You are on page 1of 16

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

W E E DUCATE N URTURE & U NDERSTAND S TUDENTS

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN P E NG G U NA A N K A E D A H G A R I S NO M BO R U NT U K M E NI NG K A T K A N K E M A H I R A N P E L A J A R T I NG K A T A N 1 D A L A M M E NY E L E S A I K A N O P E R A S I P E NA M B A H A N D A N P E NO L A K A N I NT E G E R .

REFLEKSI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) KOGNITIF • Subjek kajian tidak dapat memahami konsep penambahan dan penolakan antara nombor integer • Subjek kajian tidak dapat menyelesaikan masalah PSIKOMOTOR penambahan dan penolakan integer di hadapan kelas (di atas papan putih) • Subjek kajian kurang berminat dengan tajuk integer • Subjek kajian tidak dapat menerima pendedahan baru AFEKTIF .

Mengandungi satu siri tugasan dan proses pemikiran yang dihubungkait rapat untuk membantu pembentukan satu set heuristik atau corak heuristik .TINJAUAN LITERATUR MATEMATIK – satu bidang ilmu yang melatih minda supaya belajar secara bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  Krulik & Rudnick (1996) – Penyelesaian masalah merupakan satu proses yang kompleks dan sukar dipelajari.

menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat  Dun & Stevenson (1997) – penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu seseorang mengetahui dan memahami pengetahuan dan kemahiran dalam proses pembelajaran . 1995) kaedah tersendiri individu mencari.TINJAUAN LITERATUR  Lester (1970) – masalah merupakan satu situasi apabila seseorang individu itu dikehendaki melaksanakan kerja penyelesaiannya  Gaya pembelajaran (Felder & Henrigues.

TINJAUAN LITERATUR  Davvis dan Simmt (2003) – garis nombor merupakan satu bahan konkrit yang dapat menunjukkan operasi matematik yang dapat meningkatkan pemahaman kita  Wiegel (1998) – garis nombor berstruktur dapat membantu kefahaman asas matematik .

FOKUS KAJIAN Kajian ini memfokuskan kepada masalah subjek kajian untuk meningkatkan kemahiran subjek kajian dalam menjalankan operasi penambahan dan penolakan integer .

TINJAUAN MASALAH & ANALISIS KOGNITIF • Ujian pra • Ujian post • Semakan dokumen AFEKTIF • Temubual • Soal selidik .

Mengkaji peningkatan kemahiran murid dalam menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer menggunakan garis nombor 2. Mengkaji kecenderungan murid untuk menggunakan kaedah garis nombor dalam menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan nombor integer .OBJEKTIF KAJIAN 1.

SOALAN KAJIAN 1. Adakah pelajar cenderung menggunakan garis nombor sebagai alternatif menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer? . Adakah pelajar dapat menyelesaikan masalah penambahan dan penolakan integer menggunakan garis nombor? 2.

Tertumpu kepada sub-topik penambahan dan penolakan nombor integer 3. Fokus kepada kaedah penggunaan garis nombor .BATASAN KAJIAN 1. Kajian hanya melibatkan 35 orang pelajar kelas 1D dan tidak melibatkan kelas-kelas lain 2.

latar belakang akademik yang lemah dan sahsiah yang sederhana 3. Kumpulan sasaran kajian ini adalah 35 orang dari kelas 1D 2. Mengalami masalah dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi penambahan dan penolakan nombor integer . Semua pelajar dalam kelas yang sama.KUMPULAN SASARAN 1.

dalam kecekapan menyelesaik • Instrumen: • Membuat menambah & an menolak. semasa kepada melaksanakan subjek aktiviti. kajian.TINDAKAN Mereflek Merancang Tindakan Melaksana kan Tindakan Membuat Pemerhatian Membuat Refleksi dan Penilaian • Membuat • Membina • Memperkenal • Mendapatkan maklumattinjauan awal sebuah kan kaedah masalah subjek proposal garis nombor maklumat seperti kajian. • Adakah penggunaan kaedah garis nombor berjaya menjawab soalansoalan kajian? . • Ujian Bertulis rujukan penambahan masalahberkenaan Pra dan masalah yang • Pemerhatian dengan teoripenolakan dihadapi dan teori • Soal Selidik perubahan nombor pembelajara tingkah laku • Temu Bual integer n. kajian.

CARA MENGUMPUL DATA OBJEKTIF 1 • Membuat ujian pra/ujian post • Kajian dokumen OBJEKTIF 2 • Pemerhatian • Temubual .

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Ujian pra diberikan kepada semua murid 3. Ujian post . Menjalankan PdP dengan memperkenalkan penggunaan kaedah garis nombor dalam menyelesaikan penambahan dan penolakan nombor integer 4.MERANCANG TINDAKAN 1. Membuat pemerhatian dalam kelas dengan meminta beberapa orang murid menjawab soalan yang melibatkan nombor integer di hadapan kelas 2.