You are on page 1of 3

h4i\lSl-lrtti,l

-

If]ti{lATIlrl
NA't't{)ht,\L_l:
,#:lmtrgL

INSTITUTUL

ilM8tl
ROMANE

Nr. 1278124.07.2013
Sfimati profesori, in vederea realizdrii repaftizdrii prin continuitate a celor declarati admiEi in urma eval,rdrii dosarelor, facern
urmdtoarele mentiuni:

1. In conformitate cu prevederile

2.

planificate, activitatea incepe la ora 09.00, ora Romflniei. V6 iolicitam ca in dam corespunzdtoare, la ora rnenlionatd, mai sus sd va aflali la un calculator la care sd aveti acces la
internet.

Metodologiei, repartizarea se realizeazd electronic, folosind adresele dumneavoastrd de e-mail ;i adresele corespunzdtoare fiecdrei 1ari, ale ILR: lccrbelgia(4lilr.ro, lccr jjalia(4)ilr.r.o, lccr-spania@ilr.ro. pentru orice modificiri ale datelor cle contact, vi solicitim notificarea noastri, de urgenti, la adresele electronice mai sus mentionate. Calendarul repartizirii prin continuitate este postat pe pagina i.vwu,.ilr.ro. in fiecare din zilele

3.

4.

Confornr prevederilor metodologice, repartizarea se face in ordinea descrescitoare a punctajului oblinut in urma evaludrii anuale, inbaza opliunilor dumneavoastrd, in prirnul r6nd la Ecolile unde ati func{ionat anul trecut si care se regdsesc in oferta educalionald pubticatd pe site-ul nostru, qiin al doilea rAnd la qcolile nou introduse in ofertd. Anexat aveti rnodelul de Cerere de repartizare pe care trebuie sd o completati si sd o transrniteli la ILR, pe adresa electronicd corespunzdtoare, pdnd luni29 iulie, ora 10.00, ora RomAniei. - La tabelul de la punctul 2. din cerere, cornpletafi qcolile in ordinea descrescdtoare a
pre

-

ferintelor;

Liniile rdmase libere (necompletate), din ambere tabele, le arrulati;
Cererea se completeazd, se semneazd, se scaneazd si se transmite pe email.

Procedura de repartizare se consideri incheiati confirmarea de citre ILR a incheierii activititii.

rlupi repartizarea tuturor candidatilor

si

Rezultatele repartizirii se afiqeazl pe site-ul nostru, la data prevlzuti in Calendar.
Cu respect, Corina CHERTES Director adjLrnct

Str. Caranselres

rir.l, et.7,

Sector- 1,012271

'I'el.

llucurei;ti
+40(0)21 311 06 31

Slr. Cerrtral tscrthclot nr. 2li-30, Sector. 1, 0101611,
Bucr-ircq;ti

Irax: +40(0)213110632
N40b. +4(X0)723 30 55 85
c-nr ail : off icc'c'i I r'.ro,

Tel:
Fax:

+40 ((l)21 405 6270 +40 (0)21 312 ii1 '10

www.edn.ro

lvww.iir.ro

colar precedent Regiune/ comunitate Localitate invitimint Unitatea de I 2 Nr.-'j. de grupe din oferta educationalI J 4 f.. Nr. | 1 Cerere de repartizare Subsemnatul/a solicit repartizarea pentru anul qcolar 2013-2014 in: l. 6 7 8 9 . Nr.. crt. . unitS{i de invr{imAnt in care am func{ionat in anul . crt.

crt. crt. Nr.: | 2 2. . din oferta educationald Nr. Alte uniti{i de inv5{imf.: {:. de grupe I 2 J 4 f 6 7 8 9 Data Semnitura.lt.nt cuprinse in oferta educa{ionali publicat[ Localitate Regiune/ comunitate Unitatea invS{Imint de Nr.