You are on page 1of 9

Tujuan utamanya untuk menguji sesuatu konsep Semua kaedah ini menggunakan bahan maujud

Juga bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu secara eksplisit

Kaedah-kaedah ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu konsep

Semua kaedah ini menggunakan kemahiran proses sains

Semua kaedah ini digunakan dalam P&P terutamanya subjek sains

Kaedah-kaedah ini dapat meningkatkan minat muridmurid terhadap Sains

Persamaan di antara eksperimen, penyiasatan dan discrepant event

perasaan dan menyelesaikan masalah ii) Kecerdasan Naturalis Mengenali dan mengklasifikasi flora dan fauna iii) Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. motivasi. menguji hipotesis atau membuat demonstrasi terhadap fakta yag tidak diketahui Kaedah dimana guru dan murid bersamasama mengerjakan sesuatu latihan atau percubaan untuk mengetahui pengaruh dan akibat dari sesuatu tindakan Ciri-ciri Proses menjalankan kajian atau penyiasatan tentang fenomena alam Tujuan Digunakan untuk menunjukkan wujud hubungan sebab musabab antara dua pemboleh ubah Untuk menguji sesuatu pemboleh ubah Kaedah i) Kemahiran Berfikir ii) Kemahiran Proses Sains iii) Kemahiran Manipulatif - Eksperimen Kecerdasan Pelbagai i) Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menyatakan idea. tabiat serta hasrat orang lain iv) Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk.Definisi Prosedur sainstifik yang diambil untuk penyiasatan. ruang. pemboleh ubah dan subjek Boleh diuji lagi dalam kejian susulan atas kajian yang serupa . warna dan garisan serta grafik Kelebihan Mengalami pengalaman pembelajaran yang menyeronokan dan bermakna bersesuaian dengan sikap semangat ingin tahu Boleh mengesan sebab musabab Boleh kawal persekitaran.

Langkah-langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen 2 Membuat hipotesis 3 Merancang eksperimen i. Menentukan langkah menjalankan eksperimen iv. Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan 1 Mengenal pasti masalah iii. Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4 Melakukan eksperimen 5 Mengumpul data 7 Mentafsirkan data 9 Membuat pelaporan 6 Menganalisis data 8 Membuat kesimpulan . Mengawal pemboleh ubah ii.

empirical yang bertujuan untuk mengkaji sesuatu peristiwa atau masalah keterbukaan dalam pemikiran dan sikap ingin tahu dalam sains  membangunkan pemikiran kreatif dan kemampuan menyelesaikan masalah  membangunkan kemampuan eksperimen Ciri-ciri Pemerihalan. mengeksperimen. Kecerdasan Visual-Ruang Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk.Kelebihan  meningkatkan dan mempertahankan minat. mengeksperimen Kecerdasan pelbagai 1. kepuasan dan Definisi Satu kaedah dan cara berfikir yang teratur. mengawal pembolehubah. motivasi. membuat hipotesis. membuat kesimpulan Penyiasatan Tujuan Merangsang kefahaman murid dalam memberi jawapan terhadap kehidupan seharian . Kecerdasan Naturalis Mengenali dan klasifikasi flora dan fauna 3. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan. menyelesaikan masalah 2. terkawal. melihat hubungan. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menyatakan idea. sikap. analisis data. tabiat serta hasrat orang lain 4. warna dan garisan serta grafik Kaedah mengenalpasti masalah. ruang. sistematik. mengumpul data. perasaan.

Langkah-langkah dalam kaedah penyiasatan sainstifik 1 Mengenal pasti masalah dan pemboleh ubah Mengaplikasi pengetahuan sedia ada 2 Membuat hipotesis Suatu pernyataan umum yang menerangkan pemerhatian anda 3 Merancang penyiasatan Merancang kaedah dan cara penyelesaian 4 Mengawal pemboleh ubah  Pembolehubah yang dimanipulasi  Pembolehubah bergerak balas  Pembolehubah dimalarkan 5 Mengumpul data  Pemerhatian kuantitatif – melibatkan penyukatan dan berbentuk nombor dan unit  Pemerhatian kualitatif  Jadual 6 Menganalisis data Jadual Carta    Bar Histogram Pai 9 7 Mentafsirkan data  Graf dan carta  Kecerunan graf 8 Membuat kesimpulan Membuat inferens daripada pemerhatian eksperimen      Membuat pelaporan Menggunakan format Pengenalan Kaedah Keputusan Perbincangan Rujukan .

berbeza-beza. Tujuan  Untuk menarik minat murid  Menimbulkan persoalan dari murid  Mencungkil sifat ingin tahu murid  Hasil dari persembahan kejadian bercanggah akan membuatkan murid ingin menyiasat lebih lanjut lagi seterusnya menjalankan eksperimen. Discrepant event/ peristiwa bercanggah Kaedah  Menjalankan demonstrasi / eksperimen mudah     Mempertontonkan filem/ dokumentari Menceritakan sesuatu peristiwa Menjalankan aktiviti makmal Lawatan ke tempat-tempat yang menarik ( Planetarium Negara.Definisi Suatu kejutan.  Boleh membetulkan miskonsepsi murid terhadap sesuatu konsep atau fakta Sains. Pusat Sains dll)  Menjawab soalan teka-teki Ciri-ciri  Sesuai digunakan di awal pengajaran terutamanya set induksi Boleh memperbetulkan kerangka alternatif murid Memotivasikan murid untuk belajar Mencungkil rasa ingin tahu murid dan cuba mencari penjelasan Aktiviti berpusatkan murid Merangsang otak murid untuk berfikir dan memberi inferens      . tidak diduga atau bertentangan dengan apa yang diramalkan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran guru. teka-teki yang mengagumkan pemerhati. sebagai permulaan. Zoo .

berbincang dan cuba memberi mereka .Langkah-langkah menjalankan peristiwa bercanggah 2 Memberi perhatian terhadap apa yang murid perlu perhatikan ( tetapi tidak boleh diberitahu terlalu banyak maklumat kerana ingin membuat kejutan ) 1 Fokus kepada pelajar 3 Biarkan murid menceritakan pengalaman mereka 4 Membenarkan murid mengambil masa untuk berfikir.

kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data  Melakukan eskperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsir data  Membuat kesimpulan  Membuat laporan Berpusatkan guru dan murid Berpusatkan guru dan murid Pelajar dilatih bagaimana untuk mengumpul dan menganalisis data.menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan .menentukan langkah menjalankan eksperimen .BANDING BEZA KAEDAH EKSPERIMEN. Perlaksanaan .Bagai mana untuk membentangkan keputusan dan membuat rumusan Ramalan Pelajar diberi situasi dan diminta membuat ramalan tentang apa yang akan terjadi Pemerhatian Pelajar diminta untuk membuat pemerhatian ke atas akibat perubahan Penerangan Pelajar diminta memberi penerangan tentang perbezaan antara apa yang dijangka berlaku dengan apa yang sebenarnya berlaku. PENYIASATAN DAN PERISTIWA BERCANGGAH EKSPERIMEN Satu kaedah yang dijalankan oleh pelajar untuk menguji hipotesis secara penyiasatan untuk mendapatkan konsep atau idea sains yang tertentu mengikut langkah-langkah tertentu Untuk menguji hipotesis Tujuan PENYIASATAN Proses inkuiri yang melibatkan kajian. Untuk membetulkan miskonsepi murid Definasi Merangsang kefahaman murid dalam memberi jawapan terhadap kehidupan seharian Berpusatkan murid Strategi pembelajaran  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang  Eksperimen: -mengawal pemboleh ubah .. tindakan dan penyelidikan dalam sesuatu penemuan atau pembelajaran sains PERISTIWA BERCANGGAH Kaedah yang digunakan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan sesuatu situasi atau fenomena yang mempamerkan hasil luar biasa.

Penglibat -an guru dan murid Murid terlibat secara aktif Murid dan guru terlibat secara aktif Murid dan guru terlibat secara aktif Guru sebagai fisilitator Peranan guru Kemahiran proses sains yang terlibat: -Memerhati -Mengelas -Membuat inferens -Meramal -Membuat hipotesis -Mentafsir maklumat -Mengeksperimen -Mengendalikan alat radas -Menyimpan alatan dengan selamat Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Guru sebagai fisilitator Guru sebagai fisilitator Perancangan Pengukuran Pemerhatian Menganalisis data Penilaian Kemahiran yang terlibat Kemahiran proses sains yang terlibat -Memerhati -Mengelas -Membuat inferens -Meramal -Membuat hipotesis -Mentafsir maklumat Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Teknik yang digunakan -Penyiasatan -Soal jawab -Penyiasatan -Soal jawab -Soal jawab -Memerhati dan menerangkan .