You are on page 1of 75

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA: ROMÂNĂ / LIMBĂ STRĂINĂ Î N V Ă Ţ Ă M ÂN T L A D I S T A N Ţ Ă

PROGRAMA ANALITICĂ
DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ (OPŢIONAL A) "PROBLEME DE GRAMATICĂ A LIMBII ROMÂNE" Spe !"#!$"%e": ROMÂNĂ & O LIMBĂ STRĂINĂ A'(#: A# IV&#e") Se*e+,%e#e I&II TITULARUL DISCIPLINEI: Prof. univ. dr. DUMITRU IVĂNUŞ IOBIECTIVELE DISCIPLINEI: - A se demons r! "# e$is # %ro&'eme de (r!m! i"#) *n "ee! "e %rive+ e s #%,nire! ! , ! eoriei) ", +i ! !n!'i-ei (r!m! i"!'e. - A se d! so'u/ii *n vedere! re-o'v#rii !"es or %ro&'eme +i ! !%'i"#rii "ore" e *n "omuni"!re! or!'# s!u *n s"ris. - A se re"uno!+ e +i) m!i !'es) ! se "re! diverse f!% e de 'im&#) "! !%'i"!/ii !'e %rin"i%ii'or (r!m! i"!'e *n or o(r!fi! !" u!'# ! 'im&ii rom,ne. IITEMATICA CURSURILOR: 1. CONECTIVE GRAMATICALE Termenu' conectiv. Cone" ive'e (r!m! i"!'e 0de re'!/ie *n %ro%o-i/ie s!u *n fr!-#1 +i !' e e'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i". Pre%o-i/ii'e 0'o"u/iuni'e %re%o-i/ion!'e1 +i "on2un"/ii'e 0'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e1 *n o%o-i/ie "u %ronume'e) !d2e" ive'e +i !dver&e'e re'! ive ori ne3o #r, e 0"om%use "u ori-1. Du&'! fun"/ie sin !" i"# ! "one" ive'or %ronomin!'e s!u !dver&i!'e +i e$"e%/ii *n "ons ru"/ii'e infini iv!'e re'! ive 0"u fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie +i "u ro' de re'!/ie do!r *n %ro%o-i/ie1. A. Pronumele, adjectivul şi adverbul ce V!'ori'e morfo'o(i"e de pronume sau adjectiv interogativ/exclamativ) pronume sau adjectiv relativ: "on e$ e *n "!re !%!r +i fun"/ii sin !" i"e. Pronume'e in ero(! iv +i re'! iv %re"ed! e de %re%o-i/ii'e de, pentru, la: in er%re #ri +i fun"/ii sin !" i"e. 4un"/ii'e de su&ie" +i de "om%'emen dire" "! e$"e%/ii de '! mod!'i ! e! de e$%rim!re ! 'or) *n ru", %ronume'e re'! ive !u un du&'u ro':
5

in rodu" o su&ordon! # +i !u form! im%us# de re(en ) d!r fun"/i! de%inde de un "uv,n din su&ordon! #. V!'o!re! morfosin !" i"# ! (ru%u'ui de "uvin e indiferent ce. Ce e"3iv!'en "u %ronume'e re'! iv care +i "u %ronume'e +i !d2e" ivu' ne3o #r, orice: "on e$ e +i fun"/ii. De ce: 'o"u/iune !dver&i!'# +i 'o"u/iune "on2un"/ion!'#. Ce !dver& in ero(! iv6e$"'!m! iv s!u re'! iv: "on e$ e) sensuri +i fun"/ii. Ce e'emen "ons i u iv !' 'o"u/iuni'or "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re) !' 'o"u/iuni'or !dver&i!'e +i !' "e'or %ronomin!'e 0s!u !d2e" iv!'e %ronomin!'e1 ne3o #r, e. . Pronumele, adjectivul şi adverbul cât V!'ori morfo'o(i"e 0"on e$ e) sensuri) "on roverse +i fun"/ii1: !dver& de mod) de im% +i de 'o". !dver& re'! iv +i ne3o #r, . %ronume +i !d2e" iv in ero(! iv) re'! iv +i ne3o #r, . su&s !n iv. !dver& de mod "om%!r! iv. %re%o-i/ie. "on2un"/ie su&ordon! o!re "onse"u iv# +i "on2un"/ie "oordon! o!re !dvers! iv#. E'emen "ons i u iv: !' 'o"u/iuni'or %re%o-i/ion!'e. !' 'o"u/iuni'or "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re mod!'e s!u em%or!'e +i "oordon! o!re "o%u'! ive +i !dvers! ive. !' 'o"u/iuni'or !dver&i!'e. !' 'o"u/iuni'or %ronomin!'e. De-!m&i(ui-!re! "uv,n u'ui cât "! %ronume in ero(! iv s!u re'! iv6!dver& de mod %ro%riu-is ori ne3o #r, : "on e$ e) v!'ori) sensuri) fun"/ii sin !" i"e. S ! u u' morfosin !" i" !' (ru%uri'or: at!t c!t, at!t..., c!t, c!t..., at!t" fa#$ de/comparativ cu/%n compara#ie cu c!t. C. Adverbele şi conjunc#iile unde, când, cum V!'ori morfo'o(i"e 0"on e$ e) sensuri) "on roverse) fun"/ii1: adverbe pronominale interogative &exclamative' sim%'e s!u re%e ! e 0*n 'o"u/iuni !dver&i!'e de 'o" s!u de im%1: sensuri 'e$i"!'e) fun"/ii sin !" i"e. adverbe pronominale relative: sensuri 'e$i"!'e) e'emen e 2on"/ion!'e *n %ro%o-i/ii ne"ir"ums !n/i!'e ori "ir"ums !n/i!'e. *n "ons ru"/ii infini iv!'e re'! ive. fun"/ii sin !" i"e *n %ro%o-i/ii'e su&ordon! e %e "!re 'e in rodu" s!u *n !' e'e "!re urme!-#. sin !(me'e acolo unde, atunci când, atât cât 0!n!'i-!&i'e morfo'o(i" +i sin !" i"1. conjunc#ii sau locu#iuni conjunc#ionale subordontoare: unde "on2un"/ie 0C71. 'o"u/iune "on2un/ion!'# 0CV-C8ND1. când "on2un"/ie 0CV) C8ND) C71) 'o"u/iune "on2un"/ion!'# 0ca şi când %en ru CM) PR1) !dver& de "on2un"/ion!'# 0CM) PR1. D. (ocu#iunea adverbial$ de câte ori V!'ori morfo'o(i"e +i fun"/ii sin !" i"e: locu#iune adverbial$ de mod interogativ$ &exclamativ$' sau relativ$" regen#i ver&!'i) !d2e" iv!'i) !dver&i!'i. (ru%uri "!re f!" %!r e din !"ee!+i arie semantic$: s ru" uri) sensuri) re(en/i +i fun"/ii !'e !"es or!. "om%or !men sin !" i" *n %ro%o-i/ii
9

em%or!'#) "on"esiv#)

im%

!' ern! iv6"on2un"/ie "oordon! o!re dis2un" iv# re%e ! #. cum "on2un"/e 0C7) CT1) 'o"u/iune

+i *n fr!-e. !n!'o(i! (ru%u'ui ori de câte ori/de câte ori" fals$ 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re) '! fe' "! +i a câta oar , a oricâta oar . !. RE"ETAREA GRAMATICAL# S"o%uri'e re%e #rii unor %#r/i de %ro%o-i/ie s!u ! unor %ro%o-i/ii. Re%e !re! %rin reluarea s!u %rin anticiparea $a%ei 0"uv,n s!u %ro%o-i/ie1. Re'u!re! %rin !"e'!+i "uv,n s!u %rin r-unu' diferi "!re e$%'i"# &!-!. ro'u' s ru" ur!' !' re'u#rii. An i"i%!re! s!u re'u!re! &!-ei su&ie" ) "om%'emen dire" ) "om%'emen indire" . Re'u!re! %rin %ronume ! su&ordon! e'or ne"ir"ums !n/i!'e +i ! %#r/i'or de %ro%o-i/ie ne"ir"ums !n/i!'e: in er%re #ri !'e re'u#ri'or s!u !'e !n i"i%#ri'or unor %#r/i de %ro%o-i/ie "! !%o-i/ii. Re'u!re! %ro%o-i/ii'or ne"ir"ums !n/i!'e %rin r-o %!r e de %ro%o-i/ie "ores%un-# o!re !n e%us#. r!nsform!re! 'or *n !%o-i ive care explic$ o parte de propo)i#ie corespun)$toare antepus$ su&ordon! ei. Re'u!re! +i !n i"i%!re! %ro%o-i/ii'or su&ordon! e "ir"ums !n/i!'e %rin !dver&e s!u 'o"u/iuni !dver&i!'e. Core'! ive'e "onse"u ivei 0+i fun"/ii'e 'or sin !" i"e1 +i o%i"! fi$#) du%# re(en #. Adver&e'e cum +i ce *n mod!'e'e de iden ifi"!re "!re rei!u o &!-# !d2e" iv!'# !u !dver&i!'# 0"u fun"/ie de "om%'emen e de "!u-#1. A%o-i ive'e de re'u!re "onsider! e %rin"i%!'e in"iden e. &e ce, 'entru ce, la ce, %ronume "ore'! ive "!re !n i"i%# !%o-i ive "!u-!'e s!u fin!'e. (. ARTICOL)L, "RON)MELE *I A&+ECTIV)L &EMON,TRATIV E imo'o(i! !r i"o'e'or demons r! ive-!d2e" iv!'e. V!'ori +i fun"/ii nonde ermin! ive. 4orme 'i er!re +i %o%u'!re) de"'in!re. endin/e. Confu-i! *n re !r i"o') %ronume +i !d2e" iv demons r! iv. Ar i"o'u' demons r! iv - %ronume semiinde%enden . Con e$ e *n "!re !%!re "%,! .#(#: %re"ed# !d2e" ive) 'o"u/iuni !d2e" iv!'e) numer!'e. in r# *n s ru" uri diferi e: !d2e" ive +i !dver&e '! (r!du' su%er'! iv re'! iv) su&s !n ive %ro%rii "om%use) 'o"u/iuni !dver&i!'e. Ro'u' de m!r"# ! su&s !n ivi-#rii. Cel, cea, cei, cele, $l, a, $i, $le e ". - p%.'(*e /e*.'+,%",!0e /e /ep1%,"%e) 2.%*e + (%,e ",nd sun urm! e de diverse %#r/i de vor&ire %re"ed! e de %re%o-i/ii s!u 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e "u re(im de :eni iv) D! iv) A"u-! iv. de diverse %#r/i de vor&ire *n :eni iv. de %ronume'e care *n diferi e "!-uri 0",nd in rodu"e o ! ri&u iv#1. de !dver&e "u %re%o-i/i! de 0in"'usiv "om%use'e "u %re%o-i/i! de: dinainte, dinapoi1 s!u de 'o"u/iuni !dver&i!'e. de ver&e '! su%in. *n s ru" ur! %ronume'or re'! ive cel ce, ceea ce, cei ce, cele ce. Cel, cea, cei, cele, $l, a, $i, $le e ". - "/3e ,!0e /e*.'+,%",!0e /e /ep1%,"%e) 2.%*e + (%,e) ",nd un su&s !n iv es e urm! de un %ronume demons r! iv "!re se !"ord# "u !"es ! s!u ",nd un %ronume %re"ed# un su&s !n iv "u "!re se !"ord# *n (en) num#r) "!-.
;

. s!u 'o"u/iuni'e %re%o-i/ion!'e %n compara#ie cu. Principiul fonetic. cel mai pu#in bun: cel 0%ronume s!u !d2e" iv demons r! iv1 < mai $un) mai 'u1in $un 0!d2e" ive '! "om%!r! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e1. Termenu' de "om%!r!/ie s!u ermenu' de referin/# !' (r!du'ui "om%!r! iv +i !' (r!du'ui su%er'! iv re'! iv: o %!r e de %ro%o-i/ie s!u o %ro%o-i/ie su&ordon! #. Principiul morfologic: "erin/e) si u!/ii *n "!re se !%'i"#. Principiul silabic: "erin/e) !%'i"!/ii. Cel. Principiul sintactic: "erin/e) !%'i"!/ii. printre1. Con r!di"/ii *n re s"riere +i %ronun/!re..!dver&e '! su%er'! ivu' re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e. comparativ cu. REFERAT: =A%'i"!/ii !'e %rin"i%iu'ui.!r i"o'e "!re %re"ed# !d2e" ive '! "om%!r! ivu' de su%eriori ! e ori de inferiori ! e. cel mai pu#in bun e ". 2. COLOCVII SEMESTRIALE) "u su&ie" e eore i"e +i !%'i"! ive. Defini/ie.6%"2!e. . cea e ".. fonematic sau fonologic: "erin/e) !%'i"!/ii. Principiul estetic: "erin/e) !%'i"!/ii. Termenu' de "om%!r!/ie s!u ermenu' de referin/# !' "om%!r! ive'or de su%eriori ! e ori de inferiori ! e sun "om%'emen e s!u su&ordon! e "ir"ums !n/i!'e de mod "om%!r! iv) *n s ru" ur! "#ror! in r# o&'i(! oriu fie !dver&e'e dec!t. IVBIBLIOGRAFIE GENERALĂ: *ramatica pentru to#i) ?u"ure+ i) Edi ur! Cum!ni !s) 5@@B.%.4.GRADELE COMPARATIV 5I SUPERLATIV CU STRUCTURA: CEL MAI -"). +rtografie pentru to#i) C3i+in#u) Edi ur! Li er!) 5@@B ?e2!n) Dumi ru) *ramatica limbii rom!ne. S ru" ur! "om%'emen e'or +i ! su&ordon! e'or "!re "ons i uie ermenu' de "om%!r!/ie !' !d2e" ive'or '! su%er'! ivu' re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e 0*n "!re in r# o&'i(! oriu un! din re %re%o-i/ii'e din. Cel mai repede. %n raport cu. ca. S ru" ur! (ru%uri'or !d2e" iv!'e cel mai bun. . fa#$ de. E Avr!m) Mio!r!) Probleme ale exprim$rii corecte) ?u"ure+ i) Edi ur! A"!demiei) 5@AB. "RINCI"IILE GRAMATICALE ALE ORTOGRA3IEI LIM4II ROM5NE ACT)ALE Termenu' +i "on"e% u' .> 0'! !'e(ere1. IIIEVALUAREA STUDENŢILOR 5. Principiul etimologic s!u tradi#ional-istoric: "erin/e) !%'i"!/ii.IN/ 0 A&+ECTIV S ru" ur! !d2e" ive'or '! (r!du' su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e: cel mai bun. dintre" %n. cel mai pu#in repede . Principiul simbolic: "erin/e) !%'i"!/ii. %ntre. 9. Compendiu) C'u2) Edi ur! E"3ino$) 5@@D.

59F-59D. . . ∗∗∗ *ramatica limbii rom!ne.!. Lin(vis i"#) 5-969FF. P!n# Dinde'e(!n) :!&rie'!) .) 5@G.S.R. ! II-!) ?u"ure+ i) Edi ur! A"!demiei R. S!'!) M!rius 0"oord.!.n"e!nu) An(e'!) C#'#r!+u) Cris in!) Iones"u-Ru$#ndoiu) Li'i!n!) M!n"!+) Mi3!e'!) P!n# Dinde'e(!n) :!&rie'!) Dic#ionar de ştiin#e ale limbii) ?u"ure+ i) Edi ur! Nemir!) 9FF5. Iv#nu+) Dumi ru) Probleme de gramatic$ a limbii rom!ne) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF5.eorie şi anali)$ gramatical$4 ?u"ure+ i) Edi ur! Coresi) 5@@9.1) 5nciclopedia limbii rom!ne.orfologia) ed. D .ratat de gramatic$ a limbii rom!ne. Şu eu) 4'or!) Dificult$#ile ortografiei limbii rom!ne) ?u"ure+ i) Edi ur! Ş iin/ifi"# +i En"i"'o%edi"#) 5@AG. .orfologia) I!+i) Edi ur! Ins i u u' Euro%e!n) 5@@@. ?r. Iv#nu+) Dumi ru) (imba rom!n$ contemporan$. 5-965@@A) %. -onetica. -onologia. ed. Lin(vis i"#) nr.) %. ?u"ure+ i) Edi ur! Univers En"i"'o%edi") 9FF5.n"u+) :ri(ore) S!r!m!ndu) M!nue'!) *ramatica limbii rom!ne. Cons !n ines"u-Do&ridor) :3eor(3e) *ramatica limbii rom!ne. I-II. Iv#nu+) Dumi ru-D!nie') 1tatutul morfosintactic al grupului de cuvinte 2de c!te ori3 ) *n An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!) Seri! Ş iin/e 4i'o'o(i"e. ! IV-!) Cr!iov!) Edi ur! Universi !ri!) 9FF9.) vo'.orfologia) ?u"ure+ i) Edi ur! Did!" i"# +i Ped!(o(i"#) 5@AD. ?u"ure+ i) Edi ur! Ş iin/ifi"# +i En"i"'o%edi"#) 5@AE. Iv#nu+) Dumi ru) Cel mai &pu#in' / adjectiv: superlativ sau comparativ0 ) *n An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!) Seri! Ş iin/e 4i'o'o(i"e. Iord!n) Ior(u) Ro&u) V'!dimir) (imba rom!n$ contemporan$) ?u"ure+ i) Edi ur! Did!" i"# +i Ped!(o(i"#) 5@BA. ?u"ure+ i) Edi ur! Did!" i"# +i Ped!(o(i"#) 9FF5. ?idu-Vr. . 55@-599. Co e!nu) Ion 0"oord.1) (imba rom!n$ contemporan$.?e'des"u) :eor(e) +rtografia actual$ a limbii rom!ne. Co e!nu) Ion) *ramatica de ba)$ a limbii rom!ne) ?u"ure+ i) Edi ur! :!r!mond) f. Dimi riu) Corne'iu) . ?u"ure+ i) Edi ur! A os) f.orfologia.

(#"%(# /!+ !p#!'e!: P%. E. "om%!r! iv de su%eriori ! e s!u de inferiori ! e.DUMITRU IVĂNU5 I- PREZENTAREA CURSULUI Cursu' "u%rinde D eme: 5. D.. rei de G . cum" 'o"u/iune! !dver&i!'# de c!te ori 9.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA: ROMÂNĂ / LIMBĂ STRĂINĂ Î N V Ă Ţ Ă M ÂN T L A D I S T A N Ţ Ă SUP8RT DE CURS DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ 7 OPŢIONAL A 8PROBLEME DE GRAMATICĂ A LIMBII ROMÂNE9 A'(# "# IV&#e") Se*e+.('!0./%. c!nd. REPETAREA :RAMATICALĂ .%e#e I&II T!. :RADELE C8MPARATIV ŞI SUPERLATIV CU STRUCTURA: cel mai &pu#in' < adjectiv ) "u dou# su& eme . PRINCIPIILE :RAMATICALE ALE 8RT8:RA4IEI LIM?II R8MINE ACTUALE) "u +!% e su& eme: %rin"i%iu' fone i") fonem! i" s!u fono'o(i") %rin"i%iu' e imo'o(i" s!u r!di/ion!'-is ori") %rin"i%iu' sim&o'i") %rin"i%iu' si'!&i") %rin"i%iu' es e i") %rin"i%iu' morfo'o(i") %rin"i%iu' sin !" i". ARTIC8LUL) PR8NUMELE ŞI ADHECTIVUL DEM8NSTRATIV) "u su& eme: !r i"o'u' demons r! iv-!d2e" iv!') %ronume'e demons r! iv de%#r !re) !d2e" ivu' %ronomin!' de de%#r !re. C8NECTIVE :RAMATICALE) "u %! ru su& eme: %ronume'e) !d2e" ivu' +i !dver&u' ce" %ronume'e) !d2e" ivu' +i !dver&u' c!t" !dver&e'e +i "on2un"/ii'e unde.su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e s!u de inferiori ! e.2.

!0 0v. 95F1 sun +i !' e e'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i": %ronume) !d2e" ive +i !dver&e s!u 'o"u/iuni !dver&i!'e re'! ive) %ronume) !d2e" ive +i !dver&e ne3o #r.!0 0"f.'"#1 0*n fr!-#1. Dumi riu) .'"#1 .!('!#e .'"%e !'.%"p%. De"i) *n s ru" ur! unui %ronume re'! iv re&uie s# dis in(em *n re un r!ns'! iv .!. Jn !f!r! %re%o-i/ii'or +i ! "on2un"/ii'or) "uvin e'e =de re'!/ie *n %ro%o-i/ie s!u *n fr!-#= 0DEK) 5@@G) %.'"#e1) %re"um +i .ratat) I) %. e "om%use "u ori-) dis%un.II:.!0 '! une'e moduri ver&!'e) '! 'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e) '! 'o"u/iuni'e !dver&i!'e e ". Iv#nu+) Cercet$ri statistice privind conectivele gramaticale ale fra)ei %n limba rom!n$ actual$ scris$ ) *n =Ş"o!'! Me3edin/iu'ui=) vo'.(. de o inform!/ie sem!n i"# dire" #) ".$!. (.n "!re re!'i-e!-# o re'!/ie) o 'e(# ur# *n "!dru' %ro%o-i/iei s!u *n "!dru' fr!-ei=. ?!&e') ?u"ure+ i) 5@@G) %.'"%e +"( /e +(<.%/. 5E5-5EB1 es e fo'osi r!r +i m!i !'es "u referire s%e"i!'# '! "e'e dou# %#r/i de vor&ire neno/ion!'e +i nef'e$i&i'e: p%ep.nd ! . D.%/.%!e! 6%"*".DA1. connectif) i .'"#e1 0:3. '! . +i de o inform!/ie (r!m! i"!'# r!%or u!'#) *nde%'ines" "on"omi en dou# i%uri de fun"/ii: =fun"/ie sin !" i"#) *n "onformi ! e "u sensu' 'e$i"!'= din r-un e$ d! .'"%e !'.p. =fun"/ie de m!r"# ! su&ordon#rii *n fr!-#) "on"re i-! # *n in rodu"ere! unei %ro%o-i/ii su&ordon! e= 0C. Connettivo1 re%re-in # =un "uv.! "#e " "$(#(! '! nume s!u '! un su&s i u !' !"es ui!) %re"um +i " *"% 1 " %"p. A'&! ros) ?u"ure+ i) 5@AF1.'! nive'u' %ro%o-i/iei s!u !' fr!-ei .$!. VIII-IK) %%.p.CONECTIVELE GRAMATICALE Termenu' .'3(' .!!#e 0+i #. connectivus) fr.+i .+i "!re sun vide sem!n i") = r!nsmi/.!.!" & " e#e*e'. e B .(#(! /e .e6.%. Dimi riu) 6bidem1.e%p%. Cons !n ines"u-Do&ridor) . Termenu' . .!('!#e p%ep.%"& +i !'. .!. 0orişi-1."u v!'o!re sin !" i"# -) "!re ! es # e$is en/! r!ns'!/iei) +i *n re un %ronume !n!fori") "!re *+i !re ori(ine! *n su&s !n ivu' =! "#rui re'! iv# fun"/ione!-# "! e%i e = 08sL!'d Du"ro ) He!n-M!rie S"3!effer) 7oul dic#ionar enciclopedic al ştiin#elor limbajului) Ed.) " *"% 1 " ".'e .'3(' .!" & " *"% 1 " %"p.$!. (.'+. A'/i s%e"i!'i+ i in"'ud *n re "one" ive'e (r!m! i"!'e) d!r num!i "! e'emen e de re'!/ie "u "!r!" er su&ordon! or *n fr!-#) +i %ronume'e) !d2e" ive'e +i !dver&e'e re'! ive s!u ne3o #r.!.$!.!!#e 0+i #.'e .ic dic#ionar de terminologie lingvistic$) Ed. e "om%use "u ori-.'3(' .nd num!i inform!/ie (r!m! i"!'# r!%or u!'#= 0C.!.%/.(#(! /e +(<.%.$!.. BBE1) %ronume'e) !d2e" ive'e +i !dver&e'e re'! ive ori ne3o #r. S%re deose&ire de %re%o-i/ii +i "on2un"/ii) "onsider! e do!r e'emen e de re'!/ie sin !" i"# . Cone" ive'e (r!m! i"!'e sun "onsider! e p%ep.

'(*e +"( "/3e .!0 es e sinonim) ".e /e %e#". '! e'emen e'e de re'!/ie "oordon! o!re +i su&ordon! o!re s%e"i!'i-! e num!i %en ru !"es e r!%or uri 0!di"# '! p%ep.!e) "! element de rela#ie coordonator şi subordonator *n %ro%o-i/ie +i *n fr!-#1) ".nd +i fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie *n %ro%o-i/i! su&ordon! # 0de "e'e m!i mu' e ori1 %e "!re o in rodu" s!u) m!i r!r) *n r-o %ro%o-i/ie su&ordon! # ei "!re urme!-# imedi! du%# e! s!u '! o dis !n/# m!i m!re.e%.!01: Ce i!rn# (ro-!v# vom !ve!N 0!d2e" iv e$"'!m! iv1 5.'(*e#e) "/3e . +i '! e#e*e'.in rodu" o %ro%o-i/ie su&ordon! #. 0%ronume re'! iv1 Am !f'! ce su""es !i !vu .'(*e +"( S%une-mi ce s-! *n ."om%use "u ori-) "! m#r"i s%e"i!'e !v. Jn "e'e "e urme!-#) vom !n!'i-!) fo!r e %e '!r() ".!. e "om%use "u ori-1 "!re !u sus"i ! mereu dis"u/ii +i "on roverse "3i!r *n re s%e"i!'i+ i +i "!re) "redem) meri # s# fie re'! ! e +i sis em! i-! e: :-"P%. /(<#1 2(' . 5.% 0M!ri!-M!(d!'en! Hi!nu) 1istemul relatorilor %n limba rom!n$) Te-# de do" or! ) Universi ! e! din I!+i) 9FFF1. Pronume'e s!u !d2e" ivu' in ero(! iv-e$"'!m! iv es e r!nsform! *n p%.nd) de p%.!0: . Termenu' .!!#e din !"e!s # ! dou! "! e(orie de "one" ive (r!m! i"!'e %ronomin!'e +i !dver&i!'e 0s%re e$em%'u %ronume'e) !d2e" ive'e +i !dver&e'e re'! ive %n construc#iile infinitivale relative1 vor fi dis"u ! e) %e '!r() m!i 2os." . e "om%use "u ori-1: "! su&s i u e !'e unor su&s !n ive s!u !'e unor "uvin e "!re e$%rim# "ir"ums !n/e) !u fun"/ie de %!r e de %ro%o-i/ie) i!r "! e'emen e de re'!/ie . ev! "one" ive (r!m! i"!'e din fr!-# 0"on2un"/ii) 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e) %ronume +i !d2e" ive re'! ive) %ronume +i !d2e" ive ne3o #r.! 1 0%ronume) !d2e" ive +i !dver&e re'! ive +i ne3o #r.&.. E= ep.'e .nd se refer# '! o "on2un"/ie ori '! %ronume) !d2e" iv) !dver& re'! iv s!u ne3o #r.$!.!0 !'.n#) ce es e un "uv.!0(# >! "/0e%<(# " e" Jn 'im&! rom.num!i *n fr!-# . V!'o!re! morfo'o(i"# ! 'ui ce es e) *n %rimu' r. 0!d2e" iv re'! iv1 Pronume'e +i !d2e" ive'e re'! ive ori in ero(! ive sun inv!ri!&i'e *n r!%or "u (enu') num#ru' +i "!-u' su&s !n ive'or %e "!re 'e su&s i uie s!u %e "!re 'e de ermin#: A "/3e .nd sin(ur s!u *n diferi e 'o"u/iuni s!u e$%resii.6".!e) "! element de rela#ie subordonator num!i '! nive'u' %ro%o-i/iei) +i '! .n "u o fre"ven/# deose&i #) !%#r. ) "u ermenu' %e#".m%'! ieri. Jn "ee! "e ne %rive+ e) !m !do% ! ermenu' "one" iv ! .!0: Ce "i e+ iM 0%ronume in ero(! iv1 Ce "!r e "i e+ iM 0!d2e" iv in ero(! iv1 V!'o!re! in ero(! iv# se *m%'e e+ e s!u se *n'o"uie+ e "u un! e= #"*".!e ( .!0 %e#".'3(' .!e +!'. e "om%use "u ori-) !dver&e re'! ive s!u ne3o #r.

sub ce. Jn fr!-e) pronumele relative %re"ed! e de !"e'e!+i %re%o-i/ii !u un du&'u ro': *n %rimu' r. spre ce e ". pe l!ng$ ce.Am !f'! ce "i e+ i6 ce "!r e) ce "#r/i "i e+ i. 0"u s i'ou') "u %i$u'1 Pe ce e-!i !+e-! M V#d %e ce e-!i !+e-! . Jn ce v!-# !i %us f'ori'eM S%une *n ce v!-# !i %us f'ori'e.) %ronume'e in ero(! ive +i re'! ive su&s i uie nume'e unor o&ie" e %re"ise s!u u+or de %re"i-! : Cu ce s"riiM S%une "u ce s"rii. CD: Nu + iu cu ce vom s"rie CI: C!&!r n-!vem cu ce vom s"rie.1) i!r "! !d2e" ive in ero(! ive ori re'! ive *nso/es" "'!r un su&s !n iv !nume) %re"ed! e') de d! ! !"e!s !) de %re%o-i/i! res%e" iv#: C( ce +.( s"rii. Pe ce e-!i !+e-! M Nu + iu pe ce e-!i !+e-! . %n fa#a a ce.n e"u' 'ui Mi3!i Vi e!-u'=1 Sun fo!r e mu' e "on e$ e *n "!re %ronume'e in ero(! ive s!u re'! ive sun %re"ed! e de %re%o-i/ii) de "e'e m!i mu' e ori "u re(im de !"u-! iv: cu ce.!0e sun ) de !semene!) ! ri&u e !d2e" iv!'e. 8n fa#a a ce v-!/i !+e-! M Jn o! e e$em%'e'e "i ! e su& 5.: Cu ce s"riiM S%une-mi cu ce s"rii. PR: Pro&'em! es e cu ce vom s"rie AT: Nu se %une %ro&'em! cu ce vom s"rie. i!r) *n !' doi'e! r. @ .) i!r adjectivele interogative sun ! ri&u e !d2e" iv!'e. Ce ve-iM Ce "!r e) ce "#r/i "i e+ iM =Au-i -!/i de-un o' e!n) De-un o' e!n) un "r!iove!n) Ce nu-i %!s# de su' !nM= 0=C. "/3e .( s"riiM S%une ( ce +. Jn %ro%o-i/ii'e de m!i sus) *n fun"/ie de sensu' 'e$i"!' !' %re%o-i/ii'or "!re 'e *nso/es") pronumele interogative !u diferi e fun"/ii sin !" i"e: "om%'emen e indire" e) "om%'emen e "ir"ums !n/i!'e e ".!#. 0%e %! ) %e s"!un) %e fo o'iu) %e %#'#rie e ". +i 5.!0e#e %e#". Des u' de r!r) %ronume'e in ero(! ive s!u re'! ive sun %re"ed! e +i de %re%o-i/ii O d!r m!i !'es de 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e O "u re(im de (eni iv: %mpotriva a ce.nd) de e'emen e de re'!/ie su&ordon! o!re "!re in rodu" %ro%o-i/ii ne"ir"ums !n/i!'e: S?: Nu se + ie cu ce vom s"rie. %n jurul a ce e ".!.&. pe ce.!#.nd) de !"e'e!+i %#r/i de %ro%o-i/ie %e "!re 'e !u %ronume'e in ero(! ive: "om%'emen e indire" e ori "om%'emen e "ir"ums !n/i!'e *n %ro%o-i/ii'e su&ordon! e %e "!re 'e in rodu".

1 Pentru ce !i veni M 0pentru cump$r$turi.'(*e#e !'. de neca). pentru. Es e vor&! de p%.n(iM Pen ru "# /i-e e!m#M Pentru ce !i veni M Pen ru "! s# "um%eri "ev!M E'e sun %ronume in ero(! ive ori re'! ive "'!re.6".Pe ce + "(' e !+e-iM S%une pe ce + "(' e !+e-i. C!u-e'e +i fin!'i #/i'e !dev#r! e %o fi %re"i-! e "u !%ro$im!/ie: De ce %'. la1 es e so"o i 'o"u/iune "on2un"/ion!'#) "!u-!'# s!u fin!'#.n(iM 0de bucurie.e #.'"#1) !r# .n/i '! noi %e +ur#M= =Ce e ui/i !+! '! mineM= =Ce-mi s%ui mie 0"3es i! !s !1M= Jn "on"'u-ie) *n mod (re+i ) ce %re"ed! de %re%o-i/ii'e m!i sus !min i e 0de..'3(' .1 Jn ori"e "!-) %ronume'e ce %re"ed! de %re%o-i/ii'e de. la: De ce %'. (a ce e du"iM Nu + iu la ce e du"i. pentru examen. Pronume'e ce %re"ed! de %re%o-i/ii'e res%e" ive es e "om%'emen de "!u-# s!u de s"o% ".$!. (.!!#e de. la es e e"3iv!'en "u sensuri'e =din "e "!u-#=) ="u "e s"o%=. *n 'im&! ve"3e +i *n 'im&! %o%u'!r#) ce !re dou# sensuri .e /e p%ep.e%. (a ce %'.nd o v!'o!re neu r#) m!i %u/in %re"is#. pentru. Se %o! e demons r! u+or "# '( e+. pentru nunt$.n(iM M# *n re& de ce %'. De ce !i veni M Nu + iu de ce !i veni . 5.". de ciud$ e ".n(iM M# *n re& la ce %'."!u-!' +i fin!' .!('e . Jn !' e "on e$ e) !ri! de re"uno!+ ere ! su&s !n ivu'ui su&s i ui de %ronume'e in ero(! iv s!u re'! iv es e m!i '!r(#) o&ie" u' !v.!.nd es e *n "ore'!/ie "u o "!u-!'# ori "u o fin!'#: De ce %'. pentru.n(i.nd "# %ronume'e res%e" iv !re fun"/ie sin !" i"# de "om%'emen de "!u-# s!u de s"o%) fiind "ore'! ivu' unei 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e "!u-!'e s!u !' unei! fin!'e: De ce n-!i veni ) %en ru "# /i-! fos e!m#M De ce !i veni ) %en ru "! s# e 2o"iM D!"# !r fi fos o 'o"u/iune "on2un"/ion!'#) nu !r fi !vu fun"/ie sin !" i"# *n %ro%o-i/ie.!0e >! %e#".. De !semene!) es e un 'u"ru "'!r "# %ro%o-i/ii'e su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e nu sun in roduse %rin 5F .!0e p%e e/".n(i.nd se %o! e *n'o"ui "u un su&s !n iv s!u ".M= =Cu"u'e) %!s#re sur#) 6 Ce o ". Jn !"es e %ro%o-i/ii +i fr!-e) %ronume'e in ero(! ive +i re'! ive sun "om%'emen e de "!u-# s!u de s"o%. Pentru ce !i veni M S%une pentru ce !i veni . pentru a %nt!lni e ".+i f#r# s# fie %re"ed! de %re%o-i/ie: =De e "ur"#) 6 Ce se-n"ur"#.

n(e!u din cau)a a ce !i f#"u u. De ce) pentru ce. pe) fiind "onsider! e e$"e%/ii de '! mod!'i ! e! de e$%rim!re ! su&ie" u'ui +i ! "om%'emen u'ui dire" ) *n ru".m%'! .d P'.ndim 56 la ce re&uie 96 s# f!"i u !"um.!) %ronume'e re'! iv ce %re"ed! de %re%o-i/ii'e la. CI: C!&!r n-!m de ce n-!i veni . 5& Ne (. . . ca şi cum e ".'o"u/iuni "on2un"/ion!'e 0"e' mu' cum c$.n(e!u 56 din cau%a a ce ! re&ui 96 s# f!"i u. . . PR: Jn re&!re! es e de ce n-!i veni .& P'. precum c$.m%'! ieri.6 55 . Es e "'!r de"i "# sun %ronume re'! ive *n !"u-! iv) %re"ed! e de %re%o-i/ii) "u fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' 0de "!u-# s!u de s"o%1 +i ni"ide"um nu sun 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e) f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie. AT: S-! %us %ro&'em! de ce n-!i veni . ) *n !"es e si u!/ii) %ronume'e ce in rodu"e diferi e su&ordon! e: 5! Ne (. CD: Nu + iu de ce n-!i veni .m%'e ieri.m%'! ieri.ndim la ce s-! *n . 9! Vor&im despre ce s-! *n .n(em din cau)a a ce s-! *n .! P'. 5. Jn e$em%'e'e 5!) 9!) . despre +i de 'o"u/iune! %re%o-i/ion!'# din cau)a sun su&ie" e *n A"u-! iv !'e ver&u'ui im%erson!' s-a %nt!mplat) e$"e%/ii de '! "!-u' nomin! iv !' su&ie" u'ui) i!r *n e$em%'e'e 5&) 9&) . dec!t s$. Jn !' e enun/uri) %ronume'e re'! ive "i ! e m!i sus in rodu" o su&ordon! #) d!r !u fun"/ie de su&ie" +i de "om%'emen dire" %e '.n(# "uvin e re(en e din r-o su&ordon! # "!re urme!-#: 5" Ne (. .ndim la ce f!"i u !"um." P'. 9& Vor&im despre ce f!"i u !"um.6 9" Vor&im 56 de6're ce !r fi %u u 96 s$ se %nt!mple ieri. la ce in rodu" ori"e s%e"ie de su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e: S?: Se + ie de ce n-!i veni .1. .n(e!u 56 din cau%a a ce !r fi %u u 96 s# se *n .6 5d Ne (. Pronume'e ce) "u fun"/ie de su&ie" s!u de "om%'emen dire" *n su&ordon! ! %e "!re o in rodu"e) %o! e fi %re"ed! +i de !' e %re%o-i/ii de".6 . .ndim 56 la ce re&uie 96 s$ se fi %nt!mplat ieri. .6 .d.6 9d Vor&im 56 de6're ce re&uie 96 s# f!"i u !"um.&) %ronume'e re'! iv ce %re"ed! de !"e'e!+i %re%o-i/ii 0+i 'o"u/iune %re%o-i/ion!'#1 sun "om%'emen e dire" e !'e ver&u'ui face) e$"e%/ii de '! mod!'i ! e! de e$%rim!re ! "om%'emen u'ui dire" .

despre +i de 'o"u/iune! %re%o-i/ion!'# din cau)a &a' !u fun"/ie de su&ie" !' ver&u'ui a se %nt!mpla din P.r-ii m!i mu' .Pronume'e re'! iv ce es e e"3iv!'en "u p%.*!'"# 'e?. 0*n e$em%'e'e 5d) 9d) . 96 De ce *nve/i m!i mu' ) 56 de ce %!r"# + ii m!i %u/in.!0 p%. Jn !"es e fr!-e) %ronume'e ce in rodu"e o ! ri&u iv# +i) res%e" iv) o "om%'e iv# dire" #) !v. Pronume'e re'! iv ce) %re"ed! de !"e'e!+i %re%o-i/ii s!u 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e) %o! e *nde%'ini +i !' e fun"/ii sin !" i"e ! . +i *n r-o su&ordon! # urm# o!re "e'ei %e "!re o in rodu"e: 5! Ne (. 5.'(*e#e %e#".1%@.Pronume'e ce %re"ed! e de %re%o-i/ii'e la. 96 9! Ne (. 96 P5P "ir"ums !n/i!'# de mod de m#sur# %ro(resiv# P9P %rin"i%!'# Primu' de ce din "e'e dou# fr!-e "i ! e m!i sus es e 'o"u/iune "on2un"/ion!'# e"3iv!'en # "u 'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e cu c!t.d1) d!r) *n o! e "e'e +!se e$em%'e) in rodu" %ro%o-i/ii'e su&ordon! e nr..= A-"Pronume'e "e %re"ed! de %re%o-i/i! de !re sensu' ="u ! .'.. pe m$sur$ ce) "!re in rodu" o su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod de m#sur# %ro(resiv#) i!r !' doi'e! de ce din fie"!re fr!-# de m!i sus es e o 'o"u/iune !dver&i!'# 59 .6 Jn "e'e %! ru fr!-e de m!i sus) la ce +i despre ce sun nume %redi"! ive !'e ver&u'ui "o%u'! iv a deveni) *n !"ee!+i su&ordon! # %e "!re o in rodu" 05!) 9!1 s!u *n su&ordon! ! urm# o!re "e'ei %e "!re o in rodu" 05&) 9&1. (..6 5& Vor&im 56 &despre ce' vom deveni.!.!('e" . =) fiind o #. *n su&ordon! ! %e "!re o in rodu"e) ". (. .e. 96 9& Vor&im 56 &despre ce' re&uie 96 &s$' devenim. 9 0"om%'e ive indire" e +i) res%e" iv) "!u-!'e1. Ce es e +i "/3e .ndim 56 &la ce' vom deveni. s!u "u %ronume'e ne3o #r.!('e "/0e%<!"#1 *n "ore'!/ie "u #. =) =%e m#sur# "e=) !m&e'e !%#r."1 s!u de "om%'emen dire" !' ver&u'ui a face din P.nd fun"/ie de su&ie" ) *n %rim! fr!-#) +i de "om%'emen dire" ) *n ! dou!.'3(' .'"#1 de ce) "!re !re sensu' ="u ".nd *n fr!-e "!: De ce e (r#&e+ i m!i mu' ) 56 de ce *n . 0*n e$em%'e'e 5") 9") .!0 care) *n "on e$ e "!: Pe -i ce re"e) se f!"e o m!i frumo!s#.ndim 56 &la ce' se "uvine 96 &s$' devenim. . orice: 7i"# 'ume! ce ! -i"e..) e"3iv!'en "u oarecare: =Are e' un ce %rofi .

c!t pe ce e ". =C#"i ei &! ce &! +i se du".. de vreme ce e ".!" de 0"u v!'o!re "!n i ! iv# =mu'/i) mu' e=1: Ce de o!meni !u veni N Ce de mere !m m.sM Ce-mi %!s# de ine...&.6 De de%!r e ce e) n-o v#d %re! &ine.1 s!u "om%'emen de mod 0*n .". %ndat$ ce. 6 De %ro!s # ce e) .n # ce ". B-"Pronume'e re'! iv devine "/0e%< %e#".!.!0 s!u %e#". Jn !' e si u!/ii) ce !dver&i!' in ero(! iv-e$"'!m! iv ori re'! iv es e C'+.De !semene!) ce *nso/i s!u nu de !dver&u' mai es e !dver& "!re e$%rim# in ensi ! e!: Ce m-!+ m!i !mu-!N Ce m-!+ !mu-!) d!"# !+ %u e!.!0 "!re e$%rim# o "!n i ! e) V!i) ce-!m m!i r. Primu' de ce es e f#r# fun"/ie sin !" i"#) i!r !' doi'e! es e "om%'emen de mod. E.. =) =". "1 pronominale: nu ştiu ce.nd sensuri'e: =". C... %ro%o-i/ii su&ordon! e "ir"ums !n/i!'e de im% "!re re%e # ver&u' din re(en #: !v..nd ro'u' do!r de ! o in rodu"e. A%!ren es e o 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re) de"i f#r# fun"/ie sin !" i"# dis in" # de %!r e de %ro%o-i/ie *n su&ordon! ! "on"esiv#) !v. :ru%u' indiferent ce . %n timp ce. Ce frumo!s# es e vi!/!N Se + ie ce frumo!s# es e vi!/!.!'"# ui din !dver&u' indiferent) %roveni din !d2e" iv %rin "onversiune) +i din %ronume'e re'! iv .n # +i #"u.1) *n %ro%o-i/ii'e din "!re f!"e %!r e... Ce m!i fre!m# ) ce m!i -&u"ium.sN V# d!/i se!m! ce-!m m!i r. ce şi ce e ".e%.!0&e= #"*".6".= 0Cre!n(#1 S #m ce s #m +i %'e"#m.in rodu"e o "on"esiv#."ore'! iv#) e"3iv!'en # "u !dver&u' cu at!t +i "u 'o"u/iune! !dver&i!'# de aceea. Jn !"es e %ro%o-i/ii s!u fr!-e) ce es e "om%'emen de im% 0*n . B-<Ce devine "/0e%< !'. imediat ce. Ce es e e'emen "ons i u iv +i !' !' or 'o"u/iuni: !1 conjunc#ionale 0su&ordon! o!re1: p!n$ ce.. Jn re!'i ! e) ce es e %ronume re'! iv "u 5. te miri ce..!.$!..) . /e p%ep.n"! N De-/i + i ce de -i!re !%!rN B. im%=1 *n Merse ce merse.!0 "u un sens em%or!' 0=". =) =". De &un# ce e) . &1 adverbiale: din ce %n ce. Ce de%!r e s-! dusN Ui !/i-v# ce de%!r e s-! dus. dup$ ce. de=) ="um=: ..

A/0e%< /e *.!*p: C!t !i s ! !"o'oM C!t '-!i !+ e% ! M A/0e%< /e #.'(*e#e) "/3e . %ronume'e ce %re"ed! de !dver&u' indiferent in rodu"e o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# "on"esiv#: &6ndiferent ce' /i-!r re&ui) 6 o nu (#se+ i.e$"e%/ii de '! mod!'i ! e! de e$%rim!re ! su&ie" u'ui 0"!re s # *n N1 s!u ! "om%'emen u'ui dire" 0"!re se forme!-# "u %re%o-i/ii'e pe..n u'ui ce ! . Jn "e'e rei si u!/ii) !dver&u' c!t *nso/i s!u nu de %re%o-i/i! de 'e(# ur# de) %o! e fi +i "/0e%< %e#". 6 0"om%'emen dire" 1 &6ndiferent ce' !i deveni) 6 o nu e voi iu&i. 'o"u/iune %ronomin!'# ne3o #r. Mun"e+ e +i u c!t mun"es" +i euN 5E .1%@. 'o"u/iune !dver&i!'# de mod.. B.n ! N C!t s-! &u"ur! N C!t de &ine-mi %!reN =C!t de A/0e%< /e . De !semene!) es e e'emen "ons i u iv *n r-o: G. E./: C!t de &ine ! ". 6 0nume %redi"! iv1 U i'i-!re! "uv. A. !dver& in ero(! iv-e$"'!m! iv.n# !" u!'# se "onsider# "# !re m!i mu' e v!'ori: A-:A-AA-BA/0e%< /e *." E imo'o(i") c!t es e un "uv. la1) *n ru". de mu' =) =".!0(# >! "/0e%<(# " @.Din %un" de vedere morfo'o(i") *n 'im&! rom.n '! ines": !d2e" ivu' 9uantus "!re !re sensuri'e =". %ronume 0!d2e" iv1 %ronomin!' ne3o #r. #. %ronume 0+i !d2e" iv1 in ero(! iv-e$"'!m! iv.=. 0de s%!/iu m#sur! 1: C!t ve-i "u o"3iiM frumo!s# e-!i f#"u ) n! ur# . 6 0su&ie" 1 &6ndiferent ce' !i vre!) 6 o nu /i-!+ d!. Ad2e" ivu' 9uantus ! fos "on !min! "u !d2e" ivu' '! ines" 9uotus =*n "e num#r=) =!' ".!0 s!u "3i!r 'e?..P%. !dver& re'! iv. %ronume 0+i !d2e" iv1 re'! iv. A.: A-:-:./ %e#". de fre"ven # ! f#"u "! !"es ! s# !i&# diferi e sensuri 'e$i"!'e +i) *n "onse"in/#) d! ori # !"es or "on e$ e mu' i%'e +i v!ri! e) s# "!%e e urm# o!re'e v!'ori morfo'o(i"e: 5.. 9. Cons ! #m "# !dver&e'e de 'o") de im% +i de mod sun in ero(! ive6 e$"'!m! ive. e'e!=. . de mi"= 0r!r1. Qi%! c!t *' /ine! (ur!.!0: Am mun"i c!t !m %u u . . de *nsemn! = +i =". A. 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re. D.fun"/ie de su&ie" ) de "om%'emen dire" .

d1 J' + i!m c!t mine 5D . 9AB1.'(*e >! "/3e .A/0e%< /e #. C!t mer(i "u %!su') ve-i num!i ruine.: C!t 0%#m. c!#i.!0) (enu' neu ru: Rre-u' ! u' *m%#r/irii>) Rr!%or u' din re dou# numere s!u A/0e%< /e *. 0P nume %redi"! iv1.n 1 !r "ere) *i d!u. "1 E' es e un om *n!' c!t &şi' un munte. A-FA-GS(<+.A/0e%< /e . c!te) din u' ime'e dou# fr!-e) sun !d2e" ive re'! ive "u fun"/ie de ! ri&u !d2e" iv!'1. 1.!0) !'e "#rui forme diferen/i!-# num#ru' +i (enu': c!t. Adver&u' c!t 0*n #ri s!u nu de !dver&u' şi1) "!re se !%ro%ie de v!'o!re! unei %re%o-i/ii) "ere unui nume s!u unui su&s i u !' nume'ui "!-u' !"u-! iv) *m%reun# "u "!re *nde%'ine+ e diferi e fun"/ii sin !" i"e: !1 E' s-! f#"u c!t un mun e."'.!0: C!t %rive+ e e$!mene'e) nu ne s%eriem 0c!t !re fun"/ie de su&ie" !' ver&u'ui %rive+ e1."%e /e p%ep.!0: Am um&'! c!t e 'ume! de m!re. elevi" e'e sun e"3iv!'en e "u oric!t) res%e" iv) oric!#i. Ş ii c!t un es e ne"es!r '! !"e!s # %r#2i ur#M C!te -i'e voi r#i) nu e-oi ui ! 0c!t.!0 %e#". C!t ve-i "u o"3ii) %#m.nde+ i 0"# f!"e1M "1 (a c!t e (. &1 E' es e un om c!t un munte.'(*e >! "/3e . A-4- P%. "1) "om%'emen dire" !' ver&u'ui face) "u o nu!n/# de "om%'emen de mod 0e$. c!t$. c!te 0N A"16 c!tor&a' 0: D1: De c!t !i nevoieM 0de c!t es e %ronume in ero(! iv1 De c!t im% !i nevoieM 0c!t es e !d2e" iv %ronomin!' in ero(! iv1. A-B-:.!e) ".'(*e >! "/3e . %e#".nde+ i s#-' vin-iM Pronume'e in ero(! iv c!t) %re"ed! de %re%o-i/i! la) es e "om%'emen indire" 0e$.6".nd !re re(im de !"u-! iv) dou# m#rimi>: A"es c!t e %re! m!re. 0P ! ri&u su&s !n iv!' %re%o-i/ion!'1. C!t e-!m !+ e% ! ) !m ref'e" ! !su%r! %ro&'emei no!s re.A-A-:.!0: =C!t o fi #i! voini"u' '! du+m!ni) nu + iu= 0!%ud :A) II) %.nd de ermin# 0+i se !"ord# "u1 su&s !n ive'e p$m!nt.!0e 'e?. C!#i 0e'evi1 !r veni) %e o/i i-!+ !2u !./ . *n r-o "om%!r!/ie) "u sensuri'e R"!>) R%re"um>) R!semene! "u>: Jn!' c!t "!s!.nde+ iM &1 (a c!t e (. c!#i sun %ronume) ". A-DP%. c!te) i!r) num!i '! %'ur!') "!-u': c!#i.!0 ( 0"#.1%@.$!.nd sun f#r# su&s !n iv) s!u !d2e" ive ne3o #r. <1) "om%'emen de mod !' ver&u'ui s$ vin)i 0e$. A-EP%.*p"%".e%. e) ". P'ur!'u' c!tora es e *n'o"ui *n vor&ire de forme'e %re%o-i/ion!'e de !"u-! iv "u a 0%en ru :1 +i "u la 0%en ru D1: E+ i !u or a c!te din re e'eM (a c!te 'e-!i s"risM) *n 'o" de: E+ i !u oru' c!tora din re e'eM C!tora 'e-!i s"risM Jn (ener!') !%!r '! *n %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive s!u e$"'!m! ive) *n enun/uri'e: !1 (a c!t e (.!*p %e#".!0 !'.n u' es e o m!re.. C!t ! /inu +edin/! vo!s r#) m-!m %'im&! %rin %!r". C!t.

nd num!i "!-u') nu +i fun"/i!) %rimu'ui ermen "u "!re sun *n "ore'!/ie O de"i) !u do!r fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod "om%!r! iv.%e ine) c!t 0m!i !'es1 %e mine>.nd %re"ed# !d2e" ive s!u !dver&e #" p.de *n!' . 5G .m ) c!t in"omod. C!t R%!re> ! f!"e "! !d2e" ive'e +i !dver&e'e '! %o-i iv +i '! "om%!r! iv din !"es e e$ e s# re!"# '! (r!du' su%er'! iv) d!r) de f!% ) e'e sun '! %o-i iv +i) res%e" iv) '! "om%!r! iv de su%eriori ! e s!u de inferiori ! e. d1 +i e'emen %redi"! iv su%'imen !r 0e$. (. &1 R*n".!0 0c!t de 3!rni"# !r fi) c!t de de%!r e s-!r (#si) S1 ori #" .n(#S> 08do&es"u1. O res%e" .ndu' "e' din . e1. C!t mine es e "om%'emen de mod "om%!r! iv !' !d2e" ivu'ui %nalt 0e$.!('!: A-:I-:.nd r#u !su%r! m!mei) c!t *mi er! e! de m!m# +i de ne"#2i #.$!.+ i(! cât ai lui / cât ai 7ecinilor / cât ai celor doi. e1 J' + i!m c!t mine. A-:IIn r# *n !'"# uire! unor #. RNu er! ! .R 0Cre!n(#1. Jn !' e "on e$ e) c!t es e num!i !dver& de mod "om%!r! iv: ".i !' domni oru'ui m!-i'i fu s# s r. ".!. "1 Te !2u +i pe tine cât 'e el / cât 'e to1i / cât 'e cei doi. 0P "om%'emen de mod "om%!r! iv1. A-HC. >: P'. "1 Rde+i>: RAm +%!r'i -o '! &!' #) "u (.'"#e RC!t despre mine) ori"ine + ieS> C!t despre P R%rivi or '!>) Rre'! iv '!>.$!.'3(' .n(e!) c!t */i er! m!i m!re mi'# de e!.r+i ni"iod! #R. 0"u %re%o-i/ie1) res%e" . Con2un"/i! !dvers! iv# c!t R"i> !%!re *n o de!un! du%# un %rim ermen ne(! iv 0"!) de !' fe') +i "on2un"/i! ci1) "ore'! s!u nu "u !dver&u' at!t.P%ep. Jn !"es e e$em%'e) su&s !n ive'e) %ronume'e +i numer!'e'e sun *n :) D) A".nd "ons ru"/i! %rimu'ui ermen: !1 Ai ei !u ".!0 0c!t m!i 3!rni"#) c!t m!i %u/in 3!rni"#) c!t m!i de%!r e) c!t m!i %u/in de%!r e1.+i nu m!i "ere "!-u' !"u-! iv) "i) :) D) A".*p"%". 0c!t 'e!(# un "om%'emen indire" O de traiul O de o "om%'e iv# indire" #1.> Po! e "oordon! +i o %!r e de %ro%o-i/ie "u o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ores%un-# o!re: RNu mi-e fri"# de r!iu' r#u) c!t "# nu s-!r m!i sf.nd es e fo'osi '! ermenu' !' doi'e! !' unei "om%!r!/ii O %!r e de %ro%o-i/ie . de s r. C!t "oordone!-#) de o&i"ei) %#r/i de %ro%o-i/ie: RNu mi-e ne"!. &1 I-!m d! lui cât 1ie / cât ' rin1ilor mei / cât celor doi. 0P e'emen %redi"! iv su%'imen !r1.!e su&ordon! o!re em%or!'# 0!1) "onse"u iv# 0&1) "on"esiv# 0"1 s!u "oordon! o!re !dvers! iv#: !1 R*nd! # "e>) Rimedi! "e>: RC!t !2unse *n Arde!') (.

1: C.A/0e%<!"#e: c!t de c!t.'3(' .6".!01 s!u %e#".!0e 7umai c!t : 'e!(# num!i %ro%o-i/ii +i es e e"3iv!'en # "u Rd!r>) Rnum!i "#R. In rodu"e o! e s%e"ii'e de su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e +i ". N. de mod1 +i ".'3(' .%/.. In rodu"e o! e s%e"ii'e de su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e 0*n "!re !re fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!'e. c!t şi u. Din c!t + iu) ei sun fo!r e !s%ri."%e f#r# fun"/ie sin !" i"#) "i %ronume "u diferi e fun"/ii sin !" i"e: Din c!te se + iu des%re ine) !m !2uns '! "on"'u-i!S .. nu ştiu c!t. "#r/i) c!t şi revis e.C. pe.!01 "u fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod) "!re e$%rim# o re%e i/ie. Am "i i ! . ! + ii m!i %u/in. 0P su&ie" 1 Din c!te !m !f'! ) mi-!m d! se!m!S ... c!t ce C!t timp &c!t$ vreme' e+ i ! en ) vei *nv#/! mu' .!('e "/0e%<!"#1 !'./"#e: cu c!t. 0P "om%'emen dire" 1 e "..%/. c!t de colea. pe c!t. c!t de colo.'".1: Lo"u/iuni'e "on2un"/ion!'e %o fi +i ."%e: . A *nv#/! mu' ) numai c!t n-! re/inu nimi". C!t ce e-!i + er(e '! o"3i) */i re-o'v %ro&'em!. (.'".%/.'"#e +(<. c!t colea. din %re"ed# %ronume'e re'! iv c!te) (ru%uri'e res%e" ive '( +('./i s-!u nimeri . "/0e%+".n"! dup$ c!t vom mun"i.!..A-:I-A.e*p. Vom m. c!t colo. cine ştie c!t e ".e%.nd %re%o-i/ii'e cu.'"#e +(<. &1 . eu. ev! 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) fiind "onfund! # "u C!t şi O !%!re o&'i(! oriu *n "ore'!/ie "u !dver&u' %re"eden at!t +i 'e!(# %#r/i de %ro%o-i/ie: 5B .. c!t$ vreme. N. din c!t Cu c!t *nve/i m!i mu' ) "u ! .p(#". dup$. #. Es e "onsider! # (re+i 'o"u/iune! "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re ori de c!te ori.. A-:I-B. C!t şi O 'e!(# %ro%o-i/ii: Au veni at!t "ine ! fos invi ! ) c!t şi ".!.1: 51 De c!te ori es e #.%"#e: c!t timp. dup$ c!t. (.!('! . To !+!) a c!ta oar$ es e 'o"u/iune !dver&i!'# in ero(! iv# s!u re'! iv# "u fun"/ie de "om%'emen de mod 0"u o nu!n/# em%or!'#1) "!re e$%rim# o re%e i/ie. N. ev! "ir"ums !n/i!'e.!0e Am "i i ! ."%e) f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) "!re in rodu": !1 *.'". Pe c!t /in min e) e-!m "#u ! .

=.e): c!te şi mai c!te.%e e' "or u' (#ses" ori+iunde.n c!t s#-mi !+e. Din %re-en !re! de %.1%@... -i.= =Am nevoie de nu ştiu c!t m! eri!'. nu e$is # "on roverse s!u "onfu-ii. -e. C!t !i s ! !"o'oM 0P "e dur! # de im% .= =A *nv#/! %.= 0A%ud :A) I) %.ndu mere'eM 9.6".e: =Am !sis ! '! nu ştiu c!te s%e" !"o'e. D.'(*e !'. . -$...e'emen de &!-# !' 'o"u/iuni'or %re%o-i/ion!'e) "on2un"/ion!'e +i !dver&i!'e 0"u e$"e%/i! 'ui de c!te ori +i a c!ta oar$) *n "!re c!te +i a c!ta sun !d2e" ive %ronomin!'e in ero(! ive s!u re'! ive1 .n# !i"i reies ". Am "um%#r! dou$ .1 Es e &ora' )ece.P%.nd %re"ed# un su&s !n iv %e "!re-' de ermin#) devin #. -e0 L! fe': Cu c!t s-!u v. M# %rind pe un milion de 'ei. C!t "os # %!"3e u' de un 0P "u "e %re/ vin-i.!0"#e p%. EF.n"!re) c!t s#-mi %o o'es" fo!me!.. (.nd se refer# '! un nume) !di"# '! "!n i ! e!) num#ru') %re/u') m#sur!) dur! ! o&ie" e'or. cine ştie c!te.%#m. c!te +i ".. A-:I-4. -$. -i. e c!#iva.1) 0P *n ce "!n i ! eM1 E. c!teva s!u numer!'e *nso/i e s!u nu de su&s !n ive: 5. Cos # mult$.. c!#i.. nu ştiu c!te.. E'e "er "! r#s%uns !d2e" ive'e mult. -e. C!u m. C!t es e p%.1 J' m!i su%or cinci minute. ?.*!'"#e 'e?.. A.'.91 C!t . pu#in$. =Am !f'! c!te şi mai c!te des%re ine.1M Cos # o mie 0de 'ei1.. pu#in. J/i d!u )ece mii de 'ei. C!t "re-i "# %o/i s !M 0P "e dur! # de im% .ilograme.!('! "/3e .1%@. C!t es e "e!su'M 0P "e dur! # de im% .nd f!"e %ere"3e "u c!t$.'. C!t !i "um%#r! M 0P *n "e "!n i ! e1. -e" pu#in$. c!t$. C!t) "/0e%< /e *.1: C!te din 'o"u/iuni'e %ronomin!'e es e %ronume.n# '! nu ştiu c!t. ev! %ro&'eme difi"i'e +i "3i!r "on rovers! e: I. Pe c!t e %rin-iM 0P %e "e <sum#> %ui %!riu1... C!t *mi d!i mieM 0P *n "e "!n i ! e1.'ni pe doi din re ei.= N.1 Am s ! dou$ luni.*!'"#e ('e?.!0 ". -i. Deose&ire! din re c!t p%.!0 s!u %e#"./) se refer# la procese 0!di"# '! !"/iuni *n desf#+ur!re1) '! *nsu+iri !'e o&ie" e'or s!u !"/iuni'or) &! "3i!r +i '! "!n i ! e! *nsu+iri'or +i !"/iuni'or: C!t e-!i &u"ur! M C!t !i mers de de%!r eN 5A . 0P *n "e "!n i ! e1.'(*e +i c!t "/0e%<) "#"i *n "ee! "e %rive+ e !d2e" ivu' %ronomin!' in ero(! iv 6 e$"'!m! iv) re'! iv +i "3i!r ne3o #r. %ronume'e ne3o #r.e%. C!#i ai %nt!lnit0 Pe c!#i ai %nt!lnit0 0P *n "e num#rM1 Am *n . mult$.es e "/0e%<. -i..= C.

n# '! i!rn#.d. '(*e p%e/! ". c!t" c!t . 5@ .. 4u(i c!t %o/i de re%ede..e !% (*+.. sim%'u s!u re%e ! : &at!t" at!t. es e de"i p%. .: (a c!t e (..: C!t s-! v. C!t de inform! es e) o u+i. Adver&u' c!t &c!t de' es e "om%'emen de mod "!re de ermin# ver&e) !d2e" ive) !dver&e) indiferen "# es e in ero(! iv 6 e$"'!m! iv) re'! iv s!u ne3o #r.. C!t de *n!' e sun "!se'eM E m!re c!t o -i de %os . !'/!%e .!"#e: Pe c!t "u' ivi "ere!'eM Pe c!t e *n in-iM 0P de 'o"1) (a c!t e s"o'iM 0P de im%1) (a c!t */i !%re"ie-i efor u'M Cu c!t vin-i m!rf!M A "os ! c!t n-!+ fi vru s# "os e 0P de mod1.= &1 p%. %n compara#ie cu.'(*e ne3o #r.*p#e*e'.nde+ iM (a c!t o '!+iM ...1 <-a#$ de c!t i s-! d! ) ! mun"i %re! %u/in.= 0fa#$ de c!t P su&ie" 1 N.1.. :ru%uri'e at!t c!t" at!t .nd "uv.ndu din vinM Ave! vin c!t s#-i !2un(# %.*p#e*e'. comparativ cu) in rodu"e mod!'e "om%!r! ive) !re fun"/ie sin !" i"# de su&ie" s!u de "om%'emen dire" ) e$"e%/ie de '! mod!'i ! e! de e$%rim!re ! !"es or uni #/i sin !" i"e. at!t' < %ronume re'! iv &c!t' "u fun"/ie de su&ie" ) "om%'emen dire" +i "!re in rodu"e AT) CD) S?: AT <At!t 56 c!t /i-!m d! /ie) 96 at!t i-!m d! +i 'ui. 96= S? <C!t mi s-! d! mie) 56 at!ta /i s-! d! +i /ie.."'. 0c!t es e "/0e%< 'e?. %re"ed! de o serie de 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e: fa#$ de. at!t sun !n!'i-!&i'e morfo'o(i" +i sin !" i" +i %o fi: !1 "/0e%< "ore'! iv &at!t' < !dver& re'! iv &c!t' %en ru CT) CM: <At!t c!t nu vom !ve! %rodu"/ie) nu vom !ve! ni"i nive' ridi"! de r!i.!0: C!t es e %re/u'M . E &un# c!t nu-/i *n"3i%ui.'(*e#e c!t %o! e !ve! diverse fun"/ii sin !" i"e: +(<!e .!0: <-a#$ de c!t ! + iu ) ! 'u! no # mi"#. Mi-! !r# ! c!t se in erese!-# de "ei'!'/i. .... P%.n u' c!t. II. 0fa#$ de cum es e 'o"u/iune "on2un"/ion!'#) f#r# fun"/ie sin !" i"#.1%@.'(*e %e#". C.C!t voi!m s# e !s"u' N C!t !+ fi vru s# m!i r#ies"N Qi%! c!t *' /ine! (ur!. /!%e .= 0fa#$ de c!t P ".1: -a#$ de cum ! + iu ) ! 'u! no # mi"#.*p#e*e'. 56= CD <C!t /i-!m d! /ie) 56 at!ta i-!m d! +i 'ui.: C!t s#-/i d!uM . 96= III.

. P%.!0 s!u 'e?.n(e datorit$ a c!te i-!i s%us.!0 in ero(! iv6e$"'!m! iv) re'! iv s!u ne3o #r. =P'.nd se refer# '! un nume) *n s%e"i!' '! "!n i ! e! o&ie" e'or. =Am reu+i datorit$ a c!te !m *nv#/! ./) *nso/i des u' de fre"ven de %re%o-i/i! de 'e(# ur# de" f!"e %!r e din %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive 6 e$"'!m! ive 0de"i es e !dver& de mod in ero(! iv 6 e$"'!m! iv1 s!u din %ro%o-i/ii su&ordon! e %e "!re 'e in rodu"e 0es e de"i "/0e%< /e *..= 0datorit$ a c!te P "om%'emen dire" *n %ro%o-i/i! "om%'e iv# indire" # 6 "ir"ums !n/i!'# ins rumen !'#1.= 0datorit$ a c!te P su&ie" *n %ro%o-i/i! "!u-!'#1. Are fo!r e mu' e fun"/ii 9F .nd es e %re"ed! de %re%o-i/i! a "u re(im de !"u-! iv +i "u sens de (eni iv: <Din cau)a a c!t ! "i i ) ! *nne&uni .'(*e +i "/3e . =P'.<Comparativ cu c!t ! "eru ) i s-! d! %re! %u/in.u' ! "res"u datorit$ a c!te 0P%'oi1 !u "#-u .1. C! !dver& de mod "om%!r! iv) "u s!u f#r# v!'o!re de %re%o-i/ie) nu !re sin(ur fun"/ie de %!r e de %ro%o-i/ie.= 0din cau)a a c!te P su&ie" *n %ro%o-i/i! "!u-!'#1.nd %re%o-i/i! a "u re(im de !"u-! iv !re sens nu de (eni iv) "i de d! iv) %re%o-i/i! a fiind %re"ed! # de %re%o-i/ii'e datorit$."./ %e#". mul#umit$: *n !"es e "!-uri) ver&u' re(en ei re&uie s# fie ne(! iv s!u s# re%re-in e un efe" ne(! iv: =Nu ! !2uns '! im%) datorit$ a c!te i-!u ie+i *n "!'e.= 0datorit$ a c!te P su&ie" ) *n %ro%o-i/i! "om%'e iv# indire" # 6 "ir"ums !n/i!'# ins rumen !'#1.n u' c!t !re urm# o!re'e v!'ori morfo'o(i"e: 5. gra#ie.= 0datorit$ a c!te P "om%'emen dire" *n %ro%o-i/i! "!u-!'#1. C!t es e o %ronume re'! iv ". Jn "on"'u-ie) "uv. D!"# *ns# ver&u' re(en ei %re-in # o re!'i-!re) o reu+i #) un su""es) o urm!re f!vor!&i'#) %ro%o-i/i! nu m!i es e "!u-!'#) "i ins rumen !'# 0"onsider! #) *n (r!m! i"! +"o'!r#) "om%'e iv# indire" #1: =:r.m%'! .1%@. C! !dver& de mod es e "om%'emen de mod) d!r %o! e fi +i nume %redi"! iv. 9.= 0din cau)a a c!t P "om%'emen dire" *n %ro%o-i/i! "!u-!'#1. Pronume'e c!t in rodu"e o "!u-!'# ". A/0e%< /e *.n(e din cau)a a c!te s-!u *n . Cons ! #m "# *n em%or!'e'e +i *n "ir"ums !n/i!'e'e de 'o" %e "!re 'e in rodu"e) c!t nu es e !dver& de im% s!u de 'o") "i es e %ronume re'! iv "u fun"/ie de "om%'emen de im%) *n su&ordon! ! em%or!'#) s!u "u fun"/ie de "om%'emen de 'o" ori de mod) *n su&ordon! ! "ir"ums !n/i!'# de 'o".= 0comparativ cu c!t P "om%'emen dire" 1.

6".Ne %ro%unem s# %re"i-#m v!'ori'e morfo'o(i"e +i) im%'i"i ) sin !" i"e !'e "e'or rei "uvin e) /in.n#) ". unde) c!nd T '! . p!n$.!0e)) in r# *n !'"# uire! unor %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive s!u) m!i r!r) e$"'!m! ive: =nde !i fos M De unde !i veni M =nde s-! m!i %omeni !+! "ev!M C!nd !i veni M P!n$ c!nd !i r#m!s !"o'oM Cum /i s-! %#ru s%e" !"o'u'M Cum re" !nii de re%edeN =nde !re sensu' (ener!' de "ir"ums !n/i!' de 'o") c!nd . C. ce.'.*n une'e su&ordon! e "ondi/ion!'e s!u "on"esive .nd se!m! de f!% u' "# !dver&u' !re fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie de sine s # # o!re) i!r "on2un"/i! 0"! +i 'o"u/iune! "on2un"/ion!'#1 nu !re !"es s ! u sin !" i") "i num!i unu' de !u$i'i!r . pe cum sun 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e1. cum !%!r/in "'!sei "/0e%<e#. cum8 Cuvin e'e unde. când. c!nd.!e su&ordon! o!re "ir"ums !n/i!'# em%or!'#) "onse"u iv#) "on"esiv# +i "on2un"/ie "oordon! o!re !dvers! iv#. In rodu"e !%ro!%e o! e s%e"ii'e de %ro%o-i/ii su&ordon! e.'3(' .% #.%.A/0e%<e#e >! . S(<+. :. B. 9uando) cum T '! .e%.'.sin !" i"e) "ir"ums !n/i!'e) m!i !'es) d!r +i ne"ir"ums !n/i!'e. precum.'"#e) .'3(' .'o"u/iune "on2un"/ion!'# =d!"#=) =de+i=1 s ! u u' morfosin !" i" de !dver&. prec!t e ".= 95 . Adver&e'e unde +i c!nd %o fi %re"ed! e s!u nu de %re%o-i/ii'e de. B. cum !u s ! u morfo'o(i" de !dver&e s!u de "on2un"/ii) ! .*!'"#e) %ier-. 9uomodo) *n "!re sun !dver&e 0 o! e rei1 s!u "on2un"/ii 0c!nd1. (. B-:C" "/0e%<e !'. E.*!'"#e in ero(! ive 0-e$"'!m! ive1 s!u re'! ive) !'# uri de c!t. D.'3(' . de pe.!di"# !re ro'u' /e " #e6" dou# %#r/i de %ro%o-i/ie s!u /e " !'.de im%) cum ."'.$!. A. cum !u fie"!re m!i mu' e sensuri 'e$i"!'e +i v!'ori (r!m! i"!'e) u i'i-.!. Jn s"3im&) "/0e%<(# in ero(! iv cum nu es e %re"ed! de %re%o-i/ii 0dup$ cum./( e o %ro%o-i/ie su&ordon! #. E'e sun mo+ eni e din '! in#: unde T '! . In r# *n "# 1.!0e (&e= #"*".!('! p%ep.!.Adver&e'e +i) m!i !'es) "on2un"/ii'e unde.=nde. C.ndu-+i v!'o!re! morfosin !" i"# de !dver&.!!#e 8unde.de mod 0s!u de im%1. . e "ev!.ndu-se "! e'emen e de re'!/ie su&ordon! o!re *n diferi e i%uri de %ro%o-i/ii se"und!re. Re%e ! e) !dver&e'e unde +i c!nd devin 'o"u/iuni !dver&i!'e de 'o" +i) res%e" iv) de im%: =M!i (#se+ i unde şi unde 0=din 'o" *n 'o"=) =i"i +i "o'o=1 ". c!nd. pe.% p%. c!nd.. *n 'im&! rom.!0 "omun) de (enu' neu ru.'"#e) "/0e%<!"#e >! p%.nd sun %re"ed! e de %re%o-i/ii) nu-+i s"3im&# 0e$"e%/ie de unde) "!re %o! e fi . +i *n !' e 'im&i.(!%e" ('.

=M!i (#se+ i c!nd şi c!nd / din c!nd %n c!nd 0=uneori=) =". Uneori unde es e +i em%or!' 0%en ru "# su&s i uie un su&s !n iv "u sens em%or!'1: =Du%# o s#% #m.96 c!nd cum ! %'e"! . :U'di) 6bidem1.1: Jn enun/uri'e urm# o!re) !dver&e'e re'! ive unde. cum pleca) !dver&e'e unde..$!. 5..nd !"e'e!+i sensuri 'e$i"!'e de 'o") de im% +i) res%e" iv) de mod 0"! +i !dver&e'e in ero(! ive1: ") p%.96 ! %'e"! .. 99 ! %'e"! .!"#e unde S?: Nu se + ie 56 c!nd cum unde PR: Pro&'em! es e 56 c!nd cum unde AT: S-! %us %ro&'em! 56 c!nd Cum unde CI: Nu ne d#m se!m! 56 unde CD: Am !f'! 56 c!nd cum N..= 0L.= 0*n "om%'emen e'e dire" e de-vo' ! e unde pleca.!! 'e !% (*+.. c!nd. c!nd.. Minerv!) ?u"ure+ i) 5@BG) %. c!nd +i cum sun "one" ive (r!m! i"!'e) !di"# e'emen e 2on"/ion!'e su&ordon! o!re !'e diferi e'or %ro%o-i/ii ne"ir"ums !n/i!'e s!u "ir"ums !n/i!'e) !v.. eod! #=1.96 ! %'e"! .1.=.= 0L.96 ! %'e"! . =4eeri"! !me/e!'# ! visuri'or) unde 0P =*n "!re=1 "e'e m!i !&surde %eri%e/ii .p.!0e) unde. Adver&u' re'! iv unde in rodu"e o ! ri&u iv#) *n "!re *nde%'ine+ e fun"/i! de "om%'emen de 'o" fo'osi ) uneori) fi(ur! ) me !fori": =Le"/ii'e de 'i er! ur#) unde 0P =*n "!re=1 e'evii se f!mi'i!ri-e!-# "u . c!nd pleca.. :U'di) 6ntroducere %n stilistica literar$ a limbii rom!ne) Ed. cum sun "om%'emen e de 'o") im%) mod !'e ver&u'ui '! infini iv a pleca) i!r infini ivu' pleca es e "om%'emen u' dire" !' ver&u'ui !u$i'i!r n-a avut1.= B-AC" "/0e%<e %e#".n#) "! "e! din!in e) unde 0P =*n "!re=1 !m !vu "e'e m!i m!ri de-i'u-ii . cum' pleca."'.96 . cum nu in rodu" o %ro%o-i/ie "om%'e iv# dire" #) "i un "om%'emen dire" de-vo' ! !n!'i-!&i') du%# ver&u' !u$i'i!r a avea "u sensu' =! %u e!=: =E n-! !vu unde &c!nd...

<) p%.p.$!;!! !% (*+,"';!"#e =7D5 CL: CV: C>7D CT: CV: C=, CM: CV: =Pro"ede-i 56 cum !i m!i f#"u . 96= =Cum !i f!"e) 56 o nu-' mu'/ume+ i. 96= 0cum P =ori"um=1 =A s ! 56 &p!n$' c!nd ! !vu im%. 96= =C!nd !i fi veni ) 56 eu o e-!+ fi %rimi . 96= 0c!nd P =ori",nd=1 =S-! dus 56 unde '-!m rimis. 96= =A mers 56 &p!n$' unde '-!m rimis. 96= ==nde s-!r du"e) 56 o !r !ve! "e f!"e. 96= 0unde P =oriunde=1

Jn "on"esive'e in roduse de e'e) !dver&e'e unde, c!nd, cum sun ) "! sens) 'e?.,1%@,e 0P =oriunde=) =ori",nd=) =ori"um=1. Jn %ro%o-i/ii'e ne"ir"ums !n/i!'e) !dver&e'e re'! ive sun re(en ver&!' 0s!u su&s !n iv!'1. Jn %ro%o-i/ii'e "ir"ums !n/i!'e) !dver&e'e re'! ive sun s%e"ifi"e unui !numi i% de su&ordon! # 0unde P de 'o") c!nd P de im%) cum P de mod1) "onform sensu'ui 'e$i"!' !' !dver&u'ui) e$"e%/ie f#",nd *n "ir"ums !n/i!'e'e "on"esive) *n "!re !dver&e'e *+i %#s re!-# %erm!nen +i nu!n/! "ir"ums !n/i!'# %rim!r# 0de 'o") de im%) de mod1. De !semene!) *n sin !(me'e acolo unde, atunci c!nd, aşa cum 0 %e "!re *ramatica Academiei) vo'. II) %. ;FB) 'e "onsider# ="ons ru"/ii 'o"u/ion!'e m!i %u/in sud! e=) de"i f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie1) "e'e dou# "uvin e s !&i'es" o "ore'!/ie *n #ri # *n re re(en # +i su&ordon! # 0A'. To+!) 5lemente de morfologie) %. 59A1 +i sun !n!'i-!&i'e se%!r! ) ! , din %un" de vedere morfo'o(i") ", +i sin !" i": in rodu"1: =E' vor&e+ e aşa 56 cum vor&im o/i. 96= aşa P !dver& de mod "ore'! iv) "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod. acolo, atunci, aşa sun !dver&e de 'o") im% +i mod "ore'! ive +i !u fun"/ie sin !" i"# de unde, c!nd, cum sun !dver&e re'! ive +i !u fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) de %!r e de %ro%o-i/ie *n re(en ! "#rei! *i !%!r/in. o&i"ei *n %ro%o-i/i! %e "!re o in rodu" +i) m!i r!r) *n r-o su&ordon! # "!re urme!-# 0d!r %e "!re n-o "one" ive nes%e"ifi"e unei su&ordon! e !nume) ro'u' %rimordi!') *n s !&i'ire! i%u'ui su&ordon! ei) revenindu-i e'emen u'ui

9;

cum P !dver& de mod re'! iv) !re fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod *n P 9 %e "!re o in rodu"e. =Tu !i 'u"r! aşa 56 cum re&ui! 96 s# 'u"re-i. ;6= aşa P !dver& de mod "ore'! iv) "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod. cum P !dver& de mod re'! iv) in rodu"e P9) d!r !re fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod *n P;. Adver&u' cum !re) *n 'im&! rom,n# "on em%or!n#) +i sensuri'e =*nd! #=) =imedi! =. f#r# ! fi in ero(! iv 0-e$"'!m! iv1 *n r-o %rin"i%!'#) es e e'emen !dver&i!' !' re(en ei unei em%or!'e) !v,nd ro'u' de "ore'! iv !' "on2un"/iei em%or!'e cum) din su&ordon! #: Cum 0P "on2un"/ie) =*nd! # "e=1 venir#) 56 cum 0P !dver& de im% "ore'! iv) =*nd! #=1 +i %'e"!r#. 96 B-BB-B-:V Din %un" de vedere sin !" i") o! e !dver&e'e 0in ero(! ive) -e$"'!m! ive s!u =7D5 <=nde %'e"iM= <=nde s-! m!i %omeni !+! "ev!M= 0P 7ic$ieri nu s-! m!i %omeni ...1 =S%une-mi unde %'e"i.= <=nde s-!r du"e) o nu !r fi %rimi .= 0unde P =oriunde=1. V e#e*e', p%e/! ",!0 +(p#!*e',"%: <=nde m# "rede!iM= =S%une-mi unde m# "rede!i.= B-B-A- C>7D V .*p#e*e', !% (*+,"';!"# /e ,!*p: <C!nd !i veni M= =Ş iu c!nd !i veni .= <C!nd !i veni) o !i fi &ine %rimi .= 0c!nd P =ori",nd=1 B-B-B- C=, V .*p#e*e', !% (*+,"';!"# /e *./: <Cum !i !f'! M= =S%une-mi cum !i %ro"ed! .= <Cum !i f!"e) o nu-' mu'/ume+ i.= 0cum P =ori"um=1 V '(*e p%e/! ",!0: <Cum es e vreme!M=
9E

ne3o #r, e1 !u fun"/ii sin !" i"e) *n %ro%o-i/ii'e 0%rin"i%!'e s!u se"und!re1 din "!re f!" %!r e: .*p#e*e', !% (*+,"';!"# /e #. :

=Ş iu cum es e vi!/! *n !' e /#ri.= =Cum !r fi) vi!/! re&uie r#i #.= 0cum P =ori"um=1 V e#e*e', p%e/! ",!0 +(p#!*e',"%: <Cum e nume+ iM= =Nu e+ i cum e "rede!m.= V B-4.*p#e*e', !% (*+,"';!"# /e ,!*p: <Cum nu e+ i ! en ) cum (re+e+ i.= 0!' doi'e! cum P =*nd! #=1. De !semene!) m!i r!r) !dver&e'e %ronomin!'e re'! ive !u fun"/ii'e sin !" i"e %re"i-! e m!i sus *n r-o su&ordon! # "!re urme!-# unei su&ordon! e re(en e %e "!re do!r o in rodu": =Ş iu 56 unde re&uie 96 s# %'e". ;6= 0unde in rodu"e P9) d!r e "om%'emen de 'o" !' ver&u'ui s$ plec din P;1. =Nu mi-! s%us 56 c!nd re&uie 96 s# revin. ;6= 0c!nd in rodu"e P9) d!r e "om%'emen de im% !' ver&u'ui s$ revin din P;1. =S%une-mi 56 cum re&uie 96 s# %ro"ede-. ;6= 0cum in rodu"e P9) d!r e "om%'emen de mod !' ver&u'ui s$ procede) din P;1. =Ş iu 56 cum !r re&ui 96 s# fie vi!/! no!s r#. ;6= 0cum in rodu"e P9) d!r e nume %redi"! iv !' ver&u'ui "o%u'! iv s$ fie din P;1. B-DAn i"i%!re! !dver&e'or unde, c!nd +i cum !%!re +i ",nd !"es e! !u v!'o!re in ero(! iv#. A%!ren ) !dver&e'e in ero(! ive /in de o %ro%o-i/ie %rin"i%!'#) d!r) de f!% ) !%!r/in unei su&ordon! e urm# o!re *n "!re !u o fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie 0f#r# ! fi +i e'emen su&ordon! or *n fr!-#1: ==nde 96 "re-i 56 c$ te afliM 96= <Cum 96"re-i 56 c$ s-a aflat0 96= 4- Cuvin e'e unde, c!nd, cum !%!r/in +i "'!sei "on2un"/ii'or su&ordon! o!re. S udi! e m!i %u/in +i !""e% ! e m!i (reu) !"es e "on2un"/ii sun "onsider! e) din "!u-! fo'osirii 'or "! e'emen e de re'!/ie su&ordon! o!re) dre% !dver&e re'! ive *n %ro%o-i/ii'e %e "!re 'e in rodu") nu num!i *n i%uri'e de su&ordon! e %e "!re 'e-!m !min i 0ve-i ;.9.1) "i *n o! e i%uri'e de su&ordon! e *n "!re !%!r. 4-:C7: =nde es e .'3(' ;!e +(<.%/.'",."%e ",nd in rodu"e:
5

<=nde 0P =fiind"#=1 nu ! *nv#/! ) 56 de !"ee! n-! + iu . 96= =Mi3ne! r#s%unse %e s"ur =nde) %re"ed! 6 "#-i %!re r#u) 96 unde nu se %o *n/e'e(e de-! dre% u'.= ;6 .'3(' ;!.'"#1 su&ordon! o!re +i 08do&es"u1) !%ud L. :U'di) 6ntroducere %n stilistica literar$ a limbii rom!ne, %. 5;A. de %re%o-i/i! de) es e #. (;!('e

in rodu"e: CV: <De unde 0P =de+i=1 %,n# ieri m# "uno+ e!) 56 !s #-i nu m# m!i "uno!+ e. 96=
9D

=D!"# !i ur"! %e mun e) 56 !s ! !r fi 96 ca şi c!nd !i %'u i.5@) .!e +(<..EB1 "onsider# "# es e "on2un"/ie f#r# fun"/ie sin !" i"# . I) %. c!nd1 es e "/0e%< /e . <C!nd vine) c!nd nu vine. 96> De "e'e m!i mu' e ori) cum %re"ed! de %re%o-i/i'e dup$."#= nu. c!nd sun dou# "om%'emen e "ir"ums !n/i!'e de im%..!01 %epe. ..%/. 96= <C!nd 0P =de+i=1 !' u' !r s#ri *n sus de &u"urie) 56 u s !i ne%#s# or... I) %.!e ..%/. C!nd re%e ! 0c!nd .'3(' . Din "!u-! !"es ei nu!n/e) unii s%e"i!'i+ i 0in"'usiv *ramatica Academiei) vo'.%en ru "# fun"/i! de "om%'emen "ir"ums !n/i!' re"e %e %'!n se"und!r....) =!' # d! #=.!0 "u sensuri'e =".n u' c!nd) "3i!r +i *n !"es e rei i%uri de su&ordon! e) !dver& re'! iv "u fun"/ie sin !" i"# de "om%'emen de im%.. 96> 0P5P CM1 9G ..=Mi-! !dus do!r o "!r e) 56 de unde 0P =de+i=1 *mi %romisese m!i mu' e.'".) ori=) de"i c!nd.. 96= C8ND: =Ce s# s%ui) 56 c!nd 0P =d!"#=1 nimi" nu !i de s%usM 96= <C!nd 0P =d!"#=1 m-!+ %o rivi eu vou#) 56 !+ *nne&uni.'". c!nd es e "onsider! +i . To u+i) *ramatica Academiei 0vo'. 96= C8ND: 0P %ro%o-i/ii "ondi/ion!'e ne(! ive) e'i% i"e de %redi"! 1: =Jnv#/!/i) 56 de unde nu 0P =d!"#= nu.nd in rodu"e: =Vine %e 2os) 56 c!nd 0P =de+i=1 !re m!+in# %erson!'#. 96= C7: <C!nd 0P =fiind"#=1 nu + ii nimi") 56 de "e vor&e+ iM 96= Jn o! e !"es e rei i%uri de su&ordon! e %e "!re 'e in rodu"e) c!nd es e "on2un"/ie su&ordon! o!re f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) d!r *+i %#s re!-# nu!n/! !dver&i!' em%or!'#.= =S # c!nd %e un %i"ior) c!nd %e !' u'. :ru%u' c!nd .6= 4-ACV: C!nd es e . Adver&u' c!nd in r# *n 'o"u/iune! "on2un"/ion!'# ca şi c!nd) "!re in rodu"e o "ir"ums !n/i!'# mod!'# s!u o %redi"! iv#: =Mer(e 56 ca şi c!nd !r fi &e! .) =*n "!.."%e ".'3(' . pe ori de !dver&e'e de mod ca şi es e 'o"u/iune "on2un"/ion!'# "!re in rodu"e "ir"ums !n/i!'e mod!'e s!u %redi"! ive: 2Dup$ cum / pe cum + i/i) 56 eu !m *nv#/! .5@1) "onsider# "uv.1) "u sensuri'e =s!u. 4-BC7: CT: Cum es e .'".. 96 2Cum 0P Rimedi! "e>1 !2unse) 56 cum 0P !dver& re'! iv) Rimedi! >1 m# +I v#-u. 96= 0P9 P CM1. P PR1..%/. c!nd sun f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie.".6= 0P. ...."%e /!+3(' .= Jn !"es e e$em%'e) c!nd .nd in rodu"e: 2Cum 0P Rdeo!re"e>1 e+ i fo!r e 3!rni") 56 u vei re!'i-! mu' e *n vi!/#R.!e +(<..... eod! #= ."%e ".!*p "#..) s!u=) =ori ..1) 96 ve/i re(re !.'3(' .. .e%'". ..

.'3(' .e%'". ?r.%/.e%.' e+!0e &de unde'./ &dup$ cum."%e: /e *.6".%( . ca şi cum.!('e" .% "/0e%<!"#e de 'o") im%) mod: nu ştiu nu 6e ştie cine ştie te miri nai$a ştie  .!0e) *n %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive s!u e$"'!m! ive.'"#e +(<. nume %redi"! iv. 9551. .'"#e 'e6". c!nd.'3(' .e*p. .'"#e &c!nd'.nd sun "/0e%<e s!u 'o"u/iuni !dver&i!'e) unde.e%."%e: /e "($1 &unde.. e'emen su&ordon! #..!('e" "/0e%<!"#1 +"( #. .'.!! +(<. c!nd"  #.!0e s!u !'. . c!nd +i cum sun . cum !u s ! u morfo'o(i" de:  "/0e%<e p%.nd unde. (.nd o "ir"ums !n/# !dver&i!'# i er! iv# s!u de re%e i/ie.!0e) *n %ro%o-i/ii su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e s!u *n "ir"ums !n/i!'e de 'o") im%) mod ori "on"esive.. pe cum.  #. c!nd 0%re"ed! e s!u nu de %re%o-i/ii1 +i cum !u *n o de!un! fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie 0"om%'emen de 'o") im%) mod.!('! "/0e%<!"#e de 'o" s!u de im%: unde şi unde.!*p "#.%e#". C.!0e 0ve-i .RD!"# mun"e+ i %re! mu' 56 es e 96 ca ş6 cum !i fi &e! .%"#e &cum' 0ve-i +I :r. 9B unde J când cum %redi"! iv su%'imen !r1) indiferen d!"# %ro%o-i/i! es e %rin"i%!'# s!u . c!nd.  "/0e%<e p%. (. (.'3(' .'"#1 8de câte ori8 :ru%u' de "uvin e de c!te ori re%re-in # o s ru" ur# sud! #) e$%rim.!('! .'3(' .!! s!u 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re) e'e sun do!r "one" ive *n %ro%o-i/ii'e %e "!re 'e in rodu" +i nu !u fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) !+! "um !u !dver&e'e re'! ive din "!re s-!u form! %rin "onversiune.!0e&e= #"*". din c!nd %n c!nd"  in r# C' +. ca şi c!nd'.%/.*!'"#e !'..P PR1 RMer(e 56 "! +i "um !r fi &o'n!v.orfologia) %. 4.'. cum'.'".  "/0e%<e /e .(%" #.'/!.. (.'3(' ..  "/0e%<e /e .!.Jn "on"'u-ie) "uvin e'e unde.L.!" cum R*nd! # "e>) Rimedi! "e>.' e+!0e &c!nd') .!*p . c!nd şi c!nd.'/!. (.!0e 0"onsider! e +i "on2un"/ii "oordon! o!re dis2un" ive re%e ! e1: c!nd ?.6".!.6> 0P. Sm!r!ndu) *ramatica limbii rom!ne. C.) *n "!re cum R*nd! #R) Rimedi! > es e "om%'emen de im%1 %en ru .n"u+) M.!.'". .!('!#.!0e &de unde nu?'..*!'"#e %e#". 96> 0P9P CM1 D.!.

9. "! 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re nu !re fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) "i es e num!i un "one" iv (r!m! i"!') "!re in rodu"e diferi e su&ordon! e: 2De c!te ori !i "i i em!M> 2De c!te ori e-!m "#u ! ) nu e-!m (#si . de dou$ ori. e s!u re'! ive-in ero(! ive1.9. e sim%'e s!u "om%use) numer!'e "u v!'o!re !d2e" iv!'#1 < su&s !n ivu' ori 0%'ur!'u' de '! oar$1. Lo"u/iune! !dver&i!'# de mod de c!te ori !re "! re(en un ver& s!u 'o"u/iune ver&!'# 02De c!te ori s#-/i s%unM>. de at!tea ori" numer!'e'e "!rdin!'e !dver&i!'e s!u de re%e i/ie: o dat$. de nou$ ori e ". renu'M> 2De c!te ori nu /i-!m s%us eu 0s# fii ! en 1MN> RDe c!te ori nu m-!m su%#r! +i euN> 9A . +i 'o"u/iune! "on2un"/ion!'# ori de c!te ori 0"!re es e v!ri!n ! dis'o"! # ! 'o"u/iunii !dver&i!'e de oric!te ori1. Sin !" i") de c!te ori f!"e %!r e din: !1 %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive s!u e$"'!m! ive) *n "!re !re fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod: 2De c!te ori !i veni M> 2De c!te ori mer(e !vionu' m!i re%ede de". 5. de multe ori. 9. de oric!te ori. de pu#ine ori. A"es e (ru%uri !u o s ru" ur# Wu!si-sime ri"#: %re%o-i/i! de < "uvin e "u v!'o!re "!n i ! iv# 0!d2e" ive %ro%riu--ise) !d2e" ive %ronomin!'e ne3o #r. de c!teva ori. Din %un" de vedere morfo'o(i") (ru%u' es e r! ! fie "! 'o"u/iune !dver&i!'# de mod) fie "! 'o"u/iune "on2un"/ion!'# 0"u o v!ri!n # ori de c!te ori1. ine 6 !'e!r(# m!i re%edeM>1 u' ime'e rei !v. Din %un" de vedere sin !" i") 'o"u/iune! !dver&i!'# de c!te ori es e "om%'emen de mod) *n %ro%o-i/ie) i!r) *n fr!-#) in rodu"e o em%or!'# de simu' !nei ! e i er! iv#.5. RDe c!te ori nu /i-!m ! r!s ! en/i!M>1) un !d2e" iv) o 'o"u/iune !d2e" iv!'# s!u un !dver& 0RDe ". Din !"ee!+i !rie sem!n i"# ! 'ui de c!te ori f!" %!r e: 'o"u/iuni'e !dver&i!'e: a c!ta oar$. Numer!'u' !dver&i!' o dat$ es e form! din su&s !n ivu' dat$ %re"ed! do!r de numer!'u' "!rdin!' "u v!'o!re !d2e" iv!'# o) i!r numer!'u' ordin!' !dver&i!' a doua oar$ 0"onsider! +i 'o"u/iune !dver&i!'#1 !re s ru" ur!: numer!' ordin!' "u v!'o!re !d2e" iv!'# < su&s !n ivu' oar$..nd (r!du' "om%!r! iv de su%eriori ! e s!u de inferiori ! e.5. Lo"u/iune! !dver&i!'# a c!ta oar$ !re s ru" ur!: a c!ta P !d2e" iv %ronomin!' in ero(! iv s!u re'! iv < su&s !n ivu' oar$.5. 9.> 9. e ori es e m!i *n!' # 6 es e m!i *n dre% de". Din %un" de vedere sem!n i") (ru%uri'e men/ion! e re%re-in # fie o re%e i/ie numeri"# defini # 0"e'e "!re !u *n s ru" ur! 'or numer!'e "!rdin!'e s!u ordin!'e %ro%riu--ise1) fie un! nedefini # 0"e'e "!re !u *n s ru" ur! 'or !d2e" ive %ro%riu--ise) !d2e" ive %ronomin!'e ne3o #r.

.1. =Venire! no!s r# de multe ori &de c!teva ori e ".6= 0de c!te ori f!"e %!r e din P9 0PCD1) %e "!re do!r o in rodu"e) d!r !re fun"/ie de "om%'emen de mod !' ver&u'ui s$ repet din P.1 ! fos ne"es!r#= 0! ri&u !dver&i!'1. de multe ori. +i *n su&ordon! e'e ne"ir"ums !n/i!'e %e "!re 'e in rodu". 96= 0de c!te ori f!"e %!r e din P5 0PCT1 %e "!re o in rodu"e +i *n "!re !re fun"/ie de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod1.6= 0de c!te ori f!"e %!r e din P5 0PCT1 %e "!re do!r o in rodu"e) d!r es e "om%'emen de mod !' ver&u'ui s$ caut din P91. &1 "e'e'!' e (ru%uri !dver&i!'e mod!'e !u o m!i m!re inde%enden/# sin !" i"#) de ermin. *n %ro%o-i/ii'e %rin"i%!'e) ". !v. de at!tea ori. o dat$.n(# "e'e rei %#r/i de vor&ire men/ion! e 0ver&) !d2e" iv) !dver&1) +i su&s !n ive) !v. de dou$ ori'< e ".nd) +i (ru%u') !"ee!+i fun"/ie sin !" i"# de "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod. 9. Uneori !u fun"/ie nu *n %ro%o-i/i! su&ordon! # re(en #) "i *n su&ordon! ! urm# o!re: =S%une-mi 56 de c!te ori re&uie 96 s#-/i re%e *n re&!re!. *n !"e!s # si u!/ie de c!te ori +i de oric!te ori sun 'o"u/iuni !dver&i!'e re'! ive: Mi s-! s%us Jn re&!re! es e S-! %us %ro&'em! S%une-mi Nu-mi d!u se!m! De c!te ori De oric!te ori de c!te ori !i re%e ! . de at!tea ori.in ero(! ive !u !"ee!+i fun"/ie sin !" i"# de "om%'emen de mod) ! .nd) *n !"es e %ro%o-i/ii %rin"i%!'e 0d!r nein ero(! ive s!u nee$"'!m! ive1) fun"/ii'e sin !" i"e de "om%'emen de mod s!u de ! ri&u !dver&i!': =Am veni '! voi de multe ori &de c!teva ori. !m veni ) nu e-!m (#si . de oric!te ori.. 0"om%'.nd) %e '. o dat$. de oric!te ori. Lo"u/iuni'e !dver&i!'e de mod re'! ive .R#s%unsu' '! !"es e *n re&#ri dire" e 0s!u indire" e1 es e unu' din re "e'e'e'!' e (ru%uri: de c!teva ori..nd in rodu" "ir"ums !n/i!'e de mod) de im% s!u "on"esive) de c!te ori +i de oric!te ori !u fun"/ie sin !" i"# de "om%'emen de mod *n %ro%o-i/i! %e "!re o in rodu" s!u *n %ro%o-i/i! su&ordon! # urm# o!re "e'ei re(en e 0%e "!re do!r o in rodu"1: <De c!te ori e "!u ) 56 nu e (#ses". de mod1. 9@ . de dou$ ori e ". L! fe') ". Lo"u/iune! !dver&i!'# de c!te ori es e fo'osi # +i "! e'emen de re'!/ie su&ordon! or *n !"e'e!+i "on e$ e %ro%o-i/ion!'e. de pu#ine ori. <De c!te ori re&uie 56 s# e "!u ) 96 nu e (#ses". .

. *ramatica Academiei 0vo'.= 0su&ordon! e "on"esive1 .. do!r *n fr!-# !re) *n %'us) +i fun"/i! de "one" iv (r!m! i"!' su&ordon! or %en ru %ro%o-i/ii'e ne"ir"ums !n/i!'e s!u "ir"ums !n/i!'e de mod) de im% s!u "on"esive: <De oric!te ori / de c!te ori !i veni) eu o e-!+ !2u !.... II) %... 9@A) .AD) .. pe aceasta1... e! ori m# s!'u !..@F) E5D) E5@...F .. de !dev#r! es e *ns# "# e$is # *n su&ordon!re +i dou# e'emen e "u v!'ori iden i"e 0v... M. .*n (ener!' ...) %ronume 0aceasta. I) %... vo'..n(# mine) 56 o nu m-!r s!'u !.. e! ori m# s!'u !.... :ru%u' ori de c!te ori !%!re num!i "! e'emen de re'!/ie su&ordon! or) de o&i"ei *n "ore'!/ie "u 'o"u/iune! !dver&i!'# de at!tea ori: <+ri de c!te ori re"e!m) de ! ...... ori de c!te ori +i de oric!te ori sun 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re) f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie) &!-.. 9@51: C!t 0!dver& re'! iv1 ...B1 "onsider# "# de c!te ori. +i Do&ridor) .se fo'ose+ e %ro"edeu' o&i+nui !' "ore'!/iei din re dou# e'emen e diferi e "! v!'o!re +i "! form#: Con2un"/ie 6 'o"u/iune "on2un"/ion!'# 0de c!te ori1 .. 96= 0P5 P CT1 <+ri de c!te ori !r re"e %e '.BE1 +i "ei m!i mu'/i s%e"i!'i+ i 0ve-i de e$.......An!'o(i! %ro%o-i/ii in ero(! ive dire" e ..%ro%o-i/ii in ero(! ive indire" e ne de ermin# s# %unem %e !"e'!+i %'!n (ru%u' !dver&i!' de c!te ori in ero(! iv +i re'! iv +i s# s !&i'im "# de c!te ori 0"! +i de oric!te ori1 es e 'o"u/iune !dver&i!'# de mod in ero(! iv# 0-e$"'!m! iv#1 s!u re'! iv#) !v.n(# mine) 56 de ! ..orfologia) %..ndu-se %e f!% u' "# *n su&ordon!re! "ir"ums !n/!'# . Cu o! e !"es e!) f!% u' "# ori de c!te ori re%re-in # o dis'o"!re ! 'o"u/iunii !dver&i!'e de oric!te ori: <De oric!te ori re"e! %e '..nd fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie de sine s # # o!re.. 5@5) 9AB) E..) !dver& 6 'o"u/iune !dver&i!'# 0de at!tea ori1 Con2un"/ie 0dac$/s$1 . Avr!m) *ramatica pentru to#i) 5@@B) %.= Jn !"es e fr!-e) (ru%u' ori de c!te ori es e m!i !%ro!%e de o 'o"u/iune "on2un"/ion!'# su&ordon! o!re "!re in rodu"e num!i "ir"ums !n/i!'e de im% s!u de mod...) at!t 0!dver& "ore'! iv1 . de "! e(ori"i *n ! in"'ude (ru%u' ori de c!te ori *n "'!s! 'o"u/iuni'or "on2un"/ion!'e 0f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie1) "i s#-' "onsider#m o o 'o"u/iune !dver&i!'# de mod do!r re'! iv# 0nu +i in ero(! iv#1) "u fun"/ie de "om%'emen de mod *n em%or!'e'e s!u "on"esive'e %e "!re 'e in rodu"e E.... To ! . 96= P5 0PCV1 ne de ermin# s# nu fim ! ..

5 ... <A oric!ta oar$ !i veni) 56 eu e-!+ !2u !.. ori de c!te ori +i de oric!te ori !u fun"/ie de "om%'emen de mod "! +i 'o"u/iune! !dver&i!'# de mod "ore'! iv# de at!tea ori %e "!re o rei!u s!u o !n i"i%#. <A c!ta oar$ / a oric!ta oar$ !i veni) 56 eu e-!+ %rimi. 96= 0a oric!ta oar$ P "om%'emen de mod *n su&ordon! ! "on"esiv# %e "!re o in rodu"e1. Morfo'o(i") a c!ta oar$ +i a oric!ta oar$ sun 'o"u/iuni !dver&i!'e de mod 0"u o nu!n/# em%or!'#1 "!re !%!r fie *n %ro%o-i/ii %rin"i%!'e in ero(! ive s!u e$"'!m! ive 0num!i a c!ta oar$1: <A c!ta oar$ s#-/i re%e M=) <A c!ta oar$ nu m-!m !&/inu MN=) fie *n %ro%o-i/ii su&ordon! e ne"ir"ums !n/i!'e s!u "ir"ums !n/i!'e 0! . Jn !"e!s # si u!/ie) +i de c!te ori... =Se + ie a c!ta oar$ !u 'i%si ....) nu *n P9 %e "!re do!r o in rodu"e1... 96= 0a c!ta oar$ +i a oric!ta oar$ in rodu" o "on"esiv#1.) c!nd 0!dver& re'! iv1.. Jn "on"'u-ie) a c!ta oar$ +i a oric!ta oar$ sun 'o"u/iuni !dver&i!'e de mod) ! ..=nde 0!dver& re'! iv1 ... ......nd sun "one" ive (r!m! i"!'e su&ordon! o!re "!re in rodu" diferi e %ro%o-i/ii) ni"i e'e 0"! +i de c!te ori.. +i a oric!ta oar$1: =S%une-mi 56 a c!ta oar$ !i veni . a c!ta oar$) ".... *n %ro%o-i/ii'e %rin"i%!'e) ". 96= 0a c!ta oar$ in rodu"e o CD1..6= 0a c!ta oar$ P "om%'emen de mod !' ver&u'ui s$ repet din P... Cu !"ee!+i v!'o!re !dver&i!'# sun +i (ru%uri'e a c!ta oar$ +i a oric!ta oar$. C. *n "!re su&s !n ivu' oar$ es e %re"ed! de !d2e" ivu' in ero(! iv s!u re'! iv a c!ta) res%e" iv) de !d2e" ivu' ne3o #r... +i *n "e'e su&ordon! e %e "!re 'e in rodu"... a c!ta oar$) ".. +i a oric!ta oar$ sun "om%'emen e "ir"ums !n/i!'e de mod *n %ro%o-i/ii'e %rin"i%!'e s!u *n su&ordon! e'e %e "!re 'e in rodu" 0ori *n su&ordon! e'e urm# o!re "e'or %e "!re 'e in rodu"1: =A c!ta oar$ s#-/i re%e M= 0a c!ta oar$ P "om%'emen de mod *n %rin"i%!'#1.... de oric!te ori +i) "3i!r) ori de c!te ori1 nu re&uie "onsider! e) (re+i ) 'o"u/iuni "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re) f#r# fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie..... ..= 0a c!ta oar$ P "om%'emen de mod *n su&ie" iv! %e "!re o in rodu"e1.. a oric!ta. =Pro&'em! ! es e 56 a c!ta oar$ re&uie 96 s#-/i re%e . de oric!te ori 0"3i!r +i ori de c!te ori1 sun 'o"u/iuni !dver&i!'e re'! ive *n "ore'!/ie "u 'o"u/iune! !dver&i!'# de mod "ore'! iv# de at!tea ori" sin !" i") de c!te ori.... Sin !" i") ! .) acolo 0!dver& "ore'! iv1 Atunci 0!dver& re'! iv1 .

9 . 9. I 0%%. e "om%use "u ori-. ! II-!) Edi ur! Cum!ni !s) ?u"ure+ i) 5@@B) %%. Co e!nu) Ion 0"oord. E. Cone" ive (r!m! i"!'e: "on2un"/ii'e +i 'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re ne"ir"ums !n/i!'e.. E'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i" dre% "one" ive: !dver&e ne3o #r. Defini/i ermenu' +i "on"e% u' de .) ?u"ure+ i) 5@G.'e . orişi-" e$em%'ifi"#ri. G. Iv#nu+) Dumi ru-D!nie') 1tatutul morfosintactic al grupului de cuvinte 2de c!te ori3 ) *n An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!) Seri! Ş iin/e 4i'o'o(i"e.) %%. e "om%use "u ori-. orişi-" e$em%'ifi"#ri. e$em%'e.D5.) ?u"ure+ i) 5@BA) %%. 9AB-. 55E-5ED. ! II-!) Edi ur! A"!demiei R.orfologia limbii rom!ne) Edi ur! Vo$) ?u"ure+ i) 5@@G) %%. ELEMENTE DE AUTOEVALUARE 5.!0. Cons !n ines"u-Do&ridor) :3eor(3e) . Iv#nu+) Dumi ru) Probleme de gramatic$ a limbii rom!ne) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF5) %%. e$em%'e. e$em%'e. .P. @. Cone" ive (r!m! i"!'e: "on2un"/ii'e +i 'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e "oordon! o!re. 595-EBE. E'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i" dre% "one" ive: !dver&e re'! ive sim%'e +i "om%use. B-. 9GD-9BA. ed. e$em%'e. XXX *ramatica limbii rom!ne) ed.BE1. .) vo'.E. Cone" ive (r!m! i"!'e: "on2un"/ii'e +i 'o"u/iuni'e "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re "ir"ums !n/i!'e s%e"i!'i-! e.!.S. E'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i" dre% "one" ive: %ronume +i !d2e" ive %ronomin!'e ne3o #r. II 0%%.AD-E5@1) vo'. 55@-599. E9-. e$em%'ifi"#ri. Lin(vis i"#) 5-965@@A) %%. A.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Avr!m) Mio!r!) *ramatica pentru to#i) ed.GF-.D. ! IV-!) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF9) %%. Iv#nu+) Dumi ru) (imba rom!n$ contemporan$.1) *ramatica de ba)$ a limbii rom!ne) Edi ur! :!r!mond) ?u"ure+ i) f. Iord!n) Ior(u) Ro&u) V'!dimir) (imba rom!n$ contemporan$) E. .R. . E'emen e morfo'o(i"e s%e"i!'i-! e sin !" i" dre% "one" ive: %ronume +i !d2e" ive %ronomin!'e re'! ive.F. .orfologia. B. Cone" ive (r!m! i"!'e: %re%o-i/ii'e +i 'o"u/iuni'e %re%o-i/ion!'e.BF) D9F-D. D.

5.' . 5G. Pre%o-i/ie 0'o"u/iune %re%o-i/ion!'#1 < c!t . 9E.'o"u/iuni "on2un"/ion!'e su&ordon! o!re.v!'o!re %ronomin!'#: sensuri) "on e$ e) fun"/ii. .9. c!nd. atunci c!nd. cum ... 9@. . :ru%uri'e acolo unde. cum .!' e v!'ori morfo'o(i"e: su&s !n iv) %reo%o-i/ie) "on2un"/ii su&ordon! o!re +i "oordon! o!re. e$em%'ifi"#ri.'o"u/iune !dver&i!'# in ero(! iv# 0-e$"'!m! iv#1 +i re'! iv#: re(en/i) fun"/ii sin !" i"e) "on e$ e. ce: !dver& re'! iv. =nde.. e$em%'ifi"#ri.. . 9D. ce: %ronume +i !d2e" iv %ronomin!' re'! iv.F. ce: e'emen "ons i u iv !' 'o"u/iuni'or %ronomin!'e. aşa cum . e$em%'e. . e$em%'e. 9. Sin !(m! indiferent ce: s ! u u' morfosin !" i". Pre%o-i/ie < unde. 95. e$em%'e. 5@.!dver&e %ronomin!'e in ero(! ive 0-e$"'!m! ive1 +i re'! ive: sensuri) fun"/ii) "on e$ e. c!t . a c!ta oar$. S%e"ifi"u' "one" ive'or (r!m! i"!'e 0%ronume) !d2e" ive +i !dver&e re'! ive1 din "ons ru"/ii'e infini iv!'e re'! ive.s ! u morfosin !" i". ce: %ronume +i !d2e" iv %ronomin!' in ero(! iv-e$"'!m! iv. c!nd. la' ce: s ! u morfosin !" i". 99. Sin !(me'e de &pentru. 9B.'o"u/iune "on2un"/ion!'#M . e$em%'e) fun"/ii. 55. ce: e'emen "ons i u iv !' 'o"u/iuni'or !dver&i!'e. =nde. ce: !dver& in ero(! iv-e$"'!m! iv.s ! u morfosin !" i") sensuri) fun"/ii) "on e$ e. "on e$ e +i fun"/ii. 5B. 5. 9A. de c!te ori .. 9G.5F. cum . "on e$ e +i fun"/ii.. 5A. "on e$ e +i fun"/ii. "on e$ e +i fun"/ii. 5D.v!'o!re !dver&i!'#: sensuri) "on e$ e) fun"/ii. c!t &de' . ce: e'emen "ons i u iv !' 'o"u/iuni'or "on2un"/ion!'e.. Sin !(m! ce de: s ! u u' morfosin !" i". e$em%'e) fun"/ii. Lo"u/iuni !dver&i!'e +i "on2un"/ion!'e din !ri! sem!n i"# ! 'ui de c!te ori: sensuri) fun"/ii sin !" i"e. de c!te ori . e$em%'ifi"#ri.'o"u/iuni !dver&i!'e6'o"u/iuni "on2un"/ion!'eM sensuri) fun"/ii sin !" i"e) "on e$ e. a oric!ta oar$ . 59. c!t &c!te. c!nd. c!t ."on2un"/ii su&ordon! o!re: sensuri) "on e$ e) e$em%'ifi"#ri. . 5E.*n 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e) "on2un"/ion!'e) !dver&i!'e) %ronomin!'e. 9F.

B.REPETAREA GRAMATICALĂ :..Re%e !re! unor %#r/i de %ro%o-i/ie s!u ! unor %ro%o-i/ii !re diverse s"o%uri *n 'im&! rom.n s!u %rin r-o %ro%o-i/ie.n u' s!u %ro%o-i/i! de &!-#)  s# de! un su%'imen de inform!/ie)  s# de-!m&i(ui-e-e un mes!2) o !numi # v!'o!re (r!m! i"!'#)  s# !si(ure in er%re !re! sin !" i"# ! "uv.E . su&s !n ivu' cravat$) ". . =Vine ea m!m!. Pred!1 =. %ronume'e re'! iv care %o! e su&s i ui ! . Cre!n(#1.= 0%ronume'e-su&ie" rei! su&ie" u'-su&s !n iv1. un 6tilou minun! .= 0M.n#:  s# e$%'i"e "uv. Re%e !re! 0M.= B-:De "e'e m!i mu' e ori) &!-! 0su&s !n iv "u fun"/ie de su&ie" 1 es e re'u! # s!u !n i"i%! # %rin r-un %ronume "u !"ee!+i fun"/ie: !1 =Noi !m f#"u o (re+e!'#) !m "re-u "# c@iaburii nu *ndr#-nes" ei s# ridi"e "!%u'.Re'u!re! %o! e fi re!'i-! # fie %rin !"e'!+i "uv.Re'u!re! *nde%'ine+ e un ro' s ru" ur!') servind "! &!-# '! de-vo' !re! unui su%'imen de inform!/ie s!u "! mi2'o" de de-!m&i(ui-!re ! mes!2u'ui. . 5@@B) %.=) *n ru". Avr!m) *. &1 =S #i) m#i) %or"!ne) "# e "#% u+e+ e ea M#rio!r! !"u+N= 0I.n-# o!re) care mi-! %'#"u mu' . prilej.= =M-! &u"ur! succesul #u) lucru demn de o! # '!ud!=.n-# o!re) cra7at "!re mi-! %'#"u mu' .A. dovad$.ama m# m!i !2u # +i ea. motiv. As fe') %en ru ! de-!m&i(ui-! mes!2u' din fr!-!: =Mi-!m "um%#r! o cravat$ de '! o v. Su&s !n ivu' lucru %o! e fi *n'o"ui %rin !' e'e din !"ee!+i serie sem!n i"#: fapt.= &1 =Mi-!m "um%#r! o "r!v! # de '! o v!n)$toare) 7ân% toare "!re mi-! %'#"u mu' . act e ".n %rin "!re se e$%rim# &!-!) fie %rin runu' diferi ) "!re) %rin "on/inu u' s#u) e$%'i"# &!-!: =Mi-!m "um%#r! un stilou.n u'ui s!u ! %ro%o-i/iei re%e ! e e ". +i su&s !n ivu' v!n)$toare) se rei! su&s !n ivu' %e "!re *' "onsider# vor&i oru' dre% &!-#: !1 =Mi-!m "um%#r! o cravat$ de '! o v.9G1 se f!"e %rin re'u!re! +i) m!i r!r s!u de'o") %rin !n i"i%!re! &!-ei) e$%rim! # %rin r-un "uv. A.= 0%ronume'e-su&ie" !n i"i%# su&ie" u'-su&s !n iv1. semn.

i.= <Pe care %l aju#i tu.1=.! !p"%e <:i d!u .= <Ceea ce eşti tu.!"#e S? PR CD <Care ştie) acela v! reu+i.D .'".ariei &altcuiva.= <1erios şi @arnic.nde!.! /e p%.= 4. a6ta s-!r fi "ons ! ! .< CA: <De c!#i eşti ajutat tu...p. a6ta n-o + iu.!! +(<. Re#("%e <7ou$ ne %'!"e mun"!..! !p"%e <:l s!'u %e cel$lalt &pe altul.= CI <(a care te g!ndeşti tu. aceeaşi voi deveni +i eu. 4-:Re'u!re! %rin %ronume "!r!" eri-e!-# +(<. aşa ! fos mereu.< <Ce-ai cump$rat) aia s# m#n.!e 'e !% (*+.= 0Emines"u1 A'.."'.'".%.%/.d.!"#e s&.= <De prieteni şi de duşmani.< B. ".uncitorii şi #$ranii.. ". de to1i e !%re"i! . de atâ1ia .Re'u!re! %rin p%. 'e acelaşi . n. !'/!%e . la aceştia se (.e#e 'e !% (*+.= <Dac$ ar fi ştiut.!"#e +i %#r/i'e de %ro%o-i/ie ne"ir"ums !n/i!'e.*p#e*e'."'.%/. ".= <(a colegii şi colegele sale. Re'u#ri'e se f!" %rin "uvin e "u !"ee!+i fun"/ie "! +i su&ordon! ! ne"ir"ums !n/i!'# re'u! # s!u "! +i %!r e! de %ro%o-i/ie ne"ir"ums !n/i!'# re'u! #. A'.p.. pe al doilea e ".=.P%. primului e ". 'e toate le-! f#"u . la acelaşi .= <Ai munca. <. ei "ondu"e!u /!r!. şi jocul.. aceluiaşi ..1 o "!r e.= <Cui %i scrii tu. A.'(*e s!u "/0e%<e !si(ur# in er%re !re! sin !" i"# ! &!-ei *n r!%or "u o uni ! e re(en #. /!%e .e 'e !% (*+.P1%.n"iN= <=nde este ea acum. Re#("%e =(acul "odri'or !'&!s ru dire" Nuferi (!'&eni 9l *n"!r"#. &1 .$!.!(.$!.*p#e*e'.= .B-A- ?!-! 0su&s !n iv) %ronume %erson!'e !""en u! e s!u !' e s%e"ii de %ronume s!u numer!'e) "u fun"/i! de "om%'emen dire" s!u de "om%'emen indire" 1 es e re'u! # s!u !n i"i%! # %rin r-o form# ne!""en u! # ! %ronume'ui %erson!' s!u ref'e$iv *n d! iv s!u !"u-! iv: !1 ."'.

F-D.ndes" +i eu) 56 la care te =ândeşti şi tu....) unde de acolo . 96= <Pe acelaşi *' !2u +i eu) 56 'e care 9l a<u1i tu.1 nu es e "ore" #) %en ru "# !%o-i/i! e$%'i"# "ev! 0o &!-#1) de !"ee! e$%'i"!/i! nu %o! e s ! *n!in e! "uv. 5@DA) %..! !p"%e" 'or de "# re "/0e%<e +i #.1 +i "! !n i"i%!re "u fun"/i! de !%o-i/ie 0! fos e'or su&ie" e) nume %redi"! ive e ".!e unde .n u'ui "!re re&uie e$%'i"! .G . 5@@B) %.) acolo de unde . I) Cr!iov!) 5@@G) %...!0e /!%e . *rile) vo'..!0e) p%e/! ".Core'! ive'e "ir"ums !n/i!'e) "!re "ores%und =unui e'emen de re'!/ie %'!s! de "e'#'!' ermen !' unui r!%or sin !" i"= 0v. D.!0e E#e*e'.$!..e . Compendiu.. +i Ior(u Iord!n) V'!dimir Ro&u) (BC.) de unde .n u' %o! e !ve! !"ee!+i fun"/ie "! +i &!-!) d!r !r %u e! fi in er%re ! +i "! !%o-i/ie) "ee! "e nu es e "ore" ) %en ru "# su&ie" u' nu se des%!r e %rin vir(u'# de %redi"! ) nume'e %redi"! iv de ver&u' "o%u'! iv e ".!e CL E#e*e'.... Avr!m in"'ude +i %ronume s!u !d2e" ive 0 6bidem1.... adic$ e ".) (imba rom!n$....... D.!('! "/0e%<!"#e ..%e#"..51 de ! "on ri&ui '! iden ifi"!re! su&ordon! ei: E#e*e'.*p#e.. 96= e ". Iv#nu+ +i "o'!&. (.%e#". E@A1....ndu-'e) *n #rindu-'e1) *n re'u!re! %#r/i'or de %ro%o-i/ie ne"ir"ums !n/i!'e) de su& ?) "uv... 96= <Aia s# m#n... 4-ASu&ordon! e'e "ir"ums !n/i!'e se "!r!" eri-e!-# %rin %e#("%e" +i "'. 96= <Aceeaşi voi deveni +i eu) 56 ceea ce eşti tu acum.D!"# *n re'u!re! su&ordon! e'or ne"ir"ums !n/i!'e de su& A) numi e de unii s%e"i!'i+ i +(<!e ...!0e e ".) de acolo acolo . M.. e'e sun o e$"e%/ie) fiind "ore'! ive do!r %en ru "onse"u ive 0v. 96= Jn o! e fr!-e'e de m!i sus) P 9 sun !%o-i ive) "!re %o fi *n #ri e de !dver&e'e de mod e$%'i"! ive: anume.n"i) 56 ce. *n re "ore'! ive) M.5F1) sun uni #/i "!re %!r i"i%# '! e$%rim!re! !"e'ei!+i fun"/ii "! +i ! uni #/ii re'u! e s!u !n i"i%! e..e .!0e E#e*e'.!0e "p..$!.. Avr!m) *.!0e....e "p.e /e %e#".!0e "p. 96= <(a acelaşi m# (. Core'! ive'e re!" u!'i-e!-# de%enden/! &!-ei f!/# de un re(en ) de mu' e ori *nde%'inind +i ro'u' 0v.) %ronume'e sun "'!r su&ie" e) nume %redi"! ive e ".) din r-o re(en # !n e%us#: <Acela v! reu+i) 56 care ştie. 0"! +i su&ordon! e'e %e "!re 'e rei!u) e$%'i"..$!.... De e$em%'u: <Acela v! reu+i) 56 anume care ştie. De !semene!) +i in er%re !re! "! &!-# ! re'u#rii 0"u fun"/ie "'!r# de su&ie" ) nume %redi"! iv e ".ai cum' rat. 96= <De at!#ia voi fi !2u ! +i eu) 56 de câ1i eşti a<utat şi tu. 4-:-:Pro%o-i/ii'e ne"ir"ums !n/i!'e 0S?) PR) CD) CI) CA:1) re'u! e *n re(en # %rin r-un su&ie" ) nume %redi"! iv) "om%'emen dire" ) indire" s!u de !(en ) devin AP87ITIVE "!re e$%'i"# un %ronume "u fun"/ie de su&ie" ) nume %redi"! iv) "om%'emen dire" e ".%e#"...!0e) .e /e %e#". .

.........) pentru aceea dac .. Iv#nu+) (imba rom!n$ contemporan$.............. 51 s!u "om%'emen e de mod 0e$..p! 1 2!=1) du%# re(en #1) o! e "ir"ums !n/i!'e'e %o %re"ed! 0!n i"i%!1 s!u urm! 0re'u!1 o re(en # *n "!re e$is # s!u nu un "ore'! iv de n! ur# !dver&i!'#.. 56 "-. at!t de ..6= "1 =Mi se %#re! 56 c$ va ploua) 96 dre't 'entru care mi.e- ..) cu at!t C7 CS C8ND CV CNS >iindc ........... 56 "-....a 9ntâm'lat.) totuşi/tot/cu toate acestea c?iar dac ......) c destul de ...) >iindc pentru aceea .) de aceea 'entru c .... ..... prea . De tare 56 ce vor&e!) 96 ne !sur-e!..........) atunci/ %n acest ca)/apoi deşi .........p! 1 2!=1 %e '....) c?iar dac aşa &de' .. .....n(# 0!di"# !*e/!".) când p!n$ atunci ...........) ca 6 pentru aceea ......CT când ..... De %ncet 56 cum mer(e!) 96 m# enerv!..) pentru aceea ca 6 ......... ! V-!) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF9) %............ ..........B ..) 9ncât at!tea......... ....!e /e %e#("%e 0v.... /(p11 o &!-# !d2e" iv!'# s!u !dver&i!'#) !u o 2(' ..) 'entru ca 6 atunci .) de aceea 'entru ca 6 ... 4-BAdver&e'e cum +i ce) *n "ir"ums !n/i!'e'e de mod de iden ifi"!re "u .......) aşa de ce .) totuşi/tot/cu toate astea @@@@@@@@@@@@ destui.) 6 CM cum ................... 56 "-.....6= sun "onsider! e) din "!u-! difi"u' #/i'or 'e$i"!'e %e "!re 'e "u%rind) +i p%!' !p"#e !' !/e'.) dac totuşi/tot .. 9.) cu cât de aceea .............. D........) 'ân când YYYYYYYYYY aşa .......... De rea 56 ce er!) 96 o/i o ur!u.. 9) ....... 9FA1: 5...) cum YYYYYYYYYY cu at!t .) de ce / de aia cu cât ..am luat um$rela...........) cum atunci .) deşi totuşi/tot .......) 'entru c de aceea .........1....... Prin re'u!re! unor "om%'emen e de "!u-#) e$%rim! e %rin !d2e" ive s!u !dver&e de mod %re"ed! e de %re%o-i/i! de) !dver&e'e ce +i cum devin nume %redi"! ive 0e$..............) p!n$ atunci cum .) atunci 'ân când ..) ca 6 Cu e$"e%/i! "onse"u ivei 0"!re !re .orfologia) ed.... 4-4A%o-i ive'e de re'u!re: &1 =Mi se %#re! 56 c$ va ploua) 96 ceea ce nu 6.......

la ce' din 5. de bucurie. Jn 9. . pentru cump$r$turi.&1) es e fin!'.a $ucurat >oarte mult ) . .%/. E.e 0%ronume'e %e#"...8 %ro&'em# "on rovers! # o "ons i uie s ru" uri'e de i%u': D-:5.&1) "u sin(ur! deose&ire) "#) indiferen de re(en ) %ro%o-i/ii'e su&ordon! e sun o! e) !%!ren "'!r) "!u-!'e s!u fin!'e.n(iM "entru a m im're6ionaA = +i "!u-!' *n 5. *n %rim! %ro%o-i/ie) ". de neca). es e !%o-i iv# "!re e$%'i"# +i !n i"i%# P9) "oordon! # "u P5. As fe') *n 9.' din 5.n !"!s#M 96= =De "e !i veni ) 56 ca 6 m# !2u/iM 96= =De "e !i veni ) 56 'entru c e-!m "3em! M 96= si u!/i! es e !%!ren !sem#n# o!re "! *n e$em%'e'e de su& 5. de ciud$. +i *n ! dou!) %ronume in ero(! iv "!re su&s i uie su&s !n ive "u sens "($"# 0de b$taie.Pen ru "# *ns# !u dre% e'emen e de re'!/ie %ronume'e re'! ive ceea ce.n u' ce) %re"ed! de %re%o-i/ii'e de.&51 9. D.!1<De ce / Pentru ce / (a ce pl!ngi0< 5.'ne+ e +i '! !+!-numi ! %rin"i%!'# in"iden #) de f!% !%o-i iv# !n e%us# unei re(en e) "oordon! # "u !' # %ro%o-i/ie 0v. &drept. de fric$.'".) 5@@B) %. la) es e) ! . pentru' care s!u !dver&u' %e#".!0e in rodu" num!i %ro%o-i/ii A"ee!+i si u!/ie se *n .%/.n(i) 56 'entru ca 6 m# im%resione-iM 96= =L! "e s# m!i *nv#/ 56 ca 6 r#m. D!r) de f!% ) fie"!re din re e'e %o! e fi du&'! %rin "e'#'!' sens: fin!' *n 5.n(i) 56 'entru c e-! &# u "inev!M 96= =De "e %'. L! %rim! vedere) de ce &pentru ce.F1: =Am *nv#/! fo!r e mu' e *n +"o!'# 56 şi) 96 ceea ce m.!0e +i !dver&e'e %e#".M= D-A9. pentru impresionare1.! 51 +i 9.!91 9.&91 Jn fr!-e'e: =De "e %'. de team$1 s!u 2!'"# 0pentru ajutor.!0 "u %re%o-i/ie &de' unde) !"es e %ro%o-i/ii "!re rei!u s!u e$%'i"# sun +(<. V!'o!re! sin !" i"# fin!'# es e) "! +i *n 9.!51 9. dup$.'".!1) 5.!1 es e "!u-!') i!r de ce &.!1: <De ce %'.!51 +i *n 9. Avr!m) *.e1 e$%'i"! ive) de"i !%o-i ive. M. pentru.&1 <De ce / Pentru ce / (a ce ai venit0< "uv.&51) de ce es e %ronume in ero(! iv *n !"u-! iv "u fun"/ie de "om%'emen de s"o% *n re(en # 0%rin"i%!'# in ero(! iv#1. 96= P.A +(<.!91 +i *n 9.&91) re'u! #) *n #ri #) e$%'i"! # de su&ordon! ! "ir"ums !n/i!'# de s"o% "!re urme!-# re(en ei.&91) de ce es e %ronume in ero(! iv *n !"u-! iv "u fun"/ie de "om%'emen de "!u-# *n %ro%o-i/i! re(en # 0%rin"i%!'# in ero(! iv#1) fun"/ie *n #ri # e$%'i"! #) re'u! # de %ro%o-i/i! su&ordon! # "!u-!'# din imedi! ! !%ro%iere ! re(en ei.&1: <De ce !i veni M &in cau%a 7remii / din cau%a li'6urilor e ".6 acestea mi-au folosit %n via#$. la.

fiindc$ e ". "!re s# e$%'i"e su&ordon! e'e "!u-!'e s!u fin!'e din P5. pentru aia.!1) 5. *n !1) ". de aia.!('e "/0e%<!"#1 . la1 sun apo)itive de o v!'o!re deose&i #) +i !nume apo)itive cau)ale s!u apo)itive finale: =De "e 0%en ru "e) '! "e1 !i veni ) 56 "'(*e "# /i-! %'#"u M 96= =De "e 0%en ru "e) '! "e1 !i veni ) 56 "/! 1 s# m# !2u/iM 96= D-4D!"# su&ordon! e'e in roduse %rin c$. E' %o! e fi %re"ed! de %re%o-i/ii'e de. pentru asta e ". de aceea. de asta. la: K1 De "e L! "e Pen ru "e "# e-!m "3em! M !i veni ) s# m# !2u/iM de "e %en ru "e '! "e fiind"# e-!i sim/i o&'i(! . de asta. la ce !u o%i"# fi$#) du%# re(en #. 9 Z1 Ş iu 6 5 D-B- A"es e enun/uri "u %ro%o-i/ii su&ordon! e "!u-!'e +i fin!'e e$%'i"! ive !'e %ronume'or in ero(! ive s!u re'! ive de ce. pentru.'(*e !'.A .@ . . +i *n &1) de ce) !+! "um s-! !r# ! m!i sus [ su& 5.!01 /e "($1 0%re"um: de aceea.%e#".) s!u %rin s$. !i veni ) 6 %en ru "! s# m# !2u/i. pentru ce. sensuri'e 0"!u-!' +i fin!'1) ". la ce. pentru aceea.ve-i e$em%'e'e de su& Z1) "!re su&s i uie un nume "u sens "!u-!' s!u fin!'. pentru c$. pentru1: de !"ee!6 %en ru !"ee! de !i!6%en ru !i! . dintr-adins. pentru aceea.6= Du%# "um se vede) nu !u ni"i o 'o(i"#) ni"i un sens *n re&#ri'e s!u re'u#ri'e "u de ce. pentru ce. pentru ce.6". (.1) "i es e p%. la ce !r deveni 'o"u/iuni !dver&i!'e "ore'! ive de "!u-# s!u de s"o%) !'"# ui e *ns# din %ronume demons r! ive de !%ro%iere s!u de de%#r !re 0"u o v!'o!re neu r#1) %re"ed! e do!r de dou# din re "e'e rei %re%o-i/ii 0P de. pentru ce.6= =Pen ru "! s# m# !2u/i) 56 + iu 96 de "e !i veni . ca s$. la ce s# rei! sensuri'e de "!u-# +i de s"o% !'e "e'or dou# su&ordon! e "!re !n i"i%# re(en !: K51 Z51 =C# 0%en ru "#) fiind"#1 e-!m "3em! ) 56 de "e !i veni M 96= =S# 0%en ru "! s#1 m# !2u/i) 56 de "e !i veni M 96= =4iind"# e-!m "3em! ) 56 + iu 96 de "e !i veni .&1]) '( e.e #.e%.p 0%re"um: %ntr-adins. . Reiese "# %ro%o-i/ii'e su&ordon! e de su& K +i Z "!re *n #res") %re"i-e!-#) e$%'i"# ! . pentru ca s$ !r %re"ed! re(en !) %ronume'e in ero(! ive s!u re'! ive de ce. E'e nu %o %re"ed! o re(en #) *n "!re de ce. +i fun"/ii'e sin !" i"e de "om%'emen de "!u-# s!u de s"o% !'e %ronume'ui in ero(! iv s!u re'! iv ce 0%re"ed! de %re%o-i/ii'e de. pentru. pentru asta e ".!0 0"!re %o! e fi +i re'! iv .1 s!u /e + .

. 56 de !"ee!6 %en ru !"ee! de !i!6%en ru !i! de !"e!s !6 %en ru !"e!s ! de !s !6 %en ru !s ! !m veni ..9. +i :3. 0"u %re%o-i/ii'e de.1.1: Core'! ive'e fin!'ei %o fi +i !' e 'o"u/iuni !dver&i!'e 0 %ntr-adins.' m-!m su%#r! ) "# n-!i veni .) *n "!re su&ordon! e'e "'!r apo)itive e$%'i"# un %ronume din re(en ! !n e%us# "u fun"/ie de su&ie" ) nume %redi"! iv e ".m%'# *n "on e$ e'e "u o! e s%e"ii'e de su&ordon! e "ir"ums !n/i!'e 0"u e$"e%/i! "onse"u ivei) '! "!re o%i"! es e fi$#) !s fe' "# e'emen e'e "ore'! ive do!r %re"ed# o "onse"u iv#1: C7 CS <De aceea &pentru aceea. sun 'o"u/iuni !dver&i!'e "ore'! ive "u fun"/ie de "om%'emen e de "!u-# s!u de s"o%) "!re rei!u su&ordon! e'e "ores%un-# o!re C7 s!u CS 0v.= <De aceea &pentru aceea. E$is # de"i +i "ir"ums !n/i!'e !%o-i ive) %en ru "# de ce. De"i e'e sun "!u-!'e !%o-i ive +i) res%e" iv) fin!'e !%o-i ive. pentru aceea e ". E. pentru ce.) 5@@E) %. la1) "u fun"/ie de "om%'emen de "!u-# s!u de s"o% *n re(en # 0*n o de!un! !n e%us# su&ordon! ei1) sun o e$"e%/ie *n "ee! "e %rive+ e in er%re !re! 'or "! su&ordon! e "!u-!'e s!u fin!'e) e'e ne%u .. dinadins.Jn "on"'u-ie) "($"#e#e +i 2!'"#e#e "!re rei!u +i e$%'i"# %ronume'e in ero(! iv s!u re'! iv ce *n A".5) A1 s!u) m!i !'es) "! *n E. 96= CS <Pentru ca s$ te ajut. A"es e %ro%o-i/ii sun '! (r!ni/! din re sensu' "p. Cons !n ines"u-Do&ridor) 1intaxa.5. la ce nu sun 'o"u/iuni !dver&i!'e "ore'! ive %en ru "!u-!'# +i fin!'#. pentru. 96= N..1 su&ordon! e'e "!u-!'e s!u fin!'e) de f!% !+! "um se *n . dintr-adins1 s!u !dver&e 0%nadins. 56 de !"e!s !6 %en ru !"e!s ! de !s !6 %en ru !s ! m-!m su%#r! .. E. 4orm! *ns#) de d! ! !"e!s !) nu !re ro'u' %rin"i%!' *n s !&i'ire! fe'u'ui %ro%o-i/iei su&ordon! e.. "! *n su&ordon! e'e ne"ir"ums !n/i!'e re'u! e %rin r-o %!r e de %ro%o-i/ie 0ve-i E.$!..5. EDD) EGF1. A"es e 'o"u/iuni !dver&i!'e "ore'! ive %o +i %re"ed! 0v. pentru ce.C7 <Pentru c$ nu ai venit.nd fi re'u! e %rin !"e'e!+i %ronume de ce.m%'# fre"ven *n "!-u' "ore'! ive'or !dver&i!'e "ir"ums !n/i!'e... anume e ".' !m veni ) %en ru "! s# e !2u . Jn !"es e fr!-e) %ro%o-i/ii'e su&ordon! e sun "'!r "!u-!'e s!u fin!'e) i!r de aceea. E'e sun %ronume in ero(! ive s!u re'! ive +i nu %o s# EF .!0 +i form! "ir"ums !n/i!'#.) *n r-o re(en # %os %us# su&ordon! ei) !+! "um se *n .= Cir"ums !n/i!'e'e C7 +i CS 0"! +i "e'e'!' e s%e"ii de "ir"ums !n/i!'e "u "ore'! ive'e *n re(en e'e !n e%use1 nu %o fi in er%re ! e "! apo)itive.

ELEMENTE DE AUTOEVALUARE 5. ! II-!) Edi ur! Cum!ni !s) ?u"ure+ i) 5@@B) %%.n"u+) :ri(ore) S!r!m!ndu) M!nue'!) *ramatica limbii rom!ne. G.P. An i"i%!re! s!u re'u!re! su&ordon! e'or "ir"ums !n/i!'e %rin !dver&e s!u 'o"u/iuni !dver&i!'e "ore'! ive: "on e$ e) fun"/ii sin !" i"e) e$em%'ifi"#ri. 9.!01 "($"#1 +i "p.1.!01 0ori "p.) %%. EDD-EGF. la ce 0*n re(en e !'e unor !%o-i ive "!u-!'e s!u !%o-i ive fin!'e1: s ! u u' morfosin !" i") "on e$ e) e$em%'ifi"#ri.!. E.D. 5@A-9FF.9F-. .$!. de ce.orfologia.$!. Re'u!re! su&ordon! e'or ne"ir"ums !n/i!'e %rin r-un %ronume: "on e$ e) fun"/ii) e$em%'e. Pronume *n re(en #) e$%'i"! de !%o-i ive. Re'u!re! s!u !n i"i%!re! unei &!-e %rin r-o form# ne!""en u! # ! %ronume'ui %erson!' s!u ref'e$iv: "on e$ e) fun"/ii sin !" i"e) e$em%'ifi"#ri..$!. Re%e !re! %#r/i'or de %ro%o-i/ie s!u ! %ro%o-i/ii'or: s"o%uri) mod!'i #/i de re!'i-!re. Edi ur! A os) ?u"ure+ i) f. .F) E9F-EEF. E5 . Iv#nu+) Dumi ru) Probleme de gramatic$ a limbii rom!ne) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF5) %%.) ?u"ure+ i) 5@BA) %%..D-E9.!01 2!'"#1 "!re e$%'i"# %ronume'e ce *n A". . BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Avr!m) Mio!r!) *ramatica pentru to#i) ed.!n i"i%e +i s# rei! o su&ordon! # 0"! ori"e "ir"ums !n/i!'#1) "i do!r s# !n i"i%e o %ro%o-i/ie "u sensuri'e "!u-!' +i fin!') !di"# o %ro%o-i/ie "($"#1 s!u 2!'"#1 "p. ?r. D9F-DEF. D. pentru ce. Cons !n ines"u-Do&ridor) :3eor(3e) 1intaxa limbii rom!ne) Edi ur! Ş iin/ifi"#) ?u"ure+ i) 5@@E) %%. Ior(u) Iord!n) Ro&u) V'!dimir) (imba rom!n$ contemporan$) E. .

Ar i"o'u' demons r! iv s!u !d2e" iv!' es e "onsider! "! f#". celei. :D P celui.AF1. cele sun : E9 . Iv#nu+) (imba rom!n$ contemporan$. As fe' cel. celor C. $i. Jn "e'e "e urme!-#) ne %ro%unem s# de'imi #m !r i"o'u' !d2e" iv!'-demons r! iv de %ronume'e +i !d2e" ivu' %ronomin!' demons r! iv de de%#r !re.nd "'!r o v!'o!re demons r! iv# +i fun"/ii nonde ermin! ive.Din ru *n"e%u ) vom "ons ! ! "# !r i"o'u' !d2e" iv!' s!u demons r! iv se "om%or # "! un %ronume semiinde%enden .e'/!'. $lor/ alor cele $le/ale $lor alor. ecce illum) cea T '! . celor. . +i "e'e %o%u'!re se de"'in#: N!" P cel.ARTICOLUL) PRONUMELE 5I ADKECTIVUL DEMONSTRATIV Ar i"o'e'e !d2e" iv!'e s!u demons r! ive sun "re! e *n 'im&! rom.) %%.Consider#m "# un "on e$ es e edifi"! or *n s !&i'ire! "'!sei morfo'o(i"e ! "uvin e'or *n dis"u/ie.n# din %ronume'e demons r! ive mo+ eni e 0cel T '! . A.nd %!r e din "! e(ori! (r!m! i"!'# ! de ermin#rii ne"on"'uden e) !v. 55E-55D1. a. cea. acea. Co e!nu) *ramatica de ba)$ a limbii rom!ne) Edi ur! :!r!mond) ?u"ure+ i) f.nd sun %re"ed! e de su&s !n ive *n :D) '! m!s"u'in +i neu ru sin(u'!r +i %'ur!') e$is # . $lei/ alei cei. acele1) "u !'e "#ror forme reduse) 'i er!re s!u %o%u'!re) se +i "onfund# 0D. forme'e 'i er!re) "." *n'o"uirii !r i"o'e'or !d2e" iv!'e "u forme'e de NA": =fr! e'ui meu cel &Ccelui' bun< =fr!/i'or mei cei &Ccelor' buni< A"es !"ord fun"/ione!-# *ns# '! feminin: ="o'e(ei me'e celei bune< ="o'e(e'or me'e celor bune< 0I. $l. De !"ee! sun *nrudi e "! form# +i "! sens "u %ronume'e +i !d2e" ive'e %ronomin!'e demons r! ive de de%#r !re 0 acel. :.!. A . ecce illa1.orfologia) %. $lui/ alui cea. S%re e$em%'u) *n enun/u': =Mie *mi %'!"e "u'o!re! ro+ie) 'ui O cea (!'&en#=) !r i"o'u' cea su&s i uie su&s !n ivu' culoare) fiind de"i un %ronume) "!re *ns# nu %o! e fun"/ion! f#r# !d2e" ivu' urm# or. cei. acei.B.

. cele cu scaun la cap. NA" :D NA" :D cel bun.nd %re"ed# un !d2e" iv 0%ro%riu--is) %!r i"i%i!') (erun-i!'1. "1 ". $lor de valoare Jn une'e 'u"r#ri 0v. +i A'. EG1. cel dint!i / $l dint!i. cea t!n$r$. cea de a doua [%re%o-i/i! de es e !('u in! # *n numer!'e'e "om%use de < %nt!i P dint!i. cea dint!i&a'. $l mare. $lui' m!i frumos 6 cea &celei. m#"!r) *n ori"e "!-=) cel t!r)iu ="! u' im ermen=. $lei' m!i frumo!s# 0frumo!se1 6 cei m!i frumo+i 6 cele m!i frumo!se e ".! .'(*e demons r! ive. celor cu scaun la cap..are e ".ircea cel $tr!n.nd %!r!di(m# "om%'e # %en ru o! e (enuri'e) numere'e +i "!-uri'e: cel &celui. 9DA1: cel mult =m!$imum *n "e' m!i &un "!-=) cel pu#in =minimum..%". a mic$ e ". d1 ".A.! .) %. To+!) 5lemente. E91) *n ru". a. $lui mare.1 s!u !' !dver&e'or 0!r i"o'u' !v.A%. &1 ". Badu $l .) %.!0e +"( "/3e . f1 ". Avr!m) *ramatica pentru to#i) 5@@B) %.#e !d2e" iv!'e-demons r! ive. Do&ridor) .orfologia. cel l$udat/celui l$udat.nd form# inv!ri!&i'# cel': =E' 6 e! vor&e+ e cel &$l' m!i !re=.nd es e m!r"#6morfem %en ru su%er'! ivu' re'! iv !' !d2e" ive'or 0!r i"o'u' !v.ve-i M. cea 0%re"ed! e de su&s !n ive1 sun "onsider! e "%.. *n "on e$ e'e f#r# su&s !n ive'e %re"eden e: cea de bra)de +i cel de piatr$) cea +i cel sun "onsider! e p%.#e /e*. de < *nt!ia P dint!ia.are. 0v. $i de fa#$. $lei mici e ". cea sun 'e(! e de numer!'u' ordin!' "u %re%o-i/i! de1: cel de al doilea. $l.'+.nd in r# *n s ru" ur! unor nume %ro%rii "om%use "u un !d2e" iv: Atefan cel . a dint!i&a']. $le de valoare celor cu dare de m!n$. Din re !"es e +!se s ru" uri 0!-f1 "!re "on/in !r i"o'e demons r! ive s!u !d2e" iv!'e) %rime'e %! ru *+i %#s re!-# s ! u u' de !r i"o') indiferen "# sun s!u nu %re"ed! e ori) r!reori) urm! e) de un su&s !n iv: E. cele trei) fie ordin!' 0*n "!re !r i"o'e'e cel. sun "onsider! e 'o"u/iuni !d2e" iv!'e) *n "on e$ e "!: =%ris%! "e! de bra)de= 0P=&r#-d! #=1) %odu' "e' de piatr$ 0P =%ie ros=1) "uvin e'e cel. cel suferind/celui suferind celui bun.!0"#e: !1 ". celei tinere. $lor de fa#$.nd %re"ed# o 'o"u/iune !d2e" iv!'#: . =Ei 6 e'e vor&es" cel &$l' m!i !re= e1 "..nd in r# *n s ru" ur! unor 'o"u/iuni !dver&i!'e 0"onsider! e !dver&e '! (r!du' su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e) e'i% i"e de !dver&u' mai . cei cu dare de m!n$. une'e su&s !n ive *n !"u-! iv) %re"ed! e de %re%o-i/i! de.nd %re"ed# un numer!') fie "!rdin!': cei doi.

nduri'e d1 "e'or %remi!/i e1 "e'or suferin-i f1 "e'or doi6"e'or din . nu !dmi o"uren/! unui su&s !n iv.) %.i 0v.!0!$1%!! !d2e" ivu'ui '! %o-i iv s!u '! su%er'! iv re'! iv ori !&so'u ) ! 'o"u/iunii !d2e" iv!'e) ! %!r i"i%iu'ui +i ! (erun-iu'ui !"ord! ) ! numer!'u'ui 0Iord!n) Ior(u) Ro&u) V'!dimir) (imba rom!n$ contemporan$) E. *n su&s !n ivu' %ro%riu "om%us (ru%u' cel < adjectiv es e de2! %re"ed! de un su&s !n iv %ro%riu) i!r !dver&e'e mult.G91."'.!0!$". (imba rom!n$ contemporan$) %.) ?u"ure+ i) 5@BA) %.D. Jn enun/uri'e no!s re de m!i sus) "uvin e'e su&s !n ivi-! e s!u "u v!'o!re su&s !n iv!'# !u fun"/i! de su&ie" 0*n I1 s!u de ! ri&u su&s !n iv!' (eni iv!' 0*n II1) d!r %o !ve! o! e fun"/ii'e sin !" i"e %e "!re 'e *nde%'ine+ e su&s !n ivu'..!. 55D1 +i nu !re fun"/ie sin !" i"# de %!r e de %ro%o-i/ie. Ar i"o'u' demons r! iv s!u !d2e" iv!' s"o! e *n eviden/# o&ie" e'e "!re !u *nsu+ire! e$%rim! # de !d2e" iv 0Co e!nu) Ion 0"oord. . EE es e +i !dmir! de o/i.e) i!r numer!'e'e !u 0"#. 5E. %en ru su&s !n ive'e m!s"u'ine +i neu re) ".G91: I. Avr!m) *ramatica pentru to#i) 5@@B) %.1) *ramatica de ba)$ a limbii rom!ne) Edi ur! :!r!mond) ?u"ure+ i) f.i d1 or!+u' cel m!i frumos 6 f! ! a m!i 3!rni"#."'.nd) *"% 1 " +(<+. pu#in. +i %en ru "e'e feminine: celui m!i 3!rni" %rie en 6 celei .%2e* !' (enu'ui) num#ru'ui +i) m!i !'es) !' "!-u'ui ! . E' es e) *n %rimu' r.i !1 "e'or 3!rni"i &1 "e'or m!i 3!rni"i "1 "e'or fo!r e 3!rni"i II. sun "ur! e .!1 omu' cel &un 6 cel '#ud! 6 cel suferind &1 o!menii cei "u d!re de m.!0"#1 0f1.P.. Ad2e" ive'e) %!r i"i%ii'e +i (erun-ii'e 0!-e1 sun +(<+.1. Ar i"o'u' demons r! iv es e) *n !' doi'e! r. :. Şi "e'e'!' e dou# *+i %#s re!-# v!'o!re! de !r i"o') *n ru". M."'."%e +(<+. !1 Ce' 3!rni" &1 Ce' m!i 3!rni" "1 Ce' fo!r e 3!rni" d1 Ce' %remi! e1 Ce' suferind f1 Ce' din .n# "1 cei doi o!meni 6 cel de-!' doi'e! e$!men 6 r#s%unsu' cel din . t!r)iu) %re"ed! e de !r i"o'u' cel.nd) +i *. .

dinapoi &de < %nainte.'(*e /e*. orv! din re noi !' !m&i'or &1 %ronume'e re'! iv care *n diferi e "!-uri 0"u s!u f#r# %re%o--i/ii1) re(en %en ru AT: "!re !'e!r(# "#rui! *i s"rii cel din "!u-! "#rui! %'.nd sun urm! e de: I.n(# "ei doi II. cele 0"u v!ri!n e'e %o%u'!re: $l. de < %napoi': din!in e cel din!%oi &1 un !dver& %re"ed! de %re%o-i/i! de: ED .e ". *n A"."%e) 2.) e$"e%/ie de '! :1: 0:1 .!idom! mie 6 vou# 6 !'or vo+ ri cel 0D %osesiv1 O din f!/!-mi 6 din 2uru-/i 0A".Cel.n(# +"o!'# 6 de '.i in(iner 6 celei .! /e 0.n(# "ei mu'/i 6 de '. B.1 de '.1 din f!/! me! 6 din f!/! vo!s r# "1 un numer!' "u v!'o!re su&s !n iv!'#: 0:1 .!1 un su&s !n iv) %ronume) numer!' *n : f#r# %re%o-i/ie !' ve"inu'ui cel !' ". $le1 sun +i p%.n(# mine 6 de '.din f!/! 'ui 6 din f!/! !'or vo+ ri 0D1 .n(# !i vo+ ri 0!d2.'+.!idom! "e'or doi 0A". cel.de '.p1%. cea.1 de '. $i. %os... a.D. celui din .. "eru e6%re"ed! e de %re%o-i/ii s!u 'o"u/iuni %re%o-i/ion!'e: !1 un su&s !n iv) un !d2e" iv su&s !n ivi-! ori o 'o"u/iune !d2e" iv!'# su&s !n ivi-! #: 0:1 din f!/! s !/iei 6 din f!/! "e'or mu'/i 6 din f!/! "e'or de f!/# cel 0D1 !idom! %#rin/i'or 6 !idom! "e'or mu'/i 6 !idom! "e'or de (eniu 0A".%*e + (%.A ..fiu' celui de-!' doi'e! "o'e( 6 celei .%<!%e C' G.n(# "ei din f!/# &1 un %ronume 0s!u un !d2e" iv %ronomin!' %osesiv *n A". celui m!i de se!m# dire" or 6 celei .din f!/! "e'or doi cel 0D1 .%"...!0e /e /ep1%..n(i d! ori # "#rui! !i reu+i *n "!re !i *n"redere) III!dver& s!u 'o"u/iune !dver&i!'# !1 un !dver& "om%us %rin "on o%ire: dinainte.1 .

! . eei.'(*e /e*.1) *n dou# si u!/ii o%i"e 0ve-i +i D.!1) II.!0 p%. cele 0%ronume demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e1 +i ce 0%ronume re'! iv sim%'u1.#e /e*.%".!1 8mu' &1 Co%i'u' cel din f!/! s !/iei 6 de '. Jn enun/uri'e din o! e "e'e nou# "on e$ e 0de su& I) II) III) IV1 *n "!re %ronume'e demons r! ive cel. &1 Tu uror celor de f!/# "ons ! #m "# to#i.) "uvin e'e cel. &1 To/i cei de f!/#.!1 sun p%."%e) 2.'. BD-BG1: C:. cele %re"ed# un su&s !n iv) %ronume) numer!') !dver&) ver& e ". II. cei.n(# +"o!'# cel din f!/! "e'or mu'/i 6 de '.ine de !i"i 6 de sus 6 de 2os "1 o 'o"u/iune !dver&i!'#: din f!/# cel IVcel de s"os !f!r# V.Cel es e +i "/3e .'+.!0 /e /ep1%. tuturor sun !d2e" ive 0"u fun"/ie de ! ri&u e !d2e" iv!'e1.'+. C. cei. cei.n(! 6 din dre!% ! din 2os 6 din sus un ver& '! su%in: de s"ris . cea.n(# mine cel din f!/! me! "1 Co%!"u' cel din f!/! "e'or doi C!ie e'e cele !idom! "e'or dou# EG din s .!0e) i!r de su& I.de !"o'o de ieri cel de m.*!'"# /e*.%".De !semene!) cel es e so"o i %rimu' e'emen !' %ronume'ui re'! iv "om%us 0cel ce.%*1 + (%. celor de su& I.%".n(# "ei mu'/i cel din f!/! 'ui 6 din f!/!-mi 6 de '. Jn !n!'i-! unor (ru%uri sin !" i"e) !%!ren !sem#n# o!re) %re"um: I.'+. cele ce1) !'"# ui e din cel. !1 Tu uror celor de !i"i 6 celor din f!/#. ?e2!n) *ramatica limbii rom!ne. cele devin !d2e" ive demons r! ive de de%#r !re ".&1 sun "%. cea. Compendiu) Edi ur! E"3ino$) C'u2) 5@@D) %%.&1) II.nd sun p%e e/".ndu' 'or) de un su&s !n iv: I.e) 5! r. !1 To/i cei de !i"i 6 o/i cei din f!/#. cei ce.!0e "!re su&s !n ivi-e!-# 'o"u/iune! !d2e" iv!'# de fa#$ R%re-en/i>.

cei.) %%. ?e2!n) Dumi ru) *ramatica limbii rom!ne.. A"e!s ! es e +i fin!'i ! e! "!%i o'u'ui de f!/#. $i. . cit. Ar i"o'u' demons r! iv nu re&uie "onfund! "u %ronume'e demons r! iv s!u "u !d2e" ivu' demons r! iv de de%#r !re) form# s"ur #. cele sun !r i"o'e demons r! ive s!u !d2e" iv!'e) %roveni e din %ronume demons r! ive "!re) %rin fre"ven ! *n re&uin/!re) +i-!u s'#&i v!'o!re! demons r! iv# ini/i!'#) "ee! "e ! dus '! %ierdere! inde%enden/ei 'or fun"/ion!'e) '! morfemi-!re! 'or "! e'emen e re'!/ion!'e 0Iord!n) Ro&u) (ucr..Tem! cea de s"ris Covoru' cel de s"os !f!r# . @D1 Î' .) %.Pronume'e cel.!+! "um s-! demons r! .nd %re"ed# un su&s !n iv "u "!re se !"ord# *n (en) num#r +i "!-: cel mo+ne!() cea m#i"u/#) %e cel de!' 6 %e cel "o'ni" =P'#"u #-i a (3ir'!nd# . Cons !n ines"u-Do&ridor) :3eor(3e) .su&'im# *ns# es e 6 Cunun! cea de '!ur=. BD-BG.G51.orfologia limbii rom!ne) Edi ur! Vo$) ?u"ure+ i) 5@@G) %%. ! II-!) Edi ur! Cum!ni !s) ?u"ure+ i) 5@@B) %%. cea.n"u+) :ri(ore) S!r!m!ndu) M!nue'!) *ramatica limbii rom!ne. Jn !' e "on e$ e) "#"i "on e$ u' es e e'emen u' de ermin!n "!re %o! e de-!m&i(ui-! v!'ori'e morfo'o(i"e) "uvin e'e cel.' #($!e) cel. cea.sun %ronume s!u !d2e" ive demons r! ive de de%#r !re) forme 'i er!re s!u %o%u'!re s"ur e. :U'di) 6ntroducere . ?r. . Compendiu) Edi ur! E"3ino$) C'u2) 5@@D) %%.!. cele devin !d2e" ive demons r! ive +i ". $le.9) @E-@D.orfologia. 0Emines"u) =L! Ce'i!de=) !%ud. ai. L. CA. cea.1) *ramatica de ba)$ a limbii rom!ne) Edi ur! :!r!mond) ?u"ure+ i) f. III. 55E-55D. .?#i! u' ceD de '. cei.) %.!1 Co%iii "ei !i ve"inu'ui 6 !i unor! 6 !i !m&i'or &1 8mu' "e' "!re 6 "#rui! 6 *n "!re 6 din "!u-! e#rui! 6 d! ori # "#rui! .5-. Edi ur! A os) ?u"ure+ i) f. cele 0+i forme'e %o%u'!re $l. a. EF-ED.. cei.. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Avr!m) Mio!r!) *ramatica pentru to#i) ed.!1 R#s%unsu' cel din!in e Pi"ioru' cel din!%oi &1 Co%!"u' cel de !"o'o 6 de ieri 6 de sus "1 ?'o"u' cel din f!/# 6 din s .!. EB . ale1 ... Co e!nu) Ion 0"oord.) %%. 5EF-5EE.n(! 6 din sus IV.n(# "ei doi II.

9.!r i"o'e demons r! ive: "on e$ e) "onfu-ii....!d2e" ive %ronomin!'e demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e: "on e$ e) fun"/ii sin !" i"e) "onfu-ii. .-EA.. cel. .. E.. cel. E.. cel. . cea. EA . ELEMENTE DE AUTOEVALUARE 5. cea. cea. . .%ronume demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e: "on e$ e) fun"/ii sin !" i"e) e$em%'ifi"#ri. V!'o!re! de ermin! iv# ! !r i"o'e'or demons r! ive-!d2e" iv!'e.Iv#nu+) Dumi ru) Probleme de gramatic$ a limbii rom!ne) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF5) %%. . .

.v!ri!&i'e du%# (en) num#r +i "!. s!u vo'ume'e "o'e" ive: An(e'! ?idu-Vr. Ion Tom!) (imba rom!n$ contemporan$.4.. ! IV-!) Cr!iov!) Ed. . II4orm!') !d2e" ivu' '! "om%!r! iv s!u '! su%er'! iv re'! iv es e o sin !(m# *n "!re dis in(em doi ermeni: .orfologia) ed. cea mai @arnic$. :3eor(3e Tr!nd!fir) Probleme controversate de gramatic$ a limbii rom!ne actuale) Cr!iov!) 5@A9 e ". cei. < !d2e" iv '! "om%!r! ivu' de su%eriori ! e forme!-# un !d2e" iv '! (r!du' su%er'! iv de su%eriori ! e: cel mai atent. .1) 5nciclopedia limbii rom!ne) ?u"ure+ i) Edi ur! Univers En"i"'o%edi") 9FF5 e ". M!rius S!'! 0"oord. :ri(ore ?r.n#) !d2e" ive'e '! (r!du' su%er'! iv re'! iv se forme!-# %rin %ro"'i-! !r i"o'e'or demons r! ive-!d2e" iv!'e cel.!#e" s!u ermenu' de referin/# es e e$%rim! *n m!2ori ! e! enun/uri'or %rin r-un "om%'emen de mod E@ . cele e ".. Dumi ru ?e2!n) *ramatica limbii rom!ne. < !d2e" iv '! "om%!r! ivu' de inferiori ! e forme!-# (r!du' su%er'! iv re'! iv de inferiori ! e: cel mai pu#in atent. i!r cel.orfologia ) I!+i) Ins i u u' Euro%e!n) 5@@@.e%*e'(# "# /. . . Dumi ru Iv#nu+) (imba rom!n$ contemporan$. Compendiu) C'u2) Edi ur! E"3ino$) 5@@D. Ior(u Iord!n) V'!dimir Ro&u) (imba rom!n$ contemporan$) ?u"ure+ i) Edi ur! Did!" i"# +i Ped!(o(i"#) 5@BA... I. celor mai pu#in buni e ". Jn !"es "!-) cel. celor mai buni e ". Cum!ni !s) 5@@B. M!ri! M!no'iu) Asupra categoriei compara#iei %n limba rom!n$ ) SCL) 965@G9. Corne'iu Dimi riu) . cea mai pu#in @arnic$.GRADELE COMPARATIV 5I SUPERLATIV CU STRUCTURA: CEL MAI (PUŢIN) J ADKECTIV IJn 'im&! rom.e%*e'(# I s!u %rim! %!r e ! "om%!r!/iei se diferen/i!-# %rin morfeme'e mo&i'e !n e%use s%e"ifi"e fie"#rui (r!d) ! !+! e formei de %o-i iv) i!r . Mio!r! Avr!m) *ramatica pentru to#i) ?u"ure+ i) Ed.. cea.orfologia) ?u"ure+ i) Edi ur! A os.'! un !d2e" iv "u form# de "om%!r! iv 0v.n"u+) M!nue'! S!r!m!ndu) *ramatica limbii rom!ne.1. Privire general$) ?u"ure+ i) Edi ur! Ni"u'es"u) 9FF5. N.ratat de gramatic$ a limbii rom!ne.n"e!nu) Cris in! C#'#r!+u) Li'i!n! Iones"uRu$#ndoiu) Mi3!e'! M!n"!+) :!&rie'! P!n# Dinde'e(!n) Dic#ionar de ştiin#e ale limbii) ?u"ure+ i) Edi ur! Nemir!) 9FF5. ?* e!) +bserva#ii asupra unor opinii despre adverb) SCL) 965@AB. Universi !ri!) 9FF9.

Dimi riu) .) %. $leia. cei. Dimi riu) . 9F91 "om%'emen indire" s!u %rin r-o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod "om%!r! iv# 0dintre c!te au participat la concurs) din e$.'i er!re +i %o%u'!re1: articol/ 'ronume/ ad<ecti7 demonstrativ. cea. $luia.nd ermenu' !' doi'e! !' "om%!r!/iei s!u ermenu' II de referin/# 0v. IVJn sin !(me'e cel mai bun / cel mai pu#in bun / $l mai bun/ $l mai pu#in bun e ". $lor sun !r i"o'e demons r! ive s!u !d2e" iv!'e) %roveni e din %ronume demons r! ive 'i er!re: acela) aceea) aceia) acelea) aceluia) aceleia) acelora) s!u %o%u'!re: $la. Mio!r! Avr!m) *ramatica pentru to#i) %. se o&serv# o"uren/! !r i"o'u'ui demons r! iv-!d2e" iv!' *n s ru" ur! !d2e" ivu'ui bun) '! (r!du' su%er'! iv re'! iv.. As fe') *n enun/uri'e: 5. $lea. Ior(u Iord!n +i V'!dimir Ro&u) (imba rom!n$ contemporan$[ %. celor) %re"um +i "ores%onden e'e 'or %o%u'!re $l.ratat. $lui.. $le. $lei. cele %n limba rom!n$) *n =An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!=) 5-965@@A) %!(. celei.nd !%!r *n "on e$ e diferi e. DD51 !'e (r!du'ui su%er'! iv de su%eriori ! e) !v. 59@1. aia. Dimi riu 0 . De !"ee!) !r i"o'e'e demons r! ive cel. $lora.n u'ui cel 0+i !'e forme'or s!'e f'e$ion!re .. a. $ia. 9F. 9.ratat. 91. cele. 5l este cel mai $un dintre noi. 51 "onsider! de C. celui. 5a a fost cea mai $un dintre c!te au participat la concurs.. EFE1 e$%rim! %rin r-un "om%'emen "ir"ums !n/i!' de mod "om%!r! iv 0dintre noi) *n e$.. cea. sun +i %ronume demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e) ori !d2e" ive %ronomin!'e demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e) &ine*n/e'es ". 9F.. '! nive'u' fr!-ei) ermenu' !' II-'e! %o! e fi +i o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod "om%!r! iv#. IIICuvin e'e din 'im&! 'i er!r# cel..) %.) %. 55E-55A1 !m %re"i-! o! e si u!/ii'e "on e$ u!'e %rin "!re !m de'imi ! "e'e rei v!'ori morfo'o(i"e !'e "uv. a e ".ratat. cel mai bun +i cea mai bun$ sun !d2e" ive *n "!re cel +i cea sun !r i"o'e demons r! ive-!d2e" iv!'e) morfeme !n!'i i"e 0v. C. cei. $i. $l. To !s fe') re&uie in er%re ! e +i sin !(me'e su&'ini! e din enun/uri'e urm# o!re: DF . cea."om%!r! iv 0"onsider! +i "om%'emen indire" : v. Şi ermenu' !' II-'e! se diferen/i!-# form!' %rin o"uren/! unor e'emen e s%e"ifi"e fie"#rui! din re "e'e dou# (r!de de "om%!r!/ie: "om%!r! iv s!u su%er'! iv. Jn r-un !r i"o' 0Despre cel. Andr! Şer&#nes"u) 1uperlativ) *n M!rius S!'! 0"oordon! or1) 5nciclopedia limbii rom!ne) %.1) ori) m!i r!r) %rin run "om%'emen de 'o" s!u de im% 0v. C.

To! e !d2e" ive'e 05-591 sun '! (r!du' su%er'! iv re'! iv %en ru "# ermenu' !' II-'e! !' "om%!r!/iei s!u ermenu' II de referin/# es e un "om%'emen de mod "om%!r! iv 0s!u "om%'emen de "om%!r!/ie) v. 959. Cei mai pu#in respectuoşi din re ". 0v.ratat./ $lui... Dimi riu) .. D1) nume %redi"! iv 0e$..) E) D) G) B) A) 5F) 591 .ratat.. 59E. Dimi riu) . 8 %rim# "on"'u-ie es e "#) *n o! e enun/uri'e de m!i sus 05-591) !d2e" ive'e su&s !n ivi-! e s!u nesu&s !n ivi-! e su&'ini! e sun '! (r!du' su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e 0e$. a.. E) G1 s!u *n d! iv 0e$. celor. C.=) v.. %re"um +i sin !(me'e urm# o!re 0!d2e" ive '! su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e1) !'"# ui e "u forme'e %o%u'!re: $l.ratat. C. 9F. ..) %. E./i s-!u %re-en ! n-!m dis"u ! .. 59E1. Celor mai pu#in talentate din re ".. +i ! su&ordon! e'or "!re "ons i uie ermenu' !' II-'e! de "om%!r!/ie !' !d2e" ive'or '! su%er'! ivu' re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e in r# D5 .: @. Celui mai pu#in silitor din "'!s#6 din +"o!'# i se d# no # mi"#. A mai pu#in bogat$ din re noi es e e!. Cu cei mai pu#in respectuoşi din re ". ?* e!) %. El mai bun din "'!s# e+ i u.. e !u %!r i"i%! 'i s-! d! ori"e. 5DA1) "!re %o! e fi *n'o"ui "u un "om%'emen de im%: Ieri ! fos -iu! "e! m!i &un# din via#a lui 0v. G. Avr!m) *ramatica. B) A) 55) 591. 9F.. Dimi riu) .n u'ui cel./i6 din re ". D. $l... Dimi riu) .) @) 5F1) "om%'emen indire" *n !"u-! iv 0e$.: B. 9FB1 "!re %re"ed# "om%!r! ive'e de su%eriori ! e ori de inferiori ! e 0v. M. 9F.) %.. cei.1 s!u o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod "om%!r! iv#) "!re %o! e fi *n'o"ui # +i "u o %ro%o-i/ie "ir"ums !n/i!'# de im% 0=As ! e -iu! 'ui "e! m!i &un# de c!nd tr$ieşte. D9F1 . I.+i "# !u diferi e fun"/ii sin !" i"e: su&ie" 0e$.. 5) 9) . N. Cel mai pu#in atent din "'!s#6 din re noi6 *n re noi es e Cos e'. e !u %!r i"i%! !u fos ! en/ion!/i. 5) 9) @) 551 s!u de inferiori ! e 0e$. Elor mai pu#in buni din re ".1 ori de 'o": E' es e "e' m!i &un de aici/ de acolo.*n s ru" ur! "#ror! "uvin e'e cel.. +i C.. . 59. A./i !u %!r i"i%! nu 'i s-! d! nimi". e !u "on"ur! nu 'i s-! d! ni"i un %remiu. $lor sun !r i"o'e-demons r! ive !d2e" iv!'e) 'i er!re s!u %o%u'!re) v!ri!&i'e du%# (en) num#r +i "!. celui. $lei.) M. 55. Elor mai frumoase din re ". *n s ru" ur! "om%'emen e'or) ".. ori "om%'emen "om%!r! iv) v.) %. Cu cea mai pu#in atent$ din re voi nu dis"u .) %..0v. C.) %. Avr!m) *ramatica.) %. a. M!ri! M!no'iu) %. +i Dic#ionar de ştiin#e ale limbii) 9FF5) %.. .ratat. 5F. s!u sin !(me'e !'"# ui e "u forme'e o&'i"e !'e "uv. A . cea.

fa#$ de ori %n raport cu 0v. M. ?r. $lora1) 'i er!re s!u %o%u'!re) "u fun"/ie de su&ie" 0e$. Elor mai pu#in buni "! noi6 de". Cel mai bun de". Ei mai pu#in buni "! noi6 de". Cea mai bun$ de". e !u %!r i"i%! '! "on"urs ! fos M!ri!. 5D) 5B1 s!u de "om%'emen indire" 0e$.. e6 "om%!r! iv "u ". L! fe' re&uie in er%re ! e +i sin !(me'e su&'ini! e din urm# o!re'e enun/uri: 5D. ca s!u 'o"u/iuni'e %re%o-i/ion!'e %n compara#ie cu. mine6 *n "om%!r!/ie "u mine6 "om%!r! iv "u mine nu !u *n/e'es e$%'i"!/ii'e %rofesoru'ui. 5E. *n "!re cei. 5B.1. %n compara#ie cu noi.. As fe') *n s ru" uri'e: D9 . cea mai bun$ e ".) %. :r. celor. e6 *n "om%!r!/ie "u ". Jn %ro%o-i/i! 5. Morfo'o(i!) %. VPe de !' # %!r e) s ru" uri'e omonime cel mai bun. e6 f!/# de ". i!r) *n %ro%o-i/i! 5E) sin !(m! cea mai bun$ es e !'"# ui # din %ronume'e demons r! iv cea 0P aceea1) de ermin! de !d2e" ivu' urm# or mai bun$ '! (r!du' "om%!r! iv de su%eriori ! e) !' "#rui ermen II es e e$%rim! %rin r-o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod "om%!r! iv 0dec!t c!te/ %n compara#ie cu c!te/ comparativ cu c!te/ fa#$ de c!te au participat la concurs1. 5G. $ia. 59E1.nd ermenu' !' II-'e! !' "om%!r!/iei s!u de referin/# es e o %ro%o-i/ie su&ordon! # "ir"ums !n/i!'# de mod "om%!r! iv#) s ru" uri'e !d2e" iv!'e omonime "u su%er'! ivu' re'! iv sun m!i %u/in "'!re s!u m!i %u/in r!n+!n e.) (ru%u' cel mai bun es e !'"# ui din %ronume'e demons r! iv cel 0P acela1) urm! +i de ermin! de !d2e" ivu' mai bun '! (r!du' "om%!r! iv de su%eriori ! e) !' "#rui ermen II de "om%!r!/ie s!u de referin/# es e unu' din re "om%'emen e'e de mod "om%!r! iv dec!t mine. Avr!m) *ramatica.o&'i(! oriu un! din re %re%o-i/ii'e: din +i) m!i r!r) %n" dintre +i) m!i r!r) %ntre ori "3i!r printre 0v. C. E.nd !%!r *ns# *n "on e$ e %re"um: 5. Cei mai pu#in aten#i de". %o fi in er%re ! e morfo'o(i" +i sin !" i" +i !' fe') ". acelora. 5G) 5A1) i!r mai pu#in aten#i +i mai pu#in buni sun !d2e" ive '! (r!du' "om%!r! iv de inferiori ! e 0"u fun"/ie de ! ri&u e !d2e" iv!'e1) urm! e de ermenu' II e$%rim! %rin r-un "om%'emen de mod "om%!r! iv) *n s ru" ur! "#ror! in r# !dver&e'e dec!t. Celor mai pu#in aten#i de".+ i(! .n"u+) M!nue'! S!r!m!ndu) *ramatica limbii rom!ne. noi6 *n "om%!r!/ie "u noi6 "om%!r! iv "u noi 'i s-!u s%us do!r ". noi6 *n "om%!r!/ie "u noi nu 'i s-! d! nimi". ev! "uvin e. ca noi. noi6 *n "om%!r!/ie "u noi nu !u fos %remi!/i. mine6 "! noi6 *n "om%!r!/ie "u noi ! ".. ". 5A. comparativ cu. $i +i $lor sun %ronume demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e 0P aceia.

"./i nu !u *nv#/! 'i s-!u !"ord! %remii. ". Celor mai pu#in preg$tite *n "om%!r!/ie "u ". Elor mai preg$ti#i *n "om%!r!/ie "u ". $lui... Celui mai preg$tit *n "om%!r!/ie "u6 de". $lor sun %ronume demons r! ive de de%#r !re) forme s"ur e 'i er!re s!u %o%u'!re . 9G.!0 de su%eriori ! e ori de inferiori ! e .1 s!u de "om%'emen e indire" e *n d! iv 0e$. 95) 99) 9D) 9G1.. 95.. "ine "on es ! re-u' ! u' i s-! d! %remiu'. cea.. cea mai bun$/ cea mai pu#in bun$.. a.. . mai pu#in preg$ti#i.) %.. e !u %!r i"i%! 6 de". VIJn "on"'u-ie) s ru" uri'e !d2e" iv!'e cel mai &pu#in' < adjectiv '! (r!du' %o-i iv 0s%re e$em%'u cel mai bun/ cel mai pu#in bun. $l mai bun/ $l mai pu#in bun./i s-!u %re-en ! !u fos "o'e(i de-!i mei. mai pu#in preg$tite. $i mai pu#in preg$ti#i..5@. $lei mai bune/ $lei mai pu#in bune.1) ne!n!'i-!&i'e sin !" i" *n "!dru' (ru%u'ui -) %en ru "# . :r. . cei. "ine ! 'u! %remiu' !u fos ei. .*p"%". ?r. a mai bun$/ a mai pu#in bun$. Cei mai preg$ti#i *n "om%!r!/ie "u ".. A mai preg$tit$ *n "om%!r!/ie "u ". Lin(vis i"#) 5-969FFF) %.. celui. 5@) 9E1) de nume %redi"! iv 0e$./i6 de". 1 sun (ru%uri !d2e" iv!'e omonime 0v.n"u+ +i M. cei mai pu#in preg$ti#i.!0e #" 6%"/(# +(pe%#". $i. . e !u 'u! %remiu6 de". a. .!e! es e fie un D. Elor mai pu#in preg$tite *n "om%!r!/ie "u ". e6 de". Dumi ru Iv#nu+) +monimii gramaticale) An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!) Seri! Ş iin/e 4i'o'o(i"e. celui mai bun/ celui mai pu#in bun."u fun"/ie de su&ie" 0e$. celor. Cei mai pu#in preg$ti#i *n "om%!r!/ie "u6 de". Ei mai pu#in preg$ti#i *n "om%!r!/ie "u ". a mai preg$tit$.. celei mai bune/ celei mai pu#in bune.e%*e'(# "# II&#e" "# . S!r!m!ndu) op. cit. e !u %rimi %remii 'i s-!u !"ord! di%'ome de %!r i"i%!re. Cei mai preg$ti#i. ". $lor mai preg$ti#i +i $lor mai pu#in preg$tite sun s ru" uri !n!'i-!&i'e) !'"# ui e din: !1 cei. 9. celor mai pu#in preg$tite. mai preg$tit$ P !d2e" ive '! (r!du' "om%!r! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e "u fun"/ie de ! ri&u e !d2e" iv!'e "!re de ermin# %ronume'e demons r! ive) forme s"ur e %re"eden e. 9D. 99../i !u veni 6 de". !d2e" ive'e '! "om%!r! iv de su%eriori ! e s!u de inferiori ! e sun re(en e %en ru %ro%o-i/ii'e su&ordon! e "ir"ums !n/i!'e de mod "om%!r! ive imedi! urm# o!re) %ro%o-i/ii "!re re%re-in # ermenu' !' II-'e! de referin/# s!u !' "om%!r!/iei %en ru !d2e" ive'e '! "om%!r! ivu' de su%eriori ! e ori de inferiori ! e. "ine ! %!r i"i%! ! fos M!ri!.. celui mai preg$tit. 9F) 9.*n "!re cel. celui. $l. 9F. &1 mai preg$ti#i.. E. mai preg$tit./i !u veni !u fos fe'i"i !/i %en ru %!r i"i%!re. 59@1 "u s ru" uri morfosin !" i"e diferi e: !1 "/3e .!0 %e#". sun !r i"o'e demons r! ive s!u !d2e" iv!'e) morfeme 'e$i"o(r!m! i"!'e !'e (r!du'ui su%er'! iv re'! iv 0v. "ine ! 'u! %remiu' 'i s-!u !dres! o u+i fe'i"i #ri. 9E.. . $lui mai bun/ $lui mai pu#in bun.. cele..

+i sin !" i" 0!'"# ui e din pronume demonstrative de de%#r !re) forme s"ur e) 'i er!re s!u %o%u'!re: cel..e%*e'(# "# II&#e" "# . EFB.!e "u o s ru" ur# s!u !' ! +i !'# uri de " e'. ?r. cit. Su%er'! ivu' re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e %o! e !%#re! +i absolut 0v. %n raport cu e ". a. $l. EFG1) f#r# ! e$%rim! "e' de !' doi'e! ermen !' "om%!r!/iei: Cel mai mare/ $l mai mare !re -e"e !ni. cea.. .) un ro' im%or !n *n de-!m&i(ui-!re! omonime'or (r!m! i"!'e de i%u' cel mai bun/cel mai pu#in bun *' !re) m!i !'es) p"($".(# f!" deose&ire! din re omonime'e de i%u' cel mai bun/ cel mai pu#in bun 0su%er'! ive re'! ive1 +i cel mai bun/ cel mai pu#in bun 0(ru%uri !n!'i-!&i'e din cel) %ronume demons r! iv) +i mai bun/ mai pu#in bun) !d2e" ive '! "om%!r! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e1. sun !r i"o'e demons r! ive s!u !d2e" iv!'e) morfeme (r!m! i"!'e !'e su%er'! ivu'ui re'! iv. fa#$ de. a.*p"%"..1. $l. AD. cit."om%'emen de mod "om%!r! iv s!u %ro%o-i/ie mod!'# "om%!r! iv# . E. Cel mai pu#in serios/ $l mai pu#in serios es e un ve"in. cei.e%*e'(#(! "# II&#e" /e . cit. cit.) %. cit.) %.1) !d2e" ive'e sun '! (r!du' su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e) *n s ru" ur! "#ror! cel.n"u+) S!r!m!ndu) op. De !semene!) "onsider#m "#) !'# uri de e$is en/! . e ". Iord!n) Ro&u) op. 5@-9G1 s!u implicit 0v. ori %ro%o-i/ii %re"um: dintre c!#i copii am e "."om%'emen de mod "om%!r! iv) fie o %ro%o-i/ie mod!'# "om%!r! iv#) *n s ru" ur! "#ror!) !+! "um s-! "ons ! ! m!i sus) !%!r %re%o-i/ii'e din +i) m!i r!r) %n 0urm! e de un sin(u'!r ori de un (ru% s!u de "o'e" ivi ! e1) dintre +i) m!i r!r) %ntre ori printre 0urm! de un %'ur!' s!u de o&ie" e num#r!&i'e1 0v.) %.) %%.. Dimi riu) op. cele.'i%se+ e 0d!r se su&*n/e'e( "om%'emen e "!: dintre copii e ". C.!#e" !' "om%!r!/iei +i " e'. dintre. Jn !"es e enun/uri) *n "!re ermenu' !' II-'e! !' "om%!r!/iei . %ntre. D. &1 +..!e! . Iord!n) Ro&u) op.) %. +i din adjective la gradul comparativ de superioritate ori de inferioritate ) "u fun"/ie de ! ri&u e !d2e" iv!'e) !"ord! e "u %ronume'e demons r! ive %re"eden e %e "!re 'e de ermin#1) %en ru "# . . E.. Celui mai mare/ $lui mai mare *i %'!"e fo &!'u'.) %. ?r. printre 0s%e"ifi"e su%er'! ivu'ui re'! iv1) "i %rin !dver&e'e de mod "om%!r! iv ca. cit. Celui mai pu#in serios/ $lui mai pu#in serios nu *i d!u nimi".n"u+) S!r!m!ndu) op. DE . Tr!nd!fir) op. 59E1 "ons ! # "# .(%! "'"#!$"<!#e ! . comparativ cu. Mio!r! Avr!m 0*ramatica pentru to#i) %. cit. ?e2!n) op.%( .) %. morfo'o(i") "..*p"%". dec!t ori %rin 'o"u/iuni'e %re%o-i/ion!'e %n compara#ie cu.e%*e'(# "# /.nu m!i es e in rodus %rin %re%o-i/ii'e din. cea. 9F91 ori in absentia 0v.. %n."om%'emen de mod "om%!r! iv s!u %ro%o-i/ie mod!'# "om%!r! iv# .

) ?u"ure+ i) 5@BA) %%. A"es morfem nu %o! e deveni %ronume demons r! iv de de%#r !re) urm! +i de ermin! de un !dver& '! "om%!r! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e. DDF-DD5.GF-.. ELEMENTE DE AUTOEVALUARE 5. ! II-!) Edi ur! Cum!ni !s) ?u"ure+ i) 5@@B) %%."1 L" "/0e%<) nu se %o! e vor&i de o omonimie *n re cel mai repede/ cel mai pu#in repede 0din enun/uri'e =E'6 e!6 ei6 e'e !'e!r(# cel mai repede/ cel mai pu#in repede. cea. S ru" ur! "om%'emen e'or +i ! su&ordon! e'or "ir"ums !n/i!'e "!re "ons i uie ermenu' de "om%!r!/ie !' su%er'! ivu'ui re'! iv: "on e$ e) fun"/ii) e$em%'e. Iv#nu+) Dumi ru) Cel mai &pu#in' / adjectiv: superlativ sau comparativ0 ) *n An!'e'e Universi #/ii din Cr!iov!) Seri! Ş iin/e 4i'o'o(i"e..) %. Compendiu) Edi ur! E"3ino$) C'u2) 5@@D) %%.1) 5nciclopedia limbii rom!ne.P. DD . =1. 9... . Ed. Univers En"i"'o%edi") ?u"ure+ i) 9FF5) %%. ?e2!n) Dumi ru) *ramatica limbii rom!ne.< adjective '! "om%!r! iv. 59F-5. S!'!) M!rius 0"oord.orfologia.. Iord!n) Ior(u) Ro&u) V'!dimir) (imba rom!n$ contemporan$) E. Dimi riu) Corne'iu) .. cea. 59F-59D.D. AE-AG. cel. Ce'e dou# forme sun do!r !dver&e '! (r!du' su%er'! iv re'! iv de su%eriori ! e ori de inferiori ! e) %en ru "# cel es e num!i !r i"o' demons r! iv) morfem (r!m! i"!' inv!ri!&i' !' su%er'! ivu'ui. . Edi ur! Ins i u u' Euro%e!n) I!+i) 5@@@) %%..BF) EF9-EFD. < !d2e" ive '! "om%!r! iv: "on e$ e) fun"/ii) e$em%'e. 9FF-9FA.F. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Avr!m) Mio!r!) *ramatica pentru to#i) ed.pronume .*n s ru" ur! !d2e" ive'or '! (r!du' su%er'! iv re'! iv: "on e$ e) e$em%'ifi"#ri.' . . E. .ratat de gramatic$ a limbii rom!ne. . . Termenu' de "om%!r!/ie s!u de referin/# !' (ru%uri'or cel &cea. cel. Lin(vis i"#) 5-969FF. .

n u'ui) s"riere! "ore" # ! unei 'im&i "u' iv! e.'e.= Prin or o(r!fie se s !&i'es" +i norme'e .5BE1.%*(#"%e" 0su&'iniere! no!s r#1 "ondi/ii'or de fo'osire ! !"es or semne) sis em meni s# s !&i'i-e-e v!ri!n ! "u' iv! # ! 'im&ii d! e.%. 4'or! Şu eu) 6ntroducere %n studiul ortografiei rom!neşti) *n T3.. S"riere! !'f!&e i"# .D. Cris e! 0"oord.6%"2!" 0T (r. AG1: =un sis em de re(u'i %re"ise +i uni !re) "!re "ons !u /!' e=p#! "%e" 0su&'iniere! no!s r#1 v!'orii semne'or din r-un !numi sis em (r!fi" de re%rodu"ere ! unei 'im&i +i /!' 2.!+! "um es e +i "e! ! 'im&ii rom..ne es e 2.'e*". S"riere! re&uie s# fie uni !r#) s !&i'i # %rin re(u'i) de n! ur# (r!fi"# 0de e$em%'u) fo'osire! 'i erei m!2us"u'e '! *n"e%u u' unei %ro%o-i/ii s!u !' unei fr!-e1) fie de %ronun/!re 0s%re e$em%'u) %ronun/!re! 'i erei e "! e s!u "!  i e  ori %ronun/!re! 'i erei B "! =% s!u "! c61) fie de re(u'i \ (r!m! i"!'e 0morfo'o(i"e s!u sin !" i"e: s%re e$em%'u s"riere! forme'or de %'ur!' "u i s!u "u e1.= 0v.1) 1inte)e de limba rom!n$) edi/i! ! III-!) Edi ur! A'&! ros) ?u"ure+ i) 5@AE) %!(. Norme'e or oe%i"e s !&i'es" "ore" i udine! form!'# ! %ronun/#rii "uvin e'or "! uni #/i 'e$i"!'e) ! %ronun/#rii forme'or f'e$ion!re +i "3i!r ! %ronun/#rii unor "uvin e 'e(! e *n vor&ire . O%.o! e !"es e! "u referiri +i '! morfo'o(ie ori '! sin !$#. A' fe' s%us) or o(r!fi! es e =sis emu' de s"riere "!re re%rodu"e vor&ire! um!n# *n "onformi ! e "u !numi e re(u'i de fun"/ion!re ! !"es ei!) s !&i'i e *n mod e$%'i"i %rin (r!m! i"i +i di"/ion!re. ort@os =dre% ) "ore" = < un su&s !n iv deriv! din (r. ort@os =dre% ) "ore" = < eipein =! %ronun/!=1) !di"# !'e %ronun/#rii "ore" e.PRINCIPIILE GRAMATICALE ALE ORTOGRAFIEI ACTUALE Lim&! !re) "! fun"/ii de &!-#) mi2'o"ire! "omuni"#rii din re o!meni +i "on ri&u/i! '! form!re! (.! 1 s!u 2. De !' fe') 4'or! Şu eu define+ e or o(r!fi! +i m!i %e '!r( 0*n edi/i! ! II-! ! !"e'ui!+i vo'um "o'e" iv) 5@A5) %!(.ne . 8r o(r!fi! 'im&ii rom. To! e !"es e "on r!di"/ii se d! ore!-# !"/iunii "e'or'!' e %rin"i%ii or o(r!fi"e: DG . grap@ein =! s"rie=1 re%re-in #) din %un" u' de vedere !' e imo'o(iei "uv.re%rodu"e %rin 'i ere sune u'.! 1) *n sensu' "# s"riem "um %ronun/#m) d!r) de fo!r e mu' e ori) indi"!/i! fone i"# +i so'u/i! or o(r!fi"# nu "on"ord#) &! "3i!r sun *n o%o-i/ie o !'#.i%) !di"# un !nume semn (r!fi" no e!-# o! e v!ri!n e'e de %ronun/!re individu!'# ! !"e'ui!+i sune . S"riere! re%re-in # no !re! im%us# %rin "onven/ie ! semn!'e'or sonore "u !2u oru' unui sis em de semne-'i ere. Mes!2u' s!u e$ u' de r!nsmis) or!' s!u *n s"ris) es e "odifi"! *n "uvin e "u o !numi # s ru" ur# +i *m&in! e *n r-un !numi mod.ndirii.ep!e! 0T (r.

Nume'e fiu'ui 'ui I.#. +!#"<1 P %rin"i%iu' si'!&i". +lGar i u . S"riem "u "onso!ne du&'e *n deriv! e'e form! e "u %refi$e "!re se transsa@arian) %nnoda) %nnegri 0d!r %nota. un cui) 'un! mai 0*n 'o" de 0eu1 voiu) f$cuiu. un cuiu) 'un! maiu1.i%. porcar e ". de)bate" r$scroi./"#!. %neca1.n# se s"riu "um se %ronun/#) /in.. /e !+. r$)g!ndi .nd "on de f!% u' "# 'i er! es e re%re-en !re! (r!fi"# ! sune u'ui. race1. /e e0!./ de)-. +lariu."%e" #!. A+! "um se "ons ! #) !"es e %rin"i%ii "on/in re(u'i or o(r!fi"e "!re /in de diferi e "om%!r imen e !'e 'im&ii: 2.6! ) +!'.! . serviciu.!*. Purcariu e ". salariu. Purcaru e ". F$caru.6! es e %rin"i%iu' fund!men !' !' or o(r!fiei rom. se %ronun/# 3i! u' Giu : ."=1 P %rin"i%iu' sin !" i".% /!'. Norme'e de s"riere sun s !&i'i e /in. L! fe') "onso!n! fri"! iv# den !'# nu es e re%e ! # d! ori # "#derii u' imu'ui sune !' %refi$e'or) e'e devenind de-.%!" (0!'.'e."%e " ('.6! ) *. ev! !%'i"!/ii !'e %rin"i%iu'ui fone i": e'imin!re! unor 'i ere du&'e) mo iv! e do!r e imo'o(i") nu +i fone i": ca6 T i . s"riere! %refi$e'or des. r$s-. Conso!n! ) "u "!re *n"e% une'e r#d#"ini nu !simi'e!-# %e s din %refi$e'e des-. L.ne+ i !" u!'e: "e'e m!i mu' e "uvin e din 'im&! rom.% +e*'e +"( #!.#.atei) %en ru "# u s-! %#s r! ) *n s"ris) %rin r!di/ie.'e. olar.#. e'imin!re! 'i erei u din fin!'u' unor "uvin e "!re nu m!i re%re-in # o re!'i ! e fone i"#: 0eu1 voi) f$cui. DB . P%!' !p!(# 2.%&.% P %rin"i%iu' e imo'o(i". PurcGar i u H \ \ \ \ e ".6!e P %rin"i%iu' morfo'o(i") +!'. cassa) ermin# *n !"ee!+i "onso!n# "u "!re *n"e%e r#d#"in!: interregional) ma6 T fr. U' ime'e se %ronun/# (re+i ) !""en u.".! ) 2. \ C!r!(i!'e) M! eiu C!r!(i!'e) se v! %ronun/! . masse) ra6 T (erm. arius *n "uvin e "! morar.'.e. des$v!rşi. %en ru ! deveni ): des)$pe)i.ndu-se se!m! de %ronun/!re! re!'# ! m!2ori #/ii vor&i ori'or.e" /e + %!e%e "u ini/i!'# m!2us"u'# s!u minus"u'# P %rin"i%u' sim&o'i". des)$vor%.orGar i u . r$spoim!ine / r$)bate. devine . r$-: deşira.*n!in e! sune e'or surde s!u) res%e" iv) sonore: desface / de)arma. F$cariu. /e 0"#. s!u . F$cGar i u . +larGiu e ".'e*". /e *.#.%2. +laru. Pre-en #m ".#! ) +!#"<! +i e+.orarGiu . Basse 0+i fr.e.e#. L! fe') sufi$u' de !(en -ar T '! .! s!u 2.%2. r$s.orariu.e%e +( e+!0e P %rin"i%iu' es e i".! ) +!*<.! 1 P %rin"i%iu' fone i") *. se %#s re!-# dif on(u'  i u  *n neo'o(isme'e onorariu.) \ *n 'o" de forme'e "ore" e "u dif on(u' !s"enden  i u : . de)ice. Pre-en #m s"3em! i" %rin"i%ii'e fone i") e imo'o(i") sim&o'i") si'!&i" +i es e i") %re"um +i) m!i de-vo' ! ) %rin"i%ii'e (r!m! i"!'e: morfo'o(i" +i sin !" i".ndu-se semivo"!'!  i ) !s fe' *n". v$car./ r$). r$s)ice. provi)oriu e ".oraru.e%e#." .

bomboan$.e#e 0e ?!) e se s"rie +i se %ronun/# dif on(!  i e : ied) iepure. ierar@i)a1) idee. 1inte)e. caiet. familie e ". avanpost) inform! i"#) e'e" roni"#1 O d!r ver&u' 0eu1 imput O) 6stanbul. vi)avi.. s"riere! +i %ronun/!re! neo'o(isme'or in r! e *n 'im&! rom. \ \ P%!' !p!(# e. lider. de%nmul#it. elan. educa#ie. - dif on(u' ea) *n %ronume'e %erson!' ea) +i '! *n"e%u de si'!&# %re"ed! # de o vo"!'# - *n "uvin e'e ve"3i +i m!i noi) d!r !"es e! "u o "ir"u'!/ie m!re . miting.%! ) im%une s"riere! unor "uvin e "!re s# %#s re-e 'e(# ur! "u un e imon s!u "u o form# ve"3e ori "u r!di/i!.) *n "!re vo"!'! e es e %re"ed! # *n si'!&! din!in e de vo"!'! i1.n +i '! *n"e%u de si'!&# %re"ed! # de o vo"!'# se %ronun/#  u a : oameni  u aCmeni) oase  u aC6e) serioase6er i u aC6e) aspectuoase a6'eDtu u L L L L L aC6e e ". efect. etic$..se %ronun/#  i a : ea  i a ) aceea L L ace i a ) aleea ale i a ) situea)$ 6itu i a % ) accentuea)$ aDcentu i a %  e ". meci.. L L L L DA .6! ) numi de T3. erou. %n. Cris e! 0v.< puşc$ P %mpuşca. s"riere! +i %ronun/!re! vo"!'ei e '! *n"e%u de "uv.! 0neo'o(isme1) e se s"rie +i se %ronun/# e: epoc$. femeie.%"/!. ofs a i d e ".#. combate. ! III-!) %!(.!. %ronun/#m sun "ore" e urm# o!re'e forme: - dif on(u' oa) '! *n"e%u de "uv. C' (0!'.ne) *n sensu' "# se s"riu "um se %ronun/# *n 'im&! de ori(ine: a i sberg. ieşire.!*. ierar@ic.e#e '.- s"riere! +i %ronun/!re! "onso!nei den !'e n *n!in e! "onso!ne'or o"'usive &i'!&i!'e p/<: n es e !simi'! devenind m: %n. eter. Jn &!-! !"es ui %rin"i%iu) "!re se o%une "e'ui fone i" . ec@itate 0d!r ierar@ie. epopee. voie 0e$"e%/ie c!mpie. simpatie. sGeif. amplasa.< bun$tate P %mbun$t$#i. \ input 0*n de o vo"!'# -: - vuiet. 5@F1 . impar..'"#& !+. de%mp$r#it) %mp$r#itor.!di"# s"riem !' fe' de".n +i '! *n"e%u de si'!&# .) ed. baie. şe)long. Jn neo'o(isme'e "om%use din e'emen e em! i"e) nu se !%'i"# re(u'! !simi'#rii: avanpremier$.n#) *n r-o %erio!d# m!i ve"3e +i "!re s-!u !d!% ! sis emu'ui 'im&ii rom.%re"ed! # C' (0!'..

escadril$. examen. ori%ncotro" o !s fe' s"riem ?r. o !+! s"riere! b$ie#ii %ronun/! ]^$ - L i eC 1i ]^) elevii ]^eleC 7i ] ^. ticsi. sunte#i. sexe. exista. ∩ L L L L D@ . box. %nc!nta. escapad$. erau se %ronun/# dif on(!  i e :  L L L ieu  L 0". rucsac. excadril$. suntem. eram. Alecsandri) d!r *r.i) ! dou! +i ! rei! %'ur!'1: sunt. eul) !"es ! se s"rie +i se %ronun/# nedif on(!  e u 1)  i e l L )  L L i e i  0d!r in er2e"/i! eiI) *n "!re e es e nedif on(!  e i 1 )  Li e l e )  i e 6 te )  i e şt i .n ) %re"um +i *n in erioru' "uvin e'or deriv! e s!u "om%use "u un "uv. exact. exotic..nd "u 5@@. Sune e'e ]^=%]^ %o fi no ! e +i %rin 'i ere'e =%: ?o(-!) &o(-# =&ufni/#=) &! "3i!r +i %rin 'i ere'e c%: ec)em$ e=%em . ori%ncotro e ". excavator. bine%n#eles. excapad$) *n 'o"u' "e'or "ore" e: escalada. vacs" xerox. fix.n u' de &!-# *n"e%e "u 'i er! %: c!ntec. v!r!t) d!r ne%nc$l)it. era. men/inere! s"rierii 'i erei x *n %!r!'e' "u cs: catadicsi. vor&ire! "uren #) nu se m!i %ronun/#: copilul ]^Do'iC lu ] ^) omul ]^oCmu]^) poporul ]^'o'oCru]^ e ". Jn !' e "uvin e) 'i er! x no e!-# sune e'e ]^=%EJ: auxiliar.r+i de "uv. i)vor%..- forme'e %ronume'or %erson!'e eu. exil. taxi" o !s fe' se s"riu +i nume'e F. ei. - s"riere! forme'or ver&!'e de indi"! iv-%re-en ) %erso!ne'e 5) E) D) G 0*n . en"'i i": -l *n "!-u' su&s !n ive'or +i !d2e" ive'or "!re) *n *n .ne: bleu ^$lF^) co)eur ^Do%CFr^ ) design ^ d i % a i n ^) foe@n ^>Fn^ ) neKton ^ n i _u ton ^) tul ^tGl^) outsider ^a u t6a i d r ^) K@is. micsandr$. explanad$. '! fe' s"riere! "u % '! *n"e%u +i '! sf. el.L ^ u H6Di ^. eşti. ele 0"!re *n"e% "u vo"!'! e1 s!u !'e ver&u'ui a fi 0"!re *n"e% "u vo"!'! e1: este.n "!re *n"e%e "u 'i er! %: %ncet.1 "u ! %en ru o! e "uvin e'e "!re !u sune u' 9 *n in erioru' "uv. esplanad$. era#i.nd es e *ns# vor&! de su&s !n ivu' eu. ax.  i e r a m M L L L L e ".i sin(u'!r +i s"riere! !r i"o'u'ui 3o #r. erai.ni! e ". s"riere! 0*n"e%.. anxios. Alexandrescu.n u'ui) "u e$"e%/i! deriv! e'or s!u "om%use'or *n "!re "uv. mixt. exerci#iu. De !semene!) sun (re+i e s!u 3i%er"ore" e forme'e : excalada. excroc. escroc. s"riere! unor neo'o(isme ne!d!% ! e 'im&ii rom.n"u+i) Rom. re%ncepe.

Catedr$ e ". scatiii. c@em. c@in. P%!' !p!(# e+. g@em. c@e. c@i. d!r "u 'i ere ini/i!'e mi"i ". ciur. geam. Comuna 0din P!ris1. De !semene!) s"riere! denumiri'or unor m!ri evenimen e s!u e%o"i is ori"e "u m!2us"u'e: =nirea 0Prin"i%! e'or1) Benaşterea.#! "ere "! !"e'!+i "uv.Delt$) catedr$ . A"es %rin"i%iu se !%'i"# *n s"riere! unor su&s !n ive "omune %rin !'# ur!re "u "r! im#: mai-mult-ca perfect / mai-mult-ca-perfectul se s"ri! "u rei "r! ime) i!r) *n "onformi ! e "u !%'i"!re! %rin"i%iu'ui es e i") se s"rie f#r# "r! im#: mai mult ca perfect / mai mult ca perfectul. 7ordul. en"'i i"1. De !semene!) *n + %!e%e" ( .= 0P?u"ure+ i1. ^J^. g@e. c@. circ. )globiii. P%!' !p!(# +!#"<! s !&i'e+ e "# v!'o!re! unor 'i ere es e d! # de "on e$ u' . Prin"i%iu' si'!&i" se !%'i"# *n s"riere! (ru%uri'or de 'i ere ce. ge.n s!u !"ee!+i uni ! e (r!fi"# 0su& r!%or sonor1 s# se s"rie "u 'i er# ini/i!'# mi"# s!u "u 'i er# ini/i!'# m!2us"u'#) d!"# se *n re&uin/e!-# *n !""e%/i! 'ui o&i+nui # s!u d!"# sim&o'i-e!-# "ev!.! unor semne or o(r!fi"e s!u ! unor 'i ere.P%!' !p!(# +!*<. auriii 0*n "!re %rimu' i !%!r/ine fin!'u'ui r!di"!'u'ui) !' doi'e! i es e desinen/# de %'ur!') i!r '! rei'e! i es e !r i"o' 3o #r. ^=C^.! "ere s# se evi e re%e !re! . ger. gin.'! infini iv %re-en . ci. Se + ie "#) de "e'e m!i mu' e ori) nu "i im 'i er# "u 'i er#) "i un (ru% de dou# s!u de rei 'i ere 0r!r m!i mu' e1) '! fe' "um ni"i nu re%re-en #m *n o de!un! un sune num!i %rin r-o 'i er#) "i +i %rin r-un (ru% de 'i ere. Sune e'e ini/i!'e red! e de c.ne2us ifi"! # . en"'i i" -i: copiii. c@eam$. gi.%e! i &iii' su""esivi) sun !""e% ! e: !1 forme'e su&s !n ive'or +i !d2e" ive'or de (enu' m!s"u'in) %'ur!') nomin! iv-!"u-! iv) !r i"u'! e "u !r i"o'u' 3o #r.de si'!&! .din "!re f!" %!r e s!u) m!i %re"is) de 'i ere'e "!re urme!-# *n "!dru' !"e'ei!+i si'!&e.nd e$%rim# no/iuni'e de =/inu =: =E m!i &o(! 1uduD de". g@i "!re) indiferen "# no e!-# un sune s!u dou#) se s"riu *n !"ee!+i si'!&#: cer. L! fe' "uvin e'e capital$ 0=Cr!iov! es e capitala 8' eniei. As fe') s"riem nume'e %un" e'or "!rdin!'e "u ini/i!'# mi"#: es ) r#s#ri ) ves ) !%us) mi!-#-i) sud) mi!-#no!% e) nord) d!r "u m!2us"u'# ". pustiii. capitalism e ". g@ea#$. ^DC^. g.nd nu !u !"e!s # semnifi"!/ie de =evenimen e=: feudalism. geamgiii. ageamiii. giulgiu.=) =Tu e '!u-i "# Apusul *n!in e /i s-! %usM= 0Emines"u1. g@ < e) i sun : ^I^. g@id.se s"riu "u doi i &ii': 0! se1 sfii) 0!1 pustii) 0!1 %nmii) 0!1 prii) '! indi"! iv %erfe" u' sim%'u) %erso!n! I sin(u'!r sun "u rei i: 0eu m#1 sfiii) 0eu1 pustiii) 0eu1 %nmiii) 0eu *i1 priii 0u' imu' i es e desinen/# de %erso!n! I sin(u'!r) GF . c@iar. &1 forme'e ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-!) "!re . ceas.=1 +i C!%i !'# 0=E"3i%! ! %#r#si Capitala. delt$ .e. g@iul e ".

ne!r .%2. 3o . -i :D 0!"es ei1 case < -i 0!"es ei1 c$r#i < -i 0!"es ei1 b$i < -i 0!"es ei1 alei < -i S(.e. :D c!mpiei auriei 0"!se1 roşiei 0"!se1 Bom!niei P%!' !p!(# *. ! III-!) %!(. G5 .1 +i morfo'o(i"e 0"!: %1/1 !'1) +(2!=e) /e+!'e'. !r . !r . en"'i i" -i "!re) "onform re(u'ii (ener!'e) se ! !+e!-# '! form! de (eni iv-d! iv sin(u'!r ne!r i"u'! : S(.1 < -i S(.1) "ee! "e f!"e "! vor&i orii s#-+i *nsu+e!s"# norme'e +i re(u'i'e or o(r!fi"e *n mod sis em! i" +i r!/ion!'.. :D X c!mpiii X poe)iii X auriii 0"#r/i1 X @!rtiii X pustiii 0"!se1 S(. ne!r . ne!r ..1= 0v. :D casei c$r#ii b$ii aleii L! su&s !n ive'e +i !d2e" ive'e ermin! e *n i-e 0P3i! 1) (eni ivu' +i d! ivu' sin(u'!r !r re&ui Pen ru ! se evi ! s"riere! "u rei i +i '! su&s !n ive'e ori '! !d2e" ive'e feminine '! sin(u'!r) (eni iv-d! iv) !r i"u'! e "u !r i"o'u' 3o #r. Cris e! 0"oord. i < -i < -i < -i < -i S(..! #e=! "#e 0n. < !r . NA" 0!"e!s #1 cas$ 0!"e!s #1 carte 0!"e!s #1 baie 0!"e!s #1 alee s# !i&# o rei i: S(. en"'i i" -i) se !%'i"# p%!' !p!(# e+. :D 0!"es ei1 c!mpii < i 0!"es ei1 poe)ii < -i 0!"es ei1 aurii 0.1.) ed.! "!re im%une ! !+!re! !r i"o'u'ui de :D i '! form! nu de :D sin(u'!r ne!r i"u'! ) "i '! "e! de nomin! iv-!"u-! iv sin(u'!r ne!r i"u'! : S(..1) 1inte)e ..e e ". Su&s !n ive'e feminine) '! sin(u'!r) (eni iv-d! iv) %rimes" !r i"o'u' 3o #r. ne!r .6! =re!'i-e!-# o sime rie s!u re(u'!ri ! e form!'# *n "ursu' f'e$iunii +i !' deriv#rii) se "ree!-#) *n r-o m!i m!re m#sur#) %osi&i'i ! e! re"uno!+ erii unor ('!.. !r .#1 aurie 0"!r e1 0!"e!s #1 @!rtie 0!"e!s #1 pustie 0"!s#1 S(. 5@. NA" 0!"e!s #1 c!mpie 0!"e!s #1 poe)ie 0!"e!s .1 < -i 0!"es ei1 @!rtii < -i 0!"es ei1 pustii 0. NA" 0!"e!s #1 c!mpie 0!"e!s #1 aurie 0"!s#1 0!"e!s #1 roşiei 0"!s#1 0!"e!s #1 Bom!nie Ar . ne!r . T3.n.#.%enu' imu' i es e sufi$ de %erfe" u' sim%'u) i!r !n e%enu' imu' i f!"e %!r e din ermin!/i! r!di"!'u'ui1.

1 '! su&s !n ive'e +i !d2e" ive'e m!s"u'ine +i feminine '! %'ur!': ^ $ ie1 M ^) ^$ra% i i i ^) ^ele7 M ^) ^$un M ^.1 re(u'!ri-!re! s"rierii "uvin e'or "om%use *n fun"/ie de (r!du' de sudur# morfo'o(i"#) %re"um +i ! des%#r/irii "uvin e'or *n si'!&e."%e %en ru "onso!ne'e ^K^) ^L^) ^DC^) ^=C^: saci ^6aK^) dragi ^draL^) -!"i ^%aK^) ve"3i ^7eDC^) un(3i ^un=C^. lin" ^ i ^ semivo"!'i" 0!si'!&i" sonor1 *n dif on(i s!u rif on(i: iar. aripioar$ . u G9 .! +"( .1. \ \ /e+!'e'. c$ i .1 ver&!'# %en ru %erso!n! *n .nd) *n su""esiune dire" #. .1 ! su&s !n ive'or m!s"u'ine +i neu re '! sin(u'!r: cu i . c e r u i . i i /e+!'e'.. ani. Prin"i%iu' morfo'o(i" se !%'i"# *n urm# o!re'e si u!/ii: :. Li er! i fin!' %os "onson!n i" %o! e fi) din %un" de vedere morfo'o(i": i M i /e+!'e'. vec@i. pai .e%1 "3(.%e! i) '! r. bo i . "#! 0!si'!&i" sonor1 es e: - /e+!'e'. L i ^ M ^ fin!') u' r!s"ur 0!si'!&i" +o% i 1 '! fin!'u' unor "uvin e) du%# "onso!ne: a)i.Prin"i%iu' morfo'o(i" re!'i-e!-#: 51 re(u'!ri-!re! s"rierii +i ! %ronun/#rii %e &!-! !n!'o(iei "u un mode' de f'e$iune. ori. in. Li er! i !re "!r!" er %o'isem!n i") !di"# no e!-# diferi e v!'ori fone i"e: ^i^ si'!&i": şi.m%ii1. \ \ \ \ \ \ \ s!u '! %'ur!'u' su&s !n ive'or m!s"u'ine +i feminine: - c a i . o i . od$ i . i M i ^$a1 M ^. mai . sco#i.1 ver&!'# ! %erso!nei ! II-! sin(u'!r) '! m!2ori ! e! im%uri'or: ^7e% M ^) ^citeşt M ^) - #!. rai. saci.S %!e%e" ( ('() /. 91 omo(eni-!re! s ru" urii unor deriv! e "u sufi$e +i omo(eni-!re! re%re-en #rii !"es ei s ru" uri *n s"ris. oric!#i" ^`^ 'i er# !2u # o!re ! "onso!ne'or %re%!'! !'e s!u %!'! !'e: cioc. I 2!'"# +e*!0.i +i ! dou! sin(u'!r '! m!2ori ! e! im%uri'or 0%re-en ) im%erfe" ) %erfe" u' sim%'u1: 0eu1 ta i \ 0%re-en 1. l$sa i \ \ 0%erfe" sim%'u1. r ai . '! su&s !n ive'e +i !d2e" ive'e feminine) '! :D sin(u'!r: 0!"es ei1 ^ 7ul' M ^) ^c r1 i i ^) 0!"es ei1 ^mar M ^ 0"!se1) 0!"es ei1 ^7er% M ^ 0".

m$rii / micii.!0e#. . copii. tr$i.!0(# 'e6". scatii.% m!s"u'ine) feminine +i neu re "!re !u r!di"!'u' ermin! *n -i: fii. centri. %nal#ii" caii. %enu' imu' i P f!"e %!r e din r!di"!'1. serii.d ai . D.'3(' . #" p#(%"#(# "%. dubli.1 ver&!'# %en ru %erso!n! ! II-! ! indi"! ivu'ui s!u ! "on2un" ivu'ui %re-en : +(2!= %en ru !'2!'!. leii. fi. I 2!'"# 0. roşii. gri. codrii. '! form! de 6e'!. s$r$ci. vulpii.!0e#.(1 #!.!0(#(! p%e$e'.(#(! +!*p#( !' ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-!: 0eu1 fugii. . c!mpii. pustii. simplii" oamenii. anii. miniştri. !' unor ver&e: 0 u1 0s#1 ştii) 0s#1 #ii) 0s#1 vii.!0&/". '! pe%2e ."'.(# +!*p#( %erso!n! ! III-! sin(u'!r) !' ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-! "!re !u r!di"!'u' ermin! *n i: 0! 6 e'1 pustii) sfii) prii) %nmii 0u' imu' i P sufi$ infini iv!' 6 de %erfe" sim%'u. miniştrii. citi.!0(#(! +i . teritorii.!0e#. dublii. /e+!'e'. sacii. familii" studii. robii. +i '! pe%2e .!0 sin(u'!r !r i"u'! 3o #r.: 0!1 şti.%: #" p#(%"#(# 'e"%. citi. )bang@ii 0u' imu' i P desinen/#) %enu' imu' i P f!"e %!r e din r!di"!'1. . geamgii.#" pe%+. croii.!0 %erso!n! ! II-! 0form# iden i"# "u infini ivu'1: nu fugi.i +i %en ru %ronume'e +i !d2e" ive'e %ronomin!'e %osesive: noştri.!0e#."'. a birui. ! +(<+. dragii. prelungi. prelungi. florii. nu &te' %ndoi."'" I sin(u'!r ! pe%2e .1 de %'ur!' %en ru su&s !n ive'e +i !d2e" ive'e m!s"u'ine: codri.% m!s"u'ine: tigrii. ştiu i \ \ 0%erfe" u' sim%'u1. metri.!0 p%e$e'. umbli."'.e%e i se fo'oses": ") Î' + %!e%e" 0e%<e#. en"'i i") i!r %enu' imu' i P desinen/# de %'ur!'1. poe)ii. albaştri. noii 0u' imu' i P !r i"o' 3o #r. umfli.% 2e*!'!'e: nop#ii. ateii / r$ii.!0e#."'. marii 0u' imu' i es e !r i"o' 3o #r. <) Î' + %!e%e" +(<+. boii.#" pe%+. .#" !'2!'!. "# +(<+. vii.! (#". nu fiN 0+i o form# !&er!n # de im%er! iv !firm! iv '! sin(u'!r: )iN1. 0s#1 fii es e form# de "on2un" iv +i) f#r# s$) es e '! im%er! iv !firm! iv sin(u'!r: fiiN 0u' imu' i es e desinen/# de %erso!n! ! II-!) i!r %enu' imu' i f!"e %!r e din r!di"!'1. )globii.% >! "/3e . a 0 u1 afli. dulcii. voştri.a. f$cea i ) ştia i \ \ 0im%erfe" 1.!0(# p%e$e'."'" " II&" sin(u'!r ! !'/! ". '! !*pe%".% >! "/3e . negri.! (#".% >! "/3e . citii 0u' imu' i P desinen/# de %erso!n! I) i!r %enu' imu' i es e sufi$ ver&!' de %erfe" u' sim%'u !' ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-!1. salarii" argintii. )bug@i.% >! "/3e .!0e#. sufli.!0e#.!0e#. "# +(<+. iubi. f$cu i . )bengui. "#! s!u +!#"<! es e: /e+!'e'. intri. pomii. socrii. sai \ \ 0Ps#ri1) s ta i \ 0%re-en 1.%: . multiplii / negrii. en"'i i" G. simpli. regii / bunii.(# +!*p#( %erso!n! ! III-!: 0e'1 s$ri. tr$ii. mijlocii.

%'. deşert aşe) 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 şed 0Pr!di"!'1 -ea 0sufi$1 %nşel 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 deşel 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 deşert 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 t!njel 0Pr!di"!'1 -i 0desinen/#1 deşert 0Pr!di"!'1 -M 0desinen/#1 4orme f'e$ion!re 0eu1 aşe) -0e') e!1 aşa)$ 0eu1 şed -0e'1 şade 0eu1 %nşel -0ei1 %nşal$ 0eu1 deşel -0e'1 deşal$ 0eu1 deşert -0e'1 deşart$ t!njeli 0%'.%en ru feminin sin(u'!r) "!-u' (eni iv-d! iv) i!r %enu' imu' i es e desinen/# de sin(u'!r (eni ivd! iv1. castaniii. S %!e%e" " .(# %"/! "#(#(! ('.6n.1 -deşart$/deşarte 0f. < C' !'. copiii.+e+!0 2.!0&/".%*1 . %nmiii) 0'e1 priii 0u' imu' i es e desinen/# %en ru %erso!n! I) %enu' imu' i es e sufi$ de %erfe" u' sim%'u !' ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-!) i!r !n e%enu' imu' i es e ermin!/i! r!di"!'u'ui1.1 + %!e%e" e / ea /(p1 >) 3 #" +2@%>!.!0(#(! p%.% 0e%<e) +(<+. < + %!e%e" e / " /(p1 ş. a %nşela v&."'.) n. mijlociii.%e! i !%!re *n urm# o!re'e "!-uri: *n forme'e !r i"u'! e de N-A" %'ur!' !'e su&s !n ive'or +i !d2e" ive'or "!re !u r!di"!'u' ermin! *n -i: fiii.!0e: S ru" ur! morfo'o(i"# a %nf$#işa a linşa a aranja %nf$#iş 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 linş 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 aranj 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 4orme f'e$ion!re 0eu1 %nf$#işe) 6 0e'1 %nf$#işea)$ 0eu1 linşe) 6 0e'1 linşea)$ aranje) . a aşe)a v&. '! form! de 6e'!.s(.!0 ! "/3e .s(.6%'. m. *n forme'e %erfe" u'ui sim%'u) %erso!n! I sin(u'!r) !'e ver&e'or de "on2u(!re! ! IV-! "u r!di"!'u' ermin! *n -i: 0eu1 m$ sfiii. a deşela v&. auriii."'.'3(' .S %!e%e" ( a / ea /(p1 ş.t!njal$ 0s(. scatiii.1 du%# un su&s !n iv feminin sin(u'!r ne!r i"u'! 0(r!d de rudenie1: sor$-mii / -tii / -sii" maic$ / bunic$ / soacr$-mii / -tii / -sii" fiic$-mii / -tii / sii 0u' imu' i es e desinen/#) i!r %enu' imu' i f!"e %!r e din r!di"!'1. c@iulangiii 0u' imu' i es e !r i"o') %enu' imu' i es e desinen/# de %'ur!') i!r !n e%enu' imu' i f!"e %!r e din r!di"!'1. %'.!0e) "/3e . pustiii.aranjea)$ GE .% 0e%<e) "/3e .*!'"# p. t!njeli !d2. geamgiii / )globiii. a deşerta su&s .'.1 . A.!0e S ru" ur! morfem! i"# v&.1 deşert 0m.e%!.!0e) +(<+. a şedea v&.%(# %"/! "#(#(! ('.

sc@ie).roşea#$ ost$şesc .bloc@e).c@em.S %!e%e" ( ea +"( ia /(p1 c?. -ean someşeni.%ngr$ş$minte .birjari . angajament .urec@eli 0e$"e%/ie oc@ean .S %!e%e" 0e%<e#. g@ear$ . descurajant .nd nu !' erne!-#1 *n sufi$e: .trunc@ie). g@ s"riem ia ". rea6 0sufi$ -ar1 6 -ereas$ 0sufi$ -er1: cenuşereas$/ lenjereas$. =?M du%# c@.nd nu !' erne!-#: sc@ia)$ . trunc@ia)$ .ad M oranjad$ . m$nuş$rie.oc@eane) f#r# !' ern!n/#1.0s#1 greşeasc$ 0s#1 sf!rşesc . g@ s"riem ea ". .%njung@ie)" c@iabur . urec@eal$ .% a crea -a recrea/.r+i u' r!di"!'u'ui s"riem +i a) nu ea 0". mânt: %ngr$ş$m!nt . dug@ean$ . -ean doljeni. du%# c@.r+i u' r!di"!'u'ui s"riem ) nu e 0".deranjan#i.%ng@e#.ataşamente.arM coşar .dug@eni. tor: cruciş$tor. %nc@eag$ .0s#1 sf!rşeasc$ 0s#1 t!njesc .ost$şeasc$ frumuşel) -ea vi#el.amentM ataşament .angajea)$ 0s#1 greşesc . tapi#erie . %nduioş$tor.r+i u' r!di"!'u'ui s"riem $ s!u e !s fe': . g@eat$ .ant$ - du%# ş.g@iauri. c@eal$ .$toare - '! sf. B.angajamente .c@el.nd e$is # forme !' ern!n e "u e: c@eam$ . -ean e$"e%/ii: Ar(e+!n!) Some+!n! clujeni.nd !' erne!-# "u ie s!u ".nd nu !' erne!-#1 . j '! sf.g@eru#$.%nc@eg.antM deranjant . fri)erie. g@iaur . -ea argeşean someşean clujean doljean roşea#$ ost$şeasc$ frumuşea vi#ea mieluşea - du%# ş. birjar .0s#1 %ngrijeasc$ 4orme f'e$ion!re argeşeni.0s#1 t!njeasc$ 0s#1 %ngrijesc .a angaja a greşi a sf!rşi a t!nji a %ngriji angaj 0Pr!di"!'1 -a 0sufi$1 greş 0Pr!di"!'1 -i 0sufi$1 sf!rş 0Pr!di"!'1 -i 0sufi$1 t!nj 0Pr!di"!'1 -i 0sufi$1 %ngrij 0Pr!di"!'1 -i 0sufi$1 S ru" ur! 'e$i"!'# argeş 0Pr#d#"in#1 -ean 0sufi$1 someş 0Pr#d#"in#1 -ean 0sufi$1 cluj 0Pr#d#"in#1 -ean 0sufi$1 dolj 0Pr#d#"in#1 -ean 0sufi$1 roş 0Pr#d#"in#1 -ea#$ 0sufi$1 ost$ş 0Pr#d#"in#1 -easc$ 0sufi$1 frumuş 0Pr#d#"in#1 -ea 0sufi$1 vi# 0Pr#d#"in#1 -ea 0sufi$1 mieluş 0Pr#d#"in#1 -ea 0sufi$1 angaje) . %njung@ia)$ . rie 0sufi$ -ar1 6 -erie 0sufi$ -er1: c@i#ibuş$rie. bloc@ea)$ . unc@iaş unc@iaşi" c@iar. -ean E$"e%/ii: C'u2!n!) Do'2!n! roşe#i .oranjade .c@iaburi.g@ete. -$toare. 4.coşari. j '! sf. a a=rea GD . g@ea#$ . -ea mieluşel.

dis-de-diminea#$. bine>acere .aria.#"%e din %ro%o-i/ii s!u fr!-e. sinuci=aş . rea-voin#$ / relei-voin#e. A' e e'emen e *n"e% "u !' e 'i ere: "re -$m) !(re -$m ere -a#i) !(re -a#i "re -!nd 6 !(re -!nd D.*p(+e#e p%!' "#1.cuviin#$ / $unei-cuviin#e. aşa-numit. dumneata.(%"%e se s"riu "u s!u f#r# "r! im#. u' imu' e'emen !' "om%usu'ui) de !"ee! se s"riu *n r-un "uv. Ana. agre.(%"%e ( %". C! +i su&s !n ive'e) +i !' e %#r/i de vor&ire sun "om%use p%!' "#1. C! su&s !n ive'e) +i !' e %#r/i de vor&ire se s"riu %rin .!*1 s!u ( <#"' : &1 "/3e . 4aia . ast$-sear$.$ria sa.num!i / bun$7oin1ei. instructiv-educativ.aria / Anei-. *n f'e$iune in erese!-# "# %rimu') uneori +i "e'#'!' "uv. Domnia ta.clar7 % tori.sinuci=aşi. E'e se s"riu diferi *n fun"/ie de %#s r!re! s!u nu ! individu!'i #/ii s!u ! s ru" urii morfo'o(i"e +i sem!n i"e ! e'emen e'or !'"# ui o!re) m!i %re"is du%# (r!du' de sudur#: !1 . nici unul. franco-italo-spaniol.n : bun$7oin1 untdelemn / untdelemnului.bine>aceri.Com%use'e din "uvin e *n re(i "!re e$is # *n 'im&# +i *n mod inde%enden sun form! e p%!' "#1.are / 4 ii . "/0e%<e: dup$-amia)$. nicicui.atotştiutori. m!ine-diminea#$" p%.p!%e +"( +(/"%e: - "/3e .'.'. 4!" e$"e%/ie "uvin e'e .'(*e: cel ce. '(*e%"#e: trei)eci şi trei. . .!0e: rom!no-american. drept-credincios. -ea)$. nou-n$scu#i..!rgu-Niu.auri>eri" p%. B!mnicu-F!lcea '! "!re f'e$ione!-# u' imu' e'emen 0. e'e se s"riu *ns# "u "r! im# p%!' .!0e: clar7 % tor . atotştiutor . !r re&ui s"rise *n r-un "uv. liber-cuget$tori.!rgu-+iului.!di"# f'e$ione!-# . de dou$ ori.!e. c!te trei.n . auri>er . acelaşi.'. GG .(%"%e "u "r! im# s!u "u &'!n") p%!' .'(*e: d!nsul..ari.p!%e s!u +(/"%e +i p%!' !$. altcineva.Ver&e'e a crea +i a agrea se "on2u(# du%# mode'u' s ru" urii unor ver&e de "on2u(!re! I) "!re '! indi"! iv %re-en !u sufi$u' -e).'! "!re se !d!u(# sufi$e mod!'e +i em%or!'e) %re"um +i desinen/e de %erso!n# +i num#r. aşa-)is. dou$ sute.n 0"e'e'!' e "uvin e1 f'e$ione!-#: >loarea-soarelui / >lorii-soarelui. %nsuşi.p!%e s!u +(/"%e *+i s"3im&# form! . o dat$.. Une'e din re !"es e e'emen e *n"e% "u -e: "re -e)) -e)i) -ea)$ !(re -e)) -e)i. R!di"!'u' 'or es e cre-. *imnicul de 1us / *imnicului de 1us. dup$-mas$.*p(+e#e p%!' . B!mnicu-Vâlcii1) *n".%"/!. nord-american. $un .

C!mpia Bom!n$. pro)-o-di-e. *n re%rinderi'or) or(!ni-!/ii'or se s"riu "u ini/i!'# mi"#) s%re deose&ire de "ei "!re denumes" ins i u/ii) *n re%rinderi e ".*p(+e 0din "uvin e *n re(i1 sun sim%'u de des%#r/i *n si'!&e: când7a P ". @idr-o-nim. sub-li-ni-a" /e%!0". p%ep. despre. "#. %nl$untrul. mun#ii Carpa#i.e%3e . ('e#e ."1 '(*e%"#e: doispre)ece. ant-u-m$. pan-a-ceu. top-o-nimi-e. t!rg-şor. deşi" !'. deoarece. dou$)eci. %ndelung. di-a-gnos-tic. nicic!nd.#. .!!: %nspre.ne e ".: necr-o-psi-e. de)-in-te-re-sat. e-cua-tor. dedesubtul" . =Mer( '! facultate 6 '! -acultatea de (itere. glic-e-mi-e.*p(+e#e p%!' !$. teleg@ida.!!: %ntruc!t. )g!rie-br!n)$. nevr-al-gi-e. o-lig-ar-@i-e. E. dint!i" 0e%<e: 0!1 binevoi.= F. nemaiştiind. acas$.!%e" C' +!#"<e ! "uvin e'or deriv! e +i "om%use Cuvin e'e !n!'i-!&i'e s!u semi!n!'i-!&i'e se des%!r *n si'!&e *n fun"/ie de e'emen e'e 'or "ons i u ive: "om%use) deriv! e "u %refi$e +i une'e deriv! e "u sufi$e. C$l$raşi. fluviul Dun$rea.!!: iac$t$.e%" *"%e 0m!2us"u'#1 +i #!. dinspre. aminte. s$-te-las. an-al-fa-bet. c@int-e-sen-#$. autoap$ra.e%" *! 1 "u referin/# morfo'o(i"# Li ere'e ini/i!'e m!ri +i mi"i diferen/i!-# morfo'o(i" su&s !n ivu' %ro%riu de su&s !n ivu' "omun *n si u!/ii %re"um: ermenii (eneri"i !i o%onime'or se s"riu "u m!2us"u'e: alta r$ilei.uşnad. binecuv!nta. tralala. oarecum. %nc!t. ped-i-a-tru. nemaiştiut" "/0e%<e: deasupra. mon-ar@.e#e 0!'"# ui e din e'emen e de "om%unere s!u din fr!(men e de "uvin e1 sun m!i (reu de des%#r/i din %un" de vedere morfo'o(i") de"i ne"esi # "uno!+ ere! 'im&i'or '! in# +i (re!"#) ! is oriei 'im&ii rom.L!.De+p1%. psi@-i-a-tru. GB . vas$)ic$. a-nor-mal. las$-m$- deodat$. v!rst-nic. mi)-antrop. du-te-vino. dedesubt.e#e ( p%e2!=e: in-e-gal.$i. ermenii (eneri"i "!re nu f!" %!r e din denumiri'e ofi"i!'e se s"riu "u ini/i!'# mi"#: balta ermenii (eneri"i fo'osi/i *n 'o"u' denumiri'or ofi"i!'e !'e ins i u/ii'or) . .) "!re se s"riu "u m!2us"u'#. somnam-bul" /e%!0". %ntotdeauna. %nl$untru. dec!t. b$ile . am!ndoi.ndv!) a6t>el P !s -fe') niciodat P ni"i-o-d!. abs-tract.$!.#"%e se s"riu "u "r! im#: 0un) o1 pap$-lapte. 6)vorul de 1us. aşadar.'3(' . fiindc$.un#ii Apuseni.uşnad. bin-o-clu.e#e ( +(2!=e se des%!r *n si'!&e d!"# 'i er! fin!'# ! r#d#"inii +i %rim! 'i er# ! sufi$u'ui sun "onso!ne: st!lp-nic.

.0*n!in e1 de-a-i 0d! 'ui1. ia / i-a / ea: i! 0m. \ P%!' !p!(# +!'. Cr! im! m!r"3e!-#) *n re "uvin e "on2un" e) 'e(# ur! (r!m! i"!'# din re un "uv.%2.+. "r! im! m!r"3e!-# ros ire! *n r-o si'!&# ! dou# s!u) "e' mu' ) rei "uvin e.e#.'e.n!N1 .! : sin !(m! !re dou# si'!&e: ^fi - i iO i ^ \ \ 0*n si'!&! ! dou!) rif on(u' es e !'"# ui din semivo"!'! ^ i ^ 0%ronun/! # %en ru \ evi !re! 3i! u'ui ^i^ 0din %rim! si'!&#1 .! re"om!nd# =s# s"riem *n dou# fe'uri "ee! "e *n sim%'! %ronun/!re es e) !deseori) im%osi&i' de deose&i .G.%.6%"2! *n !"es e sin !(me) e! se *.= 0T3.!%e" *n r-o si'!&# 0P*m%reun#1 ! dou# s!u rei "uvin e) ! unui "uv.ndou# sin !(me'e fiii-i. de-ai / de-a-i: de-ai 0no+ ri1 6 0*n!in e1 de-a-i 0vede!1 .!*1 Cr! im! *"% ?e"$1 %.% ( %". cal / c-al / c-a-l: cal 0de "urse1 6 c-al 0meu1 6 0"red1 c-a-l 0min/i nu e "ore" 1.S %!e%e" (0!'. 0"! +i le de '! feminin1) !n e%enu' imu' i es e desinen/# de %'ur!' 0"! +i e de '! feminin1) i!r !' %! ru'e! i f!"e %!r e din r!di"!'1. Din Vi" or I!n"u +i Corv! S#'u") Dic#ionar de ortograme) ?u"ure+ i) 5@@E) !m !'es fo!r e %u/ine e$em%'e) d!r fo!r e in eres!n e +i difi"i'e: cai / c-ai / c-a-i: cai 0de "urse1 6 c-ai 0mei1 6 0"red1 c-a-i 0!2u ! e &ine1. C%".!0e"$1 ! ." .n s!u ! unei %#r/i din r-un "uv.#.n 0s!u invers1) ! dou# %#r/i din dou# "uvin e diferi e. To !s fe') s"riere! "u %! ru i *n sin !(me'e: fiii-i 0-('o&ii1) )globiii-i 0fii1 se mo ive!-# morfo'o(i" +i fone i": *.0^i^ 0din ! dou! si'!&#1 < 0^i^ 0vo"!'# !""en u! #1 < semivo"!'! ^ i ^1.6! ) %en ru "# o! e "uvin e'e !u v!'ori morfo'o(i"e diferi e) ". *.) %!(.ia 0vinoN1 6 i-a 0s"ris1 6 ea 0es e &un#1.#.. - 2. ca#i / c-a#i / c-a-#i: 0 u1 ca#i 0+i nu (#se+ i1 6 c-a#i 0v#-u +i voi1 6 0"red1 c-a-#i 0"re+ e "o%iii e o o&'i(!/ie1.. )globiii-i1: u' imu' i es e %ronume %erson!' *n d! iv %osesiv) du%# un su&s !n iv !r i"u'! 0!r i"o'u' se vede m!i "'!r '! su&s !n ive'e feminine: fiicele-i1) %enu' imu' i es e !r i"o' 3o #r.5@D1. %ns$mi / %ns$-mi: 0eu1 %ns$mi 6 %ns$-mi 0d!u se!m!1 . GA .'! fe': %ns$#i / %ns$-#i) %ns$şi / %ns$-şi.6! 0'! !m. +i 2. Cris e! 0"oord1) 1inte)e . sieşi /sie-şi: sieşi 0nu-+i i!r # nimi"1 6 sie-şi 0re"uno!+ e (re+e'i'e1..%2.'e.n en"'i i") ne!""en u! ) +i unu' %re"eden !""en u! . deal / de-al / de-a-l: 0%e1 deal 6 0"o'e(1 de-aD 0nos ru1 0P"ore" : de-ai no+ ri1 6 0%'#"ere!1 dea-l 0vede!1.! ) *n ru".!*" es e un +e*' .

=de re!&#) de omenie) &un#=1) =Se %o!r # cumsecade..n s!u *n m!i mu' e) se s"riu diferi *n fun"/ie de sensu' +i de ro'u' 'or sin !" i". 7orme şi exerci#ii ) EŞE) ?u"ure+ i) 5@A.'e#e) !di"# !"e'e "uvin e "!re se %ronun/# '! fe') d!r "!re se s"riu diferi .) 5@A9) %!(. ortoepic şi de punctua#ie) edi/i! ! V-!) Ed.nd un sens nou *n "om%!r!/ie "u sensuri'e e'emen e'or !'"# ui o!re.= 0P%re%.= 0P!dver& =de'o") ni"ide"um=1) =Es e de fel din Cr!iov!. Univers En"i"'o%edi") ?u"ure+ i) 5@@D e ". Ser(iu Drin"u) 1emnele ortografice şi de punctua#ie %n limba rom!n$. Jn %rivin/! !n!'i-ei +i ! !%'i"!/ii'or %rin"i%iu'ui sin !" i") e$is # o &i&'io(r!fie &o(! # 0Mio!r! Avr!m) Cuv!nt %nainte +i 6ntroducere 0I-II1 '! D++.! . =mod de ! fi) (en de ! fi=1) %nc!t / %n c!t G@ .'. ortoepie.p!%e s!u +(/"%e !re 'o" ". < su&s . < !r . S"riere! C'.'ni e fre"ven *n 'u"r#ri'e de s%e"i!'i ! e %re-en ! e) *n di"/ion!re) *n 8ndreptar ortografic. "om%. < su&s .= 0P%re%. punctua#ie) SS4) ?u"ure+ i)5@A9. ref'." . deodat$ / de o dat$ / de odat$ =Deodat$) mi-! !%#ru *n "!'e. Mio!r! :ri(ores"u) Principii gramaticale %n ortografie) *n LR) 565@D@) %!(. S"riere! 'or es e su& in"iden/! p%!' !p!(#(! +!'.= 0P!dv.. =d! # "!'end!ris i"#) -i=1) =Evo"!re! vremuri'or de odat$ es e ne"es!r#. defel / de fel =Nu-mi %'!"e defel ! i udine! !.. Dorin Uri es"u +i Rodi"! U/#Uri es"u) Aspecte ortografice controversate) ?u"ure+ i)5@AG1. Pre-en #m o 'is # sum!r# de e$em%'e) *n ru". T3.= 0P!dv.%&(' (0@'.2... V-KVI1. eIe %o fi *n .= 0P!dver& =&rus") su&i ) %e ne!+ e% ! e=1) =Dis%unem de o dat$ fi$# %en ru .*.= 0P%re%.%en ru "# !"e'e!+i e'emen e "ons i u ive) %re-en ! e *n r-un "uv. A'&! ros) ?u"ure+ i)5@AE. =*n mod %o rivi ) &ine=1) =Cum se cade s# vor&es"M= 6 =S# vor&e+ i "u o/i cum se cade.ndv!=1.De f!% ) *n dis"u/ie sun .. <su&s . < %ron."om%usu' "#%# . ortoepic şi morfologic aD limbii rom!ne 0D88M1) Edi ur! A"!demiei RSR) ?u"ure+ i) 5FA. ED-DF. Cris e! 0"oord.. Dic#ionarul ortografic. < ver& ="um se "uvine) "um se "ere=1. .nd "om%onen e'e num!i %o fi !n!'i-! e se%!r! .. S"riere! *n "uvin e se%!r! e se re!'i-e-# ".1) 1inte)e de limba rom!n$) ed. 6 re'.= 0P%re%. in ero(.=1) RE! es e de fel imid#.nd e'emen e'e !'"# ui o!re *+i %#s re!-# individu!'i ! e!.= 0P!d2. < !dver& =de odinio!r#) de ".*p(+ p%!' .: cumsecade /cum se cade =Es e o femeie cumsecade. =ori(in!r din . ! III-!) Ed. :. ?e'des"u) +rtografie.

re'.= 0P!dver& =*n run!) mereu) o im%u'=1) =Es e %n continuu "onf'i" .m%'#. < !d2.= 0P"on2. =! . =*n "e dur! # de im%) *n "e m#sur#=1. =%erm!nen =1. C. < %ron. < su&s .) i!r "omuni"!re! %rin s"ris n-!r m!i fi efi"ien # s!u fun"/ion!'#. O *n "om%!r!/ie "u "inev! s!u "ev!1) totuna / tot una =Nu-mi e totuna "e se *n . Morfo'o(i! +i sin !$! im%un norme +i re(u'i "!re re&uie res%e" ! e) *n ru". =indiferen ) iden i") '! fe'=1) RE! es e tot una din re %remi!n e= 0P!dv. < !r . Sis emu' de s"riere de%inde de e$is en/! unor norme de s"riere) "uno!+ ere! 'or "onso'ide!-# re(u'i +i norme de fo'osire ! 'im&ii 'i er!re *n !ns!m&'u' ei. = o un! de !"e'!+i fe'=1) =A"e!s ! es e tot una din re "e'e -e"e %oe-ii se'e" ! e. < !d2. ) !+! "um !m m!i !r# ! ) s"riere! n-!r m!i fi uni !r#) n-!r m!i deose&i omonime'e) omofone'e ori omo(r!fe'e e ". =*n "e dur! # de im%) *n "e m#sur#=1) =8n c!t im% -u(r#ve+ i "!s!M= 0P%re%.nd %osi&i'i ! e! re"uno!+ erii unor uni #/i BF .= 0P!dv..= 0P!dv. niciodat$ / nici o dat$ / nici odat$ =7iciodat$ n-!m + iu .= 0P!dv. =imedi! =1) =Cum%#r# %#m. =do!r ! . in ero(. %ron. de mu' "#) *n !+! m#sur# "#. < %ron. numai dec!t / numai de c!t / numai dec!t =Sose+ i numaidec!t.' #($!! Prin"i%ii'e morfo'o(i" +i sin !" i" sun %rin"i%ii (r!m! i"!'e) deo!re"e /in *n "e! m!i m!re m#sur# de "e'e dou# "om%onen e !'e (r!m! i"ii: morfo'o(i! +i sin !$!.= 0!dv. 6 re'.= 0P!dv.= 0P!dv. =1) =8n c!t es e m.... = 0P!dv..) *n "ore'!/ie "u nici acum1.n numai de c!t !u nevoie. < %re%. =1) REr!m m!i *n!' numai dec!t ine. < numer!' =un!) nu m!i mu' e=1. %ncontinuu / %n continuu =Ci e+ e %ncontinuu. =do!r= < !dv.RA "i i mu' ) %nc!t. 6 re'. Prin"i%ii'e (r!m! i"!'e 0morfo'o(i" +i sin !" i"1 re!'i-e!-# o sime rie s!u o re(u'!ri ! e form!'# *n eee! "e %rive+ e f'e$iune! +i deriv!re!) "re. < !dv.a= 0P!dv. =ni"i".= 0P%re%. < %ron. in ero(. < numer!' !dver&i!') o%us 'ui de dou$ ori1) =Ni"i o d! # nu e m!i im%or !n # "! -iu! de n!+ ere. ".nd) *n ni"i o *m%re2ur!re=1) =Eu !m s"ris de dou# ori) i!r e' nici o dat$.ineM= 0P%re%. =momen is ori") e'emen !' unei %ro&'eme) d! # "!'end!ris i"#=1) =Ni"i !"um) d!r nici odat$ nu "i e!i nimi".= 0P!dv.

Prin"i%iu' e imo'o(i" s!u r!di/ion!'-is ori": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. Prin"i%iu' morfo'o(i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. ed. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Avr!m) Mio!r!) *ramatica pentru to#i) ed. ELEMENTE DE AUTOEVALUARE 5.Ş. Uri es"u) Dorin) Uri es"u-U/#) Rodi"!) Aspecte ortografice controversate.) ?u"ure+ i) 5@A9. 7orme şi exerci#ii ) E. Drin"u) Ser(iu) 1emnele ortografice şi de punctua#ie %n limba rom!n$. Cris e!) T3eodor 0"oord..) ?u"ure+ i) 5@AG. ortoepie. E@-GD.E.) ?u"ure+ i) 5@A9.'.4.R.) ?u"ure+ i) 5@A. Iv#nu+) Dumi ru) Probleme de gramatic$ a limbii rom!ne) Edi ur! Universi !ri!) Cr!iov!) 9FF5) %%. S. Edi ur! A"!demiei R. Prin"i%iu' sim&o'i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. Jn !"es fe') or o(r!fi! "!%# # un "!r!" er + iin/ifi") i!r ori"e s"riere devine r!/ion!'#) nu 3!o i"#.. B.S. Prin"i%iu' sin !" i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. ?u"ure+ i) 5@AG. ortoepic şi de punctua#ie ) ed. B5 . Prin"i%iu' fone i") fonem! i" s!u fono'o(i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. Prin"i%iu' si'!&i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. ! II-!) Edi ur! Cum!ni !s) ?u"ure+ i) 5@@B. A'&! ros) ?u"ure+ i) 5@AE. 9.1) 1inte)e de limba rom!n$. D. ! V-!) Edi ur! Univers En"i"'o%edi") ?u"ure+ i) 5@@D. G. E. ! III-!) Ed. Şu eu) 4'or!) Dificult$#ile ortografiei limbii rom!ne) E. ortoepic şi morfologic al limbii rom!ne &D++. XXX 8ndreptar ortografic. Prin"i%iu' es e i": "erin/e) !%'i"!/ii) e$em%'e. . XXX Dic#ionarul ortografic.Ş.morfo'o(i"e +i 'e$i"!'e: r#d#"ini 6 r!di"!'i) sufi$e 'e$i"!'e +i (r!m! i"!'e) desinen/e) !r i"o'e e ".E. ?e'des"u) :eor(e) +rtografie. punctua#ie.S.

cueic$r0 Ce %rin"i%iu or o(r!fi" re&uie !%'i"! M C!re es e form! "ore" #M E$%'i"!/i de "e es e "ore" # +i de "e nu: Pre+edin/i! !re sediu' '! Co ro"eni. ibidem.TESTE) GRILE) ENERCIŢII DE AUTOEVALUARE FINALĂ 5. samit. E. gentilom. Pre+idin/i! fi&u'e. i)la)/isla)" adecvat/adecuat" cartaboş/caltaboş" f$raş/foraş" satin/saten" mesad$/misad$" esc@imoş/esc@imos" ilar/@ilar" )$natic/)$natec" @alvi#$/alvi#$" linoleum/linoleu" vignet$/viniet$" repaos/repaus" pelegrin/peregrin" paleativ/paliativ" ve@icol/ve@icul" blac@eu/plac@eu" dicotomie/di@otomie. asprime. C!ine'e se *n"3ide!u "u fis u'e. draiv$r. Per"e% oru' ?o&uri'e Pre"e% oru' i-! "onfis"! o u'. A (ir! !d!(iu Un !semene! e in er%re ! de un B9 vir uo-. ciuingam. 9. Des%#r/i/i *n si'!&e "uvin e'e: aspersor.III.. . Pre"i-!/i re(u'i'e de des%#r/ire A'e(e/i form! "ore" # +i e$%'i"!/i de "e: luminiscent/luminescent" uricios/ur!cios" . A (er! *m%rumu u' f#"u de mine. cuantic. ?o&ii !'une"# %e -#%!d#. şoc@ing. Cum se or o(r!fi!-# "uvin e'e %ronun/! e !s fe': copirait.

B. ci)m$/cism$. gaudeamus. bleumarine/bleumarin. antarctic. adumbri. ostatic/ostaec. diacon. autumnal. C!re es e form! "ore" #M E$%'i"!/i de "e es e "ore" # +i de "e nu: s$ aib$/s$ aibe. lavoar. 59. Pune/i semne'e de %un" u!/ie "ores%un-# o!re +i e$%'i"!/i de "e sun ne"es!re: Tu de-!i vede! %e m!m! dr!(! me! s#-i s%ui "# nu m-!m de%#r ! de e! I!r "3i%u' 'ui s%re infini ! "u e-! m#re/ s# "! e 5F. meritoas$/merituoas$. Pres&i erienii Des%#r/i/i *n si'!&e "uvin e'e: austral. glaucom. diaspora. 0eu1 enum$r/enumer. diagnostic. Pre"i-!/i re(u'i'e de des%#r/ire !%'i"! e. aşea)$/aşa)$. jaguar. des)$pe)i/de)$pe)i. codalb$. toalet$. Am "i i RCei rei Mus"3e !ri>. mileu/milieu. A'e(e/i form! "ore" # +i e$%'i"!/i de "e es e "ore" # +i de "e nu: !frodisi!" !frodi-i!" 'i"e!n# 'i"ee!n# f!s"i"o' f!s"i"u' o%ro&iu o%ro&riu s r!n(u'! + r!n(u'! re*n"!rne!-# 0suf'e u' se1 rein"!rne!-# BILET DE ENAMEN 5. descoji/decoji. abstract. pecetlui . delicvent/delincvent. des$ra. excroc/escroc. areopag/aeropag. 55. Pre"i-!/i re(u'i'e de des%#r/ire. ioni)a. A. unguent. onorariu/onorar. catadicsi/catadixi. impiegat. cisalpin. G. excavator/escavator. noctambul. petrificare/pietrificare. D. Pres&i/ii sun %ro es !n/i. delictual. diserta#ie/di)erta#ie. nu fiI/nu fiiI 0r#u1. Des%#r/i/i *n si'!&e "uvin e'e: toponim. caserie/casierie. S"rie/i +!se "uvin e *n "!re 'i ere'e e +i i no e!-# !"e'!+i sune . V!'ori'e morfo'o(i"e !'e 'i erei i *n "uvin e'e: i-!"!s#) i-!m d! ) ! fi) ! %us ii) "odrii) i-!m v#-u ) ! + i) ! se sfii) e'evii) i-n "!s#. *' !me/ise. minge/mingie. 5E. bojdeuc$. meritos/merituos. cianur$. Cone" ive (r!m! i"!'e: c!t. f$raş/foraş. S"rie/i "in"i enun/uri *n "!re "r! im! es e o&'i(! orie. S"rie/i "in"i enun/uri *n "!re "r! im! s# fie f!"u' ! iv#. impieta. B. disident/di)ident. 5. g!tlej. claustra. fiiI/fiI" s$ fiI/s$ fii 0! en 1) %mpeli#at/%mpieli#at. misogin/misog@in. r$suita. S"rie/i +!se "uvin e *n "!re 'i ere'e o +i u no e!-# !"e'!+i sune . maiou/maieu. de)afecta. diavol. Des%#r/i/i *n si'!&e "uvin e'e: autopsie. g@eiş$. cuaternar. bun$cuviin#$/bun$-cuviin#$. pentatlon. @.. Pre"i-!/i re(u'i'e de des%#r/ire !%'i"! e. vir uos. austriac. corigent/corijent. triftong. escort$/excort$.!d!(io f'!(r!n # 8 &o!re fr!(r!n # mu+"3e !ri>. ingurgita/%ngurgita. basma/ba)ma. adaos/adaus. . lavoar. incrusta/%ncrusta.

BILET DE ENAMEN 5. . g@. Cone" ive (r!m! i"!'e: unde.. Ver&e '! im%er! iv) form! !firm! iv#) %erso!n! ! II-! sin(u'!r. BILET DE ENAMEN 5. 9. 9. . #i/ -şi. 9. .. S"riere! "u a/ea du%# ş. . . Cone" ive (r!m! i"!'e: de c!te ori. S"riere! "u ea/ia du%# c@. 9. Ce'e rei %#r/i de vor&ire s"rise "u :iii" v!'o!re! morfo'o(i"# ! u' imi'or :ii. Cone" ive (r!m! i"!'e: ce. Ai.. BILET DE ENAMEN 5. 9. BILET DE ENAMEN 5. . Cr! im!: semn or o(r!fi" +i semn de %un" u!/ie. Ver&e '! im%er! iv) form! ne(! iv#) %erso!n! ! II-!) sin(u'!r. e un e$em%'u de !"ord 'o(i" 0du%# *n/e'es1 +i de !"ord %rin ! r!"/ie. C!re es e form! "ore" #M E$%'i"!/i de "e: propriii 0"o%ii1 / propriii-i 0"o%ii1 BILET DE ENAMEN 5. 9. BILET DE ENAMEN 5.9. V!'ori'e fun"/ion!'e !'e "r! imei "! semn or o(r!fi". Ce'e rei %#r/i de vor&ire s"rise "u :iii: v!'o!re! morfo'o(i"# ! u' imi'or :ii. g@. "um e "ore" +i de "e: lasPteI s!u las-te.. S"riere! "u ea/ia du%# c@. Confu-ii *n re "on2u(#ri'e ! II-! +i ! III-! !'e ver&e'or 0mod!'i #/i de de-!m&i(ui-!re1. 9.. Ro'u' 'e$i"!' !' !""en u'ui. BE .. Defini/i semne'e de %un" u!/ie.. j. S"rie/i "in"i neo'o(isme !d!% ! e. S"riere! "u a/ea du%# ş. . C!re es e form! "ore" #M E$%'i"!/i de "e: dar$-mi-te / dar-mi-te. j. . enumer!/i-'eN S"rie/i ". -#i: s ! u u' 'or morfo'o(i". BILET DE ENAMEN 5.. Cone" ive (r!m! i"!'e: c!nd. BILET DE ENAMEN 5. Cone" ive (r!m! i"!'e: cum. A%os rofu': semn or o(r!fi".

. 9. . 9.. .g. V!'ori'e fun"/ion!'e !'e 'iniei de %!u-# "! semn de %un" u!/ie +i "! semn or o(r!fi". 9. BILET DE ENAMEN 5.g-Niu / . 9. . Defini/i semne'e or o(r!fi"e: enumer!/i-'e. V!'ori'e fun"/ion!'e !'e "r! imei) "! semn de %un" u!/ie.9. V!'ori'e fun"/ion!'e !'e semnu'ui: dou$ puncte. C!re %#r/i de vor&ire devin) %rin "onversiune) %re%o-i/iiM C!re form# es e "ore" #M E$%'i"!/i de "e: .. BILET DE ENAMEN 5. C!re form# es e "ore" #M E$%'i"!/i de "e: P!n-la 0noi1 6 p!n-s$ 0vii1. . V!'ori'e fun"/ion!'e !'e !%os rofu'ui C!re form# es e "ore" # +i de "e: 0Pre+edin e1 membri / membrii..-Niu BILET DE ENAMEN 5. C!re %#r/i de vor&ire devin) %rin "onversiune) !d2e" iveM C!re form# es e "ore" #M E$%'i"!/i de "e: 0A 'u! 1 5FF de . Ro'u' (r!m! i"!' !' !""en u'ui.g 6 5FF . . C!re %#r/i de vor&ire devin) %rin "onversiune) !dver&eM C!re es e form! "ore" #M E$%'i"!/i de "e: 7u-ş ce 0-i"i1N 6 7u-ş-ce 0-i"i1N BILET DE ENAMEN 5.. .. 9.g. BD . V!'ori'e fun"/ion!'e !'e %un" u'ui "! semn or o(r!fi" +i de %un" u!/ie. C!re form# es e "ore" #M E$%'i"!/i de "e: lasPc$ 0+ iu1 6 lasP pe 0mine1 BILET DE ENAMEN 5. S"rie/i "in"i neo'o(isme ne!d!% ! e.