You are on page 1of 8

OSNOVNE INFORMACIJE O NASTAVNOM PREDMETU ALARMNI SUSTAVI

Semestar Broj sati u semestru Broj bodova prema ECTS Zadaci

Zimski 25 5 Osnovni zadatak predmeta je upoznati studente s temeljnim načelima zaštite imovine i osoba pomoću elektronskih sustava zaštite - alarmnih sustava. Nadalje, upoznati studente s osnovnim vrstama alarmnih sustava, ulogom inženjera sigurnosti u prosudbi ugroženosti odnosno rizika, izradom sigurnosnog elaborata, definiranjem projektnog zadatka, projektiranjem, izvođenjem, atestiranjem te korištenjem tih sustava u zaštiti imovine i osoba gospodarskih i drugih subjekata. Nakon odslušanog kolegija i uspješno položenog ispita student stječe osnovna znanja o temeljnim načelima zaštite imovine i osoba pomoću elektronskih sustava tehničke zaštite - alarmnih sustava, njihovom primjenom u praksi te utjecajem tih sustava na smanjenje rizika, a time u svezi i na premije osiguranja. Studenti su upoznati s osnovnim alarmnim sustavima te korištenjem tih sustava u zaštiti imovine i osoba. Kao inženjeri sigurnosti mogu sudjelovati u izradi prosudbe ugroženosti odnosno rizika, izradi sigurnosnog elaborata, definiranju projektnog zadatka. Nastavni program ostvaruje se predavanjima, seminarima i vježbama. Predavanja se pored klasično-kombinirane izvedbene i pokazne (ex cathedra / case) metode izvode i metodom rasprave (diskusije), kao i prikazom audio-video materijala tijekom predavanja. Klasično-kombinirane metode podrazumijevaju izlaganje sadržaja nastavnog programa primjenom računalnih prezentacija, te pokazne metode koje se odnose na demonstraciju rada pojedinih dijelova sustava. Predviđeni oblici rada su: - frontalni, - individualni Napomene: - Studenti predavanjima prisustvuju u jednoj grupi; - Predavanja su obavezna za redovne studente – preporuka za izvanredne; - Redovni studenti opravdano mogu izostati najviše s jednog predavanja;

Očekivani ishodi učenja

Metode rada i oblici provođenja nastave

Predavanja (eks katedra) Vježbe Ukupno

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE 20 5 25 sati

80,00% 20,00% 100%

Osnovne postavke zaštite pomoću alarmnih sustava − opravdanost korištenja sustava tehničke zaštite − izrada prosudbe ugroženosti I 5 1. bodovanje Objasniti: Syllabus.centralni uređaj. prikaz audio-video materijala tijekom predavanja) Očekivani ishodi Nastavne strategije i metode Predavač/ica Damir Bašić Vrste sustava tehničke zaštite Vatrodojavni sustav II 10 2. napajanje energijom.KALENDAR PREDAVANJA. RADIONICA. dijaloška. nastavni plan i program. vodovi − osnovne funkcije pojedinih dijelova sustava − plan uzbunjivanja − periodični pregledi i ispitivanja − Interpretirati pojmove i definicije vezane uz vatrodojavne sustave − Primijeniti naučena pravila i zakonitosti za odabir adekvatnih detektora za rano otkrivanje požara − Primijeniti naučena pravila i Predavačka f2f (verbalna: monološka. TERENSKE NASTAVE… Redni broj tjedna Ukupno sati Termin Naziv tematske cjeline Uvodno predavanje. diskusija. VJEŽBI. dijaloška. prikaz audio-video materijala tijekom predavanja) − Interpretirati pojmove i definicije iz područja tehničke zaštite − Interpretirati svrhu i ciljeve sustava tehničke zaštite − Objasniti i dati primjer osnovnih tipova sustava tehničke zaštite Predavačka f2f (verbalna: monološka. Upoznavanje studenata s obvezama pohađanja nastave. literatura. zadatak za seminarski rad (prezentacija) te potrebu izvođenja vježbi. blok − obrazloženje prednosti korištenja vatrodojavnog sustava − fizikalne osnove djelovanja sustava − fizikalne veličine koje nastaju u požaru − pretvaranje fizikalne veličine u električni signal – detektori Damir Bašić 2 . blok − izrada sigurnosnog elanorata − odabir sustava tehničke zaštite Općenito o sustavima tehničke zaštite − vrste sustava tehničke zaštite − osnovna konfiguracija sustava − osnovni dijelovi sustava . SEMINARA. detektori. diskusija. Upoznavanje s obvezom prisustvovanja vježbama.

KALENDAR PREDAVANJA. diskusija. smještaj − napajanje vatrodojavnog sustava − vodovi za povezivanje dijelova vatrodojavnog sustava − ostali dijelovi koji mogu biti povezani u vatrodojavni sustav − opseg zaštite − plinodojavni sustavi. TERENSKE NASTAVE… Redni broj tjedna Ukupno sati Termin Naziv tematske cjeline − kritreriji za odabir vrste detektora − mogućnosti za smanjenje pojave lažnog alarma − određivanje potrebnog broja detektora − razmještaj detektora u prostoru − vatrodojavna centrala – funkcije. RADIONICA. VJEŽBI. blok − razmještaj detektora u prostoru − protuprepadni sustav − protuprovalna centrala – funkcije. prikaz audio-video materijala tijekom predavanja) Demonstracija rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini Očekivani ishodi zakonitosti za eliminiranje pojave lažnog alarma − Razlikovati vrste detektora − Primijeniti zakonske odredbe koje se odnose na obvezu održavanja i periodičnog ispitivanja sustava − Objasniti i razlikovati ugroženost opasnost i rizik Nastavne strategije i metode Demonstracija rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini Predavač/ica Damir Bašić 3 . smještaj − mogućnosti integriranja sustava sa ostalim sustavima tehničke zaštite − opseg zaštite − održavanje protuprovalnog sustava − Interpretirati pojmove i definicije vezane uz protuprovalne sustave − Primijeniti naučena pravila i zakonitosti za odabir adekvatnih detektora − Primijeniti naučena pravila i zakonitosti za eliminiranje pojave lažnog alarma − Razlikovati vrste detektora − Primijeniti zakonske odredbe koje se odnose na obvezu održavanja sustava Predavačka f2f (verbalna: monološka. sustavi za gašenje iskre − održavanje i ispitivanje vatrodojavnog sustava Protuprovalni sustav − obrazloženje prednosti korištenja protuprovalnog sustava − fizikalne veličine koje nastaju prilokom provale − pretvaranje fizikalne veličine u električni signal – detektori − kritreriji za odabir vrste detektora − mogućnosti za smanjenje pojave lažnog alarma − određivanje potrebnog broja detektora III 15 3. dijaloška. SEMINARA.

RADIONICA. prikaz audio-video materijala tijekom predavanja) Demonstracija rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini Očekivani ishodi Nastavne strategije i metode Predavač/ica IV 20.vrste kamera . dijaloška. prikaz audio-video materijala tijekom predavanja) Demonstracija rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini Damir Bašić 4 .KALENDAR PREDAVANJA.sustav za zaštitu od krađe .rezolucija . dijaloška. TERENSKE NASTAVE… Redni broj tjedna Ukupno sati Termin Naziv tematske cjeline Videonadzorni sustav − obrazloženje prednosti korištenja videonadzornog sustava − osnovni dijelovi videonadzornog sustava − kamere . SEMINARA.metal – detektor − pravci razvoja sustava za kontrolu prolaza Zakonska regulativa . diskusija. diskusija. blok − vidno polje kamera − monitori − uređaji za digitalni zapis − komunikacija i centralizacija − dodatne mogućnosti video nadzora − pravci razvoja videonadzornog sustava Sustav za kontrolu prolaza − osnovne funkcije sustava za kontrolu prolaza − dijelovi sustava za kontrolu prolaza − uređaji za identifikaciju korisnika − programska podrška sustava − određivanje razine pristupa − komunikacija i centralizacija Damir Bašić − Interpretirati pojmove i definicije vezane uz sustav za kontrolu prolaza − Razlikovati uređaje za identifikaciju korisnika − Opisati dodatne mogućnosti korištenja sustava za kontrolu prolaza − Primijeniti naučena pravila i zakonitosti za odabir elemenata sustava − Primijeniti zakonske odredbe koje se odnose na obvezu izođača i korisnika sustava tehničke zaštite V 25 5. VJEŽBI.0 4.žarišna duljina − Interpretirati pojmove i definicije vezane uz videonadzorni sustav − Primijeniti naučena pravila i zakonitosti za odabir elemenata sustava − Razlikovati vrste kamera Predavačka f2f (verbalna: monološka.odredbe Zakona o privatnoj zaštiti i Zakona o zaštiti od požara koje se odnose na sustave tehničke zaštite Predavačka f2f (verbalna: monološka. blok − dodatne mogućnosti korištenja sustava − ostali sustavi .

SEMINARA.KALENDAR PREDAVANJA. zakone i metode u konkretnoj situaciji za davanje informacija o radu sustava tehničke zaštite Demonstracija rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini Očekivani ishodi Nastavne strategije i metode Predavač/ica Vježbe − Prezentacija sustava tehničke zaštite u praksi − demonstracija rada pojedinih sustava tehničke zaštite Damir Bašić 5 . VJEŽBI. TERENSKE NASTAVE… Redni broj tjedna Ukupno sati Termin Naziv tematske cjeline građevini i prostori u kojima se mora ugraditi tehnička zaštita ovlaštenja za obavljanje poslova projektiranje sustava obveze izvođača i korisnika sustava tehničke zaštite Primijeniti naučena pravila. RADIONICA.

2. D. južna zgrada FSB. dipl. 1995.hr 098 388 372 OBVEZE Nastavničke − redovito održavati nastavu.T Graf. kabinet Visoke škole damir.Zagreb: Hrvatski ceh zaštitara. Križančić.Zagreb: Osiguranje Zagreb d. . Z. 1991. Delišimunović.: Zaštitno-alarmni sustavi i osiguranje imovine. . 2004. oprema i sredstva za gašenje i zaštitu od požara. 4. Šmejkal. Novak.basic@vss. 1998. D. . 1. intrusion and hold-up -. Zagreb: SKTH/ Kemija u industriji.Zagreb: I. − Zakon o privatnoj zaštiti − Zakon o zaštiti od požara − Zakon o zaštiti na radu − Zakon o prostornom uređenju i građenju − Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite − Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite Propisi − Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima − Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima − Pravilnik o sustavima za dojavu požara − Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara − HRN DIN VDE 0833-1:1998 Sustavi za dojavu opasnosti od požara.. Husar. 2. Ivana Lučića 5.d. Delišimunović. 3. Priručnik za zaštitarstvo. 2002. M.: Suvremeni koncepti i uređaji zaštite. ing. Prema dogovoru putem elektroničke pošte (navesti razloge i temu) Zagreb. . naročito istraživački Studentske − redovito pohađati predavanja s aktivnim sudjelovanjem u nastavi − napisati i prezentirati seminarski rad − sudjelovati u raspravi na vježbama 6 Literatura za studij i polaganje ispita Literatura koja se preporučuje kao dopunska Norme .: Zaštita i sigurnost financijskih institucija. I.General requirements (DIN VDE 0833-1:1989) KOMUNIKACIJA IZMEĐU STUDENATA I NASTAVNIKA Nositelj kolegija Vrijeme konzultacija Način najave na konzultacije Mjesto održavanja konzultacija Adresa elektroničke pošte Mobitel (samo za iznimne situacije) Damir Bašić. . I. 2001. vježbe i konzultacije − poticati studente i studentice na aktivni samostalni rad. provale i prepada -.Opći zahtjevi (DIN VDE 0833-1:1989) Alarm systems for fire.LITERATURA 1.Zagreb: Hrvatski ceh zaštitara.: Uređaji.Zagreb: Tectus.: Alarmni sustavi.

Pokazno se prezentira djelovanje sustava i mogućnosti povezivanja u integralni sustav zaštite. U seminarskom radu je potrebno izraditi prijedlog mjera tehničke zaštite gospodarske ili privatne građevine (postojeća zaštita ili prijedlog uvođenja nove zaštite). pri formiranju konačne ocjene gubi sve bodove koji se vezani uz prisutnost na predavanjima. smrtnog slučaja u obitelji. odabir odgovarajućih elemenata sustava tehničke zaštite U grafičkom dijelu prikazati razmještaj pojedinih elemenata sustava unutar građevine (tlocrtni prikaz). Izostanak studenata s aktivnosti tijekom nastave Studentima koji su iz opravdanog razloga (bolesti. Seminarski rad Izrada i prezentacija seminarskog rada je obvezna. Potrebno je predvidjeti ugradnju vatrodojavnog sustava i najmanje jednog od ostalih sustava tehničke zaštite. omogućit će se nadoknada te aktivnosti. Završna ocjena Završna ocjena znanja studenta formira se nakon završnog ispita kao zajednička ocjena koja proizlazi iz uspjeha s teorijskog dijela ispita i aktivnog sudjelovanja u nastavi. te ako student izostane s nastave više od jednog puta. priprema za reprezentativne nastupe vrhunskih sportaša ili takmičenja vrhunskih sportaša) izostali s neke od aktivnosti koja se vrednuje a izostanak opravdali pravovaljanom dokumentacijom i izjavom predmetnom nastavniku. Prisustvo na nastavi također ulazi u konačni zbir.Vježbe Na vježbama studentima se prezentiraju sve vrste sustava tehničke zaštite.ime i prezime . procjenu očekivanih opasnosti od kojih bi građevinu trebalo štititi. U tekstualnom dijelu opisati namjenu građevine. Završni ispit Ispit se sastoji teorijskog dijela ispita koji se obavlja usmeno.akademska godina u kojoj se student/ica sluša predmet.lokaciju studija . Seminarski rad mora sadržavati osnovne podatke: . Na završnom ispitu student prezentira svoj seminarski rad i odgovara na postavljena pitanja vezana uz izradu rada. Prisustvovanje vježbama je obvezno. Studenti su obvezni seminarski rad donijeti predmetnom nastavniku na završni ispit. FORMIRANJE OCJENE Elementi − nazočnost na nastavi − izrada seminarskog rada − obrana seminarskog rada i usmeno odgovaranje Ukupno udio % 20 50 30 100 7 .matični broj studenta .. Ispitni rokovi Raspored održavanje ispitnih rokova (i predrokova ako budu određeni) bit će postavljen na web stranicama Visoke škole za sigurnost početkom nastavne godine.

9 60 – 69. Isto tako. mogu u tišini. Za vrijeme ispita studenti/ce trebaju isključiti mobitel. PRAVILA PONAŠANJA Studenti/ce koji iz opravdanih razloga ne mogu doći na nastavu/vježbe/terensku nastavu. dužni su to obaviti u tišini. pod uvjetom da su odlazak najavili predmetnom nastavniku prije početka predavanja ili na pauzi. Ako student nije zadovoljan ocjenom može odustati od ispita i prijaviti se za slijedeći rok pod istim uvjetima. OKVIRNA ISPITNA PITANJA obvezni dijelovi vatrodojavnog sustava ostali dijelovi vatrodojavnog sustava vrste automatskih javljača požara određivanje potrebnog broj automatskih javljača požara određivanje vrste automatskih javljača požara zonski i adresabilni sustavi smještaj vatrodojavne centrale glavni i sporedni vodovi zahtjevi za napajanje vatrodojavnog sustava plan uzbunjivanja ispitivanje vatrodojavnog sustava dijelovi protuprovalnog sustava tipkovnica u protuprovalnom sustavu protuprepadni sustav karakteristike kamera rezolucija uređaji za digitalno pohranjivanje podataka određivanje razine pristupa uređaji za prepoznavanje korisnika uvjeti za obavljanje poslova tehničke zaštite sigurnosni elaborat prosudba ugroženosti 8 . obranjeni seminarski rad) i postotka ostvarenog na završnom ispitu % 80 – 100 70 – 79. riješeni zadaci na nastavi.9 50 – 59.9 do 49. Studenti/ce koji dolaze izvan Zagreba a kasne na nastavu zbog prometa ili nekih drugih opravdanih razloga. Prije upisa ocjene student je upoznat sa završnom ocjenom. Studenti/ce trebaju isključiti zvuk mobitela na nastavi.99 ECTS sustav ocjena A B C DiE F i FX Obavijesti o postignutim rezultatima Brojčana ocjena izvrstan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2) nedovoljan (1) Upis ocjena u indeks je na završnom ispitu. ući u predavaonicu nakon početka sata. studenti koji zbog prometnih veza moraju ranije napustiti nastavu. Za nepoštivanje utvrđenih pravila poduzet će se odgovarajuće sankcije Studenti/ce su dužni/e poštivati odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Visoke škole za sigurnost. dužni su elektroničkom porukom o nedolasku obavijestiti predmetnog nastavnika.Konačna ocjena je zbroj postotaka ostvarenih tijekom nastave (nazočnost na nastavi. bez posebnog opravdavanja.