You are on page 1of 2
Lôøi Con Muoán Noùi Leâ Ñöùc Huøng 4 «« « « « «« £« « ««£ ««« « 4 « « « « ========================= l& «ˆ l ˆ« . _«j _«ˆ« _ˆ«« _««ˆ _ˆ«« _««ˆ ˆ« «ˆ.« ˆ«« ˆ« _««ˆ« . = _««ˆ l £ « « « « £ ‰ «« « « « «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ««« l ««˙« ««ˆ« ‰ ««ˆ« ============================ l & _«««ˆ ««ˆ« _««ˆ« ««ˆ« _««ˆ« _ˆ««« ˆ««« l «ˆ« . ««j ˆ« l ˆ« Ngoài xa, nhôù moät mình trong sao nhôù vöôøn rau ao caên gaùc vaéng leû loi caù buïi hoa khoùm truùc hieân con nhôù nhaø. veà queâ Nhôù thöông £« « «« «« «« « « « «£ «« « « ‰ « « ˆ.«« ˆ««« l ============================ l & ˆ« . «j ˆ« ««ˆ ««ˆ _««ˆ« «ˆ l _««˙ _««ˆ _««ˆ« _ˆ««« l _«««ˆ . «j ˆ« «ˆ« . «ˆ «ˆ quaù anh em chung moät maùi nhaø nhôù da dieát da dieát noãi nhôù thöông Meï £ « «« £ « ‰ « « « « « « « « « « « ««ˆ l « « « ««ˆ ««ˆ «ˆ« ˆ« l & «ˆ ˆ« ============================ _«ˆ« _««ˆ _««ˆ _ˆ«« _ˆ«« ˆ«« l ˆ« . Cha. Nhìn laïi mình töø khi khoân lôùn con ñaõ bieát ôn Cha nghóa £« « «« « «««ˆ . «««ˆ «« ««£ «« «« « « « « ˆ« «ˆ.« «ˆ l ============================ l & _««ˆ . ˆ« «ˆ« _«ˆ« _««ˆ _«««ˆ _«ˆ« _«ˆ« ««ˆ l ˆ« . «« ««£ ««ˆ« «« «««ˆ Jœ»»» œ»»» «« œ»»» . œ»» «« ‰ «« « ˆ » œ « ˆ » « ˆ » » ============================ ˆ« ˆ« l & «˙ l l Meïï Cha nhöng sao coøn lôøi lôøi than yeâu van thöông cheâ traùch con laïi nôõ quyù meán sao con laàn naøo ñeå noùi giöõ vôùi Meï maõi ôû vôùi trong «« «« «« «« «« «« «« ˆ««« œ»» ««ˆ« . Jœ»» œ»» œ»»» « « ˆ « ˆ œ»»» l » » » ˆ« «ˆ l «ˆ . «ˆ« ˆ« «ˆ« . ============================ l& » £ loøng sao khoâng daùm noùi moät baây giôø con nuoái tieác ngoài £ £ ««« « « « « « «««ˆ « « « « « « ‰ « » œ » œ . « « « » ˙ » œ J « ˆ « » œ » œ J ˆ « « ˆ. » ˆ « ˆ « « ˆ » » «ˆ« »» »» ============================ l & »» l » » » l £ £ « ««« « «« «« « « « « « « ‰ « » œ œ . « » « «ˆ œ» œ»»» ««ˆ ˙« ˆ« j ˆ« »»»œ ˆ« ˆ«« ˆ.« ============================ ˆ««« l& l »» »» »» j l ñaây. bao. Lôøi Lôøi con muoán con muoán noùi noùi Cha Meï ôi! ôi! con con yeâu yeâu Cha Meï bieát nhieàu œ»»» . ˙»»» Jœ»»» œ»»» »»»œ œ»» œ»»» »»»œ ‰ »»»œ »»»œ ‰ œ»» œ»»» » » ============================ l& l l £ £ « «ˆ««£ «« «« œ . Jœ» « « «« ‰ « »»»œ . »»œ ˆ««« « « œ»»» »»»œ. ˆ« ˆ« ˆ«« »» ˆ« ˆ« l »»» «ˆ #ˆ«« » ============================ l& l laém. soáng Con trong yeâu vaãn thöông ngoït nhôù ngaøo caâu voøng ca tay dao aáy thuôû nhöõng naøo. Con naâng niu ñaõ bao dung gôûi yeâu bieát £ «« «« . «« ««£ «« « « « ‰ « » œ œ « » œ» ˙» Jœ»» «ˆ Jœ»» ˆ« ««ˆ« ˆ.« «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ l ============================ » » l & »» l »» »» »» trao. Lôøi con muoán bao. Lôøi con muoán laém Con muoán noùi Cha ôi! con Meï ôi! Cha £ « «« «« ‰ « ««£ «ˆ«« « « « « « « . « » œ œ « » « ˆ« «ˆ «ˆ ««ˆ ˆ«« l ˆ« j ˆ.« ˆ« j ============================ l & ˙« ˆ««« l »» œ»»» »» noùi con yeâu Meïï nhieàu œ»»» œ»»» . œ»» ˙»» Jœ»» ‰ œ»» œ»»» »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ ‰ œ»» » » » » » » ============================ l& l » l £ chaáp caùnh tung bay veà nhaø. Con muoán Meï yeâu £ «« »»»œ . »»œ ˆ««« ˆ««« «««ˆ ˆ««« ‰ #ˆ««« «««ˆ » œ œ J » œ J œ J Jœ»» » » » ˆ« » » »» » » ============================ » l l& l »» ñeán oâm hoân cha vaø meï vaø con seõ noùi: "Con yeâu £ « «« «« «« «« «« « « « ‰ « » œ œ » « ˙ œ J ˆ œ » œ J « ˆ «ˆ l » « » » «ˆ «ˆ ˆ« »» »» ============================ l & »» ˆ«« ˆ.« l »» »» »» £ « ««£ «ˆ«« «« « « « « «« « « « ‰ » œ œ . « « » « œ» «ˆ ˆ« ˙« ˆ.« ˆ« j «ˆ ˆ« ˆ«« ««ˆ l ============================ l& j ˆ««« l »» »» »» Cha". Cha Lôøi ôi! Lôøi con muoán con muoán noùi Cha noùi Meï ôi! ôi! con con yeâu yeâu Cha laém Meï nhieàu œ»»» œ»»» œ»» œ»» ‰ œ»» »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ œ»»» » œ œ»» ‰ œ»» »»»œ » » » » » » » » » » » » » ============================ l& l l £ laém nhieàu laém Meï ôi! Con muoán noùi vôùi caû chaân tình, con muoán «« . ««ˆ« «« «« «« . ««ˆ« ««ˆ« ‰ «« ««ˆ« Œ œ»» œ » œ » » œ » œ « ˆ » « ˆ ˙ « » » » » #ˆ j #ˆ » « « » » » ============================ l& l l ” £ noùi baèng troïn tim mình moät laàn da dieát nhaát trong ñôøi.