr"rii
bra!ului în zona de influen!" a acestora.

Art.388. Executarea manevrelor la instala!iile de producere, transport #i
distribuire a energiei electrice, trebuie f"cut" numai de c"tre personal
calificat, autorizat #i instruit pentru opera!iile respective, #i numai la
instala!iile pentru care a fost autorizat.

Art.389. (") Interven!iile la instala!iile, utilajele, echipamentele #i
aparatele care utilizeaz" energia electric" sunt permise numai în baza unei
autoriza!ii de lucru scrise (AL), sau în baza unor instruc!iuni tehnice interne
de protec!ie a muncii (ITI-PM) sau a atribu!iilor de serviciu (AS) sau a
dispozi!iilor verbale (DV) sau a unor procese verbale (PV) sau a obliga!iilor
de serviciu (OS) sau pe proprie r"spundere (PR).
(2) Modul de lucru în baza fiec"rei din formele indicate la
paragraful 1 sunt precizate în normele specifice de securitate a muncii.

Art.390. (") Se interzice executarea de lucr"ri la instala!iile electrice pe
timp de ploaie, furtun", viscol.
(2) Se interzice executarea de lucr"ri la instala!iile electrice f"r"
întreruperea tensiunii, dac" locul respectiv nu este bine iluminat.

116

Art.39". Pentru prevenirea accidentelor de munc" provocate de curentul
electric, toate instala!iile #i mijloacele de protec!ie trebuie verificate la
recep!ie, înainte de darea în func!iune, #i apoi periodic în exploatare, precum
#i dup" fiecare repara!ie sau modificare.

Art.392. Serviciul de între!inere trebuie s" întocmeasc" lista verific"rilor
periodice pentru fiecare utilaj electric #i s" execute aceste verific"ri. Este
strict interzis" punerea sub tensiune a instala!iei, utilajului sau
echipamentului care nu a corespuns la una din aceste verific"ri.117
CAPITOLUL VI

Instala!ii sub presiune, de ridicat #i de transportat

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.393. Proiectarea, fabricarea, montarea, exploatarea #i verificarea
instala!iilor sub presiune, de ridicat #i de transportat, trebuie s" se fac" în
conformitate cu prescrip!iile tehnice - colec!ia Inspec!iei pentru cazane,
recipiente sub presiune #i instala!ii de ridicat (ISCIR) #i normele de
protec!ia muncii aplicabile.

Art.394. Se interzice utilizarea instala!iilor sub presiune, de ridicat #i de
transportat, f"r" avizul tehnic #i verificarea ISCIR.

Art.395. Executarea interven!iilor la instala!iile sub presiune, de ridicat #i
de transportat (depan"ri, repara!ii, modific"ri, racord"ri etc.) trebuie s" se
fac" numai de c"tre personal calificat, instruit #i autorizat în acest scop,
conform prescrip!iilor tehnice - colec!ia ISCIR.


Sec!iunea 2

Instala!ii de ridicat sarcini

Art.396. Atunci când un echipament tehnic pentru ridicarea sarcinilor este
instalat în mod permanent, rezisten!a #i stabilitatea în timpul utiliz"rii trebuie
asigurat" !inând seama, în particular, de sarcinile care se vor ridica #i de
solicit"rile produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri.

Art.397. (") Echipamentele tehnice pentru ridicarea sarcinilor trebuie s"
fie marcate vizibil cu sarcina nominal" #i atunci când este necesar, cu
sarcina nominal" pentru fiecare configura!ie a echipamentului.
(2) Dispozitivele de legare sau de prindere a sarcinii trebuie
marcate astfel încât s" fie posibil" identificarea caracteristicilor esen!iale
pentru utilizarea în condi!ii de securitate.
(3) Echipamentul tehnic care n-a fost destinat pentru ridicarea
persoanelor dar care ar putea fi utilizat în acest scop datorit" unei posibile

118
confuzii, trebuie marcat în mod adecvat #i vizibil pentru evitarea unei astfel
de erori.

Art.398. Echipamentul tehnic care se instaleaz" permanent trebuie instalat
astfel încât s" fie reduse riscurile ca sarcinile:
a) s" loveasc" angaja!ii;
b) s" se deplaseze periculos sau s" cad" liber;
c) s" se desprind" neinten!ionat.

Art.399. (") Echipamentul tehnic pentru ridicarea sau deplasarea
angaja!ilor trebuie s" fie astfel încât:
a) s" previn" riscul de c"dere al habitaclului, atunci când
acesta exist", cu ajutorul unor dispozitive adecvate;
b) s" previn" riscul de c"dere a utilizatorului din habitaclu,
atunci când acesta exist";
c) s" previn" riscul de strivire, de prindere sau de lovire a
utilizatorului, în particular, printr-un contact întâmpl"tor cu obiecte;
d) s" asigure c" persoanele blocate în habitaclu, în
eventualitatea unui incident, nu sunt expuse la pericol #i pot fi deblocate.
(2) Dac", din motive datorate amplasamentului #i în"l!imilor diferite,
riscurile vizate la alin. (1) pct. a) nu pot fi evitate prin nici o m"sur" de securitate,
trebuie instalat un cablu cu coeficient de siguran!" m"rit.
(3) Cablul men!ionat la alin. (2) trebuie verificat în fiecare zi de
lucru.

Art.400. Echipamentul tehnic care este mobil sau care poate fi demontat #i
care este destinat pentru ridicarea sarcinilor, trebuie utilizat astfel încât s" fie
asigurat" stabilitatea sa în toate condi!iile previzibile, !inând seama de
natura solului.

Art.40". (") Persoanele pot fi ridicate numai prin intermediul
echipamentului tehnic #i a accesoriilor prev"zute în acest scop.
(2) În mod excep!ional, echipamentul tehnic care nu este special
destinat pentru ridicarea persoanelor, poate fi utilizat în acest scop, cu
condi!ia s" fie luate m"suri adecvate pentru asigurarea securit"!ii #i
supravegherii permanente.
(3) Atât timp cât pe echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea
sarcinilor se afl" angaja!i, trebuie asigurat" prezen!a permanent" în postul de
comand". Persoanele ridicate trebuie s" dispun" de mijloace de comunicare
fiabile. În eventualitatea apari!iei unui pericol trebuie s" existe mijloace

119
pentru evacuarea acestora în siguran!".

Art.402. (") Trebuie luate m"suri pentru a se asigura c" sub sarcinile
suspendate nu sunt prezen!i angaja!i, cu excep!ia cazului în care acest lucru
este necesar pentru realizarea efectiv" a sarcinii de munc".
(2) Sarcinile nu trebuie s" fie deplasate pe deasupra locurilor de
munc" neprotejate în care angaja!ii sunt prezen!i în mod curent.
(3) Dac" procesul de munc" nu se poate desf"#ura în alt mod,
trebuie stabilite #i aplicate metode #i procedee adecvate, atunci când este
cazul.

Art.403. Dispozitivele de legare sau de prindere pentru ridicarea sarcinilor
trebuie alese în func!ie de sarcinile care se manipuleaz", de locurile de
legare sau de prindere #i de condi!iile atmosferice, !inându-se seama de
modul #i configura!ia leg"rii. Ansamblul dispozitivului de legare sau de
prindere trebuie marcat vizibil, astfel încât utilizatorii s" fie avertiza!i asupra
caracteristicilor sale, atunci când ansamblul nu se demonteaz" dup"
utilizare.

Art.404. Dispozitivele de legare sau de prindere trebuie depozitate astfel
încât s" existe certitudinea c" nu se vor deteriora sau degrada.

Art.405. Atunci când dou" sau mai multe echipamente tehnice utilizate
pentru ridicarea sarcinilor neghidate sunt instalate sau montate la un loc de
munc" astfel încât razele lor de ac!iune se intersecteaz", trebuie luate m"suri
adecvate pentru a se preveni ciocnirea între sarcini #i/sau p"r!i ale
echipamentelor tehnice.

Art.406. Atunci când se utilizeaz" un echipament tehnic mobil pentru
ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie luate m"suri pentru a se preveni
bascularea, r"sturnarea sau, atunci când este necesar, deplasarea ori
alunecarea echipamentului. Trebuie efectuate verific"ri pentru a avea
certitudinea c" aceste m"suri au fost corect executate.

Art.407. Dac" operatorul unui echipament tehnic, destinat pentru ridicarea
sarcinilor neghidate, nu poate observa întregul traseu al sarcinii, fie direct,
fie prin intermediul unui echipament auxiliar care furnizeaz" informa!iile
necesare, atunci o persoan" competent" trebuie s" comunice cu operatorul
pentru a-l ghida #i trebuie luate m"suri organizatorice pentru a se preveni
ciocnirile cu sarcina care pot s" pericliteze angaja!ii.

120
Art.408. Procesul de munc" trebuie organizat astfel încât atunci când un
leg"tor de sarcin" leag" sau elibereaz" sarcina, aceste opera!ii s" fie
efectuate în condi!ii de securitate, în particular prin existen!a la angajat a
comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului tehnic.

Art.409. (") Toate opera!iile de ridicare trebuie stabilite corect,
supravegheate #i efectuate corespunz"tor pentru a asigura securitatea
angaja!ilor.
(2) În particular, dac" o sarcin" este ridicat" simultan cu dou"
sau mai multe echipamente tehnice pentru ridicarea sarcinilor neghidate,
trebuie stabilite #i aplicate metode #i procedee care s" asigure o bun"
coordonare a operatorilor.

Art.4"0. (") Dac" echipamentul tehnic destinat pentru ridicarea sarcinilor
neghidate nu poate re!ine sarcina, în cazul unei defect"ri totale sau par!iale,
trebuie luate m"suri adecvate pentru a se evita expunerea angaja!ilor la orice
risc rezultant.
(2) Sarcinile suspendate nu trebuie l"sate f"r" supraveghere în
afara cazului în care p"trunderea în zona periculoas" este prevenit" iar
legarea, prinderea #i re!inerea sarcinii confer" o securitate deplin".

Art.4"". Utilizarea în aer liber a echipamentelor tehnice destinate pentru
ridicarea sarcinilor neghidate trebuie interzis" atunci când condi!iile
meteorologice se deterioreaz" pân" la punctul în care se pericliteaz"
utilizarea în condi!ii de securitate a echipamentului, expunându-se angaja!ii
la riscuri. Se vor lua m"suri de protec!ie adecvate pentru a se preveni orice
risc pentru angaja!i, în particular, pentru a se preveni r"sturnarea
echipamentului tehnic.


CAPITOLUL VII

Echipamente tehnice prev$zute pentru lucrul temporar la în$l!ime

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.4"2. Dac" lucrul temporar la în"l!ime nu poate fi efectuat în condi!ii de
securitate #i în condi!ii ergonomice adecvate, de pe o suprafa!" convenabil",

121
trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se asigura #i
men!ine condi!ii de lucru nepericuloase. Trebuie acordat" prioritate
m"surilor de protec!ie colectiv" fa!" de m"surile de protec!ie individual".
Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptat" naturii lucr"rii de
executat, dificult"!ilor previzibile #i s" permit" circula!ia f"r" pericol.
Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de munc" pentru lucrul
temporar la în"l!ime trebuie ales în func!ie de frecven!a sa de utilizare, de
în"l!imea ce trebuie atins" #i de durata utiliz"rii. Alegerea f"cut" trebuie s"
permit" evacuarea în caz de pericol iminent.
Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc de acces #i
platforme, plan#ee sau pasarele nu trebuie s" genereze riscuri suplimentare
de c"dere.

Art.4"3. Sc"rile nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la în"l!ime decât în
condi!iile în care, !inând seama de prevederile art. 412, utilizarea altor
echipamente tehnice mai sigure nu este justificat" din cauza nivelului redus
de risc #i din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor
existente ale spa!iului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica.

Art.4"4. Pot fi utilizate metode de acces #i de pozi!ionare cu ajutorul
frânghiilor numai în cazurile în care, în func!ie de aprecierea riscului,
lucrarea respectiv" poate fi executat" în condi!ii de securitate #i/sau nu este
justificat" utilizarea unui echipament tehnic mai sigur.
$inând seama de aprecierea riscului #i, în special, în func!ie de
durata lucrului #i de restric!iile de natur" ergonomic", trebuie prev"zut un
scaun dotat cu accesoriile corespunz"toare.

Art.4"5. În func!ie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor
precedente, trebuie identificate m"surile adecvate de reducere a riscurilor
pentru angaja!i, riscuri inerente acestui tip de echipament.
Dac" este necesar, trebuie prev"zut" instalarea unor mijloace de
protec!ie împotriva c"derilor.
Aceste mijloace trebuie s" aib" o structur" #i o rezisten!"
corespunz"toare care s" opreasc" sau s" împiedice c"derile de la în"l!ime #i s"
previn", în limitele posibilului, producerea de leziuni angaja!ilor. Mijloacele de
protec!ie colectiv" împotriva c"derilor nu trebuie s" fie întrerupte decât în
dreptul punctului de acces al unei sc"ri mobile sau fixe.

Art.4"6. Atunci când executarea unei lucr"ri specifice necesit"
îndep"rtarea temporar" a unui mijloc de protec!ie colectiv" împotriva

122
c"derilor, trebuie luate m"suri de securitate compensatorii, eficiente. Lucrul
nu poate fi efectuat f"r" adoptarea prealabil" a acestor m"suri. Imediat dup"
ce lucrarea specific" a fost terminat", definitiv sau temporar, trebuie
montate la loc mijloacele de protec!ie colectiv" împotriva c"derilor.

Art.4"7. Lucrul temporar la în"l!ime trebuie efectuat numai atunci când
condi!iile meteorologice nu pericliteaz" securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor.


Sec!iunea 2

Utilizarea sc#rilor

Art.4"8. Sc"rile vor fi amplasate astfel încât s" le fie asigurat" stabilitatea
în timpul utiliz"rii. Picioarele sc"rilor portabile se vor amplasa pe un suport
stabil, rezistent, de dimensiuni corespunz"toare #i imobil astfel încât treptele
s" r"mân" în pozi!ie orizontal". Sc"rile suspendate, cu excep!ia celor din
frânghie vor fi fixate în mod sigur, astfel încât s" nu se deplaseze #i s" fie
evitat" orice mi#care de balans.

Art.4"9. Alunecarea picioarelor sc"rilor portabile va fi împiedicat" în
timpul utiliz"rii, fie prin fixarea p"r!ii superioare sau inferioare a
lonjeroanelor, fie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egal"
eficien!".
Sc"rile de acces trebuie s" aib" o lungime astfel încât s"
dep"#easc" în mod suficient nivelul de acces, cu excep!ia situa!iei în care au
fost luate alte m"suri care s" garanteze o fixare sigur". Sc"rile articulate sau
sc"rile culisante trebuie utilizate astfel încât s" fie împiedicat" mi#carea
relativ" între subansamble. Sc"rile mobile trebuie imobilizate înainte de
urcarea pe ele.

Art.420. Sc"rile trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angaja!ii s"
aib" posibilitatea de prindere cu mâna #i un suport de sus!inere sigur. În
special, purtarea cu mâna a sarcinilor pe o scar" nu trebuie s" împiedice
men!inerea unei prinderi sigure cu mâna.

Sec!iunea 3

Utilizarea schelelor


123
Art.42". Atunci când nu este disponibil breviarul de calcul al schelei alese
sau nu sunt prev"zute în acesta configura!iile structurale avute în vedere,
trebuie efectuat un calcul de rezisten!" #i de stabilitate, cu excep!ia cazului
în care aceast" schel" este asamblat" prin respectarea unei configura!ii tip,
general recunoscute.

Art.422. În func!ie de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de c"tre
o persoan" competent", un plan de montare, utilizare #i demontare.
Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de
planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Art.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva
pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafa!a de sprijin, ori prin alt
procedeu de egal" eficien!", iar suprafa!a de sprijin s" aib" o capacitate
portant" satisf"c"toare. Trebuie asigurat" stabilitatea schelei. Trebuie
prevenit", cu ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea nea#teptat" a
schelelor pe ro!i, în timpul lucrului la în"l!ime.

Art.424. Dimensiunile, forma #i dispunerea platformelor unei schele
trebuie adaptate naturii lucr"rii de executat #i corespunz"toare sarcinilor pe
care trebuie s" le suporte #i s" permit" lucrul #i circula!ia în securitate.
Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor s" nu se
deplaseze în cazul utiliz"rii normale. Între componentele platformelor #i
mijloacele verticale de protec!ie colectiv" împotriva c"derilor nu trebuie s"
existe goluri periculoase.

Art.425. Atunci când unele p"r!i ale unei schele nu sunt gata de
întrebuin!are, de exemplu în timpul mont"rii, demont"rii sau modific"rilor,
aceste p"r!i trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol
general, conform reglement"rilor în vigoare #i vor fi delimitate în mod
corespunz"tor prin obstacole fizice care s" împiedice accesul în zona
periculoas".

Art.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substan!ial
decât sub supravegherea unei persoane competente #i de c"tre angaja!i care
au fost instrui!i corespunz"tor #i conform opera!iilor prev"zute, referitor la
riscurile specifice, în conformitate cu art. 286 #i insistându-se în special
asupra:
a) în!elegerii planului de montare, demontare sau modificare a
schelei respective;

124
b) securit"!ii în timpul mont"rii, demont"rii sau modific"rii
schelei respective;
c) m"surilor de prevenire a riscurilor de c"dere a persoanelor sau
a obiectelor;
d) m"surilor de securitate în cazul schimb"rii condi!iilor
meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective;
e) condi!iilor referitoare la sarcina admisibil";
f) oric"rui alt risc pe care îl pot include opera!iile de montare,
demontare #i modificare.
Conduc"torul locului de munc" #i angaja!ii respectivi trebuie s"
aib" la dispozi!ie planul de montare #i demontare la care se face referire la
art. 422, în special toate instruc!iunile pe care acesta le poate cuprinde.


Sec!iunea 4

Tehnici de acces $i de pozi!ionare cu ajutorul frânghiilor

Art.427. La utilizarea tehnicilor de acces #i de pozi!ionare cu ajutorul
frânghiilor trebuie respectate urm"toarele condi!ii:
a) sistemul trebuie s" includ" cel pu!in dou" frânghii ancorate
separat, una constituind mijlocul de acces, de coborâre #i de sus!inere
(frânghie de lucru) #i cealalt" mijlocul de asigurare (frânghie de securitate);
b) angaja!ii trebuie dota!i cu o centur" complex"
corespunz"toare, s" o utilizeze #i s" fie lega!i prin aceast" centur" la
frânghia de securitate;
c) frânghia de lucru trebuie echipat" cu un dispozitiv de coborâre
#i urcare sigur #i s" includ" un sistem de autoblocare care s" împiedice
c"derea utilizatorului în cazul în care acesta #i-ar pierde controlul mi#c"rilor.
Frânghia de securitate trebuie echipat" cu un dispozitiv mobil de oprire a
c"derii care s" înso!easc" angajatul în timpul deplas"rii;
d) uneltele #i celelalte accesorii pe care le utilizeaz" un angajat
trebuie legate de centura complex" sau de scaunul angajatului sau ata#ate
printr-un alt mijloc corespunz"tor;
e) lucrul trebuie organizat #i supravegheat în mod corect astfel
încât angajatului s"-i poat" fi dat un ajutor imediat, în caz de urgen!";
f) angaja!ii respectivi trebuie, conform art. 286 s" primeasc" o
instruire corespunz"toare #i specific" opera!iilor avute în vedere, în special
asupra procedurilor de salvare.
În situa!iile excep!ionale în care, !inând seama de evaluarea

125
riscurilor, utilizarea unei a doua frânghii ar m"ri periculozitatea lucrului,
poate fi permis" utilizarea unei singure frânghii în condi!iile în care au fost
luate m"suri corespunz"toare pentru asigurarea securit"!ii, în conformitate
cu reglement"rile în vigoare.


CAPITOLUL VIII

Echipamente pentru fluide energetice

Art.428. Din categoria fluidelor energetice fac parte oxigenul, acetilena,
aerul comprimat, gazele lichefiate, gazele naturale #i fabricate, hidrogenul
etc., care prezint" riscuri ridicate de accidentare #i îmboln"vire profesional".

Art.429. Proiectarea, fabricarea, amplasarea, utilizarea #i verificarea
echipamentelor tehnice pentru fluide energetice se va face conform
normelor specifice, precum #i a instruc!iunilor tehnice în domeniu.

Art.430. Produc"torii sunt obliga!i s" întocmeasc" #i s" pun" la dispozi!ia
beneficiarilor instruc!iuni de utilizare #i instruc!iuni de protec!ie a muncii
pentru fiecare fluid energetic.

Art.43". (") Se interzice utilizarea echipamentelor pentru fluide
energetice dac" acestea nu sunt prev"zute cu toate dispozitivele de
siguran!", aparatura de m"sur", control, reglare #i protec!ie necesare
desf"#ur"rii activit"!ii în condi!ii de securitate.
(2) Se interzice utilizarea instala!iei pentru fluide energetice în
condi!iile în care dispozitivele #i aparatele men!ionate la alin. (1) sunt
defecte sau descompletate sau neverificate (neetalonate).

Art.432. Produc"torii #i utilizatorii de fluide energetice trebuie s" aib"
program propriu de prevenire #i lichidare a avariilor #i urm"rilor acestora.
CAPITOLUL IX

Echipamente portabile #i unelte manuale

Art.433. Echipamentele portabile ac!ionate electric sau pneumatic vor fi
prev"zute cu dispozitive care s" împiedice func!ionarea lor necomandat".

Art.434. Echipamentele portabile ac!ionate electric sau pneumatic vor fi

126
astfel concepute, încât la l"sarea lor din mân" s" se întrerup" ac!ionarea
mi#c"rii mecanismului portscul".

Art.435. Tuburile flexibile pentru alimentarea cu aer comprimat a
echipamentelor portabile trebuie s" corespund" presiunii de lucru. Va fi
asigurat" fixarea lor pe racorduri.

Art.436. Echipamentele portabile rotative cu ac!ionare pneumatic" trebuie
s" fie prev"zute cu sistem de limitare automat" a cre#terii accidentale a
tura!iei arborelui peste valorile admise.

Art.437. (") Cozile #i mânerele uneltelor manuale vor fi netede, bine
fixate, #i vor avea dimensiuni #i forme ergonomice, care s" permit"
prinderea lor sigur" #i comod".
(2) Cozile #i mânerele din lemn se vor executa din lemn de
esen!" tare, cu fibrele axiale drepte, f"r" noduri, cr"p"turi #i a#chii
desprinse. Pentru fixarea cozilor #i mânerelor din lemn se vor folosi pene
metalice corespunz"toare.
(3) Utilizarea aceluia#i mâner la mai multe unelte manuale se
admite numai pentru trusele de unelte construite în mod special cu mâner
demontabil.

Art.438. (") Uneltele de percu!ie (ciocanele, d"l!ile, dornurile,
c"puitoarele #i toate uneltele de mân" similare) vor fi executate din o!eluri
corespunz"toare, în a#a fel încât, sub ac!iunea eforturilor la care sunt supuse
în timpul lucrului, partea activ" s" nu sufere deform"ri permanente, fisuri
sau desprinderi de a#chii.
(2) Folosirea uneltelor de percu!ie deformate, înflorite, #tirbite
sau improvizate este interzis".

Art.439. Uneltele manuale folosite în mediu cu gaze, vapori sau pulberi
inflamabile sau explozive, vor fi confec!ionate din materiale care nu produc
scântei prin lovire sau frecare #i care, în contact cu atmosfera respectiv", ar
putea ini!ia incendii sau explozii.

Art.440. (") Uneltele manuale prev"zute cu articula!ii, cu foarfeci, cle#ti
etc., vor avea o construc!ie robust" #i nu vor prezenta frec"ri mari sau jocuri
în articula!ii, care pot duce la eforturi suplimentare pentru ac!ionare sau la
nesiguran!" în timpul lucrului.
(2) Bra!ele de ac!ionare ale acestor unelte vor fi astfel concepute

127
încât la închidere s" r"mân" un spa!iu suficient între ele, pentru a se preveni
prinderea degetelor sau a altor p"r!i ale organismului uman.

Art.44". La executarea lucr"rilor la în"l!ime, uneltele manuale vor fi
p"strate în gen!i rezistente #i vor fi fixate corespunz"tor, pentru a fi
asigurate împotriva c"derii.

Art.442. În timpul transportului, p"r!ile periculoase ale uneltelor manuale, ca
t"i#uri, vârfuri etc., vor fi acoperite cu teci sau ap"r"tori adecvate.

Art.443. Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiec"rui schimb.
Este interzis" utilizarea acelor unelte manuale care nu se prezint" într-o
stare tehnic" corespunz"toare.


128
TITLUL VI

Mediul de munc$

CAPITOLUL I

Agen!i chimici

Sec!iunea "

Generalit#!i

Art.444. (") Aceast" sec!iune cuprinde cerin!ele minime pentru protec!ia
angaja!ilor fa!" de riscurile pentru securitate #i s"n"tate provenind din efectele
agen!ilor chimici (inclusiv ale azbestului) prezen!i la locul de munc" sau ca
rezultat al oric"rei activit"!i care implic" agen!i chimici.
(2) Pentru substan!ele cancerigene prezente la locul de munc"
prevederile acestei sec!iuni se aplic" f"r" a prejudicia prevederile mai
restrictive #i/sau specifice con!inute de capitolul II Agen!i cancerigeni #i
mutageni, referitoare la expunerea angaja!ilor la substan!e cancerigene.
(3) Prevederile referitoare la agen!i chimici se aplic" f"r" a
prejudicia reglement"rile specifice privind transportul substan!elor #i
m"rfurilor periculoase.

Art.445. Angajatorul trebuie s" se asigure c" riscul pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor în procesul de munc", datorat unui agent chimic
periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea
valorilor limit" de expunere profesional" la agen!i chimici în mediul de
munc", prev"zute în anexele nr. 31 #i 32, cu men!inerea concentra!iilor
agen!ilor chimici la un nivel cât mai sc"zut posibil.

Art.446. Angajatorul trebuie s" dispun" investigarea prezen!ei agen!ilor
chimici periculo#i la locul de munc". În cazul prezen!ei agen!ilor chimici
periculo#i la locul de munc", angajatorul trebuie s" evalueze orice risc
referitor la securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor care decurge din prezen!a
acestor agen!i chimici, luând în considerare, în special:
- propriet"!ile lor periculoase;
- informa!iile date de furnizor, produc"tor sau alte surse,
privind securitatea #i s"n"tatea (de ex., Fi#ele tehnice de
securitate);

129
- nivelul, tipul #i durata expunerii;
- condi!iile de lucru cu astfel de agen!i, inclusiv informa!ii
referitoare la cantit"!ile acestora;
- valorile limit" de expunere profesional" sau valorile limit"
biologice;
- efectul m"surilor preventive luate sau care vor fi luate;
- atunci când sunt disponibile, concluziile referitoare la
supravegherea st"rii de s"n"tate.
Angajatorul trebuie s" ob!in" informa!ii suplimentare necesare
pentru evaluarea riscului de la furnizor sau din alte surse disponibile.

Art.447. Metodele de m"surare #i evaluare a concentra!iei agen!ilor chimici
din aer la locul de munc" trebuie s" fie standardizate.

Art.448. Evaluarea riscului trebuie prezentat" într-o form" corespunz"toare
#i poate include justificarea angajatorului referitoare la faptul c" natura #i
m"rimea riscurilor datorate agen!ilor chimici nu necesit" o alt" evaluare
detaliat" a riscului. Evaluarea riscului va fi actualizat" mai ales dac" s-au
produs schimb"ri semnificative din cauza c"rora evaluarea ar fi dep"#it" sau
atunci când rezultatele supravegherii st"rii de s"n"tate fac necesar acest
lucru.

Art.449. În evaluarea riscului trebuie incluse #i acele activit"!i, cum ar fi
între!inerea, în timpul c"rora este previzibil" apari!ia unui risc de expunere
semnificativ sau care pot avea efecte v"t"m"toare pentru securitate #i
s"n"tate, chiar dup" ce au fost luate toate m"surile tehnice.

Art.450. În cazul activit"!ilor care implic" expunerea la mai mul!i agen!i
chimici periculo#i, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de to!i
ace#ti agen!i chimici în combina!ie.

Art.45". În cazul unei activit"!i noi care implic" agen!i chimici periculo#i,
lucrul trebuie s" înceap" numai dup" evaluarea riscului acelei activit"!i #i
dup" luarea m"surilor de prevenire stabilite.

Art.452. Ghidurile practice care detaliaz" prevederile prezentelor norme
referitoare la evaluarea riscurilor #i la aplicarea m"surilor de prevenire
pentru diminuarea acestora vor respecta prevederile prezentelor norme.

Art.453. Angajatorul este obligat s" ia m"suri de eliminare sau reducere la

130
minimum a riscurilor privind securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor în procesele de
munc" care implic" agen!i chimici periculo#i, în special prin:
- proiectarea #i organizarea sistemelor de munc";
- dotarea cu echipament corespunz"tor pentru lucrul cu agen!ii
chimici, elaborarea #i implementarea procedurilor de
între!inere, care s" asigure securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor
în procesul de munc";
- reducerea la minimum a num"rului de angaja!i expu#i sau
care pot fi expu#i;
- reducerea la minimum a duratei #i intensit"!ii de expunere;
- m"suri corespunz"toare de igien";
- reducerea cantit"!ii de agent chimic prezent la locul de
munc" la nivelul minim cerut pentru tipul de activitate;
- proceduri adecvate de lucru care includ în special dispozi!ii
privind manipularea, depozitarea #i transportul în siguran!" la
locul de munc" al agen!ilor chimici periculo#i #i al de#eurilor
care con!in asemenea agen!i chimici.

Art.454. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor, conform art. 447 indic"
prezen!a unui risc pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, se vor aplica
m"surile specifice de protec!ie, prevenire #i supraveghere prev"zute în art.
455-464 #i art. 469-473.
(2) Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor, conform art. 447 arat" c"
datorit" cantit"!ii de agent chimic periculos prezent la locul de munc", exist"
doar un risc redus pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, iar m"surile
luate în conformitate cu art. 453 sunt suficiente pentru a diminua acel risc,
prevederile art. 455-464 #i art. 469-483 nu se aplic".

Art.455. Angajatorul trebuie s" evite folosirea unui agent chimic periculos,
prin înlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces tehnologic care nu este
periculos sau este mai pu!in periculos pentru securitatea #i s"n"tatea
angaja!ilor.

Art.456. Dac" natura activit"!ii nu permite eliminarea riscului prin
înlocuire, angajatorul trebuie s" se asigure c" riscul este redus la minimum
prin aplicarea unor m"suri de prevenire #i protec!ie, pe baza evalu"rii
riscului, #i anume, în ordinea priorit"!ii:
a) proiectarea unor procese de munc" #i de control
corespunz"toare #i folosirea de materiale #i echipamente adecvate pentru
prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a gener"rii de agen!i chimici

131
periculo#i #i a efectelor acestora, care pot prezenta risc pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor la locul de munc";
b) aplicarea m"surilor colective de protec!ie la sursa de risc, de
ex. ventilarea adecvat" #i m"suri organizatorice adecvate;
c) aplicarea m"surilor individuale de protec!ie incluzând
echipamentul individual de protec!ie, atunci când expunerea nu poate fi
prevenit" prin alte mijloace.
M"surile prev"zute în acest articol trebuie înso!ite de
supravegherea s"n"t"!ii, dac" natura riscului o cere.

Art.457. (") Dac" nu demonstreaz" clar prin alte mijloace de evaluare c"
au fost luate m"surile adecvate de protec!ie #i prevenire, angajatorul trebuie
s" dispun" efectuarea de m"sur"ri ale agen!ilor chimici care prezint" risc
pentru s"n"tatea angaja!ilor la locul de munc", în mod periodic #i ori de câte
ori se produce vreo schimbare în condi!iile care pot afecta expunerea
angaja!ilor la agen!i chimici, în special cu privire la valorile limit" de
expunere profesional".
(2) La evaluarea riscului datorat agen!ilor chimici periculo#i
trebuie s" se !in" seama de rezultatele acestor m"sur"ri.
(3) Atunci când o valoare limit" de expunere profesional" este
dep"#it", angajatorul trebuie s" ia imediat m"suri, !inând seama de perioada
specificat" pentru care se determin" concentra!ia agentului chimic, pentru a
remedia situa!ia prin aplicarea m"surilor de protec!ie #i prevenire.

Art.458. Pe baza evalu"rii generale #i a principiilor generale de prevenire a
riscurilor, angajatorul trebuie s" ia m"suri tehnice #i/sau organizatorice
corespunz"toare naturii activit"!ilor, inclusiv depozitarea, manipularea #i
izolarea agen!ilor chimici incompatibili, asigurând protec!ia angaja!ilor
împotriva pericolelor datorate propriet"!ilor fizico-chimice ale agen!ilor
chimici. În mod deosebit, angajatorul trebuie s" ia m"suri, în ordinea
priorit"!ii, pentru:
a) prevenirea prezen!ei substan!elor inflamabile în concentra!ii
periculoase la locul de munc" sau a cantit"!ilor periculoase de substan!e
chimice instabile, sau, atunci când natura activit"!ii nu o permite;
b) evitarea prezen!ei surselor de aprindere care pot produce
incendii #i explozii sau a condi!iilor nefavorabile care pot face ca
substan!ele sau amestecurile de substan!e chimice instabile s" produc"
efecte fizice periculoase, #i
c) limitarea/diminuarea efectelor negative pentru securitatea #i
s"n"tatea angaja!ilor în cazul unui incendiu sau al unei explozii provocate de

132
aprinderea unei substan!e inflamabile #i/sau a unor efecte fizice periculoase
datorate prezen!ei substan!elor sau amestecurilor de substan!e instabile
chimic.
Echipamentul de lucru #i sistemele de protec!ie acordate de
angajator pentru protec!ia angaja!ilor trebuie s" fie conform prevederilor
legale în vigoare, în ceea ce prive#te proiectarea, produc!ia #i livrarea.
M"surile tehnice #i/sau organizatorice luate de angajator trebuie
s" !in" seama #i s" fie conforme cu clasificarea categoriilor de echipament
prev"zute de reglement"rile în vigoare.
Angajatorul trebuie s" asigure controlul instala!iilor,
echipamentelor #i utilajelor, dotarea cu sisteme antiex, extinctoare cu
declan#are rapid"/automat" #i dispozitive de limitare a presiunilor.

Art.459. În scopul protej"rii securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor în caz de
accident, incident sau urgen!" legat" de prezen!a agen!ilor chimici periculo#i
la locul de munc", angajatorul trebuie s" stabileasc" proceduri/planuri de
urgen!" care vor fi puse în practic" în momentul apari!iei unor astfel de
evenimente. Aceste proceduri includ exerci!ii adecvate, la intervale regulate
#i dot"ri adecvate pentru acordarea primului ajutor.

Art.460. În cazul apari!iei unui accident, incident sau urgen!" legat" de
prezen!a agen!ilor chimici periculo#i la locul de munc", angajatorul trebuie
s" ia imediat m"suri de prevenire a efectelor #i de informare a angaja!ilor
asupra acestor efecte. Pentru readucerea la normal a situa!iei:
- angajatorul trebuie s" ia m"surile corespunz"toare pentru
remedierea situa!iei cât mai curând posibil;
- în zona afectat" angajatorul trebuie s" permit" numai accesul
angaja!ilor care sunt indispensabili pentru efectuarea
repara!iilor #i pentru alte activit"!i necesare remedierii
situa!iei.

Art.46". Angaja!ilor c"rora li se permite s" lucreze în zona afectat" trebuie
s" li se asigure echipament individual de protec!ie pe care trebuie s"-l
foloseasc" atât timp cât situa!ia se men!ine; aceast" situa!ie nu trebuie s" fie
permanent". Angaja!ilor neproteja!i nu li se permite s" r"mân" în zona
afectat".

Art.462. Angajatorul trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura
avertizarea #i alte sisteme de comunicare necesare la semnalarea unui risc
crescut pentru securitate #i s"n"tate, pentru a permite o reac!ie

133
corespunz"toare #i pentru a începe imediat ce este necesar ac!iunile de
remediere, opera!iunile de evacuare, salvare #i asisten!".

Art.463. Angajatorul trebuie s" asigure disponibilitatea informa!iilor #i s"
informeze angaja!ii despre m"surile în caz de urgen!" datorat" expunerii la
agen!i chimici periculo#i. Serviciile interne #i externe pentru accidente #i
urgen!e trebuie s" aib" acces la aceste informa!ii. Aceste informa!ii includ:
- semnalarea din timp a pericolelor, identificarea pericolelor,
procedurilor #i m"surilor, astfel încât serviciile de urgen!" s"-#i
poat" stabili propriile m"suri de prevenire #i proceduri de
interven!ie;
- orice informa!ii disponibile referitoare la apari!ia pericolelor
specifice sau care pot apare în timpul unui accident sau urgen!",
incluzând #i informa!iile despre m"surile aplicabile pentru
cazurile de accidente, incidente sau urgen!e.

Art.464. (") Angajatorul trebuie s" se asigure c" angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor le sunt puse la dispozi!ie:
- datele privind riscurile referitoare la securitate #i s"n"tate
ce decurg din expunerea acestora la agen!i chimici
periculo#i #i informa!ii suplimentare ori de câte ori
schimb"ri majore la locul de munc" determin" o
modificare a acestor date;
- informa!iile despre agen!ii chimici periculo#i prezen!i la
locul de munc", cum ar fi denumirea acestor agen!i,
riscurile pentru securitate #i s"n"tate, valorile limit" de
expunere profesional" #i alte reglement"ri;
- instruirea #i informarea privind m"surile necesare #i
ac!iunile ce trebuie întreprinse pentru protec!ia lor #i a
altor angaja!i la locul de munc";
- fi#ele tehnice de securitate date de furnizor.
(2) Aceste informa!ii trebuie :
- furnizate conform rezultatului evalu"rii riscului, prin
comunicare oral", instruire individual" #i instruire bazat" pe
suport scris, în func!ie de natura #i gradul riscului;
- actualizate, pentru a !ine seama de modific"rile
intervenite.
Art.465. Atunci când containerele #i conductele pentru agen!ii chimici
periculo#i folosi!i în procesul de munc" nu sunt marcate conform actelor
normative în vigoare privind etichetarea agen!ilor chimici #i semnalizarea de

134
securitate la locul de munc", angajatorul trebuie s" se asigure c", f"r"
înc"lcarea legisla!iei, con!inutul containerelor #i conductelor #i riscurile
asociate acestuia sunt clar identificabile.

Art.466. Pentru prevenirea expunerii angaja!ilor la riscurile pentru s"n"tate
provenite de la agen!i chimici #i/sau activit"!i care implic" agen!i chimici,
sunt interzise producerea sau folosirea agen!ilor chimici #i activit"!ile
prezentate în anexa nr. 34. Se pot admite derog"ri în urm"toarele situa!ii:
- pentru scopuri exclusive de cercetare #tiin!ific" #i testare,
inclusiv analize;
- pentru activit"!i destinate s" elimine agen!ii chimici prezen!i
în de#euri #i produse secundare;
- pentru producerea agen!ilor chimici interzi#i, dac" ace#tia
sunt folosi!i ca intermediari.

Art.467. Expunerea angaja!ilor la agen!ii chimici prezenta!i în anexa nr. 34
trebuie prevenit" în special prin asigurarea c" producerea #i folosirea cât mai
rapid posibil a acestor agen!i chimici ca intermediari are loc într-un sistem
închis unic, de unde agen!ii chimici pot fi transfera!i numai atât cât este necesar
pentru monitorizarea procesului sau alimentarea sistemului.

Art.468. Când se permit derog"ri conform art. 466, inspectoratul teritorial de
munc" solicit" angajatorului s" prezinte urm"toarele informa!ii:
- motivul solicit"rii derog"rii;
- cantitatea de agent chimic folosit anual;
- activit"!ile #i/sau reac!iile sau procesele implicate;
- num"rul de angaja!i implica!i;
- m"surile luate pentru protec!ia securit"!ii #i s"n"t"!ii
angaja!ilor respectivi;
- m"suri tehnice #i organizatorice pentru prevenirea expunerii
angaja!ilor.

Art.469. Supravegherea st"rii de s"n"tate a angaja!ilor expu#i la agen!i
chimici periculo#i se realizeaz" conform prevederilor Ministerului S"n"t"!ii
#i Familiei.

Art.470. Supravegherea st"rii de s"n"tate, de ale c"rei rezultate se !ine
seama la aplicarea m"surilor de prevenire la locurile de munc", se
efectueaz" atunci când:
- expunerea angajatului la un agent chimic periculos este de o

135
asemenea natur" încât se poate stabili o corela!ie între o boal"
identificabil" sau un efect negativ asupra s"n"t"!ii #i expunere
#i
- exist" probabilitatea ca boala sau efectul s" apar" în condi!iile
specifice de la locul de munc" al angajatului #i
- tehnica de investigare implic" riscuri minime pentru angaja!i.
Trebuie s" se utilizeze tehnici adecvate pentru detectarea
simptomelor bolii sau efectului negativ.

Art.47". În cazul agen!ilor chimici pentru care este stabilit" o valoare
limit" biologic", conform anexei nr. 33, supravegherea st"rii de s"n"tate este
o cerin!" obligatorie pentru lucrul cu agentul chimic periculos respectiv,
conform procedurilor Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei. Angaja!ii trebuie s"
fie informa!i despre aceast" cerin!" înainte de a le fi trasate sarcini care
implic" riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.

Art.472. Monitorizarea biologic" a angaja!ilor expu#i la plumb metalic #i
compu#ii s"i ionici trebuie s" includ" m"surarea nivelului de plumb în sânge
(PbB), folosind spectrometria de absorb!ie sau o metod" care s" dea
rezultate echivalente.
Supravegherea medical" are loc atunci când:
- are loc expunerea la o concentra!ie de plumb în aer mai mare
de 0,075 mg/mc, calculat" ca o medie ponderat" cu timpul pe
o perioad" de peste 40 ore/s"pt"mân", sau
- s-a înregistrat un nivel al plumbului în sânge mai mare de 20
µg Pb/100 ml sânge la angaja!i.

Art.473. Pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medical", dosarul
medical #i fi#a individual" de expunere vor fi actualizate.

Art.474. Întrebuin!area carbonatului bazic de plumb (ceruz"), a sulfatului
de plumb #i a tuturor produselor con!inând ace#ti pigmen!i este interzis" în
orice lucrare de vopsitorie, cu excep!ia vagoanelor de cale ferat", a podurilor
de cale ferat", a dublului fund al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste
cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb #i produsele care
con!in ace#ti pigmen!i vor fi utilizate sub form" de past" sau vopsea gata
preparat". Este interzis" vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.

Art.475. Este interzis" munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucr"rile
de vopsit care comport" utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruz"), a

136
sulfatului de plumb sau a miniului de plumb #i a tuturor produselor care
con!in ace#ti pigmen!i.

Art.476. Dosarul medical #i fi#a individual" de expunere la agen!i chimici
trebuie s" con!in" un rezumat al rezultatelor supravegherii st"rii de s"n"tate
#i al tuturor datelor reprezentative ob!inute prin monitorizarea expunerii
individuale. Monitorizarea biologic" #i cerin!ele legate de aceasta pot face
parte din supravegherea st"rii de s"n"tate. Dosarul medical #i fi#a
individual" de expunere trebuie p"strate într-o form" adecvat" pentru a
permite consultarea ulterioar", în condi!ii de confiden!ialitate. La cererea
inspectoratului teritorial de munc" #i direc!iei de s"n"tate public", medicul
de medicina muncii trebuie s" furnizeze copii ale înregistr"rilor. Angajatul
are acces, la cerere, la datele sale medicale #i de expunere. Atunci când o
întreprindere î#i înceteaz" activitatea, dosarul medical individual #i fi#a de
expunere trebuie s" fie transmise la direc!ia de s"n"tate public".

Art.477. Atunci când, în urma supravegherii st"rii de s"n"tate:
- se descoper" de c"tre medicul de medicina muncii, c" un
angajat are o boal" identificabil" sau o afectare a st"rii de
s"n"tate, ca rezultat al expunerii în procesul de munc" la un
agent chimic periculos, sau
- valoarea limit" biologic" prev"zut" în anexa nr. 33 este
dep"#it",
angajatul este informat de c"tre medicul de medicina muncii despre
rezultatul care-l prive#te personal, inclusiv asupra unor date #i recomand"ri
medicale pe care s" le urmeze dup" încetarea expunerii.
Angajatorul:
- revizuie#te evaluarea riscului, conform art. 446;
- revizuie#te m"surile de eliminare sau reducere a riscului;
- !ine seama de recomand"rile medicului de medicina muncii #i
a autorit"!ilor competente pentru introducerea m"surilor
necesare de eliminare sau reducere a riscului, incluzând
posibilitatea de transfer a angajatului la o activitate alternativ",
unde nu exist" risc de expunere;
- asigur" continuarea supravegherii st"rii de s"n"tate #i trimite
la control medical orice alt angajat care a fost expus similar.
În asemenea cazuri, medicul de medicina muncii poate propune ca
angaja!ii expu#i s" fie supu#i examin"rii medicale.137
Sec!iunea 2

Azbest

Art.478. (") Pentru activit"!ile în care angaja!ii sunt expu#i sau pot fi
expu#i în timpul lucrului la pulberea provenit" de la azbest #i/sau din
materiale cu con!inut de azbest se aplic" atât prevederile prezentei sec!iuni
cât #i prevederile sec!iunii 1 a capitolului I - Agen!i chimici.
(2) Prevederile prezentei sec!iuni nu se aplic" pentru transportul
maritim #i transportul aerian.

Art.479. (") Dispozi!iile prev"zute în aceast" sec!iune se aplic" f"r" a
prejudicia prevederile din capitolul II - Agen!i cancerigeni #i mutageni.
(2) Prevederile prezentei sec!iuni nu se aplic" pentru:
- transport maritim;
- transport aerian.

Art.480. Termenul azbest se refer" la urm"torii silica!i fibro#i: crisotil
(azbest alb) CAS 12001-29-5, crocidolit (azbest albastru) CAS 12001-28-4,
amozit (azbest brun) CAS 12172-73-5, antofilit CAS 77536-67-5, tremolit
CAS 77536-68-6, actinolit CAS 77536-66-4 sau orice amestec care con!ine
unul sau mai mul!i silica!i de acest fel (CAS = Chemical Abstract Service
Registry Number).

Art.48". În cazul oric"rei activit"!i care implic" riscul expunerii la pulberea
degajat" din azbest sau din materiale cu con!inut de azbest, angajatorul
trebuie s" dispun" efectuarea evalu"rii de risc, astfel încât s" se determine
natura #i gradul de expunere al angajatului la pulberea degajat" din azbest
#i/sau din materiale cu con!inut de azbest.

Art.482. Pentru activit"!ile de extrac!ie, de fabricare #i transformare a
azbestului, angajatorul trebuie s" informeze în scris inspectoratul teritorial
de munc" #i direc!ia de s"n"tate public". Informarea trebuie s" con!in" cel
pu!in o descriere succint" a:
- tipurilor #i cantit"!ilor de azbest utilizate;
- activit"!ilor #i procedeelor utilizate;
- produselor fabricate.
` Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora în întreprindere/unitate
trebuie s" aib" acces la con!inutul acestei inform"ri.
Ori de câte ori intervine o modificare semnificativ" în activit"!ile

138
de extrac!ie, de fabricare #i prelucrare a azbestului, angajatorul trebuie s"
efectueze o nou" informare în scris.

Art.483. Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de stropire
(sprayere) precum #i activit"!ile care implic" în procesul de munc" utilizarea
unor izola!ii termice sau acustice de joas" densitate (1g/cmc) cu con!inut de
azbest.

Art.484. (") Angajatorul trebuie s" asigure reducerea expunerii angaja!ilor
la locul de munc" la pulberea generat" din azbest #i/sau din materiale cu
con!inut de azbest pân" la cel mai sc"zut nivel ce poate fi practic atins #i, în
orice caz, s" fie sub valoarea limit" stabilit" în anexa nr. 32, în special prin
aplicarea urm"toarelor m"suri:
- limitarea cantit"!ii de azbest utilizat" în fiecare caz la
minimum posibil;
- reducerea cât mai mult posibil a num"rului angaja!ilor expu#i
sau care pot fi expu#i la pulberea provenit" din azbest sau din
materiale cu con!inut de azbest;
- proiectarea proceselor de munc" astfel încât s" se evite
degajarea pulberii de azbest în aer. Dac" acest lucru nu este
posibil din punct de vedere practic, pulberea trebuie captat" cât
mai aproape de surs" #i evacuat";
- cur"!area #i între!inerea în mod eficient #i periodic a tuturor
cl"dirilor #i/sau instala!iilor #i echipamentelor utilizate în
fabricarea sau tratarea azbestului;
- stocarea #i transportul în ambalaje sigilate #i etichetate în mod
corespunz"tor a azbestului ca materie prim";
- colectarea #i transportul de la locul de munc" în timp cât mai
scurt posibil, în ambalaje adecvate, închise, etichetate, cu
indicarea con!inutului de azbest a de#eurilor. Aceast" m"sur"
nu se aplic" activit"!ilor extractive.
De#eurile trebuie tratate în conformitate cu prevederile legisla!iei
în vigoare referitoare la de#euri toxice #i periculoase.
(2) Angajatorul trebuie s" ia m"suri pentru a se asigura c" locurile
de munc" în care se desf"#oar" activit"!i care implic" expunerea la azbest
#i/sau materiale cu con!inut de azbest nu sunt accesibile decât angaja!ilor
care au sarcini de munc" în acel loc de munc".

Art.485. (") Pentru a asigura concordan!a cu valoarea limit" stabilit" în
anexa nr. 32, m"surarea con!inutului de azbest în aer la locul de munc"

139
trebuie s" se efectueze în conformitate cu metoda descris" în anexa nr. 35
sau cu orice alt" metod" prin care se ob!in rezultate echivalente. Aceast"
m"surare trebuie planificat" #i efectuat" periodic, recolt"rile fiind
reprezentative pentru expunerea angaja!ilor la pulberea provenit" din azbest
#i/sau materiale cu con!inut de azbest.
(2) Pentru m"surarea men!ionat" se iau în considerare numai
fibrele cu lungime mai mare de 5 µm #i o l"!ime mai mic" de 3 µm #i al
c"ror raport lungime/l"!ime este mai mare de 3:1.
(3) Durata e#antion"rii se va stabili în conformitate cu punctul
5 din anexa nr. 35.

Art.486. (") Atunci când se dep"#e#te valoarea limit" stabilit" în anexa nr.
32 trebuie identificate cauzele acestor dep"#iri #i angajatorul trebuie s" ia
m"suri adecvate pentru remedierea situa!iei, în timp cât mai scurt posibil.
Este interzis" continuarea lucrului în zonele afectate pân" la luarea
m"surilor adecvate pentru protec!ia angaja!ilor.
(2) Pentru a verifica eficien!a acestor m"suri, se va realiza
imediat o nou" m"surare a concentra!iei de azbest în mediul de munc".
(3) Atunci când expunerea la azbest nu poate fi redus" prin alte
mijloace #i este necesar" purtarea unui echipament individual de protec!ie
respirator #i a altor echipamente individuale de protec!ie, trebuie ca
utilizarea acestora s" nu fie permanent", durata de purtare fiind limitat"
pentru fiecare angajat la minimum strict necesar.

Art.487. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor în unit"!i trebuie s" fie
consulta!i asupra m"surilor care trebuie luate în cazul în care se prevede o
dep"#ire a valorii limit" stabilit" în anexa nr. 32, înainte ca activit"!ile
respective s" se desf"#oare.

Art.488. (") Înaintea începerii lucr"rilor de demolare sau de îndep"rtare a
azbestului #i/sau a materialelor cu con!inut de azbest din cl"diri #i/sau
structura acestora, din aparate, instala!ii #i vapoare, angajatorul trebuie s"
stabileasc" un plan de lucru, care s" cuprind" m"suri de protec!ie a
securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor #i pe care trebuie s" îl transmit"
inspectoratului teritorial de munc" cu o lun" înainte de începerea lucr"rilor,
cu excep!ia cazurilor de urgen!".
(2) Planul de lucru trebuie s" con!in" în special:
- faptul c" azbestul #i/sau materialele cu con!inut de azbest
sunt îndep"rtate înaintea demol"rii propriu-zise, pe cât
este posibil din punct de vedere practic;

140
- echipamentul de protec!ie individual necesar este
furnizat;
- natura #i durata probabil" a activit"!ii;
- locul unde are loc activitatea;
- metodele aplicate atunci când activitatea implic"
manipularea azbestului #i/sau a materialelor cu con!inut
de azbest;
- caracteristicile echipamentului utilizat pentru protec!ia #i
decontaminarea angaja!ilor care particip" la activitate;
- caracteristicile echipamentului utilizat pentru protec!ia
celorlalte persoane prezente la locul sau în vecin"tatea
locului unde se desf"#oar" activitatea.

Art.489. În cazul oric"rei activit"!i care implic" expunerea la azbest #i/sau
la materiale cu con!inut de azbest, angajatorul trebuie s" se asigure c"
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor în unitate primesc toate informa!iile
adecvate referitoare la:
- riscurile poten!iale pentru s"n"tate datorate expunerii la
pulberea provenit" de la azbest #i/sau materiale cu con!inut de
azbest;
- existen!a unei valori limit" de expunere obligatorii #i
necesitatea supravegherii atmosferei;
- cerin!e de igien", inclusiv necesitatea de a se ab!ine de la
fumat;
- precau!ii referitoare la purtarea echipamentelor de protec!ie;
- precau!ii speciale destinate minimiz"rii expunerii la azbest.

Art.490. Angajatorul trebuie s" informeze angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor
în unitate asupra riscurilor specifice ale expunerii la azbest, asupra
rezultatelor m"sur"rilor concentra!iei de azbest în aer #i asupra semnifica!iei
acestor rezultate. Dac" rezultatele dep"#esc valoarea limit" fixat" în anexa nr.
32, angaja!ii implica!i #i/sau reprezentan!ii lor în unitate trebuie informa!i cât
mai rapid posibil asupra acestor dep"#iri #i asupra cauzelor acestora #i trebuie
consulta!i referitor la m"surile ce trebuie luate sau, în caz de urgen!", trebuie
informa!i asupra m"surilor luate.

Art.49". Angajatorul trebuie s" asigure evaluarea st"rii de s"n"tate pentru
fiecare angajat înaintea expunerii la pulberi provenite din azbest #i/sau
materiale cu con!inut de azbest. Aceast" evaluare trebuie s" includ" un
examen specific al aparatului respirator conform anexei nr. 36. Cel pu!in o

141
dat" la fiecare 3 ani pe toat" perioada în care are loc expunerea se realizeaz"
o nou" evaluare a st"rii de s"n"tate.
Se întocme#te un dosar medical pentru fiecare angajat, în
conformitate cu legisla!ia în vigoare.

Art.492. Ca urmare a supravegherii medicale, medicul de medicina muncii
trebuie s" se pronun!e în mod cert sau s" determine eventualele m"suri
individuale de protec!ie sau de prevenire care trebuie luate în urma
rezultatelor evalu"rii st"rii de s"n"tate. Aceste m"suri pot con!ine, dup" caz,
retragerea angajatului de la orice expunere la pulberile provenite din azbest
#i/sau din materiale care con!in azbest.

Art.493. Medicul de medicina muncii trebuie s" furnizeze angaja!ilor viza!i
informa!ii #i recomand"ri cu privire la evaluarea st"rii lor de s"n"tate dup"
încetarea expunerii la azbest #i/sau materiale cu con!inut de azbest.

Art.494. Angaja!ii expu#i #i angajatorul pot solicita revizuirea evalu"rilor
st"rii de s"n"tate a angaja!ilor, în conformitate cu reglement"rile în vigoare.

Art.495. Angaja!ii desemna!i s" efectueze activit"!i ce implic" expunerea la
azbest #i/sau materiale ce con!in azbest trebuie înscri#i de angajator într-un
registru de expunere, cu indicarea naturii #i duratei activit"!ii acestora,
precum #i a expunerii la care ace#tia sunt supu#i. Medicul de medicina
muncii are acces la acest registru. Fiecare angajat implicat are acces la
propriile lui rezultate con!inute în acest registru. Angaja!ii #i/sau
reprezenta!ii lor în unit"!i au acces la informa!iile colective anonime
cuprinse în acest registru.

Art.496. Registrele #i dosarele medicale individuale se p"streaz" cel pu!in
40 de ani dup" încheierea expunerii.


CAPITOLUL II

Agen!ii cancerigeni #i mutageni

Art.497. (") Prevederile acestui capitol au ca obiect protec!ia angaja!ilor
fa!" de riscurile pentru s"n"tatea #i securitatea lor, inclusiv prevenirea
acestor riscuri care apar sau este posibil s" apar" în expunerea la agen!i
cancerigeni sau mutageni la locul de munc".

142
Prevederile acestui capitol, inclusiv valorile limit", reprezint"
cerin!e minime în acest domeniu.
(2) Aceste prevederi nu se aplic" angaja!ilor expu#i radia!iilor
ionizante la care se refer" reglement"rile elaborate de Comisia Na!ional" de
Control al Activit"!ilor Nucleare.
(3) În privin!a azbestului, prevederile acestui capitol se aplic"
atunci când sunt mai favorabile s"n"t"!ii #i securit"!ii la locul de munc".

Art.498. (") Prevederile acestui capitol se aplic" pentru toate activit"!ile
în care angaja!ii sunt expu#i sau exist" probabilitatea de a fi expu#i la agen!i
cancerigeni sau mutageni, care rezult" din munca lor.
(2) În activit"!ile în care angaja!ii sunt sau pot fi expu#i la agen!i
cancerigeni sau mutageni, angajatorul trebuie s" determine natura, gradul #i
durata de expunere a angaja!ilor, pentru a evalua orice risc pentru s"n"tatea #i
securitatea lor #i pentru a stabili m"surile care trebuie luate.
(3) Angajatorul trebuie s" reînnoiasc" evaluarea riscurilor în
mod periodic #i, obligatoriu, la orice modificare a condi!iilor de munc" care
pot influen!a expunerea angaja!ilor la agen!i cancerigeni sau mutageni.
(4) Angajatorul trebuie s" furnizeze autorit"!ilor competente, la
cererea acestora, elementele care au servit la aceast" evaluare.
(5) La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate c"ile
de p"trundere în organism a agentului cancerigen sau mutagen, cum ar fi
absorb!ia transcutanat" #i/sau percutanat".
(6) Dup" realizarea evalu"rii la care se face referire la alin.(2),
angajatorii trebuie s" acorde o aten!ie special" oric"ror eventuale efecte
asupra securit"!ii #i s"n"t"!ii angaja!ilor expu#i unor riscuri specifice #i
trebuie s" ia în considerare faptul c" este preferabil s" nu angajeze lucr"tori
în zonele în care pot intra în contact cu agen!i cancerigeni sau mutageni.

Art.499. (") Angajatorul trebuie s" reduc" utilizarea unui agent
cancerigen sau mutagen la locul de munc", dac" este posibil din punct de
vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa printr-o substan!", preparat sau
procedeu care, în condi!ii de utilizare, nu este periculos sau este mai pu!in
periculos pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor.
(2) La cererea autorit"!ilor competente, angajatorul comunic"
acestora rezultatul ac!iunilor sale.

Art.500. (") Expunerea angaja!ilor trebuie evitat" dac" rezultatele
evalu"rii la care se face referire în art. 498 (2) relev" un risc pentru s"n"tatea
sau securitatea angaja!ilor.

143
(2) Dac" din punct de vedere tehnic nu este posibil" înlocuirea
agentului cancerigen sau mutagen printr-o substan!", preparat sau procedeu
care, în condi!ii de utilizare, nu este periculos sau este mai pu!in periculos
pentru s"n"tate #i securitate, angajatorul trebuie s" asigure condi!ii pentru
producerea ori utilizarea agentului cancerigen sau mutagen într-un sistem
închis.
(3) Dac" aplicarea unui sistem închis nu este posibil" din punct
de vedere tehnic, angajatorul trebuie s" asigure condi!ii pentru ca expunerea
angaja!ilor s" fie redus" la nivelul cel mai sc"zut posibil.
(4) În toate cazurile în care se utilizeaz" un agent cancerigen sau
mutagen, angajatorul trebuie s" aplice urm"toarele m"suri:
a) limitarea cantit"!ilor agentului cancerigen sau mutagen la
locul de munc";
b) limitarea num"rului de angaja!i expu#i sau susceptibil a fi
expu#i, la nivelul cel mai sc"zut posibil;
c) proiectarea unui proces de munc" #i a m"surilor tehnice
de control care s" evite sau s" reduc" la minimum agen!ii cancerigeni sau
mutageni la locul de munc";
d) evacuarea agen!ilor cancerigeni sau mutageni la surs",
prin ventila!ie local" (exhaustare) sau general" adecvat", compatibil" cu
necesitatea de a proteja s"n"tatea public" #i mediul;
e) utilizarea metodelor în vigoare, adecvate pentru
m"surarea agen!ilor cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea
din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprev"zut sau
dintr-un accident;
f) aplicarea unor procedee #i metode de munc" adecvate;
g) asigurarea m"surilor de protec!ie colectiv" #i/sau a
m"surilor de protec!ie individual", în cazul în care expunerea nu poate fi
evitat" prin alte mijloace;
h) aplicarea unor m"suri de igien", în special cur"!area
regulat" a pardoselilor, pere!ilor #i altor suprafe!e;
i) informarea angaja!ilor;
j) delimitarea zonelor de risc #i utilizarea unor indicatoare
de securitate adecvate inclusiv indicatorul "fumatul interzis" în zonele în
care angaja!ii sunt expu#i sau exist" probabilitatea de expunere la agen!i
cancerigeni sau mutageni;
k) elaborarea unor planuri pentru situa!iile de urgen!" care ar
putea antrena expuneri anormal de ridicate;
l) asigurarea unor mijloace care s" permit" depozitarea,
manipularea #i transportul agen!ilor cancerigeni sau mutageni f"r" risc, în

144
special prin utilizarea de containere sigilate #i etichetate clar #i vizibil;
m) asigurarea unor mijloace care s" permit" colectarea,
depozitarea #i evacuarea de#eurilor de c"tre angaja!i, inclusiv utilizarea
containerelor sigilate #i etichetate clar #i vizibil.
(5) Expunerea nu poate dep"#i valoarea-limit" a agentului
cancerigen sau mutagen stabilit" prin prevederile acestor norme (anexele
nr. 31 #i 32).

Art.50". Dac" rezultatele evalu"rii pun în eviden!" existen!a unui risc
pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" pun" la
dispozi!ia autorit"!ilor competente, la cererea acestora, informa!ii
corespunz"toare privind:
a) activit"!ile #i/sau procedeele industriale date în folosin!", inclusiv
motivele pentru care se utilizeaz" agen!i cancerigeni sau mutageni;
b) cantit"!ile din substan!ele sau preparatele fabricate sau
utilizate, care con!in agen!i cancerigeni sau mutageni;
c) num"rul angaja!ilor expu#i;
d) m"surile de prevenire luate;
e) tipul echipamentului de protec!ie utilizat;
f) natura #i gradul expunerii;
g) cazurile de înlocuire a agen!ilor cancerigeni sau mutageni.

Art.502. (") În cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a
accidentelor care ar putea antrena o expunere anormal" a angaja!ilor,
angajatorul trebuie s"-i informeze pe angaja!i.
(2) Pân" la normalizarea situa!iei #i atât timp cât cauzele
expunerii anormale nu sunt eliminate, angajatorul trebuie s" ia urm"toarele
m"suri:
a) desemneaz" s" lucreze în zona afectat" numai angaja!ii
care sunt indispensabili pentru executarea repara!iilor sau a altor lucr"ri
necesare;
b) doteaz" angaja!ii desemna!i cu echipament individual de
protec!ie #i de lucru, inclusiv pentru protec!ie respiratorie, echipament pe
care angaja!ii trebuie s"-l poarte; expunerea nu poate fi permanent" #i ea
trebuie limitat" la strictul necesar pentru fiecare angajat;
c) nu permite angaja!ilor f"r" echipament de protec!ie s"
lucreze în zona afectat".

Art.503. (") Pentru anumite activit"!i, cum ar fi între!inerea, pentru care
este previzibil" cre#terea semnificativ" a expunerii #i la care au fost epuizate

145
în întregime toate posibilit"!ile tehnice de prevenire pentru limitarea acestei
expuneri, angajatorul trebuie s" stabileasc", dup" consultarea angaja!ilor
#i/sau a reprezentan!ilor lor din unitate #i f"r" a prejudicia responsabilitatea
sa, m"surile necesare pentru a reduce durata expunerii angaja!ilor la
minimum posibil #i pentru a asigura protec!ia angaja!ilor în timpul acestor
activit"!i.
Pentru aplicarea acestei prevederi, angaja!ilor trebuie s" li se pun"
la dispozi!ie echipament individual de protec!ie #i de lucru, inclusiv pentru
protec!ie respiratorie. Acestea trebuie s" fie purtate de c"tre angaja!i pe toat"
durata cât persist" expunerea anormal".
Expunerea angaja!ilor nu poate fi permanent" #i ea trebuie limitat"
la strictul necesar pentru fiecare angajat.
(2) Angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru a avea
siguran!a c" zonele în care se desf"#oar" activit"!ile la care se refer" alin. (1),
primul paragraf, sunt delimitate #i semnalizate în mod clar #i c" accesul
persoanelor f"r" atribu!ii de serviciu în astfel de zone este evitat prin alte
mijloace.

Art.504. Angajatorul trebuie s" ia m"suri adecvate pentru ca zonele în care
se desf"#oar" activit"!i care, conform rezultatelor evalu"rii men!ionate la art.
498 (2) prezint" un risc pentru securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, s" fie
accesibile numai angaja!ilor care, prin natura muncii #i func!iei lor, trebuie
s" intre acolo.

Art.505. (") În ceea ce prive#te m"surile de igien" #i protec!ie individual"
pentru toate activit"!ile în care exist" risc de contaminare cu agen!i
cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat s" ia m"suri adecvate,
dup" cum urmeaz":
a) angaja!ii s" nu m"nânce, s" nu bea #i s" nu fumeze în
zonele de lucru în care exist" riscul contamin"rii cu agen!i cancerigeni sau
mutageni;
b) s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor echipament individual de
protec!ie adecvat sau alt echipament special; s" prevad" locuri amenajate
special pentru echipamentul de lucru sau de protec!ie, separat de
îmbr"c"mintea personal";
c) s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor grupuri sanitare #i du#uri,
curate #i corespunz"toare;
d) echipamentul de protec!ie s" fie:
- depozitat corespunz"tor în locuri bine stabilite;
- verificat #i cur"!at, dac" este posibil, înainte #i, în

146
orice caz, dup" fiecare utilizare;
- reparat sau înlocuit înaintea urm"toarei utiliz"ri în
cazul defect"rii lui.
(2) Angaja!ii nu trebuie s" suporte costul acestor m"suri.

Art.506. (") În ceea ce prive#te informarea #i instruirea angaja!ilor,
angajatorul trebuie s" ia m"suri corespunz"toare pentru ca angaja!ii #i/sau
reprezentan!ii angaja!ilor din unitate s" primeasc" o preg"tire suficient" #i
adecvat", bazat" pe toate cuno#tin!ele disponibile, în special sub form" de
informa!ii #i instruc!iuni, cuprinzând:
a) riscurile poten!iale pentru s"n"tate, inclusiv riscurile
suplimentare cauzate de consumul de tutun;
b) precau!iile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
c) prescrip!iile de igien";
d) purtarea #i utilizarea echipamentului individual de
protec!ie #i a echipamentului individual de lucru;
e) m"surile pe care trebuie s" le ia angaja!ii, în special
personalul de interven!ie, în cazul producerii unor incidente #i pentru
prevenirea acestora.
(2) Instruirea trebuie s" fie:
- adaptat" evolu!iei riscurilor #i apari!iei unor riscuri noi;
- repetat" periodic.
(3) Angajatorul trebuie s" informeze angaja!ii cu privire la
instala!iile #i recipientele auxiliare acestora care con!in agen!i cancerigeni
sau mutageni, s" vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje #i instala!ii s"
fie etichetate clar #i lizibil #i s" expun" semnele de avertizare în mod cât mai
vizibil.

Art.507. Pentru informarea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" ia m"suri
corespunz"toare pentru ca:
a) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" poat"
controla aplicarea prevederilor acestui capitol sau s" se poat" implica în
aplicarea lor, în special cu privire la:
- consecin!ele pentru securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor
legate de alegerea, purtarea #i utilizarea
echipamentului individual de protec!ie #i de lucru,
f"r" a prejudicia responsabilit"!ile angajatorului
referitoare la determinarea eficacit"!ii echipamen-tului
de protec!ie #i de lucru, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;

147
- m"surile luate de angajator #i la care se face referire în
art. 503 (1), f"r" a aduce atingere obliga!iei
angajatorului de a stabili astfel de m"suri;
b) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" fie
informa!i cât mai repede posibil asupra unei expuneri anormale, inclusiv
expunerile men!ionate la art. 503, asupra cauzelor acestora #i asupra
m"surilor luate sau care trebuie luate pentru remedierea situa!iei;
c) s" existe o list" nominal" actualizat" a angaja!ilor în
activit"!ile la care rezultatele evalu"rii men!ionate la art. 498 (2) relev" un
risc pentru s"n"tatea sau securitatea lor, indicând expunerea la care ei au
fost supu#i, dac" aceast" informa!ie este disponibil";
d) medicul #i/sau autoritatea competent", precum #i toate
persoanele responsabile cu s"n"tatea #i securitatea în munc" s" aib" acces la
lista men!ionat" în pct. c);
e) fiecare angajat s" aib" acces la informa!iile con!inute în
list" care îl privesc personal;
f) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor din unitate s" aib" acces
la informa!ii colective care nu con!in nominaliz"ri de persoane.

Art.508. Angajatorul trebuie s" asigure consultarea #i participarea
angaja!ilor #i/sau reprezentan!ilor lor la rezolvarea tuturor problemelor
legate de securitate #i s"n"tate în cazul expunerii la agen!i cancerigeni #i/sau
mutageni.

Art.509. (") M"surile pentru supravegherea adecvat" a s"n"t"!ii
angaja!ilor pentru care rezultatul evalu"rii efectuate în conformitate cu art.
498 (2) relev" riscuri pentru s"n"tatea sau securitatea lor, se stabilesc în
concordan!" cu reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
(2) În acest caz, fiecare angajat trebuie s" fie supus unei
supravegheri adecvate a s"n"t"!ii înainte de expunere #i apoi periodic.
M"surile vizate în alin. (1) trebuie astfel concepute încât s" existe
posibilitatea direct" a aplic"rii m"surilor medicale preventive #i a celor de
medicin" a muncii.
(3) Dac" se constat" c" un angajat este suferind ca urmare a
expunerii la agen!i cancerigeni sau mutageni, medicul sau autoritatea
competent" responsabil" cu supravegherea medical" a angaja!ilor, poate
cere ca #i ceilal!i angaja!i care au suferit o expunere similar" s" fac" obiectul
unei supravegheri medicale.
În acest caz angajatorul trebuie s" realizeze o nou" evaluare a
riscului la expunere, în conformitate cu art. 498 (2).

148
(4) Pentru fiecare angajat expus unui agent cancerigen sau
mutagen, la serviciul respectiv de medicina muncii se va completa un dosar
medical individual #i medicul #i/sau autoritatea competent" responsabil" cu
supravegherea medical" vor propune m"surile individuale de protec!ie sau
prevenire care trebuie luate pentru to!i angaja!ii.
(5) Angaja!ii trebuie s" primeasc" informa!ii #i recomand"ri
privind toate tipurile de supraveghere medical" de care pot beneficia dup"
încetarea expunerii.
(6) Angaja!ii au acces la rezultatele supravegherii medicale care
îi privesc.
(7) Angaja!ii viza!i sau angajatorul pot s" solicite o verificare
#i/sau o reexaminare a rezultatelor supravegherii medicale.
(8) Recomand"ri pentru supravegherea medical" a angaja!ilor
sunt prezentate în tabelul 9, precum #i în reglement"rile Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei.
(9) Toate cazurile de cancer identificate ca rezultând din
expunerea profesional" la agen!i cancerigeni trebuie raportate autorit"!ilor
competente.

Art.5"0. (") Lista la care se face referire în art. 507 c) #i dosarul medical
la care se refer" art. 509 (4) trebuie p"strate cel pu!in 40 ani dup" sfâr#itul
expunerii.
(2) În cazul în care unitatea î#i înceteaz" activitatea, aceste
documente sunt puse la dispozi!ia autorit"!ilor competente.
Art.5"". Valorile limit" referitoare la agen!ii cancerigeni sau mutageni sunt
date în anexele nr. 31 #i 32.
Substan!ele, preparatele #i procedeele care pot duce la apari!ia
cancerului sunt prezentate în tabelul 8.

Art.5"2. Anexele nr. 31 #i 32 #i tabelele 8 #i 9 pot fi modificate în func!ie
de evolu!ia reglement"rilor sau specifica!iilor interna!ionale #i a
cuno#tin!elor în domeniul agen!ilor cancerigeni sau mutageni.


Tabelul 8

Substan!e, preparate #i procedee care pot duce la apari!ia cancerului

1. Fabricarea auraminei.
2. Lucr"ri care implic" expunerea la hidrocarburi aromatice policiclice

149
prezente în negrul de fum, în gudronul de c"rbune sau în smoala de c"rbune.
3. Lucr"ri care implic" expunerea la pulberi, fumuri #i aerosoli produse în
timpul pr"jirii #i rafin"rii electrolitice a minereului Cu-Ni.
4. Procedeu cu acid concentrat la fabricarea alcoolului izopropilic.
5. Lucr"ri care implic" expunerea la pulberi de lemn de esen!" tare.Tabelul 9

Recomand$ri privind supravegherea medical$ a angaja!ilor

1. Medicul #i/sau autoritatea competent", responsabili cu supravegherea
medical" a lucr"torilor expu#i contactului cu agen!i cancerigeni sau mutageni,
trebuie s" cunoasc" bine condi!iile de expunere ale fiec"rui angajat.
2. Supravegherea medical" a angaja!ilor trebuie asigurat" în conformitate cu
principiile #i practicile de medicin" a muncii.
Aceasta include cel pu!in urm"toarele m"suri:
- înregistrarea antecedentelor medicale #i profesionale pentru fiecare
angajat;
- anamneza;
- supravegherea biologic", precum #i depistarea precoce a efectelor reversibile,
în conformitate cu reglement"rile Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
3. Pe baza celor mai recente cuno#tin!e de medicin" a muncii, pot fi utilizate #i alte
teste pentru fiecare angajat supus supravegherii medicale.

CAPITOLUL III

Agen!i biologici

Art.5"3. Prevederile acestui capitol au ca obiect protec!ia angaja!ilor
împotriva riscurilor pentru securitatea #i s"n"tatea lor, rezultate sau care pot
s" rezulte din expunerea la agen!i biologici în cursul activit"!ii, precum #i
prevenirea acestor riscuri.
Prevederile acestui capitol reprezint" cerin!e minime în acest
domeniu.

Art.5"4. Agen!ii biologici sunt clasifica!i în patru grupe distincte în func!ie
de nivelul de risc pe care-l prezint" (anexa nr. 38).
a) grupa 1 - agen!i biologici care nu sunt susceptibili s" provoace
o boal" omului.
b) grupa 2 - agen!i biologici care pot provoca o boal" omului #i

150
constituie un pericol pentru angaja!i; propagarea în colectivitate este
improbabil"; exist", în general, o profilaxie #i un tratament eficace.
c) grupa 3 - agen!i biologici care pot provoca îmboln"viri grave
omului #i constituie un pericol serios pentru angaja!i; ei pot s" prezinte un
risc ridicat de propagare în colectivitate dar exist" în general o profilaxie #i
un tratament eficace.
d) grupa 4 - agen!i biologici care pot provoca boli grave omului
#i constituie un pericol serios pentru angaja!i; ei pot s" prezinte un risc
ridicat de propagare în colectivitate #i nu exist" în general o profilaxie #i un
tratament eficace.

Art.5"5. (") Prevederile acestui capitol se aplic" pentru toate activit"!ile
în care angaja!ii, datorit" activit"!ii profesionale, sunt expu#i sau risc" s" fie
expu#i la agen!i biologici.
(2) Pentru orice activitate susceptibil" s" prezinte un risc de
expunere la agen!i biologici angajatorul trebuie s" determine natura, nivelul
#i durata de expunere pentru a se putea evalua orice risc pentru s"n"tatea #i
securitatea angaja!ilor #i pentru a se putea stabili m"surile ce trebuie luate.

Art.5"6. (") Pentru activit"!ile care implic" o expunere la agen!i biologici
apar!inând mai multor grupe riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor
reprezentate de c"tre to!i agen!ii biologici periculo#i prezen!i.
(2) Angajatorul va trebui s" reînnoiasc" periodic evaluarea
riscurilor #i, în orice caz, la orice modificare a condi!iilor de lucru care pot
s" determine expunerea angaja!ilor la agen!i biologici.
(3) Angajatorul trebuie s" furnizeze autorit"!ilor competente, la
cererea acestora, elementele care au stat la baza evalu"rii riscurilor
profesionale.

Art.5"7. Evaluarea riscurilor profesionale pentru activit"!ile care pot
prezenta risc de expunere la agen!i biologici se efectueaz" pe baza tuturor
informa!iilor existente #i, mai ales, pe baza:
a) clasific"rii agen!ilor biologici care constituie sau pot constitui
un pericol pentru s"n"tate;
b) recomand"rilor emise de autorit"!ile competente care vor
indica, dup" caz, în func!ie de agentul biologic prezent în mediul de lucru s"
se ia m"suri în scopul de a proteja s"n"tatea angaja!ilor care sunt expu#i sau
pot fi expu#i în cursul activit"!ii lor acestui agent biologic;
c) informa!iilor asupra bolilor ce pot fi contactate datorit" unei
activit"!i profesionale a angaja!ilor;

151
d) efectelor alergizante #i toxigene ce pot s" rezulte ca urmare a
activit"!ii angaja!ilor;
e) faptului c" un angajat sufer" de o boal" direct legat" de munca
sa.

Art.5"8. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale pentru
activit"!ile care implic" o expunere la agen!i biologici arat" c" expunerea
#i/sau eventuala expunere, se raporteaz" la un agent biologic din grupa 1,
inclusiv la vaccinurile vii atenuate, f"r" risc identificabil pentru s"n"tatea
angaja!ilor, angajatorul trebuie s" respecte doar principiile de securitate #i de
igien" la locul de munc", conform punctului 1 din anexa nr. 41.
(2) Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor arat" c" activitatea nu
implic" o inten!ie deliberat" de a lucra cu un agent biologic sau de a-l
utiliza, dar care poate s" conduc" la expunerea angaja!ilor la un agent
biologic în cursul unor activit"!i a c"ror list" figureaz" în anexa nr. 37,
atunci se aplic" prevederile art. 520, 522, 523 #i 525-529.

Art.5"9. Dac" natura activit"!ii o permite, angajatorul trebuie s" evite
utilizarea unui agent biologic periculos, înlocuindu-l printru-un agent
biologic care, în func!ie de condi!iile de utilizare #i de stadiul actual al
cuno#tin!elor, nu este periculos sau este mai pu!in periculos pentru s"n"tatea
angaja!ilor.

Art.520. (") Dac" rezultatele evalu"rii relev" existen!a unui risc pentru
securitatea #i s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul trebuie s" ia m"surile
necesare pentru ca expunerea acestora s" fie evitat".
(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, !inând seama de
activitate #i de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie s" reduc" riscul de
expunere profesional" la un nivel suficient de sc"zut pentru a proteja
adecvat s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor respectivi, prin aplicarea
urm"toarelor m"suri:
a) limitarea, la un nivel cât mai sc"zut posibil, a num"rului
de angaja!i expu#i sau care pot fi expu#i;
b) conceperea proceselor de munc" #i a m"surilor de control
tehnic astfel încât s" se evite sau s" se reduc" la minimum diseminarea
agen!ilor biologici la locul de munc";
c) m"suri de protec!ie colectiv" #i/sau m"suri de protec!ie
individual" atunci când expunerea nu poate fi evitat" prin alte mijloace;
d) m"suri de igien" adecvate pentru prevenirea sau
reducerea transportului, elimin"rii #i sc"p"rii accidentale a unui agent

152
biologic în afara locului de munc";
e) utilizarea panourilor care semnalizeaz" riscurile biologice
#i alte semne de avertizare adecvate conform prescrip!iilor de semnalizare;
f) elaborarea unor planuri care s" fie puse în aplicare în caz
de accidente ce implic" prezen!a agen!ilor biologici;
g) dac" este necesar #i tehnic posibil, detectarea în afara
izol"rii fizice primare a prezen!ei agen!ilor biologici utiliza!i în procesul de
munc";
h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea #i
eliminarea de#eurilor în deplin" securitate de c"tre angaja!i, dac" este cazul,
dup" tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, u#or
identificabile;
i) m"suri care s" permit" manipularea #i transportul f"r" risc
a agen!ilor biologici la locul de munc".

Art.52". (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale relev"
existen!a unui risc pentru securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul
trebuie s" pun" la dispozi!ia autorit"!ilor competente, la cererea acestora,
informa!ii privind:
a) rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale;
b) activit"!ile în cursul c"rora angaja!ii au fost sau pot fi
expu#i la agen!i biologici;
c) num"rul de angaja!i expu#i;
d) numele #i competen!a persoanei responsabile cu s"n"tatea
#i securitatea la locul de munc";
e) m"surile de protec!ie #i de prevenire luate, inclusiv
procedeele #i metodele de lucru;
f) un plan de urgen!" pentru protec!ia angaja!ilor împotriva
expunerii la un agent biologic din grupele 3 sau 4, în cazul unei defect"ri a
izol"rii fizice.
(2) Angajatorul trebuie s" informeze imediat autorit"!ile
competente despre orice accident sau incident care ar putea s" provoace
diseminarea unui agent biologic ce ar putea provoca angaja!ilor infec!ie
#i/sau boal" grav".
(3) Lista cu angaja!ii expu#i la agen!i biologici, vizat" în art.
525 (1), precum #i dosarul medical al fiec"rui angajat vor fi puse la
dispozi!ia autorit"!ilor competente atunci când unitatea î#i înceteaz"
activitatea, în conformitate cu prevederile legisla!iei în vigoare.

Art.522. (") Pentru toate activit"!ile în care se utilizeaz" agen!i biologici

153
ce constituie un risc pentru s"n"tatea #i securitatea angaja!ilor, angajatorul
este obligat s" ia m"suri adecvate:
a) s" asigure condi!iile corespunz"toare ca angaja!ii s" nu
serveasc" masa #i s" nu bea în zonele de lucru unde exist" riscul de
contaminare cu agen!i biologici;
b) s" furnizeze angaja!ilor echipamente individuale de
protec!ie adecvate sau alte echipamente speciale adecvate;
c) s" asigure angaja!ilor spa!ii dotate cu instala!ii igienico-
sanitare adecvate #i substan!e antiseptice pentru ochi #i piele;
d) s" aib" în vedere ca echipamentul individual de protec!ie
s" fie:
- a#ezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte
haine;
- verificat #i cur"!at, dac" este posibil, înainte #i, în
orice caz, dup" fiecare utilizare;
- reparat sau schimbat înaintea unei noi utiliz"ri, în
cazul în care prezint" defec!iuni;
e) s" stabileasc" proceduri privind prelevarea, manipularea
#i tratarea e#antioanelor de origine uman" sau animal".
(2) Îmbr"c"mintea de lucru #i echipamentele de protec!ie,
incluzând îmbr"c"mintea de protec!ie vizat" în alin. (1), pct. b) care pot fi
contaminate de agen!i biologici, trebuie s" fie scoase atunci când angajatul
p"r"se#te zona de lucru #i trebuie p"strate separat de alt" îmbr"c"minte.
Angajatorul trebuie s" aib" grij" ca aceast" îmbr"c"minte #i
echipamentul de protec!ie s" fie dezinfectate #i cur"!ate sau, la nevoie,
distruse.
(3) Costurile pentru m"surile ce trebuie aplicate conform alin.
(1) #i (2) nu vor fi imputate angaja!ilor.

Art.523. (") Angajatorul trebuie s" ia m"surile corespunz"toare pentru ca
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora s" primeasc", sub form" de inform"ri
#i instructaj, o instruire suficient" #i adecvat", bazat" pe toate informa!iile
disponibile privind:
a) eventualele riscuri pentru s"n"tate;
b) m"surile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
c) prescrip!ii în domeniul igienei;
d) purtarea #i utilizarea echipamentelor #i îmbr"c"min!ii de
protec!ie;
e) m"surile pe care angaja!ii trebuie s" le ia în caz de
evenimente #i/sau incidente periculoase, precum #i m"surile de prevenire ale

154
acestora.
(2) Instruirea angajatului trebuie efectuat" înainte de începerea
unei activit"!i care implic" contactul cu agen!i biologici, adaptat" la apari!ia
unor noi riscuri sau în cazul evolu!iei riscurilor #i repetat" periodic #i ori de
câte ori este necesar.

Art.524. (") Angajatorul trebuie s" asigure la locul de munc" instruc!iuni de
securitate scrise #i, dup" caz, afi#e privind procedura de urmat în caz de:
a) accident sau incident grav datorat manipul"rii unui agent
biologic;
b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
(2) Angaja!ii trebuie s" semnaleze imediat superiorului lor sau
persoanei responsabile cu securitatea #i s"n"tatea la locul de munc", orice
accident sau incident ce implic" manipularea unui agent biologic.
(3) Angajatorul trebuie s" informeze imediat angaja!ii #i/sau
reprezentan!ii lor despre orice accident sau incident care poate sau ar putea
s" antreneze diseminarea unui agent biologic susceptibil s" produc" infec!ii
#i/sau boli grave. De asemenea, trebuie s" îi informeze, cât mai repede
posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum #i despre
m"surile care au fost luate sau care trebuie luate pentru a remedia situa!ia.
(4) Fiecare angajat trebuie s" aib" acces la informa!iile con!inute în
lista angaja!ilor expu#i la agen!i biologici vizat" în art. 525 #i care îl privesc
personal.
(5) Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii lor trebuie s" aib" acces la
informa!iile colective anonime.
(6) Angajatorul trebuie s" pun" la dispozi!ia angaja!ilor #i/sau
reprezentan!ilor lor, la cererea acestora, informa!iile prev"zute în art. 521
(1).

Art.525. (") Angajatorul trebuie s" aib" lista angaja!ilor expu#i la agen!i
biologici din grupa 3 #i/sau 4 care indic" activitatea efectuat" #i, atunci când
este posibil, agentul biologic la care angaja!ii au fost expu#i #i, dup" caz,
datele referitoare la expuneri, la accidente #i incidente.
(2) Lista angaja!ilor expu#i la agen!i biologici din grupa 3 #i/sau
4 va fi p"strat" timp de cel pu!in 10 ani de la terminarea expunerii, conform
legisla!iei în vigoare.
(3) Lista va fi p"strat" pe o perioad" mai îndelungat", care poate
atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscut", în cazul expunerilor
susceptibile s" antreneze infec!ii:
a) produse de agen!i biologici despre care se #tie c" pot

155
provoca infec!ii persistente sau latente;
b) care, !inând seama de stadiul actual al cuno#tin!elor, nu
pot fi diagnosticate înainte ca boala s" se declan#eze, mul!i ani mai târziu;
c) a c"ror perioad" de incuba!ie înainte de declararea bolii
este deosebit de lung";
d) care antreneaz" boli ce pot prezenta recrudescen!" timp
îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
e) care pot l"sa sechele grave pe termen lung.
(4) Medicul de medicina muncii, autoritatea competent" în
domeniul securit"!ii #i s"n"t"!ii în munc", ca #i orice alt" persoan"
responsabil" cu s"n"tatea #i securitatea la locul de munc" trebuie s" aib"
acces la lista vizat" în alin. (1).

Art.526. Angajatorul trebuie s" asigure consultarea #i participarea
angaja!ilor #i/sau reprezentan!ilor lor la rezolvarea tuturor problemelor
legate de s"n"tate #i securitate în cazul expunerii la agen!i biologici.

Art.527. (") Angajatorul trebuie s" notifice, în prealabil, direc!iei de
s"n"tate public" #i inspectoratului teritorial de munc" utilizarea pentru prima
dat" a agen!ilor biologici din grupele 2, 3 #i 4, cu cel pu!in 30 de zile înainte
de începerea activit"!ii.
(2) Laboratoarele care furnizeaz" servicii de diagnostic pentru
agen!ii biologici din grupa 4 trebuie doar s" notifice inten!ia lor.
(3) De fiecare dat" când procedeele #i/sau procedurile sufer"
modific"ri importante din punctul de vedere al securit"!ii #i s"n"t"!ii la locul
de munc", trebuie efectuat" o nou" notificare.
(4) Notificarea vizat" în alin. (1) #i (2) va con!ine:
a) denumirea #i adresa unit"!ii;
b) numele #i competen!ele responsabilului cu securitatea #i
s"n"tatea la locul de munc";
c) rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale;
d) specia agentului biologic;
e) m"surile de protec!ie #i de prevenire prev"zute.

Art.528. (") Dac" rezultatele evalu"rii riscurilor profesionale relev"
existen!a unui risc privind securitatea sau s"n"tatea angaja!ilor, angajatorul
trebuie s" ia m"surile necesare pentru a asigura supravegherea medical"
adecvat".
(2) Fiecare angajat trebuie s" fie supravegheat medical
corespunz"tor înainte de expunere profesional" #i, în continuare, periodic,

156
f"când astfel posibil" aplicarea direct" a m"surilor de medicin" general" #i
de medicin" a muncii.
(3) Identificarea angaja!ilor pentru care ar fi necesare m"suri
speciale de protec!ie se va face în urma evalu"rii riscurilor profesionale.
Dac" este cazul, angajatorii trebuie s" pun" la dispozi!ia
angaja!ilor vaccinuri eficace, dac" ace#tia nu sunt înc" imuniza!i împotriva
agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expu#i. Atunci când angajatorii
pun la dispozi!ia angaja!ilor vaccinuri, va trebui s" !in" seam" de codul de
conduit" recomandat în anexa nr. 42.
În cazul în care se depisteaz" c" un angajat prezint" o infec!ie sau
o boal" care ar rezulta din expunerea la agen!i biologici, serviciul de
medicina muncii va propune #i celorlal!i angaja!i, care ar fi putut suferi o
expunere similar", s" fie supraveghea!i medical; în acest caz, angajatorul va
efectua o reevaluare a riscului de expunere.
(4) În cursul supravegherii medicale, fiecare angajat trebuie s"
aib" un dosar medical individual, care va fi p"strat de c"tre serviciul de
medicin" a muncii cel pu!in 10 ani dup" încetarea expunerii.
În cazurile de la art. 525 (3) dosarul medical individual trebuie
p"strat o perioad" mai mare de 10 ani, care poate ajunge pân" la 40 de ani
de la ultima expunere cunoscut". În cazul în care unitatea se desfiin!eaz" sau
angajatul î#i schimb" locul de munc", dosarul medical individual va fi
preluat de direc!ia teritorial" de s"n"tate public" sau de serviciul de
medicina muncii de la noul loc de munc".
(5) Serviciul de medicina muncii trebuie s" propun" m"suri de
protec!ie sau prevenire utile, pentru fiecare angajat.
(6) Serviciul de medicina muncii trebuie s" dea informa!ii #i
sfaturi medicale angaja!ilor privind supravegherea medical" la care ei vor fi
supu#i dup" ce a încetat expunerea la agen!i biologici.
(7) Angaja!ii trebuie s" aib" acces la rezultatele supravegherii lor
medicale #i pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.
De asemenea, angajatorul poate solicita o reexaminare a
rezultatelor supravegherii medicale.
(8) Recomand"rile practice pentru supravegherea medical" a
angaja!ilor sunt indicate în anexa nr. 39.

Art.529. (") Serviciile medicale #i veterinare, în afar" de laboratoarele de
diagnostic, în vederea evalu"rii riscurilor profesionale, trebuie s" aib" în
vedere în mod deosebit:
a) incertitudinile legate de prezen!a agen!ilor biologici în
organismul pacien!ilor sau al animalelor precum #i în probele sau produsele

157
biologice care rezult" de la ace#tia;
b) pericolul pe care îl constituie agen!ii biologici care sunt
sau ar putea fi prezen!i în organismul pacien!ilor sau la animale precum #i în
probele prelevate de la ace#tia;
c) riscurile inerente datorate naturii activit"!ii.
(2) În serviciile medicale #i veterinare angajatorii trebuie s" ia
m"surile corespunz"toare pentru a asigura protec!ia sanitar" #i securitatea
angaja!ilor respectivi.
M"surile care trebuie luate în serviciile medicale #i veterinare
cuprind:
a) stabilirea procedeelor corespunz"toare de decontaminare #i
de dezinfec!ie;
b) aplicarea procedeelor care s" permit" manipularea #i
eliminarea f"r" riscuri a de#eurilor contaminate.
(3) În serviciile de izolare unde se g"sesc pacien!i umani sau
animale care sunt, sau ar putea fi contamina!i cu agen!i biologici din grupele
3 #i 4, angajatorul trebuie s" aleag" m"suri de izolare dintre cele prezentate
în anexa nr. 40, coloana A, în scopul reducerii la minimum a riscului de
infec!ie.
Art.530. (") În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic #i în
înc"perile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agen!i
biologici din grupele 2, 3 #i 4, care sunt sau ar putea fi purt"tori ai acestor
agen!i, angajatorul trebuie s" ia urm"toarele m"suri speciale:
a) în laboratoarele care efectueaz" activit"!i ce implic"
manipularea agen!ilor biologici din grupele 2, 3 #i 4 în scopuri de cercetare, de
dezvoltare, înv"!"mânt, diagnostic, trebuie s" stabileasc" m"suri de izolare
conform anexei nr. 40, în scopul reducerii la minimum a riscului de infec!ie;
b) în urma evalu"rii riscurilor profesionale, dup" fixarea
nivelului de izolare fizic" necesar" pentru agen!ii biologici, în func!ie de
gradul de risc pe ace#tia îl prezint", va stabili m"surile necesare conform
anexei nr. 40, iar activit"!ile care implic" manipularea unui agent biologic
trebuie efectuate:
- numai în zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 2, pentru un agent
biologic din grupa 2;
- numai în zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 3, pentru un agent
biologic din grupa 3;
- numai în zonele de lucru corespunz"toare cel pu!in
nivelului de izolare num"rul 4, pentru un agent

158
biologic din grupa 4.
c) în laboratoarele în care se manipuleaz" materiale despre
care nu exist" certitudinea c" ar con!ine agen!i biologici ce ar putea
determina îmboln"vire, dar care nu au ca obiectiv lucrul cu agen!ii biologici
ca atare (adic" a-i cultiva sau a-i concentra) trebuie s" adopte cel pu!in
nivelul 2 de izolare. Nivelurile de izolare num"rul 3 sau 4 trebuie utilizate,
dac" este cazul, când se #tie sau se presupune c" ele sunt necesare, în afara
situa!iilor în care recomand"rile furnizate de autorit"!ile na!ionale
competente indic", pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai sc"zut.
(2) Angajatorii trebuie s" ia urm"toarele m"suri speciale privind
procedeele industriale care utilizeaz" agen!i biologici din grupele 2, 3 #i 4:
a) principiile de izolare expuse în alin. (1) pct. b) trebuie s"
se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza m"surilor practice
din anexa nr. 41;
b) în func!ie de evaluarea riscului privind utilizarea agen!ilor
biologici din grupele 2, 3 #i 4, autorit"!ile competente pot s" decid" m"suri
corespunz"toare care trebuie s" fie luate la folosirea industrial" a agen!ilor
biologici.
(3) Toate activit"!ile de la alin.(1) #i (2), acolo unde nu a fost
posibil s" se fac" o evaluare concludent" a agentului biologic, dar se
presupune c" utilizarea acestuia ar putea s" reprezinte un risc grav pentru
s"n"tatea angaja!ilor, vor trebui s" se desf"#oare în spa!ii de lucru în care
nivelul de izolare corespunde cel pu!in nivelului 3.

Art.53". Dac" agentul biologic ce trebuie evaluat nu poate fi clasificat clar
într-una din grupele cu riscul cel mai ridicat (grupele 2, 3, 4), el trebuie
clasificat în grupa de risc cea mai înalt" dintre grupele luate în considerare.


CAPITOLUL IV

Microclimat

Art.532. (") Microclimatul la locul de munc" este determinat de
temperatura #i umiditatea aerului, de viteza curen!ilor de aer, de temperatura
suprafe!elor #i de radia!iile calorice emise în zona de lucru.
(2) Condi!iile de microclimat la locurile de munc" trebuie s"
asigure men!inerea echilibrului termic al organismului uman corespunz"tor
cu nivelul activit"!ii desf"#urate.
(3) Componentele microclimatului se normeaz" în raport cu

159
metabolismul organismului (produc!ia de c"ldur" metabolic") determinat de
efortul fizic în activitate.

Art.533. Activit"!ile profesionale se clasific" în func!ie de metabolismul
energetic conform tabelului 1.

Art.534. (") Limitele termice minime admise la locurile de munc" sunt
cele prev"zute în tabelul 10.
(2) Limitele termice maxime admise la locurile de munc" sunt
cele prev"zute în tabelul 11.
(3) La unele locuri de munc" (birouri, camere de comand", înc"peri
cu videoterminale, înc"peri social-culturale etc.) unde desf"#urarea activit"!ii
profesionale necesit" confort termic, trebuie asigurate urm"toarele condi!ii:
a) În perioada de var":
- temperatura operativ" între 23 - 26
0
C;
- diferen!a pe vertical" a valorilor temperaturii aerului
la 1,1 m #i 0,1 m deasupra solului (nivelul capului #i
al gleznelor) mai mic" de 3
0
C;
- umiditatea relativ" a aerului între 30 - 70%;
- viteza medie a curen!ilor de aer între 0,1 - 0,3 m/s.
b) În perioada de iarn":
- temperatura operativ" între 20 - 24
0
C;
- diferen!a pe vertical" a valorilor temperaturii aerului
la 1,1 m #i 0,1 m deasupra solului (nivelul capului #i
al gleznelor) mai mic" de 3
0
C;
- umiditatea relativ" a aerului între 30 - 70%;
- viteza medie a curen!ilor de aer între 0,1 - 0,3 m/s;
- diferen!e mai mici de 10
0
C între temperatura de
radia!ie a ferestrelor sau a altor suprafe!e verticale #i
temperatura de radia!ie a obiectelor din înc"pere.
Temperatura operativ" se calculeaz" cu formula:
t
0
= At
a
+ (1 - A)t
r
, unde :
t
a
este temperatura uscat" a aerului,
0
C
t
r
este temperatura medie de radia!ie,
0
C
A este un coeficient ale c"rui valori sunt:
0,5 dac" viteza curen!ilor de aer este <0,2 m/s;
0,6 dac" viteza curen!ilor de aer este între 0,2-0,6 m/s;
0,7 dac" viteza curen!ilor de aer este între 0,7-1 m/s.
În cazul în care viteza relativ" a aerului este mai mic" de 0,2 m/s sau
dac" diferen!a între temperatura medie de radia!ie #i temperatura aerului este

160
mai mic" de 4
0
C, temperatura operativ" poate fi calculat" ca medie a valorilor
temperaturii aerului #i a temperaturii medii de radia!ie.

Tabelul 10

Limite termice minime admise la locurile de munc$

Clasa de metabolism
(M)
(W)
Temperatura la
globtermometru
(
0
C)
Viteza curen!ilor
de aer
(m/s)
M ≤117 18 ≤ 0,2
117<M≤234 16 ≤0,3
234<M≤360 15 ≤0,4
M≥360 12 ≤0,5


161
Tabelul 11

Limite termice maxime admise la locurile de munc$

Indice WBGT
(
0
C) Clasa de
metabolism
(M)
(W)
Persoan$ aclimatizat$
la c$ldur$
Persoan$
neaclimatizat$
la c$ldur$
Repaus (0) 33 32
Metabolism redus (1) 30 29
Metabolism mediu (2) 28 26
Metabolism intens (3) f"r"
mi#care
perceptibil"
a aerului
25
cu mi#care
perceptibil"
a aerului

26
f"r"
mi#care
perceptibil"
a aerului
22
cu mi#care
perceptibil"
a aerului

23
Metabolism foarte
intens (4)
23 25 18 20


NOT% : Indicele WBGT se m"soar" sau se calculeaz" cu formula:
- pentru activit"!i în interior #i exterior f"r" expunere solar"
WBGT = 0,7t
un
+ 0,3t
g

- pentru activit"!i în exterior cu expunere solar"
WBGT = 0,7t
un
+ 0,2t
g
+ 0,1t
a

unde: t
a
este temperatura uscat" a aerului,
0
C
t
g
este temperatura de globtermometru,
0
C
t
un
este temperatura umed" natural",
0
C


Art.535. (") Limitele minime #i maxime ale temperaturii #i vitezei
curen!ilor de aer la locurile de munc" prev"zute cu du#uri de aer sunt cele
prev"zute în tabelul 12.
(2) Nivelul radia!iilor calorice se determin" prin m"surare sau
prin apreciere pe baza tabelului 13.

Art.536. Temperatura suprafe!elor echipamentelor tehnice sau ale oric"ror
altor suprafe!e cu care angajatul vine în contact la locul de munc", trebuie s"
se situeze sub valorile prev"zute în tabelul 14.

162
Tabelul 12

Limitele minime #i maxime ale temperaturii #i vitezei curen!ilor de aer
admise la locurile de munc$ prev$zute cu du#uri de aer

Limite minime Limite maxime Nivelul
radia-
!iilor
calori-
ce
(cal/cm
2
/min)

Metabolis-
mul
energetic
(M)
(W)
Tempe-
ratura
aerului
(
0
C)
Viteza
curen!ilor
de aer
(m/s)
Tempera-
tura
aerului
(
0
C)
Viteza
curen!i-
lor de
aer
(m/s)

1
M≤117
117<M≤234
234<M≤360
M>360
25,0
23,0
21,5
20,0
0,5
0,5
1,0
1,3
30
28
27
26
1,0
1,0
1,3
1,5

2
M≤117
117<M≤234
234<M≤360
M>360
22,0
20,0
18,5
17,0
0,5
1,0
1,5
2,0
28
26
25
24
1,0
1,5
2,0
2,5

%3
M≤117
117<M≤234
234<M≤360
M>360
20,0
18,0
16,5
15,0
1,0
1,5
2,0
2,5
25
24
23
22
1,5
2,0
2,5
3,0

NOT%: a) Umiditatea relativ" a aerului nu va dep"#i 60%.
b) Valorile temperaturilor #i vitezelor curen!ilor de aer reprezint" valori
medii în sec!iunea transversal" a fluxului de aer la nivelul jum"t"!ii superioare a
corpului.

Tabelul 13
Aprecierea nivelului radia!iilor calorice

Timpul de suportare
a expunerii
(s)
Nivelul estimat al
radia!iilor calorice
(cal/cm
2
/min)
240 1
50 2
20 3

163
Tabelul 14

Limite maxime admise ale temperaturii suprafe!elor

Temperatura suprafe!ei (
0
C )pentru durate
de contact de:
Material constitutiv al
suprafe!ei
" min

"0 min

≥ ≥≥ ≥ 8 ore
Metal neacoperit 51 48 43
Metal acoperit 51 48 43
Ceramic", sticl" #i piatr" 56 48 43
Material plastic 60 48 43
Lemn 60 48 43

NOT%: a) Valoarea de 51
0
C pentru o durat" de contact de 1 minut se aplic" #i la
alte materiale cu conductivitate termic" ridicat", nemen!ionate în tabel.
b) Valoarea de 43
0
C specificat" la toate materialele pentru o durat" de
contact de 8 ore #i mai mult, nu se aplic" decât dac" suprafa!a fierbinte este atins"
doar de o mic" parte a corpului uman (mai pu!in de 10% din suprafa!a total" a pielii
corpului) sau de o mic" zon" a capului (mai pu!in de 10% din suprafa!a pielii
capului). Dac" zona de contact nu este doar local" sau dac" suprafa!a fierbinte este
atins" de zone vitale ale fe!ei (c"ile respiratorii, de exemplu) pot ap"rea leziuni
grave, chiar dac" temperatura suprafe!ei nu dep"#e#te 43
0
C.

Art.537. Personalul care lucreaz" în microclimat cald (peste 30
0
C) sau rece
(sub 5
0
C) va beneficia de pauze pentru refacerea capacit"!ii de termoreglare,
ale c"ror durat" #i frecven!" se stabilesc în func!ie de intensitatea efortului
fizic #i de valorile parametrilor de microclimat. În acest scop se vor asigura
spa!ii fixe sau mobile cu microclimat corespunz"tor.

Art.538. La locurile de munc" unde temperatura aerului dep"#e#te constant
30
0
C se va asigura ap" carbogazoas" salin" (1 g NaCl/litru), în cantitate de 2-4
litri/persoan"/schimb, distribuit" la temperatura de 16 - 18
0
C.

Art.539. La locurile de munc" cu temperaturi sc"zute (sub 5
0
C) se va
asigura ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoan"/schimb.

Art.540. În perioadele în care, din cauza condi!iilor meteorologice
nefavorabile se înregistreaz" temperaturi exterioare extreme, respectiv
temperaturi ce dep"#esc + 37
0
C sau care, corelate cu condi!ii de umiditate
mare, pot fi echivalate cu acest nivel ori temperaturi sub - 20
0
C sau care

164
corelate cu condi!ii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel, se vor lua
m"suri de protec!ie a angaja!ilor, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Art.54". Dac" cerin!ele procesului tehnologic sau alte condi!ii speciale nu
permit încadrarea în valorile limit" indicate în articolele precedente,
angajatorul este obligat s" asigure protec!ia angaja!ilor prin m"suri tehnico-
organizatorice #i medicale.


CAPITOLUL V

Ventilare industrial$

Art.542. Înc"perile de lucru (de produc!ie, depozitare, administrative,
sociale sau culturale) vor fi prev"zute, dup" caz, cu mijloace de ventilare
natural" sau mecanic", astfel încât s" se poat" asigura condi!iile de calitate a
aerului.

Art.543. Instala!iile de ventilare se vor proiecta #i construi astfel încât s"
asigure eliminarea sau reducerea pân" la limitele admise a urm"toarelor:
a) fumuri, gaze #i vapori toxici sau nocivi;
b) substan!e sau amestecuri explozive;
c) substan!e iritante sau mirositoare;
d) pulberi de orice natur";
e) c"ldur";
f) umiditate;
g) curen!i de aer.

Art.544. (") Combaterea polu"rii aerului în spa!iile de lucru se va face, în
primul rând, prin suprimarea sau reducerea surselor de degajare a noxelor.
(2) În situa!ia când nu este posibil acest lucru, se vor aplica, dup"
caz, urm"toarele m"suri:
a) închiderea utilajelor în carcase în care se creeaz"
depresiune;
b) utilizarea instala!iilor de ventilare local";
c) utilizarea instala!iilor de ventilare general", când sursele
de degajare a noxelor sunt mobile sau dispersate #i nu este posibil" aplicarea
unor solu!ii conforme cu pct. a) sau b).


165
Art.545. Echipamentele tehnice susceptibile s" produc" poluarea aerului la
locul de munc" vor fi prev"zute, din concep!ie #i dotate obligatoriu de c"tre
întreprinderile constructoare, cu sisteme eficiente de captare a noxelor
(carcase, prize de aspira!ie), indicându-se totodat" #i caracteristicile
aerodinamice necesare (debit de aer, depresiune, pierderi de presiune).

Art.546. Echipamentele tehnice care degaj" noxe foarte periculoase #i care,
din motive tehnologice, nu pot fi carcasate sau prev"zute cu instala!ii de
ventilare local" eficiente vor fi amplasate în înc"peri special amenajate sau
cabine.

Art.547. Instala!iile de ventilare destinate combaterii noxelor foarte
periculoase (agen!i cu indicativul Fp #i C din anexa nr. 31) sau cu pericol
ridicat de incendiu/explozie vor fi verificate periodic prin m"sur"tori #i
determin"ri specifice, în vederea stabilirii gradului de captare #i re!inere a
acestora.
Ori de câte ori se constat" sc"deri ale performan!elor instala!iei de
ventilare constatate cu aceast" ocazie (reducerea debitului de aer aspirat,
reducerea vitezei aerului în conductele #i planul gurilor de aspira!ie,
colmatarea filtrelor, concentra!ii dep"#ite în zona de munc" #i la evacuarea
în atmosfer" etc.) se iau m"suri de remediere operativ".

Art.548. Pulberile foarte periculoase sau cu pericol ridicat de
incendiu/explozie depuse pe suprafe!ele înconjur"toare vor fi îndep"rtate
numai prin aspirarea acestora.
Se interzice îndep"rtarea acestor noxe prin m"turare.

Art.549. Pulberile foarte periculoase evacuate din sistemele de re!inere a
acestora (cicloane, filtre etc.) vor fi depozitate numai în containere închise
etan#.
Deversarea pulberilor depozitate în containere se va face numai în
spa!iile special amenajate.

Art.550. Metodele de determinare a debitelor de aer ale sistemelor de
ventilare vor fi alese în func!ie de condi!iile concrete de la locurile de munc"
pentru care sunt proiectate sistemele.
Art.55". La stabilirea valorii debitului de aer pentru ventilarea înc"perilor
se va !ine seama de urm"toarele:
a) dac" în spa!iul de lucru se degaj" simultan mai multe noxe sub
form" de gaze, vapori sau pulberi ce nu sunt toxice sau iritante #i prezint"

166
efect sinergic de tip neaditiv, debitul de aer se va determina prin luarea în
considerare a noxei la care corespunde debitul maxim;
b) dac" în spa!iul de lucru se degaj" simultan mai multe noxe sub
form" de gaze, vapori sau pulberi netoxice sau neiritante, dar cu efect
sinergic de tip aditiv, toxice sau iritante, cu pericol de incendiu sau
explozive, debitul de aer pentru ventilare va fi dat de suma valorilor
debitelor de aer necesare dilu"rii fiec"rei noxe în parte;
c) dac" în spa!iul de lucru se degaj" mai multe noxe sub form" de
gaze, vapori sau pulberi ce fac parte simultan din categoriile precizate la pct. a) #i
b) , debitul de aer necesar pentru ventilare va fi dat de valoarea cea mai mare
ob!inut" prin compararea valorilor calculate conform pct. a) #i b).

Art.552. (") Înc"perile în care se amplaseaz" instala!iile tehnologice la
care pot s" apar" degaj"ri bru#te #i neprev"zute de substan!e toxice,
inflamabile sau explozive, vor fi dotate suplimentar cu instala!ii de ventilare
de avarie - numai pentru evacuare - independente de instala!iile de ventilare
normale pentru dilu!ia noxelor.
(2) Pornirea instala!iilor de ventilare pentru avarie se va realiza
automat la dep"#irea limitei maxime admise, existând #i posibilitatea
comenzilor manuale, atât din interiorul cât #i din exteriorul înc"perilor.
(3) La pornirea instala!iilor de ventilare pentru avarie, toate
sistemele de introducere mecanic" a aerului vor fi oprite automat.

Art.553. (") Se admite introducerea aerului din înc"perile învecinate dac"
în acestea nu sunt degaj"ri de substan!e toxice, inflamabile sau explozive.
(2) Cantitatea de aer extras" din aceste înc"peri nu va dep"#i
50% din volumul lor într-o or".

Art.554. În înc"perile de lucru în care aerul de combustie pentru diverse
agregate de ardere se ia din interior, se va asigura introducerea for!at" a
aerului de compensare, astfel încât în aceste înc"peri s" nu se creeze
depresiune #i s" se asigure temperaturile interioare admise, precum #i viteza
curen!ilor de aer, conform capitolului IV Microclimat.

Art.555. Prizele de aer proasp"t din exterior se vor amplasa în zone lipsite
de noxe. Dac" din cauza condi!iilor locale nu este posibil s" se asigure
captarea aerului proasp"t din zone neimpurificate, aerul trebuie tratat în
prealabil, astfel încât în înc"perea ventilat" s" nu se dep"#easc" concentra!ia
maxim" admis" a noxelor.


167
Art.556. Instala!iile de ventilare pentru introducerea aerului proasp"t,
precum #i cele prev"zute cu camere de amestec pentru recircula!ia aerului,
vor satisface în orice anotimp urm"toarele condi!ii:
a) aerul introdus în înc"peri nu va con!ine noxe în propor!ie mai
mare de 30% din concentra!iile maxime admise;
b) este interzis" recircularea aerului dac" acesta con!ine substan!e
toxice, iritante, cu miros nepl"cut sau cu microorganisme patogene;
c) este interzis" recircularea aerului în înc"perile cu procese
tehnologice clasificate din punctul de vedere al pericolului de incendiu în
categoriile A #i B conform Normelor generale de prevenirea #i stingerea
incendiilor;
d) în înc"perile de lucru clasificate în categoria C din punctul de
vedere al pericolului de incendiu, recircula!ia aerului este permis" în
condi!iile pct. a) #i dac" aerul nu con!ine pulberi, gaze sau vapori
combustibili.

Art.557. Este interzis" folosirea instala!iilor de ventilare comune mai
multor înc"peri în cazul în care în acestea exist" surse de pulberi sau
substan!e sub form" de gaze, care prin amestec pot da na#tere la combina!ii
inflamabile, explozive sau toxice.

Art.558. Instala!iile de ventilare care deservesc înc"peri unde exist"
substan!e care, în stare gazoas", de vapori sau de pulberi, formeaz" cu aerul
amestecuri inflamabile sau explozive, vor fi utilate cu echipamente în
construc!ie antiexploziv" #i vor fi prev"zute cu dispozitive pentru
împiedicarea transmiterii fl"c"rilor prin elementele componente ale acestora
(conducte, canale, guri de ventilare, camere de condi!ionare etc.)

Art.559. Conductele instala!iilor de ventilare prin care se transport" gaze
nocive vor fi montate în spa!ii în care poluarea produs" de eventualele
sc"p"ri ale gazelor prin neetan#eit"!i nu creeaz" pericol pentru siguran!a sau
s"n"tatea angaja!ilor, pericol de deteriorare a construc!iilor sau pericol de
incendiu #i explozii.

Art.560. Aerul poluat de pulberi, fum, gaze sau vapori va fi epurat înainte
de evacuarea sa în atmosfer", astfel încât s" se exclud" dep"#irea
concentra!iilor maxime admise privind poluarea mediului de lucru #i a
mediului înconjur"tor.

Art.56". (") În înc"perile de lucru cu degaj"ri mari de pulberi, aerul

168
pentru ventilare va fi introdus astfel încât s" nu produc" antrenarea #i
men!inerea pulberilor în atmosfer".
(2) Suplimentar, în aceste înc"peri se vor utiliza instala!ii sau
utilaje de captare a pulberilor depuse.

Art.562. (") Angajatorii la care condi!iile de lucru o impun, vor asigura
dispozitivele #i aparatele necesare pentru controlul func!ion"rii instala!iilor
de ventilare #i controlul microclimatului din înc"perile de lucru, conform
c"r!ii tehnice a instala!iilor.
(2) Pentru detec!ia #i m"surarea concentra!iilor de gaze sau
pulberi toxice, inflamabile sau explozive, instala!iile de ventila!ie vor fi
dotate cu sisteme automate fixe de detec!ie a noxelor #i semnalizare #i dup"
caz, vor fi desemna!i angaja!i care s" efectueze periodic m"sur"tori cu
aparatur" portabil".

Art.563. În vederea exploat"rii în condi!ii de securitate a aparatelor de
detec!ie a gazelor sau pulberilor toxice, inflamabile sau explozive,
angajatorii sunt obliga!i s" organizeze verificarea periodic" a acestora
conform reglement"rilor în vigoare.

Art.564. La punerea în func!iune a unui sistem de ventilare mecanic" sau
natural" se vor efectua reglajele necesare bunei lor func!ion"ri, precum #i
m"surarea #i compararea parametrilor func!ionali cu datele din proiecte
(debitul #i viteza aerului, cantitatea de c"ldur", pierderile de presiune,
temperatura, concentra!ia noxelor).

Art.565. Unit"!ile de proiectare sau beneficiarii vor elabora instruc!iuni
privind modul de utilizare, între!inere, supraveghere #i control al instala!iilor
de ventilare.

Art.566. (") Angajatorul este obligat ca ori de câte ori intervin modific"ri
ale tehnologiei sau ale destina!iei înc"perilor, s" ia m"surile corespunz"toare
pentru transformarea, modificarea sau completarea instala!iilor de ventilare.
(2) Modificarea sau completarea instala!iilor de ventilare se vor
face numai cu avizul scris al proiectantului de specialitate.
(3) Se interzice utilizarea instala!iilor de ventilare în alte scopuri
decât cele proiectate.

Art.567. (") Orice instala!ie de ventilare va avea întocmit" prin proiect o
fi#" tehnic" în care se vor înscrie caracteristicile de baz", precum #i indica!ia

169
asupra execu!iei #i punerii în func!iune.
(2) În fi#ele tehnice se vor nota succesiv observa!iile ce se fac
asupra func!ion"rii #i defectelor constatate, m"surile ce s-au luat #i numele
persoanelor care au f"cut constat"ri sau remedieri. De asemenea, se vor
preciza termenele reviziilor ulterioare.
(3) Orice modific"ri ale instala!iilor de ventilare vor fi
consemnate în fi#ele tehnice.

Art.568. (") Instala!iile de ventilare nu vor fi date în exploatare decât
numai dup" ce au fost recep!ionate.
(2) La recep!ionarea instala!iei de ventilare vor participa
proiectantul, executantul #i beneficiarul care vor întocmi procesul-verbal de
recep!ie înso!it de buletinele de analiz" privind determin"rile de microclimat
#i al concentra!iilor de noxe în spa!iul de lucru #i la emisie.

Art.569. Pentru combaterea electricit"!ii statice la echipamentele de filtrare
a aerului, materialele filtrante din care sunt confec!iona!i sacii trebuie s" fie
tratate antistatic sau se leg" electric colivia de sârm" pe care sunt monta!i
sacii la o instala!ie de legare la p"mânt. În prealabil, trebuie s" se asigure o
continuitate electric" a supor!ilor metalici pe care sunt monta!i sacii filtran!i.
Eficacitatea combaterii electricit"!ii statice prin legare la p"mânt trebuie
verificat" prin m"sur"tori.

Art.570. Instala!iile de ventilare care capteaz" de la diverse utilaje
tehnologice noxe cu con!inut de vapori de ulei #i le evacueaz" în sta!iile de
filtrare, trebuie s" fie prev"zute cu dispozitive de siguran!" pentru stingerea
incendiilor.


170
CAPITOLUL VI

Iluminat

Art.57". La proiectarea #i realizarea iluminatului se vor lua în considerare
urm"toarele:
- destina!ia înc"perii (spa!iului);
- distribu!ia locurilor de munc";
- categoriile de lucr"ri vizuale #i nivelul de iluminare;
- calitatea ambian!ei luminoase (uniformitatea ilumin"rii,
distribu!ia luminan!elor, existen!a fenomenului de orbire,
culoarea luminii, redarea culorilor etc.);
- sistemul de iluminat;
- corpul de iluminat;
- posibilitatea între!inerii instala!iilor de iluminat #i a
suprafe!elor vitrate.

Art.572. Nivelul de iluminare se normeaz" în func!ie de categoria #i
subcategoria în care se încadreaz" sarcinile vizuale, respectiv în func!ie de
m"rimea detaliului reprezentativ, de contrastul dintre detaliu #i fond #i
luminozitatea fondului sau numai în func!ie de categoria sarcinii vizuale.
a) pentru lucr"rile executate în spa!ii interioare, valorile minime
normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 43.
b) pentru lucr"rile executate în spa!ii exterioare, valorile minime
normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 44.
c) pentru spa!iile de circula!ie industriale exterioare, valorile
minime normate ale nivelurilor de iluminare sunt cele din anexa nr. 45.

Art.573. Iluminatul artificial destinat complet"rii iluminatului natural
trebuie realizat astfel încât s" se asigure pe planul de lucru, împreun" cu
iluminatul natural, cel pu!in nivelul de iluminare din anexa nr. 43.

Art.574. Nivelul de iluminare din anexele nr. 43 #i 44 se ridic" cu o treapt"
în scara de valori a nivelurilor de iluminare în urm"toarele cazuri:
- dac" efortul vizual este continuu pe o perioad" mai mare decât
jum"tate din ziua de lucru, pentru categoriile de lucr"ri vizuale
I, II #i III;
- dac" detaliile urm"rite sunt în mi#care, pentru categoriile de
lucr"ri vizuale I pân" la IV;
- dac" exist" pericol sporit de accidentare la categoriile de

171
lucr"ri vizuale V pân" la IX;
- înc"peri cu exigen!e sanitare sporite (în industria alimentar",
farmaceutic" etc.);
- în înc"perile destinate înv"!"mântului profesional în produc!ie,
dac" nivelul de iluminare ce rezult" din anexa nr. 43 este sub 300
lx;
- dac" construc!ia nu este prev"zut" cu goluri pentru geamuri
pentru lumin" natural".

Art.575. Ridicarea nivelului de iluminare se face cu o singur" treapt" #i în
situa!iile în care se îndeplinesc simultan mai multe din condi!iile de la art.
574.
Valorile nivelurilor de iluminare se încadreaz" în urm"toarea
scar" a treptelor de iluminare: 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 3,5; 10; 20; 30; 50; 75;
100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 750; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500;
3000; 4000; 5000 etc., în lx.

Art.576. În spa!iile cu activitate normal", continu", valoarea ilumin"rii dat"
de instala!ia de iluminat general trebuie s" fie de cel pu!in 200 lx pe planul
orizontal limitat de pere!ii înc"perii #i situat la în"l!imea de 0,8 m pân" la 1
m fa!" de pardoseal".

Art.577. În înc"perile în care se poart" ochelari de protec!ie tot timpul
lucrului, nivelul de iluminare se m"re#te în func!ie de absorb!ia ochelarilor
(fac excep!ie înc"perile în care se efectueaz" lucr"ri de sudur").

Art.578. Nivelul de iluminare medie pentru sc"ri #i coridoare al"turate
înc"perilor de lucru trebuie s" fie de minimum 20 lx.

Art.579. În depozitele acoperite nivelul de iluminare medie trebuie s" fie
de minimum:
- 50 lx, în zona de ambalare #i etichetare;
- 20 lx, în zonele de circula!ie a mijloacelor de transport;
- 10 lx, în zonele de depozitare.

Art.580. Instala!iile de iluminat trebuie s" asigure iluminarea uniform" a
planului de lucru #i a înc"perii. Factorii de uniformitate a ilumin"rii trebuie
s" aib" cel pu!in valorile din anexa nr. 46.

Art.58". Dac" se impune o deplasare frecvent" a personalului între diferite

172
înc"peri sau între acestea #i coridoare, sc"ri etc., raportul ilumin"rii medii
din spa!iile învecinate trebuie s" fie E
med1
/E
med2
≥ 0,1

Art.582. Iluminatul trebuie s" evite fenomenul de orbire.
(") În acest sens, în înc"perile în care se efectueaz" lucr"ri din
categoriile I-V l"mpile vor fi ecranate sau montate în afara unghiului de
vedere de 45
0
, m"surat fa!" de orizontal". În celelalte spa!ii se aplic"
prevederile standardelor în vigoare.
(2) Pentru evitarea fenomenului de orbire prin lumina reflectat"
coeficien!ii de reflexie trebuie s" se încadreze în urm"toarele valori:
- plafon 0,6…0,8
- pere!i 0,5…0,8
- lambriuri 0,3…0,6
- pardoseal" 0,1…0,3
- ma#ini, instala!ii 0,3…0,6
(3) Repartizarea luminan!elor pe suprafe!ele de lucru trebuie s"
se înscrie în rapoartele din anexa nr. 46.

Art.583. Iluminatul se va realiza cu lumin" natural" sau lumin" artificial"
de la surse electrice #i se va folosi unul din urm"toarele sisteme de iluminat:
a) iluminat general uniform (natural, artificial sau mixt);
b) iluminat general localizat (artificial sau mixt);
c) iluminat combinat (iluminat general plus iluminat artificial
local sau localizat).

Art.584. Iluminatul general uniform se va folosi acolo unde se execut"
activit"!i similare pe toat" suprafa!a înc"perii sau când pozi!ia locurilor de
munc" sau a persoanelor în timpul lucrului se modific" frecvent sau când
exist" exigen!e deosebite de igien".

Art.585. Iluminatul general localizat se va folosi la locurile de munc" care
necesit" niveluri de iluminare diferite, deasupra ma#inilor sau meselor de
lucru, iar iluminat local nu se poate realiza.

Art.586. Iluminatul combinat se va folosi la locurile de munc" unde sunt
necesare niveluri de iluminare diferite (în general, mult mai mari decât
restul înc"perii) #i nu exist" impedimente în realizarea iluminatului local sau
localizat, precum #i în cazul în care exist" cerin!e speciale de calitate a
iluminatului, care nu pot fi ob!inute de la iluminatul general.
Art.587. Instala!iile de iluminat din spa!iile de lucru interioare #i exterioare

173
se vor realiza cu corpuri de iluminat ce au grade de protec!ie
corespunz"toare mediului în care se utilizeaz" (umiditate, agen!i corosivi,
pericol de explozie sau incendiu).

Art.588. Pentru lucr"rile vizuale de precizie se va prevedea iluminat local,
conform standardelor în vigoare.

Art.589. Iluminatul portabil se va folosi ori de câte ori este necesar,
!inându-se seama de urm"toarele:
a) corpul de iluminat s" fie special construit pentru iluminat
portabil în condi!ii proprii locului, mediului #i restric!iilor impuse de
acestea;
b) gradul de protec!ie al corpurilor de iluminat portabile #i al
materialelor de racordare la re!eaua de alimentare se va alege în func!ie de
caracteristica mediului în care se folosesc (umiditate, agen!i corosivi, pericol
de explozie sau incendiu).

Art.590. (") Verificarea iluminatului se va face la punerea în func!iune a
obiectivelor economice #i dup" modific"ri operate asupra instala!iei de
iluminat pentru a verifica dac" aceasta este conform cu prevederile legale.
(2) M"surarea ilumin"rii se va face cu luxmetre obiective,
verificate metrologic, conform standardelor în vigoare.


CAPITOLUL VII

Zgomot

Art.59". Ac!iunea zgomotului la locul de munc" nu trebuie s" afecteze
securitatea #i s"n"tatea omului.

Art.592. Norma se aplic" tuturor angaja!ilor, cu excep!ia celor de la bord
din transportul maritim #i aerian.

Art.593. În prezenta norm" se utilizeaz" urm"torii termeni:

Expunerea personal# zilnic# a unui lucr#tor, L
EP,z


Expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat se exprim" în dB(A)
utilizând rela!ia:

174


0
, ,
lg 10
T
T
L L
e
T Aech z EP
e
+ =
unde:

¹
)
¹
`
¦
¹
¹
¹
´
¦
1
]
1

¸

=

e
e
T
A
e
T Aech
dt
p
t p
T
L
0
2
0
10 ,
) ( 1
lg 10

T
e
- durata zilnic" a expunerii personale a angajatului la zgomot (poate fi
mai mare sau mai mic" decât 8 h);
T
0
= 8 h = 28.800 s;
p
0
= 20 micropascali (20 µPa);
p
A
- presiunea acustic" ponderat" A instantanee, în pascali, la care este
expus, în aer la presiunea atmosferic", un angajat care poate sau nu s"
se deplaseze de la un loc la altul în timpul muncii; ea se determin" din
m"sur"ri efectuate la pozi!ia ocupat" de urechile angajatului în timpul
muncii, de preferat în absen!a acestuia, utilizând o tehnic" ce reduce la
minimum ac!iunea asupra câmpului acustic.
e
T Aech
L
,
reprezint" nivelul acustic echivalent continuu pe durata zilnic" de
expunere la zgomot T
e
definit ca fiind nivelul acustic în dB(A) al unui
zgomot constant #i care, ac!ionând continuu pe toat" durata zilei de munc",
are un efect auditiv similar cu efectul zgomotului variabil m"surat real la
locul de munc".

Dac" microfonul trebuie amplasat foarte aproape de corpul
persoanei, trebuie efectuate corec!ii adecvate pentru a determina o presiune
echivalent" în câmp neperturbat.

Expunerea personal" zilnic" la zgomot nu ia în considerare efectul
echipamentului individual de protec!ie împotriva zgomotului.

Media s#pt#mânal# a valorilor zilnice L
EP,s


175
Media s"pt"mânal" a valorilor zilnice se calculeaz" cu urm"toarea rela!ie:

=

=
m
k
L
s EP
k z EP
L
1
) ( 1 , 0
10 ,
,
10
5
1
log 10

unde (L
EP,z
)
k
sunt valorile lui L
EP,z
pentru fiecare din cele m zile de lucru din
s"pt"mâna considerat" (Anexa nr. 47).

Art.594. Limita maxim" admis" la locurile de munc" pentru expunere
zilnic" la zgomot este de 87 dB(A).

Art.595. Limitele maxime admise la locurile de munc" cu solicitare
neuropsihic" #i psihosenzorial" crescut" #i deosebit", pentru expunerea
zilnic", sunt cele prev"zute în tabelul 15.

Art.596. În cazul în care nivelul de zgomot variaz" pe parcursul unei zile
de munc", dar este constant pe intervale de timp, nivelul de zgomot
echivalent continuu se calculeaz" cu rela!ia:

⋅ =

10 /
,
10
100
1
lg 10
i
L
i z eq
f L

unde L
i
este nivelul de zgomot pe intervalul de timp f
i
; f
i
se exprim" în
procente fa!" de durata zilei de munc".

Art.597. Pentru identificarea angaja!ilor #i a locurilor de munc" care se
încadreaz" în prevederile prezentelor norme trebuie efectuate m"sur"ri de
zgomot periodic sau ori de câte ori au loc modific"ri la locul de munc".

Art.598. M"sur"rile de zgomot trebuie planificate #i efectuate în mod
competent la intervale regulate, fiind responsabilitatea angajatorilor. Orice
e#antionare trebuie s" fie reprezentativ" pentru expunerea personal" zilnic"
la zgomot a unui angajat. Metodele #i aparatura utilizate trebuie s" fie
adaptate condi!iilor preponderente în special în ceea ce prive#te
caracteristicile zgomotului care trebuie m"surat, durata expunerii, factorii de
mediu #i caracteristicile aparaturii de m"surare.
176
Tabelul 15

Limitele maxime admise pentru zgomot la locurile de munc$ cu
solicitare neuropsihic$ #i psihosenzorial$ (aten!ie, responsabilitate,
decizie, constrângere temporal$) crescut$ #i deosebit$


Complexitatea
muncii

Locul de munc$
Nivel
admis
de
zgomot
L
ech,z

dB(A)
Locuri de munc"
cu solicitare
neuropsihic" #i
psihosenzorial"
crescut"
• Laboratoare de încerc"ri sau depan"ri
• Cabine de supraveghere a proceselor
tehnologice
• Puncte vamale
75

• Studiouri RTV #i cinematografice
• Cabine de comand" #i control (de ex.:
dispecerat energetic, dispecerat
mijloace de transport rutier, feroviar,
naval)
• Laboratoare pentru m"sur"ri, cercetare
#i proiectare
• Birouri, înc"peri cu calculatoare
• S"li de tratament
• Ghi#ee unde se lucreaz" cu publicul,
manipulare valori, cartare po#tal"
• Înc"peri pentru redactare în mass-
media scris" #i audio
• Cabinete medicale, s"li de studiu,
clase, amfiteatre, biblioteci
60 Locuri de
munc"
cu solicitare
neuropsihic" #i
psihosenzorial"
deosebit"
• S"li de opera!ie #i tratament
• Ateliere de crea!ie
• S"li de dirijare #i informare trafic
aerian
50

177
Art.599. Metodele #i aparatura trebuie s" fac" posibil" determinarea
parametrilor defini!i în art. 593 #i compararea acestora cu valorile admise.

Art.600. Angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora trebuie s" participe la
determin"rile #i m"sur"rile de zgomot efectuate. M"sur"rile trebuie s" fie repetate
atunci când exist" motive s" se cread" c" sunt incorecte sau c" a avut loc o
modificare important" la locul de munc".

Art.60". Angajatorul are obliga!ia s" asigure p"strarea rapoartelor de
m"surare a zgomotului #i fi#ele privind starea auzului angaja!ilor.

Art.602. Medicul #i/sau autorit"!ile responsabile în domeniu, precum #i
angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din întreprindere trebuie s" aib" acces
la aceste date.

Art.603. Dac" se constat" c" expunerile dep"#esc valoarea limit",
angajatorul:
- ia imediat m"suri pentru reducerea expunerii la un nivel
inferior valorilor limit" de expunere;
- determin" cauzele expunerii excesive #i
- adapteaz" m"surile de protec!ie #i prevenire în vederea evit"rii
oric"rei dep"#iri.

Art.604. În locurile în care expunerea personal" zilnic" a unui angajat
dep"#e#te 80 dB(A) sau când valoarea maxim" a presiunii acustice
instantanee neponderate este mai mare de 112 Pa (135 dB fa!" de presiunea
de referin!" de 20 µPa), trebuie luate m"suri adecvate care s" asigure ca:
a) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din întreprindere sau
institu!ie s" primeasc" informa!ii adecvate #i, când este cazul, instruire
referitoare la:
- riscurile poten!iale pentru auzul lor datorit" expunerii la
zgomot;
- m"surile luate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei
norme;
- obliga!ia de a respecta m"surile de protec!ie #i de
prevenire, în conformitate cu legisla!ia în vigoare;
- purtarea echipamentului individual de protec!ie împotriva
zgomotului #i rolul verific"rilor auzului în conformitate
cu art. 611;
b) angaja!ii #i/sau reprezentan!ii acestora din întreprindere sau

178
institu!ie trebuie s" aib" acces la determin"rile #i m"sur"rile de zgomot
efectuate conform art. 597 #i pot primi explica!ii privitoare la semnifica!ia
acestor rezultate.

Art.605. Locurile de munc" unde expunerea personal" zilnic" la zgomot
dep"#e#te 85 dB(A) sau unde valoarea maxim" a presiunii acustice
instantanee neponderate dep"#e#te 200 Pa, trebuie s" fie marcate cu panouri
care s" arate c" purtarea echipamentului individual de protec!ie împotriva
zgomotului este obligatorie conform Prescrip!iilor minime pentru
semnalizarea de securitate #i/sau s"n"tate la locul de munc". Panourile
trebuie s" fie amplasate la intr"rile în zone #i, dac" este necesar, în interiorul
acestora. De asemenea, zonele respective trebuie delimitate, iar acolo unde
riscul de expunere o justific" #i unde aceste m"suri sunt tehnic posibile,
accesul la ele trebuie limitat.

Art.606. Riscul care rezult" din expunerea la zgomot trebuie suprimat la surs"
sau trebuie redus la minimum, luând în considerare progresul tehnic #i
posibilitatea aplic"rii m"surilor de reducere a zgomotului în special la surs".

Art.607. Acolo unde expunerea personal" zilnic" a unui angajat dep"#e#te
85 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee neponderate
este mai mare de 200 Pa:
a) trebuie identificate cauzele nivelului ridicat;
b) angajatorul trebuie s" stabileasc" #i s" aplice un program de
m"suri de natur" tehnic" #i/sau de organizare a activit"!ii în vederea
reducerii expunerii angaja!ilor la zgomot;
c) angaja!ii #i reprezentan!ii acestora din unitate trebuie s"
primeasc" informa!ii adecvate privind nivelul ridicat #i m"surile luate.

Art.608. Acolo unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat
dep"#e#te 80 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee
neponderate este mai mare de 112 Pa, angajatorul trebui s" pun" la
dispozi!ia angaja!ilor echipamente individuale de protec!ie împotriva
zgomotului.

Art.609. Acolo unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a unui angajat
dep"#e#te 85 dB(A) sau valoarea maxim" a presiunii acustice instantanee
neponderate este mai mare de 200 Pa, purtarea echipamentului individual de
protec!ie împotriva zgomotului este obligatorie.


179
Art.6"0. Angajatorul trebuie s" asigure un num"r suficient de echipamente
individuale de protec!ie împotriva zgomotului, modelele fiind alese împreun"
cu personalul afectat. Echipamentele individuale de protec!ie împotriva
zgomotului trebuie s" fie adaptate pentru fiecare angajat #i pentru condi!iile sale
de munc", luând în considerare securitatea #i s"n"tatea sa. Ele sunt considerate
potrivite #i adecvate, dac" atunci când sunt purtate corect, nivelul de zgomot la
urechea persoanei este sub 80 dB(A).

Art.6"". La locurile de munc" unde expunerea personal" zilnic" la zgomot a
angaja!ilor nu poate fi redus" sub valoarea de 85 dB(A), trebuie s" se asigure
examinarea st"rii auzului personalului la angajare #i periodic de c"tre un medic
sau de alt" persoan" calificat" sub responsabilitatea unui medic, conform anexei
nr. 48. Scopul verific"rii trebuie s" fie diagnosticarea hipoacuziei datorat"
zgomotului #i conservarea auzului.

Art.6"2. Rezultatele examin"rilor auzului trebuie p"strate #i angaja!ii
respectivi trebuie s" aib" acces la acestea.

Art.6"3. Medicul #i/sau autoritatea responsabil" trebuie s" dea, în cadrul
verific"rii, indica!ii adecvate privind m"surile individuale de protec!ie #i
prevenire, care trebuie urmate.

Art.6"4. La proiectarea unit"!ilor, echipamentelor tehnice #i la construc!ia
acestora vor fi prev"zute m"suri pentru reducerea zgomotului la cel mai mic
nivel posibil prin caracteristici constructive (izolarea #i absorb!ia acustic" a
elementelor cl"dirilor pe baza evalu"rilor nivelului surselor de zgomot,
criterii de amplasare a surselor de zgomot etc.).

Art.6"5. Acolo unde este probabil ca un echipament tehnic nou (unealt",
ma#in", aparat etc.), care urmeaz" s" intre în lucru, s" produc" angajatului
care îl utilizeaz" corect pe o perioad" conven!ional" de opt ore, o expunere
personal" zilnic" la zgomot egal" sau mai mare de 85 dB(A) sau o presiune
acustic" instantanee neponderat" cu valoarea maxim" egal" sau mai mare de
200 Pa, trebuie s" fie furnizate informa!ii despre zgomotul în condi!ii de
utilizare precizate.

Art.6"6. Pentru reducerea ac!iunii nocive a zgomotului la locurile de
munc" sunt obligatorii una sau mai multe din m"surile tehnice prezentate în
continuare:
a) m"suri de combatere a zgomotului la surs" - se realizeaz" prin

180
modific"ri constructive aduse echipamentului tehnic sau prin adoptarea unor
dispozitive atenuatoare speciale; la alegerea echipamentului tehnic, în
condi!ii tehnologice comparabile, se va acorda prioritate acelora ce produc
zgomotul cel mai mic;
b) m"suri de izolare a surselor de zgomot - se realizeaz" prin
cre#terea rezisten!ei mediului la transmisia energiei acustice; solu!iile cele
mai des utilizate constau în amplasarea de ecrane fonoizolante sau în
carcasarea fonoizolant" a echipamentului tehnic;
c) m"suri de combatere a zgomotului la receptor - constau în
izolarea personalului care lucreaz" într-o zon" zgomotoas", solu!ia cea mai
cunoscut" fiind utilizarea cabinelor fonoizolante.

Art.6"7. M"surile tehnice trebuie s" fie completate cu urm"toarele m"suri
organizatorice:
a) instruirea personalului privind riscul expunerii la ac!iunea
zgomotului #i modul de utilizare a echipamentului individual de protec!ie
împotriva zgomotului;
b) examinarea st"rii auzului personalului care lucreaz" în locuri
de munc" cu niveluri de zgomot ridicate (la angajare #i periodic);
c) stabilirea programului de lucru pe posturi de munc" în func!ie
de durata expunerii la zgomot.

Art.6"8. În cazul locurilor de munc" unde expunerea la zgomot a unui
angajat variaz" considerabil de la o zi de lucru la alta, se accept" dep"#irea
limitei maxime admise pe durata unei zile de lucru cu condi!ia ca expunerea
s"pt"mânal" medie la zgomot a acelui angajat s" nu dep"#easc" limita
maxim" admis".

Art.6"9. În anexele nr. 47 #i 48 sunt prezentate indica!ii pentru m"surarea
zgomotului #i pentru verificarea auzului personalului.

Art.620. Pentru m"surarea zgomotului #i verificarea auzului angaja!ilor pot
fi utilizate orice metode care satisfac cel pu!in prevederile con!inute în art.
597-602 #i art. 611-613.181
CAPITOLUL VIII

Vibra!ii

Art.62". (") M"rimea de baz" pentru descrierea vibra!iei este accelera!ia,
exprimat" în m/s
2
, fie ca valoare eficace analizat" în benzi de treime de
octav", fie ca accelera!ie ponderat".
(2) M"surarea accelera!iei eficace a vibra!iilor, atât a celor cu
ac!iune general", cât #i a celor care afecteaz" sistemul mân"-bra! trebuie
efectuat" în zona de transmisie a acestora.
(3) Limitele normate pentru vibra!ii transmise la locul de munc"
sunt prev"zute în anexele nr. 49-58.
(4) Dep"#irea limitelor normate impune abordarea de m"suri
pentru diminuarea ac!iunii vibra!iilor.

Art.622. Limitele maxime admise pentru vibra!ii cu ac!iune general",
transmise întregului corp (anexa nr. 49) prin intermediul suprafe!ei de sprijin,
pentru locurile de munc" obi#nuite, care necesit" solicitarea neuropsihic" #i
senzorial" normal" a aten!iei, sunt cele din anexele nr. 50 #i 52 #i sunt
reprezentate grafic în figurile din anexele nr. 55 #i 57.

Art.623. Limitele maxime pentru vibra!ii cu ac!iune general" transmise
întregului corp prin intermediul suprafe!ei de sprijin, pentru locurile de
munc" cu solicitare neuropsihic" #i psihosenzorial" crescut", sunt cele
prev"zute în anexele nr. 54 #i 56 #i sunt reprezentate grafic în figurile din
anexele nr. 55 #i 57.

Art.624. Limitele maxime admise pentru vibra!ii cu ac!iune local"
transmise prin sistemul mân"-bra! sunt cele din anexa nr. 58.
Metodele de m"surare #i evaluare sunt standardizate.

Art.625. (") Echipamentul tehnic generator de vibra!ii puternice se
amplaseaz" la parter sau la subsol, pe funda!ii masive, izolate de elementele
de structur" ale cl"dirilor. În cazul în care este necesar" amplasarea
echipamentului industrial pe pardoseala legat" de structura cl"dirii,
montarea elementelor vibroizolante este obligatorie.
(2) Echipamentul tehnic care produce vibra!ii datorit" #ocurilor (de
exemplu, ciocanele de forj") se va monta pe funda!ii vibroizolante, dimensionate
corespunz"tor, amplasate independent de structura construc!iilor.


182
Art.626. (") Pentru vibra!iile cu ac!iune general", transmise întregului
corp, m"surile de diminuare a vibra!iilor se aplic" pe c"ile de transmisie a
vibra!iilor (scaune speciale, platforme vibroizolante, mijloace individuale de
protec!ie etc.).
(2) Pentru vibra!iile cu ac!iune local" transmise sistemului mân"-
bra! trebuie luat un ansamblu de m"suri preventive medicale, tehnice #i
organizatorice:
a) înregistrarea expunerilor anterioare la vibra!ii;
b) avertizarea persoanelor care utilizeaz" echipament tehnic
vibrant asupra riscurilor expunerii la vibra!ii;
c) supravegherea medical" #i înregistrarea simptomelor
posibile ale bolii de vibra!ii;
d) alegerea echipamentului sau a metodei cu nivelul de
vibra!ii sc"zut;
e) utilizarea echipamentului conform instruc!iunilor;
f) instruirea corect" a angaja!ilor;
g) evitarea expunerii continue pe perioade lungi.


CAPITOLUL IX

Ultrasunete

Art.627. Vibra!iile acustice cu frecven!" mai mare de 16 kHz se numesc
ultrasunete.

Art.628. Limitele maxime admise pentru nivelul de presiune acustic" la
locurile de munc" unde func!ioneaz" instala!ii ce emit ultrasunete, pentru
expuneri zilnice mai mari de 4 ore, sunt precizate în tabelul 16.


Tabelul 16

Limite maxime admise pentru nivelul de presiune acustic$ la locuri
de munc$ unde durata de expunere zilnic$ la ultrasunete este mai
mare de 4 ore

Frecven!a central$ a benzii de "/3 octav$
kHz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
dB 80 90 105 110 110 110 110 110 110

183
Art.629. Limitele maxime admise pentru nivelul de presiune acustic" la
locurile de munc" unde func!ioneaz" instala!ii ce emit ultrasunete, pentru
expuneri zilnice mai mici de 4 ore sunt cele din tabelul 16, la care se vor
aplica corec!iile precizate în tabelul 17.


Tabelul 17

Corec!iile care se aplic$ pentru determinarea limitelor maxime admise
pentru nivelul de presiune acustic$ la locuri de munc$ unde durata de
expunere zilnic$ la ultrasunete este mai mic$ de 4 ore

Durata total$ a expunerii zilnice la ultrasunete Corec!ia
2 – 4 ore + 3 dB
1 – 2 ore + 6 dB
pân" la 1 or" + 9 dB

Art.630. Reducerea efectului nociv la ultrasunetelor trebuie s" se realizeze
prin una din urm"toarele metode:
a) reducerea presiunii acustice la surs";
b) carcasarea total" sau par!ial" a sursei;
c) tratamente acustice sau ecrane;
d) izolarea ma#inii;
e) mijloace individuale de protec!ie.CAPITOLUL X

Radia!ii neionizante

Sec!iunea "

Radia!ii ultraviolete

Art.63". Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace (H
ef
)
(mJ/cm
2
) pentru radia!iile ultraviolete cu ac!iune ocular" sau cutanat"
exprimate în func!ie de lungimea de und" λ (nm) #i eficacitatea spectral"
relativ" S
λ
sunt cele din anexa nr. 59.


184
Art.632. Timpii de expunere zilnic" admi#i în func!ie de iluminarea
energetic" eficace (E
ef
) (µW/cm
2
) pentru radia!iile ultraviolete actinice cu
ac!iune ocular" sau cutanat" sunt cele din anexa nr. 60.


Sec!iunea 2

Radia!ii din spectrul vizibil $i infraro$u apropiat (400 - "400 nm)

Art.633. Valorile maxime admise pentru expunerea ocular" de natur"
profesional" la radia!ii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile
luminan!ei energetice eficace L
λ
#i ilumin"rii energetice spectrale E
λ

produse de surs" sunt cele din anexa nr. 61.

Art.634. Coeficien!ii de ponderare spectral" (B
λ
, R
λ
) pentru evaluarea
riscului de leziune retinian" prezentat de sursele de radia!ii vizibile sunt cele
din anexa nr. 62.

Art.635. Valorile maxime admise pentru expunerea ocular" de natur"
profesional" la radia!ii infraro#ii din spectrul apropiat (λ între 770 - 1400 nm)
exprimate prin valorile ilumin"rii energetice E
IR
(mW/cm
2
) sunt prezentate în
anexa nr. 63.


Sec!iunea 3

Radia!ii laser

Art.636. Prezenta sec!iune se refer" la protec!ia în utilizarea produselor cu laser.
Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate încorpora
mai mul!i laseri într-un sistem complex optic, electric sau mecanic.

Art.637. Radia!ia laser poate prezenta riscuri datorit" colim"rii foarte bune
a fascicolului #i cantit"!ii mari de energie asociat" acestuia, fapt care poate
conduce la absorb!ia energiei în !esutul biologic.

Art.638. La aplicarea acestor norme trebuie s" se aib" în vedere prevederile
standardelor în vigoare referitoare la securitatea în utilizarea produselor cu
laseri.


185
Art.639. Orice produs cu laser trebuie s" fie corect clasificat în clasa
corespunz"toare #i trebuie s" fie etichetat corespunz"tor acesteia conform
prevederilor standardelor de securitate în utilizarea produselor cu laseri.

Art.640. Pentru fiecare clas" de produs cu laser sunt indicate limitele de
emisie acceptabile conform anexelor nr. 64 pân" la 67. Factorii de corec!ie
C
1
pân" la C
7
#i valorile de tranzi!ie T
1
#i T
2
utiliza!i în anexele nr. 64 pân"
la 67 sunt defini!i în anexa nr. 68.

Art.64". Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cm
2
)
respectiv ale densit"!ii de putere (W/cm
2
), la care pot fi expuse ochiul #i
pielea f"r" s" sufere o leziune imediat" sau dup" un timp îndelungat sunt
cele din anexele nr. 69 #i 70. Aceste niveluri sunt determinate de lungimea
de und" a radia!iei, de durata impulsului, de timpul de expunere #i de !esutul
expus, iar pentru radia!ia din vizibil #i infraro#u apropiat, de dimensiunea
imaginii pe retin".

Art.642. La efectuarea m"sur"rilor #i calculelor valorilor de expunere
trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indica!iilor din anexa nr. 71.

Art.643. M"surile de securitate în utilizarea produselor cu laseri trebuie
stabilite în raport cu clasa de laseri #i au ca scop reducerea posibilit"!ii de
expunere la o radia!ie laser de nivel periculos #i la alte riscuri asociate.

Art.644. Pentru instala!iile care func!ioneaz" cu laseri din clasa superioar"
clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser #i trebuie
stabilite m"suri de securitate în utilizare !inând cont de prevederile
reglement"rilor în vigoare.


Sec!iunea 4

Câmpuri electrice $i magnetice statice

Art.645. Expunerea la câmpuri electrice #i magnetice statice, produse de
echipamentele tehnice care constituie surse de astfel de câmpuri în mediul de
munc", trebuie s" fie limitat" în conformitate cu prevederile din aceste norme.

Art.646. (") Câmpul electric, reprezentat ca un vector, este caracterizat
prin intensitatea sa E, în volt pe metru (V m
-1
).

186
(2) Un câmp magnetic, reprezentat ca un vector, este caracterizat
fie prin densitatea de flux magnetic B, în tesla (T), fie prin intensitatea
câmpului magnetic H, în amper pe metru (A m
-1
).

Art.647. Limitele pentru expuneri profesionale la câmpuri electrice #i
magnetice statice sunt prezentate în anexele nr. 72 #i 73.


Sec!iunea 5

Câmpuri electrice $i magnetice variabile în timp $i câmpuri
electromagnetice pân# la 300 GHz
∗ ∗∗ ∗

Art.648. Expunerea la câmpuri electrice #i magnetice variabile în timp #i la
câmpuri electromagnetice pân" la 300 GHz, produse de echipamentele
tehnice care constituie surse de astfel de câmpuri în mediul de munc",
trebuie s" fie limitat" în conformitate cu prevederile din prezentele norme.

Art.649. Prezentele norme nu se refer" la cerin!ele de performan!" ale
echipamentului tehnic din punctul de vedere al compatibilit"!ii
electromagnetice #i nu trateaz" tehnicile sau metodele utilizate pentru
m"surarea nici uneia dintre m"rimile fizice care caracterizeaz" câmpurile
electrice, magnetice #i electromagnetice.

Art.650. (") Aceste norme se refer" la efecte imediate, pe termen scurt,
asupra s"n"t"!ii, cum sunt: stimularea nervilor periferici #i a mu#chilor,
#ocuri #i arsuri cauzate de atingerea obiectelor bune conduc"toare #i
temperaturi ridicate ale !esuturilor ca rezultat al absorb!iei energiei în timpul
expunerii la câmpuri electromagnetice.
(2) Îndeplinirea prevederilor din aceast" norm" nu exclude
efectele perturbatoare asupra dispozitivelor medicale cum sunt protezele
metalice, stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele #i implanturile cohleare.
Interferen!a cu stimulatoarele cardiace se poate produce la niveluri mai mici
decât nivelurile de referin!" din aceste norme.
(3) Efectele poten!iale pe termen lung ale expunerii, nu sunt
acoperite prin aceste norme.

Art.65". (") Mecanismele de cuplare de baz" prin care câmpurile electrice


Radia!ii electromagnetice neionizante pân" la 300 GHz

187
#i magnetice variabile în timp interac!ioneaz" direct cu corpul uman sunt:
- cuplare la câmpuri electrice de joas" frecven!";
- cuplare la câmpuri magnetice de joas" frecven!"; #i
- absorb!ia energiei din câmpurile electromagnetice.
(2) Mecanisme de cuplare indirect":
- curen!i de contact care apar atunci când corpul uman
intr" în contact cu un obiect cu un poten!ial electric
diferit (adic", atunci când ori corpul ori obiectul este
înc"rcat de un câmp electromagnetic); #i
- cuplarea câmpului electromagnetic cu aparate electrice
purtate de sau implantate într-o persoan" (care nu este
considerat" în prezenta norm").

Art.652. (") Prevederile pentru limitarea expunerii con!in dou" categorii de
indica!ii (conform anexei nr. 74): limite de baz" (anexa nr. 75) #i nivele de
referin!" (anexele nr. 76 pân" la 79).
(2) Expunerea simultan" la câmpuri cu diferite frecven!e este
prezentat" în anexa nr. 80.

Art.653. (") M"surarea parametrilor care caracterizeaz" câmpurile
electrice #i magnetice variabile în timp #i câmpurile electromagnetice pân"
la 300 GHz prezente în timpul muncii trebuie s" se realizeze cu aparate
specifice.
(2) M"surarea se va face o dat" pe an #i în urm"toarele situa!ii:
- când se pun în exploatare noi echipamente tehnice care
emit câmpuri electrice #i magnetice variabile în timp #i
câmpuri electromagnetice pân" la 300 GHz;
- la realizarea unor schimb"ri în construc!ia, amplasarea #i
regimul de lucru al echipamentelor tehnice în func!iune;
- dup" realizarea lucr"rilor de repara!ii care pot s" conduc" la
schimbarea parametrilor tehnici ai echipamentelor emi!"toare
de câmpuri electrice #i magnetice variabile în timp #i
câmpuri electromagnetice pân" la 300 GHz;
- la schimbarea construc!iei mijloacelor de protec!ie fa!"
de ac!iunea câmpurilor electrice #i magnetice variabile
în timp #i a câmpurilor electromagnetice pân" la 300
GHz.
Nu sunt necesare astfel de evalu"ri la locurile de munc" la care
echipamentele tehnice emi!"toare, conform specifica!iilor tehnice, au
puterea nominal" mic".

188
(3) Înainte de evaluare se recomand" cunoa#terea
caracteristicilor surselor #i ale propag"rii radia!iilor, folosind informa!iile
date în specifica!iile tehnice ale surselor radiante:
- tipul #i puterea generatorului;
- frecven!ele purt"toare, frecven!ele armonice #i
caracteristicile de modulare;
- ciclurile de sarcin", m"rimea impulsului #i frecven!ele de
repetare ale impulsurilor;
- num"rul surselor inclusiv polarizarea;
- tipul, dimensiunile #i amplificarea antenei sau ale
elementelor radiante;
- curen!ii #i tensiunile în conductori;
- distan!a de la surs" la locul de m"surare;
- timpul de expunere;
- existen!a obiectelor absorbante sau de dispersie în
vecin"tatea locului de m"surare etc.
(4) Alegerea aparatului de m"surare trebuie s" fie f"cut" în
conformitate cu caracteristicile de emisie ale echipamentului tehnic, astfel
încât domeniul de operare al aparatului de m"surare s" acopere domeniul de
frecven!" al sursei de radia!ie.
(5) Aparatul de m"surare trebuie s" fie înso!it de un manual care
s" con!in" informa!ii complete #i precise atât asupra performan!elor în
utilizare cât #i eventualele restric!ii de utilizare, de exemplu, cele referitoare
la m"sur"rile în câmp apropiat sau în prezen!a emisiilor multiple.
(6) Aparatele de m"surare trebuie s" respecte condi!iile cerute de
standardele interna!ionale în domeniu.
(7) Aparatul nu trebuie s" aib" nevoie de o surs" extern" de
alimentare cu energie #i trebuie s" fie bine ecranat. La aparat trebuie s" fie
indicate condi!iile pentru baterii. Este de dorit ca func!ionarea continu"
pentru cel pu!in 8 ore s" se fac" f"r" înlocuirea sau reînc"rcarea bateriilor.
(8) Aparatul trebuie s" poat" fi dotat atât cu sonde de câmp
electric cât #i cu sonde de câmp magnetic #i s" poat" m"sura valorile eficace
(valori rms) #i/sau valorile maxime ale fiec"rei componente a câmpului
atunci când m"sur"rile sunt necesar de realizat în câmpul, apropiat.
(9) Rezultatele m"sur"rilor nu trebuie s" fie afectate în mod
semnificativ prin:
- condi!iile de mediu, de ex. temperatur", umiditate etc.;
- a#ezarea aparatului de m"surare;
- interferen!a de câmp cauzat" de vecin"tatea persoanei care
face m"surarea, etc.

189
("0) Datele ob!inute în urma utiliz"rii aparatelor de m"surare
trebuie s" fie prezentate sub o form" adecvat" care s" permit" analiza lor
ulterioar".

Art.654. M"surile de protec!ie a angaja!ilor includ m"suri tehnice #i
organizatorice, programe de protec!ie a personalului #i supraveghere
medical".
M"surile tehnice includ alegerea #i dispunerea echipamentelor,
alegerea proceselor tehnologice, reducerea emisiilor nedorite de la
echipamentele tehnice surs" de câmpuri, folosirea mijloacelor de ecranare #i
a altor m"suri similare pentru a reduce expunerea la nivele cât mai mici, sub
nivelul men!ionat în anexa nr. 79.
M"surile organizatorice se refer" la limitarea accesului #i
utilizarea avertiz"rilor sonore #i luminoase #i trebuie s" fie utilizate
împreun" cu m"surile tehnice.
M"surile de protec!ie a personalului prin echipamente de protec!ie
individual", cum este îmbr"c"mintea de protec!ie, de#i sunt utile în anumite
condi!ii, trebuie considerate ca ultima m"sur" pentru asigurarea securit"!ii
angajatului.

Art.655. Angaja!ii trebuie s" fie informa!i în leg"tur" cu riscul pentru starea
de s"n"tate pe care îl prezint" expunerea profesional" la câmpuri electrice #i
magnetice variabile în timp #i câmpuri electromagnetice de pân" la 300
GHz, mai ales atunci când expunerea dep"#e#te valoarea limit".

Art.656. (") Supravegherea st"rii de s"n"tate a angaja!ilor trebuie s" fie
efectuat" de c"tre un medic #i de fiecare dat" când acesta consider" c" este
necesar, de c"tre un medic specialist.
(2) Rezultatele supravegherii st"rii de s"n"tate trebuie p"strate
sub o form" corespunz"toare care s" permit" consultarea lor ulterioar".


CAPITOLUL XI

Presiunea atmosferic$ crescut$

Art.657. Prevenirea afect"rii st"rii de s"n"tate a personalului care lucreaz" în
condi!ii de presiune a aerului care dep"#e#te cu cel pu!in 0,1 bari presiunea
atmosferic" exterioar" (chesoane, pu!uri, scafandri etc.) se realizeaz" prin
m"suri generale #i individuale, responsabilitatea aplic"rii lor revenind

190
conduc"torului lucr"rilor respective.

Art.658. Persoanele admise s" lucreze în condi!ii de presiune atmosferic"
crescut" vor fi examinate obligatoriu la angajare #i periodic, pe baza
criteriilor stabilite de Ministerul S"n"t"!ii #i Familiei.
Se interzice participarea la lucr"ri în mediu cu presiune
atmosferic" crescut" a persoanelor cu afec!iuni sau st"ri organice ori
func!ionale care ar putea favoriza efecte negative generate de aceste
condi!ii.

Art.659. Aerul introdus în chesoane, în echipamentul scafandrului sau în
alte spa!ii unde se execut" lucr"ri în mediu cu presiune atmosferic" crescut",
va corespunde “aerului proasp"t” din punctul de vedere al con!inutului s"u
în oxigen #i nu va fi contaminat cu alte gaze, vapori sau aerosoli, ce ar putea
afecta starea de s"n"tate.

Art.660. Instala!iile de captare #i introducere a aerului în spa!iile de lucru,
conductele de aer, echipamentele de scafandru, precum #i alte instala!ii #i
utilaje aferente lucr"rilor în condi!ii de presiune atmosferic" crescut", vor fi
verificate periodic, asigurându-se integritatea #i func!ionarea lor
corespunz"toare. În cazul constat"rii unor defec!iuni, se vor lua urgent
m"suri de remediere sau se va interzice utilizarea lor în condi!ii de presiune
atmosferic" crescut".

Art.66". Ecluzarea #i imersia scafandrului se vor face treptat, în func!ie de
presiunea la care se va lucra, asigurându-se prevenirea unor efecte negative.

Art.662. În locurile de munc" cu presiune atmosferic" crescut" se vor
asigura condi!ii de microclimat #i iluminat corespunz"toare limitelor
stabilite la capitolele IV #i VI #i se vor lua m"suri pentru prevenirea
degaj"rii sau p"trunderii în mediul de lucru a unor noxe chimice, pulberi sau
factori fizici nocivi.
Art.663. În apropierea locurilor de munc" vor fi amenajate spa!ii destinate
odihnei, sp"l"rii, p"str"rii hainelor #i îmbr"c"rii, având condi!ii
corespunz"toare.

Art.664. În timpul activit"!ii în condi!ii de presiune atmosferic" crescut",
ca #i în spa!iile anex", sunt interzise fumatul #i consumul de b"uturi
alcoolice.


191
Art.665. Dezecluzarea, ca #i imersia, trebuie efectuate într-o durat" de timp
suficient" elimin"rii prin pl"mâni a azotului dizolvat în umorile #i !esuturile
organismului, pe baza unor tabele întocmite cu acordul Ministerului
S"n"t"!ii #i Familiei, în func!ie de presiunea atmosferic" la care s-a lucrat.

Art.666. Ecluzarea #i dezecluzarea, ca #i imersia, se vor face numai sub
supravegherea unei persoane specializate, care r"spunde de respectarea
m"surilor de protec!ie stabilite.

Art.667. În situa!iile când se semnaleaz" fenomene negative în timpul
cre#terii presiunii atmosferice, al lucrului în presiune atmosferic" crescut"
sau la revenirea la presiunea normal", se vor lua imediat m"suri medicale
specifice de eliminare a fenomenelor respective, potrivit normelor stabilite
cu acordul Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.

Art.668. Dac" suprapresiunea din camera de lucru atinge temporar 2 bari, sau
dac" se lucreaz" la o suprapresiune de peste 1,3 bari mai mult de 14 zile, se va
amenaja în zona respectiv" o barocamer" (campan" sanitar") pentru tratamentul
persoanelor suferinde ca urmare a decomprim"rii neadecvate.

Art.669. Unit"!ile care au lucr"ri în condi!ii de presiune atmosferic"
crescut" î#i vor întocmi regulamente proprii cuprinzând m"surile
organizatorice, tehnice #i medicale, necesare unor astfel de activit"!i în
condi!ii de siguran!". Aceste regulamente vor avea avizul, din punct de
vedere sanitar, al Ministerului S"n"t"!ii #i Familiei.
192

193

ANEXE


194193

ANEXA Nr. 1


TERMINOLOGIE

În sensul prezentelor norme urm!torii termeni se definesc astfel:

Accident de munc! (abreviere A.M.):
V!t!marea violent! a organismului, precum "i intoxica#ia acut!
profesional!, care au loc în timpul procesului de munc! sau în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridic! a contractului în baza
c!ruia se desf!"oar! activitatea "i care provoac! incapacitate temporar! de
munc! de cel pu#in 3 zile, invaliditate ori deces.

Accident major:
Accident de munc!, de regul! accident nuclear, incendiu sau
explozie, care determin! cre"terea brusc! "i masiv! a morbidit!#ii "i
mortalit!#ii colectivit!#ii umane situate în proxima vecin!tate a locului
accidentului "i/sau poluarea sever! a mediului înconjur!tor.

Acomodare în munc!:
Adaptare a unor func#ii ale organismului în concordan#! cu
schimb!rile produse în procesul de munc!.

Activitate care implic! agen"i chimici:
Orice proces de munc! în care sunt utiliza#i sau se inten#ioneaz!
utilizarea agen#ilor chimici, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea,
transportul, comercializarea "i tratarea lor sau din care rezult! agen#i
chimici.

Activitate periculoas!:
Activitate în cadrul c!reia se poate declan"a un accident de munc!
sau o boal! profesional!, prin specificul unora dintre actele implicate sau
printr-o realizare defectuoas! a acestora.

Adaptare a locului de munc!:
Organizare "i amenajare a locului de munc! în func#ie de cerin#ele
ergonomice, îndeosebi de igien! a muncii, de psihologie a muncii "i tehnice,
corespunz!tor condi#iilor fizice "i psihice ale executantului.


194

Adaptare în munc!:
Totalitate a modific!rilor morfofunc#ionale ale organismului uman
prin care se realizeaz! concordan#a între capacitatea de munc! a omului "i
cerin#ele muncii.

Adolescent:
Orice tân!r în vârst! de la 15 pân! la 18 ani care nu mai este supus
"colariz!rii impuse de legisla#ia na#ional!.

Agent biologic:
Microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic,
culturile celulare "i endoparazi#ii umani, care sunt susceptibile s! provoace
infec#ie, alergie sau intoxica#ie.

Agent cancerigen (carcinogen):
O substan#!, un preparat sau un procedeu, inclusiv substan#a sau
preparatul degajat în urma unui procedeu, care, prin inhalare, ingestie sau
penetrare cutanat!, poate produce apari#ia cancerului ori poate cre"te frecven#a
apari#iei acestuia.

Agent chimic:
Orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în stare
natural! sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca de"eu, din orice activitate,
indiferent dac! este sau nu produs inten#ionat "i este sau nu plasat pe pia#!.

Agent chimic periculos:
(#) Orice agent chimic care îndepline"te criteriile de clasificare a
substan#elor periculoase în concordan#! cu criteriile din actele normative în
vigoare, altele decât substan#ele care îndeplinesc numai criteriile de
clasificare ca periculoase pentru mediu.
(2) Orice agent chimic care îndepline"te criteriile de clasificare
ca preparat periculos conform actelor normative în vigoare, altele decât
acele preparate care îndeplinesc numai criteriile de clasificare ca periculoase
pentru mediu.
(3) Orice agent chimic care, chiar dac! nu îndepline"te criteriile
de clasificare ca periculos în conformitate cu alin. (1) "i (2), datorit!
propriet!#ilor fizico-chimice, chimice sau toxicologice "i a modului în care
este utilizat sau prezent la locul de munc! poate s! prezinte risc pentru
securitatea "i s!n!tatea angaja#ilor, incluzând orice agent chimic care
prezint! valori limit! de expunere profesional! conform anexei nr. 31.


195

Agent mutagen:
O substan#! sau un preparat care, prin inhalare, ingestie sau
penetrare cutanat!, poate cauza anomalii genetice ereditare ori poate cre"te
frecven#a apari#iei acestora.

Agent nociv:
Orice factor chimic, fizic sau biologic, prezent în procesul de
munc! "i care poate constitui un pericol pentru s!n!tatea angaja#ilor (Sin.:
Agent periculos, Nox!).

Alimenta"ie de protec"ie:
Alimenta#ie suplimentar! acordat! gratuit anumitor categorii de
angaja#i care lucreaz! în condi#ii precizate de efort sau de mediu, pentru a
completa m!surile de cre"tere a rezisten#ei nespecifice a organismului, cu
condi#ia ca noxele de la locul de munc! s! nu dep!"easc! limitele maxime
admise. Dac! noxele dep!"esc aceste limite, alimenta#ia respectiv! nu poate
ajuta la prevenirea unor îmboln!viri.

Ambian"! de munc!:
Caracteristic! material!, moral!, psihic! sau social! a mediului de
munc!.

Amenajare a locului de munc!:
Structurare spa#ial! a locului de munc! dup! criterii ergonomice "i de
securitate a muncii, prin care se realizeaz! eliminarea sau reducerea posibilit!#ii
de contact periculos al angajatului cu echipamentele tehnice, materiile prime "i
materialele, adaptarea utilajului la datele antropometrice ale executantului,
asigurarea unei pozi#ii corecte de munc! etc., precum "i atenuarea sau
eliminarea riscurilor din mediul fizic de munc!.

Angajat:
Orice persoan! angajat! de c!tre un angajator, inclusiv ucenici,
elevi, studen#i în perioada efectu!rii practicii profesionale, cu excep#ia
personelor care desf!"oar! activit!#i casnice.

Angajat independent:
Orice persoan!, a c!rei activitate profesional! concur! la
realizarea lucr!rii.

Angajator:
Orice persoan! fizic! sau juridic! care este titulara raportului de

196

munc! cu angajatul "i în beneficiul c!reia este prestat! munca de c!tre
angajat "i care poart! responsabilitatea unit!#ii.

Atmosfer! exploziv!:
Amestec de aer în condi#ii atmosferice "i substan#e inflamabile
sub form! de gaze, vapori, cea#! sau pulbere în care, dup! aprindere, flac!ra
se extinde la întregul amestec.

Atmosfer! poten"ial exploziv!:
Prin atmosfer! poten#ial exploziv! se în#elege o atmosfer! care
poate deveni exploziv! în urma condi#iilor locale "i opera#ionale.

Audit în domeniul securit!"ii $i s!n!t!"ii în munc!:
Proces sistematic de ob#inere a aprecierilor despre ac#iuni "i
evenimente de natura securit!#ii "i s!n!t!#ii în munc!, pentru a stabili gradul
de conformitate a aprecierilor cu criterii prestabilite, precum "i de
comunicare a rezultatelor c!tre cei interesa#i.

Autoritate competent!:
Organ de specialitate al administra#iei publice centrale "i locale
sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exerci#iul
autorit!#ii de stat, s! ia m!suri obligatorii "i s! adopte reglement!ri în
domeniul s!u de competen#!.

Beneficiar:
Orice persoan! fizic! sau juridic! pentru care se execut! lucrarea.

Bioxid de siliciu (SiO
2
) liber cristalin (pulbere total!):
Se determin! fizico-chimic din pulberea re#inut! pe filtru de esteri
de celuloz!, în urma aspir!rii unui volum de aer la nivelul respirator al
angajatului. Pentru pulberea respirabil!, determinarea se face pe filtru, cu
ajutorul unui dispozitiv numit ciclon.

Boal! profesional!:
Afec#iune care se produce ca urmare a exercit!rii unei meserii sau
profesiuni, cauzat! de agen#i nocivi fizici, chimici sau biologici,
caracteristici locului de munc!, precum "i de suprasolicitarea diferitelor
organe sau sisteme ale organismului în procesul de munc!.

Boal! legat! de profesiune:
Boal! cu determinare multifactorial!, la care unii factori determinan#i

197

sunt de natur! profesional!.

Cabinet de protec"ie a muncii:
Centru metodologic cu caracter permanent pentru efectuarea
instruirii "i propagandei de protec#ie a muncii la nivelul agen#ilor economici.

Calitate de protec"ie (din punctul de vedere al protec#iei muncii):
Proprietate a unui element de sistem de a nu genera factori de risc
de accidentare "i/sau îmboln!vire profesional!.

Cauze ale accidentelor de munc! $i bolilor profesionale:
Factori (însu"iri, st!ri, procese, fenomene, comportamente),
proprii elementelor componente ale sistemului de munc!, ce au provocat
accidentul sau boala profesional! "i care, înainte de producerea acestor
evenimente, erau prezen#i în sistem ca riscuri.

Cerin"e de securitate $i s!n!tate în munc!:
Condi#ii impuse elementelor sistemului de munc! (executant -
sarcin! de munc! - mijloc de produc#ie - mediu de munc!), stabilite prin
legi, norme, normative, standarde, documenta#ii tehnice "i instruc#iuni, în
vederea prevenirii accidentelor de munc! "i bolilor profesionale.

Compartiment de protec"ie a muncii:
Compartiment func#ional de specialitate în cadrul structurii
organizatorice desemnate prin lege a persoanelor juridice, care
fundamenteaz! deciziile privind activitatea de protec#ie a muncii "i are
atribu#ii specifice în realizarea acestora.

Condi"ii de munc!:
Totalitate a condi#iilor în care se desf!"oar! procesul de munc!:
tehnice (procedeele tehnice folosite în cadrul procesului, precum "i
caracteristicile tehnice ale mijloacelor de produc#ie), organizatorice
(ansamblul m!surilor aplicate de organizare a muncii "i a produc#iei) "i de
mediu (totalitatea caracteristicilor mediului fizic "i social în care se
desf!"oar! produc#ia).

Coordonator în materie de securitate $i s!n!tate pe durata
execu"iei lucr!rii:
Orice persoan! fizic! sau juridic! împuternicit! de c!tre
beneficiarul lucr!rii "i/sau de c!tre angajator cu execu#ia sarcinilor
men#ionate la art. 252 pe durata lucr!rii.

198

Cost al accidentelor de munc! $i al îmboln!virilor
profesionale:
1. Expresie valoric! a consecin#elor accidentelor de munc! "i
bolilor profesionale.
2. Indicator economic ce reflect! toate efectele cuantificabile
ale accidentelor de munc!.

Culoare de securitate:
Culoare c!reia i se atribuie o semnifica#ie specific!, prestabilit!, în
cadrul semnaliz!rii de securitate, pentru a transmite mesaje de interdic#ie, de
avertizare, de obligare, de salvare sau de prim ajutor.

Cultur! celular!:
Rezultatul cre"terii in vitro a celulelor izolate din organisme
multicelulare.

Diminuarea capacit!"ii de munc!:
Reducere, par#ial! sau total!, a capacit!#ii individuale de munc!.

Distan"! de protec"ie:
Distan#a dintre p!r#ile active "i carcasa de protec#ie, îngr!dirile,
balustradele, barele de protec#ie sau zona de manipulare.

Distan"! de securitate:
Distan#! minim! admis! între executant "i sursa de risc, necesar!
pentru asigurarea securit!#ii acestuia.

Doz!:
1. M!rime fundamental! în sistemul röentgenologic de unit!#i
de m!sur! a efectelor biologice produse de radia#ii, care se exprim! prin
num!rul de perechi de ioni produ"i într-o anumit! mas! de aer de c!tre
radia#ia respectiv!. Unitatea de m!sur!: röentgen.
2. Cantitate determinat! dintr-o substan#!, dintr-o radia#ie etc., a
c!rei valoare depinde de efectul pe care trebuie s!-l produc!, utilizat! la
stabilirea concentra#iilor admise de noxe în mediul de munc!.

Echipament individual de lucru:
Echipament utilizat în procesul muncii pentru protejarea
îmbr!c!mintei personale împotriva uzurii "i murd!ririi excesive.


199

Echipament individual de protec"ie:
Totalitate a mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la
procesul de munc! pentru a fi protejat împotriva ac#iunii factorilor de risc de
accidentare "i îmboln!vire profesional!.

Echipament tehnic:
Ma"inile, utilajele, instala#iile, aparatura, dispozitivele, uneltele "i
alte mijloace asem!n!toare utilizate în procesul muncii; parte component! a
mijloacelor de produc#ie.
Not!: Termenul de „echipament tehnic” din prezentele norme are corespondent „work
equipment” sau „équipement du travail” în textul versiunilor englez!, respectiv francez! al
directivelor europene.

Evaluare:
Ac#iune de determinare a aspectelor cantitative ale unui sistem
analizat "i rezultatul ei.

Evaluare a riscului de accidentare $i îmboln!vire profesional!:
Activitate prin care se identific! factorii de risc de accidentare
"i/sau îmboln!vire profesional! "i se determin! nivelul de risc.

Evaluare a securit!"ii muncii:
Activitate prin care se estimeaz!, valoric sau procentual,
dimensiunea securit!#ii muncii într-un sistem de munc!; determinarea
nivelului de securitate.

Executant:
Angajatul care realizeaz! sarcina de munc!.

Factori de risc de accidentare $i/sau îmboln!vire profesional!:
Însu"iri, st!ri, procese, fenomene, comportamente proprii
elementelor implicate în procesul de munc! "i care pot provoca accidente de
munc! sau îmboln!viri profesionale; cauze poten#iale ale accidentelor de
munc! "i bolilor profesionale.

Femeie angajat! care al!pteaz!:
Orice femeie angajat! care al!pteaz! "i care î"i informeaz!
patronul asupra st!rii sale.

Femeie angajat! gravid!:
Orice femeie angajat! gravid! "i care î"i informeaz! patronul

200

asupra st!rii sale.

Femeie angajat! l!uz!:
Orice femeie angajat! care a n!scut de curând "i care î"i
informeaz! patronul asupra st!rii sale.

Fiabilitate:
Calitate a unui produs, serviciu sau sistem de a fi utilizat sau de a
func#iona f!r! defec#iuni un interval de timp determinat, corespunz!tor
scopului pentru care a fost conceput.

Fi$! de evaluare a riscurilor:
Document centralizator al tuturor opera#iilor de identificare "i
evaluare a riscurilor de accidentare "i îmboln!vire profesional! prin care se
finalizeaz! aplicarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare "i
îmboln!vire profesional! pe loc de munc!.

Formare:
Ac#iune de a preg!ti, instrui, educa "i rezultatul ei.

Frac"ii de pulberi (sau fibre):
1. Frac#ia inhalabil! de pulberi (fibre) care corespunde frac#iei total
inspirabile "i reprezint! cantitatea de pulberi (fibre) cu risc pentru s!n!tate
atunci când acestea sunt re#inute oriunde în aparatul respirator.
2. Frac#ia respirabil! de pulberi (fibre) reprezint! cantitatea de
pulberi (fibre) cu risc pentru s!n!tate atunci când sunt re#inute la nivel
alveolar. Frac#ia respirabil! de pulberi (fibre) cuprinde particule cu
diametrul mai mic de 10 µm.
Valorile limit! admisibile pentru pulberi sunt prezentate în
anexa nr. 32.

Func"ie de protec"ie:
Func#ie realizat! de un mijloc de protec#ie prin care se combate
ac#iunea unui factor de risc de accidentare "i îmboln!vire profesional!
asupra organismului uman sau numai se semnaleaz! prezen#a unui asemenea
factor de risc.

Func"ie de securitate:
Func#ie a unui echipament de munc!, a unui dispozitiv, mijloc de
protec#ie etc. prin care se asigur! eliminarea existen#ei factorilor de risc de
accidentare "i/sau îmboln!vire profesional!.

201

Grup vulnerabil la risc: Grup de persoane departajat dup! criterii
de sex, vârst!, stare fizic! "i/sau fiziologic! "i care îndeplinesc condi#ia
specificat! pentru persoanele vulnerabile (de exemplu, grupuri vulnerabile
la risc pot fi femeile, tinerii, persoanele handicapate etc.).

Instala"ii tehnico-utilitare:
Prin instala#ii tehnico-utilitare se în#eleg instala#iile electrice, de
ventila#ie, de iluminat "i PSI aferente locurilor de munc!.

Instructaj de protec"ie a muncii:
M!sur! organizatoric! de protec#ie a muncii reprezentând forma
legiferat! de instruire în domeniu la nivelul angajatorilor, având ca scop
asigurarea dobândirii de c!tre angaja#i a cuno"tin#elor de securitate a muncii.

Instruc"iuni proprii de securitate a muncii:
Colec#ie de prevederi de protec#ie a muncii elaborate de angajator,
a c!ror sfer! de aplicare "i obligativitate este limitat! la unitatea emitent! "i
care detaliaz! "i particularizeaz! toate reglement!rile din domeniul
securit!#ii "i s!n!t!#ii muncii la condi#iile concrete ale activit!#ii desf!"urate
de c!tre aceasta.

Loc de munc! (abreviere L.M.):
Zon! delimitat! în spa#iu, în func#ie de sarcina de munc!, înzestrat!
cu mijloace de munc! (utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier etc.) "i
obiecte ale muncii necesare (materii prime, materiale, semifabricate etc.),
organizat în vederea realiz!rii unei opera#ii, lucr!ri sau pentru îndeplinirea unei
func#ii, de c!tre unul sau mai mul#i executan#i cu preg!tirea "i îndemânarea
necesare, în condi#ii tehnice, organizatorice "i de protec#ie a muncii precizate.

Lucr!tor de noapte:
a) Angajatul care efectueaz! în perioada nocturn! cel pu#in 3 ore
din timpul s!u zilnic de lucru.
b) Angajatul susceptibil de a efectua în perioada nocturn! o
anumit! parte din timpul s!u anual de lucru.

Lucr!tor expus:
Orice angajat care se g!se"te în întregime sau par#ial în zona
periculoas!.

Lucr!tor la videoterminale:
Angajatul care lucreaz! în mod curent cu un echipament cu

202

ecran de vizualizare.

Lucr!tor în schimburi:
Oricare angajat al c!rui program de munc! se înscrie în cadrul
programului în schimburi.

Management al securit!"ii $i s!n!t!"ii în munc!:
Component! a managementului general, care include structura
organizatoric!, activit!#ile de planificare, responsabilit!#ile, practicile,
procedurile, procesele "i resursele pentru elaborarea, implementarea,
realizarea "i revizuirea planului de securitate "i s!n!tate în munc!.

Manipularea manual! a maselor:
Manipularea manual! a maselor reprezint! orice opera#ii de
transport sau sus#inere a unei mase (ridicare, coborâre, împingere, tragere,
purtare sau deplasare), necesitând efortul fizic al unuia sau mai multor
angaja#i "i putând implica riscuri de accidentare "i de afectare a s!n!t!#ii (în
special afec#iuni dorso-lombare).

Materiale igienico-sanitare:
Materialele igienico-sanitare constituie mijloace de igien!
individual! utilizate pentru prevenirea îmboln!virilor profesionale.

M!surare a noxelor la locul de munc!:
Ac#iune de determinare a nivelului sau concentra#iei noxelor la
locurile de munc!.
Mediu de munc!:
Component! a sistemului de munc! format! din totalitatea
condi#iilor fizice, chimice, biologice "i psihosociale în care executantul î"i
desf!"oar! activitatea.

Microorganism:
O entitate microbiologic!, celular! sau nu, capabil! a se reproduce
sau transfera material genetic.

Mijloace de produc"ie:
Totalitatea mijloacelor de munc! (cl!diri, instala#ii, ma"ini, unelte,
mijloace de transport etc.) "i a obiectelor muncii (materii prime, produse
intermediare etc.) utilizate în procesul de produc#ie a bunurilor materiale.


203

Mijloace de protec"ie:
Mijloace prin intermediul c!rora se realizeaz! protec#ia colectiv!
sau individual! a angaja#ilor împotriva riscurilor de accidentare "i
îmboln!vire profesional!.

Munc! (lucru, activitate) în schimburi:
Orice mod de organizare a activit!#ii în echip!, potrivit c!ruia
angaja#ii sunt ocupa#i succesiv la un acela"i post de munc!, potrivit unui
anumit ritm, inclusiv ritm rotativ, "i care poate fi de tip continuu sau
discontinuu, antrenând pentru angajat necesitatea realiz!rii unei activit!#i în
intervale orare diferite în raport cu o perioad! dat! zilnic! sau s!pt!mânal!.

Munc! în program de noapte (perioad! nocturn!):
Munca prestat! între orele 22,00 - 06,00.

Nivel de risc de accidentare $i îmboln!vire profesional!:
Indicator conven#ional ce exprim! sintetic "i cumulativ
dimensiunea riscurilor de accidentare "i îmboln!vire profesional! existente
într-un sistem de munc! "i care se determin! în urma evalu!rii riscurilor de
accidentare "i îmboln!vire profesional!.

Nivel de risc acceptabil:
Nivel de risc admis prin conven#iile sociale în materie de
securitate a muncii pentru desf!"urarea proceselor de munc!.

Nivel de securitate a muncii:
Indicator conven#ional ce exprim! global starea de securitate a
muncii într-un sistem de munc!, ce se poate determina indirect, prin stabilirea
nivelului de risc (fiind invers propor#ional cu acesta), sau direct, pe baza
evalu!rii securit!#ii sistemului de munc!.

Nocivitate:
Proprietate a unui factor de risc de a produce efect d!un!tor
asupra organismului uman, afectând starea de s!n!tate a acestuia.

Nox!:
Agent fizic, chimic sau biologic cu ac#iune în mediul de munc!
asupra organismului uman, d!un!tor s!n!t!#ii; factor de risc de îmboln!vire
profesional!.


204

Oboseal!:
Efecte ale solicit!rii executantului, locale sau generale,
nepatologice, reversibile dup! o recuperare corespunz!toare.

Operator:
Angajatul îns!rcinat cu utilizarea unui echipament tehnic.

Pericol datorat unui agent:
Reprezint! proprietatea intrinsec! a unui agent de a afecta negativ
starea de s!n!tate.

Pericol de accidentare $i îmboln!vire profesional!:
Surs! a unei posibile leziuni sau afect!ri a s!n!t!#ii angaja#ilor în
timpul lucrului.

Perioad! de repaus:
Orice perioad! care nu apar#ine timpului de munc!.

Persoan! atestat!:
Persoan! ale c!rei competen#e într-un anumit domeniu au fost
confirmate oficial de c!tre un factor abilitat.

Persoan! calificat!:
Persoan! care posed! cuno"tin#ele "i experien#a necesare, atestate
printr-un act emis de o autoritate competent!, pentru executarea unei lucr!ri,
practicarea unei meserii etc.

Persoan! expus!:
Angajat care se afl! integral sau par#ial într-o zon! periculoas! din
punct de vedere al securit!#ii "i s!n!t!#ii în munc!.

Persoan! instruit! în domeniul securit!"ii $i s!n!t!"ii în
munc!:
Persoan! cu cuno"tin#e "i deprinderi necesare pentru evitarea
riscurilor de accidentare "i/sau îmboln!vire profesional!.

Post de lucru (munc!):
1. Element al structurii organizatorice a unei unit!#i economico-
sociale ce const! în ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autorit!#ii "i
responsabilit!#ilor care, în mod regulat, revin spre exercitare unui
component al unit!#ii (unui executant).

205

2. Loc pe care îl ocup! operatorul unui echipament tehnic
(ma"in!, instala#ie, utilaj etc.) pe parcursul desf!"ur!rii procesului
tehnologic; un echipament poate s! aib! mai multe posturi de lucru.

Prevedere de securitate $i s!n!tate în munc!:
Indica#ie, dispozi#ie dintr-un act normativ etc., al c!rei scop este
prevenirea accidentelor de munc! "i a bolilor profesionale.

Prevenire a accidentelor de munc! $i a bolilor profesionale:
Ansamblu de procedee "i m!suri luate sau planificate la toate
stadiile de concepere, proiectare "i desf!"urare a proceselor de munc!, în
scopul elimin!rii sau diminu!rii riscurilor de accidentare "i îmboln!vire
profesional!.

Prevenire intrinsec!:
M!sur! de securitate care const! în:
- a evita sau a reduce cât mai mult posibil pericolele, prin
alegerea corespunz!toare a caracteristicilor de proiectare;
- a limita expunerea la pericolele care nu pot fi evitate sau care
nu pot fi reduse suficient; aceasta se realizeaz! prin limitarea necesit!#ii de
interven#ie a operatorului în zonele periculoase.

Prim ajutor:
Totalitate a ac#iunilor întreprinse imediat dup! producerea unui
accident, inclusiv de munc!, pân! la momentul interven#iei cadrelor
medicale de specialitate, cu scopul de a împiedica periclitarea vindec!rii
bolnavului, fie prin apari#ia unor complica#ii ce îngreuneaz! actul terapeutic
ulterior, fie printr-o evolu#ie nefavorabil! urmat! de instalarea unor
infirmit!#i definitive sau de deces.

Proces de munc!:
Reprezint! succesiunea în timp "i în spa#iu a ac#iunilor conjugate
ale executantului "i mijloacelor de produc#ie în sistemul de munc!.

Protector:
Parte a unei ma"ini utilizat! special pentru a asigura protec#ia prin
intermediul unui obstacol fizic. În func#ie de construc#ia sa, un protector
poate fi denumit: carter, ap!r!toare, ecran, u"!, carcas! de protec#ie etc.

Protec"ie:
1. Ac#iune, act de ap!rare, de ocrotire (concret!) fa#! de un

206

pericol; ansamblu de m!suri (concrete, materializate) care protejeaz! "i
rezultatul lor.
2. Dispozitiv, sistem tehnic etc. care serve"te la protejare.

Protec"ie colectiv!:
Protec#ie prin care se previne sau se diminueaz! ac#iunea factorilor
de risc de accidentare "i îmboln!vire profesional! asupra a doi sau mai mul#i
angaja#i.

Protec"ie individual!:
Protec#ie prin care se previne sau se diminueaz! ac#iunea factorilor de
risc de accidentare "i îmboln!vire profesional! asupra unei singure persoane.

Protec"ie integrat!:
Modalitate de prevenire a accidentelor "i bolilor profesionale
constând în prevederea tuturor m!surilor de protec#ie a muncii în
exclusivitate în faza de concep#ie a unei tehnologii, instala#ii, ma"ini etc.

Protec"ie intrinsec!:
Modalitate de prevenire a accidentelor "i îmboln!virilor profesionale
prin m!suri de prevenire tehnice, respectiv prin ac#iunea asupra formei, a"ez!rii,
modului de montaj, principiului de func#ionare sau de construc#ie a unei
instala#ii, ma"ini, dispozitiv etc., f!r! a ad!uga elemente concepute special
pentru realizarea securit!#ii "i s!n!t!#ii în munc!.

Reprezentant al angaja"ilor cu atribu"ii speciale pentru
securitatea $i s!n!tatea angaja"ilor:
Orice persoan! aleas!, selec#ionat! sau desemnat! s! reprezinte
angaja#ii acolo unde se ridic! probleme referitoare la protec#ia securit!#ii "i
s!n!t!#ii angaja#ilor în timpul lucrului.

Risc datorat agen"ilor periculo$i:
Reprezint! probabilitatea ca un agent periculos s! afecteze negativ
starea de s!n!tate în condi#iile utiliz!rii lui "i/sau expunerii la acesta.

Risc de accidentare $i îmboln!vire profesional!:
Combina#ie între probabilitatea "i gravitatea unei posibile leziuni sau
afect!ri a s!n!t!#ii într-o situa#ie periculoas!.

Sarcin! de munc!:
Totalitate a ac#iunilor care trebuie efectuate de executant prin

207

intermediul mijloacelor de produc#ie pentru a realiza scopul sistemului de munc!.

Securitate tehnic!:
Stare a echipamentelor tehnice implicate în procesul de produc#ie
în care este exclus! ac#iunea factorilor de risc proprii mijloacelor de munc!
asupra executantului.

Semnalizare de securitate $i/sau s!n!tate
Semnalizarea care, raportat! la un obiect, o activitate sau o situa#ie
determinat!, furnizeaz! o indica#ie sau o cerin#! referitoare la securitatea
"i/sau s!n!tatea persoanelor la locul de munc! "i care se realizeaz!, dup!
caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau
acustic, al unei comunic!ri verbale sau al unui gest-semnal.

Sistem de certificare a calit!"ii din punctul de vedere al
securit!"ii muncii:
Sistem constituit legal din organisme de certificare, cu centre "i
filiale de certificare, respectiv laboratoare de încerc!ri, care are rolul de a aplica
reglement!rile legale referitoare la certificarea calit!#ii din punctul de vedere al
securit!#ii muncii a echipamentelor tehnice, de protec#ie individual! "i de lucru.

Sistem de munc!:
Ansamblu constituit de unul sau mai mul#i executan#i "i mijloace de
produc#ie care, având un scop de realizat, interac#ioneaz! pe baza unui circuit
informa#ional, în anumite condi#ii ale mediului de munc!.

Situa"ie periculoas!:
Orice situa#ie în care o persoan! este expus! unui sau mai multor
pericole de accidentare "i îmboln!vire profesional!, capabil(e) s! genereze
risc de accidentare "i/sau îmboln!vire.

Solicitare (a omului în munc!):
Mobilizare a func#iilor "i capacit!#ilor fizice "i psihofiziologice ca
efect al ac#iunii cerin#elor externe asupra executantului, în func#ie de nivelul
capacit!#ii sale de munc!.

Supraveghere a s!n!t!"ii:
Supraveghere în scopul determin!rii st!rii de s!n!tate a unui angajat în
urma expunerii la factorii de risc specifici procesului de munc!.


208

Timp de munc!:
Întreaga perioad! în care angajatul se afl! la munc!, la dispozi#ia
angajatorului "i în exercitarea activit!#ii sau a func#iei sale, în conformitate
cu prevederile legislative în vigoare.

Tân!r:
Orice persoan! în vârst! de pân! la 18 ani vizat! de art. 180, alin. (1).

Utilizare a echipamentului tehnic:
Orice activitate care implic! un echipament tehnic, cum ar fi
pornirea, cât "i oprirea sa, func#ionarea, transportarea, repararea,
transformarea, între#inerea, inclusiv cur!#area lui.

Valoare-limit! pentru agent cancerigen $i mutagen:
Dac! nu se specific! altfel, limita mediei ponderate în timp a
concentra#iei „agentului cancerigen sau mutagen” în aer la nivelul respirator
al angajatului în raport cu timpul, pe o perioad! specificat! (8 ore sau
termen scurt - maximum 15 minute).

Valoare limit! biologic! a unui agent chimic:
Concentra#ia limit! a agentului în mediul biologic corespunz!tor,
a metabolitului lui sau a indicatorului de efect. Valorile limit! biologice ale
agen#ilor chimici sunt prezentate în anexa nr. 33.

Valoare limit! de expunere profesional! pentru agen"i chimici:
Dac! nu se specific! altfel, reprezint! valoarea limit! a mediei
ponderate cu timpul, pe o perioad! specificat! (8 ore sau termen scurt -
maximum 15 min), a concentra#iei agentului chimic în aer, în zona de respira#ie
a angajatului. Valorile limit! de expunere profesional! pentru agen#ii chimici
sunt prezentate în anexele nr. 31 "i 32.

Zon! de securitate:
Zon! în care este exclus! producerea accidentelor "i/sau bolilor
profesionale pentru executantul unei sarcini de munc!.

Zon! periculoas!:
Spa#iu în care se desf!"oar! o activitate periculoas!. În particular,
orice zon! din interiorul "i/sau împrejurul unui echipament tehnic în care o
persoan! este expus! unui risc pentru securitatea sau s!n!tatea sa.

209

ANEXA Nr. 2

TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE
OBLIGATORIE

Neoplazii

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
1. Neoplasm hepatic "i al ductelor biliare
intrahepatice:
Angiosarcom hepatic
Clorura de vinil monomer
Pulberi de lemn (esen#e tari)
Compu"i de crom (VI)
2. Neoplasm al cavit!#ii nazale

Compu"i de nichel
3. Neoplasm laringian Azbest
Azbest
Arsen "i compu"ii s!i
Crom (VI) "i compu"ii s!i
Compu"i de nichel
Produ"i de dezintegrare ai radonului
Dioxid de siliciu liber cristalin
Funingine (hidrocarburi aromatice)
Bisclormetileter
Beriliu
4. Neoplasm bron"ic "i pulmonar
Cadmiu
5. Neoplasm osos "i al cartilajului articular
al membrelor "i cu alte localiz!ri
Radia#ii ionizante
Arsen 6. Neoplasme ale pielii : carcinom cu celule
scuamoase Produ"i de gazeificare a c!rbunelui, uleiuri
minerale
7. Mezoteliom :
Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal
Azbest
8. Neoplasm al vezicii urinare Amine aromatice
Radia#ii ionizante 9. Leucemii :
Leucemia limfoid!
Leucemia mieloid!
Alte leucemii cu celule specifice


Benzen

Boli de sânge non-maligne

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
Hidrogen arseniat (arsin!)
Naftalin!
Butil de staniu
10.

Anemie hemolitic! dobândit!
Trinitrotoluen
Benzen 11. Anemii aplastice
Radia#ii ionizante
12. Anemia secundar! Plumb

210

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
Benzen 13. Agranulocitoza
Radia#ii ionizante
14. Methemoglobinemie Amine aromatice "i nitrocompu"i

Afec"iuni psihice $i comportamentale

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
15. Sindrom posttraumatic Traumatisme craniene prin accident de munc!
16. Sindrom reactiv Situa#ii sau evenimente stresante

Boli ale sistemului nervos

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
17. Parkinsonism secundar Magneziu
18. Alte afec#iuni extrapiramidale "i tulbur!ri
de motilitate
Mercur "i compu"i
19. Mononeuropatia membrelor superioare:
Sindrom de tunel carpian
Leziuni ale nervului ulnar
Leziuni ale nervului radial
Mi"c!ri repetitive
Vibra#ii
Pozi#ii extreme ale încheieturii mâinii
(în special asocierea acestor factori de risc)
Arsen "i compu"i
Acrilamida
Sulfur! de carbon
Etilen oxid, N-hexan, Metil N- butil cetona
Plumb
Mercur
Compu"i organofosforici
20. Polineuropatie cauzat! de agen#i toxici
Radia#ii
21 Polineuropatie Vibra#ii (ex. mân!)
Plumb
Mercur
22. Encefalopatia toxic!
Solven#i organici

Boli ale ochiului $i anexelor

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
23. Conjunctivite Alergeni "i iritan#i profesionali
24. Cheratite Radia#ii UV
Microunde
Radia#ii ionizante
Radia#ii infraro"ii
Trinitrotoluen
Naftalina
Dinitrofenol, dinitrocrezol
25.
Cataracte

Etilen oxid

211

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
26. Nistagmus Iluminat inadecvat
27. Astenopie acomodativ!, agravarea miopiei
preexistente
Suprasolicit!ri vizuale

Boli ale urechii

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
28. Hipoacuzie, surditate Zgomot peste LMA
Substan#e chimice ototoxice

Boli ale sistemului circulator

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
29. Sindrom Raynaud Vibra#ii cu ac#iune la nivelul membrelor
superioare
30. Varice ale membrelor inferioare Ortostatism prelungit
31. Tromboflebit! de efort a membrelor
superioare
Efort cu mi"c!ri ample ale membrelor
superioare

Boli ale sistemului respirator

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
32. Pneumoconioza minerului la c!rbune Pulberi de c!rbune
33. Azbestoza Azbest
34. Silicoz!, silicotuberculoz! Bioxid de siliciu liber cristalin
35. Alte pneumoconioze Talc, caolin, polivin!, mic!, nefelin! - apatit!,
perlit, bariu "i fibre minerale artificiale
36. Aluminoz! pulmonar! Aluminiu
37. Fibroz! pulmonar! Gaze "i vapori iritan#i
38. Berilioz! Beriliu
39. Sideroz! Pulberi de fier
40. Stanoz! Pulberi "i fumuri de staniu
41. Pneumoconioze cauzate de alte pulberi
anorganice
Pulberi anorganice mixte
42. Afec#iuni pulmonare benigne: pleurezie
benign!, atelectazii rotunde, pl!ci pleurale
Azbest
43. Pneumonii intersti#iale Metale grele
44. Rinite alergice Alergeni profesionali
45. Astm bron"ic alergic "i astm bron"ic non-
alergic (prin mecanism iritativ)
Alergeni "i iritan#i respiratori profesionali
46. Bisinoz! Bumbac, in, cânep!
47. Boli respiratorii cronice nespecifice prin
expunere la pulberi organice
Cereale, tutun, dejec#ii de animale
48. Bronhoalveolit! alergic! extrinsec! Fân muceg!it, bagas!, dejec#ii de animale,
mal#, ciuperci etc.


212

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
49. Pneumopatia cauzat! de sisteme de aer
condi#ionat "i de umidifiere a aerului
Agen#i vehicula#i prin sistemele de aer
condi#ionat "i de umidifiere a aerului
50. Inflama#ia acut! "i cronic! a c!ilor aerifere
superioare
Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
51. Bron"it! acut! "i cronic! Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
52. Pneumonia chimic! Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
53. Edemul pulmonar acut Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
54. Emfizem pulmonar, bron"iolit!, fibroz!
pulmonar!
Substan#e chimice (gaze, fumuri "i vapori)
55. Ulcer nazal "i perfora#ia septului nazal Crom
Arsen "i compu"i

Bolile ficatului

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
56. Hepatite toxice Substan#e chimice hepatotoxice

Boli ale pielii $i "esutului subcutanat

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
57 Dermit! alergic! de contact Antibiotice, conservan#i, arbori "i plante,
antiseptice, cauciuc, vopsele, adezivi, metale,
cosmetice, al#i agen#i
58 Dermit! iritativ! de contact S!punuri, detergen#i, solven#i, uleiuri "i
lubrifian#i, produse petroliere, acizi, baze,
ciment, s!ruri metalice, zgura "i vata de
sticl!, al#i agen#i
59 Dermit! de contact mixt! (alergic! "i
iritativ!)
Antibiotice, conservan#i, arbori "i plante,
antiseptice, cauciuc, vopsele, adezivi, metale,
s!ruri metalice, cosmetice, s!punuri,
detergen#i, solven#i, uleiuri "i lubrifian#i,
produse petroliere, acizi, baze, ciment, zgur!
"i vat! de sticl!, al#i agen#i
60 Urticarie Latex (cauciuc natural)
Produse alimentare (f!in!, fructe, legume etc.)
Epitelii animale
Temperaturi extreme

Boli ale sistemului osteo-musculo-articular $i ale "esutului conjunctiv

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
61 Sinovite "i tenosinovite
62 Bursite
63 Epicondilite
Mi"c!ri repetitive
Pozi#ii extreme, for#ate, ale articula#iilor
Suprasolicitare "i presiuni prelungite asupra
articula#iilor
Supraîncordarea "i traumatizarea
articula#iilor

213

(continuare)
Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
64 Artroze cronice, periartrite Mi"c!ri repetitive
Pozi#ii extreme, for#ate, ale articula#iilor
Suprasolicitare "i presiuni prelungite asupra
articula#iilor
Supraîncordarea "i traumatizarea
articula#iilor
Vibra#ii
Microclimat nefavorabil

Boli ale aparatului urinar

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
65 Nefropatie toxic! acut! "i cronic! Metale grele "i hidrocarburi alifatice
halogenate

Intoxica"ii acute, subacute $i cronice profesionale $i consecin"ele lor

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
66 Intoxica#ii acute, subacute "i cronice
profesionale "i consecin#ele lor
Expunerea profesional! la agen#i chimici

Boli profesionale cauzate de expunerea la agen"i fizici

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
67 $oc caloric, colaps caloric, crampe
calorice
Microclimat cald
68 Hipotermie, deger!turi Microclimat rece
69 Îmboln!viri datorate compresiunilor sau
decompresiunilor
Presiuni atmosferice crescute sau sc!zute
70 Boala de vibra#ii:
Sindrom osteo-musculo-articular
Sindrom digestiv
Sindrom Raynaud
Sindrom nervos
Vibra#ii
71 Boala de iradiere (sindrom acut de
iradiere)
Radia#ii ionizante
72 Sindroame neuro-cardio-vasculare "i
endocrine
Câmpuri electrice "i magnetice
Radia#ii electromagnetice neionizante din
banda microunde "i radiofrecven#!

Boli infec"ioase $i parazitare

Nr.
crt.
BOALA PROFESIONAL% NOXA PROFESIONAL%
73 Boli infec#ioase "i parazitare Agen#i biologici clasifica#i în prezentele
norme la anexa nr. 38

214

ANEXA Nr. 3


BOLILE LEGATE DE PROFESIE &I PRINCIPALELE LOR
CAUZE POTEN'IALE

Nr.
crt.
BOLI LEGATE DE
PROFESIE
FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
1. Hipertensiunea arterial! Zgomot
Vibra#ii
Temperatur! "i radia#ii calorice crescute
Distres etc.
2. Cardiopatia ischemic! Solicit!ri fizice "i psihice crescute
3. Afec#iuni respiratorii cronice
nespecifice
Pulberi
Gaze iritante etc.
4. Afec#iuni digestive Temperatur! ridicat!
Zgomot
Noxe chimice etc.
5. Afec#iuni osteo-musculo-
articulare (lombalgii,
cervico-scapulalgii etc.)
Microclimat nefavorabil
Vibra#ii
Efort fizic crescut
Postur! incomod!
Efect traumatic mecanic etc.
6. Nevroze "i alte afec#iuni
neuropsihice
Zgomot
Vibra#ii
Distres
Noxe chimice etc.


215

ANEXA Nr. 4


SOLICITARE PENTRU EXAMENUL MEDICAL DE ANGAJARE

Subsemnatul (Nume "i prenume) ...........................................................…..
angajator la întreprinderea/societatea comercial!/unitatea ......................…...
..................................................................................................................…...
adresa .......................................................................................................…...
..................................................................................................................…...

SOLICIT:

examenul medical de angajare, conform legisla#iei de s!n!tate "i securitate
în munc! în vigoare pentru:
Domnul/Doamna .....................................................................................….
n!scut la: ................................................CNP: .........................................….
având profesia de………………………………………………… "i care
urmeaz! a fi angajat în func#ia………………………………………………
la locul de munc!: .....................................................................................….
din sec#ia (atelier, compartiment etc.)........................................................….
...................................................................................................................….

Persoana examinat! urmeaz! s! efectueze activitatea profesional! la un loc
de munc! ce prezint! riscurile profesionale detaliate în Fi$a de expunere la
riscuri profesionale, anexat! prezentei cereri.
Data …………… Semn!tura "i "tampila


216

ANEXA Nr. 5
Unitatea: ………………………….. Subunitatea: ………………….…….
Adresa: …………………………… Adresa: …………………………….
Telefon: ………………………….. Telefon: ..…………………………..

FI&A DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE
Denumirea postului: .............................................................................................................

Navet!: da câte ore/zi? nu
Descrierea activit!"ii: (În echip!: da nu
Nr. ore/zi Nr. schimburi de lucru Pauze organizate sau nu / Band! rulant!
%Risc de: infectare / electrocutare / înecare / asfixiere / blocare / microtraumatisme
repetate / lovire mu"c!tur! / zgâriere / strivire / t!iere / în#epare / împu"care /
ardere / op!rire / degerare / mi"c!ri repetitive
%Alte riscuri: .................................................................................................................……
Descrierea spa"iului de lucru: %Dimensiuni înc!pere: L ………l ………h ………m
%Suprafa"! de lucru: vertical! orizontal! oblic!
%Munc!: în spa#ii închise / izolate / la în!l#ime / la altitudine / în mi"care / pe sol / în
aer / în spa#iu / pe ap! / sub ap! / ni"! / cabin! etan"! / aer liber altele:
Efort fizic: mic mediu mare foarte mare
Pozi"ie de lucru: ortostatic! a"ezat aplecat! mixt! / Pozi"ii for"ate: da nu
Gesturi profesionale:
Suprasolicit!ri osteo-musculo-articulare: da nu Dac! „da”, ce articula!ii:
Manipulare greut!"i dac! da, preciza#i caracteristicile maselor manipulate:
Suprasolicit!ri: vizuale auditive stres neuropsihic

Agen"i chimici (enumera#i "i bifa#i caracteristicile lor)
*
< L.A. > L.A. Fp C P
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
….
….
….
….
….Agen"i biologici: ..............................................................................................................................
Pulberi profesionale: < L.A. > L.A. <L.A . > L.A.
........................................................ . ....................................................
........................................................ ....……………………………..
Zgomot: < L.A. / > L.A. / Zgomote impulsive da /nu Vibra"ii mecanice: < L.A. / > L.A.


*
Legend!: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen/
P = P!trunde prin piele (se poate ata"a fi"ei un tabel separat!)

217

Microclimat:
%TEMPERATURA AERULUI: < L.A. / > L.A.
%PRESIUNEA ATMOSFERIC&:
%VARIA'II REPETATE DE TEMPERATUR&: da nu
%AL'I FACTORI:

Radia"ii: da nu Dac" „da ”: Ionizante < L.A. > L.A. / Neionizante < L.A.
> L.A. Tipul: ................................................
Iluminat: natural artificial mixt / suficient insuficient
Mijloace de protec#ie colectiv!:
Mijloace de protec#ie individual!:
Echipament de lucru:
Anexe igienico-sanitare: vestiar chiuvet! WC du"
sal! de mese spa#iu de recreere

Altele: ..............................................................................................................................................……
Observa"ii: Data complet!rii: ..................……
Angajator:218

ANEXA Nr. 6

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 1
Cabinetul de Medicina muncii
Unitate:
Adresa..............................................................................Tel..................……..…….

NUME ......................................... PRENUME......................................……..….
SEX : M   F   VÂRSTA…………DATA NA$TERII ................….
CNP ………………………………
ADRESA……………………….……………………………………………………
………………………..…………………………………………………………….
PROFESIA ......................................................................................................…….
FORMARE PROFESIONAL&…………………………………………………….

RUTA PROFESIONAL&
LOC DE MUNC& PERIOADA PROFESIA/FUNC'IA NOXE


Activit!#i îndeplinite:

Boli profesionale da   nu  
Accidente de munc! da   nu  
Medic de familie………………………………………………………tel…………………..
Declar pe propria r!spundere c! nu sunt în eviden#! cu epilepsie, boli psihice, boli
neurologice "i nu sunt sub tratament pentru boli neuropsihice, diabet:
...........................................................................................................................................…..
ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE
-
-
ANTECEDENTE PERSONALE : fiziologice "i patologice/vaccin!ri/droguri
-
-
-
Fumat :
Alcool :219

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 2
EXAMEN CLINIC LA ANGAJARE
T= cm G= kg obezitate nu da gr.
1. tegumente "i mucoase
2. #esut celular subcutanat
3. sistem ganglionar
4. aparat locomotor
5. aparat respirator
6. aparat cardiovascular
TA / mmHg pedioase: varice:
AV /min
7. aparat digestiv
8. aparat urogenital
9. sistem nervos "i analizatori
a) acuitate vizual! : vedere cromatic! : vedere în relief :
b) voce tare : voce "optit! :
10. sistem endocrin
11. examene obligatorii :
VDRL RPA
12.Examene suplimentare :
ex.psihologic ex.psihiatric ex.oftalmologic ex.ORL
ex.ginecologic ex.neurologic ex.dermatologicConcluzii examen clinic:
s!n!tos clinic în momentul examin!rii
diagnostic "i recomand!ri :
AVIZ MEDICAL :

APT   pentru exercitarea profesiei/func#iei de……………
APT CONDI'IONAT  
INAPT TEMPORAR  
INAPT  

Medic de medicina muncii,
Semn!tura/Parafa
Data


220

DOSAR MEDICAL nr.
pagina 3
EXAMEN CLINIC – CONTROL MEDICAL PERIODIC
T= cm G= kg obezitate nu da gr.
1. tegumente "i mucoase
2. #esut celular subcutanat
3. sistem ganglionar
4. aparat locomotor
5. aparat respirator
6. aparat cardiovascular

TA / mmHg pedioase: varice:

AV /min
7. aparat digestiv
8. aparat urogenital
9. sistem nervos "i analizori
a) acuitate vizual! : vedere cromatic! : vedere în relief :
b) voce tare : voce "optit! :
10. sistem endocrin
11. examene obligatorii :
VDRL RPA
12. Examene suplimentare :
  ex.psihologic   ex.psihiatric   ex.oftalmologic   ex.ORL
  ex.ginecologic   ex.neurologic   ex.dermatologic
 
 
 
Concluzii examen clinic:
s!n!tos clinic în momentul examin!rii
diagnostic "i recomand!ri :
AVIZ MEDICAL :

APT   pentru exercitarea profesiei/func#iei de………...…
APT CONDI'IONAT  
INAPT TEMPORAR  
INAPT  

Medic de medicina muncii,
Semn!tura/Parafa
Data


221

ANEXA Nr. 7

EXAMENUL MEDICAL LA ANGAJARE &I
CONTROLUL MEDICAL PERIODIC

Examenul medical la angajare:

a) La acest punct este men#ionat! obligativitatea efectu!rii examenului
clinic "i a examenelor paraclinice, care se efectueaz! conform datelor din
Dosarul medical, pentru to#i angaja#ii.

b) La acest punct se includ examenele clinice "i/sau paraclinice c!rora, în
func#ie de agentul la care este expus, situa#ia special! de munc! sau
profesiune, trebuie s! li se acorde o aten#ie deosebit! (examin!ri #intite) ori
acele examene clinice sau paraclinice care nu sunt men#ionate în Dosarul
medical "i care trebuie efectuate.

c) La acest punct se includ contraindica#iile medicale care determin!
inaptitudinea pentru locul de munc! sau profesia/func#ia respectiv!.
De men#ionat c! aceste contraindica#ii medicale sunt relative. Aceasta
implic! aprecierea corect!, pe de o parte, a gravit!#ii unei boli trecute pe
lista de contraindica#ii, iar pe de alt! parte, a factorilor nocivi profesionali.

Controlul medical periodic:

a) La acest punct sunt trecute examenul clinic complet (cu aten#ie
deosebit! pe anumite aparate "i sisteme), examenele complementare clinice
"i paraclinice de efectuat în func#ie de factorul nociv profesional la care este
expus angajatul respectiv, profesia/func#ia sau locul s!u de munc! "i, în
dreptul fiec!rei examin!ri, intervalul de timp la care trebuie s! se efectueze
controlul medical periodic.

b) La acest punct este trecut! durata minim! de expunere la factorul
nociv respectiv care impune efectuarea controlului medical periodic.
Aceast! durat! poate fi continu! sau discontinu! (prin însumare) "i se
calculeaz! în intervalul dintre dou! controale medicale periodice.


222

Observa"ii:

- Bolile acute, pân! la vindecarea lor, constituie contraindica#ii
absolute.

- Examenele la care este trecut în parantez! „specialist” vor fi efectuate
de medicul specialist în domeniu pentru precizarea diagnosticului de
specialitate, screeningul fiind responsabilitatea medicului de medicina
muncii. În celelalte cazuri, examin!rile clinice vor fi efectuate de medicul de
medicina muncii.

- Controlul medical periodic (con#inând examene medicale clinice sau
paraclinice) se poate efectua "i la intervale mai scurte decât cele men#ionate
în fi"e, dac! acest lucru este prev!zut în contractul colectiv de munc! sau în
alte dispozi#ii în acest sens, cu acordul angajatorului "i al reprezentan#ilor
angaja#ilor "i la indica#ia medicului de medicina muncii.

- La angajarea în munc! precum "i cu ocazia controlului medical
periodic al persoanelor care concur! la siguran#a circula#iei din sectorul
transporturi feroviare, navale "i aeriene, al conduc!torilor auto, precum "i al
altor categorii de salaria#i care desf!"oar! activit!#i specifice, se vor efectua
"i examin!rile stabilite prin reglement!ri speciale, pentru a constata dac!
starea s!n!t!#ii le permite s! îndeplineasc! activitatea care li se
încredin#eaz!.

- În func#ie de situa#ia epidemiologic! local!, direc#iile de s!n!tate
public! teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale cât "i
modificarea ritmului acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în
fiecare an calendaristic.

- Vaccin!ri:
( pentru personalul medical superior "i mediu se indic! vaccinarea
împotriva hepatitei B conform calendarului de vaccin!ri;
( pentru personalul din sistemele de aprovizionare cu ap! este
obligatorie vaccinarea antihepatit! A "i antitifoidic!;
( pentru personalul de la ecarisaj este obligatorie vaccinarea
antirabic!;
( pentru personalul din serviciile de salubritate se recomand!
vaccinarea antitifoidic!.
( pentru personalul expus la traumatisme cu risc de contaminare se
recomand! vaccinare antitetanic!.

223

- Pentru angaja#ii expu"i la radia#ii ionizante se va respecta legisla#ia în
vigoare care reglementeaz! domeniul activit!#ilor nucleare.

- Con#inutul fi"elor se va revizui periodic de Institutul de S!n!tate
Public! Bucure"ti.


Prescurt!ri:

ECG = electrocardiografie
EEG = electroencefalogram!
EMG = electromiografie
PFV = probe func#ionale ventilatorii
RPA = radiografie pulmonar! postero-anterioar!
RPS = radiografie pulmonar! standard


224

AGEN'I CHIMICI

Fi"a 1. ACID ACRILIC, ACRILA'I (MONOMERI), METILMETA-
ACRILAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice
(inclusiv astmul bron"ic) (în
func#ie de rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 2. ACID CIANHIDRIC $I COMPU$I CIANICI, CU EXCEP'IA
CIANAMIDEI CALCICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - ECG
- hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli sau deforma#ii care împiedic!
purtarea m!"tii
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- anemie
- boli ale aparatului cardiovascular
- etilism cronic
- anosmie
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tiociana#i în sânge "i/sau urin!, la
sfâr"itul schimbului de lucru - anual
- hemogram! - anual
- ECG - anual
b) 1 zi
225

Fi"a 3. ACIZI ORGANICI $I DERIVA'I (ANHIDRE, LACTONE,
HALOGENURI ACIDE, NITRILI $I AMIDE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 4. ACRILAMID&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 30 zile

Fi"a 5. ACRILONITRIL $I METAACRILONITRIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tiociana#i în sânge "i/sau în urin! (la
sfâr"itul schimbului de lucru) -
anual
- sumar de urin! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual

226

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular

b) 30 zile

Fi"a 6. ALCOOL METILIC

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (fund de ochi)
(specialist)
c) contraindica#ii:
- boli ale nervului optic "i/sau ale
retinei
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- etilism cronic
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Control medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
din 3 în 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 7. ALCOOLI (CU EXCEP'IA ALCOOLULUI METILIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram! pentru metilciclohexanol

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! pentru metilciclo-
hexanol - anual

227

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice pentru
alcoolul alilic (inclusiv astmul
bron"ic) (în func#ie de rezultatele
PFV)
- dermatoze
- leucopenii pentru metilcilohexanol

b) 30 zile

Fi"a 8. ALDEHIDE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


Fi"a 9. AMINE ALIFATICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani

228

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 30 zile

Fi"a 10. AMINE AROMATICE CARCINOGENE (BENZIDIN&, )- $I *-
NAFTILAMIN&, AURAMIN&, 4-AMINODIFENIL, 2-ACETIL-AMINO-
FLUOREN, DIMETILAMINOAZOBENZEN, AMINOAZOTOLUEN etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - sumar de urin!, urobilinogen
- creatinin! în sânge
- hemogram!
c) contraindica#ii:
- cistite
- infec#ii urinare acute sau cronice
- litiaz! renal!, nefropatii cronice
- anemie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- sumar de urin! (urobilinogen) -
anual
- lacticodehidrogenaz! urinar! - anual
- hemogram! - anual
- examen citologic al exfoliatului
vezical - la 10 ani de la angajare "i
apoi anual
b) 30 zile


Fi"a 11. AMONIAC

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 în 3 ani


229

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 30 zile

Fi"a 12. ANHIDRIDA FTALIC&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare, apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile

Fi"a 13. ARSEN $I COMPU$II S&I NOCIVI (CU EXCEP'IA
HIDROGENULUI ARSENIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- dozarea arsenului urinar - semestrial
b) 30 zile


230

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- anemie
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- dermatozeFi"a 14. BARIU (COMPU$I SOLUBILI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- cardiopatii cronice
- hipertensiune arterial!
- dermatoze
- ulcer gastric sau duodenal


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
b) 30 zile


Fi"a 15. BENZEN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sângerare, timp de coagulare
- testul Rumpell-Leede


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- testul Rumpell-Leede - semestrial
- hemogram! - semestrial
- timp de sângerare, timp de coagu-
lare - semestrial
231

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni hematologice
- sindrome hemoragipare
- hepatopatii cronice
- boli ale sistemului nervos central
- stomac operat


- fenoli urinari liberi "i totali la
sfâr"itul schimbului de lucru -
semestrial
- sulfat index la sfâr"itul schimbului
de lucru - semestrial
- acid S fenilmercapturic urinar -
semestrial
b) 7 zile


Fi"a 16. BENZOCHINONA $I PRODU$I DE OXIDARE AI
HIDROCHINONEI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi, tegumente
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, ochi)
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) 30 zile


Fi"a 17. BERILIU $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA, PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - din 3 în 3 ani
- PFV - semestrial
- dozarea beriliului în urin! - anual
- test sensibilizare la beriliu - din 2 în
2 ani
b) 30 zile

232

Fi"a 18. BROM

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) tegumente, aparat respirator, PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite cronice, cheratite
cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- colite cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 19. CADMIU METALIC (PULBERI $I FUMURI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- sumar de urin!
- PFV
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- anemii (se va #ine seama de valorile
normale ale aparatului de
determinare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- emfizem pulmonar

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- sumar de urin! (incluzând proteina
sau *
2
microglobulina dac! medicul
de medicina muncii consider!
necesar - test cu acid tricloracetic) -
anual
- cadmiurie - semestrial
- PFV - anual
b) 30 zile233

Fi"a 20. CARBAMA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) colinesteraza eritrocitar! sau seric!
(numai în cazurile cu expunere sever!)
c) contraindica#ii:
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice sau deforma#ii care
împiedic! purtarea m!"tii de
protec#ie
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - s!pt!mânal
în timpul campaniei de lucru
- colinesteraza eritrocitar! sau seric!
în timpul campaniei de lucru, din 10
în 10 zile sau dup! o expunere
sever! accidental!
b) 1 zi

Fi"a 21. CETONE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, ochi
c) contraindica#ii: -


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea acetonei în urin!
(numai pentru aceton!) - anual
- metil etil cetona în urin! - anual
b) 30 zile


Fi"a 22. CHINONE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) 30 zile


234

Fi"a 23. CIANAMIDA CALCIC&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator,
etilism cronic
c) contraindica#ii:
- etilism cronic
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie tegumente, aparat respirator,
etilism cronic)
b) 30 zile


Fi"a 24. CLOR $I COMPU$I (ÎN AFARA HIDROCARBURILOR
CLORURATE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL
- PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cardiace cronice
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 25. CLORCIAN $I CLORURA DE CIANURIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie: sistemul nervos central "i
periferic

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


235

(continuare)
- PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: arterioscleroz!,
boal! cardiac! ischemic!,
valvulopatii
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- dermatoze
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- tiociana#i în sânge sau în urin! la
sfâr"itul schimbului de lucru - anual
- hematocrit, hemoglobin! - anual
b) 1 zi

Fi"a 26. CLORURA DE VINIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - TGO, TGP, gama GT
- num!r!toare de trombocite
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- arteriopatii
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- sclerodermie
- dermatoze
- afec#iuni osoase difuze
- trombocitopenii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- TGO, TGP, GT - anual
- num!r trombocite - anual
- radiografia mâinilor - la 5 ani de la
angajare "i apoi din 2 în 2 ani
- test presor la rece - anual
- fosfataz! alcalin! - anual
- sumar urin! (urobilinogen) - anual
- VSH - anual
b) 30 zile

236

Fi"a 27. COBALT (OXIZI, S&RURI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: aparat respirator
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli alergice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 2 în 2
ani
- determinarea cobaltului în urin! "i în
sânge - anual
- test cutanat de sensibilizare la
cobalt - din 2 în 2 ani
b) 1 zi


Fi"a 28. CREOZOLI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- sumar urin! (urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- anemie
- hipertensiune arterial!
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) conform datelor din Dosarul medical
- examen ORL - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar urin! (urobilinogen)-
anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile
237

Fi"a 29. CROM $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie c!i aeriene superioare
(ulcera#ie, perfora#ie sept nazal
pentru cromul hexavalent)
- hermogram!
- PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- ulcer gastric "i duodenal
- colit! cronic!
- hepatopatii cronice
- anemii
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL inclusiv laringoscopic
(specialist) - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- cromurie - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare "i apoi din 3 în 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 30. CUPRU (FUMURI $I PULBERI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: aparat respirator
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, bronhopneumopatii
cronice (inclusiv astm bron"ic) (în
func#ie de rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - din 2 în 2 ani
- examen ORL (specialist) - din 2 în 2
ani
b) 1 zi

238

Fi"a 31. DECABORAN, PENTABORAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - aten#ie: examenul sistemului nervos,
examinarea st!rii psihice
- TGO, TGP, gama GT
- sumar urin! (urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- boli organice ale sistemului nervos
central
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual, cu
aten#ie asupra sistemului nervos "i
st!rii psihice
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile


Fi"a 32. DIAZOMETAN, NITROZOMETIL, URETAN, NITROZOMETIL
UREE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile

239

Fi"a 33. DIBORAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 34. DIFENIL $I DERIVA'I (-METAN, -ETAN, -ETER),
DECALIN&, TETRALIN&, DIFENILOXID

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
- HTA


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, aparat
respirator)
- ECG - anual
b) 7 zile


240

Fi"a 35. DIMETILFORMAMID&, DIMETIL ACETAMID&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- ulcer gastric "i/sau duodenal
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT (+ alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii) - anual
b) 7 zile

Fi"a 36. DIMETILNITROZAMIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT , alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
b) 7 zile

Fi"a 37. DIMETILSULFAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii
- creatinina în sânge
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
- creatinina în sânge - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
b) 7 zile

241

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice
- nefropatii croniceFi"a 38. DINITROFENOL, DINITROCREZOL, DINITROBUTIL FENOL,
PENTACLOR FENOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- astm bron"ic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 2 în 2
ani
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 39. DIOXAN (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- creatinina în sânge
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- creatinina în sânge - anual
- TGO, TGP, gama GT , alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual

242

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

b) 7 zile

Fi"a 40. DIOXID DE SULF (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile

Fi"a 41. ESTERI ORGANO-FOSFORICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - la fiecare 10
zile de la începerea campaniei243

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli ale sistemului nervos central "i
periferic
- boli cronice care împiedic! portul
m!"tii "i costumului de protec#ie
- dermatoze

- determinarea colinesterazei serice
sau eritrocitare - în timpul
campaniei de lucru, din 10 în 10
zile, sau dup! o expunere sever!
accidental!
b) 1 zi


Fi"a 42. ETERI $I DERIVA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- afec#iuni psihice inclusiv nevrozele
manifeste
- anemie
- litiaz! renal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- dozarea acidului oxalic în urin! -
anual
b) 7 zile

Fi"a 43. ETILENCLORHIDRINA, MONOCLORHIDRINA,
DICLORHIDRINA, EPICLORHIDRINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- PFV
- creatinina în sânge
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- creatinina în sânge - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice stabilite de medicul de
medicina muncii - anual
b) 7 zile

244

(continuare)
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatozeFi"a 44. ETILENIMINA, PROPILENIMINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile


Fi"a 45. ETILENOXID

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile245

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- dermatoze


Fi"a 46. FENILHIDRAZINE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sângerare, timp de coagulare
- examen sumar de urin!
- creatinin! în sânge
c) contraindica#ii:
- anemie
- trombocitopenii
- sindroame hemoragipare
- boli alergice
- nefropatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram!, reticulocite (când exist!
anemie) - anual
- timp de sângerare, timp de coagulare
- anual
- examen sumar de urin! - anual
- creatinin! în sânge - anual
b) 7 zile

Fi"a 47. FENOLI, OMOLOGII LOR $I DERIVA'II HALOGENA'I AI
ACESTORA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - fenoli totali în urin!
- TGO, TGP, gama GT
- creatinin! sanguin!
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- bronhopneumopatii cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- fenoli totali urinari - anual
- glucuronii "i sulfoconjuga#ii
fenolului urinar - anual
- sulfat-indexul - anual
- pentru pentaclorfenol: dozarea
pentaclorfenolului în urin!

246

(continuare)
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze
b) 7 zile

Fi"a 48. FLUOR $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea fluorului în urin! -
anual
- radiografia unui element al
scheletului: carp, bazin, coloan!
lombar! - la 5 ani de la angajare "i
apoi din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile

Fi"a 49. FLUOR ACETAT $I METILFLUORACETAT DE SODIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- miocardiopatii
- hipoparatiroidii
- hipocalcemii

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 1 zi


247

Fi"a 50. FOSFOR $I COMPU$II S&I ORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin! (urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- hipertiroidie manifest!
- ulcer gastric "i duodenal, colit! cronic!
- stomatite ulcerative
- osteopatii cronice, leziuni ale
mandibulei


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin! - anual
- TGO, TGP, gama GT - semestrial
- creatinin! sanguin! – semestrial
- examen stomatologic (specialist) -
din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia
dentar! "i a mandibulei)
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 1 zi

Fi"a 51. FOSGEN (OXICLORURA DE CARBON)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual (aten#ie:
aparatul respirator)
b) f!r! prag de expunere248

Fi"a 52. GLICOLI $I DERIVA'II HALOGENA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram! complet! (în special
pentru metil "i butil-celosolv)
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- hemopatii - numai pentru metil "i
butil-celosolv


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin! - anual
- creatinin! în sânge - anual
- valoarea acidului oxalic în urin!
(etilenglicol) - anual
- hemogram! (în special pentru metil
"i butil-celosolv) - anual
b) 7 zile

Fi"a 53. HIDRAZIN&, DIMETILHIDRAZIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 54. HIDROCARBURI ALIFATICE $I AROMATICE HALOGENATE (în
afar! de CLORURA DE VINIL $I TETRACLORURA DE CARBON)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - creatinina în sânge

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- reac#ia FUJIWARA în urin! pentru
tetracloretilen! "i pentacloretan - anual

249

(continuare)

- TGO, TGP, gama GT
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice
- miocardiopatii cronice
- etilism cronic
- dermatoze

- acid tricloracetic sau tricloretanol în
urin! - anual
- pentru halotan: dozarea acidului
trifluoroacetic în urin!
- pentru hexaclorbenzen: dozare de
hexaclorbenzen în ser
- pentru gama-hexaclorciclohexan:
dozare hexaclorciclohexan în sânge
sau ser
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- creatinin! în sânge - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 7 zile

Fi"a 55. HIDROCARBURI AROMATICE (în afar! de BENZEN): TOLUEN,
XILEN, NAFTALIN& etc.

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli hematologice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- cataract! pentru naftalen


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- acid hipuric "i/sau orto-cresol în
urin! pentru toluen - anual
- pentru xilen: acid metilhipuric în
urin!
- examen oftalmologic (specialist)
pentru naftalen - anual
- hemogram! - anual
b) 7 zile


Fi"a 56. HIDROCARBURI DIN PETROL ALIFATICE $I ALICICLICE
(BENZINE, WHITE-SPIRIT, SOLVENT NAFTA etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual

250

(continuare)
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste
- etilism cronic
- dermatoze
- TGO, TGP, gama GT - anual
b) 30 zile

Fi"a 57. HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE PRODUSE DIN
DISTILAREA GUDROANELOR, A C&RBUNELUI, A 'I'EIULUI $I A
$ISTURILOR BITUMINOASE (antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren,
fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: tegumente, aparat
respirator)
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare, apoi din 2 în 2 ani
b) 30 zile


Fi"a 58. HIDROGEN ARSENIAT $I STIBIAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- anemie

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! "i reticulocite - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual

251

(continuare)
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice cardiace
- creatinin! în sânge - anual
- arsen sau stibiu în urin! - anual
b) 1 zi

Fi"a 59. HIDROGEN FOSFORAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
- PFV
- pseudocolinesteraza seric!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice
(inclusiv astmul bron"ic) (în func#ie
de rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- pseudocolinesteraza seric! - anual
b) 1 zi

Fi"a 60. HIDROGEN SELENIAT $I TELURAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- hepatopatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 1 zi252

Fi"a 61. HIDROGEN SULFURAT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- anosmie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 62. INSECTICIDE ORGANOCLORURATE (DDT, HCH)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea substan#elor în sânge
b) 7 zile


Fi"a 63. IZOCIANA'I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


253

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Fi"a 64. MANGAN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen neurologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen neurologic (specialist) -
doar la indica#ia medicului de
medicina muncii când se consider!
necesar
- mangan în urin! - anual
b) 30 zile


Fi"a 65. MERCAPTANI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile254

Fi"a 66. MERCUR METALIC $I COMPU$I ANORGANICI $I ORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
(aten#ie: sistem nervos central "i
periferic, stare psihic!, tiroid!,
cavitatea bucal!)
b) creatinina sanguin!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice inclusiv nevrozele
manifeste
- boli endocrine: hipertiroidie,
hipoparatiroidie
- nefropatii cronice
- stomatite


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- mercur în urin! - semestrial
- mercur în sânge - semestrial
- creatinin! sanguin! - anual
- examen stomatologic (specialist) -
din 2 în 2 ani
- examen neurologic (specialist) - din
2 în 2 ani doar la indica#ia medicului
de medicina muncii ("i nu din 2 în 2
ani, ci atunci când consider! acesta
c! este necesar)
b) 7 zile


Fi"a 67. NICHEL $I COMPU$I (în afara NICHELULUI CARBONIL)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze
Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea nichelului în urin! -
anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei la munci-
torii de la rafinarea nichelului - la 10
ani de la angajare "i apoi din 2 în 2
ani
- examen ORL (specialist) - la
indica#ia medicului de medicina
muncii
b) 7 zile


255

Fi"a 68. NICHEL CARBONIL $I AL'I CARBONILI METALICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- cardiopatii cronice
- anemie
- boli organice ale sistemului nervos
central
- epilepsie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea nichelului în urin! -
anual
- determinarea carboxihemoglobinei
în sânge
- hemogram! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) f!r! prag de expunere

Fi"a 69. NICOTINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boala cardiac! ischemic!
- epilepsie
- arteriopatii periferice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 7 zile

Fi"a 70. NITRO $I AMINODERIVA'I AI HIDROCARBURILOR
AROMATICE (în afar! de AMINE CARCINOGENE, DINITROTOLUEN $I
TRINITROFENOL)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual


256

(continuare)
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- anemie
- hepatopatii cronice
- cardiopatii cronice
- etilism cronic
- boli alergice
- cistite, infec#ii urinare, litiaz! renal!,
pentru toluidin!, difenil-amin!,
dinitrofenol
- dermatoze

- hemogram! (la sfâr"itul schimbului
de lucru) - anual
- methemoglobinemie la sfâr"itul
schimbului de lucru - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinina în sânge - anual
b) 7 zile


Fi"a 71. OXID DE CALCIU, HIDROXID DE SODIU, HIDROXID DE
POTASIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
- examen ORL (specialist) - la
indica#ia medicului de medicina
muncii
b) 7 zile


Fi"a 72. OXID DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
- determinarea COHb - anual


257

(continuare)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- anemie
- epilepsie
b) 7 zile


Fi"a 73. OXIZI DE AZOT (inclusiv ACID AZOTIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - PFV
- examenul ochilor "i examenul
aparatului respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 74. OZON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boal! cardiac! ischemic!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


258

Fi"a 75. PIRIDINA, OMOLOGI $I DERIVA'I (AMINOPIRIDINA,
CLOROPIRIDINA, PICOLINE -METIL PIRIDINE-, PIPERIDINA)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli neuropsihice cronice
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice indicate de medicul de
medicina muncii - anual
- creatinina în sânge - anual
b) 30 zile


Fi"a 76. PLATINA (S&RURI COMPLEXE SOLUBILE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


259

Fi"a 77. PLUMB METALIC, OXIZI DE PLUMB $I COMPU$I
ANORGANICI

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
- creatinin! sanguin!
- uroporfirine urinare
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular (HTA, boal! cardiac!
ischemic!)
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- afec#iuni psihice
- anemie
- porfirii
- nefropatii cronice
- femei în perioada de fertilitate
- adolescen#i

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- acid deltaaminolevulinic sau
protoporfirina liber! eritrocitar! -
semestrial
- plumbemie/plumburie - semestrial
- hemogram! - anual
- EMG - la indica#ia medicului de
medicina muncii - anual
- creatinin! sanguin! - semestrial/
anual sau când consider! medicul de
medicina muncii
b) 7 zile


Fi"a 78. PLUMB TETRAETIL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen neurologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste
- hepatopatii cronice
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- examen neurologic (specialist) -
anual sau imediat dup! o expunere
sever! accidental!
- examen psihiatric (specialist) - anual
sau imediat dup! o expunere sever!
accidental!
- plumb total, plumb dietil în urin! -
semestrial sau imediat dup! o
expunere sever! accidental!
b) 1 zi


260

Fi"a 79. PROPIOLACTONA (BETA-PROPRIOLACTONA)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - sumar de urin! (urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- sumar de urin! (urobilinogen) -
anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinin! în sânge - anual
b) 7 zile


Fi"a 80. R&$INI EPOXIDICE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 81. SELENIU $I COMPU$I (în afar! de HIDROGEN SELENIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- PFV

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- coproporfirine - anual


261

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- hipertiroidism
- anemie
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- dermatoze

- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- seleniu în urin!
b) 7 zile


Fi"a 82. STANIU (COMPU$I ORGANICI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 30 zile

Fi"a 83. STIBIU $I COMPU$I (în afar! de HIDROGEN STIBIAT)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- polinevrite

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
- dozarea stibiului în urin! - anual
- ECG - anual
b) 7 zile


262

Fi"a 84. STIREN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) hemogram!
c) contraindica#ii:
- hemopatii
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- acid mandelic urinar - semestrial
- sulfat index - semestrial
- hemogram! - semestrial
- TS, TC, teste de fragilitate
vascular! - semestrial
- TGO, TGP, gama GT - semestrial
b) 7 zile


Fi"a 85. SULFURA DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) ECG, TA
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice (inclusiv nevrozele)
- boli endocrine manifeste
- arteroscleroz!
- boala cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial!
- etilism cronic
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen neurologic (specialist) - din
3 în 3 ani (doar la indica#ia
medicului de medicina muncii "i nu
din 3 în 3 ani, ci atunci când
consider! acesta c! este necesar)
- testul iodazidic la sfâr"itul
schimbului de lucru - lunar
- lipidogram! - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- lipide totale - la 3 ani de la angajare
"i apoi anual
- colesterolemie - la 3 ani de la
angajare "i apoi anual
- ECG - anual
- EMG - la 3 ani de la angajare "i apoi
anual
- trigliceride - la 3 ani de la angajare "i
apoi anual
b) 7 zile


263

Fi"a 86. TALIU $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul de urin! pentru glicozurie
- examenul sistemului nervos central
"i periferic
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- etilism cronic
- hipertensiune arterial!, boal!
cardiac! ischemic!
- diabet zaharat
- hipertiroidism


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examenul sistemului nervos central
"i periferic - anual
- examen de urin! (glicozurie) - anual
- ECG - anual
- taliu în urin! - anual
b) 7 zile


Fi"a 87. TELUR $I COMPU$I (în afara HEXAFLUORURII DE TELUR - vezi
fluor)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea telurului în urin!
b) 30 zile


Fi"a 88. TEREBENTIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin! - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani

264

(continuare)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- nefropatii cronice
- boli cronice ale c!ilor urinare
- dermatoze

- PFV - anual
b) 7 zile

Fi"a 89. TERACLORURA DE CARBON

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- TGO, TGP, gama GT
- creatinina în sânge
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- nefropatii cronice
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- boli psihice
- afec#iuni cronice ale aparatului
cardiovascular
- etilism cronic
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- creatinina în sânge - anual
b) 7 zile

Fi"a 90. TETRAOXID DE OSMIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile

265

(continuare)
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV
- dermatozeFi"a 91. TRICLORURA, PENTACLORURA $I PENTASULFURA DE
FOSFOR etc.

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
b) 7 zile

Fi"a 92. TRIMETILEN, TRINITRAMINA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central
- epilepsie
- boli psihice cronice
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
b) 7 zile266

Fi"a 93. TRINITROTOLUEN $I TRINITROFENOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
- examen oftalmologic (specialist)
pentru cristalin
c) contraindica#ii:
- anemie
- nefropatii cronice
- hepatopatii cronice
- boli cronice cardio-vasculare
- tulbur!ri cristaliniene
- etilism cronic
- dermatoze
- boli alergice


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- examen oftalmologic (specialist)
pentru cristalin - din 3 în 3 ani
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT - anual
- methemoglobinemie - anual
b) 7 zile

Fi"a 94. ULEIURI MINERALE, GUDROANE, SMOAL&, NEGRU DE FUM

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- tioeteri în urin! - anual
b) 7 zile

Fi"a 95. VANADIU (PENTAOXIDUL DE VANADIU $I AL'I OXIZI)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani

267

(continuare)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatoze

- PFV - anual
- vanadiu în urin! - anual
b) 7 zile

Fi"a 96. VINIL - CARBAZOL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- examen sumar de urin!
(urobilinogen)
c) contraindica#ii:
- hepatopatii cronice
- boli neuropsihice cronice
- anemie
- leucopenii (se va #ine seama de
valorile normale ale aparatului de
determinare)
- dermatoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- examen sumar de urin!
(urobilinogen) - anual
- TGO, TGP, gama GT, alte teste
hepatice indicate de medicul
specialist de medicina muncii -
anual
b) 30 zile

Fi"a 97. ZINC $I COMPU$I

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: tegumente, aparat respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual (aten#ie:
tegumente, aparat respirator)
b) 30 zile

268

(continuare)
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- dermatozeFi"a 98. WARFARIN&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - hemogram!
- timp de sângerare, timp de
coagulare, timp de protrombin!
- examen sumar de urin! pentru
hematurie
c) contraindica#ii:
- diateze hemoragipare
- ulcer gastric "i duodenal
- hemoroizi cu sânger!ri
- anemie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- hemogram! - anual
- coagulogram! - anual
- examen sumar de urin! pentru
hematurie - anual
b) 7 zile

AGEN'I FIZICI

Fi"a 99. CÂMPURI ELECTROMAGNETICE DE HIPERFRECVEN'&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen oftalmologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
- ECG
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice, inclusiv nevrozele
manifeste

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- examen oftalmologic (specialist)
(cristalin) - la 10 ani de la angajare
"i apoi din 3 în 3 ani
- examen psihologic sau psihiatric
(specialist) - anual
- ECG - anual
b) 30 zile

269

(continuare)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- boli endocrine: tiroid!, hipofiz!,
gonade
- cataract!, glaucom, atrofie optic!
- diabet zaharat


Fi"a 100. PRESIUNE ATMOSFERIC& CRESCUT&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL (specialist)
- examen oftalmologic (specialist)
- examen neurologic (specialist)
- PFV
- ECG
c) contraindica#ii:
- vârsta peste 45 ani
- obezitate: peste 20% din greutatea
normal!
- etilismul cronic
- boli cronice ORL: otite, sinuzite,
catar oto-tubar
- bronhopenumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: hipertensiunea
arterial!, boal! cronic! ischemic!,
valvulopatii, arterioscleroz!
- osteoartropatii inflamatorii sau
degenerative
- boli cronice ale sistemului nervos
central sau periferic
- retinite, glaucom
- afec#iuni endocrine

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen ORL (specialist) - din 3 în 3
luni
- examen neurologic (specialist) - din
3 în 3 luni
- examen oftalmologic (specialist) -
din 3 în 3 luni
- ECG - anual
b) 7 zile

270

Fi"a 101. RADIA'II INFRARO$II

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- cheratite, cataract!, retinopatii
- dermatoze
- fotosensibilizare cutanat!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) - la
5 ani de la angajare "i apoi din 2 în 2
ani
b) 30 zile

Fi"a 102. RADIA'II IONIZANTE

Examenul medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) se va insista:
anamnez! familial!, personal! "i
profesional!, referitoare la expunerile
neprofesionale la radia#ii ionizante, la
expunerile medicale în scop diagnos-tic
sau terapeutic "i la eventuale tratamente
cu substan#e cu ac#iune
medulostimulatoare sau
meduloinhibitoare;
efectuarea hemogramei (hematocrit,
hemoglobin!, num!r de eritrocite,
constante eritrocitare, num!r leucocite,
formul! leucocitar!, num!r trombocite,
num!r reticulocite);
teste citogenetice (cel pu#in test al
micronucleilor);
examen oftalmologic (specialist),
pentru activit!#i cu surse de neutroni
sau perticule grele "i pentru cei care
lucreaz! în imagistic!;
examen psihologic (specialist), examen
psihiatric (specialist), examen
neurologic (specialist), pentru operatorii
care lucreaz! nemijlocit la comanda
centralelor nuclearoelectrice "i a
reactorilor nucleari;

Controlul medical periodic:
1. pentru toate categoriile de personal
expus la radia#ii ionizante:
- examen clinic general - anual;
- examen hematologic - la 2 ani;
- examen citogenetic dup! 5 ani de
expunere, apoi din 5 în 5 ani;
2. examin!ri speciale:
- pentru operatori care lucreaz!
nemijlocit la comanda centralelor
neuclearoelectrice "i a reactorilor
nucleari: examen neurologic
(specialist) "i examen psihiatric
(specialist) - anual;
- pentru angaja#ii expu"i la neutroni "i
particule grele din obiectivele
nucleare majore (reactori "i centrale
nuclearoelectrice, centre de produc#ie
radiochimic!, uzine de prelucrare a
combustibilului nuclear, precum "i în
alte activit!#i, la aprecierea medicului
de medicina muncii): examen oftal-
mologic (specialist) - din 2 în 2 ani;
- pentru angaja#ii în sectorul de
prelucrare a materiei prime nucleare
din minele radioactive în subteran, în
centrele de produc#ie radiochimic!, în
sta#iile de tratare a de"eurilor

271

(continuare)

c) contraindica#ii:
A. pentru toate categoriile de activit!#i
nucleare:
1. st!ri fiziologice:
- vârsta sub 18 ani
- primele 3 luni de sarcin! în
expunerea extern!
- sarcina "i al!ptarea pentru expunerea
intern!
2. boli actuale:
- boli psihice
- etilism cronic
- boli ce necesit! tratament cu surse de
radia#ii ionizante sau investiga#ii "i
tratamente radiologice de lung! durat!
- diabet zaharat decompensat - pentru cei ce
lucreaz! cu surse deschise de radia#ii
ionizante "i pentru operatorii de reactor
- st!ri precanceroase, neoplazii în
evolu#ie, leziuni cutanate capabile de
malignizare
- afec#iuni hematologice
3. antecedente personale "i profesionale:
- boli care au necesitat tratament cu
surse de radia#ii ionizante
- boala acut! de iradiere sau alte
manifest!ri patologice în urma unor
expuneri cronice la radia#ii ionizante
(radiodermite, cancer)
B. pentru activit!#i cu surse de radia#ii
ionizante specifice:
expunerea la particule grele "i
neutroni: cataract!
activitatea în mine radioactive:
bronhopneumopatii cronice (dac! exist!
"i risc silicogen se vor avea în vedere "i
contraindica#iile pentru silicoz!)
expunerea la surse de radia#ii
ionizante deschise: hepatopatii
cronice, nefropatii cronice, dermite
sau eczeme cronice, pemfigus,
psoriazis, ihtioz!, tiroidopatii

radioactive, cu o vechime de peste 10
ani: radiografie pulmonar! postero-
anterioar!, citologie în sput!, analize
citogenetice, contorizare de corp
uman - apoi din 5 în 5 ani;
- pentru angaja#ii în unit!#ile de
produc#ie radio-chimic! "i în unit!#ile
de medicin! nuclear!, care lucreaz! în
mod curent cu iod radioactiv cu o
vechime de peste 5 ani: investigarea
func#iei tiroidiene - din 2 în 2 ani;
- pentru cei care lucreaz! în imagistic!,
examen oftalmologic (specialist), la 2
ani.
3. în situa#ii de expunere excep#ional! sau
accidental! prin expunere extern! sau
intern!:
- examen clinic general;
- examen hematologic complet;
- analize citogenetice (abera#ii
cromozomiale);
- contorizare de corp uman;
- examen de radiotoxicologie;
- alte examene de specialitate necesare
preciz!rii st!rii de s!n!tate a cazului
respectiv


272

Fi"a 103. RADIA'II LASER

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: examen oftalmologic
(specialist)
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- cataract!
- glaucom
- retinopatii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) f!r! prag de expunere

Fi"a 104. ULTRASUNETE $I INFRASUNETE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: sistemul nervos central
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale sistemului nervos
central


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: sistem nervos central)
b) 30 zile

Fi"a 105. RADIA'II ULTRAVIOLETE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: ochi, tegumente, aparat
respirator
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- dermatoze
- leziuni precanceroase ale pielii


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: ochi, tegumente, aparat
respirator)
- examen oftalmologic (specialist) - la
5 ani de la angajare "i apoi din 2 în 2
ani
b) 30 zile


273

Fi"a 106. TEMPERATUR& RIDICAT&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular
- litiaz! renal!
- insuficien#! corticosuprarenal!
- hipertiroidie
- dermatoze cronice
- ulcer gastric sau duodenal


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
b) 7 zile

Fi"a 107. TEMPERATUR& SC&ZUT& ARTIFICIAL SUB 10
0
C

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL
- ECG
- examen sumar de urin!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- otite, mastoidite, sinuzite cronice
- conjunctivite, dacrioadenite cronice
- boli cronice ale aparatului
cardiovascular: boala ischemic!
cronic!, HTA, valvulopatii,
arterioscleroz!
- sindrom Raynaud
- nefropatii cronice
- afec#iuni reumatice cu puseuri
repetate

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- ECG - anual
- RPA - anual, la indica#ia medicului
specialist de medicina muncii
b) 7 zile


274

Fi"a 108. VIBRA'II MECANICE (TREPIDA'II)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- arterit!, arterioscleroz! obliterant!
- artrite sau artroze ale articula#iilor
supuse ac#iunii vibra#iilor
- sindrom Raynaud, boala Raynaud
- polinevrite
- miozite, tenosinovite ale mu"chilor "i
tendoanelor supuse ac#iunii
vibra#iilor


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen radiologic al coloanei
vertebrale pentru vibra#ii aplicate
întregului corp la frecven#e mai mici
de 20 Hz; intervalul examin!rilor va
fi stabilit de medicul de medicina
muncii
- examen radiologic al membrelor
superioare pentru vibra#iile aplicate
sistemului mân!-bra#, la frecven#e
între 20-200 Hz; intervalul
examin!rilor va fi stabilit de
medicul de medicina muncii
b) 7 zile

Fi"a 109. ZGOMOT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen ORL (specialist)
- audiogram! (audiometrie tonal!
liminal!)
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale urechii medii "i
interne
- psihopatii inclusiv nevroze manifeste
- hipertensiunea arterial! form! medie
sau sever!, asociat! cu al#i factori de
risc stadiul II "i stadiul III


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- audiogram! - la 3 luni de la angajare
"i apoi anual
- examen ORL (specialist) - în func#ie
de rezultatul audiogramei; examenul
ORL poate fi solicitat "i în alte
cazuri de c!tre medicul de medicina
muncii
- examen psihologic din 3 în 3 ani
b) 30 zile275

AGEN'I FIZICO-CHIMICI

Fi"a 110. ALUMINIU $I OXID DE ALUMINIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, radiografie pulmonar! postero-
anterioar!
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care împiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 111. AZBEST

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPS, PFV,
c) contraindica#ii:
- tuberculoza pulmonar! activ! sau
sechele pleuropulmonare cu
excep#ia complexului primar
calcificat
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli care împiedic! respira#ia nazal!

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - anual
- examen citologic al sputei - la 10 ani
de la angajare "i apoi din 2 în 2 ani
b) 30 zile

Fi"a 112. BARIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA, PFV


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


276

(continuare)

c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare

- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 113. CARBURI METALICE (PULBERI DE METALE DURE)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite "i cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care împiedic! respira#ia
nazal!
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - din 5 în 5 ani
- PFV - anual
b) 30 zile


Fi"a 114. CIMENT

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- conjunctivite, cheratite cronice
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (în
func#ie de rezultatele PFV)
- astm bron"ic
- dermatoze

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 7 zile


277

Fi"a 115. DIOXID DE SILICIU LIBER CRISTALIN

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - RPS
- PFV
- examen ORL (specialist)
- reac#ie intradermic! la tuberculin!
c) contraindica#ii:
- forme active sau sechele de tubercu-
loz! pleuropulmonar!, cu excep#ia
complexului primar calcificat
- tuberculoza extrapulmonar! actual!
sau sechele de orice fel
- hiperergia la tuberculin!
- fibroze pulmonare de orice natur!
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare care împiedic! respira#ia
nazal!, rinite atrofice
- deforma#ii mari ale cutiei toracice,
afec#iuni ale diafragmului
- boli cardiovasculare: vulvopatii,
miocardiopatii
- boli cronice care diminueaz!
rezisten#a general! a organismului:
diabet zaharat, hipertiroidie,
colagenoze (P.C.E., sclerodermie,
lupus eritematos diseminat ".a.)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPS - la 5 ani de la încadrare "i apoi
din 3 în 3 ani
- PFV - din 2 în 2 ani
b) 30 zile278

Fi"a 116. FIER

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPA
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care împiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 117. PULBERI CU CON'INUT REDUS DE DIOXID DE SILICIU LIBER
CRISTALIN (sub 5%) $I ALTE PULBERI ANORGANICE (STICL&, LEMN,
FIBRE MINERALE ARTIFICIALE, CARBORUND etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPS
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care împiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile279

Fi"a 118. PULBERI ORGANICE (F&IN& DE GRÂU, CEREALE, TUTUN,
BUMBAC, AMESTEC DE FIBRE TEXTILE, RICIN, LEMN EXOTIC etc.)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV
c) contraindica#ii:
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
b) 7 zile


Fi"a 119. SILICA'I (cu excep#ia AZBESTULUI)
- silica#i simpli: bentonit!, caolin, sepiolit!, steatit!, willemit!, orto- "i
metasilica#ii de sodiu
- silica#i dubli: mic!, topaz, jad, feldspaturi "i piatr! ponce

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPS
c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii
superioare, care împiedic! respira#ia
nazal!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual
- RPS - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile


Fi"a 120. STANIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) PFV, RPA


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- PFV - anual


280

(continuare)

c) contraindica#ii:
- bronhopneumopatii cronice (inclusiv
astmul bron"ic) (în func#ie de
rezultatele PFV)
- boli cronice ale c!ilor respiratorii supe-
rioare, care împiedic! respira#ia nazal!


- RPA - la 5 ani de la angajare "i apoi
din 3 în 3 ani
b) 30 zile


AGEN'I BIOLOGICI

Fi"a 121. AGEN'I BIOLOGICI (Riscul de boal! profesional! decurge din
posibilitatea infect!rii angajatului la locul de munc!)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- afec#iuni sau st!ri imunosupresive


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual, #intit
pe aparatele "i sistemele
organismului ce pot fi afectate de
agentul biologic de la locul de
munc!
- examene serologice specifice sau/"i
investiga#ii pentru depistarea
agentului patogen profesional -
anual
b) nu exist! prag minim de contaminare


Fi"a 122. SUBSTAN'E CU AC'IUNE HORMONAL&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) -
c) contraindica#ii:
- boli endocrine

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
b) 7 zile


281

CONDI'II DE MUNC% PARTICULARE

Fi"a 123. LUCRUL LA ÎN&L'IME

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie:
- examen oftalmologic (specialist)
- examen ORL - inclusiv probe
vestibulare (specialist)
- sistem nervos central "i periferic
- stare psihic!
c) contraindica#ii:
- epilepsie
- boli psihice
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- surditate
- tulbur!ri de echilibru
- dizartrie
- afec#iuni musculo-scheletale care
împiedic! prehensiunea, statica sau
echilibrul
- hipertensiunea arterial!
- boal! cardiac! ischemic!
- insuficien#! cardiac!
- disfunc#ie ventilatorie medie sau
sever!, indiferent de cauza
generatoare
- boli endocrine manifeste
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub ¼ la un
ochi "i + la cel!lalt ochi f!r!
corec#ie sau sub + la ambii ochi f!r!
corec#ie optic! suficient! (diferen#a
de corec#ie optic! > 3 D între ochi)
- miopie peste – 3D cu astigmatism
care dep!"e"te 2 D cyl


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinarea acuit!#ii vizuale "i a
câmpului vizual - examen
oftalmologic numai la indica#ia
medicului de medicina muncii
(specialist) - anual
- audiogram! sau examen ORL "i
probe vestibulare, probe de echilibru
(specialist) - anual
- probe vestibulare, probe de echilibru
efectuate de medicul de medicina
muncii - în cazul depist!rii unor
anomalii, examen neurologic
complet
- examen psihologic
b) 1 zi

282

(continuare)
- glaucom cu unghi închis neoperat
- glaucom cu unghi deschis
(diagnosticat anterior)
- dezlipire de retin! (inclusiv
postoperator)
- afachie
- pseudofachie bilateral!
- pseudofachie unilateral! în primele
12 luni de la opera#ie
- îngustarea periferic! a câmpului
vizual mai mare de 20
0
, în cel pu#in
3 cadrane la AO
- retinopatie pigmentar! confirmat!
(prin adaptometrie sau EOG)
- strabism "i pareze sau paralizii ale
mu"chilor oculomotori
- nistagmus
- hialite, corioretinite, uveite
- orice afec#iune ocular! acut! "i
evolutiv! pân! la vindecare "i
reevaluare func#ional! vizual!Fi"a 124. MUNCA LA RE'ELELE ELECTRICE DE ÎNALT& TENSIUNE,
AFLATE SUB TENSIUNE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen neurologic (specialist)
- examen psihiatric (specialist)
- examen oftalmologic (specialist)
- examen ORL (specialist)
- ECG
c) contraindica#ii:
- afachie


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- determinare acuitate vizual! "i sim#
cromatic - dac! medicul de
medicina muncii consider! necesar
examen oftalmologic (specialist) -
anual
- audiogram! "i examen ORL
(specialist) - anual
- examen neurologic (specialist),
inclusiv probe vestibulare, probe de
echilibru - anual

283

(continuare)
- afec#iuni musculo-scheletale care
împiedic! prehensiunea, statica sau
echilibrul
- boal! cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial!
- insuficien#! cardiac!
- boli cronice ale sistemului nervos
central "i periferic
- boli psihice
- dizartrie
- epilepsie
- surditate
- tulbur!ri de echilibru
- dezlipire de retin! (inclusiv
postoperator)
- discromatopsie
- glaucom cu unghi deschis (anterior
diagnosticat)
- glaucom cu unghi închis neoperat
- hialite, corioretinite, uveite
- îngustarea periferic! a câmpului
vizual mai mare de 20
0
, în cel pu#in
3 cadrane la AO
- miopie peste – 3D cu astigmatism
care dep!"e"te 2 D cyl
- nistagmus
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub ½ la
AO f!r! corec#ie sau sub + la AO cu
corec#ie optic! eficient! (diferen#a de
corec#ie optic! > 3 D între ochi)
- pseudofachie unilateral! în primele
12 luni de la opera#ie
- pseudofachie bilateral!
- retinopatie pigmentar! confirmat!
(prin adaptometrie sau EOG)

b) 30 zile


284

(continuare)
- strabism "i pareze sau paralizii ale
mu"chilor oculomotori
- orice afec#iune ocular! acut! pân! la
vindecare "i reevaluare func#ional!
vizual!Fi"a 125. PRESIUNI LOCALE PRELUNGITE LA NIVELUL P&R'ILOR
MOI $I ALE OSULUI SAU LA NIVELUL FORMA'IUNILOR NERVOASE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) aten#ie: sistem locomotor
c) contraindica#ii:
- miozite, tendinite, tenosinovite
- artroze sau artrite la nivelul
mu"chilor "i articula#iilor antrenate
în procesul de munc!


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie: sistem musculo-osteo-
articular, sistem nervos periferic)
- radiografii ale segmentelor osteo-
articulare interesate, la indica#ia
medicului de medicina muncii
b) 7 zile

Fi"a 126. SUPRASOLICITAREA ANALIZATORULUI VIZUAL

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examen oftalmologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub ½ la
ambii ochi f!r! corec#ie sau sub +
la ambii ochi cu corec#ie optic!
eficient! (diferen#a de corec#ie optic!
> 3 D între ochi)
- glaucom cu unghi închis neoperat
- glaucom cu unghi deschis (anterior
diagnosticat)


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen oftalmologic (specialist) -
anual
b) nu exist! prag de expunere


285

(continuare)
- disfunc#ii severe ale echilibrului
oculomotor
- tulbur!ri ale sim#ului cromatic pentru
lucr!rile vizuale care constituie un
risc în cazul neperceperii lor
- retinopatie pigmentar!
- orice afec#iune ocular! acut! pân! la
vindecareFi"a 127. SUPRASOLICITAREA APARATULUI LOCOMOTOR

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) nu este cazul
c) contraindica#ii:
- malforma#ii congenitale "i dobândite
ale aparatului locomotor în func#ie
de solicit!rile specifice profesiei
- afec#iuni osteo-articulare inflamatorii
sau degenerative, tenosinovite
- miozite


Controlul medical periodic:
a) examen clinic general - anual
b) nu exist! prag de expunere

PERSONALUL DIN SECTOARE CU RISC DE TRANSMITERE A
BOLILOR INFEC'IOASE DIRECT SAU INDIRECT
(PRIN ALIMENTE, AP% etc.)

Fi"a 128. SECTORUL ALIMENTAR

1. Personalul care manipuleaz! carnea crud! din unit!#ile de industrializare a
c!rnii
2. Personalul care lucreaz! nemijlocit la prepararea alimentelor în buc!t!riile
unit!#ilor de alimenta#ie public! "i colectiv!, în laboratoare de semipreparate
culinare, de cofet!rie, de înghe#at! "i de b!uturi r!coritoare
3. Personalul din unit!#ile de colectare "i industrializare a laptelui

286

4. Personalul din industria semiconservelor de pe"te "i ou!
5. Restul personalului din unit!#ile de alimenta#ie public! "i colectiv!
6. Restul personalului din fabricile "i sec#iile de preparate de carne
7. Personalul din unit!#ile de îmbuteliere a apelor minerale "i din fabricile de
b!uturi r!coritoare
8. Personalul din unit!#ile "i punctele de desfacere a alimentelor
9. Personalul din fabricile de produse zaharoase
10. Personalul din fabricile "i sec#iile de conserve sterilizate
11. Personalul din industria de panifica#ie, a pastelor f!inoase, b!uturilor
alcoolice

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor "i mucoaselor
- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
(furunculoze, piodermite)
- boli infecto-contagioase în evolu-
#ie pân! la vindecare, inclusiv sta-
rea de purt!tor pân! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic - anual,
semestrul II
- exudat nasofaringian - în sezonul
cald - la indica#ie
- examen parazitologic - anual
b) 1 zi


Fi"a 129. SECTORUL ZOOTEHNIC
1. Personalul care lucreaz! la îngrijirea vacilor "i oilor din unit!#ile zootehnice
cu produc#ie de lapte

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)

287

(continuare)

c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice

- RPA - anual
- PFV - la fiecare 3 ani
b) 1 zi

Fi"a 130. INDUSTRIA FARMACEUTIC&
1. Personalul care lucreaz! nemijlocit cu materia prim! "i produsul finit
care nu sufer! un proces de sterilizare
2. Personalul care lucreaz! în laboratoare de preparare seruri, vaccinuri "i
derivate de sânge
3. Personalul care lucreaz! cu materia prim! "i produsul finit ce sufer! un
proces de sterilizare

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice transmisibile
acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- afec#iuni alergice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la tegumente "i aparatul
respirator)
- RPA - anual
b) 1 zi


SISTEME DE APROVIZIONARE CU AP% POTABIL% &I ALTE
UNIT%'I DE INTERES PUBLIC

Fi"a 131. PERSONALUL CARE PARTICIP& LA URM&TOARELE ACTIVIT&'I:
AMENAJAREA PATURILOR FILTRANTE, CUR&'IREA FILTRELOR $I
REZERVOARELOR, REPARAREA $I ÎNTRE'INEREA PU'URILOR DE
CAPTARE, A DRENURILOR, A CAPT&RILOR DE IZVOARE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor
- examen coprobacteriologic

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor)
- RPA - anual

288

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice transmisibile
acute
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- determinare anticorpi antivirus
hepatita A
- examen coprobateriologic -
semestrial (trimestrele II + III)
b) 1 zi

Fi"a 132. PERSONALUL DIN UNIT&'ILE DE COAFUR&, FRIZERIE $I
COSMETIC& (MANICHIUR& $I PEDICHIUR&)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul tegumentelor
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor "i
mucoaselor)
- RPA - anual
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV - la indica#ie
b) 1 zi


Fi"a 133. PERSONALUL CARE ASIGUR& ÎNTRE'INEREA CUR&'ENIEI
ÎN UNIT&'ILE DE CAZARE PUBLIC& $I COLECTIV&

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examenul VDRL
- examenul tegumentelor


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
b) 1 zi


289

(continuare)
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive


Fi"a 134. PERSONALUL DE LA B&I, SP&L&TORII PUBLICE $I PISCINE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic -
semestrial (trimestrele II + III)
- reac#ie serologic! pentru lues - anual
b) 1 zi


Fi"a 135. PERSONALUL DIN SECTORUL DE SALUBRITATE $I
ECARISAJ

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
(aten#ie la examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coproparazitologic - anual
b) 1 zi290

Observa#ii la fi"ele 128 – 135
1. Contraindica#ii relative:
- afec#iuni dermatologice transmisibile acute - persoanele cu aceste boli
sunt eliminate temporar de la locul de munc! pân! la vindecarea
complet! a bolii;
- boli infecto-contagioase în evolu#ie pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare;
- persoanele depistate cu leziuni pleuro-pulmonare pe radiografia
pulmonar! postero-anterioar! vor fi îndrumate c!tre unitatea teritorial!
TBC pentru tratament de specialitate;
- persoanele cu reac#ie serologic! pentru lues pozitiv! pot fi men#inute în
activitate numai cu avizul medicului specialist dermato-venerolog;
- examenul coprobacteriologic urm!re"te depistarea st!rii de purt!tor de
shigella, salmonella, vibrion holeric. Purt!torii acestor germeni vor
efectua tratament specific "i î"i pot relua vechiul loc de munc! numai
dup! efectuarea a 3 coproculturi succesive care s-au dovedit negative.
Prima din seria celor 3 coproculturi se recolteaz! la 24 ore de la
terminarea tratamentului, iar urm!toarele 2 pân! la 72 ore.
În cazul în care dup! 2 serii de tratament, persoana continu! s! fie
purt!toare de salmonella sau shigella, se impune schimbarea locului de
munc!, purt!torul putând fi repartizat la alte locuri de munc! f!r! risc de
producere de epidemii.
Angaja#ii vor efectua examen coprobacteriologic ori de câte ori prezint!
tulbur!ri digestive acute.

2. În sectorul alimentar, "efii de unit!#i trebuie s! informeze angaja#ii asupra
urm!toarelor simptome "i afec#iuni:
- febr!
- diaree
- v!rs!turi
- icter
- amigdalit!
- furuncule
- panari#ii
- pl!gi ale mâinilor
- infec#ii ale pielii

291

- supura#ii
"i s!-i trimit! la medic la apari#ia acestora "i a oric!rei alte st!ri de boal!.
Reprimirea la locul de munc! se face de c!tre "efii de unit!#i pe baza
avizului scris al medicului la care a fost trimis, aviz care se noteaz! în
carnetul de s!n!tate al angajatului.

3. Medicii care acord! asisten#! de medicina muncii în unit!#ile cu profil
alimentar au urm!toarele obliga#ii:
- s! examineze angaja#ii trimi"i de "efii de unitate "i s! noteze în
carnetele de s!n!tate ale acestora diagnosticul stabilit "i m!surile care
trebuie luate, dup! caz: internare, schimbare temporar! sau definitiv! a
locului de munc!, examen coprobacteriologic sau alte examene
medicale sau de laborator necesare;
- s! se deplaseze, dac! este cazul, la locul de munc! al persoanei
examinate pentru a efectua controlul medical al întregului personal;
- s! informeze, dup! caz, Direc#ia de s!n!tate public! teritorial!;
- s! solicite efectuarea examenelor de laborator pentru depistarea st!rii de
„purt!tor”, în situa#ii epidemiologice deosebite "i pentru categoriile de
personal care prezint! risc crescut de transmitere de boli infec#ioase.

4. Personalul medico-sanitar din Direc#iile de s!n!tate public! cu rol de
inspec#ie în domeniul alimentar, au urm!toarele obliga#ii:
- în cadrul controlului condi#iilor igienico-sanitare s! verifice "i carnetele
de s!n!tate ale angaja#ilor;
- în situa#ii epidemiologice deosebite, pentru anumite categorii de
personal care prezint! un risc crescut de transmitere a unor boli
infec#ioase, s! dispun! efectuarea de examene de laborator, profilactice,
pentru depistarea st!rii de „purt!tor”.
Prevederile de la pct. 2, 3 "i 4 se aplic! în mod corespunz!tor "i
personalului de la sta#ii de aprovizionare cu ap! potabil!, ferme "i unit!#i
produc!toare de lapte, unit!#i ale industriei farmaceutice, laboratoare de
preparare seruri, vaccinuri "i derivate de sânge.
Angaja#ii din aceast! categorie expu"i profesional la factori nocivi
profesionali (microclimat cald, zgomot, cloramin!, insecto-fungicide
organo-fosforice, radia#ii infraro"ii, microunde etc.) vor efectua examenul
medical la angajare "i controlul medical periodic conform fi"elor din aceast!
anex!.

292

COLECTIVIT%'I DE COPII MICI (CRE&E, LEAG%NE), GR%DINI'E
&I CASE DE COPII, SEC'II (COMPARTIMENTE)
DE NOU-N%SCU'I, SPITALE (SEC'II)

Fi"a 136. PERSONALUL SANITAR ELEMENTAR $I PERSONALUL DE
ÎNGRIJIRE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
- examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- examen coproparazitologic pozitiv
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - trimestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual
- examen coprobacteriologic -
semestrial (trimestrele II "i III)
b) 1 zi

Fi"a 137. PERSONALUL SANITAR SUPERIOR $I MEDIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV
- examenul tegumentelor
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
(aten#ie examenul tegumentelor)
- RPA - anual - la indica#ie
b) 1 zi

293

(continuare)
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- psihozeFi"a 138. INSTITU'II DE ÎNV&'&MÂNT (PERSONALUL DIDACTIC)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) RPA
c) contraindica#ii:
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 1 zi

Fi"a 139. UNIT&'I DE T.B.C. (PERSONALUL SANITAR SUPERIOR,
MEDIU)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV
- RPA
c) contraindica#ii:
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- RPA - anual
b) 1 zi

294

Fi"a 140. PERSONALUL MEDICO-SANITAR DIN UNIT&'I
SPITALICE$TI SAU AMBULATORIU

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei cu
virusul HIV
c) contraindica#ii:
- afec#iuni dermatologice
transmisibile, acute sau cronice
- leziuni tuberculoase pleuro-
pulmonare evolutive
- examen coprobacteriologic pozitiv
- examen coproparazitologic pozitiv
- boli infecto-contagioase în evolu#ie
pân! la vindecare, inclusiv starea de
purt!tor pân! la sterilizare
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- test pentru depistarea Ag HBs,
anticorpilor anti HCV "i a infec#iei
cu virusul HIV, la indica#ie
b) 1 zi

Fi"a 141. PERSONAL CU FUNC'IE DE DECIZIE
(func#ionar public aflat temporar într-o func#ie din via#a politic! sau social! cu
atribu#ii de interpretare "i aplicare a legilor în vigoare pe domeniul s!u de
activitate)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen psihologic (specialist)
(coeficient de inteligen#!, teste de
comportament, teste de personalitate)
c) contraindica#ii:
- QI sub limitele normale
- psihoze


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 1 zi

295

Fi"a 142. PERSONALUL CARE ÎN CADRUL ACTIVIT&'II
PROFESIONALE ÎNDEPLINE$TE $I ACTIVITATEA DE $OFER
(se exclud categoriile de "oferi profesioni"ti)

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - examen psihologic (specialist)
- examen oftalmologic - acuitate
vizual!, sim# cromatic (specialist)
- examen ORL (specialist)
- audiogram!
- examen neurologic (specialist)
c) contraindica#ii:
- tulbur!ri psihice de orice natur!
- sc!derea acuit!#ii vizuale sub 1/3
f!r! corec#ie la ambii ochi
- surditate
- epilepsie
- diabet zaharat decompensat

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- examen al acuit!#ii vizuale "i
sim#ului cromatic (specialist) –
anual
- examen ORL (specialist) - anual
- examen neurologic (specialist) -
anual
- audiogram! - anual
b) 1 zi

Fi"a 143. PERSONALUL CARE LUCREAZ& ÎN CONDI'II DE IZOLARE

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - ECG
- examen psihologic (specialist) -
investiga#ii specifice, în func#ie de
tipul de expunere profesional!
c) contraindica#ii:
- etilism cronic
- boli psihice (inclusiv nevroze)
- boala cardiac! ischemic!
- hipertensiune arterial! (gradul III,
complicat!)
- altele, date de tipul expunerii
profesionale

Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - semestrial
- ECG - anual
- examen psihologic (specialist) -
anual
b) 7 zile

296

Fi"a 144. PERSONALUL DIN STR&IN&TATE CARE VA LUCRA ÎN
ROMÂNIA

Examen medical la angajare:
a) conform datelor din Dosarul medical
b) - investiga#ii specifice, în func#ie de
tipul de expunere profesional!
- examen psihologic
- serologie sau investiga#ii specifice
pentru afec#iuni infec#ioase
endemice în #ara/regiunea de
provenien#!
c) contraindica#ii:
- specifice expunerii profesionale


Controlul medical periodic:
a) - examen clinic general - anual
- investiga#ii corespunz!toare
expunerii profesionale
b) 1 zi
297
ANEXA Nr. 8

Unitatea medical!: …………………………. Adresa: ……………………………………..
Tel.: ………………………………………… Fax.: ………………………………………..

Angajare Control
medical
periodic
Adaptare Reluare
a muncii
Supraveghere
special!
Alte


MEDICINA MUNCII – FI!" DE APTITUDINE NR. ……
(Un exemplar se trimite la angajator, unul se înmâneaz! angajatului)

Societate, unitate etc. ……………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax.: ……………………………………………..

NUME …………………………………. PRENUME ……………………………………
CNP ………………………………………..
Profesie/func#ie ……………………….. Locul de munc$ ……………………………….


AVIZ MEDICAL:

Recomand$ri (unde este cazul):
APT:

APT CONDI"IONAT:
INAPT TEMPORAR
INAPT

Data Medic de medicina muncii (semn!tura, parafa)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2
9
8

A
N
E
X
A

N
r
.

9


T
A
B
E
L

P
E
N
T
R
U

E
V
A
L
U
A
R
E
A

R
I
S
C
U
R
I
L
O
R

Î
N

V
E
D
E
R
E
A

S
E
L
E
C
%
I
O
N
"
R
I
I

E
C
H
I
P
A
M
E
N
T
U
L
U
I

I
N
D
I
V
I
D
U
A
L

D
E

P
R
O
T
E
C
%
I
E


R
I
S
C
U
R
I

F
I
Z
I
C
E

C
H
I
M
I
C
E

B
I
O
L
O
G
I
C
E

M
E
C
A
N
I
C
E

T
E
R
M
I
C
E

R
A
D
I
A
"
I
I

A
E
R
O
S
O
L
I

L
I
C
H
I
D
E

C!dere de la în!l#ime
$oc, lovire, impact,
compresiune
În#epare, t!iere,
abraziune
Vibra#ii
Alunecare, c!dere la
acela%i nivel
C!ldur!, foc
Frig
ELECTRICE
Neionizante
Ionizante
ZGOMOT
Pulberi, fibre
Fum
Cea#!
Imersii
Împro%care, stropire
VAPORI, GAZE
Bacterii patogene
Viru%i patogeni
Ciuperci generatoare de micoze
Antigeni biologici nebacterieni
C
r
a
n
i
u


U
r
e
c
h
i


O
c
h
i


C
!
i

r
e
s
p
i
r
a
t
o
r
i
i


F
a
#
!


PARTILE
CORPULUI
CAP
T
o
t

c
a
p
u
l
2
9
9

(
c
o
n
t
i
n
u
a
r
e
)

R
I
S
C
U
R
I

F
I
Z
I
C
E

C
H
I
M
I
C
E

B
I
O
L
O
G
I
C
E

M
E
C
A
N
I
C
E

T
E
R
M
I
C
E

R
A
D
I
A
"
I
I

A
E
R
O
S
O
L
I

L
I
C
H
I
D
E

C!dere de la în!l#ime
$oc, lovire, impact,
compresiune
În#epare, t!iere,
abraziune
Vibra#ii
Alunecare, c!dere la
acela%i nivel
C!ldur!, foc
Frig
ELECTRICE
Neionizante
Ionizante
ZGOMOT
Pulberi, fibre
Fum
Cea#!
Imersii
Împro%care, stropire
VAPORI, GAZE
Bacterii patogene
Viru%i patogeni
Ciuperci generatoare de micoze
Antigeni biologici nebacterieni
M
â
i
n
i


MEMBRE
SUPERIOARE
B
r
a
#
e

(
p
!
r
#
i
)


P
i
c
i
o
r


MEMBRE
INFERIOARE
G
a
m
b
e

(
p
!
r
#
i
)


P
i
e
l
e


T
r
u
n
c
h
i
/

a
b
d
o
m
e
n


C
!
i

p
a
r
e
n
t
e
r
a
l
e


P&RTILE CORPULUI
ALTELE
T
o
t
a
l

c
o
r
p


300
ANEXA Nr. '0


LIST" ORIENTATIV" !I NE-EXHAUSTIV" DE ECHIPAMENTE
INDIVIDUALE DE PROTEC%IE

PROTEC%IA CAPULUI
- C!%ti de protec#ie pentru industrie (mine, %antiere de lucr!ri
publice, diferite ramuri industriale);
- Acoper!mânt u%or pentru protec#ia p!rului (caschete, bonete,
plase, cu sau f!r! cozoroc);
- Acoper!mânt pentru cap (bonete, caschete, basmale etc. din
materiale textile sau #es!turi dublate).

PROTEC%IA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI
- Antifoane de tip intern;
- C!%ti antifoane;
- Antifoane de tip extern cu sistem de fixare pe casc!;
- Antifoane de tip extern cu brid! de sus#inere, cu receptor de joas!
frecven#! încorporat;
- Antifoane cu instala#ii de comunica#ie.

PROTEC%IA OCHILOR !I A FE%EI
- Ochelari cu bra#e;
- Ochelari de protec#ie tip masc! (ochelari cu co%ule#);
- Ochelari de protec#ie împotriva razelor Roentgen, laser,
ultraviolete, infraro%ii, vizibile;
- Viziere/ecrane de protec#ie;
- M!%ti %i cagule de protec#ie pentru sudura cu arc (de mân!, cu
fixare pe cap, respectiv pe casca de protec#ie).

PROTEC%IA RESPIRATORIE
- Aparate de protec#ie respiratorie filtrante împotriva pulberilor,
gazelor %i pulberilor radioactive;
- Aparate de protec#ie respiratorie izolante cu aduc#ie de aer;
- Aparate de protec#ie respiratorie prev!zute cu vizier! deta%abil!
pentru sudori;
- Aparate %i dispozitive pentru scafandri;
- Costume pentru scafandri.
30'
PROTEC%IA MÂINII !I BRA%ULUI
- M!nu%i pentru protec#ia împotriva solicit!rilor mecanice
(în#ep!turi, t!ieturi, vibra#ii etc.);
- M!nu%i împotriva substan#elor chimice;
- M!nu%i electroizolante;
- M!nu%i împotriva riscurilor termice;
- M!nu%i împotriva frigului;
- M!nu%i cu un deget;
- Degetare;
- Mânecu#e;
- Man%ete pentru încheieturi;
- Palmare;
- Mâneci de protec#ie.

PROTEC%IA PICIOARELOR
- Pantofi, bocanci %i cizme de securitate;
- Înc!l#!minte u%or de echipat;
- Înc!l#!minte cu bombeu metalic;
- Înc!l#!minte, ghetre, jambiere cu construc#ie termoizolant!;
- Înc!l#!minte împotriva temperaturilor ridicate;
- Înc!l#!minte împotriva temperaturilor sc!zute;
- Înc!l#!minte împotriva vibra#iilor;
- Înc!l#!minte împotriva înc!rc!rii electrostatice;
- Înc!l#!minte electroizolant!;
- Cizme pentru lucr!torii cu fier!straie cu lan#;
- Înc!l#!minte din lemn (sabo#i);
- Înc!l#!minte cu talp! din lemn;
- Genunchiere;
- Col#are deta%abile;
- Jambiere, ghetre;
- Dubluri de talp! deta%abile pentru înc!l#!minte (termoizolant!,
rezistent! la t!iere sau transpira#ie);
- Crampoane deta%abile pentru protec#ia împotriva alunec!rii (pe
ghea#!, z!pad! %i suprafe#e alunecoase).

PROTEC%IA PIELII
- Creme barier! de protec#ie/unguente.

302
PROTEC%IA TRUNCHIULUI !I ABDOMENULUI
- Veste, jachete %i %or#uri împotriva solicit!rilor mecanice
(în#ep!turi, t!ieturi, stropi de metal topit);
- Veste, jachete %i %or#uri pentru protec#ia împotriva substan#elor
chimice agresive;
- Veste cu sistem de înc!lzire;
- Veste de salvare;
- $or#uri de protec#ie împotriva radia#iilor Roentgen;
- Burtiere de protec#ie %i sus#inere a trunchiului;
- Centuri lombo-abdominale.

PROTEC%IA INTEGRAL" A CORPULUI
Echipamente de protec#ie împotriva c$derii
- dispozitiv de protec#ie împotriva c!derii de la în!l#ime (inclusiv
piesele anexe);
- dispozitive cu absorbitoare de energie %i/sau stop frânghie
(inclusiv piesele anexe);
- centuri de sus#inere %i de siguran#!.
Îmbr$c$minte de protec#ie
- îmbr!c!minte de lucru denumit! „de securitate” (dou! piese %i
combinezon);
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva ac#iunilor mecanice
(în#ep!turi, t!ieturi etc.);
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva substan#elor chimice;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva stropilor de metal topit %i
razelor infraro%ii;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva c!ldurii;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva frigului;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva contamin!rii radioactive;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva pulberilor;
- îmbr!c!minte de protec#ie împotriva gazelor;
- îmbr!c!minte de semnalizare fluorescent!, retroreflectant!,
inclusiv accesorii (man%ete, m!nu%i etc.);
- p!turi de protec#ie.

303
ANEXA Nr. ''


LIST" ORIENTATIV" !I NE-EXHAUSTIV" DE ACTIVIT"%I
!I SECTOARE DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA
ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTEC%IE


&. PROTEC%IA CAPULUI
C$'ti de protec#ie
- Lucr!ri de construc#ii, în special pe schele sau în apropiere, la locuri
de munc! la altitudine, opera#ii de montaj %i de demontaj, demol!ri;
- Lucr!ri pe poduri metalice, construc#ii înalte, stâlpi, hidrocentrale,
furnale, laminoare %i o#el!rii, recipiente mari, construc#ii cu #evi mari,
cazane %i centrale electrice;
- Lucr!ri în mine, %an#uri, canale, pu#uri, galerii, tunele;
- Excava#ii de p!mânt %i roci;
- Lucr!ri în subteran, cariere, excava#ii, halde;
- Lucr!ri cu bol#uri;
- Lucr!ri cu explozibili;
- Lucr!ri în domeniul mijloacelor de transport, macarale %i alte
obiecte de ridicat;
- Lucr!ri la furnale, o#el!rii, val#uri, forje, turn!torii;
- Lucr!ri în cuptoare industriale, rezervoare, silozuri, bunc!re %i
conducte;
- Lucr!ri în construc#ii navale;
- Lucr!ri în domeniul feroviar;
- Lucr!ri în abatoare.

2. PROTEC%IA PICIOARELOR
Înc$l#$minte cu inser#ie antiperfora#ie
- Lucr!ri de construc#ii, civile %i rutiere;
- Lucr!ri de montare schele;
- Lucr!ri de demolare;
- Lucr!ri de construc#ii în beton %i prefabricate;
- Lucr!ri pe %antiere %i în spa#ii de depozitare;
- Lucr!ri la acoperi%uri.

304
Înc$l#$minte f$r$ talp$ antiperfora#ie
- Lucr!ri pe poduri metalice, construc#ii metalice, stâlpi, turnuri, la
ascensoare, construc#ii hidrotehnice din o#el, furnale, o#el!rii, laminoare, la
rezervoare de mare capacitate, macarale, conducte de diametru mare,
cuptoare %i centrale electrice;
- Lucr!ri de construc#ii la cuptoare, instala#ii de înc!lzire, aerisire %i
structuri metalice;
- Lucr!ri de reconstruc#ie %i între#inere;
- Lucr!ri la furnale, reductoare, o#el!rii, laminoare, forje, pres!ri la
cald, trefilare;
- Lucr!ri în cariere, exploat!ri miniere la zi %i halde;
- Lucr!ri de prelucrare a pietrei;
- Lucr!ri de prelucrare, manipulare %i tratare a sticlei;
- Lucr!ri de manipulare de forme în industria ceramic!;
- Lucr!ri de acoperire/c!ptu%ire la cuptoare în industria ceramic!
- Lucr!ri de turnare în industria ceramic! grea %i în industria
materialelor de construc#ii;
- Opera#ii de transport %i depozitare;
- Manipul!ri de blocuri de carne congelat! %i cutii metalice de
conserve;
- Lucr!ri de construc#ii navale;
- Lucr!ri de manevr! la c!ile ferate.
Înc$l#$minte de securitate cu toc sau talp$ ortopedic$ 'i inser#ie
antiperfora#ie
- Lucr!ri pe acoperi%uri.
Înc$l#$minte de securitate cu talp$ cu inser#ie termoizolant$
- Lucr!ri pe %i/cu obiecte fierbin#i sau foarte reci.
Înc$l#$minte de securitate care se poate dezechipa u'or
- În caz de risc de penetrare de lichide incandescente.

3. PROTEC%IA OCHILOR SAU A FE%EI
Ochelari de protec#ie, viziere 'i ecrane de protec#ie
- Lucr!ri de sudur!, polizare %i debitare;
- Lucr!ri de g!urire %i gravare;
- Lucr!ri de t!iere %i prelucrare a pietrei;
- Opera#ii cu bol#uri;
- Lucr!ri unde se produce %pan;
- Lucr!ri de matri#are;
- Lucr!ri de îndep!rtare %i m!run#ire a cioburilor;
305
- Lucr!ri de sablare;
- Manipulare de produse acide, alcaline, dezinfectante %i detergen#i
caustici;
- Manipul!ri de dispozitive cu jet lichid;
- Lucr!ri cu mase de metal topit %i sta#ionare în apropierea acestora;
- Lucr!ri în prezen#a c!ldurii radiante;
- Lucr!ri cu laser.

4. PROTEC%IA RESPIRATORIE
Aparate de protec#ie respiratorie
- Lucr!ri în recipiente, spa#ii înguste din cuptoarele industriale
înc!lzite cu gaz, atunci când pot exista riscuri de intoxicare cu gaz sau
deficit de oxigen;
- Lucr!ri la gura de înc!rcare a furnalelor;
- Lucr!ri la conducte de gaze %i în apropierea convertizoarelor;
- Lucr!ri la cuptoare când exist! pericol de fum de metale grele;
- Alimentarea cuptoarelor când apar cantit!#i masive de pulberi;
- Opera#ii de vopsire prin pulverizare f!r! ventila#ie
corespunz!toare;
- Lucr!ri în minerit, canale %i alte spa#ii subterane ale sistemului de
canalizare;
- Lucr!ri în instala#ii frigorifice unde exist! riscul sc!p!rii agentului
frigorific.

5. PROTEC%IA AUZULUI
Antifoane
- Lucr!ri la prese de metale;
- Lucr!ri cu dispozitive pneumatice;
- Lucr!ri ale personalului de la sol în aeroporturi;
- Lucr!ri de treierat;
- Lucr!ri în industria lemnului %i textil!.

6. PROTEC%IA CORPULUI, BRA%ELOR !I MÂINILOR
Echipament de protec#ie
- Manipulare de produse acide, alcaline, dezinfectante %i detergen#i
caustici;
- Manipulare de mase incandescente sau prezen#a acestora în
apropiere %i în ambian#! cald!;
- Manipulare de sticl! tras!;
306
- Lucr!ri de sablare;
- Lucr!ri în spa#ii frigorifice.
Îmbr$c$minte de protec#ie greu inflamabil$
- Lucr!ri de sudur! în spa#ii înguste.
!or#uri antiperfora#ie
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere;
- Manipularea cu#itului, atunci când acesta este îndreptat spre corp.
!or#uri din piele
- Lucr!ri de sudur!;
- Lucr!ri de forjare;
- Lucr!ri de turnare.
Protectori ai antebra#ului
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere.
M$nu'i
- Lucr!ri de sudur!;
- Lucr!ri cu obiecte cu muchii ascu#ite, dar nu la ma%ini unde exist!
pericolul prinderii m!nu%ii;
- Manipulare în aer liber de acizi %i baze.
M$nu'i din împletitur$ metalic$
- Lucr!ri de tran%are %i t!iere;
- Utilizarea cu#itului în produc#ie %i abatoare;
- Schimbarea cu#itelor la ma%inile de t!iere.

7. ÎMBR"C"MINTE DE PROTEC%IE ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR
- Lucr!ri în aer liber pe ploaie sau frig.

8. ÎMBR"C"MINTE AVERTIZOARE
- Lucr!ri la care este necesar! o observare din vreme a personalului.

9. CENTURI DE SIGURAN%"
- Lucr!ri pe schele;
- Lucr!ri de montare prefabricate;
- Lucr!ri pe stâlpi, catarge;
- Alte lucr!ri la în!l#ime.


&0. FRÂNGHII DE SIGURAN%"
- Lucr!ri în cabine de macara amplasate la mare în!l#ime;
307
- Lucr!ri în cabine situate la în!l#ime, de stivuire în depozite %i
repara#ii;
- Lucr!ri la partea superioar! a turlelor de forare.
- Lucr!ri în canale, pu#uri %i abataje

&&. PROTEC%IA PIELII
- Manipularea de substan#e de ungere;
- Lucr!ri de t!b!c!rie.308
ANEXA Nr. '2


DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA ÎNC"PERILOR SOCIAL - SANITARE ÎN FUNC%IE
DE CARACTERISTICILE PROCESELOR TEHNOLOGICE


Gruparea
proceselor
tehnologice
Caracteristicile proceselor
tehnologice
Exemple de procese tehnologice Anexe social - sanitare
De baz$ Speciale
0 ' 2 3 4
Procese tehnologice ce produc
murd!rirea, f!r! degajare de
substan#e chimice, f!r! contact cu
produse ce au ac#iune iritant!
asupra pielii:
a) care produc murd!rirea
mâinilor

Prelucr!rile la rece ale metalelor,
asamblare mecanic! etc.

Vestiare
Sp!l!toareI.
b) care produc murd!rirea
mâinilor %i corpului
Lucr!ri de repara#ii sau între#inere
a ma%inilor, utilajelor %i
instala#iilor, forajul %i extrac#ia
petrolului
Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare


309
(continuare)
0 ' 2 3 4
Procese tehnologice care au loc în
condi#ii de microclimat nefavorabil:
a) cu temperatur! ridicat! %i
radia#ii calorice
Instala#ii pentru elaborarea
o#elurilor, laminoare, forje,
tratamente termiceVestiare
Du%uri
Sp!l!toare


Înc!peri pentru
pauze cu
microclim!
normal!
b) cu temperatur! sc!zut!

Munca în exterior sau în spa#ii
frigorifice etc.

Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
Înc!peri pentru
înc!lzire
periodic!
II.
c) procese tehnologice
generatoare de umiditate
crescut!

Ateliere umede, sp!l!torii etc. Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
Condi#ii de
uscare a
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru
III. Procese de munc! ce se desf!%oar!
în condi#ii de degajare de praf, f!r!
alte substan#e chimice sau produse
cu ac#iune iritant! asupra pielii:
a) cu degajare de praf
Turn!torii, fabricarea materialelor
de construc#ie, fabrici de ciment,
industria inului %i cânepei etc.
Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare
Condi#ii de
despr!fuire a
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru

3'0
(continuare)
0 ' 2 3 4
b) cu degajare de negru de fum,
praf de c!rbune, praf de
gudron, fibre de azbest
Fabricarea %i manipularea
negrului de fum, gudroanelor,
exploat!ri miniere de c!rbune etc.

Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (în
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de des-
pr!fuire %i sp!-
lare a hainelor
de protec#ie %i
de lucru
IV.Procese de munc! ce au loc în con-
di#ii de contact cu substan#e toxice:
a) cu ac#iune iritant! asupra
pielii prin contact direct


Contact al pielii cu acizi, reactivi,
materiale corosive, crom


Vestiare
Du%uri
Sp!l!toare


Condi#ii de
sp!lare %i
uscare a
echipamentului
de protec#ie
b) cu ac#iune toxic! general!

Prelucrarea plumbului, lucru cu
nitro- %i aminoderiva#i ai
hidrocarburilor aromatice,
mercur, alte metale grele,
pesticide etc.

Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (în
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de
sp!lare %i uscare
a echipamentu-
lui de protec#ie
%i de lucru %i,
unde este cazul,
de denocivizare
a acestuia

3''
(continuare)
0 ' 2 3 4
c) gaze %i vapori care pot
produce intoxica#ii acute
Locuri de munc! cu risc de
intoxica#ie cu clor, acid cianhidric
%i compu%i cianici, benzen, gaze
iritante respiratorii etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de
protec#ie %i de
lucru (în circuit
unic)
Sp!l!toare
Condi#ii de
sp!lare %i
uscare a echi-
pamentului de
protec#ie %i de
denocivizare,
unde este cazul
Camere de
salvare -
degazare
V. Procese de munc! în care se
manipuleaz! sau se prelucreaz!
materiale contaminate cu germeni
patogeni, parazi#i, toxine,
substan#e radioactive etc.
Prelucrarea materiilor prime
animale, a materialelor biologice
contaminate, lucru cu elemente
radioactive etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de
protec#ie %i de
lucru (în circuit
unic)
Sp!l!toare
Camere pentru
decontaminare
(dezinfec#ie,
dezinsec#ie)
a hainelor de
protec#ie %i de
lucru


3'2
(continuare)
0 ' 2 3 4
VI. Procese tehnologice care necesit!
un regim special pentru asigurarea
calit!#ii produsului:
a) legate de produc#ia %i
prelucrarea produselor
alimentare
Procesele tehnologice din
fabricile de pâine, lapte,
laboratoare de cofet!rie,
combinate de carne, buc!t!rii etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (în
circuit unic -
filtru sanitar)
Sp!l!toareCondi#ii pentru
sp!larea,
uscarea %i
c!lcarea
echipamentului
de protec#ie
b) legate de produc#ia
medicamentelor,
pansamentelor, serurilor,
vaccinurilor, solu#iilor
perfuzabile etc.
Produc#ia medicamentelor,
pansamentelor, serurilor,
vaccinurilor, solu#iilor perfuzabile
etc.
Vestiare pentru
haine de strad!
Du%uri
Vestiare pentru
haine de protec-
#ie %i de lucru (în
circuit unic)
Sp!l!toare
Condi#ii pentru
sp!larea %i
sterilizarea
echipamentului
de protec#ie %i
de lucru
Camer! de
manichiur!

NOT": - Vestiarele se pot organiza fie sub form! de înc!peri cu dulapuri individuale, fie sub form! de garderob! comun! pentru
personalul unui loc de munc! (atelier, sec#ie etc.).
- Înc!perile speciale (pentru înc!lzire, pentru r!corire etc.) se dimensioneaz! asigurându-se 0,'0 mp/persoan!, luându-se în calcul
schimbul cel mai numeros.
3'3
ANEXA Nr. '3

DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA LAVOARELOR, DU!URILOR,
A CANTIT"%II DE AP" CALD" !I RECE


Num$r persoane pentru un: Cantitatea de ap$ pentru o
persoan$ (litri)
Grupa
procesului
tehnologic Lavoar sau
loc de sp$lare
a mâinilor
Du' Total Din care ap$
cald$
I a 20 - 40 20
I b 20 25 60 40
II a 25 40 50 25
II b 25 40 40 25
II c 25 40 40 20
III a 25 '5 60 40
III b '5 '0 85 60
IV a 25 25 40 25
IV b 20 20 50 35
IV c 25 25 40 25
V '0 '5 75 50
VI a '5 20 60 40
VI b '5 20 60 40

NOT": Se are în vedere schimbul cu cel mai mare num!r de persoane.3'4
ANEXA Nr. '4


DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA CABINELOR DE CLOSET !I A
PUNCTELOR DE ALIMENTARE CU AP"


Cabine de closet Num$r
persoane de
acela'i sex B$rba#i Femei
Pisoare Puncte de
alimentare cu
ap$
25 ' 2 ' '
50 2 3 2 '
75 3 4 2 2
'00 4 5 3 2
'50 5 6 5 3
200 6 8 5 4
300 8 '0 7 6
400 9 '2 8 7
500 '' '4 9 8
650 '3 '4 '0 9
800 '4 '8 '2 ''
'.000 '6 20 '3 '2

NOT":- Pentru normare se ia în calcul schimbul cu cel mai mare num!r de
persoane.
- Pentru alimentarea cu ap! de b!ut se vor prefera robinete cu jet ascendent
(arteziene).


3'5
ANEXA Nr. '5

DOT"RI SOCIAL - SANITARE
NORMAREA TEMPERATURII AERULUI ÎN ÎNC"PERILE SOCIAL-SANITARE

Nr.
crt.
Denumirea anexei social - sanitare Temperatura aerului,
o
C
'. Vestiare pentru p!strarea îmbr!c!mintei de lucru %i de strad! '6
2. Vestiare pentru îmbr!care - dezbr!care '8 - 20
3. Anticamer! du%uri 23
4. Înc!perea du%urilor 23 - 25
5. Înc!perea sp!l!toarelor '8 -23
6. Closete '5
7. Camer! intim! pentru femei 22 - 23
8. Înc!peri pentru uscarea echipamentului de protec#ie %i de lucru 25 - 30
9. Înc!peri pentru înc!lzirea angaja#ilor '5 - 20
'0. Camere pentru fumat '4
''. S!li pentru servirea mesei '8

3'6
ANEXA Nr. '6

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PENTRU
LOCURILE DE MUNC" NOI CONFORM ART. 224


Obliga#iile men#ionate în prezenta anex! se aplic! ori de câte ori
caracteristicile locului de munc!, activitatea, împrejur!rile sau un risc impun
acest lucru.

&. Stabilitate 'i rezisten#$

Cl!dirile care ad!postesc locurile de munc! trebuie s! prezinte o
structur! de rezisten#! corespunz!toare naturii activit!#ilor desf!%urate în
acele locuri de munc!.

2. Dimensiunile înc$perilor 'i volumul de aer din înc$peri
Libertatea de mi'care la postul de lucru

2.&. Înc!perile în care se desf!%oar! procesele de munc! trebuie s! aib!
suprafa#!, în!l#ime %i volum de aer suficiente, care s! permit! angaja#ilor s!-
%i îndeplineasc! sarcinile de lucru f!r! riscuri pentru securitatea, s!n!tatea %i
confortul lor.

2.2. Dimensiunile zonei neocupate a locului de munc! trebuie s! fie
calculate astfel încât s! permit! angaja#ilor s! aib! suficient! libertate de
mi%care pentru a-%i îndeplini sarcinile de munc!.
Dac! acest lucru nu este posibil din motive specifice locului de
munc!, angajatul trebuie s! aib! suficient! libertate de mi%care lâng! postul
s!u de lucru.

3. U'i 'i por#i

3.&. Pozi#ia, num!rul %i dimensiunea u%ilor %i por#ilor precum %i
materialele folosite pentru construc#ia lor sunt determinate de natura %i
scopul înc!perilor sau zonelor la care se accede prin acestea.

3.2. (&) U%ile %i por#ile batante trebuie s! fie transparente sau s! fie
prev!zute cu panouri transparente.
(2) U%ile transparente trebuie s! fie marcate corespunz!tor, la
în!l#imea vederii. Dac! suprafe#ele transparente sau translucide ale u%ilor
3'7
sau por#ilor nu sunt construite din material securizat %i dac! exist! pericol ca
angaja#ii s! fie v!t!ma#i la spargerea acestora, suprafe#ele u%ilor trebuie
protejate împotriva spargerii.
(3) U%ile %i por#ile care se deschid în sus trebuie s! fie fixate cu
dispozitiv care s! le asigure împotriva c!derii înapoi.
(4) U%ile %i por#ile mecanice trebuie s! func#ioneze astfel încât s! nu
existe pericol de accidentare a angaja#ilor. Ele trebuie s! fie prev!zute cu
dispozitiv de oprire de urgen#! u%or identificabil %i accesibil, %i dac! nu se
deschid automat, în eventualitatea unei întreruperi a aliment!rii cu energie
electric!, trebuie s! fie posibil! deschiderea lor manual!.

3.3. (&) Utilizarea de u%i glisante este permis! numai în înc!perile de
lucru f!r! pericol de incendiu %i numai atunci când înc!perea este prev!zut!
cu un num!r suficient de u%i normale, care s! asigure posibilitatea evacu!rii
rapide a personalului.
(2) U%ile %i por#ile glisante vor fi asigurate împotriva ie%irii din
ghidaje. Ghidajele nu vor forma un prag, ci vor fi îngropate la nivelul
pardoselii.

3.4. În vecin!tatea imediat! a oric!ror por#i destinate în principal
circula#iei vehiculelor trebuie s! existe u%i pentru pietoni, cu excep#ia
cazului în care utilizarea de c!tre pietoni a acestor por#i nu prezint! nici un
pericol. Astfel de u%i trebuie marcate clar %i degajate în permanen#!.

3.5. U%ile situate de-a lungul c!ilor de salvare trebuie:
a) s! fie marcate corespunz!tor;
b) s! fie posibil! deschiderea lor din interior în orice moment f!r!
ajutor special;
c) s! fie posibil! deschiderea lor atunci când locurile de munc! sunt
ocupate.

3.6. U%ile înc!perilor în care se prelucreaz! substan#e periculoase (toxice,
inflamabile, explozive, radiante etc.) vor fi prev!zute, dup! caz, cu
dispozitive de autoînchidere, de scurgere a electricit!#ii statice, cu
dispozitive de încuiere, de asigurare, etan%are %i cu vizori, s! fie executate
din materiale adecvate (antistatizate, necombustibile %i care nu produc
scântei la lovire), rezistente la ac#iunile diferi#ilor agen#i chimici specifici
tehnologiei din înc!perea respectiv!.
3'8
4. Pardoseli, pere#i, plafoane 'i acoperi'uri

4.&. (&) În func#ie de specificul func#ional al înc!perii %i de natura
agen#ilor care ac#ioneaz! asupra pardoselilor, inclusiv asupra c!ilor de
circula#ie, acestea trebuie s! îndeplineasc! urm!toarele condi#ii:
a) s! aib! o suprafa#! plan! %i neted!, pentru a nu îngreuna circula#ia
persoanelor %i vehiculelor, îns! suficient de rugoas! %i antiderapant!, pentru
a nu permite alunecarea;
b) s! fie rezistente la uzura produs! de circula#ia persoanelor,
vehiculelor de transport intern;
c) s! nu se deterioreze sub ac#iunea obiectelor depozitate sau a celor
care pot c!dea în mod obi%nuit pe pardoseal!;
d) s! fie fixe %i s! prezinte stabilitate;
e) s! nu produc! praf la o utilizare normal!;
f) s! fie incombustibile în înc!perile în care se lucreaz! cu foc
deschis sau unde se manipuleaz! materiale în stare incandescent! sau cu
temperaturi ridicate;
g) s! fie executate din materiale antistatizate, incombustibile %i care
nu produc scântei la lovire, în înc!perile în care se pot forma amestecuri
explozive;
h) s! fie rezistente la ac#iunile diferi#ilor agen#i chimici specifici
tehnologiei din înc!perea respectiv!;
i) s! fie hidrofuge;
j) s! fie rele conduc!toare de c!ldur!;
k) s! fie realizate cu pante corespunz!toare pentru scurgerea apelor %i
cu %an#uri sau canale colectoare pentru evacuarea acestora, f!r! planuri
periculoase pentru angaja#i;
l) s! fie impermeabile sau protejate cu pelicule adecvate la ac#iunea
de penetrare a apei, substan#elor toxice sau infec#ioase, evitând totodat!
acumularea acestora.
(2) Locurile de munc! ce con#in posturi de lucru tehnice s! fie izolate
termic în mod corespunz!tor, #inând seama de tipul de întreprindere %i de
activitatea fizic! a angaja#ilor.

4.2. (&) Pardoselile, pere#ii %i plafoanele înc!perilor se vor executa din
materiale de construc#ie adecvate %i rezistente la factorii de influen#! ai
procesului tehnologic, astfel încât s! nu se produc! degradarea prematur! a
acestora sau îmbibarea lor cu substan#ele utilizate sau degajate în procesul
tehnologic. Se va avea în vedere cur!#irea %i refacerea lor pentru a se ob#ine
condi#ii de igien! corespunz!toare.
3'9
(2) Pentru finisajele principalelor suprafe#e din spa#iile de lucru
(plafon, pere#i, pardoseal!, ma%ini sau mese de lucru, dulapuri), se vor alege
scheme de culori bine armonizate, corespunz!toare procesului tehnologic %i
caracteristicilor constructive ale fiec!rui spa#iu în parte.

4.3. Pere#ii transparen#i sau translucizi, în special pere#ii desp!r#itori din
sticl!, din înc!perile ce con#in locuri de munc! sau din vecin!tatea acestora
%i a c!ilor de transport intern, trebuie s! fie clar indica#i %i executa#i din
materiale securizate sau s! fie separa#i de aceste locuri de munc! %i c!i de
circula#ie, pentru a preveni intrarea în contact a angaja#ilor cu pere#ii sau
r!nirea lor prin coliziunea mijloacelor de transport cu pere#ii.

4.4. Accesul pe acoperi%urile executate din materiale cu rezisten#! redus!
nu trebuie permis f!r! utilizarea de echipamente care s! asigure lucrul în
condi#ii de securitate.

5. Ferestre 'i luminatoare

5.&. Ferestrele, luminatoarele %i pere#ii de sticl! trebuie s! permit! evitarea
efectelor excesive ale luminii solare la locurile de munc! (cum ar fi efectul de
lup!), având în vedere natura sarcinilor de munc! %i a locului de munc!.

5.2. Angaja#ii trebuie s! aib! posibilitatea s! deschid!, s! închid!, s!
regleze sau s! fixeze ferestrele, luminatoarele %i ventilatoarele, în condi#ii de
securitate. Când sunt deschise, ele trebuie s! fie pozi#ionate astfel încât s!
nu constituie un factor de risc de accidentare pentru angaja#i.

5.3. (&) Luminatoarele vor fi prev!zute cu geamuri armate sau vor fi
protejate cu plase de sârm! montate dedesubt.
(2) Luminatoarele din înc!perile care prezint! pericol de explozie vor
fi prev!zute cu geam nearmat %i vor fi protejate cu plase de sârm! montate
dedesubt.

5.4. Pentru prevenirea accidentelor ce ar putea fi cauzate de c!derea
geamurilor laterale, se vor adopta m!suri de protejare a acestora, în func#ie
de frecven#a %i natura activit!#ilor desf!%urate în zonele de c!dere. Sistemele
de protec#ie trebuie s! asigure posibilit!#i de schimbare %i cur!#are a
geamurilor în condi#ii de securitate pentru angaja#ii care execut! aceast!
opera#ie %i pentru cei prezen#i în apropiere.
320
6. C$i 'i ie'iri de urgen#$

6.&. C!ile %i ie%irile de urgen#! trebuie s! r!mân! în permanen#! libere %i s!
conduc! în mod cât mai direct afar! sau în spa#ii sigure.

6.2. În caz de pericol trebuie s! fie posibil! evacuarea rapid! %i în cea mai
mare siguran#! posibil! a angaja#ilor de la toate posturile de lucru.

6.3. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor de urgen#!
depind de scopul, echipamentele tehnice %i dimensiunile locurilor de munc!,
precum %i de num!rul maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un
moment dat.

6.4. (&) U%ile de ie%ire în caz de urgen#! trebuie s! se deschid! spre
exterior.
(2) U%ile glisante sau rotitoare nu sunt permise în cazul în care ele au
destina#ia de ie%iri de urgen#!.
(3) U%ile de ie%ire de urgen#! nu trebuie s! fie încuiate sau z!vorâte,
astfel încât s! poat! fi deschise imediat %i cu u%urin#! de c!tre orice persoan!
care ar avea nevoie în caz de pericol.

6.5. (&) Semnalizarea c!ilor %i ie%irilor de urgen#! trebuie realizat!
permanent cu panouri de avertizare conform Prescrip#iilor minime de
semnalizare de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
(2) Panourile de semnalizare de securitate trebuie amplasate în locuri
vizibile.

6.6. C!ile %i ie%irile de urgen#!, precum %i c!ile de circula#ie %i u%ile de
acces spre acestea, trebuie s! fie libere de orice obstacole, astfel încât s!
poat! fi utilizate în orice moment f!r! dificultate.

6.7. C!ile %i ie%irile de urgen#!, care au nevoie de iluminat trebuie s! fie
dotate cu instala#ii de iluminat de siguran#! cu intensitate adecvat! în caz de
pan! de curent.

7. C$i de circula#ie - zone periculoase

7.&. C!ile de circula#ie, incluzând trepte, sc!ri fixe, chei %i rampe de
înc!rcare, trebuie s! fie amplasate %i dimensionate astfel încât s! asigure un
acces u%or, sigur %i adecvat pentru pietoni sau vehicule f!r! a pune în pericol
angaja#ii afla#i în vecin!tatea acestor c!i de circula#ie.
32'
7.2. (&) C!ile folosite pentru circula#ia pietonal! %i/sau pentru transportul
intern trebuie s! fie dimensionate în concordan#! cu num!rul posibil de
utilizatori %i cu tipul de activitate.
(2) Dac! pe c!ile de circula#ie sunt folosite mijloace de transport
trebuie s! fie asigurate distan#ele minime de securitate pentru pietoni.

7.3. Între c!ile de circula#ie ale vehiculelor %i u%i, por#i, pasaje pentru
pietoni, coridoare %i sc!ri trebuie asigurat! o distan#! suficient!.

7.4. C!ile de circula#ie trebuie s! fie marcate clar când echipamentele
tehnice %i utilizarea acestora impun protec#ia angaja#ilor.

7.5. (&) Dac! locurile de munc! con#in zone periculoase datorate naturii
proceselor de munc! prezentând riscuri de c!dere a angaja#ilor sau
obiectelor, aceste locuri trebuie s! fie echipate, pe cât posibil, cu dispozitive
care s! împiedice accesul angaja#ilor f!r! atribu#ii de serviciu în zonele
periculoase.
(2) Pentru accesul angaja#ilor cu atribu#ii de serviciu în zonele
periculoase trebuie luate m!suri de protec#ie corespunz!toare.
(3) Zonele periculoase trebuie s! fie clar semnalizate.

8. M$suri specifice pentru sc$ri rulante 'i transportoare

8.&. Sc!rile rulante %i transportoarele trebuie s! func#ioneze în condi#ii de
securitate.

8.2. Sc!rile rulante %i transportoarele trebuie s! fie prev!zute cu toate
dispozitivele de protec#ie necesare, inclusiv cu dispozitiv de oprire în caz de
urgen#!, u%or de identificat %i accesibil.

9. Cheiuri 'i rampe de înc$rcare - desc$rcare

9.&. Cheiurile %i rampele de înc!rcare-desc!rcare trebuie s! aib!
dimensiunile adecvate gabaritului înc!rc!turilor de transportat.

9.2. (&) Cheiurile trebuie s! aib! cel pu#in un punct de ie%ire.
(2) Cheiurile peste o anumit! lungime trebuie s! aib! câte un punct
de ie%ire la fiecare cap!t, dac! este tehnic posibil.
(3) Locurile destinate pentru opera#iile de înc!rcare-desc!rcare în/din
autovehicule vor fi prev!zute cu drumuri de întoarcere cu raza de curbur!
care s! permit! manevrarea nepericuloas! a autovehiculelor.
322
9.3. (&) Rampele de înc!rcare trebuie s! fie, pe cât posibil, suficient de
sigure încât s! previn! c!derea angaja#ilor.
(2) Rampele de înc!rcare-desc!rcare se construiesc astfel încât cota
lor superioar! s! se situeze la nivelul platformei mijlocului de transport
din/în care se încarc!/descarc!.

&0. Instala#ii electrice

&0.&. Instala#iile electrice trebuie s! fie concepute %i construite astfel încât
s! nu prezinte riscuri de incendii sau explozie, iar personalul trebuie s! fie
protejat corespunz!tor împotriva riscului de electrocutare prin atingere
direct! sau indirect!.
Proiectarea, construc#ia %i alegerea materialelor %i a dispozitivelor de
protec#ie trebuie s! fie adecvate tensiunii, condi#iilor externe %i competen#ei
persoanelor care au acces la p!r#i ale instala#iei.

&0.2. Pentru realizarea unei protec#ii eficiente se vor respecta prevederile
cuprinse în titlul V cap. V - Instala#ii %i echipamente electrice.

&&. Ventilarea locurilor de munc$ în spa#ii închise

&&.&. (&) Locurile de munc! aflate în spa#ii închise vor fi prev!zute cu
mijloace de ventilare, astfel încât s! se asigure aer proasp!t în cantitate
suficient! #inând seama de metodele de lucru folosite %i solicit!rile fizice
impuse angaja#ilor.
(2) În cazul utiliz!rii unui sistem de ventilare for#at! acesta trebuie s!
fie men#inut în stare de func#ionare. Orice defectare a acestuia trebuie s! fie
semnalizat! printr-un sistem de control, atunci când poate fi periclitat!
s!n!tatea angaja#ilor.

&&.2. Dac! se utilizeaz! instala#ii pentru condi#ionarea aerului sau pentru
ventilare mecanic! acestea trebuie s! func#ioneze astfel încât s! nu creeze
disconfort prin expunerea angaja#ilor la curen#i de aer.
Orice depozitare sau murd!rire care poate crea un pericol imediat
pentru s!n!tatea angaja#ilor prin poluarea aerului respirat, trebuie
îndep!rtat! în cel mai scurt timp posibil.

&2. Temperatura înc$perilor

&2.&. În timpul programului de lucru temperatura în înc!perile ce con#in
locuri de munc! trebuie s! asigure men#inerea echilibrului termic al
323
organismului uman corespunz!tor cu nivelul activit!#ii desf!%urate %i
metabolismul organismului determinat de efortul fizic în activitate.
Limitele termice la locurile de munc! sunt cele prev!zute în titlul VI
cap. IV Microclimat.

&2.2. Temperatura aerului din înc!perile social-sanitare trebuie s! fie
adecvat! %i se normeaz! conform anexei nr. '5.

&3. Iluminarea natural$ 'i artificial$

&3.&. Locurile de munc! trebuie, în m!sura în care este posibil, s! aib!
lumin! natural! suficient! %i s! fie echipate cu corpuri de iluminat care s!
permit! un iluminat artificial adecvat pentru s!n!tatea %i securitatea
angaja#ilor.

&3.2. Instala#iile de iluminat ale înc!perilor cu locuri de munc! %i ale c!ilor
de acces %i circula#ie trebuie amplasate astfel încât tipul de iluminare
prev!zut s! nu prezinte riscuri de accidentare a angaja#ilor.

&3.3. Locurile de munc! în care exist! pericol de accidentare la întreruperea
func#ion!rii iluminatului artificial trebuie s! fie prev!zute cu iluminat de
siguran#! de intensitate adecvat!, realizat conform standardelor în vigoare.

&3.4. La proiectarea %i executarea instala#iilor de iluminat se vor respecta
prevederile cuprinse în titlul IV cap. VI.

&4. Detectarea 'i stingerea incendiilor

&4.&. În func#ie de dimensiunile %i destina#ia cl!dirilor, de echipamentele pe
care le con#in, de propriet!#ile fizico-chimice ale substan#elor prezente %i de
num!rul maxim poten#ial de persoane, locurile de munc! trebuie echipate cu
mijloace de stingere a incendiilor adecvate %i, dac! este necesar, cu
detectoare de incendii %i sisteme de alarm!, potrivit prevederilor Normelor
generale de prevenire %i stingere a incendiilor.

&4.2. (&) Echipamentele de stingere a incendiilor cu ac#ionare manual!
trebuie s! fie u%or accesibile %i simplu de utilizat.
(2) Aceste echipamente trebuie s! fie semnalizate prin amplasarea de
indicatoare de securitate în imediata apropiere, conform reglement!rilor în
vigoare.

324
&5. Vestiare 'i dulapuri pentru îmbr$c$minte

&5.&. Acolo unde angaja#ii trebuie s! poarte îmbr!c!minte special! în timpul
lucrului trebuie asigurate vestiare corespunz!toare dac!, din motive de
s!n!tate sau decen#!, nu-%i pot schimba îmbr!c!mintea în alt! înc!pere.
Vestiarele trebuie s! fie u%or accesibile, de capacitate suficient! %i
prev!zute cu scaune.

&5.2. Vestiarele trebuie s! fie suficient de spa#ioase %i s! aib! facilit!#i care
s! permit! fiec!rui angajat s!-%i poat! încuia îmbr!c!mintea în timpul orelor
de lucru.
Dac! este necesar (ex. substan#e periculoase, umiditate, murd!rie)
dulapurile pentru îmbr!c!mintea de lucru trebuie s! fie separate de cele
pentru îmbr!c!mintea obi%nuit!.

&5.3. Se vor prevedea vestiare separate sau folosirea alternativ! a acelora%i
vestiare de c!tre femei %i b!rba#i.

&5.4. Dac!, în condi#iile prev!zute la pct.'5.', nu sunt necesare vestiare,
atunci fiec!rui angajat trebuie s! i se asigure un loc pentru p!strarea
îmbr!c!mintei sub cheie.

&6. Instala#ii sanitare

&6.&. Trebuie s! fie asigurate du%uri în num!r corespunz!tor, dac! prin natura
proceselor de munc! sau din motive de s!n!tate acestea sunt necesare.
Se vor prevedea camere de du% separate sau folosirea alternativ! a
acestora de c!tre femei %i b!rba#i.

&6.2. Camerele de du% trebuie s! fie suficient de spa#ioase pentru a permite
fiec!rui angajat s! se spele în condi#iile unui standard corespunz!tor de igien!.
Du%urile trebuie s! fie alimentate cu ap! curent! cald! %i rece.
&6.3. Dac!, în condi#iile primului paragraf de la pct. '6.', du%urile nu sunt
necesare, trebuie s! fie asigurate chiuvete adecvate cu ap! curent! (ap! cald!
dac! e necesar) în num!r suficient, amplasate în vecin!tatea locurilor de
munc! %i a vestiarelor. Chiuvetele trebuie s! fie separate pentru b!rba#i %i
femei sau, dac! aceasta nu este posibil, s! fie folosite alternativ de b!rba#i %i
femei.

&6.4. Când camerele de du% sau chiuvetele sunt separate de vestiare trebuie
s! existe un acces u%or între ele.
325
&6.5. În vecin!tatea locurilor de munc!, înc!perilor de odihn!, vestiarelor %i
camerelor cu du%uri sau chiuvete, trebuie asigurate toalete separate având un
num!r adecvat de wc-uri %i chiuvete. Se vor prevedea wc-uri separate sau
utilizarea alternativ! a acelora%i wc-uri de c!tre femei %i b!rba#i.

&7. Înc$peri pentru odihn$

&7.&. Dac! securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor o impun, în special datorit! tipului
activit!#ii sau prezen#ei unui efectiv ce dep!%e%te un anumit num!r, angaja#ilor
trebuie s! li se pun! la dispozi#ie înc!peri pentru odihn! u%or accesibile.
Aceast! prevedere nu se aplic! angaja#ilor din birouri sau înc!peri
similare care ofer! posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.

&7.2. Înc!perile pentru odihn!, trebuie s! fie dotate cu un num!r adecvat de
mese %i scaune cu sp!tar, luându-se în calcul schimbul cel mai numeros. Se
vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor împotriva
disconfortului creat de fumul de tutun.

&7.3. Dac! orele de lucru sunt cu regularitate %i frecvent întrerupte %i nu
exist! o înc!pere pentru odihn!, trebuie s! fie asigurate alte înc!peri în care
angaja#ii s! poat! sta în timpul unor astfel de întreruperi, de câte ori este
necesar pentru securitatea sau s!n!tatea lor.
Se vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor
împotriva disconfortului provocat de fumul de tutun.

&8. Femei gravide 'i l$uze

Femeile gravide %i l!uze trebuie s! aib! posibilitatea de a se odihni în
pozi#ie culcat în condi#ii corespunz!toare.

&9. Înc$peri pentru primul ajutor

&9.&. (&) În func#ie de dimensiunile spa#iilor de lucru, de tipul de activitate
desf!%urat! %i de frecven#a accidentelor trebuie s! fie asigurat! una sau mai
multe înc!peri de prim ajutor.
(2) Acestea vor fi amenajate, organizate, dotate %i vor func#iona
potrivit normelor Ministerului S!n!t!#ii %i Familiei.
(3) Înc!perile de prim ajutor trebuie s! fie semnalizate conform
Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la
locul de munc!.

326
&9.2. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie s! fie disponibil în
toate locurile în care condi#iile de munc! o cer, s! fie marcat corespunz!tor
%i u%or accesibil.

20. Angaja#i handicapa#i

Dac! este necesar, locurile de munc! trebuie s! fie organizate astfel
încât s! se #in! seama de angaja#ii handicapa#i. Aceast! prevedere se aplic!
în special la u%i, c!i de circula#ie, sc!ri, du%uri, chiuvete, wc-uri %i posturi de
lucru folosite sau ocupate în mod direct de persoane handicapate.

2&. Locuri de munc$ în aer liber (prevederi speciale)

2&.&. Posturile de lucru, c!ile de circula#ie %i alte zone sau instala#ii în aer
liber trebuie astfel organizate încât circula#ia pietonilor %i a vehiculelor s! se
desf!%oare în condi#ii de securitate.
Cerin#ele cuprinse la punctele 7, 8 %i 9 ale prezentei anexe se aplic! de
asemenea c!ilor de circula#ie care duc la posturi de lucru fixe, spa#ii de
înc!rcare, precum %i c!ilor de circula#ie folosite pentru între#inerea %i
supravegherea instala#iilor.
Punctul 7 este, de asemenea, aplicabil locurilor de munc! în aer liber.
2&.2. Locurile de munc! în aer liber trebuie prev!zute cu iluminat artificial
dac! iluminatul natural nu este corespunz!tor.

2&.3. Posturile de lucru în aer liber trebuie s! îndeplineasc! urm!toarele
condi#ii:
a) s! nu prezinte pericole de alunecare sau c!dere;
b) s! nu prezinte pericol de c!dere de obiecte;
c) s! asigure posibilitatea rapid! de p!r!sire/interven#ie în caz de
pericol.

2&.4. Amplasarea %i organizarea posturilor de lucru în aer liber trebuie
astfel aleas! încât expunerea angaja#ilor la zgomot %i/sau noxe chimice
(vapori, praf) precum %i a vecin!t!#ilor s! respecte prevederile din titlul
VI - Mediul de munc!.

2&.5. Este obligatoriu a se lua toate m!surile de protec#ie a angaja#ilor
contra influen#elor atmosferice nefavorabile.
327
ANEXA Nr. '7

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PENTRU LOCURILE
DE MUNC" AFLATE ÎN FOLOSIN%" CONFORM ART. 225


Obliga#iile men#ionate în prezenta anex! se aplic! ori de câte ori
caracteristicile locului de munc!, activitatea, împrejur!rile sau un risc impun
acest lucru.

&. Stabilitate 'i rezisten#$

Cl!dirile care ad!postesc locurile de munc! trebuie s! prezinte o
structur! de rezisten#! corespunz!toare naturii activit!#ilor desf!%urate.

2. U'i 'i por#i

2.&. U%ile transparente trebuie s! fie marcate corespunz!tor, la în!l#imea
vederii.

2.2. U%ile %i por#ile batante trebuie s! fie transparente sau s! fie prev!zute
cu panouri transparente.

3. C$i 'i ie'iri de urgen#$

3.&. C!ile %i ie%irile de urgen#! trebuie s! r!mân! în permanen#! libere %i s!
conduc! în mod cât mai direct afar! sau în spa#ii sigure.

3.2. În caz de pericol trebuie s! fie posibil! evacuarea rapid! %i în cea mai
mare siguran#! posibil! a angaja#ilor de la toate posturile de lucru.

3.3. Num!rul c!ilor de salvare %i al ie%irilor de urgen#! trebuie asigurat în
num!r corespunz!tor.

3.4. (&) U%ile de ie%ire în caz de urgen#! trebuie s! se deschid! spre
exterior.
(2) U%ile glisante sau rotitoare nu sunt permise în cazul în care ele au
destina#ia de ie%iri de urgen#!.

(3) U%ile de ie%ire de urgen#! nu trebuie s! fie încuiate sau z!vorâte,
astfel încât s! poat! fi deschise imediat %i cu u%urin#! de c!tre orice persoan!
328
care ar avea nevoie în caz de pericol.

3.5. (&) Semnalizarea c!ilor %i ie%irile de urgen#! trebuie realizat!
permanent cu panouri conform Prescrip#iilor minime de semnalizare de
securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
(2) Panourile de semnalizare de securitate trebuie s! fie suficient de
rezistente %i amplasate în locuri vizibile.

3.6. C!ile %i ie%irile de urgen#!, precum %i c!ile de circula#ie %i u%ile de
acces spre acestea, trebuie s! fie libere de orice obstacole, astfel încât s!
poat! fi utilizate în orice moment f!r! dificultate.

3.7. C!ile %i ie%irile de urgen#! care au nevoie de iluminat trebuie s! fie
dotate cu instala#ii de iluminat de siguran#! cu intensitate adecvat!, în caz de
defectare a sistemului principal de iluminat.

4. Zone periculoase

Dac! locurile de munc! con#in zone periculoase în care exist! riscuri
de accidentare datorate naturii proceselor de munc! sau c!derilor de obiecte,
aceste locuri trebuie s! fie echipate, pe cât posibil, cu dispozitive care s!
împiedice accesul angaja#ilor neautoriza#i în zonele periculoase.
Pentru angaja#ii desemna#i s! intre în zonele periculoase trebuie luate
m!suri de protec#ie corespunz!toare.
Zonele periculoase trebuie s! fie clar semnalizate.

5. Instala#ii electrice

Instala#iile electrice trebuie s! fie concepute %i construite astfel încât
s! nu prezinte riscuri de incendiu, electrocutare sau explozie.
Angaja#ii trebuie s! fie proteja#i în mod adecvat împotriva riscului de
electrocutare prin atingere direct! sau indirect!.
Instala#iile electrice %i dispozitivele de protec#ie trebuie s! fie adecvate
tensiunii, condi#iilor exterioare %i competen#ei personalului care are acces la
p!r#i ale instala#iei.

6. Ventilarea locurilor de munc$ în spa#ii închise

Locurile de munc! aflate în spa#ii închise vor fi prev!zute cu mijloace de
ventilare, astfel încât s! se asigure aer proasp!t în cantitate suficient! #inând
seama de metodele de lucru folosite %i solicit!rile fizice impuse angaja#ilor.
329
În cazul utiliz!rii unui sistem de ventilare for#at! acesta trebuie s! fie
men#inut în stare de func#ionare.
Orice defectare a sistemului de ventilare for#at! trebuie s! fie
semnalizat! printr-un sistem de control, atunci când poate fi periclitat!
s!n!tatea angaja#ilor.

7. Temperatura înc$perilor

7.&. În timpul programului de lucru temperatura în înc!perile ce con#in
locuri de munc! trebuie s! asigure men#inerea echilibrului termic al
organismului uman corespunz!tor cu nivelul activit!#ii desf!%urate %i
metabolismul organismului determinat de efortul fizic în activitate.

7.2. Temperatura în camerele de odihn!, înc!perile pentru personalul în
serviciu de permanen#!, înc!perile sanitare, cantine %i înc!perile de prim
ajutor trebuie s! corespund! destina#iei specifice acestor înc!peri.

8. Iluminarea natural$ 'i artificial$ a înc$perilor

8.&. Locurile de munc! trebuie s! aib!, în m!sura în care este posibil, o
iluminare natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu un iluminat artificial
corespunz!tor pentru a proteja securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor.

8.2. Locurile de munc! în care angaja#ii, în mod deosebit, sunt expu%i
riscurilor generate de defectarea iluminatului artificial trebuie prev!zute cu
iluminat de siguran#! de intensitate adecvat!.

9. Detectarea 'i stingerea incendiilor

9.&. În func#ie de dimensiunile %i destina#ia cl!dirilor, de echipamentele pe
care le con#in, de propriet!#ile fizico-chimice ale substan#elor prezente %i de
num!rul maxim poten#ial de persoane, locurile de munc! trebuie echipate cu
mijloace de stingere a incendiilor adecvate %i, dac! este necesar, cu
detectoare de incendii %i sisteme de alarm!, potrivit prevederilor Normelor
generale de prevenire %i stingere a incendiilor.

9.2. Echipamentele de stingere a incendiilor cu ac#ionare manual! trebuie
s! fie u%or accesibile %i simplu de utilizat.
Aceste echipamente trebuie s! fie semnalizate prin amplasarea de
indicatoare de securitate în imediata apropiere, conform reglement!rilor în
vigoare.
330
&0. Vestiare 'i dulapuri pentru îmbr$c$minte

&0.&. Acolo unde angaja#ii trebuie s! poarte îmbr!c!minte special! în timpul
lucrului trebuie asigurate vestiare corespunz!toare dac!, din motive de
s!n!tate sau decen#!, nu-%i pot schimba îmbr!c!mintea în alt! înc!pere.
Vestiarele trebuie s! fie u%or accesibile, de capacitate suficient! %i
prev!zute cu scaune.

&0.2. Vestiarele trebuie s! fie suficient de spa#ioase %i s! aib! facilit!#i care
s! permit! fiec!rui angajat s!-%i poat! încuia îmbr!c!mintea în timpul orelor
de lucru.
Dac! este necesar (ex. substan#e periculoase, umiditate, murd!rie)
dulapurile pentru îmbr!c!mintea de lucru trebuie s! fie separate de cele
pentru îmbr!c!mintea obi%nuit!.

&0.3. Se vor prevedea vestiare separate sau folosirea alternativ! a acelora%i
vestiare de c!tre femei %i b!rba#i.

&&. Instala#ii sanitare

&&.&. Locurile de munc! trebuie s! fie dotate astfel încât angaja#ii s! aib! în
vecin!tate:
a) du%uri, dac! prin natura proceselor de munc! este necesar;
b) amenaj!ri speciale dotate cu un num!r adecvat de wc-uri %i
chiuvete.

&&.2. Du%urile %i chiuvetele trebuie s! fie alimentate cu ap! curent! (ap!
cald! dac! este nevoie).

&&.3. Trebuie prev!zute du%uri %i wc-uri separate sau utilizarea alternativ! a
acestora de c!tre b!rba#i %i femei.


&2. Înc$peri 'i spa#ii pentru odihn$

&2.&. Când securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor o cer, în special datorit!
tipului de activitate prestat! sau datorit! prezen#ei mai multor angaja#i decât
un anumit num!r, angaja#ii trebuie s! aib! asigurat! o înc!pere sau un spa#iu
corespunz!tor pentru odihn!.
Aceast! prevedere nu se aplic! angaja#ilor din birouri sau înc!peri
similare care pot furniza posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.
33'
&2.2. Înc!perile/spa#iile pentru odihn!, trebuie s! fie dotate cu un num!r
adecvat de mese %i scaune cu sp!tar.

&2.3. Se vor lua m!suri corespunz!toare pentru protec#ia nefum!torilor
împotriva disconfortului creat de fumul de tutun.

&3. Femei gravide 'i l$uze

Femeile gravide %i l!uze trebuie s! aib! posibilitatea de a se odihni în
pozi#ie culcat în condi#ii corespunz!toare.

&4. Echipament de prim ajutor

&4.&. La locurile de munc! se vor asigura puncte de prim ajutor, care vor fi
amenajate, organizate, dotate %i vor func#iona potrivit normelor Ministerului
S!n!t!#ii %i Familiei.

&4.2. Punctele de prim ajutor trebuie s! fie u%or accesibile %i semnalizate
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.

&5. Angaja#i handicapa#i

Dac! este necesar, locurile de munc! trebuie s! fie organizate astfel
încât s! se #in! seama de angaja#ii handicapa#i. Aceast! prevedere se aplic!
în special la u%i, c!i de circula#ie, sc!ri, du%uri, chiuvete, wc-uri %i posturi de
lucru folosite sau ocupate în mod direct de persoane handicapate.

&6. Circula#ia pietonilor 'i vehiculelor

Locurile de munc!, interioare %i exterioare, trebuie astfel organizate
încât circula#ia pietonilor %i a vehiculelor s! se desf!%oare în condi#ii de
securitate.

&7. Locuri de munc$ în aer liber (prevederi speciale)

Dac! angaja#ii î%i desf!%oar! activitatea la posturi de lucru în aer liber,
acestea trebuie, în m!sura în care este posibil, s! fie astfel amenajate încât
angaja#ii:
a) s! fie proteja#i contra influen#elor atmosferice %i, dac! este
necesar, contra c!derii de obiecte;
332
b) s! nu fie expu%i la nivele de zgomot nocive sau/%i alte influen#e
externe nocive cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) s! aib! posibilitatea rapid! de a p!r!si postul lor de lucru în caz de
pericol sau s! poat! fi salva#i;
d) s! nu alunece sau s! cad!.
333
ANEXA Nr. '8

CLASIFICAREA LOCURILOR ÎN CARE POT
AP"REA ATMOSFERE EXPLOZIVE

Not$ introductiv$

Urm!torul sistem de clasificare trebuie aplicat locurilor unde se iau
m!suri de prevenire conform art. 26', 262, 265 %i 267.

&. Locuri în care pot ap$rea atmosfere explozive
Un loc în care pot ap!rea atmosfere explozive în concentra#ii atât de
mari încât s! necesite m!suri speciale de prevenire pentru a proteja s!n!tatea
%i securitatea angaja#ilor implica#i este considerat periculos.
Un loc în care nu pot ap!rea atmosfere explozive în concentra#ii atât
de mari încât s! necesite m!suri speciale pentru a proteja s!n!tatea %i
securitatea angaja#ilor implica#i, este considerat nepericulos.
Substan#e inflamabile %i/sau combustibile sunt considerate materialele
care pot forma atmosfere explozive, în afara cazului în care o analiz! a
propriet!#ilor lor relev! c! în contact cu aerul nu pot propaga independent
explozia.

2. Clasificarea locurilor periculoase
Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în func#ie de frecven#a %i
durata permanen#ei unei atmosfere explozive.
Severitatea m!surilor ce trebuie luate, în conformitate cu anexa nr.'9,
Partea A, este determinat! de aceast! clasificare.
Zona 0
Loc în care este prezent! permanent, frecvent sau pentru perioade
lungi de timp o atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al
unor substan#e inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!.
Zona '
Loc în care este posibil s! apar! ocazional, în condi#ii normale de
operare, o atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al unor
substan#e inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!.
Zona 2
Loc în care nu este probabil s! apar! în condi#ii normale de operare, o
atmosfer! exploziv!, format! prin amestecul cu aerul al unor substan#e
inflamabile sub form! de gaz, vapori sau cea#!, iar dac! aceasta totu%i apare,
persist! doar o perioad! scurt! de timp.
334
Zona 20
Loc în care este prezent! permanent, frecvent sau pentru perioade
lungi de timp o atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere
combustibil! în aer.
Zona 2'
Loc în care este posibil s! apar! ocazional în condi#ii normale de operare
o atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere combustibil! în aer.
Zona 22
Loc în care nu este probabil s! apar!, în condi#ii normale de operare, o
atmosfer! exploziv! sub form! de nor de pulbere combustibil! în aer, iar
dac! apare persist! doar pentru o scurt! perioad! de timp.


NOTE:
'. Straturile, depunerile %i gr!mezile de pulbere combustibile trebuie
luate în considerare ca orice alt! surs! care poate genera o atmosfer!
exploziv!.
2. „Condi#iile normale de operare” reprezint! situa#ia în care instala#iile
sunt utilizate în parametrii lor de proiectare.
335
ANEXA Nr. '9

A. CERIN%E PENTRU ÎMBUN"T"%IREA
PROTEC%IEI S"N"T"%II !I SECURIT"%II
ANGAJA%ILOR AFLA%I ÎN PERICOL
POTEN%IAL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE

Cerin#ele stabilite în prezenta anex! se aplic!:
- locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. '8 ori de
câte ori este impus! de caracteristicile locurilor de munc!, a posturilor de
lucru, de echipamentele sau substan#ele folosite sau de pericolul cauzat de
activitatea în atmosfere explozive;
- echipamentelor utilizate în locuri lipsite de pericol care ajut! la
folosirea în securitate a echipamentelor aflate în locuri periculoase.

&. M$suri organizatorice

În îndeplinirea obliga#iilor sale angajatorul trebuie s! ia urm!toarele
m!suri organizatorice:

&.&. Instruirea angaja#ilor
S! asigure celor care lucreaz! în locuri unde pot ap!rea atmosfere
explozive o instruire corespunz!toare %i suficient! cu privire la protec#ia la
explozie.

&.2. Instruc#iuni scrise 'i permise de lucru
S! asigure, acolo unde este cerut de documentul privind protec#ia la
explozie:
- elaborarea de instruc#iuni scrise, munca în locuri periculoase
trebuind s! se efectueze cu respectarea acestora;
- aplicarea unui sistem de permise de lucru pentru a îndeplini %i
activit!#ile periculoase %i pe cele care pot interac#iona cu alt gen de
activitate, generând pericole.
Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de c!tre o
persoan! cu responsabilitate în acest domeniu.

2. M$suri de protec#ie la explozie

2.&. Orice scurgere %i/sau pierdere, voit! sau nu, de gaze inflamabile,
336
vapori, cea#! sau pulbere combustibil! care poate produce pericole de
explozie trebuie deviat! sau îndep!rtat! corespunz!tor spre un loc sigur sau,
dac! nu este posibil, trebuie oprit! în condi#ii de securitate sau trebuie
remediat! prin alt! metod! adecvat!.

2.2. Dac! o atmosfer! exploziv! con#ine mai multe tipuri de gaze, vapori,
cea#! sau pulberi inflamabile %i/sau combustibile, m!surile de protec#ie
trebuie s! fie adecvate celui mai mare pericol posibil.

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform art. 263 trebuie, de
asemenea, s! ia în considerare desc!rc!rile electrostatice, acolo unde
angaja#ii sau mediul de lucru ac#ioneaz! ca purt!tori sau produc!tori de
sarcin! electric!. Angaja#ilor trebuie s! li se asigure haine de protec#ie
corespunz!toare, din materiale ce nu produc desc!rc!ri electrostatice care
pot aprinde atmosferele explozive.

2.4. Instala#ia, echipamentele, sistemele protectoare %i toate dispozitivele de
conectare asociate trebuie puse în func#iune doar dac! documentul privind
protec#ia la explozii permite utilizarea lor în siguran#! în atmosfer! exploziv!.
Aceasta se aplic! %i echipamentelor tehnice %i dispozitivelor de conectare
asociate care nu sunt considerate echipamente sau sisteme protectoare, în
conformitate cu reglement!rile în vigoare, dac! încorporarea lor într-o
instala#ie poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate m!surile necesare
pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare.

2.5. Trebuie luate toate m!surile necesare ca locul de munc!,
echipamentele tehnice %i toate dispozitivele de conectare asociate puse la
dispozi#ia angaja#ilor s! fie proiectate, construite, asamblate, instalate,
între#inute %i utilizate astfel încât s! reduc! la minimum pericolul de explozii
%i, dac! se produce o explozie, s! controleze sau s! reduc! la minimum
extinderea ei în acel loc de munc! %i/sau la echipamentele tehnice. Pentru
astfel de locuri de munc! trebuie luate m!suri corespunz!toare pentru a
reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra angaja#ilor.

2.6. Acolo unde este cazul, angaja#ii trebuie avertiza#i prin semnale optice
%i/sau acustice %i retra%i înainte s! se ating! condi#iile de explozie.

2.7. Acolo unde este prev!zut în documentul privind protec#ia la explozie,
trebuie asigurate %i între#inute ie%iri de securitate pentru a face posibil!, în
caz de pericol, p!r!sirea de c!tre angaja#i, repede %i în securitate, a locurilor
aflate în pericol.
337
2.8. Înainte ca un loc de munc! unde pot ap!rea atmosfere explozive s! fie
folosit pentru prima oar!, trebuie verificat! securitatea sa global! la
explozie. Trebuie între#inute toate condi#iile necesare pentru asigurarea
protec#iei la explozie.
Aceste verific!ri trebuie s! fie efectuate de persoane competente în
domeniul protec#iei la explozie, care au experien#! %i/sau preg!tire
profesional!.

2.9. Dac! evaluarea riscurilor arat! c! este necesar:
- trebuie s! fie posibil! men#inerea echipamentelor %i sistemelor de
protec#ie în stare sigur! de func#ionare, independent de restul instala#iei, în
cazul în care o pan! de curent poate produce pericole suplimentare;
- trebuie s! fie posibil! oprirea manual! a echipamentului %i
sistemelor de protec#ie cu func#ionare automat! care nu respect! condi#iile
de func#ionare prev!zute, f!r! a afecta securitatea; numai angaja#ii
competen#i pot executa aceast! ac#ionare;
- trebuie disipat! energia acumulat!, la oprirea de urgen#!, cât mai
repede %i mai sigur posibil, sau izolat! astfel încât s! nu mai constituie un
pericol.

B. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTELOR
!I A SISTEMELOR PROTECTOARE

Dac! documentul privind protec#ia la explozie, bazat pe o evaluare a
riscurilor, nu prevede altfel, echipamentele %i sistemele protectoare pentru
toate locurile în care pot ap!rea atmosfere explozive trebuie alese conform
reglement!rilor în vigoare.

În special, urm!toarele categorii de echipamente trebuie folosite în
zonele indicate, cu condi#ia ca ele s! fie adecvate naturii gazelor, vaporilor
sau ce#ei %i/sau pulberilor dup! cum urmeaz!:
- în zona 0 sau zona 20, echipamente de categoria ';
- în zona ' sau zona 2', echipamente de categoria ' sau 2;
- în zona 2 sau zona 22, echipamente de categoria ', 2 sau 3.
338
ANEXA Nr. 20


INDICATOARE DE AVERTIZARE PENTRU LOCURI
UNDE POT AP"REA ATMOSFERE EXPLOZIVE
Loc unde pot ap!rea atmosfere explozive


Tr!s!turi caracteristice:
- form! triunghiular!;
- litere negre pe fond galben cu marginea neagr! (partea galben!
acoper! cel pu#in 50% din suprafa#a indicatorului).


!x
339
ANEXA Nr. 2'


CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE
PENTRU NAVELE DE PESCUIT NOI

Remarc$ preliminar$
Obliga#iile prev!zute în prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! când
caracteristicile locului de munc!, ale activit!#ii, ale împrejur!rilor sau un
risc existent la bordul unei nave de pescuit noi necesit! acest lucru.

&. Navigabilitate 'i stabilitate

&.&. Nava trebuie s! fie men#inut! într-o stare bun! de navigabilitate %i s!
fie dotat! cu echipamente corespunz!toare destina#iei %i utiliz!rii sale.

&.2. Informa#iile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie s!
fie disponibile la bord %i s! fie accesibile personalului de cart.

&.3. Orice nav! în stare intact! trebuie s!-%i p!streze o stabilitate suficient!
în condi#iile de serviciu prev!zute.
Comandantul trebuie s! ia m!surile preventive necesare pentru ca
nava s!-%i p!streze o stabilitate suficient!.
Instruc#iunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu
rigurozitate.

2. Instala#ii mecanice 'i electrice

2.&. Instala#ia electric! trebuie s! fie proiectat! %i realizat! în a%a fel încât
s! nu constituie un pericol %i s! asigure:
- protec#ia echipajului %i a navei împotriva riscurilor electrice;
- buna func#ionare, f!r! a se recurge la o surs! de energie de
siguran#!, a tuturor echipamentelor necesare pentru a men#ine nava în
condi#ii normale de exploatare %i de locuire;
- func#ionarea, în diverse situa#ii de urgen#!, a aparatelor electrice
esen#iale pentru securitate.

2.2. Trebuie s! fie prev!zut! o surs! de energie electric! de siguran#!.
Ea trebuie, cu excep#ia navelor deschise, s! fie situat! în afara s!lii
ma%inilor %i trebuie, în toate cazurile, s! fie proiectat! astfel încât s! asigure,
340
în caz de incendiu sau de pan! a instala#iei electrice principale, func#ionarea
simultan! pe o perioad! de cel pu#in trei ore a:
- sistemului de comunica#ii intern, a detectoarelor de incendiu %i a
semnalelor necesare în caz de urgen#!;
- luminilor de naviga#ie %i a iluminatului de siguran#!;
- sistemului de radiocomunica#ie;
- pompei electrice de incendiu de siguran#! dac! nava este echipat!
cu aceasta.
Când sursa de energie electric! de siguran#! este o baterie de
acumulatoare %i când sursa de energie electric! principal! este în pan!,
aceast! baterie de acumulatoare trebuie s! fie conectat! în mod automat la
tabloul de siguran#! de distribu#ie a energiei electrice %i trebuie s! asigure
alimentarea neîntrerupt! pe o perioad! de trei ore a sistemelor prev!zute la
prima, a doua %i a treia liniu#! din paragraful al doilea.
Tabloul electric principal de distribu#ie a electricit!#ii %i tabloul de
siguran#! trebuie, în m!sura în care este posibil, s! fie instalate astfel încât
s! nu poat! fi expuse simultan la ap! sau la foc.

2.3. Tablourile electrice trebuie s! fie prev!zute cu indica#ii clare;
tablourile de siguran#e %i port siguran#ele trebuie s! fie controlate periodic,
pentru a se asigura c! siguran#ele sunt corect calibrate.

2.4. Înc!perile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie s! fie
ventilate corespunz!tor.

2.5. Instala#iile electronice de ajutor pentru naviga#ie trebuie s! fie
verificate în mod frecvent %i între#inute corespunz!tor.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie s! fie testate %i examinate
periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de trac#iune, de ridicat, %i a altor echipamente
de acest tip trebuie s! fie între#inute corespunz!tor %i verificate periodic.

2.8. Când exist! la bord instala#ii de r!cire %i sisteme de aer comprimat, ele
trebuie s! fie între#inute corespunz!tor %i verificate periodic.

2.9. Cuptoarele %i aparatele casnice care utilizeaz! gaze grele, nu trebuie s!
fie utilizate decât în înc!peri bine ventilate, iar orice acumulare periculoas!
de gaze trebuie s! fie evitat!, cu grij!.
34'
Buteliile metalice care con#in gaze inflamabile %i alte gaze periculoase
trebuie s! fie marcate clar precizându-li-se con#inutul %i s! fie a%ezate pe
pun#i deschise.
Toate supapele, regulatoarele de presiune %i conductele de la aceste
butelii trebuie s! fie protejate împotriva deterior!rilor.

3. Instala#ii de radiocomunica#ii

Instala#ia de radiocomunica#ii trebuie s! permit! intrarea în leg!tur! în
orice moment, cu cel pu#in o sta#ie costier! sau de pe #!rm, #inând seama de
condi#iile normale de propagare a undelor radio.

4. C$i 'i ie'iri de siguran#$

4.&. C!ile %i ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s!
fie totdeauna degajate %i u%or accesibile %i s! aib! ie%irile cel mai direct posibil
pe o punte deschis! sau într-o zon! de securitate %i, de aici, pe un mijloc de
salvare, pentru a permite angaja#ilor s! se evacueze rapid %i în condi#ii de
securitate maxim! de la locurile de munc! %i din înc!perile de locuit.

4.2. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor care pot fi
utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s! fie adaptate utiliz!rii,
echipamentului %i dimensiunilor locurilor de munc! %i ale înc!perilor de
locuit, ca %i num!rului maxim de persoane previzibil.
Ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri de siguran#! %i care sunt închise
trebuie s! poat! fi deschise u%or %i imediat, în caz de urgen#!, de c!tre to#i
angaja#ii sau de c!tre echipele de salvare.

4.3. Etan%eitatea la intemperii sau la ap! a u%ilor de siguran#! %i a celorlalte
ie%iri de siguran#! trebuie s! fie adaptat! la amplasamentul %i la func#ia lor
specific!.
U%ile de siguran#! %i celelalte ie%iri de siguran#! trebuie s! aib!
capacitatea de a rezista la foc, cel pu#in egal! cu cea a pere#ilor desp!r#itori.

4.4. C!ile %i ie%irile de siguran#! trebuie s! fac! obiectul unei semnaliz!ri
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie plasate la locurile corespunz!toare %i
s! fie durabile.
342
4.5. C!ile, mijloacele de evacuare %i ie%irile de siguran#! care necesit!
iluminare trebuie s! fie prev!zute cu un iluminat de siguran#! de o
intensitate suficient!, în cazul în care se produce o pan! de curent.

5. Detectarea 'i stingerea incendiilor

5.&. În func#ie de dimensiunile %i utilizarea navei, echipamentele existente,
caracteristicile fizice %i chimice a substan#elor prezente, precum %i de num!rul
maxim de persoane care pot fi prezente, înc!perile de locuit, locurile de munc!
în spa#ii închise, inclusiv compartimentele motoarelor, precum %i calele de
pe%te, dac! este necesar, trebuie s! fie echipate cu dispozitive corespunz!toare
pentru stingerea incendiilor %i, în m!sura în care este nevoie, cu detectoare de
incendiu %i cu sisteme de alarm!.

5.2. Materialele pentru stingerea incendiilor trebuie totdeauna s! se
g!seasc! la locurile special amenajate pentru aceasta, s! fie men#inute în
stare corespunz!toare %i s! poat! fi utilizate imediat.
Angaja#ii trebuie s! cunoasc! bine locul materialelor de stingere a
incendiilor, func#ionarea %i utilizarea lor.
Prezen#a extinctoarelor %i a celorlalte echipamente portabile de stingere a
incendiilor trebuie verificat!, înaintea oric!rei plec!ri în curs! a navei.

5.3. Dispozitivele manuale pentru stingerea incendiilor trebuie s! fie u%or
accesibile %i u%or de manipulat %i s! fie semnalizate conform Prescrip#iilor
minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie aplicate în locuri corespunz!toare %i
s! fie durabile.

5.4. Sistemele de detec#ie %i de alarm! împotriva incendiilor, trebuie s! fie
verificate periodic %i men#inute în stare de func#ionare corespunz!toare.

5.5. Exerci#iile de stingere a incendiilor trebuie s! fie efectuate periodic.

6. Ventila#ia locurilor de munc$ în spa#ii închise

În locurile de munc! în spa#ii închise, trebuie s! se aib! în vedere ca
angaja#ii s! beneficieze de suficient aer curat, #inându-se seama de metodele
de munc! %i de solicit!rile fizice speciale de lucru impuse angaja#ilor.
Dac! se folose%te o instala#ie de ventila#ie mecanic!, aceasta trebuie s!
fie men#inut! în stare de func#ionare corespunz!toare.

343
7. Temperatura înc$perilor

7.&. Temperatura la locurile de munc! trebuie s! fie adecvat! pentru
organismul uman în timpul lucrului, #inând seama de metodele de lucru folosite,
de solicit!rile fizice impuse angaja#ilor %i de condi#iile meteorologice existente
sau previzibil s! apar! în regiunea unde opereaz! nava.

7.2. Temperatura înc!perilor de locuit, grupurilor sanitare, cantinelor %i a
înc!perilor de prim ajutor trebuie, dac! acestea exist!, s! corespund!
destina#iei specifice a acestora.

8. Iluminat natural 'i artificial al locurilor de munc$

8.&. Locurile de munc! trebuie, în m!sura în care este posibil, s! dispun!
de lumin! natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu dispozitive care s!
permit! un iluminat artificial corespunz!tor opera#iilor specifice pescuitului,
f!r! a pune în pericol securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor %i naviga#ia altor
nave.

8.2. Instala#iile de iluminat ale înc!perilor de lucru, sc!rilor %i c!ilor de
trecere trebuie s! fie astfel amplasate încât tipul de iluminat prev!zut s! nu
prezinte risc de accidentare pentru angaja#i sau s! nu constituie un pericol
pentru naviga#ia navei.

8.3. Acolo unde angaja#ii sunt expu%i în special riscurilor de accidentare în
caz de pan! de curent, locurile de munc! trebuie s! fie prev!zute cu un
iluminat de siguran#! de o intensitate corespunz!toare.

8.4. Iluminatul de siguran#! trebuie men#inut în stare de func#ionare
corespunz!toare %i verificat periodic.

9. Pun#i, pere#i desp$r#itori 'i tavane

9.&. Locurile accesibile angaja#ilor trebuie s! fie antiderapante sau s! fie
prev!zute cu dispozitive de asigurare împotriva c!derii %i, în m!sura în care
este posibil, s! nu aib! obstacole.

9.2. Locurile de munc! în care se g!sesc posturi de lucru trebuie s! aib!
izolare fonic! %i termic! suficient!, #inându-se seama de tipul sarcinii de
munc! %i de activitatea fizic! a angaja#ilor.

344
9.3. Suprafe#ele pun#ilor, pere#ilor desp!r#itori %i tavanelor trebuie s! poat!
fi sp!late %i cur!#ate pentru a se ob#ine condi#ii de igien! corespunz!toare.

&0. U'i

&0.&. U%ile trebuie totdeauna s! poat! fi deschise din interior, f!r!
echipament special.
Când la locurile de munc! se lucreaz!, trebuie s! fie posibil ca u%ile s!
poat! fi deschise din ambele p!r#i.

&0.2. U%ile %i, în special, u%ile culisante, când acestea trebuie s! fie utilizate,
trebuie s! func#ioneze în mod sigur pentru angaja#i, în special pe vreme rea
sau pe mare agitat!.

&&. C$i de circula#ie – zone de pericol

&&.&. C!ile de trecere, tambuchiurile, p!r#ile exterioare ale rufurilor %i, în
general, toate c!ile de circula#ie trebuie prev!zute cu balustrade, mâini
curente, „#in-te bine” sau cu alte mijloace care s! asigure securitatea
angaja#ilor în timpul activit!#ilor care se execut! la bord.

&&.2. Dac! exist! riscul c!derii unui angajat în tambuchiuri sau de pe o
punte pe alta, se va face peste tot, atunci când este posibil, o protec#ie
corespunz!toare.
Când aceast! protec#ie este asigurat! cu balustrade, în!l#imea acestora
va fi de cel pu#in un metru.

&&.3. Accesul la instala#iile de pe punte în vederea utiliz!rii sau între#inerii
acestora trebuie s! garanteze securitatea angaja#ilor.
Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protec#ie similare, cu o
în!l#ime corespunz!toare pentru a evita c!derea.

&&.4. Balustradele %i alte mijloace de protec#ie împotriva c!derii peste bord
trebuie s! fie men#inute în stare corespunz!toare.
Trebuie s! fie prev!zute deschiz!turi de scurgere sau alte dispozitive
similare în balustrade, pentru scurgerea rapid! a apei.

&&.5. Pe vasele de pescuit prin pup! prev!zute cu ramp!, partea superioar!
trebuie s! aib! o u%! sau un alt mijloc cu aceea%i în!l#ime cu a balustradei
sau alte mijloace pentru interzicerea accesului, în scopul protej!rii
angaja#ilor împotriva riscului de a c!dea în ramp!.
345
Aceast! u%! sau orice alt mijloc trebuie s! fie u%or de deschis %i de
închis, de preferin#! prin comand! de la distan#!, %i nu trebuie deschis! decât
pentru întinderea %i strângerea plasei.

&2. Amenajarea posturilor de lucru

&2.&. Zonele de lucru trebuie s! fie degajate %i, în m!sura în care este
posibil, s! fie protejate de apele m!rii %i trebuie s! ofere o protec#ie
corespunz!toare împotriva c!derii angaja#ilor la bord sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pe%telui trebuie s! fie suficient de spa#ioase,
atât ca în!l#ime cât %i ca suprafa#!.

&2.2. Când motoarele sunt supravegheate din compartimentul motoarelor,
supravegherea trebuie f!cut! dintr-o zon! separat!, izolat! fonic %i termic de
compartimentul motoarelor %i accesibil! f!r! a-l traversa.
Pasarela de comand! este considerat! zona care îndepline%te cerin#ele
prev!zute la primul alineat.

&2.3. Comenzile echipamentelor de trac#iune trebuie s! fie instalate într-o
zon! suficient de mare pentru a permite operatorilor s! lucreze comod.
Echipamentele de trac#iune trebuie s! fie prev!zute cu dispozitive de
securitate corespunz!toare pentru cazuri de urgen#!, inclusiv dispozitive de
oprire de urgen#!.

&2.4. De la comenzile echipamentelor de trac#iune, operatorul trebuie s!
aib! în câmpul vizual atât echipamentele cât %i angaja#ii la lucru.
Când echipamentele de trac#iune sunt comandate din castelul central,
operatorul trebuie, de asemenea, s! aib! o vedere clar! a angaja#ilor la lucru,
fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunz!toare.

&2.5. Între castelul central %i puntea de lucru trebuie s! fie utilizat un sistem
de comunica#ii fiabil.

&2.6. Totdeauna trebuie s! se dea dovad! de maxim! exigen#! %i s! se
avertizeze echipajul de pericolul iminent al m!rii agitate în timpul
opera#iilor de pescuit sau a altor lucr!ri efectuate pe punte.

&2.7. Contactul cu cablurile, parâmele %i piesele mobile ale echipamentelor
pe zona neprotejat! trebuie s! fie redus la minimum prin prevederea unor
dispozitive de protec#ie.

346
&2.8. Trebuie s! fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare %i în
special pe traulere:
- dispozitive care s! blocheze panourile divergente;
- dispozitive care s! controleze balansul fundului plasei de pescuit.

&3. Înc$peri de locuit

&3.&. Localizarea, structura, izolarea fonic! %i termic! %i amenajarea
înc!perilor de locuit destinate angaja#ilor %i ale înc!perilor de serviciu,
atunci când ele exist!, ca %i mijloacele de acces la acestea trebuie s! fie de
a%a natur! încât s! asigure o protec#ie corespunz!toare împotriva
intemperiilor %i a m!rii, vibra#iilor, zgomotului %i emana#iilor din alte
înc!peri care pot deranja angaja#ii în timpul odihnei.
Când concep#ia, dimensiunile %i/sau specificul navei o permite,
înc!perile de locuit ale angaja#ilor trebuie amplasate astfel încât s! se reduc!
la minimum efectele mi%c!rilor %i accelera#iilor.
În m!sura în care este posibil, se vor lua m!suri de protec#ie a
nefum!torilor fa#! de cei care fumeaz!.

&3.2. Înc!perile de locuit ale angaja#ilor trebuie s! fie aerisite corespunz!tor
pentru a garanta un aport permanent de aer proasp!t %i a împiedica condensul.
Înc!perile de locuit trebuie s! fie prev!zute cu:
- un iluminat general normal corespunz!tor;
- un iluminat general atenuat pentru a nu deranja angaja#ii care se
odihnesc;
- un iluminat individual în fiecare cu%et!.

&3.3. Buc!t!ria %i sala de mese, acolo unde exist!, trebuie s! aib!
dimensiuni corespunz!toare, s! fie bine iluminate, aerisite %i u%or de cur!#at.
Trebuie s! fie prev!zute frigidere %i alte mijloace de conservare a
alimentelor la joas! temperatur!.

&4. Echipamente sanitare

&4.&. Pe navele care au înc!peri de locuit, du%urile alimentate cu ap! curent!
cald! %i rece, lavabourile %i toaletele trebuie s! fie convenabil echipate %i
instalate, iar înc!perile respective trebuie s! fie aerisite corespunz!tor.

&4.2. Fiecare angajat trebuie s! dispun! de un spa#iu unde s!-%i p!streze
îmbr!c!mintea.
347
&5. Primul ajutor

Toate navele trebuie s! dispun! de materiale de prim ajutor conform
reglement!rilor în vigoare.

&6. Sc$ri 'i pasarele de îmbarcare

Trebuie s! fie disponibile permanent o scar!, o pasarel! de îmbarcare
sau alte dispozitive similare, care s! ofere acces corespunz!tor %i sigur la
bordul navei.

&7. Zgomot

Trebuie luate toate m!surile tehnice corespunz!toare, pentru ca nivelul
sonor de la locurile de munc! %i în înc!perile de locuit s! fie redus cât este
posibil, #inând seama de m!rimea navei.348
ANEXA Nr. 22


CERIN%E DE SECURITATE PENTRU
NAVELE DE PESCUIT EXISTENTE

Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute în prezenta anex! se aplic! la bordul unei nave
de pescuit existente, în m!sura în care o permit caracteristicile structurale
ale navei, caracteristicile locului de munc! sau activitatea, împrejur!rile sau
riscurile.

&. Navigabilitate 'i stabilitate

&.&. Nava trebuie s! fie men#inut! într-o stare bun! de navigabilitate %i s!
fie dotat! cu echipamente corespunz!toare destina#iei %i utiliz!rii sale.

&.2. Informa#iile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie s!
fie disponibile la bord %i s! fie accesibile personalului de cart.

&.3. Orice nav! în stare intact! trebuie s!-%i p!streze o stabilitate suficient!
în condi#iile de serviciu prev!zute.
Comandantul trebuie s! ia m!surile preventive necesare pentru ca
nava s!-%i p!streze o stabilitate suficient!.
Instruc#iunile cu privire la stabilitatea navei trebuie respectate cu
rigurozitate.

2. Instala#ii mecanice 'i electrice

2.&. Instala#ia electric! trebuie s! fie proiectat! %i realizat! în a%a fel încât
s! nu constituie un pericol %i s! asigure:
- protec#ia echipajului %i a navei împotriva riscurilor electrice;
- buna func#ionare, f!r! a se recurge la o surs! de energie de
siguran#!, a tuturor echipamentelor necesare pentru a men#ine nava în
condi#ii normale de exploatare %i de locuire;
- func#ionarea, în diverse situa#ii de urgen#!, a aparatelor electrice
esen#iale pentru securitate.

2.2. Trebuie s! fie prev!zut! o surs! de energie electric! de siguran#!.
349
Ea trebuie, cu excep#ia navelor deschise, s! fie situat! în afara s!lii
ma%inilor %i trebuie, în toate cazurile, s! fie proiectat! astfel încât s! asigure,
în caz de incendiu sau de pan! a instala#iei electrice principale, func#ionarea
simultan! pe o perioad! de cel pu#in trei ore a:
- sistemului de comunica#ii intern, a detectoarelor de incendiu %i a
semnalelor necesare în caz de urgen#!;
- luminilor de naviga#ie %i a iluminatului de siguran#!;
- sistemului de radiocomunica#ie;
- pompei electrice de incendiu de siguran#! dac! nava este echipat!
cu aceasta.
Când sursa de energie electric! de siguran#! este o baterie de
acumulatoare %i când sursa de energie electric! principal! este în pan!,
aceast! baterie de acumulatoare trebuie s! fie conectat! în mod automat la
tabloul de siguran#! de distribu#ie a energiei electrice %i trebuie s! asigure
alimentarea neîntrerupt! pe o perioad! de trei ore a sistemelor prev!zute la
prima, a doua %i a treia liniu#! din paragraful al doilea.
Tabloul principal de distribu#ie a electricit!#ii %i tabloul de siguran#!
trebuie, în m!sura în care este posibil, s! fie instalate astfel încât s! nu poat!
fi expuse simultan la ap! sau la foc.

2.3. Tablourile electrice trebuie s! fie prev!zute cu indica#ii clare;
tablourile de siguran#e %i port siguran#ele trebuie s! fie controlate periodic,
pentru a se asigura c! siguran#ele sunt corect calibrate.

2.4. Înc!perile în care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie s! fie
ventilate corespunz!tor.

2.5. Instala#iile electronice de ajutor pentru naviga#ie trebuie s! fie
verificate în mod frecvent %i între#inute corespunz!tor.

2.6. Toate echipamentele de ridicat trebuie s! fie testate %i verificate
periodic.

2.7. Toate piesele echipamentelor de trac#iune, de ridicat, %i a altor
echipamente de acest tip trebuie s! fie între#inute corespunz!tor %i verificate
periodic.

2.8. Când exist! la bord instala#ii de r!cire %i sisteme de aer comprimat, ele
trebuie s! fie între#inute corespunz!tor %i verificate periodic.
350
2.9. Cuptoarele %i aparatele casnice care utilizeaz! gaze grele, nu trebuie s!
fie utilizate decât în înc!peri bine ventilate, iar orice acumulare periculoas!
de gaze trebuie s! fie evitat!, cu grij!.
Buteliile metalice care con#in gaze inflamabile %i alte gaze periculoase
trebuie s! fie marcate clar, precizându-li-se con#inutul %i s! fie a%ezate pe
pun#i deschise.
Toate supapele, regulatoarele de presiune %i conductele de la aceste
butelii trebuie s! fie protejate împotriva deterior!rilor.

3. Instala#ii de radiocomunica#ii

Instala#ia de radiocomunica#ii trebuie s! permit! intrarea în leg!tur!,
în orice moment, cu cel pu#in o sta#ie costier! sau de pe #!rm, #inând seama
de condi#iile normale de propagare a undelor radio.

4. C$i 'i ie'iri de siguran#$

4.&. C!ile %i ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s!
fie totdeauna degajate %i u%or accesibile %i s! aib! ie%irile cel mai direct posibil
pe o punte deschis! sau într-o zon! de securitate %i, de aici, pe un mijloc de
salvare, pentru a permite angaja#ilor s! se evacueze rapid %i în condi#ii de
securitate maxim! de la locurile de munc! %i din înc!perile de locuit.

4.2. Num!rul, distribu#ia %i dimensiunile c!ilor %i ie%irilor care pot fi
utilizate ca ie%iri %i c!i de siguran#! trebuie s! fie adaptate utiliz!rii,
echipamentului %i dimensiunilor locurilor de munc! %i ale înc!perilor de
locuit, ca %i num!rului maxim de persoane previzibil.
Ie%irile care pot fi utilizate ca ie%iri de siguran#! %i care sunt închise
trebuie s! poat! fi deschise u%or %i imediat în caz de urgen#! de c!tre to#i
angaja#ii sau de c!tre echipele de salvare.

4.3. C!ile %i ie%irile de siguran#! trebuie s! fac! obiectul unei semnaliz!ri
conform Prescrip#iilor minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau
s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie plasate la locurile corespunz!toare %i
s! fie durabile.

4.4. C!ile, mijloacele de evacuare %i ie%irile de siguran#! care necesit!
lumin! artificial! trebuie s! fie prev!zute cu un iluminat de securitate de o
intensitate suficient!, pentru cazul în care se produce o pan! de curent.

35'
5. Detectarea 'i stingerea incendiilor

5.&. În func#ie de dimensiunile %i utilizarea navei, echipamentele existente,
caracteristicile fizice %i chimice ale substan#elor prezente, precum %i de num!rul
maxim de persoane care pot fi prezente, înc!perile de locuit, locurile de munc!
în spa#ii închise, inclusiv compartimentele motoarelor, precum %i calele de
pe%te, dac! este necesar, trebuie s! fie echipate cu dispozitive corespunz!toare
pentru stingerea incendiilor %i, în m!sura în care este nevoie, cu detectoare de
incendiu %i cu sisteme de alarm!.

5.2. Materialele pentru stingerea incendiilor trebuie totdeauna s! se
g!seasc! la locurile special amenajate pentru aceasta, s! fie men#inute în
stare corespunz!toare %i s! poat! fi utilizate imediat.
Angaja#ii trebuie s! cunoasc! bine locul materialelor de stingere a
incendiilor, func#ionarea %i utilizarea lor.
Prezen#a extinctoarelor %i a celorlalte echipamente portabile de stingere a
incendiilor trebuie verificat! înaintea oric!rei plec!ri în curs! a navei.

5.3. Dispozitivele manuale pentru stingerea incendiilor trebuie s! fie u%or
accesibile %i u%or de manipulat %i s! fie semnalizate conform Prescrip#iilor
minime pentru semnalizarea de securitate %i/sau s!n!tate la locul de munc!.
Aceste semnaliz!ri trebuie s! fie aplicate în locuri corespunz!toare %i
s! fie durabile.

5.4. Sistemele de detec#ie %i de alarm! împotriva incendiilor trebuie s! fie
verificate periodic %i men#inute în stare de func#ionare corespunz!toare.

5.5. Exerci#iile de stingere a incendiilor trebuie s! fie efectuate periodic.

6. Ventila#ia locurilor de munc$ în spa#ii închise

În locurile de munc! în spa#ii închise, trebuie s! se aib! în vedere ca
angaja#ii s! beneficieze de suficient aer curat, #inându-se seama de metodele de
munc! %i de solicit!rile fizice speciale de lucru impuse angaja#ilor.
Dac! se folose%te o instala#ie de ventila#ie mecanic!, aceasta trebuie s!
fie men#inut! în stare de func#ionare corespunz!toare.

7. Temperatura înc$perilor

7.&. Temperatura la locurile de munc! trebuie s! fie adecvat! pentru
organismul uman în timpul lucrului, #inând seama de metodele de lucru folosite,
352
de solicit!rile fizice impuse angaja#ilor %i de condi#iile meteorologice existente
sau previzibil s! apar! în regiunea unde opereaz! nava.

7.2. Temperatura înc!perilor de locuit, grupurilor sanitare, cantinelor %i a
înc!perilor de prim ajutor trebuie, dac! acestea exist!, s! corespund!
destina#iei specifice a acestora.

8. Iluminat natural 'i artificial al locurilor de munc$

8.&. Locurile de munc! trebuie, în m!sura în care este posibil, s! dispun!
de lumin! natural! suficient! %i s! fie prev!zute cu dispozitive care s!
permit! un iluminat artificial corespunz!tor opera#iilor specifice pescuitului,
f!r! a pune în pericol securitatea %i s!n!tatea angaja#ilor %i naviga#ia altor
nave.

8.2. Instala#iile de iluminat ale înc!perilor de lucru, sc!rilor %i c!ilor de
trecere trebuie s! fie astfel amplasate încât tipul de iluminat prev!zut s! nu
prezinte risc de accidentare pentru angaja#i sau s! nu constituie un pericol
pentru naviga#ia navei.

8.3. Acolo unde angaja#ii sunt expu%i în special riscurilor de accidentare în
caz de pan! de curent, locurile de munc! trebuie s! fie prev!zute cu un
iluminat de siguran#! de o intensitate corespunz!toare.

8.4. Iluminatul de siguran#! trebuie men#inut în stare de func#ionare
corespunz!toare %i verificat periodic.

9. Pun#i, pere#i desp$r#itori 'i tavane

9.&. Locurile accesibile angaja#ilor trebuie s! fie antiderapante sau s! fie
prev!zute cu dispozitive de asigurare împotriva c!derii %i, în m!sura în care
este posibil, s! nu aib! obstacole.

9.2. Locurile de munc! în care se g!sesc posturi de lucru trebuie s! aib!
izolare fonic! %i termic! suficient!, #inându-se seama de tipul sarcinii de
munc! %i de activitatea fizic! a angaja#ilor.

9.3. Suprafe#ele pun#ilor, pere#ilor desp!r#itori %i tavanelor trebuie s! poat! fi
sp!late %i cur!#ate pentru a se ob#ine condi#ii de igien! corespunz!toare.


353
&0. U'i

&0.&. U%ile trebuie totdeauna s! poat! fi deschise din interior, f!r!
echipament special.
Când la locurile de munc! se lucreaz!, trebuie s! fie posibil ca u%ile s!
poat! fi deschise din ambele p!r#i.

&0.2. U%ile %i, în special, u%ile culisante, când acestea trebuie s! fie utilizate,
trebuie s! func#ioneze în mod sigur pentru angaja#i, în special pe vreme rea
sau pe mare agitat!.

&&. C$i de circula#ie – zone de pericol

&&.&. C!ile de trecere, tambuchiurile, p!r#ile exterioare ale rufurilor %i, în
general, toate c!ile de circula#ie trebuie prev!zute cu balustrade, mâini
curente, „#in-te bine” sau cu alte mijloace care s! asigure securitatea
angaja#ilor în timpul activit!#ilor care se execut! la bord.

&&.2. Dac! exist! riscul c!derii unui angajat în tambuchiuri sau de pe o
punte pe alta, se va face peste tot, atunci când este posibil, o protec#ie
corespunz!toare.

&&.3. Accesul la instala#iile de pe punte în vederea utiliz!rii sau între#inerii
acestora trebuie s! garanteze securitatea angaja#ilor.
Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protec#ie similare, cu o
în!l#ime corespunz!toare pentru a evita c!derea.

&&.4. Balustradele %i alte mijloace de protec#ie împotriva c!derii peste bord
trebuie s! fie men#inute în stare corespunz!toare.
Trebuie s! fie prev!zute deschiz!turi de scurgere sau alte dispozitive
similare în balustrade, pentru scurgerea rapid! a apei.

&&.5. Pe vasele de pescuit prin pup! prev!zute cu ramp!, partea superioar!
trebuie s! aib! o u%! sau un alt mijloc cu aceea%i în!l#ime cu a balustradei
sau alte mijloace pentru interzicerea accesului, în scopul protej!rii
angaja#ilor împotriva riscului de a c!dea în ramp!.
Aceast! u%! sau orice alt mijloc trebuie s! fie u%or de deschis %i de
închis, de preferin#! prin comand! de la distan#! %i nu trebuie deschis! decât
pentru întinderea %i strângerea plasei.

354
&2. Amenajarea posturilor de lucru

&2.&. Zonele de lucru trebuie s! fie degajate %i, în m!sura în care este posibil
s! fie protejate de apele m!rii %i trebuie s! ofere o protec#ie corespunz!toare
împotriva c!derii angaja#ilor la bord sau peste bord.
Zonele de prelucrare a pe%telui trebuie s! fie suficient de spa#ioase,
atât ca în!l#ime cât %i ca suprafa#!.

&2.3. Când motoarele sunt supravegheate din compartimentul motoarelor,
supravegherea trebuie f!cut! dintr-o zon! separat!, izolat! fonic %i termic de
compartimentul motoarelor %i accesibil! f!r! a-l traversa.
Pasarela de comand! este considerat! zona care îndepline%te cerin#ele
prev!zute la primul alineat.

&2.3. Comenzile echipamentelor de trac#iune trebuie s! fie instalate într-o
zon! suficient de mare pentru a permite operatorilor s! lucreze comod.
Echipamentele de trac#iune trebuie s! fie prev!zute cu dispozitive de
securitate corespunz!toare pentru cazuri de urgen#!, inclusiv dispozitive de
oprire de urgen#!.

&2.4. De la comenzile echipamentelor de trac#iune, operatorul trebuie s!
aib! în câmpul vizual atât echipamentele cât %i angaja#ii la lucru.
Când echipamentele de trac#iune sunt comandate din castelul central,
operatorul trebuie, de asemenea, s! aib! o vedere clar! a angaja#ilor la lucru,
fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunz!toare.

&2.5. Între castelul central %i puntea de lucru trebuie s! fie utilizat un sistem
de comunica#ii fiabil.

&2.6. Totdeauna trebuie s! se dea dovad! de maxim! exigen#! %i s! se
avertizeze echipajul de pericolul iminent al m!rii agitate în timpul
opera#iilor de pescuit sau al altor lucr!ri efectuate pe punte.

&2.7. Contactul cu cablurile, parâmele %i piesele mobile ale echipamentelor
pe zona neprotejat! trebuie s! fie redus la minimum prin prevederea unor
dispozitive de protec#ie.

&2.8. Trebuie s! fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare %i în
special pe traulere:
- dispozitive care s! blocheze panourile divergente;
355
- dispozitive care s! controleze balansul fundului plasei de pescuit.

&3. Înc$peri de locuit

&3.&. În înc!perile de locuit ale angaja#ilor, când acestea exist!, trebuie ca
zgomotul, vibra#iile, efectele mi%c!rilor %i ale accelera#iilor precum %i
mirosurile nepl!cute din alte înc!peri s! fie cât se poate de reduse.
În înc!perile de locuit trebuie s! fie instalat un iluminat corespunz!tor.

&3.2. Buc!t!ria %i sala de mese, dac! exist!, trebuie s! aib! dimensiuni
corespunz!toare, s! fie bine iluminate, ventilate %i u%or de cur!#at.
Trebuie s! fie prev!zute frigidere %i alte mijloace de conservare a
alimentelor la joas! temperatur!.

&4. Echipamente sanitare

Pe navele care au înc!peri de locuit trebuie instalate toalete, chiuvete
%i, dac! este posibil, un du%. Înc!perile respective trebuie s! fie aerisite
corespunz!tor.

&5. Primul ajutor

Toate navele trebuie s! dispun! de materiale de prim ajutor conform
reglement!rilor în vigoare.

&6. Sc$ri 'i pasarele de îmbarcare

Trebuie s! fie disponibil! o scar!, o pasarel! de îmbarcare sau alte
dispozitive similare care s! ofere acces corespunz!tor %i sigur la bordul
navei.

356
ANEXA Nr. 23

CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PRIVIND
MIJLOACELE DE SALVARE !I SUPRAVIE%UIRE

Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute de prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! când
sunt cerute de caracteristicile locului de munc! sau de activitate sau de
împrejur!rile de la bordul unei nave.

&. Navele trebuie s! dispun! de mijloace corespunz!toare de salvare %i
supravie#uire, de mijloace corespunz!toare care s! permit! scoaterea angaja#ilor din
ap! %i de mijloace de salvare radio, în special radiobaliz! de localizare a
catastrofelor, echipat! cu dispozitiv de declan%are hidrostatic!, #inând seama de
num!rul de persoane îmbarcate %i de zona în care opereaz! nava.

2. Ansamblul mijloacelor de salvare %i supravie#uire trebuie s! fie
men#inute la locul indicat pentru acestea, în stare corespunz!toare de
func#ionare %i preg!tite pentru utilizare imediat!.
Ele trebuie s! fie verificate de c!tre angaja#i înainte de plecarea navei
din port %i în timpul naviga#iei.

3. Mijloacele de salvare %i supravie#uire trebuie verificate la intervale regulate.

4. To#i angaja#ii trebuie s! fac! o instruire corespunz!toare, prev!zându-se
toate situa#iile de urgen#!.

5. Dac! lungimea navei este mai mare de 45 m sau echipajul se compune
din 5 sau mai mul#i angaja#i, trebuie s! existe o list! de instruc#iuni care s!
precizeze în mod clar ac#iunile ce trebuie îndeplinite de fiecare angajat în
caz de urgen#!.

6. În fiecare lun!, în port %i/sau pe mare, trebuie s! aib! loc o convocare
a angaja#ilor în vederea efectu!rii unui exerci#iu de salvare.
Scopul acestor exerci#ii este de a se ob#ine certitudinea c! angaja#ii cunosc
temeinic %i execut! cu precizie opera#iile pe care le au de îndeplinit pentru
manipularea %i punerea în func#iune a mijloacelor de salvare %i supravie#uire.
Angaja#ii trebuie instrui#i asupra instal!rii %i func#ion!rii
echipamentului de radio portabil, dac! acesta exist!.
357
ANEXA Nr. 24


CERIN%E DE SECURITATE !I S"N"TATE PRIVIND
ECHIPAMENTELE INDIVIDUALE DE PROTEC%IE


Remarc$ preliminar$

Obliga#iile prev!zute în prezenta anex! se aplic! de fiecare dat! când
caracteristicile locului de munc! sau ale activit!#ii, circumstan#ele sau un
risc la bordul navei necesit! acest lucru.

&. În cazul în care nu va fi posibil prin mijloace colective sau tehnice de
protec#ie de a exclude sau limita suficient riscurile pentru s!n!tatea sau
securitatea angaja#ilor, atunci trebuie prev!zut! o protec#ie individual!.

2. Mijloacele individuale de protec#ie, purtate ca îmbr!c!minte sau peste
aceasta, trebuie s! fie viu colorate %i în contrast puternic cu mediul marin %i
s! fie foarte vizibile.

358

ANEXA Nr. 25


LIMITELE MAXIME ADMISE ALE CUREN%ILOR PRIN CORPUL OMULUI, I
h
, CONSIDERATE ÎN
CALCULE PENTRU CONCEP%IA !I STABILIREA UNOR SISTEME DE PROTEC%IE ÎMPOTRIVA
ELECTROCUT"RILOR, ÎN FUNC%IE DE TIMPUL DE ÎNTRERUPERE A PROTEC%IEI DE BAZ" t
b
,
STABILITE CONFORM DOCUMENTA%IEI TEHNICE SPECIFICE


Timpul de întrerupere a protec#iei de baz$, t
b
, în secunde
0,& 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 & 2 3 > >> >3
Nr.
crt.
Felul
curentului
Num$rul
sistemelor de
eliminare a
defectelor
Valoarea curentului, I
h
, în miliamperi
a) un sistem ''5 60 50 35 30 26 24 22 20 '5 '2 '0 '. Curent
alternativ b) dou!
sisteme
x)

460 367 265 200 '00 80 70 60 50 40 35 '0
a) un sistem '90 ''5 90 80 70 65 60 58 55 50 40 40 2. Curent
continuu b) dou!
sisteme
x)

480 440 400 350 300 280 260 230 200 '40 '40 40

x)
Pct. b) din tabel se refer!, în special, la cazul re#elelor de înalt! tensiune (6 ... 20 kV) legate la p!mânt prin
rezisten#e ohmice care sunt prev!zute cu dou! sisteme distincte de eliminare a defectului cu punere la p!mânt, în
conformitate cu STAS '2604/4-89.
359
ANEXA Nr. 26

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ECHIPAMENTELE TEHNICE PORTABILE,
FOLOSITE ÎN MEDII PERICULOASE !I FOARTE PERICULOASE, ÎN FUNC%IE DE M"SURA DE PROTEC%IE
APLICAT" ÎMPOTRIVA ELECTROCUT"RILOR PRIN ATINGERE INDIRECT" !I DE TIPUL RE%ELEI ÎN
CARE SE POATE APLICA M"SURA DE PROTEC%IE RESPECTIV"
Nr.
crt.
M$sura de protec#ie aplicat$ Tipul re#elei de alimentare în
care se aplic$ m$sura propus$
Tensiunea de lucru
maxim$ admis$, în vol#i
'. Separarea de protec#ie T sau I 400
2. Izola#ie suplimentar! de protec#ie (cu dubl! izola#ie) T sau I 400
3. Egalizarea poten#ialelor T sau I 400
4. Izola#ie înt!rit! %i tensiune redus! T sau I 50
5. Tensiune redus! %i izola#ie de lucru T sau I 24
6. Legare la nul (schema TN) sau la p!mânt (schema TT)
%i folosirea la manipulare a m!nu%ilor %i cizmelor (sau
covora%e sau platforme) izolante sau izolarea
dispozitivelor de manevrare a utilajului

T

400
7. Legarea la p!mânt (schema IT) %i deconectarea la o
punere simpl! la p!mânt sau izola#ie înt!rit! sau
folosirea la manipulare a m!nu%ilor %i cizmelor (sau
covora%elor sau platformelor) izolante
I
exploatare la suprafa#!

400
8. Legarea la p!mânt (schema IT) %i controlul permanent
al rezisten#ei de izolare a re#elei, conform
documenta#iei tehnice specifice
exploatare subteran!
(exploatare minier!)
'27
360

OBSERVA%II:
'. M!surile de protec#ie din coloana 2 sunt în conformitate cu documenta#ia tehnic! specific! în vigoare.
2. În tabel, nota#iile din coloanele 2 %i 3 au urm!toarele semnifica#ii: T - re#ea legat! (cu neutrul legat) la
p!mânt; I - re#ea izolat! (cu neutrul izolat) fa#! de p!mânt; TN - schem! care cuprinde o re#ea legat! la p!mânt,
iar protec#ia împotriva electrocut!rilor prin atingere indirect! este protec#ia prin legare la nul N; TT - schem!
care cuprinde o re#ea T, iar protec#ia împotriva electrocut!rilor prin atingere indirect! este protec#ia prin legare
la p!mânt T; IT - schem! care cuprinde o re#ea I, iar protec#ia este T.
M!sura de protec#ie de la num!rul curent 6 se aplic! numai condi#ionat, conform documenta#iei tehnice
specifice în vigoare.

36'
ANEXA Nr. 27

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ALIMENTAREA CORPURILOR DE
ILUMINAT ÎN FUNC%IE DE TIPUL CORPULUI DE ILUMINAT, DE ZONA DE AMPLASARE A
CORPULUI DE ILUMINAT !I DE M"SURA DE PROTEC%IE

Nr.
crt.
Zona de amplasare Tipul re#elei
de alimenta-
re în care se
aplic$
m$sura de
protec#ie
M$sura de
protec#ie aplicat$
corpului de
iluminat
Tensiunea de
lucru
maxim$
admis$, în
vol#i
Observa#ii
0 ' 2 3 4 5
'. Corp de iluminat fix sau
mobil cu lamp! de
incandescen#! sau cu vapori
de înalt! presiune:
a) În afara zonei de
manipulare sau în locuri
pu#in periculoase
T sau I
-
23'
-362
(continuare)
0 ' 2 3 4 5
b) În zone de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Blocare care s!
permit! deschiderea
numai cu scule
speciale (de exemplu
chei triunghiulare)
sau numai dup!
scoaterea de sub
tensiune, grad de
protec#ie IP44, legare
la nul sau la p!mânt
23' Nu este obligatorie
blocarea pentru
iluminatul de siguran#!
care în mod normal nu se
afl! sub tensiune
c) În zone de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase

I Protec#ie prin legare
la p!mânt; în cazul
exploat!rilor
miniere %i controlul
permanent al
rezisten#ei de izolare
a re#elei
'33 -

d) În zona de manipulare
din locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Tensiune redus!
(foarte joas!)
24 Periodic se verific!
izola#ia circuitelor %i a
transformatorului
coborâtor

363
(continuare)
0 ' 2 3 4 5
Corp de iluminat fix sau
mobil cu lamp!
fluorescent!:
a) În afara zonei de
manipulare sau în locuri
mai pu#in periculoaseT sau I-23'-
2.
b) În zone de manipulare
%i locuri periculoase %i
foarte periculoase
T sau I Legare la p!mânt
sau la nul
23' -
3. L!mpi electrice portabile,
indiferent de zon!
T sau I Tensiune redus!
(foarte joas!)
24 Periodic se verific!
izola#ia circuitelor %i a
transformatorului
coborâtor

OBSERVA%IE: Pentru nota#iile T %i I, a se vedea observa#ia 2 de la anexa nr. 26.
364
ANEXA Nr. 28

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNII DE LUCRU PENTRU ALIMENTAREA ECHIPAMENTELOR
ELECTRICE MOBILE PENTRU SUDARE CU ARC ELECTRIC,ÎN FUNC%IE DE PARTEA DIN CIRCUITUL
DE SUDARE CONSIDERAT" !I M"SURA DE PROTEC%IE APLICAT" PENTRU PROTEJAREA
SUDORULUI ÎN CAZUL ATINGERII P"R%ILOR NEIZOLATE (DE EXEMPLU, ALE CLE!TELUI DE SUDAT)

Nr.
crt.
Partea din circuitul de
sudare
M$sura de protec#ie aplicat$ Tensiunea
maxim$ admi-
s$, în vol#i
'. Înf!%urarea primar! a transfor-
matorului pentru sudare
Protec#ie împotriva atingerii directe %i indirecte 500
M!suri de protejare a sudorului în cazul atingerii p!r#ilor
neizolate ale circuitului, de exemplu deconectarea de la re#ea a
transformatorului la întreruperea arcului electric
75
mediu periculos 48
2. Înf!%urarea secundar! a
transformatorului pentru
sudare
Reducerea tensiunii de mers în
gol mediu foarte periculos 24
Circuitul de sudare a gene-
ratoarelor sau convertizoa-
relor de curent continuu
exploatare la suprafa#!


'00
3.
exploatare subteran!
(exploatare minier!)


Protec#ia împotriva atingerilor directe %i indirecte


65
OBSERVA%IE: Valorile de la numerele curente 2 %i 3 se refer! la tensiunile de mers în gol ale circuitelor de sudare.
365
ANEXA Nr. 29


LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNILOR DE ATINGERE !I DE PAS PENTRU INSTALA%IILE !I
ECHIPAMENTELE DE JOAS" TENSIUNE ÎN FUNC%IE DE CATEGORIA RE%ELEI DE
ALIMENTARE, DE ZONA DE AMPLASARE A ECHIPAMENTULUI (INSTALA%IILOR) !I DE TIMPUL
DE ÎNTRERUPERE ÎN CAZ DE DEFECTTensiunea maxim$ admis$ de atingere 'i
de pas pentru timpul de întrerupere de:
3 s > >> >3 s
Nr.
crt.
Categoria re#elei
de alimentare
Zona de amplasare a instala#iei
electrice
(V)
la suprafa#! 65 50 '. de curent alternativ
în subteran (exploatare minier!) 24 24
la suprafa#! '20 65 2. de curent continuu
în subteran (exploatare minier!) 24 24
366
ANEXA Nr. 30

LIMITA MAXIM" ADMIS" A TENSIUNILOR DE ATINGERE !I DE PAS PENTRU ECHIPAMENTELE
(INSTALA%IILE) DE ÎNALT" TENSIUNE, ÎN FUNC%IE DE TIPUL ECHIPAMENTULUI, DE ZONA DE
AMPLASARE, DE TIPUL RE%ELEI !I DE TIMPUL DE ÎNTRERUPERE ÎN CAZ DE DEFECT

Tensiunea maxim$ admis$ de atingere 'i de pas pentru
timpul de întrerupere la protec#ia de baz$ de:
0,2 s 0,3 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,7 s 0,8..
&,2 s
&,2..
3 s
> >> >3 s
Nr.
crt.
Tipul
echipamen-
tului
(instala#iei)
electric (e)
Zona de
amplasare
Tipul
re#elei
(V)
0 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 '' '2
I , T
'
'25 '00 85 80 75 70 65 65 50 Circula#ie
frecvent! T
2
250 200 '65 '50 '40 '30 '25 65 50
I , T
'
250 200 '65 '50 '40 '30 '25 '25 '25 Circula#ie redus!
f!r! folosirea mij-
loacelor individu-
ale de protec#ie
izolante
T
2
500 400 330 300 280 260 250 '25 '25
I , T
'
500 400 330 300 280 260 250 250 250
'.

Echipamentul
electric
(exclusiv
stâlpii LEA)
Circula#ie redus!
cu folosirea
mijloacelor
individuale de
protec#ie izolante
T
2
'.'00 795 600 500 500 500 500 250 250
367
(continuare)
0 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 '0 '' '2
I '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
T
'
250 250 250 250 250 250 250 250 250
Circula#ie
frecvent! din
localit!#i
T
2
'.'00 795 600 500 500 500 500 250 250
Circula#ie frec-
vent! din afara
localit!#ilor
I, T
'
,
T
2

Nu se standardizeaz!
Circula#ie
redus!
I, T
'
,
T
2

Nu se standardizeaz!
I, T
'
'25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
2.

Stâlpi LEA
f!r! aparataj
Incinte industri-
ale %i agricole,
plaje %i terenuri
de camping
T
2
250 250 250 250 250 250 250 '25 '25
I '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
T
'
250 250 250 250 250 250 250 250 250
În general,
indiferent de
zon!
T
2
500 500 500 500 500 500 500 250 250
I, T
'
'25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25 '25
3. Stâlpi LEA cu
aparataj
Incinte industria-
le %i agricole,
plaje %i terenuri
de camping T
2
250 250 250 250 250 250 250 '25 '25
OBSERVA%IE: În tabel, nota#iile din coloana 3 au urm!toarele semnifica#ii: I - re#ea izolat! fa#! de p!mânt; T
'
- re#ea legat! la p!mânt cu un sistem de eliminare a defectului; T
2
- re#ea legat! la p!mânt cu dou! sisteme de
eliminare a defectului.

368
ANEXA Nr. 31

VALORI LIMIT! DE EXPUNERE PROFESIONAL! PENTRU
AGEN"II CHIMICI

Nr.
crt.
Denumire
Valoare limit#
(mg/m
3
)
8 ore Termen scurt
($5 minute)
0 $ 2 3
1. Acetaldehida 90 180
2. Acetat de amil !i izoamil 300 500
3. Acetat de benzil 50 80
4. Acetat de 2-butoxietil P 133 333
5. Acetat de butil si izobutil 715 950
6. Acetat de celosolv (2 etoxietil-
acetat) P
30 50
7. Acetat de etil 400 500
8. Acetat de hexil secundar 150 250
9. Acetat de izopentil 270 540
10. Acetat de metil 200 600
11. Acetat de metil celosolv
(2-metoxietil acetat) P
25 50
12. Acetat de 2-metoxi-1 metiletil 275 550
13. Acetat de 1-metilbutil 270 540
14. Acetat de pentil 270 540
15. Acetat de 3-pentil 270 540
16. Acetat de propil !i izopropil 400 600
17. Acetat de ter"-amil 270 540
18. Acetat de vinil 20 50
19. Acetil acetat de etil 100 200
20. Aceton# 1200 -
21. Acetoncianhidrina P 2 10
22. Acetonitril P 70 -
23. Acid acetic 25 -
24. Acid acrilic 5 10
25. Acid bromhidric - 6,7

369
(continuare)
0 $ 2 3
26. Acid butiric 15 30
27. Acid cianhidric P 0,30 1
28. Acid clorhidric 8 15
29. Acid 2-clorpropionic 1 2
30. Acid 2,2-diclorpropionic 2 10
31. Acid diclorpropionic sare de amoniu 150 200
32. Acid diclorpropionic sare de
izopropilamin#
20 50
33. Acid dimetilditiofosforic 10 15
34. Acid fluorhidric 1,50 2,50
35. Acid formic 9 -
36. Acid hidrazoic 1 2
37. Acid metacrilic 30 45
38. Acid monocloracetic - 1
39. Acid ortofosforic 1 2
40. Acid oxalic 1 -
41. Acid picric 0,1 -
42. Acid propionic 31 62
43. Acid sulfuric !i anhidrid# sulfuroas# 0,50 1
44. Acrilamid# pC P 0,03 -
45. Acrilat de n-butil 11 53
46. Acrilat de etil P 30 80
47. Acrilat de metil P 20 30
48. Acrilonitril pC P 5 10
49. Acroleina 0,30 0,50
50. Agefor (etil-izobutil-ditiofosfat de
amoniu)
2 6
51. Alaclor (metaclor)[2-cloro-2,6
dietil-N-(metoximetil)-acetanilid#]
20 30
52. Alar (hidrazida acidului
succinic,tepacen)
1 3
53. Alchil !i aril clorsilani 2 3
54. Alcool alilic P 4,8 12,1
55. Alcool amilic !i izoamilic 100 200
56. Alcool butilic !i izobutilic 100 200
57. Alcool decilic 100 200

370
(continuare)
0 $ 2 3
58. Alcooli dioxianici 100 150
59. Alcool etilic 1900 9500
60. Alcool furfurilic 50 100
61. Alcool heptilic (1-heptanol) 150 250
62. Alcool hexilic 150 250
63. Alcool metil-amilic (metil-izobutil-
carbinol; 4 metil-2 pentanol) P
60 100
64. Alcool metilic P 260 -
65. Alcool nonilic 150 250
66. Alcool octilic !i izooctilic P 150 250
67. Alcool propilic !i izopropilic P 200 500
68. Aldehid# n-butiric# !i izobutiric# - 25
69. Aldehid# cloracetic# - 3
70. Aldrin sau izodrin (1,2,3,4,10,10-
hexaclor 1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-
1,4,5,8-diendodimetilen-naftalin#) P
0,20 0,25
71. Aluminiu !i oxizi (pulberi) 3 10
72. Aluminiu !i oxizi (fumuri) 1 3
73. Amoniac 14 36
74. Anhidrid# acetic# 15 25
75. Anhidrid# boric# 10 15
76. Anhidrid# butiric# 1 5
77. Anhidrid# fosforic# 0,50 1,50
78. Anhidrid# ftalic# (vapori !i aerosoli
de condensare)
2 5
79. Anhidrid# maleic# 1 3
80. Anilin# P 3 5
81. Anisidin# (aminoanisoli o,m,p) P 0,30 0,50
82. Antimolia (3,4,6, 2’,3’,5’ hexaclor-
dibenzen-sulfonamida)
150 250
83. Antimoniu (stibiu) 0,20 0,50
84. ANTU (alfa-naftil-tiouree) 0,20 0,60
85. Argint –metal 0,1 -
86. Argint (compu!i solubili exprimat ca Ag) 0,01 -
87. Arsen !i compu!i anorganici C 0,01 0,100
88. Atrazin# 1 2

371
(continuare)
0 $ 2 3
89. Asfalt (fumuri) 5 -
90. Azida de sodiu P 0,1 0,3
91. Azonaftol AS-SW 500 1000
92. Bariu (compu!i solubili) 0,5 -
93. 3-4 benzpiren (benz(a)piren) pC Fp - -
94. Benzen C P 3,25 -
95. Benzidin# C P Fp - -
96. Benzine (carburan"i) 300 500
97. Benzoat de etil 200 300
98. Benzoxalon# 20 50
99. Beriliu !i compu!i (exprima"i în Be)
pC
0,002 -
100. Biocid ETA-3 (hexahidro-1,3,5-
trietanol-S-triazina)
- 3
101. Biocid PR (hexahidro-1,3,5-
tripropil –S-triazina)
- 1
102. Biocid TH (hexahidro-1,3,5- trietil-
S-triazina)
- 0,40
103. Bioxid de carbon 9000 -
104. Bioxid de sulf (anhidrida sulfuroas#) 5 10
105. Bioxid de clor 0,10 0,30
106. Bis-cloro-metil-eter C Fp - -
107. Bisulfura de alil-propil 10 20
108. Borazon (bentazon;basagran;
3-izopropil-(1H)-benzo-2,1,3,
triadiazin-4-on-2,2 bioxid)
5 10
109. Borazon sare de sodiu 1 2
110. Brom 0,7 -
111. Bromur# de etil 400 500
112. Bromur# de metil P 20 30
113. Bromur# de metilen 10 50
114. Bromur# de vinil pC 22 -
115. Butadien# (1,3 divinil) pC 22 -
116. Butanona 600 900
117. Butilamina P - 15


372
(continuare)
0 $ 2 3
118. Butil celosolv (butil-glicol; butoxi-
2-etanol) P
150 250
119. Butilfosfa"i (di !i tri) 2 5
120. N-butil-glicidil-eter (BGE) 100 200
121. Butil-eter-3 propilen –glicol
(flotarom DF)
- 22
122. 2-Butoxietanol P 98 246
123. Butil-toluen-ter"iar 45 60
124. Cadmiu !i compu!i
(exprima"i în Cd) pC
0,05 -
125. Camfor 1 3
126. Caragrad (terbumeton) 0,50 1
127. Carbonat de dietil 700 1000
128. Carbonat de sodiu 1 3
129. Carbonetoxi-izocianat - 50
130. $ –caprolactama (pulbere, vapori) 10 40
131. Celosolv (etil-glicol; etoxi-2-etanol) P 20 40
132. Cetena 0,50 1,50
133. Chinona 0,30 0,40
134. Chinoxalin-2,6-diclor 50 100
135. Cianamida 2 -
136. Cianuri !i cianogeni(exprima"i în
CN) P
0,50 1
137. Ciclohexan 500 1000
138. Ciclohexanol P 100 200
139. Ciclohexanon# P 40,8 81,6
140. Ciclohexanon-izo-oxim#
(caprolactam#)
5 10
141. Ciclohexen# 700 1200
142. Ciclohexen-dioxid-vinil pC P 57 -
143. Ciclohexilamin# 20 40
144. Ciclopentadien# 100 200
145. Ciclopentadienil tricarbonil-mangan 0,10 0,30
146. Ciclopropan 500 700
147. Clor - 1
148. Clor acetofenon# - 0,30

373
(continuare)
0 $ 2 3
149. Cloral 2 3
150. Clor-anilin#(p) P 2 5
151. Clor-benzen (mono) 47 94
152. Clor-brom metan 700 1000
153. Clor cian - 1
154. Clordan (1,2,4,5,6,7,8,8, octaclor-
3a,5,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoindan)
0,30 0,60
155. Clorodifluorometan 3600 -
156. Clordifenil (42% clor) P - 1
157. Clordifenil (54% clor) P - 0,50
158. αclor-izobutiraldehid# - 20
159. Clor-metil-6-clorbenzoxazolon# 15 20
160. Clor-naftalin# (pân# la 3 Cl) P - 2
161. Clor-naftalin# (peste 3 Cl) P - 1
162. Clor-nitrobenzen (p) P - 1
163. Clor-(1)- nitropropan 1 50 75
164. Cloroform (triclormetan) pC P 10 -
165. Cloroformiat de metil !i etil - 4
166. Cloropicrin# 0,50 0,70
167. Cloropren (2-clor-butadien# 1,3) P 30 50
168. Clorstiren (mono) 50 100
169. Clor toluen (o,p) 150 250
170. Clorur# de acetil 2 5
171. Clorur# de alil 3 6
172. Clorur# de amoniu 5 10
173. Clorur# de benzil 5 8
174. Clorur# de benzoil 5 10
175. Clorur# de cianuril - 1
176. Clorur# de cloracetil 10 20
177. Clorur# de dicloracetil 3 5
178. Clorur# de etil 1000 2000
179. Clorur# de izopropil 400 500
180. Clorur# de metalil 80 150
181. Clorur# de metil 75 150
182. Clorura de metilen pC 174 -


374
(continuare)
0 $ 2 3
183. Clorur# de metil alchil-ciano-etil-
benzil-amoniu
3 -
184. Clorur# de sulf 2 5
185. Clorur# de sulfuril 2 5
186. Clorur# de tionil 15 25
187. Clorur# de tiofosforil 2 5
188. Clorur# de vinil C 7,77 -
189. Cobalt (oxid de cobalt) 0,05 0,10
190. Colofoniu (produ!i de descom-
punere la lipirea cu fludor,
exprima"i în formaldehid#)
0,10 -
191. Cresoli (to"i izomerii) P 22 -
192. Crom hexavalent !i metalurgia
cromului C
0,05 -
193. Cromat de zinc C 0,01 -
194. Crom trivalent 0,50 -
195. Cumen 100 250
196. Cupru (fumuri) - 0,20
197. Cupru (pulberi) 0,50 1,50
198. 2,4 D (acid 2,4-diclor-fenoxiacetic) 5 10
199. Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-2H-
1,3,5-triadiazin-2 tion)
- 3
200. DDT (p,p’-diclorodifenil-
tricloroetan) P
0,50 1
201. DDVP (o,o’-dimetil-2,2
diclordivinil-fosfat) P
0,50 1,50
202. Decaboran P 0,10 0,30
203. Decalin# (decahidro-naftalin#) 100 200
204. Demeton-metil (metasistox) P 0,20 0,50
205. Diaceton-alcool (4-hidroxi-4 metil
2 pentanon#)
150 250
206. Dialilamin# 0,50 2
207. Dialil maleat 1 5
208. N,N Dialil-diclor-acetamid# 7 10
209. Diazometan 0,30 0,50
210. Dibenzil-diizocianat - 0,20

375
(continuare)
0 $ 2 3
211. Diboran 0,10 1
212. Dibrometan (1,2) pC P 0,80 2
213. Dibutilamin# - 6
214. Dibutilftalat 2 5
215. Diclorohexil-amin# 100 150
216. 1,2 Diclorbenzen P 122 306
217. 1,4 Diclorbenzen 122 306
218. Diclor-difluor-metan (freon 12) 2000 3000
219. 1,1 Dicloretan 405 -
220. 1,2 Diclor etan 30 70
221. Dicloretilen# (1,1) (clorur# de
viniliden)
20 80
222. Dicloretilen# (1,2) 200 300
223. Diclorhidrin# P 5 10
224. 2,4 Diclor-6 (1 metil-1 cian-etil
amino-S-triazin#)
20 30
225. Dicloromonofluor metan (Freon 21) 42 -
226. Diclor 1,1-nitroetan 1 10 40
227. Diclorpinacolon# (3,3,3-trimetil-1-
diclor-2-butanon#)
- 10
228. Diclorpropan (1,2) 100 200
229. Diclorstiren 30 50
230. Diclor-tetrafluoro-etan (freon 114) 3000 5000
231. Dieldrin (1,2,3,4,10, 10 hexaclor-6,7
epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a, octahidro-
1,4,5,8, dimetano-naftalin#) P
0,20 0,25
232. Dietilamina 30 -
233. Dietilaminoetanol P 30 45
234. 2,6 dietilanilin# 10 20
235. N-Dietilciclohexilamin# 15 30
236. Dietilenglicol 500 800
237. Dietilditiocarbamat de zinc 3 5
238. Dietilentriamin# P 2 4
239. Difenilamin# 4 6
240. Difenildiclorsilan 5 7
241. Difenilpropan 10 15

376
(continuare)
0 $ 2 3
242. Difil(dinil;dowtherm; amestec de
difenil !i oxid de difenil)
2 4
243. Difluor-dibrom-metan 600 800
244. Diglicidil-eter (DGE) 0,50 2
245. 2,3 dihidro-2,2 dimetil - 7-
clorobenzofuran
150 250
246. 2,3 dihidro-2,2 dimetil-7-
hidrobenzofuran
80 150
247. Diizobutil ceton# 150 250
248. Diizobutilen# 2000 2500
249. Diizobutilfosfat 15 25
250. Diizobutilfosfonat de metil-alchil-
amoniu
50 100
251. Diizopropil ditiofosfat de sodiu
(RC-331)
- 20
252. Dimerol (ulei dieteric) 5 10
253. N,N-dimetilacetamida 36 72
254. Dimetilamina 3,8 9,4
255. N,N-dimetilanilina P 25 49
256. Dimetil-benzil-amin# 5 10
257. Dimetil-diclor-fosfat - 4
258. Dimetil-diclorsilan 3 6
259. Dimetilfosfit (distilat) 12 -
260. Dimetil-dioxan 50 100
261. Dimetil-formamid# P 10 30
262. 1,1 dimetilhidrazin# pC P 0,70 1,50
263. Dimetilsulfat pC P 0,50 -
264. Dimetiltereftalat 2 5
265. Dimetoat (regor; acid fosforoditioic) 7 10
266. Dinitrat de etilen glicol P 0,30 1
267. Dinitrobenzen P 1 1,50
268. Dinitrocaprilfenol 15 25
269. Dinitroclorbenzen - 1
270. Dinitrofenol P 0,70 1
271. Dinitro-fluor-crezol 5 10
272. 4,6 Dinitro-o-crezol P 0,05 0,20

377
(continuare)
0 $ 2 3
273. Dinitrotoluen P 1 1,50
274. Dinosbacetat 0,70 1
275. Dinoseb (dibutox; 4,6 dinitro-2 sec-
butilfenol)
0,10 0,50
276. Dioctilftalat sec. (dietil-hexil 2-ftalat) 2 5
277. Dioxan (bioxid de dietilen#) P 30 50
278. Dipropilamin# 1,70 2
279. Disulfoton ( o, o-dietil-S-2-(etil-tio)
etil-fosforoditionat)
0,10 0,20
280. Dowanol DB (eter monobutilic al
dietilenglicolului)
150 250
281. Endrin (endo-endo-hexaclor
1,2,3,4,10,10-epoxi-6,7, octahidro-
1,4,4a,5,6,7,8,8a-dimetano-
1,4,5,8,naftalin#) P
0,03 0,10
282. Epiclorhidrin# pC P 1 4
283. EPN (ester tionobenzen-fosforic de
etil !i p-nitrofenil) P
0,50 1
284. Etanolamin# 2 5
285. Eter butilic P 30 50
286. Eter diclor-dietilic 2,2’[ oxid de bis
(2-cloretil)] P
40 60
287. Eter diclor-etil P - 50
288. Eter dimetilic al acidului tereftalic 5 30
289. Eter etilic 300 800
290. Eter metilic al dipropilen glicolului
P
300 500
291. Eter propilic (izopropileter) 1000 1500
292. Etilamina 9,4 -
293. Etilbenzen P 442 884
294. Etil-butil-ceton# (3-heptanon#) 150 250
295. N-etil-ciclohexil-amin# 15 30
296. Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu 20 25
297. Etilenoclorhidrin# P 3 10
298. Etilendiamin# 20 30
299. Etilenglicol P 52 104


378
(continuare)
0 $ 2 3
300. Etilen-glicol-bis-semiformiat 0,50 1
301. Etilenimin# P 0,50 1
302. Etilentiocloroformiat - 0,50
303. Etil-izobutil-ditiofosfat de sodiu - 20
304. 5-etilpiridin-2 carbinol acetat - 2
305. Etil toluen 300 400
306. Etoxi-etil-metacrilat (β) 100 200
307. Fenileter (vapori) 5 10
308. Fenil-glicidil-eter (PGE) 6 10
309. Fenil hidrazin# pC P 15 25
310. Fenil-metil-ceton# (acetofenon#) 100 200
311. N-Fenil-β-naftilamin# Fp - -
312. 2- Fenilpropena 246 492
313. Fenilendiamin# (p) P 0,07 0,10
314. Fenilendiamin# (o) - 10
315. Fenixol (ulei dielectric) 30 50
316. Fenol P 5 -
317. Ferovanadiu (praf) 0,50 1,50
318. Fluor 1,58 3,16
319. Fluor-acetat de sodiu P 0,02 0,05
320. Fluorur# de calciu 1 2
321. Fluorur# de sulfuril 15 20
322. Fluoruri anorganice 2,5 -
323. Formaldehid# pC 1,20 3
324. Formamid# 20 30
325. Formiat de etil 200 300
326. Formiat de metil 150 250
327. Fosdrin (2-carbometoxi-1-metil-
vinil-dimetil-fosfat)
0,05 0,15
328. N-Fosfo-metil-glicin# 15 20
329. Fosfor (galben) 0,05 0,15
330. Fosgen (clorur# de carbonil) 0,08 0,40
331. Furfurol 10 15
332. Gaze lichefiate (con"inând în
principal C3-C4)
1200 1500
333. Germaniu !i oxid de germaniu 2 5

379
(continuare)
0 $ 2 3
334. Glicidol (2,3-epoxi-1-propanol) 50 100
335. Hafniu 0,20 0,50
336. Halotan 400 -
337. Heptanona 238 475
338. Heptan-3-on# 95 -
339. Heptaclor(heptaclor-1,4,5,6,7,8,8-tetra-
hidro 3a,4,7,7a metano-4,7,inden)
0,30 0,60
340. Heptan (n) 2085 -
341. Hexan (n) 170 -
342. Hexacorbenzen 0,50 1
343. Hexaclorbutadien# pC P - 0,20
344. Hexaclorciclohexan (HCH, lindan)
P
0,30 0,50
345. Hexacloretan 5 8
346. Hexametilen-diamin# 1 5
347. Hexametilen-diizocianat 0,05 1
348. Hidrazin# pC P 0,10 1
349. Hidrocarburi alifatice (white spirit,
solvent nafta, ligroin#, petrol
lampant, motorin#)
700 1000
350. Hidrocarburi policiclice aromatice
(frac"iunea extractibil# în benzen) C
0,20 -
351. Hidrochinon# 1 2
352. Hidrogen arseniat 0,10 0,30
353. Hidrogen fosforat 0,20 0,50
354. Hidrogen seleniat 0,07 0,17
355. Hidrogen stibiat 0,20 0,50
356. Hidrogen sulfurat 10 15
357. Hidroxizi alcalini exprima"i în
hidroxid de sodiu
1 3
358. Hidroxid de calciu 5 -
359. N-Hidroximetilftalimid# 50 75
360. Hidrura de litiu 0,025 -
361. Idefil (2 etilhexil-sulfo-succinat de
sodiu)
- 20
362. Iod 0,50 1

380
(continuare)
0 $ 2 3
363. Iodur# de metil pC P 15 25
364. Izocianat de metil P 0,02 0,05
365. Izofron# (izoacetofenon#) 25 50
366. Izooctin# 500 700
367. Izopropilamin# 7 10
368. Izopropil-benzen (cumen) 100 150
369. Izopropil-glicidil-eter (IGE) 50 100
370. Mancozeb (etilen-bis-ditiocarbamat
de zinc !i mangan)
100 200
371. Mangan 0,50 3
372. Melation (o,o-dimetil-ditiofosfat-
dietil-mercapto-succinat) P
7 10
373. Mercaptan (metil !i etil) - 1
374. Mercur P 0,05 0,15
375. Mercur (compu!i organici) P - 0,01
376. Mesitilen 100 -
377. Metacrilat de metil !i etil 150 250
378. Metacrilat de N-butil 150 250
379. Metan 1200 1500
380. Metil-acetilen# (propin#) 1300 1500
381. Metilal (dimetoximetan) 1500 2500
382. Metilamin# 10 15
383. N-Metilanilin# P 7 10
384. Metil-n-butil-ceton# (hexanon#) 200 300
385. Metil-n-carbamat naftil (carbaril) 2 5
386. Metil-celosolv (metoxi-2-etanol) P 16 30
387. Metil-ciclohexan 1200 1500
388. Metil-ciclohexanol 200 300
389. Metil-ciclohexanon# P 250 350
390. N-metil-cloro-acetamid# 10 14
391. Metil-clor-acrilat 2 5
392. Metil-cloroform (1,1,1-tricloretan) 1000 1500
393. 4,4’ metilen-bis-(2-clor-anilin#)
pC P
0,22 -
394. Metilen-bis fenilizocianat (difenil
metan 4,4 diizocianat)
- 0,15

381
(continuare)
0 $ 2 3
395. 4,4 Metilen dianilin# pC P 0,80 -
396. Metil-etil-ceton# (2 butanon#) 200 300
397. Metil-etil-parathion P 0,05 0,10
398. 5 Metilheptan-3-on# 53 107
399. 5 Metilhexan-2-on# 95 -
400. Metil-hexil-ceton# (octanon#) 100 200
401. Metil-hidrazina pC P 0,37 -
402. Metil-izobutil-ceton# 200 300
403. Metil-izobutir-aldehid# 200 300
404. Metil-izobutir-aldoxim# - 5
405. Metil-izobutinil-ceton# (oxid de
mesitin)
50 100
406. Metil H diclorsilan 3 5
407. N-metilmorfolin# - 70
408. Metil-parathion (tiofosfat de
di-o-metil !i o,p-nitro-fenil) P
0,10 0,30
409. 4-Metilpentan-2-on# 83 208
410. Metil-propil-ceton# (pentanon#) 250 300
411. Metil-stiren 250 350
412. Metil tiofonat (produs tehnic) - 15
413. Metil tiofonat (condi"ionat cu 70%
substan"# activ#)
- 10
414. Metil-triclorsilan 1 3
415. Metil-vinil-diclorsilan 3 5
416. Metil-vinil-siloxan P 30 50
417. Metoben[1,2-bis-(3 metoxicarbonil-
2-tiouracil) benzen]
- 12
418. Metoxiclor[1,1,1-triclor-2,2 di
(p-metoxi-fenil)etan]
10 15
419. 1-Metoxipropan 2-ol P 375 568
420. (2-metoximetiletoxi)- propanol 308 -
421. Metribuzin 1 2
422. Molibden (compu!ii insolubili) 5 10
423. Molibden (compu!ii solubili) 2 65
424. Molinat 8bis etil-N,N-hexametilen-
tio-carbamat)
- 0,50

382
(continuare)
0 $ 2 3
425. Monoalilamin# 0,10 0,40
426. Monoclor acetat de metil 5 10
427. Monoclorhidrin# 5 10
428. Monoeter-rezorcin# 50 100
429. Monopropilamin# 0,50 0,80
430. Morfolin# (oxid de dietilen imid#;
tetra-hidro 1,4-oxazin#) P
40 60
431. Monoxid de azot 30 -
432. Naftalina 50 -
433. β-naftilamin# C P Fp - -
434. α-naftol P 10 15
435. Nichel !i compu!i C 0,10 0,50
436. Nichel carbonil 0,05 0,10
437. Nicotina P 0,5 -
438. Nitrat de izopropil 20 25
439. Nitrat de n-propil 75 100
440. P-nitroanilin# P 3 5
441. P-nitroanisol 5 10
442. Nitrobenzen P 5 -
443. Nitrobutan 50 75
444. 4-nitrodifenil pC P Fp - -
445. Nitroetan 100 150
446. Nitroetilbenzen P 15 20
447. Nitroglicerin# (trinitroglicerin#) P 0,05 2
448. Nitrometan 100 150
449. α-nitronaftalin# 20 30
450. Nitropropan (2) pC - 30
451. Nitrotoluen (o,m,p) P 10 30
452. N-Nitrozodimetilamin# pC P Fp - -
453. Octametil-pirofosfor-amid# (pestox
3, schradan) P
0,30 0,60
454. Octaclor-dipropileter 10 15
455. Octan 1500 2000
456. Onedin (zineb, etilen-bis-
ditiocarbamat de zinc)
0,50 1
457. Orafon (pirimifos-metil) 0,50 2

383
(continuare)
0 $ 2 3
458. Ordatox (imidan, fosmet) 1,50 3
459. Ortoclorfenol - 10
460. Ortometalil-clorfenileter 200 300
461. Ortometalil-oxifenileter 150 250
462. Ozon 0,10 0,20
463. Oxichinolat de cupru (fungicid S) 5 9
464. Oxiclorur# de fosfor 1 5
465. Oxid de aluminiu (aerosoli) 2 5
466. Oxid de calciu 2 5
467. Oxid de carbon 20 30
468. Oxid de dietil 308 616
469. Oxid de difenilclorat P 0,50 1,50
470. Oxid de dimetil 1920 -
471. Oxid de etilen# pC 1,80 -
472. Oxid feric (fumuri, pulberi) 5 10
473. Oxid de magneziu (fumuri) 5 15
474. Oxid de propilen# pC 50 -
475. Oxid de zinc (fumuri) 5 10
476. N-Oxid metil piridin# 2 3
477. Oxizi de azot (exprima"i în NO2) 5 8
478. Oxid de cadmiu (fumuri) 0,05 0,10
479. Parafin# ( fumuri) 2 6
480. Parathion(o,o-dietil-o-p-nitrofenil-
tiofosfat) P
0,05 0,15
481. Pentaboran 0,05 0,15
482. Pentaclor-etan 40 60
483. Pentaclor-fenol P 0,50 1
484. Pentaclor-tiofenat de zinc 5 10
485. Pentaclorura de fosfor 1 -
486. Pentoxid de fosfor 1 -
487. Pentasulfura de fosfor 1 -
488. Pentan 1800 2400
489. Pentafluorur# de sulf 0,10 0,30
490. Percloretilen# (tetracloretilen#) 50 100
491. Perclor-metil-mercapan 0,5 1,5


384
(continuare)
0 $ 2 3
492. Pinacolon# (3,3-dimetil-2-butanon#) 60 150
493. Piretru 5 -
494. Piridina 15 -
495. Piperazina (pulbere, vapori) 0,1 0,3
496. Pirocatechin# (pirocatecol) 10 20
497. Platina (s#ruri solubile exprimate în Pt) 0,001 0,003
498. Plumb !i compu!i (în afar# de PbS) 0,05 0,10
499. Polidimetil-siloxan 60 80
500. Propafen[2,4-(6-clor-2-
chinoxalinoxi)-fenoxi-propionat]
30 50
501. Propan 1400 1800
502. Propilenimin# pC P 3 5
503. Propil-glicidil-eter 100 200
504. Propiolacton# β pC 1,50 -
505. Propionitril (cianur# de etil) 0,10 0,30
506. Resorcin# (m-dihidroxi-benzen) 10 15
507. Resorcinol 45 -
508. Rodamin# de metil 70 -
509. Seleniu !i compu!i exprima"i în Se 0,10 0,20
510. Silicat de etil 100 200
511. Silvan (metil furan) 10 20
512. Sistox (demeton; o,o-dietil-o,2 etil-
mercapto-etil-tionofosfat) P
0,05 0,15
513. Solvent nafta (gudron de huil#) P 100 200
514. Staniu (compu!i anorganici
exprima"i ca Sn)
2 -
515. Staniu (compu!i organici) 0,05 0,15
516. Stiren (monomer feniletilen) 50 150
517. Sulf (pulbere) - 15
518. Sulfamat de amoniu 10 15
519. Sulfotep P 0,1 -
520. Sulfur# de carbon P 10 20
521. Sulfur# de plumb 0,50 1,50
522. 2,4,5T[acid(triclor-2,4,5 fenoxi-
acetic)]
5 10


385
(continuare)
0 $ 2 3
523. Tantal !i oxid de tantal 5 10
524. TEDP sau sulfotep (tetraetil-ditio-
pirofosfat) P
0,10 0,30
525. Telur 0,05 0,15
526. TEPP (tetraetil-pirofosfat) P 0,05 0,10
527. Terebentin# (esen"# de ) P 400 500
528. Tetrabromur# de acetilen# 10 15
529. Tetraclor (1,1,2,2)(1,1,1,2)-difluor
(1,2)(2,2)etan
3000 4000
530. Tetraclor etan(1,1,2,2)(1,1,1,2) P 20 30
531. Tetraclorur# de carbon pC P 30 50
532. Tetraclorur# de titan 1 3
533. Tetraetil !i trietil plumb P 0,01 0,03
534. Tetrahidrofuran P 150 300
535. Tetralin# (tetrahidronaftalin#) 100 200
536. Tetranitrometan 3 6
537. Tetril (2,4,6 trinitro-fenil-metil-
nitramin#) P
1 1,50
538. Tetraoxid de osmiu 0,001 0,003
539. Thaliu (compu!i solubili) P - 0,050
540. Thiram (disulfur# de tetrametil
tiuram)
2 5
541. Thoriu 0,020 0,050
542. Tiapentanol 5 15
543. Titan !i oxid de titan 10 15
544. Tiotriclorur# de fosfor - 5
545. Toluen 100 200
546. o-Tolidin# pC P Fp - -
547. o-Toluidin# pC P 3 5
548. p-Toluidin# pC P 3 5
549. Toluilendiamin# 5 10
550. Toluilen-di-izocianat (2,4) 0,07 0,15
551. Toxafen (camfenclor 60%Cl) P 0,30 0,50
552. Triadimefon (triazin) 3 5
553. Trialil-amin# P 1 4
554. Tributil-amin# - 20

386
(continuare)
0 $ 2 3
555. 1,2,4-triclorbenzen 15,1 37,8
556. 1,1,1-tricloretan 555 1110
557. Triclorfon 1 2
558. Tricloretilen# 100 150
559. Triclorfenolat de cupru 0,50 1,50
560. Triclor-fluor-metan (freon 11) 4000 5000
561. Triclor-propan P 100 150
562. Triclor (1,1,2) trifluor (1,2,2) etan
(freon 113)
5000 7000
563. Triclorur# de benzil (fenilcloroform) 2 5
564. Triclorur# de fosfor 2 5
565. Tricrezilfosfat (o) P 0,10 2
566. Trietilamin# 8,4 12,6
567. Trietilen-glicol 700 1000
568. Trietilen-tetramin# 10 20
569. Trifenilfosfat 2 4
570. Trifluoro-mono-brom-metan 5000 7000
571. Trifluorur# de azot 20 30
572. Trifluorur# de bor - 3
573. Trifluorur# de clor - 0,40
574. Trimetil-amin# 1 2
575. 1,2,3-trimetilbenzen 100 -
576. 1,2,4-trimetilbenzen 100 -
577. Trimetil-clor-silan 3 10
578. Trimetilen-trinitramin# (hexogen)
P
2 6
579. Trinitrotoluen (TNT) 0,50 1
580. Tripropilamin# 3 4
581. Tungsten; carbur# de tungsten 2 6
582. Ulei polidimetil-siloxanic P 200 300
583. Uleiuri minerale 5 10
584. Vanadiu (fumuri de V2O5) 0,05 0,10
585. Vanadiu (praf de V2O5) 0,10 -
586. Vinil toluen 300 400
587. Warfarin# sau Cumaten (3-(α-fenil-β
acetil-etil-4 hidroxicurarin#) P
0,10 0,30

387
(continuare)
0 $ 2 3
588. Xilen (izomeri) P 221 442
589. 2,6 Xilenol 15 20
590. Xilidin# P 1 2
591. Zirconiu !i compu!i (exprima"i în Zr) 5 10

*) Substan"ele cu indicativul pC sunt poten"ial cancerigene.
Substan"ele cu indicativul C au ac"iune cancerigen#.
Substan"ele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la
aceste substan"e trebuie practic exclus#.
Substan"ele cu indicativul P (piele) pot p#trunde în organism prin
pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refer# la
substan"ele care au numai o ac"iune local# de tip iritativ.

388
ANEXA Nr. 32

VALORI LIMIT! ADMISIBILE PENTRU PULBERI

Nr.
crt.
Denumirea substan%ei Valoare limit#
8 ore
Observa%ii
0 $ 2 3
1. Cuar" (pulbere) 0,1 mg/m
3
Frac"ie respirabil#
2. Cristobalit (pulbere) 0,05 mg/m
3
Frac"ie respirabil#
3. Tridimit (pulbere) 0,05mg/m
3
Frac"ie respirabil#
4. Azbest (amestec de fibre, inclusiv cel
care con"ine crisotil) (pulbere) C
0,3 fibre/cm
3
Frac"ie respirabil#
5. Fibre de sticl# cu filament
continuu (pulbere)
1 fibra/cm
3
Frac"ie respirabil#
6. Lân# de sticl# (pulbere) 1 fibra/cm
3
Frac"ie respirabil#
7. Lân# de roc# (pulbere) 1 fibra/cm
3
Frac"ie respirabil#
8. Lân# de furnal (pulbere) 1 fibra/cm
3
Frac"ie respirabil#
9. Fibre de sticl# pentru scopuri
speciale
1 fibra/cm
3
Frac"ie respirabil#
10. Lemn (esen"# tare) (pulberi)
C*)
5 mg/m
3
Frac"ie total#
11. Lemn (esen"# moale) 5 mg/m
3
Frac"ie total#
12. Lemn de cedru (pulberi) 0,5 mg/m
3
Frac"ie total#
13. Bumbac (pulberi) 1 mg/m
3
Frac"ie total#
14. Fain# de grâu (pulberi) 0,5 mg/m
3
Frac"ie total#
15. Celuloz# (pulberi) 10mg/m
3
Frac"ie total#
16. Cereale (pulberi) 4 mg/m
3
Frac"ie total#
17. C#rbune, cocs, grafit (SiO
2
sub
5%) (pulberi)
2 mg/m
3
Frac"ie total#
18. Carbur# de siliciu (carborund)
(pulbere)
10 mg/m
3

5 mg/m
3

Frac"ie total#
Frac"ie respirabil#
19. Caolin (pulbere) 2 mg/m
3
Frac"ie total#
20. Ipsos !i gips (pulbere) 10 mg/m
3

5 mg/m
3

Frac"ie total#
Frac"ie respirabil#
21. Marmur# (pulbere) 10 mg/m
3

5 mg/m
3

Frac"ie total#
Frac"ie respirabil#
22. Mic# (pulbere) 3 mg/m
3
Frac"ie total#
23. Ciment Portland (pulbere) 10 mg/m
3
Frac"ie total#
24. Talc f#r# fibre de azbest (pulbere) 2 mg/m
3
Frac"ie total#
25. Tutun (pulbere) 10 mg/m
3

5 mg/m
3

Frac"ie total#
Frac"ie respirabil#

*) frac"ie inhalabil#; dac# pulberea de lemn de esen"# tare este amestecat# cu
pulbere de lemn de alt tip de esen"#, valoarea limit# se aplic# la suma cantit#"ilor
tuturor pulberilor de lemn prezente în amestecul respectiv.

389
ANEXA Nr. 33

LIMITE BIOLOGICE TOLERABILE (LBT)
Nr.
crt
Substan%a Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recolt#rii
LBT
propuse
1. Acetona Acetona urin# sfâr!it
schimb
50 mg/l
2. Alcool
izopropilic
Acetona urin#

sfâr!it
schimb
50mg/l
3. Alcool metilic Metanol urin# sfâr!it
schimb
6 mg/l
4. Aluminiu Aluminiu urin# sfâr!it
schimb
200 µg /l
5. Aldrin Aldrin sânge sfâr!it
schimb
10 µg /l
6. Anilina p-amino-
fenol
methemoglo-
bina
urin#

sânge
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
10µg /l

1,5% Hb
total#
7. Antimoniu
(Stibiu)
Antimoniu urin# sfâr!it
schimb
1mg/l
8. Arsen si AsH
3
Arsen urin#

p#r
sfâr!it
s#pt#mân#
sfâr!it
s#pt#mân#
50µg/gC

0,5mg/100g
9. Benzen Acid S-fenil-
mercapturic
Fenoli totali

Sulfat index
urin#

urin#

urin#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
25µg/gC

50mg/l

>0,8 mg/l
10. Benzidina Benzidina urin# 0
11. Beriliu Beriliu urin# sfâr!it
schimb
2µg/l
12. Bromura de
metil
Brom sânge sfâr!it
schimb
2mg/100 ml
13. Cadmiu !i
compu!i
anorganici
CadmiuProteine
urin#

sânge

urin#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
5µg/gC

5µg/1

2 mg/l

390
(continuare)
Nr.
crt
Substan%a Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recolt#rii
LBT
propuse
14. Clorbenzen 4-clorocatechol
total
p-clorfenol
total
urin#

urin#
schimb

sfâr!it
schimb
150 mg/gC

25 mg/gC
15. Clorura de
metilen
COHb

Clorura de
metilen
sânge

sânge
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
5 % Hb
total#
1 mg/l
16. Compu!ii cian
(acid cianhidric,
cianuri !i cianogen)
Tiociana"i urin# sfâr!it
schimb
30mg/l
17. Crom Crom urin#

urin#
în timpul
lucrului
sfâr!it
s#pt#mân#
10 µg/gC

30 µg/gC
18. Cobalt Cobalt urin#

sânge
sfâr!it
s#pt#mân#
sfâr!it
s#pt#mân#
15µg/l

1µg/l
19. DDT DDT sânge sfâr!it
schimb
20µg/l00 ml
20. Dieldrin Dieldrin sânge sfâr!it
schimb
10µg/l00 ml
21. 1,4-diclor
benzen
2,5
diclorfenol
total
urin# sfâr!it
schimb
150 µg/gC
22. N,N-dimetil
acetamida
N-metil
acetamida
urin# sfâr!it
s#pt#mân#
30µg/gC
23. N,N-dimetil-
formamida
Metil -
formamida
urin# sfâr!it
schimb
15 mg/l
24. Etilbenzen Acid
mandelic
urin# sfâr!it
s#pt#mân#
1,5 g/gC
25. Fenol Fenol total urin# sfâr!it
schimb
50 mg/l
26. Fluor - compu!i Fluor urin# sfâr!it
schimb
5 mg/gC
27. Halotan (2-brom-
2-clor-1,1,1
trifluoretan)
Acid
trifluoro-
acetic
sânge sfâr!it
schimb
2,5 mg/l

391
(continuare)
Nr.
crt
Substan%a Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recolt#rii
LBT
propuse
28. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen ser sfâr!it
schimb
150µg/l
29. N-hexan 2,5
hexandion#
urin# sfâr!it
schimb
5 mg/gC
30. Hidrazina Hidrazina urin# sfâr!it
schimb
200µg/gC
31. Lindan γ hexaclor
ciclo-hexan
sânge sfâr!it
schimb
20µg/l
32. Mangan Mangan urin# sfâr!it
schimb
10µg/l
33. Mercur !i
compu!i
Mercur sânge

urin#
sfâr!it
schimb
început
schimb
10 µg/l

35 µg/gC
34. Metiletilcetona Metiletilceton# urin# sfâr!it
schimb
2 mg/l
35. Metilcloroform Tricloretanol
total


Metilcloroform

Acid
tricloracetic
urin#

sânge

sânge

urin#
sfâr!it
s#pt#mân#
sfâr!it
s#pt#mân#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
s#pt#mân#
30 mg/l

1 mg/l

550µg/l

10 mg/l
36. Nichel Nichel urin# sfâr!it
schimb
15 µg/l
37. Nichel carbonil COHb

Nichel
sânge

urin#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
5%Hb total#

15 µg/l
38. Nitrobenzen p-Nitrofenol
total
Methemoglo-
bina
urin#

sânge
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
5 mg/gC

1,5%Hb
total#
39. Oxid de carbon COHb sânge sfâr!it
schimb
5% Hb392
(continuare)
Nr.
crt
Substan%a Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recolt#rii
LBT
propuse
40. Parathion p-Nitrofenol
total
Activitate
colinesterazic#
urin#

sânge
sfâr!it
schimb
înaintea
schimbului
500µ g/l

sc#dere > 30
%
41. Pentaclorfenol Pentaclorfenol urin# sfâr!it
schimb
2 mg/gC
42. Pesticide
organofosforice
Activitate
colinesterazic#
sânge -

scadere > 30
%
43. PlumbPlumb

ALA-u

CP-u

PEL

urin#

sânge

p#r

urin#

urin#

sânge
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
150 µg/l

40 µg/l00 ml

3µg/cm

10mg/l

300µg/l

100µg/100ml
eritrocite
44. Stiren Acid
mandelicAcid
fenilglioxalicStiren


urin#

urin#


urin#

urin#


sânge

sânge
sfâr!it
schimb
începutul
schimbului
urm#tor
sfâr!it
schimb
începutul
schimbului
urm#tor
sfâr!it
schimb
începutul
schimbului
urm#tor
800 mg/gC

300 mg/gC


100 mg/gC

100 mg/gC


0,55 mg/l

0,02mg/l393
(continuare)
Nr.
crt
Substan%a Indicator
biologic
Material
biologic
Momentul
recolt#rii
LBT
propuse
45. Sulfura de
carbon
Acid 2-tio-
tiazolidin 4
carboxilic
Testul
iodazida
urin#


urin#
sfâr!it
schimb

sfâr!it
schimb
4 mg/l


E = 6,5
46. Telur Telur urin# sfâr!it
schimb
20 µg/l
47. Tetracloretilena
Tricloretilena
Tricloretanol
+ acid
tricloracetic
urin#

sfâr!it
s#pt#mân#
300 mg/gC
48. Tetraetil de
plumb
Plumb dietil

Plumb total
urin#

urin#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
25µg/l

50µg/l
49. Toluen Acid hipuric
o-cresol
urin#

urin#
sfâr!it
schimb
sfâr!it
schimb
2 g/l

3 mg/l
50. Uraniu Uraniu urin# sfâr!it
schimb
10µg/l
51. Vanadiu Vanadiu urin# sfâr!it
schimb
20µg/l
52. Xilen Acid
metilhipuric
urin# sfâr!it
schimb
3 g/l

C – creatinin#
ALA-u – acid delta-amino levulinic urinar
CP-u – coproporfirine urinare
PEL – protoporfirine eritrocitare

394
ANEXA Nr. 34

INTERDIC"II


Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munc# a
agen"ilor chimici prezenta"i mai jos, precum !i activit#"ile care îi implic#.
Interdic"iile nu se aplic# dac# agentul chimic este prezent în alt agent chimic
sau este de!eu, dac# valoarea concentra"iei sale este mai mic# decât valoarea
limit# specificat# (0,1% procente de greutate).

Agen!i chimici:

Denumire Num#r CAS

- benzen
- 2 naftilamin# !i deriva"ii s#i:
- 4 aminodifenil !i deriva"ii s#i:
- benzidin# !i deriva"ii s#i:
- 4 nitrodifenil:
- 3,4 benzpiren
- bis-cloro-metil-eter
- N-fenil-% naftilamin#
- N-nitrozodimetilamin#
- o-tolidin#
71-43-2
91-59-8
92-67-1
92-87-5
92-93-3
50-32-8
542-88-1
135-88-6
62-75-9
119-93-7

395
ANEXA Nr. 35

METOD! DE REFERIN"! PENTRU M!SURAREA
CONCENTRA"IEI DE AZBEST ÎN ATMOSFERA
LOCULUI DE MUNC!


$. Probele se preleveaz# din zona respiratorie a fiec#rui angajat, în
interiorul unei emisfere cu raza de 300 mm în fa"a angajatului, m#surat#
pornind din mijlocul unei linii care une!te urechile.

2. Se utilizeaz# filtre tip membran# din amestec de esteri de celuloz# cu
pori a c#ror dimensiune este cuprins# între 0,8 !i 1,2 µm, imprimate cu o
re"ea de p#trate !i având un diametru de 25 mm.

3. Se utilizeaz# un suport pentru filtru deschis, prev#zut cu un cilindru
protector, situat la 33-44 mm în fa"a filtrului, care s# asigure o expunere pe
o suprafa"# cu un diametru de cel pu"in 20 mm. În timpul utiliz#rii, acest
cilindru trebuie s# fie îndreptat în jos.

4. Se utilizeaz# o pomp# portabil# cu baterii, fixat# la centura sau în
buzunarul angajatului. Debitul trebuie fixat ini"ial la 1 l/min ± 5%. În timpul
recolt#rii, debitul trebuie men"inut într-un interval de ± 10% din valoarea ini"ial#.

5. Timpul de prelevare trebuie m#surat cu o toleran"# de 2%.

6. Înc#rc#tura optim# în fibre a filtrului trebuie s# fie situat# în domeniul
100-400 fibre/mm
2
.

7. Dup# preferin"#, întreg filtrul sau o sec"iune a lui trebuie plasat pe
pl#cu"a microscopului, transparentizat utilizând metoda aceton#-triacetin# !i
acoperit cu o lamel# din sticl#.

8. Pentru num#rare trebuie s# se utilizeze un microscop binocular cu
urm#toarele caracteristici:
- iluminare Koehler;
- dispozitivul situat sub platan trebuie s# con"in# un condensator de
tip Abbe sau cu contrast de faz#, încorporat într-un dispozitiv de
focalizare !i centrare. Reglajul centr#rii contrastului de faz#
trebuie s# fie independent de mecanismul de centrare al

396
condensatorului;
- obiectiv acromatic parfocal cu contrast de faz#, m#rire de 40 de
ori, o deschidere numeric# între 0,65 - 0,70 !i o absorb"ie inelar#
de faz# cuprins# între 65 - 85%;
- oculare compensatoare cu m#rire de 12,5 ori; cel pu"in unul din
oculare trebuie s# permit# inserarea unei re"ele !i s# permit#
focalizarea;
- re"ea circular# pentru oculare tip Walton-Beckett cu un diametru
aparent în planul obiectivului de 100 µm ± 2 µm, când se
utilizeaz# obiectivul !i ocularul specificat, verificat cu ajutorul
unui micrometru.

9. Microscopul trebuie s# fie instalat în conformitate cu instruc"iunile
produc#torului !i limita de detec"ie trebuie verificat# cu ajutorul unei lame
test de faz#. Atunci când microscopul se utilizeaz# conform instruc"iunilor
produc#torului trebuie s# fie vizibile lamele de la codul 5 pe lamele test AIA
la blocul 5 pe lamele test µm HSE/NPL. Aceast# opera"ie trebuie realizat# la
începutul fiec#rei zile de utilizare.

$0. Num#rarea fibrelor trebuie s# se efectueze conform urm#toarelor reguli:
- fibr# num#rabil# este orice fibr# care respect# prevederile art. 485,
alin. (2), care nu este în contact cu o particul# având un diametru
mai mare de 3 µm;
- orice fibr# num#rabil# care are ambele capete în interiorul suprafe"ei
examinate trebuie s# fie num#rat# ca o fibr#; orice fibr# care are un
singur cap#t în suprafa"a examinat# trebuie s# fie num#rat# ca o
jum#tate de fibr#;
- zona suprafe"ei examinate trebuie s# fie aleas# la întâmplare în
interiorul zonei expuse a filtrului;
- o aglomerare de fibre care în unul sau mai multe puncte din lungime
este nedivizat#, iar în alte puncte este divizat# - fibr# segmentat# -
trebuie s# fie num#rat# ca o singur# fibr# în conformitate cu
prevederile art. 485, alin. (2) !i ale primei liniu"e din acest punct,
diametrul m#surat fiind cel al p#r"ii nedivizate !i nu cel al p#r"ii
fragmentate; în orice alt# aglomerare de fibre în care fibrele izolate
pot fi distinse, aceste fibre trebuie s# fie num#rate individual dac# ele
pot fi distinse suficient pentru a fi considerate conforme cu art. 485,
alin. (2) !i cu prima liniu"# a prezentului punct. Dac# nici o fibr#
individual#, conform defini"ei de mai sus, nu poate fi distins#,
fascicolul este considerat ca o fibr# num#rabil# dac#, luat în

397
ansamblul lui, acesta este conform cu art. 485, alin. (2) !i cu
prevederea de la prima liniu"# a prezentului punct;
- dac# mai mult de o optime din suprafa"a examinat# este acoperit#
de o aglomerare de fibre !i/sau particule, aceast# suprafa"# trebuie
eliminat# !i trebuie aleas# alt# suprafa"# pentru num#rare;
- trebuie s# fie num#rate 100 fibre, ceea ce presupune examinarea a cel
pu"in 20 de câmpuri sau se examineaz# 100 de câmpuri.

$$. Num#rul mediu de fibre per câmp se calculeaz# împ#r"ind
num#rul de fibre num#rate la num#rul de suprafe"e examinate. Eroarea
num#r#rii semnelor de pe filtru !i al contamin#rii trebuie s# fie
men"inut# sub 3 fibre/100 câmpuri !i trebuie evaluat# folosind filtre de
referin"#.
Concentra"ia de azbest în aer (fibre/cm
3
) = (num#r fibre per câmp ×
aria expus# a filtrului)/(suprafa"a câmpului × volumul de aer prelevat).

398
ANEXA Nr. 36

RECOMAND!RI PRACTICE PENTRU SUPRAVEGHEREA
CLINIC! A ANGAJA"ILOR EXPU&I LA AZBEST


$. Conform stadiului actual al cuno!tin"elor, expunerea la fibre de azbest
poate s# provoace urm#toarele afec"iuni:
- azbestoz#;
- mezoteliom;
- cancer pulmonar;
- cancer gastro-intestinal.

2. Medicul de medicin# a muncii !i/sau autoritatea responsabil# cu
supravegherea medical# a angaja"ilor expu!i la azbest trebuie s# cunoasc#
condi"iile sau circumstan"ele în care fiecare angajat a fost expus.

3. Supravegherea clinic# a angaja"ilor trebuie s# fie efectuat# conform
reglement#rilor în vigoare referitoare la medicina muncii; ea trebuie s#
presupun# cel pu"in urm#toarele m#suri:
- întocmirea !i p#strarea unui dosar medical !i profesional al
angajatului;
- intervievarea angajatului;
- examenul clinic al toracelui;
- examenul func"iei respiratorii.
Alte examene, inclusiv radiografia de format standard a toracelui !i
testele de laborator care presupun citologia sputei sunt recomandate. Aceste
examene trebuie s# fie stabilite pentru fiecare angajat care face obiectul unei
supravegheri medicale, conform celor mai recente cuno!tin"e din domeniul
medicinii muncii.


399
ANEXA Nr. 37

LISTA INDICATIV! A TIPURILOR DE ACTIVIT!TI
PROFESIONALE

$. Activit#"i în instala"iile de produc"ie alimentar#.

2. Activit#"i în agricultur#.

3. Activit#"i profesionale în care exist# contact cu animale !i/sau produse
de origine animal#.

4. Activit#"i în serviciile de s#n#tate, inclusiv în unit#"ile de izolare !i
examinare post mortem.

5. Activit#"i în laboratoare clinice, veterinare !i de diagnostic, excluzând
laboratoarele microbiologice de diagnostic.

6. Activit#"i în instala"iile de eliminare a de!eurilor.

7. Activit#"i în instala"iile de epurare a apelor uzate.


400
ANEXA Nr. 38

CLASIFICAREA AGEN"ILOR BIOLOGICI

NOT! INTRODUCTIV!

$. Conform domeniului de aplicare a normei trebuie s# fie inclu!i în
clasificare numai agen"ii cunoscu"i ca provocând boli infec"ioase la om.
Dac# este cazul, se adaug# indica"ii asupra riscului toxic !i alergic
poten"ial al agen"ilor.
Nu au fost lua"i în considerare agen"ii patogeni pentru animale !i
plante cunoscu"i ca neavând efect asupra omului.
La stabilirea prezentei liste de agen"i biologici clasifica"i nu au fost
luate în considerare microorganismele modificate genetic.

2. Clasificarea agen"ilor biologici se bazeaz# pe efectele acestor agen"i
asupra s#n#t#"ii angaja"ilor s#n#to!i.
Efectele particulare asupra angaja"ilor a c#ror sensibilitate ar putea fi
modificat# pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia
preexistent#, administrarea de medicamente, imunitate deficitar#, sarcin#
sau al#ptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.
Riscul suplimentar la care sunt expu!i ace!ti angaja"i trebuie s# fie
considerat ca parte a evalu#rii riscului cerut# de prezenta directiv#.
M#surile de prevenire tehnic# luate în cadrul anumitor procese
industriale, anumitor lucr#ri de laborator sau anumitor activit#"i cu animale
implicând sau putând s# implice o expunere a angaja"ilor la agen"i biologici din
grupele 3 sau 4 trebuie s# fie în conformitate cu art. 530.

3. Agen"ii biologici care n-au fost clasifica"i în grupele 2 pân# la 4 ale
listei nu se clasific# în mod implicit în grupa 1.
În cazul agen"ilor cuprinzând numeroase specii al c#ror efect patogen
asupra omului este cunoscut, lista include speciile cele mai frecvent
implicate în boli !i o referire de ordin mai general arat# c# alte specii
apar"inând aceluia!i gen pot afecta s#n#tatea.
Atunci când în clasificarea agen"ilor biologici se men"ioneaz# un gen
în totalitate este implicit c# speciile !i tulpinile (su!ele) definite ca
nepatogene sunt excluse din clasificare.

4. Atunci când o tulpin# (su!#) este atenuat# sau când !i-a pierdut genele
de virulen"# izolarea cerut# prin clasificarea su!ii sale parentale nu trebuie s#

401
fie aplicat# în mod necesar, sub rezerva unei evalu#ri corespunz#toare a
riscului poten"ial al acesteia la locul de munc#; de exemplu, când o astfel de
su!# trebuie utilizat# ca produs sau component al unui produs de destina"ie
profilactic# sau terapeutic#.

5. Nomenclatorul agen"ilor care serve!te la stabilirea prezentei clasific#ri
reflect# !i respect# ultimele consensuri interna"ionale privind taxonomia !i
nomenclatura agen"ilor în vigoare în momentul elabor#rii sale.

6. Lista agen"ilor biologici clasifica"i reflect# stadiul cuno!tin"elor în
momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizat# imediat ce nu mai reflect#
ultimul stadiu al cuno!tin"elor.

7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om !i care nu au fost
evaluate !i clasificate în aceast# anex# trebuie s# fie clasificate cel pu"in în
grupa 2, cu excep"ia situa"iilor în care se dovede!te c# aceste virusuri nu
sunt susceptibile s# provoace o boal# la om.

8. Anumi"i agen"i biologici clasifica"i în grupa 3 !i marca"i în lista
al#turat# prin (**) pot prezenta un risc de infec"ie limitat pentru angaja"i,
deoarece ace!ti agen"i nu sunt în mod normal infec"io!i pe cale aerogen#.
Se vor evalua m#surile de izolare ce urmeaz# s# fie aplicate fa"# de
ace!ti agen"i biologici luându-se în considerare natura activit#"ilor specifice
în discu"ie !i cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a
determina dac#, în anumite circumstan"e se poate renun"a la unele din aceste
m#suri.

9. Cerin"ele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazi"ilor, se
aplic# numai la diferite stadii ale ciclului de via"# al parazitului care sunt
susceptibilile de a fi infec"ioase pentru om la locul de munc#.

$0. Lista con"ine indica"ii separate pentru agen"ii biologici care sunt
susceptibili s# provoace reac"ii alergice sau toxice, atunci când este
disponibil un vaccin eficace sau când este oportun s# se p#streze mai mult
de zece ani lista angaja"ilor care sunt expu!i.
Aceste indica"ii sunt ar#tate prin urm#toarele litere:
A: Posibile reac"ii alergice.
D: Lista angaja"ilor expu!i acestui agent biologic trebuie s# fie
p#strat# mai mult de 10 ani dup# încetarea ultimei lor
expuneri cunoscute.

402
T: Producere de toxine.
V: Vaccin eficace disponibil.

Vaccin#rile prevenite trebuie s# fie efectuate "inând seama de codul de
conduit# indicat în anexa nr. 42.

403
BACTERII
!i organisme înrudite

NOT!: Pentru agen"ii biologici care apar în prezenta list#, men"iunea „spp”
face referire la alte specii cunoscute ca fiind patogene pentru om.

Agent biologic Clasificare Note
0 $ 2
Actinobacillus
actinomycetemcomitans
2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerenseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum
(Corynebacterium haenolyticum)
2
Bacillus anthracis 3
Bacterioides fragilis 2
Bartonella bacillifonnis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea
quintana)
2
Bartonella (Rochalimaea) spp 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3404
(continuare)
0 $ 2
Burkholderia mallei
(Pseudomonas mallei)
3
Burkholderia pseudomallei
(Pseudomonas pseudomallei)
3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (tulpini
avicole)
3
Chlamydia psittaci (alte tulpini) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T,V
Clostridium spp. 2
Corynebacterim diphtheriae 2 T,V
Corynebacterim minutissimum 2
Corynebacterim
pseudotuberculosis
2
Corynebacterim spp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia
sennetsu)
2
Ehrlichia spp. 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp. 2
Enterococcus spp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (cu excep"ia
tulpinilor nepatogene )
2405
(continuare)
0 $ 2
Escherichia coli tulpin# citotoxic#
(de exemplu, 0157:H7 sau 0103
3 (**)
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (tip A) 3
Francisella tularensis (tip B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp. 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp. 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp. 2
Leptospira interrogans (toate
serotipurile )
2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycrobacterium avium/
intracellulare
2
Mycrobacterium bovis (exceptând
tulpina BCG)
3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycrobacterium kansasii 2
Mycrobacterium leprae 3
Mycrobacterium malmoense 2
Mycrobacterium marinum 2
Mycrobacterium microti 3 (**)
Mycrobacterium paratuberculosis 2


406
(continuare)
0 $ 2
Mycrobacterium scrofulaceum 2
Mycrobacterium simiae 2
Mycrobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycrobacterium ulcerans 3 (**)
Mycrobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(**)
Rickettsia canada 3(**)
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3(**)407
(continuare)
0 $ 2
Rickettsia typhi (Rickettsia
mooseri)
3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp. 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A,B,C 2 V
Salmonella typhi 3(**) V
Salmonella (alte serotipuri) 2
Serpulina spp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (tip 1) 3(**) T
Shigella dysenteriae (alta decât tip 1) 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyrogenes 2
Streptococcus suis 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treptonema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Vibrio cholerae (incluzând El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2
(*) A se vedea paragraful 8 de la note introductive


408
VIRUSURI (*)

Agent biologic Clasificare Note
0 $ 2
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virusuri complexe LCM – Lassa (Virusuri
r#spândite în Lumea Veche):

Virus Lassa 4
Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini
neurotrope)
3
Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini) 2
Virus Mopeia 2
Alte virusuri complexe LCM – Lassa 2
Complexul viral Tacaribe – (virusuri r#spândite în
Lumea Nou#):

Virus Guanarito 4
Virus Junin 4
Virus Sabia 4
Virus Machupo 4
Virus Flexal 3
Alte virusuri complexe Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Belgrade (numit de asemenea Dobrava) 3
Bhanja 2
Virus Bunyamwera 2
Germiston 2
Virus Oropouche 3
Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon) 3
Virusul encefalitei de California 2
Hantavirusuri:
Hantaan (febra hemoragic# de Coreea) 3
Virusul Seul 3
Virusul Puumala 2
Virusul Prospect-Hill 2
Alte hantavirusuri 2
409
(continuare)
0 $ 2
Nairovirusuri:
Virusul febrei hemoragice de Crimeea/Congo 4
Virusul Hazara 2
Flebovirusuri
Febra V#ii Rift 3 V
Febra cu flebotome 2
Virusul Toscana 2
Alte bunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene 2
Caliciviridae
Virusul hapatitei E 3(**)
Virusul Norwalk 2
Alte Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virusul Ebola 4
Virusul de Marburg 4
Flaviviridae
Encefalita de Australia (encefalita V#ii Murray) 3
Virusul encefalitei de tip Europa central#
transmis prin c#pu!#
3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virusul frigurilor tropicale(Dengue),tipurile 1-4 3
Virusul hepatitei C 3(**) D
Virusul hepatitei G 3(**) D
Encefalita B japonez# 3 V
P#durea Kyasanur 3 V
Boala Louping 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalita de prim#var#-var# rus# (TBE) (a) 3 V
Encefalita de Saint Louis 3
Virusul Wesselsbron 3(**)
Virusul V#ii Nilului 3

410
(continuare)
0 $ 2
Febra galben# 3 V
Alte flavivirusuri cunoscute ca fiind patogene 2
Hepatnaviridae
Virusul hepatitei B 3(**) V,D
Virusul hapatitei D (delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Citomegalovirus 2
Virusul Epstein – Barr 2
Herpesvirus simiae (virusul B) 3
Herpes simplex virus, tipurile 1 !i 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV 6) 2
Virusul herpesului uman – Virus 7 2
Virusul herpesului uman – Virus 8 2 D
Orthomyxoviridae
Virus influenza, tipurile A,B !i C 2 V (c)
Orthomyxoviridae transmis prin c#pu!#:
Dhori !i Thogoto

2

Papovaviridae
Virusurile BK !i JC 2 D (d)
Papillomavirus uman 2 D (d)
Paramyxoviridae
Virusul rujeolei 2 V
Virusul parotiditei epidemice 2 V
Virusul maladiei de Newcastle 2
Virusul parainfluenza, tipurile 1-4 2
Virusul respirator sincitial 2
Parvoviridae
Parvovirusul uman (B 19) 2
Picomaviridae
Virusul conjunctivitei hemoragice acute (AHC) 2
Virusul Coxsackie 2
Virusul Echo 2
Virusul hepatitei A (enterovirus uman tip 72) 2 V
Virusul poliomelitei 2 V
Rhinovirus 2411
(continuare)
0 $ 2
Poxviridae
Virusul Buffalopox (e) 2
Virusul Cowpox 2
Virusul Elephantpox (f) 2
Virusul nodulului ugerului vacii 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major !i minor) virus 4 V
Virusul Whitepox (variola virus) 4 V
Virusul Yatapox (Tana !i Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirusul uman 2
Orbivirus 2
Reuvirus 2
Retroviridae
Virusul imunodeficien"ei umane 3(**) D
Virusul leucemiilor umane a celulelor T(HTLV)
tipurile 1 !i 2
3(**) D
Virus SIV (h) 3(**)
Rhabdoviridae
Virusul rabiei 3(**) V
Virusul stomatitei veziculare 2
Togaviridae
Alphavirusuri
Encefalomielita equine est american# 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus O nyong-nyong 2
Virus râului Ross 2


412
(continuare)
0 $ 2
Virusul p#durii Semliki 2
Virusul Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielita equine de Venezuela 3 V
Encefalomielita equin# vest american# 3 V
Alte alfavirusuri cunoscute 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviride
Virusuri neclasificate
Morbillivirus equin 4
Virusurile hepatitei înc# neidentificate 3(**) D
Agen"i neconven"ionali asocia"i cu encefalopatiile
spongiforme transmisibile (EST)

Boala Creutzfeldt-Jacob 3(**) D (d)
Varianta bolii Creutzfeldt-Jacob 3(**) D (d)
Encefalopatia spongiform# bovin# (ESB) !i alte
encefalopatii spongiforme transmisibile de la alte
animale asociate EST (i)
3(**) D (d)
Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker 3(**) D (d)
Kuru 3(**) D (d)


(*) Virusuri care au fost deja izolate la om !i care nu au fost evaluate !i
clasificate în aceast# anex# trebuie s# fie clasificate cel pu"in în grupa 2.
(**) Agen"i biologici clasifica"i în grupa 3 ce prezint# un risc de infec"ie
limitat deoarece nu sunt în mod normal infec"io!i pe cale aerogen#. A se
vedea paragraful 8 de la note introductive.
a) Encefalita transmis# de c#pu!#.
b) Virusul hepatitei D este patogenic pentru angaja"i numai în prezen"a unei
infec"ii simultane sau secundare cauzat# de virusul hepatitei B. Vaccinarea
împotriva virusului hepatitei B va proteja din acel moment angaja"ii care nu sunt
afecta"i de virusul hepatitei B, împotriva virusului hepatitei D (delta).
c) Numai pentru tipurile A !i B.
d) Recomandat pentru activit#"ile ce implic# un contact direct cu ace!ti agen"i.
e) Pot fi identificate dou# virusuri: un gen de virus „Buffalopox” !i o
variant# de virus „Vaccinia”.
f) Varianta de virus „Cowpox”.
g) Varianta de virus „Vaccinia”.

413
h) În prezent nu se eviden"iaz# nici o boal# uman# cauzat# de alte
retrovirusuri de origine similar#. Cu toate acestea, se recomand#, ca m#sur#
de precau"ie, pentru activit#"ile cu risc de expunere la aceste retrovirusuri,
nivel de izolare de ordinul 3.
i) Nu exist# nici o dovad# de infestare cauzat# de agen"i biologici ai altor
encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) de la animale. Cu toate
acestea, în activitatea de laborator se recomand# m#suri de securitate
corespunz#toare agen"ilor clasifica"i în grupa de risc 3(**), cu excep"ia
laboratoarelor care lucreaz# cu agen"i biologici identifica"i ca provocând o
encefalopatie spongiform# ovin#, unde nivelul de izolare de ordinul 2 este
suficient.


414
PARAZI"I

Agent biologic Clasificare Note
0 $ 2
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp. 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp. 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3(**)
Echinococcus multilocularis 3(**)
Echinococcus vogeli 3(**)
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hapatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepsis diminuta 2
Hymenolepsis nana 2

415
(continuare)
0 $ 2
Leishmania brasiliensis 3(**)
Leishmania donovani 3(**)
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Lieshmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp. 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onochocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3(**)
Plasmodium spp.(uman !i simian) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp. 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3(**)
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2


416
(continuare)
0 $ 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**)
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2

(**) – A se vedea paragraful 8 din nota introductiv#.


417
FUNGI

Agent biologic Clasificare Note
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana,
Cladosporium bantianum sau trichoides)
3
Coccidioides inunitis 3 A
Cryptococcus neoformans var.neofonnans
(Filobasidiella neofonnans var. neofonnans)
2 A
Cryptococcus neoformans var.gattii (Filobasidiella
bacillispora)
2 A
Emmonsia parva var.parva 2
Emmonsia parva var.crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var.capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp. 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria
boydii)
2
Scedosporium prolificans (inflatum) 2
Sporothrix schenckii 2
Tricophyton rubrum 2
Tricophyton spp. 2

418
ANEXA Nr.39

RECOMAND!RI PRACTICE PENTRU SUPRAVEGHEREA
MEDICAL! A ANGAJA"ILOR


$. Medicul !i/sau autoritatea responsabil# cu supravegherea medical# a
angaja"ilor expu!i la agen"i biologici trebuie s# cunoasc# bine condi"iile sau
circumstan"ele de expunere a fiec#rui angajat.

2. Supravegherea medical# a angaja"ilor trebuie s# fie asigurat# conform
practicilor !i principiilor medicinei muncii; ea trebuie s# includ# cel pu"in
urm#toarele m#suri:
- înregistrarea antecedentelor medicale !i profesionale ale fiec#rui
angajat;
- o evaluarea personal# a st#rii de s#n#tate a angaja"ilor;
- dac# este cazul, o supraveghere biologic#, pentru depistarea
efectelor precoce !i reversibile.
Se pot dispune !i alte teste pentru fiecare angajat supus unei
supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cuno!tiin"e ale
medicinei muncii.419
ANEXA Nr. 40

INDICA"II PRIVIND M!SURILE &I NIVELURILE
DE IZOLARE

M#surile con"inute în prezenta anex# trebuie s# fie aplicate în func"ie
de natura activit#"ilor, de evaluarea riscurilor pentru angajat !i natura
agentului biologic implicat.

B.
Niveluri de izolare
A.
M#suri de izolare
2 3 4

1.În aceea!i cl#dire, locul de
munc# trebuie s# fie separat
de orice alt# activitate.


Nu

Recoman-
dat

Da
2. Filtrarea aerului introdus !i
evacuat de la locul de
munc# trebuie realizat# prin
intermediul filtrelor absolute
(HEPA) sau al unor
dispozitive similare.

Nu Da,
la
evacuare
Da,
la
introducere
!i evacuare
3. Accesul trebuie s# fie
permis numai angaja"ilor
desemna"i.
Recoman-
dat
Da Da,
printr-un
sas
4. Trebuie s# existe posibilitatea
închiderii ermetice a locului
de munc# pentru a permite
dezinfec"ia.

Nu Recoman-
dat
Da
5. Trebuie specificate
procedurile de dezinfec"ie.

Da Da Da
420
(continuare)
B.
Niveluri de izolare
A.
M#suri de izolare
2 3 4

6.

Presiunea aerului la locul de
munc# trebuie s# fie inferioa-
r# presiunii atmosferice.


Nu

Recoman-
dat

Da
7. Trebuie dus# o lupt#
eficient# împotriva
vectorilor, de exemplu,
roz#toare !i insecte

Recoman-
dat
Da Da
8. Suprafe"ele trebuie s# fie
impermeabile la ap# !i s#
permit# o cur#"ire u!oar#.
Da,
pentru
mese de
lucru
Da,
pentru
mese de
lucru !i
podea
Da,
pentru me-
se de lucru,
pere"i,
podea, tavan

9. Suprafe"ele trebuie s# fie
rezistente la acizi,
substan"e alcaline, solven"i
!i dezinfectan"i.

Recoman-
dat
Da Da
10. Depozitarea agen"ilor
biologici trebuie f#cut# în
loc sigur.
Da Da Da,
depozitare
a cu acces
protejat

11. Trebuie s# existe o fereastr#
de observa"ie sau un alt
sistem echivalent care s#
permit# ca ocupan"ii s#
poat# fi v#zu"i.

Recoman-
dat
Recoman-
dat
Da

12. Fiecare laborator trebuie s#
fie prev#zut cu echipament
complet.
Nu Recoman-
dat
Da


421
(continuare)
B.
Niveluri de izolare
A.
M#suri de izolare
2 3 4

13.

Manipularea materialelor
infectate !i a oric#rui animal
trebuie s# se fac# într-o
înc#pere de securitate, o
înc#pere care poate fi izolat#
sau alt mijloc de izolare
adecvat.


Dac# este
cazul

Da,
în caz de
infec"ie pe
cale
aerogen#

Da
14. Trebuie s# existe un
incinerator pentru
eliminarea carcaselor de
animale.

Recoman-
dat
Da
(disponibil)
Da,
pe loc


422
ANEXA Nr. 41

IZOLARE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

$. Agen"i biologici din grupa 1
Pentru activit#"ile care implic# folosirea agen"ilor biologici din grupa
1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie s# fie respectate principiile unei
bune securit#"i !i igiene a muncii.

2. Agen"i biologici din grupele 2, 3 !i 4
Poate fi util# alegerea !i combinarea cerin"elor de izolare a diferitelor
categorii care figureaz# mai jos pe baza unei evalu#ri a riscurilor legate de
un procedeu special sau de o parte a unui procedeu.

Niveluri de izolare
M#suri de izolare
2 3 4

1.

Microorganismele viabile
trebuie s# fie izolate într-
un sistem care separ# fizic
procedeul de mediu.


Da

Da

Da
2. Gazele care scap# din
sistemul închis trebuie s#
fie tratate astfel încât:
s# reduc# la
minimum
diseminarea

s# evite
diseminarea
s# evite
diseminarea
3. Prelevarea e!antioanelor,
ad#ugarea de substan"e într-
un sistem închis !i transferul
microorganismelor viabile
într-un alt sistem închis
trebuie s# fie efectuate astfel
încât:

s# reduc# la
minimum
diseminarea
s# evite
diseminarea
s# evite
diseminarea
4. Fluidele de cultur# nu
trebuie s# fie scoase din
sistemul închis, decât dac#
microorganismele viabile
au fost:
inactivate
prin
mijloace
validate
inactivate
prin mijloa-
ce chimice
sau fizice
validate
inactivate
prin mijloa-
ce chimice
sau fizice
validate


423
(continuare)
Niveluri de izolare
M#suri de izolare
2 3 4

5.

Închiderile ermetice
trebuie s# fie concepute
astfel încât:

s# reduc# la
minimum
diseminarea


s# evite
diseminarea

s# evite
diseminarea
6. Sistemele închise trebuie
s# fie situate într-o zon#
controlat#
Facultativ Facultativ Da,
construit#
în acest scop

a) trebuie s# fie plasate
avertiz#ri privind
riscurile biologice

Facultativ Da Da
b) accesul trebuie s# fie
permis numai
personalului desemnat

Facultativ Da Da,
printr-un
sas
c) personalul trebuie s#
poarte îmbr#c#minte de
protec"ie

Da Da S# se
schimbe
complet
d) personalul trebuie s#
aib# acces la instala"ii
de decontaminare !i la
instala"ii sanitare

Da Da Da
e) personalul trebuie s#
fac# du! înainte de a
p#r#si zona controlat#

Nu Facultativ Da
f) apele uzate de la
chiuvete !i du!uri
trebuie s# fie colectate
!i inactivate înainte de
deversare

Nu Facultativ Da424
(continuare)
Niveluri de izolare
M#suri de izolare
2 3 4

g) zona controlat# trebuie
s# fie ventilat#
convenabil în vederea
reducerii la minimum a
contamin#rii aerului


Facultativ

Facultativ

Da
h) zona controlat# trebuie
s# fie men"inut# la o
presiune a aerului
inferioar# presiunii
atmosferice

Nu Facultativ Da
i) aerul care intr# !i cel
care iese din zona
controlat# trebuie s# fie
filtrate cu filtru HEPA

Nu Facultativ Da
j) zona controlat# trebuie
s# fie conceput# astfel
încât întreg con"inutul
sistemului închis s#
poat# fi re"inut în caz
de deversare

Nu Facultativ Da


k) zona controlat# trebuie
s# poat# fi închis#
ermetic astfel încât s#
permit# fumiga"ii

Nu Facultativ Da
l) tratarea efluen"ilor
înaintea evacu#rii finale
Inactivate
prin
mijloace
validate
Inactivate
prin mijlo-
ace chimice
sau fizice
validate
Inactivate
prin
mijloace
chimice sau
fizice425
ANEXA Nr.42


COD DE CONDUIT! RECOMANDAT PENTRU VACCINARE


$. Dac# evaluarea relev# existen"a unui risc pentru securitatea !i
s#n#tatea angaja"ilor cauzat de expunerea la agen"i biologici contra c#rora
exist# vaccinuri eficace, angajatorul trebuie s# le asigure vaccinarea.

2. Vaccinarea trebuie s# fie efectuat# în conformitate cu reglement#rile
Ministerului S#n#t#"ii !i Familiei.
Angaja"ii trebuie s# fie informa"i despre avantajele !i inconvenientele
atât ale vaccin#rii cât !i ale absen"ei acesteia.

3. Vaccinarea asigurat# angaja"ilor nu trebuie s# antreneze pentru ace!tia
costuri financiare.

4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie s# fie eliberat
angajatului respectiv !i, la cerere, autorit#"ilor competente.
426
ANEXA Nr.43


VALORILE MINIME NORMATE ALE NIVELURILOR DE
ILUMINARE PENTRU LUCR!RI EXECUTATE ÎN SPA"II
INTERIOARE


Cate-
goria
lucr#-
rii
vizuale
Denumirea
categoriei
lucr#rii vizuale
în func%ie de
dimensiunea
detaliului
reprezen-
tativ
Sub-
cate-
goria
lucr#-
rii
vizu-
ale
Contrastul
dintre
detaliul
reprezen-
tativ 'i
fond
Caracte-
ristica
fondului
Nivelul
normat
de ilumi-
nare
(lx)
0 $ 2 3 4 5
a mic întunecat 3.000

b
mic
mic
mediu
luminos
mediu
întunecat

2.000
c mediu
mediu
mare
luminos
mediu
întunecat

1.500
I
Lucr#ri de preci-
zie deosebit# cu
detalii a c#ror
dimensiune
unghiular# este
sub 1' (detalii sub
0,1 mm pentru
distan"a de privire
de 344 mm)
d mare
mare
luminos
mediu
750
a mic întunecat 2.000

b
mic
mic
mediu
luminos
mediu
întunecat

1.000
c mediu
mediu
mare
luminos
mediu
întunecat

750

II
Lucr#ri de preci-
zie foarte mare
cu detalii a c#ror
dimensiune
unghiular# este
între 1' !i 3'
(detalii între
0,1 mm !i
0,3 mm pentru
distan"a de
privire de
344 mm)
d mare
mare
luminos
mediu
500427
(continuare)
0 $ 2 3 4 5
a mic întunecat 1.000

b
mic
mic
mediu
luminos
mediu
întunecat
750
c mediu
mediu
mare
luminos
mediu
întunecat
500
III
Lucr#ri de precizie
mare cu detalii a
c#ror dimensiune
unghiular# este
între 3' !i 5' (detalii
între 0,3 mm !i
0,5 mm pentru
distan"a de privire
de 344 mm)
d mare
mare
luminos
mediu
300
a mic întunecat 500

b
mic
mic
mediu
luminos
mediu
întunecat
400
c mediu
mediu
mare
luminos
mediu
întunecat
300
IV
Lucr#ri de precizie
medie cu detalii a
c#ror dimensiune
unghiular# este
între 5' !i 8' (detalii
între 0,5 !i 0,8 mm
pentru distan"a de
privire de 344 mm)
d mare
mare
luminos
mediu
200
a mic întunecat 300

b
mic
mic
mediu
luminos
mediu
întunecat
250
c mediu
mediu
mare
luminos
mediu
întunecat
200V
Lucr#ri de precizie
mic# cu detalii a
c#ror dimensiune
unghiular# este
între 8' !i 12'
(detalii între 0,8 !i
1,2 mm pentru
distan"a de privire
de 344 mm)
d mare
mare
luminos
mediu
150VI
Lucr#ri grosiere cu
detalii a c#ror
dimensiune
unghiular# este
peste 12' (detalii
peste 1,2 mm
pentru distan"a de
privire de 344 mm)
Indiferent de contrast !i
luminozitatea fondului.
100428
(continuare)
0 $ 2 3 4 5

VII
Lucr#ri grosiere
efectuate cu
intermiten"# în
timpul unui schimb
Indiferent de contrast !i
luminozitatea fondului.


75


VIII
Supravegherea
liniilor robotizate
de produc"ie
Se prevede iluminat local, locali-
zat sau portabil în punctele în
care exist# aparate de m#surat
sau dispozitive de interven"ie !i
reglaj al instala"iilor, cât !i
pentru repara"ii.


150IX
Supravegherea
general# a
func"ion#rii unor
utilaje !i instala"ii

Se prevede iluminat local, locali-
zat sau portabil în punctele în
care exist# aparate de m#surat
sau dispozitive de interven"ie !i
reglaj al instala"iilor, cât !i
pentru repara"ii.
50X
Spa"ii de circula"ie
la puncte de
manevr#, citire de
aparate, cu vizitare
periodic#
Se prevede iluminat local,
localizat sau portabil în punctele
în care exist# aparate de m#surat
sau dispozitive de interven"ie !i
reglaj al instala"iilor, cât !i
pentru repara"ii.
20XI
Spa"ii de circula"ie
de-a lungul instala-
"iilor de transport pe
band#, f#r# personal
de supraveghere
permanent
Se prevede iluminat local,
localizat sau portabil în punctele
în care exist# aparate de m#surat
sau dispozitive de interven"ie !i
reglaj al instala"iilor, cât !i
pentru repara"ii.
10


NOTE
1. Detaliul reprezentativ se define!te ca fiind obiectul sau anumite p#r"i
ale obiectului care trebuie privit în procesul muncii.
2. Valorile din tabel sunt valabile indiferent de pozi"ia planului de lucru
(orizontal, vertical, înclinat).
3. Valorile din tabel sunt valabile indiferent de sursa de lumin# folosit#
(artificial#, natural#, mixt#).429
4. Contrastul dintre detaliu !i fond (K) se calculeaz# cu rela"ia:

K = (L
d
–L
f
)/L
d
dac# L
d
>L
f

Sau
K = (L
f
–L
d
)/L
f
dac# L
f
>L
d


În care L
f
este luminan"a fondului, cd/m
2
;
L
d
este luminan"a detaliului, cd/m
2
.
Se consider#:
- contrast mic K≤ 0,2
- contrast mediu 0,2 < K ≤ 0,5
- contrast mare K> 0,5
5. Fondul se caracterizeaz# cu ajutorul factorului de reflexie (raportul
dintre fluxul reflectat de suprafa"a fondului !i fluxul incident pe suprafa"a
fondului), ρ.
Se consider#:
- fond întunecat ρ ≤ 0,2
- fond mediu 0,2 < ρ ≤ 0,4
- fond luminos ρ > 0,4


430
ANEXA Nr. 44

VALORILE MINIME NORMATE ALE NIVELURILOR DE
ILUMINARE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE ÎN
SPA"II EXTERIOARE

Categoria
lucr#rii
vizuale

Caracteristicile lucr#rilor vizuale
Nivelul
normat
de ilu-
minare
(lx)
Pozi%ia
planului
de refe-
rin%#
XII Lucr#ri în care raportul dintre
m#rimea minim# a obiectului care
trebuie distins (m) !i distan"a fa"# de
ochi (l) este:
m/l ≤0,005
50 orizontal#
XIII Lucr#ri la care raportul m/l este
cuprins între 0,005 !i 0,02
30 orizontal#
XIV Lucr#ri la care raportul m/l este
cuprins între 0,02 !i 0,05
20 orizontal#
XV Lucr#ri cu sau f#r# utilaje, care
necesit# urm#rirea general# atent# a
procesului de produc"ie sau a
opera"iilor
10 vertical#
XVI Lucr#ri grosiere care necesit#
distingerea obiectelor mari aflate în
zona de lucru
5 vertical#

NOTE
1. În punctele în care se fac citiri la aparate, ac"ion#ri de dispozitive, nivelul
de iluminare corespunz#tor dificult#"ii vizuale (conform anexei nr. 43) se asigur#
prin iluminat local sau localizat.
2. Dac# pozi"ia suprafe"elor de lucru orizontale nu este precizat# se
consider# planul de referin"# la în#l"imea de 0,85 - 1 m fa"# de sol.


431
ANEXA Nr. 45

VALORILE MINIME NORMATE ALE NIVELURILOR DE
ILUMINARE MEDIE PENTRU SPA"IILE DE CIRCULA"IE
INDUSTRIALE EXTERIOARELocul
Nivel de
iluminare medie
normat
(lx)
C#i de circula"ie în incinte:
- principale
- secundare

1
3
Intr#ri pentru vehicule (por"i) 5
Pasaje, treceri, podeste de sc#ri cu trafic redus 2
Pasaje de nivel la c#i ferate din incinte industriale 10
C#i ferate din incinte industriale:
- zona macazurilor de intrare-ie!ire
- zona macazurilor de triere a vagoanelor
- zona liniilor de manevr#
- zona magaziilor
- zona liniilor de sp#lare, zon# vidanjare
vagoane

2
3
1,5
2
3
Iluminat de paz# 2
Iluminat perimetral 3


NOT!
1. Ilumin#rile prezentate în tabel sunt valori medii în care E
min
≥ 1 lx
2. Ilumin#rile din tabel sunt pentru planul aflat la în#l"imea de 0,2 m fa"#
de sol.
3. În cazul iluminatului perimetral, dac# nu se fac alte preciz#ri, l#"imea
zonei se consider# de 10 m.


432
ANEXA Nr. 46

LIMITELE MINIME ALE FACTORILOR DE
UNIFORMITATE A ILUMIN!RII ÎN ÎNC!PERI
DE LUCRU &I C!I DE CIRCULA"IE

Factori de uniformitate
Caracteristica spa%iului
E
min
/E
med
pe
planul orizontal
general
E
min
/E
max
pe
suprafa"a de
lucru
Spa"ii în care se realizeaz# lucr#ri
din categoriile I…III
0,65 0,65
Spa"ii în care se realizeaz# lucr#ri
din categoriile IV…V
0,40 0,65
Spa"ii în care se realizeaz# lucr#ri
din categoriile VI…VIII
0,25 0,25
Spa"ii în care se realizeaz# lucr#ri
din categoriile IX…XI
0,15 -
Spa"ii exterioare de lucru 0,10 -
Rapoartele de luminan"# admise la locurile de munc#

Raportul luminan%elor Valorile raportului
Între luminan"a sarcinii vizuale !i luminan"a
fondului pe care se vede
3/1 sau 1/3
Între luminan"a sarcinii vizuale !i luminan"a
medie a suprafe"elor ce compun câmpul vizual
Pân# la 10/1433
ANEXA Nr. 47


INDICA!II PENTRU M"SURAREA ZGOMOTULUI

A.#. Generalit!"i

M!rimile definite în art. 593 pot fi:
- m!surate direct cu sonometre integratoare sau
- calculate din m!sur!ri ale presiunii acustice #i din durata
expunerii.
M!sur!rile pot fi efectuate la locurile de munc! ocupate de angaja"i
sau utilizând instrumente ata#ate persoanei.
Num!rul #i durata m!sur!rilor trebuie s! fie suficiente pentru a se
asigura c! se poate înregistra expunerea la zgomot într-o zi de lucru.

A.2. Aparatura

2.#. Dac! se utilizeaz! sonometre integratoare mediatoare ele trebuie s!
îndeplineasc! condi"iile din standardul SR CEI 804+A$+A2.
Dac! se utilizeaz! sonometre, ele trebuie s! îndeplineasc! condi"iile
din standardul CEI 65$. Sunt preferate aparatele care au încorporat!
indicarea suprasarcinii.
Dac! datele sunt stocate pe band! ca o etap! intermediar! a
procedeului de m!surare, la analiza datelor trebuie luate în considerare
erorile poten"iale cauzate de procesul de sortare #i redare.

2.2. Un instrument utilizat pentru m!surarea direct! a valorii maxime (de
vârf) a presiunii acustice instantanee neponderate trebuie s! aib! o constant!
de timp de amorsare de maximum $00 microsecunde ($00µs).

2.3. Echipamentul utilizat trebuie calibrat anual într-un laborator
metrologic.

A.3. M!surarea

3.#. La începutul #i la sfâr#itul fiec!rei zile de m!surare trebuie efectuat! o
verificare pe teren.


434
3.2. M!surarea presiunii acustice trebuie efectuat! de preferat la locul de
munc!, într-un câmp acustic neperturbat (adic! în lipsa angajatului implicat)
#i cu microfonul amplasat în pozi"ia (pozi"iile) ocupate în mod normal de
urechea expus! la valoarea de expunere cea mai ridicat!.
Dac! este necesar ca angajatul s! fie prezent:
- microfonul trebuie amplasat la o distan"! de capul angajatului,
care va reduce pe cât posibil efectele difrac"iei #i distan"ei asupra
valorii m!surate (o distan"! potrivit! este 0,$0 m) sau
- dac! microfonul trebuie amplasat foarte aproape de corpul
angajatului, trebuie f!cute ajust!ri adecvate pentru a determina un
câmp de presiune echivalent neperturbat.

3.3. În general, sunt valabile constantele de timp „S” #i „F” dac! intervalul
de timp de m!surare este lung în compara"ie cu constanta de timp aleas!, dar
ele nu sunt adecvate pentru a determina
e
T Aech
L
,
când nivelul de zgomot
fluctueaz! rapid.

3.4. M!surarea indirect! a expunerii

Rezultatul m!sur!rii directe a lui
e
T Aech
L
,
poate fi exprimat cunoscând
tipul de expunere #i m!surând domenii care se disting clar ale nivelului de
presiune acustic!; o metod! de e#antionare #i o distribu"ie statistic! pot fi utile.

A.4. Exactitatea m!sur!rii zgomotului #i determin!rii expunerii

Tipul aparatului #i abaterea standard a rezultatelor influen"eaz!
exactitatea m!sur!rii. Pentru compararea cu o limit! de zgomot, exactitatea
m!sur!rii determin! domeniul citirilor în care nu se poate lua nici o decizie
în privin"a dep!#irii valorii; dac! nu poate fi luat! nici o decizie, m!surarea
trebuie repetat! cu o exactitate mai mare. M!sur!rile cu exactitatea cea mai
mare permit luarea unei decizii în toate cazurile.

B. M!sur!rile pe termen scurt cu sonometre obi#nuite sunt satisf!c!toare
pentru angaja"ii care efectueaz!, într-o pozi"ie fix!, activit!"i repetate care
genereaz! aproximativ acelea#i niveluri de zgomot de band! larg! pe toat!
durata zilei. Dar, atunci când presiunea acustic! la care este expus un
angajat prezint! fluctua"ii pe un domeniu larg de niveluri #i/sau cu
caracteristici neregulate în timp, determinarea expunerii personale zilnice la
zgomot a unui angajat devine din ce în ce mai complex!; prin urmare,

435
metoda de m!surare cea mai exact! este de a monitoriza expunerea pe
durata întregului schimb, utilizând un sonometru integrator mediator.
Atunci când un sonometru integrator mediator conform standardului
SR CEI 804+A$+A2 (care este adecvat pentru m!surarea nivelului de
presiune acustic! continuu echivalent) îndepline#te cel pu"in specifica"iile
pentru clasa $, a fost recent complet calibrat într-un laborator #i microfonul
a fost amplasat corect, rezultatul face posibil s! se determine, cu anumite
excep"ii, dac! o expunere indicat! a fost dep!#it! chiar în situa"ii deosebite;
astfel, acea metod! este general aplicabil! #i este adecvat! pentru scopuri de
referin"!.436
ANEXA Nr. 48


INDICA!II PENTRU VERIFICAREA
AUZULUI ANGAJA!ILOR

La verificarea auzului angaja"ilor se iau în considerare urm!toarele
puncte:

#. Verificarea trebuie efectuat! în conformitate cu normele în vigoare ale
Ministerului S!n!t!"ii #i Familiei #i trebuie s! cuprind!:
- examenul ini"ial, care trebuie efectuat înainte sau la începutul
expunerii la zgomot;
- examin!ri regulate la intervale corespunz!toare gravit!"ii riscului.
2. Fiecare examen va consta cel pu"in dintr-o otoscopie combinat! cu un
control audiometric, care cuprinde o audiometrie tonal! de prag în conduc"ie
aerian! conform pct. 6.

3. Examinarea ini"ial! trebuie s! includ! o anamnez!; otoscopia #i testul
audiometric ini"iale trebuie s! fie repetate conform normelor în vigoare ale
Ministerului S!n!t!"ii #i Familiei.

4. Acolo unde expunerea personal! zilnic! la zgomot r!mâne mai mic! de
85 dB(A), examinarea regulat! trebuie efectuat! cel pu"in la 5 ani.

5. Examin!rile trebuie efectuate de persoane calificate #i atestate
corespunz!tor, conform legilor #i metodelor na"ionale #i pot fi organizate în
etape succesive (control, examinare de c!tre specialist).

6. Testul audiometric trebuie s! îndeplineasc! condi"iile din standardul
SR ISO 6$89, completate astfel:
Audiometria trebuie s! acopere #i frecven"a de 8000 Hz; nivelul
acustic de fond trebuie s! permit! m!surarea unui nivel de prag de
audibilitate egal cu 0 dB în raport cu standardul în vigoare.
Se pot utiliza #i alte metode, dac! prin aplicarea acestora se ob"in
rezultate comparabile.

437
ANEXA Nr. 49


DIREC!IILE DE AC!IONARE ALE VIBRA!IILOR
MECANICE ASUPRA CORPULUI OMENESC


a
x
, a
y
, a
z
– accelera"iile dup! direc"iile x, y, z
Axa x – de la spate spre piept
Axa y – de la dreapta spre stânga
Axa z – de la picioare spre cap.


438
ANEXA Nr. 50
VIBRA!II
LIMITE MAXIME ADMISE PENTRU VIBRA!IILE PE AXA z (a
z
)
PENTRU LOCURI DE MUNC" OBI$NUITE, CARE NECESIT" O
SOLICITARE NEUROPSIHIC" $I PSIHOSENZORIAL" NORMAL"
Accelera%ia a, m/s
2
Durata expunerii
Frecven%a
central& a
benzii de
#/3 octav&,
Hz
24 h #6 h 8 h 4 h 2,5 h # h 25
min
#6
min
#
min
0 $ 2 3 4 5 6 7 8 9
$,00 0,280 0,425 0,630 $,06 $,40 2,36 3,55 4,25 5,60
$,25 0,250 0,375 0,560 0,95 $,26 2,$2 3,$5 3,75 5,00
$,60 0,224 0,335 0,500 0,85 $,$2 $,90 2,80 3,35 4,50
2,00 0,200 0,300 0,450 0,75 $,00 $,70 2,50 3,00 4,00
2,50 0,$80 0,265 0,400 0,67 0,90 $,50 2,24 2,65 3,55
3,$5 0,$60 0,235 0,355 0,60 0,80 $,32 2,00 2,35 3,$5
4,00 0,$40 0,2$2 0,3$5 0,53 0,7$ $,$8 $,80 2,$2 2,80
5,00 0,$40 0,2$2 0,3$5 0,53 0,7$ $,$8 $,80 2,$2 2,80
6,30 0,$40 0,2$2 0,3$5 0,53 0,7$ $,$8 $,80 2,$2 2,80
8,00 0,$40 0,2$2 0,3$5 0,53 0,7$ $,$8 $,80 2,$2 2,80
$0,00 0,$80 0,265 0,400 0,67 0,90 $,50 2,24 2,65 3,55
$2,50 0,224 0,335 0,500 0,85 $,$2 $,90 2,80 3,35 4,50
$6,00 0,280 0,425 0,630 $,06 $,40 2,36 3,55 4,25 5,60
20,00 0,355 0,530 0,800 $,32 $,80 3,00 4,50 5,30 7,$0
25,00 0,450 0,670 $,000 $,70 2,24 3,75 5,60 6,70 9,00
3$,50 0,560 0,850 $,250 2,$2 2,80 4,75 7,$0 8,50 $$,20
40,00 0,7$0 $,060 $,600 2,65 3,55 6,00 9,00 $0,60 $4,00
50,00 0,900 $,320 2,000 3,35 4,50 7,50 $$,20 $3,20 $8,00
63,00 $,$20 $,700 2,500 4,25 5,60 9,50 $4,00 $7,00 22,40
80,00 $,400 2,$20 3,$50 5,30 7,$0 $$,80 $8,0 2$,20 28,00


439
ANEXA Nr. 5$


Limite maxime admise pentru vibra"iile pe axa z (a
z
) cu ac"iune general!
pentru locuri de munc! obi#nuite, care necesit! o solicitare
neuropsihic! #i psihosenzorial! normal!


440
ANEXA Nr. 52

VIBRA!II
LIMITE MAXIME ADMISE PENTRU VIBRA!IILE PE AXA x $I
AXA y (a
x
, a
y
) PENTRU LOCURI DE MUNC" OBI$NUITE, CARE
NECESIT" O SOLICITARE NEUROPSIHIC" $I
PSIHOSENZORIAL" NORMAL"
Accelera%ia a, m/s
2
Durata expunerii

Frecven%a
central&
a benzii
de #/3
octav&,
Hz
24 h #6 h 8 h 4 h 2,5 h # h 25
min
#6
min
#
min
0 $ 2 3 4 5 6 7 8 9
$,00 0,$00 0,$50 0,224 0,355 0,50 0,85 $,25 $,50 2,00
$,25 0,$00 0,$50 0,224 0,355 0,50 0,85 $,25 $,50 2,00
$,60 0,$00 0,$50 0,224 0,355 0,50 0,85 $,25 $,50 2,00
2,00 0,$00 0,$50 0,224 0,355 0,50 0,85 $,25 $,50 2,00
2,50 0,$25 0,$90 0,280 0,450 0,63 $,06 $,60 $,90 2,50
3,$5 0,$60 0,236 0,355 0,560 0,80 $,32 2,00 2,36 3,$5
4,00 0,200 0,300 0,450 0,7$ $,00 $,70 2,50 3,00 4,00
5,00 0,250 0,375 0,560 0,900 $,25 2,$2 3,$5 3,75 5,00
6,30 0,3$5 0,475 0,7$0 $,$20 $,60 2,65 4,00 4,75 6,30
8,00 0,400 0,600 0,900 $,400 2,00 3,35 5,00 6,00 8,00
$0,00 0,500 0,750 $,$20 $,800 2,50 4,25 6,30 7,50 $0,00
$2,50 0,630 0,950 $,400 2,240 3,$5 5,30 8,00 9,50 $2,50
$6,00 0,800 $,$80 $,800 2,800 4,00 6,70 $0,00 $$,80 $6,00
20,00 $,000 $,500 2,240 3,550 5,00 8,50 $2,50 $5,00 20,00
25,00 $,250 $,900 2,800 4,500 6,30 $0,60 $6,00 $9,00 25,00
3$,50 $,600 2,360 3,550 5,600 8,00 $3,20 20,00 23,60 3$,50
40,00 2,000 3,000 4,500 7,$00 $0,00 $7,00 25,00 30,00 40,00
50,00 2,500 3,750 5,600 9,000 $2,50 2$,20 3$,50 37,50 50,00
63,00 3,$50 4,750 7,$00 $$,200 $6,00 26,50 40,00 45,70 63,00
80,00 4,000 6,000 9,000 $4,000 20,00 33,50 50,00 60,00 80,00

44$
ANEXA Nr. 53

Limite maxime admise pentru vibra"iile pe axa x #i axa y (a
x
, a
y
) cu ac"iune
general! pentru locuri de munc! obi#nuite, care necesit! o solicitare
neuropsihic! #i psihosenzorial! normal!

442
ANEXA Nr. 54

VIBRA!II
LIMITE MAXIME ADMISE PENTRU VIBRA!IILE PE AXA z (a
z
)
PENTRU LOCURI DE MUNC" CARE NECESIT" O SOLICITARE
NEUROPSIHIC" $I PSIHOSENZORIAL" CRESCUT"

Accelera%ia a, m/s
2
Durata expunerii

Frecven%a
central&
a benzii
de #/3
octav&,
Hz
24 h #6 h 8 h 4 h 2,5 h # h 25
min
#6
min
#
min
0 $ 2 3 4 5 6 7 8 9
$,00 0,089 0,$35 0,200 0,336 0,444 0,749 $,$27 $,349 $,778
$,25 0,080 0,$$9 0,$78 0,302 0,400 0,673 $,000 $,$90 $,587
$,60 0,07$ 0,$06 0,$59 0,270 0,355 0,603 0,889 $,063 $,429
2,00 0,063 0,095 0,$43 0,238 0,3$7 0,540 0,794 0,952 $,270
2,50 0,057 0,084 0,$27 0,2$2 0,286 0,476 0,7$$ 0,84$ $,$27
3,$5 0,05$ 0,075 0,$$3 0,$90 0,254 0,4$9 0,635 0,746 $,000
4,00 0,044 0,067 0,$00 0,$68 0,225 0,375 0,57$ 0,673 0,889
5,00 0,044 0,067 0,$00 0,$68 0,225 0,375 0,57$ 0,673 0,889
6,30 0,044 0,067 0,$00 0,$68 0,225 0,375 0,57$ 0,673 0,889
8,00 0,044 0,067 0,$00 0,$68 0,225 0,375 0,57$ 0,673 0,889
$0,00 0,057 0,084 0,$27 0,2$2 0,286 0,476 0,7$$ 0,84$ $,$27
$2,50 0,07$ 0,$06 0,$59 0,270 0,355 0,603 0,889 $,063 $,429
$6,00 0,089 0,$35 0,200 0,336 0,444 0,749 $,$27 $,349 $,778
20,00 0,$$2 0,$68 0,254 0,4$9 0,57$ 0,952 $,429 $,682 2,254
25,00 0,$43 0,2$2 0,3$7 0,540 0,7$$ $,$90 $,778 2,$27 2,857
3$,50 0,$78 0,270 0,397 0,673 0,889 $,508 2,254 2,698 3,555
40,00 0,225 0,336 0,508 0,84$ $,$27 $,905 2,857 3,365 4,444
50,00 0,286 0,4$9 0,635 $,063 $,429 2,38$ 3,555 4,$90 5,7$4
63,00 0,355 0,540 0,794 $,349 $,778 3,0$6 4,444 5,397 7,$$$
80,00 0,444 0,673 $,000 $,682 2,254 3,746 5,7$4 6,730 8,889

443
ANEXA Nr. 55


Limite maxime admise pentru vibra"iile pe axa z (a
z
) pentru
locuri de munc! care necesit! o solicitare
neuropsihic! #i psihosenzorial! crescut!


444
ANEXA Nr. 56

VIBRA!II
LIMITE MAXIME ADMISE PENTRU VIBRA!IILE PE AXA x $I AXA y
(a
x
, a
y
) PENTRU LOCURI DE MUNC" CARE NECESIT" O
SOLICITARE NEUROPSIHIC" $I PSIHOSENZORIAL" CRESCUT"
Accelera%ia a, m/s
2
Durata expunerii

Frecven%a
central&
a benzii
de #/3
octav&,
Hz
24 h #6 h 8 h 4 h 2,5 h # h 25
min
#6
min
#
min
0 $ 2 3 4 5 6 7 8 9
$,00 0,032 0,048 0,07$ 0,$$3 0,$59 0,270 0,397 0,476 0,635
$,25 0,032 0,048 0,07$ 0,$$3 0,$59 0,270 0,397 0,476 0,635
$,60 0,032 0,048 0,07$ 0,$$3 0,$59 0,270 0,397 0,476 0,635
2,00 0,032 0,048 0,07$ 0,$$3 0,$59 0,270 0,397 0,476 0,635
2,50 0,040 0,060 0,089 0,$43 0,200 0,336 0,508 0,603 0,794
3,$5 0,05$ 0,075 0,$$3 0,$78 0,254 0,4$9 0,635 0,749 $,000
4,00 0,063 0,095 0,$43 0,225 0,3$7 0,540 0,794 0,952 $,270
5,00 0,079 0,$$9 0,$78 0,286 0,397 0,673 $,000 $,$90 $,587
6,30 0,$00 0,$5$ 0,225 0,355 0,508 0,84$ $,270 $,508 2,000
8,00 0,$27 0,$90 0,286 0,444 0,635 $,063 $,587 $,905 2,540
$0,00 0,$59 0,238 0,355 0,57$ 0,794 $,349 2,000 2,38$ 3,$75
$2,50 0,200 0,302 0,444 0,7$$ $,000 $,682 2,540 3,0$6 3,968
$6,00 0,254 0,375 0,57$ 0,889 $,270 2,$27 3,$75 3,746 5,079
20,00 0,3$7 0,476 0,7$$ $,$27 $,587 2,698 3,968 4,762 6,349
25,00 0,397 0,603 0,889 $,429 2,000 3,365 5,079 6,032 7,936
3$,50 0,508 0,749 $,$27 $,778 2,540 4,$90 6,349 7,492 $0,000
40,00 0,635 0,952 $,429 2,254 3,$75 5,397 7,936 9,524 $2,698
50,00 0,794 $,$90 $,778 2,857 3,968 6,730 $0,000 $$,905 $5,873
63,00 $,000 $,508 2,254 3,555 5,079 8,4$3 $2,698 $4,508 20,000
80,00 $,270 $,905 2,857 4,444 6,349 $0,635 $5,873 $9,048 25,397

445
ANEXA Nr. 57
Limite maxime admise pentru vibra!iile pe axa x "i axa y (a
x
, a
y
)
pentru locuri de munc# care necesit# o solicitare
neuropsihic# "i psihosenzorial# crescut#

446
ANEXA Nr. 58


VIBRA!II
LIMITE MAXIME ADMISE PENTRU VIBRA!II CU AC!IUNE
LOCAL" TRANSMISE PRIN SISTEMUL MÂN"-BRA!


A
c
– pentru o expunere regulat# "i continu#
A
i
– pentru o expunere intermitent#.
447
ANEXA Nr. 59

VALORILE MAXIME ADMISE ALE EXPUNERII ENERGETICE
EFICACE (H
ef
) PENTRU RADIA!IILE ULTRAVIOLETE CU
AC!IUNE OCULAR" SAU CUTANAT", ÎN FUNC!IE DE
LUNGIMEA DE UND" (λ λλ λ) #I EFICACITATEA SPECTRAL"
RELATIV" (S
λ λλ λ
)

Lungi-
mea de
und$
λ λλ λ
(nm)
Expunerea
energetic$
eficace
(H
ef
)
(mJ/cm
2
)
Eficacita-
tea
spectral$
relativ$ S
λ λλ λ

Lungi-
mea de
und$
λ λλ λ
(nm)
Expunerea
energetic$
eficace
(H
ef
)
(mJ/cm
2
)
Eficacitatea
spectral$
relativ$
S
λ λλ λ

0 % 2 3 4 5
$80 250 0,0$2 3$0 200 0,0$5
$90 $60 0,0$9 3$3 500 0,006
200 $00 0,030 3$5 $,0 • $0
3
0,003
205 59 0,05$ 3$6 $,3 • $0
3
0,0024
2$0 40 0,075 3$7 $,5 • $0
3
0,0020
2$5 32 0,095 3$8 $,9 • $0
3
0,00$6
220 25 0,$20 3$9 2,5 • $0
3
0,00$2
225 20 0,$50 320 2,9 • $0
3
0,00$0
230 $6 0,$90 322 4,5 • $0
3
0,00067
235 $3 0,240 323 5,6 • $0
3
0,00054
240 $0 0,300 325 6,0 • $0
3
0,00050
245 8,3 0,360 328 6,8 • $0
3
0,00044
250 7 0,430 330 7,3 • $0
3
0,0004$
254 6 0,500 333 8,$ • $0
3
0,00037
255 5,8 0,520 335 8,8 • $0
3
0,00034
260 4,6 0,650 340 $,$ • $0
4
0,00028
265 3,7 0,8$0 345 $,3 • $0
4
0,00024
270 3 $,000 350 $,5 • $0
4
0,00020
275 3,$ 0,960 355 $,9 • $0
4
0,000$6
280 3,4 0,880 360 2,3 • $0
4
0,000$3
285 3,9 0,770 365 2,7 • $0
4
0,000$$
290 4,7 0,640 370 3,2 • $0
4
0,000093
295 5,6 0,540 375 3,9 • $0
4
0,000077
297 6,5 0,460 380 4,7 • $0
4
0,000064
300 $0 0,300 385 5,7 • $0
4
0,000053
303 25 0,$90 390 6,8 • $0
4
0,000044
305 50 0,060 395 8,3 • $0
4
0,000036
308 $20 0,026 400 $,0 • $0
5
0,000030
448
Se pot lua în considerare urm#toarele valori limit# ale expunerii energetice
eficace pentru 8 ore de expunere profesional# zilnic#:

- Expunere ocular#:
- pentru UV apropiat (UVA: 3$5 - 400 nm):
H
ef
< $ J/cm
2
;
- pentru UV actinic (UVC + UVB: $80 - 3$5 nm):
H
ef
< 3 mJ/cm
2
;
- Expunerea cutanat# neprotejat#: (UV: $80 - 400 nm):
H
ef
< 3 mJ/cm
2
.

NOTE:
$. Expunerea energetic# eficace H
ef
se calculeaz# dup# formula:

H
ef
= E
ef
• t,

unde: E
ef
este iluminare energetic# eficace;
t - timpul de expunere, în secunde.

E
ef
se calculeaz# dup# formula:

• • =
400
$80
λ λ λ
D S E
ef
E (mW/cm
2
),
unde: E
λ
este iluminare energetic# spectral#;
S
λ
- eficacitatea spectral# relativ#;
D
λ
- banda de lungime de und# (nm).

2. Aceste valori se aplic# în cazul expunerii ochiului "i pielii la radia!ii
ultraviolete emise de arcuri electrice, desc#rc#rile în gaze "i vapori, surse
fluorescente, incandescente, cât "i celor con!inute de radia!ia solar#.

3. Aceste valori nu se aplic# în cazul radia!iilor ultraviolete emise de laseri,
persoanelor fotosensibile sau expuse concomitent la agen!i fotosensibilizan!i,
precum "i persoanelor cu afakie uni sau bilateral#.

4. Valorile maxime admise pentru energia radia!iilor ultraviolete din aceast#
anex# se aplic# la surse extinse, care subîntind un unghi mai mic de 80º.
În cazul surselor care subîntind un unghi mai mare de 80º, m#sur#torile se
fac pentru unghiuri de 80º.


449
ANEXA Nr. 60


TIMPUL DE EXPUNERE ZILNIC" ADMIS ÎN FUNC!IE DE
ILUMINAREA ENERGETIC" EFICACE (µ µµ µW/cm
2
) PENTRU
RADIA!IILE ULTRAVIOLETE ACTINICE (λ λλ λ : %80 - 3%5 nm)
CU AC!IUNE OCULAR" SAU CUTANAT"

Timpul de expunere zilnic$ Iluminare energetic$ eficace (E
ef
)
(µ µµ µW/cm
2
)
8 ore 0,$
4 ore 0,2
2 ore 0,4
$ or# 0,8
30 minute $,7
$5 minute 3,3
$0 minute 5
5 minute $0
$ minut 50
30 secunde $00
$0 secunde 300
$ secund# 3000
0,5 secunde 6000
0,$ secunde 30000

450
ANEXA Nr. 6$


RADIA!II DIN SPECTRUL VIZIBIL #I
INFRARO#U APROPIAT (400 - %.400 nm)


În cazul expunerii oculare de natur# profesional# la radia!ii din
spectrul vizibil pe o durat# zilnic# de 8 ore valorile maxime admise se
stabilesc în func!ie de valorile luminan!ei energetice spectrale (L
λ
) "i ale
ilumin#rii energetice spectrale (E
λ
) ale sursei, m#surate la nivelul ochiului
angajatului.

%. Pentru a preveni efectele termice retiniene provocate de expunerea la
radia!ii vizibile trebuie respectat# urm#toarea rela!ie:
)
2 / $
/( $ t L
R
• < α , unde:

• )
2
/( sr cm W L
R
este luminan!a energetic# eficace calculat#
dup# formula:
L L R D
R
=
λ λ λ
400
$ 400 .
, unde:

• • )
2
/( s nm cm mW L
λ
este luminan!a energetic# spectral#;
R
λ
- riscul de arsur#;
D
λ
- banda de und# (nm);
α (steradian) - unghiul solid sub care e v#zut# sursa; pentru
l#mpile rectangulare, α se calculeaz# în raport cu cea mai mare dimensiune
vizibil# dup# formula α = l/r, unde:
l (cm) este lungimea l#mpii;
r (cm) - distan!a dintre surs# "i ochiul angajatului;
t - timpul de observa!ie a radia!iilor (sau durata unui impuls în
cazul unei l#mpi care emite sub form# de impulsuri), având valori cuprinse
între $ ms - $0 s.

45$
2. Pentru prevenirea efectelor fotochimice retiniene provocate de
expunerea cronic# la lumina albastr# trebuie respectate urm#toarele rela!ii:

4
$0
2
/( $00 ); < < = • • t cm J t L K sr
albastru albastru
s "i

> < • • •

=
700
400
4 2
$0 );
2
/( $0 t sr cm W D B L L
albastru λ λ λ
s, unde:
K
albastru
[J/(cm
2
sr)] este luminan!a ponderat# cu timpul a luminii
albastre;
L
albastru
[W/(cm
2
sr)] - luminan!a energetic# eficace a luminii
albastre;
L
λ
[mW/(cm
2
nm s)] - luminan!a energetic# spectral#;
B
λ
- riscul legat de lumina albastr#;
D
λ
- banda de lungime de und# (nm).

452
ANEXA Nr. 62


COEFICIEN!II DE PONDERARE SPECTRAL" (B
λ λλ λ
, R
λ λλ λ
) PENTRU
EVALUAREA RISCULUI DE LEZIUNE RETINIAN",
PREZENTAT DE SURSELE DE RADIA!II VIZIBILE

Lungi-
mea de
und$
&
(nm)
Riscul
legat de
lumina
albastr$
B
λ λλ λ

Riscul de
arsur$


R
λ λλ λ

Lungimea
de und$

&
(nm)
Riscul
legat de
lumina
albastr$
B
λ λλ λ

Riscul de
arsur$


R
λ λλ λ

305 - - 4$5 0,8 8
3$0 - - 420 0,9 9
3$5 - - 425 0,95 9,5
320 - - 430 0,98 9,8
325 - - 435 $,0 $0,0
330 - - 440 $,0 $0,0
335 - - 445 0,97 9,7
340 - - 450 0,94 9,4
345 - - 455 0,9 9,0
350 - - 460 0,8 8,0
355 - - 465 0,7 7,0
360 - - 470 0,62 6,2
365 - - 475 0,55 5,5
370 - - 480 0,45 4,5
375 - - 485 0,4 4,0
380 - - 490 0,22 2,2
385 - - 495 0,$6 $,6
390 - - 500 - 600 $0
[(450-λ)/50]
$,0
395 - - 600 - 700 0,00$ $,0
400 0,$ $,0 700 - $049 NA $0
[(700-λ)/50]
405 0,2 2,0 $050 -$400 NA 0,2
4$0 0,4 4,0

NA = nu se aplic#

453
NOTE:
$. În cazul unei surse a c#rei luminan!# energetic# eficace L
albastru
> $0
-2

W/(cm
2
sr) în regiunea spectral# a luminii albastre, timpul de expunere
zilnic# maxim admis se calculeaz# dup# formula:
t
max
(s) = {$0
2
[J/(cm
2
sr)]} / {L
albastru
[W/(cm
2
sr)]}.

2. Pentru sursele care subîntind un arc mai mic de $$ mrd limitele de mai sus
pot fi m#rite, dar cu respectarea urm#toarelor rela!ii:
H
albastru
< $0 mJ/cm
2
, t < $0
4
s "i
E
albastru
< $ µW/cm
2
, t > $0
4
s, cu precizarea c# în cazul unei surse a
c#rei iluminare energetic# eficace E
albastru
>
$µW/cm
2
, timpul de expunere zilnic# maxim
admis se calculeaz# dup# formula:
t
max
(s) = [$0 mJ/cm
2
] / [E
albastru
(µW/cm
2
)].


454
ANEXA Nr. 63


RADIA!II DIN DOMENIUL
INFRARO#U APROPIAT


%. Valorile maxime admise pentru expunerea ocular# cronic# la radia!ii
infraro"ii cu lungimea de und# mai mare de 770 nm sunt exprimate prin
iluminarea energetic# E
IR
, care trebuie s# respecte rela!ia:

< • • =
400 . $
770
2
/ $0 cm mW D E E B
IR λ λ λ


2. Pentru radia!iile infraro"ii cu lungimea de und# între 770 - $400 nm emise
de l#mpi cu infraro"ii sau alte surse "i în absen!a unei stimul#ri vizuale
puternice, luminan!a energetic# L
IR
[W/(cm
2
sr)] trebuie s# respecte rela!ia:

L L D
IR
= • <
λ λ
α 0 6
770
$ 400
, /
.
, valabil# pentru observarea prelungit# a
sursei sub un unghi solid α (radiani).

NOT": Aceste limite s-au calculat pentru un diametru pupilar de 7 mm.455
ANEXA Nr. 64

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA %

Durata
de emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)< $0
-9$0
-9

pân# la
$0
-7


$0
-7

pân# la
$,8 × $0
-5$,8 × $0
-5

pân# la
5 × $0
-55 × $0
-5

pân# la
$ × $0
-3$ × $0
-3

pân# la
3


3
pân# la
$0


$0
pân# la
$0
3


$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 × $0
4

$80 pân# la
302,5
2,4 × $0
-5
J

302,5 pân# la
3$5
7,9 × $0
-7
C
2
J (t > T
$
)
7,9 × $0
-7
C
$
J (t < T
$
)

7,9 × $0
-7
C
2
J
3$5 pân# la 400
2,4 × $0
4
W
7,9 × $0
-7
C
$
J 7,9 × $0
-3
J 7,9 × $0
-6
W
400 pân# la 550 3,9 × $0
-3
C
6
J 3,9×$0
-7

C
6
W

550 pân# la 700


200 C
6
W


2 × $0
-7
C
6
J


7×$0
-4
t
0,75
C
6
J
3,9×$0
-3
C
3
C
6
J
(t > T
2
)
(t < T
2
)
7×$0
-4
t
0,75
C
6
J
3,9×$0
-3
C
3
C
6
W
700 pân# la
$ 050
200 C
4
C
6
W 2 × $0
-7
C
4
C
6
J 7 × $0
-4
t
0,75
C
4
C
6
J $,2 × $0
-2
C
4
C
6
W
456
(continuare)
Durata
de emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)< $0
-9$0
-9

pân# la
$0
-7


$0
-7

pân# la
$,8 × $0
-5$,8 × $0
-5

pân# la
5 × $0
-55 × $0
-5

pân# la
$ × $0
-3$ × $0
-3

pân# la
3


3
pân# la
$0


$0
pân# la
$0
3


$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 × $0
4

$ 050 pân# la
$ 400
2×$0
3
C
6
C
7
W 2 × $0
-6
C
6
C
7
J 3,5 × $0
-3
t
0,75
C
6
C
7
J 6 × $0
-4
C
6
C
7
W
$ 400 pân# la
$ 500
8 × $0
5
W 8 × $0
-4
J 4,4×$0
-
3
t
0,25
J
5,4×$0
-2

t
0,25
J
$ 500 pân# la
$ 800
8 × $0
6
W 8 × $0
-3
J 0,$ J
$ 800 pân# la
2 600
8 × $0
5
W 8 × $0
-4
J 4,4×$0
-
3
t
0,25
J
2 600 pân# la
4 000
8 × $0
4
W 8 × $0
-5
J 4,4 × $0
-3
t
0,25
J
5,4×$0
-2

t
0,25
J$0
-2
W
4 000 pân# la $0 $0
$$
W·m
2
$00 W·m
2
5,6 × $0
-3
t
0,25
J $0
3
W·m
2
Pentru factorii de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Notele de la anexele nr. 64 pân# la 67”.457
ANEXA Nr. 65


LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU
PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 2Lungimea de und$ λ λλ λ
(nm)
Durata de emisie t
(s)
Limita emisiei admise
pentru clasa 2
400 pân# la 700 t < 0,25
t ≥ 0,25
Aceea"i limit# a emisiei
admise ca pentru clasa $
C
6
x $0
-3
W
*


*
Pentru factorul de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Note la anexele nr. 64 pân# la 67”.


458
ANEXA Nr. 66

LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 3A

Durata
de emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)< $0
-9$0
-9

pân# la
$0
-7


$0
-7

pân# la
$,8 × $0
-5$,8 × $0
-5

pân# la
5 × $0
-55 × $0
-5

pân# la
$ × $0
-3$ × $0
-3

pân# la
3


3
pân# la
$0


$0
pân# la
$0
3


$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 × $0
4

$80 pân# la
302,5
$,2 × $0
-4
J "i 30 J·m
-2

302,5 pân# la
3$5
4 × $0
-6
C
2
J "i C
2
J·m
-2
(t > T
$
)

4 × $0
-6
C
$
J "i C
$
J·m
-2
(t < T
$
)

4 × $0
-4
C
2
J "i C
2
J·m
-2

3$5 pân# la
400


$,2 × $0
5
W
"i
3 × $0
$0

W·m
-2
4 × $0
-6
C
$
J "i C
$
J·m
-2

4 × $0
-2

J "i $0
4

J·m
-2

4 × $0
-5
W
"i
$0 W·m
-2

400 pân# la
700
$000 C
6
W "i
5×$0
6
C
6

W·m
-2
$0
-6
C
6
J "i
5 × $0
-3
C
6
J·m
-2

3,5×$0
-3
t
0,75
C
6
J "i
$8 t
0,75
C
6
J·m
-2
5×$0
-3
t
0,75
C
6
W "i
25

C
6
W·m
-2

700 pân# la
$ 050
$000 C
4
C
6

W "i 5×$0
6

C
4
C
6
W·m
-2

$0
-6
C
4
C
6
J "i
5 × $0
-3
C
4
C
6
J·m
-2

3,5×$0
-3
t
0,75
C
4
C
6
J "i
$8 t
0,75
C
4
C
6
J·m
-2

6×$0
-4
C
4
C
6
W "i
3,2

C
4
C
6

W·m
-2


459
(continuare)
Durata de
emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)< $0
-9$0
-9

pân# la
$0
-7


$0
-7

pân# la
$,8 × $0
-5$,8 × $0
-5

pân# la
5 × $0
-55 × $0
-5

pân# la
$ × $0
-3$ × $0
-3

pân# la
3


3
pân# la
$0


$0
pân# la
$0
3


$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 × $0
4

$ 050 pân# la
$ 400
$0
4
C
6
C
7
W
"i 5×$0
7

C
6
C
7
W·m
-2

$0
-5
C
6
C
7
J "i
5 × $0
-2
C
6
C
7
J·m
-2

$,8×$0
-2
t
0,75
C
6
C
7
J "i
90 t
0,75
C
6
C
7
J·m
-2

3×$0
-3
C
6
C
7
W "i
$6

C
6
C
7

W·m
-2

$ 400 pân# la
$ 500
4×$0
6
W "i
$0
$2
W·m
-2

4 ×$0
-3

J "i
$0
3

J·m
-2

2,2×$0
-2
t
0,25
J "i
5600 t
0,25
J·m
-2

0,27 t
0,25
J
"i
5600 t
0,25
J·m
-2

$ 500 pân# la
$ 800
4×$0
7
W "i
$0
$3
W·m
-2

4 ×$0
-2

J "i
$0
4

J·m
-2

0,5 J "i
$0
4
J·m
-2

$ 800 pân# la
2 600
4×$0
6
W "i
$0
$2
W·m
-2

4 ×$0
-3

J "i
$0
3

J·m
-2

2,2×$0
-2
t
0,25
J "i
5600 t
0,25
J·m
-2

2 600 pân# la
4 000
4×$0
5
W "i
$0
$$
W·m
-2

4 ×$0
-4

J
"i
$00

J·m
-2

2,2×$0
-2
t
0,25
J "i
5,6×$0
3
t
0,25
J·m
-2


0,27 t
0,25
J
"i
5600 t
0,25
J·m
-2
5 × $0
-2
W "i
$0
3
W·m
-2

4 000 pân# la
$0
6

$0
$$
W·m
-2
$00

J·m
-2
5,6×$0
3
t
0,25
J·m
-2
$0
3
W·m
-2

Pentru factorii de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Note la anexele nr. 64 pân# la 67”.

460
ANEXA Nr. 67


LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER
DIN CLASA 3B

Durata de
emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)


< $0
-9$0
-9
pân# la 0,25

0,25 pân# la
3× $0
4
$80 pân# la
302,5
3,8 × $0
5
W 3,8 × $0
-4
J $,5 × $0
-3

W
302,5 pân# la
3$5
$,25 × $0
4
C
2

W
$,25 × $0
-5
C
2
J 5 × $0
-5
C
2

W
3$5 pân# la
400
$,25 × $0
8
W 0,$25 J 0,5 W

400 pân# la
700


3 × $0
7
W
0,03 J pentru t < 0,06 s
0,5 W pentru t ≥ 0,06 s

0,5 W

700 pân# la
$ 050

3 × $0
7
C
4
W
0,03 C
4
pentru t < 0,06 C
4
s
0,5 W pentru t ≥ 0,06 C
4
s

0,5 W

$ 050 pân# la
$ 400

$,5 × $0
8
W

0,$5 J

0,5 W
$ 400 pân# la
$0
6

$,25 × $0
8
W 0,$25 J 0,5 W
Pentru factorii de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Note la anexele nr. 64 pân# la 67”.


46$
Note la anexele nr. 64 pân# la 67

$. Nu exist# decât un num#r limitat de dovezi privind efectele expunerilor
pentru durate mai mici de $0
-9
s. Limitele emisiei accesibile (AEL) pentru aceste
durate de expunere au fost extrapolate men!ionând iradian!a sau puterea radiant#
aplicabil# la $0
-9
s.

2. Factorii de corec!ie C
$
pân# la C
7
"i valorile de tranzi!ie T
$
"i T
2
utiliza!i în
anexele nr. 64 pân# la 67 sunt defini!i prin expresiile prezentate în anexa nr. 68.

3. A se vedea anexa nr. 70 pentru diafragmele de limitare.

4. În formulele din anexele nr. 64 pân# la 68 "i în aceste note, lungimea de
und# % trebuie exprimat# în nanometri "i durata de emisie t trebuie exprimat# în
secunde.


462
ANEXA Nr. 68

FACTORII DE COREC!IE C
%
PÂN" LA C
7
#I VALORILE DE
TRANZI!IE

T
%
#I T
2
UTILIZATE ÎN ANEXELE NR. 64 PÂN" LA 67

Parametru Domeniu spectral
(nm)
C
$
= 5,6 × $0
3
t
0,25

302,5 pân# la 400
T
$


= $0
0,8 ( % − 295)
× $0
-$5
s 302,5 pân# la 3$5
C
2
= $0
0,2 ( % − 295)
302,5 pân# la 3$5
T
2


= $0 × $0
0,02 ( % − 550)
s 550 pân# la 700
C
3
= $0
0, 0$5 ( % − 550)
550 pân# la 700
C
4
= $0
0, 002 ( % − 700)
700 pân# la $ 050
C
4
= 5

$ 050 pân# la $400
C
5
= N
-$/4 ∗ ∗
400 pân# la $0
6

C
6
= $ pentru α ≤ α
min
400 pân# la $400
C
6
= α / α
min
pentru α
min
< α ≤
α
max

400 pân# la $400
C
6
= α
max

min
pentru α

> α
max
400 pân# la $400
C
7
= $ $050 pân# la $$50
C
7
= $0
0, 0$8 ( % − $ $50)
$$50 pân# la $200
C
7
= 8 $200 pân# la $400Neutilizat în tabelele AEL. A se vedea MPE pentru piele.

∗ ∗
C
5
se aplic# numai pentru duratele impulsurilor mai mici decât 0,25 s.

N este num#rul total de impulsuri într-o perioad# dat# de timp în cazul
expunerii la impulsuri laser repetitive.

α este unghiul subîntins de o surs# extins#. Unitatea de m#sur# este radian
(rad).
α
min
este unghiul subîntins de o surs# pentru care este aplicabil

criteriul
sursei extinse exprimat în rad.
α
max
este valoarea unghiului subîntins de o surs# aparent# dincolo de care
MPE "i AEL sunt independente de dimensiunea sursei (α
max
= 0,$ rad).463
ANEXA Nr. 69

EXPUNEREA MAXIM" PERMIS" (MPE) LA NIVELUL CORNEEI PENTRU EXPUNEREA OCULAR"
LA RADIA!IA LASER
$) 2)


Durata de
emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)


< $0
-9$0
-9
pân# la
$0
-7


$0
-7
pân# la
$,8 x $0
-5$,8 x $0
-5
pân# la
5 x $0
-55 x $0
-5
pân# la
$ x $0
-3$ x $0
-3
pân# la
$0


$0

pân# la
$0
3$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 x$0
4

$80 pân# la
302,5
30 J·m
-2

302,5 pân# la
3$5
C
2
J·m
-2
(t > T
$
)

C
$
Jm
-2
(t < T
$
)
C
2
J·m
-2

3$5 pân# la
400


3x$0
$0
W m
-2
C
$
J·m
-2
$0
4
J·m
-2
$0 W m
-2
400 pân# la
550
C
$
J·m
-2
$0
2
C
6
J·m
-2
$0
-2
C
6
Wm
-2


550 pân# la
700


5x$0
6
C
6
W
m
-2


5x$0
-3
C
6
J m
-2$8 t
0,75
C
6
J·m
-2

$0
2
C
3
C
6
J·m
-2
(t > T
2
)


$8 t
0,75
C
6
J m
-2
(t < T
2
)

$0
-2
C
3
C
6
Wm
-2

700 pân# la
$ 050
5x$0
6
C
4

C
6
W m
-2

5x$0
-3
C
4

C
6
J m
-2
$8 t
0,75
C
4
C
6
J m
-2
3,2 C
4
C
6
Wm
-2

$ 050 pân# la
$ 400
5x$0
7
C
6
C
7
W m
-2

5x$0
-2
C
6

C
7
J m
-2
90 t
0,75
C
6
C
7
J m
-2
$6 C
6
C
7
Wm
-2

464
(continuare)
Durata de
emisie t
(s)
Lungimea
de und# %
(nm)


< $0
-9$0
-9
pân# la
$0
-7


$0
-7
pân# la
$,8 x $0
-5$,8 x $0
-5
pân# la
5 x $0
-55 x $0
-5
pân# la
$ x $0
-3$ x $0
-3
pân# la
$0


$0

pân# la
$0
3$0
3
pân# la
$0
4$0
4
pân# la
3 x$0
4

$ 400 pân# la
$ 500
$0
$2
W m
-2
$0
3
J·m
-2
5 600 t
0,25

J·m
-2

$ 500 pân# la
$ 800
$0
$3
W m
-2
$0
4
J·m
-2

$ 800 pân# la
2 600
$0
$2
W m
-2
$0
3
J·m
-2
5 600 t
0,25

J·m
-2

2 600 pân# la
$0
6
$0
$$
W m
-2
$00 J·m
-2
5 600 t
0,25
J·m
-2$0
3
W m
-2

$)
Pentru factorii de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Note la anexele nr. 64 - 67”.
2)
Nu exist# decât un num#r restrâns de m#rturii privind efectele expunerilor de o durat# mai mic# decât $0
-9
s. MPE pentru aceste durate de
expunere au fost extrapolate men!inând iradian!a aplicabil# la $0
-9
s.


465
ANEXA Nr. 70


DIAMETRELE APERTURILOR PENTRU M"SURAREA
IRADIAN!EI #I EXPUNERII RADIANTE

Diametrul aperturii pentru Domeniul
spectral
(nm)
Durata

(s)
Ochi
(mm)
Piele
(mm)
$80 - 400
400 -$400
$400 - $0
5
$400 - $0
5

$0
5
- $0
6

t ≤3 x $0
4
t ≤3 x $0
4

t ≤3
t>3
t ≤3 x $0
4

$
7
$
3,5
$$
$
3,5
$
3,5
$$

466
ANEXA Nr. 7$

EXPUNEREA MAXIM" PERMIS" (MPE) A PIELII LA RADIA!IA
LASER
$) 2)

Durata de
emisie t
(s)

Lungime
de und# %
(nm)< $0
-9$0
-9
pân# la
$0
-7$0
-7
pân# la
$0


$0

pân# la
$0
3$0
3
pân# la
$0
4

$80
pân# la
302,5

30 J·m
-2

302,5
pân# la
3$5
C
2
J·m
-2
(t > T
$
)
C
$
J·m
-2
(t < T
$
)

C
2
J·m
-2

3$5
pân# la
400
3 × $0
$0

W·m
-2


C
$
J·m
-2


$0
4
J·m
-2


$0 W·m
-2

400
pân# la
700

2 × $0
$$

W·m
-2


200 J·m
-2


$,$×$0
4
t
0,25

J·m
-2


2000 W·m
-2

700
pân# la
$ 400

2×$0
$$
C
4

W·m
-2


200
C
4
J·m
-2


$,$×$0
4
C
4
t
0,25

J·m
-2


2000 C
4
W·m
-2

$ 400
pân# la
$0
6


$0
$$
W·m
-2


$00 J·m
-2


5600 t
0,25
J·m
-2


$000 W· m
-2 3)

$)
Pentru factorii de corec!ie "i unit#!i a se vedea „Note la anexele nr. 64 – 67”
2)
Nu exist# decât un num#r restrâns de date privind efectele de expunere la o durat#
mai mic# decât $0
-9
s.
MPE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate men!inând iradian!a,
aplicabil# la $0
-9
s.
3)
Pentru suprafe!ele expuse ale pielii mai mari decât 0,$ m
2
, MPE este limitat# la $00 W·
m
-2
.
Pentru suprafe!ele cuprinse între 0,0$ m
2
"i 0,$ m
2
, MPE variaz# invers propor!ional cu
suprafa!a pielii expuse.


467
ANEXA Nr. 72


LIMITE DE EXPUNERE PENTRU CÂMPURI ELECTRICE
STATICE
Intensitatea câmpului
electric static
E (kVm
-$
)
Durata expunerii
Valoare limit# de
expunere
$4 ziua de lucru de 8 ore
Valoare plafon
$
42 $60 min.,
conform cu t < $$2/E

NOTE:
$. Aceast# valoare limit# de expunere se bazeaz# pe nivelul curen!ilor electrici
de la suprafa!a corpului sau indu"i în corp, sub care se consider# c# nu exist# efect
nociv pentru s#n#tate. Valoarea plafon nu trebuie dep#"it# în nici un moment al
zilei de lucru.
2. Purt#torii de implant cardiac nu trebuie s# fie expu"i la valori ale câmpului
electric static mai mari de $ kVm
-$
.
3. Pentru valori ale câmpului static între 5 "i 7 kVm
-$
exist# riscul de apari!ie a
curen!ilor de contact "i a desc#rc#rilor electrice.
4. În caz de interven!ie în câmp electric static cu o intensitate mai mare de
$5 kVm
-$
este necesar# purtarea echipamentelor de protec!ie (salopet#
special#, m#nu"i etc.).
5. Se consider# c# pentru intensit#!i ale câmpului electric static mai mici de
25 kVm
-$
nu apare perceperea sarcinilor electrice de suprafa!#.

468
ANEXA Nr.73

LIMITE DE EXPUNERE PENTRU CÂMPURI MAGNETICE
STATICE


Valoare medie
ponderat$ cu
timpul
%)

Valoare plafon
pentru întregul
corp
2)

Valoare plafon
pentru
membre
2)

Densitate de
flux magnetic B
(mT)

200

2 000

5 000

Note:
$) Densitatea câmpului magnetic la care este expus întregul corp în fiecare zi de
lucru de 8 ore nu trebuie s# dep#"easc# valoarea medie de 200 mT.
2) Limitele exprimate prin valoarea plafon nu trebuie dep#"ite în nici un moment
al zilei de lucru.
3) În situa!ia în care nivelul câmpului magnetic dep#"e"te limita de expunere
exprimat# ca valoare medie ponderat#, dar nu "i valoarea plafon, se va limita
timpul de lucru în acea zon# astfel încât media ponderat# pe ziua de munc# de 8 ore
s# nu dep#"easc# limita corespunz#toare de 200 mT.
4) Pentru câmpuri magnetice neomogene, densitatea medie de flux magnetic
trebuie m#surat# pe o suprafa!# de $00 cm
2
.
5) Limitele din acest tabel nu protejeaz# persoanele cu implanturi cardiace,
alte implanturi cu dispozitive activate electric sau implanturi feromagnetice. Se
consider# c# majoritatea implanturilor cardiace nu sunt afectate de câmpuri mai
mici de 0,5 mT. De aceea, locurile cu densit#!i de câmp magnetic mai mari de
0,5 mT trebuie prev#zute cu panouri de avertizare.
6) Dac# densitatea de câmp magnetic dep#"e"te 3 mT trebuie luate m#suri pentru
a preveni riscurile datorate lovirii cu obiecte metalice care se pot deplasa în câmp.
7) Ceasurile analogice, cartelele de credit, benzile magnetice, dischetele de
calculator etc. pot fi afectate negativ de expuneri de $ mT, dar aceast# valoare nu
afecteaz# securitatea oamenilor.

469
ANEXA Nr. 74

LIMITE DE EXPUNERE LA CÂMPURI ELECTRICE #I
MAGNETICE VARIABILE ÎN TIMP #I CÂMPURI
ELECTROMAGNETICE PÂN" LA 300 GHZ


Limitele de expunere con!in dou# categorii de limite: limite de baz# "i
nivele de referin!# derivate din limitele de baz#.

%. Limitele de baz# pentru expunerea la câmpuri electrice "i magnetice
variabile în timp "i câmpuri electromagnetice se bazeaz# direct pe efectele
stabilite asupra st#rii de s#n#tate.
M#rimile fizice folosite pentru a caracteriza aceste limite depind de
frecven!# "i sunt:
- Densitatea de curent (J), în Am
-2
, pentru frecven!e pân# la
$0 MHz;
- Rata specific# de absorb!ie (SAR), în W kg
-$
, pentru frecven!e
între $00 kHz "i $0 GHz;
- Absorb!ia specific# a energiei (SA), în J kg
-$
, pentru câmpuri în
impulsuri cu frecven!e între 300 MHz "i $0 GHz;
- Densitatea de putere (S), în W m
-2
, în domeniul de frecven!#
$0 - 300 GHz.
Limitele de baz# sunt prezentate în anexa nr. 75.

2. Nivelele de referin!# sunt necesare pentru evaluarea practic# a
expunerii, pentru a determina conformitatea cu limitele de baz#. Nivelele de
referin!# deriv# din limitele de baz#, iar respectarea nivelelor de referin!#
asigur# respectarea limitelor de baz#. Dac# valorile calculate sau m#surate
dep#"esc nivelul de referin!#, limita de baz# nu este în mod necesar dep#"it#,
dar în acest caz trebuie verificat# conformitatea cu limita de baz#.
M#rimile derivate în care se exprim# nivelele de referin!# sunt:
intensitatea câmpului electric (E), intensitatea câmpului magnetic (H),
densitatea de flux magnetic (B), densitatea de putere (S) "i curen!ii care
circul# prin membre (I
L
).
M#rimile care se refer# la percepere "i la alte efecte indirecte sunt
curentul de contact (I
C
) "i pentru câmpuri în impulsuri, absorb!ia specific# a
energiei (SA).
- Pentru câmpurile electrice "i magnetice cu frecven!e de pân# la
470
$0 MHz, nivelele de referin!# sunt exprimate prin intensitatea
câmpului electric "i magnetic neperturbat (valoarea rms).
- Pentru radia!iile electromagnetice cu frecven!e mai mari de $0 MHz,
nivelele de referin!# sunt exprimate prin densitatea de putere a undei
plane echivalente (Wm
-2
).

Aceast# m#rime este o m#rime derivat#,
plecând de la rata absorb!iei specifice (SAR).
Aceste nivele de referin!# se refer# la efecte pe termen scurt asupra
st#rii de s#n#tate, "i anume stimularea nervilor periferici "i a mu"chilor,
"ocuri "i arsuri cauzate de atingerea obiectelor conductoare "i cre"terea
temperaturii datorit# absorb!iei de energie în timpul expunerii la câmp.
Nivelele de referin!# sunt prezentate în anexele nr. 76 pân# la 79.
47$
ANEXA Nr. 75

LIMITE DE BAZ" PENTRU CÂMPURI ELECTRICE
#I MAGNETICE VARIABILE ÎN TIMP #I
CÂMPURI ELECTROMAGNETICE PENTRU
FRECVEN!E PÂN" LA 300 GHZ
∗ ∗∗ ∗Domeniul de
frecven'$
Densita-
tea de
curent
indus în
cap (i
trunchi J
(mA m
-2
)

(rms)
SAR
mediat$
pe
întregul
corp


(W kg
-$
)
SAR
localiza-
t$
(cap (i
trunchi)


(W kg
-$
)
SAR
localiza-
t$ (mem-
bre)(W kg
-$
)
Densita-
tea de
putere
S(W m
-2
)
pân# la $ Hz 40 - - - -
$ – 4 Hz 40/f - - - -
4 Hz – $ kHz $0 - - - -
$ – $00 kHz f/$00 - - - -
$00 kHz –$0
MHz
f/$00 0,4 $0 20 -
$0 MHz –$0 GHz - 0,4 $0 20 -
$0 - 300 GHz - - - - 50

∗ ∗∗ ∗
NOTE:
$. f este frecven!a în hertz.
2. Datorit# neomogenit#!ii electrice a corpului uman, densit#!ile de curent
trebuie s# fie mediate pe o sec!iune de $ cm
2
perpendicular# pe direc!ia
curentului.
3. Pentru frecven!e de pân# la $00 kHz, valorile de vârf ale densit#!ii de curent
se pot ob!ine prin înmul!irea valorii rms cu 2 (∼ $,4$4). Pentru impulsuri
de durata t
p
frecven!a echivalent# care se folose"te în limitele de baz# trebuie
calculat# ca f = $/(2t
p
).
4. Pentru frecven!e de pân# la $00 kHz "i pentru câmpuri magnetice în
impulsuri, densitatea maxim# de curent asociat# impulsurilor poate fi
calculat# din duratele de cre"tere/descre"tere "i din rata maxim# de varia!ie a
densit#!ii de flux magnetic. Densitatea de curent indus poate fi apoi
comparat# cu limitele de baz# corespunz#toare.
472
5. Toate valorile SAR trebuie s# fie mediate pe orice perioad# de 6 minute.
6. Se recomand# ca la frecven!e joase limitele pentru densit#!ile de curen!i
indu"i de câmpuri tranzitorii s# fie privite ca valori instantanee, care nu se
mediaz# în timp.
7. Masa medie pentru SAR localizat# este orice cantitate de $0 g de !esut
adiacent; SAR maxim# astfel ob!inut# trebuie s# fie valoarea folosit# pentru
estimarea expunerii.
8. Pentru impulsuri de durata t
p
, frecven!a echivalent# care se folose"te în
limitele de baz# trebuie calculat# ca f = $/(2t
p
). În plus, în cazul expunerii la
câmpuri în impulsuri în domeniul de frecven!# de la 0,3 pân# la $0 GHz "i
pentru expunerea localizat# a capului, pentru a limita sau pentru a evita
efectele auditive cauzate de presiunea termoelastic#, se recomand# o limit#
de baz# suplimentar#. De aceea absorb!ia specific# (SA) mediat# pe $0 g de
!esut nu trebuie s# dep#"easc# $0 mJ kg
-$
pentru angaja!i.
9. Densit#!ile de putere trebuie s# fie mediate pe orice 20 cm
2
din suprafa!a
expus# "i oricare perioad# de 68/f
$,05
minute (unde f este frecven!a în GHz)
pentru a compensa sc#derea progresiv# a adâncimii de penetrare pe m#sur#
ce frecven!a cre"te.
$0. Densit#!ile de putere spa!ial# maxime, mediate pe $ cm
2
, nu trebuie s#
dep#"easc# de 20 de ori valoarea de mai sus.


473
ANEXA Nr. 76

NIVELE DE REFERIN!" PENTRU EXPUNEREA PROFESIONAL"
LA CÂMPURI ELECTRICE #I MAGNETICE VARIABILE ÎN TIMP
#I CÂMPURI ELECTROMAGNETICE (VALORI RMS
NEPERTURBATE)*

Domeniul de
frecven'$
Intensita-
tea
câmpului
electric E

(Vm
-$
)
Intensitatea
câmpului
magnetic H


(Am
-$
)
Densitatea
fluxului
magnetic B


(µT)
Densitatea
de putere
pentru
und$ plan$
echivalent$
S
ech
(W m
-2
)

pân# la $ Hz - $,63 x $0
5
2 x $0
5
-
$ – 8 Hz 20 000 $,63 x $0
5
/f
2
2 x $0
5
/f
2
-
8 – 25 Hz 20 000 2 x $0
4
/f 2,5 x $0
4
/f -
0,025– 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f -
0,82 – 65 kHz 6$0 24,4 30,7 -
0,065 – $ MHz 6$0 $,6/f 2,0/f -
$ – $0 MHz 6$0/f $,6/f 2,0/f -
$0 – 400 MHz 6$ 0,$6 0,2 $0
400 –2000 MHz 3 f
$/2
0,008 f
$/2
0,0$ f
$/2
f/40
2 – 300 GHz $37 0,36 0,45 50

* NOTE:
$. f este frecven!a conform coloanei cu domeniul de frecven!#.
2. Valorile intensit#!ii câmpului pot fi dep#"ite cu condi!ia ca limitele de baz#
s# fie respectate "i orice efect nociv indirect s# fie exclus.
3. Pentru frecven!e între $00 kHz "i $0 GHz, S
ech
, E
2
, H
2
"i B
2
trebuie mediate
pe orice interval de 6 minute.
4. Pentru frecven!e de pân# la $00 kHz, valorile densit#!ii de curent de vârf se
ob!in prin înmul!irea valorii rms cu 2 . Pentru impulsuri de durata t
p

frecven!a echivalent# care se folose"te în limitele de baz# trebuie calculat# ca
f = $/(2t
p
).
474
5. Pentru cazul specific în care expunerea profesional# are loc la frecven!e pân#
la $00 kHz, limita pentru câmpuri electrice poate fi dep#"it# cu un factor de
2, în condi!iile în care efectele adverse indirecte sunt excluse.
6. Pentru valori de vârf la frecven!e mai mari de $00 kHz a se vedea graficele
$"i 2 din anexa nr. 79. Între $00 kHz "i $0 MHz, valorile de vârf pentru
intensitatea câmpului sunt ob!inute prin interpolare între de $,5 ori vârful de
la $00 kHz "i de 32 ori vârful de la $0 MHz. Pentru frecven!e mai mari de $0
MHz se sugereaz# ca densitatea de putere de vârf, mediat# pe l#!imea
impulsului, s# nu dep#"easc# de $000 ori limitele S
ech
, sau ca intensitatea
câmpului s# nu dep#"easc# de 32 ori intensitatea câmpului prezentat# în
aceast# anex#.
7. Pentru frecven!e mari de $0 GHz, S
ech
, E
2
, H
2
"i B
2
trebuie mediate pe orice
interval de 68/f
$,05
min (f în GHz).
8. Pentru frecven!e mai mici de $ Hz, nu apare nici o valoare de referin!#
pentru câmpurile electrice, care sunt efectiv câmpuri electrice statice.
&ocurile electrice datorate impedan!ei mici a sursei sunt prevenite prin
aplicarea procedurilor de securitate electric# stabilite pentru astfel de
echipamente.
9. Pentru frecven!a re!elei, 50 Hz, nivelul de referin!# pentru intensitatea
câmpului electric este, conform tabelului, $0 kV/m, iar pentru câmpul
magnetic 0,5 mT.
Câmp electric: Expunerea profesional# continu# pe durata unei zile de lucru
trebuie limitat# la intensit#!i rms ale câmpului electric neperturbat de maximum $0
kV/m. Este permis# expunerea profesional# pe termen scurt la intensit#!i rms ale
câmpului electric între $0 "i 30 kV/m, cu condi!ia ca intensitatea rms a câmpului
electric (kV/m) înmul!it# cu durata expunerii (h) s# nu dep#"easc# valoarea 80
pentru întreaga zi de lucru. Durata expunerii la câmpuri între $0 "i 30 kV/m se
poate calcula cu rela!ia t ' 80/E, unde t este durata în ore pe zi de lucru "i E este
intensitatea câmpului electric în kV/m.
Câmp magnetic: Expunerea profesional# continu# pe durata unei zile de
lucru trebuie limitat# la densit#!i rms ale densit#!ii de flux magnetic de
maximum 0,5 mT. Expunerea profesional# a întregului corp pe termen scurt,
pân# la 2 h dintr-o zi de lucru nu trebuie s# dep#"easc# o densitate a fluxului
magnetic de 5 mT. În cazul în care expunerea se limiteaz# la membre, se pot
permite expuneri de pân# la 25 mT.

475
ANEXA Nr.77

NIVELE DE REFERIN!" PENTRU CUREN!I DE CONTACT,
VARIABILI ÎN TIMP, DE LA OBIECTE BUNE CONDUC"TOARE*

Domeniul de frecven'$ Intensitatea maxim$ a curentului de
contact (mA)
pân# la 2,5 kHz $,0
2,5 – $00 kHz 0,4 f
$00 kHz – $$0 MHz 40

*NOT":
f este frecven!a în kHz

476
ANEXA Nr.78

NIVELE DE REFERIN!" PENTRU CUREN!II INDU#I ÎN
MEMBRE LA FRECVEN!E ÎNTRE %0 #I %%0 MHZ*


Domeniul de frecven'$ Intensitatea curentului (mA)
$0 – $$0 MHz $00

*NOT":
Valoarea calculat# ca r#d#cina p#trat# din media temporal# a p#tratului intensit#!ii
curentului indus pe orice interval de 6 minute al zilei de lucru de 8 ore nu va dep#"i
nivelul de referin!# de $00 mA.

477
ANEXA Nr. 79Fig. $. Nivele de referin!# ale intensit#!ii câmpului electric pentru frecven!e
între $ Hz "i 300 GHz.Fig. 2. Nivele de referin!# ale densit#!ii de flux magnetic pentru frecven!e
între $ Hz "i 300 GHz.
478
ANEXA Nr.80

EXPUNEREA SIMULTAN" LA CÂMPURI CU FRECVEN!E
MULTIPLE

În cazul expunerii simultane la câmpuri cu diferite frecven!e, pentru
frecven!e de pân# la $0 MHz la care pot ap#rea efectele de stimulare
electric#, se folosesc urm#toarele condi!ii pentru limitele de baz# :
$
J
J
MHz $0
Hz $ i
i , L
i

=

($)

iar pentru efecte termice, preponderente la frecven!e mai mari de $00 kHz:
$
S
S
SAR
SAR
GHz 300
GHz $0 i
L
i
GHz $0
kHz $00 i
L
i
≤ +

= =

(2)
unde :
J
i
este densitatea de curent indus# la frecven!a i;
J
L, i
- limita de baz# a curentului indus la frecven!a i;
SAR
i
- SAR datorat# expunerii la frecven!a i;
SAR
L
- limita SAR prezentat# în anexa nr. 75;
S
L
- limita de densitate de putere dat# în anexa nr. 75;
S
i
- densitatea de putere la frecven!a i.
Pentru aplicarea practic# a limitelor de baz#, nivelele de referin!# ale
intensit#!ii câmpurilor trebuie s# îndeplineasc# urm#toarele condi!ii:
a) Pentru frecven!e mai mici de $0 MHz:
$
a
E
E
E
MHz $0
MHz $ i
i
MHz $
Hz $ i
i , L
i
≤ +

> =

"i
$
b
H
H
H
MHz $0
kHz 65 i
j
kHz 65
Hz $ i
j , L
j
≤ +

> =

(3)(4)
unde :
479
E
i
este intensitatea câmpului electric la frecven!a i;
E
L, i
- nivelul de referin!# al câmpului electric din anexa nr. 76;
H
j
- intensitatea câmpului magnetic la frecven!a j;
H
L, j
- nivelul de referin!# al câmpului magnetic din anexa nr. 76;
a = 6$0 V/m;
b =24,4 A/m (30,7 µT).
b) Pentru frecven!e mai mari de $00 kHz:

$
E
E
c
E
GHz 300
MHz $ i
2
i , L
i
MHz $
kHz $00 i
2
i

+

> =

"i
$
H
H
d
H
GHz 300
MHz $ i
2
j , L
j
MHz $
kHz $00 i
2
j

+

> =

(5)
(6)

unde :
E
i
, E
L, i
, H
j
, H
L, j
au aceea"i semnifica!ie ca mai sus;
c = 6$0/f V/m, f în MHz;
d = $,6/f A/m, f în MHz.

Pentru curen!ii în membre "i curen!ii de contact trebuie îndeplinite
urm#toarele condi!ii:


= =
≤ ≤

MHz
Hz n
n C
n
MHz
MHz k
k L
k
I
I
I
I
$$0
$
,
$$0
$0
2
,
$ $

(7)
unde:
I
k
este componenta curentului prin membre la frecven!a k;
I
L,k
- nivelul de referin!# al curentului prin membre din anexa nr. 78;
I
n
- componenta curentului de contact la frecven!a n;
480
I
C,n
- nivelul de referin!# al curentului de contact la frecven!a n din anexa
nr. 79.

- M#surarea câmpului electromagnetic se va efectua în condi!iile în
care echipamentele emi!#toare func!ioneaz# la puterea maxim#.
- Dac# emi!#torii au mai multe regimuri de lucru care se deosebesc
prin parametri generali sau când ace"tia pot emite pe sisteme de
antene diferite, m#surarea se va face pentru fiecare regim în parte.

48$
ANEXA Nr.8$
UNITATEA__________________________

FI&( INDIVIDUAL(
DE INSTRUCTAJ PRIVIND
PROTEC)IA MUNCII

NUMELE &I PRENUMELE ___________________________________________
LEGITIMA)IA, MARCA _____________________________________________
GRUPA SANGUIN( ________________________________________________
DOMICILIUL ______________________________________________________

NUMELE &I PRENUMELE ___________________________________________
Data "i locul na"terii _________________________________________________
Calificarea ________________________ Func!ia __________________________
Locul de munc# _____________________________________________________
Autoriza!ii (ISCIR ".a.) _______________________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu ____________________________________
__________________________________________________________________

Instructajul la angajare

$) Instructajul introductiv general, a fost efectuat la data _________________
timp de _________ ore, de c#tre _______________________________________
având func!ia de ___________________________________________________
Con!inutul instructajului _____________________________________________
__________________________________________________________________

Semn#tura Semn#tura celui Semn#tura celui
celui instruit care a efectuat care a verificat
instructajul însu"irea cuno"tin!elor

2) Instructajul la locul de munc$, a fost efectuat la data __________________
specialitatea ____________________________ timp de ________ ore, de c#tre
_______________________ având func!ia de ____________________________
Con!inutul instructajului _____________________________________________
_________________________________________________________________

Semn#tura Semn#tura celui Semn#tura celui
celui instruit care a efectuat care a verificat
instructajul însu"irea cuno"tin!elor

482
3) Admis la lucru
Numele "i prenumele angajatorului _____________________________________
Func!ia ("ef sec!ie, atelier, "antier etc.) __________________________________
Data "i semn#tura ___________________________________________________
INSTRUCTAJ PERIODIC

Semn#tura celui
Data
instruc-
tajului
D
u
r
a
t
a

(
h
)

S
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
a

Materialul predat
i
n
s
t
r
u
i
t

c
a
r
e

a

i
n
s
t
r
u
i
t

c
a
r
e

a

v
e
r
i
f
i
c
a
t

i
n
s
t
r
u
i
r
e
a483
REINSTRUIRE

Semn#tura celui
Data
instruc-
tajului
D
u
r
a
t
a

(
h
)

S
p
e
c
i
a
l
i
t
a
t
e
a

Materialul predat
i
n
s
t
r
u
i
t

c
a
r
e

a

i
n
s
t
r
u
i
t

c
a
r
e

a

v
e
r
i
f
i
c
a
t

i
n
s
t
r
u
i
r
e
a
484
REZULTATELE TEST"RILOR DE PROTEC!IA MUNCII


Data

Materialul examinat Calificativ Examinator

ACCIDENTE DE MUNC" SUFERITE
SAU ÎMBOLN"VIRI PROFESIONALE

Data
producerii
evenimentulu
i
Diagnosticul
medical
Descrierea
evenimentului
Nr. "i data PV
de cercetare a
evenimentului
Nr.
zile
ITM

SANC!IUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA
REGLEMENT"RILOR DE PROTEC!IA MUNCII

Abaterea s#vâr"it# de la normele
de protec!ia muncii
Sanc!iunea aplicat#
Nr. "i data
procesului
verbal

485
CONTROL MEDICAL PERIODIC


Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei

Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei


Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei

Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei


Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei

Observa!ii de specialitate

Semn#tura "i Data
parafa medicului vizei