You are on page 1of 1

Fişa tehnică 13 – Tania Bararu

Administrarea medicamentelor pe mucoasa oculară (coliruri,unguente)
Definiţie - Administrarea medicamentelor - coliruri, unguente - pe mucoasa conjunctivală se realizează prin instila ie Scop –terapeutic- e!ect local prin aplicarea medicamentului prezentat ca solu ie sau unguent "n contact direct cu mucoasa comjunctivală, cu rol antiin!lamator, antiin!ec ios Materiale necesare - solu ii o!talmice #coliruri $ izotone cu secre ia lacrimală#p%-ul&'($ sau unguente prescrise de medic - )er !iziologic steril - *omprese de ti!on sterile, şerve ele - +ipetă, mănuşi sterile - ,ecipient pentru colectarea materialelor !olosite Pregătirea pacientului a$ psihică- se in!ormează pacientul şi se e.plică procedura , instrui i pacientul să nu se mişte /$ fizică - asigura i pozi ia corectă - decu/it dorsal sau şez0nd cu capul dat pe spate Efectuarea procedurii: - 1eri!ica i recomandarea medicală şi identi!ica i pacientul - Asigura i o lumină adecvată şi pozi iona i pacientul culcat sau şez0nd cu capul dat pe spate - )păla i m0inile cu apă şi săpun2 "m/răca i mănuşi sterile - 3eschide i !anta palpe/rală din interior spre e.terior !olosind comprese sterile "m/i/ate "n ser !iziologic - Aspira i cu pipeta cantitatea de solu ie necesară #deschide i tu/ul cu unguent$ - +rotej0ndu-vă degetele cu comprese sterile, trage i /l0nd pleoapa in!erioară pentru a eviden ia sacul conjunctival - 4nstrui i pacientul să privească "n sus şi "napoi pentru a proteja corneea, su/ pleoapa superioară şi pentru a preveni clipitul "n momentul c0nd vă apropia i cu pipeta sau tu/ul - )prijini i m0na care ine medicamentul pe !runtea pacientului pentru a evita rănirea cu pipeta sau v0r!ul tu/ului dacă pacientul se mişcă plasa i pipeta sau v0r!ul tu/ului cu unguent deasupra sacului conjunctival la l-5cm - 4nstila i numărul de picături prescris sau aplica i apro.imativ 1cm liniar din unguent, pe supra!a a pleoapei in!erioare6 7( AT4789:4 +4+9TA, T(B(;, 39 <*%4(; +A*497T(;(4 - 9li/era i pleoapa in!erioară - 4nstrui i pacientul să "nchidă ochiul şi să -şi mişte glo/ul ocular pentru a "mprăştia medicamentul - =ndepărta i orice e.ces de medicament din jurul ochiului cu o compresă sterilă sau un şerve el - )păla i-vă pe m0ini, schim/a i mănuşile şi repeta i interven iile pentru celălalt ochi dacă este necesar Îngrijirea pacientului - Aşeza i pacientul "n pozi ie comodă - </serva i eventualele reac ii locale- congestii, lăcrimare, prurit Reorganizarea locului de muncă - +une i medicamentele la locul de păstrare şi asigura i-vă că sunt condi ii optime pentru păstarea medicamentelor deschise - )păla i m0inile şi nota i data, ora, medicamentul, calea de administrare, orice o/serva ie legată de starea pacientului sau aspectul local- secre ii, roşeată, senza ie de corp străin 7( F<;<)4:4 A*9;9A>4 TA?+<A79 )A( *<?+,9)9 ;A A?B44 <*%4@