You are on page 1of 8

Công ty TNHH Metronic website: http://metronic.vn 276 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Hướng d n C!

ch "à# #$%i ớt

Muối ớt là một hỗn hợp gia vị được nhiều người yêu thích. Muối ớt có nhiều lo i! lo i "#ng đ$ nướng thịt% lo i "#ng đ$ nướng c&' lo i "#ng đ$ ch(m c&c lo i thịt' c&' h)i *)n nướng muối ớt% và c+ng có lo i ch, được "#ng đ$ ch(m hoa -u)' t.&i c/y' như muối ớt t0m 1/y 2inh. 30m nay 4í 2g0 *5 hướng "6n c&c 7 n làm một *ố lo i muối ớt c8 7)n. Muối ớt *9 ":ng tư8ng ớt. ;/y là lo i muối ớt được một *ố người 3oa < =i>t 2am ?@t hợp hai t.ường ph&i Am thBc =i>t C 3oa t o thành. ;Dc t.ưng cEa nó là một hỗn hợp đDc' có th$ "#ng đ$ ướp' ?@t hợp với -uFt lên thBc phAm t.ong -u& t.Gnh nướng. Ho i muối ớt này cho .a màu c&nh gi&n .(t đIp *au ?hi nướng. JiK được hư8ng th8m tB nhiên cEa thBc phAm' thường được "#ng nướng *ườn' gà' c&c lo i h)i *)n.

1(t c) -u(y đều' *au đó một n9a ướp lên thBc phAm' một n9a "#ng đ$ -uFt lên t.ong -u& t.ượu t.Ba Đình .Png' n9a thGa "Lu điều' n9a thGa ớt Qay.Hà Nội 1hành phLn! 29a thGa đường' M thGa 7ột ngNt' O thGa tư8ng ớt' một thGa .Gnh nướng.vn 276 Đội Cấn . . Hưu R! 2ên "#ng ớt Qay vG ớt này đ$ -ua vài ti@ng đSng hS' vị hTng cEa ớt ?h0ng cUn' *5 cho món Tn có m#i vị .Công ty TNHH Metronic website: http://metronic.iêng.

Dc đi$m cEa lo i muối ớt này là ph)i giW n&t muối hột và ớt tư8i' t.vn 276 Đội Cấn .Ba Đình .ộn c#ng c&c gia vị ?h&c đ$ ướp c&.ộn đều. .Hà Nội Muối ớt hột Ha lo i muối ớt thường được *9 ":ng đ$ nướng c&c lo i c&' như! điêu hSng nướng muối ớt' c& chGnh nướng muối ớtV .Công ty TNHH Metronic website: http://metronic. Y \t *]ng! Z -u)' ớt hi$m! ^ -u)' t_i! O tFp `&ch làm! giW n&t ớt và t_i' cho nước chanh' h t nêm' muối hột' đường' tiêu Qay' tư8ng ớt' "Lu Tn vào t. 1hành phLn! Y Z muỗng cà phê h t nêm' Z muỗng canh muối hột' Z muỗng cà phê đường c&t t. Xo c& thường có m#i tanh nên *9 ":ng lo i muối ớt này *5 "#ng m#i hTng cEa ớt tư8i đ$ ?h9 m#i tanh cEa c&. aau đó ướp lên c&' đ$ chbt thời gian cho ng(m .Png' O muỗng canh tư8ng ớt' Z[M muỗng cà phê tiêu Qay' O muỗng canh "Lu Tn' muối ớt' chanh.Si nướng.

`&ch làm! ớt *ưng 7k đ0i' l(y h t' Qay nhuyln' *au đó t.Công ty TNHH Metronic website: http://metronic.Hà Nội Muối ớt ch(m đS nướng cmuối ớtd 2hiều người có thói -uen *9 ":ng muối tiêu chanh cho c&c món nướng muối ớt' nhưng nướng c+ng có hàng ch:c lo i ?h&c nhau! 2ướng mNi' nướng *a t@' nướng mft ong' nướng chao' nướng *) ớt' nướng mPm nhg' nướng tiêu Qanh' nướng gi(y 7 c V mỗi nguyên li>u' mỗi c&ch nướng cLn có c&c gia vị "#ng đ$ ch(m ?h&c nhau.Ba Đình . hiêng nướng muối ớt thG ph)i ch(m muối ớt mới là *ành đi>u.vn 276 Đội Cấn .ộn chung với . 1hành phLn! Muối hột! Oii g ' muối 7ột! Zii g' ớt *]ng Oii g' ớt Qay jig.

Ba Đình . Y 1.Gnh h(p thGnh tho)ng 7 n đ)o nhI đ$ muối ?h0 đều và ?h0ng 7ị đóng t)ng. Y mh0ng "#ng ch)o đ$ . thích hợp với làm muối tiêud. mi@m một c&i nSi nh_ h8n' đk nước vào' *au đó đDt ?hay muối lên' đun cho đ@n ?hi muối ?h0.Bc ti@p với nước.nh cao. Y .ang ch. Y ohư8ng ph&p h(p này giống h(p c&ch thEy nhưng muối l i ?h0ng ti@p Qbc t.ong -u& t.(t l/u' màu *Pc tư8i mới' mà ch(t lượng thG đ. .Công ty TNHH Metronic website: http://metronic.Hà Nội muối 7ột' muối hột và ớt Qay' cho vào một ?hay inoQ to. Một *ố lưu R! Y \t *]ng đ$ l(y màu' một *ố n8i đ$ ti@t ?i>m *5 thay 7nng màu g ch t0m cngoài 4Pc gNi là màu hoa hiênd' màu ?h0ng đIp 7nng mà *au vài ngày muối *5 7ị ch)y nước.vn 276 Đội Cấn .ang' vG muối *5 nk h@t' màu ?h0ng đIp' "l 7ị ch)y cmuối .$ làm được một h+ muối như th@ này *5 tiêu tốn cEa 7 n vài ti@ng đSng hS nhưng 7 n có th$ giK được .

`h.ong muối.Hà Nội Y 1uy>t đối ?h0ng cho 7ột ngNt cmG chínhd vào t.vn 276 Đội Cấn .&i c/y có vị chua như cóc Qanh' Qoài Qanh cnước mi@ng th@ này làm *ao mà vi@t ti@p h) t.ời pqd.Ba Đình .(t thích hợp với c&c lo i t. cho ?hi Tn. Y 2@u thích 7 n có th$ cho thêm tiêu *N đfp "fp đ$ t o m#i th8m' và *B ?h&c 7i>t. Muối t0m 1/y 2inhMuối t0m 1/y 2inh thường được "#ng đ$ ch(m hoa -u)' .Công ty TNHH Metronic website: http://metronic. .

Công ty TNHH Metronic website: http://metronic. .Ba Đình . 1.ộn đều c&c nguyên li>u' *au đó cho lên ch)o . `ó điều ?h0ng nên -uay một m ch và cr ZCO phbt l i ng]ng' l(y . `o th$ cho thêm t_i' *) cQay nhuylnd n@u muốn. `&ch làm! 10m ng/m n<' .Hà Nội 1hành phLn! Zii g t0m ?h0' Zii g muối 7ột' j -u) ớt *]ng' ^i g ớt 7ột' n9a thGa cà phê tiêu.9a * ch' cho vào cối Qay n&t% ớt *]ng 7_ v_ Qay nhuyln.ang v]a l9a cho tới ?hi ?h0' 7_ lN "#ng "Ln 1h(y một *ố 7 n 7ày c&ch cho vào lU vi *óng' mGnh nghg là kn.a đ$ đ)o' đ$ màu đều và đIp h8n.vn 276 Đội Cấn .

vn 276 Đội Cấn . Nếu có bất kì t !c m!c nào mon" c#c bạn đ$n" n"ại đ% lại comm&nt n"'y trên blo" này( o)c *+( đ.' c m'il bên .Công ty TNHH Metronic website: http://metronic./ới.Hà Nội Trên đây là một số loại muối ớt cơ bản. T 'nks888 &&&'#etronic'(n . 01 N"2 rất 3ui l4n" đ/5c c i' s6 c7n" c#c bạn.Ba Đình .