เอกสารอ้างอิง

1. AP-42

2. Air Cheif Emission Factor and Inventory Version 7.0,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

US.EPA , 1999

,

,

เอกสารการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำานักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ปี

2543

,

เอกสารสรุปจำานวนสถานีบริการนำ้ามันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

2543

,

เอกสารการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
รายงานสถานการณ์ไฟป่ า

,สำานักควบคุมไฟป่ า,

ข้อมูลสถิติ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารโครงการ

,

ปี

2543

สำานักงานสถิติแห่งชาติ

,

ปี

,

ปี

,

2543

2543

The study on the Road Traffic Environment

Improvement in Chiang Mai,เทศบาลนครเชียงใหม่ ,

ปี

2544

รายงานฉบับสมบรูณ์การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และสิง่ แวดล้อม

,

ปี

2543

,

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ปี

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful