You are on page 1of 3

YAYASAN RT.

MAH YATIftI_ AR RAHMAN INDONESIA

SftfF IT BENA IF$SAI{ Un='GGUL
LEftTtiAK SUAL U i b StrIVIT'b I. t1K ('ANJIL
'EtAlSll'\l t-iiti-ilT A IltlILl ilriralljiiA t{ltr &ljla lerl'tl i AWaE

Mata Pelajatmr Blf{Att{sAil unecut

:

Aqidah Akhlak
Jangan lupa berdo-a

Kelas Liari f Tanggal Waktu
-

: VII (Tujuh) : Selasa I 1I Oltober 201I : 09.30 * 10.30
--1 tz

terlebih dahulu

+---'-l[+F]l$,1

*+

A.

PIUH-AN GANCIA

Pilihlah salah satu jowaban yang paling tepat A, B, C atau D don isi poda Lembar Jawaban Komputer yang

telah disediakan.

1.

Akidah berasal dari bahasa arab, yaitu

b JSc

j-*-.&/4/'

a. Berserah diri b. Percaya
2

- J+ - JSe vang mempunvai

arti

:

c. Ikatan/ianji
d. Berbuat baik

Soarang muslim dikatakan berakidah bilanana memiliki

ciri sobagai berikBf, kecuali

:

a. b. c. d.
3.

Sudah mengikrarkan Syahadatain

Melaksanakan Sholat lima waktu
Siap taat kepada Allah dan RosulNya

Mentaati segala aturan dan undang-undang

Para ulama Tauhid mendefinisikan bahwa yangterlkatoleh aturan Allah adalah hati dannuraninya

Hal ini terlihat dari tngkapan bahasa arab sbb
a.

rr^':13
I

+ill
I

b.

;*nii-! j$;i
t-lt*:
.l f . i-

i-5 I ; - -:.'"rir L*ifu
?rt 'lr

dt

ric 1.^

c.
d.

5 - e.l-{-F L-gt-l-l

- F

Clf!-lli+E-t
4

-:#,

$"*Jf

li-lj ;i

Di dalam Al-Qur'an kata aqidah sering disebutkan daiam berbagai peristiwa, seperti dalam surat Al
maidah ayat 1 yang artinya a. Sesuatu yang terikat kepadanya hati dan nurani b. F{ai orang yeng beriman penuhilah janji-janji c. Aku titipkan dua perkara yaitu Al-qur'an dan Sunah
:

d. Hai orang yang beriman

di wajibkan atas kamu puasa
:

Berikut ini adalah tujuan akidah islam , kecuali

a. Memperteguh keimanan b. Meluruskan akidah yang telah diselewengkan
c.. Menghindari dari kemusyrikan

d. Membersihkan diri dari hadats besar

5.

Apakah maksud dari istilah ilrnu tauhid berikut ini

7. lS;Y! d^eJ C1JI

! :lyl

J,.,lil

!

,JJ:.^.i JA C L*sY

I

a. Iman adalah mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan b. Imanadalah percaya sepenuhnya kepada Allah SV/T

dengan hati, membenarkan dengan amal

c.
d.

Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan iisan dan mengamalkan dengan anggota badart Iman kepada Allah, Malaikat Allah, Kitab Allah dan Rosul Allah

Berbeda dengan yang c. hari Akhir. Syahadat Tauhidullah dan Syahadatur Rosul b. Kitab. a.l b.. Qodho dan Qodar c. c. 'Ainul Yaqin a... Sifat Allah yang ma'ani terbagr berapa sifat wajib ? a.20 17.. Haqul Yaqin d.. 'Ilmul Yaqin b. Ma'nawiyah dan jasmaniyah 16. Hari Akhir. Dibawah ini urutan Rukun lman yang benar berdasarkan hadits Riwayat Bukhori adalah a.10 b. Iman kepada Allah.. Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Allah menurut para ulama . Ma'ani dan hfa'nawiyah d. Kitab. Qodho dan Qodar b. Maha berkehendak . Hari Afthir dan Qodho $yahadatain merupakan daa kalimah Syahadat yang mer4adi rukun islam perhama. Rosul. Berdasarkan QS : At Takatsur : 5.. Kamu beribadah kepada Allah karena Allah melihatmu d. Ali Imran:l2 b. Dien (agam aj yangdi akui oleh Altah SWT adalah islam. Malaikat... Malaikat. Iman kepada Aliah. hal ini tertera dalam Alqur'an surat'. Ali lmran '22 d.. 12.. Ilmu Fiqh b. fufalaikat. Nafsiyah.. 20 a.. c. Iman kepada Allah.. Nafsiyah. Rosul. Dasar akidah islam ialah.yangpaling tepat yaitu.... Salbiyah..Malaikat. Janganlah kamu meiihat Allah. bahwa salah satu tahapan iman c. Syahadat Tauhidullah dan syahadat Qiyadah islam c. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatNya dan jika kamu tidak melihatNya maka Allah tidak melihat juga b.7 a..8... Yang dimaksud ihsan berdasarkan HR : Bukhort.. d. a. 10. Iman kepada Allah. Nafsiyah. Khobar Yaqin 13. Saibiyah. Kitab. Ijma dan Qiyas t i.99 a. Allah bersifat Mukholafatul lil hawaditsi artinya. Qolbiyah. Al-Qur'an dan Hadits d. Qodho dan Qodar d. 6 15.. baru c.. Syahadat Qiyadah dan Syahadat Daulah d. Jasmaniyah b. dua kalimah yang dimaksud adalah a. karereAllah tidak bisa dilihat c. Ilmu tauhid a. Rosul. Al-baqoroh : t9 adalah. Kitab. Ali lmran : 19 ' c. Ma'ani. Ma'nawi dan Qolbiyah c.. Qolbiyah... Salbiyah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatNya dan jika kamu tidak melihatNya maka Allah melihat kamu 14. Syahadat keimanan dan keislaman 9..5 d. Rosul. Sifat wajib bagi Allah di bagi menladr 4 sifat yaitu.

Berikan saiah satu dalil Al-qur'an atavhadits bahwa kifa harus beriman dantaat kepada Aliah SWT 5. Berkata dusta . Secara garis besar Akhlaq itu dibagi 2.. Lurus a.. Berkehendak c. Menegakan sholat supaya di anggap sholeh 21. Membuang sampah pada tempatnya sesuai jadwal piket c. -lr-It Selamat bekeria semoga allah menherikan kelanearan !!! . Fathonah ci. Tobatyang a. Berdiri sendiri d... Apayangdi maksud denganKhouf Berhenti b.. Sebutkan 3 sifat wajib bagi Allah dan 3 sifat mustahilNya ! 4.. Jelaskan pengertian Iman. b. Takut d. 22. ". Nlah a. Hasanah Nasuha b. Kamilah 25. Bekerja keras B.. sebutkan dan jelaskan masing-masing ! 3...19. 23. a. Islam dan Ihsan ? 2. Fasihat c. ingkarjanji akan mengampuni segala dosa manusia kecuali . ? d. c.. t<triyanat Tauhici b. terjemahkan ayat berikut ? ini i Fh titt *-J "fii ! nt r -!{-5t-. kecuali a. Beribadah kepada Altah dengan lurus niyat dan benar syari'atNya d. ESSAY Jswabloh pertonyoan-pertonyoan di bawah ini dengan benar ! dan isi pada Lembar Jawoban Komputer yang telah di - sediakon. sesurrgguhnya diseliut dengan tobai c. Khiyanat c.. Allah bersifat rvahdaniyat artinya a. Berbilang 20. Melaksanakan shoum sunat karena disuruh guru di sekolah b. Berdasarkan Hadits Rosulullah Tanda or&rrg munafik itu ada 3 diarrtaranya. Dibawah ini contoh perbuatan yang ikhlash ialah. Esa b.. Raja 24. Tidak Ikhiash d. 1. Svirik b. Berhenti berbuat dosa dan kembali kejalan yang benar di sebut c. Khauf a. Taubar d. Berdusta .