You are on page 1of 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG QUỐC NĂM 2013 Ngày thi thứ nhất. Bài 1. Cho hai đường tròn 1 2 , K K có bán kính khác nhau cắt nhau tại hai điểm phân biệt là , . A B Gọi , C D là hai điểm trên 1 2 , K K theo thứ tự đó sao cho A là trung điểm của đoạn . CD Tia DB cắt 1 K tại điểm , E tia CB cắt 2 K tại điểm . F Gọi 1 2 , l l lần lượt là các trung trực của , . CD EF a. Chứng minh rằng 1 2 , l l có đúng một điểm chung, kí hiệu là . P b. Chứng minh rằng , , CA AP PE là ba cạnh của một tam giác vuông nào đó. Bài 2. Tìm tất cả các tập hợp các số nguyên S khác rỗng sao cho 3 2 m n S ÷ e với mọi , m n S e (không nhất thiết phân biệt). Bài 3. Tìm tất cả các giá trị thực dương của t sao cho: tồn tại một tập hợp vô hạn Xcác số thực sao cho bất đẳng thức sau { } max ( ) , , ( ) x a d y a z a d td ÷ ÷ ÷ ÷ + > thỏa mãn với mọi số , , x y z X e (không nhất thiết phân biệt) và với mọi số thực a và mọi số thực dương . d Ngày thi thứ hai. Bài 4. Cho 2 n > là một số nguyên. Xét n tập hợp hữu hạn 1 2 3 , , ,..., n A A A A sao cho { } , , 1, 2, 3,..., i j A A i j i j n A = ÷ ¬ e . Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 n i i A = ¿ , trong đó ( ) ( ) { } i j i j j i A A x A x A x A x A A = e . e v e . e . Bài 5. Với mỗi số nguyên dương n và 0 , i n s s đặt ( , ) (mod 2) i n c n i C ÷ với { } ( , ) 0,1 . c n i e Xét 0 ( , ) ( , ) n i i f n q c n i q = = · ¿ với , , m n q là các số nguyên dương và 1 2 q  + = với mọi .  e Chứng minh rằng nếu ( , ) ( , ) f m q f n q thì ( , ) ( , ) f m r f n r với mọi số nguyên dương . r Bài 6. Cho , m n là các số nguyên dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của số nguyên dương N sao cho: Nếu tồn tại một tập hợp S các số nguyên dương chứa một hệ thặng dư đầy đủ theo modulo m mà S N = thì tồn tại một tập con khác rỗng A S _ mà . x A n x e ¿