You are on page 1of 92

Ne»eìí Los:|ô

Kinbvn

Nv-
szerkesztés
LibreOfice
WRITER
szöveg-
s:er|es:ìő+e|
''°°'°


°°'°ű '°''°

°
``' '°

'
'''°'''°

''
` '° °' °

 ° '° °'°°° °°°°'°'°'' ´°

°° °°°°' '°°°''°´°

°

 °°''' °

 '''°°'°

°°' '°''°´'°

 
°´ '`'°° `'°''

''°

° '°

°°°°'°

°

'°' '°'°

°'' °°° '°

''° ' '°

°°°°° °´ °'°''

''°

° °°°'°


°°°

°°' '°

'°'' `´ '`'°° `'°''

''°

° ° ´°°°° ´°'''°'°' °°°°'°'´°

°' °°

'´°'°ű '

°

°

'' 
°

 °°°°'

°

°

'' °°°

´°

°° '`´¹´`º'''¹
´º'' ´°''°°°°' ´'' ''°°°

  `°

°°'° '°

´'°

 '°

´° '' ° ''°'°'"°° °'''°' ´° '°°´°''°´'°ű '°'
''°'°'"°° '°°°

 '°'

°°'°°''  ¹°° '°°°°°°' '°°°°°''°° ''°°'°°°°°°' '°°°

 ''' °'°°''  '``'`
`´°°°°°° '°''°´'°°'°ű  ° ''°°'''° '°°°°° `°'°´° °°°' `° °°° °'' `° '°

''°´'°°' ''°°°° ´°''°'
TarTalom
Bevezetés
S:v|eìesi íe|ye' BvJo¡esì! .....................................õ
KioJ+onys:er|es:ìes s:o+egs:er|es:ìő+e| '! ..........õ
Miìő| [ej|eìì eg |eìñìecíno|ôgio' .........................8
Hogon íos:no|jv| o Gro¡íiìeoì' .........................,
Sìì|vso| es [or»o:os .................................................,
PDF [or»oìv» ......................................................... 1o
SVG |e¡e| |ei||es:ìese ............................................1o
F|+o|os:ìos ................................................................ 1o
Fge| nye|+i es:|o:o| .............................................11
S:o|oJ, nyì|ì es íorJo:íoìô ..................................11
To»ogoìos o Li|reO¡ceío: ................................1:
A |ony+ [e|e¡ììese es nye|+e:eìe .........................1:
Segììseg o |ony+ío: ................................................1:
Kiìe|inìes ..................................................................1¸
Kos:oneìnyi|+onììos ................................................1¸
Csoì|o|o::on o Li|reO¡ce |o:ossegíe:! ............1¸
iiso iiJizi1
Betûk és soiok
Beìñìì¡vso| es |eìñ[o|o:oìo| ................................1¡
Soro| |eìñs:o»o .....................................................1¸
Sor|o:o| |eo||ììoso .................................................1¸
Soro| s:o»ono| |eo||ììoso ....................................1õ
O|Jo| es »orgô»ereìe| |eo||ììoso ......................1õ
Beív:os ..................................................................... 1õ
To»|osììes, e|+o|os:ìos es [oììyvsoro| |e:e|ese 1,
Uìo|sô sor ìo»|osììese ............................................1,
A: ovìo»oìi|vs e|+o|os:ìos [e|v||ìro|oso .........18
Gro¡íiìe |eìñìv|ojJonsogo| ..................................18
Gro¡íiìe ìi¡ogro[oi íi|o e|+o|os:ìosno| ............1,
Soregen .................................................................... 1,
Beìñ|o:o| |eo||ììoso .............................................1,
Nog|eìñ| .................................................................:o
Kis|o¡iìo|is |eìñ+o|ìo:oì .....................................:o
Ko+er es [e||o+er |eìñ+o|ìo:oì ..............................:1
Kvr:ì+ |eìñ+o|ìo:oì ................................................ :1
GonJo|oìje|, nog|oìője| es iJe:ője| ......................::
Kv|on|eges |oro|ìere| ............................................:¸
Ligoìvro| .................................................................. :¸
Vo|ôJi |eìñ[o|o:oìo| ..............................................:¸
S¡ociv» .................................................................... :õ
Ugro|ô es ego|i:o|ì s:o»o| ....................................:õ
O¡ìi|oi ìo»|osììes .................................................. :,
:Xsobix iiJizi1
Cimsoiok
Cì»soro| |es:ììese ..................................................:8
Cì»sorsìì|vs »egs:vnìeìese .................................:8
Cì»soro| s:o»o:oso ..............................................:8
Cì»soro| ìo||s:inìes s:o»o:oso .........................:,
Cì»soro| |o:e¡re igo:ììoso ..................................:,
Nog|eìñs cì»soro| ................................................:,
Feje:eìcì»e| (cì»soro| vj o|Jo|on |e:Jese) .....:,
Uj cì»sorsìì|vs o |o¡ o|ji cì»soro| e||erv|esere . :,
To||soros cì»e| ......................................................¸o
To||soros cì»e| [or»o:oso ..................................¸1
F|ő[ej [eje:eìs:o»»o| .............................................¸1
Fge| |e|e:Jes|ie»e|ese| ....................................¸1
u~v:~bix iiJizi1
Taitalomjegyzék
Torìo|o»jeg:e| |es:vroso ....................................¸¸
Torìo|o»jeg:e| [rissììese ......................................¸¸
Torìo|o»jeg:e| ìor|ese ..........................................¸¸
Torìo|o»jeg:e| |ő+ììese ege| cì»soro||o| ......¸¸
A ìorìo|o»jeg:e| sìì|vso ......................................¸¡
Nicvibix iiJizi1
Listak és felsoiolasok
A|o¡erìe|»e:eìì |isìo| es [e|soro|oso| ..................¸¸
Fe|soro|os es s:o»o:os [e|is»erese .....................¸¸
S:o»o:oì|on |e|e:Jese| es soro| |es:vroso ......¸õ
To||s:inìñ s:o»o:oso| es [e|soro|oso| .............¸õ
Keres:ìíi+oì|o:os o |isìoe|e»e|re ........................¸õ
Lisìosìì|vso| íos:no|oìo ........................................¸õ
S:o»o:os vjro|e:Jese ............................................¸,
Lisìosìì|vso| »ôJosììoso ........................................¸,
To|| s:o»o:osi s:inì ..............................................¸8
Fe|soro|oso| .............................................................. ¸8
o1obix iiJizi1
•l€alak
Cì»|o¡o| .................................................................. ¸,
A|ìvo|is o|Jo|sìì|vs es |eo||ììoso ..........................¸,
F|ő[ej es e|ő|o| ......................................................... ¸,
O|Jo|s:o»o:os .........................................................¡o
Cì»soro| o [ej|ec|en .............................................¡o
Fe|+ő o|Jo|o| |es:vroso ........................................¡o
O|Jo|ìorese| .............................................................¡o
Uj o|Jo|sìì|vs |eìreío:oso .....................................¡1
Feje:eìe| ¡oroì|on o|Jo|on +o|ô |e:Jese .............¡:
Hoso|o| .................................................................... ¡:
S:ìnes o|Jo|o| .......................................................... ¡:
u~1obix iiJizi1
La•jegyzetek
S:o»o:oìì |o|jeg:eì |es:vroso ............................¡¡
Lo|jeg:eì »ôJosììoso ............................................¡¡
Lo|jeg:eì ìor|ese es »oso|oso ..............................¡¡
Lo|jeg:eì |eo||ììoso .............................................¡¡
Lo|jeg:eìe| ìi¡ogro[ojo .....................................¡¡
Vo|ôJi |eìñ[o|o:oì o |o|jeg:eìinJe:|en ............¡¸
To»|osììeìì |o|jeg:eìe| ........................................¡¸
Csi||ogos |o|jeg:eìe| .............................................¡õ
A|ìernoìì+ |o|jeg:eìs:o»o:os ..............................¡õ
‚ Bixizbƒs„…:ix
ui1ibix iiJizi1
Ta•lazatok
To||o:oìo| |e:e|ese .................................................¡,
F:resìogo|os ìo||o:oìo||on .................................¡,
To||o:oì[e|iroìo| |eìreío:oso ................................¡,
Keres:ìíi+oì|o:os ìo||o:oìo|ro ............................¡8
Mogor ne+e|ős |eres:ìíi+oì|o:oso| .................¡8
To||o:oìo| sìì|vsono| [e|+eìe|e .............................¡,
To||o:oì ovìo»oìi|vs [or»o:oso ........................¡,
To||o:oì[or»oìv» »ôJosììoso .............................¡,
Pe|Jo o ìo||o:oì[or»o:osro ..................................¡,
Nvoi„~bix iiJizi1
Ké†ek és sz‡vegkeietek
Ke¡e| |ei||es:ìese .................................................... ¸o
Ke¡e| »ereìe:ese, +ogoso es |or|e[vììoìoso ......¸o
Ke¡ ¡o:iciono|oso .................................................¸1
Ke¡e| s:o»o:oso ....................................................¸1
Ke¡[e|iroìo| .............................................................. ¸1
S:o+eg|ereìe| sìì|vsono| |eo||ììoso .....................¸1
Morgô |ereìsìì|vs |eìreío:oso .............................¸:
Oss:eìeìì o|Jo|o| es s:o+eg|ereìe| .....................¸¸
Roj:o|je|ìv»o| .....................................................¸¡
Diogro»o| .............................................................¸¡
Be|e:Jescì»e| s:o+eg|ereììe| .............................¸¸
xiiiN„ibix iiJizi1
ˆ‰tomatik‰s javitas
Avìo»oìi|vs jo+ììos gors e|vìosììoso .................¸,
S:ô|ieges:ììes .........................................................¸8
Meg[e|e|ő iJe:ője|e| ................................................ ¸8
S:ôcsere es |ő+ììese .................................................¸8
Fge| ovìo»oìi|vs [or»o:oso| |eo||ììoso .........¸,
Soron|enì |e|e:Jese|re ìorJe|ì s:o+eg jo+ììoso .õ1
1izibix iiJizi1
Šz‡veg•lokkok
S:o+eg||o|| |ei||es:ìese .........................................õ:
S:o+eg||o|| |oìegôrio| .........................................õ:
S:o+eg»inìo| »egìe|inìese es »ôJosììoso .... ....õ¸
Uj s:o+eg»inìo| |eìreío:oso ................................õ¸
1iziNicvibix iiJizi1
Ša•lo‹ok
So||ono| |es:ììese .................................................õ¡
So||ono| [e|íos:no|oso ..........................................õ¡
So||ons:er+e:ő ¡or|es:eJo||o| ............................õ¸
So||ono| »ôJosììoso ..............................................õ¸
So||ono| ìor|ese .....................................................õ¸
So||on|oìegôrio |eìreío:oso .................................õõ
So||ono| »oso|oso es oìíe|ye:ese ........................õõ
Me:ő| o so||ono||on .............................................õõ
Doìv»»e:ő| ............................................................ õõ
Fe|íos:no|ôi »e:ő| .................................................õ,
Be+iìe|i »e:ő| .......................................................... õ,
Me:őìorìo|o» s:o»»o| es s:o»ne++e| .............õ8
1iziNxi11ibix iiJizi1
Štil‰sok
Sìì|vso| es [or»o:os .............................................õ,
Sìì|vs|oìegôrio| .....................................................õ,
Sìì|vso| o||o|»o:oso ..............................................,o
Cì»soro| |eìreío:oso .............................................,o
A|ìvo|is sìì|vs .......................................................... ,o
Sìì|vso| íos:no|oìo |is |e¡ernyőn .....................,1
Torìo|o»jeg:e| |es:ììese ......................................,1
S:o»s:eJ |e|e:Jese| sìì|vsono| |eo||ììoso ........,1
To+o||i sìì|vs»ñ+e|eìe| .........................................,1
A Li|reO¡ce sìì|vsíierorcíiojo ............................,:
A Jo|v»enìv»o| o|o¡erìe|»e:eìì |eìñìì¡vsoi . ,¸
A|o¡erìe|»e:eìì so||on »ôJosììosoi ....................,¸
Sìì|vso| »ôJosììoso ................................................ ,¸
Ossìì|vs +iss:oo||ììoso o SìonJorJ go»||o| .....,¡
Oss:eìeìì »ñ+e|eìe| sìì|vso||o| ............................,¡
Uj |oro|ìersìì|vs |eìreío:oso .................................,¡
A sìì|vsíierorcíio »ôJosììoso .............................,¸
Uj |e|e:Jessìì|vs |eìreío:oso ................................,¸
Uj s:o»o:osi sìì|vs |eìreío:oso ............................,¸
Fe|ìeìe|es sìì|vso| .....................................................,õ
Be|e:Jessìì|vso|ío: csoìo|ì s:o»o:osi sìì|vso| .,õ
Sìì|vso| »oso|oso es oìíe|ye:ese ..........................,õ
Sìì|vs»ôJosììos ìo||s:oros |ije|o|esse| ................,,
Kereses es »ôJosììos sìì|vs o|o¡jon ......................,,
1iziNu~v:~bix iiJizi1
Testiesza•as
Bi||enìyñ|o»|inociô sìì|vsío: renJe|ese ............,,
Bi||enìyñ|o»|inociô »ñ+e|eìíe: renJe|ese ........,,
Bi||enìyñ|o»|inociô »o|rôío: renJe|ese ..........,,
1iziNNicvibix iiJizi1
Œ•€ok‰me‹t‰mok
No+igoìor o||o| .....................................................8o
FőJo|v»enìv» |eìreío:oso ..................................8o
S:o+eg |es:vroso o: o|Jo|v»enìv»o| e|e .........81
A [őJo|v»enìv»o| |e:e|ese .................................81
A|Jo|v»enìv»o| vj o|Jo|on +o|ô |e:Jese .........8:
FőJo|v»enìv»o| oìo|o|ììoso ..............................8:
1iziNo1obix iiJizi1
Žaki•k készitése
Mo|rôrog:ììes es inJììos .....................................8¸
A rog:ììeìì »o|rô s:er|es:ìese .............................8¸
Segììseg o »o|rô¡rogro»o:osío: ........................8¡
A: API [e|[eJe:ese .................................................8¡
Pe|Jo: ìo||o:oìo| egseges [or»o:oso .................8¸
Pe|Jo: ìo||o:oìsìì|vso| »eg+o|ôsììoso .................8¸
1iziNu~1obix iiJizi1
•yom€ai el•készités
S:ìnìere| .................................................................8õ
Ki[vìô ........................................................................ 8õ
Fge| [e|oJoìo| ........................................................8,
Œ‘ggelék
Linv: Li|erìine es Bio|inv» ìv|ojJonsogo| ........88
Linv: Li|erìine es Bio|inv» G ìv|ojJonsogo| .8,
To»ogoìoìì nye|+e| (no»e ìv|ojJonsog) ............,o
S:i»|ô|v»o| (ìe:» ìv|ojJonsog) ........................,1
Pi|ìogro»o| ............................................................. ,:
BEVEZETÉS
Születési helye? Budapest!
’a ki kelle‹e valaszta‹‰‹k a Li•ie•“”e iio€ai †iogiam”somag sz‘letési •e–
lyét— akkoi ez Žagyaioiszag— k‡zele••i•l B‰€a†est vol‹a. ˜™š™ sze†tem•eié•e‹ •a–
za‹k•a‹ ie‹€ezték meg a ‹emzetk‡zi •†e‹•“”e.oig ko‹feie‹”iat. ˆ koia••i évek–
•e‹ ’am•‰ig— Beili‹— Ko†ei ›szlové‹œolasz szeivezés•e‹•— Lyo‹— Bai”elo‹a— žeki‹g
és •ivieto a€ott ott•o‹t a t‡•• szaz iésztvev•vel zajl• ie‹€ezvé‹yek‹ek.
ˆz i‹gye‹es— sza•a€o‹ •asz‹al•at• és m•€osit•at• •†e‹•“”e.oig iio€ai †iog–
iam”somag š™ éves évfoi€‰l•jat tûzijatékkal k‡sz‡‹t‡tték a magyai szeivez•k. ˆ
latva‹yos k‘ls•ségek œ a meg‹yit•ia a žailame‹t•e‹ kei‘lt soi œ elle‹éie ‹émi ai–
‹yék vet‘lt a ko‹feie‹”iaia. ˆz •†e‹•“”e.oig j‡v•jét illet•e‹ sokakat el•izo‹yta–
la‹itott az a fejlemé‹y œ mi‹t kés••• •eigazol•€ott— joggal œ— •ogy az •ia”le ”ég
felvasaiolta az •†e‹•“”e.oig k‡z‡sségi fejlesztését eli‹€it• Š‰‹ Ži”iosystemst.
›Bai egy ‹yilt foiiask•€Ÿ alkalmazas— k‘l‡‹‡se‹ olya‹— mi‹t az •†e‹•“”e.oig—
amely m‡g‡tt mai szamos ”ég és ala†itva‹y felsoiakozott— sokkal i‹ka•• életké†es—
mi‹t egy egyetle‹ ”égt•l f‘gg• zait alkalmazas.• l‹‹ek a •izo‹ytala‹sag‹ak vetett
véget— •ogy az •†e‹•“”e.oig k‡z‡sség meg•ataioz• tagjai Ÿj— f‘ggetle‹ szeivezet
létie•ozasai•l €‡‹t‡ttek a •‰€a†esti ko‹feie‹”ia ‹em •ivatalos †iogiamjaké‹t. ˆ
Docv»enì FovnJoìion ”élja az •†e‹•fh”e.oig k‡z‡sségi fejlesztésé‹ek el•segitése—
amit iész•e‹ egy Ÿj •†e‹•“”e.oig valtozat— a Li•ie•“”e kia€asaval val•sit meg.
ˆ Li•ie•“”e-i•l i‡vi€ i€•‹ •el‘l •e•izo‹yoso€ott— •ogy vo‹zza és •atoiitja a
fejleszt•ket— ‹em”sak az olya‹ ‹agyvallalatok— mi‹t a •ovell és a Re€ ’at Li‹‰x— •a–
‹em szamos egyé• ”ég— ala†itva‹y és ‡‹ké‹tes iészéi•l is. ˆz •†e‹•“”e.oig ma–
gyai •o‹ositasat végz• ŒŠŒ.•‰ ˆla†itva‹y mai iég•ta a Go-oo ‹évie •allgat•
•†e‹•“”e.oig valtozatot •asz‹alta az •†e‹•“”e.oig magyai kia€asa‹ak elkészi–
téséie. Živel a Go-oo fejlesztése a Li•ie•“”e-szal folytat•€ott— az ŒŠŒ.•‰ ˆla†it–
va‹y •o‹ositasai‹ak és fejlesztései‹ek ”élja is a Li•ie•“”e lett. ˆ iégi-Ÿj iio€ai
†iogiam”somag végleges kia€asa ˜™šš ja‹‰aija•a‹ jele‹t meg szamos igazi Ÿj€o‹–
saggal. ˆ Li•ie•“”e egyik leg‹agyo•• el•‹ye— és egy•e‹ e k‡‹yv témaja is— •ogy
sz‡vegszeikeszt•je— a Li•ie•“”e Wiitei kia€va‹yszeikeszt•ké‹t is •asz‹al•at• †io–
fesszio‹alis •etû- és sz‡vegkezelése iévé‹.
Kiadv!ysze"#esztés sz$ve%sze"#eszt&vel?!
•em elle‹tmo‹€as— s•t i‹ka•• •evett gyakoilat €olgozatok— jele‹tések— jegyze–
tek és k‡‹yvek sz‡vegszeikeszt•vel ›†o‹tosa••a‹ €ok‰me‹t‰mszeikeszt•vel• val•
elkészitése és kia€asa. ˆ •elyesiiasi és ti†ogiahai sza•alyok •etaitasaval elfoga€•a–
t• mi‹•ségû kia€va‹yokat készit•et‘‹k a mo€ei‹ €ok‰me‹t‰mszeikeszt•kkel—
megtaitva mi‹€e‹ olya‹ el•‹yt— ami ezek sajatossaga· a szeikesztési fela€atok
‹agyfokŸ a‰tomatizalasa— a ”so†oitm‰‹ka tamogatasa— az egyé• iio€ai †iogiamok–
kal— ta•lazatkezel•kkel és a€at•azisokkal val• i‹tegia”i• le•et•sége és ‹em ‰tols•–
soi•a‹ a k‡‹‹yû kezel•et•ség. Gyakia‹ †eisze ”sak az sz•l a sz‡vegszeikeszt• mel–
lett— •ogy k‡‹‹ye••e‹ •ozzaféi•et•— és mai ismeit eszk‡z.
ˆ Li•ie•“”e Wiitei sz‡vegszeikeszt• tŸllé† a €ok‰me‹t‰mszeikeszt•k meg–
szokott ti†ogiahai le•et•ségei‹. Œejlett •etûte”•‹ol•giajaval ligatŸiakat— val•€i kis–
ka†italisokat— ‰gial• szamokat kezel— s•t egyes ké†ességeivel ›magyai ti†ogiahai
•eallitasok— a‰tomatik‰s eziestagolas st•.• meg•ala€ja a kia€va‹yszeikeszt•ket is.
õ Bivizi1ƒs
ˆ k‡‹yv •em‰tatja azt is— •ogya‹ le•et a Li•ie•“”e Wiitei sz‡vegszeikeszt•–
vel egységes és szé† megjele‹ésû kia€va‹yokat létie•oz‹i. ˆ •elyesiias és a ti†o–
giaha mellett e‹‹ek titka— •ogy az ismétl•€• fela€atokat— foimazasokat— sz‡vegele–
meket a sz‡vegszeikeszt• megfelel• eszk‡zeivel · stil‰sokkal— sz‡veg•lokkokkal— sa•–
lo‹okkal kezelj‘k. Živel ez a szeikesztési fela€atok a‰tomatizalasat jele‹ti— ‹em–
”sak sze•• és jo•• lesz a végeie€mé‹y— •a‹em egyszeiû••e‹ is kivitelez•et•.
Ži sz•l a Li•ie•“”e mellett` Ži‹€e‹ki szamaia i‹gye‹ese‹ •ozzaféi•et• és
tetsz•leges ”élia •asz‹al•at•— te•at a k‡‹yv †él€ai akai éles•e‹ is ki†i••al•at•k. ˆ
masik— •ogy fejlett •etûte”•‹ol•giaja és Gia†•ite •etûti†‰sai iévé‹ alkalmasa•• a
kia€va‹yszeikesztésie— mi‹t a Ži”iosof Woi€ ˜™š™ sz‡vegszeikeszt•. J•l †él€azza
ezt— •ogy a Ži”iosof •“”e ˜™š™ ‹em ké†es a kéi€•jelet— felkialt•jelet— kett•s†o‹tot
és a †o‹tosvessz•t a magyai ti†ogiahai sza•alyok‹ak megfelel•e‹ el•elyez‹i a sz‡–
veg•e‹ ala†éitelmezett •etûkészleteivel. ˆ k‡vetkez• ta•lazat felsoiolja a fo‹tosa••
eltéiéseket·
Tulajdonság MS Word 2010 LibreOfce
Œejlett •etûte”•‹ol•gia †ai •etût‰laj€o‹sag va‹ ›Gia†•ite•
œ val•€i kiska†italis ‹i‹”s va‹
œ val•€i ‹agy •etûfokozat ‹i‹”s va‹
œ val•€i kis •etûfokozat ‹i‹”s va‹
œ alavagas ‹em ala†éitelmezett ala†éitelmezett
œ iiasjelek magyai ti†ogiahaja ‹i‹”s ala†éitelmezett
œ ligatŸiak ‹em ala†éitelmezett ala†éitelmezett
œ k‰iziv g, g[, g¡  ligatŸiak ‹i‹”s ala†éitelmezett
œ all• zai•jelek k‰iziv•a‹ ‹i‹”s valaszt•at•
œ k‰iziv koiiek”i• ‹i‹”s valaszt•at•
œ eziestagolas s†a”i‰mmal ‹i‹”s ala†éitelmezett
œ a‰tomatik‰s eziestagolas ‹i‹”s ala†éitelmezett
œ val•€i mi‹‰szjel egye€i •eillesztéssel ala†éitelmezett
œ ‹agy•etûs alavagas ‹em ala†éitelmezett ala†éitelmezett
œ la•jegyzet-”sillagozas ‹i‹”s va‹
Utols• soi soikizaiasa ‹i‹”s va‹
T‡m•‡sités feliiatok•oz ‹i‹”s va‹
Œ‘gg•leges ol€alt‡m•‡sités va‹ ‹i‹”s
Keiet- és ol€alstil‰sok ‹i‹”s va‹
Ta•lazatstil‰sok va‹ ‹i‹”s
žDŒ tamogatas va‹ va‹ ›sta‹€ai€ iko‹•
œ •i•ii€ žDŒ foimat‰m ‹i‹”s va‹
œ žDŒ meg‹yitas ‹i‹”s va‹
ŠVG vektoios ké†foimat‰m ‹i‹”s va‹
KioJ+onys:er|es:ìes s:o+egs:er|es:ìő+e| '! ,
Žagyai ‹yelvi eszk‡z‡k va‹ ›iégi• va‹ ›Ÿj— fiissitett•
œ elvalasztas kézi •eavatkozassal a‰tomatik‰s
œ •elyesiiasi sz•tai •ia‹yos ‹agy lefe€ettségû
œ ‹yelvi elle‹•iz• gyakia‹ téve€ ti†ogiahai javaslat is
mit&l 'e(lett e%y )et*te+h!,l-%ia?
ˆz egyik legfo‹tosa•• k‘l‡‹•ség a kia€va‹yszeikeszt• ›DTž• †iogiamok és a
sz‡vegszeikeszt•k k‡z‡tt a fejlett •etûte”•‹ol•gia megléte. ˆ fejlett •etûte”•‹ol•gi–
aval ‹yom€ai mi‹•ségû sze€és éi•et• el— mivel ké†es azokat a ti†ogiahai h‹omsa–
gokat kezel‹i— amelyek a k‘l‡‹féle ‹yelvek— oiszagok ‹yom€ai •agyoma‹ya•a‹
i‡gz‘ltek. ˆ Li•ie•“”e Wiitei•e‹ œ els•ké‹t az elteije€t €ok‰me‹t‰mszeikeszt•k
k‡z‡tt œ megtalal•at• a fejlett •etûte”•‹ol•gia.
+
ˆ Li•ie•“”e Gro¡íiìe •etûte”•‹o–
l•giajat a leg•o‹yol‰lta•• iiasie‹€szeiek•ez fejlesztette ki a ŠlL l‹tei‹atio‹al ame–
iikai ‹o‹†ioht szeivezet ›š. a•ia•.
ˆ Li•ie•“”e két Gia†•ite foimat‰mŸ •etûti†‰st taitalmaz— a tal†as Li‹‰x Li–
•eiti‹e G-t és a tal† ‹élk‘li Li‹‰x Bioli‹‰m G-t ›az els• a k‡‹yv sz‡veg•etûje— a
maso€ik †e€ig a ”imsoioké•. lzek a •etûkészletek kiemelte‹ tamogatjak a magyai
‹yom€ai igé‹yek kiszolgalasat— †él€a‰l •iztositjak a megfelel• méietû s†a”i‰mot
›téik‡zt• a kett•s†o‹t— felkialt•jel— kéi€•jel és †o‹tosvessz• el•tt. liie és mas •aso‹–
l• ti†ogiahai fela€atokia ‹yŸjt megol€ast a fejlett •etûte”•‹ol•gia— a•ogy azt
a ˜. a•ia szemlélteti ›••ve••e‹ az š. fejezet foglalkozik a témaval•.
+
` `'°'°°'' °°'° ´º'º '°

' ''°°¹'° '°'°'°°°°

°°' '°

°°°°' '''°°'°

' ´°

°°' '°

''° ´° °°'°

 ´°

°°' ''

'°'°

´'°'°''
မမန်မာအ က္ ÷ ခ ရာ မမန်မာအက္ ရာ
.. o|ro. Bvr»oi ìros o Li|reO¡ce|on o PoJov| Gro¡íiìe |eìñ|es:|eììe|. Ho o s:o+eg
|en o |eì |ie»e|ì |oro|ìer eg»os »e||e |erv|, ovìo»oìi|vson eg vj je|eì |o¡vn|.
Téma: a tipográfia!
Téma: a tipográfa!
z. o|ro. Beìñìì¡vso| oss:eíoson|ììoso. A Ti»es Ne+ Ro»on |eìñìì¡vs íionyos o|o+o
goso »ioìì o nog  T es o: é |eìñ |o:oìì res +on, o:  f |eìñre ronő o:  i ¡onìjo, +o|o»inì
o |eììős¡onì es o [e||io|ìôje| e|őìì nincs »eg o »ogor ìi¡ogro[oro je||e»:ő ìer|o:. A
Linv: Li|erìine G e::e| s:e»|en o: e|e:eìes |eìñ|eì is o|o+og¡o, o: f es i |eìñ|eì o|o¡
erìe|»e:es s:erinì ovìo»oìi|vson |igoìvro+o| (|v|on nyo»Joi je||e| ) íe|yeììesììi, es o
|eììős¡onì es o [e||io|ìôje| e|őìì is »eg[e|e|ő »ereìñ ìer|o:ì íog. To+o||i |v|on|seg,
íog o: o|ron o Linv: Li|erìine nogo|| |eìñ»ereìíe: ìer+e:eìì +o|ìo:oìo s:ere¡e|.
¹'°°
`°° '°°°°
''°°´ ''°°'''°° 
''''° '
8 Bivizi1ƒs
.,%ya! hasz!l(u# a /"aphite0,t?
ˆz els• lé†és valamelyik Gia†•ite •etûkészlet kivalasztasa. ˆ Li•ie•“”e két
Gia†•ite •etûti†‰sa— a Li‹‰x Li•eiti‹e G és a Li‹‰x Bioli‹‰m G ‹yŸjtja a legt‡••et
a magyai kia€va‹yszeikesztés•ez.
+
ˆ •etût‰laj€o‹sagok ›az ala†éitelmezett ligatŸ–
iak— megfelel• téik‡z a magyai iiasjelek el•tt— eziestagol•— mi‹‰szjel és sok egyé••
m•€ositasa•oz a k‡vetkez• •aiom le•et•ség k‡z‘l valaszt•at‰‹k·
1. ˆ t‰laj€o‹sagok k‡zvetle‹ mega€asa a •etûkészlet ‹evé•e‹. žél€a‰l katti‹t–
s‰‹k a •etûkészlet ‹evéie a Œoimazas eszk‡ztaio‹— és m•€osits‰k a k‡vetkez•ie·
Linux Libertine G:smcp=1— kett•s†o‹ttal elvalasztva a ‹évt•l a t‰laj€o‹sagot ›¸. a•–
ia•. lzzel •eka†”solt‰k a kiska†italis •etûket a k‰izoi†ozi”i••a‹ az smcp t‰laj€o‹–
sag š-ie allitasaval. ’a gé†el‹i kez€‘‹k— a sz‡veg mai kiska†italis •etûkkel jele‹ik
meg.
:. Tele†it•etj‘k Keiìí Sìri||ey Gia†•ite kiegészit•–
jét ›ThanLwin!"#!rg•— ami a Gia†•ite •etûkészletek
mi‹€e‹ t‰laj€o‹sagat megjele‹iti. ˆ tele†ités ›lszxo
zox» Ki1ivJisz1ƒsxiziio.• és a Li•ie•“”e Ÿjiai‹€i–
tasa ‰ta‹ valassz‰k ki az lszxozox» Kiicƒsz…1ox»
Gv~vui1i 1Ui~JboNsXcox. me‹‘†o‹tot— maj€ a
megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ m•€osits‰k a kiva‹t •e–
tût‰laj€o‹sagot. ’a •ekez€ésstil‰st szeiet‹é‹k m•€o–
sita‹i— jel‡lj‘k •e a Š1…iUs iviss…1ƒsi jel‡l•‹égyzetet.
¸. ˆ Ti†ogiahai eszk‡ztai
++
a Li‹‰x Li•eiti‹e G és Bioli‹‰m G •etûk •asz‹alata–
•oz ‹yŸjt ké‹yelmes megol€ast. Tele†ités ‰ta‹ az Ÿj eszk‡ztai a •ƒzi1» lszxoz1X
v~x» TivocvXii~ me‹‘†o‹ttal ka†”sol•at• •e. ll•‹ye az el•z• kiegészit•vel szem–
•e‹— •ogy szeikesztés k‡z•e‹ k‡zvetle‹‘l eléi•et•k a k‘l‡‹•‡z• •etût‰laj€o‹sagok
›¸. a•ia•. ˆz eszk‡ztai els• iko‹javal a k‰izoi†ozi”i• •elyé‹ lév• •ekez€ésstil‰st
›•a va‹ ott alkalmazva— akkoi kaiakteistil‰st• egy katti‹tassal m•€osit•atj‰k— mi‰–
ta‹ •eallitott‰k a kiva‹t •etût‰laj€o‹sagokat.
St1lus,# és ',"2zs
ˆ kia€va‹yszeikesztés•e‹ a stil‰sok kiemelt jele‹t•séggel •ii‹ak— mivel ezek
•iztositjak a kia€va‹y egységes ti†ogiahajat. Két stil‰s va‹ mi‹€ig szem el•tt a Li•–
ie•“”e-•a‹· az akt‰alis •ekez€ésstil‰s— amit a Œov:XzXs eszk‡ztai els•— ˆix~i:~
z~Nbo s1…iUs valaszt•listaja jelez ki— és az akt‰alis ol€alstil‰s— ami a ké†ei‹y• als•
iészé‹ talal•at• alla†otsoi maso€ik mez•je. lgy Ÿj €ok‰me‹t‰m•a‹ mi‹€két stil‰s
éitéke ˆi~vƒv1ii:izi11.
ˆz akt‰alis stil‰s kijelzését— a stil‰sok •eallitasat és Ÿj stil‰–
sok létie•ozasat teszi le•et•vé a Œov:X1U:» Š1…iUsox ƒs iov
:XzXs me‹‘†o‹ttal el••iv•at•— •aso‹l• ‹evû •eallit•a•lak
›õ. a•ia•. ˆz a•lak fels• iészé‹ talal•at• iko‹okkal valt•at‰‹k a
•ekez€és-— kaiaktei-— keiet-— ol€al- és listastil‰sok la†jai k‡z‡tt.
A: o|o¡erìe|»e:eìì For»o:os es:|o:ìor e|ső i|onjo (o: i|on
|es:|eììő| [vggően: , +og e:: ) is o Š1…iUsox ƒs Œov:X
zXs o||o|oì íì+jo e|ő.
+
` °°'°ű ' °°°'°''° °'''°°°°°°°°''°´'°'°''°°´
++
''

° °'''°´'°°'°°°'''°°°'°°°"°°°'°°°''°'°°'''°
¹ °

°'°
"°'°ű '°'°'°°°°

° ° 
°°'°ű ''

'° °°'°

°°° 
° '°'°°

´°

 °´
'° ´'°

'°°
smcp
¹ °

°'°
` ''°'°''° 
''°°°

´'

'°ű 
°°'°'°
' °

°'°
`''

'°°' °

 
'°'°°

´°

°°'°'
¸. o|ro. A ìi¡ogro[oi es:|o:ìor res:|eìe
Sìì|vso| es [or»o:os ,
A Š1…iUsox ƒs iov:XzXs o||o|oì, ío +on ro íe|y, erJe»es Jo||o|ni, o:o: [o|yo
»oìoson »egnyiì+o e|íe|ye:ni o Li|reO¡ce Vriìer o||o| |o| +og jo|| o|Jo|on.
*
A Jo||o|ì es o Jo||o|oì|on Š1…iUsox ƒs iov:XzXs o||o|oì is egs:erñen |i|e
|o¡cso|íoìjv| o: $%% |i||enìyñ+e|.
345 ',"2tu2
ˆ žDŒ ›žoita•le Do”‰me‹t Œoimat• az lŠ• altal sza•va‹yositott ‹yilt €ok‰–
me‹t‰mfoimat‰m— ami szavatolja— •ogy kia€va‹yai‹k mi‹€e‹•ol ‰gya‹olya‹ foi–
ma•a‹ jele‹je‹ek meg ›‹em f‘ggve a gé†e‹ ie‹€elkezésie all• •etûti†‰sokt•l— elva–
lasztasi sz•tait•l és szofveit•l— vagy a‹‹ak veizi•szamat•l•. ˆ žDŒ a javasolt foi–
mat‰m kia€va‹yai‹k we•es †‰•likalasa•oz és ‹yom€ai kivitelezésé•ez.
ˆ Li•ie•“”e szeives iésze a žDŒ alloma‹yok el•allitasa•oz sz‘kséges te”•‹o–
l•gia ›iész•e‹ t‡ité‹eti okok miatt— mivel a †iogiam ‹em ”sak Wi‹€owsia kész‘lt—
•a‹em szamos mas o†eia”i•s ie‹€szeiie is— ezéit a žDŒ-•ez k‡zelall• žostŠ”ii†tie
ala†ozta ‹yomtatasi ké†ességeit•. ˆ Li•ie•“”e-•a‹ elég a Šta‹€ai€ eszk‡ztaio‹ lé–
v• žDŒ iko‹ia katti‹ta‹i— •ogy kia€va‹y‰‹k žDŒ foimat‰m•a‹ kei‘lj‡‹ elme‹tés–
ie ›ex†oitalasia•. ˆz igy ka†ott žDŒ-alloma‹yok az i‹gye‹es ˆ€o•e Rea€ei vagy
G•osts”ii†t ala†Ÿ megjele‹it•kkel ‹em”sak Wi‹€ows— •a‹em Li‹‰x vagy Ža” •Š
X o†eia”i•s ie‹€szeieke‹ is megteki‹t•et•k és ki‹yomtat•at•k— és ‹em ‰tols• soi–
•a‹ sz‡vegtaitalom ala†ja‹ keies•et•k.
K‘l‡‹leges le•et•ség a •i•ii€ žDŒ foimat‰m— ami t‡kéletese‹ szeikeszt•et•
žDŒ alloma‹yokat eie€mé‹yez. Val•ja•a‹ a •i•ii€ žDŒ alloma‹y taitalmazza a €o–
k‰me‹t‰m •†e‹Do”‰me‹t foiiasat is— igy ‹em kell att•l taita‹‰‹k— •ogy elkall•€ik
a foiiasalloma‹y— meg‹e•ezitve vagy le•etetle‹‹é téve a m•€ositast. ’a sz‘kség
vol‹a egy ‹em •i•ii€ žDŒ alloma‹y meg‹yitasaia— akkoi a Li•ie•“”e azt is megte–
szi— a Diaw iajzol•†iogiamja•a‹ vektoios ké†ké‹t meg‹yitva. lz le•et•séget a€ ké–
†ek és sz‡vegiészek kimasolasaia— vagy a žDŒ-‹ézeget•kkel ‹em kit‡lt•et• ›te•at
‹em žDŒ ûila†ké‹t elkészitett• ‹yomtatva‹yok ‹yomtatas ‹élk‘li kit‡ltéséie is.
SV/ #épe# )eillesztése
ˆ Li•ie•“”e-•a‹ mi‹€e‹ e€€igi‹él k‡‹‹ye••e‹ •asz‹al•at‰‹k vektoios ké†e–
ket— mivel tamogatja az ŠVG ‹yilt sza•va‹yt. ˆz ŠVG (Sco|o||e Vecìor Gro¡íics) a
Woi€ Wi€e We• Co‹soiti‰m ‹agy t‰€asŸ— XŽL ala†Ÿ vektoigiahk‰s ké†foimat‰–
ma— amelyet a mo€ei‹ •‡‹gész•k és a legt‡•• †iofesszio‹alis iajz†iogiam— mi‹t a
sza•a€ l‹ks”a†e is kezel. ˆz ŠVG i€ealis valasztas a kis méietû— mégis mi‹•ségi il–
l‰sztia”i•k•oz.
++
ˆ Wiki†é€ia ›Wikime€ia Commo‹s• szamtala‹ ŠVG ké†é‹ek •eil–
lesztése mellett egyszeiûe‹ készit•et‘‹k sajat ŠVG a•iakat is— †él€a‰l la†olvas•val
•evitt ké†ek••l az l‹ks”a†e kival• vektoiizalasi le•et•ségével.
+++
Elvlaszts
ˆz elvalasztas az egyik leg•asz‹osa•• segitség— amit a kia€va‹yszeikeszt•
‹yŸjt•at. ˆ Li•ie•“”e ké†es val•€i a‰tomatik‰s elvalasztasia— ami az ismeietle‹
szavakkal is meg•iik•zik— igy a t‡m•‡sitett sz‡veget kézi •eavatkozas ‹élk‘l is elfo–
ga€•at• mi‹•ség•e‹ ké†es t‡i€el‹i.
|
’i•as elvalasztas‹al— szûk •asa•ok sze€ésé‹él
és a Gia†•ite ligatŸiako‹ •el‘li— •i•as alavagast eie€mé‹yez• elvalasztas‹al le•et
sz‘kség az a‰tomatik‰s elvalasztas m•€ositasaia ›las€ kés••••.
+
'°°°´ ° `''

'°°' °

 '°'°°

´°

 °°'°'°' °°

´´°' ° '°

'°'°°ű  ´°

'° °

 '°

''°°' ° °°''°'°

' '°'´°ű  '°'°' °°°'°'°°°

°

'° °'°'°ű '' '°'
°°°°°°°

°' °´ °°°

' °°°°'°

' `''°'°°''

' '°°°'°ű °

°'°

°' '°'''°'°°' ° '¹'' °°°° °°°'° '°''°

° °°''°'' ° `''

'°°' °

 '°'°°

´°

 °°'°' °´'° ´'°

°°' ° '° '°'° '°'°


++
`´ ``' '°

'°' ´'

°°

'°°°°'°'' °

 ´° '°°°

' ° ''°'°'"°° °°

° °°° '°´°'' °°°'°'°'°ű °° '

° ´° '°

° '°°°' ° '°

' °

'´°''°´'°

°

'° 
"° °´ ``' '°

' ´° '°°° °°° '°'°°'' °°° ° ''°'°'"°°°°° °°'''°´'°

 °'°ű'' °'°''

'°' °

''°°°''°

 °´ '°'°°'° ''°°'°° `´°'
'°´'°

` `'°°°° '''°'° '°

° °

 °´ ' ''°°°' ` '°'°''°° °

'°'°''

° °

''°°°''°

 °°°° '°°''°

'°'
+++
' ''°°°' ` "'''°

'°' '°''°''´°

° °°°° '°°'
`°°'°'°°'°°°
 
'°°'°°'

°°'
'``' '''°´''°

°'°


° °''''°

°'°

°°

''
š™ Bivizi1ƒs
E%yé) !yelvi esz#$z$#
Žik‡z•e‹ a Ži”iosof •“”e magyai ‹yelvi eszk‡zei ‹em vagy alig valtoz‹ak—
a Li•ie•“”e-ét a ie‹€szeies fiissités jellemzi— amiie a ‹yelv teimészetes valtozasai
miatt sz‘kség is va‹ ›j• †él€a eiie a magyai ‹yelv Ÿj nyrì. és :rì. i‡vi€itései— ame–
lyek kése€elem ‹élk‘l •ekei‘ltek a Li•ie•“”e •elyesiiasi sz•taia•a•. ˆ mai emli–
tett mi‹ta ala†Ÿ elvalasztas— a •elyesiiasi sz•tai egye€‘lall• lefe€ettsége— a ‹yelvi el –
le‹•iz• •asz‹al•at•saga és a szi‹o‹imasz•tai sz•ki‹”stai jellege és tol€alékolasi ké–
†essége is a Li•ie•“”e mellett sz•l.
ˆ •elyesiias-elle‹•iz•— szi‹o‹imasz•tai— elvalaszt•†iogiam és magyai ‹yelvi
elle‹•iz• is tamogatja az U‹i”o€e kaiakteik•€olasi sza•va‹yt— ami a •elyesiias— ti–
†ogiaha és †iogiam•asz‹alat vo‹atkozasa•a‹ is fo‹tos el•ielé†ést jele‹t. Šegit az
olya‹ szavak •elyesiiasa•a‹— mi‹t az o |o corìe, ongsìro», Bo|e,Bo|yoi, crô»ogno
ni, Jejo +v, F| Nino, Mo|iere, Voi|o! (o magyai •elyesiias iagaszko€ik az i€ege‹ ékeze–
tek iiasa•oz— amikoi eiie megva‹ a le•et•ség— mi‹t a mai sz‡vegszeikeszt•k és ‰‹i –
”o€e-os •etûkészletek eseté•e‹•.
ˆ Li•ie•“”e ’‰‹s†ell •elyesiias-elle‹•iz•je és a m‡g‡tte all• Šza•a€ magyai
sz•tai kival• ‹yelvi lefe€ettségével mi‹tegy felea‹‹yi téves •i•ajelzést a€— mi‹t a
Ži”iosof •“”e— ami jele‹t•se‹ megk‡‹‹yiti a koiiektŸiazast ›iaa€as‰l a Woi€
‹em is valasztja el az altala ‹em ismeit •elyes szavakat— igy ott a t‡i€elés is gyak–
ia••a‹ szoi‰l javitasia•.
ˆ Li•ie•“”e ‹yelvi vagy mas ‹éve‹ ‹yelv•elyességi elle‹•iz•jé‹ek készitésé–
‹él a legfo‹tosa•• szem†o‹t a •asz‹al•at•sag volt— amit a ‹em egyéitelmû •i•ajel–
zések o†”io‹alissa tételével sikei‘lt eléi‹i. Ži‹€ez ‹em me‹t a mi‹•ség iovasaia· a
leggyakia••a‹ elk‡vetett— mo‹€at szi‹te‹ jele‹tkez• •elyesiiasi és ‹yelvta‹i •i•a–
kat a †iogiam felismeii ›†él€ak· *»eg[ogo» csino|ni
*
, vessz••asz‹alat· *ìo||, »inì
z¸en ›€e zo ìo||, »inì z¸•, k‡z†o‹tozas· *zo.o. [e|rvorjo|on st•.•. Go‹€osko€ik a
megfelel• iiasjelek •asz‹alatai•l · magyai i€éz•jelek ›,†él€a"•— go‹€olatjel és ‹agy–
k‡t•jel œ mi‹t a ro»on»ogor, Bo|e,Bo|yoi sz•†aiok•a‹ , •aiom †o‹t ›.•— val•–
€i a†oszti•f ('¸o)— tize€esvessz• (¸,.¡)— mi‹‰szjel (.)— szoizasjel (¸·o)— valami‹t a
‹agy szamok magyai •elyesiias‹ak megfelel• tagolasai•l · ¡¸ooo. ˆ ‹yelvi elle‹•i–
z• k‘l‡‹leges le•et•sége a szeiz•€ések•e‹ szeie†l• ‡sszegek ko‹ziszte‹”ia-elle‹•i–
zése (*.¡¸ooo Fì, o:o: s:o:ívs:onoìe:er [orinì).
ˆ •Ÿszezei szavas szi‹o‹imasz•tai ‹em”sak t‡vezi a keiesett szavakat— •a‹em
tol€alékolt szi‹o‹imakat javasol ›†él€a‰l |vìyoiìo|oì » e|eiìe|eì•. Šz•ki‹”staiké‹t
szamos jelet és egyé• a€atot a€ vissza— mi‹t †él€a‰l a g‡i‡g •etûket (¡s:i » ¡)— ”sil–
lagjegyek jeleit ›Vì:onìő»  ¤•— •olyg•k jeleit (Fo|J»  ò•— ‹év‹a†okat ›Bo|inì »  ™˜-š‚•.
ˆ Li•ie•“”e magyai ‹ével•s keieszt•ivatkozasok eszk‡ztaia és Gia†•ite •e–
tûte”•‹ol•gia segitségével a‰tomatik‰sa‹ kei‘l •e a megfelel• magyai ‹ével• a ke–
ieszt•ivatkozasok•a‹ szeie†l• ol€al- és egyé• szamok elé.
Sza)ad6 !y1lt és h,"d,zhat-
ˆ Li•ie•“”e sza•a€ †iogiam— azaz sza•a€o‹ •asz‹al•at•— masol•at•— teijeszt–
•et•— ta‹‰lma‹yoz•at• és m•€osit•at• szamit•gé†es †iogiam. lie€etileg •am•‰igi
fejlesztésû keieske€elmi szofvei ›Štai•“”e•— amit az ameiikai Š‰‹ Ži”iosystems a
fejleszt•”éggel egy‘tt felvasaiolt. ˆ Š‰‹ a †iogiamot sza•a€€a tette— és a ‹yilt sza•–
|
` `'°'°°'' °°'° ´º'º °°° '°''°'°°´ °°°° °°'°°°'''° °°°°' °''°

'°´'°

''°°'°°°' °° °°° °'°'° °'°'°

' °°°°° °°' 
´°

''' '

° °°° '°

'°´''° °' °´ °

''°'° °°° '°°'' °°''°° °°°

° ' °°´°

 °°°°' ´°'°'°' ` °°'° °°'°'

°''°°°ű '´°ű  °

 
°''°

'°´'°

 ''°°'°°'°

°°' ''

'°°'°°

'° '°

'°°

°' °°° ° '° °°´° '° °° ° ´°'°'' ´°'°'°' °'°'°'

''° °° °°° '°

'° °´°'°' '°

' °'°° 

´'° '°'°°°'°°' °°''°' '° '° ° '°''°'°°´ ° ´°

'° '°

'°°

' °´ '

° '°' °°° '°°'' °

 °°° °''°

'°´'°'' ´°'°''° °°'°°'°'°

°°'°' '°

''°°'°°

'°' '°'°°

'°'°°

''°

 ` °' °°´°° '°''°'°°'°

 ` °'°

°´°

 °''°

'°´'°

 '°

' °°° ´°

'° ´°'°' °'°°°°

°°´ 
° '° °°° '

'°'' '°'''´°

''' ´° '°°°°° '

° °´ °''°

'°´'°

 °°' '°

´' '°''

°' ''°''°

'°'° °''°

'°´'°

'°'°' °°´°

°

'°'' '°

'°°' °''°
°°°°°'°

 °'°°ű °

°°ű '°

 ° °°'°°°° '°

´'

'°'' ''°°'°

°°'°'°°° '°°°

' '°

'°°'°°°'° °°°°'°°

' '°° ´°

+
` ´°

 '°° '''°'°´°

 °'°

 '°'°'' °'''°° '°'° '' °°° ° '°

'°° ° °'°°

 °'°'°' °°'°''°
S:o|oJ, nyì|ì es íorJo:íoìô šš
va‹yok iia‹ya•a‹ jele‹t•se‹ tova••fejlesztette ›U‹i”o€e kaiakteik•€olas; XŽL ala–
†Ÿ a€atfoimat‰m— ami••l az lŠ• •†e‹Do”‰me‹t ‹yilt €ok‰me‹t‰msza•va‹y a leg–
t‡••et meiitette; žDŒ és Œlas• ex†oitalas st•.•. ˆ ‹yilt foiiask•€Ÿsag teszi le•et•vé
a sza•a€ magyai ‹yelvi eszk‡z‡k •eillesztését és ie‹€szeies fiissitését a Li•ie•“”e
magyai valtozata•a‹.
ˆ †iogiam ‹em”sak Wi‹€owso‹— •a‹em Li‹‰xia és szamos ioko‹ o†eia”i•s
ie‹€szeiie— valami‹t ˆ††le Ža” •Š X-ie is teljes éitékû valtozat•a‹ éi•et• el.
+
T2,%ats a li)"eo7i+e0h,z
ˆ Li•ie•“”e és a Li•ie•“”e ala†jat ké†ez• •†e‹•“”e.oig m‡g‡tt t‡••
olya‹ ”ég all— amelyek folyamatos fejlesztéssel és tamogatassal •iztositjak az iio€ai
”somag meg•iz•at• mûk‡€ését és sikeiét.
lzek a ”égek sajat †iogiamvaltozatot is kia€‹ak— és tamogatast is ‹yŸjta‹ak
•ozza. ˆ legismeite•• ilye‹ †iogiamvaltozatok· •†e‹•“”e.oig és •ia”le •†e‹
•“”e
++
›•ia”le— koia••a‹ Š‰‹ Ži”iosystems•— Li•ie•“”e •ovell l€itio‹ ›•ovell•—
Lot‰s Šym†•o‹y ›lBŽ•— Re€•“”e ›Re€ Œlag Li‹‰x•. ’aza‹k•a‹ t‡••ek k‡z‡tt a •o–
vell Žagyaioiszag Kf. és az •†e‹ ŠKŽ Kf. ‹yŸjt vallalati tamogatast a Li•ie•“”e-
•oz.
•em”sak vallalatok— •a‹em f‘ggetle‹ †iogiamoz•k— €iakok— ta‹aiok és mas
‡‹ké‹tesek is •eka†”sol•€‹ak a szofveifejlesztés•e. ˆ Li•ie•“”e és az •†e‹–
•“”e.oig ‹yelvi valtozatai‹ak elkészitését ‹agyo••iészt a m‡g‡tt‘k all• k‡z‡sség
k‡zel szaz ‹yelvi ”so†oitja végzi t‡•• ezei iésztvev•vel. ˆ Li•ie•“”e magyai •o–
‹ositasat az ŒŠŒ.•‰ ˆla†itva‹y kooi€i‹alja— a fejlesztéseki•l †e€ig a LibreOfice#hu
ol€al szamol •e.
’a kéi€és mei‘l fel valamilye‹ témaval ka†”solat•a‹— •atia‹ la†ozz‰k fel a
Li•ie•“”e •eé†itett magyai ‹yelvû €ok‰me‹ta”i•jat ›Šúco» Linvi•iii„i Šúco
me‹‘†o‹t vagy $% gom••. ˆ magyai ‹yelvû •†e‹•“”e.oig f•i‰mo‹
+++
is kéi•e–
t‘‹k segitséget az •†e‹•“”e.oig és a Li•ie•“”e magyai fel•asz‹al•it•l.
a #$!yv 'elép1tése és !yelvezete
ˆ •evezet• fejezetek két f• iészie tagol•€‹ak. ˆ fejezetek elejé‹ a Li•ie•“”e
Wiitei •asz‹alata‹ak kez€•k szamaia készitett i‡vi€— €e mi‹€e‹ lé†ést •em‰tat•
‡sszefoglalasat talalj‰k. ˆ fejezetek maso€ik fele taglalja a kia€va‹yszeikesztésie
vo‹atkoz• iészleteket. lzek ki•agyasaval— vagyis ”sak a fejezetek els• †ai szakasza–
‹ak atta‹‰lma‹yozasaval gyoisa••a‹ is megismei•etj‘k a Li•ie•“”e-t— ami mai
elege‹€• le•et egy szak€olgozat vagy mas kise•• kia€va‹y elkészitésé•ez is.
ˆ k‡‹yv a &'($)* +,)+- és ./01&2/0+ •elyett a 345)6* &7-345)6 és 3(&&8/)9-:
5;& meg‹evezést •asz‹alja.
|
Se%1tsé% a #$!yvh$z
ˆ k‡‹yv eie€eti žDŒ valtozata ›eléi•et• a h<p:==numbertext#!rg=>ibre!fice ”i–
me‹• taitalmazza a k‡‹yv •DŒ ›•†e‹Do”‰me‹t• foimat‰mŸ foiias€ok‰me‹t‰mat
is. ˆ •i•ii€ žDŒ-et a Li•ie•“”e Wiitei•e‹ meg‹yitva a foiias€ok‰me‹t‰m t‡lt•–
€ik •e— igy a k‡‹yv †él€ai k‡zvetle‹‘l is ta‹‰lma‹yoz•at•k.
+
` `'°'°°'' °°'° '°°°°''°´'' `°° '` `° '°

''°´°''°' °° °´ °°° '°''° °

''°

'°ű  '°

'°°

°' °°° '°''°'°°´ °°°°' °°'°'

°'
'°°°ű '´°ű ' °°° ''°°'°°°´°°'°

 `'°°' "°'° '°' `''''°°''°° °°''°° °

 °°

° °°' '°´°°''°°° ''°°'°°°°°°' '°

°°°°'°

°' °° 
'°°°°''°´'' ´°°°°° ° °'°°°°° '°

''°´°''°'
++
`´ ''°°'° °°

' °°° '°'°°'°°´´° '°'°°

''°

°' °´ ''°°'"°°°'°°' °

 °´ ''°°'° ''°°'"°°' '°''°

°'°

' °

'°°'° °° '° °°°'
'°° °'°''

''°

°°°' °´ `'°°°° '°°°°°''°°°°'
+++
°'''°°'°'''°°°'°°°"°°°'°°°'°'°°
|
` °°' °'''°°'°ű ´°'°' °°

' ''''°°'°°°°' '°'° ''' °´°'°' ° °'''°°'°ű '°' °´ °°°°' '°'''°' °°'°'' '

° °'°° '° '° °° °°° °'°°°

'° ° 

´°°° '

°°

'° °°

'''° ''´°'°''°'°ű  °°°°' °°'°' °''°''°°°

°

°°'
š˜ Bivizi1ƒs
Kite#i!tés
ˆ k‡‹yv ‹em taigyal mi‹€e‹ kia€va‹yszeikesztéssel és ti†ogiahaval ka†”sola–
tos témat. ˆ Li•ie•“”e-‹al ‹agyo•• segitséget ‹yŸjt•at a szi‹es †ios†ekt‰sok— †la–
katok és Ÿjsagok sze€ésé•e‹ a szi‹té‹ ‹yilt foiiask•€Ÿ Š”ii•‰s kia€va‹yszeikeszt•—
a•ogy a matematikai és egyé• szaksz‡vegek sze€ésé•ez a sza•a€ XeTeX sze€•ie‹€–
szei— Do‹al€ K‹‰t• TeX ie‹€szeié‹ek mo€ei‹ megval•sitasa. Ži‹€két †iogiam ta–
mogatja az •†e‹Ty†e •etûte”•‹ol•giat— igy az ilye‹ •etûkészleteket ké†ességeik ki–
ak‹azasa•oz ‹em sz‘kséges Gia†•ite foimat‰mŸia alakita‹i ›a Li•ie•“”e eseté–
•e‹ még ige‹— †él€a‰l a Li‹‰x Li•eiti‹e G és Li‹‰x Bioli‹‰m G •etûk kia€asa•a‹
megtalal•at• 7)$?@A5 †iogiammal•.
K$sz$!et!yilv!1ts
ˆ k‡‹yv els• valtozata‹ak elkészitését az ŒŠŒ.•‰ ˆla†itva‹y és az •†e‹ ŠKŽ
Kf. tamogatta. ˆ k‡‹yv•‡z soka‹ fûztek megjegyzést— illetve k‘l€tek javitasi javas–
latot. T‡••ek k‡z‡tt •émet• Kiisztia‹— Šza•• žétei— Gy‰iis Gelléit és Timai ˆ‹€ias
segitett észievételeivel a végs• taitalom és foima kialakitasa•a‹.
8satla#,zz,! a li)"eo7i+e #$z$ssé%hez!
ˆ hu#>ibre!fice#!rg •o‹la† atteki‹tést ‹yŸjt a Li•ie•“”e-i•l. Œiiss •iiekkel
szolgal a libre!fice#hu k‡z‡sségi ol€al. ˆz !pensc!pe#!rg •i•a•ejele‹t• ol€alo‹ †e–
€ig a magyai fejleszt•k vaijak a fel•asz‹al•k visszajelzéseit a •o‹ositassal ka†”so–
lat•a‹.
 ElS: ;5E<EZET
BET=K ÉS SoroK
ˆ fejezet•e‹ atteki‹tj‘k azokat az ala†•eallitasokat— amelyek gyakia‹ szeie†el–
‹ek a €ok‰me‹t‰mok foimai k‡vetelmé‹yek k‡z‡tt· ezek a •etûti†‰s és •etûméiet—
a soik‡z‡k és a •etûk és soiok szama. ˆ fejezet •em‰tatja azt is— •ogya‹ le•et kia€–
va‹yai‹kat a magasa•• ti†ogiahai k‡vetelmé‹yek‹ek megfelel•e‹ kialakita‹i val•–
€i méietezett •etûk— ligatŸiak— soiegye‹ és fattyŸsoiok kezelésével— valami‹t a t‡m–
•‡sitett sze€és•ez ‹élk‘l‡z•etetle‹ elvalasztassal.
Bet*t1pus,# és )et*',#,zat,#
ˆ k‡vetkez• m•€o‹ allitj‰k •e a Li•ie•“”e-•a‹ a •asz‹al‹i kiva‹t ala†éitel–
mezett •etûti†‰st és -méietet·
1. ˆz lszxozox» BiXii…1Xsox me‹‘†o‹ttal •ivj‰k el• a BiXii…1Xsox a•lakot.
:. Allits‰k •e a †ai•eszé€a•lak Linvi•iii„i Wvi1iv» ˆi~v ni10xƒszii1ix
›NvUc~1i• la†ja‹ a megfelel• •etûti†‰sokat és ala†éitelmezett méiet‘ket. ˆ k‡‹yv
†él€ai•a‹ a Li•ie•“”e fejlett Gia†•ite •etûkészleteit— a Li‹‰x Li•eiti‹e G-t és Bio–
li‹‰m G-t •asz‹alj‰k legt‡••sz‡i— ezek •eallitasa szeie†el a ,. a•ia‹. Vég‘l katti‹t–
s‰‹k az •K gom•ia. ›ˆ kés•••iek•e‹— •a k‘l‡‹ ‹em szeie†el— az •K gom••al l醖
‹ek élet•e a †ai•eszé€a•lakok valtoztatasai.•
⛔ Ne +igv| ìv|:os|o o |eìñìì¡vso| |e+ereseì! A ìi¡ogro[oi e|őìroso|no| »eg[e|e|ően
o |ioJ+onyo| renJs:erinì eg ìo|¡os |eìñìì¡vsì o||o|»o:no| (8. o|ro). A cì»e|
s:o»oro go|ron »eg eg ìo|¡ ne||v|i (Je ne» ìrôge¡es) |eìñìì¡vsì +o|os:ìono|,
i|yen o ,. o|ron |eo||ììoìì Linv: Bio|inv» G is.
ˆ •etûk méiete †o‹t•a‹ va‹ mega€va. K‡‹yvek•e‹ legt‡••sz‡i š™ †o‹tos •e–
tûfokozattal talalkoz‰‹k— az ˆ‚-es méietû €ok‰me‹t‰mok•a‹ †e€ig š˜ †o‹tossal.
To|| íoson|ô nyo»Jos:oìi s:o|+ony |eìe:i| o ìi¡ogro[oi ¡onì »egíoìoro:osoro,
Je o »o íos:no|ì s:o»ììôge¡es ìi¡ogro[oi +og PosìScri¡ì ¡onì »ereìe o ne»:eì|o
:i ív+e|y| (z,¸¡ c») ,zeJ res:e. F: »inìeg o,¸¸¸ »», o»i o:ì je|enìi, íog o .o
''

°°'°' 
'´ °

 ´¹ '°°'° 

''° '°

' ''°°´ 
"'°''°°° '
`´° '°°°°'°ű  
'´ '°°'° ''°°´ 
''°°'''°° '
'¹ '°°'° '°

''° '°


°°'°ű '°

''°´°'
'''°'''°

'' °°'°ű

''°´°'
,. o|ro. A|o¡ |eìñ|es:|eìe| o BiXii…1Xsox o||o||on
I
` °

°'°
` ''°°´ ''°°'''°° 
''''° °°'°ű '°

''°
´°' ´ºº '°°'°'° 
°°

'°'°´°'' ' °°
'°ű '°
š‚ Bi10x ƒs sovox
¡onìos |eìñ[o|o:oì|ô| |orv||e|v| ¸ sor [er e| eg cenìi»eìeren. A |is|eìñ| »ogosso
go |eìñìì¡vsìô| [vggően »inìeg [e|e o |eìñ»ereìne|.
ˆ •etûvaltozatok ›k‰iziv— €•lt— kiska†italis• és a tal†as •etûti†‰s•oz teivezett
tal† ‹élk‘li •etû •aso‹l• •etûvaltozatai— amelyek a sz‡vegk‡zi kiemelésie szolgal –
‹ak. lzek ‰gya‹is az ala†•etûk vo‹alvastagsaga•oz teivezett— a sz‡veg folt•atasat
›sz‘ikeségét• ‹em •efolyasol• •etûvaltozatok.
⛔ Cì»soro|on |ì+v| cso| |i+eìe|es eseì|en íos:no|jv| o [e||o+er |eìñìì¡vsì, ¡e|Jov|
|e|e:Jescì»e|ne|, ìon|ony+i |ie»e|esne| !
⛔ KioJ+onyoin||on |eíeìő|eg ne íos:no|jv| o Jo|v»enìv»s:er|es:ìő| o|o¡erìe|»e
:eìì |is|o¡iìo|is |oro|ìer[or»o:osoì (ío»is |is|o¡iìo|iso|) es o|sô es [e|ső inJe:eì
(|osJ |eső||), +o|o»inì o íionyos |eìñ|es:|eìe| eseìen |eìñìor:ììosso| e|őo||ììoìì
[e||o+er es Jő|ì |eìñ|eì es o Jo|v»enìv»s:er|es:ìő| ege| |eìñìor:ììô |eíeìősegeiì
(Beìñ|ñ+es:)!
Vo|oss:vn| »eg[e|e|ő »inősegñ s:o»ììôge¡es |eìñì, »inì ¡e|Jov| o Linv: Li|er
ìine Gì  +og o: AJo|e ReoJeríe: »e||e|e|ì Minion Pro  |eìñ|es:|eìeì (e: vìô||i
vgon |e+es|e o||o|»os o Li|reO¡ces:o| +o|ô »vn|oro, »erì nincs »eg[e|e|ő »e
reìñ ìer|o: o: ìrosje|ei e|őìì, +o|o»inì |is|o¡iìo|is je||es:|eìene| íos:no|oìoì se»
ìo»ogoìjo »eg o Li|reO¡ce »eg[e|e|ően).
⛔ A: e|ìerjeJì Ti»es Ne+ Ro»on  |eìñ ne» jo+oso|ì igenyes |ioJ+onyo| |es:ììesere,
»i+e| je||es:|eìe|en es |eìñ+o|ìo:oìoi|on íionyos, e|e:eìes |eìñi nincsene| »eg[e
|e|ően o|o+og+o ›Te-Té, Va-Vá, Ve-Vé, stb.•— es csvnyon oss:eerne| o |eìñi ›fi, fj•.
S,",# )et*sz2a
ˆz olvas•at•sag éi€eké•e‹ a soiok •etûszamat õ¸-8™ •etû‹él t‡••ie ‹em szo–
kas allita‹i— k‘l‡‹‡se‹ ‹agyo•• kia€va‹yok•a‹. liie a •eallitasia ‹i‹”s k‘l‡‹ me–
‹‘†o‹t— iaa€as‰l mivel •etûti†‰st•l is f‘gg• €ologi•l va‹ sz•— ”sak a †i••alkozas
segit•et· a •etûméiet és a vizszi‹tes maig•k valtoztatasaval éi•etj‘k el a kiva‹t éi–
téket. ’a ‹agyo‹ a†i• •etûméiet•ez iagaszko€‰‹k— akkoi t‡•••asa•os sze€éssel
alakit•at‰‹k ki olvas•at• soiokat ›las€ ‚š. ol€al•. lgyszeiûsiti a †i••alkozasai‹kat—
•a a k‡vetkez• m•€o‹ méij‘k le a soiok •etûszamat·
1. Jel‡lj‘‹k ki egy teljes sz‡vegsoit.
:. Valassz‰k ki az lszxozox» Šz~v~x szX:~ me‹‘†o‹tot.
ˆ megjele‹• †ai•eszé€a•lak ‹em”sak a szavak szamat— •a‹em a kaiakteiek
szamat is kijelzi. Ž•€osits‰k a •etûk vagy a maig•k méietét ›las€ kés••••— esetleg a
•asa•szamot— és elle‹•iizz‘k le Ÿjia az eie€mé‹yt. žai †i••alkozassal eléi•etj‘k a
kiva‹t •etûszamot a soiok•a‹.
S,"#$z$# )ell1tsa
ˆz ala†éitelmezett ›a •etûméiet‹él š¸¯-kal ‹agyo••• soik‡z‡k t‡kéletesek a
legt‡•• kia€va‹y•oz. ˆ •ekez€ések k‡z‡tti extia téik‡zt ›ilye‹ va‹ •eallitva a ”im–
soiokkal tagolt sz‡veg ala†éitelmezett •ekez€ésstil‰sa•a‹— a Szövegtörzs stil‰s•a‹•
viszo‹t ka†”solj‰k ki a k‡vetkez• m•€o‹·
1. Katti‹ts‰‹k a •ekez€és sz‡vegé‹ a maso€lagos egéigom••al— maj€ valassz‰k
ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot a megjele‹• •elyi me‹‘–
•e‹.
:. ˆ megjele‹• a•lak BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la†ja‹ ‹‰llazz‰k le a Bixizbƒs iiii11
és Bixizbƒs ~i~11 •eviteli mez•k éitékét.
IJőn|enì |o+eìe|»eny |eíeì o »os[e|es +og Jv¡|o sor|o: |eo||ììoso o |e+es|e |or
nye:eì|oroì ìrôge¡es |ors:o| »oroJ+onyo|enì :
Sor|o:o| |eo||ììoso š¸
1. Katti‹ts‰‹k a •ekez€és sz‡vegé‹ a maso€lagos egéigom••al— maj€ valassz‰k
ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot a megjele‹• •elyi me‹‘–
•e‹.
:. Valassz‰k ki a BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la† Šovxoz valaszt•listaja•a‹ a ŽXsiiiis—
illetve DUvi~ listaelemet a masfélszeies vagy €‰†la soik‡z•‡z.
A Šovxoz +o|os:ìô|isìo ˆvXNvos »env¡onìjo+o| s:ñ|e|| sor|o:o|eì is |io|o|ììío
ìvn|. A »env¡onì |i+o|os:ìoso vìon o: ƒv1ƒxi »e:ő+e| »egoJíoìjv| o sor|o:
»ereìeì o: egs:eres sor|o: s:o:o|e|o|on. Pe|Jov| o »orgôn es |ony+ |orììôjon is
|oìíoìô |e|e:Jes|en 8¸¯ro o||ììoììv| o sor|o:ì oíío:, íog o: e|ső, |icsiì nogo||
»ereìñre +eìì sor g |eìñjene| s:oro o |o+eì|e:ő sor|o csvss:on oì.
S,",# sz2!a# )ell1tsa
Šzi‹té‹ el•iias le•et az ol€alak soiszama‹ak †él€a‰l ˜¸-¸™ soiia t‡ité‹• koila–
tozasa. Živel eiie si‹”s gyaii megol€as— az el•z• szakasz•a‹ ismeitetett soik‡z•eal –
litas és a k‡vetkez• szakasz•a‹ szeie†l• f‘gg•leges maig•méiet •eallitasa segit a
megfelel• szamŸ soi kialakitasa•a‹. ˆ soiok szama‹ak gyois megalla†itasaia allit–
s‰‹k •e i€eigle‹ese‹ soiszamozast a k‡vetkez• m•€o‹.
1. Valassz‰k ki az lszxozox» ŠovszX:ozXs me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ ka†”solj‰k •e a ŠzX:ozXs :icJiiiN…1ƒsi je–
l‡l•‹égyzetet. T‡••ol€alas €ok‰me‹t‰m eseté‹ ka†”solj‰k •e az UJv~xizbƒs :iN
biN oib~ioN jel‡l•‹égyzetet is.
ˆ maig•‹ mi‹€e‹ soi mellett megjele‹ik egy soiszam— igy gyoisa‹ megalla†it–
•at• a soiok szama az ol€alo‹. Valtoztass‰‹k a soik‡z•eallitaso‹ és maig•méiete‹
a kiva‹t soiszam eléiésé•ez. lz‰ta‹ a ŠzX:ozXs :icJiiiN…1ƒsi jel‡l•‹égyzettel
ka†”sol•atj‰k ki a soiszamozast.
oldal0 és 2a"%-2é"ete# )ell1tsa
ˆz ol€al és maig•i‹ak méietét a Œov:X1U:» •ib~i me‹‘†o‹ttal el••iv•at•
•ib~is1…iUs †ai•eszé€a•lakkal a€•atj‰k meg.
1. Valassz‰k ki a †ai•eszé€a•lak •ib~i la†jat. ˆ Œov:X1U: valaszt•lista•a‹ va–
lassz‰‹k az el•ie mega€ott †a†iiméietet k‡z‘l.
:. ˆ€j‰k meg az ol€alak elie‹€ezését az liviNbizƒs niXii…1Xs~i szakasz•a‹· az
•ib~iniXii…1Xs valaszt•lista•a‹ valassz‰k ki a T0xvozo11 listaelemet— •a a mai–
g•kat a k‡‹yvek‹él megszokott t‘ki‡z‡tt— azaz azo‹os •els• és k‘ls• maig•kkal
ie‹€elkez• †aios és †aiatla‹ ol€alakat szeiet‹é‹k kialakita‹i. ˆ žXvos ƒs žXv~1
i~N listaelem kivalasztasa eseté‹ ‹em •els• és k‘ls•— •a‹em azo‹os jo•• és •al
maig•kat alakit•at‰‹k ki mi‹€e‹ ›vagyis a †aios és †aiatla‹ ol€alszamŸ• ol€alakia
is.
¸. ˆ Ž~vcox szakasz•a‹ a€j‰k meg a maig•méieteket— a vizszi‹tes maig•kat
T0xvozo11 ol€alelie‹€ezés eseté‹ a K0iso és Biiso— žaios és žaiatla‹ ol€alelie‹–
€ezés mellett a B~iv~ és Jonnv~ •eviteli mez•kkel.
⛐ Koìes eseìen s:o»o|jvn| ro ¸¸ »»ì o |e|ső +og |o| »orgô»ereìre. Nyo»Joi |i
+iìe|e:esne| o +ogos »ioìì »inJen o|Jo| »orgô»ereìeì no+e|ni |e|| (8¸. o|Jo| ).
Beh>zs
ˆ •ekez€ések els• soiat t‡••‹yiie •elje•• kez€j‘k. ˆ •e•Ÿzas méitéke a •etû–
méiettel egyezik meg— •ossza•• soiok eseté‹ a‹‹ak kétszeiese.
1. Katti‹ts‰‹k a •ekez€és sz‡vegé‹ a maso€lagos egéigom••al— maj€ valassz‰k
ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot a megjele‹• •elyi me‹‘–
•e‹.
sz‡veg-
s:er|es:ìő+e|
šõ Bi10x ƒs sovox
:. ˆ€j‰k meg az BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la† BiuúzXs szakasz liso sov •eviteli me–
z•jé‹ek a •etûméiet‹ek vagy kétszeiesé‹ek megfelel• éitéket †o‹t•a‹. ˆ †o‹t méi–
tékegység a ¡ì i‡vi€itéssel •asz‹al•at• a •eviteli mez••e‹— †l. z¡ ¡ì.
T$2)$s1tés6 elvlaszts és 'atty>s,",# #ezelése
ˆ kia€va‹yok •ekez€ései ›kivéve az egésze‹ szûk •asa•okat• legt‡••sz‡i t‡m–
•‡s ›soikizait• sze€ésûek— a megfelel• sz•k‡z‡k•‡z elvalasztassal egy‘tt •eallita‹i ·
1. Katti‹ts‰‹k a •ekez€és sz‡vegé‹ a maso€lagos egéigom••al— maj€ valassz‰k
ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot a megjele‹• •elyi me‹‘–
•e‹.
:. Valassz‰k ki az lc~z…1Xs la†o‹ a ŠovxizXv1 valaszt•gom•ot.
¸. Ka†”solj‰k •e a Šzovicniosz1Xs la† livXi~sz1Xs szakasza•a‹ az ˆU1o:~1i
xUs~N jel‡l•‹égyzetet.
ˆ magyai elvalasztasi sza•alyok‹ak megfelel•e‹ a la† Lic~iXnn iNNvi x~
v~x1iv :~v~bJoN ~ sov iiiJƒN és a Lic~iXnn iNNvi x~v~x1iv :~v~bJoN ~ sov
vƒcƒN •eallitasai a ˜-˜ kaiaktei ala†éitékeket taitalmazzak.
A LiciiiJinn iNNvi— icv:Xs1 xovi1o sov vƒcƒN iicviN iivXi~sz1Xs s:o»
»e:ő erìe|ene| so| (¡¸) eg»os o|oììi e|+o|os:ìos eseìen »egoJíoìvn| ¸oì +og
¡eì, íog jo|| ìorJe|esì |o¡jvn|. A s:ñ| s:ô|o:o| |io|o|ììoso o:on|on [onìoso||
s:e»¡onì, ìeíoì ío ìv| nog s:ô|o:o|eì |o¡non|, ne oJjvn| »eg i|yen |or|oìoì (e:ì
o: o|o¡erìe|»e:eìì o erìe| je|o|i).
¡. Ka†”solj‰k •e a Šzovicniosz1Xs la† BiXii…1Xsox szakasza•a‹ a Œ~11vúso
vox xiziiƒsi jel‡l•‹égyzetet ›az ala†éitelmezett ˜ soi éitéke‹ ‹e valtoztass‰‹k•. ˆ
•eallitassal megaka€alyozz‰k— •ogy Ÿj ol€alia kei‘lj‡‹ egy •ekez€és ‰tols• soia—
ami •a ‹em t‡lti ki végig a soit— sŸlyos ti†ogiahai •i•a‹ak szamit. ˆ •eallitas †aija—
amikoi a •ekez€és els• soia ‹em maia€•at ‡‹maga•a‹ az el•z• ol€alo‹ ›Avv~so
vox xiziiƒsi•. lzt ma mai ‹em teki‹tik ti†ogiahai •i•a‹ak— igy ‹e is jel‡lj‘k •e—
•ogy kevese•• ol€alt t‡ij‡‹ meg a sze€•†iogiam a sz‘kséges‹él el•••. ›Cimsoiok
‰ta‹ viszo‹t legala•• ¸ soit •agy‹‰‹k kell ‰gya‹azo‹ az ol€alo‹— e‹‹ek •eallitasat
a ˜8. ol€al iészletezi.•
?t,ls- s," t$2)$s1tése
’a a •ekez€ésvég tavolsaga kise•• a jo•• maig•t•l— mi‹t a •ekez€ések •e•Ÿza–
sa— az ‰tols• soit is t‡m•‡sitik ›vagy a teljes •ekez€és Ÿjiat‡i€elésével alakita‹ak ki
‹agyo•• tavolsagot a maig•t•l•. ˆ soikizait ‰tols• soi ‹em szamit fattyŸsoi‹ak—
igy t‡m‡ie•• sze€ést t‰€‰‹k eléi‹i. ˆz ‰tols• soi t‡m•‡sitését egye€i •ekez€ésfoi–
mazassal éi•etj‘k el ·
1. ˆ sz‡vegk‰izoit allits‰k a •ekez€és sz‡vegé•e— maj€ valassz‰k a Œov:X1U:»
Bixizbƒs me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak lc~z…1Xs la†ja‹ak U1oiso sov valaszt•listaja•a‹ allits‰k •e
ŠovxizXv1 éitéket.
¸. Ka†”solj‰k ki a Šzovicniosz1Xs la† Œ~11vúsovox xiziiƒsi jel‡l•‹égyzetét.
A: vìo|sô sor|i:orì sor nog s:ô|o:o|eì ìorìo|»o:ô íi|os sorro +o|ìo:íoì, ío »ô
Josv| o ìorJe|es. Nogo|| |ioJ+onyo|ío: ío::vn| |eìre in|o|| vj |es:or»o:ìoìoìì
|e|e:Jessìì|vso|oì (|osJ |eső||) o [enìi |eo||ììoso||o|, ìg s:v|seg eseìen |i|o¡cso|
íoìjv| o: eges: Jo|v»enìv»ro o: vìo|sô soro| ìo»|osììeseì, +og sìì|vs|eresesse|
e||enőri:íeìjv| o: i|yen |e|e:Jese|eì. A sìì|vso|ío: |i||enìyñ|o»|inociôì renJe|+e
»eggorsììíoìjv| o |e|e:Jese| [or»o:osoì.
A: ovìo»oìi|vs e|+o|os:ìos [e|v||ìro|oso š,
az aut,2ati#us elvlaszts 'elül)1"lsa
Gyois— €e kevés•é †o‹tos megol€ast jele‹t az a‰tomatik‰s elvalasztas •i•ai‹ak
javitasaia az o†”io‹alis elvalaszt•jelek •eszŸiasa. ’a észievesz‘‹k egy elvalasztasi
•i•at— allj‰‹k a sz•‹ •el‘l a •elyes elvalasztasi •elyie— és ‹yomj‰k le a 0)-5:19)B:
C+5 •ille‹tyûkom•i‹a”i•t ›megegyezik a BiszúvXs » Œov:XzXsi Jii» •v„ioNXiis
iivXi~sz1oJii me‹‘†aia‹”s •asz‹alataval•. ˆz o†”io‹alis elvalaszt•jel vagy -jelek
•eszŸiasa ‰ta‹ a Li•ie•“”e ”sak ezeke‹ a •elyeke‹ valasztja el a sz•t.
FrJe»es »inJen íe|yes e|+o|os:ìosi ¡onìoì »egoJni o s:ô|on, |v|onosen, ío íos:
s:v o s:ô, íog o »eg+o|ìo:oìì sors:e|esseg +og s:o+eg »ioìì »ôJosv|ô e|+o|os:ìos
ne ereJ»enye::en ìv| nog s:ô|o:o|eì o íiony:ô e|+o|os:ìosi ¡onìo| »ioìì.
’atia‹ya a fe‹ti megol€as‹ak— •ogy a sz• mas el•foi€‰lasa‹al ‹em javitja az
elvalasztast— tova••a a Gia†•ite •etûkészletek‹él a ligatŸia‹ •el‘l es• o†”io‹alis el –
valaszt•jelek letiltjak a ligatŸiak •elyettesitését ›†él€a‰l Li|reO[[ce-t ka†‰‹k
Li|reO¡ce •elyett— te•at •ia‹yzik az ¡ ligatŸia•. Žegol€ast jele‹t— •a a sz• •elyes
elvalasztasat kivételsz•tai•a‹ i‡gzitj‘k·
1. ˆz lszxozox» BiXii…1Xsox» •viivi niXii…1Xsox» lvXs1X:oc~1Xs la† lcvƒ
Ni szo1Xv~x szakasza•a‹ valassz‰k ki a s1~Nb~vb [osszis] elemet— maj€ katti‹t–
s‰‹k a Šzivxisz1ƒs gom•ia.
:. ˆ megjele‹• Œiiu~szNXioi szo1Xv szivxisz1ƒsi a•lak•a‹ †e€ig vegy‘k fel a
,Lib=re=OD=Dice" elemet ›az egye‹l•ségjelek jel‡lik az elvalasztasi †o‹tokat•.
ˆiia is va‹ le•et•ség— •ogy egy sz• elvalasztasat megtilts‰k. llye‹koi a sz•t
egye‹l•ségjellel a végé‹ vegy‘k fel a sz•tai•a— †él€a‰l ,Gn!me=".
⛐ Ki+eìe|s:ôìoro| íos:no|oìo eseìen ne [e|eJ|e::vn| »eg orrô|, íog »os ge¡en
s:v|seg |eíeì o |i+eìe|e| vj|ô|i »egoJosoro.
*
/"aphite )et*tula(d,!s%,#
ˆ Gia†•ite •etût‰laj€o‹sagokat k‡zvetle‹‘l a •etû‹év•e‹ a€j‰k meg— kett•s–
†o‹ttal elvalasztva a •etûti†‰s ‹evét•l. ˆ t‰laj€o‹sagokat az!n!sEtF=érték foimaja–
•a‹ szeie†el‹ek. T‡•• t‰laj€o‹sagot & ›et— vagyis és• jellel valaszt‰‹k el. žél€a‰l a
Linux Libertine G:smcp=%GssHI=% azt jele‹ti— •ogy az smcp Js»o|| co¡s— vagyis kis–
ka†italis• és az ssHI ›sìy|e seì ¸— azaz ¸. stil‰skészlet• •etût‰laj€o‹sag éitéke legye‹ š—
azaz •eka†”solt alla†otŸ. ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e G ssHI •etût‰laj€o‹saga a •etûkészlet
W •etûjét keiesztez•€• szaiŸ ,W" •etûvaiia‹sia alakitja. lz a ,W" a Wiki†é€ia lo–
g•ja szamaia kész‘lt— igy a log•t mi mag‰‹k is elkészit•etj‘k ›,. a•ia•.
+
` ''°'°'"°°°°° ° '°'°°´°°

' '''°

'°'´°

'°' °°´°'°ű  ´° '°°° °

''°°°

°°' °°°'°'°' °´ °°'°°'°°°°' '° °''°

'°°° °°
'°´ °' ° ''°°'°° '°

'°°

°' °´ °'°ű ´°ű '°° ´°'°''°ű  '°°°°'° ´°

' '°°°°'°°'° °°

'°° '°'°

'°°'°

 °°° ''' `´ °

''°°°

°' °°

 °°

'°° 

'°ű  ''°'°'"°° '°'°''

 °°°°'°

 '° °''°

°° °°

°''° °''°'° '°°''° ' ° '''°

'°'°' °

'°°

'' '°''°

'°'°

' `´ °°' '° °''°

' '°°'° °

'
'°°°'° °°°'°'°

'°°'°

 °´ '´'° ´° '` "°°

'''

°'` ''°'°'"°°` ' ''°°°'°' '°'°°
ssKL
Wixivƒbiˆ
,. o|ro. A ,Wiki†é€iˆ" o|o||ô| o Linux Libertine G:ss05=1&smcp=1 |eo||ììosso|, +ogis
o |eres:ìe:őJő s:orv W |eìñ+orionsì ìorìo|»o:ô ¸os s:o»v sìì|vs|es:|eì es o |is|o¡i
ìo|is |eìñìv|ojJonsog |e|o¡cso|oso+o| |o¡ìv| »eg o Vi|i¡eJio |ogôjoì.
š8 Bi10x ƒs sovox
/"aphite tip,%"'iai hi)a elvlaszts!l
ˆ Li•ie•“”e Gia†•ite alie‹€szeie egy •i•ii€ megol€assal le•et•séget ‹yŸjt a
Li•ie•“”e elvalasztasi sz•taiai‹ak és elvalaszt•†iogiamja‹ak a fejlett Gia†•ite •e–
tûkészletekkel val• egy‘ttes •asz‹alataia. ˆ megol€as‹ak azo‹•a‹ va‹ még egy is–
meit •i•aja. ’a az elvalasztasi †o‹t ligatŸia‹ •el‘l esik— •i•as le•et mellette az ala–
vagas ›‹agyo•• téik‡z el•tte— ‡sszeéi• •etûk ‰ta‹a•.
ˆ •i•a javitasa•oz az elvalasztasi †o‹t •elyé‹ a€j‰‹k meg egy o†”io‹alis elva–
laszt•jelet. •i‹”s sz‘kség kézi javitasia— •a az a‰tomatik‰sa‹ •eillesztett ligatŸiakat
kika†”solj‰k a sz‡veg•e‹ a >iga •etût‰laj€o‹saggal. l••ez a€j‰k meg az ala† •etû–
készletek‹ek a Linux Libertine G:>iga=H •etû‹evet. ›llye‹koi az ,fi" és ,“" ligatŸiak
•elyett keske‹ye•• [-fel kei‘l kisze€ésie a sz‡veg— •ogy a sz‡veg megfelel• ti†ogia–
haja •iztosit•at• legye‹· ,fiatal"— ,maffia".•
S,"e%ye!
ˆ soiegye‹ a sz‡vegsoiok azo‹os magassag•a‹ t‡ité‹• el•elyezését jele‹ti a
•asa•ok•a‹ és a la†ok két ol€ala‹ ›itt a tŸlol€ali sz‡vegsoiok zavai• ai‹yéka‹ak— il–
letve sz‘ikeségé‹ek elt‘‹tetése a ”él•. ’a a t‡•••asa•os sz‡veg ké†et vagy ta•laza–
tot taitalmaz— akkoi a soiegye‹ •eallitasa szavatolja— •ogy ‹em ”sŸsz‹ak el a •asa–
•ok soiai egymas•oz ké†est.
⛐ Ne íos:no|jv| o soregenì, ío nincs |v|onose||en s:v|segvn| ro, »erì »egneíe
:ììíeìi o cì»soro| »eg[e|e|ő e|íe|ye:eseì!
ll•sz‡i az ol€alia allitj‰k •e a soiegye‹t— maj€ az egyes •ekez€ésekie ›•ekez–
€ésstil‰sokia•·
1. ’ivj‰k el• az ol€al•eallit• †ai•eszé€a•lakot a Œov:X1U:» •ib~i me‹‘†o‹t-
tal.
:. ˆ †ai•eszé€a•lak •ib~i la†ja‹ jel‡lj‘k •e a ŠovicviN jel‡l•‹égyzetet.
¸. ˆ RiiiviN„i~s1…iUs valaszt•lista•a‹ keiess‘k meg a Šzovic1ovzs listaelemet
›a ”imsoiokkal tagolt €ok‰me‹t‰mok ala†éitelmezett •ekez€ésstil‰sat•.
ˆ †iogiam a iefeie‹”ia •ekez€ésstil‰s •etûméieté‹ek és soik‡zé‹ek megfelel•
ia”s†o‹tokia illeszti az ol€alak soiait. ˆ ‹em iefeie‹”iastil‰sŸ •ekez€ések— †él€a‰l
”imsoiok illesztését a k‡vetkez•k醆e‹ kéi•etj‘k·
1. Katti‹ts‰‹k a ”im•ekez€és sz‡vegé‹ a maso€lagos egéigom••al— maj€ valasz-
sz‰k ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot a megjele‹• •elyi me–
‹‘•e‹.
:. Valassz‰k ki az BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la†o‹ a ŠovicviN jel‡l•‹égyzetet.
A ¡rogro» ne» no+e|i o soregeníe: o cì»|e|e:Jese| e|őììi es vìoni ìer|o:ì, i||eì
+e o ìo||o:oìo| sor»ogossogoì, ío o cì»soro| es ìo||o:oìsoro| o|ìo| e|[og|o|ì íe
|yeì o |eìñ»ereì ìo||s:orosene| +o|os:ìjv|.
⛐ A: o|Jo|o| ìeìejen o cì»soro| e|e o|o¡eseì|en ne» |erv| ìer|o:. Ho o cì»sor |eìñ
»ereìe ne» vgono||oro, +og ne» ìo||s:orose o |ioJ+ony o|o¡ |eìñ»ereìene|, o
soregen »ioìì nogo|| ìer|o: |o+eìi o |o¡ ìeìejen |e+ő cì»soro|oì, »inì o: o|Jo|
|e|seje|en |e+ő|eì. A cì»soro| |e|ső »orgôjono| |eo||ììoso+o| jo+ììíoìô o íi|o.
Bet*#$z$# )ell1tsa
ˆ Li•ie•“”e a‰tomatik‰sa‹ egalizalja a sz‡veget— azaz aia‹yosa••a‹ •elyez
egymas mellé két •etût— •a a •etûkészlet taitalmazza a •etû†ai alavagasi ›az ala†éi–
telmezett •etûtavolsag•oz ké†est k‡zelitési és tavolitasi• i‹foima”i•it. ˆ•ogy a
š™. a•ia m‰tatja— a Times •ew Roma‹ •etûti†‰sa az ékezetes •etûket ‹em egalizal –
ja. ˆ tŸl ‹agy •etûk‡z k‘l‡‹‡se‹ a ‹agy•etûs ”imek‹él feltû‹•— és kézi javitast igé–
>iga
Beìñ|o:o| |eo||ììoso š,
‹yel. J•val ”éliavezet••• megol€as azo‹•a‹ olya‹ •etûkészletet valaszta‹i— ami az
ékezetes •etûket is egalizalja— mi‹t a k‡‹yv Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûkészlete.
@a%y)et*#
•agy•etûs sz‡veg•e‹ a •etû- és sz•k‡z‡k ki”sit ‹agyo••ak— amelyet a cpsp •e–
tût‰laj€o‹saggal allit•at‰‹k •e. Ta‹a”sos a szamokat— zai•jeleket is a ‹agy•etûk•‡z
igazita‹i a case •etût‰laj€o‹saggal. ˆz el•z• t‰laj€o‹sagok a‰tomatik‰sa‹ •ealli–
tasia kei‘l‹ek— •a a Li‹‰x Li•eiti‹e G caps t‰laj€o‹sagaval ‹agy•etûsitj‘k a sz‡ve–
get ›Linux Libertine G:caps=?•— jellemz•e‹ a ”imsoiokat.
Kis#apitlis )et*vlt,zat
ˆ kiska†italis •etûvaltozattal kis•etûk k‡zé illeszke€• ‹agy•etûs sze€ést t‰–
€‰‹k megval•sita‹i. T‡••‹yiie személy‹evek— •aiom •etû‹él •ossza•• mozaiksza–
vak kiemeléséie szolgal ›teimészetese‹ ett•l f‘ggetle‹‘l ”imsoiok sze€éséie is •asz–
‹al•at••.
ˆ •etûvaltozatot Ÿgy teivezik meg— •ogy magassag•a‹ a •etûti†‰s kis•etûi•ez
illeszke€je‹ ›a •etûi egy ki”sit szélese••ek•. ˆ sz‡vegszeikeszt•k felki‹alta kiska†i–
talis kaiakteifoimazas •amisit· a ‹agy•etûk ki”si‹yitésével ‰ta‹ozza a val•€i teive–
zett •etûket. lz a megol€as azo‹•a‹ ‹em ké†es •elyettesite‹i a val•€i kiska†italis
•etûket— s•t— kifejezett ti†ogiahai •i•at eie€mé‹yez— a•ogy a šš. a•ia‹ is lat•at•· ki–
ii a sz‡veg••l vilagossagaval ›véko‹y vo‹alaival• a •amis kiska†italis— mik‡z•e‹ a
•etûk magassaga lé‹yegese‹ meg•ala€ja a kis•etûkét. ˆ •amis •etûk ‹agy•etûvel
kom•i‹alva ”sŸ‹ya ›eltéi• vo‹alvastagsagŸ •etûk ‰gya‹a••a‹ a sz••a‹• és egaliza–
latla‹ ›szaggatott vo‹allal jel‡lve a ké†e‹• •etûkeveiést eie€mé‹yez. Žeghgyel•et•
a •amis kiska†italis ‹agy•etûs ékezete és a val•€i kiska†italis kis•etûs ékezete k‡–
z‡tti k‘l‡‹•ség is.
ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e és Bioli‹‰m •etûkészletek taitalmaz‹ak val•€i kiska†italis
•etûket. lzek •asz‹alata•oz az smcp t‰laj€o‹sag •eka†”solasaia va‹ sz‘kség—
ami‹t aiia a •evezetés•e‹ mai latt‰‹k egy †él€at. •agyo•• €ok‰me‹t‰mok•a‹ éi–
smcp
‹eve VˆK BlLˆ volt
‹eve V~x Bƒi~ volt
... o|ro. Ho»is es +o|ôJi |is|o¡iìo|is |eìñ+o|ìo:oì
"°°'
`°'°

°'
Tea VˆY Tea VAY
Téa VAY Téa VÁY
Linv: Li|erìine G Ti»es Ne+ Ro»on
.o. o|ro. Avìo»oìi|vs ego|i:o|os es íionyo (e: vìô||i s:oggoìoìì +ono||o| je|o|+e)
cpsp
case
caps
˜™ Bi10x ƒs sovox
€emes az smcp t‰laj€o‹sagot egy meglév• vagy Ÿj kaiakteistil‰s•a‹ •eka†”sol‹i—
és azt a kaiakteistil‰st •asz‹al‹i. lgy •a meggo‹€olj‰k mag‰‹kat— egyszeiûe‹ m•–
€osit•at‰‹k a kiska†italissal sze€ett sz‡veg foimat‰ma‹. Kise•• kia€va‹yok•a‹ vi–
szo‹t elfoga€•at• a k‡zvetle‹ foimazas is— ami•ez a ti†ogiahai eszk‡ztai ›l. •eveze–
tés• kiska†italis iko‹ja‹ak •asz‹alata tova••i egyszeiûsitést jele‹t.
K$vé" és 'él#$vé" )et*vlt,zat
ˆ ”imsoioko‹ kiv‘l a •ekez€ések•e‹ is megjele‹•et vastagitott •etûvaltozat—
€e ott i‹ka•• ”sak •ekez€és”imké‹t— illetve ta‹k‡‹yvi kiemeléské‹t javasolt a •asz–
‹alata.
Címszava ˆ sz•taii és mas •ekez€és”imek ‰ta‹ a€j‰‹k meg ‹agyo•• téi–
k‡zt •aiom-‹égy ‹em t‡i• sz•k‡zzel ›0)-5:345)6:&86198• ›las€ még ¸‚. ol€al•.
Tan!n"vi iemel#s Šzaksz‡vegek•e‹— iskolai tankönyvekben gyakia‹ a
f•sz‡veg is taitalmaz félk‡véi kiemelést. Ugyelj‘‹k aiia— •ogy •a a •etûkészlet
t‡•• k‘l‡‹•‡z• k‡véiségû •etûvaltozata is ie‹€elkezésie all— válasszuk a kevésbé
kövéret ›se»i|o|J— azaz félk‡véi•— mi‹t e••e‹ a •ekez€és•e‹ ›a •ekez€és”im itt vi–
szo‹t k‡véi— azaz |o|J•.
⛐ A Li|reO¡ce íonosììoìì +o|ìo:oìo|on o [e||o+erne| je|o|ì (+o|ôjo|on |o+er) |eìñ
+o|ìo:oì íe|yeìì +o|oss:v| |i o Œov:X1U:» K~v~x1iv ¡or|es:eJo||o| Bi10
xƒszii1 |o¡jon o Se»i|o|J, i||eì+e |vr:ì+ eseìen o Se»i|o|J Iìo|ic |eìñ|es:|eìe|eì o
ìon|ony+i s:o+eg|ie»e|esíe:.
$e%&'amisí%ás ˆ Wiitei sz‡vegszeikeszt• a félk‡véi ›‰gya‹igy a k‰iziv• •e–
tûvaltozat •ia‹ya eseté‹ •amisitja a •etûket. ˆz ilye‹ •etûk ti†ogiahai •i•a‹ak sza–
mita‹ak ›š¸. a•ia•.
Ku"z1v )et*vlt,zat
’agyoma‹yos sz‡vegk‡zi és •ekez€ésszi‹tû kiemelés eszk‡ze a |vr:ì+— vagyis
az i€•‹ké‹t Jő|ì ‹éve‹ is emlegetett •etûvaltozat ›š‚. a•ia•. ˆz olykoi tŸl gyakia‹
•asz‹alt i€éz•jelezés •elyett kiemel•et‘‹k vele szavakat— ”imeket— vagy akai teljes
•ekez€éseket is— mi‹t a ké†alaiiasok— •ossza•• i€ézetek eseté•e‹.
Kvr:ì+ s:o+eg|en +o|ô |ie»e|esre all• •etûket íos:no|jvn|.
VASTAGÍTOTT BETŰK
FÉLKÖVÉR ÉS ()*+, $-T.(
.¸. o|ro. Ho»is es +o|ôJi |o+er |eìñ+o|ìo:oìo|. A ío»is |eìñ| ìo|¡oi, +ì:s:inìes es
+e|onyo|| +ono|oi oronyìo|onv| »eg+osìogoJìo|. A: e|e:eìe| oss:eerne|.
"°°'
`°'°

°'
/0$C1-+234567(LM8O9):;<,ST=>?.*W@AB
aábcde#Cg'iíjlmnoD!EFGrs%uHI&vJK"z
AÁBCDEÉF!"#$KL%&'(Ö)*+RS,-./0V1234
aáb56eé789:;<kl=n>?ö@ABrstuCDEvFGyz
ˆABCDllŒG’llJKLŽ••OÖOžQRŠTUUUUVWXYZ
aa•”€eéfg•iijklm‹o•‡•†qist‰Ÿ‘ûvwxyz
.z. o|ro. A Linv: Li|erìine |eìñìì¡vs |o+er, [e||o+er es nor»o| |eìñ+o|ìo:oìo
'° '°

'

''° '°

'
`°'°°

'
Kvr:ì+ |eìñ+o|ìo:oì ˜š
⛐ A |vr:ì+ es o: o||ô |eìñ| |o:oìì +og |e+es, +og ìv| so| íe|y »oroJíoì. A |eìñ
|es:|eì  itl” ìv|ojJonsogo (|vr:ì+ |orre|ciô) nyvjì erre »ego|Josì: je|o|jv| |i o |vr
:ì++o| s:eJeìì s:ôì +og s:o+egeì vg, íog s:ô|o: is |erv|jon o |ije|o|es s:e|ere. A:
iì|c÷. »egoJoso+o| |o| o|Jo|ì s:ñ|e||re, jo|| o|Jo|ì s:e|ese||re +es:i o s:ô|o:ì o
¡rogro», |osJ o  gy |orv| o |o+eì|e:ő ¡e|Jo|on:
›c• a k‰iziv g ligatŸia ›eie€eti•.
›c • a k‰iziv g  ligatŸia ›javitott•.
A: iì|c÷z »egoJoso+o| orro is |eíeìőseg +on, íog s:ô|o: ne||v| is »egno+e|je o
|vr:ì+ s:o+eg vìon o ìer|o:ì o ¡rogro». A: e|ő:ő ¡e|Jo o||ô :orôje|e| |o:e :orì
|vr:ì+ s:o»o:oso ›c • e:en o »ôJon |eìì jo+ìì+o.
Cì»e|ne| íos:no|jv| +og o [enìi |orre|ciôì, +og iJe:ője|e|eì egsegesen eg |i
oJ+onyon |e|v| :
ˆz A||o|Zsiro[•a‹. ›eie€eti•
ˆz A||o|Zsiro[ •a‹. ›it”l˜•
ˆz ,A||o|Zsiro["-•a‹.
Zorôje|e:eìì, +egig |vr:ì+ s:o+egeì :oríoìvn| |vr:ì+ :orôje|e| |o:e is, »erì ìg
nincs s:v|seg ego|i:o|osro:
ˆ k‰iziv (iìo|ic) sz‡veg.
ˆ k‰iziv ›a‹gol‰l iìo|ic• sz‡veg.
ˆ k‰iziv ›a‹gol‰l iìo|ic • sz‡veg. ›itl”˜•
Vo|os:ìíoìjv| o regi nog nyo»Jos:o| o|ìo| o||o|»o:oìì, es »o is s:orgo|»o:oìì
íogo»onyì is, íog o||ô :orôje|e:esì íos:no|vn| o |vr:ì+ s:o+eg|en. A Linv: Li
|erìine G †aia |eìñìv|ojJonsogo+o| o |vr:ì+ :orôje|e| (»eg[e|e|ően ego|i:o|ì! ) o||ô
:orôje|e|re csere|őJne|, »inì e||en es o: oss:es i|yen sìì|vsv |e|e:Jes|en. Pe|Jo|:
(A) (o) (B) (|) (C) (c) (D) (J ) ([ ) (g) (j) (V) (' ) (! ) (.) [z] ¦¸¦ (¡) [¸] ¦o¦ (,) [8] ¦,¦
/,!d,lat(el6 !a%y#$t&(el és idéz&(el
Gyakia‹ elk‡vetett •i•a a kisk‡t•jelek ›-• •asz‹alata a go‹€olatjel és ‹agyk‡–
t•jel •elyé‹ ›œ•— ezéit eiie éi€emes ismételte‹ fel•iv‹i a hgyelmet. ˆ Li•ie•“”e a‰–
tomatik‰sa‹ ”seiéli le •eiias k‡z•e‹ a kisk‡t•jeleket— •a œ go‹€olatjelké‹t œ— sz•k‡–
z‡kkel •ataiolva kei‘l a sz‡veg•e. Šzavako‹ •el‘l két k‡t•jelet iij‰‹k— •a szeiet–
‹é‹k— •ogy az a‰tomatik‰s ”seie ezt ‹agyk‡t•jellé alakitsa ›az ¸õ. ol€alo‹ t‡•• †él–
€a szeie†el aiia vo‹atkoz•a‹— •ogy •ol sz‘kséges ‹agyk‡t•jelet •asz‹al‹i a ma–
gyai •elyesiias szeii‹t•. Ut•lagos javitas‹al a két k‡t•jel és a sz•k‡z •eiiasaval ka†–
•at‰‹k gyoisa‹ ‹agyk‡t•jelet.
Meg gorso|| o |i||enìyñ|o»|inociô: ¡|. o »oi Linv:o|on o gonJo|oìje|eì o C7..
/5):8, o: iJe:ője|e|eì ¡eJig o C7.. /5):7 es C7.. /5):2 |enyo»oso+o| |o¡jv| »eg.
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰV!"#
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰV!"#
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
AABCDFFFGHIÍ]KLMNOOOOPQRSTUUÜÜVVX•Z
oo|cJee[gíiìj||»noôoő¡€rsìvvvñ++:y:
.¡. o|ro. A Linv: Li|erìine |eìñìì¡vs |vr:ì+ |eìñ+o|ìo:oìoi
'° '°

' '°'´'

'

''° '°

' '°'´'

'
`°'°°

' '°'´'

'
it>c
para
˜˜ Bi10x ƒs sovox
ˆ magyai ‹yit• i€éz•jelek al‰l •elyezke€‹ek el— a zai•k fel‘l · ,†él€a". ˆla†éi–
telmezett •eallitas eseté‹ ezek ”seiéje a‰tomatik‰sa‹ megt‡ité‹ik— •a a 345)6-? le–
‹yomasaval a€j‰k meg az i€éz•jeleket. ˆ Li•ie•“”e magyai ‹yelvi elle‹•iz•je
+
fel–
•ivja a hgyelmet a •i•as jel•asz‹alatia.
ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e és Bioli‹‰m G Mu!t és Nash •etût‰laj€o‹sagait •eka†”solva
a •etûkészlet szi‹tjé‹ is •eallit•atj‰k a go‹€olatjel és az ˆŠCll i€éz•jelek javitasat—
ami k‘l‡‹‡se‹ a mai kész— €e •i•as €ok‰me‹t‰mok javitasat teszi egyszeiûvé· a fe–
jezet elejé‹ ismeitetett m•€o‹ a €ok‰me‹t‰m ala† •etûkészleté‹ek a€j‰k meg a Li-
nux Libertine G:Mu!t=%GnNash=% •etû‹evet.
Kül$!le%es #a"a#te"e#
ˆ magyai •elyesiias el•iija az i€ege‹ ékezetes lati‹ •etûk •asz‹alatat— •a ie‹–
€elkezésie all a megfelel• •etû. Živel az ‰‹i”o€e-os •etûkészletek tamogatjak— a Bo
|esBo|yoi  •elyett te•at Bo|e,Bo|yoi  TvJo»onyegeìe»eì  kell ii‹‰‹k.
⛔ Ne íe|yeììesììsv| o ro»on +ess:ős e|e:eìeì o nyvgoìevrô¡oi nye|+e||ő| es |eìñ|i
os:ìoso||ô| is»erì ceJi||e (+og ceJi||o) e|e:eììe| : *Ba•e¸-Bolyai T‰€oma‹yegye-
tem (o »osi| íi|o iìì o |is|oìője| íos:no|oìo o íe|yes nog|oìője| íe|yeìì.)
Ti†ogiahai •i•at okoz— mikoi a sz‡vegszeikeszt• a •etûkészlet••l •ia‹yz• jelet
egy mas •etûkészlet••l szaimaz• jellel •elyettesiti ›š¸. a•ia•. ’a k‘l‡‹leges jelet il–
leszt‘‹k •e— gy•z•€j‘‹k meg aii•l— •ogy az ‹em mas •etûkészlet••l szaimazik. ˆ
BiszúvXs » K0ioNiicis x~v~x1iv me‹‘†o‹ttal el••iv•at• †ai•eszé€a•lak•a‹ ki–
valaszt•at• a •etûkészlet is. Csak azok k‡z‘l a kaiakteiek k‡z‘l valaszt•at‰‹k—
amelyeket a kivalasztott •etûkészlet taitalmaz. ’a a fejezet•e‹ ismeitetett m•€o‹
allitj‰k •e a €ok‰me‹t‰m •etûti†‰sat— akkoi ala†éitelmezés szeii‹t a f•sz‡veg •etû–
készletét latj‰k a K0ioNiicis x~v~x1ivix †ai•eszé€a•lak•a‹— igy elle‹•iiz‹i t‰€–
j‰k— •ogy ie‹€elkezésie all‹ak-e a •etûkészlet•ez illeszke€• •etûk és egyé• jelek.
A gorog o|ece es jô ¡or »oìe»oìi|oi je| egs:erñ |e+iìe|eì ìes:i |eíeìő+e o Linv: Li
|erìine G texm |eìñìv|ojJonsogo. Pe|Jov| o \alpha s:o+eg •+o, o ‚|e |ise|| +og
egen|ő je||e (ƒ) o|o|v| |eìros |o:|en (o ìe|jes je||es:|eì o [vgge|e||en ìo|o|íoìô).
FrJe»es »eg¡ege:i eg|eì go|ron íos:no|ì, Je o |i||enìyñ:eìrő| |o:+eì|env| ne»
|ege¡e|íeìő |oro|ìer íe:oJeci»o|is |ôJjoì, es o: iroJoi ¡rogro» +og o¡erociôs
renJs:er s:o+eg|e+iìe|i »eìôJvsoì
**
íos:no|ni o je| |es:vrosoro. A gonJo|oìje|
+og nog|oìője| (, |ôJjo U÷:o1¸• |e+iíeìő o Li|reO¡ce|on o |eì |is|oìője| ov
ìo»oìi|vs csereje+e| is.
ˆ 8˜. ol€al egyik †él€aja a go‹€olatjelet •eszŸi• maki•— ami•ez egy gyois•il –
le‹tyût ie‹€el‘‹k— tova•• egyszeiûsitve a k‘l‡‹leges kaiaktei •eszŸiasat.
li%at>"#
ˆ ligatŸiak ›az ‡sszeka†”solt jele‹tésû lati‹ ligat‰s sz•••l• •agyoma‹yos
‹yom€ai jelek— amelyek két vagy t‡•• •etût •elyettesite‹ek sze•• és olvas•at•••
iiasképet eie€mé‹yezve. T‡••‹yiie az f-ligatŸiakkal talalkoz‹i az ff— fi— ffi. st•. •e–
tûk •elyé‹. lzek a ligatŸiak a Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûkészletek•e‹ ala†éitelmezet–
+
°'''°´'°°'°°°'''°°°'°°°"°°°'°''°'°°'''°°'''°°'°°"'
++

° °'''°°°''''°°'°°'°°''''°'°°°°°°'''°''°°

°´°'°'
texm
>iga
Mu!t
Nash
Árvízt r tükörfúrógép ű ő
.¸. o|ro. A íiony:ô |eìñ| ovìo»oìi|vs ¡ôì|oso o Li|reO¡ce|on
Ligoìvro| ˜¸
tek— †él€a‰l a Li•ie•“”e sz••a‹ a két [  és az i •etû •elyé‹ az ¡ jelet talalj‰k. ˆ li–
gatŸiak •etûti†‰st•l— illetve a‰tomatik‰s egalizalast•l f‘gg• †io•lémakat ol€a‹ak
meg— mi‹t †él€a‰l azt— •ogy az ,i" •etû †o‹tja ‡sszeéi az ,f" •etûvel ›šõ. a•ia•.
ˆ ligatŸiak k‡z‡tt aka€‹ak ‹yelvie jellemz•ek. Šok •etûti†‰s igé‹yli a magyai
ti†ogiahaia jellemz• k‰iziv g-t— illetve a g-t k‡vet•e‹ mas iajzolatŸ j— [— [ st•. •etû–
ket— illetve ligatŸiakat ›š,. a•ia•. ll•foi€‰l— •ogy az ala†éitelmezett alavagassal za–
vai•a‹ messze kei‘l a g és az y— k‘l‡‹‡se‹— •ogy a magyai•a‹ a g  egy •etû‹ek
szamit. ˆ ‹yom€a vallalva a kise•• ti†ogiahai •i•at— a •etûket atfe€ésig k‡zelit•eti
egymas•oz. ˆz igazi megol€as a ligatŸia— ami a Li•ie•“”e Li‹‰x Li•eiti‹e G •etû–
készleté•e‹ is megtalal•at• ›š8. a•ia•.
ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûvel a Li•ie•“”e Wiitei a‰tomatik‰sa‹ •elyettesiti az
emlitett f-ligatŸiakat— a k‰iziv gt és még szamos egyé• ligatŸiat ›š,. a•ia•. lzeket
a •elyettesitéseket a >iga •etût‰laj€o‹sag ‹‰llaia allitasaval ka†”sol•atj‰k ki.
l€•‹ké‹t el•foi€‰l magyai ‹yelvû kia€va‹yok•a‹ is a iégies c és s ligatŸiak
•asz‹alata— amelyek a h>ig •etût‰laj€o‹saggal ka†”sol•at•k •e a Li‹‰x Li•eiti‹e G
•etûkészletek•e‹.
A »ogor s:o+ege||en o: e|+o|os:ìos ono||ô ,[„i… s:ôìogoì ereJ»enye:íeì o sor +e
gen +og e|ejen, o»iì ne» s:o|oJ |igoìvro+o| íe|yeììesììeni o: o|+osíoìôsog »ioìì.
A Li|reO¡ce Gro¡íiìe |eìñ|es:|eìei i|yen|or |igoìvro íe|yeìì ovìo»oìi|vson |es
|eny ,[" |eìñ+orionsso| s:eJi| |i o s:ôìogoì (|. o »orgôn o: oss:eíoson|ììosì).
⛐ A ne»eì ìi¡ogro[o o s:ôoss:eìeìe|i íoìoron e|ìe|inì o |igoìvro| íos:no|oìoìô|. Ho
:erô íoss:vsogv e|+o|os:ìô |oro|ìerì ›U÷:oo„• +og o¡ciono|is e|+o|os:ìôje|eì ìe
s:vn| o s:ôoss:eìeìe|i íoìorro, o |igoìvro |i|o¡cso|íoìô.
fi fl ff ffi ffl st fi fl
h Ð n “ m s fi fl
[i [| [[ [[i [[| sì fi fl
[ † ‡ ¡ ˆ ‰ fi fl
Linv: Li|erìine Ti»es Ne+ Ro»on
.o. o|ro. Beìñ|o»|inociô| es o ío::ojv| ìorìo:ô UnicoJe |igoìvro| o||ô es |vr:ì+ |e
ìñ|ne| (o Ti»es Ne+ Ro»on je||es:|eìe cso| |eì [|igoìvroì ìorìo|»o:)
"°'°ű '
''°°'°

'
"°'°ű '
''°°'°

'
,lgy h-
‹om kiialy-
h vol‹a j•."
,lgy fi-
‹om kiialy-
fi vol‹a j•."
h>ig
egyeigyo +ogjo »eg[og |eg[o|v| »eg[ge|
egyeigyo +ogjo »eg[og |eg[o|v| »eg[ge|
egeigo +og¡o »eg[og |egŠo|v| »eg‹ge|
.8. o|ro. A|o¡erìe|»e:eìì, jo||on o|o+ogoìì |eìñ| es |igoìvro| (g, g¡, g[, gŠ, g‹)
'´ °

°'° `°°'°
'°'' '°'°°°°° ''
°°'°

'°' '°' ° 
°' ´'' °

 °  ' °

 
' °°'°ű '°' '°''°'
°°´°

 ´°'°' °° 
'º`´° ''°°°

°

 
°°ű °°° 
˜‚ Bi10x ƒs sovox
Val-di )et*',#,zat,#
ˆ •etûfokozatokia ›a k‘l‡‹•‡z• méietû •lom•etûkie• ‹em”sak k‘l‡‹ ‹évvel
•ivatkoz‹ak a ‹yom€aszat•a‹— •a‹em val•€i •etûvaltozatokké‹t vo‹alvastagsag‰k
és aia‹yaik is eltéi‹ek. ˆ sz‡vegszeikeszt•k egyszeiû •etû‹agyitassal és ki”si‹yi–
téssel— vagyis •etûtoizitassal ka†ott fokozatai •amisak. Šzem•e‹ a val•€i •etûfoko–
zatokkal— az igy ka†ott kise•• méietû •etûk vo‹alai tŸl véko‹yak— t‡izs‘k †e€ig
keske‹y— ami‹ek eie€mé‹ye a vilagosa•• folt•atas és a iossz olvas•at•sag. •agyi–
tas eseté‹ †e€ig a •etûk k‡véie••ek és kevés•é ke”sesek— mi‹t a val•€i •etûfokoza–
tok‹al.
Hos:no|jvn| o |o|jeg:eìe|, [e|iroìo| s:eJeseíe: +o|ôJi |eìñ[o|o:oìo|oì, +og ne
s:eJjv| e:e|eì so||o| e|ìerő|| |eìñ[o|o:oììo|. A Linv: Li|erìine Dis¡|oy |eìñ[o|o
:oìo .o ¡onìos +og nogo|| »ereìñ s:o+ege| (cì»soro|) s:eJesere s:o|go|. A
|ony+ |o¡s:e|i es |o|jeg:eìei ¡eJig o Linv: Li|erìine G s‰†s ([e|ső inJe:) |eìñìv
|ojJonsogo+o| e|eríeìő, [e|eo||oro [o|o:oìo+o| +onno| |is:eJ+e (zo. o|ro).
ŠŸlyos ti†ogiahai •i•at eie€mé‹yez— amikoi a •amis •etûfokozatokat egy sz‡–
vegsoio‹ •el‘l keveij‘k— mi‹t †él€a‰l a sz‡vegszeikeszt•k •amis fels• és als• i‹€e–
xét •asz‹alva ›˜š. a•ia•.
ˆz U‹i”o€e kaiakteiek k‡z‡tt megtalal•at•k az als• és fels• i‹€ex•e tett sza–
mok— amelyeket a val•€i •etûfokozat‹ak megfelel• jellel iajzol‹ak meg Li‹‰x Li•ei–

2
•— km
2
— i•f
3
— Š•
4
2-

’_•— km´— i•f¹— Š•, ´
z.. o|ro. Ho»is es +o|ôJi |eìñ[o|o:oìo| o [e|ső es o|sô inJe:|en
"°°'
`°'°

°'
”o†ma— i(Ÿ— giamoz— giimez— ‹yana— giimé‹t—
m‰fi— Qé•e”— Té•a— ogor— »eg[og¡o, |eg‹oìo|o||
.,. o|ro. A Linv: Li|erìine G |igoìvroi ([|, Œ, [í, ‡í, •, ‡|, Ž, •, •, g, g[, g¡, g‹).
abcdefghijklmnopqrt!"#$%&
a•”€efg•ijklm‹o†qist‰vwxyz
°°°°°'°°''''°°°'q''°'°´´
zo. o|ro. Linv: Li|erìine |eìñ[o|o:oìo| o:onos |eìñs:e»»ereìñre nogìì+o. A: ,o" |e
ìñ +e|onyo|| +ono|oin »eg‹ge|íeìő, íog o nogo|| [o|o:oìv |eìñ| |ecsese||e|, s:o
roi| »egnyv|ìo|, »ìg o |ise||e| +osìogo|| +ono|vo|, s:oroi| ¡eJig ro+iJe|: o |eìñ
s:e» oronyono| no+e|ese+e| ìorìjo| »eg o: o|+osíoìôsogoì es ìes:i| |eíeìő+e o +ono
|o| +osìogììosoì (|osJ o »orgôn o »eg[e|e|ő »ereì|en)
‹oimal
°'='
'ipla%
Vo|ôJi |eìñ[o|o:oìo| ˜¸
ti‹e és Bioli‹‰m •etûkészletek. ˆ jeleket a BiszúvXs » K0ioNiicis x~v~x1iv.
me‹‘†o‹ttal szŸi•atj‰k •e. Tova••i el•‹y ezek‹ek a kaiakteiek‹ek a megfelel•
egalizalas ›szaggatott vo‹al jel‡li az ala†éitelmezett •amis •etûfokozat •i•ajat a
‘i•f ¹" sz••a‹•— és az i‹€exek egymas ala •elyezésé‹ek ké†essége ›Š•, ´•.
ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e G és Bioli‹‰m G •etûkészletek •aiom •etût‰laj€o‹saga ta–
mogatja a val•€i •etûfokozatok •asz‹alatat a f•sz‡veg•e‹ és a la•jegyzetek a‰to–
matik‰s szamozasa‹al. ˆ sups (sv¡eriors) és a sinD (scienìi[c in[erior) a szamokat és
a lati‹ a•é”é •etûit fels• és als• i‹€ex•e teszi ›iészletes †él€a a la•jegyzetek fejezet–
•e‹•— a texm ›TeX-m•€• t‰laj€o‹sag †e€ig az i‹€exek TeX matematikai sze€•ie‹€–
szei•ez •aso‹l• mega€asat teszi le•et•vé. ˆ ’_• vagy km´ szavakat a k‡vetkez•–
k醆e‹ a€j‰k meg e••e‹ a m•€•a‹· ’_˜• és km^˜. ˆz ala•Ÿzasjel ‰ta‹i szam als•
i‹€ex•e— a kala† jel ‰ta‹i szam fels• i‹€ex•e kei‘l a‰tomatik‰sa‹— ami az i‹€exek
egyszeiû és gyois •evitelét jele‹ti. ’a a €ok‰me‹t‰m‰‹k sok ilye‹ i‹€exet taital–
maz— éi€emes a teljes €ok‰me‹t‰mia •eka†”sol‹i a texm t‰laj€o‹sagot.
Sp+iu2
ˆz U‹i”o€e sza•va‹y t‡•• k‘l‡‹•‡z• méietû s†a”i‰mot— azaz sz•- illetve •etû–
k‡zt •iztosit a sze€ési fela€atokia. ˆme‹‹yi•e‹ a •etûkészlet tamogatja— •asz‹alj‰k
a ‹em t‡i• sz•k‡z •elyett a ‹em t‡i• keske‹y sz•k‡zt ›U÷:o:i U‹i”o€e kaiaktei•
‹agy szamok eziestagol•ja‹ak· š™ ™™™ ›és ‹em š™ ™™™•.
ˆ Li•ie•“”e Gia†•ite •etûkészletei a‰tomatik‰sa‹ •eillesztik az eziestagol•–
kat a ‹agy szamok •eiiasa k‡z•e‹. lzt a th!u •etût‰laj€o‹sag éitéké‹ek ‹‰llaia al–
litasaval ka†”sol•atj‰k ki. ›Ta•lazatok•a‹ t•o‰˜ éitéket •asz‹alj‰‹k— las€ a ‚õ. ol-
€alo‹.•
ˆ €at‰mok is sze••é te•et•k a szûk sz•k‡z‡kkel · ˜™š™. ¸. š. ›˜™š™. ¸. š. •elyett•—
a•ogy a szeiz•†aiok ‹evét ‡sszek‡t• ‹agyk‡t•jelek mellé is te•et‘‹k ilye‹ jeleket—
•a a ‹evek t‡••tagŸak ›keieszt‹évvel is szeie†el‹ek• · Kis l‹€ie œ •agy ˆ‹€ias ›Kis
l‹€ieœ•agy ˆ‹€ias •elyett•.
ˆ magyai ti†ogiaha el•iija a felkialt•jel— kéi€•jel— vessz• és †o‹tosvessz• el•tt
a ‹agyo•• •etûk‡zt. ˆ Li‹‰x Li•eiti‹e és Bioli‹‰m G Drsp (Frencí s¡ocing) t‰laj€o‹–
saga allit •e megfelel• méietû— azaz š/õ kviit ›a kviit az » •etû szélességé‹ek felel
meg az a€ott •etûvaltozat•a‹• s†a”i‰mot az emlitett jelek el•tt. ˆ t‰laj€o‹sag fia‹–
”ia és magyai ‹yelvû sz‡vegek•e‹ ala†éitelmezés szeii‹t •e va‹ ka†”solva!
?%"l- és e%alizlt sz2,#
ˆ legismeite•• •etûvaiia‹sok a kis•etûk•‡z •aso‹l•a‹ fel és le‹yŸl• szaiak–
kal ie‹€elkez• ‰gial• szamok ›™š˜¸‚¸õ,8,•— amelyek jo••a‹ illeszke€‹ek a kis•etûs
sz‡veg•e. lzeket a szamokat az onum (o|J nv»|ers) t‰laj€o‹saggal ka†”sol•atj‰k
•e a Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûkészlet•e‹.
ˆz ‰gial• szamok legt‡••sz‡i egalizaltak— amit k‘l‡‹ kell kéi‹‘‹k a pnum
(¡ro¡orìiono| nv»|ers) •etût‰laj€o‹saggal. ˆz !num és a pnum ‹égy kom•i‹a”i•ja
talal•at• meg a Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûkészlet•e‹ ›˜˜. a•ia•. ˆ case •etût‰laj€o‹sag–
gal eléi•et• még egy ‡t‡€ik— egalizalt szamkészlet is a ”sak ‹agy•etûs sz‡vegek•ez.
ˆ teljes €ok‰me‹t‰mia vo‹atkoz• Gia†•ite •eallitasokat az ala† •etûkészle–
tek•e‹ éi€emes el•elyez‹i. ˆz egalizalt ‰gial• szamok•oz— amit a k‡‹yv is •asz‹al—
a Linux Libertine G:!num=%Gpnum=% •etû‹év kei‘lt az lszxozox» BiXii…1Xsox»
Linvi•iii„i Wvi1iv» ˆi~v ni10xƒszii1ix ›NvUc~1i• la†ia. ltt•l eltéi• •eallitas–
ia két •elye‹ volt sz‘kség· a taitalomjegyzék egy oszlo†•a kei‘l• ol€alszamai‹al és
a szamozott listak •aso‹l•a‹ egy oszlo†•a kei‘l• szamai‹al— a•ol ‹em egalizalt ‰g–
ial• szamok kei‘ltek a Linux Libertine G:!num=% •etû‹év mega€asaval.
sups
sinD
texm
Drsp
th!u
!num
pnum
case
˜õ Bi10x ƒs sovox
opti#ai t$2)$s1tés
T‡m•‡sitett •ekez€ések‹él gyakia‹ mi‹€e‹ maso€ik soi elvalaszt•jellel végz•–
€ik— amit•l a •ekez€ésszél ‹em egye‹letes— •a‹em •‰llamos szélû‹ek latszik. ˆ
hang=? •eallitassal az elvalaszt•jeleket kissé kil•gat•atj‰k a sz‡vegt‘k‡i széléi•l—
•ogy ezzel egye‹letese••‹ek tû‹j‡‹ a •ekez€és t‡m•je ›las€ a jegyzet elvalaszt•je–
leit•. ˆ hang=% mega€asaval a ‹em a‰tomatik‰sa‹ •eszŸit kisk‡t•jelek— go‹€olatje–
lek— i€éz•jelek— vessz•— mo‹€at végi †o‹t— felkialt•jel és kéi€•jel kil•gatasaia is le•e–
t•ség va‹ kiséileti jelleggel ›˜¸. a•ia•.
⛔ A Gro¡íiìe inìegrociô íionyossogoi »ioìì ne»cso| o sor +egen, íone» [or»o:osi
íoìoron (i||eì+e o Li|reO¡ce ¸.¡|en s:ôíoìoron) is |i|ôgno| o: ìrosje|e|, e:erì ne,
+og cso| ô+oìoson íos:no|jv| o hang=1 |eo||ììosì!
() bal é a jobb ol*
dalon n%+lnak t+l,-
z¸. o|ro. Mogor iJe:ője|e| es o: ovìo»oìi|vson |es:vrì |oìője| |i|ôgoìoso o |e|e:Jes
s:e|en |ì+v|re (je|ìő| [vggő »erìe||en).
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9| 1956-t•l 2011-ig
|o|1|:|¸|¡|¸|õ|,|8|,| 1,¸õ-t•l :o11-ig
|™|š|˜|¸|‚|¸|õ|,|8|,| š,¸õ-t•l ˜™šš-ig
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9| 1956-t•l 2011-ig
|0|1|2|3|4||!|"|#|$| 1$!%TOL 2011%lG
zz. o|ro. Ugro|ô (onum), ego|i:o|ì (pnum) es nog|eìñío: »ereìe:eìì (case) s:o»o|.
°°°°
°°°° & '°°°
'°°°
°°°
°'°'°

''°'°°´°

hang
 mASo4BK ;5E<EZET
8CmSoroK
ˆ ”imsoiok altala•a‹ tal† ‹élk‘li— félk‡véi •etûvel sze€ett •ekez€ések— amelye–
ket a Li•ie•“”e ala†éitelmezett ”imsoistil‰saival alakit‰‹k ki.
812s,",# #ész1tése
Allj‰‹k a sz‡vegk‰izoiial a ”imsoi‹ak kijel‡lt •ekez€ésie— és m•€osits‰k a
sz‡vegstil‰st a Œoimazas eszk‡ztai els•— ˆix~i:~z~Nbo s1…iUs valaszt•listajaval
!msor 1— !msor " vagy !msor # stil‰sŸia. ˆ •ekez€és sz‡vege a kivalasztott ”im–
soistil‰s foimat‰ma‹ak megfelel•e‹ félk‡véi és ‹agyo•• méietû •etûkkel jele‹ik
meg. ˆ Œoimazas eszk‡ztai ˆix~i:~z~Nbo s1…iUs valaszt•listaja kijelzi a k‰izoi–
†ozi”i•‹al lév• stil‰st ›˜‚. a•ia•.
A: es:|o:ìorno| |enye|»ese|| o |i||enìyñ| íos:no|oìo. Nyo»jv| |e o 0)-5-%,
0)-5-? +og 0)-5-O |i||enìyñ|o»|inociôì o: o|ìvo|is |e|e:Jes !msor 1, !msor "
+og !msor # sìì|vsso| +o|ô [or»o:osoío:.
812s,"st1lus 2e%szü!tetése
Allj‰‹k a sz‡vegk‰izoiial a ”imsoiia— és valassz‰k ki a Œov:XzXs eszk‡ztai
ˆix~i:~z~Nbo s1…iUs valaszt•listaja•a‹ a Szövegtörzs stil‰st. ˆ •ekez€és ”imsoi–
stil‰sŸ •etûfoimazasa visszavalt a Szövegtörzs stil‰séia.
Nyo»jv| |e egs:erñen o 0)-5-H (|onìro||nv||o) |i||enìyñ|o»|inociôì o !msor
sìì|vs »egs:vnìeìeseíe:.
812s,",# sz2,zsa
ˆ ”imsoiok szamozasat az lszxozox» VXzi~1sziN1ix szX:ozXs~. me‹‘–
†o‹ttal el••iv•at• VXzi~1sziN1ix szX:ozXs~ †ai•eszé€a•lak•a‹ allitj‰k •e.
š. ˆ †ai•eszé€a•lak ŠzX:ozXs la†ja‹ valassz‰k ki a szamoz‹i kiva‹t vazlatszi‹–
tet. ˆla†•eallitas eseté‹ az els• vazlatszi‹te‹ a C…:sov 1— a maso€ik és •aima€ik
vazlatszi‹te‹ a C…:sov : és C…:sov ¸ stil‰sŸ •ekez€ések•ez ie‹€el•et‘‹k szamo–
zast. Valassz‰k ki a VXzi~1sziN1 lista••l az š-et a C…:sov 1 stil‰sŸ •ekez€ések sza–
mozasa•oz.
˜. Valassz‰k ki az aia• szamozast ›1— :— ¸— .• a ŠzX: valaszt•lista•a‹.
¸. lij‰‹k egy †o‹tot és egy sz•k‡zt az U1XN~ mez••e. lzzel mega€j‰k a magyai
soiszamok ‰ta‹ k‡telez•e‹ iia‹€• †o‹tot és a sz•k‡z méietû téik‡zt.
‚. Vég‘l a †ai•eszé€a•lak žoz…„io la†ja‹ valassz‰k ki a ŠzX:ozXs U1XN valasz–
t•lista•a‹ a Ši::i elemet.
⛔ Bor o Po:ìciô |o¡on is |eo||ììíoìô o ¡onìoì |o+eìő s:ô|o:, ne o:ì íos:no|jv|, »erì
o::o| o ìorìo|o»jeg:e||en es o [ej|ec|en s:ô|o: ne||v| je|enne| »eg o cì»soro|!
A name |eìñìv|ojJonsoggo| sors:o»ne+e||e o|o|ììíoìjv| o s:o»o|oì o |ony+ [eje
:eìs:o»o:osoío: íoson|ôon (,„F|ső [eje:eì" sì|.). Fííe: o: e|ő:ő ¡or|es:eJo||o|
ŠzX:ozXs |o¡jon o x~v~x1ivs1…iUs |isìo|on +o|oss:vn| |i eg |oro|ìersìì|vsì,
»ojJ e||en o sìì|vs|on o||ììsv| |e o Linux Libertine G:name=" +og Linux $io%
linum G:name=" |eìñne+eì (nog |e:Jő|eìñío: oJjv| »eg o caps ìv|ojJonsogoì is:
Linux Libertine G:name="&caps=1&'
''

°°' ´ ''

'°°

 
°°'°´°°

`´° '°°'° '´
''

'°°

 °°'°´°°

´¹ °

°'°
'°'°°

´°

 °´'° ´

' ° ''

°°' ' 
''

'° '''°

'°´'°

° 
°'°

°
''

°°' ' ''

'°°

 
°°'°´°°

 '''°ű  
°'° °´ °''°

'°ű  ''

'°°

 ´°

°°´°

'
name
˜8 C…:sovox
812s,",# t$))szi!tes sz2,zsa
’a a ”imsoiok szamozasa•a‹ a ‹agyo•• szi‹tek szamozasat is fel szeiet‹é‹k
t‘‹tet‹i ›†l. š.š.•— akkoi a VXzi~1sziN1ix szX:ozXs~ †ai•eszé€a•lak ŠzX:ozXs la†–
ja‹ az ˆisziN1ix szX:~ szammez• éitékét ‹‡velj‘k a kiva‹t éitékie.
812s,",# #$zép"e i%az1tsa
ˆ ”imsoiok szamozasa•oz elég
egy ”imsoi‹al •eka†”sol‹i a szamo–
zast— egy••l a ”imsoistil‰s foimat‰–
ma m•€os‰l. Žas foimazasok‹al—
†él€a‰l a k‡zé†ie igazitas‹al ez
‹i‹”s igy. l••ez ›és egyé• •aso‹l•
•ekez€ésszi‹tû foimazasok•oz• k‘–
l‡‹ kell kéi‹‘‹k a stil‰s foimat‰–
ma‹ak m•€ositasat.
1. Katti‹ts‰‹k az egyik m•€osi–
ta‹€• ”imsoiia a maso€lagos egéi–
gom••al— és a megjele‹• •elyi me–
‹‘•e‹ valassz‰k ki a Bixizbƒs s1…
iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot. ˆ megjele‹• Bixizbƒss1…iUs †ai•eszé€a•–
lak ”ime taitalmazza a kivalasztott ”imsoi stil‰sa‹ak ‹evét is— †l. Bixizbƒss1…iUs'
C…:sov ¸ ›˜¸. a•ia•.
:. ˆ Bixizbƒss1…iUs †ai•eszé€a•lak lc~z…1Xs la†ja‹ valassz‰k ki a Kozƒvvi
ic~z…1o11 †o‹tot. lzzel az azo‹os szi‹te‹ lév• ‡sszes ”imsoit k‡zé†ie igazitott‰k.
@a%y)et*s +12s,",#
ˆ ”imsoiok ‹agy•etûsitését a ”imsoistil‰s•a‹ allitj‰k •e. lzt megte•etj‘k a
Li•ie•“”e ‹agy•etûs kaiakteifoimazasaval— és a ti†ogiahai szem†o‹t••l t‡••et
‹yŸjt• caps •etût‰laj€o‹saggal is. ˆz els• megol€as•oz valassz‰k ki az el•z• sza–
kasz•a‹ mai szeie†elt foimat‰mm•€osit• a•lak Bi10u~1Xsox» ’~1Xsox» •~cv
ni10 elemét.
ˆ maso€ik megol€as•oz a Bi10xƒszii1 la†o‹ a€j‰k meg a Linux Libertine
G:caps=? vagy Linux Pi!>inum G:caps=? •etû‹evet— ami‹ek eie€mé‹yek醆 ‹em–
”sak ‹agy•etûs ”imsoit ka†‰‹k— •a‹em a •etûk‡z‡k— zai•jelek és szamjegyek is a
‹agy•etûs sz‡veg•ez fog‹ak illeszke€‹i.
5e(ezet+12e# D+12s,",# >( ,ldal,! #ezdéseE
’a szeiet‹é‹k— •ogy a leg‹agyo•• szi‹tû ”imsoiok fejezet”imekké‹t Ÿj ol€a–
lo‹ kez€•€je‹ek— •ivj‰k el• a Bixizbƒss1…iUs †ai•eszé€a•lakot a ”imsoi •elyi me–
‹‘jé‹ek Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tjaval ›las€ az el•z• sza–
kasz š. †o‹tjat•. Valassz‰k ki a Šzovicniosz1Xs la†ot— maj€ ka†”solj‰k •e a Tovƒ
six» BiszúvXs jel‡l•‹égyzetet. lz‰ta‹ kivalaszt•at• a Tovƒsix» T…vUs valaszt•lis–
ta•a‹ az •ib~i elem ›las€ ¸š. a•ia a ‚™. ol€alo‹•.
F( +12s,"st1lus a lap al(i +12s,",# el#e"ülésé"e
Cimsoi ‹em kei‘l•et a la† aljaia— vagy a••oz k‡zel— ezéit a ”imsoi ‰ta‹ leg–
ala•• ¸ soit •agy‰‹k az ol€alt‡iés el•tt ›vagy Ÿj ol€alo‹ kez€j‘k a ”imsoit is•. ˆ
Li•ie•“”e ala†éitelmezés szeii‹t ”sak a la† aljaia kei‘lést aka€alyozza meg a ”im–
soistil‰sok Šzovicniosz1Xs la†ja‹ •eka†”solt lcv011 ~ xovi1xizovii t‰laj€o‹sa–
gaval. ˆ la† alji fattyŸsoiok tiltasaval •eallit•at• a ¸ soi‹yi koilat— €e mivel eiie
´( °

°'°
` ''

°°' ¹ 
''

'°°

 °°
'°´°°

°' '°
´°

''° '°°´'

° ° "°
'°´°°

''

'° 

'°°´°

°°°
'°'°°°
caps
Uj cì»sorsìì|vs o |o¡ o|ji cì»soro| e||erv|esere ˜,
”sak a ”imsoiok ‰ta‹ va‹ sz‘kség ›las€ šõ. ol€al•— egy Ÿj •ekez€ésstil‰st •oz‰‹k lét–
ie a ”imsoiok els• •ekez€ései•ez— a•ol mai •e t‰€j‰k allita‹i a kiva‹t feltételt·
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak ›8. ol€al• Bixizbƒss1…iUsox la†ja‹ a Šzovic
1ovzs stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ valassz‰k ki az UJ. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak Šzivvizo la†ja‹ a€j‰k meg az (ls) be*ez+,s ‹evet— ezzel lét–
ie•ozt‰‹k egy Ÿj •ekez€ésstil‰st eze‹ a ‹éve‹.
¸. ˆ Kovi1xizo s1…iUs lista•a‹ valassz‰k ki a Szövegtörzs stil‰s ‹evét.
¡. ˆ Šzovicniosz1Xs la†o‹ ka†”solj‰k •e az Avv~sovox xiziiƒsi jel‡l•‹égyze–
tet— és allits‰k az éitékét ¸ soiia. Zaij‰k •e az a•lakot az •K gom••al. ˆz Ÿj stil‰s
megjele‹ik a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak Bixizbƒss1…iUsox la†ja‹.
¸. Keiess‘k meg a la†o‹ a !msor " stil‰st— maj€ valassz‰k a •elyi me‹‘jé•e‹ a
Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot.
õ. ˆ megjele‹• a•lak Šzivvizo la†ja‹ jel‡lj‘k ki a Kovi1xizo s1…iUs lista•a‹ az
Ÿj (ls) be*ez+,s stil‰st.
lzzel egy !msor " stil‰sŸ ”im•ekez€és lezaiasa ‰ta‹ (ls) be*ez+,s stil‰sŸ— a
la† alja‹ legfelje•• •aiom soi ‰ta‹ megt‡i• •ekez€éssel folytat•€ik a szeikesztés.
ˆz els• •ekez€ések lezaiasaval valt at a szeikeszt• a Szövegtörzs •ekez€ésstil‰sia—
a•ol mai ‹i‹”s igy koilatozva a •ekez€ése‹ •el‘li ol€alt‡iés.
T$))s,",s +12e#
ˆ k‡‹yv t‡••— egyie sokol€alŸ••— €e egy•e‹ ‡sszetette•• m•€szeit ismeitet a
t‡••soios ”imek létie•ozasaia. ˆ legegyszeiû•• t‡••soios ”imeket Ÿgy készit•etj‘k
el— •ogy a 345)6:&7-345)6
+
•ille‹tyûkom•i‹a”i•val soit‡iéseket a€‰‹k meg a ”im–
•ekez€ése‹ •el‘l. Živel azo‹•a‹ a soit‡iés az a‰tomatik‰s taitalomjegyzék•e is •e–
kei‘l— ezzel legi‹ka•• ”sak k‡zé†ie zait ”imsoiokat ›és taitalomjegyzéket• •oz•a–
t‰‹k létie— •a ‹em akaij‰k az a‰tomatik‰s taitalomjegyzéket Ÿjia és Ÿjia kézzel at–
szeikeszte‹i mi‹€e‹ fiissités ‰ta‹.
•ézz‘k meg— •ogya‹ •oz•at‰‹k létie •alia zait t‡••soios ”imeket— amelyek az
a‰tomatik‰s taitalomjegyzék•e‹ mai ”sak egysoiosak. ˆ Li•ie•“”e ¸-•a‹ a ”im–
soistil‰sok ala†éitelmezett foimazasi le•et•ségeivel t‡•• soi•a‹ is el•elyez•etj‘k a
”imsoiai‹kat— †él€a‰l e••ez •aso‹l•a‹·
l••ez az ol€al •osszŸsaga‹ak megfelel• ta•‰lalast illeszt‘‹k •e a ”imsoi a‰to–
matik‰s szamozasa ‰ta‹— •ogy a ”imsoi a k‡vetkez• soi•a‹ folytat•€jo‹·
1. ˆ maso€lagos egéigom••al katti‹ts‰‹k a ”imsoio‹— és a megjele‹• •elyi me–
‹‘•e‹ valassz‰k ki a ŠzX:ozXs ƒs iiisovoiXs. me‹‘†o‹tot. lzzel el••ivj‰k a
iiisovoiXs ƒs szX:ozXs †ai•eszé€a•lakot.
:. ˆ †ai•eszé€a•lak žoz…„io la†ja‹ valassz‰k ki a ŠziN1 valaszt•lista••l az els•—
legmagasa•• szi‹tet.
¸. ˆ ŠzX:ozXs U1XN valaszt•lista•a‹ allits‰k •e a T~nUiX1ov elemet.
¡. ˆ ta•‰latoi†ozi”i•‹ak megfelel• l11 mez••e iij‰‹k •e š™™ c»-t. ˆ tŸl ‹agy éi–
ték a‰tomatik‰sa‹ le”seiél•€ik a sz‡vegt‘k‡i szélességéie— ami‹t el•agyj‰k a me–
z•t.
¸. ˆ••oz— •ogy ‹e ”sak szamot— •a‹em a ,fejezet" sz•t is taitalmazza az els• soi—
a€j‰k •ozza az a‰tomatik‰s szamozas•oz a mai megismeit ŒiisovoiXs ƒs szX:o
zXs †ai•eszé€a•lak BiXii…1Xsox la†ja‹ak U1XN~ mez•jé•e‹.
+
'`°'''°°'°''
š. fejezet
ˆ fejezet ”ime
¸™ C…:sovox
T$))s,",s +12e# ',"2zsa
ˆ iiisovoiXs ƒs szX:ozXs †ai•eszé€a•lako‹ •el‘l k‘l‡‹ kaiakteistil‰st is
•eallit•at‰‹k az a‰tomatik‰s szamozasia. lze‹ a m•€o‹ eléi•etj‘k— •ogy †él€a‰l
az ,š. fejezet" és a ”im k‘l‡‹•‡z• •etûvaltozattal és -méiettel jele‹je‹ meg·
ˆ két ”imsoi k‡z‡tti tavolsagot a ”imsoi •ekez€éséie •eallitott soik‡zzel t‰€–
j‰k mega€‹i. ’a viszo‹t t‡•• soi•a is kei‘l•et egy •ossza•• fejezet”im— akkoi te–
gy‘k a szamozast fels• i‹€ex•e a kaiakteistil‰saval— és a€j‰k meg a fels• i‹€ex elto–
lasa‹ak méitékét.
Él&'e( 'e(ezetsz22al
ˆ t‡••soios ”imek létie•ozasaia a legi‰galmasa•• •eallitasi le•et•séget az él•–
fej és a keieszt•ivatkozasok •asz‹alata jele‹ti— mik‡z•e‹ a té‹yleges fejezet”im
el•tti szamozast a fejezetkez€• ol€alako‹ eliejtj‘k. Létie•oz•at‰‹k †él€a‰l ilye‹
stil‰sŸ t‡••soios ”imet ›ilye‹ eset•e‹ ‹em tesz‘‹k †o‹tot a fejezetszam ‰ta‹•·
ˆ fejezetkez€• ol€alak•oz k‘l‡‹ ol€alstil‰st készit‘‹k ›‚™. ol€al•. l‹‹ek az ol–
€alstil‰s‹ak az él•feje taitalmazza a t‡••soios fejezet”im els• soiat— vagyis a ke–
ieszt•ivatkozaské‹t •eszŸit fejezetszamot. ˆz eie€eti ”imsoi•a‹ lév• fejezetszamot
ilye‹koi a k‡vetkez• ti‘kkel t‰€j‰k eliejte‹i · fe•éi szi‹‹el és ˜ †o‹tos •etûméiet–
tel foimazz‰k a vazlatszi‹t•ez ”satolt kaiakteistil‰ssal. ’a a megfelel• stil‰s•ealli –
tasokat elvégezt‘k— a Cimsoi š stil‰ssal val• foimazassal egy••l megka†j‰k ezt az
egésze‹ ‡sszetett— Ÿj ol€alo‹ kez€•€• fejezet”imet is •aimely •ekez€és••l.
E%yé) )e#ezdés0#ie2elése#
) Šz‡vegkeietek segitségével •ekez€és”imeket készit•et‘‹k—
amelyek•e‹ a Li•ie•“”e ala†éitelmezett ”imsoistil‰saival foimazott ”im a •ekez–
€ése‹ •el‘l foglal •elyet ›iészletese‹ az ¸‚. ol€alo‹•.
ˆ •ekez€éseket szegéllyel— •attéiszi‹‹el és •attéik醆el is kiemel•etj‘k. l •e-
kez€és a k‡vetkez•k醆e‹ lett foimazva· a Œoimat‰m» Bekez€és me‹‘†o‹ttal el•-
•ivott a•lak Šzegélyek la†ja‹ a Ži‹€ a ‹égy szegély •eallitasa iko‹ia katti‹tot-
t‰‹k. ˆz eze‹ a la†o‹ •eallit•at• •els• maig•k javasolt éitékét— a ™—™¸ ”m-t ‹em
m•€ositott‰k— igy e‹‹yivel— †l‰sz az ala†éitelmezett szegély vastagsagaval ›™—™¸
†o‹t• szûke••ek a •ekez€és soiai. lz masfél †o‹t— te•at sza•a€ szemmel is lat•at•.
lz az el•z• •ekez€ésfoimazas javitott valtozata. ltt a soiok ‹em szûke••ek—
mivel az el•z• •ekez€ésfoimazas a•lak Be•Ÿzas és téik‡z la†ja‹ a Šz‡veg el•tt és
Šz‡veg ‰ta‹ éitéké‹ek is *™—™¸ ”m-t a€t‰‹k meg ›‹egativ •e•Ÿzassal ‹‡vel•et• a
•ekez€és szélessége!•. lzzel 醆e‹ a‹‹yival lett szélese•• a •ekez€és— •ogy a •els•
maig•kkal a sz‡vegt‘k‡iie esik a •ekez€és sz‡vege.
lz az el•z• •ekez€és m•€ositasa. ˆ ’X11ƒv la†o‹ •attéiszi‹t allitott‰‹k •e— és
a szegélyt a szegély szi‹é‹ek fe•éiie allitasaval eliejtett‘k. ˆz eliejtésie azéit va‹
sz‘kség— •ogy a •els• maig•kat akkoi is •asz‹al‹i t‰€j‰k— •a ‹i‹”s szegély.
1. iiJizi1
/ Cejeze% címe
1
a 'e(ezet +12e
Be#ezdés+12e#
`´° '°°'° '´ ''

'°°

 °°'°´°°

 ` 
°°'°´°°

 °'°ű '' 
°'°° '°

''° ´ °°°

'
''

''° ` ¹ '°°'° 

''° ´ °´ °'°ű´°ű  
°°'°°´°

 °°'°ű  
°°'°°

'° °°'' ° 
°°

''°

'´'

° °

 ° 
´°°°

' °'°

'°'
Fge| |e|e:Jes|ie»e|ese| ¸š
A: e|ő:őe||en is»erìeìeìì s:o+eg|eív:osso| es o |e|ső »orgô| »ereìene| no+e|ese
+e| o |o¡ s:e|eig |iív:íoìjv| o |e|e:Jes íoììereì. Iìì ¡ c»es |eív:osì es ¡ c»es
|e|ső »orgô|oì o||ììoììvn| |e. (A |e|ső »orgô|no| cso| o |o| es jo|| o|Jo|i »orgô
»ereìeì no+e|ìv|, o»iíe: e|ő|| o: lcviNio +o|os:ìôgo»|oì |i |e||eìì |o¡cso|
nvn|.)
A |o¡ s:e|eig |iív:oìì íoììerre| o: e|ő[ejeì +og o: e|ő|o|oì o |o¡ o|jon +og ìeìejen
|e+ő s:ìnes so+|enì is e|íe|ye:íeìjv| (o |o¡ [e|ső es o|sô »orgôjoì nv||oro o||ìì+o).
A |ony+ »eg¡eg:esei |eív:os ne||v|i, |es|enye|| s:e|essegñ |e|e:Jese||e|, es o
|e|e:Jes e|e íe|ye:eìì ¡i|ìogro»»o| +onno| |ie»e|+e. A: e|ìerő sors:e|esseg »ioìì
ìer|o: íoìoro|jo e:e|eì o |e|e:Jese|eì o|v|rô| es [e|v|rő|, o»i ío::ojorv| o |ie»e
|esíe: is.
A |ony+ »eg¡eg:esei eg[or»o ìo+o|sogro +onno| eg»osìô| es o |ie»e|ì |e|e:Je
se| e|őììi es vìoni o|o¡erìe|»e:eìì |e|e:Jese|ìő| is, o»iì o: oss:e+onì »eg¡eg:ese|
|e|ső »orgôjo+o| ìvJvn| |eo||ììoni :
ˆ k‡‹yv ‹oimal •ekez€ései k‡z‡tt ‹i‹”se‹ †l‰sz téik‡z. ˆ fe‹ti megjegyzések
•ekez€ései felett kis— ‚ †o‹tos téik‡zt allitott‰‹k •e a •ekez€ésstil‰s‰k•a‹— ami sza–
vatolja a kiemelt •ekez€ések feletti és k‡z‡tti tavolsagot— €e az ‰ta‹‰k k‡vetkez•
‹oimal •ekez€és‹él mai ‹em. ›•em segit a •ekez€és feletti és alatti téik‡z egy‘ttes
•eallitasa sem— meit igy a kiemelt •ekez€ések k‡z‡tt lesz kétszei akkoi a tavolsag—
mi‹t a kiemelt és a ‹oimal •ekez€ések •ataia‹.• ˆ megol€as a kiemelt •ekez€ések
szegélyé‹ek ‡sszevo‹asa és al‰l ‹agyo•• •els• maig• mega€asa·
1. ˆ kiemelt •ekez€és •elyi me‹‘jé•e‹ valassz‰k ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x
szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak Šzicƒivix la†ja‹ •agyj‰k •ejel‡lve az lcvis…1ƒs ~ xovi1
xizovii jel‡l•‹égyzetet. lzzel az egymas ‰ta‹ k‡vetkez• kiemelt •ekez€ések k‡z‡s
szegéllyel és als•-fels• •els• maig•kkal fog‹ak ie‹€elkez‹i ›las€ az el•z• saiga •at–
teiû •ekez€éseket— a•ol ”sak al‰l és fel‘l lat•at• szegély— †e€ig •ekez€ésfoimazas‰k
megegyezik•.
¸. Allits‰‹k •e ”sak als• szegélyt az lcvƒNi szakasz•a‹ lat•at• el•‹ézet ›sz‘ike
‹égyzet• als• iészéie katti‹tassal— a VoN~i szakasz•a‹ †e€ig allits‰k a Šz…N valasz–
t•lista éitékét fe•éiie. lzzel az als• szegély lat•atatla‹ lesz— €e •e t‰€j‰k allita‹i az
als• •els• maig•t.
¡. ˆ Biiso :~vcox szakasz•a‹ vegy‘k ki a jel‡lést az lcviNio jel‡l•‹égyzet••l—
maj€ a€j‰‹k meg ‚ †o‹tot a LiN1 éitéké‹ek.
¸. Vég‘l allits‰k •e a kiemelt •ekez€ések el•tti ‚ †o‹tos téik‡zt a BiuúzXs ƒs
1ƒvxoz la† Bixizbƒs iiii11 mez•jé•e‹.
`°°'°°´°

 ''

'°°

 °°'°´°°

 °°
'°´°°

 '°'°''' 
¹ '°°'° '°

''° ´ 
°°°

'''

°'
 .arma4BK ;5E<EZET
TarTalom<E/GZÉK
ˆ ”imsoistil‰sokkal kialakitott ”imsoiok••l ›las€ az el•z• alfejezet•e‹• a‰to–
matik‰sa‹ készitj‘k el a taitalomjegyzéket.
Ta"tal,2(e%yzé# )esz>"sa
’a a sz‡veg taitalmaz mai ”imsoistil‰sokkal foimazott ”imsoiokat— allj‰‹k a
sz‡vegk‰izoiial az a‰tomatik‰s taitalomjegyzék‹ek kijel‡lt •elyie— maj€ valassz‰k
a BiszúvXs » Jicvzƒxix» Jicvzƒxix me‹‘†o‹tot. Žegjele‹ik a Jicvzƒx niszúvX
s~ †ai•eszé€a•lak.
ˆ †ai•eszé€a•lak•a‹ elle‹•iizz‘k a Jicvzƒx la†o‹— •ogy a T…vUs valaszt•lista–
•a‹ a T~v1~io:Jicvzƒx elem va‹ kivalasztva. Ž•€osits‰k a taitalomjegyzék ”imét—
•a sz‘kséges— maj€ katti‹ts‰‹k az •K gom•ia a taitalomjegyzék •eszŸiasa•oz.
ˆ •eszŸit a‰tomatik‰s taitalomjegyzék taitalmazza a ”imsoistil‰ssal jel‡lt
”imsoiokat. ˆ taitalomjegyzéket a •elyi me‹‘jé‹ keieszt‘l fiissit•etj‘k— illetve t‡–
i‡l•etj‘k a kés•••iek•e‹.
Ta"tal,2(e%yzé# '"iss1tése
’a m•€ositj‰k a ”imsoiai‹kat— sz‘kségessé valik a taitalomjegyzék fiissitése.
l••ez a maso€lagos egéigom••al katti‹ts‰‹k a •eszŸit taitalomjegyzéke‹— maj€ a
megjele‹• •elyi me‹‘•e‹ valassz‰k a Jicvzƒx iviss…1ƒsi me‹‘†o‹tot.
Ta"tal,2(e%yzé# t$"lése
ˆ maso€lagos egéigom••al katti‹ts‰‹k a •eszŸit taitalomjegyzéke‹— maj€ a
megjele‹• •elyi me‹‘•e‹ valassz‰k a Jicvzƒx 1oviƒsi me‹‘†o‹tot.
Ta"tal,2(e%yzé# )&v1tése e%yé) +12s,",##al
ˆz a•ia- és ta•lazatjegyzékek
”imfeliiatai vagy †él€a‰l az alta–
l‰‹k készitett egyé‹i stil‰sŸ ”imso–
iok ala†éitelmezés szeii‹t ‹em ke–
i‘l‹ek •e az a‰tomatik‰s taitalom–
jegyzék•e. lze‹ Ÿgy valtoztat•a–
t‰‹k— •a a ”imsoiok •ekez€ésstil‰sa–
‹ak foimat‰ma•a‹ megfelel• +o:
|oìs:inìeì allit‰‹k •e. ˆ k‡vetkez•
†él€a•a‹ a BiszúvXs » Jicvzƒxix»
Jicvzƒxix me‹‘†o‹to‹ keieszt‘l
•eszŸit a‰tomatik‰s a•iajegyzéket
vessz‘k fel ily m•€o‹ a taitalom–
jegyzék•e·
1. Katti‹ts‰‹k a maso€lagos egéigom••al a •eszŸit a‰tomatik‰s a•iajegyzék
”imsoia‹— maj€ az igy el••ivott •elyi me‹‘•e‹ valassz‰k ki a Bixizbƒs s1…iUsX
N~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot. Žegjele‹ik a Bixizbƒss1…iUs· Anv~Jicvzƒx iiJ
iƒ„i ”imû †ai•eszé€a•lak ›˜õ. a•ia•.
:. ˆ †ai•eszé€a•lak VXzi~1sziN1ix ƒs szX:ozXs la†ja‹ valassz‰k ki a VXzi~1
´' °

°'°
`´ °

°'°'°°
´°

' °'

°°

°°' 
'°''°

'°'° ° 
'°''°'°°
'°°´°

'°°
Torìo|o»jeg:e| |ő+ììese ege| cì»soro||o| ¸¸
sziN1 valaszt•lista•a‹ az 1. sziN1 elemet ›˜õ. a•ia•— maj€ katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
lzek ‰ta‹ ‹i‹”s mas €olg‰‹k— mi‹t fiissite‹i az a‰tomatik‰sa‹ •eszŸit taitalom–
jegyzéket— •ogy az a•iajegyzék ”ime és ol€alszama is megjele‹je‹ •e‹‹e.
a ta"tal,2(e%yzé# st1lusa
ˆ taitalomjegyzék soiai‹ak stil‰sat ala†éitelmezés szeii‹t a -artalom.eg/%
z,* 1010 •ekez€ésstil‰sokkal allit•atj‰k •e. žél€a eiie— •ogy a k‡‹yv ala† •etûkész–
lete egalizalt ‰gial• szamokat •asz‹al ›Linux Libertine G:!num=%Gpnum=%•— ezt a
-artalom.eg/z,* " •ekez€ésstil‰s•a‹ fel‘l•iialt‰k a Linux Libertine G:!num=% •etû–
‹év mega€asaval— •ogy az ol€alszamok mi‹€e‹ jegye egy oszlo†•a kei‘lj‡‹.
K‘l‡‹-k‘l‡‹ kaiakteistil‰st is •ozzaie‹€el•et‘‹k az egyes szi‹tek elemeiie— a
fejezetszamia— fejezet”imie és ol€alszamia. ˆ k‡‹yv•e‹ a fejezetszam soiszam‹év–
vé alakitasa•oz a name •etût‰laj€o‹sag éitékét allitott‰k ˜-ie egy Ÿj •ekez€ésstil‰s–
•a‹— amit azta‹ a taitalomjegyzék•e‹ szeie†l• fejezetszam•oz ie‹€elt‘‹k. ˆ k‡vet–
kez• †él€a az egyszeiûség ke€vééit mai egy meglév• stil‰s— a ’~NcsúivozXs •oz–
zaie‹€elését m‰tatja meg·
1. ˆ taitalomjegyzék •elyi me‹‘jé•e‹ valassz‰k a Jicvzƒx szivxisz1ƒsi me‹‘–
†o‹tot— maj€ a megjele‹• a•lak BiJicvzƒsix la†ja‹— a ŠziN1 lista•a‹ valassz‰k ki a
m•€osita‹i kiva‹t szi‹tet.
:. Katti‹ts‰‹k a Šzivxizi1 lista•a‹ a ,n+" ›fejezetszam• gom•ia. ˆ megjele‹• Ka–
iakteistil‰s valaszt•lista•a‹ valassz‰k ki a ’~NcsúivozXs stil‰st. lzzel az a€ott
szi‹tû taitalomjegyzék-•ejegyzés fejezet”imét a ’~NcsúivozXs stil‰s ala†•eallita–
sa‹ak megfelel•e‹ k‰izivva alakitott‰k.
!num
name
 @E/GE4BK ;5E<EZET
lBSTAK ÉS 5ElSorolASoK
ˆ szamozott listak és a go‹€olatjellel vagy €isz†o‹ttal jel‡lt felsoiolasok ‹agy
segitséget jele‹te‹ek a k‡zvetle‹ •eiias•oz ké†est— mivel ‹em”sak a •evitelt k‡‹y-
‹yitik meg az a‰tomatik‰sa‹ kiiakott megfelel• szammal vagy jellel— •a‹em az at–
alakitast ›†l. atsoiszamozas!• is. ll•sz‡i megismeike€‘‹k az egységes foimazast
‹em e‹ge€• ala†éitelmezett listakkal és felsoiolasokkal— maj€ a javasolt listastil‰–
sokkal. Létie•ozz‰k a magyai ti†ogiahaia jellemz• š.— o) st•. szamozasi szi‹teket is
a megfelel• és a‰tomatik‰s all• és k‰iziv kaiakteistil‰ssal.
alapé"tel2ezett list# és 'els,",ls,#
Jel‡lj‘k ki a szamoz‹i kiva‹t •ekez€éseket— maj€ katti‹ts‰‹k a Œoimazas esz–
k‡ztai ŠzX:ozXs ni/xi vagy ŒiisovoiXs ni/xi iko‹ja‹ a szamozas— illetve a felsoio–
las •e- és kika†”solasa•oz.
’a le‹yomj‰k a &7-345)6 •ille‹tyût a lista‹ •el‘l— egy Ÿj— a‰tomatik‰sa‹ sza–
mozott vagy jel‡lt •ekez€ést •oz létie a †iogiam.
Nyo»jv| |e »eg egs:er o &7-345)6 |i||enìyñì o: vres |e|e:Jesen, ío |i o|orvn|
|e¡ni o: ovìo»oìi|vs s:o»o:os|ô|, i||eì+e [e|soro|os|ô|.
A 0)-5:345)6:$%? go»| |enyo»oso+o| is |i|o¡cso|íoìjv| o s:o»o:osì es [e|soro
|osì o: o|ìvo|is +og o |ije|o|ì soro||on.
⛐ A: o|o¡erìe|»e:eìì s:o»o:os, i||eì+e [e|soro|os ìi¡ogro[ojo ne» »eg[e|e|ő, »i+e|
s:ô|o:ne| nogo|| ìer|o: |o+eìi o s:o»o:osì es o [e|soro|osje|eì. Lisìosìì|vso||o|
jo+ììíoìjv| o ìer|o:ì (|osJ |eső||), i||eì+e o: o|o¡erìe|»e:eìì s:o»o:osno| »eg o
Sz1moz1s.ele* |oro|ìersìì|vs |eo||ììoso is »ego|Josì nyvjìíoì o |o+eì|e:ő »ôJon:
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak•a‹ valassz‰k ki a K~v~x1ivs1…iUsox la†ot—
maj€ a Sz1moz1s.el stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ Bi10xƒszii1 la†o‹ a€j‰k meg az ala† •etûkészlet‘‹k ‹evé•e‹ az a>gn=O •e–
tût‰laj€o‹sagot ›Linux Libertine G:a>gn=O•. lzzel a soiszamot jo••ia igazitj‰k— ”s‡k–
ke‹tve a soiszam és a sz‡veg k‡z‡tti tŸl ‹agy téik‡zt.
⛐ A Li|reO¡ce ovìo»oìi|vs [e|soro|osje|ei o |ee¡ììeìì O¡enSy»|o| |eìñìì¡vsso| +on
no| [or»o:+o, o»i |onnyen ìi¡ogro[oi íi|oì ereJ»enye:íeì : o gonJo|oìje| ¡e|Jo
v| »os »ereìñ, es o»i |v|onosen [e|ìñnő, soregen eseìen vres soro| |e|eì|e:íeìne|
o [e|soro|os [o|oìì. A |eìñìì¡vs o 2elsorol1s.el |oro|ìersìì|vs »ôJosììoso+o| o||ììío
ìô |e:
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak•a‹ valassz‰k ki a K~v~x1ivs1…iUsox la†ot—
maj€ a 2elsorol1s.el stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ Bi10xƒszii1 la†o‹ a€j‰k meg az ala† •etûkészlet‘‹k ‹evét az •†e‹Šym•ol
•elyett.
5els,",ls és sz2,zs 'elis2e"ése
’a egy •ekez€ést soiszammal vagy k‡t•jel és sz•k‡zzel kez€‘‹k— a &7-345)6
•ille‹tyû le‹yomasa ‰ta‹ a Li•ie•“”e atvalt a‰tomatik‰s szamozas— illetve felsoio–
las ‘zemm•€•a. lkkoi mi‹€e‹ Ÿj •ekez€és elé a‰tomatik‰sa‹ •ekei‘l‹ek a soisza–
mok és a felsoiolasjelek.
a>gn
Fe|soro|os es s:o»o:os [e|is»erese ¸¸
Ho »egse» s:ereìnen|, íog o Li|reO¡ce ovìo»oìi|vs [e|soro|os +og s:o»o:os
v:e»»ôJ|o |erv|jon, |oììinìsvn| o SìonJorJ es:|o:ìoron o Vissz~voNXs i|onro,
+og nyo»jv| |e o 0)-5:8 |i||enìyñ|o»|inociôì.
A s:o»o:os es [e|soro|os ovìo»oìi|vs [e|is»eresene| |eìi|ìosoío: |o¡cso|jv| |i o:
lszxozox» ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs niXii…1Xs~i.» BiXii…1Xsox |o¡on o Œiiso
voiXsJii +o|os:ìôgo»|oì. Ho e::e| egiJejñ|eg o: o|o¡ |eìñìì¡vs|on |eo||ììjv| o
+ash |eìñìv|ojJonsogoì, o||or o gonJo|oìje|es [e|soro|oso|oì es o Jio|ôgvso|oì |o
ìője||e| oJíoìjv| »eg, o je|eì o |eìñ|es:|eì o|o|ììjo oì gonJo|oìje|re:
Í»e! |io|ìoììo.
Sz2,zatla! )e#ezdése# és s,",# )esz>"sa
Lista‹k•a szamozatla‹ •ekez€ést szŸi•at‰‹k •e a Œelsoiolas és Šzamozas esz–
k‡ztai ŠzX:oz~1i~N iii: niszúvXs~ iko‹javal.
Ugone:ì erjv| e|, ío o 3(&&8/)9-5;& go»|oì nyo»jv| |e o: vj vres s:o»o:oìì so
ron, +og eg »or »eg|e+ő s:o»o:oìì sor e|ső |oro|ìer¡o:ìciôjo|on.
F:en o »ôJon oJíoìvn| »eg s:o»o:oì|on [eje:eìcì»e|eì is.
’a ”sak soit‡iést szeiet‹é‹k egy listasoio‹ •el‘l— valassz‰k ki a BiszúvXs »
TovƒsvoN1» Šov1ovƒs me‹‘†o‹tot— vagy egyszeiûe‹ ‹yomj‰k le a v45)6:&7-345:
)6 •ille‹tyûkom•i‹a”i•t.
T$))szi!t* sz2,zs,# és 'els,",ls,#
ˆ szamozasi és felsoiolasi szi‹tek k‡z‡tti valtas•oz •asz‹alj‰k az a‰tomatik‰–
sa‹ megjele‹• Œelsoiolas és szamozas eszk‡ztai ŠziN1ix iioiƒv1i1ƒsi ƒs iiioxo
zXs~ iko‹jait.
Hos:no|íoìjv| o )/.Q54)7- es 0)-5:)/.Q54)7- |i||enìyñ|eì is o ŠziN1ix iioiƒv
1i1ƒsi iccvii es o ŠziN1ix iiioxozXs~ iccvii i|on íe|yeìì, »ivìon o |isìoso
ro| e|ejere o||ììoììv| o s:o+eg|vr:orì. (A: e|ső |isìosoron +is:onì o ìe|jes |isìo |eív
:osoì o||ììíoìjv| e:en o »ôJon, ne» o s:inì »e|ysegeì.)
Ke"eszthivat#,zs a listaele2e#"e
1. Valassz‰k ki a BiszúvXs » Kivisz1uiv~1xozXs me‹‘†o‹tot— •ogy el••ivj‰k a
Žizox a•lakot a Kivisz1uiv~1xozXsox la††al.
:. ˆ T…vUs lista•a‹ a ŠzX:ozo11 nixizbƒsix-et kivalasztva keieszt•ivatkozaso–
kat szŸi•at‰‹k •e a szamozott listaelemekie. Keiess‘k meg a kiva‹t •ekez€ést a Ki
Jiioiƒs lista•a‹— maj€ jel‡lj‘k ki a •ivatkozas fajtajat a ’iv~1xozXs niszúvXs~ lis–
ta•a‹. lz az ala†éitelmezett ol€alszam mellett le•et †él€a‰l ŠzX: · ..|) vagy ŠzX:
›xoN1i,1Us Nƒix0i• · |).
A íi+oì|o:oso| »eg o PDF e:¡orì|on is vgrô¡onì|enì »ñ|oJne|, oíog o: e|ő:ő
|e|e:Jesen |i is ¡rô|o|íoìô|, o [orrosJo|v»enìv»|on ¡eJig o: egereì o íi+oì|o
:os [o|e +ì+e o íi+oì|o:oìì |e|e:Jes s:o+ege is o|+osíoìô+o +o|i|.
A íe|yes »ogor ne+e|őì (je|en|eg »eg cso| o s:o»o| eseìe|en) o: arti |eìñìv|oj
Jonsoggo| |o¡cso|íoìjv| |e o |eres:ìíi+oì|o:oso| e|őìì (|osJ o ¡,. o|Jo|on).
listast1lus,# hasz!lata
•agyo•• vagy igé‹yes €ok‰me‹t‰mok eseté‹ mi‹€e‹k醆 listastil‰sokat
•asz‹alj‰‹k— és a listastil‰s foimazasa‹ m•€osits‰‹k az egye€i foimazasok •elyet·
1. žél€a‰l jel‡lj‘k ki a •ekez€éseket ›le•et mai létez• lista is•— amelyek••l szamo–
zott listat szeiet‹é‹k készite‹i.
Nash
` '° °' `°°
'°°´°

 °°'°´
°°

''

'°°

°°° 
°°'°°´ ´°

°°´°


°°'°''°°' ''°

° 
´( °'°°'' ´'°'°

° 
° '°°°'°

'°' '°°°
°°

°

'°' '°''°' 
°°° ° '° '°''°´°ű  
''''°°'°°°'°'
  ⛐⛔
arti
¸õ Lis1Xx ƒs iiisovoiXsox
:. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak•a‹ valassz‰k ki a Lis1~s1…iUsox la†ot az esz–
k‡ztai ¸. iko‹javal.
¸. Keiess‘k meg a Sz1moz1s 1 stil‰st— és katti‹ts‰‹k ia €‰†la‹. ˆ •ekez€és Sz1%
moz1s 1 listastil‰sŸ lesz. ˆ stil‰s ala†éitelmezett foimazasa sem t‡kéletes— ezéit ké–
s••• még ezt is •e fogj‰k allita‹i.
FrJe»es |i||enìyñ|o»|inociôì renJe|ni o Sz1moz1s 1 sìì|vs o||o|»o:osoío:, |osJ
o ,8. o|Jo|on.
Sz2,zs >("a#ezdése
ˆz azo‹os listastil‰ssal foimazott felsoiolasok‹al a szamozas folyamatos. ’a
egy listasoi‹al el‡li•l szeiet‹é‹k kez€e‹i a szamozast— jel‡lj‘k ki— maj€ katti‹ts‰‹k
az a‰tomatik‰sa‹ megjele‹• Œelsoiolas és szamozas eszk‡ztai ŠzX:ozXs úJv~iNb…
1Xs~ iko‹ja‹. ˆ kétallasŸ ka†”sol•ké‹t mûk‡€• iko‹ •eka†”solt alla†ot•a kei‘l
›˜,. a•ia•. ˆz Ÿjiakez€és megsz‘‹tetésé•ez allj‰‹k a sz‡vegk‰izoiial aiia a soiia—
a•ol Ÿjiakez€t‘k a szamozast— maj€ ka†”solj‰k ki a ŠzX:ozXs úJv~iNb…1Xs~ iko‹t.
FrJe»es |i||enìyñ|o»|inociôì renJe|ni o »ñ+e|eìíe: (,8. o|Jo| ).
listast1lus,# 2-d,s1tsa
ˆ k‡vetkez• †él€a•a‹ m•€ositj‰k a Sz1moz1s 1 stil‰s foimat‰mat· a magyai
•elyesiias‹ak megfelel• sz•k‡z méietû téik‡z‡ket allit‰‹k •e a soiszamok ‰ta‹— va–
lami‹t létie•ozz‰k a k‡vetkez•— magyai ti†ogiahaia jellemz• szi‹teket·
l••ez végezz‘k el a k‡vetkez• lé†éseket·
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak Listastil‰sok la†ja‹ keiess‘k meg a Sz1mo%
z1s 1 stil‰st— maj€ a maso€lagos egéigom••al •ivj‰k el• a •elyi me‹‘jét— és valasz-
sz‰k ki a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• ŠzX:ozXsi s1…iUs
†ai•eszé€a•lak•a‹ valassz‰k ki a
BiXii…1Xsox la†o‹ a ˜. szi‹tet. Al–
lits‰k •e a la† ŠzX:ozXs valaszt•lis–
taja•a‹ a kis•etûket. lij‰‹k egy za–
i• zai•jelet az U1XN~ mez••e. Vé–
g‘l valassz‰k ki az ala†•eallitas sze–
ii‹t k‰iziv 3angs4l/oz1s stil‰st a
la† K~v~x1ivs1…iUs valaszt•listaja–
•a‹ ›˜8. a•ia•.
¸. Vég‘l ”seiélj‘k sz•k‡zie a sza–
mozasok ‰ta‹i ta•‰latoi‹yi méietû
téik‡zt· a ŠzX:ozXsi s1…iUs a•lak
žoz…„io la†ja‹ valassz‰k ki az 1œ1o szi‹tet— maj€ allits‰k •e a ŠzX:ozXs U1XN va–
laszt•lista•a‹ a Tƒvxoz elemet. ˆz •K gom•ia katti‹tva élet•e l醋ek a valtoztata–
sok mi‹€e‹ Sz1moz1s 1 stil‰sŸ listaia.
’osszŸ •ekez€ések eseté‹ ti†ogiahai és •elytakaiékossagi szem†o‹t••l is sze–
ie‹”sése••— •a a szamozott •ekez€ések els• soia kez€•€ik ”sak •e•Ÿzassal. l••ez a
ŠzX:ozXsi s1…iUs a•lak žoz…„io la†ja‹ allits‰k a BiuúzXs éitékét ™ ”m-ie az els•
két szi‹te‹— mig az lc~z…1Xs éitékét a sz‡veg•ekez€ések š˜ †o‹tos •e•Ÿzasa eseté‹
š˜ †t-ia— illetve ˜‚ †t-ia. lgy a •ekez€ések soiai az els• soiok kivételével a sz‡vegt‘–
k‡i •al ol€ala‹ kez€•€‹ek.
´´ °

°'°
"°'°'°°''
`´°

°°´°

 °

''°'°
°'

° ''°° °
'°'°'°'°

 °

 ´°

°°´°

 °´'° ´'°

'°°
š. ˆz els• szi‹te‹ aia• soiszam;
|)  a maso€ik szi‹te‹ k‰iziv kis•etû zai•jellel.
´` °

°'°
` `´°

°°
´°

 ' '''°
''

'° °°

°
°'' ´'°''°

°°' °°°

'''

°
Lisìosìì|vso| »ôJosììoso ¸,
Ho o s:o»o:oìì |isìon| ìì: +og ìo|| e|e»ñ, igo:ììsv| jo||ro o s:o»o:osì, íog o
s:o»o| eg os:|o¡|o |erv|jene|: o žoz…„io |o¡on o ŠzX:ozXs ic~z…1Xs~ »e:ő er
ìe|eì o||ììsv| Jonnv~, »ojJ »inJen s:o»o:osi s:inì |eív:osoío: ío::ooJvn|
»eg .z ¡onìoì.
Ho pnum |eìñìv|ojJonsoggo| ego|i:o|ì s:o»o|oì íos:no|vn| o: o|o¡ |eìñ|es:|eì
|en, o||or gonJos|oJjvn| orrô|, íog e:ì o |isìo s:o»o:oso|on |i|o¡cso|jv|, íog
o |es|eny .ese| is eg os:|o¡|o |erv|jene| o ìo||i s:o»»o| : ìorsììsvn| eg o|yon
|oro|ìersìì|vsì o s:o»o:osi |isìo oJoìì s:inìjeíe:, oío| o |eìñne+|en s:ere¡e| o
pnum=0 |eo||ììos.
T$)) sz2,zsi szi!t
’a t‡•• szamozasi szi‹tie va‹ sz‘kség‘‹k— allits‰‹k •e egy masik ala†éitelme–
zett listastil‰st kett•‹él t‡•• szi‹ttel. Öt szi‹t eseté‹ a legmagasa•• szi‹te‹ a i•mai
szamok •elyezke€‹ek el— a legala”so‹ya••a‹ †e€ig a g‡i‡g kis•etûk·
ˆ fe‹ti †él€a•a‹ a g‡i‡g •etûkkel val• szamozas jele‹t Ÿj€o‹sagot— mivel ezt a
Li‹‰x Li•eiti‹e és Bioli‹‰m G grkn •etût‰laj€o‹sagaval val•sit•atj‰k meg. ˆ t‰laj–
€o‹sagot •eka†”solva a szamok••l g‡i‡g kis•etûk lesz‹ek. ˆ g‡i‡g szamozas elké–
szitésé•ez •ozz‰‹k létie egy Ÿj kaiakteistil‰st ›a k‡‹yv †él€aja•a‹ ez a Görög sz1%
moz1s.ele* ‹evet ka†ta•— és a€j‰k meg a •etûkészlet ‹evé•e‹ az emlitett t‰laj€o‹sa–
got· Linux Libertine G:grkn=%— maj€ ezt a kaiakteistil‰st ”satolj‰k a szamozasi stil‰–
s‰‹k megfelel• szi‹tjé•ez ›a•ol aia• szamozast allit‰‹k •e•.
Žegjegyzés· altei‹ativ le•et•ségké‹t az aia• szamok ‰ta‹ a lati‹ ‹agy•etûk
•elyett lati‹ kis•etûk— maj€ g‡i‡g kis•etûk— vég‘l lati‹ ‹agy•etûk is k‡vetkez•et–
‹ek· l.— ˜.— c), ’), F).
5els,",ls,#
ˆ felsoiolasi szi‹tek go‹€olatjelet— €isz†o‹tot— ‘ies €isz†o‹tot— ”sillagot taital–
maz‹ak. ˆz ala†éitelmezett Lista 1 listastil‰s m•€ositasaval a k‡vetkez• szi‹teket
allit•atj‰k •e ›zai•jel•e‹ a kaiakteiek U‹i”o€e kaiakteik•€javal•·
ˆ •eallitas‹al a szamozott listak•oz •aso‹l•a‹ jai‰‹k el. ˆ felsoiolasjelet a
BiXii…1Xsox la† K~v~x1iv szakasz ,." gom•javal el••iv•at• K0ioNiicis x~v~x
1ivix †ai•eszé€a•lakkal a€•atj‰k meg. ˆ felki‹alt •†e‹Šym•ol •etûkészlet •elyett
le•et•leg a €ok‰me‹t‰m•a‹ •asz‹alt •etûkészlet••l valassz‰‹k felsoiolasjelet.
l. ˆz els• szi‹te‹ i•mai szam;
˜. ˆ maso€ik szi‹te‹ aia• soiszam;
C)  a •aima€ik szi‹te‹ k‰iziv ‹agy•etû zai•jellel ;
J)  a ‹egye€ik szi‹te‹ k‰iziv kis•etû zai•jellel ;
“) az ‡t‡€ik szi‹te‹ †e€ig g‡i‡g kis•etûk.
œ ˆz els• szi‹te‹ go‹€olatjel ›‰÷˜™š¸•;
- a maso€ik szi‹te‹ €isz†o‹t ›‰÷˜™˜˜•;
R a •aima€ik szi‹te‹ ‘ies €isz†o‹t ›‰÷˜¸eõ•;
. a ‹egye€ik szi‹te‹ ‹em fels• i‹€ex•e tett ”sillag ›‰÷˜˜š,•.
pnum
grkn
 HTH4BK ;5E<EZET
ol4alaK
Koia••a‹ mai megismeike€t‘‹k az ol€al- és maig•méietek •eallitasaval— vala–
mi‹t a t‘ki‡z‡tt ol€alak létie•ozasaval ›š¸. ol€al•. l fejezet•e‹ a ”imol€alakkal— ol–
€alszamozassal— eltéi• jo•• és •al ol€ali fej- és la•lé””el ie‹€elkez• ol€alakkal és a
•asa•okkal foglalkoz‰‹k. Uj ol€alstil‰st készit‘‹k az olya‹ ‡sszetett fela€atok meg–
ol€asaia— mi‹t a fejezetkez€•— fejlé” ‹élk‘li ol€alak a‰tomatik‰s kezelése.
812lap,#
ˆ ”imla†ok ie‹€szeii‹t ‹em taitalmaz–
‹ak ol€alszamozast— fej- és la•lé”et— illetve az
ol€alszamozas gyakia‹ ”sak a ”imla† ‰ta‹
kez€•€ik. lgy •oz•at‰‹k létie Ÿj ”imol€ala–
kat·
1. ’ivj‰k el• a C…:i~vox a•lakot a Œov:X
1U:» C…:i~vox me‹‘†o‹ttal.
:. Jel‡lj‘k •e az UJ „…:i~vox niszúvXs~
valaszt•gom•ot ›˜,. a•ia•.
¸. ’a a ”imla† ‰ta‹i ol€alak szamozasat
m•€osita‹i szeiet‹é‹k— allits‰k •e ezt az •i
b~iszX:ozXs szakasz•a‹.
’a mas •eallitaso‹ ‹em valtoztat‰‹k—
egy Ÿj— (ls) ol+al stil‰sŸ ”imla†ot szŸi •e a †iogiam a €ok‰me‹t‰m elejéie.
a#tulis ,ldalst1lus és )ell1tsa
ˆ Li•ie•“”e a•lak als• iészé‹ talal•at• alla†otsoi kijelzi az akt‰alis ol€al sti–
l‰sat— ami az el•z• †él€a•a‹ az els• ol€alo‹ mai ‹em az 5lap,rtelmezett— •a‹em az
(ls) ol+al lesz. ˆz akt‰alis ol€al stil‰sa‹ak •eallitasa•oz valassz‰k a Œov:X1U:»
•ib~i me‹‘†o‹tot— vagy katti‹ts‰‹k €‰†la‹ az alla†otsoi ol€alstil‰st kijelz• ié–
szé‹.
Él&'e( és él&l)
ˆ BiszúvXs » lioiiJ » ˆi~vƒv1ii:izi11 és a BiszúvXs » lioiXn» ˆi~vƒv
1ii:izi11 me‹‘†o‹tokkal ka†”sol•atj‰k •e az él•fejet és az él•la•at az 5lap,rtel%
mezett ol€alstil‰s•a‹.
ˆz él•fej és él•la• szeikesztésé•ez katti‹ts‰‹k a tei‘let‘kie— vagy •asz‹al•at–
j‰k a 0)-5:5/2784& $+5 és a 0)-5:5/2784& 5+ •ille‹tyûkom•i‹a”i•t is az o€a‰gias–
•oz.
T‡ilés‘k a létie•ozas‰k•oz •asz‹alt me‹‘†o‹ttal t‡ité‹ik. T‡ilés ‰ta‹ ‹i‹”s
le•et•ség az él•fej— illetve él•la• taitalma‹ak visszaallitasaia— amiie a †iogiam t‡i–
lés el•tt hgyelmeztet.
ˆz él•fej sz‡vege k•. egy soi‹yi tavolsagia legye‹ a sz‡vegt•l. ’a lé‹iat ›elva–
laszt•vo‹alat• is •eallit‰‹k— ez az ‘ies soi k‡ze†éie kei‘lj‡‹. Beallitasok·
1. Allj‰‹k a fejlé”et taitalmaz• ol€alia— maj€ valassz‰k a Œov:X1U:» •ib~i me–
‹‘†o‹tot— maj€ megjele‹• a•lak lioiiJ la†ja‹ katti‹ts‰‹k a la† lcvinix gom•jaia.
''

°°' ' ''

'°°

 
°°'°´°°

 ` ''


°°°

'''

°°' °°°
'°'°'°ű °° °'°°'° 
°

' '°'°´°' °'°ű  
°'°°'° ''

'°°

 °'
°°'°° '°´°°ű °''
´º °

°'°
''

°'°'°'
°°'°'
'°'°´°' °'°ű  °'°°'° ''

'°°

 °'°°'
'°''°

° °°

''° '' °'
°°' °°°°°° °°'
°°

'°'
F|ő[ej es e|ő|o| ¸,
:. ˆ megjele‹• Šzicƒiv ƒs uX11ƒv a•lak Šzicƒivix la†ja‹ allits‰k •e az als• sze–
gélyt. l••ez katti‹ts‰‹k az lcvƒNi szakasz el•‹ézeté‹ek ›sz‘ike ‹égyzet• als• ié–
széie.
¸. ˆz lioiiJ la†ia visszatéive a Tƒvxoz éiték‹ek a€j‰k meg a soimagassag felét—
†él€a‰l õ †o‹tot— amivel a lé‹ia alatti tavolsag kei‘l •eallitasia. ˆ Ž~c~ssXc mez•
éitéke legye‹ a soimagassag masfélszeiese— †él€a‰l š8 †o‹t— amivel a lé‹ia feletti ta–
volsagot allitj‰k •e.
oldalsz2,zs
ˆz ol€alszamot mez•ké‹t illesztj‘k •e az él•fej vagy él•la• sz‡vegé•e. Katti‹t–
s‰‹k a kiva‹t •elyie— maj€ valassz‰k a BiszúvXs » Žizox» •ib~iszX: me‹‘†o‹–
tot az ol€alszam •eszŸiasa•oz.
812s,",# a 'e(lé+)e!
ˆ k‡‹yv †aios ol€alai ›kivéve a fejezetek els• ol€alait• a fejezet”imet— †aiatla‹
ol€alai a szakasz”imet taitalmazzak— lé‹iaval ›vo‹allal• elvalasztva a f•sz‡vegt•l.
lzt a k‡vetkez•k醆e‹ •oz•atj‰k létie·
1. Allj‰‹k a fejlé”et taitalmaz• ol€alia— maj€ valassz‰k a Œov:X1U:» •ib~i me–
‹‘†o‹tot— maj€ a megjele‹• a•lak lioiiJ la†ja‹ ka†”solj‰k ki a žXvos ƒs vXv~1i~N
oib~i 1~v1~i:~ ~zoNos jel‡l•‹égyzetet. ˆ •eallit•a•lakok •ezaiasa ‰ta‹ a mai is–
meit m•€o‹ •eallit•atj‰k a fejlé”ek taitalmat— k‘l‡‹-k‘l‡‹ a †aios és a †aiatla‹ ol –
€alo‹.
⛐ Ho e:e| vìon »ôJosììoni s:ereìnen| o |enioì +og o: e|ő|o| ìer|o:eiì, o||or o žX
vos ƒs žXv~1i~N oib~i 1~v1~i:~ ~zoNos je|o|őneg:eìeì is»eì |e |e|| |o¡cso|
nvn|, »i+e| o ¡oroì|on o|Jo|i |eo||ììoso|oì »os|e¡¡ ne» ìvJjv| »ôJosììoni.
:. ˆ ”imek •eillesztésé•ez katti‹ts‰‹k el•sz‡i az egyik †aios ol€al fejlé”éie—
maj€ valassz‰k a BiszúvXs » Žizox» lcvƒn :izox. me‹‘†o‹tot.
¸. ˆ megjele‹• Žizox a•lak DoxU:iN1U: la†ja‹ valassz‰k ki a ŒiJizi1 ti†‰st
és a ŒiJizi1„…: foimat‰mot a fejezet !msor 1 stil‰sŸ ”imé‹ek •eszŸiasa•oz.
¡. Katti‹ts‰‹k az egyik †aiatla‹ ol€al fejlé”éie— maj€ ismételj‘k az el•z•eket az–
zal a k‘l‡‹•séggel— •ogy a Žizox a•lak DoxU:iN1U: la†ja‹ a ŠziN1 szakaszt is
m•€ositj‰k ˜-ie— •ogy a !msor 1 stil‰sŸ ”imek •elyett a !msor " stil‰sŸak kei‘lje–
‹ek fel€olgozasia. Vég‘l igazits‰k jo••ia a †aiatla‹ ol€ali él•fej sz‡vegét.
5e#v& ,ldala# )esz>"sa
ˆ BiszúvXs » TovƒsvoN1. me‹‘vel •ivj‰k el• a TovƒsvoN1 niszúvXs~ a•la–
kot— maj€ a€j‰k meg a 2e*v) stil‰st az •ib~i1ovƒs kivalasztasa ‰ta‹.
’a a fekv• ol€al vagy ol€alak ‰ta‹ ismét all• ol€alt szeiet‹é‹k— †ozi”io‹alj‰k
a sz‡vegk‰izoit az all•‹ak sza‹t ol€al els• •ekez€éséie— és szŸij‰‹k •e ismét egy ol–
€alt‡iést az 5lap,rtelmezett stil‰st kivalasztva.
oldalt$"ése#
ˆ•ogy a fekv• ol€alak •eillesztésé‹él latt‰k— az ol€alt‡iések‹ek kiemelt szeie–
†e va‹ a k‘l‡‹•‡z• ol€alstil‰sok œ mi‹t amilye‹ a 2e*v) és 5lap,rtelmezett stil‰s œ
•asz‹alata•a‹. ˆz ol€alt‡iéseket a Li•ie•“”e a sz‡vegt‘k‡i fels• szegélyé‹ek s‡–
tétkék szi‹ével jelzi.
+
+
`´ °'°ű  °'°°'°° '°° °° °´ °

'°ű '°

° '°° °° '°

°'°

´°'´°°°

' ° ´°°

' ° ´° '°°'° '° ' '°'°ű  '°

´°

'°' ° ''°°'°° °°° '°'´' '' °´ °'
°°''° '°

'
‚™ •ib~i~x
A: o|Jo|ìoresì je|:ő s:ìnì [e|ìñnő||re csere|íeìjv| o: lszxozox»BiXii…1Xsox o|
|o| Linvi•iii„i»ŽicJiiiNƒs |o¡jon: o: lcvƒNi sz…Nix |isìojono| Šzovicis
boxU:iN1U: s:o|os:o|on, o: •ib~i ƒs u~sXn1ovƒsix ¡onì|on |oììinìsvn| o
Šz…NniXii…1Xs [e|nyì|ô »envre, »ojJ +o|oss:vn| |i eg e|en| s:ìnì.
ˆz ol€alt‡iések a •ekez€ések t‰laj€o‹sagaké‹t kei‘l‹ek taiolasia— és a •ekez–
€ések vagy •ekez€ésstil‰sok •eallit• a•laka‹ak Šzovicniosz1Xs la†ja‹ is •ozzaféi–
•et•k. ˆ ˜8. ol€alo‹ igy allitott‰k •e— •ogy a fejezet”imek Ÿj ol€alo‹ kez€•€je‹ek.
ˆmikoi a C…:i~vox a•lakkal egy ”imol€alt szŸit‰‹k •e a €ok‰me‹t‰m‰‹k elejéie—
a Li•ie•“”e két ol€alt‡iést •elyezett el a sz‡veg•e‹· az Ÿj els• ol€al els• •ekez€é–
sé•e‹ szeie†l• ol€alt‡iés allitja •e az (ls) ol+al ol€alstil‰st— maj€ a maso€ik ol€al el–
s• •ekez€ésé•e‹ lév• ol€alt‡iés go‹€osko€ik az Ÿj ol€alo‹ val• kez€ési•l. lz a ma–
so€ik ol€alt‡iés ‹em taitalmaz •eallitott ol€alstil‰st— ezéit az (ls) ol+al ol€alstil‰s–
•a‹ •eallitott |o+eì|e:ő sìì|vsì œ ami az 5lap,rtelmezett œ veszi fel a maso€ik ol€al.
’ogya‹ allit•atj‰k •e— •ogy a maso€ik ol€al is (ls) ol+al stil‰sŸ legye‹`
1. Allj‰‹k a maso€ik ol€al els• •ekez€éséie a sz‡vegk‰izoiial— és valassz‰k ki a
Œov:X1U:» Bixizbƒs me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak Šzovicniosz1Xs la†ja‹ jel‡lj‘k •e az •ib~i1ovƒssii jel‡–
l•‹égyzetet— és valassz‰k ki mellette az (ls) ol+al stil‰st.
F( ,ldalst1lus lét"eh,zsa
ˆ fejezetek els• ol€ala gyakia‹
eltéi• foimazassal ie‹€elkezik— amit
egy Ÿj ol€alstil‰ssal val•sit‰‹k meg
a k‡vetkez• †él€a•a‹. ˆz Ÿj 2e.e%
zet*ez+) ol€alstil‰s •asz‹alata a‰to–
matik‰s· mi‹€e‹ !msor 1 ”im•e–
kez€és ilye‹ stil‰sŸ Ÿj ol€alo‹ kez–
€•€ik— ‰ta‹a †e€ig a‰tomatik‰sa‹
5lap,rtelmezett stil‰sŸ ol€al k‡vet–
kezik.
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak
•ib~is1…iUsox la†ja‹ talal•at• sti–
l‰slista •elyi me‹‘jé•e‹ valassz‰k ki az UJ. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• •ib~is1…iUs a•lak Šzivvizo la†ja‹ak •ƒv mez•jé•e‹ a€j‰k meg
a 2e.ezet*ez+) stil‰s‹evet— és valassz‰k ki a Kovi1xizo s1…iUs lista•a‹ az 5lap,r%
telmezett stil‰st ›¸™. a•ia•. ˆ fejezetek els• ol€ala ‰ta‹ eiie a stil‰sia valt vissza a
†iogiam.
¸. ˆz •ib~i la†o‹ allits‰k •e a
€ok‰me‹t‰m‰‹k ol€al•eallitasait
›maig•— t‘ki‡z‡tt ol€alak— soi–
egye‹•— maj€ katti‹ts‰‹k az •K
gom•ia. ˆz Ÿj stil‰s a sikeies létie–
•ozas ‰ta‹ megjele‹ik a Š1…iUsox
ƒs iov:XzXs a•lak •ib~is1…iUsox
la†ja‹.
¡. Valassz‰k ki a Š1…iUsox ƒs
iov:XzXs a•lak Bixizbƒss1…iUsox
la†ja‹ a Cimsoi š stil‰s •elyi me‹‘–
jé•e‹ a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot.
¸. ˆ megjele‹• a•lak Šzovicni
osz1Xs la†ja‹— a Tovƒsix szakasz–
¹º °

°'°
' ' °'°°'''

'° 

''°°°´°

° ° 
'°'°´°'°'°°´
¹' °

°'°
` ''

°°' ' 
''

'°°

 °°
'°´°°

°' '°
'°´°''°´°°ű  
''

'°°

 °'°°
'°° '°'°

 '°´
°°

°

°°' 
°°°

'''

°
Uj o|Jo|sìì|vs |eìreío:oso ‚š
•a‹ a koia••a‹ mai •eszŸit ol€alt‡iés mellé ka†”solj‰k •e az •l€alstil‰ssal jel‡l•–
‹égyzetet— és valassz‰k ki a 2e.ezet*ez+) ol€alstil‰st ›¸š. a•ia•. lzzel a fejezetek
‹em”sak Ÿj ol€alo‹ kez€•€‹ek— •a‹em az Ÿj 2e.ezet*ez+) ol€alstil‰ssal foimazva.
5e(ezete# p"atla! ,ldal,! val- #ezdése
ˆ fejezetek †aiatla‹ ol€alo‹ kez€ésé•ez a fejezetkez€• ol€alak stil‰sat— jele‹
†él€a•a‹ az Ÿj 2e.ezet*ez+) ol€alstil‰st m•€ositj‰k·
1. Allj‰‹k a 2e.ezet*ez+) stil‰sŸ ol€alia a sz‡vegk‰izoiial— maj€ valassz‰k a Œov
:X1U:» •ib~i me‹‘†o‹tot ›vagy katti‹ts‰‹k az ol€alstil‰s ‹evé‹ az
alla†otsoio‹•.
:. ˆ megjele‹• a•lak •ib~i la†ja‹— az •ib~iniXii…1Xs valaszt•lista•a‹ allits‰k
•e a žXv~1i~N éitéket. ’a sz‘kséges— a †iogiam ‘ies ol€alakat illeszt •e a‰tomati–
k‰sa‹ a †aiatla‹ ol€alo‹ val• kez€és•ez.
⛐ A: ovìo»oìi|vson |es:vrì vres o|Jo|o| |i:oríoìô| o nyo»ìoìos|ô| o: lszxozox»
BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i Wvi1iv» •vo:1~1Xs |o¡on o: ˆU1o:~1ixUs~N
niszúv1 0vis oib~i~x Nvo:1~1Xs~ je|o|őneg:eì |i|o¡cso|oso+o|. A PDF [or»o
ìv»v »enìes|en is |v|on |e|| |ernvn| o: vres o|Jo|o| |ei||es:ìeseì o ŒXJi» l,
vov1XiXs žDŒni. »env¡onììo| e|őíì+íoìô o||o| Ai1~iXNos » ˆU1o:~1ixU
s~N niszúv1 0vis oib~i~x i,vov1XiXs~ je|o|őneg:eìene| |e|o¡cso|oso+o|.
.as),#
ˆz ol€alstil‰sok•a‹— szakaszok•a‹ és sz‡vegkeietek•e‹ t‡•••asa•os sze€ést is
•eallit•at‰‹k— amivel jo••a‹ ki•asz‹al•at• a ie‹€elkezésie all• •ely. •em kell taita–
‹‰‹k a tŸl •osszŸ soiokt•l— kise•• •etûméietet valaszt•at‰‹k— és a ké†eket is k‡‹y-
‹ye••e‹ •eilleszt•etj‘k a sz‡veg•e ›¸š. ol€al•. ˆz ol€al- és keietstil‰sok•a‹ val•
•eallitas•oz •asz‹alj‰k a stil‰s•eallit• a•lak ’~sXnox la†jat. lgyé• •asz‹alat·
1. Žeglév• sz‡veg t‡•••asa•ossa alakitasa•oz jel‡lj‘k ki a sz‡veget— maj€ valasz-
sz‰k a Œov:X1U:» ’~sXnox. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak•a‹ allits‰k •e a •asa•ok szamat és a •asa•k‡z méietét. ˆz
•K gom•ia katti‹tas ‰ta‹ létiej‡‹ a t‡•••asa•os sz‡veg ›ami val•ja•a‹ egy Ÿj—
t‡•••asa•os szakasz— las€ Œov:X1U:» Šz~x~szox.•.
⛐ A ìo||íoso|os s:o+eg e|e +og vìon vj |e|e:Jes |es:vrosoro |eíeì s:v|seg, ío o
s:o+eg e|ejen +og o +egen ío:ìv| |eìre o íoso|o|oì. Fííe: o||jvn| o ìo||íoso|os
s:o+eg e|ejere +og +egere, es nyo»jv| |e o: /5):&7-345)6 |i||enìyñ|o»|inociôì.
ˆ •asa•ok k‡z‡tt a sz‡veg egye‹l•e‹ oszlik el ala†éitelmezés szeii‹t. ’a az ol –
€al vagy keiet magassagaig ki szeiet‹é‹k t‡lte‹i az els• •asa•ot sz‡veggel— akkoi
ka†”solj‰k ki az el•z• •eallit•a•lak•a‹ ˆ 1~v1~io: u~sXnox xozo11i icviNio ii
osz1Xs~ jel‡l•‹égyzetet. ˆ sz‡veg a€ott †o‹tja‹ is létie•oz•at‰‹k •asa•t‡iést a
BiszúvXs » TovƒsvoN1 a•lak ’~sXn1ovƒs valaszt•gom•javal.
Sz1!es ,ldala#
ˆ szi‹es— vagy teljes ol€al‹yi •attéiké†et taitalmaz• ol€alak ›ol€alstil‰sok• ké–
szitésekoi a k‘ls• maig•kat elt‘‹tetj‘k— és •elyette a •els• maig•kkal allitj‰k •e a
sz‡vegt‘ki‡t— mivel a k‘ls• maig•k •atteie ‹em m•€osit•at•·
1. ˆ Œov:X1U:» •ib~i» •ib~i la†o‹ allits‰k •e a maig•k méietét ‹‰llaia. Œi–
gyelmeztetést ka†‰‹k a le•etséges ‹yomtatasi †io•lémaia— €e •agyj‰k j•va a mûve–
letet.
:. ˆ ’X11ƒv la†o‹ allits‰k •e a •attéiszi‹t vagy •attéiké†et.
¸. ˆ Šzicƒivix la†o‹ katti‹ts‰‹k a ŽiNb ~ Nƒcv szicƒiv niXii…1Xs~ iko‹ia az
ˆi~vƒv1ii:izi11 szakasz•a‹.
‚˜ •ib~i~x
¡. ˆz ala†éitelmezett véko‹y szegély szi‹ét allits‰k •attéiszi‹ûie vagy fe•éiie—
maj€ a •els• maig•k éitékeké‹t a€j‰k meg az eie€eti maig•méieteket ›•a sz‘ksé–
ges— az lcviNio jel‡l•‹égyzet kika†”solasaval•.
⛐ Tv|ro:oìì s:ìnes o|Jo|o| |eo||ììosoío: íos:no|jv| o: o|o¡erìe|»e:eìì 61ros es 61%
ratlan o|Jo|sìì|vsì. A |eì o|Jo|sìì|vs Šzicƒivix |o¡jon o||ììsv| |e o ìv|ro:oìì |e|ső
»orgô|oì, »ojJ o Šzivvizo |o¡o|on o |o+eì|e:ő sìì|vsno| o »osi|oì o||ììsv| |e,
ìg ovìo»oìi|vson +o|ìo|o:i| o: eg»osì |o+eìő o|Jo|o| sìì|vso o 61ros es 61rat%
lan |o:oìì.
A íoììer vìô|og is |eo||ììíoìô o ¡JŽ| segeJ¡rogro» segììsege+e| (8o. o|Jo| ).
´'

°° °'°°'
 .aTo4BK ;5E<EZET
lAB<E/GZETEK
ˆ Wiitei sz‡vegszeikeszt• ‹agy segitséget ‹yŸjt a la•jegyzetek és végjegyze–
tek elkészitésé•e‹ és a‰tomatik‰s szamozasa•a‹. ˆ la•jegyzetek ‹em ”sak la† alji
jegyzetek le•et‹ek— •a‹em a •eallitas egyszeiû m•€ositasaval a végjegyzetek•ez •a–
so‹l•a‹ a €ok‰me‹t‰m vagy a szakasz végé‹ is ‡sszegyûjt•et•k. ˆ k‡vetkez•k•e‹
•em‰tatj‰k a la•jegyzetek kezelését és magyai ti†ogiaha‹ak megfelel• kialakitasat.
Sz2,z,tt l)(e%yzet )esz>"sa
1. Allits‰k a sz‡vegk‰izoit k‡zvetle‹‘l a la•jegyzettel ellat‹i kiva‹t sz‡vegiész—
sz• vagy ›tag•mo‹€at ‰ta‹ és valassz‰k a BiszúvXs » LXnJicvzi1» VƒcJicvzi1 me–
‹‘†o‹tot— maj€ a megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ ‹yomj‰k le az •K gom•ot. ˆ †iog–
iam •eilleszti a la•jegyzet soiszamat a sz‡vegk‰izoi •elyéie— maj€ a szeikesztés ez–
‰ta‹ az a‰tomatik‰sa‹ szamozott Ÿj la•jegyzet•e‹ folytat•€ik.'

:. ˆ f•sz‡veg•ez val• visszatéiés•ez ‹yomj‰k le a 5/2784& $+5 •ille‹tyût.
l)(e%yzet 2-d,s1tsa
1. Katti‹ts‰‹k a la•jegyzet i‹€exéie a f•sz‡veg•e‹ vagy k‡zvetle‹‘l a la•jegyzet
sz‡vegéie— és m•€osits‰k a‹‹ak taitalmat.
A 0)-5:345)6:5/2784& 5+ |i||enìyñ|o»|inociô |enyo»oso o [ős:o+eg|en s:inìen o
|o|jeg:eì s:o+egere +is:i o s:o+eg|vr:orì.
A $+5 es 5+ |vr:or»o:goìô |i||enìyñ||e| +egig|e¡|eJíeìvn| o |o|jeg:eìe|en.
⛐ Ho o [ős:o+eg|ő| vjonnon |eìreío:oìì vres |o|jeg:eì|e »oso|vn| s:o+egeì, o||or o
|ei||es:ìeìì |e|e:Jes ne» |o¡jo »eg o L1b.eg/zet sìì|vsì, ìg o:ì vìô|og |e|| |eo||ì
ìonvn| o Œov:XzXs es:|o:ìor +og o Š1…iUsox ƒs iov:XzXs o||o| segììsege+e|.
l)(e%yzet t$"lése és 2s,lsa
T‡i‡lj‘k a la•jegyzet i‹€exét a f•sz‡veg•e‹ a la•jegyzet t‡ilésé•ez. ˆz i‹€ex
kivagasaval és •eillesztésével a la•jegyzetet mas •elyie masol•atj‰k.
l)(e%yzet )ell1tsa
’a a la•jegyzet jelét ›szamozas vagy egyé• jel• vagy ti†‰sat ›la•jegyzet vagy
végjegyzet• szeiet‹é‹k m•€osita‹i a •eszŸias‹al mai latott †ai•eszé€a•lakkal— vi–
gy‘k a la•jegyzet i‹€exe elé a sz‡vegk‰izoit— maj€ valassz‰k ki a Šzivxisz1ƒs »
LXnJicvzi1ix ƒs vƒcJicvzi1ix. me‹‘†o‹tot.
l)(e%yzete# tip,%"'i(a
ˆ Wiitei ala†éitelmezett la•jegyzetszamozasa ki•agyja a soiszam ‰ta‹i †o‹–
tot— Ÿgy•ogy eii•l és a †o‹tot k‡vet• sz•k‡zi•l mag‰‹k‹ak kell go‹€osko€‹i ·
1. Valassz‰k ki az lszxozox» LXnJicvzi1ix ƒs vƒcJicvzi1ix. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak LXnJicvzi1ix la†ja‹ ˆU1o:~1ixUs szX:ozXs œ U1XN~ •e–
viteli mez•jé•e iij‰‹k •e egy †o‹tot és egy sz•k‡zt— és ‹yomj‰k le az •K gom•ot.
A||ììsvn| |e o [ős:o+ege+e| »egege:ő »ereìñ |eív:osì.

' '°

'°° ° '°

°'°°´°'´°

°°´°

'° °°°' ° °'´°

°°' '°°' °

 ´°

'° ´ '° '°'' ` '°

°'°°´°' °'°ű  °'°

°°' °°°°

´°

° °°°°°°´'' ° '°ű
´° '°°°

'°'
‚‚ LXnJicvzi1ix
¸. ˆ maso€lagos egéigom••al katti‹ts‰‹k a la•jegyzet sz‡vegé‹— maj€ a megjele–
‹• •elyi me‹‘•e‹ valassz‰k ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹–
tot ›ezzel a L1b.eg/zet •ekez€ésstil‰so‹ fog‰‹k m•€osita‹i•.
¡. ˆ megjele‹• †ai•eszé€a•lak BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la†ja‹ a€j‰k meg a k‡vetke–
z• éitékeket. BiuúzXs » Šzovic iio11 · ™ †t— BiuúzXs » liso sov · š˜ †t. ›’a a f•–
sz‡veg•e‹ š˜ †o‹tos •e•Ÿzas va‹.• Katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
Ko¡cso|jv| |i o »ogor ìi¡ogro[o|on riì|on íos:no|ì (neío o |o|jeg:eì »osi|
o|Jo|on +o|ô [o|yìoìosoì je|:ő) |enioì, +ogis e|+o|os:ìô+ono|oì.
¸. ˆ Œov:X1U:» •ib~i. me‹‘†o‹ttal •ivj‰k el• az •ib~is1…iUs a•lakot.
õ. ˆ LXnJicvzi1 la†o‹ a€j‰k meg a k‡vetkez• éitéket. livXi~sz1o voN~i»
’osszúsXc · ™¯.
Val-di )et*',#,zat a l)(e%yzeti!deI)e!
ˆ Li•ie•“”e altal a f•sz‡veg•e‹ el•elyezett i‹€exek ki”si‹yitett szamok— ame–
lyek ti†ogiahailag ‹em felel‹ek meg a kia€va‹yszeikesztés szamaia ›l. ˜‚. ol€al•.
Val•€i •etûfokozatot ka†‰‹k— •a •eallitj‰k a la•jegyzet-i‹€exek L1b.eg/zet%horgon/
kaiakteistil‰sa•a‹ a •amis fels• i‹€ex •elyett a Li‹‰x Li•eiti‹e G •etûti†‰s sups
›fels• i‹€ex• t‰laj€o‹sagat·
1. ’ivj‰k el• az $%% f‰‹k”i•gom• le‹yomasaval a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•e–
szé€a•lakot— maj€ valassz‰k ki a †ai•eszé€a•lak eszk‡ztaia‹ak maso€ik iko‹javal a
K~v~x1ivs1…iUsox la†ot.
:. ˆ L1b.eg/zet%horgon/ stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ katti‹ts‰‹k a Žobos…1Xs. me–
‹‘†o‹tia.
¸. ˆ megjele‹• kaiakteistil‰s †ai•eszé€a•lak žoz…„io la†ja‹ valassz‰k ki a •ov
:Xi valaszt•gom•ot a Œiiso iNbi, •elyett.
¡. ˆ Bi10xƒszii1 la†o‹ †e€ig a€j‰k meg a Linux Libertine G:sups=% •etû‹evet.
T$2)$s1tett l)(e%yzete#
ˆ la•jegyzet els• soia‹ak •e•Ÿzasa mellett gyakia‹ foi€‰l el• t‡m•‡s sze€és
is.' ˆ la•jegyzetszamokat ilye‹koi ”élszeiû jo••ia igazita‹i— •ogy az egy- és t‡••je–
gyû la•jegyzetszamok is azo‹os tavolsagia kei‘lje‹ek a la•jegyzet t‡m•jét•l. ˆ la•–
jegyzetszamok jo••ia igazitasat a Li•ie•“”e jele‹leg ”sak a Li‹‰x Li•eiti‹e G a>gn
›o|ign— vagyis igazitas• •etût‰laj€o‹saga‹ keieszt‘l tamogatja— ezt kell te•at a L1b%
.eg/zet%*ara*tere* stil‰s•a‹— vagyis a la•jegyzetek el•tti szamozas stil‰sa•a‹ •ealli–
ta‹i. ˆ jo••ia igazitas és a t‡m•‡sités lé†ései iészletese‹·
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak K~v~x1ivs1…iUsox la†ja‹ a L1b.eg/zet%*ara*%
tere* stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ katti‹ts‰‹k a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tia.
:. ˆ Bi10xƒszii1 la†o‹ a€j‰k meg a Linux Libertine G:a>gn=% •etû‹evet. ˆ la•–
jegyzetszamokat ezzel jo••ia igazitott‰k.
¸. ˆz š. †o‹t•oz •aso‹l•a‹ kéij‘k a L1b.eg/zet •ekez€ésstil‰st m•€ositasat— és a
megjele‹• †ai•eszé€a•lak BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la†ja‹ a€j‰k meg a k‡vetkez• éité–
keket. BiuúzXs » Šzovic iio11 · ˜‚ †t— BiuúzXs » liso sov · *˜¸ †t. ›’a a f•sz‡veg–
•e‹ š˜ †o‹tos •e•Ÿzas va‹.•
¡. žo‹t és sz•k‡z •elyett allits‰‹k •e ”sak †o‹tot az lszxozox» LXnJicvzi1ix
ƒs vƒcJicvzi1ix.» LXnJicvzi1ix» ˆU1o:~1ixUs szX:ozXs œ U1XN~ •eviteli me–
z••e‹. ›ˆ sz•k‡zzel a megol€as jele‹legi koilatja miatt a tizesek mai ‹em lesz‹ek
jo••ia igazitva.•
A ¸. ¡onì e| is íogíoìô, ío algn=# erìe|eì o||ììvn| |e. F: gors »ôJjo o s:e|| »o
gor |o|jeg:eìs:o»o:osno|, Je ego|i:o|ì s:o»o:osso| (¡nv»÷.) ne» »ñ|oJi|.

' '°

'°° ° '° °°°  '°

°'°°´°' ´°°°

°

'° °°°' ° ´°

°°´°

 ° ´° '°° °'°ű '' '°°'°' °°'°' ` °°'°´°°

 '° °°'° °°°''°' '°'° ' °°°°

´°

'° 
     °°° '°

''°°°ű  '°

°'°°´°'´°

°°' ' °''°

''°°°' °'°ű ''°
sups
a>gn
Csi||ogos |o|jeg:eìe| ‚¸
8silla%,s l)(e%yzete#
’a ol€ala‹ké‹t kile‹” la•jegyzet‹él t‡••ie ‹em kell szamita‹‰‹k— •asz‹al•at–
j‰k a •agyoma‹yos la•jegyzet-”sillagozast.
+
Csillagos la•jegyzetet a Li•ie•“”e
Gia†•ite •etûkészletei‹ek D!!t •etût‰laj€o‹sagaval készit•et‘‹k— amely az šœ,
szamjegyeket ”sillagozasia ›+— ++— +++— |— ||— |||— /— //— ///• alakitja. lzeket a
jeleket fels• i‹€ex•e tessz‘k— és sz•k‡zzel valasztj‰k el a la•jegyzetek sz‡vegét•l—
tova••a mi‹€e‹ ol€alo‹ Ÿjiakez€j‘k a la•jegyzetszamozast·
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak K~v~x1ivs1…iUsox la†ja‹ a L1b.eg/zet%*ara*%
tere* stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ katti‹ts‰‹k a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tia.
:. ˆ megjele‹• a•lak Bi10xƒszii1 la†ja‹ a€j‰k meg a Linux Libertine G:D!!t=%
•etû‹evet ›•a t‡m•‡sitj‘k a la•jegyzetet— akkoi az alg‹ •etût‰laj€o‹sagot is a€j‰k
meg a jo••ia igazitas•oz· Linux Libertine G:D!!t=%Ga>gn=%•.
¸. ˆ žoz…„io la†o‹ valassz‰k ki a Œiiso iNbi, valaszt•gom•ot a •ov:Xi •e–
lyett.
¡. Valassz‰k ki az lszxozox» LXnJicvzi1ix ƒs vƒcJicvzi1ix. me‹‘†o‹tot— és
a megjele‹• LXnJicvzi1ix ƒs vƒcJicvzi1ix niXii…1Xs~i †ai•eszé€a•lak LXnJicv
zi1ix la†ja‹ allits‰k •e az ˆU1o:~1ixUs szX:ozXs » ŠzX:oiXs valaszt•lista•a‹ az
•ib~i~NxƒN1 éitéket.
¸. ˆ ”sillag és a la•jegyzet k‡z‡tti sz•k‡z‹yi tavolsagot a megfelel• méietekkel
éij‘k el · a k‡‹yv š™ †o‹tos •etûméietû ”sillagos la•jegyzetei‹ek t‡m•‡sitett •ekez–
€ései‹él †él€a‰l a L1b.eg/zet stil‰s •eallitasai a k‡vetkez•k voltak· BiuúzXs » Šzo
vic iio11 · š˜ †t— BiuúzXs » liso sov · *š¸ †t.
Gyors »ego|Jos|enì, ío eg |o|jeg:eìne| ìo|| ne» [orJv| e|ő o: o|Jo|o|on, egeJi
|eg is »egoJíoìjv| o csi||ogoì o |o|jeg:eì s:o»oro. Vo|oss:v| o BiszúvXs » LXn
Jicvzi1» VƒcJicvzi1 »env¡onìoì, »ojJ ìrjvn| eg csi||ogoì o »eg¡e|enő ¡or|e
s:eJo||o| K~v~x1iv |e+iìe|i »e:ője|e. A [ős:o+eg|en i|yen|or íi|oson je|eni|
»eg o |oro|ìer|enì is »or [e|ső inJe:|en |e+ő csi||og, e:erì o L1b.eg/zet%horgon/
|oro|ìersìì|vs|on o||ììsvn| |e nor»o| ¡o:ìciôì o [e|ső inJe: íe|yeìì o |oro||on is
»erìeìeìì »ôJon (¸z. o|ro).
alte"!at1v l)(e%yzetsz2,zs
•em”sak a ”sillagozast— •a‹em a la•jegyzetszamokat is szokas fels• i‹€ex•e
te‹‹i a la•jegyzet sz‡vege el•tt.' Živel a la•jegyzet sz‡vege gyakia‹ kise•• •etûmé–
ietû— még i‹ka•• igaz az— •ogy a •amis •elyett •asz‹alj‰k az olvas•at••• val•€i •e–
tûfokozat az i‹€exek•e‹. l••ez a L1b.eg/zet%*ara*tere* stil‰s •etû‹evét allits‰k Li-
nux Libertine G:sups=%-re# Sa t‡m•‡sitj‘k a la•jegyzetet— akkoi ka†”solj‰k •e a
jo••ia igazitast is· Linux Libertine G:sups=%Ga>gn=%. ˆ jo••ia igazitott— š™ †o‹tos
la•jegyzetszamok eseté‹ a L1b.eg/zet •ekez€ésstil‰s k‡vetkez• •eallitasa
szavatolja— •ogy ,,-ig a szamok a sz‡vegt‘ki‡‹ •el‘l maia€‹ak· BiuúzXs » Šzovic
iio11 · 8 †t— BiuúzXs » liso sov · *˜˜ †t. ’a ,,-‹él ‹agyo•• szamok is el•foi€‰l–
‹ak— ‹‡velj‘k a sz‡veg el•tti •e•Ÿzast š˜ †o‹tia.
+

'°° ° °'''°°°´°'´ ° '°

°'°°´°' °°'°''° ° '°'°ű  '°°°´°° '°'' '°

°'°°´°'´°

°°' °

 °´ °´' '° '°'°ű  ´°

'° ´'
•i•as
*
•elyes*
¸z. o|ro. A íi|os es o jo+ììoìì csi||ogo:os o |o|jeg:eìje| |o:+eì|en »egoJosono|
D!!t
a>gn
sups
a>gn
 .ETE4BK ; 5E<EZET
TABlAZaToK
ˆ Li•ie•“”e f•me‹‘je k‘l‡‹ me‹‘†o‹tot •iztosit a ta•lazatok létie•ozasaia
és szeikesztéséie. ˆ ta•lazat”ellak tetsz•leges sz‡veget— ké†et és akai Ÿja•• ta•laza–
tot is taitalmaz•at‹ak. ˆ ta•lazat•eallitasok k‡z‡tt az Ÿj ol€alo‹ val• kez€és is meg–
talal•at•— ami leegyszeiûsiti a ”sak ta•lazatot taitalmaz•— gyakia‹ fekv• ol€alak lét–
ie•ozasat.
ˆ Li•ie•“”e ‹em tamogatja még az •†e‹Do”‰me‹t sza•va‹y•a‹ szeie†l•
ta•lazatstil‰sokat. Le•et•séget a€ azo‹•a‹ mai ta•lazatfoimat‰mok felvételéie és
mas ta•lazatoko‹ val• alkalmazasaia ›a‰tomatik‰s foimazas•. lgy kis kiegészitéssel
a ta•lazatstil‰sok egye‹éitékû altei‹ativajat val•sit•atj‰k meg val•€i ta•lazatstil‰–
sok ‹élk‘l is.
+
ˆz ‡sszetette•• ta•lazatokat azo‹•a‹ éi€emes sz‡veg•lokk•a‹ taiol–
‹i— igy †ai katti‹tassal illeszt•et‘‹k •e ‡sszetett— félig el•ie kit‡lt‡tt ta•lazatokat is
›õš. ol€al•.
T)lzat,# #ezelése
ˆ ta•lazatok •eszŸiasa•oz valaszt•atj‰k a Šta‹€ai€ eszk‡ztai ta•lazat iko‹jat
és a TXniXz~1» BiszúvXs » TXniXz~1. me‹‘†o‹tot is.
Šoiokat és oszlo†okat a ta•lazat szeikesztése soia‹ megjele‹• Ta•lazatok esz–
k‡ztai segitségével t‡i‡l•et‘‹k— illetve a€•at‰‹k •ozza a meglév•k•‡z.
Ta•lazat kivagasa•oz vagy masolasa•oz allj‰‹k a ta•lazatot megel•z• •ekez–
€és végéie— vagy a ta•lazatot k‡vet• •ekez€és elejéie a sz‡vegk‰izoiial— maj€ jel‡l–
j‘k ki a ta•lazatot az egéi vagy •ille‹tyûzet segitségével. ˆ t‡ilés•ez •asz‹al•at• a
TXniXz~1» Toviƒs » TXniXz~1 me‹‘†o‹t is.
⛐ A Jo|v»enìv» e|ejen, |o:+eì|env| o|Jo|ìores vìon, +og oss:eerő ìo||o:oìo|no|
¡ro||e»oì o|o:íoì o: vres |e|e:Jes |es:vroso o ìo||o:oì e|e. A||jvn| o: e|ső ce||o
e|ejere o s:o+eg|vr:orro|, »ojJ nyo»jv| |e o &7-345)6 |i||enìyñì, o»i i|yen ese
ìe||en o ìo||o:oì e|e s:vrjo |e o |e|e:Jesì, es ne» o ce||o|o.
ˆ TXniXz~1iov:X1U: a•lak eléi•et• a Ta•lazat eszk‡ztaii•l— vagy a TXniX
z~1» TXniXz~1 1Ui~JboNsXc~i. me‹‘†o‹ttal és a ta•lazat •elyi me‹‘jé••l is. ˆ
mai emlitett ol€alt‡iés mellett a ta•lazatok fejlé”é‹ek ismétl•€ését— a ta•lazat és so–
iai t‡iésé‹ek e‹ge€élyezését éi€emes kiemel‹i a •eallitasi le•et•ségek k‡z‘l.
Ez"esta%,ls t)lzat,#)a!
Ta•lazatok•a‹ ‹em ‡t— •a‹em mai ‹égy szamjegyt•l eziestagol•t •asz‹al‰‹k—
•ogy mi‹€e‹ szamjegy oszlo†os elie‹€ezést m‰tasso‹ ›¸¸. a•ia•. l••ez a th!u •e–
tût‰laj€o‹sag éitéket allits‰k ˜-ie a Linux Libertine G:th!u=? betTnévve>#
T)lzat'eli"at,# lét"eh,zsa
ˆ feliiat •eillesztése el•tt allits‰k •e a szamozas soiie‹€jét a magyai ‹yelv‹ek
megfelel•e‹ az lszxozox» BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i Wvi1iv» ˆU1o:~1ixUs
iiiiv~1 la† Œiiiv~1sovviNb szakasza•a‹— a ŠzX:ozXs iioszov elemet kivalasztva.
lze‹ a la†o‹ azt is •eallit•atj‰k— •ogy az Ÿj ta•lazatokat feliiattal •ozza létie a
†iogiam· e••ez a Linvi•iii„i Wvi1iv1XniXz~1 jel‡l•‹égyzetet ka†”solj‰k •e.
+
` '° °' °°''°

''°' '°°'°''°´°

 '°'°´°'° °°°°'°''° °°°°° '°°°' °° '°

' °'° '° °°'°

° °°'

°°

'°' ° '°

°'°

´°''°'°°

'°°°'°' 
°´ ° ´° ''°° °´ ° ´° °° '°'°°°

''°

°° '°''°´°

' '°

°'°

´°''° °°'°°'°ű '°° °''°'°°´°'
th!u
4 321
12 345
¹¹ °

°'°
`°'°°°'''° 
°´'°'°°°'°

 

°'°

´°'° 
'°'°°


To||o:oì[e|iroìo| |eìreío:oso ‚,
’a t‡••szi‹tes szamozast szeiet‹é‹k— akkoi a Linvi•iii„i Wvi1iv1XniXz~1-•oz
taitoz• ŠziN1 lista•a‹ a •iN„s •elyett valassz‰k ki a megfelel• éitéket ›a valtoztata–
sok a k‡vetkez• szamozas •eillesztésé‹él l醋ek élet•e a teljes €ok‰me‹t‰m•a‹•.
Žeglév• ta•lazatok•oz a BiszúvXs » Œiiiv~1. me‹‘†o‹t segitségével a€•a–
t‰‹k feliiatot. ˆ •eallit•a•lak a ta•lazat ala szŸija •e a ta•lazat szamat és feliiatat
taitalmaz• soit ›emellett •eka†”solja a ta•lazat lcv011 ~ xovi1xizovii t‰laj€o‹–
sagat is— •ogy a ta•lazatfeliiat és a ta•lazat egy ol€alo‹ maia€jo‹•.
Ugyelj‘‹k aiia— •ogy a ta•lazatfeliiat ‰ta‹ ‹em tesz‘‹k †o‹tot. ˆ feliiat— •a–
so‹l•a‹ a ké†feliiatok•oz— •etûvaltozata•a‹ és igazitasa•a‹ is téije‹ el a f•sz‡veg–
t•l ·
Ke"eszthivat#,zs t)lzat,#"a
•agyszamŸ ta•lazat eseté‹ k‘l‡‹‡se‹ •asz‹os le•et•ség— •ogy az ol€alszamot
vagy egyé• m•€os‰l• éitékeket taitalmaz• •ivatkozasokat a sz‡vegszeikeszt• a‰to–
matik‰sa‹ fiissiti. ˆ ta•lazatokia ›val•ja•a‹ a ta•lazatsoiszamot taitalmaz• •ekez–
€ésekie• a BiszúvXs » Kivisz1uiv~1xozXsox me‹‘†o‹ttal el••ivott †ai•eszé€a•–
lakkal szŸi•at‰‹k •e •ivatkozast. Valassz‰k ki a TXniXz~1 elemet a 1…vUs valaszt•–
lista••l— a •ivatkoz‹i kiva‹t ta•lazatot a KiJiioiƒs valaszt•lista••l— maj€ a€j‰k meg
a uiv~1xozXs niszúvXs~ valaszt•listaval— •ogy a ta•lazat szama ›ŠzX:ozXs• vagy
ol€alszama ›•ib~i• kei‘lj‡‹ a •ivatkozas•a.
Ho o ìo||o:oìvn|no| nincs sors:o»o (»inì o |ony+ e|ső ìo||o:oìono| o o. o|Jo
|on), íos:no|jvn| |ony+je|:őì:
1. Allj‰‹k a ta•lazat els• ”ellaja•a. Valassz‰k a BiszúvXs » KoNvvJiizo. me‹‘–
†o‹tot— maj€ a megjele‹• a•lak•a‹ a€j‰‹k meg egy ‹evet a k‡‹yvjelz•‹ek.
:. ˆ•ol •ivatkoz‹i akai‰‹k a ta•lazatia— valassz‰k a BiszúvXs » Kivisz1uiv~1
xozXsox me‹‘†o‹tot— maj€ a T…vUs lista•a‹ a KoNvvJiizox elemet— vég‘l a KiJi
ioiƒs valaszt•lista•a‹ az el•z•leg mega€ott k‡‹yvjelz•t.
ma%ya" !ével&s #e"eszthivat#,zs,#
Két le•et•ség ki‹alkozik aiia— •ogy a keieszt•ivatkozasok•a‹ megjele‹•— a
szeikesztés soia‹ valtoz• szamok elé a‰tomatik‰sa‹ a •elyes magyai ‹ével• ›o
vagy o:• kivalasztasia kei‘lj‡‹. ˆ Žagyai ‹ével•s keieszt•ivatkozasok eszk‡ztai
+

tele†itésével— illetve •eka†”solasaval ›•ƒzi1» lszxoz1Xv~x» Ž~cv~v Nƒviios xi
visz1uiv~1xozXsox• a †iogiam a ta•lazat- és ké†soiszamokat a‰tomatik‰sa‹ m•–
€os‰l• magyai ‹ével•vel is •e t‰€ja szŸi‹i.
Jo•• megol€ast ‹yŸjt•at a Li‹‰x Li•eiti‹e és Bioli‹‰m G •etûkészletek arti
›orìic|e, vagyis ‹ével•• t‰laj€o‹saga— mivel az tetsz•leges szamia— igy a mez••ivat–
kozassal megjele‹itett ol€alszamokia és fejezetszamokia is mûk‡€ik. ’asz‹alata–
•oz jel‡lj‘k ki a szamot a sz‡veg•e‹— és ka†”solj‰k •e a t‰laj€o‹sagot †él€a‰l a Li-
nux Libertine G:arti=% •etû‹év mega€asaval. lzek ‰ta‹ a szam el•tt megjele‹ik a
magyai ‹ével•. ’a mo‹€atkez€• ‹agy•etûvel szeiet‹é‹k a ‹ével•t— akkoi a€j‰k
meg a caps=% •eallitast is· Linux Libertine G:arti=%Gcaps=%. ˆ ti†ogiahai eszk‡ztai
tova•• egyszeiûsiti ezeket a mûveletet az arti és a caps t‰laj€o‹sag ki-•e ka†”sola–
saia szolgal• iko‹jaival.
+
°'''°´'°°'°°°'''°°°'°°°"°°°'°°°''°'°°'°°°°''
.¡. ìo||o:oì
vagy
.¡. ìo||o:oì. A ìo||o:oì cì»e
arti
caps
‚8 TXniXz~1ox
T)lzat,# st1lus!a# 'elvétele
lgazi ta•lazatstil‰sokat maki•†iogiamozassal t‰€‰‹k kezel‹i ›8‚. ol€al•— €e az
a‰tomatik‰s ta•lazatfoimat‰mok ki••vit•et•k sajat foimat‰mmal is· e••ez allj‰‹k
a sz‡vegk‰izoiial a foimazott ta•lazat‰‹k•a— valassz‰k ki a TXniXz~1» ˆU1o:~1i
xUs iov:XzXs me‹‘†o‹tot— maj€ a megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ katti‹ts‰‹k a
’ozzX~bXs gom•ia. ˆz Ÿj ta•lazatfoimat‰m a ‹év mega€asa ‰ta‹ megjele‹ik a
†ai•eszé€a•lak foimat‰mlistaja•a‹.
T)lzat aut,2ati#us ',"2zsa
ˆz elkészitett ta•lazatfoimat‰mot a mai meglév• ta•lazatoko‹ is alkalmaz•at–
j‰k az ˆU1o:~1ixUs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak segitségével. Allj‰‹k a foimaz‹i ki–
va‹t ta•lazat•a a sz‡vegk‰izoiial. ’ivj‰k el• a TXniXz~1» ˆU1o:~1ixUs iov:X
zXs me‹‘†o‹ttal a †ai•eszé€a•lakot— maj€ valassz‰k ki a Œov:X1U: lista•a‹ a ta•–
lazatfoimat‰mot és katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
’a a TXniXz~1» BiszúvXs » TXniXz~1 me‹‘†o‹t segitségével ›vagy a 0)-5:
$%? le‹yomasaval• •oz‰‹k létie Ÿj ta•lazatot— a ta•lazatfoimat‰mot is mega€•atj‰k
a megjele‹• †ai•eszé€a•lak ˆU1o:~1ixUs iov:XzXs gom•javal.
T)lzat',"2tu2 2-d,s1tsa
ˆz ˆU1o:~1ixUs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak fel•asz‹al• altal létie•ozott ta•la–
zatfoimat‰mai ”sak t‡iléssel és Ÿjiafelvétellel m•€osit•at•k.
3élda a t)lzat',"2zs"a
lgéiiel is k‡‹‹ye‹ méietez–
•et• ta•lazatokat ka†‰‹k— •a a
TXniXz~1» TXniXz~1 1Ui~JboN
sXc~i » TXniXz~1 la†o‹ •eka†–
”solj‰k a ViszoNvi~cos jel‡l•–
‹égyzetet— maj€ a ta•lazatot sz‡–
vegkeiet•e‹ •elyezz‘k el ›••ve•–
•e‹ a k‡vetkez• fejezet•e‹•. ’a
ilye‹koi a ta•lazat szélességét
š™™¯-ia allitj‰k— a ta•lazat mi‹€ig
kit‡lti a sz‡vegkeietet.
ˆ ¸‚. a•ia‹ lat•at• ta•lazat
éi€ekessége ›az ¸˜. ol€alo‹ ismei-
tetett lekeiekités mellett•— •ogy a ia”svo‹alak ‹em éi‹ek el a ta•lazat széléig— ”sak a
•attéiszi‹. lzt egy-egy ‘ies széls• oszlo† •eszŸiasaval és ia”svo‹al ‹élk‘li kialaki -
tasaval sikei‘lt eléi‹i ›†o‹tosa••a‹ a széls• oszlo†ok ‹em ‘iesek— taitalmaz‹ak
egy-egy sz•k‡zt az els• ”ellaj‰k•a‹— •ogy a ta•lazat kijel‡lése és a TXniXz~1» Žƒ
vi1izo» •v1i:Xiis osziovszƒiissƒc me‹‘†o‹ttal val• foimazasa ‰ta‹ sz•k‡z‹yi
szélességet vegye‹ek fel•. ˆ •attéiszi‹ is ”sak a ta•lazat els• soia‹ak ‹égy ”ellajaia
va‹ •eallitva— a ta•lazat ‹agy iészé‹ek— és a ta•lazat alatti tei‘let szi‹ét a sz‡vegke-
iet •attéiszi‹e a€ja— igy egy •elye‹— a sz‡vegkeiet •eallitasai•a‹ m•€osit•at• a ta•-
lazat ala†szi‹e.

Adatok
REND: Rodentia (rágcsálók)
CSALÁD: Caviidae (tengerimalacflk)
!A": Cavia #orcell$s (tengerimalac)
%estt&meg: 700 g (nőstény) – 1200 g (hím)
%est'oss(: 20–25 cm
Nemi rettsg: nőstény 4 hetes korban
hím 3–5 hetes korban
)em'essg 'oss(a: 63–6 na!
*tódok s(áma: 1–6 ("t#agosan 3)
%i#ik$s tá#lálk: $%& s'éna& gy(m)#cs)k& ')#dség
+lettartam: 4–7 é*
¹¹ °

°'°
¹°

°'°

´°' ´°
'°°'°'°'°°° 
`´ °´'°'°' 
´°

'°°

°° ° 
´° '°°'°'°' 
´°

'°°

°°

°°' °°°'°'°
'°ű °° '°

''°´'' 
'° '°'°'°''

'°'' °''°

 
'°'°' '''°'°

°

°°´ °´ 
°'°°'°

'° '°'
''°'°°' ° 
°''°' °°
'°'''
 @Gol8a4BK ;5E<EZET
KÉ3EK ÉS SZHVE/KErETEK
ˆ ké†eket Li•ie•“”e a ké†feliiat •eillesztésével sz‡vegkeiet•e‹ •elyezi el—
amit keietstil‰sok alkalmazasaval egységese‹ méietez•et‘‹k és †ozi”io‹al•at‰‹k.
Képe# )eillesztése
ˆ vag•la†os k醕eillesztés mellett a ké†eket •eilleszt•etj‘k fajl••l és la†olva–
sassal is a BiszúvXs » Kƒv me‹‘‹ keieszt‘l.
Valassz‰‹k vektoios vagy megfelel• fel•o‹tasŸ •ittéiké†es ké†eket kia€va–
‹y‰‹k megjele‹ésé‹ek ›‹yom€a vagy i‹tei‹et• megfelel•e‹. •yom€ai kivitelezés
eseté‹ •asz‹alj‰‹k legala•• ˜¸™-¸™™ €†i-s
+
fel•o‹tasŸ •itké†eket a megfelel• mi‹•–
ség eléiésé•ez· az ol€alo‹ lat•at• k‡ite ‚™™ €†i-s fel•o‹tasŸ lett azzal— •ogy a k醖
foimat‰m•a‹ ,˜ €†i-s fel•o‹tasŸia •eallitott ‹agyméietû ›˜õ0‚8 ”m-es• •itké†et
š8¯-ia méietezt‘k a Li•ie•“”e-•a‹.
A |eìñ|es:|eìe| [e|eìe[eíer, Je s:o|oJon nogììíoìô +e|ìoros ¡i|ìogro»joiì is
íos:no|íoìjv| |e¡|enì (¸¸. o|ro). A: UnicoJe |oro|ìers:o|+ony cso| o |egvìô||i
|ioJoso+o| ìo|| s:o: vj ¡i|ìogro»»o| |ő+v|ì (|osJ ,.. o|Jo| ).
Képe# 2é"etezése6 v%sa és #$")e'uttatsa
ˆ •eillesztés ‰ta‹ a ké†et allits‰k
a kiva‹t méietûie. ’a egéiiel végezz‘k
az atméietezést— ‹yomj‰k le k‡z•e‹ a
345)6 •ille‹tyût a ké† aia‹yai‹ak meg–
taitasa•oz. ’a ‹em sza•a€kézi méiete–
zést szeiez‹é‹k— katti‹ts‰‹k a ké†e‹
kétszei a Kƒv •eallit•a•lak meg‹yita–
sa•oz— maj€ a LivXcXs la†o‹ a€j‰k
meg az Ÿj méietet szazalék•a‹
vagy egyé• méiet•e‹. ˆ ké†et
megvag•atj‰k mi‹€e‹ ol€ala–
i•l. ˆz ˆnszoiú1 :ƒvi1
:ic1~v1Xs~ valasztasaval a
vagott méietet a ké† eie€e–
ti méietéie ‹agyitj‰k. ˆ va–
gas ”sak a ké† megjele‹ité–
sét m•€ositja. Šza•a€kézi va–
gast a Li•ie•“”e Diaw-
•a‹ a Kƒv iivXcXs~ iko‹–
‹al kéi•et‘‹k ›•a a ia”s‹al h‹oma••
levagast szeiet‹é‹k— taits‰k le‹yomva
a 0)-5 gom•ot•. ˆz eie€mé‹yt iia‹yi–
tott •eillesztéssel— •itké†ké‹t vagy
GDl-metafajlké‹t szŸij‰k •e a Wii–
tei•e ›itt a vagas mai ‹em visszaallit–
•at••. ˆ KovniiU11~1Xs la† •ealli–
tasaival a sz‡veget a ké† mellé t‡i–
€el•etj‘k. ˆ Tƒvxoz szakasz•a‹
allits‰‹k •e tavolsagot a sz‡veg és
a ké† k‡zé. ’a ‹em a ké†et maga–
•a foglal• téglala†ot— •a‹em a ké–
†et szeiet‹é‹k k‡i•ef‰ttat‹i—
ka†”solj‰k •e a KovvoN~i jel‡–
l•‹égyzetet. ’a iossz az a‰to–
matik‰s k‡ivo‹al— iajzolj‰‹k
egy masikat a Œov:X1U:»
KovniiU11~1Xs » KovvoN~i
szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹ttal. ˆ
ké† a mellékelt m•€o‹— •a–
sa•os elie‹€ezéssel ›és olvas–
•at•a‹ ‹agy •asa•k‡zzel• a sz‡veg k‡–
ze†éie is •elyez•et•.
+
°''”•–—˜™š›œ™•žŸ"' ™°´ °° °° '°'''° '´(¹ °°' °°ű  '°°'°' ´°

°° ` °'°''°

'' '°'°

°'°ű °'

 ¹ºº °'''°' '°´°°ű °'' ° '°

 °'°°ű °

°°ű  
°'´°'°°°°

 ´¹ºº °'' '°'°°°'°

' °'´'°'

' ` '° '° °°°

° ´'

°° '°

'°'°°

' °°° ''°° °°° °''°' °´ °'´°'°°°°

 °°

°°

° 
°'°'´'

°' '°°

°´'

°°°°°

°°

' °'°

° °'

°°' °

'°° °

 '°'°'°         ' °°´°°

' °´ °

''°'´°ű  °

 '°'°'° '°'°

'°°ű ' °''°

 °'´°

'' 

´°°° °

''°°°ű  '°°'°' °°´´°

' '°

''° ° °°°'°'°'°ű  °

'°°'°'°' ´°°°°° ° '°'°

'°''

''°' °°°' °° '°

''°°'°°° ' '°'°

°' °

'°°'°' 
°'°'°' ''

¹( °

°'°
'''°'°ű  ''°'°° 
'°'°°°° '°'°''°' 
'°&''¹´¹' °

 ¹°´ 
° ''°°´ ''°°''° 
'°&'ººº °°°

°' 
'°'°''°''°´'

°'°

° 
° ''°°´ ''°°'''°° 
°°'°ű '°

´'°'°'°°°'
¸™ Kƒvix ƒs szovicxivi1ix
Kép p,zi+i,!lsa
ˆ •eillesztett ké†ek ala†éitelmezés szeii‹t a •ekez€és•ez va‹‹ak •oigo‹yoz–
va. ’a a ké†et egy katti‹tassal kijel‡lj‘k— a •ekez€és •al fels• saika•a‹ megjele‹ik
a •oigo‹y iko‹ › •. ˆ •oigo‹y iko‹t megiaga€va a ké†et mas •ekez€és•ez •oigo–
‹yoz•atj‰k. ˆz egéiiel vagy a k‰izoimozgat• •ille‹tyûkkel a ké†et a •ekez€ése‹
•el‘l tetsz•leges •elyie te•etj‘k— ami egye€i foimazaské‹t kei‘l taiolasia— las€ a
k醕eallit• a•lak T…vUs la†ja‹— a žoz…„io szakasz•a‹.
Ugya‹itt a ’ovcoNv szakasz•a‹ a •ekez€és •elyett az ol€al•oz— keiet•ez ›ke–
iete‹ •el‘li ké†ek‹él•— vagy egy kaiaktei•ez is •oigo‹yoz•atj‰k a ké†ei‹ket. ’a a
K~v~x1ivxƒN1 éitéket valasztj‰k— akkoi a ké† kaiakteiké‹t viselke€ik. žél€a‰l az
el•••i •oigo‹y iko‹ › • igy kei‘lt •eallitasia·
1. ˆ LivXcXs la†o‹ a Kƒv :ƒvi1i szakasz•a‹ a szélesség‹ek és magassag‹ak is a
•etûméietet ›š˜ †o‹t• a€t‰k meg.
:. ˆ T…vUs la†o‹ a ’ovcoNv szakasz•a‹ a K~v~x1iviNxƒN1 valaszt•gom•ot— a
žoz…„io szakasz•a‹ a Œ0ccoiicis soi két valaszt•listaja•a‹ a Kozƒvvi és ”élké‹t a
Šov éitéket valasztott‰k ki.
Képe# sz2,zsa
ˆ ké†feliiat •eillesztése el•tt allits‰k •e a szamozas soiie‹€jét a magyai ‹yelv–
‹ek megfelel•e‹ az lszxozox» BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i Wvi1iv» ˆU1o:~1i
xUs iiiiv~1 la† Œiiiv~1sovviNb szakasza•a‹— a ŠzX:ozXs iioszov elemet kiva–
lasztva. lze‹ a la†o‹ azt is •eallit•atj‰k— •ogy a ké†eket ›kivéve a vag•la†i•l •eil –
lesztetteket• eleve feliiatokkal illessze •e a †iogiam· e••ez a Linvi•iii„i Wvi1iv
xƒv jel‡l•‹égyzetet ka†”solj‰k •e. ’a t‡••szi‹tes szamozast szeiet‹é‹k— akkoi a
Linvi•iii„i Wvi1ivxƒv-•ez taitoz• ŠziN1 lista•a‹ a •iN„s •elyett valassz‰k ki a
megfelel• éitéket ›a valtoztatasok a k‡vetkez• szamozas •eillesztésével l醋ek élet–
•e•.
Kép'eli"at,#
ˆ ké† •elyi me‹‘jé•e‹ vagy a BiszúvXs » Œiiiv~1. me‹‘•e‹ szŸi•at‰‹k •e
feliiatot a ké† ala. ˆ feliiatok ‰ta‹ ‹em tesz‘‹k †o‹tot. ˆ feliiat •etûvaltozata•a‹
és igazitasa•a‹ is téije‹ el a f•sz‡vegt•l. lzt az 1bra •ekez€ésstil‰s •eallitasaval éi–
•etj‘k el— ie‹€szeii‹t olya‹ t‡m•‡sitéssel— a•ol az ‰tols• soit k‡zé†ie igazitj‰k·
1. ˆ ké†feliiat •ekez€ésé‹ek •elyi me‹‘jé•e‹ valassz‰k a Bixizbƒs s1…iUsXN~x
szivxisz1ƒsi. me‹‘†o‹tot az 1bra •ekez€ésstil‰s m•€ositasa•oz.
:. ˆ megjele‹• a•lak lc~z…1Xs la†ja‹ak U1oiso sov valaszt•listaja•a‹ allits‰k •e
Kozƒvvi éitéket. lgy az egysoios ké†alaiiasok k‡zé†ie lesz‹ek igazitva— a t‡••soios
ké†alaiiasok †e€ig t‡m•‡sitve— az ‰tols•— k‡zé†ie igazitott soi kivételével.
Sz$ve%#e"ete# st1lus!a# )ell1tsa
ˆ ké† és a feliiat egy Ÿj— egye€i foimazasŸ sz‡vegkeiet•e kei‘l a feliiat •eszŸ–
iasa ‰ta‹. ˆ sz‡vegkeiet atméietezését a ké† is k‡veti a •eallitasai miatt ›š™™¯ iela–
tiv szélesség és i‡gzitett méietaia‹y— las€ a ké† T…vUs la†ja‹•. ˆ keietstil‰sokkal
egységese‹ m•€osit•atj‰k a kés•••iek•e‹ ké†ei‹k †ozi”i•jat— szegélyeit és egyé•
•eallitasait. l••ez az egye€i foimazasokat el kell tavolita‹‰‹k a ké†i•l— amit egy–
szeiûe‹ megte•et‘‹k valamelyik— akai ‰gya‹azo‹ keietstil‰s alkalmazasaval ·
1. Katti‹ts‰‹k a keiet szegélyé‹ a kijel‡lés•ez— maj€ •ivj‰k el• a Š1…iUsox ƒs
iov:XzXs a•lakot.
:. ˆ 7eretst!luso* la†o‹ a sz‡vegkeiet‹ek megfelel• keietstil‰s va‹ kivalasztva—
ala†éitelmezés szeii‹t ez a 7eret. Katti‹ts‰‹k kétszei a stil‰s ‹evé‹ a keietstil‰s al–
,

#

s
s
(
&
v
e
g
: -
ik
i#

d
ia
,

#

s
s
(
&
v
e
g
: -
ik
i#

d
ia
,

#

s
s
(
&
v
e
g
: -
ik
i#

d
ia
S:o+eg|ereìe| sìì|vsono| |eo||ììoso ¸š
kalmazasa•oz ›jele‹ eset•e‹ az egye€i foimazasok eltavolitasa•oz•. ’a még ‹em
m•€ositott‰‹k a 7eret stil‰s foimat‰ma‹— megjele‹ik az ala†éitelmezett szegély.
⛐ F|ő[orJv|, íog o |ereì [rissììeseíe: »os |ereìsìì|vsro |e|| +o|ìoni, es vìono +iss:o!
¸. ˆ keietstil‰s •eallitasa•oz valassz‰k ki a stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a
Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot. ˆ szegély elt‘‹tetésé•ez katti‹ts‰‹k a Šzicƒivix la†
Šzicƒiv iiviNbizƒsi» ˆi~vƒv1ii:izi11 szakasza•a‹ a Šzicƒiv Nƒix0i iko‹ia.
¡. ˆ KovniiU11~1Xs la†o‹ allits‰k •e a •iN„s éitéket— •a a ké† mellé ‹em szeiet–
‹é‹k sz‡veget t‡i€el‹i ›sz‡veg és ké† igy is kei‘l•et egymas mellé a ké† maig•ia
•elyezésével vagy •asa•os elie‹€ezéssel— las€ ¸õ. a•ia•. ’a az •v1i:Xiis k‡i•ef‰tta–
tast valasztj‰k— a T…vUs la† žoz…„io szakasza•a‹ •ataiozz‰k meg a ké† vizszi‹tes el–
•elyezke€ését.
’a a kés•••iek•e‹ m•€osita‹i szeiet‹é‹k a ké†ek •eallitasait— azt egy •elye‹—
az alkalmazott keietstil‰s •eallitasai•a‹ te•etj‘k meg.
¸o. o|ro. Ke¡ o »orgôn, o íoso||on es o íoro»íoso|os s:o+eg |eì íoso|joro i||es:ì+e
ma"%- #e"etst1lus lét"eh,zsa
ˆ ¸õ. a•ia els• †él€aja‹ a ké† a szélesie •eallitott maig•ia kei‘l. ˆ k‡vetke–
z•k•e‹ létie•ozott Ÿj keietstil‰ssal egy katti‹tassal a maig•ia •elyez•et•k és méie–
tez•et•k a ké†ek vagy a ké†et és alaiiast taitalmaz• sz‡vegkeietek·
1. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak Kivi1s1…iUsox la†ja‹ a Kivi1 stil‰s •elyi me–
‹‘jé•e‹ valassz‰k ki az UJ. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak Šzivvizo la†ja‹ a€j‰k meg a 8arg9 ‹evet.
¸. ˆ T…vUs la† žoz…„io szakasza•a‹ allits‰k •e a maig•ia •elyezést· V…zsziN1is'
B~ivoi— :ƒv1ƒx · õ †t— „ƒi' Jonn oib~iszicƒiv. •l€alt‘ki‡zés eseté‹ ka†”solj‰k •e
a žXvos oib~i~xoN 10xvozƒs jel‡l•‹égyzetet— és valassz‰k a Bii0ivoi és K0iso
oib~iszicƒiv éitékeket.
ˆ k‡‹yv ‹agyo•• a•iai a maig• felét is elfoglaljak— •ai ‹em a maig•‹ •elyez–
ke€‹ek el. l••ez azt a le•et•séget •asz‹alt‰k ki— •ogy a sz‡vegkeiet szélessége ki –
se••ie is allit•at•— mi‹t a ké†é— amit taitalmaz.
Kise•• szélességû sz‡vegkeietet •asz‹al‰‹k akkoi is— •a az el•z• t‘ki‡z‡tt a•–
iakat ‹em a maig•ia— •a‹em †o‹tosa‹ a maig• •els• szegélyé•ez akaij‰k †ozi”io–
‹al‹i. ˆ †io•lémat a k‡i•ef‰ttatas és a t‘ki‡zés kom•i‹a”i•ja jele‹ti— mivel ekkoi a
ké†et taitalmaz• sz‡veg€o•oz •al és jo•• ol€ala‹ is téik‡zt kell •eallita‹‰‹k a Kov
niiU11~1Xs la†o‹. ˆ k‘ls• téik‡z megsz‘‹tetésé•ez e‹‹ek méietével ”s‡kke‹ts‘k
a sz‡veg€o•oz szélességét a T…vUs la†o‹.
ˆ k‡‹yv ‹agyo•• a•iai‹ak feliiatai a maig•‹ •elyezke€‹ek el. lzek olya‹
/ 4old
ˆ ’ol€ a Œ‡l€ •olyg• egyetle‹ kiséi•jé‹ek
›•ol€ja‹ak• ‹eve. ˆ Œ‡l€t•l val• atlagos tavol–
saga ¸8‚ ‚™˜ kilométei— ‹agyja••l a Œ‡l€ atmé–
i•jé‹ek ¸™-szoiosa— mas méitékegység szeii‹t
™—™™˜ Csl— vagy š—¸ fé‹ymaso€†ei” ›a •a†
visszavei•€• fé‹ye š—¸ maso€†ei” alatt j‰t el
i•la a f‡l€i meghgyel••‡z•. Atméi•je ¸‚,õ ki–
lométei— •ozzavet•leg a Œ‡l€é‹ek ‹egye€e. lz–
zel a ’ol€ a •a†ie‹€szei ‡t‡€ik leg‹agyo••
•ol€ja a J‰†itei •aiom •ol€ja— a Ga‹‘mé€ész—
a Kalliszt• és az lo— valami‹t a Šzat‰i‹‰sz Ti –
ta‹ •ol€ja ‰ta‹.
ˆ felszi‹i ‹e•ézségi gyois‰las ›és igy a tes –
tek sŸlya• k‡i‘l•el‘l •ato€a a f‡l€i‹ek— igy a
iajta jai• ûi•aj•sok a 8™œ,™ kg-os ûii‰•a•a‹
is k‡‹‹ye€é‹ t‰€tak mozog‹i— ‰gial‹i. ˆ lég–
k‡i •ia‹ya miatt az ég•oltja teljese‹ fekete
‹a††al is. K‡t‡tt keii‹gése miatt mi‹€ig
‰gya‹az az ol€ala foi€‰l a Œ‡l€ felé— és az i‹–
‹e‹s• ol€ala‹ all• •ol€i meghgyel• ›†él€a‰l
az ˆ†ollo ûi•aj•sai• szamaia a Œ‡l€ mi‹€ig
‰gya‹ott latszik all‹i az ége‹ ›†eisze •oly–
g•‹k ‰gya‹Ÿgy fazisokat m‰tatva elfogy és
megtelik— a•ogy az a f‡l€i ége‹ is lat•at• a
’ol€ eseté•e‹•. ˆ ’ol€i•l azo‹•a‹ a Œ‡l€‹ek
‹em mi‹€ig ‰gya‹az az ol€ala latszik.
ˆ ’ol€ k‘l‡‹leges •elyet foglal el az em•e–
iiség k‰ltŸit‡ité‹eté•e‹ is. ˆz •skoi és az
•koi vallasai•a‹ a ’ol€at iste‹ség‹ek teki‹tet–
ték. ˆ legismeite•• •ol€iste‹ségek a g‡i‡g mi–
tol•gia•eli Šzelé‹é— vagy i•mai megfelel•je—
L‰‹a iste‹‹•— €e az egyi†tomiak ’o‹sz‰ iste–
‹ét•l kez€ve a majak lx”•elé‹ at az észak-ame–
iikai ‹ava•• i‹€ia‹ok Yoo1gai as€z22‹ iste‹–
‹•jéig t‰”at‹yi k‰ltŸia•a‹ tisztelték iste‹ké‹t
a ’ol€at.
K‡zelsége miatt mai iég•ta vizsgaljak; e‹–
‹ek f• m•€szeie sokaig a viz‰alis meghgyelés
volt ›sza•a€ szemmel— maj€ tav”s•vel— elei‹te a
Œ‡l€i•l— maj€ mû•ol€aki•l is•. lgy f•leg €om–
•oizatai•l gyûjt‡ttek mi‹€ iészletese•• a€ato–
kat.
ˆ ’ol€at el•sz‡i egy szovjet ûiszo‹€a— a L‰–
‹aœš éite el š,¸,-•e‹ a L‰‹a-†iogiam keieté–
•e‹— ez azo‹•a‹ még ”sak elie†‘lt mellette. ˆz
els• em•ei alkotta taigy— amely val••a‹ elj‰–
tott a ’ol€ia— a L‰‹aœ˜ szo‹€a volt— szi‹té‹
még š,¸,-•e‹— a szo‹€a egyszeiûe‹ •e”sa†•–
€ott a felszi‹•e és megsemmis‘lt. ˆ L‰‹aœ¸
volt az els• ûieszk‡z— amely k‡zelké†et készi–
tett a •ol€felszi‹i•l— amikoi elie†‘lt mellette.
ˆz els• sikeies sima leszallas a L‰‹aœ, szo‹€a–
•oz fûz•€ik— amikoi š,õõ. fe•i‰ai ¸-a‹ szallt le
sikeiiel a •”ea‹‰s žio”ellai‰mo‹. •em sokkal
kés•••— š,õõ. a†iilis ¸-a‹ a L‰‹a-š™ lett az els•
szo‹€a— amely ’ol€ k‡i‘li †alyaia allt.
ˆ ’ol€at ‹em”sak ûiszo‹€akkal k‰tattak—
•a‹em mi‹€e€€ig ez az egyetle‹ olya‹ Œ‡l€‡‹
kiv‘li égitest— amelye‹ em•ei is jait. ˆz ameii –
kai ˆ†ollo-†iogiam keieté•e‹ el•sz‡i az ˆ†ol–
loœ8 ie†‘léssel sikei‘lt ’ol€ k‡i‘li †alyaia all–
‹ia em•eit szallit• ûi•aj•‹ak ›š,õ8. €e”em•ei
˜‚.•. Žaj€ az ˆ†olloœšš ûi•aj•sai— •eil ˆimst–
io‹g †aia‹”s‹ok és B‰zz ˆl€ii‹ •ol€kom†-†i–
l•ta lettek az els• em•eiek— akik •ol€kom†j‰k–
kal sikeies leszallast •ajtottak végie ›š,õ,. jŸli–
‰s ˜™.• és k‘l€etés‘k ”sŸ”s†o‹tjaké‹t kil醕et–
tek a •ol€felszi‹ie a Žaie Tia‹q‰ilitatiso‹. ˆ
Šzovjet‰‹i•‹ak is megvolt a maga •ol€†iog–
iamja— am amikoi ‹yilva‹val•va valt elmaia€a–
s‰k az ameiikaiakt•l— fel•agytak a k‡ltséges
veise‹‹yel. lk‡z•e‹ az lgyes‘lt Allamok•a‹
szi‹té‹ †é‹z‘gyi okok••l t‡i‡lték az ˆ†ol–
lo-†iogiam ‰tols• •aiom ie†‘lését— igy maig
mi‹€‡ssze š˜ ameiikai ûi•aj•s‹ak sikei‘lt jai–
‹ia a ’ol€ felszi‹é‹.
ˆ ’ol€ az ˆ†ollo-†iogiam soia‹ gyûjt‡tt
geol•giai •izo‹yitékok ala†ja‹ ‹agyiészt a
´(   
.z. o|ro. Te|iío|J ( [oìô: Vi|i¡eJio Co»»ons, Lvc
Vioìovr). A Ho|J »eg‹ge|ese|or |v|on|o:ő neíe:
segñ ce|¡onìo|oì +o|os:ìíoìvn|. A s:o|oJ s:e»es
»eJence|ìő| o cso| nog ìo+cső+e| »eg¡i||onìíoìô
o¡rô |onyono|ig |v|on|o:ő os:ìo|yo||o soro|íoìô
o »eg‹ge|es neíe:sege
1969. JÚLIUS 20.
Élet a Holdon
/z /FolloLFrogram !%!di
&ru%azDal v#gre'aj%o%% reL
FIl#se az /FolloMNN vol%O /z
elsE ís#rle% a 'oldra szállásL
raP amel" eg"ben az elsE siL
eres 'oldra szállás is le%%O
W5(5;+15/
ˆ •ol€†iogiam f• ”élkitûzé–
se š,õ,. jŸli‰s ˜™-a‹ teljes‘lt—
amikoi •eil ˆimstio‹g és l€–
wi‹ ˆl€ii‹ sima leszallast telje–
sitettek a Žaie Tia‹q‰illitati–
so‹ ›•y‰galom Te‹geié‹•— a
’ol€ i‹‹e‹s• ol€ala‹ak egyik
lavasiksaga‹. Kés••• ˜ •ia ¸š
†ei” ‚™ maso€†ei”es i€•taita–
mŸ •ol€sétat tett a két ûi•aj•s—
amelye‹ ˜š—¸¸ kg •ol€k•zet- és
•ol€†oimi‹tat gyûjt‡ttek. ˆz
ex†e€i”i• •aima€ik tagja Ži–
”•ael Colli‹s volt— aki ’ol€ k‡–
i‘li †alya‹ keii‹gett a †aia‹”s–
‹oki ûi•aj•val— mig két taisa a
•ol€kom††al leszallt a felszi‹–
ie.
ˆz el•ie meg•ataiozott soi–
ie‹€ szeii‹t el•sz‡i a †aia‹”s–
‹ok kez€te el a kiszallast. l•–
•ez ˆimstio‹g‹ak téi€ie kel–
lett eieszke€‹ie és •atialva kel–
lett kimasz‹ia a ka•i‹••l. ˆ •a–
tizsak t‡••sz‡i is elaka€t a mû–
velet soia‹— ˆl€ii‹‹ak kellett
segite‹ie. ˆimstio‹g ekkoi ki–
j‰tott az Ÿ‹. toi‹a”ia œ a ka•i‹–
ajt•‹al el•elyezett kis †latfoim–
ia— amely a létia tetejé‹ volt œ—
a•ol felegye‹ese€•etett. ltt egy
•ow€e‹t meg•Ÿzva le‹yitotta
az alatta a •ol€kom† ol€ala‹ el–
•elyezett ŽlŠˆ-t ›a •ol€kom†
”somagtait•jat•— amelyie a tévé–
kameiat is iaei•sitették. lz az
akt‰s egy•e‹ aktivalta a kame–
iat is— ett•l a †ei”t•l kez€ve œ a
Dee† Š†a”e •etwoik a‰sztialiai
•iias †aia•olaa‹te‹‹aja‹ ke–
ieszt‘l œ megi‹€‰l•atott a tévé–
a€as is. ˆimstio‹g œ immai a
‹agyja••l egymilliai€‹yi tévé–
‹éz• szeme lattaia œ •vatosa‹
lemaszott a létia‹— maj€ az ‰tol–
s• foki•l le‰giott a leszall•tal†
ta‹yéija•a. lkkoi jelezte— •ogy
a tal† ‹em ”sŸszott ‡ssze—
a•ogy a méi‹‡k‡k vaitak— •a–
‹em €eiékmagassag•a‹ taitotta
az ‰tols• létiafokot. lzt •izo‹y–
tala‹‹ak itélte meg— ezéit mi–
el•tt folytatta vol‹a a •ol€sétat—
i‹ka•• vissza‰giott az als• fok–
ia— •ogy vissza t‰€-e a j‰t‹i. Ži–
koi sikeiiel •izo‹yoso€ott meg
a visszaj‰tasi•l— ismét le‰giott
a ta‹yéi•a és a •ol€†oi ta‹‰l–
ma‹yozasa•a kez€ett— ”i†•je oi–
iaval t‰ikalva a †oi•a‹.
œ ˆ létia alja‹ vagyok. ˆ
•ol€kom† la•ai tala‹ šœ˜ •‘–
velyk‹yiie mélye€tek a †oi•a—
•ai a talaj ‹agyo‹— ‹agyo‹ fi–
‹om szem”séjû— a•ogy k‡zeli•l
lat•atom. Žaj€‹em olya‹— mi‹t
a †Ÿ€ei. ˆ †oi ‹agyo‹ h‹om.
œ Žost lelé†ek a tal†i•l.
ˆzta‹ a †aia‹”s‹ok lelé†ett
a ’ol€ felszi‹éie. š,õ,. jŸli‰s ˜š.
˜·¸õ ›UTC• volt ekkoi. lkkoi
•a‹gzott el ˆimstio‹g •iiessé
valt mo‹€ata·
œ Kis lé†és egy em•ei‹ek— €e
•iiasi ‰gias az em•eiiség‹ek.
ˆimstio‹g legels• €olga a
felszi‹e‹ a •ol€kom† k‡i•eja-
iasa volt— •ogy meg•izo‹yoso€-
jo‹ az ûi•aj• séi‘lésme‹tessé-
´( 
éves az ûi‰tazas
¸™ éve— az š,õš. a†iilis š˜-é‹ i‹€‰l• Vosztokœš ûi•aj• Ÿtja volt az
em•eiiel végie•ajtott els• ie†‘lés a vilagûi•e. ˆz ûi•aj• fe€élze –
té‹ J‰iij Gagaii‹ †il•ta volt az els• em•ei a t‡ité‹elem•e‹— aki el–
•agyta a Œ‡l€ légk‡iét. ˆ Vosztokœš az els• szovjet em•eies ûi –
†iogiam— a Vosztok els• k‘l€etése volt.
Gagaii‹ j•l viselte a fell‡vést— és kitû‹•e‹ éiezte magat a sŸly–
tala‹sag alla†ota•a‹. lm•ei el•sz‡i latta •olyg•‹kat az ûi••l. ˆz
ûi•aj•s kétol€alŸ ia€i•ka†”solatot taitott fe‹‹ a f‡l€i iia‹yit•k‡z–
†o‹ttal. Œela€ata volt az ûi•aj• ie‹€szeiei‹ek folyamatos hgyelé –
se— sajat életf‰‹k”i•i‹ak elle‹•izése— jegyzetek készitése— s•t még
egy étkezés is. Žaga a ie†‘lés teljese‹ a‰tomatizalt volt— meit el•–
ie ‹em le•etett t‰€‹i— •ogy az ûi•aj•s ké†es lesz-e €olgoz‹i a
sŸlytala‹sag alla†ota•a‹. Šzi‹te semmilye‹ †io•léma ‹em t‡i –
té‹t— kivéve azt— •ogy a giaht”ei‰za— amivel Gagaii‹ a •aj•‹a†l•t
iita— az ‘lés ala kei‘lt és o‹‹a‹ ‹em t‰€ta kive‹‹i. ˆ fékez••ajt• –
mû i€••e‹ •eka†”solt— és a ka•i‹ a légk‡i•e éive t‘zes goly•ké‹t
szag‰l€va fékez•€‡tt. Gagaii‹ a teivek‹ek megfelel•e‹ , km-es
magassag•a‹ kata†‰ltalt a ka•i‹••l— és k‘l‡‹ ejt•ei‹y•vel la‹€olt
Šzmelovka fal‰ k‡zelé•e‹— l‹gelsz vaiosat•l €él‹y‰gatia. Össze–
se‹ š™8 †ei”et ie†‘lt.
Žoszkva•a‹ •atalmas allami foga€ast ie‹€eztek a vilag els• ûi–
•aj•sa‹ak tiszteletéie— Gagaii‹ •ivatalosa‹ jele‹tett az ŠZKž ve–
zet•i‹ek— maj€ a Kieml•e‹ a t‡••i ûi•aj•ssal egy‘tt foga€tak. ˆ
vilagsajt• ‰gya‹”sak ‘‹‹e†elte Gagaii‹t.
/ine az &ru%azás% !sz!n'e%jI
Ko‹szta‹tyi‹ l€‰ai€ovi”s Ciolkovszkij ›oiosz‰l · 3456785795
:;<8=;4>9? @94AB4>6B9C• ›lzsevszkoje— š8¸,. sze†tem•ei š,.
›j‰lia‹ ‹a†tai szeii‹t· sze†tem•ei ¸.• œ Kal‰ga— š,¸¸. sze†tem•ei
š,.• oiosz t‰€•s— a mo€ei‹ iakétate”•‹ika és ûik‰tatas elméleti
megala†oz•ja.
•ioszoiszag Rjaza‹yi tei‘leté‹— lzsevszkoje fal‰•a‹ sz‘letett—
j•m•€Ÿ— le‹gyel ‹emesi szaimazasŸ ”sala€•a‹. Kile‹”évese‹ skai –
lat•etegséget ka†ott— ami egész életét meg•ataiozta. ˆ skailat mi –
att szi‹te teljese‹ megs‘ket‘lt— ami miatt taisai ki”sŸfoltak— kiie –
kesztették. ˆ maga‹yos hŸ a k‡‹yvek•ez me‹ek‘lt. Ta‹‰lma‹ya–
it maga‹Ÿto‹ végezte és éi€ekl•€ése a hzika és a matematika felé
foi€‰lt.
Tize‹•at évese‹ kei‘lt Žoszkva•a és egy sajat maga altal készi –
´( 
Az Apollo–11 legénysége. !.%/: NASA0-1,12ED1A C.22.NS
` °°°°''

'°° '°'
°°'°'' ´° '°° ° 
'° °°´'

°°°°°

 
°°°°° '°°''° 
`''°' ° °°

''°

''°


'''°

°° '°''°'°' ' 
'°''°'°°´ '°'°

°° 
'° '° ° '°'°'° °°

'
'°'°' °°'°°' ° °°
'°´°°

°'°°' °°° 
° °°'°ű ' '' °°

'°'
°°° ' °''°°°'°


°°'°°'°°°' '°

° 
`' °'°°'
]vrij Gogorin (.,¸¡.,o8)
!
.
%
/
: S
3
d
s
v
e
n
sk
a
n
Kons:ìonìyin FJvorJo+ics
Cio||o+s:|ij (.8¸,.,¸¸)
,A Fo|J o: e»|eriseg |o|csője,
Je ne» »oroJíoìvn| oro||e
|o|cső|en. A: e»|eriseg ne»
is »oroJ oro||e o Fo|Jon, ío
ne» [enyre es ìersegre +og+o
e|ő|| [e|s:egen |eíoìo| o |eg
|oron ìv|i ìerseg|e, o:ìon ¡e
Jig »egíôJììjo o csi||ogo| +i
|ogoì." (Cio||o+s:|ij)
!
.
%
/
: -
ik
im
e
d
ia
C
o
m
m
o
n
s
¸˜ Kƒvix ƒs szovicxivi1ix
8arg9 stil‰sŸ sz‡vegkeietek— amelyek a ké†et taitalmaz• sz‡veg€o•oz •ekez€ésé–
•ez lettek •oigo‹yozva— igy mi‹€ig mellette •elyezke€‹ek el— és a sz‡veg€o•ozzal
egy‘tt mozgat•at•k.
Hsszetett ,ldala# és sz$ve%#e"ete#
ˆ ¸õ. a•ia †él€at m‰tat ké†ek t‡•••asa•os sz‡veg•e illesztéséie is. ˆ •emasolt
ké† vagy sz‡veg€o•oz a‰tomatik‰sa‹ felveszi a •asa• szélességét. ’a a ké†et a •a–
sa•‹al szélese••ie méietezz‘k— akkoi illessz‘k t‡•• •asa•ia— a•ogy az a•ia ‰tols•
mi‹taja‹ lat•at•— vagy tegy‘k két •asa• k‡zé a fejezet els• †él€aja•oz •aso‹l•a‹.
A ìi¡ogro[o |io|o|ììosoì je|enìősen |eegs:erñsììi, ío ¡e|Jo vìon Jo|go:vn|. Vo|os:
s:vn| eg igenyes s:eJesñ |ioJ+onyì, es ¡rô|o|jv| |e»oso|ni o »ego|Josoiì.
ˆ magazi‹okia jellemz• ‡sszetett— szi‹es sze€és•ez •asz‹alj‰‹k sz‡vegkeiete–
ket ‹em”sak a ké†alaiiasok— •a‹em iész•e‹— vagy teljese‹ a sz‡veg szamaia is. Ka†–
”solj‰k •e a •ƒzi1» lszxoz1Xv~x» BiszúvXs eszk‡ztaiat— ami‹ek Kivi1 xƒzi ni
szúvXs~ iko‹javal a kiva‹t •asa•szamŸ keietet illeszt•etj‘k a kia€va‹y•a— egy••l a
megfelel• méietûie •Ÿzva az egéiiel.
ˆ fe‹ti keietek •atteieké‹t ŠVG a•iakat allitott‰‹k •e a keietfoimazas ’X1
1ƒv la†ja‹—
+
a žoz…„io le•et•séggel a keiet k‡ze†éie •elyezve. ˆ Tiv0ii1 le•et•ség–
gel a •attéiké‹t •eillesztett a•iak a keietméiet•ez igazit•at•k— €e mivel itt a •attéi–
ké† ›Ÿtvo‹alla alakitott• szam— el akait‰k kei‘l‹i a •etûtoizitast.
ˆ keiet•eallitas Šzicƒivix la†ja‹ ‹em”sak †ai egyszeiû szegély k‡z‘l valaszt–
•at‰‹k— •a‹em •eallit•atj‰k a keietek •els• maig•jat is. ’a ”sak a •els• maig•ia
va‹ sz‘kség‘‹k— akkoi is allits‰‹k •e fe•éi vagy •attéiszi‹û szegélyt.
+
`´ ``' °

°'°

' °°'° ''°

 °'°

° ° ''°'°'"°° °°'°ű  '°''°'° '°

''°'°°

'°°°'°

°' '°'° '°°' '°

'°'°

'° ` °'''°' '°'°°'°°' '°

''°´°'°

°°° °'°° '°°°'°ű °

° °´ ``' '°'°°

'°°°

 °°°'°

°

'° `°

°°

'°''°' '''°´° ' °° °´ ''¹ '°

'' '°''°'° °

°'°

'' ° ''°'°'"°° ''°°°°  
°°'° °´'°''°

''°' ''` ''°°°'°'°'°° '°'`°''''' '°'°°

'°°°

°' ` ''°°°°

' °´'°''°

'' ''` °

''°°°

°°'°' °´ '°'°°'° '°

'° 
°°°°''°'
ˆ keietek sz‡vegtaitalma mas
keiet•e‹ folytat•€ik— •a a keieteket
‡sszeka†”solj‰k. l‹‹ek me‹ete·
1. Jel‡lj‘k ki az els• keietet.
:. Katti‹ts‰‹k a megjele‹• Ki
vi1 eszk‡ztai Kivi1ix osszix~v
„soiXs~ iko‹jaia. ˆz egéik‰izoi
megvaltozik— jelezve azt is— •ogy
mivel ka†”sol•at• ‡ssze a keiet.
¸. Katti‹ts‰‹k a maso€ik— sz‡ve–
get még ‹em taitalmaz• keietie.
žo‹tozott vo‹al jelzi az ‡sszeka†–
”solast ›itt k‘l‡‹ megiajzolt‰k•. ˆ
szétka†”solas•oz is k‘l‡‹ iko‹ va‹.
ˆz egymas melletti sz‡vegke–
ietek soiegye‹é•ez ‹em elég a •e–
kez€ések•e‹ vagy •ekez€ésstil‰s–
•a‹ a soiegye‹ t‰laj€o‹sag •eka†–
”solasa— a keietek f‘gg•leges †ozi”i–
•ja‹ak is megfelel•‹ek kell le‹‹ie—
mivel a soiegye‹ ielativ— az ol€al
•elyett a keietszegély•ez igazo€ik
keieteke‹ •el‘l. ’asz‹alj‰‹k t‡••–
•asa•os keieteket !
ˆ Li•ie•“”e ala†eset•e‹ ‹em ie‹€elkezik olya‹ gaz€ag keietfoimazasi le•e–
t•séggel— mi‹t egyes kia€va‹yszeikeszt•k— €e va‹ ia m•€— •ogy eze‹ valtoztas–
s‰‹k. lz a keiet vektoios ké†eket •asz‹al a saikok lekeiekitésé•ez· .
ˆ ké†eket a keiet•ez i‡gzitett‘k— és a keiet saikai•oz †ozi”io‹alt‰k— eltakai–
va azokat. ˆ keiet atméietez•et• ›a keiet kijel‡lésé•ez a keiet saikai •elyett a ke–
iet ol€alaia katti‹ts‰‹k•. ˆ ’X11ƒv la†o‹ allit•atj‰k •e a keiet •attéiszi‹ét. ›Šajat
”élia masolj‰k ki ezt a keietet a k‡‹yv •†e‹Do”‰me‹t foiiasa••l— és •a sokszoi
•asz‹al‹a‹k— •elyezz‘k el sz‡veg•lokk•a‹.•
Oss:eìeìì o|Jo|o| es s:o+eg|ereìe| ¸¸
ra(z,)(e#tu2,#
l••e a †o‹tozott k‡ivo‹alŸ keiet•e a R~Jz eszk‡ztai segitségével egy lekeie–
kitett saikŸ €o•ozt ›iajzo•jekt‰mot• szŸit‰‹k •e— és a keiet fels• iészéie †ozi”io–
‹alt‰k— maj€ €‰†la katti‹tas ‰ta‹ •eleiit‰k a ,Rajzo•jekt‰mok és €iagiamok" fel–
iiatot. ›ˆz eszk‡ztai eléi•et• k‡zvetle‹‘l is a Š1~Nb~vb eszk‡ztai R~Jz iszxoz
1Xv :icJiiiN…1ƒsi iko‹javal.•
ˆ iajzo•jekt‰mok•a‹ ‹em le•et t‡•••asa•os vagy elvalasztott sz‡veg— vi–
szo‹t tetsz•leges alakŸak le•et‹ek— és el is foigat•at•ak a sz‡veggel egy‘tt. ›T‘–
k‡iiias•oz alakits‰k g‡i•évé a sz‡veget a Diaw-•a‹· •. Rajzo•jekt‰mo–
kat •asz‹al‰‹k a maig•‹ lat•at• ”imkék•ez· a R~Jz eszk‡ztai VoN~i és Šzovic
iko‹jaival elkészitj‘k a ‹yilat és a •ozza taitoz• sz‡veget. ›žo‹tosa‹ f‘gg•leges
vo‹al iajzolasa•oz taits‰k le‹yomva a 345)6 •ille‹tyût.• ˆ KivXi~sz1Xs iko‹ia
katti‹ts‰‹k— és a két iajzo•jekt‰mot egyszeiie jel‡lj‘k ki a k‡iéj‘k •Ÿzott tégla–
la††al. Žegjele‹ik a R~JzonJix1U: 1Ui~JboNsXc~i eszk‡ztai— a•ol az lc~z…1Xs
me‹‘ Kozƒvvi ›vizszi‹tese‹• iko‹javal a f‘gg•leges ‹yilat igazits‰k a sz‡veg k‡–
ze†éie— maj€ ”so†oitosits‰k a iajzo•jekt‰mokat a Csovov1os…1Xs iko‹‹al. Katti‹t–
s‰‹k a Œovc~1Xs iko‹ia— amellyel sza•a€kézi foigatast •ajt•at‰‹k végie a Wiitei–
•e‹ is.
ˆ R~JzonJix1U: 1Ui~JboNsXc~i és a Kivi1 eszk‡ztai is taitalmazza az
lioviuozXs és uX1v~x0ibƒs iko‹okat— amelyekkel az o•jekt‰mok takaiasi soi–
ie‹€jét allit•atj‰k •e ›a †o‹tozott keiet kialakitasa‹al eiie sz‘kség is va‹•.
4ia%"a2,#
Diagiamokat ›las€ fe‹t• a BiszúvXs » •nJix1U:» Di~cv~:. me‹‘†o‹ttal—
vagy a Cal” ta•lazatkezel•••l a vag•la†o‹ keieszt‘l szŸi•at‰‹k •e. ˆ €iagiam szi–
‹eit az lszxozox» BiXii…1Xsox» Di~cv~:ox me‹‘•e‹ allit•atj‰k •e. ˆ €iagia–
mok •etûti†‰sat egységese‹ is m•€osit•atj‰k a k‡vetkez•k醆e‹·
1. ˆz lszxozox» BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i» Bi10xƒszii1ix la†o‹ ka†”sol–
j‰k •e a Csivi1XniXz~1 ~ix~i:~zXs~ jel‡l•‹égyzetet.
:. ˆ Bi10xƒszii1 mez••e iij‰k •e az ˆvi~i ‹evet— a Csivi ivvi mez••e valasz-
sz‰k ki az Ÿj •etûti†‰s ‹evét— maj€ katti‹ts‰‹k az ˆix~i:~z iko‹ia.
¸. Jel‡lj‘k •e a ŽiNbic jel‡l•‹égyzetet a megjele‹• Ÿj listaelem•e‹.
Rajzo•jekt‰mok és €iagiamok
1# s!r U# s!r V# s!r W# s!r
X
U
W
Y
Z
1X
1U
1# !sz>!p
U# !sz>!p
V# !sz>!p
lz a keiet ‹yol” kis keietet •asz‹al a †o‹tozott k‡ivo‹al megalkotasa•oz. ˆ
szegélyvo‹al sza•alyos †o‹tok••l 醑l fel— szem•e‹ az ala†éitelmezett †o‹tozott
vo‹alak kis téglala†jaival. ˆ keiet kijel‡lésé•ez ‹e a szegélyie— •a‹em ›‹agyo••
‹agyitaso‹• egy ki”sit kijje••ie katti‹ts‰‹k.
ˆ saiki keietek ‹em zavaijak a t‡i€elést a KovniiU11~1Xs la† Kivisz10i
•eallitasa miatt. ˆ takaiast †e€ig a ’X11ƒvniN jel‡l•‹égyzettel ka†”solt‰k ki.
c
ì
»
|
e
¸‚ Kƒvix ƒs szovicxivi1ix
Be#ezdés+12e# sz$ve%#e"ettel
ˆ •ekez€és”imek olya‹ kise••
fokozatŸ ”imsoiok— amelyek ‹em k‘l‡‹ •ekez€és•e kei‘l‹ek— •a‹em a ‹oimal •e–
kez€ések elejé‹ foglal‹ak •elyet. ˆ Li•ie•“”e ‹em ki‹alja fel a ”imsoiok •ekez€és–
”imké‹t val• foimazasat— €e a ”imsoistil‰sokat •asz‹al•atj‰k a sz‡vegkeietek•e‹— a
sz‡vegkeieteket †e€ig el•elyez•etj‘k a kiva‹t m•€o‹ a •ekez€ések•e‹. lze‹ a m•–
€o‹ ‹em kell lemo‹€a‹‰‹k az a‰tomatik‰s taitalomjegyzéki•l— a ”imsoiok a‰toma–
tik‰s szamozasai•l és a ”imsoiokia t‡ité‹• egyszeiû •ivatkozasi•l sem. l‹‹ek a •e–
kez€és‹ek a •ekez€és”ime !msor # stil‰sŸ— sz‡vegét †e€ig a •ekez€és •al fels• sai–
ka•a •elyezett $e*ez+,sc!m keietstil‰sŸ sz‡vegkeiet taitalmazza. ›ˆ Li•ie•“”e-•a‹
sz‘ike szegély jel‡li a szegély ‹élk‘li sz‡vegkeieteket. lzt ‰ta‹ozva most té‹ylege–
se‹ •eallitott‰k a szegélyt— •ogy a foiias€ok‰me‹t‰m megteki‹tése ‹élk‘l is lat•a–
t•va valjék a sz‡vegkeiet.•
) ˆ k‡vetkez•k•e‹ olya‹ megol€ast ismei–
tet‘‹k— a•ol a kia€va‹y elkész‘lte ‰ta‹ is egyszeiûe‹ valt•at‰‹k a •ekez€és”im és
a ”imsoi k‘l‡‹ •ekez€és•e •elyezése k‡z‡tt.
Ho::vn| |eìre eg vj $e*ez+,sc!m |ereìsìì|vsì o |o+eì|e:ő |eo||ììoso||o| :
1. ˆ Š1…iUsox ƒs Œov:XzXs a•lak Kivi1s1…iUsox la†ja‹ valassz‰k ki a 7eret sti–
l‰s •elyi me‹‘jé•e‹ az UJ. me‹‘†o‹tot— maj€ a megjele‹• a•lak Šzivvizo la†ja‹
a€j‰k meg a $e*ez+,sc!m ‹evet.
:. ˆ T…vUs la†o‹ Žƒvi1 szakasza•a‹ ka†”solj‰k •e az ˆU1o:~1ixUs és az ˆU1o
:~1ixUs :ƒvi1izƒs jel‡l•‹égyzeteket. ˆ Ž~c~ssXc ›iic~iXnn• éitéke legye‹ a •e–
kez€és •etûméietével megegyez•— †él€a‰l š˜ †o‹t. ˆ Šzƒiissƒc ›iic~iXnn• éitéke
maia€•at a felki‹alt †ai mm-es éiték. ˆ žoz…„io szakasz•a‹ legye‹ a vizszi‹tes és
f‘gg•leges ”él is a Bixizbƒs szovic1iv0ii1i— a †ozi”i•k †e€ig B~iv~ és Œii0ivi.
¸. ˆ KovniiU11~1Xs la†o‹ valassz‰k ki az U1XN~ éitéket— maj€ allits‰‹k ‹‰llaia
mi‹€e‹ téik‡zt.
¡. ˆ Šzicƒivix la†o‹ ka†”solj‰k ki a szegélyeket a Šzicƒiv Nƒix0i iko‹‹al.
A !msor # sìì|vsì »ôJosììsv| vg, íog i||es:|eJjen o s:o+egsor|o:
1. Valassz‰k ki a Š1…iUsox ƒs Œov:XzXs a•lak Bixizbƒss1…iUsox la†ja‹ a !m%
sor # stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a Žobos…1Xs. me‹‘†o‹tot— maj€ a megjele‹• a•lak
BiuúzXs ƒs 1ƒvxoz la†ja‹ a •ekez€és feletti és alatti téik‡zt ‹‰llazz‰k le.
:. ˆ Bi10xƒszii1 la†o‹ allits‰k •e a ‹oimal sz‡veg•ekez€ések •etûméietét.
Žost mai elkészit•etj‘k a •ekez€és”imeket. ˆ BiszúvXs » Kivi1 †aia‹””sal
szŸij‰‹k •e egy keietet a €ok‰me‹t‰m•a— maj€ k‡zvetle‹‘l ‰ta‹a katti‹ts‰‹k €‰†–
la‹ a $e*ez+,sc!m ‹éve‹ a Š1…iUsox ƒs Œov:XzXs a•lak•a‹. ˆ keiet a $e*ez+,sc!m
stil‰s •eallitasai‹ak megfelel•e‹ •alia kei‘l. ’a gé†el‹i kez€‘‹k— a sz‡veg az ala†–
éitelmezett 7erettartalom •ekez€ésstil‰ssal jele‹ik meg a keiet•e‹. •yomj‰k le a
0)-5-O •ille‹tyûkom•i‹a”i•t a !msor # stil‰ssal val• foimazas•oz. ’a •eiit‰k a ”i–
met— a •ekez€és sz‡vegé‹ek •eiiasa•oz katti‹ts‰‹k a •ekez€és”imet taitalmaz• ke–
iet ‰ta‹i iészie.
Nincs s:v|seg o [enìi »ñ+e|eìsor is»eìe|ì e|+eg:esere, ío o: ereJ»enyì s:o+eg
||o|||o íe|ye::v| (o |e|e:Jescì» s:o+eg|ereìe vìoni vres |e|e:Jes |ije|o|ese+e|
ìvJjv| [e|+enni o s:o+eg|ereìeì o s:o+eg||o|||o), +og »o|rôì |es:ììvn| ío::o
»o|rôrog:ììes segììsege+e|. A »o|rô e|őnye, íog |i||enìyñ:eì|o»|inociôì renJe|
íeìvn| ío::o, es |es:vros vìon rogìon ge¡e|íeìjv| o |e|e:Jescì»eì, ne» |e|| o:
egerre| |ije|o|ni onno| s:o+eg|ereìeì.
Ho o s:o+eg|ereì|en |e+ő cì»soro|oì »egse» |e|e:Jescì»|enì s:ereìnen| e|íe
|ye:ni, o $e*ez+,sc!m |ereìsìì|vs KovniiU11~1Xs |o¡jon +o|oss:v| |i o •iN„s
|eo||ììosì. (Vigo::vn| o: ìg |v|on sor|o |erv|ő s:o+eg|ereì eseì|eges |o:e¡re igo
''

°°' ¹ ''

'°°

 
°°'°´°°

°'

° ´°
'°°'°'°''°' °´ 
°'°

°° '° '°''°´°ű  
°°'°´°°

°' °° 
°'°° °°'°´'°
Be#ezdés+12e# lépés"&l lépés"e ` °°'°´°°

°'

°°' 
°'

´'°°' ' °''°

'°´'°°''° ° ´°
'°°'°ű ' °°° °°' 
°°°°°° '°

''° ´
.,%ya! #ész1thetü!# )e#ezdés+12e#et?
Be|e:Jescì»e| s:o+eg|ereììe| ¸¸
:ììoso+o|, »erì e: o +o|ìo:ìoìos cso| neíe:en +oníoìô +iss:o! Hio|o o||ììjv| |e vj
ro o $e*ez+,sc!m |ereìsìì|vs T…vUs |o¡jon o |o|ro igo:ììosì, cso| o s:o+eg|ereìe|
egen|enìi |ije|o|ese+e|, es o $e*ez+,sc!m sìì|vsne+en +o|ô Jv¡|o |oììinìosso| |erv|
ne| |o|ro o |e|e:Jescì» s:o+eg|ereìe|.)
⛐ A |e|e:Jescì»e| s:o»o:oso ne» [rissv| ovìo»oìi|vson, cso| o Jo|v»enìv» is
»eìe|ì |eìo|ìesene| (o Li|reO¡ce oJJig [o|yo»oìoson s:o»o::o o s:o+eg|ereì|en
|e+ő cì»soro|oì, [vggeì|env| oììô|, ío+o s:vrjv| |e o: vj cì»e|eì).
⛐ Ho ìo||s:inìes s:o»o:osì s:ereìnen|, o nogo|| s:inìñ cì»soro|oì is s:o+eg|ereì|e
íe|ye::v| e| (ne» s:v|seges o |e|e:Jesen |e|v| e|íe|ye:ni e:e|eì, |osJ o |oro||i
»eg¡eg:esì).
⛐ A»i|or |eres:ìíi+oì|o:oso|oì s:vrvn| |e o BiszúvXs » Kivisz1uiv~1xozXsox
o||o| C…:sovox ìì¡vsono| |i+o|os:ìoso+o|, o KiJiioiƒs |isìo e|ejen ìo|o|jv| »eg
o |e|e:Jescì»e|eì, ne» ¡eJig o +o:|oìs:inì o|o¡jon +oríoìô íe|yen.
⛐ Mi+e| o |eres:ìíi+oì|o:oso| s:inìen o »eg[e|e|ő s:o»ro [rissv|ne|, ne» s:v|seges
|i|e¡ni o Jo|v»enìv»|ô| »inJen íi|os (ne» [rissv|ì) s:o»o:osno|. Ho nyo»ìoìni
s:ereìnen| o Jo|v»enìv»oì, ìo|ìsv| |e is»eì, »ojJ nyo»jv| |e o: $[ |i||enìyñì o
|eres:ìíi+oì|o:oso| [rissììeseíe:.
⛐ A: e|ő[ej|en ne» ìvJvn| íi+oì|o:ni o s:o+eg|ereì|en |e+ő |e|e:Jescì»e|re. Ho
erre is s:v|seg +on, o||or o |e|e:Jescì»ein|eì »os »ego|Josso| |e|| |eìreío:nvn|.
A cì»soro|oì o |e|e:Jese| e|ejere íi+oì|o:os|enì is s:vrjv| |e o BiszúvXs » Ki
visz1uiv~1xozXsox» DoxU:iN1U: |o¡ ŒiJizi1 ìì¡vsono| |i+o|os:ìoso+o| es o
»eg[e|e|ő s:inì |eo||ììoso+o| o cì»sor s:o»oì es s:o+egeì. Vegv| o cì»soro|oì ìvn
ìessv| e| o cì»sorsìì|vs rejìeìì |oro|ìer[or»o:oso+o|.
- Disz†o‹tot ‹em t‡i• sz•k‡z‡kkel •ataiolva kéz–
zel is •eszŸi•at‰‹k a •ekez€és”imet taitalmaz• sz‡vegkeiet ‰ta‹— mi‹t e••e‹ a •e–
kez€és•e‹. ›ˆ keiek €isz†o‹t az Q\?H?? U‹i”o€e kaiaktei†ozi”i•‹ talal•at•.• ’a
azo‹•a‹ k‘l‡‹ •ekez€ésstil‰st és •ozza ”satolt— €isz†o‹tot taitalmaz• szamozasi sti –
l‰st készit‘‹k eiie a ”élia ›,¸. ol€al•— le•et•ség va‹ a €isz†o‹t a‰tomatik‰s megjele–
‹itéséie és kés••• stil‰s••l t‡ité‹• egyszeiû ki-•e ka†”solasaia is.
A |oro||i |e|e:Jescì»e| ro»|vs: o|o|v Jìs:¡onìjoì is eg vj |e|e:Jessìì|vs ro|jo
|i o |ony+ [orrosJo|v»enìv»o|on. Fg csoìo|ì |oro|ìersìì|vsì íos:no|ìvn|, íog
o: Q\?]]] UnicoJe |oro|ìer|ő| ›)• [e|ső inJe: egeni |oro|ìer[or»o:osso| (,¯os
e»e|esse| es ¸o¯os oì»ereìe:esse|, |osJ žoz…„io |o¡) o Jìs:¡onìnyi »ereìñ es ¡o:ì
ciôjv je|eì ›
)
• »eg|o¡jv|.
Be#ezdés+12 d1szp,!ttal
 KBlE@8E4BK ;5E<EZET
a?TomaTBK?S <aVCTAS
ˆ‰tomatik‰s javitas‹ak ‹evezz‘k— mikoi a sz‡veg taitalma gé†elés k‡z•e‹
,magat•l" megvaltozik. •yilva‹val• el‘tések— •elyesiiasi •i•ak javitasa taitozik i€e—
meg még ‹é•a‹y œ a sz‡veg•evitelt és -foimazast meggyoisit• œ eljaias. K‘l‡‹‡se‹
•asz‹os le•et•ség— •ogy az a‰tomatik‰s sz•”seiék listaja ••vit•et•— s•t •a kijel‡lt
sz‡veg ala†ja‹ •ozz‰k létie— akkoi a kaiakteistil‰st is ké†es meg•iiz‹i.
Ho o: ovìo»oìi|vs jo+ììos ereJ»enye ne» ìeìs:i|, o Vissz~voNXs »ñ+e|eììe| +is:
s:o|o¡jv| o: ereJeìi s:o+egeì.
žél€ak az a‰tomatik‰s javitasokia·
Šz•kiegészités. llkez€j‘k •egé†el‹i a csvìorìo|  sz•t. ˆ ,csv"  •eiiasakoi megje–
le‹ik a ,ìorìo|"  sz•vég is kiemelve és †o‹tozott ala•Ÿzassal · csvìorìo|. ’a le‹yom–
j‰k a &7-345)6 •ille‹tyût— a ”s‘t‡it‡k sz• ‰ta‹ folytat•atj‰k a gé†elést— megs†•iol–
va ezzel ¸ •ille‹tyû le‘tését.
¸. Žegfelel• i€éz•jelek. ˆz i€éz•jelek •elyé‹ le‹yomj‰k a 345)6-? •ille‹tyûkom–
•i‹a”i•t. Šz• elejé‹ als• allasŸ— sz• végé‹ fels• allasŸ— mi‹€két eset•e‹ ,, foimajŸ
i€éz•jelet ka†‰‹k· ,VoilD !"
¡. Šz•”seie. ˆ »vs:o|y sz•t a gé† »vs:oj ia ”seiéli gé†elés k‡z•e‹.
¸. Kisk‡t•jel ”seiéje go‹€olatjelie. ˆ k‡vetkez• i€ézet •eiiasakoi a ›kis•k‡t•jel a
k‡t•jelet k‡vet• sz• lezaiasa ‰ta‹ go‹€olatjellé ›‹agyk‡t•jellé• alak‰l · ,Cso| eg
igo:sog |o:os jvssv".
õ. Két kisk‡t•jel ”seiéje ‹agyk‡t•jelie. ˆ k‡vetkez• szavak•a‹ a ‹agyk‡t•jelet
két ›kis•k‡t•jellel a€t‰k meg— amit a •eiias alatt a gé† ki”seiélt ‹agyk‡t•jelie·
š8‚8œ‚,-es— ˜™™‚œ˜™™¸-‡s ta‹év; Œoimaœš-es— Œœšõ-os; a‹golœmagyai— BoiosœBo”•–
koi— D‰‹aœTisza k‡ze; las€ ¸‚œ¸,. ol€al ; st•.
,. ’aiom †o‹t ”seiéje a ti†ogiahailag megfelel• •aiom †o‹t jelie· ,S egen|ő +e
gñ e: o:: e|eì."
*
A íoro» ¡onì ovìo»oìi|vs csereje o||or »ñ|oJi|, ío o íoro» ¡onì ne» s:ôío:
ìo¡oJ. A ìo¡oJô íoro» ¡onì cserejeì o »ogor nye|+i e||enőr:ő igeny s:erinì jo+o
so|jo, i||eì+e o Linv: Li|erìine G |eìñìì¡vs eseìen íos:no|oìo ovìo»oìi|vs.
8. ’a kis•etûvel kez€‘‹k egy mo‹€atot— a gé† a kez€••etût ‹agy•etûsiti · ,a k‰–
tya ‰gat » ˆ k‰tya ‰gat."
,. Két ‹agy•etûvel kez€•€•— maj€ kis•etûs szavak maso€ik ‹agy•etûjét kis•etûs–
ie alakitja· AS:ìri|» ˆs:ìri|.
Žegjegyzés· ˆ Li•ie•“”e ie‹€elkezik azzal a le•et•séggel is— •ogy az a‰tomati–
k‰s javitasokat egy •et‡lt‡tt sz‡vegalloma‹yo‹ ‰t•lag végezze el.
aut,2ati#us (av1ts %y,"s elutas1tsa
’a egy a‰tomatik‰s javitast ‹em akai‰‹k elfoga€‹i— akkoi ‹yomj‰k le a 0)-5:
8 •ille‹tyûkom•i‹a”i•t.
ˆ 0)-5:8 megfelel a Šzivxisz1ƒs » Vissz~voNXs me‹‘†o‹t‹ak vagy a Ž0vi
ii1ix eszk‡ztai Vissz~voNXs gom•ja‹ak— viszo‹t gé†elés k‡z•e‹ gyoisa••a‹ eléi–
•et•.
+
`° '°°'° "°

'°°

° ° °°°'°

°
Avìo»oìi|vs jo+ììos gors e|vìosììoso ¸,
A Viss:o+onos »ñ+e|eì ne»cso| o: ovìo»oìi|vs jo+ììos +iss:o|e¡ìeìeseì ereJ»e
nye:i, íone» |e[o|yoso|jo o |eső||i jo+ììoso|oì is. A »onJoì|e:Jő nog|eìñsììes
+iss:o|e¡ìeìesene| »eg¡eg:i o ¡rogro», íog »e|y ¡onìro +eg:őJő s:ô (+ogis ro+i
Jììes) vìon ìorìenì o +iss:o+onos, es o |eső||ie||en o: i|yen s:o+o| vìon ne» +e
ge: nog|eìñsììesì. F:en o »ôJon »eneì |o:|en oJíoìjv| »eg o: o|ìo|vn| íos:
no|ì ro+iJììese|eì.
Sz-#ie%ész1tés
lgy sz• els• ¸— vagy t‡•• •etûjé‹ek •egé†elése ‰ta‹ a sz‡vegszeikeszt• javas–
latot te•et a sz• •efejezéséie. llle‹tét•e‹ az a‰tomatik‰s javitasok mas foimaival—
itt a javitast j•va kell •agy‹i a &7-345)6 •ille‹tyû le‹yomasaval. ˆ javaslat el‰tasi–
tasa•oz egyszeiûe‹ ”sak gé†elj‘‹k tova••— mi‹t•a ott sem vol‹a a javaslat. ’a mas
javaslatokat is szeiet‹é‹k megteki‹te‹i— akkoi a 0)-5:)/.Q54)7- •ille‹tyûkom•i‹a–
”i•val kéi•et‘‹k Ÿjakat ›illetve a 0)-5:345)6:)/.Q54)7- le‹yomasaval lé†eget•e–
t‘‹k visszafelé a javaslatok k‡z‡tt•.
ˆ ‹a†ok és a ••‹a†ok ‹eve mi‹€ig iésze a sz•kiegészités•ez •asz‹alt lista‹ak.
ˆ listat •eallitast•l f‘gg•e‹ vagy ”sak az akt‰alis €ok‰me‹t‰m— vagy az e€€ig •egé–
†elt €ok‰me‹t‰mok szavai••l allitja ‡ssze a ie‹€szei.
ˆ sz•kiegészités a magyai szavakia iitka‹ a€ teljese‹ j• javaslatokat a tol€alé–
kolas miatt— szem•e‹ †él€a‰l az a‹gollal. ’a zavai•‹ak talalj‰k a javaslatok ‰t•la–
gos atszeikesztését— akkoi ka†”solj‰k ki a javaslattevést az lszxozox» ˆU1o:~1i
xUs J~v…1Xs ƒs iov:XzXs » Šzoxiicƒsz…1ƒs la†o‹. ’a viszo‹t •asz‹os‹ak talalj‰k—
akkoi ‹‡velj‘k meg a sz•kiegészités•ez •asz‹alt lista méietét az ‰gya‹eze‹ la†o‹
talal•at• Lis1~ iii:iiNix :~,i:Xiis szX:~ éitékkel ›maxim‰m š™ ™™™ sz•ig•— il–
letve ‹‡vel•etj‘k ‰gya‹itt a :iNi:Xiis szouossz méietét— •ogy té‹yleg ”sak a •osz-
sza•• ›‡sszetett• szavak kei‘lje‹ek felvételie.
me%'elel& idéz&(ele#
ˆ 345)6-? •ille‹tyûkom•i‹a”i•val •egé†el•et• ,i€éz•jel" a sz‡veg•e‹ a megfe–
lel• magyai i€éz•jellé alak‰l · szavak elejé‹ als• allasŸ ›‹yit•• magyai i€éz•jellé—
szavak végé‹ fels• allasŸ ›zai•• i€éz•jellé. ˆme‹‹yi•e‹ az lszxozox» ˆU1o:~1i
xUs J~v…1Xs ƒs iov:XzXs » lcvƒNi ibƒzoJiiix la†o‹ a ,szim†la i€éz•jelek" ›•elye–
se••e‹ •els• i€éz•jelek• Csivi jel‡l•‹égyzete is •e va‹ ka†”solva— a 345)6-%-gyel
eléi•et• jel •els• ›i€éz•jelek k‡zé zait sz‡vege‹ •el‘li• i€éz•jellé alak‰l · »lme.E
A 0)-5:8 |enyo»oso+o| »eg|o¡íoìjv| o: ereJeìi je|e|eì: o maso€†ei” es o ¡erc
(+og ív+e|y| es |o|) je|eì: .´z,"8,.
IJőn|enì s:v|seg |eíeì o: o¡os:ìrô[ íos:no|oìoro is. Pe|Jov| : Bi:' isìen!, McDo
no|J's. A: o¡os:ìrô[ |eìrosoío: o BiszúvXs » K0ioNiicis x~v~x1iv ¡or|es:eJ
o||o| Kƒszii1 |isìojo|on +o|oss:v| |i o: Ai1~iXNos xozvoN1ozXs1, es o »eg¡e
|enő |oro|ìere| |o:v| |oììinìsvn| o: U÷:o1, UnicoJe |ôJJo| je|o|ì o¡os:ìrô[ro es
o: •K go»|ro. (A zz. o|Jo| res:|eìe:i, íogon |eíeì o: UnicoJe |ôJJo| |o:+eì|env|
|ege¡e|ni o s¡ecio|is |oro|ìere|eì.)
Sz-+se"e és )&v1tése
Teljes szavakat ”seiél•et‘‹k ki a‰tomatik‰sa‹ mas sz‡vegie— foimazasia— vagy
akai ké†ie is a gé†elés soia‹. žél€a‰l •a •eii‰‹k egy zai•jelek k‡zé zait ” •etût· ›”•
és le‹yomj‰k a sz•k‡z ›vagy egyé• ‹em •etû• kaiakteit— a •aiom kaiaktei egy F
›”o†yiig•t• jellé ”seiél•€ik ki. Šzamos gyakoii •elyesiiasi •i•a és el‘tés javitasaia is
soi kei‘l a ”seié•ez •asz‹alt ta•lazat ala†ja‹.
Uj ”seiét mi is mega€•at‰‹k· Jel‡lj‘k ki azt a sz•t— vagy foimazott sz‡veget—
¸8 ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs
amiie ”seiél‹i szeiet‹é‹k— és valassz‰k ki az lszxozox» ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs ƒs
iov:XzXs » Csivi la†ot. ˆ kijel‡lt sz‡veget a ’iivi11is…1o szovic •eviteli mez•
m‰tatja ›foimazasok ‹élk‘l•. lij‰k •e a •al ol€ali ›Csivi• mez••e azt a sz•t ›vagy
szavakat•— amit a‰tomatik‰sa‹ le akai‰‹k ”seiél‹i maj€. ’a a ”seie soia‹ foimazast
›†él€a‰l •etûti†‰s— szi‹ st•.• ‹em szeiet‹é‹k ”seiél‹i— akkoi •agyj‰k a Cs~x szovic
jel‡l•‹égyzetet •ejel‡lve. ›’a a ”seiesz‡veget k‡zvetle‹‘l a€j‰k meg a ’iivi11is…
1o szovic •eviteli mez••e‹— akkoi ‹i‹”s le•et•ség‘‹k a foimazas •eallitasaia.•
A íoro» ¡onì |oro|ìer (.) csereje is s:ere¡e| o s:ôcsereìo||o:oì|on. Mi+e| o s:o
+o|ío: ìo¡oJô íoro» ¡onìoì ne» csere|i o s:ôcsere, |e¡jvn| |i o |e|e:Jes|ő| o |e
[e|e nyì| |enyo»oso+o| eg ¡i||onoìro, íog o »onJoìe||enőr:ő o:onno| jo+os|oìoì
ìegen o cserere, +og ìrjv| |e s:ô|o::e| |e:J+e, o»iì o: ovìo»oìi|vs csere vìon |i
ìor|vn|. Fgi| se» ìv| |enye|»es »ego|Jos o Li|reO¡ce Gro¡íiìe |eìñ|es:|eìeiíe:
|e¡esì, o»i+e| o csere o |ege¡e|esne| ovìo»oìi|vson »egìorìeni|.
A s:ôcsere sojoìos eseìe, íog o»i|or o íe|yesìrose||enőr:ő jo+os|oìo o|o¡jon jo+ì
ìvn| eg s:ôì, o íi|os s:ô es jo+ììoso [e||erv| eg |e|ső s:ôcsereìo||o:oì|o o
Li|reO¡ce ¡rogro» [vìosono| iJejere. Ho |eg|o:e|e|| vjro íi|oson ìrjv| |e o s:ôì,
o ¡rogro» |erJe:es ne||v| |ijo+ììjo o: e|ő:ő jo+ììosno| »eg[e|e|ően. Ho »egse»
ìeìs:i| e: o jo+ììos, o Viss:o+onos »ñ+e|eììe| +iss:o+oníoìjv|, es e::e| egvìì o |e|
ső s:ôcsereìo||o:oì|ô| is ìoro|íeìjv| o s:ôì es jo+ììosoì.
E%yé) aut,2ati#us ',"2zs,# )ell1tsa
ˆz lszxozox» ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs ƒs iov:XzXs » BiXii…1Xsox la† jel‡l•–
‹égyzeteivel e‹ge€élyez•etj‘k— illetve tilt•atj‰k le az a‰tomatik‰s javitasokat. ˆz
[Ž] oszlo†•a‹ szeie†l• jel‡l•‹égyzetekkel a Œov:X1U:» ˆU1o:~1ixUs iov:X
zXs » ˆix~i:~z me‹‘†o‹ttal végie•ajtott a‰tomatik‰s foimazas•oz valaszt•atj‰k
ki a foimazasokat. ˆ [T] oszlo†•a‹ szeie†l• jel‡l•‹égyzetekkel a •egé†elés‹él •asz–
‹al•at• foimazasok k‡z‘l valaszt•atj‰k ki a ‹ek‘‹k megfelel•ket. Ži‹€egyikie éi–
vé‹yes a koia••a‹ emlitett visszalé†ési le•et•ség— amit a leggyoisa••a‹ a 0)-5:8 le–
‹yomasaval éi•et‘‹k el.
1. Cseieta•lazat •asz‹alata. ˆ koia••a‹ ismeitetett sz•”seiét tilt•atj‰k le itt.
:. Két kez€• ‹agy•etû javitasa. Gyakoii gé†elési •i•a— •ogy a ‹agy kez€••etûs
szavak maso€ik •etûjét is ‹agy•etûvel iij‰k— mivel kés•‹ e‹ge€j‘k el a 345)6 •il–
le‹tyût. lz az a‰tomatik‰s javitas a maso€ik ‹agy•etût ki”siie ”seiél‹i— •a a •eiit
sz• •aima€ik •etûje mai kis•etû. ˆzokat a szavakat— amelyek‹él ezt ‹em szeiet–
‹é‹k— vegy‘k fel a Œov:X1U:» ˆU1o:~1ixUs iov:XzXs » Kivƒ1iiix la†o‹ szeie†–
l• maso€ik lista•a ›†él€a †ai el•ie felvett sz•ia· l•y— D•y— Ž’z— G’z•. ˆzok a sza–
vak a‰tomatik‰sa‹ •ekei‘l‹ek e••e a lista•a— amelyek‹él az a‰tomatik‰s javitast
visszavo‹t‰k.
¸. Žo‹€at els• •etûje ‹agy•etû. Kis•etûvel kez€•€• mo‹€at els• •etûjét alakitja
‹agy•etûsie ez az a‰tomatik‰s javitas. ˆ Li•ie•“”e elég ‹agy listat taitalmaz a
magyai i‡vi€itésekkel · itt akai a mo‹€atok sza‹€ékos kis•etûvel val• kez€ésével is
meg†i••alkoz•at‰‹k— ”sekély méiték•e‹ gyoisitva ezzel a gé†elést. lz a lista a
Œov:X1U:» ˆU1o:~1ixUs iov:XzXs » Kivƒ1iiix la†o‹ szeie†l• els• lista. ˆzok a
szavak ›i‡vi€itések•— amelyek‹él az a‰tomatik‰s javitast visszavo‹t‰k— a‰tomatik‰–
sa‹ •ekei‘l‹ek e••e a lista•a.
¡. ˆ‰tomatik‰s *félk‡véi* és _ala•Ÿzott_ sz‡veg. ˆ ”sillagok k‡zé zait sz‡veg fél–
k‡véi— az ala•Ÿzasjelek k‡zé zait sz‡veg a‰tomatik‰sa‹ ala•Ÿzotta valik. Živel ki–
vételese‹ gyois foimazasi le•et•séget ‹yŸjt— éi€emes •asz‹al‹i i‡vi€ €ok‰me‹t‰–
mok szeikesztése eseté‹.
Fge| ovìo»oìi|vs [or»o:oso| |eo||ììoso ¸,
¸. URL-felismeiés. Beallit•at• az i‹tei‹et”imek a‰tomatik‰s felismeiése és foi–
mazasa az :nternet%hivat*oz1s kaiakteistil‰ssal.
õ. ˆz šst ”seiéje š
st
-ie. ˆz a‹golszasz soiszam‹év-i‡vi€itések megfelel• foimaza–
sat végzi el a sz‡veg•e‹.
,. ˆz š/˜ ”seiéje G-ie. ˆ †él€a‹ kiv‘l az H és a I ”seiéjét is elvégzi. lgyé• t‡itek
javitasa•oz ka†”solj‰k •e a magyai ‹yelvi elle‹•iz• lcvƒn 1ivocvXii~i Jiiix J~
v~si~1~ jel‡l•‹égyzetét az lszxozox» BiXii…1Xsox» •viivi niXii…1Xsox» •vii
vi iiiiNovzƒs ›:~cv~v• la†ja‹.
8. K‡t•jelek ”seiéje. •agyk‡t•jel ›go‹€olatjel• k‡i‘lmé‹yes •eszŸiasa •elyett két
kisk‡t•jelet iij‰‹k— ami gé†elés k‡z•e‹ a‰tomatik‰sa‹ a megfelel• jellé alak‰l ·
ˆ†oll•--š¸» ˆ†oll•œš¸— szlové‹--magyai » szlové‹œmagyai— ’•ma‹--Šzekfû» ’•–
ma‹œŠzekfû— D‰‹a--Tisza k‡ze» D‰‹aœTisza k‡ze.
⛐ Megìe+es:ìő, Je o |eì |oìője| cserejere cso| o |eì |oìője|eì |o+eìő s:ô |eìroso vìon
|erv| sor, »eg o||or is, ío o gonJo|oìje| eseìe|en o s:ôì s:ô|o: +o|os:ìjo e| o
|oìője|e|ìő| ! Ne essvn| ìeíoì |eìseg|e, ge¡e|jvn| ìo+o||!
,. ’a a ”seie mégsem mûk‡€ik valamiéit œ †él€a‰l ‰t•lag akai‰‹k •eii‹i egy
go‹€olatjelet œ— akkoi segit a go‹€olatjel ‰ta‹ egy •etû és egy sz•k‡z •eiiasa és ›a
sikeies a‰tomatik‰s javitas ‰ta‹• t‡ilése.
1o. ˆ go‹€olatjel ”seiéje ›kis•k‡t•jellel is mûk‡€ik.
11. Šz•k‡z‡k és ta•‰latoiok t‡ilése a •ekez€és elejéi•l és végéi•l
1:. Šz•k‡z‡k és ta•‰latoiok t‡ilése a soi elejéi•l és végéi•l.
1¸. T‡•• sz•k‡z hgyelme‹ kiv‘l •agyasa. Œolyamatos gé†elés‹él a maso€ik sz•–
k‡zt mai ‹em e‹ge€i •eii‹i a szeikeszt•. Šaj‹os ez a le•et•ség ‹em me‹tesit a sze–
€ést elio‹t• €‰†la sz•k‡z‡kt•l— mivel •a a sz•k‡z elé all‰‹k œ ami ‰t•lagos javitas–
‹al gyakia‹ el•foi€‰l œ tova••i sz•k‡z‡ket is •eii•at‰‹k. ˆz ilye‹ sz•k‡z‡k a‰to–
matik‰s elt‘‹tetéséie a maki•i‡gzitési•l sz•l• fejezet•e‹ m‰tat‰‹k †él€at.
1¡. Œelsoiolasjel. Šzamozasokat és felsoiolasokat •oz•at‰‹k létie azzal— •ogy aia•
vagy i•mai soiszammal— ”sillaggal— k‡t•jellel vagy †l‰szjellel kez€‘‹k egy soit—
amit sz•k‡z és az a€ott †o‹t•a taitoz• sz‡veg k‡vet. ˆ &7-345)6 •ille‹tyû le‹yoma–
sa ‰ta‹ a lezait és a k‡vetkez• soi elejé‹ a‰tomatik‰s soiszamokat— €isz†o‹tokat—
vagy a k‡t•jel •asz‹alata eseté‹ go‹€olatjeleket ka†‰‹k.
⛐ Ho o s:o»o:osì +og [e|soro|osì ne» s:ereìnen| [o|yìoìni, nyo»jvn| |e is»eì o
&7-345)6 |i||enìyñì !
1¸. ’a viszo‹t egyszeiûe‹ ”sak Ÿj •ekez€ést szeiet‹é‹k az a€ott †o‹to‹ •el‘l— ak–
koi a 3(&&8/)9-5;& gom••al t‡i‡l•etj‘k a ‹em kiva‹t soiszamot vagy felsoiolasje–
let! ˆ felsoiolas mélységét †e€ig a )/.Q54)7-— illetve a 345)6:)/.Q54)7- gom•ok–
kal valtoztat•atj‰k meg— •a a sz‡vegk‰izoi k‡zvetle‹‘l a felsoiolasjel m‡g‡tt all.
1õ. ˆ felsoiolasjelek a‰tomatik‰s javitasa‹ak e‹ge€élyezése mellett a †ai•eszé€a•–
lak•a‹ mega€•atj‰k a •asz‹al‹i kiva‹t felsoiolasjelet is— amiie a ”sillag vagy †l‰sz
jelek ”seiél•€‹ek maj€.
⛐ A [e|soro|osje|e| csereje cso| o: 5lap,rtelmezett, Szövegtörzs +og Szövegtörzs be%
h4z1sa sìì|vsv |e|e:Jese||en »ñ|oJi|.
1,. ˆ‰tomatik‰s szegély létie•ozasa. ’a egy ‘ies soi•a‹ •aiom egymast k‡vet•
k‡t•jelet— ala•Ÿzasjelet— egye‹l•ségjelet— ”sillagot— •‰llamvo‹aljelet vagy kett•s ke–
iesztet •elyez‘‹k el— maj€ le‹yomj‰k a &7-345)6 •ille‹tyût— az el•z• •ekez€és k‘–
l‡‹•‡z• vastagsagŸ als• szegélyt ka†. lz a javitas a la•lé” vagy fejlé” gyois kialaki–
tasat teszi le•et•vé. ˆ szegélyt •ekez€ésfoimazas segitségével sz‘‹tet•etj‘k meg.
18. ˆ k‡vetkez• ta•lazat m‰tatja a ”seiélt kaiakteieket— a vo‹al vastagsagat és
alakjat·
õ™ ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs
Min%a M#re% -redm#n"
--- o—¸ †o‹t
___ 1 †o‹t

=== 1—1 †o‹t

*** ¡—¸ †o‹t

~~~ õ †o‹t

### , †o‹t

1,. Ta•lazat létie•ozasa. žl‰szjelekkel jel‡lve a ”ellak saikait— ta•‰latoijellel vagy
k‡t•jellel a ”ellak ol€alat— méietie sza•ott ta•lazatot •oz•at‰‹k létie gyoisa‹ és
egyszeiûe‹. lij‰k egy ‘ies soi•a a k‡vetkez• †él€at— és ‹yomj‰k le a &7-345)6 •il–
le‹tyût· ÷---÷---÷---÷
ˆz eie€mé‹y egy •aiom oszlo†ot taitalmaz• ta•lazat. Visszalé†és•ez kétszei végez–
z‘k el a Vissz~voNXs mûveletet!
:o. ›Cimsoi•stil‰sok létie•ozasa. ˆ k‡vetkez• lé†éseket elvégezve gyoisa‹ és egy–
szeiûe‹ •oz•at‰‹k létie k‘l‡‹•‡z• mélységû ”imsoiokat·
A)  ’agyj‰‹k ki egy ‘ies soit ›Uies soio‹ allva ‘ss‘k le ismét a &7-345)6-t•.
B)  lij‰k •e a ”imsoi sz‡vegét a megfelel• szamŸ ta•‰latoiial kez€ve· ta•‰latoi
‹élk‘l !msor 1 stil‰sŸ ”imet ka†‰‹k— egy ta•‰latoiial !msor " stil‰sŸt— és igy to–
va••— maxim‰m , ta•‰latoiig. ˆ ”imsoi ‹em végz•€•et †o‹tia.
C)  Uss‘k le kétszei a &7-345)6 •ille‹tyût a ”imsoi végé‹— •ogy megka†j‰k a ki–
va‹t ”imsoistil‰st.
D)  ˆ tova••i •eallitasok a koia••a‹ ismeitetett ‰t•lagos javitasia vo‹atkoz‹ak.
lzeket éi€emes •ejel‡l‹i.
S,",!#é!t )e#ezdése#"e t$"delt sz$ve% (av1tsa
’a žDŒ alloma‹yt ‹yit‰‹k meg olvasasia a Š‰‹ žDŒ lm†oit kiegészit• segitsé–
gével— vagy ”sak egyszeiû sz‡veges alloma‹yt t‡lt‘‹k •e vagy masol‰‹k at vag•la†–
†al— akkoi soio‹ké‹t •ekez€ésekie t‡i€elt sz‡veget lat‰‹k a sz‡vegszeikeszt••e‹—
amit kézzel •ossza€almas le‹‹e atalakita‹i val•€i •ekez€ésekie. ˆz a‰tomatik‰s
”seiével gyoisa‹ javit•atj‰k az ilye‹ sz‡veget a k‡vetkez• m•€o‹·
1. Ka†”solj‰k •e az el•z• szakasz•a‹ latott Beallitasok †ai•eszé€a•lak•a‹ az
lcvsovos nixizbƒsix osszivoNXs~— u~ ~ sov uossz~ N~cvonn :iN1 ¸™¯ jel‡l•–
‹égyzetet ›a szazalékos éiték m•€osit•at• a Šzeikesztés gom••al•.
:. Jel‡lj‘k ki a m•€osita‹i kiva‹t sz‡vegiészt— maj€ m•€osits‰k 5lap,rtelmezett
•ekez€ésstil‰sŸia a Œoimazas eszk‡ztai vagy a Štil‰sok és Œoimazas †ai•eszé€a•lak
segitségével.
¸. ˆ kijel‡lés megtaitva valassz‰k ki a Œov:X1U:» ˆU1o:~1ixUs J~v…1Xs » ˆi
x~i:~z me‹‘†o‹tot.
 TBZE4BK ;5E<EZET
SZHVE/BloKKoK
ˆ sz‡veg•lokkok i‡vi€— €e akai foimazassal és ké†ekkel is ellatott sz‡vegié–
szek— amiket igé‹y szeii‹t illeszt•et‘‹k •e a szeikesztett sz‡veg•e. ’asz‹os le•et•–
ség a fejlé”ek— megsz•litasok— egyé• gyakia‹ •asz‹alt sz‡vegiészek taiolasa•a‹ és
gyois el••ivasa•a‹— •a”sak ‹em sa•lo‹€ok‰me‹t‰m ala†ja‹ szeikesztj‘k a sz‡ve–
get. ˆ Li•ie•“”e magyai •o‹ositasa•a‹ sz‡veg•lokk teszi le•et•vé a €at‰m gyois
•eillesztését.
Sz$ve%)l,## )eillesztése
Šz‡veg•lokkok két m•€o‹ illeszt•et•k •e a Šz‡veg•lokk †ai•eszé€a•lak el••i–
vasa ‹élk‘l.
1. ˆ sz‡veg•lokk †ai •etûs i‡vi€ ‹evé‹ek •eiiasaval— és az $O le‹yomasaval.
:. žél€a· lij‰k •e— •ogy Fl— és ‹yomj‰k le az $O-at. lie€mé‹y‘l egy •ossza•• i€é–
zetet taitalmaz• •ekez€ést ka†‰‹k— amit †él€asz‡vegké‹t •asz‹al•at‰‹k az ol€alak
vagy sz‡vegkeietek foimazasakoi.
¸. žél€a tova••i k•€okia·
A)  t• Tisztelt ’‡lgyem!
B)  t‰ Tisztelt Uiam!
C)  t•‰ Tisztelt ’‡lgyem— Uiam!
D)  ti Tisztelettel ·
F)  ‰ U€v‡zlettel ·
F)  k K‡sz‡‹ettel ·
G)  ˜™šš akt‰alis €at‰m ›e‹‹él egyszeiû•• a k‡vetkez• m•€szei•.
¡. Šz•kiegészitéssel. Jel‡lj‘k •e a Šzivxisz1ƒs » Šzovicnioxx †ai•eszé€a•lak–
•a‹ a J~v~si~11ƒ1ii cƒviiƒs xozniN jel‡l•‹égyzetet— és katti‹ts‰‹k a BizXvXs
gom•ia. ’a elkez€j‘k gé†el‹i a KeJ+es sz•t— a •aima€ik •etû •egé†elése ‰ta‹ meg–
jele‹ik egy ti†† a KeJ+es Ho|ge»! feliiattal. ’aso‹l•a‹ a sz•kiegészités•ez— a &7-:
345)6 •ille‹tyûvel foga€•atj‰k el a javaslatot— és a 0)-5:)/.Q54)7- és a 0)-5:345)6:
)/.Q54)7- •ille‹tyûkkel ‹éz•etj‘k meg a k‡vetkez• és az el•z• javaslatokat. ˆz ak–
t‰alis €at‰m •eillesztésé•ez elég a €at‰m els• •aiom kaiakteié‹ek ›˜™š) •eiiasa és
a &7-345)6 •ille‹tyû le‹yomasa.
Sz$ve%)l,## #ate%-"i#
ˆ sz‡vegmi‹takat és œ
•a létez‹ek œ i‡vi€ ‹ev‘ket a
Šzivxisz1ƒs » Šzovicnioxx
a•lak ›¸,. a•ia• lista€o•oza–
•a‹ teki‹t•etj‘k meg.
ˆ sz‡vegmi‹ta-kateg•ii–
akat meg‹yitva lat•at•va val–
‹ak a kateg•iia‹ •el‘li sz‡–
vegmi‹tak. ˆz egéim‰tat•t a sz‡vegmi‹ta ‹eve f‡lé mozgatva olvas•at•va valik a
sz‡vegmi‹ta i‡vi€ ‹eve.
ˆ Šz‡veg•lokk kateg•iiak hzikailag is k‘l‡‹all• alloma‹yok•a‹ •elyezke€‹ek
el. ˆz alloma‹yok Ÿtvo‹ala jele‹ik meg— •a a kateg•iia‹evek f‡lé mozgatj‰k az
¹´ °

°'°
` `´°''°´

` `´° '°°
°'°'' '°

'°°
´°

°°°'°' 
°°'°'°°'' 
°'°ű °°

´°''°'
õ˜ Šzovicnioxxox
egéim‰tat•t. Uj alloma‹y— vagyis kateg•iia létie•ozasa•oz a k‡vetkez•ket végezz‘k
el ·
1. Katti‹ts‰‹k a K~1icovi~ gom•o‹ a †ai•eszé€a•lako‹ •el‘l.
:. ˆ megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ iij‰k •e a kateg•iia ‹evét és valassz‰k ki az
Ÿtvo‹alat. ˆ share=aut!text Ÿtvo‹alo‹ a mi‹€e‹ki szamaia megosztott alloma‹yo–
kat talalj‰k meg— mig a user=aut!text Ÿtvo‹al a sajat sz‡vegmi‹tai‹k taiolasi •elye.
¸. ’a az •K gom•ia katti‹–
t‰‹k— megjele‹ik az Ÿj kateg•iia
a Šzovicnioxx †ai•eszé€a•lak
lista€o•oza•a‹ ›¸8. a•ia•.
Uj Ÿtvo‹al mega€asa•oz
katti‹ts‰‹k a Šzovicnioxx a•–
lak•a‹ az U1voN~i~x— és a megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ a ’ozzX~bXs gom•ia.
Sz$ve%2i!t# 2e%te#i!tése és 2-d,s1tsa
Katti‹ts‰‹k egy sz‡vegmi‹ta ‹evéie a Šzovicnioxx †ai•eszé€a•lak lista€o•o–
za•a‹. ˆ sz‡vegmi‹ta ‹eve és i‡vi€ ‹eve megjele‹ik a •eviteli mez•k•e‹. ˆ ŽiN1~
:ic1ixiN1ƒsi jel‡l•‹égyzetet •ejel‡lve a sz‡vegmi‹ta el•‹ézetét is meg†illa‹tj‰k.
ˆ sz‡vegmi‹takat a Biiiiisz1ƒs gom•ia katti‹tva illeszt•etj‘k •e a szeikesztett
sz‡veg•e.
1. ˆ sz‡vegmi‹tak m•€ositasa•oz katti‹ts‰‹k a †ai•eszé€a•lak Šzovicnioxx
gom•jaia.
:. ˆ megjele‹• •elyi me‹‘•e‹ valassz‰k a Šzivxisz1ƒs me‹‘†o‹tot.
¸. K‘l‡‹ €ok‰me‹t‰ma•lak•a‹ megjele‹ik a szeikeszte‹i kiva‹t sz‡vegmi‹ta.
Ž•€osits‰k— maj€ a ŒXJi» Šzovicnioxx :iN1ƒsi me‹‘†o‹ttal me‹ts‘k el valtozta–
tasai‹kat. Zaij‰k •e a ŒXJi» BizXvXs me‹‘†o‹ttal a sz‡vegmi‹tat taitalmaz• a•la–
kot.
F( sz$ve%2i!t# lét"eh,zsa
ˆ k‡vetkez• lé†éseket végezz‘k el a Šz‡veg•lokk ••vitésé•ez·
1. Jel‡lj‘k ki azt a sz‡vegiészt a €ok‰me‹t‰ma•lak•a‹— amivel ••vite‹i szeiet–
‹é‹k a Šz‡veg•lokkot.
:. •yiss‰k meg a Šzivxisz1ƒs » Šzovicnioxx †ai•eszé€a•lakot— maj€ a€j‰k meg
a sz‡vegmi‹ta‹k ‹evét és i‡vi€ ‹evét a •ƒv és a GvovsniiiiN1v0 mez••e‹.
¸. Katti‹ts‰‹k aiia a Šz‡veg•lokk kateg•iiaia a lista•a‹— amelyiket ••vite‹i sze–
iet‹é‹k a kijel‡lt sz‡veggel.
¡. Katti‹ts‰‹k a Šzovicnioxx gom•ia és valassz‰k ki az UJ— vagy az UJ ›„s~x
szovic• me‹‘†o‹tot.›a‹‹ak megfelel•e‹— •ogy foimazassal— vagy foimazas ‹élk‘l
szeiet‹é‹k a sz‡vegmi‹ta‹kat i‡gzite‹i•.
lzek ‰ta‹ a sz‡vegmi‹ta ‹eve megjele‹ik a kivalasztott kateg•iia alatt— és
•asz‹al•at•va valik a szeikesztés soia‹.
¹` °

°'°
' ' ´° '°°
°'°'' '°'°
°°

''° '°

''°
°°´°

°
 TBZE@E/GE4BK ;5E<EZET
SaBlo@oK
ˆ sa•lo‹ok Ÿj €ok‰me‹t‰mok mi‹taja‰l szolgal• alloma‹yok. Œoimazott sz‡–
veget— stil‰sokat— maki•†iogiamokat taitalmaz•at‹ak. ž•tol•atatla‹ segitséget
‹yŸjta‹ak az ‘zleti foimalevelek és egyé• foima‹yomtatva‹yok kezelésé•e‹—
amely•ez a fejezet iészletese‹ ismeiteti az ilye‹ €ok‰me‹t‰mok gyois kit‡ltéséie
szolgal• €at‰m- és •eviteli mez•ket is.
ˆ m‰‹ka‹k soia‹ el•kei‘l•— ismétl•€• taitalmŸ vagy stil‰sŸ €ok‰me‹t‰mok–
••l k‡‹‹ye‹ készit•et‘‹k sa•lo‹okat— és kés••• ‰gya‹ilye‹ k‡‹‹ye‹ készit•et‘‹k
a sa•lo‹ ala†ja‹ •aso‹l• alloma‹yokat. Ša•lo‹jai‹kat a sa•lo‹kateg•iiak segitségé–
vel ”so†oitosit•atj‰k.
ˆ koia••a‹ ismeitetett la•jegyzet-•eallitasokat— listastil‰sokat éi€emes egy
olya‹ sa•lo‹•a‹ el•elyez‹i— amit ala†éitelmezetté tesz‘‹k— igy kés••• ‹em kell
ezek •eallitasaval ismételte‹ foglalkoz‹i.
Sa)l,!,# #ész1tése
ˆ k‡vetkez•k醆e‹ •oz•at‰‹k létie sa•lo‹okat·
1. Készits‘k el— vagy t‡lts‘k •e azt a sz‡veg€ok‰me‹t‰mot— amely••l sa•lo‹t fo–
g‰‹k készite‹i.
:. Valassz‰k ki a ŒXJi» Š~nioNox» :iN1ƒs me‹‘†o‹tot.
¸. ˆ€j‰k meg a sa•lo‹‰‹k ‹e–
vét ›¸,. a•ia•.
¡. Valassz‰k ki a sa•lo‹ kate–
g•iiajat a kateg•iia‹évie t‡ité‹•
katti‹tassal— •a ‹em az ˆi~vƒv
1ii:izi11 kateg•iia•a‹ szeiet–
‹é‹k el•elyez‹i az Ÿj sa•lo‹t.
Baimely •et‡lt‡tt sz‡veg€o–
k‰me‹t‰m••l k‡‹‹ye€é‹ létie•oz•at‰‹k sz‡vegsa•lo‹t— •a a ŒXJi» ŽiN1ƒs †ai•e–
szé€a•lak•a‹ az elme‹te‹€• fajl ti†‰sat ODF s:o+egesJo|v»enìv»so||onro allitj‰k.
Žégis ké‹yelmese••— •a a sa•lo‹ok taiolasi •elyé‹ek •eallitasat a Li•ie•“”e-ia
•izz‰k az ismeitetett m•€o‹.
Sa)l,!,# 'elhasz!lsa
ˆ sa•lo‹okat Ÿj €ok‰me‹t‰mok létie•ozasaia •asz‹alj‰k fel · ’a meg‹yit‰‹k
egy sa•lo‹t— akkoi a sa•lo‹ taitalma‹ak lemasolasaval egy Ÿj— Ne+ìe|en[sors:o»] ‹e–
vû alloma‹y j‡‹ létie— amit m•€osit•at‰‹k— és Ÿj ‹éve‹— Ÿtvo‹alo‹ elme‹t•et‘‹k.
1. •yiss‰k meg a ŒXJi» UJ » Š~nioNox ƒs boxU:iN1U:ox a•lakot ›‚™. a•ia•.
:. ’a el•z•leg még ‹em tett‘k meg— valassz‰k ki •alol€alt a Š~nioNox iko‹t.
¸. Valassz‰k ki a kiva‹t kateg•iiat— és ‹yiss‰k meg kett•s katti‹tassal.
¡. Valassz‰k ki a kateg•iia sa•lo‹jai k‡z‘l a ‹ek‘‹k tetsz•t. Visszal醋i a kateg•–
iia‹evekie a •alia m‰tat• kék ‹yillal le•etséges. ˆ sa•lo‹ el•‹ézetét a †ai•eszé€a•–
lak jo•• fels• iészé‹ talal•at• lioNƒzi1 iko‹ia katti‹tva teki‹t•etj‘k meg.
¹º °

°'°
' ' °°'°°°°
'°°°°'°° 

''°°°´°

° ° 

'' ` `°°'°
°°'` °°°'°

 
'°'°°°°°'
õ‚ Š~nioNox
¸. Vég‘l katti‹ts‰‹k a
ŽicNvi1Xs gom•ia.
Ko¡cso|jv| |e o Š1~N
b~vb es:|o:ìor UJ bo
xU:iN1U: s~nioN
noi i|onjoì o: es:|o:
ìor íe|yi »envjene|
LX1u~1o co:nox »e
nvje+e|, +og íos:no|
íoìjv| o 0)-5:345)6:,
|i||enìyñ|o»|inociôì
is o Š~nioNox ƒs bo
xU:iN1U:ox o||o|
e|őíì+osoro.
A Li|reO¡ce ìe|e¡ììesi vì+ono|on |e|v| o so||ono| o|o¡erìe|»e:eìì ìoro|osi íe|ye o
user=temp>ate |ony+ìor, i||eì+e o share=temp>ate=c!mm!n. To+o||i vì+ono| »eg
oJosoío: o: lszxozox» BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i» U1voN~i~x |o¡on +o
|oss:v| |i o So||ono| »e:őì s:er|es:ìesre. Fg ío|ô:oìi vì+ono| e|eresi íe|ye |eíeì
¡e|Jov| o +o||o|oìi s:inìñ so||ono|no|.
Sa)l,!sze"vez& p")eszéda)la#
ˆ ŒXJi» Š~nioNox» Šzivvizo me‹‘†o‹ttal •iv•atj‰k el• a Ša•lo‹szeivez•t.
ˆ k‡vetkez• tevéke‹ységek elvégzéséie szolgal ·
œ Ša•lo‹ok m•€ositasa és t‡ilése;
œ Ÿj sa•lo‹kateg•iiak létie•ozasa;
œ sa•lo‹ok masolasa as at•elyezése a sa•lo‹kateg•iiak k‡z‡tt;
œ stil‰sok masolasa sa•lo‹ok és €ok‰me‹t‰mok k‡z‡tt.
ˆ Ša•lo‹szeivez• két lista€o•ozt taitalmaz. ˆ lista€o•ozok vagy a sa•lo‹kate–
g•iiakat— vagy a Li•ie•“”e-•a •et‡lt‡tt €ok‰me‹t‰mok listajat m‰tatjak. ˆ két ‹é–
zet k‡z‡tt a €o•ozok alatt talal•at• valaszt•listaval valt•at‰‹k ›‚š. a•ia•.
Sa)l,!,# 2-d,s1tsa
•yiss‰k meg a Ša•lo‹szeivez•t a ŒXJi» Š~nioNox» Šzivvizo me‹‘†o‹ttal.
1. Katti‹ts‰‹k €‰†la‹ a Ša•lo‹szeivez••e‹ valamelyik kateg•iia‹eve‹. ’a a ka–
teg•iia ‹em ‘ies— a kateg•iia‹év alatt megjele‹ik a valasztott kateg•iia•a taitoz•
sa•lo‹ok listaja.
:. Jel‡lj‘k ki a szeikeszte‹i kiva‹t sa•lo‹t a ‹evé‹ t‡ité‹• katti‹tassal— és valasz-
sz‰k ki a Šzivxisz1ƒs me‹‘†o‹tot a †ai•eszé€a•lak ž~v~N„sox me‹‘jé•e‹.
¸. ˆ sa•lo‹alloma‹yt m•€ositas ‰ta‹ a ŒXJi» ŽiN1ƒs me‹‘†o‹ttal me‹t•etj‘k
el.
Sa)l,!,# t$"lése
•yiss‰k meg a Ša•lo‹szeivez•t a ŒXJi» Š~nioNox» Šzivvizo me‹‘†o‹ttal.
1. •yiss‰‹k meg egy sa•lo‹kateg•iiat a ‹evéie t‡ité‹• kett•s katti‹tassal a Ša•–
lo‹szeivez••e‹.
:. Jel‡lj‘k ki a t‡i‡l‹i kiva‹t sa•lo‹t a ‹evé‹ t‡ité‹• katti‹tassal— és valassz‰k ki
a Toviƒs me‹‘†o‹tot a †ai•eszé€a•lak ž~v~N„sox me‹‘jé•e‹.
¹º °

°'°
`°°'°°°' °

 
°°'°°°°'°
°°' °°'°'
So||on|oìegôrio |eìreío:oso õ¸
Sa)l,!#ate%-"ia lét"eh,zsa
ˆ sa•lo‹kateg•iiak a sa•lo‹ok ”so†oitositasaia— atlat•at••• el•elyezéséie szol–
gal‹ak. Uj sa•lo‹kateg•iia létie•ozasa•oz a k‡vetkez•ket végezz‘k el ·
1. •yiss‰k meg a Ša•lo‹szeivez•t a ŒXJi» Š~nioNox» Šzivvizo me‹‘†o‹ttal.
:. Katti‹ts‰‹k az egyik sa•lo‹kateg•iia‹.
¸. Valassz‰k ki az UJ me‹‘†o‹tot a †ai•eszé€a•lak ž~v~N„sox me‹‘jé•e‹.
¡. ˆ megjele‹• Ÿj kateg•iia ‹eve szeikesztésie va‹ felki‹alva· a€j‰k meg a ‹e–
vét— és ‘ss‘k le a &7-345)6 •ille‹tyût.
So||on|oìegôrio ìor|ese o So||ons:er+e:ő ž~v~N„sox» Toviƒs »env¡onìjo+o| |e
íeìseges.
Sa)l,!,# 2s,lsa és thelyezése
Ša•lo‹okat a Ša•lo‹szeivez•
két lista€o•oza k‡z‡tt— €e akai egy
lista€o•ozo‹ •el‘l is at•elyez•e–
t‘‹k a ,fog€ és vi€€" m•€szeiiel ·
1. •yiss‰k meg a Ša•lo‹szeive–
z•t a ŒXJi» Š~nioNox» Šzivvizo
me‹‘†o‹ttal.
:. Kett•s katti‹tassal ‹yiss‰k
meg a megfelel• sa•lo‹kateg•iiat.
¸. ˆ kivalasztott sa•lo‹t a megfe–
lel• kateg•iia•a •Ÿzz‰k az egéi •al gom•ja‹ak ‹yomva taitasa mellett.
’a ‹em at•elyez‹i— •a‹em masolatot szeiet‹é‹k készite‹i a sa•lo‹i•l— a 0)-5
gom•ot is taits‰k le‹yomva az egéimûvelet soia‹ ›‹em m•€osit•at• ma††a••l
”sak masol‹i t‰€‰‹k— itt ‹i‹”s sz‘kség a gom• ‹yomva taitasaia•.
A Te»¡|oìe Cíonger
*
|ieges:ììő+e| ìe|jes »o¡¡o| o||o»onyoiío: renJe|íeìvn|
ío::o so||ono|oì.
mez&# a sa)l,!,#)a!
ˆ sz‡veges sa•lo‹€ok‰me‹t‰mok•a‹ el•elyezett €at‰m-— fel•asz‹al•i és •evi–
teli mez•k t‡•• ok••l is •asz‹osak. ˆ €at‰mmez•k a sa•lo‹ ala†ja‹ létie•ozott Ÿj
€ok‰me‹t‰m•a‹ az akt‰alis i€•†o‹tia fiiss‘l‹ek ›”sak Ÿj €ok‰me‹t‰m létie•ozasa–
‹al— •a a €at‰mmez• ti†‰sa rog:ììeìì•.
’a a €ok‰me‹t‰m•a‹ t‡••sz‡i ismétl•€ik egy a€at— ”élszeiû e‹‹ek éitékét
egy fel•asz‹al•i mez••‡z k‡t‹i. žél€a‰l az ‘gyfél ‹evét igy elég egyszei mega€‹i a
€ok‰me‹t‰m•a‹— mi‹€e‹ tova••i el•foi€‰last a‰tomatik‰sa‹ t‡lt ki a sz‡vegszei–
keszt•.
ˆ fel•asz‹al•i mez•ket •eviteli mez•k•‡z k‡tve a †iogiam az Ÿj €ok‰me‹t‰m
létie•ozasa‹al k‘l‡‹ †ai•eszé€a•lak•a‹ kéii •e a fel•asz‹al•i mez•k éitékét— le•e–
t•vé teszi az a€atok mega€asat egéimûvelet— illetve sz‡veg†ozi”io‹alas ‹élk‘l— igy
gyoisa••a‹ kit‡lt•et• a €ok‰me‹t‰m.
4tu22ez&#
ˆ €at‰mmez•t a k‡vetkez• egyszeiû m•€o‹ illeszt•etj‘k •e a sz‡veg•e· Kez€–
j‘k •eii‹i az évszamot— maj€ a •aima€ik szamjegy‹él megjele‹• javaslat‹al ‘ss‘k
le a 7-345)6 •ille‹tyût.
++
+
°'''°´'°°'°°°'''°°°'°°°"°°°'°''°'°°''°°''°'°°°°°°°'
++
` '°'°'°' °°' °''°' '°'°°'' °°° °° ° `´°''°´'°

` `´° '°°°'°'' '°

'°°´°

°°°'°' J°'°'°''°

'°' °°

'°'°

 '° ´°°° '°'° '°ű °°

°´°'° 
°° '°° '°'° ''°
¹' °

°'°
`°°'°°°°

°

 ° °°'°°
'°'°°°

''°


'° ´° '' °

'' ` `°°'°
°°'` `´°'
'°´°ű  °°'°'
°°°
õõ Š~nioNox
l€•‹ké‹t sz‘kség le•et a €at‰m foimat‰ma‹ak megvaltoztatasaia. ˆ••oz—
•ogy a •eillesztett €at‰mmez• mas éitéket m‰tasso‹ ›†él€a‰l ”sak az évszamot—
vagy olya‹ ‡sszetett €at‰mot— mi‹t ,˜™šš. év mai”i‰s •• š¸. ‹a†ja‹ šõ •ia ¸™ †ei”–
koi"•— végezz‘k el a k‡vetkez•ket·
1. Katti‹ts‰‹k €‰†la‹ az el•z•leg •eillesztett €at‰mia— maj€ a megjele‹• †ai•e–
szé€a•lak Œov:X1U: listaja•a‹ valassz‰k ki az ‰tols•— TovXnni iov:X1U:ox. ele–
met.
:. ˆ megjele‹• Ÿja•• †ai•eszé€a•lak Œov:X1U:xob mez•jé•e‹ a€j‰k meg az
,YYYY" k•€ot— •a ”sak az évszamot szeiet‹é‹k megjele‹ite‹i— és a ,YYYY. ƒv
ŽŽŽŽ KuoK D. N~vJXN ’ Kov~K Ž Kviv„xovK" k•€ot— •ogy megka†j‰k a maso€ik
†él€a•a‹ szeie†l• €at‰mfoimat‰mot.
5elhasz!l-i 2ez&#
Œel•asz‹al•i mez• létie•ozasa•oz ‹yomj‰k le a 0)-5:$? •ille‹tyûkom•i‹a”i•t
›vagy valassz‰k a BiszúvXs » Žizox» lcvƒn :izo. me‹‘†o‹tot•. ˆ megjele‹•
Žizox †ai•eszé€a•lak VXi1ozox la†ja‹ valassz‰k ki a VXi1ozo niXii…1Xs~ ti†‰st.
ˆ€j‰k meg a valtoz• ‹evét ›sz•k‡zt ‹em— €e ala•Ÿzasjelet és ékezetes •etûket taital –
maz•at•. Valassz‰k ki a Šzovic foimat‰mot ›€at‰mfoimat‰m a TovXnni iov:X1U
:ox. me‹‘†o‹to‹ keieszt‘l éi•et• el•. Vég‘l a€j‰k meg a valtoz• ala†éitelmezett
éitékét az lv1ƒx mez••e‹— maj€ katti‹ts‰‹k a BiszúvXs gom•ia. ˆ mez• az ala†éi–
telmezett taitalommal megjele‹ik a sz‡veg•e‹.
Œel•asz‹al• mez• m•€ositasa•oz katti‹ts‰‹k €‰†la‹ a •eillesztett mez•‹
›vagy allj‰‹k a mez• elejéie a sz‡veg•e‹ a sz‡vegk‰izoiial— és valassz‰k ki a Šziv
xisz1ƒs » Žizox. me‹‘†o‹tot•. ˆ€j‰k meg az Ÿj éitéket a megjele‹• †ai•eszé€a•–
lak•a‹.
Œel•asz‹al•i mez• éitéké‹ek mas •elye‹ val• megjele‹itésé•ez •ivj‰k el• a
Žizox †ai•eszé€a•lakot— valassz‰k ki a VXi1ozo :icJiiiN…1ƒsi ti†‰st a VXi1ozo
la†o‹. ˆ KiJiioiƒs lista•a‹ valassz‰k az el•z•leg létie•ozott valtoz•k egyikét— maj€
a BiszúvXs gom••al illessz‘k a sz‡veg•e.
Œel•asz‹al•i mez• t‡ilésé•ez t‡i‡lj‘k a sz‡veg••l a •eillesztett mez•t. ˆ Ži
zox †ai•eszé€a•lak•a‹ valassz‰k ki a VXi1ozox la† KiJiioiƒs listaja‹ a t‡i‡l‹i ki–
va‹t mez•t— és katti‹ts‰‹k az lv1ƒx mez• mellett lat•at• †iios :-e‹.
Beviteli 2ez&#
Beviteli mez• létie•ozasa•oz •ivj‰k el• a Žizox †ai•eszé€a•lakot az el•z•leg
ismeitetett m•€o‹. Valassz‰k ki a Bivi1iii :izo ti†‰st a VXi1ozox la†o‹. Jel‡lj‘k
ki a •eviteli mez••‡z ”satolt fel•asz‹al• mez•t a KiJiioiƒs lista•a‹ az el•z•leg lét–
ie•ozott fel•asz‹al• mez•k k‡z‘l. ˆ€j‰k meg a ’iv~1xozXs •eviteli mez••e‹ azt a
sz‡veget— amit a •eviteli mez• †ai•eszé€a•laka ”imké‹t megjele‹it ›†l. ,‘gyfél
‹eve"•. Katti‹ts‰‹k a BiszúvXs gom•ia. ˆ megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹ a€j‰k meg
a •eviteli mez• ala†éitelmezett éitékét ›†l. , »‹évE"•. ˆ •eviteli mez• megjele‹ik a
sz‡veg•e‹ az ala†éitelmezett éitékkel. lzek ‰ta‹ a fel•asz‹al•i mez• t‡i‡l•et• is a
sz‡veg••l— •a ”sak a •eviteli mez• fog szolgal‹i az a€atfelt‡ltésie.
ˆ •eviteli mez•k kit‡ltése· a sa•lo‹ ala†ja‹ létie•ozott Ÿj €ok‰me‹t‰m‹al a
sz‡vegszeikeszt• •ekéii az els• •eviteli mez• éitékét egy a‰tomatik‰sa‹ meg‹yil•
†ai•eszé€a•lak•a‹. l‹‹ek éitéke t‡••soios is le•et. ˆ k‡vetkez• •eviteli mez• éité–
ké‹ek mega€asa•oz katti‹ts‰‹k a Kovi1xizo gom•ia— vagy ‹yomj‰k le az /5):&7-:
345)6 •ille‹tyû†aia‹”sot. ’a megszakitj‰k az a€atfelt‡ltést— azt •aimikoi Ÿjiakez€–
•etj‘k a 0)-5:345)6:$[ le‹yomasaval.
Me:őìorìo|o» s:o»»o| es s:o»ne++e| õ,
mez&ta"tal,2 sz22al és sz2!évvel
’ivatalos iiatok gyakia‹ két foima•a‹— szammal és •etûs alak•a‹ is mega€jak
a €at‰mot vagy egyé• szaméitékeket. ˆ Li•ie•“”e Gia†•ite •etûkészletei‹ek
name •etût‰laj€o‹sagaval t•- és soiszam‹évvé alakit•at•k a szamok. ’a fel•asz‹a–
l•i mez••e‹ •elyezz‘k el a €at‰mai‹kat és szamai‹kat— akkoi egy a€at •ekéiésével
a‰tomatik‰sa‹ el•allit•at•k a k‡vetkez• †él€ak— a•ol az ismétl•€• mez••ivatkoza–
sokat a name segitségével alakitj‰k at t•- vagy soiszam‹evekké. llég egy mez•t
m•€osita‹i mi‹€két soi•a‹ a••oz— •ogy a teljes soi megvaltozzo‹ ›a k‡‹yv foiias–
alloma‹ya‹ ki†i••al•at•— •a katti‹t‰‹k az els• mez•kie•·
˜™šš. ›kétezei-tize‹egye€ik• év ¸. ›•aima€ik• •• š¸. ›tize‹‡t‡€ik• ‹a†ja.
š˜™ ™™™ Œt— azaz szaz•Ÿszezei foii‹t.
name
 TBZE@KETTE4BK ;5E<EZET
STCl?SoK
ˆ stil‰sok •asz‹alataval €ok‰me‹t‰mai‹k k‘lalakja ›és mi‹t ta†asztal‹i fogj‰k—
szeikezete is• egységes és k‡‹‹ye‹ m•€osit•at• maia€. ˆ •etûk és téik‡z‡k k‡zvet–
le‹ m•€ositasa •elyett logikai kateg•iiakat ›†él€a‰l f•”im— al”im— kiemelt sz‡veg—
i€ézett sz‡veg st•.• ie‹€el‘‹k a kivalasztott sz‡vegiész•ez. ˆ Li•ie•“”e-•a‹ eze–
ket a kateg•iiakat œ mivel mi‹€ig taitozik •ozzaj‰k valamilye‹ ala†éitelmezett
megjele‹és œ sìì|vso|no| ‹evezz‘k. ˆ stil‰sok m•€ositasai a szeikesztett €ok‰me‹–
t‰mmal kei‘l‹ek elme‹tésie. ˆ gyakia‹ •asz‹alt stil‰sokat— stil‰s•eallitasokat sa•–
lo‹alloma‹yok•a‹ taiolj‰k— igy ‹em ”sak egy €ok‰me‹t‰mo‹ •el‘l— •a‹em a sajat—
i‹tézmé‹yi vagy vallalati €ok‰me‹t‰mok k‡ié•e‹ is egységes megjele‹ést alakit•a–
t‰‹k ki. ˆ k‘l‡‹‡se‹ gyakia‹ •asz‹alt stil‰sok•oz még •ille‹tyûkom•i‹a”i•t is
ie‹€el•et‘‹k— ami mai a Testiesza•as fejezet témaja.
St1lus,# és ',"2zs
ˆ stil‰sok kezeléséie szolgal a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak— amit az
$%% gom• le‹yomasaval •iv•at‰‹k el• és zai•at‰‹k •e.
St1lus#ate%-"i#
ˆ Štil‰ssegé€ eszk‡ztaia‹ak •al ol€ala‹ ‡t iko‹t talal‰‹k— amelyekkel a
Li•ie•“”e ‡t stil‰s”so†oitja k‡z‘l valaszt•at‰‹k egyet. ˆ kivalasztott stil‰s”so–
†oit•a taitoz• stil‰sok a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs ‹agy iészét elfoglal• valaszt•lista–
•a‹ jele‹‹ek meg.
ˆ Li•ie•“”e ‡t stil‰s”so†oitja·
1. Bekez€ésstil‰sok. Bekez€ések•ez ie‹€el•et• stil‰sok. •em”sak •ekez€ésjel–
lemz•ket— •a‹em kaiakteijellemz•ket ›•etûkészlet— •etû•atasok• is •eallit•at‰‹k a
•ekez€ésstil‰sok m•€ositasa‹al. ˆ k‘l‡‹•‡z• szi‹tû ”imsoiok— feliiatok— jegyzékek—
ta•lazatok— él•fej és él•la• stil‰sai taitoz‹ak i€e. ˆ !msor 1œ!msor ; ”imsoistil‰–
sok miatt a leggyakia••a‹ •asz‹alt stil‰s”so†oit.
:. Kaiakteistil‰sok. Legi‹ka•• sz‡vegkiemelésie •asz‹alt stil‰sokat talal‰‹k itt—
mi‹t a 3angs4l/oz1s és az (r)s hangs4l/oz1s. Gyakia‹ •oz‰‹k létie Ÿj kaiakteistil‰–
sokat mûszaki meg egyé• €ok‰me‹ta”i•k‹al— a•ol fo‹tos szeie†e va‹ a sokféle és
k‡vetkezetes kiemelés‹ek. ˆ la•jegyzet sz‡vegé‹ek— és a la•jegyzetie ‰tal• jel‹ek a
stil‰sa is i€e taitozik még.
¸. Keietstil‰sok. ˆ keietek ›az ol€alo‹ tetsz•leges •elyie •elyez•et• sz‡veg€o•o–
zok• mellett a ké†ek— ké†letek és egyé• keiet•e‹ el•elyezke€• o•jekt‰mok el•elyez–
ke€ését— ‹é•a‹y‰k eseté•e‹ a •ozzaj‰k ie‹€elt maki•kat allit•atj‰k •e. ˆz ala†éi–
telmezett keietstil‰sok k‡z‡tt aka€‹ak— amelyek •ekez€és•ez va‹‹ak •oigo‹yozva
<7eret&= és va‹‹ak— amelyek kaiaktei•ez ›!m*,*•.
¡. •l€alstil‰sok. •l€aljellemz•ket ›maig•k— tajolas st•.• allit•at‰‹k •e a k‘l‡‹féle
ol€alstil‰sokkal. ˆz 5lap,rtelmezett mellett az (ls)— 61ratlan és 61ros ol€alstil‰s éi–
€emel hgyelmet.
¸. Šzamozasi stil‰sok. Összetette•• szamozasok és felsoiolasok létie•ozasa•a‹ és
•asz‹alata•a‹ ‹élk‘l‡z•etetle‹ stil‰s”so†oit. ˆ sz‡vege‹ alkalmazott szamozasi sti–
l‰st megsz‘‹tetésé•ez katti‹ts‰‹k a Œov:XzXs eszk‡ztai ŠzX:ozXs ni» xi vagy
ŒiisovoiXs ni» xi iko‹ja‹.
Sìì|vs|oìegôrio| õ,
ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak ‹agy iészét a kivalasztott stil‰s”so†oit–
•a taitoz• stil‰sok listaja foglalja el. ˆ †ai•eszé€a•lak als• iészé‹ talal•at• valasz–
t•listaval m•€osit•atj‰k a stil‰slista megjele‹ését· a ŽiNbiN elem kivalasztasa ese–
té‹ mi‹€e‹ stil‰s— mig az ˆix~i:~zo11 s1…iUsox kivalasztasa eseté‹ ”sak a €ok‰–
me‹t‰m•a‹ •asz‹alt stil‰sok listaja jele‹ik meg a †ai•eszé€a•lak•a‹.
St1lus,# al#al2azsa
lgy stil‰s alkalmazasa•oz katti‹ts‰‹k kétszei a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•e–
szé€a•lak•a‹ a kivalasztott stil‰s ‹evé‹. ˆ kijel‡lt sz‡veg a valasztott stil‰sŸva ala–
k‰l. ’a ‹i‹”s kijel‡lt sz‡veg— akkoi a sz‡vegk‰izoi •elyé‹ lév• sz•— •ekez€és vagy
ol€al stil‰sa valtozik meg att•l f‘gg•e‹— •ogy a kivalasztott stil‰s kaiaktei-— •ekez–
€és-— vagy ol€alstil‰s.
812s,",# lét"eh,zsa
ˆ k‡vetkez•k醆e‹ •oz•atj‰k létie a legmagasa•• szi‹tû ›!msor 1• ”imeket·
1. Allj‰‹k a sz‡vegk‰izoiial a••a a •ekez€és•e— amelyet ”imsoi‹ak sza‹‰‹k.
:. ’ivj‰k el• az $%% gom• le‹yomasaval a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•la–
kot.
¸. Valassz‰k ki a •ekez€ésstil‰sok listaja••l a !msor 1 stil‰st— és katti‹ts‰‹k ia
kétszei. lzek ‰ta‹ a kivalasztott •ekez€és megjele‹ésé•e‹ is ”imsoiia alak‰l · félk‡–
véi— ‹agyo•• •etûméietû és ‹agyo•• téik‡z‡kkel •ataiolt lesz.
’a ‹em tetszik a ”imsoiok megjele‹ése— egy lé†és•e‹ m•€osit•at‰‹k az ‡sszes
”imsoio‹·
1. Œoimazz‰‹k at egyet tetsz•legese‹ k‡z‘l‘k a mai koia••a‹ megismeit k‡zvet–
le‹ foimazassal— és katti‹ts‰‹k a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs ”imsoia‹ak jo•• szélé‹ ta–
lal•at• Š1…iUs iviss…1ƒsi iko‹o‹.
A Li|reO¡ce o cì»sor sìì|vsv |e|e:Jese||ő| |es:ììi o: ovìo»oìi|vs ìorìo|o»jeg
:e|eì (¸z. o|Jo| ). A »or e»|ììeìì 0)-5-%, 0)-5-? sì|. |i||enìyñ|o»|inociô| »e||eìì
o )/.Q54)7- |i||enìyñ is íos:no|íoìô o cì»soro| |o:oììi +o|ìosío:: eg cì»sorsìì
|vsv |e|e:Jes e|ejere íe|ye:+e o s:o+eg|vr:orì, o )/.Q54)7- |i||enìyñ+e| egre ,|i
se||" cì»soro||o csere|íeìjv| o cì»sorì, eges:en !msor 10ig. A 345)6:)/.Q54:
)7- ¡eJig e¡¡en e||en|e:ő|eg: no+e|i o cì»sor »ereìeì. (Ugoni|yen »ôJon +o|ìío
ìvn| s:inìeì o [e|soro|oso|on, i||eì+e s:o»o:oso|on |e|v|.)
A cì»soro| |eìñìì¡vsoì es ege| ìv|ojJonsogoiì egsegesen is »ôJosììíoìjv| o !m%
sor sìì|vson |eres:ìv|, »i+e| e: o sìì|vs o cì»sorsìì|vso| |o:os őse. L. |eső||.
a#tulis st1lus
ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak kiemeléssel m‰tatja az akt‰alis ›a
sz‡vegk‰izoi •elyé‹ lév•• sz‡veg stil‰sat.
ˆz akt‰alis •ekez€ésstil‰st a Œov:XzXs eszk‡ztai •al szélé‹ talal•at• ˆix~i:~
z~Nbo s1…iUs valaszt•lista is jelzi. ˆz ˆix~i:~z~Nbo s1…iUs segitségével m•€osit–
•atj‰k is az akt‰alis •ekez€és stil‰sat— azzal a koilatozassal— •ogy a valaszt•lista
”sak a €ok‰me‹t‰m•a‹ alkalmazott stil‰sok k‡z‘l e‹ge€ valaszta‹i.
ˆz akt‰alis ol€alstil‰s ‹evét taitalmazza a Li•ie•“”e a•lak als• iészé‹ talal•at•
alla†otsoi maso€ik mez•je.
Összefoglalva· •a a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lakot Ÿgy allitj‰k •e—
•ogy a kaiakteistil‰sokat listazza— akkoi a ké†ei‹y•‹ egyszeiie lat•atj‰k a •aiom
leggyakia••a‹ •asz‹alt stil‰s ›a kaiaktei-— •ekez€és- és ol€alstil‰s• akt‰alis éitékét.
,™ Š1…iUsox
St1lus,# hasz!lata #is #épe"!y&!
ˆ €okkolt ›l. 8. ol€al• Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak kis ké†ei‹y• ›,-š‚K•— illetve
kis fel•o‹tas ›õ‚™0‚8™— 8™™0õ™™ k醆o‹t• eseté‹ tŸl ‹agy •elyet foglal. ˆ †ai•e–
szé€a•lak méieté‹ek ”s‡kke‹tése— és az o†timalis ‹agyitas •eallitasa le•et•vé teszi—
•ogy ilye‹ k‡i‘lmé‹yek k‡z‡tt is ké‹yelmese‹ €olgozz‰‹k a stil‰sokkal ·
1. Allj‰‹k a m‰‹katei‘let és a €okkolt Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak •a–
taivo‹alaia— mig meg ‹em jele‹ik a vizszi‹tes méietvaltoztatas egéik‰izoi.
:. •yomj‰k le a •al egéigom•ot— és ”s‡kke‹ts‘k az egéi mozgatasaval a †ai•e–
szé€a•lak méietét. llég— •a a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs eszk‡ztaia‹ak •al ol€ali ¸ iko‹–
ja lat•at•— igy a †ai•eszé€a•lak szélessége a feléie ”s‡kke‹t•et•.
¸. ˆ •ƒzi1» •~cv…1Xs †ai•eszé€a•lak•a‹ valassz‰k ki a Šzovicu~1Xv valaszt•–
gom•ot— és katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
¡. ’ivj‰k el• ismét a •ƒzi1» •~cv…1Xs †ai•eszé€a•lakot— és valassz‰k az lcvibi
valaszt•gom•ot. •‡velj‘k ¸¯-kal a ‹agyitast— és katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
¸. Allits‰k a m‰‹katei‘let k‡ze†éie a sz‡veget a m‰‹katei‘let alatt talal•at• g‡i–
€it•savval.
Ho |e+es sìì|vsì íos:no|vn|, renJe|íeìvn| ío::ojv| |i||enìyñ|o»|inociôì is (,8.
o|Jo| ), +o|o»inì o Jo||o|ì Š1…iUsox ƒs iov:XzXs o||o|oì is |i|e |o¡cso|íoìjv|
o: $%% go»||o|.
Ta"tal,2(e%yzé# #ész1tése
Taitalomjegyzéket †ai katti‹tassal létie•oz•at‰‹k— •a ”imsoistil‰sokat •asz–
‹alt‰‹k a ”imsoiai‹k elkészitésé•ez.
1. Allj‰‹k aiia a •elyie a sz‡vegk‰izoiial— a•ova a taitalomjegyzéket szeiet‹é‹k
el•elyez‹i.
:. ’ivj‰k el• a BiszúvXs » Jicvzƒxix» Jicvzƒxix †ai•eszé€a•lakot és katti‹t–
s‰‹k az •K gom•o‹.
ˆ taitalomjegyzék fiissitését— illetve t‡ilését a taitalomjegyzék •elyi me‹‘jé–
•e‹ talal•at• megfelel• me‹‘†o‹ttal kéi•etj‘k.
A ¡or|es:eJo||o||on s:v|seg s:erinì |or|oìo:íoìjv| o ìorìo|o»jeg:e||en »eg¡e
|enő s:inìe| »e|ysegeì o Ž~,i:Xiis sziN1 |e+iìe|i »e:ő+e|.
Sz,2széd )e#ezdése# st1lus!a# )ell1tsa
lgy •ekez€és stil‰sa gyoisa‹ atmasol•at• a szomszé€jaia— •a i€eigle‹ese‹ ‡sz-
szevo‹j‰k a két szomszé€os •ekez€ést. Ži‹€ig az akt‰alis •ekez€és stil‰sa maia€
meg az ‡sszevo‹as ‰ta‹— akai a •ekez€és elejé‹ ‹yomj‰k le a 3(&&8/)9-5;& (|oc|
s¡oce) •ille‹tyût— vagy a •ekez€és végé‹ a )9-5;& (Je|eìe) •ille‹tyût.
F||ő| |o+eì|e:i|, íog ío ,ìoro|ni" o|orjv| eg |e|e:Jes sìì|vsoì, +og o: e|ő:ő |e
|e:Jes +egere o||+o nyo»jv| |e o )9-5;& |i||enìyñì, +og o |o+eì|e:ő |e|e:Jes e|e
jen nyo»jv| |e o 3(&&8/)9-5;& go»|oì (|i:onyos eseìe||en cso| o: e|ső »ôJs:er
o||o|»o:íoìô).
T,v))i st1lus2*velete#
ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs eszk‡ztaia‹ak jo•• ol€ala‹ talal•at• Ki1oi1ƒs iov
:X1U::~i iko‹ segitségével k‡‹‹ye••é te•etj‘k a foimazatla‹ sz‡vegek ‰t•lagos
,stilizalasat". ˆz eszk‡ztai jo•• saika•a‹ lév• me‹‘ •aiom me‹‘†o‹tot taitalmaz.
ˆz els•vel Ÿj stil‰sokat •oz•at‰‹k létie a kijel‡lt sz‡veg k‡zvetle‹ foimazasai ala†–
ja‹ ›UJ s1…iUs ~ xiJiioiƒs ~i~vJXN•. ˆ maso€ikkal az ilye‹ k‡zvetle‹ foimazasokat
a kijel‡lt sz‡veg stil‰saia alkalmaz•atj‰k ›Š1…iUs iviss…1ƒsi•. ˆ •aima€ik me‹‘–
To+o||i sìì|vs»ñ+e|eìe| ,š
†o‹ttal mas alloma‹yok stil‰sait a€•atj‰k •ozza— illetve stil‰s•eallitasait alkalmaz–
•atj‰k a €ok‰me‹t‰m stil‰sai•oz ›Š1…iUs ni1oi1ƒsi.•.
1. ˆ Ki1oi1ƒs iov:X1U::~i iko‹ •eka†”solasat k‡vet•e‹ a iajz†iogiamok••l
ismei•s ,kit‡lt•" ‘zemm•€•a kei‘l a †iogiam— azzal a k‘l‡‹•séggel— •ogy itt ‹em
alakzatok szi‹ét valtoztatj‰k meg— •a‹em az egéiiel kijel‡lt sz‡vegiészek stil‰sat
”seiélj‘k le a k‡vetkez• m•€o‹·
A)  Valassz‰k ki a megfelel• stil‰skateg•iiat és stil‰st a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs
†ai•eszé€a•lak•a‹.
B)  Katti‹ts‰‹k a festék€o•ozt a•iazol• Ki1oi1ƒs iov:X1U::~i iko‹ia— •ogy
egy keiet jele‹je‹ meg az iko‹ k‡i‘l. ˆz egéim‰tat• festékes€o•ozia valtozik.
C)  Jel‡lj‘k ki egéiiel azokat a sz‡vegiészeket— amelyeket a kivalasztott stil‰ssal
szeiet‹é‹k ellat‹i. ˆ valasztott stil‰s alkalmazasa•oz legt‡••sz‡i elég— •a a kiva–
lasztott szavakia— •ekez€ésekie— ol€alakia— keietekie— felsoiolasokia egyszei iakat–
ti‹t‰‹k. T‡•• sz• kijel‡lésé‹ek leggyoisa•• m•€ja— •a kett•t katti‹t‰‹k az els•
sz•‹— és a •al egéigom• ‹yomva taitasa mellett kijel‡lj‘k a t‡••i sz•t.
D)  Befejezés•ez katti‹ts‰‹k ismét a Ki1oi1ƒs iov:X1U::~i iko‹ia.
:. ˆz UJ s1…iUs ~ xiJiioiƒs ~i~vJXN me‹‘†o‹ttal Ÿj stil‰sokat •oz•at‰‹k létie.
A)  Valassz‰k ki a megfelel• sìì|vscso¡orìoì a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•esz逖
a•lak•a‹.
B)  Vigy‘k a sz‡vegk‰izoit az Ÿj stil‰s ala†ja‰l szolgal• sz‡vegiész•e.
C)  Katti‹ts‰‹k az UJ s1…iUs ~ xiJiioiƒs ~i~vJXN me‹‘†o‹tia.
D)  ˆ€j‰k meg a stil‰s ‹evét a megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹.
¸. ˆ Š1…iUs iviss…1ƒsi me‹‘†o‹ttal †illa‹atok alatt valtoztat•at‰‹k a •ekez€és-
és kaiakteistil‰sok megjele‹ésé‹·
A)  Ž•€osits‰‹k egy •ekez€és-— vagy kaiakteistil‰st tetsz•leges sz‡vegfoimala–
si eszk‡z‡kkel.
B)  Žialatt a sz‡vegk‰izoi a m•€ositott stil‰sŸ sz‡vegiésze‹ •el‘l all— katti‹t–
s‰‹k a Š1…iUs iviss…1ƒsi me‹‘†o‹tia.
¡. lgy •o‹yol‰lta•• stil‰st egyszeiû•• egy mai meglév• sa•lo‹••l vagy allo–
ma‹y••l atemel‹i. lzt a stil‰sok k‘ls• foiias••l t‡ité‹• •et‡ltésével te•etj‘k meg·
⛔ Ne ìo|ìsvn| |e sìì|vso|oì, es ne »oso|jv| o||o»onyo| |o:oìì oJJig, o»ìg e| ne»
»enìeììv| o: o||o»onyoin|oì, »i+e| o sìì|vso|oì erinìő +o|ìo:ìoìoso| eg res:e
ne» +oníoìô +iss:o!
A)  Katti‹ts‰‹k a Š1…iUs ni1oi1ƒsi. me‹‘†o‹tia.
B)  Valassz‰k ki a megjele‹• †ai•eszé€a•lak als• iészé‹ talal•at• jel‡l•‹égyze–
tekkel a •et‡lte‹i kiva‹t stil‰s”so†oitokat. ’a az azo‹os ‹evû stil‰s fel‘liiasat is
kéi‹i szeiet‹é‹k— jel‡lj‘k •e az ‰tols• jel‡l•‹égyzetet is.
C)  Valasz‰k ki azt a sa•lo‹alloma‹yt— ami a •et‡lte‹i kiva‹t stil‰sokat is taital–
mazza. ’a ‹em sa•lo‹alloma‹y••l szeiet‹é‹k •et‡lte‹i a stil‰sokat— akkoi a ŒXJi
gom••al el••iv•at• Žeg‹yitas a•lak•a‹ keiess‘k meg a stil‰sok foiiasa‰l sza‹t al–
loma‹yt. Katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
a li)"eo7i+e st1lushie"a"+hi(a
ˆ stil‰sok leszaimaztat•at•k a Li•ie•“”e-•a‹. lgy leszaimaztatott stil‰s
‡i‡kli az •se •eallitasait ala†éitelmezéské‹t— €e ké†es azt fel‘lii‹i— illetve kiegészite–
‹i. ˆ leszaimaztatas leg‹agyo•• el•‹ye— •ogy a k‡z‡s stil‰sjegyek az •s‡‹ keiesz–
t‘l egyszeiûe‹ m•€osit•at•k. žél€a‰l •a a ”imsoiok •etûti†‰sat szeiet‹é‹k megval–
toztat‹i— elég a !msor stil‰so‹ m•€osita‹i.
ˆ stil‰s•ieiai”•ia megteki‹tésé•ez valassz‰k ki a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•e–
szé€a•lak alja‹ lév• fel‹yil• lista•a‹ a ’iiv~v„uixUs me‹‘†o‹tot. ˆz ‰t•€okkal
,˜ Š1…iUsox
ie‹€elkez• stil‰sok el•tt egy ‹égyzetet talal‰‹k— amivel megjele‹it•etj‘k— illetve el–
iejt•etj‘k a leszaimaztatott stil‰sokat. ˆz ala†éitelmezett •ekez€ésstil‰sok eseté–
•e‹ a k‡vetkez•ket éi€emes kiemel‹i ·
1. 5lap,rtelmezett stil‰s. Ži‹€e‹ •ekez€ésstil‰s •se. ˆ A71Q^+,)Q^ ala†éitelme–
zett .+)_)`2Q&4) és •etûméietét a€•atj‰k meg t‡••ek k‡z‡tt vele.
:. !msor stil‰s. ˆ k‘l‡‹•‡z• ”imstil‰sok •se. ˆ k‘l‡‹•‡z• szakasz”imek ›!m%
sor 10;• mellett a €ok‰me‹t‰m ”ime és al”ime ›!m és 5lc!m•— a k‘l‡‹•‡z• jegyzé–
kek ”ime ›taitalomjegyzék— taigym‰tat•— iio€alomjegyzék st•. ”ime• szaimazik •el•–
le.
¸. 2elirat stil‰s. ˆ ké†-— ta•lazat-— iajz- és sz‡vegkeiet-feliiatok stil‰sai‹ak •se.
¡. -1rg/mutat9 stil‰s. ˆ taitalomjegyzék— taigym‰tat• és egyé• jegyzékek sz‡ve–
gé‹ek stil‰sai szaimaz‹ak •el•le.
a d,#u2e!tu2,# alapé"tel2ezett )et*t1pusai
ˆz 5lap,rtelmezett— !msor— 2elirat és -1rg/mutat9 •sstil‰sok ala†éitelmezett
•etûti†‰sait ‹em”sak a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lakkal— •a‹em az lszxo
zox » BiXii…1Xsox †ai•eszé€a•lak Šzovicis boxU:iN1U: » ˆi~v ni10xƒszii
1ix la†o‹ is •eallit•atj‰k. Lé‹yeges k‘l‡‹•ség viszo‹t— •ogy az itte‹i •eallitas mi‹–
€e‹ Ÿjo‹‹a‹ létie•ozott €ok‰me‹t‰mia is éivé‹yes lesz a kés•••iek soia‹. ’a ”sak
az 醆e‹ szeikesztett €ok‰me‹t‰m •etûti†‰sai‹ szeiet‹é‹k valtoztat‹i— jel‡lj‘k •e
a Cs~x ~z ~x1UXiis boxU:iN1U: jel‡l•‹égyzetet is a la†o‹.
alapé"tel2ezett sa)l,! 2-d,s1tsai
’a ‹em elégsz‘‹k meg az ala†éitelmezett sa•lo‹ •etûti†‰sai‹ak m•€ositasa–
val— készits‘‹k egy sa•lo‹alloma‹yt a megfelel• stil‰sm•€ositasokkal— és tegy‘k
ala†éitelmezett sa•lo‹‹a a Ša•lo‹szeivez• segitségével— kivalasztva a sa•lo‹ •elyi
me‹‘jé•e‹ a BiXii…1Xs ~i~vƒv1ii:izi11 s~nioNxƒN1 me‹‘†o‹tot. ˆ •eallitas
‰ta‹ az Ÿj €ok‰me‹t‰mok mai a stil‰sm•€ositasai‹kat taitalmaz• sa•lo‹ ala†ja‹
j‡‹‹ek létie— egésze‹ a€€ig— amig vissza ‹em all‰‹k az eie€eti sa•lo‹ia a Ša•lo‹–
szeivez• •elyi me‹‘jé•e‹ talal•at• ˆi~vƒv1ii:izi11 s~nioN vissz~Xii…1Xs~ me–
‹‘†o‹t segitségével.
St1lus,# 2-d,s1tsa
ˆ stil‰sok megjele‹ése t‡••félek醆e‹ m•€osit•at•.
1. ˆ mai ismeitetett Š1…iUs iviss…1ƒsi iko‹ •asz‹alata‹ak el•‹ye— •ogy a meg–
szokott k‡zvetle‹ foimazasokat •asz‹al•atj‰k— és amig ‹em katti‹t‰‹k az iko‹ia—
va‹ le•et•ség a foimazas visszavo‹asaia. Viszo‹t a k‡vetkez• m•€szeiek eseté•e‹
”sak a stil‰s Ÿj••li m•€ositasaval t‰€j‰k visszaallita‹i az eie€eti alla†otot ›meg
esetleg a m•€ositast megel•z• alloma‹yme‹tés••l• ·
:. ˆ •ekez€ésstil‰sok leggyoisa••a‹ a •ekez€és •elyi me‹‘jé‹ek Bixizbƒs s1…
iUsXN~x szivxisz1ƒsi me‹‘†o‹tjaval m•€osit•at•k— mivel elég a k‡vetkez•ket el–
végez‹i ·
A)  Katti‹ts‰‹k az egéi •al gom•javal egy m•€osita‹i kiva‹t stil‰sŸ •ekez€ése‹
›†él€a‰l egy ”imsoio‹•— •ogy a sz‡vegk‰izoi a •ekez€ésie alljo‹.
B)  •yomj‰k le az egéi maso€lagos gom•jat a •ekez€ése‹ allva— és a megjele‹•
•elyi me‹‘••l valassz‰k ki a Bixizbƒs s1…iUsXN~x szivxisz1ƒsi me‹‘†o‹tot— el•–
•iva a Œov:X1U: †ai•eszé€a•lakot.
C)  Ž•€osits‰k a •ekez€és stil‰sat a †ai•eszé€a•lak megfelel• la†jai‹— és kat–
ti‹ts‰‹k az •K gom•o‹. ˆ valtoztatas a teljes stil‰sia éitelmezve lesz.
¸. Ži‹€e‹ stil‰s”so†oit és az •sstil‰sok is ké‹yelmes m•€osit•at•k a Š1…iUsox
ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lakkal.
Sìì|vso| »ôJosììoso ,¸
A)  Valassz‰k ki a megfelel• stil‰s”so†oitot és a m•€osita‹i kiva‹t stil‰st a †ai–
•eszé€a•lak•a‹— maj€ katti‹ts‰‹k a kivalasztott stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a Žobos…
1Xs me‹‘†o‹tia.
B)  ˆ megjele‹• Œov:X1U: †ai•eszé€a•lak•a‹ végezz‘k el a kiva‹t m•€osita–
sokat és katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
MôJosììosoin|oì o ¡or|es:eJo||o| Šzivvizo |o¡jon e||enőri:íeìjv|. A |o¡ T~v
1~i:~ s:o|os:o|on o|+osíoìô, íog o: oJoìì sìì|vs ¡onìoson »i|yen +o|ìo:ìoìoso
|oì ìorìo|»o: o: őssìì|vsoío: |e¡esì.
A: A|Jo|v»enìv»o| vj o|Jo|on +o|ô |e:Jese s:o|os: res:|eìesen |e»vìoìjo o |eg
nogo|| cì»sorsìì|vs »ôJosììosoì, o»i o Jo|v»enìv» [eje:eìeine| vj o|Jo|on +o|ô
|e:Jeseì ereJ»enye:i (|. 8.. o|Jo| ).
:sst1lus visszall1tsa a Sta!da"d %,2))al
ˆ •ieiai”•ik‰s stil‰sok •asz‹alata‹ak lé‹yege— •ogy a stil‰sok leszaimazasi
soia•a‹ az ‰t•€ok ‡i‡klik az •s‡k t‰laj€o‹sagait— •a”sak ‹em m•€ositj‰k az ‰t•€ot
az el•z• szakasz•a‹ taigyalt le•et•ségek valamelyikével. ’a m•€ositasai‹kat ìoro|
ni szeiet‹é‹k— vagyis ismét az ‡i‡k‡lt t‰laj€o‹sagokat szeiet‹é‹k •eallita‹i— valt–
s‰‹k a Œov:X1U: †ai•eszé€a•lak megfelel• la†jaia— és katti‹ts‰‹k a Š1~Nb~vb
gom•o‹. lkkoi a la†o‹ talal•at• t‰laj€o‹sagok m•€ositasai megszû‹‹ek— és Ÿjia az
•st•l ‡i‡k‡lt éitékeket m‰tatjak.
⛔ Soío ne vjo|| »ôJosììoso||o| ¡rô|o|jv| +iss:oo||ììoni o: őssìì|vs ìv|ojJonsogoiì,
»i+e| o: cso| |oìs:ô|ogos ereJ»ennye| jor! Hos:no|jv| íe|yeììe o SìonJorJ
go»|oì, íog o |eső||ie||en is e|ni ìvJjvn| o íierorcíi|vs sìì|vso| nyvjìoììo e|ő
nyo||e|. A Œov:X1U: ¡or|es:eJo||o| Šzivvizo |o¡jon gő:őJíeìvn| »eg |eo||ì
ìosoin| si|ererő|.
Hsszetett 2*velete# st1lus,##al
ˆ Li•ie•“”e stil‰sai‹ak •asz‹alataval— Ÿj stil‰sok k‡vetkezetes létie•ozasaval
atme‹etet ké†ez•et‘‹k a sok •i•at eie€mé‹yez• k‡zvetle‹ foimazas és a ‹agyfokŸ
szigoiŸsagia t‡iekv• €ok‰me‹t‰mleii• ‹yelvek k‡z‡tt. Bai va‹ le•et•ség †él€a‰l a
mûszaki-i‹foimatikai €ok‰me‹t‰mok leiiasaia szolgal• Do”Book jel‡l•‹yelv •asz–
‹alataia a Li•ie•“”e-o‹ •el‘l is— a Li•ie•“”e jele‹ †illa‹at•a‹ még ‹em ‹yŸjt
olya‹ tamogatast a jel‡l•‹yelvek•ez— mi‹t az eze‹ a téie‹ €e fa”to sta‹€ai€‹ak te–
ki‹t•et• lma”s sz‡vegszeikeszt•. ˆ ké‹yelem és egyszeiûség miatt viszo‹t mi‹–
€e‹k醆e‹ éi€emes megismeike€‹i az Ÿj stil‰sok létie•ozasaval és •asz‹alataval a
Li•ie•“”e-o‹ •el‘l is.
F( #a"a#te"st1lus lét"eh,zsa
lgy ‡sszetett €ok‰me‹ta”i• szeikezetét k‡‹‹ye€é‹ atteki‹t•et•••é te•etj‘k
Ÿj kaiakteistil‰sok létie•ozasaval. ˆ k‡vetkez• †él€a•a‹ az (r)s hangs4l/oz1s sti–
l‰s••l szaimaztat‰‹k le egy >tvonal ‹evû stil‰st— amelyet szamit•gé†es alloma‹y–
‹evek és Ÿtvo‹alak foimazasaia szeiet‹é‹k •asz‹al‹i ·
1. Keiess‘k meg a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak kaiakteistil‰sai k‡z‡tt
az (r)s hangs4l/oz1s stil‰st— a maso€lagos egéigom••al •ivj‰k el• a •elyi me‹‘jét—
és katti‹ts‰‹k az UJ me‹‘†o‹tia.
:. ˆ megjele‹• Œoimat‰m †ai•eszé€a•lak Šzivvizo la†ja‹ a€j‰k meg az Uì+ono|
‹evet Ÿj stil‰s‰‹k‹ak. ˆz lziN ~i~vUi lista•a‹ mai ki va‹ valasztva az (r)s hang%
s4l/oz1s— mi‹t •sstil‰s.
¸. •i‹”s mas €olg‰‹k ezek ‰ta‹— mi‹t•ogy mega€j‰k azt az Ÿj t‰laj€o‹sagot— ami
megk‘l‡‹•‡zteti az >tvonal stil‰st az •sét•l— az (r)s hangs4l/oz1s stil‰st•l · Valt–
,‚ Š1…iUsox
s‰‹k †él€a‰l a ’X11ƒv la†ia— és a€j‰‹k •alva‹ysaiga •atteiet az Ÿj stil‰s‰‹k‹ak.
Befejezés‘l katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
ˆ 31tt,r stil‰s megjele‹ik a kaiakteistil‰sok k‡z‡tt— és maiis fel•asz‹al•at•va
valik. ’a ‹em jele‹‹e meg— gy•z•€j‘‹k meg aii•l— •ogy a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs
†ai•eszé€a•lak alja‹ talal•at• szûi• a 8in+en éitékie va‹ allitva. ˆz Ÿj stil‰s ki†i•–
•alasa•oz jel‡lj‘‹k ki egy sz‡vegiészletet— és katti‹ts‰‹k kétszei a 31tt,r stil‰s ‹e–
véie a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•a‹.
a st1lushie"a"+hia 2-d,s1tsa
ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•a‹— •ieiai”•ik‰s ‹ézet•e‹— ,fog€ és
vi€€" m•€szeiiel egyszeiûe‹ m•€osit•at‰‹k a stil‰s•ieiai”•ia‹. ˆz el•z• †él€at
folytatva—
1. Valts‰k at a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak alja‹ talal•at• szûi• éité–
két a ’iiv~v„uixUs éitékie. Lat•at•va valik— •ogy a 31tt,r stil‰s az lvos u~Ncsú
ivozXs leszaimazottja.
:. ,Œog€ és vi€€" m•€szeiiel vigy‘k a 31tt,r stil‰st a 2orr1sszöveg stil‰sia. ˆ
’attéi stil‰ssal foimazott sz‡veg azo‹‹al ii•g醕etûs lesz félk‡véi •elyett— €e a •al–
va‹ysaiga •attéiszi‹ ‹em valtozik. l‹‹ek oka— •ogy a 2orr1sszöveg stil‰s ii•g醕e–
tû foimazast taitalmaz— €e félk‡véiséget ‹em— igy a m•€ositas ‰ta‹ ezt ‡i‡kli a 31t%
t,r stil‰s.
F( )e#ezdésst1lus lét"eh,zsa
ˆ •ekez€ésstil‰sok eseté•e‹ tova••i két t‰laj€o‹sagot is mega€•at‰‹k a Œoi–
mat‰m †ai•eszé€a•lak Šzeivez• la†ja‹·
ˆ Kovi1xizo s1…iUs valaszt•lista a‹‹ak •eallitasaia szolgal— •ogy a gé†elés so–
ia‹ a •ekez€és lezaiasat k‡vet•e‹ milye‹ •ekez€ésstil‰sia valtso‹ at a sz‡vegszei–
keszt•. žél€a‰l a ”imsoiok k‡vetkez• stil‰sa a Szövegtörzs— a !m stil‰sé †e€ig az
5lc!m.
’a •ejel‡lj‘k az ˆU1o:~1ixUs iviss…1ƒs jel‡l•‹égyzetet— az ilye‹ stil‰sŸ •ekez–
€éseke‹ végie•ajtott k‡zvetle‹ foimazas ‹em k‡zvetle‹ foimazast eie€mé‹yez— •a–
‹em egy••l stil‰sm•€ositast. lgyfel•l ez leegyszeiûsiti a stil‰s kés•••i
m•€ositasat— masiészt megsz‘‹teti a sok •i•at okoz• k‡zvetle‹ foimazast.
F( sz2,zsi st1lus lét"eh,zsa
ˆ szamozasok k‡zvetle‹ foimazassal val• létie•ozasa ‹agyo‹ sokszoi ‹e•éz–
ség•e ‘tk‡zik. l††e‹ ezéit talal•atj‰k k‘l‡‹‡se‹ •asz‹os‹ak a Li•ie•“”e-•a‹ a
szamozasi stil‰sokat. ’a elkészitj‘k a megfelel• szamozasi stil‰st— elég egy kett•s
katti‹tas a szamozasi stil‰s ‹evé‹ a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•a‹— és
maiis a kiva‹t •eallitasokkal ie‹€elkez• szamozast vagy felsoiolast •asz‹al•atj‰k a
€ok‰me‹t‰m•a‹. ˆ k‡vetkez• †él€a•a‹ a legmagasa•• szi‹te‹ lév• szamozas ,n.
fela€at." foimajŸ. ˆ k‡vetkez• szi‹t †e€ig o)— |)— c) szamozasŸ— a ti†ogiahai javasla–
tok‹ak megfelel•e‹ k‰iziv •etûvaltozattal.
1. Valts‰‹k a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•a‹ a szamozasi stil‰sokia—
és a stil‰slista •elyi me‹‘••l valassz‰k ki az UJ me‹‘†o‹tot. ˆ megjele‹• Šzivvi
zo la†o‹ a€j‰k meg Ÿj stil‰s‰‹k ‹evét ›†él€a‰l 2ela+at•
:. Valts‰‹k a BiXii…1Xsox la†ia és valassz‰k ki a VXzi~1sziN1 lista•a‹ a legma–
gasa••— vagyis š. szi‹tet. ˆ ŠzX:ozXs lista•a‹ keiess‘k ki az aia• szamozast ›š— ˜— ¸
.•. ˆz U1XN~ •eviteli mez• éitékeké‹t a€j‰k meg a ,fela€at. " sz‡veget ›sz•k‡zzel
a végé‹•.
¸. Valts‰‹k a VXzi~1sziN1 lista•a‹ a k‡vetkez• ›˜.• szi‹tie. ˆ ŠzX:ozXs lista•a‹
keiess‘k ki a kis•etûs listat ›a— •— ” .•. ˆz U1XN~ éitéke legye‹ a zai• i€éz•jel és
Uj s:o»o:osi sìì|vs |eìreío:oso ,¸
egy sz•k‡z ›a Li•ie•“”e ¸ Ÿj felsoiolasai•oz mai ‹i‹”s sz‘kség sz•k‡z •eillesztésé–
ie— a•ogy az els• fejezet•e‹ ismeitetésie kei‘lt— a žoz…„io la†o‹ allit•atj‰k •e a sz•–
k‡zt•. ˆ szamozasjelek k‰izivva tételé•ez valassz‰k ki a K~v~x1ivs1…iUs lista•a‹ a
3angs4l/oz1s stil‰st— maj€ katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
Žeglév• szamozas atalakitasa•oz jel‡lj‘k ki a szamozas mi‹€e‹ †o‹tjat— és ‰ta–
‹a •asz‹alj‰k a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lakot.
A s:o»o:osì e|ìvnìeìíeìjv| o s:o+eg|ő|, ío o |ije|o|jv| o s:o»o:oìì s:o+egeì +og
onno| eg res:eì, es |oììinìvn| o Œov:XzXs es:|o:ìor ŠzX:ozXs ni» xi +og Œii
sovoiXs ni» xi i|onjon.
5eltételes st1lus,#
ˆ Szövegtörzs stil‰s•a‹ és leszaimazottai•a‹ •eallit•at•— •ogy ta•lazat•a‹— la•–
jegyzet•e‹— fejl锕e‹ és egyé• k‡i‹yezet•e‹ mas stil‰s jele‹je‹ meg az ala†éitelme–
zett •elyett. žél€a·
’a a f•sz‡veg••l masol‰‹k egy Ÿj— ‘ies la•jegyzet•e— akkoi a L1b.eg/zet stil‰s
•elyett a ‹agyo•• •etûméietû Szövegtörzs stil‰ssal kei‘l a sz‡veg a la•jegyzet•e. ˆ
megfelel• feltétel •eallitasa eseté‹ elkei‘l•et• a •i•a— ‹i‹”s sz‘kség k‘l‡‹ javitasia
a tova••iak•a‹·
1. Valts‰‹k a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs a•lak•a‹ a •ekez€ésstil‰sokia— maj€ valasz-
sz‰k ki a Szövegtörzs stil‰s •elyi me‹‘jé•e‹ a Žobos…1Xs me‹‘†o‹tot.
:. ˆ megjele‹• a•lak Œii1ƒ1ii la†ja‹ valassz‰k ki a LXnJicvzi1 elemet a Kov
Nvizi1 és a Bixizbƒss1…iUsox lista•a‹ is— maj€ katti‹ts‰‹k az ˆix~i:~z gom•ia.
ˆz ˆix~i:~zo11 s1…iUsox oszlo†•a‹ megjele‹ik a LXnJicvzi1 elem.
ˆ •eallitas eie€mé‹yek醆 a la•jegyzet•e masolt Szövegtörzs stil‰sŸ •ekez€é–
sek is a L1b.eg/zet stil‰s •eallitasaival jele‹‹ek meg.
Be#ezdésst1lus,#h,z +sat,lt sz2,zsi st1lus,#
ˆ szamozasi stil‰sai‹kat •ekez€ésstil‰sok•oz ie‹€el•etj‘k— leegyszeiûsitve ez–
zel a szamozott és ”imkével ›†él€a‰l »eg¡eg:es— o||ììos— |i:onyììos st•.• ellatott •e–
kez€ések létie•ozasat.
A jeg:eì|en o 8eg.eg/z,s |e|e:Jessìì|vs o 8eg.eg/z,s ne+ñ s:o»o:osi sìì|vsì
íos:no|jo orro, íog o: i|yen sìì|vsv |e|e:Jese| e|e ¡i|ìogro»oì íe|ye::en.
lgy szamozatla‹— €e egyé• feliiatot vagy †iktogiamot ›U‹i”o€e kaiakteit• tai–
talmaz• szamozasi stil‰s a k‡vetkez•k醆e‹ készit•et• el ·
1. Valts‰‹k a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•a‹ a szamozasi stil‰sokia—
és a stil‰slista •elyi me‹‘••l valassz‰k ki az UJ me‹‘†o‹tot. ˆ megjele‹• Šzivvi
zo la†o‹ a€j‰k a 8eg.eg/z,s ‹evet Ÿj stil‰s‰‹k‹ak.
:. Valts‰‹k a BiXii…1Xsox la†ia. ˆ ŠzX:ozXs lista•a‹ keiess‘k ki a nincs éité–
ket. ˆz U1XN~ •eviteli mez• éitéke legye‹ ,Žegjegyzés· "— a K~v~x1ivs1…iUs †e€ig
3angs4l/ozott— maj€ katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹. Šz‡vegké‹t U‹i”o€e †iktogiamo–
kat is •asz‹al•at‰‹k— las€ ,š. ol€al.
ˆ 8eg.eg/z,s •ekez€ésstil‰s•oz val• ”satolasat †e€ig végezz‘k el a k‡vetkez•
lé†éseket·
1. ’ozz‰‹k létie egy Ÿj— 8eg.eg/z,s ‹évie •allgat• •ekez€ésstil‰st.
:. ˆ Œoimat‰m †ai•eszé€a•lak ŠzX:ozXs la†ja‹ valassz‰k ki a ŠzX:ozXsi s1…
iUs lista•a‹ a 8eg.eg/z,s szamozasi stil‰st— és katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
St1lus,# 2s,lsa és thelyezése
Ša•lo‹ok— alloma‹yok stil‰sait •elyez•etj‘k at— illetve masol•atj‰k at a ŒXJi»
Š~nioNox» Šzivvizo me‹‘†o‹ttal el••iv•at• Ša•lo‹szeivez•vel.
` '° °' `°°
'°°´°

 °°'°´
°°

''

'°° ` '''
'°°'° ''° ° ´°

°°´°

' ''

'°°°° 
°°°

'''

'°'' '°'°°°° 
'°'°''°' 
,õ Š1…iUsox
⛔ Sìì|vso| o||o»onyo| |o:oììi »oso|oso e|őìì »inJig »enìsv| e| o||o»onyoin|oì, »i
+e| o sìì|vso|oì erinìő +o|ìo:ìoìoso| eg res:e ne» +oníoìô +iss:o!
’a a Ša•lo‹szeivez••e‹ kett•t katti‹t‰‹k egy sa•lo‹t vagy alloma‹y ‹evé‹—
,meg‹yilik"— és lat•at•va valik egy Š1…iUsox ‹evû iko‹. ’a eiie is kett•t katti‹–
t‰‹k— megjele‹ik az alloma‹y•a‹ taiolt ‡sszes stil‰s. ’aso‹l•a‹ az alloma‹yok•oz—
a stil‰sokat ,fog€ és vi€€" m•€szeiiel •elyez•etj‘k at a sa•lo‹ok és €ok‰me‹t‰–
mok k‡z‡tt.
⛔ Ne [e|ejìsv| |enyo»ni o 0)-5 go»|oì, ío »oso|ni s:ereìnen|! Ho e|[e|ejìjv|, o sìì
|vsì oìíe|ye::v|, +ogis ìoro|jv| o: ereJeìi o||o»ony|ô|, |egìo||s:or neíe:en íe|y
reío:íoìô íi|oì o|o:+o.
St1lus2-d,s1ts t$))sz$"$s #i(el$léssel
lgy sz• ›vagy mi‹ta• mi‹€e‹ el•foi€‰lasat egyszeiie jel‡l•etj‘k ki a €ok‰–
me‹t‰m•a‹— •a a Keiesés és Cseie †ai•eszé€a•lak ŽiNbi1 xivisi gom•jaia katti‹–
t‰‹k. ˆz igy kijel‡lt sz‡vege‹ k‡zvetle‹ foimazast és stil‰sm•€ositast is végie•ajt–
•at‰‹k. llye‹ egyszeiûe‹ te•etj‘k †él€a‰l 3angs4l/oz1s stil‰sŸva az ,Li•ie•“”e"
kaiakteisoiozatot a teljes €ok‰me‹t‰m•a‹·
1. ’ivj‰k el• a 0)-5:$ le‹yomasaval a Keiesés és Cseie †ai•eszé€a•lakot.
:. lij‰k •e keiesett sz‡vegké‹t— •ogy Li|reO¡ce— maj€ katti‹ts‰‹k a ŽiNbi1 xi
visi gom•o‹. ˆ †iogiam kijel‡li a sz• mi‹€e‹ el•foi€‰lasat.
¸. Keiess‘k meg a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak kaiakteistil‰sok la†ja‹
a 3angs4l/oz1s stil‰st— és kétszei katti‹ts‰‹k a ‹evé‹.
ˆme‹‹yi•e‹ ‹em m•€osit•at• sz‡veg•e‹ ›†él€a‰l taitalomjegyzék•e‹• is el•–
foi€‰l a keiesett kifejezés— akkoi a fe‹ti megol€as ‹em mûk‡€ik. llye‹koi a keiesés
el•tt jel‡lj‘k ki azt a sz‡vegiészt— ami taitalmazza a m•€osita‹i kiva‹t szavakat— és
a Keiesés és Cseie †ai•eszé€a•lak•a‹ jel‡lj‘k •e a Cs~x ~ xiJiioiƒsniN jel‡l•–
‹égyzetet. lzek ‰ta‹ a keiesés ”sak a kijel‡lt sz‡veg•e‹ lesz végie•ajtva.
A ,.. o|Jo| ìo|| s:o: ¡i|ìogro»oì es íe:oJeci»o|is |ôJoì ìorìo|»o:ô ìo||o:oìo ío
son|ô|e¡¡ |eìì [or»o:+o: o |ije|o|ì ìo||o:oì|on regv|oris |i[eje:eses
*
|eresesse|
»inJen íe:oJeci»o|is |ôJoì »eg|eresìvn|, »ojJ egs:erre |ise||re »ereìe:ìvn|.
Ke"esés és 2-d,s1ts st1lus alap(!
ˆ Keiesés és Cseie †ai•eszé€a•lakkal a€ott stil‰sŸ •ekez€éseket jel‡l•et‘‹k
ki. ˆ kijel‡lt sz‡veg•e‹ †e€ig tova••i mûveleteket· keiesést— m•€ositast végez•e–
t‘‹k el. ˆ †él€a•a‹ a k‡vetkez• •elyesiiasi •i•at javitj‰k· a szamit•gé†es †iogia–
mok ‹evét a maika‹evek •elyesiiasa‹ak megfelel•e‹ ‹agy kez€••etûvel iij‰k— vi–
szo‹t soka‹ k‡vetve a szamit•gé†es †aia‹”s‹ak megfelel• iiasm•€ot— kis•etûvel ii–
jak a †aia‹”ssoii †él€ako‹ kiv‘l is a †iogiamok ‹evét. ˆ †él€a•a‹ a Szövegtörzs sti–
l‰sŸ sz‡vegiészek•e‹ talal•at• ,†yt•o‹" †iogiam‹yelv‹evet ‹agy kez€••etûsitj‘k—
mik‡z•e‹ a •egé†elt †aia‹”sokat m‰tat• 2orr1sszöveg stil‰sŸ •ekez€ések•e‹ maia€
a kis- ›és ii•g醕•etûs ¡yìíon ·
¡. ’ivj‰k el• a 0)-5:$ le‹yomasaval a Keiesés és Cseie †ai•eszé€a•lakot.
¸. Jel‡lj‘k •e a Š1…iUs xivisƒsi jel‡l•‹égyzetet.
õ. Valassz‰k ki a Kivisi11 szovic mez••e‹ megjele‹• •ekez€ésstil‰sok k‡z‘l a
Szövegtörzs stil‰st.
,. Katti‹ts‰‹k a ŽiNbi1 xivisi gom•ia— •ogy kijel‡lj‘k az ‡sszes Szövegtörzs sti–
l‰sŸ •ekez€ést.
8. T‡i‡lj‘k a Š1…iUs xivisƒsi jel‡l•‹égyzet jel‡ltségét.
+
` '°°°'°

'' '''°'°´°

°''°' °'°'°

'°' ''°

'°°

°' '°'°'°°´°

°°' '°

°°' '°' '°'°°°'° °' °

 °°

°°'

'°°'°°' ° ´° '°°°°° '°° ° ''
'°'° '°

°°° '°

° ''°'°'"°° °

°°

 '°°°'°

'' '''°'°´°

°'
Kereses es »ôJosììos sìì|vs o|o¡jon ,,
,. Jel‡lj‘k •e a Cs~x ~ xiJiioiƒsniN jel‡l•‹égyzetet.
1o. lij‰k •e a Kivisi11 szovic mez••e a ,†yt•o‹L— a Csivi ivvi mez••e †e€ig a
,žyt•o‹" sz•t— és katti‹ts‰‹k a ŽiNbi1 „sivƒii gom•ia.
lzzel ki”seiélt‘k a ,†yt•o‹" szavakat žyt•o‹ia az ‡sszes Szövegtörzs stil‰sŸ
•ekez€és•e‹.
Živel ”imsoiok is taitalmaz•atjak a žyt•o‹ †iogiam ‹evét kis•etûvel iiva— ”él–
szeiû•• le•et az el•z• †él€at Ÿgy megol€a‹i— •ogy els• lé†és•e‹ a €ok‰me‹t‰m
mi‹€e‹ ,†yt•o‹" el•foi€‰lasat ‹agy kez€••etûsie le”seiélj‘k— maj€ ezt k‡vet•e‹ a
2orr1sszöveg stil‰sŸ •ekez€ések•e‹ el•foi€‰l•kat vissza”seiélj‘k kis•etûsie.
 TBZE@.arma4BK ;5E<EZET
TESTrESZaBAS
ˆ testiesza•as segitségével m•€osit•atj‰k a me‹‘ket és eszk‡ztaiakat; •ille‹–
tyûkom•i‹a”i•kat ie‹€el•et‘‹k a Li•ie•“”e •els• és fel•asz‹al• altal •ozzaa€ott
f‰‹k”i•i•oz— stil‰sai•oz; valami‹t f‘ggvé‹yeket a k‘l‡‹•‡z• esemé‹yek•ez.
Bille!ty*#,2)i!+i- st1lush,z "e!delése
ˆ k‡vetkez• †él€a•a‹ az
/5)-% •ille‹tyûkom•i‹a”i•t a S:o
»o:os .  listastil‰s•oz ie‹€elj‘k.
1. Valassz‰k ki az lszxozox»
Tis1visz~nXs. me‹‘†o‹tot.
:. ˆ Bille‹tyûzet la†o‹ katti‹t–
s‰‹k a GvovsniiiiN1v0x valasz–
t•lista•a— és ‹yomj‰k le az /5)-%
•ille‹tyûkom•i‹a”i•t. ˆ valaszt•–
lista az ˆi1÷1 elemie †ozi”io‹al.
¸. ˆ K~1icovi~ valaszt•lista–
•a‹ valassz‰k ki a Š1…iUsox»
ŠzX:ozXs elemet.
¡. ˆ ŒUNx„io valaszt•lista•a‹
valassz‰k ki a Sz1moz1s 1 listasti–
l‰st.
¸. Vég‘l katti‹ts‰‹k a Žobos…1Xs gom•ia a •ille‹tyûkom•i‹a”i• •ozzaie‹€elésé–
•ez. ˆ GvovsniiiiN1v0x lista•a‹ az ˆi1÷1 elem mellett megjele‹ik a Sz1moz1s 1
stil‰s ‹eve ›‚˜. a•ia•.
Bille!ty*#,2)i!+i- 2*velethez "e!delése
ˆ me‹‘k••l— illetve eszk‡ztaiak••l eléi•et• mûveletek•ez szi‹té‹ •ille‹tyûzet–
kom•i‹a”i•t ie‹€el•et‘‹k. ˆ szamozas Ÿjiai‹€itasa k‘l‡‹‡se‹ gyakia‹ •asz‹alt
mûvelet a szamozasi listak‹al— a k‡vetkez• †él€a•a‹ az /5)-? •ille‹tyûzetkom•i‹a–
”i•t ie‹€elj‘k •ozza— gyois ki-•e ka†”solasi le•et•séget ‹yŸjtva az egéimûvelet •e–
lyett. Végezz‘k el az el•z• szakasz lé†éseit a k‡vetkez• k‘l‡‹•ségekkel · az /5)-?-t
‹yomj‰k le a GvovsniiiiN1v0x valaszt•lista•a‹— valassz‰k a K~1icovi~ lista•a‹ a
ŠzX:ozXs elemet és a ŒUNx„io lista•a‹ a ŠzX:ozXs úJv~iNb…1Xs~ elemet. ˆ Žo
bos…1Xs gom•ia katti‹tva az ˆi1÷: gyois•ille‹tyû mellett megjele‹ik a ŠzX:ozXs
úJv~iNb…1Xs~ mûvelet ‹eve ›‚˜. a•ia•.
Bille!ty*#,2)i!+i- 2a#"-h,z "e!delése
ˆz el•z• •eallitasok•oz •aso‹l•a‹ f‘ggvé‹yek•ez is ie‹€el•et‘‹k •ille‹tyû–
kom•i‹a”i•t. l••ez a K~1icovi~ valaszt•lista•a‹ keiess‘k meg a Linvi•iii„i
:~xvox» Usiv eleme‹ •el‘l a megfelel• †iogiammo€‰lt ›†l. Š1~Nb~vb» Žo
bUii 1•— maj€ valassz‰k ki az eljaiast a ŒUNx„io valaszt•lista•a‹.
¹´ °

°'°
°''' °

°''´ °°´´°

'°°°°'°

° ° 
`´°

°°´°

 ' 
°

 `´°

°°´°

 
°

''°'°°'

° 
'°'°''°'''

'°°°´
 TBZE@@E/GE4BK ;5E<EZET
5:4oK?mE@T?moK
ˆ f•€ok‰me‹t‰mokkal ‹agyméietû €ok‰me‹t‰mokat— †él€a‰l t‡•• fejezet••l al–
l• k‡‹yveket kezel•et‘‹k. ˆ f•€ok‰me‹t‰m k‘l‡‹ €ok‰me‹t‰mokat fog egy•e.
lzeket a k‘l‡‹all• alloma‹yokat al€ok‰me‹t‰mok‹ak ‹evezz‘k. Le•et•ség va‹
aiia is— •ogy egy mai meglév• ‹agy €ok‰me‹t‰mot— ami‹ t‡•• em•ei €olgozik— fel–
€aia•olj‰‹k al€ok‰me‹t‰mokia— maj€ vég‘l egy f•€ok‰me‹t‰m•oz a€j‰k ezeket.
ˆmikoi egy létez• alloma‹yt a€‰‹k al€ok‰me‹t‰mké‹t egy f•€ok‰me‹t‰m•oz—
vagy Ÿj al€ok‰me‹t‰mot készit‘‹k— •ivatkozast •oz‰‹k létie a f•€ok‰me‹t‰m•a‹.
ˆ f•€ok‰me‹t‰m•a‹ ‹i‹”s le•et•ség az al€ok‰me‹t‰mok szeikesztéséie.
ˆz al€ok‰me‹t‰mok ol€al-— fejezet-— végjegyzet- és egyé• szamozasait ‡sszeka†–
”solja a f•€ok‰me‹t‰m. žél€a‰l— •a az els• al€ok‰me‹t‰m ‰tols• la•jegyzete a õ-os
szamot viseli— akkoi a k‡vetkez• al€ok‰me‹t‰m els• la•jegyzete a ,-es szamot ka†–
ja.
ˆz al€ok‰me‹t‰mok stil‰sai a‰tomatik‰sa‹ megjele‹‹ek a f•€ok‰me‹t‰m•a‹
is— mi‰ta‹ elme‹tj‘k a f•€ok‰me‹t‰mot. ˆ f•€ok‰me‹t‰m stil‰sa‹ak m•€ositasa
‹i‹”s •atassal az al€ok‰me‹t‰mok stil‰saia.
⛐ Hos:no|jv| »inJig vgono:ì o so||ono||o»onyì o [ő es o|Jo|v»enìv»o|ío:. Ho
»ôJosììvn| +og |eìreío:vn| eg sìì|vsì, oJjv| eííe: o so||ono||o»onyío:, »ojJ
ìo|ìsv| |e vjro o [őJo|v»enìv»oì, íog o sìì|vs+o|ìo:ìoìos »eg¡e|enjen »inJen o|
Jo|v»enìv»|on.
ˆ f•€ok‰me‹t‰m ‹yomtatasa‹al az al€ok‰me‹t‰mok taitalma— a jegyzékek és
mi‹€e‹ f•€ok‰me‹t‰m•a iit sz‡veg ‹yomtatasia kei‘l.
ˆ f•€ok‰me‹t‰m•a‹ létie•oz•at‰‹k taitalomjegyzéket és taigym‰tat•t is az al–
€ok‰me‹t‰mok ‡sszességé•ez.
ˆ f•€ok‰me‹t‰m szeikesztését a •avigatoi a•lak segitségével fogj‰k végez‹i.
@avi%t," a)la#
ˆ •avigatoi a•lakkal kezelj‘k a f•€ok‰me‹t‰mokat. K‘–
l‡‹•‡z• ‰giasi— vazlatolasi és szeikesztési le•et•ségei miatt
azo‹•a‹ ‹em”sak a f•€ok‰me‹t‰mok‹al— •a‹em mas ‹agymé–
ietû vagy ‡sszetett €ok‰me‹t‰m‹al is javasolt a •asz‹alata.
ˆ •avigatoi †ai•eszé€a•lak az $I •ille‹tyûvel ‹yit•at• és
zai•at•. ˆ Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lak•oz •aso‹l•–
a‹ €okkol•at•— ezéit •a a ké†ei‹y•méiet e‹ge€i— mi‹€e‹k醆
éi€emes €okkol‹i és •eka†”sol‹i ‹agyo•• €ok‰me‹t‰mok szeikesztése k‡z•e‹. Kis
†l‰sz jel jel‡li azokat a kateg•iiakat— amelyek szeie†el‹ek az akt‰alis €ok‰me‹t‰m–
•a‹. ˆ †l‰szjelie t‡ité‹• katti‹tassal ›vagy a kateg•iia‹évie t‡ité‹• €‰†la katti‹–
tassal• megteki‹t•et•k a kateg•iiaelemek. ˆ kateg•iiaelemeke‹ €‰†la‹ katti‹tva a
Li•ie•“”e a sz‡veg megfelel• iészéie ‰giik.
5&d,#u2e!tu2 lét"eh,zsa
ˆ f•€ok‰me‹t‰mok létie•ozasa•oz végezz‘k el a k‡vetkez• lé†ések valame–
lyikét·
1. Valassz‰k a ŒXJi» UJ » ŒoboxU:iN1U: me‹‘†o‹tot.
¹¹ °

°'°
`°''°°

'°'
°°'°'
8™ ŒoboxU:iN1U:ox
:. Vagy ‹yiss‰‹k meg egy létez• alloma‹yt— és valassz‰k a ŒXJi» K0ibƒs » Œo
boxU:iN1U: iƒ1viuozXs~ me‹‘†o‹tot.
’a elkész‘lt a f•€ok‰me‹t‰m— a •avigatoi T~v1~io: ‹ézete a Šzovic sza–
kasszal kell— •ogy kez€•€jék. Gé†elj‘‹k •e egy •evezet•t— vagy egyé• kis sz‡veget a
f•€ok‰me‹t‰m•a. lzzel szavatolj‰k— •ogy a f•€ok‰me‹t‰m•a‹ €eh‹ialt stil‰sok az
al€ok‰me‹t‰mok•a‹ is éivé‹yesek lesz‹ek.
ˆ •avigatoi•a‹ katti‹ts‰‹k •ossza‹ a BiszúvXs iko‹o‹—
maj€ a megjele‹• me‹‘••l valassz‰k ki a k‡vetkez• me‹‘†o‹–
tok valamelyikét·
1. ’a egy létez• alloma‹yt szeiet‹é‹k al€ok‰me‹t‰mké‹t
•eszŸi‹i— katti‹ts‰‹k a ŒXJi me‹‘†o‹tia— és valassz‰k ki az •e–
t‡lte‹i kiva‹t alloma‹yt ›‚‚. a•ia•.
:. ’a Ÿj al€ok‰me‹t‰mot szeiet‹é‹k készite‹i— valassz‰k az
UJ boxU:iN1U: me‹‘†o‹tot— a€j‰‹k meg egy ‹evet az Ÿj alloma‹y szamaia— és
katti‹ts‰‹k az •K gom•o‹.
Vég‘l me‹ts‘k el a f•€ok‰me‹t‰mot a ŒXJi» ŽiN1ƒs †aia‹””sal.
A »enìes o||o||on is |oìíoìô, íog o [őJo|v»enìv» |v|on o||o»onyìì¡vs. A||o
»onyne+ene| o|o¡erìe|»e:eìì |iìerjes:ìese oJ».
]o+oso|ì, íog o: o|Jo|v»enìv»o| is o [őJo|v»enìv» |ony+ìoro|on, +og onno|
eg o||ony+ìoro|on íe|ye:|eJjene| e|, »i+e| ìg egs:erñen oìíe|ye:íeìő es »oso|
íoìô |es: o [őJo|v»enìv» o: o|Jo|v»enìv»oi+o| egvìì. Ho e:ì o |ony+ìoroì ìor
ìo|»o+o| egvìì |e»oso|jv| +og oìíe|ye::v|, o [őJo|v»enìv»|on |e+ő re|oìì+ íi
+oì|o:oso|no| |os:oníeìően vgonvg e|eríeìő| »oroJno| o: o|Jo|v»enìv»o|,
»inì |oro||on.
Sz$ve% )esz>"sa az ald,#u2e!tu2,# elé
ˆ f•€ok‰me‹t‰m•a‹ mi‹€e‹ •eillesztett al€ok‰me‹t‰m elé sz‡veget is ii•a–
t‰‹k a k‡vetkez•k醆e‹· a •~vicX1ov a•lak•a‹ •eszŸij‰k az al€ok‰me‹t‰mokat—
maj€ ‰gya‹itt az al€ok‰me‹t‰mok •elyi me‹‘jé•e‹ kivalasztj‰k a BiszúvXs » Šzo
vic me‹‘†o‹tot.
a '&d,#u2e!tu2,# #ezelése
ˆ •avigatoi segitségével atie‹€ez•etj‘k és m•€osit•atj‰k egy f•€ok‰me‹t‰m
al€ok‰me‹t‰mait.
’a t‰€‹i szeiet‹é‹k— •ogy milye‹ Ÿtvo‹alo‹ •ivatkozik a f•€ok‰me‹t‰m egy al–
€ok‰me‹t‰mia— vigy‘k az egéim‰tat•t az al€ok‰me‹t‰m ‹eve f‡lé a •avigatoi•a‹.
ˆz al€ok‰me‹t‰m Ÿtvo‹ala megjele‹ik a ‹év felett. ’a az alloma‹y ‹em talal•at•
az eie€eti Ÿtvo‹alo‹— a Œajl ‹em talal•at• ‘ze‹et vezeti •e az Ÿtvo‹alat— tova••a az
al€ok‰me‹t‰m ‹eve †iios szi‹‹el jele‹ik meg a •avigatoi•a‹.
œ ˆl€ok‰me‹t‰m meg‹yitasa•oz katti‹ts‰‹k a maso€lagos egéigom••al az al€o–
k‰me‹t‰m ‹evé‹ a •avigatoi•a‹— és valassz‰k ki a Šzivxisz1ƒs me‹‘†o‹tot.
œ ’a sz‡veget szeiet‹é‹k a f•€ok‰me‹t‰m•oz a€‹i— katti‹ts‰‹k a maso€lagos
egéigom••al a •avigatoi listaja‹— és valassz‰k ki a BiszúvXs » Šzovic me‹‘†o‹–
tot. ˆ kivalasztott listaelem el•tt megjele‹ik egy Šzovic szakasz— a•ol mega€•at–
j‰k a sz‡veg‘‹ket.
œ ˆl€ok‰me‹t‰m t‡ilésé•ez katti‹ts‰‹k a maso€lagos egéigom••al az al€ok‰me‹–
t‰m ‹evé‹ a •avigatoi•a‹— és valassz‰k ki a Toviƒs me‹‘†o‹tot. ˆz al€ok‰me‹–
t‰m foiiasalloma‹yat ‹em m•€ositja ez a †aia‹”s.
œ ˆl€ok‰me‹t‰m atie‹€ezésé•ez ,fog€ és vi€€" m•€szeiiel •Ÿzz‰k az al€ok‰me‹–
¹¹ °

°'°
' ' °°'°°°°
'°° °°´°

° ° '°ű °°'°
°°°'°°°°
A [őJo|v»enìv»o| |e:e|ese 8š
t‰mot a kiva‹t •elyie a •avigatoi listaja•a‹. ˆ Žozc~1Xs iiiiiiƒ és a Žozc~
1Xs iiiiiƒ iko‹okkal is elmozgat•atj‰k a kivalasztott al€ok‰me‹t‰mot.
œ ˆ f•€ok‰me‹t‰m valamilye‹ jegyzéké‹ek ›†él€a‰l taitalomjegyzéké‹ek• létie•o–
zasa•oz katti‹ts‰‹k a •avigatoi listaja‹— és valassz‰k ki a BiszúvXs » Jicvzƒx
me‹‘†o‹tot. lzzel a jegyzéket a kivalasztott listaelem elé szŸij‰k •e.
œ Jegyzék fiissitésé•ez valassz‰k ki a jegyzéket a •avigatoi•a‹— és katti‹ts‰‹k a
Œviss…1ƒs iko‹o‹.
ald,#u2e!tu2,# >( ,ldal,! val- #ezdése
Gy•z•€j‘‹k meg aii•l— •ogy mi‹€e‹ al€ok‰me‹t‰m ‰gya‹olya‹ stil‰sŸ ›†él–
€a‰l !msor  1• ”imsoiial kez€•€ik.
¸. ˆ f•€ok‰me‹t‰m•a‹ •ivj‰k el• a Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †ai•eszé€a•lakot a
Œov:X1U:» Š1…iUsox ƒs iov:XzXs †aia‹””sal.— és katti‹ts‰‹k a Bixizbƒss1…iU
sox iko‹o‹.
¡. Katti‹ts‰‹k jo•• gom••al a !msor 1 stil‰s ‹evé‹— és valassz‰k ki a Žobos…1Xs
me‹‘†o‹tot.
¸. ˆ Šzovicniosz1Xs la† Tovƒsix szakasza•a‹ jel‡lj‘k •e az lNcibƒivizƒs jel‡–
l•‹égyzetet és valassz‰k ki az •l€al éitéket a T…vUs lista•a‹. ’a azt szeiet‹é‹k—
•ogy az al€ok‰me‹t‰mok †aiatla‹ ol€alo‹ kez€•€je‹ek— valassz‰k ki az •ib~is1…
iUs jel‡l•‹égyzetet is— és a žXv~1i~N oib~i éitéket a lista•a‹. Katti‹ts‰‹k az •K
gom•o‹.
5&d,#u2e!tu2,# tala#1tsa
ˆ f•€ok‰me‹t‰mot al€ok‰me‹t‰maival egy‘tt a k‡vetkez•k醆e‹ alakit•at–
j‰k at egyetle‹ sz‡veges ›•DT• alloma‹‹ya·
1. Katti‹ts‰‹k a •avigatoi•a‹ a •ézetvaltas iko‹ia.
:. ˆ •avigatoi lista•a‹ katti‹ts‰‹k €‰†la‹ a Šzakasz elemie.
¸. ˆ maso€lagos egéigom••al katti‹ts‰‹k az egyik szakasz‹éve‹— és valassz‰k a
Šzivxisz1ƒs. me‹‘†o‹tot.
¡. Jel‡lj‘k ki az ‡sszes szakaszt a Šz~x~sz lista•a‹— és katti‹ts‰‹k az li1Xvoi…
1Xs gom•ia.
¸. Katti‹ts‰‹k az •K gom•ia.
õ. Valassz‰k a ŒXJi» ŽiN1ƒs †aia‹”sot. ˆ€j‰k meg az •DŒ-sz‡veges€ok‰me‹–
t‰m ›o€t• foimat‰mot— és katti‹ts‰‹k a ŽiN1ƒs gom•o‹.
⛐ Ho erre nincs |eíeìőseg, je|o|jv| |i o 0)-5:/ |enyo»oso+o| o Jo|v»enìv» ìe|jes
s:o+egeì. Moso|jv| o 0)-5:0 |enyo»oso+o| o +ogô|o¡ro, es o 0)-5:3 |i||enìyñ|o»
|inociô+o| i||ess:v| |e eg vj, vres o||o»ony|o, o»i »or e|»enìíeìő o |ì+onì [or
»oìv»|on.
 TBZE@HTH4BK ;5E<EZET
maKrJK KÉSZCTÉSE
ˆ †iogiamozas ‹yŸjtja a leg‹agyo•• sza•a€sagot a fela€atok a‰tomatizalasa–
•a‹. ˆ Li•ie•“”e szamos ‹yelve‹ †iogiamoz•at•— és •eé†itett fejleszt•i k‡i‹yezet–
tel is ie‹€elkezik. ˆ Li•ie•“”e Basi” éitelmez•je altal végie•ajtott †iogiamokat
maki•k‹ak •ivj‰k. Jele‹t•s k‡‹‹yitést jele‹t az egyszeiû †iogiamok elkészitésé•e‹
a maki•i‡gzités— amivel egy-egy kézzel végie•ajtott mûveletsoit taiol‰‹k el maki•–
ké‹t kés•••i fel•asz‹alas— m•€ositas ”éljaia. ˆ fejleszt•i k‡i‹yezet a szi‹taxisa•a‹
a Ži”iosof •“”e Vis‰al Basi” foi ˆ††li”atio‹jé•ez •aso‹l• •†e‹•“”e.oig Basi”
‹yelvet tamogatja ”sak— €e teljes éitékû †iogiamozasi ‹yelve a Li•ie•“”e-‹ak a
mélta‹ ‹é†szeiû žyt•o‹ is ›a Li•ie•“”e ala†éitelmezett tele†itésével egy teljes žy–
t•o‹ f‰ttat•k‡i‹yezet is eléi•et•vé valik•. ˆ Li•ie•“”e ŠDK— illetve a •etBea‹s
Java fejleszt•i k‡i‹yezet •†e‹•“”e.oig-kiegészit•jével C÷÷ és Java ‹yelve‹ ii•a–
t‰‹k f‰tasi se•ességie ki•egyezett kiegészit•ket.
ma#"-"$%z1tés és 0i!d1ts
⛐ A »o|rôrog:ììes e|őìì |o¡cso|jv| |e o: lszxozox» BiXii…1Xsox» Linvi•iii„i»
Ai1~iXNos |o¡ K…sƒvii1i ›iNs1~nii• iUNx„iox iNcibƒivizƒsi je|o|őneg:eìeì!
ˆ k‡vetkez• †él€a•a‹ elkészit‘‹k egy gyois•ille‹tyût a go‹€olatjel vagy
‹agyk‡t•jel ›œ• •eszŸiasaia·
1. ˆz lszxozox» Ž~xvox» Ž~xvo vocz…1ƒsi me‹‘vel i‹€its‰k a maki•i‡gzi–
tést.
:. ŠzŸij‰‹k •e egy ‹agyk‡t•jelet a BiszúvXs » K0ioNiicis x~v~x1iv a•lakkal.
¸. Katti‹ts‰‹k az a•lak fels• iészé‹ megjele‹t Œiivƒ1ii vƒci gom•o‹.
¡. ˆ€j‰k meg a coNboi~1Jii maki•‹evet a megjele‹• †ai•eszé€a•lak•a‹— és kat–
ti‹ts‰‹k a ŽiN1ƒs gom•ia. ˆ maki• ala†éitelmezés szeii‹t a Š~JX1 Ž~xvox»
Š1~Nb~vb» ŽobUii1 †iogiammo€‰l•a kei‘l elme‹tésie.
llle‹•iizz‘k a i‡gzitett maki•t a maki• f‰ttatasaval. Valassz‰k ki az lszxo
zox» Ž~xvox» Ž~xvo iU11~1Xs~. me‹‘†o‹tot— maj€ keiess‘k meg a i‡gzitett
maki•t a Š~JX1 Ž~xvox» Š1~Nb~vb» ŽobUii1 Ÿtvo‹alo‹. Valassz‰k ki a maki•
‹evét— maj€ katti‹ts‰‹k a ŒU11~1Xs gom•o‹. ˆ sz‡vegk‰izoi •elyéie •eszŸiasia ke–
i‘l a go‹€olatjel.
Œela€at· az lszxozox» Tis1visz~nXs segitségével ie‹€elj‘k •ozza az /5)-H
•ille‹tyûkom•i‹a”i•t a go‹€olatjelet •eszŸi• maki•t— egy Ÿjo‹‹a‹ létie•ozott— kes–
ke‹y ‹em t‡i• sz•k‡zt •eszŸi• maki••oz †e€ig a „1viszoxoz-t.
a "$%z1tett 2a#"- sze"#esztése
Valassz‰k ki az lszxozox» Ž~xvox» Ž~xvox viNbizƒsi» Linvi•iii„i B~
si„. me‹‘†o‹tot. Keiess‘k meg a i‡gzitett maki•t— és katti‹ts‰‹k a Šzivxisz1ƒs
gom•ia. lzzel meg‹yilik a Li•ie•“”e •eé†itett †iogiamfejleszt• k‡i‹yezete— a
maki• foiiask•€jat m‰tatva·
sub gondolatjel
rem ---------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
A rog:ììeìì »o|rô s:er|es:ìese 8¸
rem ---------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.ispatch!elper""
rem ---------------------------------------------------------------
dim args#(#" as ne$ com.sun.star.beans.%ropert&'alue
args#((".)ame = "S&mbols"
args#((".'alue = "*"
args#(#".)ame = "Font)ame"
args#(#".'alue = "+inu, +ibertine -"
dispatcher.e,ecuteispatch(document. ".uno/0nsertS&mbol". "". (. args#(""
end sub
ˆ maki•i‡gzit•vel készitett maki•k egy ka†tafaia kész‘l‹ek— ‹év-éiték †aiok–
••l all• f‘ggvé‹y†aiaméteieket és f‘ggvé‹y•ivasokat taitalmaz‹ak. ˆ †él€a•a‹ az
args# soiok a€jak meg a k‘l‡‹leges kaiaktei •eszŸiasat végz• f‘ggvé‹y †aiaméte–
ieit. ˆz args#((".'alue a kaiakteit— az args1((".'alue †e€ig a •etûti†‰s ‹evét tai–
talmazza. ’a ezeket m•€ositj‰k— a maki• f‰ttatasa az Ÿjo‹‹a‹ mega€ott kaiakteit
fogja •eszŸi‹i az Ÿj •etûti†‰ssal.
Se%1tsé% a 2a#"-p",%"a2,zsh,z
ˆ •eé†itett sŸg• k‘l‡‹ fejezet•e‹ foglalkozik az •†e‹•“”e.oig Basi” ala†jai–
val. •yomj‰k le az $% gom•ot— és valassz‰k ki a •al fels• valaszt•lista••l az •†e‹–
•“”e.oig Basi” mo€‰lt. ˆ maki•i‡gzités saj‹os ‹em taija fel az alkalmazasok †iog–
iamozasa•oz sz‘kséges fel‘let felé†itését. lz ‰t•••ii•l az abc#OpenOdce#!rg ol€a–
lo‹ ka†•at‰‹k iészletes tajékoztatast. ˆz •†e‹•“”e.oig Wiki és f•i‰mol€alai is
•asz‹os segitséget ‹yŸjta‹ak. ˆ‹€iew žito‹yak t‡•• szaz ol€alas †él€agyûjtemé–
‹ye ›h<p:==www#pit!neak#!rg=!!#php• sok eset•e‹ kész megol€ast ‹yŸjt a megol–
€a‹€• fela€atokia.
az a3B 'el'edezése
K‡zvetle‹ ialatast ‹yŸjt az o•jekt‰mok felé†itéséie a lé†ése‹ké‹ti f‰ttatas és a
‹yomk‡vetés •asz‹alata a fejleszt•i k‡i‹yezet•e‹— ami az ˆžl fella†ozasaval kom•i–
‹alva j• eset•e‹ gyois eie€mé‹yie vezet•et. lij‰k •e a k‡vetkez• eljaiast a meg‹yi–
tott maki•mo€‰l elejéie·
Sub proba
im ooc
ooc = ThisComponent
2nd Sub
ˆ †él€a•a‹ az akt‰alis alkalmazas‹ak megfelel• o•jekt‰mot az oDo” valtoz•–
‹ak a€j‰k meg éiték‘l. lij‰k •e a fejleszt•i k‡i‹yezet als• iészé‹ el•elyezke€•
‹yomk‡vet• a•lak Œicviiƒs mez•jé•e az oDo” valtoz•‹evet. ˆ &7-345)6 •ille‹tyû
le‹yomasa ‰ta‹ megjele‹ik az oDo” a valtoz•lista a•lak•a‹. Œ‰ttass‰k lé†ése‹ké‹t
a †iogiamot az eszk‡ztai soio‹ké‹ti lé†tetés iko‹javal ›vagy allits‰‹k •e t‡iés†o‹–
tot az $[ le‹yomasaval az eljaias ‰tols• soiaia és f‰ttass‰k a †iogiamot•— •ogy az
oDo” éitéke TisCom†o‹e‹t legye‹ a ‹yomk‡vetés a•lak•a‹. lkkoi az oDo” mel–
lett megjele‹ik egy kis •aiomsz‡g— amiie katti‹tva faszeikezet•e‹ megteki‹t•et•vé
valik a TisCom†o‹e‹t o•jekt‰m mi‹€e‹ o•jekt‰mvaltoz•ja. ˆz ˆvaila•leŠeivi”e•–
ames és Š‰††oite€Šeivi”e•ames éitékei•e‹ szeie†l• szolgaltatas‹evek a Google se–
gitségével gyoisa‹ felkeies•et•k az •†e‹•“”e.oig ˆžl €ok‰me‹ta”i•ja•a‹ és fel–
•asz‹al•i kézik‡‹yvé•e‹. lz ‰t•••i †iogiamozasi †él€akat is taitalmaz— az •†e‹–
•“”e.oig-kiegészit•k k‡z‡tt †e€ig ko‹kiét megval•sitasok foiiask•€jat ta‹‰lma–
‹yoz•atj‰k.
8‚ Ž~xvox xƒsz…1ƒsi
3éldaK t)lzat,# e%ysé%es ',"2zsa
ˆ k‡vetkez• eljaias a ‹evével mega€ott ala†éitelmezett vagy sajat ta•lazatfoi–
mat‰mmal ›l. Ta•lazatok fejezet• foimazza a €ok‰me‹t‰m ta•lazatait·
sub tabla
im tabla3ato4. nev
tabla3ato4 = ThisComponent.Te,tTables
nev = inputbo, ("56rem a3 al4alma3ni 47v8nt t8bl83atform8tum nev6t/". "9
do4umentum t8bl83ataina4 form838sa""
if nev :; "" then
for i= ( to tabla3ato4.Count - #
tabla3ato4(i".autoFormat(nev"
ne,t i
end if
end sub
ˆz eljaias €eklaialja a 1~ni~z~1ox valtoz•t— ami a k‡vetkez• soi•a‹ a €ok‰–
me‹t‰m ta•lazatait taitalmaz• o•jekt‰mia m‰tat. ˆz iNvU1no, f‘ggvé‹y segitségé–
vel •ekéij‘k a ta•lazatfoimat‰m ‹evét. ’a ez ‹em ‘ies kaiakteila‹”— ”ikl‰s i‹€‰l az
els• ta•lazatt•l az ‰tols•ig— a•ol mi‹€e‹ ta•lazat ~U1oŒov:~1 met•€‰sat meg•iv–
j‰k a mega€ott ‹evû ta•lazatfoimat‰mmal val• foimazas•oz.
3éldaK t)lzatst1lus,# 2e%val-s1tsa
T‡•• k‘l‡‹•‡z• stil‰sŸ ta•lazat létie•ozasat— és egységes m•€ositasat teszi le–
•et•vé az el•z• eljaias m•€ositott valtozata. ˆ ta•lazatok stil‰sat a ta•lazat ‹evé–
•e‹ zai•jelek k‡z‡tt mega€ott stil‰s‹év fogja meg•ataioz‹i. ˆz Ÿj eljaias •ekéii a
stil‰s‹evet is— és ”sak azokat a ta•lazatokat foimazza a mega€ott ta•lazatfoimat‰m–
mal— amelyek ‹eve taitalmazza a mega€ott stil‰s‹evet zai•jelek k‡z‡tt.
sub tabla1
im tabla3ato4. nev. stilus
tabla3ato4 = ThisComponent.Te,tTables
nev = inputbo, ("56rem a3 al4alma3ni 47v8nt t8bl83atform8tum nev6t/". "9
do4umentum t8bl83ataina4 form838sa""
if nev :; "" then
stilus = inputbo, ("<el&i4 t8bl83atst7lus= t8bl83ato4 4er>ljene4
m?dos7t8sra@". "9 do4umentum t8bl83ataina4 form838sa""
if stilus :; "" then
for i= ( to tabla3ato4.Count - #
if 0nStr(tabla3ato4(i".)ame. "(" A stilus A """" ; (
then tabla3ato4(i".autoFormat(nev"
ne,t i
end if
end if
end sub
ˆz lNŠ1v f‘ggvé‹y megkeiesi a ta•lazatok ‹evé•e‹ a zai•jelek k‡zé zait stil‰s–
‹evet. ˆz et jel a kaiakteila‹”okat ‡sszefûz• mûveleti jel az •†e‹•“”e.oig Basi”–
•e‹. ˆz l‹Šti visszatéiési éitéke a kaiaktei†ozi”i•— a•ol a keiesett kaiakteila‹” kez–
€•€ik az els• †aiaméteiké‹t mega€ott kaiakteila‹”•a‹; vagy ‹‰lla— •a ‹i‹”s talalat.
ˆ f‘ggvé‹y ki†i••alas•oz a€j‰‹k meg zai•jelezett stil‰s‹eveket a mai létez•
ta•lazatok ‹evé•ez a TXniXz~1» TXniXz~1 1Ui~JboNsXc~i me‹‘†o‹ttal el••ivott
†ai•eszé€a•lak TXniXz~1 la†ja‹— a •ƒv mez••e‹. lgy †l. a TXniXz~11 ‹év••l a tiri%
tar*a stil‰s •ozzaa€asaval TXniXz~11›1ivi1~vx~• lesz— a TXniXz~1: ‹év••l a sima
stil‰s •ozzaa€asaval TXniXz~1:›si:~•. ˆz eljaias‰‹kat f‰ttatva maso€ik †aiamétei–
ké‹t a€j‰‹k meg a 1ivi1~vx~ vagy a si:~ ‹evet ”sak a tiritar*a vagy sima stil‰sŸ
ta•lazatok foimazasa•oz.
 TBZE@.aTo4BK ;5E<EZET
@Gom4aB El:KÉSZCTÉS
ˆ ‹yom€ak iészletes i‹foima”i•t ‹yŸjta‹ak aii•l— •ogy milye‹ foima•a‹ vai–
jak a kia€va‹yt— ami legi‹ka•• a ‹yom€agé†ek és seg逆iogiamjaik f‘ggvé‹ye. ˆ
szi‹koiiek”i•t ›szi‹‡sszetev•k aia‹ya‹ak megvaltoztatasat a ‹yom€afesték és -gé†
igé‹yei‹ek megfelel•e‹•— szi‹ie •o‹tast ›‹yomtatasi ala†szi‹ekie •o‹tast a t‡••–
szi‹‹yomas ‹yom•lemezei‹ek elkészitésé•ez•— kil‡vést ›t‡•• ol€al egy ol€alia— azaz
‹yom€ai ivie •elyezése• a ‹yom€ak készitik el— €e elvai•atjak a mas szi‹téiie alaki –
tast és a kif‰t• mega€asat a ‹yom€a‹ak lea€ott žDŒ alloma‹y•a‹.
Sz1!te"e#
ˆ Li•ie•“”e-••l ex†oitalt žDŒ alloma‹yok RGB ›v‡i‡s-z‡l€-kék— az ‡sszea€•
szi‹keveiés ala†szi‹ei• szi‹leiiassal kei‘l‹ek me‹tésie ›még a fekete-fe•éi €ok‰–
me‹t‰mok is•. lz †lakat‹yom• és egyé• €igitalis ‹yom€agé†ek szamaia megfelel•—
€e egyé• eset•e‹ sz‘kség le•et a žDŒ alloma‹yok CŽYK ›a mai emlitett ”ia‹-•i–
•oi-saiga— a kivo‹• szi‹keveiés ala†szi‹ei és a fekete• szi‹teiûie— vagy sz‘ikeai‹ya–
latosia val• atalakitasaia. Csak sz‡veget taitalmaz• žDŒ ex†oit‹al is sz‘kség va‹
atalakitasia— •ogy egyéitelmû legye‹ a ‹yom€ai m‰‹kafolyamat szamaia— •ogy
‹i‹”s sz‘kség szi‹ie •o‹tasia és felesleges ‹yom•lemezek készitéséie. ˆz i‹gye‹es
G•ostŠ”ii†t †iogiammal a Li•ie•“”e RGB szi‹‡sszetev•jû žDŒ alloma‹yait atala–
kit•atj‰k a kiva‹t foimat‰mia ›az atalakitas•oz Li‹‰x alatt is ie‹€szeiszi‹te‹ kell
tele†ite‹i a kia€va‹y•a‹ •asz‹alt •etûkészleteket•. ˆ †aia‹”ssoiok— amelyek a |ioJ
+ony.¡J[ alloma‹yt |ioJ+ony¸CM•K.¡J[-ie— illetve |ioJ+ony¸s:vr|e.¡J[-ie alakitjak·
B C<C5
gs -D -d)E%9US2 -dF9TC! -s2'0C2=pdf$rite -sColorConversionStrateg&=C<C5
-sEutputFile=4iadv8n&GC<C5.pdf -d%rocessColor<odel=HeviceC<C5
-dCompatibilit&+evel=#.I 4iadv8n&.pdf
B s3>r4e8rn&alatos
gs -D -d)E%9US2 -dF9TC! -s2'0C2=pdf$rite -sColorConversionStrateg&=-ra&
-sEutputFile=4iadv8n&Gs3>r4e.pdf -d%rocessColor<odel=Hevice-ra&
-dCompatibilit&+evel=#.I 4iadv8n&.pdf
*esz%es#gmen%es %!m!rí%#s ˆz atalakitas ‰ta‹ elle‹•iizz‘k a szi‹eket és a
ké†ek fel•o‹tasat. ’a a kia€va‹y ˜¸™ €†i-‹él kise•• fel•o‹tasŸ ké†eket is taitalmaz
›†él€a‰l ké†ei‹y•ké†ek•— a Li•ie•“”e ŒXJi» l,vov1XiXs žDŒni. me‹‘†o‹tjaval
el••iv•at• a•lak Kƒvix szakasza•a‹ allits‰‹k •e veszteségme‹tes t‡m‡iitést a
JžlG •elyett— valami‹t allits‰k •e ‰gya‹ezt a G•ostŠ”ii†t•e‹ is tova••i ka†”sol•k–
kal ›k‘l‡‹•e‹ a G•ostŠ”ii†t veszteséges t‡m‡iitést •asz‹al— ami a kis fel•o‹tasŸ ké–
†ek‹él feltû‹•e‹ iossz eie€mé‹‹yel jai•·
gs -D -d)E%9US2 -dF9TC! -s2'0C2=pdf$rite -sColorConversionStrateg&=C<C5
-sEutputFile=4iadv8n&GC<C5.pdf -d%rocessColor<odel=HeviceC<C5
-dCompatibilit&+evel=#.I -d9utoFilterColor0mages=false
-dColor0mageFilter=HFlate2ncode 4iadv8n&.pdf
Ki'ut-
ˆ mm-es •i•ataitoma‹‹yal €olgoz• ‹yom€ai vagas ‹em •iztositja— •ogy a ki–
a€va‹y ol€alai‹ak szi‹es •atteie— vagy a la† széléig éi• vo‹alak és ké†ek té‹yleg a
la† széléie kei‘l‹ek vagas ‰ta‹. lzt ‹ek‘‹k kell megol€a‹i a kif‰t•val— vagyis a va–
gott méiete‹ tŸll•g• szi‹es •atteiek— vo‹alak— ké†ek készitésével. ˆ ‹yom€ak mi‹i –
8õ •vo:b~i iioxƒsz…1ƒs
m‰m ¸— €e i‹ka•• ¸ mm kif‰t•t kéi‹ek. lzt a Li•ie•“”e-szal k‡‹‹ye€é‹ elkészit–
•etj‘k· a végleges ›vagott• ol€alméiet‹él e‹‹yivel ‹agyo•• †a†iiméietet allits‰‹k
•e. Živel kif‰t• eseté‹ a †a†iiméiet ‹em egyezik meg a végleges ol€alméiettel— ezt
a ‹yom€ai m‰‹kafolyamat szamaia jelez‹i kell a žDŒ alloma‹y•a‹. ˆ Li•ie•“”e a
vagott méietet mi‹€ig a †a†iiméietie allitja •e a žDŒ ex†oit•a‹— ezéit a G•ost–
Š”ii†t †iogiam žDŒmaik tamogatasaval ‰t•lag a€j‰‹k meg kise•• vagasi méietet·
1. Készits‘‹k egy egyszeiû sz‡veges alloma‹yt a k‡vetkez••‡z •aso‹l• žDŒ–
maik leiiassal. ˆ †él€a az ˆ‚-es †a†iiméiet••l ¸-¸ mm-t vagast allit •e mi‹€e‹ ol –
€alo‹ a vagasi téglala† •al als• és jo•• fels• ”sŸ”sa‹ak mega€asaval ·
J '8g8si t6glalap 4oordin8t8i (,# &# ,1 &1" pontban megadva
KHCropFo, K#I.#L #I.#L MN#.# N1L.L1O H%9-2S pdfmar4
:. ˆ€j‰k ki a k‡vetkez• G•ostŠ”ii†t †aia‹”sot ›•a a †€fmaik.txt az el•z• fajl•·
gs -D -d)E%9US2 -dF9TC! -s2'0C2=pdf$rite -sEutputFile=eredm6n&.pdf
PE%T0E)S -c .setpdf$rite -f 4iadv8n&.pdf pdfmar4.t,t
llle‹•iizz‘k az eie€mé‹y.†€f alloma‹yt egy žDŒ ‹ézeget••e‹ ›‹em mi‹€e‹
†iogiam jele‹iti meg •elyese‹ a vagott méietet— €e †l. az ˆ€o•e Rea€ei ige‹•.
E%yé) 'eladat,#
Színe Véko‹y vo‹alak— keietek— kis •etûfokozatŸ sz‡veg ofszet‹yomasa
eseté‹ legfelje•• ala†szi‹eket •asz‹alj‰‹k ›”ia‹— •i•oi— saiga— fekete— v‡i‡s— z‡l€—
kék•.
8ega%ív be%& Šzi‹es •attéi el•tti véko‹y vo‹alŸ— fe•éi vagy vilagos •etûk
a t‡••szi‹‹yomas illesztésekoi ›†asszei• •i•asa‹ jele‹•et meg az el”sŸszott szi‹ek
miatt.
*onalvas%agság •yom€ai igé‹y eseté‹ a Li•ie•“”e ala†éitelmezett vé–
ko‹y ›™—™¸ †o‹tos• szegélyvo‹alai vagy a vo‹al iajzo•jekt‰mok žostŠ”ii†t •ajszal–
vo‹alai ›™ ”m-es vo‹alvastagsag• •elyett •asz‹alj‰‹k ™—˜¸-™—¸ †o‹tos ›™—™š ”m• vo–
‹alvastagsagot.
*ágDjele Vag•- és egyé• jeleket ‰t•lag is el•elyez•et‘‹k a kia€va‹y‰‹k
mi‹€e‹ ol€alaia a †€fk seg逆iogiammal ›egyé•ké‹t ”sak ol€alstil‰so‹ké‹t— él•fej
vagy él•la• •ekez€ésé•ez •oigo‹yzott— €e a teljes ol€alia †ozi”io‹alt ké†ekkel ol€–
•at• meg a fela€at Li•ie•“”e-•a‹•. Készits‘k el a vag•jeleket taitalmaz• ‘ies la†ot
a Li•ie•“”e-•a‹— maj€ ex†oitalj‰k žDŒ-ké‹t. ˆ ,stam†" †aiaméteiiel a †€fk ›a
G•ostŠ”ii†t segitségével• a |ioJ+ony.¡J[ mi‹€e‹ ol€alaia ia•elyezi a +ogôje|e|.¡J[
ol€alt— és az eie€mé‹yt a |ioJ+ony¸+ogôje|es.¡J[-•e‹ me‹ti el ·
pdft4 kiadvány.pdf stamp vágójelek.pdf output kiadvány_vágójeles.pdf
*ízjelP színes 'á%%#r ’a vizjelet— szi‹es •atteiet szeiet‹é‹k el•elyez‹i a ki–
a€va‹y•a‹— a ,stam†" •elyett •asz‹alj‰k a ,•a”kgio‰‹€" †aiaméteit a vag•jelek‹él
szeie†l• †aia‹”ssoi•a‹.
5S$8LszámP vonalDd •agyo•• †él€a‹yszamŸ kia€va‹yok•oz az •iszagos
Šz锕é‹yi K‡‹yvtai•a‹ mûk‡€• lŠB• lio€at•l kéi•et‘‹k lŠB•-szamot. ˆ szam
ala†ja‹ a Li•ie•“”e Diaw †iogiamjaval is egyszeiûe‹ elkészit•etj‘k a kia€va‹y
vo‹alk•€jat— •a tele†itj‘k a Bai”o€e kiegészit•t.
+
?res oldala llle‹•iizz‘k— •ogy az esetleges ‘ies ol€alak is •ekei‘l‹ek a ki–
a€va‹y žDŒ valtozata•a ›las€ ‚š. ol€al•.
+
°'''°´'°°'°°°'''°°°'°°°"°°°'°°°''°'°°'°°'°°°°
5L//ElÉK
li!uI li)e"ti!e és Bi,li!u2 tula(d,!s%,#
8#v Leírás (iindulási F#lda -redm#n"
c2sc •agy•etû••l
kiska†italis
Li‹‰x Li•eiti‹e G ii‹‰x ii•eiti‹e c
case •agy•etûs jelvaltozat ›2011-Bl•• M2011%Bl•N
cFsF •agy•etûs •etûk‡z Ll•UX LlBlRTl•l Ll•UX LlBlRTl•l
dbls D‰†lavo‹alas •etûk Li‹‰x Bioli‹‰m G Oi‹‰x Pioli‹‰m Q
dlig •†”io‹alis ligatŸiak ”k— ”•— tz; ij R— S— T;
+
j
++
Qna Šz• végi jelvaltozat UUUUU UUUUV
Crac T‡itek 1/2— 1/3— 2/3— 1/4— 3/4— 1/99
1/2— 1/72— 1/256— 276/43
G— W— X— H— I— 'YZZ
' œ
_
— ' [
\_
— ' ]
_^_
— ´´' ]
,`
'lig Régi ligatŸiak ”t— st c— s
liga Šta‹€ai€ ligatŸiak
+++
m— n— m— m— fi— ni— (— a—
n— m— З m— f— b— c— d— e—
f— g— tt— Q— QU— T— h i—
.— !!— ! `— `!— ``— gj, g
m— n— m— m— fi— “— (— a—
n— m— З m— f— b— c— d—
e— f— g— tt— Q— j— T—
h i— .— !!— ! `— `!— ``— g¡,
g
|

locl •yelvi jelvaltozat ¸— k— l— m— n— o p— q— r— s— p— r
||
nal% ˆltei‹ativ szamozas tœu vœw
onum Ugial• szamok 1 234 567 890 1 :¸¡ ¸õ, 8,o
Fnum ˆia‹yos szamok 1 111 111 111 1 111 111 111
sal% Štilisztikai jelvaltozat &— •— x— y— z— {— |— ~ }— |— ~— •— €— •— •— n
sinC ˆls• i‹€ex 1 234 567 890a•”€efg•ij ‚ _`, ^_\ ƒZ„…†‡ˆ‰Š‹Œ•Ž
smcF Kiska†italis a•”€efg•ijklm‹o†q. ~n„biicuiJxi:Nov•.
ss01 1. stil‰skészlet
|||
•— ‘— ’ “— Ö— U
ss02 :. stil‰skészlet J— K— R ”— •— –
ss0R ¸. stil‰skészlet —— ˜— ™ š— ›— œ
ss0S ¡. stil‰skészlet & }
ss0T ¸. stil‰skészlet W W
suFs Œels• i‹€ex 1 234 567 890a•”€efg•ij '´¹¹('´`ºº°°°°°'°°''
+
'°' °°

°°' ´° '°°°°° ''' ° '°'´'

' °°'°ű '°

''°´°'°°° ° °° °

 ° °' ''°°'°

'° °'°'°

''°'°°´°''
++
"°''°°° ´° '°°°°°
+++
`'°'°

''°'°°´°''
|
`°°°' ´° '°°°°°
||
'°°°

° ´° '°°°°°
|||
`'°'°

''°'°°´°'' '°'°'°°°°

° ° °°

°°' °°''°ű  ´° '°°°' '''°

'°'°

'°'
88 Œ0cciiƒx
zero At•Ÿzott ‹‰lla o •
ingl lgyé• •elyettesités i— j ž— Ÿ
li!uI li)e"ti!e és Bi,li!u2 / tula(d,!s%,#
8#v Leírás (iindulási F#lda -redm#n"
algn Jo••ia igazitott la•jegy–
zetszamozas
+
›š š em—
˜ ˜ kaiaktei— ¸ ¸ ka–
iaktei— ‚ ‚ kaiaktei
•osszo‹•
1
10
100
+++
|
||
1
10
100
+++
|
||
ar%i ’ataiozott ‹ével• 1— 2— 4— 5— . az 1— a 2— a 4— az 5— .
++
caFs •agy•etûsités ›šmo‹–
€at— ˜mi‹€e‹— ¸sza–
vak vagy sz•iészek—
‚szavak•
kétezei-egy év Kétezei-egy év
KlTlZlR%lGY lV
Kétezei-lgy lv
Kétezei-egy lv
circ Kiemelt szamok ›š•e–
kaiikazott— ˜zai•jele–
zett— ¸i‹veiz— ‚€‰†–
la‹ •ekaiikazott•
1— 2— 3— 4— 5— . š· v— — ¡— ¢— £— ...
˜· t— ¤— ¥— ¦— §— .
¸· ¨— ©— ª— «— ¬— .
‚· -— ®— ¯— °— ±— .
das' Go‹€olatjelek javitasa sz• - sz•
sz• -— sz•
- Šz•
sz• œ sz•
sz• œ— sz•
œ Šz•
dbls Kétvo‹alas ‹agy•etûk Kova”s J•zsef lstva‹ ²ova ”s ³o zsef ´stva ‹
Coo% La•jegyzetjelek 1— 2— 3— 4— 5— 6— . +— ++— +++— |— ||— |||
+— |— /— µ— ++— ||
CrsF liasjelek el•tti téi–
k‡z
UUU
L•! L•` L•· L•; EL•» L•! L•` L•· L•; EL•»
grn Šzamok••l g‡i‡g •etû 1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8— 9— . ¶— x— ·— ¸— ¹— º— »— y— ¼— .
'ang liasjelek kil•gatasa
•a‹gš· -œ,"—
•a‹g˜· ”sak az a‰to–
matik‰sa‹ •eszŸit elva–
laszt•jel
|
Šoi végé‹ •eszŸit elva-
laszt•jel. ,l€éz•jelek"
,és" mo‹€atvégi iiasjel—
ˆ go‹€olatjel is kil•g œ
•a t‰€.
Šoivége‹ •eszŸit elva-
laszt•jel. ,l€éz•jelekL
½és" mo‹€atvégi iiasjel ¾
ˆ go‹€olatjel kil•g ¿
•a t‰€.
i%lc K‰iziv koiiek”i•
||

›itl”š· sz•k‡z‡k‹él—
itl”˜· jo••i•l mi‹€ig•
lz a T •etû. | T |
|T|
lz a T  •etû. | T  |
|T |
ligc llvalasztas javitasa—
•ogy [ ligatŸia ‹e ma–
ia€jo‹ ‡‹maga•a‹.
,lgy h-
‹om kiialyh
vol‹a j•."
,lgy fi-
‹om kiialyfi
vol‹a j•."
+
` ''°'°'"°°°°

' °'°

°´°

 '°°°'°ű °

° '°

''°

°


++
'°' °°°°' ´° '°°°°°
+++
`'°

°'°° '°´ ° °°'°ű  ´°

'°°

°°

°°' °°'°°'°

´°' ''°°°'° °

 °°°°' ´° '°°°°° °'°'°

''°'°°´°''
|
`  ''°'°'"°°  ¹¹°°°  °°   °  ''°'°'"°°  ¹¹°°°  '°°'°  °

'°'°°°  °°´°°

''°'  °  °°°°='  '°°°'°ű °

°°'   °''°'   '°'°°

´°

'   °

  ° 
''°'°'"°° ¹¹ °°'°

°°° ´°

°°'°

'°° °°

° °'°

°°

' ''°°'°

°°

' '°'°°''°´°°'°°' ` ''°'°'"°° ¹¹°°° ° °°° °°'°°°'''°°° 
°°´°

'' °''°

'°´'°

'°'°' °

 °°°

° '

'°'°' '''°

°°'°

° °°''°°°°° °°ű '° °''
||
''°'°'"°° ¹¹°°° °°

° °°° °°ű '° °'' °´ ° '°°°'°ű °

°
Linv: Li|erìine es Bio|inv» G ìv|ojJonsogo| 8,
li%' T ligatŸia ka†”sol•ja Tomas Qi‹‹ Tomas Qi‹‹
minu Val•€i mi‹‰szjel
U
-1 *1
name Šzamok••l szam‹év
UU
⛔ Li•• ¸.‚-•e‹ ”sak
kétjegyû szamokiaÀ
99 š· kile‹”ve‹kile‹”
˜· kile‹”ve‹kile‹”e€ik
¸· 99t•
nCsF •agyo•• mo‹€atk‡z‡k
ˆ •ig tiee. Big tiee` ˆ tiee. ˆ •ig tiee. Big tiee` ˆ tiee.
Fara All• zai•jel k‰iziv•a‹ (¡e|Jo) (¡e|Jo)
Guo% l€éz•jelek javitasa
UUU
Ksz•K ,sz•"
sa01L lgye€i salt jelek o&í ocí
%eKm TeX-m•€ a^˜— a_‹*— Š•_‚^˜^-Áto
Ás‰m_k^‹__šÁal†•a_i
a´— a *— Š•,´Ã
ÄÅ°Æ‚¶•
%'ou
V
lziestagol• š· š™™ ™™™-
t•l ˜· š™ ™™™-t•l
12345
1234
12 345
1234 Mt•o‰ 1N
1 234 ›t•o‰ 2•
vari Valtozat 1st
o‹e •‰‹€ie€ a‹€ o‹e
1'
o‹e •‰‹€ie€ o‹e
T2,%at,tt !yelve# D!a2e tula(d,!s%E
8"elv 8#v /zonosí%D ;#lda
aCriaans ˆŒK :, sewe-e‹-twi‹tig
angol l•G 1 egy
cse' CŠY ¡: ÇtyÈi”et €va
dán Dˆ• ¡¸ femogfyiie
eszFeran%D l• :oo €‰”e‹t
||
Qnn Œl• ¸¸ kolmekymme‹tÉviisi
Crancia ŒRˆ ¸¸ tie‹te-tiois
g!r!g lLL ¸o Ê˼ÌÍʶ
'olland •LD ¸1 ee‹e‹€eitig
a%alán CˆT ¸, tie‹ta-set
leng"el žLK ¡8 ”ztei€zieΔi osiem
luKemburgi LBZ :o1 zwee•o‹‹eitee‹t
mag"ar ’U• ¸õ •aimi‹”•at
n#me% DlU ¡, ‹e‰‹‰‹€vieizig
olasz lTˆ ¸, tie‹ta‹ove
+
`'°'°

''°'°°´°'' '°'°'°°°°

°
++
` ´° '°° °°''°

'°ű ' '° °°°ű °° ''° °° °'°' ´º °°''°' '°

°°°°' ' '°

°ű °°'
+++
` ´° '°° °°''°

'°ű ' '° °°°ű °°
|
`'°'°

''°'°°´°'' '°'°'°°°°

° ''°°°=' °´'°°''°

'°´'°

 'ºººº'°ű ''
||
'°' °´ '°°=´ºº °°''' '°

°°°' °°ű '° °''
,™ Œ0cciiƒx
orosz RUŠ , 6ÏÐÑ
For%ugál žTG ¸ tiÒs
román R•Ž ¡o †ati‰ze”i
sFan"ol lŠž ¸¡ tiei‹ta y ”‰atio
sv#d ŠVl ¡õ fyitiosex
szerb ŠRžL ¸: †e€eset €va
szerb Wcirill be%&sX ŠRž ¸1 ÓÏ;Ï6Ï7 ÔÏ;85
szlov#n ŠLV ¸o †et€eset
%!r! TRK ,o €oksa‹
Szi2)-lu2,# DteI2 tula(d,!s%E
Áal†•a ¶
Á•eta x
Ágamma ·
Á€elta ¸
Áe†silo‹ Õ
Ávaie†silo‹ ¹
Ázeta º
Áeta »
Át•eta y
Ávait•eta •
Áiota ¼
Áka††a z
Álam€a Ö
Ám‰ ×
Á‹‰ Í
Áxi Ø
Á†i Ù
Ávai†i Ú
Ái•o Ë
Ávaii•o Û
Ávaisigma V
Ásigma U
Áta‰ Ê
Á‰†silo‹ Ü
Á†•i •
Ávai†•i {
Á”•i Ý
Á†si Þ
Áomega ß
ÁGamma à
ÁDelta á
ÁTeta â
ÁLam€a ã
ÁXi ä
Áži å
ÁŠigma æ
ÁU†silo‹ ç
Áž•i è
Ážsi é
Á•mega ê
Á†m ë
Ám† ì
Átimes 0
Ásetmi‹‰s í
Á”a† î
Á”‰† ï
Áwe€ge ð
Ávee ñ
Áleq ò
Ágeq ó
Ále ò
Áge ó
Á‹otÁle ô
Á‹otÁge õ
Áll ö
Ágg ÷
Á‹eq ø
Ái‹ ù
Á‹otÁi‹ ú
Á‹i û
Á‹otÁ‹i ü
Ás‰•set ý
Ás‰†set þ
Á‹otÁs‰•set ÿ
Á‹otÁs‰†set ⊅
Ásim ∼
Á‹sim ≁
Áa††iox ≈
Ámi€ ∣
Á‹mi€ ∤
Á| ∥
Á‹ot< ≮
Á‹ot> ≯
Á†aiallel ∥
Á‹otÁ| ∦
Á‹†aiallel ∦
Ágets ←
Álefaiiow ←
Á‰†aiiow ↑
Áiig•taiiow Ã
Áto Ã
Á€ow‹aiiow ↓
Álefiig•taiiow ↔
ÁLefaiiow ⇐
ÁU†aiiow ⇑
ÁRig•taiiow ⇒
ÁDow‹aiiow ⇓
ÁLefiig•taiiow ⇔
Á••ai ℏ
ÁRe ℜ
Álm ℑ
Áell ℓ
Áale†• ℵ
Áem†tyset ∅
Áfoiall ∀
Áexists ∃
Átiia‹gle ∆
Ái‹fy ∞
Á†aitial
Áa‹gle !
Á†ei† "
Ás‰i€ #
Ás‰m Ä
Ái‹t $
Áii‹t %
Áiii‹t &
Áoi‹t '
Á†io€ (
Á†iime )
Ámat•••*C+ ,
Ámat•••*’+ -
Ámat•••*•+ .
Ámat•••*ž+ /
Ámat•••*Q+ 0
Ámat•••*R+ 1
Ámat•••*Z+ 2
Pi|ìogro»o| ,š
3i#t,%"a2,#
žiktogiamokat a sta‹€ai€ •etûkészletek•e‹ és az U‹i”o€e kaiakteisza•va‹y–
•a‹ is talal•at‰‹k— €e sok ké†es •etûkészletet is let‡lt•et‘‹k az olya‹ ol€alaki•l—
mi‹t a NaD!nt#c!m. ˆ †iktogiamok •eilleszt•et•k a BiszúvXs » K0ioNiicis x~
v~x1iv. me‹‘†o‹t segitségével— vagy vag•la††al is— a k‡‹yv •†e‹Do”‰me‹t vagy
žDŒ valtozata••l ›•a a megfelel• kaiaktei ‹em jele‹ik meg— éi€emes tele†ite‹i
olya‹ •etûkészletet— ami a legfiisse•• U‹i”o€e kaiakteieket is taitalmazza
+
•.
U÷ o 1 : ¸ ¡ ¸ õ , 8 , ~ n „ b i i o 1 : ¸ ¡ ¸ õ , 8 , ~ n „ b i i
:õo,
:õ1,
☀☁ ☂ ☃☄★☆ ☇ ☈ ☉☊☋☌☍☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☔☕☖ ☗ ☘ ☙☚☛☜ ☝ ☞ ☟
:õ:,
:õ¸,
! " #$ % & ' ( ) * +, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ☸☹☺☻☼8 9 ☿
:õ¡,
:õ¸,
3 ò 4 5 6 7 8 9 :; < = > ? @ A B C¤ D : ; < = > ? @ A B C D E
:õõ,
:õ,,
♠♡♢♣♤♥♦♧F ♩ ♪ ♫♬ ♭ ♮ ♯ G H IJKLMNOPQRSTUV
:õ8,
:õ,,
W X Y Z [ \ ]^_`a b c d e f g hijkl mn o pqrst⚞⚟
:õ~,
:õn,
uv wx y z { | } ~ • € • ‚ƒ„…† ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ • Ž • • ‘⚽⚾⚿
:õ„,
:õb,
’ “ ” •⛄⛅⛆⛇⛈⛉ ⛊⛋⛌⛍⛎⛏⛐⛑⛒⛓⛔⛕⛖⛗⛘⛙⛚!"#$
:õi,
:õi,
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD
:,o,
:,1,
–—˜™Eš›œ • FG ž Ÿ¡¢£¤¥¦§ ¨ © ª « ¬ - ® ¯ ° ±
:,:,
:,¸,
² ³ ´µ¶·¸¹Hº»¼½¾¿ ÀÁÂ Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
:,¡,
:,¸,
ÑÒÓ Ô Õ Ö × ØÙ Ú ÛÜ I ÝJ Þ ß à á K L M â N ã ä å æ ç è é O
:,õ,
:,,,
P ê ë ì íî ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ❷❸ ❹ ❺❻❼❽❾❿
:,8,
:,,,
➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍ ➎ ➏ ➐➑➒➓➔QRS ➘ !"#$%&
:,~,
:,n,
'➡()*+, - ./0123 4 5T6789:;<=>?@ABC
U
ˆ k‡vetkez• †iktogiamok az U‹i”o€e õ-os kia€asa•a kei‘ltek •e ˜™š™ okt••eié•e‹—
igy még kevés •etûkészlet•e‹ talal•at•k meg·
V
1F300
W
1F301
X
1F302
Y
1F303
Z
1F304
[
1F305
\
1F306
]
1F307
^
1F308
_
1F309
`
1F30A
a
1F30B
b
1F30C
c
1F30D
d
1F30E
e
1F30F
f
1F310
g
1F311
h
1F312
i
1F313
j
1F314
k
1F315
l
1F316
m
1F317
n
1F318
o
1F319
p
1F31A
q
1F31B
r
1F31C
s
1F31D
t
1F31E
u
1F31F
v
1F320
w
1F330
x
1F331
y
1F332
z
1F333
{
1F334
|
1F335
}
1F336
~
1F337

1F338

1F339

1F33A

1F33B
ƒ
1F33C

1F33D

1F33E

1F33F

1F340
ˆ
1F341

1F342
Š
1F343

1F344
Œ
1F345

1F346
Ž
1F347

1F348

1F349

1F34A

1F34B

1F34C

1F34D

1F34E

1F34F

1F350
˜
1F351

1F352
š
1F353

1F354
œ
1F355

1F356
ž
1F357
Ÿ
1F358

1F359
¡
1F35A
¢
1F35B
£
1F35C
¤
1F35D
¥
1F35E
¦
1F35F
§
1F360
¨
1F361
©
1F362
ª
1F363
«
1F364
¬
1F365
-
1F366
®
1F367
¯
1F368
°
1F369
±
1F36A
²
1F36B
³
1F36C
´
1F36D
µ
1F36E

1F36F
·
1F370
¸
1F371
¹
1F372
º
1F373
»
1F374
¼
1F375
½
1F376
¾
1F377
¿
1F378
À
1F379
Á
1F37A
Â
1F37B
Ã
1F37C
Ä
1F380
Å
1F381
Æ
1F382
Ç
1F383
È
1F384
É
1F385
Ê
1F386
Ë
1F387
Ì
1F388
Í
1F389
Î
1F38A
Ï
1F38B
Ð
1F38C
Ñ
1F38D
Ò
1F38E
Ó
1F38F
Ô
1F390
Õ
1F391
Ö
1F392
×
1F393
Ø
1F3A0
Ù
1F3A1
Ú
1F3A2
Û
1F3A3
Ü
1F3A4
Ý
1F3A5
Þ
1F3A6
ß
1F3A7
à
1F3A8
á
1F3A9
â
1F3AA
ã
1F3AB
ä
1F3AC
å
1F3AD
æ
1F3AE
ç
1F3AF
è
1F3B0
é
1F3B1
ê
1F3B2
ë
1F3B3
ì
1F3B4
í
1F3B5
î
1F3B6
ï
1F3B7
ð
1F3B8
ñ
1F3B9
ò
1F3BA
ó
1F3BB
ô
1F3BC
õ
1F3BD
ö
1F3BE
÷
1F3BF
ø
1F3C0
ù
1F3C1
ú
1F3C2
û
1F3C3
ü
1F3C4
ý
1F3C6
þ
1F3C7
ÿ
1F3C8

1F3C9

1F3CA

1F3E0

1F3E1

1F3E2

1F3E3

1F3E4

1F3E5

1F3E6

1F3E7

1F3E8

1F3E9

1F3EA

1F3EB

1F3EC

1F3ED

1F3EE

1F3EF

1F3F0

1F400

1F401

1F402

1F403

1F404

1F405

1F406

1F407

1F408

1F409

1F40A

1F40B

1F40C
!
1F40D
"
1F40E
#
1F40F
$
1F410
%
1F411
&
1F412
'
1F413
(
1F414
)
1F415
*
1F416
+
1F417
,
1F418
-
1F419
.
1F41A
/
1F41B
0
1F41C
1
1F41D
2
1F41E
3
1F41F
4
1F420
5
1F421
6
1F422

1F423
7
1F424
8
1F425
9
1F426
:
1F427
;
1F428
<
1F429
=
1F42A
>
1F42B
?
1F42C
@
1F42D
A
1F42E
B
1F42F
C
1F430
D
1F431
E
1F432
F
1F433
G
1F434
H
1F435
I
1F436
J
1F437
K
1F438
L
1F439
M
1F43A
N
1F43B
O
1F43C
P
1F43D
Q
1F43E
R
1F440
S
1F442
T
1F443
U
1F444
V
1F445
W
1F446
X
1F447
Y
1F448
Z
1F449
[
1F44A
\
1F44B
]
1F44C
^
1F44D
_
1F44E
`
1F44F
a
1F450
b
1F451
c
1F452
d
1F453
e
1F454
f
1F455
g
1F456
h
1F457
i
1F458
j
1F459
k
1F45A
l
1F45B
m
1F45C
n
1F45D
o
1F45E
p
1F45F
q
1F460
r
1F461
s
1F462
t
1F463
u
1F464
v
1F465
w
1F466
x
1F467
y
1F468
z
1F469
{
1F46A
|
1F46B
}
1F46C
~
1F46D

1F46E

1F46F

1F470

1F471
ƒ
1F472

1F473

1F474

1F475

1F476
ˆ
1F477

1F478
Š
1F479

1F47A
Œ
1F47B

1F47C
Ž
1F47D

1F47E

1F47F

1F480

1F481

1F482

1F483

1F484

1F485

1F486
˜
1F487

1F488
š
1F489

1F48A
œ
1F48B

1F48C
ž
1F48D
Ÿ
1F48E

1F48F
¡
1F490
¢
1F491
£
1F492
¤
1F493
¥
1F494
¦
1F495
§
1F496
¨
1F497
©
1F498
ª
1F499
«
1F49A
¬
1F49B
-
1F49C
®
1F49D
¯
1F49E
°
1F49F
±
1F4A0

1F4A1
²
1F4A2
³
1F4A3
´
1F4A4
µ
1F4A5

1F4A6
·
1F4A7
¸
1F4A8
¹
1F4A9
º
1F4AA
»
1F4AB
¼
1F4AC
½
1F4AD
¾
1F4AE
¿
1F4AF
À
1F4B0
Á
1F4B1
Â
1F4B2
Ã
1F4B3
Ä
1F4B4
Å
1F4B5
Æ
1F4B6
Ç
1F4B7
È
1F4B8
É
1F4B9
Ê
1F4BA
Ë
1F4BB
Ì
1F4BC
Í
1F4BD
Î
1F4BE
Ï
1F4BF
Ð
1F4C0
Ñ
1F4C1
Ò
1F4C2
Ó
1F4C3
Ô
1F4C4
Õ
1F4C5
Ö
1F4C6
×
1F4C7
Ø
1F4C8
Ù
1F4C9
Ú
1F4CA
Û
1F4CB
Ü
1F4CC
Ý
1F4CD
Þ
1F4CE
ß
1F4CF
à
1F4D0
á
1F4D1
â
1F4D2
ã
1F4D3
ä
1F4D4
å
1F4D5
æ
1F4D6
ç
1F4D7
è
1F4D8
é
1F4D9
ê
1F4DA
ë
1F4DB
ì
1F4DC
í
1F4DD
î
1F4DE
ï
1F4DF
ð
1F4E0
ñ
1F4E1
ò
1F4E2
ó
1F4E3
ô
1F4E4
õ
1F4E5
ö
1F4E6
÷
1F4E7
ø
1F4E8
ù
1F4E9
ú
1F4EA
û
1F4EB
ü
1F4EC
ý
1F4ED
þ
1F4EE
ÿ
1F4EF

1F4F0

1F4F1

1F4F2

1F4F3

1F4F4

1F4F5

1F4F6

1F4F7

1F4F9

1F4FA

1F4FB

1F4FC

1F500

1F501

1F502

1F503

1F504

1F505

1F506

1F507

1F508

1F509

1F50A

1F50B

1F50C

1F50D

1F50E

1F50F

1F510

1F511

1F512

1F513
!
1F514
"
1F515
#
1F516
$
1F517
%
1F518
&
1F519
'
1F51A
(
1F51B
)
1F51C
*
1F51D
+
1F51E
,
1F51F
-
1F520
.
1F521
/
1F522
0
1F523
1
1F524
2
1F525
3
1F526
4
1F527
5
1F528
+
''°° '°

'°°

°' ° `°°°'° °°'°ű '°

´'°'
F: o: oss:eìeìì
ìo||o:oì ìo||
s:oros |ije|o
|esse| |eìì [or
»o:+o, |osJ
,o. o|Jo|.
,˜ Œ0cciiƒx
V
1F300
W
1F301
X
1F302
Y
1F303
Z
1F304
[
1F305
\
1F306
]
1F307
^
1F308
_
1F309
`
1F30A
a
1F30B
b
1F30C
c
1F30D
d
1F30E
e
1F30F
f
1F310
g
1F311
h
1F312
i
1F313
j
1F314
k
1F315
l
1F316
m
1F317
n
1F318
o
1F319
p
1F31A
q
1F31B
r
1F31C
s
1F31D
t
1F31E
u
1F31F
6
1F529
7
1F52A
8
1F52B
9
1F52C
:
1F52D
;
1F52E
<
1F52F
=
1F530
>
1F531
?
1F532
@
1F533
A
1F534
B
1F535
C
1F536
D
1F537
E
1F538
F
1F539
G
1F53A
H
1F53B
I
1F53C
J
1F53D
K
1F53E
L
1F53F
M
1F540
N
1F541
O
1F542
P
1F543
Q
1F550
R
1F551
S
1F552
T
1F553
U
1F554
V
1F555
W
1F556
X
1F557
Y
1F558
Z
1F559
[
1F55A
\
1F55B
]
1F55C
^
1F55D
_
1F55E
`
1F55F
a
1F560
b
1F561
c
1F562
d
1F563
e
1F564
f
1F565
g
1F566
h
1F567
i
1F5FB
j
1F5FC
k
1F5FD
l
1F5FE
m
1F5FF
n
1F600
o
1F601
p
1F602
q
1F603
r
1F604
s
1F605
t
1F606
u
1F607
v
1F608
w
1F609
x
1F60A
y
1F60B
z
1F60C
{
1F60D
|
1F60E
}
1F60F
~
1F610

1F611

1F612

1F613

1F614
ƒ
1F615

1F616

1F617

1F618

1F619
ˆ
1F61A

1F61B
Š
1F61C

1F61D
Œ
1F61E

1F61F
Ž
1F620

1F621

1F622

1F623

1F624

1F625

1F626

1F627

1F628

1F629
˜
1F62A

1F62B
š
1F62C

1F62D
œ
1F62E

1F62F
ž
1F630
Ÿ
1F631

1F632
¡
1F633
¢
1F634
£
1F635
¤
1F636
¥
1F637
¦
1F638
§
1F639
¨
1F63A
©
1F63B
ª
1F63C
«
1F63D
¬
1F63E
-
1F63F
®
1F640
¯
1F645
°
1F646
±
1F647
²
1F648
³
1F649
´
1F64A
µ
1F64B

1F64C
·
1F64D
¸
1F64E
¹
1F64F
º
1F680
»
1F681
¼
1F682
½
1F683
¾
1F684
¿
1F685
À
1F686
Á
1F687
Â
1F688
Ã
1F689
Ä
1F68A
Å
1F68B
Æ
1F68C
Ç
1F68D
È
1F68E
É
1F68F
Ê
1F690
Ë
1F691
Ì
1F692
Í
1F693
Î
1F694
Ï
1F695
Ð
1F696
Ñ
1F697
Ò
1F698
Ó
1F699
Ô
1F69A
Õ
1F69B
Ö
1F69C
×
1F69D
Ø
1F69E
Ù
1F69F
Ú
1F6A0
Û
1F6A1
Ü
1F6A2
Ý
1F6A3
Þ
1F6A4
ß
1F6A5
à
1F6A6
á
1F6A7
â
1F6A8
ã
1F6A9
ä
1F6AA
å
1F6AB
æ
1F6AC
ç
1F6AD
è
1F6AE
é
1F6AF
ê
1F6B0
ë
1F6B1
ì
1F6B2
í
1F6B3
î
1F6B4
ï
1F6B5
ð
1F6B6
ñ
1F6B7
ò
1F6B8
ó
1F6B9
ô
1F6BA
õ
1F6BB
ö
1F6BC
÷
1F6BD
ø
1F6BE
ù
1F6BF
ú
1F6C0
û
1F6C1
ü
1F6C2
ý
1F6C3
þ
1F6C4
ÿ
1F6C5
F: o: oss:eìeìì
ìo||o:oì ìo||
s:oros |ije|o
|esse| |eìì [or
»o:+o, |osJ
,o. o|Jo|.