You are on page 1of 12

J.

KLİMALAR
Günümüzde pek çok insanın yaşamının önemli bir bölümü kapalı mekanlarda geçmektedir. Bu mekanlar gerek hacim, gerekse barındırdıkları insan sayısı olarak büyük boyutlara ula şmışlardır. Fuar, konferans, tiyatro, sinema salonlarının, alı ş eriş merkezlerinin, pencereleri açılmayan yüksek binaların b. yaş anabilir h!lde tutulması için iklimlendirme "klima# şarttır. $teller, hastaneler, gı da, tekstil, elektronik, ka ğıt, tütün, b. endüstrileri de klimaya tam anlamıyla muhtaçtırlar. %limalar& yaşanan ortamın ha a şartlarını istenen konfor düzeyine getirmek için kullanılan azgeçilmez cihazlardır. %lima ısı transferi sa ğlayan cihazdır.Bir ısı transferi cihazı olan klimanın genel olarak şu özelliklerinin tamamına sahip olması lazım. '( )oğutma *( +sıtma ,( -a a temizleme .( -a anın nemini alma %limalarda ısıtma e so ğutma sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir . Birbirine temas eden iki komşu cisimde sıcaklık farklı ise sıcaklı ğı yüksek olandan düşük olana doğru her iki cismin sıcaklığı eşit oluncaya kadar bir ısı akışı olur. Bu sayede cismin ısısı daha düşük se iyede ısı ihti a eden başka bir cisim tarafından alınarak soğutulur.

J.1.SPLİT KLİMANIN ANA PARÇALARI VE GÖREVLERİ
'( %$/012)314 )oğutucu akışkanın basıncını yükseltir e onu kondensere e sisteme pompalar.$luşturulan bu basınç farkı sayesinde e aporatörde düşük basınçta buharlaşma, kondenserde ise yüksek basınçta yoğunlaşma meydana gelir.

'( %$5625)214Bakır borulardan e bunları kaplayan alüminyum plakalardan olu şan bir soğutma ekipmanıdır. .%ondenser e aporatörün aldığı ısıyı uzaklaştırır.İç ünitede yer alır. )erpantin olarak e aporatöre benzer.6ış ünitede yer alır. *( 27808189314 %ondenserın aynısıdır.

SİSTEM ELEMANLARI . J.2..<8.F4+sıtma konumunda gaz akışının yönünü tersine çe irir.¾ F85 /$9$1:4-a anın bir taraftan diğer tarafa geçişini hızlandıran elektrik motorudur. '( %+. B$1:4%ondenserda sıkışan sı ı haldeki gazın e aporatöre geçerken ince bir borudan geçerek gaz hale geçmesini sağlar.: 78. *( 6319 =$.

.

Besleme %ablosu 8çma?%apama Butonu =atay -a a kanatçıkları . >. . ..'. *. @. -a a Giriş menfezi -a a =önlendirici %anatlar 8ktif %arbon e Bio Filtre 2lk..

)8. ha anın hareketini sağlama . Enite Ezeri %ontrol paneli '.$5 8:M . I **>D %cal?h I *. =oğuşma Borusu ''.<27İ98 '* 6$.DDD Btü?h arasındadır..@ kJ $rtam sı caklığının çok yüksek eya çok düşük olmadığı konumlarda "'BK*..'. kat enerHi tasarrufu sağlanmışlardır. %lima için 4 CDDD? 'DI CDD JattI D. )ı ı Borusu C.<27İ98 *. 6ış Enite -a a Girişi '*. 2mme Borusu B.%2 '* F8.DDD Btü?h arası iken salon tipi split klimalar *.<27İ98 'B 6$.. 6ış Enite -a a Fıkışı '.DDD e . %limalarımız ın /odelleri e %apasiteleri & du ar tipi split klimalar A. 8ra Bağlantı %ablosu 'D. ısıtma . <# klimanı zı fan konumunda çalış tı rarak hem ortamı istenilen konfora ulaştırır . 8:M DA 8:M DC 8:M '* 8:M 'B 8:M *.A.DDD Btü?h K *. Örn: CDDD btu bir klima ile bir elektrikli ısıtıcı elektrik sarfiyatını karşılaştıralım. dakika fonksiyonu klimanızın kendisini elektrik e çalışma hatalarına karşı önceden kontrol ederek korumasını sağlar.<27İ98 DC 6$. o ..%2 *. geniş ürün çeşidiyle Baymak %limaları sahip olduğu soğutma .%2 'B F8.%2 DC F8. .C kJ 2lektrikli ısıtıcı için 4 CDDD?. 6$. ha ayı temizleme e nemini alma özellikleri ile ortamınızın ha asını değiştirir. hemde L CD a yakın enerHi tasarrufu sağlar. -eatG0ump "ısı pompası# lı olan klimalarımızın ısıtması sayesinde elektrikli ısıtıcılara göre .' )8. İç Enite ha a Fıkışı =üksek kapasiteli.$5 F8. 8:M *.

Bu foonksiyon me cut değilse klima elektrikler geldiği zaman standK by konumunda çalışır. 'D( Fan kontrolü.BAYMAK KLİMANIN ÖZELLİKLERİ '( =üksek performanslıdır. sonra çalı şmaya başlar. sağlığınızı korumak için FalkeO nin . nem alma eya ısıtma konumunda çalışır. %lima bu konuma ayarlandığında * saat içinde her ' saatte sıcaklığı 'N< arttırarak eya azaltarak sıcaklığı uygun uyku konumuna getirir. 6iHital ekran sayesinde ortam sıcaklığını e ayarlanan sıcaklığı görebilirsiniz. '>( .( .4. dak. falke klimalardaki özel mikroişlemci sayesinde ortam sıcaklığında değişme olmadan ortamın nemi azaltılır. çalışmakta olan klimanın elektrikler kesilip geri geldiğinde aynı ayarda çalışmaya de am etmesini sağlayan bir fonksiyondur.O lü filtreleme sistemi sayesinde sıgara dumanı.( 3zel dizayn e aparatör. '. Falke klimalarda elektrik e çalı ştırma hatalarına karşı . dak. '. fiyatlarından . saat zaman ayarı sayesinde klima istenildiği zaman çalıştırılabilirken ortam istenilen sıcaklığa hazır hale getirilebilir. Bağlantıya giren firmalar da montaH dahil almak isterse. uyku sırasında konforlu bir ortam e enerHi tasarrufu sağlamak için kullanılır. yıl cihaz . ortamdaki partiküller. $rtam nemi alınarak sağlıklı e kaliteli ortam ha ası elde edilmiş olur.( *. B( 8ktif karbon filtre. ortam sıcaklığının çok yüksek eya düşük olmadığı " 'BK *. 8ynı zamanda bakteri. klima iç ünitesinin ön paneli altında klimayı uzaktan kumandasız çalıştırmak için manuel düğmesi bulunmaktadır. *( %limalarımızda bulunan uzaktan kumanda sayesinde bulunduğunuz yerden klimanızı kontrol edebilirsiniz. Bu düğmeye basılarak klima çalıştırıldığında ortamdaki sıcaklığa bağlı olarak klima soğutma. A saat sonra klimayı durdurarak bekleme konumuna geçer. kışın sıcak ha a aşağıya erilerek ortamın her yerindehomoHen ha a sıcaklığı sağlanır. istenmeyen kokular yok edilerek konforlu bir ortam sağlanır.N# durumlarda klimanızı fan konumunda çalıştırarak hem ortam istenilen konfora ulaşır. C( 5em alma özelliği. Falke klimaların kendine özel dizayn e üretim sistemi ile üretilen e aparatörleri yüksek performans e uzun ömürlüdür. > yıl kompresör garantisi bulunmaktadır. Bütün parçalarda olduğu gibi e aparatörler L 'DD kontrolden geçmektedir. Bu sayede klimaya çalı ştırma komutunu erdikten sonra .( 8uto restart . içinde kontrollerini yaparak .3. 6iHital ekran 8 rupa e 8merikan sanayilerinin yeni tasarımıdır. hem de L CDOa yakın enerHi tasarrufu sağlanır. Falke klimalarda dünyaca ünlü Papon klimaların kompresörleri kullanılmaktadır. klimanın ha a yönlendirme sayesinde yazın soğuk ha a yukarıya erilirken. @( 6iHital ekran. '*( 1otary kompresör ile sessiz çalışma. ''( /anuel çalıştırma. dakika gü enlik koruması.MONTAJ FİYATLARI . . >( $tomatik ha a yönlendirme sistemi ile. Q lık gü enlik koruması bulunmaktadır.. dak.J. J. Baymak klimalar montaH dahil e montaH hariç olarak iki şekilde satılabilmektedir. mantar gibi mikropların üremesini de önleyecek e tüm aile için temiz e sağlıklı bir ha a sağlayacak şekilde üretilmişlerdir. . 1otay tip son teknoloHi ürünü kompresörler sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Bu konumları klima otomatik olarak kendisi ayarlar. A( :yku modu.R düşülerek montaH fiyatı eklenir.

> R S %67 )alon tipi *.............. B R S %67 .. Eniteler arası mesafe ....... .Bu işlem için montaH uygunluk formu olması gerekir. ser is e montaH aynı firmaya erilemez..Baymak sisteminde satış............ 'BK *......... "*DD># /ontaHlar ser is tarafı ndan yapılmaktadı r....6u ar tipi AKCK'*.)er is yetkisi ser isin dışında hiçbir kimseye erilmemektedir... ADR S%67 A>R S%67 ...'..8ncak klima işi yapmakta olan deneyimli e yüksek adettli firmalara satış e montaH yetkisi erilebilmektedir........../ontaHın ser is tarafından yapı lmadığı durumlarda ser is klimayı de reye garantiye almaya gider e montaH uygunsa klima garantiye girer.....

DDDK.> U adet U V I Btu T% Ikapının açıklık mesafesi U 'DDD Btu T6 I . T.I m U h U .5.DDK>DDK@DD Btu T2 I . cihazların yaklaşık değeri Btu olarak bulunur.b.. Tİ I insan sayısı U .D U.DDDK>DDD Btu * .J.S Tİ S T2 S T% ST6 ESABI 9oplam ı sı yükü I -acmin soğutma yükü S insanların ısıyükü S elektriksel yük S kapıdan kaçan ısı S ızgara fırın .KLİMA KAPASİTE T9 IT.

DDD btu?h T2 I .> U adet U V I .> U 'DD U . e salonun doluluk oranı genelde LBD olmaktadır.. I 'DD U .D I *>.Örn : 'DD m Olik bir toplantı salonunda >D adet sandalye bulunmaktadır. 'DD Vattlık toplam . m. I .B.BD btu?h T9 I T. U ...B.BD btu?h * * .D adet spot bulunmaktadır.DDD btu?h Tİ I insan sayısı U .S Tİ S T2 T9 I . =ükseklik .D U .DDD S *D.D U... 8nkaraOda bulunan bu salon için hangi model klima ermeliyizW T.DDD S*>.I m U h U .DDK>DDK@DD I >D U D..BD I C.B U >DD I *D.

.Bu salon için * adet .' btu?h e ' adet '* btu?h lük klima eririz.

06F to Vor .