GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014

H.I.S. TOURS CO.,LTD.
BAGKOK
TEL. (662) 264-6899 FAX. (662) 264-6889
PATTAYA
TEL. (66 38) 362-163-4 FAX . (66 38) 362-165
PHUKET
TEL. (66 76) 220-681
FAX. (66 76) 223-549
CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. (66 53) 821-044
SRIRACHA
TEL. (66 38) 324419
FAX. (66 38) 323500

GANTAN DAY (ก ันต ัน) เป็นคำเรียก ว ันแรกของปี ใหม่ 1 มกรำคม และเป็นว ันหยุดประจำชำติของชำวญีป
่ ่น

่ กำรเข้ำว ัด กำรซอ
ื้ ของขว ัญให้คนทีร่ ัก กำรเริมต้
เป็นว ันเริม
่ ต้นสงิ่ ใหม่ๆ ทีด
่ ี เชน
่ ต้นตงใจท
ั้
ำสงิ่ ทีไ่ ม่สำเร็ จให้สำเร็ จอีกครงั้

โตเกียว – ว ัดอะซำกุซ่ะ – อิสระท่องเทีย
่ ว 1 ว ัน อย่ำงเต็มทีส
่ ะดวกสบำย
ั ส
ิ ธิโ์ อชโิ นะฮคไค–

้ ปปิ้ งโกเท็มบะเอ้ำท์เล้ท
ลำนสกีรม
ิ ภูเขำไฟฟูจ–
ิ บ่อนำ้ ศกดิ
์ ท
–ชอ
คไค
กำหนดกำรเดินทำง: 31 ธ ันวำคม 2556 – 4 มกรำคม 2557, 1 – 5 มกรำคม 2557
ว ันแรก

สนำมบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น.

้ 4 เคาน์เตอร์การบินเอเชียแอตแลนติคแอร์ไลน์ แถว D ประตู 3
คณะพร ้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน
เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ คอยต ้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง

ว ันทีส
่ อง
00.45 น.
09.10 น.

สนำมบินนำริตะ – โตเกียว – ว ัดอะซำกุซ่ะ – ย่ำนภูเขำไฟฟูจ ิ – ร้ำนซุปเปอร์ – ออนเซ็นรีสอร์ท
่ นามบินนาริตะ เมืองชิบะ โดยสายการบิน AAA เทีย
ออกเดินทางสูส
่ วบินที่ HB088
ถึงสนามบินนานาชาติ นาริตะ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและด่านศุลกากรแล ้ว ท่านเดินทางเข ้าสูโ่ ตเกียว
่ องโลก และเมืองหลวงของประเทศญีป
มหานครแห่งเทคโนโลยี และแฟชัข
่ น
ุ่

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั น
้ นาท่านเข ้าสู่ ว ัดอำซำกุสะ ซึง่ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ในกรุงโตเกียว สร ้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร ้างขึน

ั ว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา)อันมีเรือ
เพือ
่ ใช ้เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระโพธิสต
่ งเล่าว่าชาวประมงทอดแหติด
มาตัง้ แต่นัน
้ มาวัดนี้กก
็ ลายเป็ นสถานทีส
่ าหรับจาริกแสวงบุญกระทั่งปั จจุบันก็ยังคงเป็ นวัดทีม
่ ผ
ี ู ้คนจากทั่วโลก
เดินทางไปเยีย
่ มชมอย่างไม่ขาดสายวัดนี้ถก
ู ใช ้เป็ นสถานทีจ
่ ัดงานเทศกาลสาคัญมาแต่สมัยโบราณ
เทศกาลชันจะ

เทศกาลโฮซึกอ
ิ ช
ิ ิ

อาทิเช่น

ิ ายในยังมีองค์เจ ้าแม่กวนอิมทองคาทีม
และฮะโกะอิตะอิชภ
่ ค
ี วามสูง 5.5

เซนติเมตร ท่านจะได ้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม
ี่ ค
ี วามสูงถึง 4.5 เมตร ตัง้ ตระหง่านอยูก
่ ลางลานวัดแห่งนี้
ื่ ของวัดมีร ้านขายของทีร่ ะลึกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครือ
รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช ้อปปิ้ งทีม
่ ช
ี อ
่ งราง ของ
้ ผ ้า และขนมโบราณ ซึง่ บางอย่างตกทอดจากรุน
ขลัง ของเล่น ของใช ้ในประเพณี เสือ
่ สูร่ น
ุ่ มานั บร ้อยปี จากนั น

่ ำ่ นช็อปปิ้ งชือ
่ ดังของเมืองโตเกียว
นาท่านเดินทางสูย
่ ถบบริเวณภูเขาไฟฟูจ ิ ระหว่างทางแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเพือ
้ ของ
จนได ้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูแ
่ ซือ
ว่างเข ้าไปทานในทีพ
่ ัก รวมทัง้ เครือ
่ งดืม

นำลูกค้ำเข้ำเช็คอิน ณ โรงแรมในบริเวณภูเขำไฟฟูจ ิ (Fuji) หรือ เมืองอิซำว่ำ (Isawa)
HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110

Fragrance Outlet และ Richard ้ ผ ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน ้ เป็ นของแท ้ Ginori เป็ นต ้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค ้าอืน ่ ๆ อย่างรองเท ้า กระเป๋ า เสือ และราคาถูกกว่าในห ้างสรรพสินค ้า ทีร่ วมไว ้ในพืน ้ ทีก ่ ว่า 400. TOURS CO.776 เมตร ซึง่ มีหม ิ ะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ ปี ั .LTD. (662) 264-6899 FAX. Diesel . Bally . Gucci . (662) 264-6889 PATTAYA TEL.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.. Gap และอีกมากมาย หมวดสินค ้า Intimate Apparel ได ้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค ้าHome Fashion ได ้แก่ Bodum. (66 76) 220-681 FAX. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL.S.I. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. BAGKOK TEL. (66 38) 362-163-4 FAX .. Versace. (66 38) 324419 FAX. (66 38) 323500 ค่า ว ันทีส ่ ำม เช ้า ร ับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภ ัตตำคำรของโรงแรม (2) ั ้ ปปิ้ งชน ิ จูกุ หมูบ ่ ำ้ นโอชโิ นะ ฮคไค – ลำนสกีฟูจเิ ท็น – โกเท็มบะเอ้ำท์เล็ ท – โตเกียว – ชอ ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) จากนั น ้ นาท่านเดินทางสู่ สกีรส ี อร์ท ฟูจเิ ทน สกีรส ี อร์ทริมภูเขาไฟฟูจ ิ ให ้ท่านได ้สัมผัสหิมะขาวโพลน นวล ตา และให ้ท่านได ้มีโอกาสทากิจกรรมฤดูหนาว เช่น เล่น สกี สโนว์บอร์ด ถาดเลือ ่ น จักรยานเลือ ่ น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) ท่านจะได ้พบกับ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อท ุ ัย และยังเป็ นภูเขาไฟที่ ลักษณะงดงามทีส ่ ด ุ ในโลกแห่งหนึง่ ทีม ่ ค ี วามสูงประมาณ 3.จากนั น ้ นาท่านเข ้าชม หมูบ ่ ำ้ นโอชโิ นะฮคไค เป็ นหมูบ ่ ้านทีม ่ บ ี อ ่ น้ าทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา ่ น ไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช ้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ ื้ ดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนัน ้ น้ าทีอ ่ ยูใ่ นบ่อ จะ ่ มาก ในปี 1985 สถานทีแ เป็ นน้ าทีใ่ สสะอาด และสดชืน ่ ห่งนี้ยงั ได ้ถูกเลือกให ้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ า จากธรรมชาติทด ี่ ท ี ส ี่ ด ุ ของญีป ่ นอี ุ่ กด ้วย เทีย ่ ง ร ับประทำนอำหำรกลำงว ัน ณ ภ ัตตำคำร (4) จากนั น ้ นาท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมีย ่ ม เอ้ำท์เลท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว ้ด ้วยกันบนหุบเขาริม Tomei ่ มระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบ Expressway ทีเ่ ชือ ั มหานครโตเกียว ให ้ท่านได ้อิสระกับการ ้ เลือกชมสินค ้าทีไ่ ด ้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่วา่ จะเป็ น Coach . Yves Saint Laurent Rive Gauche. Hugo เลือกซือ Boss.ให ้ท่านเลือกช ้อปปิ้ งตำมย่ำนด ังของกรุงโตเกียวโดยการนั่ งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว(ค่ารถไฟแบบ บุฟเฟต์ 1 วันไม่เกิน 1000 เยน) HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 .000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช ้อปปิ้ ง ของคนญีป ่ นโดยเฉพาะ ุ่ ่ ำ่ นชอ ้ ปปิ้ ง ชน ิ จูกุ เป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งทีส ่ รุงโตเกียว เพือ จากนั น ้ นาท่านเดินทางกลับมาสูก ่ เข้ำสูย ่ าคัญอีก ่ หรือย่านใดๆทัง้ สิน ้ เนื่องจากว่าทีช ิ จูกจ แหล่งหนึง่ ของโตเกียวไม่จากัดว่าเป็ นย่านแฟชัน ่ น ุ ะมีร ้านค ้าหลากหลาย ่ ผ ้า เครือ ให ้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ น เสือ ่ งแต่งกาย สินค ้ามียห ี่ ้อ(แบรนด์ตา่ งๆ) เครือ ่ งใช ้ไฟฟ้า สินค ้า ้ สินค ้า มือสอง ร ้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร ้านอาหารต่างๆด ้วย ท่านสามารถหาซือ ิ ค ้าแถบทุกชิน ้ ภายในร ้านล ้วนมีราคา 100 เยนทัง้ สิน ้ ร ้านขาย นานาชนิดได ้จากทีน ่ ี่ อาทิ ร ้าน 100 เยน ทีส ่ น ิ เครือ ่ งอิเลคทรอนิกส์ กล ้องถ่ายรูปดิจต ิ อล นาฬกา เครือ ่ งสาอาง ยาและสินค ้าอืน ่ ๆTokyo Metropolitan Government (อาคารทีว่ า่ การมหานครโตเกียว) เป็ นทีต ่ งั ้ ของ ทีท ่ าการรัฐบาลกรุงโตเกียว ค่า ร ับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภ ัตตำคำร (5) จำกนนน ั้ ำท่ำนเข้ำเช็คอินทีพ ่ ัก ณ โรงแรมในต ัวเมืองโตเกียว ระด ับ 3 ดำว ว ันทีส ่ ี่ เช ้า อิสระ ในต ัวเมือง เต็มว ัน ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรจองโรงแรม (6) *** จำกนนให้ ั ในกำรท่องเทีย ั้ ทำ่ นอิสระ ตำมอ ัธยำศย ่ วอย่ำงสะดวก ด้วยต ัวท่ำนเอง *** ** ไม่มบ ี ริกำรอำหำรกลำงว ันและอำหำรเย็น ** โปรแกรมเทีย ่ วแนะนา มีดงั นี้ 1.

999. BAGKOK TEL. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ ++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++ อ ัตรำค่ำบริกำรท ัวร์ อ ัตรำค่ำบริกำรท ัวร์ ผูใ้ หญ่พ ักห้องคู่ หรือ ห้องสำมเตียง เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี เสริมเตียง เด็กอำยุตำกว่ำ 5ปี ไม่เสริมเตียง พ ักเดีย ่ ว เพิม ่ ท่ำนละ 31 ธ. (662) 264-6899 FAX.30 น.56) *** รวม * ค่าพาหนะและนาเทีย ่ วตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครือ ่ งบินตามรายการ ้ เพลิง * ค่าภาษีน้ ามันเชือ * ค่าเข ้าชมสถานทีต ่ า่ งๆ ตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ 7 มือ ้ * ค่าไกด์ไทยนาเทีย ่ วตลอดรายการ * ค่าภาษีสนามบิน 1.000.200 เยน ต่อท่าน * * ค่าภาษีมล ู ค่าเพิม ่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ ่ ่าย าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต ้องการใบกากับภาษี) * ค่าน ้าหนั กกระเป๋ าสัมภาระ ทีห ่ นั กเกินสายการบินกาหนด HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 .500 บำท *** ิ ธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว ** บริษ ัทขอสงวนสท ่ มเดินทำงไม่ถงึ จำนวนขนต ั้ ำ่ 25 ท่ำน ** ่ เนือ *** เนือ ่ งรำคำนีไ้ ม่รวมค่ำวีซำ ่ งจำกสถำณฑูตได้ประกำศยกเลิกวีซ่ำสำหร ับน ักท่องเทีย ่ วชำวไทยเข้ำประเทศ ญีป ่ ่น ุ เพือ ่ ท่องเทีย ่ ว ไม่เกิน 15 ว ันแล้ว (25 มิ. (66 38) 323500 ้ ตั๋วโตเกียวดิสนีย ์แลนด์หรือดิสนีย ์ซ ี (ราคา ประมาณ 2.ซือ ้ ทัวร์เสริมเมืองนิกโก ้ มรดกโลกศาลเจ ้าโทโชกุ ทัวร์เต็มวัน (ค่าทัวร์ 4.ประเทศไทย ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรจองโรงแรม (7) ่ ระเทศไทย จนได ้เวลานั ดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพือ ่ เดินทางกลับสูป 09. TOURS CO. (662) 264-6889 PATTAYA TEL.56 – 4 มกรำคม 57 1 – 5 มกรำคม 2557 39. (66 38) 324419 FAX.ค. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX.700 บาท * ค่าห ้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห ้อง * ค่าประกันอุบต ั เิ หตุคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 2. ่ รุงเทพ โดยสายการบิน AAA เทีย ออกเดินทางกลับสูก ่ วบินที่ HB089 17.- 23.499.I.999..300 บาท) รวมอาหารกลางวัน 4.000 บาท ไม่รวม * ค่าทาหนั งสือเดินทาง * ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์.000 บาท ต่อใบ ขึน 2. (66 38) 362-163-4 FAX .200 บาท) รวมอาหารกลางวัน 3.00 น.- 39.- 7. นำท่ำนเช็คอิน ทีส ่ นำมบินนำนำชำตินำริตะ 11. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. (66 76) 220-681 FAX.ซือ ่ ท่ำน ทีพ ่ ัก ณ โรงแรมในกรุงโตเกียวหรือเมืองนำริตะ (หำกนอนนำริตะ ทำงบริษ ัทฯ จะจ ัดรถ สง ่ พ สูท ี่ ัก นำริตะ) ว ันทีห ่ ำ้ เช ้า สนำมบินนำริตะ . ซักรีด * ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1.LTD.ซือ ้ กับอัตราแลกเปลีย ่ น) ้ ทัวร์เสริม คำมำคูระ ทัวร์เต็มวัน (ค่าทัวร์ 4. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL.S.00 น.900.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.- ***ทำรก อำยุ ไม่เกิน 2 ขวบ ท่ำนละ 6.ย.

(66 76) 220-681 FAX. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1..S.กรุ ณาส่ งแฟกซ์สาเนาใบโอนเงินพร้ อมระบุชื่อพนักงานขายทีต่ ดิ ต่อด้ วย ทางโทรสาร 02-2646889 . TOURS CO. (662) 264-6899 FAX. (66 38) 323500 * ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างด ้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด ้าว 3)ใบสาคัญถิน ่ ทีอ ่ ยู่ 4)สาเนา ทะเบียนบ ้าน(ถ ้ามี) 5)สมุ ่ วีซา่ ให ้ท่านโดยจ่าย 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล ้วทางบริษัทฯจะเป็ นผู ้ดาเนินการยืน ค่าบริการต่างหาก(ไม่รวมในรายการ) (สาหรับหนั งสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนังสือเดินทางต ้องทาเรือ ่ งแจ ้งเข ้า้า-ออกด ้วยตนเอง ก่อนจะยืน ่ วีซา่ ) (และคนต่างด ้าวบางประเทศต ่ วีซา่ ด ้วยตนเอง) ้าวบางประเทศต ้องยืน เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ 1. thaisales@histours. BAGKOK TEL.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.ส่ งสาเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรื อ thaiproject@histours. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 14 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนดขอสงวนสิ ทธิ์ในการ บอกยกเลิกการเดินทาง 3. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน 2.2556) จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 1. (662) 264-6889 PATTAYA TEL. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน 4.co.LTD” BANK BRANCH NO. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 .I. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 4.I.000 บาท หรื อชาระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน 2.. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 2. (66 38) 362-163-4 FAX .TOURS CO.S. (66 38) 324419 FAX. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น) 3.ย.th การเข้ าออกประเทศญีป่ ุ่ น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.co. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรื ออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตาม หนังสื อเดินทาง และทาการชาระค่ามัดจาแล้ว เท่านั้น การชาระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX.LTD.th . ACCOUNT REMARKS ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุ งเทพ อาคารไทม์แสควร์ บางกะปิ 188-200633-3 105-4-20900-0 ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ หมายเหตุ . กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น 3.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่านั้น HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 . ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว นักท่องเที่ยวเอง 7. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน.LTD.000 บาท ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 . TOURS CO. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9. (66 38) 323500 การยกเลิก 1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 25 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 2.. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผด ชอบของบริษทั บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 4.S. (66 38) 324419 FAX. ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า) 5.14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 . EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวน สิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด หมายเหตุ 1. การนัด หยุดงาน.6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 2. การก่อจลาจล. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 4. (66 38) 362-163-4 FAX . เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ 3. (66 76) 220-681 FAX. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. BAGKOK TEL. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10. การประท้วง.I. การเมือง. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเี่ จ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้การยกเลิกการเดินทางหรื อ เลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ น กรณีไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจา ตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 3. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลา). (662) 264-6889 PATTAYA TEL. ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้ แล้วทั้งหมด 8. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL. (662) 264-6899 FAX.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful