You are on page 1of 6

Bμi tËp ho¸ v« c¬ 2

Ch−¬ng I: Phøc chÊt 1. ViÕt c«ng thøc cña phøc gi÷a ion Cr2+ víi H2O vμ víi en vμ h·y dù ®o¸n sè e ®éc th©n (unpaired) trong tõng phøc biÕt H2O lμ phèi tö tr−êng yÕu (a weak - field ligand), en lμ phèi tö tr−êng m¹nh (a strong – field ligand). 2. EDTA lμ phèi tö ®a cμng (polidentate) th−êng ®−îc dïng ®Ó xö lý sù ®éc h¹i cña ch× do nã t¹o ®−îc phøc rÊt bÒn víi ch× (xem h×nh bªn). [Pb(EDTA)]2- cho biÕt DLPT cña EDTA vμ SPT cña Pb2+ trong phøc O nμy. C 3. Ion [Ni(CN) ]2- lμ nghÞch tõ, cßn ion [NiCl ]2- thuËn tõ. H·y tr×nh bμy O:
4 4

O C CH2 CH2 :N CH2 :N O: CH2 CH2 CH2 C O O: Pb

gi¶n ®å ph©n t¸ch tr−êng tinh thÓ ®èi víi tõng phøc. BiÕt chóng cã cÊu O: h×nh h×nh häc (geometry): tø diÖn hoÆc vu«ng ph¼ng. 4. Sù hÊp thô max cña phøc [Co(NH3)6]3+ t¹i λ = 470nm. H·y dù ®o¸n mμu cña phøc nμy vμ tÝnh Δo (KJ.mol). O

C

5. Bμi tËp 14.1 (S¸ch bμi tËp trang 96) Momen tõ cña [FeF6]3- lμ 6μB vμ cña ion [Co(NH3)6]3+ b»ng kh«ng. h·y m« t¶ sù t¹o thμnh hai phøc trªn tõ nh©n trung t©m vμ c¸c phèi tö theo c¸c thuyÕt liªn kÕt trong phøc chÊt. Phøc chÊt nμo lμ spin cao , spin thÊp? ZFe = 26, ZCo = 27. 6. Bμi tËp 14.5 (S¸ch bμi tËp trong 96) TÝnh n¨ng l−îng lμm bÒn bëi tr−êng tinh thÓ cña hai ion phøc sau: Δo = 10 100 cm-1 P = 22 500 cm-1 [Co(NH3)6]2+; [Co(NH3)6]3+; Δo = 22 900 cm-1 P = 21 000 cm-1 Tõ kÕt qña thu ®−îc h·y dù ®o¸n xem liªn kÕt trong ion phøc nμo bÒn h¬n. 7. Vμo n¨m 1895 mét sinh viªn ®iÒu chÕ ®−îc 3 hîp chÊt phèi trÝ (Coordination compound) chøa crom, víi c¸c tÝnh chÊt sau: Mμu s¾c Sè ion Cl- trong dung dÞch / mét ®¬n vÞ c«ng thøc C«ng thøc a. CrCl3.6H2O TÝm 3 b. CrCl3.6H2O Lôc s¸ng 2 c. CrCl3.6H2O Lôc sÉm 1 H·y viÕt c¸c c«ng thøc “®óng” cho c¸c hîp chÊt trªn. 8. Ion Cu2+ t¹o ®−îc víi NH3 4 phøc øng víi c¸c h»ng sè bÒn β1, β2, β3, β4 cã c¸c gi¸ trÞ lgβ1 = 4,13; lgβ2 = 7,61; lgβ3 = 10,48; lgβ4 = 12,59. TÝnh pK1, pK2, pK3, pK4. (K1, K2, K3, K4 lμ c¸c h»ng sè ph©n li (hay h»ng sè kh«ng bÒn) nÊc cña phøc [Cu(NH3)4]2+. 9. Bμi tËp 14.12 (S¸ch bμi tËp trang 97) Cã dung dÞch [Cu(NH3)4]2+ 1M. Ion phøc nμy bÞ ph©n huû trong m«i tr−êng axit theo Cu2+ + 4NH4+ ph¶n øng sau: [Cu(NH3)4]2+ + 4H+

1

10-31 3 b. TÝnh chÊt chung cña c¸c nguyªn tè d 1.0.1M a. TÝnh ε TCr(OH) = 7. 90. Nhãm viib 1. TÝnh thÕ ®iÖn cùc cña ®iÖn cùc sau: Cr/dung dÞch b·o hoμ Cr(OH)3 3.9% ion phøc bÞ ph©n huû.2 KJmol-1. Trong dung dÞch tån t¹i c©n b»ng sau ë 25oC K = 1014. S¾p xÕp theo chiÒu Δo t¨ng cña c¸c phøc sau: [V(H2O)6]2+. Ch−¬ng iii.N¨ng l−îng ghÐp cÆp P cña Mn2+ lμ 304.+ H2O . a. [Mn(H2O)6]2+ . cao spin. BiÕt r»ng h»ng sè bÒn tæng cña ion phøc lμ β4 =1012 vμ h»ng sè ®iÖn li axit Ka cña NH4+ lμ 10-9. c¨n cø vμo ®©u ghi ®−îc nh− vËy .41V Cr2+ . 4. Na3[Cr(OH)6] + Br2 + NaOH(dd) d.02 < x < 0.1mol 2 2CrO42. 2.18.4.4 Mét dung dÞch Cromat 1M th× 90% crom n»m ë d¹ng cromat vμ 10% ë d¹ng dicromat. Gi¶i thÝch? b.H·y ghi gi¸ trÞ cña Δo cho tõng phøc. Ch−¬ng II. [MnF6]4 . 3. thiÕu vμ d−) b. C©u 19. 308. A lμ dung dÞch K2Cr2O7 0.5 (S¸ch bμi tËp trang 112) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi d¹ng ion (nÕu cã) vμ ph©n tö: a. (X = Cr.TÝnh pH cña dung dÞch ë ®ã 99.vμ [Mn(CN)6]4+ cã c¸c th«ng sè ph©n t¸ch Δo øng víi c¸c gi¸ trÞ 101. TÝnh bÒn cña sè oxi ho¸ d−¬ng max t¨ng hay gi¶m theo chiÒu tõ Sc ®Õn Mn vμ theo chiÒu tõ Mn ®Õn Re? Gi¶i thÝch. H·y lËp biÓu thøc pH = f(x) vμ tÝnh pH khi x = 0. Cr2(SO4)3 + NaOH(dd.2 KJmol-1 .+ 2H+ Cr2O72. Thªm x mol NaOH vμo mét lit dung dÞch A (coi thÓ tÝch kh«ng thay ®æi) 0. Cr2(SO4)3 + Na2CO3(dd) K2Cr2O7 e. TÝnh pH cña dugn dÞch A b. H·y cho biÕt phøc nμo lμ phøc thÊp spin. V× sao c¸c nguyªn tè chuyÓn tiÕp ®Òu lμ kim lo¹i vμ chóng cã nhiÒu sè oxi ho¸ h¬n so víi c¸c kim lo¹i ë nhãm A. 3 phøc [Mn(H2O)6]2+ . [Cr(H2O)6]2+. Mo. Cr3+ . W): X + O2 → 2.91V Cr o Cr(OH)3/Cr a. TÝnh pH cña dung dÞch.2. K2Cr2O7 + HCl ®Æc (SO2 + o t h. Na3[Cr(OH)6] + thªm tõ tõ H2SO4 lo·ng cho tíi d− c.9. K2CrO4 +? +? H2SO4 lo·ng) g.0.

C©u 20. Dù ®o¸n s¶n phÈm cña ph¶n øng sau: MnO4. Bμi tËp 20. M (Mn.+ 2H2O 2MnO4 + MnO2↓ + 4OHa. Te.7).18V Mn Tl3+ 1. Ch−¬ng iii: nhãm viib 1.26V MnO2 0.8 (S¸ch bμi tËp trang 116) Ion MnO42. Khi thªm 20ml dung dÞch BaCl2 vμo 20ml dung dÞch A. Bμi tËp 20. TÝnh bÒn cña c¸c hîp chÊt chøa nguyªn tè cã sè oxi ho¸ +II gi¶m dÇn. TÝnh pH trong dung dÞch thu ®−îc. 5. b.2 s¸ch bμi tËp trang 115) o 3 .1 (S¸ch bμi tËp trang 115) LÊy c¸c vÝ dô minh ho¹: a.95V Mn3+ 1.56V MnO42. Hái cã kÕt tña MnS kh«ng? biÕt r»ng TtMnS = 10 – 15 vμ K1 vμ K2 cña H2S lÇn l−ît lμ 10 -7 vμ 10 -14. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 to cao 4. Hái ion MnO42.34V Tl a.c.25V Tl+ -0. K2MnO4 + CO2(Cl2) g. Re) + HNO3 lo·ng c.51V Mn2+ -1. C©u 20. TÝnh h»ng sè c©n b»ng K ë 25oC cña ph¶n øng tù ph©n huû MnO42.1M. Hoμn thμnh c¸c ph¶n øng sau: a. MnO2 + KNO3 + K2CO3(nãng ch¶y) hay NaOH (nãng ch¶y) e. ®ång thêi tÝnh bÒn cña c¸c hîp chÊt chøa nguyªn tè cã sè oxi ho¸ lín nhÊt +VII t¨ng dÇn tõ mangan ®Õn reni. 2. TÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn tõ trªn xuèng trong nhãm b.+ Tl+ + H+ 3. to) b. sÏ t¹o ra kÕt tña BaCrO4 (Tt = 10 – 9.trong hai m«i tr−êng (pH = 0 vμ pH = 14) xem cã phï hîp víi dù ®o¸n ë c©u a kh«ng? Sè liÖu ε ë c©u 2 (bμi tËp 20.2. Mn + H2SO4 lo·ng (H2SO4 ®Æc.tù ph©n huû trong dung dÞch nh− sau: 3MnO42. Ion nμo kh«ng bÒn trong m«i tr−êng axit? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph©n huû cña nã.5 (S¸ch bμi tËp trang 116) Dung dÞch Mn2+10 – 2M ®−îc b·o hoμ b»ng H2S nång ®é 0.0.2 (S¸ch bμi tËp trang 115) Gi¶n ®å thÕ khö chuÈn cña mangan vμ tali nh− sau: MnO4. MnSO4 + NaOH d.bÌn nhÊt trong m«i tr−êng nμo? b.

8 (S¸ch bμi tËp trang 121) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi dn¹g ion (nÕu cã) vμ ph©n tö (M: Fe. CoSO4 + NH3(®Æc.1N thªm vμo) khi 0 < x < 1.01M vμ Fe(NO3)3 10-4M th× sÏ t¹o ra kÕt tña AgSCN↓ (Tt = 10-12). Coi PO2 = 1atm ch−¬ng iv: nhãm viiib 1.1N lμ Ve = 11cm3. a. TÝnh pH ®Ó trong dung dÞch FeCl3 0. Phøc Fe(SCN)2+ cã h»ng sè ®iÖn ly K = 10-2. FeSO4 + KCN (dd. trong dung dÞch sÏ cã mμu ®á nh×n thÊy ®−îc khi nång ®é ≥ 10-5. MSO4 + NaOH (dd. trong kh«ng khÝ) h.6. T¹i ®iÓm t−¬ng ®−¬ng thÓ tÝch dung dÞch KMnO4 0. Co. NiSO4 + NH3 (dd. MSO4 + KMnO4 + H2SO4 lo·ng l. Thªm mét l−îng nhá muèi FeCl3 vμo dung dÞch KSCN 10-2M.1M b¾t ®Çu kÕt tña Fe(OH)3. M + X2 (X: halogen) c. Hoμn thμnh d·y sau: CoSO4 Co(OH)2 Co(OH)3 to +dd HNO3lo·ng A B 4 . b. a. Thªm KSCN vμo dung dÞch A chøa AgNO3 0. cã mÆt NH4Cl d− trong kh«ng khÝ) n. TÝnh [Fe3+] khi nhËn biÕt ®−îc mμu ®á cña phøc trªn.1N. Fe3+ lμ mét axit: Fe3+ + 2H2O Hái ë nång ®é nμo vμ pH b»ng mÊy sÏ b¾t ®Çu kÕt tña Fe(OH)3. M(OH)3 + H2SO4 lo·ng k. d−) 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vμ tÝnh nång ®é mol ®−¬ng l−îng cña H2O2 vμ thÓ tÝch O2 tho¸t ra (®ktc). a. Fe(OH)2+ + H3O+ : Ka = 10-2. M + HNO3 (lo·ng) g.2 b. b. Ni): a. M + S d. 3.10-38. Ni(OH)2 + Cl2 + NaOH d− i. BiÕt TtFe(OH) = 4. NÕu nhóng ®iÖn cùc Pt vμo dung dÞch H2O2 trªn ë 25oC thÕ ®iÖn cùc sÏ thay ®æi nh− V thÕ nμo theo x = Ve (V lμ thÓ tÝch (ml) dung dÞch KMnO4 0. M + O2 b. d−) m. ChuÈn ®é 10cm3 dung dÞch H2O2 trong m«i tr−êng axit (pH = 0) b»ng dung dÞch KMnO4 0. C©u 21. M + H2SO4(lo·ng) e. 3 4. TÝnh [Ag+] khi trong dung dÞch cã mμu ®á cña phøc Fe(SCN)2+.

2. Chøng minh r»ng khi cã mÆt ion CN o o - trong dung dÞch kiÒm th× ®−îc vμng.001mol AgCl (Tt = 10-10) vμo mét lÝt n−íc. o εo([Au(CN) -/Au) nhá h¬n εo(O2/OH -). LÊy vÝ dô minh ho¹. ε Cu /Cu = 0. Au) + HCl (HNO3. V Cu+ + e Cu [Cu(NH3)2]+ + e Cu Cu2+ + 2e Cu + 2NH3 0.2M. CuSO4 + KI (dd) c. Au(OH)3 + NaOH (dd) e. Bμi tËp 22. BiÕt β2[Ag(NH3)2]+ = 107. 4. NaCl 0. Cu bét d− vμ CuCl(r) d−. [Ag(NH3)2]+ vμ ph©n tö NH3 khi c©n b»ng. Thªm HNO3 vμo dung dÞch trªn (thÓ tÝch dung dÞch hÇu nh− kh«ng bÞ biÕn ®æi). H2SO4) 2.4 (S¸ch bμi tËp trang 129) T¹i sao tÝnh khö cña vμng t¨ng lªn khi trong dung dÞch cã mÆt ion Cl. Bμi tËp 22. b.2.23V. Ag. BiÕt o + 2CuCl↓ 7. Nhãm ib 1. TÝnh pH cña dung dÞch khi 99% [Ag(NH3)2]+ bÞ ph©n huû. CuSO4 + KCN (d−) d.04.002 0. 5. BiÕt β2b[Ag(NH3)2]+ = 107. Dung dÞch A chøa ®ång thêi CuSO4 0.19 (S¸ch bμi tËp trang 136) Cho biÕt c¸c sè liÖu sau ë 25oC: εo.7V.10-40.520 .003 .34 5 dε o . TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng vμ nång ®é c¸c chÊt t¹i c©n b»ng. M (Cu. Ka(NH4+) = 10 9. VK −1 dT 0.10 (S¸ch bμi tËp trang trang 130) Trong 1lÝt dung dÞch chøa 1mol AgNO3 vμ 2 mol NH3: a.14 (S¸ch bμi tËp trang 134) Cho biÕt c¸c sè liÖu sau ë 25oC: ε (Au+/Au) = 1. h»ng sè ®iÖn li tæng cña ion phøc (Au[CN]2) – l 7. TÝnh nång ®é c¸c ion Ag+. Bμi tËp 22.Ch−¬ng vi.15V. Cho 0.2. 3.110 0.0. nghÜa lμ oxi oxi ho¸ TCuCl = 10 7. 2+ + 6. Bμi tËp 22. Bμi tËp 22.52V. ph¶i thªm vμo mÊy mol NH3 ®Ó ®−îc dung dÞch trong suèt (coi thÓ tÝch kh«ng ®æi). Cho biÕt cã x¶y ra ph¶n øng sau kh«ng? Cu + Cu2+ + 2Cl b. ε (O2/H2O) = 1. AgCl + Na2S2O3 (dd) b. a.1M. ε Cu /Cu = 0.8 (S¸ch bμi tËp trang 130) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi d¹ng ph©n tö vμ ion (nÕu cã): a.hay ion CN-.

2010 + 3. TÝnh K c©n b»ng cña ph¶n øng Hg b. thiÕu. thiÕu vμ d−) e. Cl2) 2. Mét dung dÞch Cu2+ 10-2M chøa Cu d−. 3. ViÕt ph¶n øng x¶y ra khi cho bét Sn vμo dung dÞch chøa Hg2+.80 PHg ë ®©y ®o b»ng mmHg. Hg2+ t¹o víi I . TÝnh h»ng sè c©n b»ng ë 25oC cña ph¶n øng sau: Cu + Cu2+ 2Cu+ b. d−. TÝnh nång ®é c¸c ion trong dung dÞch khi c©n b»ng trong c¶ hai tr−êng hîp. Hg(NO3)2 + KI (dd.a. tÝnh nång ®é Cu+ khi c©n b»ng. TÝnh ΔHo cña c©n b»ng trªn ë nhiÖt ®é s«i.88lgT T Sn4+ 0. M(NO)3 + NaOH (dd. thiÕu vμ d−) c. Bμi tËp 23. MCl2 + NH3 (dd.15V Sn2+ -0.5 (S¸ch bμi tËp trang 138) ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng sau d−íi d¹ng ion (nÕu cã) vμ ph©n tö (M – c¸c nguyªn tè nhãm IIB): a.13 (S¸ch bμi tËp trang 145). [Cu(NH3)2]+ c. thiÕu vμ d−) b. 4.kÕt tña mμu ®á HgI2 (Tt = 10. HgCl2 + SnCl2 (dd. KCN dd. nÕu d− I . K2[HgI4] + NH4Cl + KOH (dd) g.85V Hg + Hg a. ΔHo vμ ΔSo ë 25oC cña ph¶n øng: Cu+ + 2NH3 ch−¬ng vii: nhãm iib 1. Thªm dung dÞch KI 1M vμo 10cm3 dung dÞch Hg2+ 10-2M. Bμi tËp 23.6 (S¸ch bμi tËp trang 139) Hg (l) Hg (k) ViÖc ®o ¸p suÊt h¬i cña Hg ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau ®· thiÕt lËp ®−îc ph−¬ng tr×nh: lgPHg = -4.14V Sn 2+ 2 Hg2+ 2+ Hg+ -0.28). TÝnh ΔGo. 6 . TÝnh thÓ tÝch v1 dung dÞch KI cÇn thªm vμo ®Ó b¾t ®Çu kÕt tña HgI2 vμ thÓ tÝch v2 dung dÞch KI cÇn thªm vμo ®Ó HgI2 b¾t ®Çu tan hÕt. Bμi tËp 23. thiÕu vμ d−) d.14V Hg 0. NhiÖt ®é s«i chuÈn cña Hg lμ 631K.th× HgI2 tan t¹o thμnh [HgI4]2(β4®l = 10 -30). Hg2(NO3)2 + Na2S dd (NaOH dd.