You are on page 1of 37

MAKİNA FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ZORUNLU DERSLER VE İÇERİKLERİ
1.YARIYIL 0221 01 02%1!21 02%1!20 0$%12!1 0!11!0 0%10!1 0$%1021
T+U+L K TB TM M KS D ECTS S

FİZİK I MATEMATİK I LİNEER CEBİR TAS. &EO. '( TEK. RES. TEM. BİL&İSAYAR BİL. )M* İLERİ İN&İLİZCE I MAK.MÜH.&İRİ+ - .(/0

!"0"2 !"2"0 2"0"0 2"2"0 2"2"0 !"0"0 2"0"0 1-"$"2

# # 2 ! ! ! 2 21

# # 2 " !
-

-

-

-

" !
-

" "
-

" "
-

T T T T T

$ $ ! % # ! ! !0

Z Z Z Z Z Z Z

" 1!

" !

2 2

! " !

İ T

TO,LAM

FİZİK I Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Daire el Hareket ve !e"ton Kanunlarının Di#er $y%ulamaları, İ& ve Kinetik 'ner(i, )otan iyel 'ner(i ve 'ner(inin Korunumu, Do#ru al *omentum ve +ar,ı&malar, Katı -i min .abit Bir 'k en 'tra/ın0a Dönme i, 1uvarlanma Hareketi ve 2çı al *omentum, .tatik Den%e ve ' neklik, 3itre&im Hareketi, *ekanik Dal%alar, .ı4aklık, 5 ı ve 3ermo0inami#in Birin4i 1a a ı, 6azların Kinetik 3eori i, 5 ı *akineleri, 'ntro,i ve 3ermo0inami#in İkin4i 1a a ı, 'vren el +ekim 1a a ı MATEMATİK I Kom,lek .ayılar ve +e&itli Fonk iyonların 3anımı 7 Fonk iyonlar0a 8imit ve .9reklilik 7 39rev ve Kuralları 7 39revin +e&itli $y%ulamaları 7 Fonk iyonların De#i&imlerinin İn4elenme i ve 6ra/ik +izimi 7 3ri%onometrik, 3er 3ri%onometrik, : tel, 8o%aritmik, Hi,erbolik ve 3er Hi,erbolik Fonk iyonlar 7 Di/eran iyel ve $y%ulamaları 7 ;olle ve <rtalama De#er 3eoremleri 7 Belir iz =ekiller 7 )arametrik Denklemler 7 Kutu, al Koor0inatlar 7 Belir iz İnte%ral 7 Kı mi İnte%ra yon 7 Binom İnte%ralleri 7 Belirli İnte%ral 7 D9zlem el Böl%elerin 2lanları 7 Dönel -i imlerin Ha4imleri ve 19zey 2lanları 7 '#ri 1ayının $zunlu#u 7 D9zlem 2nalitik 6eometri LİNEER CEBİR *atri -ebirine 6iri& 7 *atri ler0e 3o,lama ve +ar,ma 7 Bazı Özel *atri ler 7 Bir Kare *atri in 3ran ,oze i 7 Determinantlar 7 8a,la4e 2çılımı 7 8ineer Denklem .i temleri 7 -ramer 3eoremi ve 8ineer Denklem .i temlerinin Determinantlarla +öz9m9 7 Bir *atri in ;ankı ve Denk *atri ler 7 'k *atri ve 3er *atri ler7 'lemanter *atri Dön9&9mleri 78ineer Denklem .i temlerinin *atri Kullanılarak +öz9m9 7 Vektör -ebri 7 Vektör $zayları 7 8ineer Ba#ımlılık, 8ineer Ba#ım ızlık, 2lt $zay, Baz ve Boyut 7 8ineer Dön9&9mler 7 Bir *atri in Karakteri tik Denklemi 7 Öz0e#er ve Öz Vektörler TASARI &EOMETRİ VE TEKNİK RESİM 3eknik ;e min Önemi ve 2ma4ı 7 .tan0artlar 7 6eometrik +izimler 7 İz09&9mler ve -i imlerin 6ör9n9&leri 7 Ke it 6ör9n9&ler 7 Ölç9len0irme 7 )er ,ekti/ler 7 Ölçekler 7 Koniklik 7 '#im TEMEL BİL&İSAYAR BİLİMLERİ )M* Bil%i İ&leme ve *9hen0i lik $y%ulama 1öntemleri 7 Bil%i ayar .i temleri ve Donanımı 7 Bellek, 6iri&-+ıkı& 2y%ıtları 7 *atlab Dilinin Veri 1a,ıları 7 *atlab Dilinin 6iri&-+ıkı& Deyimleri 7 *atlab Do ya 1a,ıları >

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE &İRİ+ *9hen0i ve *9hen0i lik 7 *9hen0i ve 3o,lum 7 *akine 'lemanlarının 3a arımı 7 *9hen0i likte .tatik, Dinamik ve *ukavemetin 6ereklili#i, Kullanım 2lanları 7 *9hen0i li#e Katkıları 7 *ekanizmaların 3anıtımı 7 3itre&im ve 69r9lt9n9n 3anıtımı 7 'n09 tri0eki Önemi ve Kontrol9 7 *akina *alzeme i ve İmalat 1öntemleri 7 $y%ulama ' a ları 7 Kullanılan 3eçhizat ve Donanımlar 7 'ner(i :retim .i temleri 7 'ner(i ve +evre 7 Hi0rolik ve 3ermik *akinalar 7 Hi0rolik)nömatik Devreler 7 *akine *9hen0i li#in0e 3e i at ve 5 ı-)ro e in 1eri 7 'n09 triyel 3e i ler0e )ro e 'lemanlarının 3a arımı 7 <tomotiv 'n09 tri inin Ka, amı ve Önemi 7 *otorlar, +alı&ma )ren i,leri, 39rleri, 6enel )er/orman ları
2.YARIYIL 0221 02 02#1120 02%1!22 0$%12!2 0$%1%!2 0%10!2
T+U+L K TB TM M KS D ECTS S

FİZİK II &ENEL KİMYA MATEMATİK II BİL. DES. TEK. RESİM STATİK İLERİ İN&İLİZCE II

!"0"2 !"0"0 !"2"0 2"2"0 !"0"0 !"0"0

# ! # ! ! !

# ! # " " "

-

-

-

! ! "

" " "

" " !

T T T T T

İ

$ # $ $ % !

Z Z Z Z Z Z

TO,LAM

$ .(/0

1-"#"2

20

11

$

"

!

!0

FİZİK II 2kı&kanlar *ekani#inin 3emel Kavramları, Ba ınç, 2r4hime0e ilke i, 2kı&kanlar Dinami#i, Bernoulli Denklemi, 'lektromanyetik Kavramların 3emel )ren i, ve Kuramları? -oulomb 1a a ı , 'lektrik 2lanı, 6au 1a a ı, 'lektrik )otan iyeli, D2 'lektrik Devreleri, *anyetik 2lan, *anyetik 2lan Kaynakları, 2m,ere 1a a ı, Fara0ay 1a a ı, *a00enin *anyetik Özelikleri, 22 Devreleri, *a@"ell Denklemlerinin .unumu, 'lektromanyetik Dal%a Kavramı, 5&ı#ın Do#a ı ve <,tik 1a aları, 6eometrik <,tik, 5&ık Dal%alarının 6iri&imi ve KırınımıA &ENEL KİMYA *a00e ve Kimya 7 Kimyanın 3emel 1a aları 7 Kimya al He a,lamalar 7 2tom 1a,ı ı ve )eriyo0ik .i tem 7 Kimya al Ba#lar 7 ;e0ok ;eak iyonları 7 6azlar, .ıvılar, Katılar 7 +özeltiler 7 Kimya al Kinetik ve Den%e 7 2 it, Baz ve 3uzlar 7 'lektrokimya 7 3ermokimya al 8aboratuar? Hetero(en Karı&ımların 2yrılma ı 7 Homo(en Karı&ımların 2yrılma ı 7 Kromato%ra/i 7 Bir 6azın *olek9l 2#ırlı#ının Bulunma ı 7 +özeltiler 7 'lektokimya al )iller MATEMATİK II Seriler / Reel Sayıların Serileri, Limit, Monoton Seriler, Güç (Power) Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri / Vekt r !nali"i / #ü"lem ve $"ay%a !nalitik Geometri / #o&ru ve #ü"lemlerin #enklemleri / Silin%irik ve 'üre(el 'oor%inatlar / Vekt r )onk(iyonları / )renet )ormülü / *ok #e&i+kenli )onk(iyonlar%a Limit, Süreklilik, 'ı(mi Türev, ,incir 'uralı / -ük(ek Merte.e%en Türevler, Sc/war" Teoremi / La0ran0e Multi1lier Meto%u / Gra%yan, Diver(an , ;ota yonel 'ı(mı Türevlerin Geometrik $y0ulamaları / *i2t 'atlı 3nte0ral $y0ulamaları / Green Teoremi / 4ç 'atlı ve -ü"ey 3nte0ralleri / #iver0ence ve Stoke5( Teoremi BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM -ü"ey 'alite ve 3+leme 3+aretleri / Toleran(lar / !rake(itler / To1lu Re(imler / *elik 'on(trük(iyon Re(imleri / Monta6 Re(im $y0ulamaları / *i"im%e Paket Pro0ram 'ullanımı / 7il0i(ayar 8rtamın%a G rünü+ ve Monta6 Re(imlerinin $y0ulanma(ı STATİK B

Vekt r Si(temleri / Stati&in Temel 3lkeleri / #ü"lem ve $"ay Statik / Sürtünme / -ayılı 'uvvetler / 'ütle Merke"i / Ta+ıyıcı Si(temler / 'e(it Te(irleri ve #iya0ramları / Virtüel 3+ Meto%u

!.YARIYIL 02%2!11 0$%2!2! 0$%2!!1 0$%2%!1 0$%2%!! 0$%2-!1 0$1021

T+U+L

K

TB

TM

M

KS

D

EC TS

S

DİFERANSİYEL DENK. ÖLÇME TEK. '( DEĞ. MALZEME I DİNAMİK MUKAVEMET I TERMODİNAMİK I TÜRKÇE I BÖLÜM KÜLTÜR DERSI"I 1 .(/0

#"0"0 2"0"0 !"0"0 !"0"0 !"0"0 !"0"0 2"0"0 1"0"2 21"0"2

# 2 ! ! ! ! 0 2 20

# 2 " " " "
-

" " ! ! ! !
-

" " " " " "
-

" $

" 12

" "

" " " " " " 0 2 2

T T T T T T T

İ

$ ! ! # # # ! ! !0

Z Z Z Z Z Z Z BK

TO,LAM

DİFERANSİYEL DENKLEMLER Birin4i *ertebe Denklemler 7 2yrılabilen Denklemler, 8ineer Denklemler 7 De#i&ken Dön9&9m9 ve İnte%ra yon +ar,anı 7 Varlık ve 3eknik 3eoremleri, $y%ulamalar 7 19k ek *ertebe 8ineer Denklemler 7 )arametrelerin De#i&imi 1öntemi 7 *ertebe D9&9rme 7 .abit Kat ayılı Denklemler 7 Belir iz Kat ayılar 1öntemi 7 'uler--au4hy Denklemi 7 Kuvvet .eri i 1öntemi 7 20i ve ;e%9ler .in%9ler !oktalar -ivarın0a +öz9mler 7 8a,la4e Dön9&9m9, 3emel 3anımlar ve 3eoremler 7 Ba&lançıç De#er )robleminin +öz9m9 7 Konvol9 yon, Delta Fonk iyonu ve 3ran /er Fonk iyonu 7 8ineer Di/eran iyel Denklem .i temleri 7 3emel 3eori ve +öz9mler, 8a,la4e Dön9&9m9 ile +öz9mler ÖLÇME TEKNİĞİ VE DEĞERLENDİRME Ölçme 3ekni#ine 6iri& ve 3anımlar 7 *etrolo(i ve Kalibra yon 7 Ölçme 3ekni#i ile İl%ili Kullanılan 39rk .tan0artlarıC Di#er 1aban4ı .tan0artlar, !orm ve Kuralların 3anıtılma ı 7 Deney el Bul%uların 2nalizi 7 Boyut, 2çı ve 2lan Ölç9m9 7 Ba ınç Ölç9m9 7 .ı4aklık Ölç9m9 7 Debi Ölç9m9 7 .eviye Ölç9m9 7 3ermo/izik el Özelliklerin Ölç9m9 7 Kuvvet, *oment ve *il 6949 Ölç9m9 7 .en örler ve .en örlerin 3emel Fizik el Özellikleri 7 *akina *9hen0i li#in0e 'lektrik el Ölç9mler 7 Hava Kirlili#i Örneklenme i ve Ölç9m9 MALZEME I *9hen0i lik *alzemelerinin 3anımlanma ı ve 6ru,lan0ırılma ı 7 2tomik 1a,ı 7 Ba# +e&itleri ve Özellikleri 7 Kri tal 1a,ı ve Özellikleri 7 2llotro,i 7 Kri tal 1a,ı Hataları 7 *etalik *alzemelerin De/orma yonu 7 *etallerin Katıla&ma ı, 2la&ım 3i,leri 7 *etaller0e 1ayınma 7 Faz Kanunları ve Faz Diya%ramları 7 Faz Dön9&9mleri 7 Fe-- .i temi 7 +eliklerin 5 ıl 5&lemleri 7 Dominy Deneyi, .ertle&tirme 1öntemleri 7 *alzemelere $y%ulanan 3ahribatlı ve 3ahribat ız Deneyler DİNAMİK Kinematik 7 Vektör Fonk iyonları 7 '#riler0e Di/eran iyel Özellikler 7 3emel Kavramlar 7 *a00e el !oktanın Kinemati#i 7 Katı -i min Kinemati#i 7 Hareketlerin Bile&imi, -orioli 3eoremi 7 KinetikC K9tle 6eometri i 7 Kla ik *ekani#in 3emel Kanunu, 6enel 3eoremleri, *a00e el !okta ve Katı -i me $y%ulanma ı 7 DE2lembert 3eoremi MUKAVEMET I Ke it 3e irleri 7 3ek 'k enli 6erilme Hali 7 İki ve :ç 'k enli 6erilme Hali 7 Ke me Kuvveti 7 Ba it '#ilme 7 Burulma TERMODİNAMİK I F

eak iyonlar0a 55A1a a +öz9mlemeleri 7 3ermoelektrik 69ç :retimi 7 J . TERMODİNAMİK II MUKAVEMET II MALZEME II İMAL USULLERİ I BÖLÜM SEÇMELİ DERSİ 0$1022 TÜRKÇE II ZORUNLU KÜLTÜR BÖLÜM KÜLTÜR DERSI"II TO.i temlerinin 55A1a a +öz9mleme i B2345 K4364/ D(/07"I8 !.leri 7 *ekanizma ve *akine tanımı 7 *akinelerin Dinami#i 7 3itre&im ve 69r9lt9 3anımı 7 3itre&im ve 69r9lt9 De#erlen0irme .i temler. 2çık .alı .i temleri #.trate(ileri7.YARIYIL 0$%2-#2 0$%2-!2 0$%2%!2 0$%2!22 0$%2!!# D EC TS S T+U+L K TB TM M KS AKI+KANLAR MEK.i temler.i temeler 7 *9hen0i likte mekani#e ait ileri konular ve uy%ulama alanları7 3a&ıtlara %iri& 7 *otorlu 3a&ıtların temel Bile&enleri 7 2ktarma <r%anları 7 Vite Kutu u H3ran mi yonI +e&itleri 7 Kar0an *ili 7 Di/eran iyeller 7 3ekerlekler 7 <tomotiv 3eknolo(i in0e 6eli&im .alı ve 2çık .ı4aklı#ı 7 Kimya al .i temler 7 'ntro.ileri 7 Kimya al . 2çık . 20yabatik 2lev . Z Z BK AKI+KANLAR MEKANİĞİ 3emel Bil%iler 7 Hi0ro-2ero tatik 7 5nte%ral 2naliz0e Korunum Denklemleri 7 Bernoulli ve 'ner(i Denklemleri 7 Di/eran iyel Korunum Denklemleri ve .ıhhi te i at.o#utma +evrimleri 7 6az Karı&ımları 7 6az-Buhar Karı&ımları ve İklimlen0irme 7 Kimya al . ı ıtma te i atı ve %az te i atı uy%ulamaları 7 3e i atlar0a yalıtım 7 5 ıl kon/or 7 Konutlar0a ve anayi0e te i at 7 'ner(inin verimli kullanımı 7 69ne& ener(i i ve 0i#er alternati/ ener(ili i temler 7 Karı&tırma ve ayrı&tırma .(/0 #"0"0 !"0"0 !"0"0 2"0"0 !"0"0 2"0"0 2"0"0 !"0"0 2"0"0 2#"0"0 # ! ! 2 ! 2 0 ! 2 22 " " " " " 2 " " 2 # ! ! 2 " " " " 12 " " " " ! " " 2 % " " " " " " 0 ! " ! T T T T T T T T İ # # # ! # ! ! ! ! Z Z Z Z Z B.i temler 7 3ermo0inami#in 55A 1a a ı? Ka.timiza yonu 7 )ro e 0izaynı 7 Kurutma ve ti. OKU.tan0artları 7Kontrol ve 'n09 triyel $y%ulamaları7 *akina İmalatın0a Kullanılan *alzemeler 7 İmalat 1öntemlerinin 3anımlanma ı 7 3a arım.a/ *a00e ve Özellikleri 7 3ermo0inami#in 5A 1a a ı? Ka.alı .LAM .i 7 *9hen0i lik ..eak iyonlar0a 5A1a a +öz9mleme i ? Ka.ınır =artları 7 Benzerlik ve Boyut 2nalizi 7 Borular0a 2#0alı Hvi kozI 2kı& 7 2çık Kanal 2kımına 6iri& 7 39rbomakinalara 6iri& TERMODİNAMİK II 6az 2kı&kanlı 69ç +evrimleri 7 Buharlı 69ç +evrimleri 7 3emel . '( KONU+. klima te i atı.i temleri 7 'ner(i ve +evre 7 Hi0rolik ve 3ermal *9hen0i lik 7 Hi0rolik ve )nömatik . İmal '0ilebilirlik 7 Dök9m 7 3ala& ız =ekil Verme 7 3ala&lı =ekil Verme 7 Birle&tirme 7 Ölçme ve Kalite 1önetim .ro e leri 7 )ro e o.i temler.3ermo0inami#in 3emel Kavramları 7 .YARIYIL 0%20#1 T+U+L K TB TM M KS D ECT S S 0$%102! İN&. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE &İRİ+"II 1"0"2 1"0"2 2 2 " " " " " " 2 2 İ T ! ! BK BK GBu 0er ler0en a0e4e biri eçile4ektirA MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE &İRİ+"II *akine ve *akine 'lemanlarının 3a arımın0a 3emel Kavramlar 7 *akine ve *akine 'lemanlarının Bil%i ayar De tekli 3a arımı ve 2nalizi7 'ner(i :retim . )rototi.eak iyonlar <lu&um ve 1anma 'ntal.

n 'üçük 'areler .eçimi 7 2#ırlıklı Kalanlar 1öntemi 7 .ını/lan0ırılma ı 7 .onlu 'leman Denklem .Y.1akıt H94releri 7 1akıt H94relerin0e 69ç :retimi 7 1akıt H94reli Birle&ik 69ç :retim .tatikçe Belir iz .SON.ını/lan0ırılma ı 7 +elik :retimi ve Katıla&tırma 1öntemleri 7 Fe-Den%e Diya%ramı ve Önemli Faz Dön9&9mleri 7 2la&ım 'lementlerinin ve '&lik 'lementlerin +eli#e 'tki i 7 +eli#in Dayanım 2rttırma *ekanizmaları 7 +eli#in .eçim Kriterleri İMAL USULLERİ I :retim.i temleri 7 19k ek Hızlı 2kı&ın 3ermo0inami#i MUKAVEMET II 6enel '#ilme Hali 7 'la tik '#ri.i temlerinin +öz9m9 7 Konu ile İl%ili )aket )ro%ramlar :zerin0e $y%ulama SAYISAL YÖNTEMLER 9ümerik !nali"e Giri+ / Matematik Mo%elleme / :atalar / Lineer 8lmayan #enklem * "ümü / Lineer #enklem Takımı ve * "ümü / )arklar / .EL.YARIYIL 0$%202# 02%2!12 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S MAK.ını/lan0ırılma ı 7 Demir ' a lı *alzemelerin . İmalat ve 3eknolo(i Kavramları 7 Dök9m49l9#9n 3anımlanma ı ve ' a ları 7 Dök9m49l9kte Kullanılan 2raç ve Donatımlar 7 Dök9m 1öntemleri 7 3ala& ız H)la tikI =ekillen0irmenin 3anımlanma ı ve ' a ları 7 3ala& ız =ekillen0irme 7 3ala& ız =ekillen0irme 1öntemleri B2345 S(95(37 D(/03(/78 #.eramik *alzemeler 7 Kom. GBu 0er ler0en a0e4e biri eçile4ektirA MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Direk 1akla&ım 7 Kiri& 2nalizi 7 69çl9 ve Zayı/ Form9la yonlar 7 İnter.ozit *alzemeler 7 )la tik *alzemeler 7 *9hen0i lik $y%ulamaların0a *alzeme . B.ola yon )olinomları ve Dere4elerinin .i tem Denklemlerinin +ıkarılma ı 7 .onlu 'lemanlar 1önteminin Form9la yonu 7 'leman Katılık *atri lerinin Belirlenme i 7 'leman *atri ve Vektörlerinin Birle&tirilme i ile .tan0artlarla 6ö terimi 7 Demir Dı&ı *etal ve 2la&ımlarının .ntemi / .ını/lan0ırılma ı ve Kullanım 2lanları 7 Dökme Demirlerin .YARIYIL T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 0$%102# MESLEKİ İN&İLİZCE"I MESLEKİ TERMİNOLO:İ"I 2"0"0 2"0"0 2 2 " " " " 2 2 " " İ T ! ! BK BK GBu 0er ler0en a0e4e biri eçile4ektirA K . '#ilme0e .i temler 7 !ormal Kuvvet '#ilme 7 !ormal Kuvvet Burulma 7 '#ilme ve Burulma 7 Burkulma MALZEME II Demir ' a lı *alzemelerin .eçimi 72#ırlık Fonk iyonlarının . SAYISAL YÖNTEMLER 2"0"0 2"0"0 2 2 2 2 " " " " " " T T ! ! B.MÜH.nter1ola(yon / 9ümerik 3nte0ra(yon / !%i ve 'ı(mi #i2eran(iyel #enklem * "ümü B2345 K4364/ D(/07"II8 #.

e(im0e 5 ı 3ran /eri 7 3a&ınım 3emel Denklemleri 7 . Donatım ve 3akımlar 7 3ala&lı =ekillen0irme 1öntemleri 7 Birle&tirme ile İmalat 7 Birle&tirme 1öntemlerinin 3anım ve ' a ları 7 Birle&tirme ile İmalatta Kullanılan *akine. 'aynak) / -aylar / 'avramalar ISI TRANSFERİ I 6enel 3anımlar ve Kavramlar 7 Fourier 5 ı İletimi Denklemi 7 5 ı İletimi Di/eran iyel Denklemi ve . TASARIMI I MAKİNA ELEMANLARI I ISI TRANSFERİ I MOTORLAR İMAL USULLERİ II DAL SEÇMELİ DERSİ I DAL SEÇMELİ DERSİ I BÖLÜM KÜLTÜR DERSI"III TO.(/0 1"2"0 #"0"0 #"0"0 #"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 21"2"0 2 # # # 2 2 2 2 22 " " " " " " " " " " " # " " " " " # 2 # " # 2 2 2 2 11 " " " " " " " " 0 T T T T T T T İ # % % # ! ! ! ! !0 Z Z Z Z Z DS DS BK MAKİNA TASARIMI I Böl9m 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili )ro(eler MAKİNA ELEMANLARI I #inamik -ük için Ta(arım / !k( ve Miller / Mil G .ı4aklık Da#ılımları 7 3ek Boyutlu 5 ı İletimi ve Birle&ik Duvar .YARIYIL T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 0$%102% MESLEKİ İN&İLİZCE"II MESLEKİ TERMİNOLO:İ"II 2"0"0 2"0"0 2 2 " " " " 2 2 " " İ T ! ! BK BK GBu 0er ler0en a0e4e biri eçile4ektirA MESLEKİ TERMİNOLO:İ"II L . Boru Demetleri 7 Do#al 3a&ınım 7 Kaynama ve 1o#u&manın 3emelleri 7 5 ı De#i&tiri4ileri 7 5&ıma MOTORLAR 3anımlar 7 .LAM 1 . Sıkı Geçmeler) / Somun < =ıvata / * "ülemeyen 7a&lantılar (Perçin. Donatım ve 3akımlar 7 Kaynak 1öntemleri B2345 K4364/ D(/07"III8 %. Dı& 2kımlar.tatik 7 *alzeme Dinami#i ve *ekani#i 7 *alzeme Bilimi 7 İmalat 1öntemleri 7 *akina *9hen0ili#in0e 3a arım 7 3itre&im ve Kontrol %.9rek iz .ını/lan0ırma 7 *otor +evrim He abı 7 6erçek *otor +evrimi 7 *otor 1akıtları 7 Vuruntu 7 69ç He abı 7 Dol%u De#i&imi 3eori i İMAL USULLERİ II 3ala&lı =ekillen0irmenin 3anım ve ' a ları 7 3ala&lı =ekillen0irme0e Kullanılan 3ez%ah.ınır 3abaka 7 -ebri 3a&ınım-İç 2kımlar.i temleri 7 .YARIYIL 0$%!02% 0$%!2#! 0$%!-#1 0$%!$#! 0$%!!21 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S MAK.ek 7a&lantıları ('amalı.MESLEKİ TERMİNOLO:İ"I .

i temlerin *o0ellenme i 7 3ek .58 .'!.a 3i.erbe tlik Dere4eli . DERSİ III ÜN.3'*8'.İ.a0yal ve 2k iyal 2kı&ın 6enel 6eometri i 7 )om.İB<8<Dİ!İ! ).i temler 7 +ok . 5.ını/lan0ırma 7 3akım 3ez%ahların0a 3ahrik ve Kullanılan *ekanizmalar 7 3akım 3ez%ahların0a 69ç ve Verim 7 Kon tr9kti/ ve 1ar0ım4ı 'lemanlar 7 3ala&lı =ekillen0irme 3ez%ahları TURBO MAKİNALARI 3urbo *akinalara 6iri& 7 *omentum 3eoremi 7 Hız :ç%enleri 7 'uler Denklemleri 7 Bernoulli Denklemi 7 'ner(i Denklemi 7 . .i temler 7 Öz0e#er )roblemi 7 3itre&im Kontrol 1öntemleri HDinamik 3itre&im . ELEMAN. *ikro 39rbinler ve Karakteri tikleri 7 Buhar 39rbinlerinin .İ V' K28İ3' K<!3. SEÇİMLİK BÖLÜM KÜLTÜR DERSI"IV TO.İ V' $16$82.eak iyon 39rbinleri 7 +evre ve 'k enel Kuvvet 7 +evre Verimi B2345 K4364/ D(/07"IV8 $.o#utma 7 'ner(i )lanlama ı ve 1önetimi $. II MEK.leri 7 Hi0rolik 39rbinler 7 Vantilatörler 7 *erkezkaç ve 'k enel Vantilatörler 7 Kom.leri 7 6az 39rbinleri.antri/9(.ını/lan0ırılma ı 7 2k iyon 39rbinleri 7 .i temler 7 İki .ön9mleyi4ileriI 7 3itre&im 1alıtımı TAKIM TEZ&AHLARI 3anım ve .YARIYIL 0%!0#2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S İ+ HAYATI İÇİN İN&.erbe tlik Dere4eli .incir Mekani"maları.YARIYIL 0$%!02$ 0$%!2## 0$%!#!# 0$%!!22 0$%!1!2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S MAK.(/0 1"2"0 #"0"0 !"0"0 2"0"0 !"0"0 !"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 22"2"0 2 # ! 2 ! ! 2 2 2 2! " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 2 # ! 2 ! ! 2 " 2 1 " " " " " " " 2 " # T T T T T T T T İ # # ! 2 # # ! ! ! !0 Z Z Z Z Z DS DS ÜS BK MAKİNA TASARIMI II Böl9m 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili )ro(eler MAKİNA ELEMANLARI II Tri.erbe tlik Dere4eli . DERSİ II DAL SEÇ.5*282.İB8'.5 Ö8+*' 3'K!İK8'.2kı&kanlar *ekani#inin 3emelleri 7 3ermo0inami#e 6iri& 7 5 ı tran /eri ve $y%ulamaları 7 Hi0rolik ve 3ermik 3urbo makineler 7 İçten 1anmalı *otorlar ve 1akıtlar 7 *otorlar0a 1a#lama 7 a&ınma ve .re ör 3i.LAM . TİTRE+İMLER TAKIM TEZ&AHLARI TURBO MAKİNALAR DAL SEÇ. SOS.<8 0$%102$ 0$%1020$%1021 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2 2 2 2 " " " " " " " " " " " " 2 2 2 2 İ T T T ! ! ! ! BK BK BK BK M . TASARIMI II MAK. .-> 3. #i+li *arklar) MEKANİK TİTRE+İMLER *ekanik 3itre&imler ve 3emel Kavramlar 7 *ekanik .olo6i / 'aymalı ve -uvarlanmalı -ataklar / Güç !ktarma Si(temleri ('ayı+> 'a(nak.

.0. Ba#lantı 'lemanları. 1a#layı4ılar. . Kom.TEM. DAL SEÇMELİ DERSİ IV 011021 DAL SEÇ. Ba#lantı 'lemanları. Ölçme Biliminin Önemi ve *9hen0i likteki $y%ulamaları 7 Ölçme Bilimi ve Kalibra yon.9rt9nmenin 3emel *ekanizma ı.(/0 1"2"0 0"0"2 2"0"0 2"0"0 !"0"0 !"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 1-"2"2 2 1 2 2 ! ! 2 2 0 1- " " " " " " " " - " " " " " " " " - 2 1 2 2 ! ! 2 2 - " " " " " " " " 0 " T T T T T T T T T # ! ! ! # # ! ! ! !0 Z Z Z Z Z DS DS DS Z TO.onlu elemanlar analizi için yakla&ım /onk iyonlarının eçimi 72#ırlık /onk iyonlarının eçimi-2#ırlıklı kalanlar yöntemi 78ineer ya.RENSİBLERİ VE UY&ULAMALARI 3ribolo(inin 3anımı ve 3arihi. I ELEK.re örler. Ka. 1ataklar. İmalattaki Ölçme 2letleri 7 Kum. *etal *atrik Kom.ro%ramlarının kullanımı -. Kalite Kon e.ozitler. Kalibra yon ve Ölçme $y%ulamaları 7 *ikrometre ve +e&itleri..0* 2 . *uayene ve 3e tler 7 Kalite 69ven4e i 7 Kalite 6eli&tirme *eto0ları MÜHENDİSLİK ANALİZLERİNDE SONLU ELEMANLARYÖNTEMİ Direk yakla&ım. Ke me 2letleri. 1a#lamaya 6iri& ve 1a#lama ."ELEKTRO.tan0artları.eramikler. Biotribolo(i ve !anotribolo(iI ÖLÇME TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL Ölçme Bilimine 6iri&. Ba#lantı 'lemanları. 2&ınmaya 6iri& ve 2&ınma *ekanizmaları. TASARIMI III &ENEL LABORATUAR MAKİNA DİNAMİĞİ OTOMATİK KONT. Donanımlar ve Kontrol . 3ı.'( INK I .8İK 2!28İZ8'.i temleri 7 Kız%ın Buhar Kazanları.ı al analizler 7 . DERSİ V DAL SEÇ. Donanımlar ve Kontrol . 8ineer yay i temleri 769çl9 ve zayı/ /orm9la yonlar7 .<!8$ '8'*2!82.İ!D' .lamalar. Donanımlar ve Kontrol .9rt9nme ve 2&ınma Örnekleri Hİçten 1anmalı *otorlar.YARIYIL 0$%#02% 0$%#01! 0$%##21 0$%##2! 012# !1 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S MAK.0$%102 *:H'!Dİ.onlu elemanlar yazılım . . Ba#lantı 'lemanları. 1Ö!3'*İ 2"0"0 2 " " " 2 T ! BK GBu 0er ler0en a0e4e biri eçile4ektirA ISIL SİSTEMLER"I )2. Di&li +arklar. DERSİ V ATATÜRK İLK.ı4ak . Donanımlar ve Kontrol . 1a# Katkı *a00eleri ve 6örevleri. Kalibra yon ve Ölçme $y%ulamaları 7 =ablon ve +e&itleri ve $y%ulamaları 7 19zey )9r9zl9l9#9 Ölçme 7 Koor0inat Ölç9m Bilimi ve *akro 6eometri Ölç9mleri 7 Deney el Verinin 2nalizi ve İ tati tik el De#erlen0irilme i 7 Kalite . 3emel 3ribolo(i )arametreleri.i temleri TRİBOLO:İNİN .ti ve Kalite 3eknikleri 7 Kalite Kontrol.i temleri 7 Kız%ın 1a# Kazanları.u Kazanları.i temleri 7 Buhar Kazanları.a ve +e&itleri.e(imleri.LAM " " 1- MAKİNA TASARIMI III Böl9m 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili )ro(eler &ENEL LABORATUAR N .

NOMATİK :i%roli&in Temelleri / :i%rolik !kı+kanlar ve ?"ellikleri / :i%rolik Sem.Devreleri 7 :ç Fazlı . Pn matik #evreler / 'ontrol Si(temleri FABRİKA OR&ANİZASYONU VE İ+LETME <r%aniza yon 7 Kalite Kontrol 7 İ& De#erlen0irme i 7 3e i )lanlama ı-1er .en örler ve Veri Derleme 7 2.i temlerin *atematik *o0eli 7 *akinalar0a Kuvvet 2nalizi 7 69ç Den%eleme i HVolanI 7 . DERSİ VI DAL SEÇ. $y%ulamaya 2ktarılı.'(İNK.i temler 7 'lektrik *akineleri 7 Kla ik ve *o0ern Devir 2yarları 7 'lektronik.la4e Dön9&9m9 7 Fizik el . DERSİ VI ATATÜRK İLK..oller / :i%rolik Silin%irler ve :e(a.öle Devreleri ve *antı#ı 1.eçim ve )roblemleri 7 :retim )lanlama ve Kontrol9 7 *9hen0i lik 'konomi i 7 *alzeme 3a&ıma .ı / :i%rolik Pom1alar ve :e(a. DERSİ VI DAL SEÇ.i temleri 7 D.ı / 7a(ınç. +e&itli Ölç9m ve Deneylerin 1a.ılma ı HİDROLİK .i temlerinin Zaman <rtamın0a 2naliz ve 3a arımı 7 )5D Kontrol 3a arımı 7 .ılma ı 7 )rati#e Dayalı Bil%ilerin Verilme i.LAM 1 .OR&.i temleri 7 'r%onomi-İ& 't909 7 İ& 69venli#i 7 +evre Bilin4i 7 *aliyet 2nalizi 7 .'( İ+LETME DAL SEÇ.n ve !kı+ 'ontrol Val2leri / :i%rolik #evre Ta(arımı / Pn mati&in Temel 3lkeleri / Pn matik Val2ler. .onuçlan0ırılma ı ÖZEL LABORATUAR *akine *9hen0i li#i Böl9m9 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili $y%ulamalı +alı&malar 1a. 3eorik veya Kon tr9kti/ 1ön0en İn4elenme i ve . . II 011022 1"$"0 0"0"2 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 2"0"0 1!"$"2 # 1 2 2 2 2 2 0 1% " " " " " " " " " " " " " " " " " " # 1 2 2 2 2 2 " 1% " " " " " " " 0 " T T T T T T T T 1 # ! ! ! ! ! ! !0 Z Z Z Z DS DS DS Z TO.YARIYIL 0$%#0#$ 0$%#01# 0$%#122 0$%#!22 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S BİTİRME TEZİ ÖZEL LABORATUAR HİD.i temlerin Kararlılı#ı 7 Kontrol .outh-Hur"itz Kriteri ELEKTRİK < ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ 'lektrik el *alzemeler 7 'ner(i .RO:ESİ Böl9m 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili Bir Konunun Deney el.'lektrik Devre i 7 Kir 4ho// Kanunları 7 'lektrik 2lanı ve Kon0an atör 7 *anyetik 2lanlar 7 İn09k iyon Kanunu 7 Kuvvet <lu&umu 7 'lektroKimya al <laylar 7 2. .i temlerin *atematik *o0ellenme i 7 8ineer .(/0 BİTİRME TEZİ=.tok Kontrol 7 3e0arik Zin4iri 1önetimi O .Böl9m 2nabilim Dalların4a 19r9t9len Der lerle İl%ili $y%ulamalı +alı&malar MAKİNA DİNAMİĞİ *akinaların Dinami#in0e 3emel Kavramlar 7 Kinematik ve Dinamik )roblemlerin 3anımı 7 *ekanik .otorlar0a Kuvvet Den%eleme i HBalan I 7 )eriyo0ik +evrimli *ekanizmaların K9tle Den%elenme i HKrank-Biyel *ekanizmalarıI 7 3itre&im 1alıtımı Hİzola yonuI ve *akine 3emelleri OTOMATİK KONTROL I 3emel Bil%iler 7 3emel *atematik 7 Di/eran iyel Denklemler 7 8a.NÖMATİK FAB.

3'K8İ +İZİ* 0$%!22% K<!.İ1<! 0$%!22! 0$%!#21 0$%!%21 0$%!!2% 6'<*'3.m1e%an( / :i%rolik Si(temler #inami&i ve Si(tem .212.&ri(el -ü"eyler / =!# 8rtamın%a $y0ulamalar SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYONU Mekanik Si(temler #inami&i ve Si(tem .'+İ*İ T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B - - B B B B B - 3 3 3 3 3 F F F F F D. D.lan0ırılma ı 7 *etalik *alzemelerin 'la tiklik *o09l9n Önemi 7 2kma ve +ekme Dayanımlarının Belirlenme in0e 1a.3'* Dİ!2*İQİ V' . ?lçülen%irme.lemanları / Mekanik . #ü"enleme.ner6i(i / *ok Ser.e(tlik #ereceli Si(temler / :amilton<Aaco.lemanları / #i2eran(iyel #enklemler / 7irinci #erece%en #inamik Si(temler / 3kinci #erece%en #inamik Si(temler / Lineer Si(temlerin #inami&i / Genel )rekan( =eva. 'e(it.YARIYIL Bİ86İ.lektrik(el Si(temler #inami&i ve Si(tem .uler Teoremi / Ri6it =i(min 'inetik .lektrik(el .:K.İ.MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONSTRÜKSİYON DALI SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ DAL SEÇMELİ"I DERSLERİ %. D.1<!$ 2!28İ3İK *'K2!İK *2Kİ!2 *:H'!Dİ. D.İ.uller ve 3lkeler / Genelle+tirilmi+ 'oor%inatlar.lemanları / @(ıl Si(temler #inami&i ve Si(tem .İ*:82. 3ki =i(im Pro.İ 5 .lemi / *ok Parçacıklı Si(temler / 'orunum -a(aları / Ri6i% =i(im 'inemati&i / . !yar 'omutları / G rünü+.m1e%an( / .lemanları.8İQİ!D' *28Z'*' . Monta6 *i"imleri ve #ü"enlemeleri KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I Geçi+ -ü"eyleri ve !çınımlar / -ü"ey ve =i(im !ra 'e(itleri / :eli( ve #i&er . 7a&lar / La0ran0e #enklemleri / Varya(yon :e(a. D'.i Teori(i MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ *9hen0i lik *alzemelerinin 3anımlanma ı ve 6ru. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 7il0i(ayar #e(tekli ve 'la(ik *i"imin 'ar+ıla+tırma(ı / :ar%ware ve So2tware Tanıtımı / *i"im. :areket #enklemleri / Ma%%e(el 9oktanın :areketinin La0ran0e )onk(iyonu ve :areketin La0ran0e #enklemleri / 3ki 7oyutlu :areket.ı ANALİTİK MEKANİK Temel 'a. .ılan Deneyler ve >P .3.ının 3lkeleri / :amilton 3lke(i. D.

1orulma ve 2&ınma Dayanımlarının Önemi ve Belirlenme i 7 Korozyon Diren4i ve Korozyon0an Koruma için 2lınma ı 6ereken Önlemler 7 3emel Faktörlerin *alzeme .9r9nme. 32.3'*8'.3'K8İ 0$%!2!# 0$%!!!$ 0$%!22$ 0$%!#22 0$%!%22 0$%!22# 0$%!221 0$%!2#2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B B B - - F F B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 3 J J F F F F F F D. D.YARIYIL Bİ86İ. D.İ *$K2V'*'3 555 K<!.leri 7 6enel Ölçme 2letleri Verimlilik Karakteri tikleri 7 İ tati tik Ön Bil%i 7 Hareket Ölçme 'lemanları Dinamikleri 7 Kuvvet.İ Dİ!2*İQİ V' 3'K!<8<Dİ8'.İ1<! '8'*2!A 32.ları 7 Kalı.5* K285) İ*28 3'K!İQİ 3. İMAL TEKNİĞİ Kalı.He a. D. D'.İ1<! 6'<*'3. 'arakter ve ?"ellikleri / Sürtünme / !+ınma / -a&layıcıların ?"ellikleri ve Te(t .ilin0irler 7 'ner(i 1öntemleri ve $y%ulamaları KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI :i%rolik ve Pn matik Güç 3letim Si(temlerin%e 'ullanılan Mekani"maların ve Makine . 'lemanlarının 3a arımı 7 Kalı. D.2.5 5 K<!.5* *2Kİ!282.ların ve Kalı.%ilmeleri / :i%ro(tatik ve :i%ro%inamik -a&lama / Tri.eçimin0e Önemi 7 *akina 2na ve 1ar0ım4ı 'lemanları İçin *alzeme .:K. D.3.a4 =ekillen0irme Kalı.leme $y%ulamaları TRİBOLOJİYE GİRİŞ Teknik -ü"eyler.o%i"ayn ÖLÇME SİSTEMLERİ DİNAMİĞİ VE TEKNOLO:İLERİ Ölçme Kavramları 7 Ölçme 2letlerinin $y%ulama 3i.lemanlarının 'on(trük(iyonları >> .ları 7 )la tik 'n(ek iyon ve Biçimlen0irme Kalı. İmali 7 3oleran lar 7 Bitirme İ&lemleri 7 Kalı. D.leri 7 Dövme-Ba ma Kalı. İmalatın0a 3er ine *9hen0i lik ve Hızlı )rototi. D. 3ork ve 69ç Ölçen 'lemanlar ve Dinamikleri 7 Ba ınç Ölç9m9 ve Dinamikleri 7 Debi Ölç9m9 ve Dinamikleri MUKAVEMET III Kayma *erkezi 7 '#ri 'k enli +ubuklar 7 Kalın -i0arlı .eçimi DAL SEÇMELİ <II VE DAL SEÇMELİ"III $.3.İ.İ= Ö8+*' .ları 7 .lamalar 7 .İB<8<Dİ1' 6İ.İ.212. *alzemeleri 7 Kalı.$K.İ 55 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 7il0i(ayar #e(tekli Ta(arım için #onanım / -a"ılımlar (=!#) ve 'a1(amları / -ü"ey ve 'atı =i(im Mo%elleme Teknikleri / Monta6 / Mo%el Simüla(yonu KALI. 3i.ta =ekillen0irme ' a ları 7 Kalı.

+lenik #ik 3"%ü+ümler / Geometri .İ1<! 3'K!İQİ 5 *'K2!İZ*2 3'K!İQİ 5 32K5* V' İ= B2Q82*2 D:Z'!8'.ntemleri / Takım ve 3+ Parça(ı 7a&lama Si(temlerinin !nali"i TARIM MAKİNALARI II >B .İ= K<!.nelik Bekillen%irme 3lkeleri / :a2i2 -a1ı Tekni&i / 'on(trük(iyon%a 81timi"a(yon / Makine Ta(arımın%a . D.3 3'K!İQİ 5 0$%#2!! .i temleri 7 Ba#lantı *ekanizmaları 7 3arım *akinaların0a Hi0rolik ve <tomatik Kontrol KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ II .TARIM MAKİNALARI I 39rkiyeE0e 3arım al *ekaniza yon 7 3arım *akinaların0a İmalat ve 3a arımın0a 6öz Ön9ne 2lına4ak Faktörler 7 3arım *akinalarının 3ahrik .leman *i2tleri / 'inematik .e(tlik #erece(i / Mec.İ 32.3.)<.r0onomi / 8rtam 'o+ullarına G re Ta(arım / 7oyut Serileri ve Mo%üler Ta(arım MEKANİZMA TEKNİĞİ I Mekani"ma Tekni&in%e !na 'avramlar / . D.32*82.lemanları / 'e(i+me Pro.YARIYIL 3. D.<B<3 *:H'!Dİ. D. D.'K8İ <.2!. 9e(nel ve !yrıntılı Ta(arım / 3malata . -ük 'al%ırma ve 3letme Makinalarının 'on(trük(iyonu ve Tanıtımları SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ 3n%i( G (terimi / Ten( r ve # nü+ümleri / ?"el Ten( rler / Ten( rün Türevi / Vekt rel 7üyüklükler için Ten( r G (terilimi / Sürekli 8rtamlar Mekani&inin Temel #enklemleri / Sürekli 8rtamlar Mekani&i ('atılar) / Sürekli 8rtamlar Mekani&i (!kı+kanlar) KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I 4rün Ta(arımın%a 3+lem 7a(amakları / Pro.5 55 .İ= TRANSPORT TEKNİĞİ I Sanayi%e.8İQİ!' 6İ.lemleri -ü"ey 3"%ü+ümleri / -ü"ey 'e(itleri / 'atı Mo%elleme Mantı&ı DAL SEÇMELİ <IV VE DAL SEÇMELİ"V -.5* *2Kİ!282.&rileri / Genel #ü"lem(el :arekette :ı"lar ve 3vmeler TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ 3malat 'alite(i ve . Ta(arımı ve 3malatı / 7a&lama Pren(i1leri ve . 0$%#%!1 0$%#22! 0$%##20$%#!2 0$%#22% 0$%##2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B B - - F F B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 J J F F F F F D.i temleri 7 3raktör Kon tr9k iyonları ve 3ahrik . D.tkileyen )akt rler / 7a&lama #ü"enlerinin Sını2lan%ırılma(ı.:.uk Mekani"ma(ı ve Gra((/o22 Teoremi / 7a&lama !çıları / 7iyel .lem Tanımlama. 'avram Geli+tirme.uri :areketlilik / 4ç *u. *'K2!İQİ!' 6İ.$K.incirler / Ser.

erti/ika yon .amanlı Si(temler için Ta(arım / 3ki Ser.ntemleri / 'on(trük(iyon .9reç İyile&tirme ve 3a arım 7 İmalat .YARIYIL 0$%#22# 0$%#22$ 0$%##2# 0$%##2$ 0$%#221 0$%#!2# 0$%##22 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 3.İ1'8 K<!3.< OPPP Kalite 1önetim .i temler ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ .lemanları / 'inematik !nali" ve 'oor%inat # nü+ümü / Ter( 'inematik !nali" / #inamik #enklemlerin *ıkarılma(ı / Ro.)<. D.9r09r9lebilir Ba&arı ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ >F .9reçleri )er/orman De#erlen0irme i 7 K1.tan0artları 7 İmalat <r%aniza yonları için Kalite *aliyetleri 7 Kalite De#erlen0irme ve Kalite İyile&tirme 2raçları 7 *o0ern Kalite 1önetimi .3. D. D.3İK V' 6:.<8 55 '!D:.3 3'K!İQİ 55 K<!. Ta(arım ve :e(a1lamaları MEKANİZMA TEKNİĞİ II #ü"lem(el -ürek (kam) Mekani"maları / :areket #iya0ramları / -ürek Pro2illerinin 7elirlenme(i / -ürek Mekani"maları ve 'on(trük(iyonları / Mekani"malar%aki 'uvvet 3letimi / ?"el Mekani"malar OTOMATİK KONTROL II ' k<-er .3o.İ1'8 2K$. 3etkik ve . D.İ1<! 3'K!İQİ 55 *'K2!İZ*2 3'K!İQİ 55 <3<*23İK K<!3. TRANSPORT TEKNİĞİ II Sanayi%e 'ullanılan Mal"eme 3letim Si(temlerinin 'on(trük(iyonları / Seçim 'riterleri KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ II Makina 'on(trük(iyonlarının -a1ım Tar"ları.<8 $16$82*282.:83: B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B B - - B B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 F F F F F F F D.:K. D.9reç ve *amul Kalite in0e Ölçme Bilimi 7 .rak 3eknolo(i i 7 3o.rak İ&leme 2letleri ve *akineleri 7 )ulluklar 7 'kim *akineleri 7 3ohum Hazırlama ve 69breleme *akineleri 7 Biçme *akineleri ve Ke me D9zenleri Biçer0överler 7 Balya *akineleri 7 Di#er Özel K9lt9r *akineleri ve Hayvan4ılıkta Kullanılan .anayi Kurulu&ların0a ve İmalatta Kalite 7 5.&rileriyle Ta(arım / )rekan( =eva.e(tlik #ereceli 'ontrol / #ayanıklılık !nali"i / #ayanıklı 'ontrol Si(temlerinin Ta(arımı ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI Genel .I .2!.9reçleri 7 İmalat <r%aniza yonları için .i temleri ve Hata ız İmalat 7 İmalat <r%aniza yonların0a .n%ü(triyel 'ontrol !lanları / Ta/rik .3.3İ.n%ü(triyel Si(temler #inami&i / #inamik Verimlilik için P@# 'ontrol / P@# 'at(ayıları !yarları / 'ararlılık !nali"i / 'a(ka% 'ontrol / 3leri 7e(lemeli 'ontrol / Tek *evrimli 'ontrol Si(temlerinin Lineer 8lmayan Süreçlere $y0ulanma(ı / Tek #e&i+kenli Mo%el Ta/minine #ayalı 'ontrol İMALATTA KALİTE Kalite ile İl%ili 3emel Kavramlar 7 .i tem HK1. Dök9manta yonu 7 K1.otların Sürülme(i ve 'ontrol DAL SEÇMELİ <VI 1.ıyla Ta(arım / 7o%e #iya0ramları / :yCui(t 'riteri / 'ararlılık Sınırları / )a" 3lerlemeli ve Gerilemeli Tela2i / P@# ile Tela2i / ?lü .5 İ*282332 K28İ3' '!D:. D.

İ .'=İ*8'.<8İQİ B-P-P B-P-P B B - - B B - 3 3 F F D.an iyon *o0ları 7 6öv0e 1a.e(eneratörl9 .İ.9 .i temler ve 3e.n%ü(triyel Gürültü 'aynaklarının Tanımlanma(ı ve Gürültünün 3"ola(yonu MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENER:İ DALI SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ DAL SEÇMELİ"I DERSLERİ %.9 .Gürültünün Tanımı / Gürültü ?lçümü / . D.Dİ 3'. D.uyu Hazırlama 7 'va. TA+IT TİTRE+İMLERİ 3itre&im ve 69r9lt9 De#erlen0irme Ölç9tleri 7 3itre&im ve 69r9lt9 .an iyonu 7 1a.i tem ve Kriterleri 7 Be leme .2!21İ HİD.İ!D' <)3İ*İZ2.3'*8'. 0$%!12% 0$%!12- .Dİ 'K<!<*İ.kileri 7 !onlineer 2naliz 7 3a&ıt .Dİ T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B B B - - B B B - 3 3 3 F F F D.i temlerinin *o0 Davranı&ları 7 3a&ıt .1<! !:K8''.8'.inyalleri 7 3a&ıt 3itre&im ve 69r9lt9 Kaynakları 7 3itre&im ve 69r9lt9n9n 2l%ılanma ı 7 1ol0an Kaynaklanan 69r9lt9 ve 3itre&im 7 3ek . Verimler ve Öz%9l 39ketimler 7 Öz%9l 'ner(i *aliyeti 7 19k ek Ba ınç Buharı 7 2ra Kız0ırma ve $y%ulamaları 7 .erbe tlik Dere4eli .YARIYIL 32=53 3İ3. '!'.ı ının .aratörler ve De%azörler ENER:İ SİSTEMLERİNDE O.i temleri 7 5 ıl 3e i 'lemanları 7 'ner(i Den%e Diya%ramları 7 Kayı.ı al Dinamik Ölç9m )arametreleri 7 3ekerlek Karakteri tikleri 7 3ekerlek Kuvvetleri ve *omentleri 7 1ol 6iri& Bil%ileri 7 3a&ıt 3e.ki i ENER:İ EKONOMİSİ I 6iri& 7 Boyut ve Birim .İ. D.İ 0$%!$21 '!'.lar.İ 5 0$%!121 0$%!12! '!'.TİMİZASYON >J .

$K.lanma ı SANAYİ HİDROLİĞİ . 'konomik <. .timiza yon. *2Kİ!'8'.timum Kriterlerinin Belirlenme i NÜKLEER ENER:İ TESİSLERİ 'ner(i Kaynakları ve !9kleer 'ner(i 7 *a00e 'ner(i '&0e#erli#i 7 2tom al . D.timiza yon $y%ulama ı 7 'ner(i :retim .İ.timiza yon . 0$%!$!$ 0$%!12# 0$%#121 0$%!$22 *<3<.a Karakteri tik '#rileri 7 $y%un )om. 3ermoekonomik <.a 3i.embolleri 7 Hi0rolik 3a&ıma0a Devre Kayı.eaktör Fizi#i 7 Zin4irleme .3emel Kavramlar 7 'ner(i .Dİ 'K<!<*İ.YARIYIL 12K5382.i temler0e 'ner(i Kayı.eçimi 7 Kavita yon 7 Hi0rolik 39rbinler.timiza yon 1öntemleri H2nalitik 1öntemler.eak iyonlar 7 !9kleer F9zyon0an ve Fi yon0an :reyen 'ner(iler 7 Zin4ir . +ok De#i&kenli Fonk iyonlarI 7 8ineer )ro%ramlama 3eknikleri.u.ıvı 1akıtlar. *atri ve 8ineer Fonk iyonlar 7 .orunları 7 1akıtlar ve .timiza yon 7 'ner(i :retim . !9merik 1öntemler.alar 7 Hi0rolik . D.82.ıvı ve 6az 1akıtların 1anma ı 7 1akma . +alı&ma )ren ibi. 5 YAKITLAR VE YANMA 'ner(i .i temlerinin Ka.leri 7 Kon tr9kti/ Özellikleri 7 .Dİ .a0yoaktivite 7 . D.i temleri 7 2maç Fonk iyonlarının 3anımlanma ı H3ermo0inamik <.i temleri 7 Hi0rolik Devre 3a arım $y%ulamaları DAL SEÇMELİ <II VE DAL SEÇMELİ"III $.İ 55 1'!İ8'!'Bİ8İ.eaktör 6949n9n He a. Karakteri tik '#rileri 7 $y%ulamalar MOTOR KONSTRÜKSİYONU *otor Dizaynın 6ereklili#i ve Kon tr9kti/ Faktörler 7 )i ton 7 Biyel 7 Krank *ili 7 *otor Blo#u 7 . D.imlek *eto0u 7 !on-8ineer )ro%ramlama 3eknikleri.eak iyon ve +o#alma Kat ayı ı 7 !ötron Kaybı ve Kritiklik 7 Kritik Boyut He abı 7 .i temlerin0e <.İ1<!$ '!'. 1anma ve 3eorileri 7 Katı.timiza yon.ları 7 Hi0rolik )om.a Dizaynı 7 )om.3'*8'.orunu 7 1akıtlar0a 2ranan 6enel Özellikler 7 Katı 1akıtlarHKöm9r ve ÖzellikleriI 7 Köm9r9n Kokla&tırılma ı.ları 7 Hi0rolik . 3ek De#i&kenli Fonk iyonlar. V' 12!*2 0$%!$!# 0$%!1!# HİD. <lu&umu ve Özellikleri 7 6az 1akıtlar.a#lanma ın0aki 69çl9kler 7 'ner(i 3a&ıyı4ı <rtamlar 7 5 ı ve *ekanik 'ner(i <rtak Kullanımı 7 Buhar 'ner(i in0en 1ararlanma 1öntemleri 7 2tık 'ner(i0en 1ararlanma 1öntemleri 7 Birle&ik +evrimli 5 ıl 3e i ler 7 2y%ıt )ro(elen0irme ' a ları 7 )ro(e $y%ulamaları >K .i temlerin0e 'konomik <.antri/9( )om.a .i temlerinin <. D. K<!. '!'.i temler0e Kullanılan 1a#lar ve Özellikleri 7 Hi0rolik .anayi Hi0roli#ine 6iri& ve 6enel Bil%iler 7 Hi0rolik Devre 'lemanları ve .ıvıla&tırılma ı ve 6azla&tırılma ı 7 .İ *<3<.o#utma ve 1a#lama He abı 7 *otor Dizaynın0aki 3eknolo(ik 6eli&meler ve $y%ulamalar ENER:İ EKONOMİSİ II 'ner(i .<8İK T+U+L K TB TM M KS D ECTS S F-P-P F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F F B B B - - F F F B B B - 3 3 3 3 3 3 J J J F F F D. .i temleri HİDROLİK MAKİNALAR Hi0rolik *akinaların 3eori i 7 +alı&ma )ren ibi 7 'uler ve Bernoulli Denklemleri 7 )er/orman '#rileri 7 Benzerlik ve Boyut 2nalizi 7 )om. 8a%ran%e +ar.ilin0irler 7 Hi0rolik Val/ler 7 Hi0rolik Val/ler 7 Hi0rolik Devreler0e Kontrol .ab 7 Kam *ili 7 .ilin0ir Ka/a ı 7 1atak 7 .eak iyonu 7 !ötron 'ner(iler 7 Fi yon 69ç 3e i leri 7 2tom ve +ekir0ek 7 .timiza yonI 7 <. 'konomik <.a ite B9y9me )roblemi 7 'ner(i :retim .3. 3eori i.anları 1öntemi.

*a/ allar.İ1<!$ F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B B - - F F B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 J J F F F F F D.:K. .İ.7 Dal%a 'ner(i i.eyir 2nalizi 7 Vira(0a .i temleri 7 6el%it 'ner(i i 7 Fu ion 'ner(i i MOTORLAR I <tto *otorların0a Karı&ım <lu&umu 7 Karb9ra yon 7 Karb9ratörler 7 'klenen D9zenler 7 Ka0emeli Dol%ulu *otorlar 7 Benzin )9 k9rtme . Denklemlerinin +ıkarılma ı.'3İ* .o#utma 7 2ra 5 ıtma 7 )er/orman 2rtırma 1öntemleri MOTOR DİNAMİĞİ Krank-Biyel *ekanizma ının Kinemati#i 7 )i ton Kinemati#i 7 Biyelin Kinemati#i 7 K9tlelerin İn0ir%enme i 7 Hareket '0en )arçaların <lu&tur0u#u Kuvvetler 7 *otorların Den%elenme i 7 6enel *otor Dinami#i TA+IT TEKNİĞİ I Hareket Dirençleri 7 Din%il 19kleri 7 8a tik-1ol .İ 2!28İZİ &AZ TÜRBİNLERİ 6iri& ve 3arihçe 7 3ermo0inamik ve Hi0ro0inami#in 3emel Denklemleri 7 6az 39rbinlerinin +alı&ma )ren ibi 7 $çak ve 6emi 3i.ınırları 7 *ekanik. K2Z2!82.5 '!'.YENİLENEBİLİR ENER:İ SİSTEMLERİ 69ne& 'ner(i i 7 6iri& ve 3emel Kavramlar 7 69ne& Kolektörleri 7 69ne& 'ner(i i $y%ulamaları 7 Deotermal 'ner(i. 3emel Denklemler ve B'3Z 8imiti 7 <kyanu lar0an 'ner(i 'l0e i 7 <3'. Di/eran iyel >L . D.i temleri 7 <tto *otorların0a 2te&leme DAL SEÇMELİ <IV VE DAL SEÇMELİ"V -.e(eneratörl9 +evrim? 3anım ve Verim Denklemlerinin +ıkarılma ı 7 *ak imum !et İ& ve 69ç 7 2ra . Vite Kutuları. 55 3$.B< *2Kİ!' K<!.3.YARIYIL 0$%!1!1 0$%#$!1 0$%#$2! 0$%#$21 0$%#12! 0$%!-2$ 0$%#12% T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 62Z 3:.tirlin% +evrimi ile İ0eal Brayton HDouleI +evriminin Kar&ıla&tırılma ı 7 6erçek +evrimler? 3anım ve Verim Denklemlerinin +ıkarılma ı 7 Ba ınç Kayı.İ *<3<.eyir Den%e i 7 3a&ıt 3ahrik . D.9rt9nme Kat ayı ına 'tki '0en )arametreler 7 Hareket Diya%ramı 7 Farklı 3ahrik 6949 ve 1ol =artların0a . D.Bİ!8'. 3emel Kavramlar ve Denklemler 7 Dal%a 'ner(i i İle 'lektrik :retim .i 6az 39rbinleri 7 Kara 3e i lerin0e Kullanılan 6az 39rbinleri 7 İ0eal 6az +evrimleri. 3ork Konverter. B$H2.9z%Rr 'ner(i i ve 3emel Kavramlar 7 . Kayna#ı ve $y%ulamaları 7 . 'ri4 on +evrimi. D. D.3'*8'.Dİ :.ların 'tki i 7 .82. D.9z%Rr 39rbinleri. -arnot +evrimi. Hi0rolik Kavramalar. Dİ!2*İQİ 32=53 3'K!İQİ 5 *<3<.

9reçleri 7 1a# )om.MOTORLAR II Die el *otorların0a Karı&ım 3e&kili ve 1anma 7 İ 3e&ekk9l9 7 *ekanik ve 'lektronik Kontroll9 )9 k9rtme .' '!'.i temlerinin 3anıtılma ı 7 'ner(i 2nalizi 7 'k er(i 2nalizi 7 3ermoekonomi 7 'k er(oekonomi 7 'ner(i :retim . 12Q82*2 V' . D. D.ını/lan0ırılma ı 7 Kazanlar0a Bulunma ı 6ereken Ölç9m ve 'mniyet 'lemanları 7 Kazan İ&letme4ili#i 7 Buharlı Kazanlar0a Be leme . 1a# ' kime i ve 1a# 'k iltme i 7 1a# Katkı *a00eleri. YAĞLAMA VE SOĞUTMA 1a#lama ve 1a#lama )ren i.abit Kanatlar.Dİ 3'.a ı He abı 7 . 2ra Kanat 2yna ı İmalatı ve *ukavemet He a. 'ner(i ve 'k er(i KavramıI 7 'ner(i :retim .u )om.İ K<*). Kon tr9k iyonları.9rt9nmeye 'tki '0en Faktörler 7 İçten 1anmalı *otorlar0a .eyyar Kanat 3e . 1a#lama 1a#ı ve . '!'.e%9latörler 7 İki .82.i temlerin0e Kullanılan 'lemanlar 7 'ner(i :retim . 3e .i temlerin0e Birim :r9n *aliyetleri He a.288'.ayı ı ve He abı 7 3urbo *akineler0e .tan0artlar ENER:İ SANTRALLERİ >M .lama ı DAL SEÇMELİ <VI 1.e%la( BUHAR KAZANLARI Kazanların .o#utu4uları 7 =a/t ve Kavramalar 7 Kritik Devir .Dİ . D.İ 32=53 3'K!İQİ 55 MOTORLARDA A+INMA. İmalatı ve *ukavemet He a. D.ları 7 .a ı ve Filtre He abı 7 1ataklar0a *inimum 1a# Filmi Kalınlı#ı 7 1a#lama .a0yatör He abı 7 *otorlar0aki .lamalar 7 Kazanlar0a 5 ı 3ran /eri 7 Kazan 5 ıtma 19zeyleri 7 Kazan Ölç9len0irilme i ENER:İ ÜRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ 3emel Kavramlar H3ermo0inami#in 5A Ve 55A 1a a.o#utma .o#utmalı *otorlar 7 Die el *otor 3eknolo(i in0eki ve 3a arımın0aki 6eli&meler TURBO MAKİNA KONSTRÜKSİYONU 3urbo *akine 7 Karter. D.ız0ırmazlık 7 *eme.uyu Hazırlanma ı 7 Buhar ve Kon0en 3e i atı 7 1akıtlar ve 1akıt Hazırlama :niteleri 7 1anma 7 Verim ve 1akıt 39ketimi 7 Duman ve .ları 7 3urbo *akinalar0a .8'.i temi 7 İçten 1anmalı *otorlar0a 2&ınma ve 2&ınmaya 'tki '0en Faktörler 7 2&ınma *ekanizmaları 7 .D2 2=5!*2 0$%#$21 0$%#$2# 0$%#12# 0$%#12$ 0$%#-2% 0$%#1## 0$%#$2$ T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B B - - B B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 F F F F F F F D.o#utma .İ V' İ=8'3*'.troklu *otorlar 7 2&ırı Dol0urma ve Hava .9rt9nme ve .i temleri 7 .u Borulu Kazanlar0a 3ermik He a. *ukavemet He a.Ö. 7 1a#ı 2nalizleri 7 1a# De#i&im .<Q$3*2 32=53 V' +'V.8'.'.Dİ 1Ö!'3İ*İ 5 '!'.2!3.it =ekilleri 7 3ekerlekler.leri 7 1a#lama .i temleri 7 . .i temleri 7 1a#lama 1a#ları.ları. .İ.o#utma ve .ları 7 'k enel İti& Kuvveti 7 1ataklar 7 1a#lama +e&itleri.i tem Örnekleri TA+IT VE ÇEVRE *otorlu 3a&ıtların İn an ve +evre :zerine 'tkileri 7 Kirleti4i 'tki i 7 3a&ıtlar0an Kaynaklanan Kirlili#in .i tem 'lemanları 7 .YARIYIL *<3<. D.it =ekilleri.ını/lan0ırılma ı 7 Kirleti4ileri Önleme ve 2zaltma 1öntemleri 7 .eyyar Kanatlar ve 'tki '0en Kuvvetler 7 .eyyar Kanat *ukavemet He a.

antraller 7 Köm9rl9 .antrallerinin +evre el 'tkileri KOM.ını/lan0ırılma 7 Kom.re örlerin He abı ve Boyutlan0ırılma ı 7 .timiza yon ENER:İ TESİSLERİ VE İ+LETMESİ 6enel Bil%iler 7 39rkiyeEnin ve D9nyanın 'ner(i 1ön9n0en Durumu 7 'ner(i :retim .anayi inin 1a.re örler 7 +ok Ba amaklı Kom.re ör9n 3ermo0inami#i 7 )i tonlu Kom. 'ner(i *uha ebe i 7 Ölç9m.antrallere 6iri& ve 6enel Bil%iler 7 Hi0rolik .lamaları 7 Buhar :retim ve Da#ıtım .i temleri 7 İzola yon 7 Fırınlar 7 5 ıtma ve Havalan0ırma.i temler 7 'ner(i *aliyeti He a.i temleri 7 Kazanlar0a Verim He a.a ın0an 1ararlanma 7 Bile&ik 5 ı-69ç :retimin0e <.antrallerin Kar&ıla&tırılma ı 7 .re örler 7 Boyut uz )arametreler ve Kom.RESÖRLER 6enel Bil%iler 7 . 'n tr9manta yon ve )ro e Kontrol 7 'ner(i ve K9tle Denklikleri 7 5 ı :retim 3e i lerin0e 1akma .i temlerinin .re ör Karakteri tikleri ENERJİ YÖNETİMİ I 6enel 'ner(i Durumu 39rk .antrallerin 2na Kı ımları 7 Buhar :retim 3e i leri ve .i temleri 7 3ri(enera yon .lamaları 7 'ner(i . İklimlen0irme 7 Kurutma )ro e i 7 2tık 5 ı ve +evre 7 69ne& 'ner(i i ve 5 ı )om. )ro e ler0e 'ner(i 39ketimi 7 'ner(i 1önetimi ' a ları 7 'ner(i 3a arru/u 't9t 1öntemleri.re örler 7 'lementer 3eori 7 2k iyal Kom.a0yal 2kımlı Kom.antraller 7 6az 39rbinli .antral 1ar0ım4ı *akineleri 7 Ko(enera yon .i temleri 7 )nömatik Fren .ını/lan0ırılma ı 7 Frenleme )ren ibi 7 Frenleme Fizi#i ve Durma *e a/e i 7 Frenleme )er/orman ı 7 <.antraller 7 Kombine +evrim .timum Fren Kuvvetleri 7 Hi0rolik Fren .ı ı.antraller 7 Fuel-<il 1akıtlı .i temleri 7 Do#rultu Kontrol9 7 8a tikler >N .ını/lan0ırılma ı 7 39rbin 3e i leri ve 1ar0ım4ı 3e i ler 7 . Özellikleri 7 'ner(i :retim 3e i lerinin 3eknik ve 'konomik 1ön0en Kar&ıla&tırılma ı 7 3ermik ..antraller 7 .ını/lan0ırılma ı.antralleri .antralleri 7 !9kleer .re ör Karakteri tikleri 7 2k iyal 2kımlı Kom.u Hazırlama ve 'lektrik 3e i leri 7 39rbin 6urubun0a Bulunan 3e i at ve 3eçhizatlar 7 Buhar Kazanın0a Bulunan 3e i at ve 3eçhizatlar 7 Kon0en a yon 3e i leri 7 Kon0en a yon $y%ulamaları 7 'ner(i :retim 3e i lerin0e 'ner(i *aliyeti 2nalizi TA+IT TEKNİĞİ II Fren .

u 3e i atı ve Boyler 7 Hi0ro/orlar ve He a. on 'tki i 7 2b orb iyonlu .u ve 5 ı 1alıtımı *alzemeleri &AZ TESİSATI 6az Borularının ÖzellikleriC Birle&tirme )arçaları. D. Vanalar ve *onta(ı 7 6az Boruların0a 6enle&meler ve 6i0erilme i 7 3e i at 'lemanları ve *onta(ı 7 3e i attaki 1o#u&ma.o#utma 7 Faz Den%eleri 7 3ermoelektrik .23 62Z 3'. D. D.o#utma 7 Doule3hom.manları 7 Örnekler ve $y%ulamalar İLERİ TERMODİNAMİK >O .5HHİ 3'.ROSES DALI SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ DAL SEÇMELİ"I DERSLERİ %.e .uyu 3e i atı 7 2rıtma 3e i atı 7 1an%ın 3e i atı 7 Havuz 3e i atı 7 *ut/ak ve Banyo 3e i atı 7 . .235 0$%!-2! .ıkı&tırmalı .o#utma +evrimlerinin 3anımlanma ı 7 3er -arnot +evrimi 7 Buhar .o#utma -ihaz ve 'ki.YARIYIL 0$%!-21 .MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI". SIHHİ TESİSAT 3emiz .İ.o#utma 7 Ka0emeli .manların Belirlenme i 7 19k ek Ba ınçlı 6az Boru 3e i atı 7 2lçak Ba ınçlı 6az Boru 3e i atı 7 Buhar 3e i atı 7 6az Boru 3e i atı 7 $y%ulamalar ve Örnekler SOĞUTMA TEKNİĞİ .o#utma +evrimleri 7 .u 3e i atı 7 1a#mur .İ.o#utma 7 6erçek . Kuralları 7 )i .<Q$3*2 3'K!İQİ 0$%!-2% 0$%!-2İ8'. Korozyon ve 6i0erilme i 7 3e i atın 5 ı İzola yonu 7 3e i atın Boyutlan0ırılma ı ve 'ki.İ 3'.u 3e i atı ve )ro(e 3a arım ' a ları 7 .ı4ak .*<Dİ!2*İK T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B - - B B B B - 3 3 3 3 F F F F D.o#utu4u 2kı&kanlar 7 .

i temlerin Kararlılı#ı 7 3ermo0inamik )otan iyel Fonk iyonları ve *inimum )ren i.ını/lan0ırılma ı 7 Kazanlar0a Bulunma ı 6ereken Ölç9m ve 'mniyet 'lemanları 7 Kazan İ&letme4ili#i 7 Buharlı Kazanlar0a Be leme .<.3ermo0inamik Den%e Ko&ulları 7 3ermo0inamik .i temleri 7 Hava Debi i .ını/lan0ırılma ı 7 . D. 3'K!İQİ B$H2. ISITMA HAVALANDIRMA 5 ıtma . *'K2!İQİ ). D. -la.5 K8İ*2 B-P-P B-P-P B-P-P B B B - - B B B - 3 3 3 F F F D.e(im0e 5 ı 3ran /eri 73a&ınımlı D9z 8evha7 3a&ınımlı .onlu Ha4imler 1öntemi 7 .onlu Fark 1öntemi7 +ok Boyutlu 5 ı İletimi 7 5&ıma ile 5 ı 3ran /erinin 6enel )ren i.manları 7 1az Klima ı ve 5 ı Kazan4ı He abı 7 Kı& Klima ı 7 !emlen0irme )ro e leri ve .er Da#ılımlı Fazlar 2kımı 7 )nömatik 3ran .oları He abı ve Boyutlan0ırılma ı 7 Kazan Dairelerinin )lanlanma ı 7 Kazan 20e0inin Belirlenme i 7 Kazan ve Ba4a He a.onlu Farklar 1öntemi 7 .iyah 19zeyler 2ra ın0a 5 ı 3ran /eri 7 =ekil Faktör9 7 6ri 19zeyler 2ra ın0a 5 ı 3ran /eri 7 6az 5&ınımı KLİMA ) ikometri ve !emli Havanın 3ermo0inami#i 7 İklimlen0irme . D.i temler7 1arı .9rek iz .2!.LAMALI AKI+KANLAR MEKANİĞİ 2kı&kanlar *ekani#in0e 3emel Kavramlar 7 Kı mi Di/eran iyel Denklemlerin .a .İ 55 F-P-P F-P-P B-P-P F F B - - F F B - 3 3 3 J F F D.ları 7 5 ıtı4ıların .oru ve )ro(e i 7 6erçek 5 ı Kaybı He abı 7 1akla&ık 5 ı Kaybı He a.2)82*285 2K5=K2!82.olanma ı 7 Havalan0ırma .u Borulu Kazanlar0a 3ermik He a.eçimi 7 Hava *en/ezleri .*2 5.leri 7 3ermo0inamik Özelik Ba#ıntılarıC *a@"ell Ba#ıntıları.lan0ırılma ı 7 )om.F'.ort 7 Hi0rolik 3ran .onlu 'lemanlar 1öntemi 7 Kararlılık 2nalizi 7 2# <lu&turulma ı 7 Bil%i ayar 6ra/ik 3eknikleri ve *o0el <lu&turma 7 )aket )ro%ramların Kullanımı .eyron Denklemi.i temleri 7 $y%ulama ve Örnekler BP .5 3.eçimi 7 6enle&me De.leri 7 )9 k9rtme Film 2kımları 7 !e"ton al <lmayan 2kı& BUHAR KAZANLARI Kazanların .ort 7 2yırma )ro e leri 7 Karı&ma 7 .eçimi ve 1erle&imi 7 Kolon =ema ı +ıkarılma ı 7 Kritik Devre He abı 7 Kolonların +a.o#utma Kuleleri 7 İklimlen0irme0e 5 ı 6eri Kazanım .onlu Katı7 ok Boyutlu 'tkiler7 .lamalar 7 Kazanlar0a 5 ı 3ran /eri 7 Kazan 5 ıtma 19zeyleri 7 Kazan Ölç9len0irilme i ISI TRANSFERİ II Kaynama .eçimi 7 Hava Kanalı He abı HESA.YARIYIL 0$%!-!# 0$%!-!$ 0$%!-22 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 5.i temleri 7 Hava =artlan0ırma -ihaz ve 'ki.a0yal .e(imleri ve 5 ı 3ran /eri 7 1o#u&ma0a 5 ı 3ran /eri 7 .e0imanta yon 7 2b orb iyon 7 Kurutma ve 3i.a. K2Z2!82.uyu Hazırlanma ı 7 Buhar ve Kon0en 3e i atı 7 1akıtlar ve 1akıt Hazırlama :niteleri 7 1anma 7 Verim ve 1akıt 39ketimi 7 Duman ve .te/an Boltzman ve Kir4ho// Kanunları 7 .'.i temleri 7 *erkezi 5 ıtmanın 'lemanları 2na Boru Da#ıtım =ekilleri 7 5 ı 1alıtımının Önemi 7 5 ı 1alıtım . Doule-3hom.ları 7 1akıtların De.ROSES TEKNİĞİ Di . D.leri 7 . on Kat ayı ı 7 Kimya al Den%e ve Faz Den%e i DAL SEÇMELİ <II VE DAL SEÇMELİ"III $. 0$%!-2# 0$%!-2$ 0$%!-21 H'.53*2 H2V282!D5.

İ!İ! *<D'88'!*'.lama .a ın0an 1ararlanma 7 Bile&ik 5 ı-69ç :retimin0e <. :ç%en Diya%ram.o#utma 3eori i.8İK .im9la yonu 7 Özel 'n09 triyel $y%ulamalar ve *ekatroni#e 6iri& ENERJİ YÖNETİMİ I 6enel 'ner(i Durumu 39rk .3'*8'. 3'K!İQİ K:38' 3.leri 7 Di/9zyon Kat ayı ı 7 6azlar0a .ROSES TEKNİĞİ Buharla&tırı4ıC 5 ı ve K9tle Den%eleri.timiza yon .1<!$ '!'. K<!3.i temleri 7 İzola yon 7 Fırınlar 7 5 ıtma ve Havalan0ırma.İ V' .i tem *o0elleme 3eknikleri 7 . . İklimlen0irme 7 Kurutma )ro e i 7 2tık 5 ı ve +evre 7 69ne& 'ner(i i ve 5 ı )om.eak iyon ile K9tle 3ran /eri 7 Homo(en ve Hetero(en . D.ılan0ırılma ı 7 Kontrol Bile&enleri ile Kon tr9k iyonun Kontrole $yumu ve *aliyet 3e biti 7 ).i-Kon antra yon Diya%ramları.'. ).ve )8.eak iyonlar7 Konvek iyon ile K9tle 3ran /eri7 8aminar 2kım0a 39rbilan lı 2kım0a ve İki Fazlı .DAL SEÇMELİ <IV VE DAL SEÇMELİ"V -. Boyut 2nalizi 7 . 'k trak iyon He a.İ1'8 K8İ*2 TERMİK .F'.ROSES KONTROL I )ro e Kontrol9n Önemi ve 6eli&imi 7 Veri 3o.ıvılar0a ve Katılar0a Di/9zyon 7 Kararlı Hal Di/9zyon *o0elleri 7 Kimya al .ik Den%eler7 Faz . 5 ı ve K9tle Den%eleri 7 'k trak iyonC Katı-.i temler 7 *atematik 1öntemler 7 3emel *9hen0i lik Bil%ileri.i temleri.en ör 3eknolo(ileri. D. D.anayi inin 1a.i tem 1a. D. )D.'.<. 'ntal.i temlerinin İlkeleri 7 Ba it D9zey0e 8a.3.i tem *antı#ının +ıkarılma ı.i temler için . .i temler için *akro ko.ı ı. Kaynama !okta ı Diya%ramları.*İK ). *antık al 2l%oritma 3a arımı 7 )ro e Kontrol9n *atematik el İlkeleri ve Örneklerle +öz9m9 B> . 5.en örler.ınırın0a K9tle 3ran /eri7 $y%ulamalar7 2ynı 2n0a 5 ı. D9hrin% Kai0e i.ler +alı&ma ve <toma yon0a Kullanılma İlkeleri 7 Di(ital ve .lamaları. Kullanılma ve . 5 ı ve K9tle Den%eleri. )ro e ler0e 'ner(i 39ketimi 7 'ner(i 1önetimi ' a ları 7 'ner(i 3a arru/u 't9t 1öntemleri. D.<8 5 '!D:. +ok 3e irli Buharla&tırma 7 Di tila yonC Buhar-.İ *:H'!Dİ. 'ner(i *uha ebe i 7 Ölç9m.i temleri 7 Kazanlar0a Verim He a. . Frak iyon.9reklilik Denklemi ve Korunum Denklemleri 7 Di/9zyonun )ren i. ). 'n tr9manta yon ve )ro e Kontrol 7 'ner(i ve K9tle Denklikleri 7 5 ı :retim 3e i lerin0e 1akma . K9tle ve *omentum 3ran /eri MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU *9hen0i lik 3a arımının İlkeleri ve +alı&an . )5D Kontrol .2!. Di tila yon *eto0ları.la4e Dön9&9mleri 7 )ro e Kontrol .ekti/ika yon. Kolon He a. D.İ.o#utma Kule i.İ*:82.i temler0e K9tle 3ran /eri7 Faz Den%e i7 +ok Bile&enli .Dİ 1Ö!'3İ*İ 5 F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B - - F F B B B B -- 3 3 3 3 3 3 J F F F F F D.lamaları.ayı al Bil%i ve Bil%i 6iri& +ıkı& İlkeleri 7 .lamaları 7 Buhar :retim ve Da#ıtım . 6ra/ik +öz9m. )5.ıvı 'k trak iyon.eçim İlkeleri 7 $y%ulamalarla )ro e Kontrol ve . !em 6i0erme ve . 6ra/ik +öz9m KÜTLE TRANSFERİ 6iri&7 3anımlar 7 Kavramlar 7 Birimler7 +ok Bile&enli .<.aoult ve Henry Kanunları.i tem .ıvı Den%e i.YARIYIL 0$%#-!1 0$%#-!! 0$%#-2! 0$%#-2% 0$%#-20$%#-2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 3'.u . . +öz9n9rl9k ve Den%e Diya%ramları 7 !emlen0irme.

Havalan0ırma ve İklimlen0irme .i temleri KURUTMA Kurutma .i temlerin0e 'ner(i 1önetimi 7 2tık 5 ının De#erlen0irilme in0e 'ner(i 1önetimi ve 'konomik 2naliz $y%ulamaları 7 Kurutma )ro e in0e 'ner(i 1önetimi ve De#erlen0irilme i 7 1enilenebilir 'ner(i Kullanımın0a 'konomik 2naliz $y%ulamaları .ROSES KONTROL II )8-Elerin *o09llerinin 1a.53*2 3'K!<8<Dİ8'. 0$%#-2# 0$%#-2$ 0$%#-21 0$%#-## 0$%#-#1 ).i temleri ve Kullanım 2lanları 7 Kurutma0a K9tle 3ran /eri 7 Kurutu4ular 7 Kurutma .İ V' 5.o#utu4u .Dİ.u Hava Karı&ımlı .8İK .1<!$ '!'. K<!3.aları BB .ılan0ırılma ı 7 Ba it 'lektronik İlkeler ve 'lemanlar 7 )ro e Kontrol $y%ulamalarının *atematik +öz9m9 ile <toma yon *antı#ı ve İhtiyaç Duyulan Kontrol 'lemanlarının Belirlenme i 7 )8.5 . .uyu Kalite i ve .timiza yon 7 .i temler 7 69ne& 'ner(i i ile .İ!İ! <)3İ*İZ2.i temleri 7 Havalan0ırma 7 )ıhtıla&tırma1umu&akla&tırma 7 +ökt9rme 7 Filtra yon 7 Kimya al +ökt9rme 7 Dezen/ek iyon 7 İyon De#i&tirme 7 20 orb iyon 7 +öz9nm9& *a00e 6i0erimi 7 2rıtma 3eknolo(ileri 7 Kimya al 2rıtma .ENDÜSTRİYEL KLİMA .i temlerin0e 'ner(i 1önetimi ve 'konomik 2naliz $y%ulamaları 7 5 ıtma.TİMİZASYONU *9hen0i lik . MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN O.timiza yon 7 Kı ıtlamalı <.lama ARITMA TEKNOLOJİLERİ İçme .İ.o#utma 1öntemi İle *ahal Klima ı H3ek til Klima ıI 7 39m .İ B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B - - B B B B B - 3 3 3 3 3 F F F F F D.i temleri 7 .<8 55 2. D.ları 7 69ne& Kollektör9 Ba#lantı =ekilleri 7 69ne& Kollektörlerin0e Kullanılan 2kı&kanlar 7 69ne& 'ner(i iyle Havuz 5 ıtma 7 Konutların 69ne& 'ner(i iyle 5 ıtılma ı 7 2kti/ ve )a i/ .$3*2 6:!'= '!'.uyun !emli Hava İçeri in0e Buharla&ma ı ve K9tle 3ran /eri 7 .uyu 2rıtma .arati/ .o#utma 7 69ne& )illeri 7 5 ı )om.ASI SİSTEMLERİ 69ne& 'ner(i i Kullanım 1erleri ve 39rkiyeE0e $y%ulamaları 7 69ne& Kollektörleri 7 D9z Kollektör9n 69ne& 5&ınımı ve 1atay D9zlemle 1a.ılı.Dİ 1Ö!'3İ*İ 55 B-P-P B - - B - 3 F D.i temlerinin 3a arımı. D. D. D.tan0artlar 7 İçme .i temler 7 Hava Kanalları He abı ve Kon tr9k iyon DAL SEÇMELİ <VI 1.İ K$.'.<. Buhar :retim ve Da#ıtım .3'*8'.i temleri 3a arımı &ÜNE+ ENER:İSİ VE ISI .)ro%ramlama *eto0ları ve Dilleri 7 8ea00er )ro%ramları ve $y%ulamaları 7 8aboratuar0a Ba itten Karma&ı#a Kontrol $y%ulamaları ve 1azılımlarının 1a.3'*8'.YARIYIL 0$%#-22 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S *:H'!Dİ.i temleri 7 Biyolo(ik 2rıtma .İ.omut <larak D9zeneklerinin +alı&tırılma ı 7 Veri 3o. 3emel *9hen0i lik Bil%ileri 7 Bir ve +ok Boyutlu Kı ıtlama ız <.OM.i temlerin Dinamik Davranı&ı 7 3a arım 69venilirli#i 7 Özel *9hen0i lik $y%ulamaları ENER:İ YÖNETİMİ II 'ner(i 3a arru/u 't9t $y%ulamaları 7 5 ı :retim 3e i leri.i temler 7 'va.tı#ı 2çılar 7 Kollektör 'ner(i Den%e i ve Verimi 7 )ro(e He a.5 )<*)2.ulu Klima .

'k tr9zyon. D'.lamalar 7 . Monta6 *i"imleri ve #ü"enlemeleri TALA+SIZ +EKİL VERME I )la tiklik ve İç 1a. #ü"enleme.lan0ırılma ı 7 *etalik *alzemelerin 'la tiklik *o09l9n Önemi 7 2kma ve +ekme Dayanımlarının Belirlenme in0e 1a.ı 7 .3'K8İ +İZİ* 0$%!22% 3282=. D. 1orulma ve 2&ınma Dayanımlarının Önemi ve Belirlenme i 7 Korozyon Diren4i ve Korozyon0an Koruma için 2lınma ı 6ereken Önlemler 7 3emel Faktörlerin *alzeme .o#uk ve .'+İ*İ *'K2!İZ*2 3'K!İQİ 5 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B - - B B B B - 3 3 3 3 F F F F D.eçimin0e Önemi 7 *akina 2na ve 1ar0ım4ı 'lemanları İçin *alzeme .8İQİ!D' 0$%!!2% 0$%##2*28Z'*' .ılan Deneyler ve He a. 'e(it. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 7il0i(ayar #e(tekli ve 'la(ik *i"imin 'ar+ıla+tırma(ı / :ar%ware ve So2tware Tanıtımı / *i"im. D.eçimi BF .9r9nme.212. D. !yar 'omutları / G rünü+.ı4ak =ekillen0irme 7 =ekillen0irmenin *ekanik ' a ları 7 3ala& ız =ekil Verme *ekani#i 7 )a o D9zenleme ' a ları 7 =ekillen0irme0e Kuvvet. Ha00eleme.YARIYIL Bİ86İ. İ& ve 5 ı 7 Dövme. Ba ma. +ekme ve .MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İMALAT DALI SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ DAL SEÇMELİ"I DERSLERİ %.a4 İ&leme 1öntemlerin0e Kuvvet ve İ& MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ *9hen0i lik *alzemelerinin 3anımlanma ı ve 6ru.*' 5 0$%!!2! *2Kİ!' *:H'!Dİ. ?lçülen%irme.5Z ='Kİ8 V'.

3'K8İ 32. 3a&lama 1öntemleri 7 İmalat ve ' a İ&leme Zamanları İMALATTA OTOMASYON )8. . 'lektrik el.lama. 3ermo et. )lanyalama.5*A K21!2K 3'K!İQİ 5 3282=85 ='Kİ8 V'.3İK *28Z'*'8'. D. 2levlenme.tan0artları 7 )la tiklerin 3anımlayı4ı 3e tleri 7 )la tik *alzemelerin . D.tan0artlar 7 3ermik Ke me 1öntemleri TALA+LI +EKİL VERME I 3ala&lı =ekil Vermenin ' a ları ve İ&lemlerin . Frezeleme. D.2. 3e t ve .öle *antı#ı 7 Bellek 2lanları ve +e&itleri 7 8a00er )ro%ram 1azılımı 7 Di%ital ve 2nalo% 6iri&-+ıkı& *o09lleri 7 Komut .etleri 7 )8.ları 7 Kalı.MEKANİZMA TEKNİĞİ I Mekani"ma Tekni&in%e !na 'avramlar / .ları 7 . İMAL TEKNİĞİ Kalı.İ8*'.ların ve Kalı.LASTİK MALZEMELER VE +EKİLLENDİRİLMESİ )olimerlerin 3anım ve .YARIYIL K285) İ*28 3'K!İQİ 0$%!!!$ İ*282332 <3<*2.İ KALI.ta =ekillen0irme ' a ları 7 Kalı.leman *i2tleri / 'inematik . )la tik ve 'la tomerler 7 Kauçuk *alzemeler7 )la tik *alzeme 3a arım 3eknikleri 7 )la tiklerin =ekil Verme 1öntemlerinin 3anımlanma ı 7 =ekillen0irme0e <lu&an Hatalar 7 )la tik *alzemelerin 6eri Kazanımı DAL SEÇMELİ <IV VE DAL SEÇMELİ"V BJ .3erminolo(i i ve +evre Birimleri 7 )8-Enin 'n09 triyel Kullanım 1erleri 7 .ları 7 )la tik 'n(ek iyon ve Biçimlen0irme Kalı. 3i. İmali 7 3oleran lar 7 Bitirme İ&lemleri 7 Kalı.)ro%ram Örnekleri 7 .-2D2 *antı#ı DÖKÜM TEKNİĞİ I Demir Dı&ı *etaller71a.ılarının İn4elenme i 7 )la tiklerin 5 ıl.leri 7 Dövme-Ba ma Kalı. *ekanik Özellikleri 7 )la tik *alzeme . *atka.1<! 0$%!!%$ İ*282332 Bİ86İ.ını/lan0ırılma ı 7 3ermo. D. 'lemanlarının 3a arımı 7 Kalı.la tikler.&rileri / Genel #ü"lem(el :arekette :ı"lar ve 3vmeler DAL SEÇMELİ <II VE DAL SEÇMELİ"III $.e(tlik #erece(i / Mec. D.uk Mekani"ma(ı ve Gra((/o22 Teoremi / 7a&lama !çıları / 7iyel .incirler / Ser.ını/lan0ırılma ı 7 3ala&lı =ekillen0irmeyi 'tkileyen Faktörler 7 Ke i4i 3akımlar ve *alzemeleri 7 3ornalama. İmalatın0a 3er ine *9hen0i lik ve Hızlı )rototi.onlu 'leman 2naliz 3eknikleri 7 F'2HF'*I )ro%ramları Kullanımı ve $y%ulamaları 7 3a arım )ro%ramların0a *o0elleme ve $y%ulamalar 7 İmal 1öntemine 6öre 3a arım 3ekni#i KAYNAK TEKNİĞİ I Kaynak Dı&ı Birle&tirme 1öntemleri 7 Birle&tirme ve Ka. *alzemeleri 7 Kalı.a4 =ekillen0irme Kalı.uri :areketlilik / 4ç *u.leme $y%ulamaları İMALATTA BİL&İSAYAR DESTEKLİ TASARIM 'n09 triyel 3a arımın ' a ları 7 Kla ik. D. 0$%!!2# 0$%!!2$ 0$%!!21 0$%!!## 0$%!!12 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B B - - F F B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 J F F F F F F D.ı al Özellikleri7'n09 tri0eki Önemi7Demir Dı&ı *etallerin Dök9m 1öntemleri7$y%ulama 2lanları7Dök9m Hataları ve alınabile4ek önlemler .ını/lan0ırılma ı 7 )olimerlerin Kimya al ve Fizik el 1a.i tematik ve Bil%i ayar De tekli 3a arımın $y%ulama ve Kullanım 2lanları 7 Bil%i ayar De tekli 3a arım $y%ulama ın0a Bil%i ayar De tekli +izim. Kimya al.212. D'.lama 2maçlı Kaynak İ&lemlerinin ' a ları 7 'r%itme Kaynak 1öntemleri 7 Ba ınç Kaynak 1öntemleri 7 Kaynak *akina Donanımları 7 İlave ve 1ar0ım4ı *alzemeler 7 . V' ='Kİ88'!Dİ.*' 5 DÖK:* 3'K!İQİ 5 )82.

D. Vi0a 2çma. . D.ntemleri ve #onatımları / # küm :atalarıD TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ 3malat 'alite(i ve .3'K8İ 0$%#!!% 0$%#!!! 0$%#22! 0$%#!20$%#!2! 0$%#!2% 0$%#!2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F B B B B B - - F F B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 J F F F F F F D.8'. 3'Z62H82.*' 55 32K5* V' İ= B2Q82*2 D:Z'!8'. D.5 V' 3'. Di&li +ark 2çma ve +ok İn4e 3ala& Kal0ırma 1öntemleri 7 Ke i4i 3akım Dizaynının ' a ları 7 6elenek el <lmayan İ&leme 1öntemleri ve 3emel ' a ları TALA+SIZ +EKİL VERME II 3ala& ız =ekillen0irme *akinaları.3$K.*' 55 3282=.İ 0$%#!21 İ*282332 K28İ3' 0$%#!2# !:*'.-.lem Tanımlama.ı / 'alı1 ve Maça Mal"emeleri ve :a"ırlanma(ı / 'alı1lama .İ BK .3İK İ=8'*' *2Kİ!282. D.on İ&lem4i 7 .iliyeti / Mo%el ve #i"aynı / -olluk Si(temi ve 7e(leyici :e(a.nelik Bekillen%irme 3lkeleri / :a2i2 -a1ı Tekni&i / 'on(trük(iyon%a 81timi"a(yon / Makine Ta(arımın%a . İ&lem )arametrelerinin . D.i temleri. Karakteri tikleri ve .r0onomi / 8rtam 'o+ullarına G re Ta(arım / 7oyut Serileri ve Mo%üler Ta(arım KAYNAK TEKNİĞİ II Kaynak Kabiliyeti 7 Kaynak 'mniyeti 7 Kaynak 6erilmeleri ve =ekil el Bozulmalar 7 *etalur(ik ' a lar 7 2la&ımlı +eliklerin Kayna#ı 7 Demir Dı&ı *etallerin Kayna#ı 7 Kaynak İ&lemleri için 5 ıl İ&lemler 7 Özel Kaynak 1öntemleri TALA+LI +EKİL VERME II Bro&lama. 9e(nel ve !yrıntılı Ta(arım / 3malata .YARIYIL İ*2823 . D.5Z ='Kİ8 V'. İ*2823 H-2*I DÖK:* 3'K!İQİ 55 K<!. 'avram Geli+tirme.tkileyen )akt rler / 7a&lama #ü"enlerinin Sını2lan%ırılma(ı.<88: 32K5* 0$%#!#2 0$%#!2$ 0$%#!## T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B - - B B B B B - 3 3 3 3 3 F F F F F D.eçimi ve 3akımlan0ırma 7 3akım 1ollarının <lu&turulma ı 7 . D.ını/lan0ırılma ı.İ. !9merik Kontroll9 3ez%ahlar ve -2D ile İli&kileri 7 -2* )ro%ramların0a *o0elleme.İK K<!3. D'.İ1<! 3'K!İQİ 5 K21!2K 3'K!İQİ 55 3282=85 ='Kİ8 V'. Ta(arımı ve 3malatı / 7a&lama Pren(i1leri ve . İ*282332 K<*)<Zİ3 *28Z'*'8'.YARIYIL Bİ86İ.im9la yon KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I 4rün Ta(arımın%a 3+lem 7a(amakları / Pro. D. D. 3e tereleme.İ BİL&İSAYAR DESTEKLİ İMALAT )CAM* Bil%i ayar De tekli İmalat H-2*I için Donanım 7 1azılımlar ve Özellikleri 7 İmalat .ntemleri / Takım ve 3+ Parça(ı 7a&lama Si(temlerinin !nali"i DAL SEÇMELİ <VI 1.eçimi 7 3akım ve Donatım Dizaynı İlkeleri 7 Özel *akinalar 7 <toma yon ve !9merik Kontrol $y%ulamaları 7 3e i ler 7 Hatalar ve 6i0erilme i 7 . D.İ.3'*8'.212. )82.tan0artlar DÖKÜM TEKNİĞİ II Metaller%e 'atıla+ma 8layı / !kılcılık ve # küm 'a.

*ekanik Özellikleri.i temlerinin İn4elenme i 7 Bil%i ayar B9t9nle&ik İmalat H-5*I 7 $zman .i tem HK1.ozit *alzemelerin Korozyonu . :retimi.OZİT MALZEMELER Kom.i temler 7 İmalat . 3anımı.i temlerin0e 3a&ıma .9reçleri 7 İmalat <r%aniza yonları için . Özellikleri ve Kullanım 2lanları 7 . .i temlerinin 1a. 3etkik ve . 3eknolo(i i 7 Bil%i ayar De tekli )ro e )lanlama 7 *alzeme İhtiyaç )lanlama ı 7 ' nek İmalat H94releri ve ' nek İmalat .eramik *atri li Kom.9reç İyile&tirme ve 3a arım 7 İmalat .avurma ve 5 ıl =ekillen0irme Donatımları 7 3ala&lı İ&leme 7 Birle&tirme ve Birle&tirme Donatımları 7 1ar0ım4ı Donatım ve 3e i ler 7 <toma yon $y%ulamaları BL .ve D!. :retimi.< OPPP Kalite 1önetim .ı ı.LASTİK İ+LEME MAKİNALARI VE TESİSLERİ )la tiklerin İ&lenme 1öntemleri 7 İ&leme Karakteri tikleri ve Hazırlık 7 Ba ma ve 3ran /er 1öntemleriC )re leri 7 'n(ek iyon ve 'n(ek iyon *akineleri 7 'k tr9zyon.ozit *alzemeler.9r09r9lebilir Ba&arı NÜMERİK KONTROLLU TAKIM TEZ&AHLARI !9merik Kontrol ve ' a ları 7 !-. Di#er *alzemelerle Kar&ıla&tırılma ı 7 *etal *atri li Kom. Dök9manta yonu 7 K1. 'k tr90erler 7 Dök9m. Özellikleri ve Kullanım 2lanları 7 Kom.ozit *alzemeler.tan0artları 7 İmalat <r%aniza yonları için Kalite *aliyetleri 7 Kalite De#erlen0irme ve Kalite İyile&tirme 2raçları 7 *o0ern Kalite 1önetimi .erti/ika yon . Önemi 7 *atri ve 3akviye *alzemeleri 7 3akviye-*atri 2ray9zey İli&ki i ve Önemi. :retimi.İMALAT SİSTEMLERİ 3anım ve Kavramlar 7 6ru.9reçleri )er/orman De#erlen0irme i 7 K1.3ez%ahlar 7 !9merik Kontrollu 3ez%ahların Kontrol .I . Kı ımları ve Kontrol Devreleri 7 !9merik Kontrollu 3ez%ahların Kon tr9k iyon Özellikleri 7 'lle )ro%ramlama 7 Bil%i ayar 1ar0ımıyla )ro%ramlama İMALATTA KOM.9reç ve *amul Kalite in0e Ölçme Bilimi 7 .ozit *alzemeler.ozit *alzemeler.i temleri ve Hata ız İmalat 7 İmalat <r%aniza yonların0a .anayi Kurulu&ların0a ve İmalatta Kalite 7 5.i temleri İMALATTA KALİTE Kalite ile İl%ili 3emel Kavramlar 7 . -!. Özellikleri ve Kullanım 2lanları 7 )la tik *atri li Kom.ozit *alzemelerin 3ahribatlı3ahribat ız *uayene 1öntemleri 7 Kom.

İ1<! 6'<A 5 .İ.Dİ 'K<!<*İ.MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ &ENEL DALI SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ DAL SEÇMELİ"I DERSLERİ %. D. D.i temlerinin *o0 Davranı&ları 7 3a&ıt .an iyon *o0ları 7 6öv0e 1a.YARIYIL 0$%!$21 0$%!120$%!121 0$%!-2! 0$%!-21 0$%!-2% 0$%!22% 0$%!22! 0$%!#21 0$%!%21 0$%!!-1 0$%!!2% T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 32=53 3İ3.'=İ*8'. D. D.kileri 7 !onlineer 2naliz 7 3a&ıt . D.'+İ*İ B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B B B B B B B - - B B B B B B B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 F F F F F F F F F F F F D. TA+IT TİTRE+İMLERİ 3itre&im ve 69r9lt9 De#erlen0irme Ölç9tleri 7 3itre&im ve 69r9lt9 .İ*A 2!28İ3İK *'K2!İK Bİ.:K.i temler ve 3e.9 . D.9 . D. D.23 .*' 3'K!İQİ *2KA *$HA V' *28ZA .3A +İZİ* K<!.İ.inyalleri 7 3a&ıt 3itre&im ve 69r9lt9 Kaynakları 7 3itre&im ve 69r9lt9n9n 2l%ılanma ı 7 1ol0an Kaynaklanan 69r9lt9 ve 3itre&im 7 3ek .İ .2!21İ HİD.erbe tlik Dere4eli .İ. D.8'=3İ.3'* Dİ!A V' .235 .3.5HHİ 3'. D. D.<Q$3*2 3'K!İQİ Bİ86AD'.an iyonu 7 1a.ı ının .İ 5 62Z 3'.<85Q5 '!'.ki i BM .ı al Dinamik Ölç9m )arametreleri 7 3ekerlek Karakteri tikleri 7 3ekerlek Kuvvetleri ve *omentleri 7 1ol 6iri& Bil%ileri 7 3a&ıt 3e.

uyu Hazırlama 7 'va. Monta6 *i"imleri ve #ü"enlemeleri KONSTRÜKSİYON GEOMETRİSİ I Geçi+ -ü"eyleri ve !çınımlar / -ü"ey ve =i(im !ra 'e(itleri / :eli( ve #i&er .m1e%an( / :i%rolik Si(temler #inami&i ve Si(tem .lar.e(eneratörl9 . Verimler ve Öz%9l 39ketimler 7 Öz%9l 'ner(i *aliyeti 7 19k ek Ba ınç Buharı 7 2ra Kız0ırma ve $y%ulamaları 7 .o#utma 7 Ka0emeli . 7a&lar / La0ran0e #enklemleri / Varya(yon :e(a.u 3e i atı ve Boyler 7 Hi0ro/orlar ve He a.SANAYİ HİDROLİĞİ .lemanları. Kuralları 7 )i . !yar 'omutları / G rünü+.ının 3lkeleri / :amilton 3lke(i.&ri(el -ü"eyler / =!# 8rtamın%a $y0ulamalar SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYONU Mekanik Si(temler #inami&i ve Si(tem . .ları 7 Hi0rolik .manları 7 Örnekler ve $y%ulamalar BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 7il0i(ayar #e(tekli ve 'la(ik *i"imin 'ar+ıla+tırma(ı / :ar%ware ve So2tware Tanıtımı / *i"im.lektrik(el Si(temler #inami&i ve Si(tem . on 'tki i 7 2b orb iyonlu .ıkı&tırmalı . #ü"enleme.embolleri 7 Hi0rolik 3a&ıma0a Devre Kayı. Vanalar ve *onta(ı 7 6az Boruların0a 6enle&meler ve 6i0erilme i 7 3e i at 'lemanları ve *onta(ı 7 3e i attaki 1o#u&ma.o#utu4u 2kı&kanlar 7 .o#utma +evrimleri 7 .ilin0irler 7 Hi0rolik Val/ler 7 Hi0rolik Val/ler 7 Hi0rolik Devreler0e Kontrol .o#utma 7 Doule3hom.ları 7 Hi0rolik )om.o#utma 7 Faz Den%eleri 7 3ermoelektrik . 'e(it. ?lçülen%irme.u ve 5 ı 1alıtımı *alzemeleri SOĞUTMA TEKNİĞİ .u 3e i atı 7 1a#mur .i temler0e Kullanılan 1a#lar ve Özellikleri 7 Hi0rolik .o#utma +evrimlerinin 3anımlanma ı 7 3er -arnot +evrimi 7 Buhar .i temleri 7 Hi0rolik Devre 3a arım $y%ulamaları ENER:İ EKONOMİSİ I 6iri& 7 Boyut ve Birim . .i temler0e 'ner(i Kayı.lektrik(el . Korozyon ve 6i0erilme i 7 3e i atın 5 ı İzola yonu 7 3e i atın Boyutlan0ırılma ı ve 'ki.lemanları / #i2eran(iyel #enklemler / 7irinci #erece%en #inamik Si(temler / 3kinci #erece%en #inamik Si(temler / Lineer Si(temlerin #inami&i / Genel )rekan( =eva.manların Belirlenme i 7 19k ek Ba ınçlı 6az Boru 3e i atı 7 2lçak Ba ınçlı 6az Boru 3e i atı 7 Buhar 3e i atı 7 6az Boru 3e i atı 7 $y%ulamalar ve Örnekler SIHHİ TESİSAT 3emiz .uller ve 3lkeler / Genelle+tirilmi+ 'oor%inatlar.uyu 3e i atı 7 2rıtma 3e i atı 7 1an%ın 3e i atı 7 Havuz 3e i atı 7 *ut/ak ve Banyo 3e i atı 7 .ı ANALİTİK MEKANİK Temel 'a.aratörler ve De%azörler &AZ TESİSATI 6az Borularının ÖzellikleriC Birle&tirme )arçaları.o#utma -ihaz ve 'ki.alar 7 Hi0rolik .anayi Hi0roli#ine 6iri& ve 6enel Bil%iler 7 Hi0rolik Devre 'lemanları ve .i tem ve Kriterleri 7 Be leme .e .m1e%an( / .lemanları / @(ıl Si(temler #inami&i ve Si(tem .u 3e i atı ve )ro(e 3a arım ' a ları 7 .o#utma 7 6erçek . :areket #enklemleri / Ma%%e(el 9oktanın :areketinin La0ran0e )onk(iyonu ve BN .ı4ak .lemanları / Mekanik .i temleri 7 5 ıl 3e i 'lemanları 7 'ner(i Den%e Diya%ramları 7 Kayı.

İ.2. <lu&umu ve Özellikleri 7 6az 1akıtlar.orunu 7 1akıtlar0a 2ranan 6enel Özellikler 7 Katı 1akıtlarHKöm9r ve ÖzellikleriI 7 Köm9r9n Kokla&tırılma ı.e(tlik #ereceli Si(temler / :amilton<Aaco.a 3i. D. K2Z2!82.leri 7 Kon tr9kti/ Özellikleri 7 .i temleri HİDROLİK MAKİNALAR Hi0rolik *akinaların 3eori i 7 +alı&ma )ren ibi 7 'uler ve Bernoulli Denklemleri 7 )er/orman '#rileri 7 Benzerlik ve Boyut 2nalizi 7 )om. .lan0ırılma ı 7 *etalik *alzemelerin 'la tiklik *o09l9n Önemi 7 2kma ve +ekme Dayanımlarının Belirlenme in0e 1a.53*2 H2V282!D5.9r9nme.eçimi ve 1erle&imi 7 Kolon =ema ı +ıkarılma ı 7 Kritik Devre He abı 7 Kolonların +a.ılan Deneyler ve He a.YARIYIL 0$%!$!# 0$%!1!# 0$%!-!# 0$%!2!# 0$%!$22 0$%!-21 0$%!-2$ 0$%#121 0$%!22# 0$%!!## 0$%!!21 0$%##2T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 12K5382.*2 Bİ86A D'. D.ner6i(i / *ok Ser. D.eçimi 7 Kavita yon 7 Hi0rolik 39rbinler. D.*' 5 *'K2!İZ*2 3'K!İQİ 5 F-P-P F-P-P F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F F F B B B B B B B B - - F F F F B B B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J J J J F F F F F F F F D. D.ıvı 1akıtlar.lamalar 7 . +alı&ma )ren ibi. 3eori i. 5. 5 K8İ*2 B$H2.i Teori(i 0$%!!-1 BİRLE+TİRME TEKNİĞİ Birle&tirme İ&lemlerinin ' a ları 7 Kaynak Dı&ı Birle&tirme İ&lemleri 7 Ba ınç ve 'r%itme ' a lı Kaynak İ&lemleri Birle&tirme *uayeneleri 7 3ermik Ke me 3eknikleri MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME SEÇİMİ *9hen0i lik *alzemelerinin 3anımlanma ı ve 6ru. YAKITLAR VE YANMA 'ner(i . D.3. Karakteri tik '#rileri 7 $y%ulamalar ISITMA HAVALANDIRMA 5 ıtma . V' 12!*2 HİD. .eçimi 7 Hava *en/ezleri .ıvıla&tırılma ı ve 6azla&tırılma ı 7 .oları He abı ve Boyutlan0ırılma ı 7 Kazan Dairelerinin )lanlanma ı 7 Kazan 20e0inin Belirlenme i 7 Kazan ve Ba4a He a.Dİ .uler Teoremi / Ri6it =i(min 'inetik .i temleri 7 *erkezi 5 ıtmanın 'lemanları 2na Boru Da#ıtım =ekilleri 7 5 ı 1alıtımının Önemi 7 5 ı 1alıtım .82.5* *<3<. '!'.eçimi 7 Hava Kanalı He abı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 7il0i(ayar #e(tekli Ta(arım için #onanım / -a"ılımlar (=!#) ve 'a1(amları / -ü"ey ve 'atı =i(im Mo%elleme Teknikleri / Monta6 / Mo%el Simüla(yonu BO .a Karakteri tik '#rileri 7 $y%un )om.İ1<! '8'*2!A DÖK:* 3'K!İQİ 5 3282=85 ='Kİ8 V'.lemi / *ok Parçacıklı Si(temler / 'orunum -a(aları / Ri6i% =i(im 'inemati&i / .eçimi 7 6enle&me De. 1orulma ve 2&ınma Dayanımlarının Önemi ve Belirlenme i 7 Korozyon Diren4i ve Korozyon0an Koruma için 2lınma ı 6ereken Önlemler 7 3emel Faktörlerin *alzeme .ıvı ve 6az 1akıtların 1anma ı 7 1akma .lan0ırılma ı 7 )om.ları 7 5 ıtı4ıların .$K. D.a .i temleri 7 Hava Debi i .<8İK *2Kİ!'8'.3A 32. D.a Dizaynı 7 )om.3A K<!. D.:areketin La0ran0e #enklemleri / 3ki 7oyutlu :areket.a. D.oru ve )ro(e i 7 6erçek 5 ı Kaybı He abı 7 1akla&ık 5 ı Kaybı He a.5 1'!İ8'!'Bİ8İ.eçimin0e Önemi 7 *akina 2na ve 1ar0ım4ı 'lemanları İçin *alzeme .eçimi DAL SEÇMELİ <II VE DAL SEÇMELİ"III $.olanma ı 7 Havalan0ırma .ları 7 1akıtların De. D.antri/9( )om. 3ki =i(im Pro. 1anma ve 3eorileri 7 Katı.a .

i temleri 7 <tto *otorların0a 2te&leme KLİMA ) ikometri ve !emli Havanın 3ermo0inami#i 7 İklimlen0irme .&rileri / Genel #ü"lem(el :arekette :ı"lar ve 3vmeler DAL SEÇMELİ <IV VE DAL SEÇMELİ"V -.incirler / Ser.manları 7 1az Klima ı ve 5 ı Kazan4ı He abı 7 Kı& Klima ı 7 !emlen0irme )ro e leri ve . D.ını/lan0ırılma ı 7 Kazanlar0a Bulunma ı 6ereken Ölç9m ve 'mniyet 'lemanları 7 Kazan İ&letme4ili#i 7 Buharlı Kazanlar0a Be leme . D.2!.İ*A F-P-P F-P-P F-P-P F-P-P B-P-P B-P-P B-P-P F F F F B B B - - F F F F B B B - 3 3 3 3 3 3 3 J J J J F F F D.lemanlarının 'on(trük(iyonları DÖKÜM TEKNİĞİ I Demir Dı&ı *etaller71a. Kayna#ı ve $y%ulamaları 7 .82.uk Mekani"ma(ı ve Gra((/o22 Teoremi / 7a&lama !çıları / 7iyel .lamalar 7 Kazanlar0a 5 ı 3ran /eri 7 Kazan 5 ıtma 19zeyleri 7 Kazan Ölç9len0irilme i YENİLENEBİLİR ENER:İ SİSTEMLERİ 69ne& 'ner(i i 7 6iri& ve 3emel Kavramlar 7 69ne& Kolektörleri 7 69ne& 'ner(i i $y%ulamaları 7 Deotermal 'ner(i.ı al Özellikleri7'n09 tri0eki Önemi7Demir Dı&ı *etallerin Dök9m 1öntemleri7$y%ulama 2lanları7Dök9m Hataları ve alınabile4ek önlemler TALA+LI +EKİL VERME I 3ala&lı =ekil Vermenin ' a ları ve İ&lemlerin .9z%Rr 39rbinleri. 55 32=53 3'K!İQİ 5 *:HA . Dİ!2*İQİ .e(tlik #erece(i / Mec. D.İ= 3. 3a&lama 1öntemleri 7 İmalat ve ' a İ&leme Zamanları MEKANİZMA TEKNİĞİ I Mekani"ma Tekni&in%e !na 'avramlar / . FP .lama.ını/lan0ırılma ı 7 3ala&lı =ekillen0irmeyi 'tkileyen Faktörler 7 Ke i4i 3akımlar ve *alzemeleri 7 3ornalama.'K8İ <. 3emel Kavramlar ve Denklemler 7 Dal%a 'ner(i i İle 'lektrik :retim .)<. D. D. Frezeleme. 3emel Denklemler ve B'3Z 8imiti 7 <kyanu lar0an 'ner(i 'l0e i 7 <3'.MOTORLAR I <tto *otorların0a Karı&ım <lu&umu 7 Karb9ra yon 7 Karb9ratörler 7 'klenen D9zenler 7 Ka0emeli Dol%ulu *otorlar 7 Benzin )9 k9rtme .İ.YARIYIL 0$%!1!1 0$%#$!1 0$%#%!1 0$%#2!! 0$%#$21 0$%#$2! 0$%#-2! T+U+L K TB TM M KS D ECTS S 62Z 3:.7 Dal%a 'ner(i i.o#utma Kuleleri 7 İklimlen0irme0e 5 ı 6eri Kazanım .i temleri 7 $y%ulama ve Örnekler BUHAR KAZANLARI Kazanların .:.i temleri 7 6el%it 'ner(i i 7 Fu ion 'ner(i i KONSTRÜKSİYON ELEMANLARI :i%rolik ve Pn matik Güç 3letim Si(temlerin%e 'ullanılan Mekani"maların ve Makine .uyu Hazırlanma ı 7 Buhar ve Kon0en 3e i atı 7 1akıtlar ve 1akıt Hazırlama :niteleri 7 1anma 7 Verim ve 1akıt 39ketimi 7 Duman ve .İ *<3<. *atka.Bİ!8'.3 3'K!İQİ 5 *<3<.uri :areketlilik / 4ç *u.3A *<DA V' .u Borulu Kazanlar0a 3ermik He a.i temleri 7 Hava =artlan0ırma -ihaz ve 'ki.9z%Rr 'ner(i i ve 3emel Kavramlar 7 . D. )lanyalama.32* *'K A 6İ.leman *i2tleri / 'inematik .

D.eyir Den%e i 7 3a&ıt 3ahrik .i temleri 7 .3.tirlin% +evrimi ile İ0eal Brayton HDouleI +evriminin Kar&ıla&tırılma ı 7 6erçek +evrimler? 3anım ve Verim Denklemlerinin +ıkarılma ı 7 Ba ınç Kayı.o#utma 7 2ra 5 ıtma 7 )er/orman 2rtırma 1öntemleri MOTOR DİNAMİĞİ Krank-Biyel *ekanizma ının Kinemati#i 7 )i ton Kinemati#i 7 Biyelin Kinemati#i 7 K9tlelerin İn0ir%enme i 7 Hareket '0en )arçaların <lu&tur0u#u Kuvvetler 7 *otorların Den%elenme i 7 6enel *otor Dinami#i SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİNE GİRİŞ 3n%i( G (terimi / Ten( r ve # nü+ümleri / ?"el Ten( rler / Ten( rün Türevi / Vekt rel 7üyüklükler için Ten( r G (terilimi / Sürekli 8rtamlar Mekani&inin Temel #enklemleri / Sürekli 8rtamlar Mekani&i ('atılar) / Sürekli 8rtamlar Mekani&i (!kı+kanlar) TRANSPORT TEKNİĞİ I Sanayi%e. D.troklu *otorlar 7 2&ırı Dol0urma ve Hava .anayi inin 1a.*' 55 32K5* V' İ=A B2QA D:ZA B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B - - B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 F F F F F F D. Boyut 2nalizi 7 . &AZ TÜRBİNLERİ 6iri& ve 3arihçe 7 3ermo0inamik ve Hi0ro0inami#in 3emel Denklemleri 7 6az 39rbinlerinin +alı&ma )ren ibi 7 $çak ve 6emi 3i.3. *a/ allar.timiza yon ENDÜSTRİYEL KLİMA F> . D. 'ri4 on +evrimi.i temleri 7 İzola yon 7 Fırınlar 7 5 ıtma ve Havalan0ırma.ların 'tki i 7 . Denklemlerinin +ıkarılma ı.i tem *o0elleme 3eknikleri 7 . D. -ük 'al%ırma ve 3letme Makinalarının 'on(trük(iyonu ve Tanıtımları MOTORLAR II Die el *otorların0a Karı&ım 3e&kili ve 1anma 7 İ 3e&ekk9l9 7 *ekanik ve 'lektronik Kontroll9 )9 k9rtme .lamaları 7 Buhar :retim ve Da#ıtım . 3ork Konverter.i temler 7 *atematik 1öntemler 7 3emel *9hen0i lik Bil%ileri. İklimlen0irme 7 Kurutma )ro e i 7 2tık 5 ı ve +evre 7 69ne& 'ner(i i ve 5 ı )om.i temleri 7 Kazanlar0a Verim He a.İ1'8 K8İ*2 K<!.5Z ='Kİ8 V'.im9la yonu 7 Özel 'n09 triyel $y%ulamalar ve *ekatroni#e 6iri& ENERJİ YÖNETİMİ I 6enel 'ner(i Durumu 39rk .i 6az 39rbinleri 7 Kara 3e i lerin0e Kullanılan 6az 39rbinleri 7 İ0eal 6az +evrimleri. Vite Kutuları. )ro e ler0e 'ner(i 39ketimi 7 'ner(i 1önetimi ' a ları 7 'ner(i 3a arru/u 't9t 1öntemleri. Di/eran iyel MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU )2"0"0* 2 *9hen0i lik 3a arımının İlkeleri ve +alı&an .eyir 2nalizi 7 Vira(0a .Dİ 1Ö!'3İ*İ 5 '!D:.9rt9nme Kat ayı ına 'tki '0en )arametreler 7 Hareket Diya%ramı 7 Farklı 3ahrik 6949 ve 1ol =artların0a .ınırları 7 *ekanik. Hi0rolik Kavramalar.o#utmalı *otorlar 7 Die el *otor 3eknolo(i in0eki ve 3a arımın0aki 6eli&meler TA+IT TEKNİĞİ I Hareket Dirençleri 7 Din%il 19kleri 7 8a tik-1ol .e%9latörler 7 İki . -arnot +evrimi.ı ı. D.:K.İ1<! 3'K!İQİ 5 *'K2!İZ*2 3'K!İQİ 55 3282=. .i tem . 'ner(i *uha ebe i 7 Ölç9m.e(eneratörl9 +evrim? 3anım ve Verim Denklemlerinin +ıkarılma ı 7 *ak imum !et İ& ve 69ç 7 2ra .a ın0an 1ararlanma 7 Bile&ik 5 ı-69ç :retimin0e <. 'n tr9manta yon ve )ro e Kontrol 7 'ner(i ve K9tle Denklikleri 7 5 ı :retim 3e i lerin0e 1akma .0$%#-2% 0$%#-2 0$%#22! 0$%##2# 0$%#!2% 0$%#!2 '!'.

'avram Geli+tirme.A İ*2823 .arati/ .o#utma 1öntemi İle *ahal Klima ı H3ek til Klima ıI 7 39m .İ.u Hava Karı&ımlı .<B<3 *:HA 6İ.! 2 3malat 'alite(i ve .ulu Klima .o#utu4u .i temler 7 Hava Kanalları He abı ve Kon tr9k iyon KONSTRÜKSİYON TEKNİĞİ I 4rün Ta(arımın%a 3+lem 7a(amakları / Pro.İ.3A <)3İ*İZ2. D.288'. 9e(nel ve !yrıntılı Ta(arım / 3malata . D.İ= '!DA 2K$.A V' 6:.antraller 7 Kombine +evrim .antrallerin FB .2!3. D.3İK *28ZA V' ='KA *:HA .r0onomi / 8rtam 'o+ullarına G re Ta(arım / 7oyut Serileri ve Mo%üler Ta(arım MEKANİZMA TEKNİĞİ II #ü"lem(el -ürek (kam) Mekani"maları / :areket #iya0ramları / -ürek Pro2illerinin 7elirlenme(i / -ürek Mekani"maları ve 'on(trük(iyonları / Mekani"malar%aki 'uvvet 3letimi / ?"el Mekani"malar TALA+SIZ +EKİL VERME II 3ala& ız =ekillen0irme *akinaları. D. .1<!$ '!'.3'*8'.Dİ .2!. D.<8 55 .. ENER:İ SANTRALLERİ . D.eçimi 7 3akım ve Donatım Dizaynı İlkeleri 7 Özel *akinalar 7 <toma yon ve !9merik Kontrol $y%ulamaları 7 3e i ler 7 Hatalar ve 6i0erilme i 7 .YARIYIL 0$%#12# 0$%#$2$ 0$%#22# 0$%##2$ 0$%##2 0$%##22 0$%#!21 0$%#!2# 0$%!!12 0$%#-22 0$%#-2# 0$%#-#1 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S '!'.ntemleri / Takım ve 3+ Parça(ı 7a&lama Si(temlerinin !nali"i DAL SEÇMELİ <VI 1.antrallere 6iri& ve 6enel Bil%iler 7 Hi0rolik .uyun !emli Hava İçeri in0e Buharla&ma ı ve K9tle 3ran /eri 7 .antralleri 7 !9kleer . D.lem Tanımlama. D. D..İ 32=53 3'K!İQİ 55 3.İ.ını/lan0ırılma ı.antraller 7 6az 39rbinli .antraller 7 .i temler 7 'va.antraller 7 Köm9rl9 .3A B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B B B B B B B - - B B B B B B B B B B B B - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 F F F F F F F F F F F F D. Karakteri tikleri ve .tkileyen )akt rler / 7a&lama #ü"enlerinin Sını2lan%ırılma(ı.A V' 5.Dİ 1Ö!'3İ*İ 55 6:!'= '!'.3 3'K!İQİ 55 <3<*23İK K<!3.i temleri 7 . D.İ İ*282332 K28İ3' )82.)<.nelik Bekillen%irme 3lkeleri / :a2i2 -a1ı Tekni&i / 'on(trük(iyon%a 81timi"a(yon / Makine Ta(arımın%a .antraller 7 Fuel-<il 1akıtlı .tan0artlar TAKIM VE İŞ BAĞLAMA DÜZENLERİ (2. D. Ta(arımı ve 3malatı / 7a&lama Pren(i1leri ve .5 )<*)A .

i temler 7 'ner(i *aliyeti He a.9reç ve *amul Kalite in0e Ölçme Bilimi 7 .i temleri 7 3ri(enera yon .I . 2levlenme.antrallerinin +evre el 'tkileri TA+IT TEKNİĞİ II Fren .i temlerin0e 3a&ıma .tan0artları 7 İmalat <r%aniza yonları için Kalite *aliyetleri 7 Kalite De#erlen0irme ve Kalite İyile&tirme 2raçları 7 *o0ern Kalite 1önetimi .i temleri 7 Do#rultu Kontrol9 7 8a tikler TRANSPORT TEKNİĞİ II Sanayi%e 'ullanılan Mal"eme 3letim Si(temlerinin 'on(trük(iyonları / Seçim 'riterleri OTOMATİK KONTROL II ' k<-er .timum Fren Kuvvetleri 7 Hi0rolik Fren .&rileriyle Ta(arım / )rekan( =eva. 'lektrik el.otların Sürülme(i ve 'ontrol ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Gürültünün Tanımı / Gürültü ?lçümü / . 3etkik ve . )la tik ve 'la tomerler 7 Kauçuk *alzemeler7 )la tik *alzeme 3a arım 3eknikleri 7 )la tiklerin =ekil Verme 1öntemlerinin 3anımlanma ı 7 =ekillen0irme0e <lu&an Hatalar 7 )la tik *alzemelerin 6eri Kazanımı MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN O.i temleri 7 )nömatik Fren .i temlerinin İn4elenme i 7 Bil%i ayar B9t9nle&ik İmalat H-5*I 7 $zman .9reç İyile&tirme ve 3a arım 7 İmalat .ıyla Ta(arım / 7o%e #iya0ramları / :yCui(t 'riteri / 'ararlılık Sınırları / )a" 3lerlemeli ve Gerilemeli Tela2i / P@# ile Tela2i / ?lü .lemanları / 'inematik !nali" ve 'oor%inat # nü+ümü / Ter( 'inematik !nali" / #inamik #enklemlerin *ıkarılma(ı / Ro.< OPPP Kalite 1önetim .9reçleri )er/orman De#erlen0irme i 7 K1.tan0artları 7 )la tiklerin 3anımlayı4ı 3e tleri 7 )la tik *alzemelerin .ını/lan0ırılma ı 7 Frenleme )ren ibi 7 Frenleme Fizi#i ve Durma *e a/e i 7 Frenleme )er/orman ı 7 <.i temleri ve Hata ız İmalat 7 İmalat <r%aniza yonların0a .e(tlik #ereceli 'ontrol / #ayanıklılık !nali"i / #ayanıklı 'ontrol Si(temlerinin Ta(arımı ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ .antral 1ar0ım4ı *akineleri 7 Ko(enera yon .i tem HK1.i temleri İMALATTA KALİTE Kalite ile İl%ili 3emel Kavramlar 7 .ntemleri / 'on(trük(iyon .la tikler. 3ermo et.erti/ika yon .TİMİZASYONU FF .ılarının İn4elenme i 7 )la tiklerin 5 ıl.i temlerinin . 3eknolo(i i 7 Bil%i ayar De tekli )ro e )lanlama 7 *alzeme İhtiyaç )lanlama ı 7 ' nek İmalat H94releri ve ' nek İmalat .lamaları 7 'ner(i .amanlı Si(temler için Ta(arım / 3ki Ser.anayi Kurulu&ların0a ve İmalatta Kalite 7 5. Dök9manta yonu 7 K1.9r09r9lebilir Ba&arı .i temler 7 İmalat . Kimya al. *ekanik Özellikleri 7 )la tik *alzeme .Kar&ıla&tırılma ı 7 .n%ü(triyel Gürültü 'aynaklarının Tanımlanma(ı ve Gürültünün 3"ola(yonu İMALAT SİSTEMLERİ 3anım ve Kavramlar 7 6ru.LASTİK MALZEMELER VE +EKİLLENDİRİLMESİ )olimerlerin 3anım ve .n%ü(triyel 'ontrol !lanları / Ta/rik .ını/lan0ırılma ı 7 3ermo.9reçleri 7 İmalat <r%aniza yonları için .ını/lan0ırılma ı 7 )olimerlerin Kimya al ve Fizik el 1a.

5!6 3'-H!5T$'.5-235<!. Buhar :retim ve Da#ıtım .i temlerinin 3a arımı.26' 0$%2022 5!3.timiza yon 7 . <F V'H5-8' D1!2*5-.. Havalan0ırma ve İklimlen0irme . > 0$%201# 3H'.ASI SİSTEMLERİ 69ne& 'ner(i i Kullanım 1erleri ve 39rkiyeE0e $y%ulamaları 7 69ne& Kollektörleri 7 D9z Kollektör9n 69ne& 5&ınımı ve 1atay D9zlemle 1a.$.ları 7 69ne& Kollektör9 Ba#lantı =ekilleri 7 69ne& Kollektörlerin0e Kullanılan 2kı&kanlar 7 69ne& 'ner(i iyle Havuz 5 ıtma 7 Konutların 69ne& 'ner(i iyle 5 ıtılma ı 7 2kti/ ve )a i/ .*28 '!'. *'2.i temlerin Dinamik Davranı&ı 7 3a arım 69venilirli#i 7 Özel *9hen0i lik $y%ulamaları ENER:İ YÖNETİMİ II 'ner(i 3a arru/u 't9t $y%ulamaları 7 5 ı :retim 3e i leri.OM.3'*. 3emel *9hen0i lik Bil%ileri 7 Bir ve +ok Boyutlu Kı ıtlama ız <. 8$B. 2!D T$28531 -<!3.5!6 3'-H!5T$'.o#utma 7 69ne& )illeri 7 5 ı )om.5B<8<61 HS'2.5-35<!I F$!D2*'!328.3<.<8 *2!$F2-3$.aları MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MESLEKİ İN&İLİZCE I '( II )FOREI&N EN&LISH IN EN&INEERIN& I"II* SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ #.timiza yon 7 Kı ıtlamalı <.i temler 7 69ne& 'ner(i i ile . Z Z Z Z Z Z FJ .<D$-35<! 3< 0$%20!2 0$%20#2 0$%20%2 0$%20$2 T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B - - B B B B B B - İ İ İ İ İ İ F F F F F F 3.*9hen0i lik .i temlerin0e 'ner(i 1önetimi ve 'konomik 2naliz $y%ulamaları 7 5 ıtma.1.tı#ı 2çılar 7 Kollektör 'ner(i Den%e i ve Verimi 7 )ro(e He a.*28 . F.i temlerin0e 'ner(i 1önetimi 7 2tık 5 ının De#erlen0irilme in0e 'ner(i 1önetimi ve 'konomik 2naliz $y%ulamaları 7 Kurutma )ro e in0e 'ner(i 1önetimi ve De#erlen0irilme i 7 1enilenebilir 'ner(i Kullanımın0a 'konomik 2naliz $y%ulamaları &ÜNE+ ENER:İSİ VE ISI .YARIYIL 3H'.61 .

Fittin% .35<! '!65!'.u. *etho0 .tora%e an0 'nvironmental 5m.5!6 3'-H!5T$'. 3hermal 'ner%y .<D$-35<! 3< -<*)$3'.ea onal 3'.0* 2 Hot Sater Boiler . 5!3.5!6 5!3.!28 -<*B$. Fittin% .tora%e *etho0 7 3hermal 'ner%y . 244e orie an0 -ontrollin% Dra/t 7 '4onomizer an0 2ir Heater 7 -y4le /or ..y tem C 'ner%y Deman0.5. 244e orie an0 -ontrollin% Dra/t 7 Diathermi4 <il Boiler .5!6 F5!53' '8'*'!3 *'3H<D. .u tainable Develo. Ba i4 *e4hani m o/ Fri4tion. 8ubri4ant 200itive an0 3heir Fun4tion .$.olution ..team Boiler . 3ermo-4hemi4al 3'.<D$-35<! 3< 0$%!02! 0$%!0!! 0$%!0#! 0$%!0%! 0$%!0$! 0$%!0-! 0$%!01! 0$%!0 ! T+U+L K TB TM M KS D ECTS S B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B-P-P B B B B B B B B B - - B B B B B B B B B - İ İ İ İ İ İ İ İ İ F F F F F F F F F -<*)$3235<!28 F8$5D D1!2*5-. 3'.<D$-35<! 3< V'H5-8' 3'-H!<8<61 *'2.tora%e .le o/ FK . . Fittin% . -ol0 3'.1.1.0. D5'. FRICTION* )2. 5ntro0u4tion to Sear an0 Sear *e4hani m .0$%20-2 0$%2012 0$%20 2 D5'. 244e orie an0 -ontrollin% Dra/t 7 . 7 3hermal 'ner%y . 2!D T$28531 -<!3.3'*. . 5! *2!$F2-3$.56! B-P-P B-P-P B-P-P B B B - - B B B - İ İ İ F F F Z Z Z %.56! *'-H2!5-28 .0* 2 De/inition an0 Hi tory o/ 3ribolo%y. 25D'D D'. 8ubri4ant .<D$-35<! 3< 5!3'. Fri4tion an0 Sear '@am.ment INTRODUCTION TO TRIBOLO&Y )>EAR.-B 0$%!01! 5!3.a4tC 'ner%y an0 the 'nvironmentC *a(or 'nvironmental )roblem an0 )otential ..<D$-35<! 3< *'-H2!5-28 '!65!''.<8 *2!$F2-3$.5!6 3'-H!5T$'.56! Z Z Z Z Z Z Z Z Z THERMAL SYSTEMS 1 )2.5!6 D'. 5ntro0u4tion to 8ubri4ation an0 8ubri4ation . 244e orie an0 -ontrollin% Dra/t 7 . 5! '!65!''. 5!3. 8atent 3'. Fun0amental 3ribolo%i4al )arameter .0.en ible 3'. LUBRICATION.YARIYIL 3H'.e%ime .0* 2 'ner%y . 5!3.5!6 2!281.0.tora%e H3'.I *etho0 C 3hermal 'ner%y.3'* D'.tora%e. 'ner%y . 5! *2!$F2-3$.erheate0 Sater Boiler . Fittin% ..team )o"er )lant THERMAL ENER&Y STORA&E )2.*28 .

-ontrol . 2 ymmetri4 .y tem INTRODUCTION TO COM. ma4hinin%.oa0 Vehi4le -ontrol .tati ti4al 'valuation7 Tuality . 6ear .e o/ 'va.y tem 7 -oolin% .0* 2 'va.i%i0 Bo0y Dynami4 .y tem 7 Heatin% an0 Ventilation . -ontrol .ou%hne *ea urin%7 -oor0inate *etrolo%y an0 *a4ro 6eometry *ea urement 7 2naly i o/ '@.train . -erami4 .in% Die 7 . 'Uui. 5t Kin0 .e Fun4tion 7 -al4ulation o/ the 'lement *atri4e 7 -oor0inate 3ran /ormationA INTRODUCTION TO MECHANICAL EN&INEERIN& DESI&N )2.ment .tru4tural .li4ation 7 3em. I 7 Ba i4 .y tem .tren%th 2naly i to be u e0 7 6eneral .ur/a4e .ti//ne *atri4e HDi . .tati4 7 Finite 'lement *etho0 7 Determine o/ the . -alibration an0 *ea urin% 2. -uttin% 3ool .0.tate 7 F-D . 'Uui.0* 2 3e4hnolo%y.tan0ar0 .re or .li4ation in 'n%ineerin%7 *etrolo%y an0 -alibration7 *ea urin% 5n trument in *anu/a4turin%7 -om.evie" o/ -on4e. Biotribolo%y an0 !ano3ribolo%yI FUNDAMENTALS OF VEHICLE DYNAMICS )2"0"0*2 6eneral .0* 2 )rin4i.t on 'la ti4ity an0 .i0e Dynami4 . .y tem 7 -on0en erC 3y.ment .te.i0e an0 Han0lin% 3erminolo%y. 5t Kin0 .t an0 Tuality 3e4hniUue 7 Tuality -ontrol. 3yre *e4hani4 .li4ation 7 .le o/ Formin% an0 For%in% Sith Die7 Die 3y..0* 2 FL .trate%ie .. 5t Kin0 an0 2.i%i0ity.o ite .la4ement 2. -oatin% . -ontrol . Han0lin% Dynami4 .ha.o/t"are 3ool A MEASURIN& TECHNI?UES AND ?UALITY CONTROL )2"0"0*2 5ntro0u4tion *etrolo%y.a/etyI 7 De i%n /or *anu/a4ture H-on i0eration o/ *anu/a4turin% )ro4e e in De i%nI 7 8i%ht Sei%ht -on tru4tion H. metal /ormin% an0 ha.heet *etal Formin% Die 7 )la ti4 5n(e4tion an0 Formin% Die an0 *ol0 7 Die -om.. 'Uui tron% De i%n.0.orator .in%.e 7 For%in% an0 . *e0i4ine.tre e 2naly ı 7 -onne4tivity 'lement o/ *atri4e 7 'lement . . 5m.ment .ro@imationI 7 )lane ..tren%th an0 .onent 7 Die *aterial FINITE ELEMENT METHOD IN EN&INEERIN& ANALYSIS )2"0"0* 2 .e o/ -on0en er .tam.ortan4e o/ *etrolo%y an0 5t 2. (oinin% an0 "el0in% metho0 an0 ma4hine DIES IN MANUFACTURIN& )2.4ien4e an0 'n%ineerin% 7 3he 'n%ineerin% *etho0 HDe i%n .UTATIONAL FLUID DYNAMICS )2.e4tion an0 3e t 7 Tuality 5n uran4e7 Tuality 5m.e4tion . Brakin% )er/orman4e.y tem C 'Uui. 'Uui. .a . -alibration an0 *ea urin% 2. . 5n .ment . 8i%htenin%I THERMAL SYSTEMS"2 )2.orationC 3y. .y tem 7 Heat '@4han%erC 3y.li4ity. Tuality -on4e.0.e o/ Heat '@4han%er . manu/a4turin% te4hniUue C 4a tin%.y tem C 'Uui.late. *etal*atri@ -om..ule o/ 'mbo0iment De i%n H-larity.0.erimental Data an0 .0.oa0 8oa0 . -oor0inate .ment . 244eleration )er/orman4e. -ontrol .im. -ontrol .li4ation 7 *i4rometer. -om. Bearin% .0* 2 . .H5nternal -ombu tion 'n%ine .rovement *etho0 MANUFACTURIN& TECHNI?UES )2.

o/t"are7)reliminary tu0ie in .tion o/ *a4hine 'lement /or Hy0rauli4 an0 )neumati4 3ran mi ion.le 7 '@am. -rank ha/t.0* 2 5ntro0u4tion to Har0"are an0 .ark )lu%. . Di 4retization.artial 0i//erential eUuation .tability.UTER AIDED DESI&N )2. 3yre .olution o/ everal vi 4ou an0 invi 4i0 /lo" Han0 heat tran /erI .0* 2 De 4ri. .le o/ -om.tru4tural 2naly i MECHANICAL SYSTEM DESI&N )2. )i ton .li4ation FM . 6a oline an0 Die el Fuel 5n(e4tion y tem .y tem ? Vehi4le bo0y. .li4ation '@am.0. et4AAI.y tem ..tan0art 7 Drive-3ime )ro%ram /or Hy0rauli4 an0 )neumati4 3ran mi ion 7 5n0u trial 2.. 5%nition an0 5%nition . . Valve . -am ha/t.o0. Finite 0i//eren4e 4heme . .0.um. <. )i ton.eratin% )rin4i.e4urity an0 -om/ort y tem INTRODUCTION TO COM.le .im.ur/a4e an0 .i4al y tem I.in% .u . 3ran mi ion. -lut4h y tem .en ionA Hty.teerin%.-on ervation eUuation an0 4la i/i4ation o/ .le '@am..le IA INTRODUCTION 6@ VEHICLE TECHNOLO&Y )2"0"0*2 Ba i4 Vehi4le . -onne4tin% . 'n%ine )art H.roblem by u in% /inite 0i//eren4e te4hniUue F8$'!3 o/t"areA INTRODUCTION TO INTERNAL COMBUSTION EN&INES )2"0"0* 2 3y. .o/t"are /or 3he e 2.uter . Brake .ymbol an0 . .oli0 *o0elin%75ntro0u4tion to .e o/ 5nternal -ombu tion 'n%ine .y tem H. Di//eren4e bet"een 6a oline an0 Die el 'n%ine.