You are on page 1of 14

ธรรมมีอปุ การะมาก 2

ธรรมศึกษาชั้นตรี , วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี

ธรรมทัง้ ๒ นี้
ชว่ ยรักษาจิตจากอกุศลธรรมและชว่ ยให ้จิตประกอบด ้วยกุศลธรรมทุกอย่างเหมือนมหาอามาตย์ผู ้มีค
ื่ ว่า ธรรมมีอุปการะมาก
วามรู ้ความสามารถทาราชกิจทุกอย่างให ้สาเร็จเรียบร ้อยเพราะฉะนัน
้ จึงชอ
สติ ความระลึกได ้ หมายถึงการนึกขึน
้ ได ้ก่อนทีจ
่ ะทา จะพูด จะคิด มิให ้กิจนั น
้ ๆ
่ างผิดหรือนึกถึงเรือ
ดาเนินไปสูท
่ งทีเ่ คยทา คาทีพ
่ ด
ู แม ้นานมาแล ้วได ้
เป็ นอาการฉุ ดคิดขึน
้ ได ้ของจิตไม่เผลอไผลหลงลืม สติ
ี หาย
มีหน ้าทีค
่ อยกาจัดความประมาทเลินเล่อมีผลให ้การทางานทุกประเภทไม่เกิดความเสย


ึ ตัวอยูต
สมปช
ญญะ
ความรู ้ตัว หมายถึงความรู ้สก
่ ลอดเวลาในสงิ่ ทีก
่ าลังทา กาลังพูด กาลังคิด
ึ ตืน
มีความรู ้สก
่ ตัวอยูเ่ สมอ ไม่เลอะเลือนฟั่ นเฟื อนในขณะทีก
่ าลังทากิจนั น
้ ๆ


ั ปชญ
ั ญะ
พร ้อมทัง้ รู ้ตัวว่าสงทีด
่ าลังทา พูด คิดนั น
้ ดีไม่ด ี ถูกต ้องไม่ถก
ู ต ้องอย่างไร สม
จึงมีหน ้าทีก
่ าจัดความโง่เขลาในเวลาทาการงานทุกประเภท
อนึง่ ธรรมทัง้ ๒ ท่านกล่าวว่าเป็ น พหุปการธรรม ธรรมมีอป
ุ การะมาก
เพราะเป็ นเหตุให ้บุคคลสามารถควบคุมการทา พูด
ี ธรรม ชว่ ยให ้มีการยับยัง้ ชงั่ ใจให ้มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในข
คิดให ้อยูใ่ นกรอบของศล
ณะทีก
่ าลังทา พูด คิด ทาให ้รู ้จักละวางการทา พูด คิด ทีไ่ ม่ถูกต ้องได ้ด ้วยตนเอง
ผูเ้ รียนควรทาความเข้าใจ "tip"
้ อ
ธรรมสองประการนีม
ี ุปการะอย่างไร คือทาให ้บุคคลสามารถควบคุมการกระทา พูด
ี ธรรม
คิดอยูใ่ นกรอบของศล
ชว่ ยให ้มีการยับยัง้ ชงั่ ใจให ้มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบในขณะทีก
่ าลังทา พูด คิด เสมอ
สติ ใชก่้ อนทีจ
่ ะทา พูด คิดในกิจหรือเรือ
่ งนั น
้ ๆสมปช
ญญะ
ใชในขณะท
า พูด คิด ในกิจหรือเรือ
่ งนั น
้ ๆ
- See more at: http://www.xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/05/thrrm-mi-xupkara-mak2.html#sthash.mKauEnY6.dpuf

รัตนะ 3
ธรรมศึกษาชั้นตรี , วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี

1. พระพุทธ ท่านผู ้สอนให ้ประชุมชนประพฤติชอบด ้วย

กาย
วาจา
ใจ
ื่ พระพุทธเจ้า
ตามพระธรรมวินัยทีเ่ รียกว่าพระพุทธศาสนาชอ
2. พระธรรม พระธรรมวินัยทีเ่ ป็ นคาสอนของท่าน ชอื่ ว่าพระธรรม
ื่ ว่าพระสงฆ์
3. พระสงฆ์ หมูช
่ นทีฟ
่ ั งคาสงั่ สอนของท่านแล ้ว ปฏิบต
ั ช
ิ อบตามพระธรรมวินัย ชอ

ประพฤติชว่ ั ทางใจ มี ๓ อย่าง คือ โลภอยากได้ของเขาคิดเอาแต่ของคนอืน ่ โดยไม่คานึงว่าควรหรือไม่ควร พยาบาทปองร้ายเขาคิดปองร ้ายคนทีต ่ นไม่ชอบใจ เห็นผิดจากค ลองธรรมเห็นว่าบาปบุญคุณโทษไม่มผ ี ล การทาดีหรือชวั่ จะได ้รับผลต่อเมือ ่ มีผู ้รู ้เห็น การปพฤติชวั่ ทัง้ ๓ ทางนั น ้ ประพฤติชวั่ ทางใจมีโทษรุนแรงทีส ่ ด ุ กว่าการทาบาปกรรมอืน ่ ๆ เป็ นเหตุให ้คนทีม ่ ค ี วามเห็นอย่างนัน ้ ปฏิเสธเรือ ่ งบาปบุญคุณโทษ สามารถทาความชวั่ ได ้ทุกอย่าง ่ วามทุกข์เดือดร ้อนไม่มค ทุจริตทัง้ ๓ นี้เป็ นทางนาไปสูค ี วามสุขความเจริญ จึงไม่ควรประพฤติ ผู ้ทาจริตย่อมได ้รับโทษ คือ .xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/05/rattana3. ประพฤติชว่ ั ด้วยกาย เรียกว่า กายทุจริต ๒. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี ๑.ประพฤติผด กายทุจริต ๓ อย่าง คือ ๑. ประพฤติชว่ ั ด้วยใจ เรียกว่า มโนทุจริต ั ว์ ๒.ลักทรัพย์ ๓.่ รตนะ แปลว่า สงิ่ ทีใ่ ห ้เกิดความยินดี หมายถึงสงิ่ ทีม ่ รี าคาแพง เชน เพชร พลอย ทองคา ่ รตนะ ๗ อย่าง ของพระเจ ้าจักรพรรดิ หรือสงิ่ อืน ่ ใดก็ตามทีช ่ าวโลกเขานิยมกัน หรือของวิเศษ เชน คือ ชา้ งแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคล ังแก้ว นางแก้ว จ ักรแก้ว แก้วมณี ผูเ้ รียนต้องทาความเข้าใจด ังนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ทีว่ า่ เป็ น “รตนะ” เพราะเป็ นผู ้มีคา่ มากโดยตนเองเป็ นผู ้สงบจากบาปแล ้ว สอนผู ้อืน ่ ให ้ละชวั่ ประพฤติชอบ ั รูนาภัยอันตรายมาสูต ่ นเอง ถ ้าคนในโลกไม่ละชวั่ ประพฤติชอบแล ้ว สงิ่ มีคา่ ทัง้ หลายก็จะกลายเป็ นศต ื่ ว่า รตนะ คือเป็ นสงิ่ ทีม เพราะฉะนั น ้ พระพุทธเจ ้า พระธรรม และพระสงฆ์ จึงชอ ่ ค ี า่ น่ายินดี ร ัตนตร ัย กับ ไตรสรณคมน์ เหมือนหรือต่างกัน รัตนตรัย หมายถึงแก ้ว ๓ ประการได ้แก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สว่ น ไตรสรณคมน์ หมายถึงการยึดถือเอาหรือการถึงซงึ่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นทีพ ่ งึ่ ตลอดชวี ต ิ .tRAUUZWp.โลภอยากได ้ของเขา ๒.พูดเท็จ ๒. ประพฤติชว่ ั ทางวาจา มี ๔ อย่าง คือ พูดเท็จพูดให ้คลาดจากความเป็ นจริง ื ด ้วย พูดสอ ่ เสย ี ด พูดให ้คนสองฝ่ ายผิดใจกัน พูดคาหยาบพูดคาทีท รวมถึงการเขียนเป็ นหนั งสอ ่ าใ ห ้ผู ้ฟั งเจ็บใจหรือบันดาลโทสะ พูดเพ้อเจ้อ พูดพลอ่อยๆ ๓.พูดคาหยาบ ๔.เห็นผิดจากคลองธรรม ี ” ทุจริต (ความประพฤติชวั่ ) ๓ อย่างนี้ “เป็นสงิ่ ไม่ควรทา ควรละเสย ๑.ฆ่าสต ิ ในกาม ่ เสย ี ด ๓. ประพฤติชว่ ั ทางกาย มี ๓ อย่าง ั ทัง้ ทีเ่ ป็ นมนุษย์ตงั ้ แต่ถอ ั ว์เดรัจฉานทุกชนิด ล ักทร ัพย์ ทัง้ ทีเ่ ป็ คือ ฆ่าสตว์ ื กาเนิดในครรภ์รวมถึงสต นสงั หาริมทรัพย์และอสงั หาริมทรัพย์ จะมีราคามากน ้อยก็ตามถ ้าเจ ้าของไม่ได ้ให ้ด ้วยกายหรือวาจาหยิบเอาของนั น ้ มาถือเป็ นการลัก ประ ้ พฤติผด ิ ในกาม เป็ นชูในชายหญิ งทีม ่ ภ ี รรยาสามีแล ้ว ๒.พยาบาทปองร ้ายเขา ๓.dpuf ทุจริต 3 ธรรมศึกษาชั้นตรี . ประพฤติชว่ ั ด้วยวาจา เรียกว่า วจีทจ ุ ริต ๓.See more at: http://www.html#sthash.พูดสอ มโนทุจริต ๓ อย่าง คือ๑.พูดเพ ้อเจ ้อ วจีทจ ุ ริต ๔ อย่าง คือ ๑.

dpuf อคติ 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี . วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี ั ั ดาน ๑. ใกล ้สน ตแล ้วไม่เกิดในทุคติ .html#sthash. ภาวนาปธาน เพียรให ้กุศลเกิดขึน ้ ในสน ื่ ม ๔. ชอ ี จรไป.com/2013/05/agati-4. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี 1.dpuf ประธาน 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี .tv17X475. ลาเอียงเพราะกล ัว เรียกว่า ภยาคติ อคติ ๔ ประการนี้ “ไม่ควรประพฤติ” คาว่า อคติ แปลว่า การถึงฐานะทีไ่ ม่ควรถึง ท่านแปลเอาใจความว่า ิ าลสูตรตรัสเรียกว่า เหตุให ้ทาบาป บาปธรรมทัง้ ๔ นี้โดยมากเกิดกับผู ้มีอานาจ ความลาเอียงในสค ผูป ้ ระพฤติอคติ ๔ ประการนี้ ย่อมเป็ นผู ้ไร ้เกียรติ ดังพระพุทธพจน์วา่ “ผูล ้ ว ่ งละเมิดธรรมเพราะความร ัก ความชงั ความหลง และความกล ัว ื่ มจากใจคน เหมือนดวงจ ันทร์ขา้ งแรม” เกียรติยศของผูน ้ นย่ ั้ อมเสอ ผูเ้ รียนควรทาความเข้าใจ คนทีต ่ นรัก ผิดก็หาทางชว่ ยเหลือไม่ลงโทษ ไม่มค ี วามรู ้ ความสามารถ ื่ ว่า มีฉ ันทาคติ ก็แต่งตัง้ ให ้เป็ นใหญ่เป็ นต ้น ชอ คนทีต ่ นเกลียด คอยจ ้องจับผิด ื่ ว่ามีโทสาคติ คอยขัดขวางความเจริญก ้าวหน ้าและทาลายล ้างเป็ นต ้นชอ ไม่รู ้ข ้อมูลทีแ ่ ท ้จริง ื่ ว่ามีโมหาคติ ทาโทษหรือยกย่องคนไปตามคาบอกเล่าของผู ้ประจบสอพลอเป็ นต ้นชอ ี ธรรม เป็ นต ้น หวังเกาะผู ้มีอานาจ กลัวเขาจะไม่ชว่ ยเหลือจึงทาสงิ่ ทีไ่ ม่ถก ู ต ้องอันผิดกฎหมายผิดศล ื่ ว่า มีภยาคติ ชอ . ลาเอียงเพราะไม่ชอบก ัน เรียกว่า โทสาคติ 3.See more at: http://www. ลาเอียงเพราะเขลา เรียกว่า โมหาคติ 4.See more at: http://www. อนุร ักขนาปธาน เพียรรักษากุศลทีเ่ กิดขึน ้ แล ้วไม่ให ้เสอ ื่ ของความเพียรทีแ คาว่า ปธาน เป็ นชอ ่ รงกล ้าไม่ยน ่ ย่อท ้อถอย ดังพระพุทธพจน์วา่ แม ้เนื้อและเลือดในร่างกายจะเหือดแห ้งไป เหลืออยูแ ่ ต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตาม เมือ ่ ยังไม่บรรลุผลทีจ ่ ะพึงบรรลุได ้ด ้วยเรีย ่ วแรงของลูกผู ้ชาย ความหยุดยัง้ แห่งความเพียรจะไม่ม ี .xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/05/thucrit-3.QFuqghpS.ื่ เสย ี งทางไม่ดข ิ้ ใจก็หลงเพ ้อ. สงวรปธาน เพียรระวังบาปไม่ให ้เกิดขึน ้ ในสน ๒. ถูกตาหนิจากผู ้อืน ่ . ลาเอียงเพราะร ักใคร่ก ัน เรียกว่า ฉ ันทาคติ 2.xn--12c9b1aha5ai6e7a. เสย ี ชวี ิ ตนเองก็ตาหนิตนเองได ้. ปหานปธาน เพียรละบาปทีเ่ กิดขึน ้ แล ้ว ั ดาน ๓.html#sthash.

ความเพียรมีอย่างเดียวแต่ทาหน ้าที่ ๔ อย่าง คือ ๑.xn--12c9b1aha5ai6e7a.เพียรระวังความชวั่ ทีย ่ ังไม่เคยทา ไม่เคยพูด ไม่เคยคิด อย่าให ้เกิดขึน ้ ๒. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี อธิษฐานธรรม คือธรรมทีค ่ วรตงไว้ ั้ ในใจ .dpuf อธิษฐานธรรม 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี .เพียรรักษาความดีทเี่ คยทา เคยพูด เคยคิดมาแล ้ว โดยการทา พูด และคิดความดีนัน ้ บ่อยๆ ผูเ้ รียนควรทาความเข้าใจด ังนี้ ั ้ ในสนดาน เพียรระว ังบาปไม่ให้เกิดขึน หมายถึงว่า เพียรระวังสารวมทางอินทรีย ์ ๖ ได ้แก่ ตา หู จมูก ลิน ้ กาย ใจ ั ดานตัวเองหมดสน ิ้ ไป ้ แล้ว หมายถึงว่า ตัง้ ใจอยูว่ า่ จะละบาปทีม เพียรละบาปทีเ่ กิดขึน ่ ใี นสน ั ้ ในสนดาน เพียรให้กศ ุ ลเกิดขึน หมายถึงว่า จะตัง้ ใจสร ้างคุณงามความดีทย ี่ ังไม่มใี ห ้มีขน ึ้ แต่ทม ี่ แ ี ล ้วก็รักษาให ้มีอยูต ่ ลอดไป ื่ มไป หมายถึงว่า ้ แล้วไม่ให้เสอ เพียรร ักษากุศลทีเ่ กิดขึน ื่ มไปนั่ นเอง ตัง้ ใจรักษาความดีหรือรักษาบุญกุศลทีม ่ ใี นตัวอยูแ ่ ล ้วไม่ให ้เสอ .เพียรสร ้างความดีทย ี่ ังไม่เคยทา ไม่เคยพูด ไม่เคยคิด ๔.เพียรละความชวั่ ทีเ่ คยเผลอตัวทา พูดและคิดมาแล ้ว โดยจะไม่ทาอย่างนั น ้ อีก ๓.html#sthash.Zm9OJkBN.See more at: http://www.com/2013/05/pathan4.

สจจะ 3.FNVorj4x. อุปสมะ รอบรู ้สงิ่ ทีค ่ วรรู ้ ความจริงใจคือประพฤติสงิ่ ใดก็ให ้ได ้จริง ึ แก่ความจริงใจ สละสงิ่ ทีเ่ ป็ นข ้าศก ึ แก่ความสงบ สงบใจจากสงิ่ ทีเ่ ป็ นข ้าศก อธิษฐานธรรม ท่านแปลว่า ธรรมทีค ่ วรตงไว้ ั้ ในใจ หมายความว่า ให ้แสวงหาธรรมทัง้ ๔ นี้มาเก็บไว ้ในใจตน โดยการฝึ กฝนปฏิบต ั ต ิ ามให ้ได ้ จะทาให ้เป็ นคนมีคา่ แก่สงั คม และมีความสุขใจแก่ตนเองด ้วย ปัญญา รอบรู ้สงิ่ ทีค ่ วรรู ้ ในทางธรรมหมายถึง รู ้สภาวธรรม มีขน ั ธ์เป็ นต ้นตามความจริงว่า ั ้ วรรณะ เป็ นต ้น ทุกสงิ่ ทุกอย่างเกิดขึน ้ แล ้วก็ดบ ั ไป ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให ้เกิดทิฎฐิมานะ แบ่งชน ื่ มและความเจริญ ตลอดถึงรู ้วิชาการต่างๆ ในทางโลกหมายถึงรู ้เหตุแห่งความเสอ อันเป็ นเหตุเกิดของทรัพย์ เกียรติ และความสุข เป็ นต ้น ั สจจะ ความจริงใจ หมายความว่า รู ้ว่าอะไรไม่ดก ี ็ละให ้ได ้จริง ั จะนี้นาความดีทก ่ น ดังโพธิสต ั ว์ภาษิตว่า รู ้ว่าอะไรดีมป ี ระโยชน์ก็ตงั ้ ใจทาให ้ได ้จริง สจ ุ ชนิดมาสูต ั จะ สมณพราหมณ์ทงั ้ หลายข ้ามพ ้นชราและมรณะได ้ เพราะตัง้ อยูใ่ นสจ ึ แก่ความจริงใจ หมายความว่า จาคะ สละสงิ่ ทีเ่ ป็ นข ้าศก รู ้จักกลับตัวกลับใจจากความไม่ดท ี ัง้ หลายทีเ่ คยทา เคยพูด เคยคิด และเคยยึดติดมาก่อน ึ แก่ความสงบ หมายความว่า รู ้จักดับความขุน อุปสมะ สงบใจจากสงิ่ ทีเ่ ป็ นข ้าศก ่ ข ้องหมองใจ ความวิตกกังวลต่างๆ อันเกิดจากกิเลสมีนวิ รณ์ ๕ เป็ นต ้น .html#sthash.See more at: http://www.dpuf อิทธิบาท 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี . จาคะ 4.com/2013/05/athi-than-thrrm4.xn--12c9b1aha5ai6e7a. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี อิทธิบาท คือคุณเครือ ่ งให้สาเร็จความประสงค์ .1. ปัญญา ั 2.

วิม ังสา พอใจรักใคร่ ในสงิ่ นั น ้ เพียรประกอบสงิ่ นั น ้ ่ ิ เอาใจฝั กใฝ่ ในสงนั น ้ ไม่วางธุระ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสงิ่ นัน ้ คาว่า อิทธิ แปลว่า ความสาเร็จ บาท หรือ ปาทะ แปลว่า เหตุทท ี่ าให ้ถึง อิทธิบาท จึงแปลว่า เหตุทใี่ ห ้ถึงความสาเร็จ หมายถึง เหตุทม ี่ ก ี าล ังในการบรรลุความสาเร็จ ฉ ันทะ คือความปรารถนา ความต ้องการ ความประสงค์ หวามมุง่ หมาย เมือ ่ ต่อเข ้ากับอิทธิบาท จึงมีความหมายว่า ความปรารถนา ความต ้องการ ความประสงค์ ความมุง่ หมายทีม ่ ก ี าลังในการบรรลุความสาเร็จ อิทธิบาท คือ ฉั นทะ ย่อมพาเอาความคิดจิตใจทัง้ หมดไปรวมอยูก ่ บ ั สงิ่ ทีป ่ รารถนาทีพ ่ อใจ เหมือนกระแสน้าทีไ่ หลมาอย่างแรง ย่อมพัดพาเอาต ้นไม ้ กอไผ่ กอหญ ้า เป็ นต ้นไปกับกระแสน้ าด ้วย วิรย ิ ะอิทธิบาท จิตตะอิทธิบาท และวิมังสาอิทธิบาท ก็มอ ี ธิบายเหมือนอย่างนี้ วิรย ิ ะ คือความอาจหาญในการงาน ย่อมสาคัญงานใหญ่วา่ งานเล็ก งานหนั กว่างานเบา งานยากว่างานง่าย ทางไกลว่าทางใกล ้ เป็ นต ้น จิตตะ คือความคิดถึงการงานนัน ้ แบบใจจดใจจ่อ เปรียบเหมือนคนกระหายน้าจัด ใจคิดถึงแต่น้ าตลอดเวลา วิม ังสา ความไตร่ตรอง ใชปั้ ญญาพิจารณาหาเหตุผลและวิธก ี ารทีจ ่ ะทางานนั น ้ ให ้สาเร็จลงให ้ได ้ . จิตตะ 4. ฉ ันทะ 2.dpuf สั ปปุริสธรรม 7 ธรรมศึกษาชั้นตรี .01p7z6Wb.xn--12c9b1aha5ai6e7a.1.html#sthash. วิรย ิ ะ 3.See more at: http://www.com/2013/06/itibaht-4. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี 1. ธ ัมม ัญญุตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักเหตุ .

วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี ธรรมเป็นโลกบาล คือธรรมคุม ้ ครองโลก ๒ อย่าง 1. หิร ิ ความละอายแก่ใจ หมายความว่ารู ้สกึ รังเกียจทุจริต มีกายทุจริต เป็ นต ้น เหมือนคนเกลียดสงิ่ โสโครกมีอจ ุ จาระ เป็ นต ้น ไม่อยากจับต ้อง . อ ัตต ัญญุตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักตน 4. อ ัญถ ัญญุตา หมายถึงความเป็ นผู ้รู ้จักผล คือรู ้ว่าผลทีต ่ นได ้รับไม่วา่ จะดีหรือชวั่ เป็ นสุขหรือทุกข์ เกิดขึน ้ จากเหตุอะไร ถ ้าได ้รับผลทีด ่ เี ป็ นความสุข ก็ทาเหตุให ้ได ้ดีมค ี วามสุขนั น ้ ให ้ดียงิ่ ๆ ขึน ้ ไป ี ถ ้าเป็ นผลข ้างร ้ายก็จะได ้ตัดต ้นเหตุเลิกทาสงิ่ ทีเ่ ป็ นเหตุแห่งผลร ้ายนั น ้ เสย 3.html#sthash. ปริสญญุ ตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักประชุมชน 7. ธ ัมม ัญญุตา หมายถึงความเป็ นผู ้รู ้จักเหตุ เหตุทค ี่ วรรู ้จะมีอยูม ่ ากมาย แต่เมือ ่ กล่าวโดยสรุปก็มเี พียง 2 เหตุคอ ื เหตุแห่งสุข และเหตุแห่งทุกข์ บุคคลทพเหตุสงิ่ ใดลงไป สงิ่ นั น ้ เป้ นได ้ทัง้ เหตุแห่งสุขหรือเหตุแห่งทุกข์ 2. อ ัตต ัญญุตา หมายถึงความเป็ นผู ้รู ้จักตน คือรู ้จักการวางตัวให ้เหมาะให ้สมกับวุฒภ ิ าวะ ฐานะของตนได ้อย่างถูกต ้อง 4.xn--12c9b1aha5ai6e7a. กาล ัญญุตา หมายถึงความเป็ นผู ้รู ้จักกาล คือรู ้ถึงคุณค่าของเวลาทีผ ่ า่ นไป ้ รู ้จักใชเวลาอย่างคุ ้มค่าและเป็ นประโยชน์ ไม่ปล่อยเวลาให ้ผ่านไปอย่างไร ้ประโยชน์ ั ั 6. ม ัตต ัญญุตา หมายถึงความเป็ นผู ้รูจักประมาณ ่ ในการแสวง การรับ คือรู ้จักความพอเหมาะพอดีไม่มากหรือน ้อยเกินไปในทุกข์เรือ ่ ง เชน และการใชจ่้ าย ผู ้รู ้ประมาณกาลังของตัวจึงทาอะไรทีพ ่ อดีๆ ไม่หก ั โหมจนเกินกาลังทัง้ กายและทรัพย์ รู ้คุณค่าของสงิ่ ทีห ่ ามาได ้ 5.2. อ ัตถ ัญญุตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักผล 3. ม ัตต ัญญุตา ความเป็นผูร้ ป ู ้ ระมาณ 5. กาล ัญญุตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักกาล ั 6.See more at: http://www.GWkRHg5U. ปริสญญุ ตา หมายถึงความเป็ นผู ้รู ้ชุมชน คือรู ้จักสงั คมทีต ่ นอยูอ ่ าศย ั ั ทีท ่ างานและสงคมทีต ่ นจะต ้องเข ้าไปติดต่อสมพันธ์วา่ เป็ นอย่างไร 7.dpuf ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่ าง ธรรมศึกษาชั้นตรี . ปุคคลปโรปร ัญญุตา หมายถึงความรู ้จักบุคคลผู ้ยิง่ หรือหย่อน คือการรู ้จักเลือกคบคน ึ ษาอุปนิสย ั ใจคอ ความประพฤติเป็ นต ้น ด ้วยการศก . ปุคคลปโรปร ัญญุตา ความเป็นผูร้ จ ู ้ ักเลือกบุคคล ั รส ั รษ ั บุรษ สปปุ ิ ธรรม หมายถึง ธรรมของสตบุ ุ ธรรมทีท ่ าให ้เป็ นสต ุ ั รษ ผู ้ดารงตนอยูใ่ นคุณธรรมเหล่านี้เป็ นผู ้มีคณ ุ สมบัตข ิ องคนดี คนสงบทีเ่ รียกกันว่า สตบุ ุ ั รษ สตบุ ุ คือคนดีมค ี วามประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อันสงบ และทรงความรู ้ หรือจะกล่าวว่า ผู ้ประกอบด ้วยธรรม ๗ ประการนี้ คือ รู ้จักเหตุ รู ้จักผล รู ้จักตน รู ้จักประมาณ รู ้จักกาลเวลา ั บุรษ รู ้จักเข ้าหาชุมชน รู ้จักเลือกคนทีค ่ วรคบ เรียกว่า สต ุ ก็ได ้ 1.com/2013/06/sappurisatham7.

html#sthash.xn--12c9b1aha5ai6e7a.พระสม . โอตต ัปปะ ความเกรงกล ัว หมายความว่า สะดุ ้งกลัวต่อทุจริตมีกายทุจริต เป็ นต ้นเหมือนคนกลัวความร ้อนของไฟ ไม่กล ้าไปจับไฟ ื่ ว่าเป็ นธรรมคุ ้มครองโลก เพราะถ ้าโลกขาดธรรมสองอย่างนี้ อธิบาย ธรรม ๒ อย่างนี้ชอ ั สนวุน โลกย่อมถึงความสบ ่ วาย แต่ถ ้ามนุษย์มห ี ริ แ ิ ละโอตตัปปะ ไม่ทาบาปทัง้ ในทีล ่ บ ั และทีแ ่ จ ้ง ื่ ว่า ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุม โลกก็จะสงบสุขร่มเย็น ฉะนั น ้ จึงชอ ้ ครองโลก ความละอายแก่ใจตนเอง ในการกระทาทุจริตต่างๆ ทัง้ มีอาการรังเกียจขยะแขยงต่อบาปทุจริต เสมือนบุคคลเห็นสงิ่ ปฏิกล ู ต่างๆ แล ้วไม่อยากเฉียดไปใกล ้ไม่อยากจับต ้อง อย่างนี้เรียกว่า หิร ิ ความเกรงกลัวต่อผลของการกระทาชวั่ หมายถึงสภาพทีม ่ ค ี วามเกรงกลัวต่อผลของความชวั่ ทุจริต ี ห่างไกลฉะนั น เสมือนคนเห็นงู กลัวต่อพิษของมันแล ้วหลีกเลีย ่ งเสย ้ อย่างนี้ เรียกว่า โอตต ัปปะ อนึง่ ธรรม ๒ อย่างนี้ กุศลธรรมก็เรียก เทวธรรม(ธรรมของเทวดา)ก็เรียก สงิ่ ทีผ ่ เู ้ รียนต้องทาความเข้าใจ "tip" คนดีทงหลายย่ ั้ อมเคารพตน คือ คิดถึงฐานะของตนมีชาติและตระกูลเป็ นต ้น ด ้วยหิร ิ ย่อมเคารพผู ้อืน ่ คือคิดถึงเทวดาทีค ่ ุ ้มครองรักษาตนเป็ นต ้น ด ้วยโอตตัปปะแล ้ว ื่ ธรรมคุ ้มครองโลก งดเว ้นจากการทาบาป รักษาตนให ้บริสท ุ ธิ์ เพราะฉะนั น ้ ธรรมทัง้ ๒ นี้ จึงชอ และธรรมทัง้ ๒ ประการนี้ เรียกว่า “เทวธรรม” เพราะทาจิตใจของมนุษย์ให ้สูงเยีย ่ งเทวดา คุม ้ ครองโลกได้อย่างไร คือ ถ ้ามนุษย์ทก ุ คนบนโลกนี้ม ี หิร ิ ความละอายแก่ใจตัวเองทีจ ่ ะทาบาป ่ ั ทาความชวทัง้ ในทีล ่ บ ั และทีแ ่ จ ้ง มีโอตตัปปะ ความเกรงกลัว หมายถึงกลัวต่อผลของกรรมทีจ ่ ะได ้รับ คนก็จะไม่ได ้ทาความชวั่ เมือ ่ ต่างคนต่างไม่กล ้าทาความชวั่ ทัง้ ในทีล ่ บ ั และทีแ ่ จ ้งแล ้ว สงั คมไทยก็จะอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็ นสุข โอตต ัปปะ ความเกรงกลัวในทีน ่ ี้คอ ื กล ัวต่อบาป ั ว์ไม่ใชโ่ อตตัปปะนะครับ และ โลก ในคาว่าโลกบาลนั น ต่อผลของกรรมชว่ ั . กต ัญญูกตเวที บุคคลผูร้ อ ู้ ป ุ การะทีท ่ า ่ นทาแล้วและทาตอบแทน บุพพการี บุคคลผู ้ทาอุปการะคุณก่อน หมายถึงผู ้ทีม่ บ ี ญ ุ คุณ หรือเคยทาอุปการะแก่ผู ้อืน ่ ่ เคยเลีย เชน ้ งดู สงั่ สอน ให ้ความชว่ ยเหลือเกือ ้ กูลแก่ผู ้อืน ่ ทัง้ โดยตรงหรือโดยอ ้อม ไม่วา่ จะอยูใ่ นบานะผู ้ให ้กาเนิดหรือหน ้าที่ ไม่วา่ จะมากหรือน ้อยโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ทาด ้วยจิตทีป ่ ระกอบด ้วยเมตตากรุณา หวังเพียงแต่ทาเพือ ่ สงเคราะห์ ั มาสม ั พุทธเจ ้า บุพพการีบค ุ คลทีส ่ าคัญในชวี ต ิ คือ พ่อแม่.ครูอป ุ ั ชฌาย์.com/2013/05/thrrm-pen-lokbal2.dpuf บุคคลหาได้ ยาก 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี . วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี 1.2.พระเจ ้าแผ่นดิน.See more at: http://www.rgeMoVRk. บุพพการี บุคคลผูท ้ าอุปการะคุณก่อน 2.กลัวต่องูตอ ่ สต ้ ั หมายเอา หมูส ่ ตว์และมนุษย์ทงหลายนะครั ั้ บ ..

See more at: http://www. ครูอาจารย์คก ู่ บ ั ศษ กษั ตริยค ์ ก ู่ บ ั ประชาชน . พสกนิกร.กต ัญญูกตเวที บุคคลผู ้รู ้อุปการะทีท ่ า่ นทาแล ้วและทาตอบแทน หมายถึงผู ้ทีร่ ะลึกถึงบุญคุณทีผ ่ ู ้อื่ นเคยทาเคยชว่ ยเหลือเกือ ้ กูลตนมาไม่วา่ จะมากหรือน ้อย สานึกในบุญคุณของท่านอยูเ่ สมอ เมือ ่ มีโอกาสได ้ตอบแทนบุญคุณไม่วา่ วิธใี ดๆ ก็เต็มใจทีจ ่ ะทาตอบแทน ิ ย์ เป็ นการสนองคุณท่านตามกาลังความสามารถ ผู ้ทีเ่ ป็ นกตัญญูกตเวทีบค ุ คล คือ บุตรธิดา. ศษ ั ธิวห ิ . บิดามารดาคูก ่ บ ั บุตรธิดา. และพระมหา พระพุทธเจ ้าคูก ่ บ ั พุทธบริษัท.xn--12c9b1aha5ai6e7a. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี อิทธิบาท คือคุณเครือ ่ งให้สาเร็จความประสงค์ .html#sthash. พุทธศาสนิกชน สท ิ าริก อันเตวาสก บุคคลทัง้ ๒ เรียกว่า ทุลลภบุคคล คนทีห ่ าได ้ยาก คือบุพพการีบค ุ คลทีจ ่ ะทาอุปการะต่อผู ้อืน ่ โดยไม่หวังสงิ่ ตอบแทนหาได ้ยาก ั คนมักคิดถึงแต่ประโยชน์สว่ นตนหวังจะเป็ นแต่ผู ้รับ กต ัญญูกตเวทีบค เพราะนิสย ุ คลก็หาได ้ยาก ั ่ ิ เพราะโดยนิสยคนไม่คอ ่ ยนึกถึงสงทีผ ่ ู ้อืน ่ ทาดีตอ ่ ตนมักลืมบุญคุณคนได ้ง่าย ผูเ้ รียนควรทาความเข้าใจ ื่ ว่าหายาก เพราะคนทัว่ ไปถูกตัณหาครอบงา คืออยากได ้มากกว่าอยากเสย ี บุพพการี ชอ ื่ ว่าหายาก เพราะคนสว่ นมากถูกอวิชชา ได ้แก่กเิ ลสทีท กตัญญูกตเวที ชอ ่ าลายความรู ้ ่ ความโลภ ความโกรธ และความตระหนี่เป็ นต ้น ครอบงา คือปิ ดบังความรู ้สก ึ ทีด ี เชน ่ น ี ัน ้ เสย บุพพการี ได ้แก่ พระพุทธเจ ้า บิดามารดา ครูอาจารย์ และพระมหากษั ตริย ์ ิ ย์ทงั ้ หลาย และประชาชนพลเมืองทั่วไป กตัญญูกตเวที ได ้แก่ พุทธบริษัท บุตรธิดา ศษ จับคูไ่ ด ้ดังนี้ ิ ย์ทงั ้ หลาย.Mk7OvpZL.dpuf อิทธิบาท 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี .com/2013/05/bukkhon-ha-dai-yak2.

html#sthash. วิม ังสา พอใจรักใคร่ ในสงิ่ นั น ้ เพียรประกอบสงิ่ นั น ้ ่ ิ เอาใจฝั กใฝ่ ในสงนั น ้ ไม่วางธุระ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสงิ่ นัน ้ คาว่า อิทธิ แปลว่า ความสาเร็จ บาท หรือ ปาทะ แปลว่า เหตุทท ี่ าให ้ถึง อิทธิบาท จึงแปลว่า เหตุทใี่ ห ้ถึงความสาเร็จ หมายถึง เหตุทม ี่ ก ี าล ังในการบรรลุความสาเร็จ ฉ ันทะ คือความปรารถนา ความต ้องการ ความประสงค์ หวามมุง่ หมาย เมือ ่ ต่อเข ้ากับอิทธิบาท จึงมีความหมายว่า ความปรารถนา ความต ้องการ ความประสงค์ ความมุง่ หมายทีม ่ ก ี าลังในการบรรลุความสาเร็จ อิทธิบาท คือ ฉั นทะ ย่อมพาเอาความคิดจิตใจทัง้ หมดไปรวมอยูก ่ บ ั สงิ่ ทีป ่ รารถนาทีพ ่ อใจ เหมือนกระแสน้าทีไ่ หลมาอย่างแรง ย่อมพัดพาเอาต ้นไม ้ กอไผ่ กอหญ ้า เป็ นต ้นไปกับกระแสน้ าด ้วย วิรย ิ ะอิทธิบาท จิตตะอิทธิบาท และวิมังสาอิทธิบาท ก็มอ ี ธิบายเหมือนอย่างนี้ วิรย ิ ะ คือความอาจหาญในการงาน ย่อมสาคัญงานใหญ่วา่ งานเล็ก งานหนั กว่างานเบา งานยากว่างานง่าย ทางไกลว่าทางใกล ้ เป็ นต ้น จิตตะ คือความคิดถึงการงานนัน ้ แบบใจจดใจจ่อ เปรียบเหมือนคนกระหายน้าจัด ใจคิดถึงแต่น้ าตลอดเวลา วิม ังสา ความไตร่ตรอง ใชปั้ ญญาพิจารณาหาเหตุผลและวิธก ี ารทีจ ่ ะทางานนั น ้ ให ้สาเร็จลงให ้ได ้ .xn--12c9b1aha5ai6e7a.com/2013/06/itibaht-4.1.dpuf พรหมวิหาร 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี . จิตตะ 4. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี .See more at: http://www.vdEJKFRc. ฉ ันทะ 2. วิรย ิ ะ 3.

html#sthash. มรรค คือข ้อปฏิบัตใิ ห ้ถึงความดับทุกข์ ควรทาความเข้าใจด ังนี้ ื่ ว่า ทุกข์ เพราะเป็ นของทนได ้ยาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ได ้ชอ ื่ ว่า สมุท ัย เพราะเป็ นเหตุให ้ทุกข์เกิด ตัณหานั น ตัณหา คือความทะยานอยาก ได ้ชอ ้ มีประเภทเป็ น ๓ คือ ๑.xn--12c9b1aha5ai6e7a. สมุท ัย คือเหตุให ้ทุกข์เกิด 3. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี อริยสจั ความจริงอ ันประเสริฐ 1. นิโรธ คือความดับทุกข์ 4. ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. อุเบกขา ความวางเฉยไม่ดใี จไม่เสย ่ ผูอ ้ น ื่ ถึงความวิบ ัติ คาว่า พรหม แปลว่า ประเสริฐ เป็นใหญ่ โดยบุคคลาธิษฐาน หมายถึง บุคคลผู ้อยูด ่ ้วยฌานสมาบัต ิ ไม่ยงุ่ เกีย ่ วเรือ ่ งกามารมย์ โดยธรรมาธิษฐาน หมายถึงจิตใจทีป ่ ระกอบด ้วย เมตตา กรุณา มุทต ิ า อุเบกขา หรือดับนิวรณ์ได ้ พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเป็นเครือ ่ งอยูข ่ องพรหม หรือผู ้ประเสริฐ ผู ้เป็ นใหญ่ ความรักด ้วยความปรารถนาดี คือต ้องการให ้เขามีความสุข ื่ ว่า เมตตา โดยไม่มค ี วามใคร่อยากจะได ้อะไรจากเขามาเป็ นของตน ชอ ่ ความเอือ ้ เฟื้ อ ความเอาใจใส ความห่วงใยต่อผู ้ตกทุกข์ประสพภัย อดอยากหิวโหย เป็ นต ้น ื่ ว่า กรุณา เข ้าชว่ ยเหลือ ด ้วยกาลังกายและทรัพย์ ชอ ี การงาน เป็ นต ้น ความยินดีด ้วยกับบุคคลทีไ่ ด ้ลาภ ได ้ยศ ได ้เกียรติ ได ้รับความสาเร็จในอาชพ ื่ ว่า มุทต ชอ ิ า ั รูแก่ตน ประสบทุกข์ภัยอันตราย ความวางเฉย คือมีใจเป็ นกลาง ไม่ดใี จเมือ ่ ผู ้ทีเ่ ป็ นศต ี ใจเมือ และได ้รับความวิบต ั ิ ไม่เสย ่ ผู ้ทีต ่ นรัก ประสบทุกข์ เป็ นต ้นนัน ้ ื่ ว่า อุเบกขา ในเมือ ่ ตนได ้ชว่ ยเหลืออย่างเต็มทีแ ่ ล ้ว แต่ชว่ ยไม่ได ้ ชอ .พรหมวิหาร คือธรรมประจาต ัวของผูใ้ หญ่ 1. มุทต ิ า ความพลอยยินดีเมือ ่ ผูอ ้ น ื่ ได้ด ี ี ใจเมือ 4. กรุณา ความสงสารคิดจะชว ้ ทุกข์ 3.See more at: http://www.ตัณหา ความอยากในอารมณ์ทน ี่ ่ารักใคร่ เรียกว่า กามตัณหาอย่าง .dpuf อริยสั จ 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี .com/2013/06/phromvihan4.po3dQzzl. เมตตา ความร ักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข ่ ยให้พน 2.

xn-12c9b1aha5ai6e7a.html#sthash.com/2013/06/rokatham8.เลีย ้ งชวี ต ิ ชอบ ๖.1cItS9qw.ตัง้ ใจชอบ ่ ความแก่ อริยสจั แปลว่า ความจริงอ ันประเสริฐ หมายความว่า เป็ นความจริงทีห ่ นีไม่พ ้น เชน ิ้ ความตาย เป็ นต ้น มนุษย์ทก ุ รูปทุกนามเกิดมาแล ้วสุดท ้ายต ้องแก่ และต ้องตายทัง้ สน หรือเป็ นกฎเกณฑ์ทแ ี่ น่นอน คือ เมือ ่ ดับตัณหาได ้ความทุกข์ทัง้ หลายก็ดบ ั ไป และตัณหานัน ้ ก็มวี ธิ ด ี บ ั โดยการปฏิบต ั ต ิ ามมรรคมีองค์ ๘ ั ทุกข์ ท่านให ้ความหมายว่า ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อธิบายว่า ทุกข์ในอริยสจ ั หมายเอาทุกข์ทเี่ กิดกับสงิ่ ทีม ต่างจากทุกข์ในสามัญลักษณะ ทุกข์ในอริยสจ ่ วี ญ ิ ญาณครอง ่ แก่ เจ็บ ตาย ผิดหวัง เป็ นต ้น สว่ นทุกข์ในสามัญลักษณะ โดยเฉพาะคือมนุษย์ เชน ึ กันเบียดเบียนทาลาย หมายถึงสภาพทีท ่ นอยูไ ่ ม่ได ้ เพราะถูกสงิ่ ทีเ่ ป็ นข ้าศก ่ ผิวคลา้ เพราะถูกแสงแดด อาคารบ ้านเรือนเก่า เพราะถูกแดดและฝน ตลิง่ พังเพราะถูกน้ าเซาะ เชน ั ข ้ออืน ั เจนแล ้ว เป็ นต ้น สว่ นอริยสจ ่ ๆ มีอธิบายชด .เจรจาชอบ ๔.ตัณหาความอยากไม่เป็ นโน่นเป็ นนี่ เรียกว่าวิภวตัณหาอย่าง ิ้ เชงิ ทุกข์ดบ ื่ ว่า นิโรธ เพราะเป็ นความดับทุกข์ ความดับตัณหาได ้สน ั ไปหมดได ้ชอ ปั ญญาอันเห็นชอบว่าสงิ่ นีท ้ ก ุ ข์ สงิ่ นี้เหตุให ้ทุกข์เกิด สงิ่ นี้ความดับทุกข์ สงิ่ นี้ทางให ้ถึงความดับทุกข์ ่ ื ได ้ชอว่า มรรค เพราะเป็ นข ้อปฏิบต ั ใิ ห ้ถึงความดับทุกข์ คาว่า มรรค นั น ้ มีองค์ ๘ ประการ คือ ๑.ทาการงานชอบ ๕.ตัง้ สติชอบ ๘.See more at: http://www.ตัณหาความอยากเป็ นโน่นเป็ นนี่ เรียกว่าภวตัณหาอย่าง ๓. ทุกข์ ั โลกอยู่ และสตว์ ั โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนน ธรรมทีค ่ รอบงาสตว์ ั้ เรียกว่า โลกธรรม ้ ควรพิจารณาว่า “ในโลกธรรม ๘ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึน ้ แก่เราแล้ว สงิ่ นีเ้ กิดขึน ก็แต่วา่ ม ันไม่เทีย ่ ง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ่ นทีป ควรรูต ้ ามทีเ่ ป็นจริง อย่าให้ม ันครอบงาจิตได้ คืออย่ายินดีในสว ่ รารถนา ่ นทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา” อย่ายินร้ายในสว โลกธรรม ๘ นี้ ท่านแบ่งออกเป็ น ๒ ฝ่ าย ทีด ่ ี คือ มีลาภ มียศ สรรเสริญ สุข เรียกว่า อิฏฐารมณ์ แปลว่า อารมณ์ทน ี่ ่าปรารถนา ๑ ทีไ่ ม่ด ี คือ ไม่มล ี าภ ไม่มย ี ศ นินทา ทุกข์ เรียกว่า อนิฏฐารมณ์ แปลว่า อารมณ์ทไี่ ม่น่าปรารถนา ๑ ั โลก และ สตว์ ั โลกย่อมเป็นไปตามธรรม นัน ทีว่ า ่ ครอบงาสตว์ ้ หมายความว่า เมือ ่ ได ้รับโลกธรรมฝ่ ายดี จิตใจก็ฟเู บิกบาน หรือเรียกว่า ื่ ตาบาน เมือ หน ้าชน ่ ได ้รับโลกธรรมฝ่ ายไม่ด ี จิตใจก็ฟบ ุ เหีย ่ วแห ้ง หรือทีเ่ รียกว่า หน ้าเศร ้าอกตรม ึ ทัง้ ๒ นี้ พระพุทธศาสนาสอนว่า ล ้วนเป็ นภัยต่อระบบศล ี ธรรมทัง้ นั น ความรู ้สก ้ คือ ี สมาธิ และปั ญญา เป็ นเหตุให ้จิตใจเหินห่าง จากศล .html#sthash.See more at: http://www.ทาความเพียรชอบ ๗.xn--12c9b1aha5ai6e7a.dpuf . มีลาภ 2.S9MqYTUE. ไม่มย ี ศ.ดาริชอบ ๓. สรรเสริญ. สุข 8.com/2013/06/four-noble-truths-and-ariyasat4. 3. นินทา 6. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี 1.ปั ญญาอันเห็นชอบ ๒. 7.๒. มียศ 4.dpuf โลกธรรม 8 ธรรมศึกษาชั้นตรี . ไม่มล ี าภ. 5.

ภาวนามัย บุญสาเร็จด ้วยการเจริญภาวนา 4. ทานมัย บุญสาเร็จด ้วยการบริจาคทาน ี มัย ี 2. ปั ตติทานมัย บุญสาเร็จด ้วยการให ้สวนบุญ 7. ทิฏฐุชก ุ ัมม์ การทาความเห็นให ้ตรง ความหมายของคาว่า บุญกิรย ิ าว ัตถุ ได ้อธิบายแล ้วในบุญกิรย ิ าว ัตถุ ๓ ในหมวดนี้ เพียงแต่ให ้ตัง้ ข ้อสงั เกตว่า คนสว่ นใหญ่เมือ ่ พูดถึงการทาบุญ ก็จะคิดว่าตนไม่มท ี รัพย์ ่ เลยไม่มโี อกาสได ้ทาบุญกับเขา แต่ความจริงแล ้ว ทรัพย์ไม่ใชอป ุ กรณ์สาหรับทาบุญทีส ่ าคัญเลย ้ พย์มข จะเห็นว่าทัง้ ๑๐ ข ้อนี้ทต ี่ ้องใชทรั ี ้อเดียว คือ ทานมัยเท่านัน ้ เอง นอกจากนั น ้ เป็ นเรือ ่ งของ ้ ิ กาย วาจา ใจ ทัง้ สน ดังนั น ้ จึงทาให ้เข ้าใจได ้ว่า อุปกรณ์สาหรับทาบุญทีส ่ าคัญทีส ่ ด ุ ก็คอ ื กาย วาจา และ ใจ ของตนนี่เอง กาย และวาจา ของตนงดเว ้นจากการทา การพูด ทีส ่ ร ้างความทุกข์ ความเดือดร ้อนให ้แก่ผู ้อืน ่ ้ ศรี ษะของตน ใชก้ ้มให ้กับผู ้ใหญ่ มือของตนใชไหว ้ท่านผู ้เจริญด ้วยวัยวุฒ ิ คุณวุฒ ิ และชาติวฒ ุ ิ ร่างกายของตน ร่วมด ้วยชว่ ยกันทาสงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่สงั คม ้ ดเรือ ปาก ใชพู ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ มีคณ ุ ค่าแก่ชวี ต ิ จิตใจของผู ้ฟั ง ั มาสม ั พุทธเจ ้าเป็ นต ้น หู ใชฟั้ งคาสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ และองค์สมเด็จพระสม ้ ดและรับรู ้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นความรู ้ เป็ นกุศล ไม่โลภอยากได ้ของใคร ไม่คด ใจ ใชคิ ิ ประทุษร ้ายใคร ี ธรรม มีความคิดเห็นทีส ่ ง่ เสริมระบบศล เพียง การทา การพูด และการคิด อย่างนี้ กาย วาจา และใจของเรา ก็สามารถสร ้างมนุษยสมบัต ิ สวรรคสมบัต ิ และนิพพานสมบัต ิ ให ้แก่เราได ้แล ้ว .com/2013/06/bunyakiriyavatthu10.See more at: http://www.html#sthash. ธัมมเทสนามัย บุญสาเร็จด ้วยการแสดงธรรม 10.บุญญกิริยาวัตถุ 10 ธรรมศึกษาชั้นตรี . อปจายนมัย บุญสาเร็จด ้วยการประพฤติถอ ่ มตนแก่ผู ้ใหญ่ 5 เวยยาวัจจมัย บุญสาเร็จด ้วยการชว่ ยขวนขวายในกิจทีช ่ อบ ่ 6. ปั ตตานุโมทนามัย บุญสาเร็จด ้วยการอนุโมทนาสว่ นบุญ 8. วิชาธรรมวิภาคชั้นตรี 1.Vr5ioHoi. สล บุญสาเร็จด ้วยการรักษาศล 3.xn--12c9b1aha5ai6e7a. ธัมมัสสวนมัย บุญสาเร็จด ้วยการฟั งธรรม 9.dpuf .