You are on page 1of 2

IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor (4 intrebari) 1. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectuează.

 ch.cu impozitul pe profit  ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane  ch.aferente veniturilor neimpozabile

2. Prezentaţi care este regimul pierderilor fiscale în cazul impozitului pe profit. Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. ecuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care î!i încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou"înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.#n cazul persoanelor $uridice străine, pierderea se recupereaza lu%ndu"se în considerare numai veniturile !i cheltuielile atribuibile sediului permanent în om%nia. &ontribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit !i care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. 'ceastă pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale !i limita celor 5 ani, respectiv ( ani, după caz. Pierderea fiscală reprezintă suma înregistrată în declaraţia de impunere a anului precedent. #n cazul în care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit înainte de impozitare, reconstituirea ulterioară a rezervei legale nu va mai fi o sumă deductibilă la calculul profitului impozabil.

3. ) societate comercială achiziţionează !i pune în funcţiune în luna mai *++, un mi$loc fix în valoare de -++.+++ lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere contabil mi$locul fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mi$locul fix este amortizat accelerat. &e influenţă are amortizarea fiscală, precum !i cea contabilă asupra profitului impozabil în perioada în care este amortizat.

&e venituri se supun regularizării în anul următor realizării lor. /enituri care se supun regularizării în anul următor realizării lor sunt0  venituri din cedarea folosintei bunurilor  venituri din profesii libere  venituri din activitati independente  venituri din drepturi de proprietate intelectuala  venituri din activitati agricole  castiguri din operatiuni de vanzare"cumparare de valuta la termen  castiguri din transferul tilurilor de valoare .4.