You are on page 1of 43

29/11/2013

Năm học : 2008-2009

Go to
Main menu
07:14 Giáo viên: Phạm Quang Trung 1

07:14

2

SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ OXY CỦA CLO
1 2 3
Nước Giaven

Clorua vôi

Bài tập

 

Hình ảnh minh hoạ

Nguồn tài liệu kham khảo

07:14

29/11/2013

3

I
Giới thiệu chung Điều chế Ứng dụng

Trở về
07:14

Main menu

4

Thành phần hoá học là gì??? I. Nước Gia-ven Nước Gia ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipoclorit) NaClO là muối của axit yếu ( yếu hơn axit cacbonic). trong không khí nó tác dụng dần dần với CO2 tạo ra axit hipoclorơ không bền: 07:14 .

gần Pari(Pháp) Trở về 07:14 Trở về Giaven Main menu .Tại sao gọi là nước giaven? I. Nước Gia-ven Nước Gia ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO (natri hipoclorit) Dung dịch có tên gọi như vậy vì lần đầu tiên được Bec-TôLê(Betholet) điều chế ở thành phố Giaven.

07:14 .

Cl2  2 NaOH  NaCl  NaClO  H 2O Giaven Fig 07:14 .Trong phòng thí nghiệm Cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường.

Lưu ý: Cho khí Clo tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ 100 độ C Cl2  2 NaOH  NaCl  NaClO3  H 2O KHÔNG Có phải là nước giaven không!!!? 07:14 .

Trong công nghiệp Nước giaven được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối NaCl ( nồng độ từ 15 đến 20%) trong thùng điện phân không có màng ngăn. 2 NaCl  2 H 2O  NaOH  H 2  Cl 2  07:14 .

2 NaCl  2 H 2O  NaOH  H 2  Cl 2  07:14 .Do không có màng ngăn nên Cl2 thoát ra ở anốt tác dụng với NaOH(cũng vừa được tạo thành ở catốt).

Kết quả Trở về Main menu Trở về Giaven Nước giaven được tạo thành Cl2  2 NaOH  NaCl  NaClO  H 2O Fig 07:14 .

do vậy nước gia ven có tính tẩy màu và sát trùng. nhà vệ sinh. giấy và dùng để tẩy uế chuồng trại chăn nuôi. Ứng dụng Trở về Main menu Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh.2. sợi. 07:14 . dùng để tẩy trắng vải.

II Giới thiệu chung Điều chế Ứng dụng Trở về 07:14 Main menu14 .

Thành phần hoá học là gì??? II. xốp Công thức phân tử của clorua vôi là : CaOCl 2 07:14 . Clorua vôi Clorua vôi là chất bột màu trắng.

II. Muối của kim loại với nhiều loại gốc axit khác nhau được gọi là muối hỗn tạp 07:14 .Clorua vôi Như vậy. clorua vôi là muối của kim loại canxi với hai gốc axit là clorua và hipoclorit .

clorua vôi tác dụng với khí và hơi nước giải phóng axit hipoclorơ Trở về 07:14 Trở về Clorua vôi Main menu .II.Clorua vôi Trong không khí.

07:14 .

Điều chế Trở về Main menu Trở về Clorua vôi Khi cho khí clo tác dụng với vôi tôi hoặc sữa vôi ở nhiệt độ 30 độ C 07:14 .

So với nước gia ven. clorua vôi rẻ hơn... sợi. Ứng dụng Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước giaven nên được dùng để tẩy trắng vải. Trở về Main menu 07:14 . hàm lượng hipoclorit cao hơn nên còn dùng để tẩy uế hố rác. cống rãnh.2. chuồng trại chăn nuôi. giấy.

coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .E.

E.coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

E.coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

E.coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .E.

coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .E.

coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .E.

coli Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .E.

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

Samonella Trở về Main menu Nguồn : Internet 07:14 .

NaCl + NaClO2 + H2O C. Trong 4 hoãn hôïp döôùi ñaây. NaCl + NaClO4 + H2O Trở về 07:14 Main menu . hoãn hôïp naøo laø nöôùc Gia-ven? A. NaCl + NaClO + H2O A. B.Bài tập 1. NaCl + NaClO3 + H2O D.

khí Cl2 thoaùt ra ôû cöïc (-) D. Kim loaïi Na thoaùt ra ôû cöïc (+). Nöôùc Gia-ven ñöôïc taïo ra trong bình ñieän phaân Trở về 07:14 Main menu . Khi ñieän phaân khoâng coù maøng ngaên dung dòch baõo hoøa muoái aên trong nöôùc thì xaåy ra hieän töôïng naøo trong soá caùc hieän töôïng cho döôùi ñaây? A.Bài tập 2. Khí O2 thoaùt ra ôû cöïc (+) vaø khí Cl2 thoaùt ra ôû cöïc (-) B. Khí Cl2 thoaùt ra ôû cöïc (+) vaø khí H2 thoaùt ra ôû cöïc (-) C.

2. 4.Bài tập về nhà Laøm caùc baøi taäp 1. 5 SGk trang 108 Trở về 07:14 Main menu . 3.

Cl2 Cl2 Cl2 Dd H2SO4(ñaäm ñaëc) Ñieàu cheá nước Giaven trong phoøng thí nghieäm 07:14 Dd NaOH .Trở về Trở về ĐC CN ÑIEÀU CHEÁ NÖÔÙC GIAVEN Dd HCl (ñaäm ñaëc) Main menu Boâng taåm xuùt Giaven MnO2 H2O.

Ñieàu cheá Giaven trong coâng nghieäp Trở về Main menu Trở về Giaven Ñieän phaân dung dòch NaCl baõo hoaø khoâng coù maøng ngaên xoáp dd NaCl H2 Cöïc döông dd NaCl Cöïc aâm dd NaOH dd NaOH 07:14 NaOH Cl2 Sô ñoà thuøng ñieän phaân dung dòch NaCl ñeå ñieàu cheá khí giaven .

2007 Modern Inorganic Chemistry by C R Vekhande http://www.wikipedia.hoahocvietnam. http://www. 2.com/psection/Chemistry.Nguoàn taøi lieäu tham khaûo 1. 4.com/Home/Hoa-voco/index. Trở về Main menu Saùch giaùo khoa Hoaù hoïc 10 Baøi taäp Hoaù hoïc 10.html 07:14 .html 5.org/wiki/H%C3%B3a_v%C3%B 4_c%C6%A1 6. 3. NXB Giaùo duïc.powells. http://vi.

07:14 .