You are on page 1of 5

GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014

H.I.S. TOURS CO.,LTD.
BAGKOK
TEL. (662) 264-6899 FAX. (662) 264-6889
PATTAYA
TEL. (66 38) 362-163-4 FAX . (66 38) 362-165
PHUKET
TEL. (66 76) 220-681
FAX. (66 76) 223-549
CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. (66 53) 821-044
SRIRACHA
TEL. (66 38) 324419
FAX. (66 38) 323500

GANTAN DAY (ก ันต ัน) เป็นคำเรียก ว ันแรกของปี ใหม่ 1 มกรำคม และเป็นว ันหยุดประจำชำติของชำวญีป
่ ่น

่ กำรเข้ำว ัด กำรซอ
ื้ ของขว ัญให้คนทีร่ ัก กำรเริมต้
เป็นว ันเริม
่ ต้นสงิ่ ใหม่ๆ ทีด
่ ี เชน
่ ต้นตงใจท
ั้
ำสงิ่ ทีไ่ ม่สำเร็ จให้สำเร็ จอีกครงั้

โตเกียว – ว ัดอะซำกุซ่ะ – อิสระท่องเทีย
่ ว 1 ว ัน อย่ำงเต็มทีส
่ ะดวกสบำย
ั ส
ิ ธิโ์ อชโิ นะฮคไค–

้ ปปิ้ งโกเท็มบะเอ้ำท์เล้ท
ลำนสกีรม
ิ ภูเขำไฟฟูจ–
ิ บ่อนำ้ ศกดิ
์ ท
–ชอ
คไค
กำหนดกำรเดินทำง: 31 ธ ันวำคม 2556 – 4 มกรำคม 2557, 1 – 5 มกรำคม 2557
ว ันแรก

สนำมบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น.

้ 4 เคาน์เตอร์การบินเอเชียแอตแลนติคแอร์ไลน์ แถว D ประตู 3
คณะพร ้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน
เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ คอยต ้อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง

ว ันทีส
่ อง
00.45 น.
09.10 น.

สนำมบินนำริตะ – โตเกียว – ว ัดอะซำกุซ่ะ – ย่ำนภูเขำไฟฟูจ ิ – ร้ำนซุปเปอร์ – ออนเซ็นรีสอร์ท
่ นามบินนาริตะ เมืองชิบะ โดยสายการบิน AAA เทีย
ออกเดินทางสูส
่ วบินที่ HB088
ถึงสนามบินนานาชาติ นาริตะ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและด่านศุลกากรแล ้ว ท่านเดินทางเข ้าสูโ่ ตเกียว
่ องโลก และเมืองหลวงของประเทศญีป
มหานครแห่งเทคโนโลยี และแฟชัข
่ น
ุ่

เทีย
่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั น
้ นาท่านเข ้าสู่ ว ัดอำซำกุสะ ซึง่ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ในกรุงโตเกียว สร ้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร ้างขึน

ั ว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา)อันมีเรือ
เพือ
่ ใช ้เป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระโพธิสต
่ งเล่าว่าชาวประมงทอดแหติด
มาตัง้ แต่นัน
้ มาวัดนี้กก
็ ลายเป็ นสถานทีส
่ าหรับจาริกแสวงบุญกระทั่งปั จจุบันก็ยังคงเป็ นวัดทีม
่ ผ
ี ู ้คนจากทั่วโลก
เดินทางไปเยีย
่ มชมอย่างไม่ขาดสายวัดนี้ถก
ู ใช ้เป็ นสถานทีจ
่ ัดงานเทศกาลสาคัญมาแต่สมัยโบราณ
เทศกาลชันจะ

เทศกาลโฮซึกอ
ิ ช
ิ ิ

อาทิเช่น

ิ ายในยังมีองค์เจ ้าแม่กวนอิมทองคาทีม
และฮะโกะอิตะอิชภ
่ ค
ี วามสูง 5.5

เซนติเมตร ท่านจะได ้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม
ี่ ค
ี วามสูงถึง 4.5 เมตร ตัง้ ตระหง่านอยูก
่ ลางลานวัดแห่งนี้
ื่ ของวัดมีร ้านขายของทีร่ ะลึกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครือ
รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช ้อปปิ้ งทีม
่ ช
ี อ
่ งราง ของ
้ ผ ้า และขนมโบราณ ซึง่ บางอย่างตกทอดจากรุน
ขลัง ของเล่น ของใช ้ในประเพณี เสือ
่ สูร่ น
ุ่ มานั บร ้อยปี จากนั น

่ ำ่ นช็อปปิ้ งชือ
่ ดังของเมืองโตเกียว
นาท่านเดินทางสูย
่ ถบบริเวณภูเขาไฟฟูจ ิ ระหว่างทางแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตเพือ
้ ของ
จนได ้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูแ
่ ซือ
ว่างเข ้าไปทานในทีพ
่ ัก รวมทัง้ เครือ
่ งดืม

นำลูกค้ำเข้ำเช็คอิน ณ โรงแรมในบริเวณภูเขำไฟฟูจ ิ (Fuji) หรือ เมืองอิซำว่ำ (Isawa)
HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110

GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H. Gap และอีกมากมาย หมวดสินค ้า Intimate Apparel ได ้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค ้าHome Fashion ได ้แก่ Bodum. Bally . (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. Versace.000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช ้อปปิ้ ง ของคนญีป ่ นโดยเฉพาะ ุ่ ่ ำ่ นชอ ้ ปปิ้ ง ชน ิ จูกุ เป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งทีส ่ รุงโตเกียว เพือ จากนั น ้ นาท่านเดินทางกลับมาสูก ่ เข้ำสูย ่ าคัญอีก ่ หรือย่านใดๆทัง้ สิน ้ เนื่องจากว่าทีช ิ จูกจ แหล่งหนึง่ ของโตเกียวไม่จากัดว่าเป็ นย่านแฟชัน ่ น ุ ะมีร ้านค ้าหลากหลาย ่ ผ ้า เครือ ให ้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ น เสือ ่ งแต่งกาย สินค ้ามียห ี่ ้อ(แบรนด์ตา่ งๆ) เครือ ่ งใช ้ไฟฟ้า สินค ้า ้ สินค ้า มือสอง ร ้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร ้านอาหารต่างๆด ้วย ท่านสามารถหาซือ ิ ค ้าแถบทุกชิน ้ ภายในร ้านล ้วนมีราคา 100 เยนทัง้ สิน ้ ร ้านขาย นานาชนิดได ้จากทีน ่ ี่ อาทิ ร ้าน 100 เยน ทีส ่ น ิ เครือ ่ งอิเลคทรอนิกส์ กล ้องถ่ายรูปดิจต ิ อล นาฬกา เครือ ่ งสาอาง ยาและสินค ้าอืน ่ ๆTokyo Metropolitan Government (อาคารทีว่ า่ การมหานครโตเกียว) เป็ นทีต ่ งั ้ ของ ทีท ่ าการรัฐบาลกรุงโตเกียว ค่า ร ับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภ ัตตำคำร (5) จำกนนน ั้ ำท่ำนเข้ำเช็คอินทีพ ่ ัก ณ โรงแรมในต ัวเมืองโตเกียว ระด ับ 3 ดำว ว ันทีส ่ ี่ เช ้า อิสระ ในต ัวเมือง เต็มว ัน ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรจองโรงแรม (6) *** จำกนนให้ ั ในกำรท่องเทีย ั้ ทำ่ นอิสระ ตำมอ ัธยำศย ่ วอย่ำงสะดวก ด้วยต ัวท่ำนเอง *** ** ไม่มบ ี ริกำรอำหำรกลำงว ันและอำหำรเย็น ** โปรแกรมเทีย ่ วแนะนา มีดงั นี้ 1. Gucci .LTD.. (662) 264-6889 PATTAYA TEL. (66 38) 323500 ค่า ว ันทีส ่ ำม เช ้า ร ับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภ ัตตำคำรของโรงแรม (2) ั ้ ปปิ้ งชน ิ จูกุ หมูบ ่ ำ้ นโอชโิ นะ ฮคไค – ลำนสกีฟูจเิ ท็น – โกเท็มบะเอ้ำท์เล็ ท – โตเกียว – ชอ ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) จากนั น ้ นาท่านเดินทางสู่ สกีรส ี อร์ท ฟูจเิ ทน สกีรส ี อร์ทริมภูเขาไฟฟูจ ิ ให ้ท่านได ้สัมผัสหิมะขาวโพลน นวล ตา และให ้ท่านได ้มีโอกาสทากิจกรรมฤดูหนาว เช่น เล่น สกี สโนว์บอร์ด ถาดเลือ ่ น จักรยานเลือ ่ น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) ท่านจะได ้พบกับ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อท ุ ัย และยังเป็ นภูเขาไฟที่ ลักษณะงดงามทีส ่ ด ุ ในโลกแห่งหนึง่ ทีม ่ ค ี วามสูงประมาณ 3. (66 76) 220-681 FAX. (662) 264-6899 FAX. Fragrance Outlet และ Richard ้ ผ ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน ้ เป็ นของแท ้ Ginori เป็ นต ้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค ้าอืน ่ ๆ อย่างรองเท ้า กระเป๋ า เสือ และราคาถูกกว่าในห ้างสรรพสินค ้า ทีร่ วมไว ้ในพืน ้ ทีก ่ ว่า 400.I. (66 38) 324419 FAX.ให ้ท่านเลือกช ้อปปิ้ งตำมย่ำนด ังของกรุงโตเกียวโดยการนั่ งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว(ค่ารถไฟแบบ บุฟเฟต์ 1 วันไม่เกิน 1000 เยน) HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 . (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL. BAGKOK TEL.776 เมตร ซึง่ มีหม ิ ะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ ปี ั . (66 38) 362-163-4 FAX . Yves Saint Laurent Rive Gauche.S. Hugo เลือกซือ Boss..จากนั น ้ นาท่านเข ้าชม หมูบ ่ ำ้ นโอชโิ นะฮคไค เป็ นหมูบ ่ ้านทีม ่ บ ี อ ่ น้ าทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา ่ น ไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช ้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ ื้ ดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนัน ้ น้ าทีอ ่ ยูใ่ นบ่อ จะ ่ มาก ในปี 1985 สถานทีแ เป็ นน้ าทีใ่ สสะอาด และสดชืน ่ ห่งนี้ยงั ได ้ถูกเลือกให ้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ า จากธรรมชาติทด ี่ ท ี ส ี่ ด ุ ของญีป ่ นอี ุ่ กด ้วย เทีย ่ ง ร ับประทำนอำหำรกลำงว ัน ณ ภ ัตตำคำร (4) จากนั น ้ นาท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมีย ่ ม เอ้ำท์เลท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว ้ด ้วยกันบนหุบเขาริม Tomei ่ มระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบ Expressway ทีเ่ ชือ ั มหานครโตเกียว ให ้ท่านได ้อิสระกับการ ้ เลือกชมสินค ้าทีไ่ ด ้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่วา่ จะเป็ น Coach . TOURS CO. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. Diesel .

999.500 บำท *** ิ ธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว ** บริษ ัทขอสงวนสท ่ มเดินทำงไม่ถงึ จำนวนขนต ั้ ำ่ 25 ท่ำน ** ่ เนือ *** เนือ ่ งรำคำนีไ้ ม่รวมค่ำวีซำ ่ งจำกสถำณฑูตได้ประกำศยกเลิกวีซ่ำสำหร ับน ักท่องเทีย ่ วชำวไทยเข้ำประเทศ ญีป ่ ่น ุ เพือ ่ ท่องเทีย ่ ว ไม่เกิน 15 ว ันแล้ว (25 มิ.ประเทศไทย ร ับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรจองโรงแรม (7) ่ ระเทศไทย จนได ้เวลานั ดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพือ ่ เดินทางกลับสูป 09.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H. ซักรีด * ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1.900. (66 38) 362-163-4 FAX .200 บาท) รวมอาหารกลางวัน 3.S.- 39.- 7. BAGKOK TEL. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL.- ***ทำรก อำยุ ไม่เกิน 2 ขวบ ท่ำนละ 6. (66 38) 362-165 PHUKET TEL.300 บาท) รวมอาหารกลางวัน 4. ่ รุงเทพ โดยสายการบิน AAA เทีย ออกเดินทางกลับสูก ่ วบินที่ HB089 17.000 บาท ต่อใบ ขึน 2.000 บาท ไม่รวม * ค่าทาหนั งสือเดินทาง * ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์.ซือ ้ ทัวร์เสริมเมืองนิกโก ้ มรดกโลกศาลเจ ้าโทโชกุ ทัวร์เต็มวัน (ค่าทัวร์ 4.00 น.56) *** รวม * ค่าพาหนะและนาเทีย ่ วตามรายการ * ค่าตั๋วโดยสารเครือ ่ งบินตามรายการ ้ เพลิง * ค่าภาษีน้ ามันเชือ * ค่าเข ้าชมสถานทีต ่ า่ งๆ ตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ 7 มือ ้ * ค่าไกด์ไทยนาเทีย ่ วตลอดรายการ * ค่าภาษีสนามบิน 1.30 น. (66 38) 323500 ้ ตั๋วโตเกียวดิสนีย ์แลนด์หรือดิสนีย ์ซ ี (ราคา ประมาณ 2. TOURS CO.000. (66 38) 324419 FAX.ซือ ้ กับอัตราแลกเปลีย ่ น) ้ ทัวร์เสริม คำมำคูระ ทัวร์เต็มวัน (ค่าทัวร์ 4. (66 76) 220-681 FAX. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ ++++++++++++ THANK YOU VERY MUCH ++++++++++++ อ ัตรำค่ำบริกำรท ัวร์ อ ัตรำค่ำบริกำรท ัวร์ ผูใ้ หญ่พ ักห้องคู่ หรือ ห้องสำมเตียง เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี เสริมเตียง เด็กอำยุตำกว่ำ 5ปี ไม่เสริมเตียง พ ักเดีย ่ ว เพิม ่ ท่ำนละ 31 ธ.I.ย.ค.00 น.LTD.. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX.56 – 4 มกรำคม 57 1 – 5 มกรำคม 2557 39.ซือ ่ ท่ำน ทีพ ่ ัก ณ โรงแรมในกรุงโตเกียวหรือเมืองนำริตะ (หำกนอนนำริตะ ทำงบริษ ัทฯ จะจ ัดรถ สง ่ พ สูท ี่ ัก นำริตะ) ว ันทีห ่ ำ้ เช ้า สนำมบินนำริตะ .- 23.999. (662) 264-6899 FAX.200 เยน ต่อท่าน * * ค่าภาษีมล ู ค่าเพิม ่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ ่ ่าย าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต ้องการใบกากับภาษี) * ค่าน ้าหนั กกระเป๋ าสัมภาระ ทีห ่ นั กเกินสายการบินกาหนด HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 . นำท่ำนเช็คอิน ทีส ่ นำมบินนำนำชำตินำริตะ 11. (662) 264-6889 PATTAYA TEL.499.700 บาท * ค่าห ้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห ้อง * ค่าประกันอุบต ั เิ หตุคุ ้มครองในวงเงินท่านละ 2.

TOURS CO.TOURS CO. (66 76) 220-681 FAX. thaisales@histours. (662) 264-6899 FAX.ส่ งสาเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรื อ thaiproject@histours. (66 38) 323500 * ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างด ้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด ้าว 3)ใบสาคัญถิน ่ ทีอ ่ ยู่ 4)สาเนา ทะเบียนบ ้าน(ถ ้ามี) 5)สมุ ่ วีซา่ ให ้ท่านโดยจ่าย 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล ้วทางบริษัทฯจะเป็ นผู ้ดาเนินการยืน ค่าบริการต่างหาก(ไม่รวมในรายการ) (สาหรับหนั งสือเดินทางต่างด ้าว เจ ้าของหนังสือเดินทางต ้องทาเรือ ่ งแจ ้งเข ้า้า-ออกด ้วยตนเอง ก่อนจะยืน ่ วีซา่ ) (และคนต่างด ้าวบางประเทศต ่ วีซา่ ด ้วยตนเอง) ้าวบางประเทศต ้องยืน เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ 1. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX.ย.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.I. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น) 3.LTD. BAGKOK TEL. (66 38) 324419 FAX. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 14 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนดขอสงวนสิ ทธิ์ในการ บอกยกเลิกการเดินทาง 3. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL.กรุ ณาส่ งแฟกซ์สาเนาใบโอนเงินพร้ อมระบุชื่อพนักงานขายทีต่ ดิ ต่อด้ วย ทางโทรสาร 02-2646889 .S. ACCOUNT REMARKS ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุ งเทพ อาคารไทม์แสควร์ บางกะปิ 188-200633-3 105-4-20900-0 ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ หมายเหตุ . ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 2.co. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน 4. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น 3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน 2. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรื ออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตาม หนังสื อเดินทาง และทาการชาระค่ามัดจาแล้ว เท่านั้น การชาระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.th . (662) 264-6889 PATTAYA TEL.000 บาท หรื อชาระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน 2. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 4.2556) จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 1. (66 38) 362-163-4 FAX .th การเข้ าออกประเทศญีป่ ุ่ น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.LTD” BANK BRANCH NO..I. (66 38) 362-165 PHUKET TEL.S.. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ เข้าข่าย คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 .co.

I. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ. TOURS CO. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผด ชอบของบริษทั บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 25 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 2. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10. EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวน สิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด หมายเหตุ 1. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่านั้น HEAD OFFICE ADDRESS : 399 INTERCHANGE BUILDING SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY NUE WATTANA BANGKOK 10110 . การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเี่ จ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้การยกเลิกการเดินทางหรื อ เลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ น กรณีไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจา ตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 3. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9.6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 2. การเมือง.14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 .S. (662) 264-6889 PATTAYA TEL. (662) 264-6899 FAX. (66 38) 324419 FAX. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลา). (66 38) 323500 การยกเลิก 1. การนัด หยุดงาน. การก่อจลาจล. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้ แล้วทั้งหมด 8. (66 38) 362-165 PHUKET TEL. (66 53) 821-044 SRIRACHA TEL. การประท้วง. ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า) 5. (66 76) 223-549 CHAINGMAI TEL (66 53) 821-041-3 FAX. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว นักท่องเที่ยวเอง 7.GANTAN DAY TOKYO – FUJI 2014 H.000 บาท ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 . หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 4. BAGKOK TEL. ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 6.LTD.. (66 76) 220-681 FAX. (66 38) 362-163-4 FAX . เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ 3.